17.01.2013 Views

Jaarverslag-2011-2012

Jaarverslag-2011-2012

Jaarverslag-2011-2012

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 2


INHOUDSOPGAVE<br />

VOORWOORD 5<br />

1. ORGANISATIE 6<br />

1.1. Bestuurlijke Organisatie 6<br />

1.2. Strategische Ontwikkelingen 6<br />

1.3. Financiën en Control 7<br />

1.4. ICT 8<br />

1.5. HR 9<br />

2. ONDERSTEUNING VERENIGINGEN EN GEWESTEN 11<br />

2.1. Ledenontwikkelingen 11<br />

2.2. Ondersteuning vrijwilligers 12<br />

2.3. Advisering 13<br />

2.4. Kennisdeling 13<br />

2.5. Administratie 14<br />

3. TOPSPORT 15<br />

3.1. Ondersteuning van Topsporters 15<br />

3.2. Talentherkenning en –ontwikkeling 16<br />

3.3. Nationale en internationale wedstrijden 17<br />

3.4. Innovatie en onderzoek 19<br />

4. LEVEN LANG SCHAATSEN EN INLINE-SKATEN 20<br />

4.1. Jeugd maakt kennis met schaatsen en Inline-skaten 20<br />

4.2. Passend aanbod 22<br />

4.3. Opleidingen 24<br />

4.4. Accommodaties 25<br />

4.5. Competitie en wedstrijdaanbod 26<br />

4.6. Communicatie en informatie 27<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 3


5. GENIETEN VAN DE SCHAATS- EN INLINE-SKATESPORT 28<br />

5.1. Entertainment en evenementen 28<br />

5.2. Media 30<br />

5.3. Communicatie Evenementen 32<br />

5.4. Sporthelden 33<br />

6. JAARREKENING / FINANCIEEL VERSLAG 34<br />

6.1. Financieel resultaat 35<br />

6.2. Financiële positie 37<br />

6.3. Personeel 39<br />

6.4. Toekomst 40<br />

7. SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR 41<br />

8. BIJLAGEN 42<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 4


Voorwoord<br />

Op het moment van het schrijven van dit voorwoord hebben we net de KNSB Verenigingsdag achter<br />

de rug en dan realiseer je weer wat het wezenlijke van de KNSB is. Vrijwilligers die met passie bezig<br />

zijn de schaatssport, hun sport, in verenigingsverband te organiseren. Op deze dag kijken we vooral<br />

vooruit maar het is ook wel eens goed om stil te staan bij wat we met zijn allen hebben bereikt.<br />

Sportief gezien hebben we voor alle disciplines een geweldig jaar achter de rug. Natuurijs met mooie<br />

wedstrijden, duizenden mensen die KNSB toertochten reden en eind maart, onder zomerse<br />

temperaturen, een vol Thialf bij een schitterend Essent ISU WK Afstanden toernooi. Voor het eerst<br />

hebben we een World Cup Shorttrack door TIG sport laten organiseren. Het toernooi was een<br />

spektakel en zowel bezoekers als sporters waren zeer enthousiast. Een belangrijk resultaat omdat we<br />

besloten hebben deze discipline meer onder de aandacht te brengen in het kader van sponsoring.<br />

Het project IJSTIJD! was een groot succes. Duizenden kinderen hebben op kleine ijsbaantjes in het<br />

land kennisgemaakt met de schaatssport. Dit project is mede mogelijk gemaakt door onze<br />

hoofdsponsor KPN.<br />

Het strategisch document “KNSB op weg naar 2020” is door de Ledenraad bekrachtigd waarmee we<br />

een stip op de horizon hebben gezet en onze koers hebben bepaald. Het is een ambitieus en<br />

realistisch document geworden. Wel staan we nog voor grote uitdagingen om middels beleid tot<br />

uitvoering van dit plan te komen. Een nieuw licentie- en lidmaatschapbeleid en bestuurlijke evaluatie<br />

zijn hier voorbeelden van. Ook is door het Unit Bestuur Kunstrijden een plan gemaakt om in een<br />

termijn van 10 jaar het Kunstrijden in Nederland weer naar de top te brengen.<br />

Het is overigens goed om te constateren dat bij het maken van beleid en plannen verenigingen,<br />

gewesten en stuurgroepen zijn betrokken. In dat kader groeien met name de stuurgroepen voorzichtig<br />

in hun rol. We zullen te allen tijde de kennis aanwezig in de brede KNSB moeten gebruiken.<br />

Op communicatief gebied hebben we enorme stappen gezet. Zowel het magazine als de website<br />

schaatsen.nl is veel professioneler geworden en voorziet in een behoefte. Gedurende de<br />

natuurijsperiode hadden we ruim 35.000 bezoekers per dag op de website schaatsen.nl van mensen<br />

die op zoek waren naar informatie over de door de KNSB goedgekeurde toertochten. Overigens is de<br />

site genomineerd tot site van het jaar <strong>2012</strong>.<br />

Financieel gezien hebben we een moeilijk jaar achter de rug. We hebben het jaar met een fors verlies<br />

afgesloten. Een meer bedrijfsmatige aansturing en een realistische begroting moeten een herhaling<br />

voorkomen. In dat kader zijn we overigens nu al bezig na te denken over nieuwe commerciële<br />

modellen rond het Langebaan schaatsen en ook ons lidmaatschap model is van belang. Sponsoring<br />

en subsidies zijn in het huidige economische klimaat geen vanzelfsprekendheid meer.<br />

Half december verhuizen we naar ons nieuwe kantoor bij De<br />

Vechtsebanen. Een kantoor met een professionele uitstraling.<br />

Een kantoor dat past bij een moderne sportbond waar we op<br />

gepaste wijze alle vrijwilligers kunnen ontvangen.<br />

In dit voorwoord heb ik maar een paar zaken aangestipt en<br />

zeker nog niet alle hoogtepunten genoemd. Daarom nodig ik u<br />

van harte uit het jaarverslag door te lezen.<br />

Paul Sanders<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 5


1. Organisatie<br />

Randvoorwaarde<br />

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) is een professionele en daadkrachtige<br />

organisatie die proactief inspeelt op de ontwikkelingen in de samenleving en in de schaats- en inlineskatewereld.<br />

De KNSB heeft de afgelopen jaren ingezet op structurele veranderingen in organisatie en cultuur van<br />

de organisatie. Belangrijke stappen zijn gezet met de wijziging van de bestuurlijke structuur en de<br />

herinrichting van het Bondsbureau. In de tweede helft van <strong>2011</strong> zijn concrete stappen gezet die<br />

hieronder beschreven worden.<br />

1.1. Bestuurlijke Organisatie<br />

Doelstelling<br />

Het realiseren van de uitrol van de Bestuurlijke Organisatie.<br />

Gerealiseerd<br />

Afgesproken is het besturingsmodel van de KNSB na<br />

twee jaar te evalueren. In de ledenraad van juni <strong>2012</strong><br />

is afgesproken hiermee een start te maken en wel<br />

volgens het volgende proces. Parallel aan de vraag<br />

welk model is nodig om “de KNSB op weg naar 2020”<br />

ten uitvoer te brengen” zal het huidige model worden<br />

geëvalueerd. Kennis tot nu toe opgedaan wordt op<br />

deze manier gebruikt om de nieuwe structuur vorm te<br />

geven. Van belang is alle partijen te horen en een<br />

breed draagvlak voor verandering in de organisatie te<br />

creëren. In het eerste kwartaal van het nieuwe<br />

boekjaar wordt een start met het proces gemaakt.<br />

1.2. Strategische Ontwikkelingen<br />

De KNSB op weg naar 2020<br />

De KNSB hanteert voor het lange termijn beleid het strategisch plan ‘De KNSB op weg naar 2020’.<br />

Dit plan bestaat uit een analyse, de visie, missie, strategische keuzes en het meerjarenplan van de<br />

Bond. Onder meer wordt op hoofdlijnen de koers uiteen gezet op het gebied van sportparticipatie,<br />

topsport, fanbeleving, organisatie en bedrijfsvoering. Het document dient onder meer als kapstok voor<br />

projecten en activiteiten van de gehele KNSB-organisatie in de komende jaren. Ten behoeve van het<br />

nader intekenen van de ‘roadmap’ gaat in het jaarplan <strong>2012</strong>-2013 aandacht uit naar een verdere<br />

prioriteitsstelling en de precieze inrichting van trajecten. Uiteindelijk is het zaak dat de realisatie van<br />

het plan een echte co-creatie is van de leden en diverse gremia binnen de KNSB en partners van de<br />

Bond.<br />

Rapport Kunstrijden<br />

Op 26 mei <strong>2012</strong> werd op het Bondsbureau van de KNSB een werkconferentie gehouden naar<br />

aanleiding van het adviesrapport topsport Kunstrijden. Eind april was dit adviesrapport al door Danny<br />

Nelissen, voorzitter van de werkgroep, gepresenteerd op de Technische Voorjaarsvergadering.<br />

Het adviesrapport voorziet in veranderingen in de structuur en cultuur van het Nederlandse<br />

Kunstrijden en is door het Algemeen Bestuur en de directie van de KNSB met veel enthousiasme<br />

ontvangen.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 6


Het Kunstrijden in Nederland verkeert in zwaar weer. Nederland bezit weinig professioneel bestuurde<br />

kunstrijverenigingen; de KNSB maar ook de Unit Kunstrijden en het NOC*NSF, bieden weinig soelaas<br />

voor de sport op bestuurlijk niveau. Er is geen hoogwaardig sportkader om kunstrijders te trainen,<br />

noch een professioneel wervingssysteem voor aanwas van leden.<br />

Dit alles staat in schril contrast met de schaatscultuur waarmee Nederland altijd pocht.<br />

De sport verandert in rap tempo om ons heen.<br />

De jaren van stilstand worden in het kwadraat vermenigvuldigd door de vooruitgang bij andere landen.<br />

Echter, een ander belangrijk onderdeel van topsport is ook in één zin te vatten: “Opgeven is geen<br />

optie”.<br />

De Werkgroep Topsport Kunstrijden is dan ook van mening dat de KNSB, de Unit Kunstrijden en het<br />

NOC*NSF het tot hun taak moeten maken niet op te geven en te durven investeren in het Kunstrijden.<br />

Want Nederland is schaatsen en schaatsen is Nederland! Kunstrijden hoort daarbij!<br />

Samenwerking TIG Sports<br />

In het verslagjaar is de samenwerking met TIG Sports aangegaan op het gebied van de organisatie<br />

van evenementen.<br />

TIG Sports is bereid om te investeren in het Shorttrack. Dit feit biedt de KNSB mogelijkheid om de<br />

sport beter en sneller te kunnen doorontwikkelen. Nu is het daarvoor ook, gezien de sportieve<br />

prestaties op Europees- en wereldniveau, het moment om hierin de volgende stappen te maken.<br />

Communicatie strategie<br />

In samenwerking van de verschillende afdelingen zijn prioriteiten gesteld op het vlak van<br />

communicatieve ondersteuning, zowel voor het zomerseizoen als het volgende winterseizoen. Dat<br />

gaat onder andere over de manier van samenwerken, focus en budgetverdeling. Resultaat is<br />

vroegtijdige afstemming met alle betrokkenen rondom de activiteiten die worden opgepakt en de<br />

intensiteit daarvan, waardoor verwachtingen aan de voorkant worden gemanaged.<br />

1.3. Financiën en Control<br />

Doelstelling<br />

De bond bevindt zich in een gezonde financiële situatie en hanteert een Planning en Control<br />

systematiek die zorgvuldig en transparant is en daarmee de organisatie faciliteert.<br />

Strategische Ontwikkeling<br />

In het visiedocument “De KNSB op weg naar 2020“ wordt uitgegaan van een gewenst<br />

weerstandsvermogen van € 5 miljoen. Een adequate weerstandscapaciteit biedt voldoende buffer<br />

voor eventuele tegenvallers. De vraag is hoeveel weerstandscapaciteit toereikend is voor het<br />

opvangen van incidentele tegenvallers in een begrotingsjaar. Een vervolgstap is het ontwikkelen van<br />

een model en afspraken vastleggen betreffende het periodiek rapporteren aan directie en bestuur over<br />

risicomanagement en het hieraan gerelateerde weerstandsvermogen.<br />

Gerealiseerd<br />

Vanuit Planning en Control vindt zowel de financiële cyclus voor de vaststelling van de jaarbegroting<br />

plaats, welke aansluit op de jaarplannen vanuit de primaire processen van de sport, als de<br />

rapportagecyclus die ons informeert over de (financiële) stand van zaken ten opzichte van de<br />

goedgekeurde begroting. De informatievoorziening vindt plaats op verschillende niveaus. Operationeel<br />

op projectniveau en strategisch op managementniveau. Dit laatste ten behoeve van de<br />

lijnverantwoordelijken en, in de vorm van een maandrapportage, aan het Algemeen Bestuur. De<br />

Ledenraad ontvangt twee maal per jaar een financiële verantwoording. Daarnaast wordt, tijdens de<br />

twee extra geplande informatieve Ledenraadbijeenkomsten, een toelichting gegeven op de<br />

operationele en financiële stand van zaken.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 7


In de periode juli <strong>2011</strong> – juni <strong>2012</strong> zijn de beoogde doelen bereikt. De begroting is gebaseerd op de<br />

geplande (jaar)activiteiten die in relatie staan tot de jaarplannen en het missie visie document “KNSB<br />

op weg naar 2020”. De begroting is vormgegeven in een nieuw model, het zogenaamde Discipline<br />

Model. Dit model verschaft inzicht in de verkregen algemene middelen, de resultaten per discipline en<br />

de toewijzing vanuit de algemene middelen aan/naar de disciplines.<br />

Bij de bepaling van de toewijzing is aansluiting gevonden met de strategische keuzes die gemaakt zijn<br />

op gebieden binnen het missie visie document zoals “binden en boeien”, “fanbeleving”, “topsport”,<br />

maar ook waarden als geldgenererend vermogen.<br />

Bij de totstandkoming van de begroting <strong>2012</strong>/2013 is interactief overleg geweest met het Algemeen<br />

Bestuur en een vertegenwoordiging van de Ledenraad die de Financiële Commissie heeft<br />

ondersteund en daarmee aansluiting met de Ledenraad heeft gerealiseerd. Kritische onderdelen van<br />

de begroting zijn op onderwerp besproken met en beoordeeld door het Algemeen Bestuur en de<br />

Ledenraad alvorens deze zijn opgenomen in de uiteindelijke begroting.<br />

Bij het vaststellen van de begroting <strong>2012</strong>/2013 is er voor gekozen om eerst te consolideren<br />

(jaarresultaat <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> uitkomen op verwacht resultaat), dan te stabiliseren (jaarresultaat <strong>2012</strong>/2013<br />

nihil), waarna er aan de opbouw van het weerstandsvermogen kan worden gewerkt.<br />

De rapportages zijn gestructureerd ingericht en vinden aansluiting met de projecten en<br />

organisatorische indeling. Volledigheid is zoveel als mogelijk geborgd door zowel de<br />

inkoopcontracten/orders als verkoopcontracten/orders direct bij aanvang vast te leggen en in de<br />

rapportage te integreren.<br />

1.4. ICT<br />

Doelstelling<br />

De ICT en Elektronische Tijdwaarneming (ET) systemen van de bond zijn bedrijfszeker, veilig en<br />

gebruiksvriendelijk.<br />

Gerealiseerd<br />

De ICT-omgeving strekt zich uit van de infrastructuur tot de (kantoor)applicaties. De infrastructuur is<br />

bedrijfszeker en veilig maar inmiddels aan modernisering toe om de continuïteit te kunnen blijven<br />

waarborgen. Hierbij gaat het met name om aansluiting bij ontwikkelingen in de techniek vanuit een<br />

behoudende opzet wat wil zeggen dat we rekening houden met de randvoorwaarden die gesteld zijn.<br />

De applicaties zijn divers en door inzicht in behoeften en commerciële mogelijkheden uit het verleden<br />

ontstaan. Actualisering van de behoeften van de gebruikers is wenselijk. Voor de komende korte<br />

termijnperiode zullen we ons verder focussen op het optimaliseren van de bestaande applicaties<br />

(spoor 1) en het voorbereiden en verkennen van de wensen en behoeften van de gebruikers en wat<br />

dat betekent voor de IT-omgeving (spoor 2).<br />

Gebruiksvriendelijkheid zal daarbij een belangrijke rol spelen waarbij aansluiting met processen en<br />

integratie van toepassingen het oogmerk is. Hierdoor wordt de inzet van IT meer effectief en is<br />

efficiency te realiseren.<br />

De ET(Elektronische Tijdwaarneming)-omgeving is hoofdzakelijk gebaseerd op het verkrijgen van<br />

data en het ter beschikking stellen hiervan aan verschillende afnemers. De gebruikte toepassingen<br />

kennen we onder de naam SARA. De applicatie(s) onder de naam SARA zijn inmiddels tien jaar oud<br />

en aan vernieuwing toe. De totale IT- en ET-omgeving is aan een herijking toe.<br />

De continuïteit van de infrastructuur is gewaarborgd, onder meer door inzet van en samenwerking met<br />

externe deskundigen; dit is in lijn met voorgaande jaren. De bestaande hardware omgeving is aan het<br />

einde van haar levensduur en wordt mede in het kader van de aanstaande verhuizing vervangen.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 8


De verschillende applicaties zijn onderhouden door inzet van derden/deskundigen zoals de<br />

elektronische leeromgeving, website ontwikkelingen en webapplicaties. Dit laatste vooral<br />

gecombineerd met afspraken en belangen van stakeholders zoals onze hoofdsponsor KPN. Deze<br />

ontwikkelingen zijn onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie gerealiseerd met<br />

inbreng van de expertise van onze eigen IT afdeling.<br />

Van de overige applicaties is met name de betrouwbaarheid ten aanzien van het beschikbaar hebben<br />

van de informatie vanuit de ledenadministratie sterk verbeterd.<br />

De technische mogelijkheden binnen de bestaande kaders van het beleid op het gebied van licenties<br />

en lidmaatschappen zijn bereikt. De wens vanuit de verenigingen tot vergaande vereenvoudiging van<br />

de werkwijze kan hierdoor nog niet worden gehonoreerd.<br />

Voor het voorbereiden en verkennen van de wensen en behoeften van de gebruikers en wat dat<br />

betekent voor de IT-omgeving (spoor 2) is een voorstudie gedaan naar de wensen en eisen vanuit<br />

een projectplan. Deze voorstudie heeft vooral opgeleverd dat er voor de organisatie veel vragen zijn<br />

om te beantwoorden; vragen die nauw samenhangen met het te voeren (producten- en markt-)beleid.<br />

Het informatieplan heeft (nog) geen overkoepelende planning opgeleverd. Wel zijn er duidelijke<br />

prioriteiten gesteld t.a.v. het ontwikkelen van een relatiebeheer omgeving. Gezien de voortgang van<br />

de operatie van verschillende onderdelen zal integratie/koppeling geleidelijk kunnen worden<br />

gerealiseerd. Het borgen van de continuïteit van de verschillende onderdelen verdient voorrang.<br />

De activiteiten rondom ICT zijn binnen het geplande budget uitgevoerd maar hebben wel een<br />

duidelijke invloed gehad op de inzet(baarheid) van medewerkers die bij applicatie ontwikkeling en<br />

integratie betrokken zijn.<br />

1.5. HR<br />

Doelstelling<br />

De KNSB is een lerende organisatie. De medewerkers van het Bondsbureau zijn betrokken,<br />

professioneel en klantgericht en realiseren gezamenlijk de gewenste cultuurveranderingen. Binnen de<br />

organisatie wordt het planmatig werken verder doorgevoerd.<br />

Gerealiseerd<br />

De KNSB is op weg naar 2020. De afdeling HR heeft het afgelopen jaar samen met het management<br />

team stappen gezet om tijdens deze reis naar 2020 de ingezette cultuurverandering voort te zetten.<br />

Dit blijft voor de medewerkers van het Bondsbureau niet onopgemerkt. Oriëntatie op de belangen van<br />

anderen, samenwerking en transparantie in verantwoordelijkheden zijn hierin kernwoorden.<br />

Om hier vorm aan te geven is een grootschalig intern opleidingstraject op het gebied van planmatig<br />

werken ingezet. Dit heeft het afgelopen jaar via een tweetal activiteiten plaatsgevonden. Allereerst aan<br />

de hand van intervisiegroepjes waarbij deelnemers vanuit verschillende afdelingen knelpunten uit de<br />

praktijk bespraken en samen oplossingen aandroegen. Ter aanvulling hierop is er een sessie<br />

georganiseerd voor Bondsbureaumedewerkers die in de praktijk minder met projecten te maken<br />

hebben. Voor deze personen was het verhelderend om meegenomen te worden in de verschillende<br />

fases van een project en in te zien dat er veel partijen bij betrokken zijn met elk hun eigen<br />

verantwoordelijkheden en belangen. Beide activiteiten hebben bijgedragen aan de vergroting van<br />

begrip en betrokkenheid tussen de medewerkers van verschillende afdelingen.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 9


Vervolgens is er de afgelopen periode veel aandacht geweest voor de kerncompetenties<br />

eigenaarschap en oriëntatie op anderen. De kerncompetenties zijn besproken tijdens de<br />

functioneringsgesprekken die gevoerd zijn in de periode september/oktober en een half jaar later, in<br />

mei/juni, tijdens de evaluatiegesprekken. Dit was bovendien de eerste keer dat een dergelijke<br />

gespreksronde bondsbureaubreed heeft plaatsgevonden. Door daarbij structureel de<br />

kerncompetenties te evalueren wordt gewaarborgd dat oriëntatie op anderen en eigenaarschap<br />

steeds meer de identiteit van de KNSB medewerkers wordt.<br />

Een andere manier om de kerncompetenties een gezicht te geven in de praktijk is door Het Nieuwe<br />

Werken (HNW) steeds verder door te voeren. Aan de medewerkers wordt ruimte geboden om zich los<br />

te maken van vaste (werk)patronen en bewust na te denken waar, wanneer en met wie ze bepaalde<br />

werkzaamheden uitvoeren. Onder andere door arbeidstijden te versoepelen en flexibele apparatuur<br />

beschikbaar te stellen is het mogelijk om dit steeds verder toe te passen. Het nieuwe pand bij De<br />

Vechtsebanen, met een groot aantal flexplekken en verschillende soorten overlegruimtes, zal dit zeker<br />

verder stimuleren.<br />

Met het uitvoeren van bovenstaande activiteiten is afgelopen periode een duidelijke stap gezet in het<br />

professionaliseren van de KNSB. Medewerkers werken beter (samen) in projectteams waarin mensen<br />

namens verschillende afdelingen zijn vertegenwoordigd. Tevens brokkelen langzaam maar zeker de<br />

muurtjes tussen de afdelingen af waardoor meer verbinding en eenheid ontstaat.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 10


2. Ondersteuning Verenigingen en Gewesten<br />

Randvoorwaarde<br />

De KNSB is een ledengerichte dienstverlener die weet wat er leeft en een goed contact onderhoudt<br />

met de achterban.<br />

2.1. Ledenontwikkelingen<br />

Voor de KNSB en haar leden is kennis van aantallen schaatsers, leden van de KNSB, onderverdeling<br />

in doelgroepen essentieel. Deze kennis is nodig om met de verenigingen tot een sportaanbod te<br />

komen waarmee we meer schaatsers en inline-skaters kunnen aantrekken. De kennis kan ook helpen<br />

bij lobbies richting overheden voor extra recreatieve, trainings- of wedstrijdfaciliteiten voor schaatsen<br />

en Inline-skaten. Tenslotte is het aantal geregistreerde leden van belang voor een deel van de<br />

subsidies die de KNSB ontvangt van het NOC*NSF.<br />

In <strong>2012</strong> waren er 702 verenigingen, 14 stichtingen en 8 districten aangesloten als lid bij de KNSB.<br />

Vergeleken bij 2010 en <strong>2011</strong> is er sprake van een lichte afname van het aantal verenigingen.<br />

2010-<strong>2011</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong><br />

Verenigingen 712 702<br />

Stichtingen 14 14<br />

Districten 8 8<br />

Totaal 734 724<br />

Het totaal aantal door de verenigingen opgegeven leden zien we terug in onderstaande tabel.<br />

2010-<strong>2011</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong><br />

Aantal verenigingen dat opgave heeft aangeleverd 654 618<br />

Aantal verenigingen dat specifieke ledeninformatie opgeeft 185 424<br />

Totaal aantal leden 18+ jaar opgegeven door de verenigingen 148.425 145.900<br />

De hier getoonde cijfers bevatten helaas nog een te grote foutenmarge. Een aantal verenigingen geeft<br />

helemaal geen gegevens door aan de KNSB. Een fors aantal verenigingen geeft wel een opgave van<br />

het aantal leden maar verstrekt niet of slechts gedeeltelijk de statutair verplichte ledengegevens. In<br />

het bijzonder ontbreken nog vaak de gegevens over leeftijd en geslacht. Daarnaast ontbreekt het aan<br />

een goed beeld van de aantallen jeugdleden en hun gegevens onder de 18 jaar. Voor deze groep<br />

hoeft geen contributie te worden afgedragen en dat leidt er toe dat veel verenigingen dan ook de<br />

opgave achterwege laten.<br />

In het verlengde van het Strategisch Plan van de KNSB is het besluit genomen om in seizoen <strong>2012</strong>-<br />

2013 te starten met een herziening van contributie en lidmaatschapsbeleid.<br />

In vergelijking met andere sportbonden die deze informatie wel voorhanden hebben bevindt de KNSB<br />

zich in een achterstandspositie waar het gaat om het ontwikkelen van plannen om meer sporters en<br />

schaatsers te werven en te behouden. Met name de ontwikkelingen per leeftijdsgroep geven hiervoor<br />

relevante informatie.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 11


Het aantal licentiehouders is in <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> teruggelopen (zie tabel). De redenen van deze terugloop<br />

zijn niet onderzocht.<br />

Schaatslicenties Inline-skatelicenties<br />

2010-<strong>2011</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> <strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />

Totaal 15.190 14.743 1.458 1.413<br />

2.2. Ondersteuning vrijwilligers<br />

Doelstelling<br />

Onze leden en klanten vinden snel en effectief de juiste medewerker binnen het bureau om hen te<br />

helpen of hun vragen te beantwoorden. De aan de KNSB verbonden bestuurders en vrijwilligers<br />

worden zodanig ondersteund en geïnformeerd dat zij hun rol optimaal kunnen vervullen.<br />

Gerealiseerd<br />

Een belangrijke functie van het Bondsbureau is het ondersteunen van de vrijwilligers. Op het<br />

Bondsbureau is een projectcoördinator breedtesport/verenigingsondersteuning werkzaam, die<br />

dagelijks vragen van verenigingen en vrijwilligers beantwoordt over algemene KNSB onderwerpen,<br />

sportspecifieke schaatsonderwerpen en sporttakoverschrijdende onderwerpen.<br />

Het Bondsbureau heeft verenigingen in het afgelopen jaar op de volgende manieren ondersteund:<br />

- 95 verenigingen hebben aanspraak gemaakt op de ecotaksregeling. In november is ruim<br />

€ 25.000,= aan de deelnemende verenigingen uitgekeerd;<br />

- 120 (van de 137) KNSB toertochtverenigingen hebben toertochtmateriaalpakketten besteld;<br />

- Er zijn 10 nieuwe verenigingen begeleid en als nieuw lid bij de KNSB welkom geheten;<br />

- De KNSB heeft de Buma en Sena rechten ten behoeve van verenigingen collectief afgekocht voor<br />

€ 15.000,=.<br />

Om de kwaliteit van actieve vrijwilligers zo goed mogelijk te waarborgen heeft de KNSB afgelopen<br />

maanden verschillende opleidingen tot jurylid, scheidsrechter en starter aangeboden. In totaal zijn<br />

ongeveer 425 vrijwilligers een opleiding gestart. Daarnaast heeft de KNSB ter voorbereiding op een<br />

eventuele natuurijsperiode opleidingen tot natuurijsmeester en toertochtcoördinator georganiseerd.<br />

Opleidingen voor vrijwilligers<br />

Het afgelopen seizoen was er voor het organisatorisch kader op en rondom de ijs- en inline-skatebaan<br />

een uitgebreid opleidingsprogramma beschikbaar. Binnen dit programma zijn 97 cursisten geslaagd<br />

voor de opleiding tot basis jurylid en zijn 18 cursisten in opleiding gegaan voor de functie van<br />

scheidsrechter op regionaal/gewestelijk niveau. Tevens is na vier jaar weer een opleiding tot nationaal<br />

scheidsrechter van start gegaan; voor deze opleiding zijn negen cursisten geselecteerd. In het<br />

opleiden van starters is een goede stap gezet. Zowel in Haarlem als Breda was er belangstelling en is<br />

er een opleiding op baan/club niveau georganiseerd.<br />

Naast het opleiden van nieuwe vrijwilligers was er ook aandacht voor het bijscholen van het al<br />

bestaande kader. Binnen de discipline Marathon zijn alle landelijke scheidsrechters bijgeschoold en<br />

binnen de discipline Inline-skaten de juryleden die betrokken zijn bij de verschillende landelijke<br />

competities. Voor het technical panel Kunstrijden was ook een bijscholing waaraan 21 officials hebben<br />

deelgenomen.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 12


Voor de ijsclubs is wederom de mogelijkheid geboden om vrijwilligers naar een cursus<br />

natuurijsmeester en/of toertochtcoördinator te sturen. Dat deze cursussen een succes zijn blijkt wel uit<br />

de aantallen; dit jaar hebben maar liefst 178 vrijwilligers deelgenomen aan de cursus natuurijsmeester<br />

en 122 vrijwilligers aan de cursus tot toertochtcoördinator.<br />

2.3. Advisering<br />

Doelstelling<br />

De KNSB is voor de achterban een waardevolle partner die deskundigheid en advies biedt op<br />

sportgebied. De KNSB wordt gezien als dé autoriteit op het gebied van de schaats- en Inlineskatesport.<br />

Gerealiseerd<br />

Eén van de belangrijke taken van het Bondsbureau is het ondersteunen van verenigingen met kennis<br />

en adviezen. Dagelijks worden adviezen verstrekt en vragen beantwoord over uiteenlopende<br />

onderwerpen zoals sporttechnische vragen, het werken met vrijwilligers, aanleg van inline-skatebanen<br />

en juridische en financiële kwesties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de diverse<br />

nieuwsbrieven. In het afgelopen half jaar zijn o.a. items gepubliceerd over nieuwe wetgeving met<br />

betrekking tot het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen. Verder kunnen tijdens de<br />

jaarlijkse KNSB Verenigingsdag trainers en bestuurders deelnemen aan workshops die door experts<br />

worden gegeven over onderwerpen zoals trainingsjaarplannen, sponsoring, goed sportbestuur en<br />

samenwerking met onderwijs.<br />

Begin <strong>2012</strong> heeft de KNSB een beleidsdocument opgeleverd met betrekking tot preventie van<br />

hoofdletsel bij schaatsen. Aanleiding hiervoor waren de vele vragen en signalen over de risico’s die<br />

het Bondsbureau daarover de afgelopen jaren heeft ontvangen. Bij betrokkenen bleek dat er behoefte<br />

was aan een eenduidig en helder advies en aan goede informatie over de rol en<br />

verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken actoren bij dit onderwerp.<br />

Om het advies onder de aandacht van de betreffende doelgroepen te brengen wordt een<br />

voorlichtings- en communicatieplan opgesteld.<br />

De afdeling Beleidsontwikkeling heeft onder meer de sectie Inline-skaten geadviseerd en<br />

ondersteuning verleend bij reglementswijzigingen, scholing, uitslagenverwerking en inschrijving.<br />

2.4. Kennisdeling<br />

Doelstelling<br />

Binnen de achterban (leden, verenigingen,<br />

trainers) zal aanwezige kennis en<br />

deskundigheid actief worden ontsloten<br />

(leden helpen leden).<br />

Gerealiseerd<br />

Om gewesten, secties verenigingen en<br />

andere vrijwilligers zo goed mogelijk op de<br />

hoogte te houden van ontwikkelingen<br />

verspreidt de KNSB een aantal<br />

nieuwsbrieven.<br />

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen verenigingen en vrijwilligers<br />

Zo heeft de KNSB afgelopen seizoen<br />

minimaal één keer per week de algemene KNSB nieuwsbrief verstuurd. Daarnaast is er de KANS<br />

nieuwsbrief waarin bestuurders van verenigingen geïnformeerd worden over onderwerpen die voor<br />

verenigingen van groot belang zijn zoals opleidingen, verenigingsdagen, lidmaatschapsinformatie,<br />

aanbod aan activiteiten voor de jeugd enz.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 13


Tenslotte worden belangrijke onderwerpen uitgebreid weergegeven op de website KNSB.nl.<br />

In het afgelopen jaar is het besluit genomen om het doorontwikkelen van de informatievoorziening via<br />

KNSB.nl structureel te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van<br />

verenigingen, bestuurders, trainers, vrijwilligers.<br />

Het Bondsbureau heeft in oktober <strong>2011</strong> een succesvolle vijfde KNSB Verenigingsdag georganiseerd.<br />

In Utrecht waren met 325 bestuurders en trainers meer deelnemers dan ooit aanwezig. De dag als<br />

geheel werd gewaardeerd met een 7,9. De workshops werden gemiddeld met een 7,4 gewaardeerd.<br />

De inspiratiesessies waarbij bestuurders en trainers succesverhalen hebben uitgewisseld vormden<br />

een gewaardeerd nieuw aspect binnen de KNSB Verenigingsdag. Een belangrijk doel van de dag was<br />

de contacten tussen verenigingen te verbeteren en intensiveren. De massale deelname aan de borrel<br />

na afloop was een duidelijke indicatie dat deze dag daaraan een bijdrage heeft geleverd.<br />

Binnen de KNSB heeft de afdeling Sportontwikkeling & Beleid haar kennis uitgebouwd over relevante<br />

ontwikkelingen in de samenleving, in de sport in het algemeen, in de schaats- en Inline-skatesport<br />

specifiek en in de participatie van verschillende doelgroepen in de schaatssport. We beschikken nu<br />

over een basisoverzicht met aantallen schaatsers/inline-skaters, licentiehouders en verenigingen. Dit<br />

overzicht wordt bijgehouden en jaarlijks geactualiseerd.<br />

2.5. Administratie<br />

Doelstelling<br />

In <strong>2011</strong> worden de mogelijkheden voor de administratie van lidmaatschappen en andere<br />

ledengegevens binnen het huidige systeem geoptimaliseerd. Ook wordt een programma van eisen en<br />

wensen opgesteld om in de toekomst optimaal aan te sluiten bij wensen en eisen van de interne en<br />

externe gebruikers.<br />

Gerealiseerd<br />

Er is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de huidige gegevensregistratie van onze leden.<br />

Dit boekjaar hebben wederom meer verenigingen de gegevens conform NOC*NSF eisen<br />

aangeleverd.<br />

Deze ontwikkelingen zijn een voortzetting van het eerder ingezette beleid waarbij intensieve<br />

samenwerking met de gebruikersvertegenwoordiging van de verenigingen plaatsvindt. Een<br />

volledige gegevensregistratie is van belang voor de toekenning van subsidies vanuit<br />

NOC*NSF en blijft aandacht vragen om risico’s te minimaliseren. De Lotto is de<br />

belangrijkste financier van de sportbonden wat betreft subsidies. Jaarlijks wordt<br />

zo'n 45 miljoen euro door de Lotto aan de georganiseerde sport bijgedragen. Een<br />

deel van deze middelen is gereserveerd voor de werkorganisatie van NOC*NSF.<br />

De financiële administratie is verder verbeterd. Hiertoe is ook de registratie van inkoopverplichtingen<br />

en de facturatie geoptimaliseerd. Voor beide registraties wordt een goede aansluiting met de projecten<br />

en de sportprogramma’s (alle disciplines, evenementen, enz.) gerealiseerd.<br />

De registratie en verwerking van kas en banken wordt verantwoord conform het treasurystatuut. Er<br />

wordt op kwartaalbasis aan de treasurycommissie gerapporteerd. Het treasurystatuut is de regeling<br />

voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de<br />

financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.<br />

De financiële maandrapportage is in lijn met de gemaakte afspraken. Van het Accountantskantoor<br />

Ernst & Young is bij de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring verstrekt waarin wordt<br />

verklaard dat de jaarrekening van de KNSB over <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> een getrouw beeld geeft. De jaarrekening<br />

van de KNSB is opgemaakt in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijnen voor de<br />

<strong>Jaarverslag</strong>geving 640 voor ‘organisaties zonder winststreven’ (RJ 640).<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 14


3. Topsport<br />

Ambitie<br />

Nederland behoort tot de wereldtop in de schaats- en Inline-skatesport.<br />

Deze ambitie wordt in het meerjarenbeleid uitgewerkt in concrete prestaties per discipline.<br />

In december <strong>2011</strong> is het nieuwe topsportbeleid van de KNSB voorgelegd aan de Ledenraad. Dit<br />

beleid geeft de richting aan die de KNSB de komende jaren inslaat om de topsportambities te<br />

realiseren. Bij de totstandkoming van dit beleid zijn zowel de Stuurgroep Topsport als externe<br />

deskundigen geraadpleegd.<br />

3.1. Ondersteuning van Topsporters<br />

Doelstelling<br />

De KNSB ontzorgt de topsporters waar het gaat om de randvoorwaarden om te komen tot optimale<br />

prestaties zodat zij zich volledig kunnen richten op hun sportambities.<br />

Gerealiseerd<br />

Faciliteiten Nationale Selecties<br />

Net als voorgaande jaren heeft de KNSB in nauwe samenwerking met NOC*NSF en het Centrum voor<br />

Topsport en Onderwijs (CTO) in Heerenveen de Nationale Selecties en Jong Oranje teams van de<br />

diverse disciplines gefaciliteerd. Om de faciliteiten voor de topsporters te verbeteren is er in het<br />

afgelopen seizoen gewerkt aan een aantal specifieke projecten.<br />

De paramedische begeleiding is geoptimaliseerd door een verbeterde samenwerking met ziekenhuis<br />

Tjongerschans te Heerenveen. Verder is de trainingshal verbeterd door het verplaatsen van de<br />

opwarmingsruimte naar de inline-skatehal. Als laatste is de trainingslocatie van de shorttrackers<br />

verplaatst naar het binnenterrein van de 400 meter baan. Hierdoor zijn er meer trainingsuren<br />

beschikbaar gekomen maar komt dit eveneens de veiligheid ten goede.<br />

Het afgelopen jaar hebben zich zowel de Nationale Training Selectie (NTS) Shorttrack Jong Oranje<br />

als de opleidingsploegen fulltime gevestigd in het Nationale Topsport Centrum (NTC) Heerenveen.<br />

Huisvesting en opleiding voor Jong Oranje zijn gerealiseerd met ondersteuning van CTO en de<br />

counselor topsport van de KNSB. Over het algemeen zien we progressie in de schoolresultaten van<br />

de Jong Oranje leden. In het verleden was dit een punt van zorg zowel voor ouders, CTO als KNSB.<br />

Net als in voorgaande jaren is er nauw samengewerkt tussen de coaches van de NTS en Jong Oranje<br />

maar met een duidelijke taakverdeling zodat de NTS coach mede eindverantwoordelijk is geworden<br />

van Jong Oranje.<br />

Bij het Inline-skaten hebben zowel de nationale selectie als Jong Oranje diverse trainingskampen in<br />

het buitenland gehad ter voorbereiding op de EK, EKJ en WK. De resultaten behaald op de EK en WK<br />

zijn één van de beste voor ons land.<br />

In de tweede helft van het seizoen <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> is het LPM(Local Position Measurement)-systeem<br />

gebruikt door vier merkenteams, de teams van Jong-Oranje Langebaan, de Nationale trainingsselectie<br />

Shorttrack en JOOP Shorttrack. Om de data uit het LPM-systeem snel geanalyseerd bij de trainers en<br />

sporters te krijgen is het ontwikkelde programma verder verfijnd. Met LPM zijn er ook individuele- en<br />

groepsrapporten te maken van alle gereden rondes. Aan het LPM-systeem zijn drie nieuwe camera’s<br />

gekoppeld (totaal nu vier) die de schaatsers automatisch kunnen volgen.<br />

Logistieke ondersteuning<br />

Het Bondsbureau heeft de Nationale Selecties de afgelopen maanden wederom ondersteund middels<br />

het verzorgen van o.a. accommodatie, vervoer, visa en kleding.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 15


Kunstrijden<br />

Topsporters hadden in het seizoen <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 7,5 uur ijs beschikbaar in één van beide NTC’s.<br />

Faciliteiten werden geboden voor het beoefenen van ballet en off-ice. Veel aandacht wordt besteed<br />

aan mentale begeleiding.<br />

In het afgelopen seizoen werden twee clinics gegeven door Manon Perron; zij is een Canadese top<br />

coach.<br />

Ten aanzien van de financiële ondersteuning werd van iedere rijder een individuele financiële bijdrage<br />

gevraagd.<br />

3.2. Talentherkenning en –ontwikkeling<br />

Doelstelling<br />

Goede en tijdige identificatie en begeleiding van jonge talenten om uitval te minimaliseren en<br />

doorstroming naar de top te bevorderen.<br />

Gerealiseerd<br />

Om de eenduidigheid en kwaliteit van talentherkenning en –ontwikkeling tot en met het gewestelijk<br />

niveau te vergroten heeft de KNSB een aantal jaar geleden een meerjarig talentherkenning- en<br />

ontwikkelingsmodel ontwikkeld.<br />

In het verlengde hiervan heeft de KNSB afgelopen jaar een aantal onderdelen van het meerjaren<br />

opleidingsplan doorontwikkeld en vernieuwd. De vernieuwde versie van het meerjaren opleidingsplan<br />

voor de verschillende disciplines zijn begin <strong>2012</strong> gecommuniceerd met de gewestelijke coaches.<br />

Daarnaast is de informatie te vinden op de website KNSB.nl. Hier vind je ook informatie op het gebied<br />

van talentstatussen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van talentontwikkeling.<br />

Talentenvolgsysteem<br />

In het kader van het talentherkenning en –ontwikkeling model heeft de KNSB een talentenvolgsysteem<br />

(met daarin het digitale logboekensysteem) ontwikkeld. Voordelen van het systeem zijn<br />

o.a. directe en verbeterde trainingssturing, verbeterde dossieroverdracht en verbeterde continuïteit in<br />

de ontwikkeling van talenten.<br />

Het systeem is voor KNSB leden gratis toegankelijk en het gebruik is op vrijwillige basis. Om nieuwe<br />

gebruikers snel en goed wegwijs te maken met het systeem heeft de KNSB 11 voorlichtingsbijeenkomsten<br />

georganiseerd op diverse banen in het land.<br />

Het aantal actieve gebruikers van de digitale logboeken is het afgelopen jaar gestegen naar ongeveer<br />

400 verdeeld over de disciplines Langebaan, Shorttrack, Inline-skaten en Kunstrijden (juni 2010: 125).<br />

De gebruikers zijn sporters en trainers van de nationale Shorttrack en Inline-skate selecties,<br />

gewestelijke baanselecties Langebaan en één van de merkenteams Langebaan.<br />

De verdere ingebruikname binnen de discipline Kunstrijden is tijdelijk gestopt vanwege wijzigingen in<br />

structuur en organisatie. Vanuit trainers in opleiding is er wel de wens om het talentenvolgsysteem te<br />

gaan gebruiken.<br />

Trainingskampen voor talenten<br />

Om talentvolle sporters voor te bereiden op een eventuele stap naar Jong Oranje of de merkenteams<br />

heeft de KNSB binnen de discipline Langebaan vier trainingskampen voor de talentengroep<br />

georganiseerd. De beste 24 Nederlandse junioren B en hun trainers hebben hieraan deelgenomen.<br />

Binnen het programma was aandacht voor techniek, mentale training, voeding en fysieke training.<br />

Binnen de discipline Shorttrack zijn er de afgelopen periode 12 talentendagen georganiseerd voor<br />

talentvolle B & C junioren die door de gewestelijke trainers geselecteerd zijn (ca. vier per gewest).<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 16


De organisatie van de talentendagen lag dit seizoen voor het eerst grotendeels in handen van het<br />

regionaal trainingscentrum in Dordrecht.<br />

In juli heeft de KNSB het eerste ‘crosstrack’ weekend georganiseerd. Tijdens dit weekend hebben 35<br />

talentvolle sporters (van 13 tot 16 jaar) en hun trainers deelgenomen aan trainingen op het gebied van<br />

Langebaan, Inline-skaten en Shorttrack. Doelstelling was om jonge talenten onder leiding van<br />

toptrainers kennis te laten maken met de verschillende disciplines. Uit de evaluatie kwam duidelijk<br />

naar voren dat het herhalen van het crosstrack weekend gewenst is. De multidisciplinaire aanpak past<br />

binnen de huidige ontwikkelingen op (top-)sportniveau.<br />

Verder heeft de KNSB voor de junioren C Langebaan en Shorttrack op vijf verschillende plaatsen<br />

workshops georganiseerd over onderwerpen als algemene fysieke training, mentale training (omgaan<br />

met druk) en voeding. Aan de workshops hebben 100 sporters en 20 trainers deelgenomen.<br />

Ondersteuning talenten<br />

Binnen de discipline Shorttrack is in Dordrecht een Regionaal Talenten Centrum (RTC) in oprichting<br />

waar de talenten uit de gewesten Noord-Holland/Utrecht, Zuid-Holland en Noord-<br />

Brabant/Limburg/Zeeland gezamenlijk trainen. Het RTC wordt door de gemeente Dordrecht<br />

ondersteund door o.a. het beschikbaar stellen van paramedische ondersteuning en een waar de<br />

talenten onderwijs volgen. Tevens stelt de gemeente Dordrecht 0,5fte combinatiefunctionaris<br />

beschikbaar die het shorttracken en langebaanschaatsen in Dordrecht en omgeving stimuleert.<br />

3.3. Nationale en internationale wedstrijden<br />

Doelstelling<br />

In Nederland worden jaarlijks nationale en internationale topwedstrijden georganiseerd.<br />

Gerealiseerd<br />

Inline-skaten<br />

Dit verslagjaar begon met het EK Inline-skaten in Heerde en Zwolle. Beide evenementen waren<br />

succesvol.<br />

De sectie Inline-skaten heeft samen met het Bondsbureau de KPN Inline Cup en de verschillende<br />

NK’s georganiseerd.<br />

In oktober is met de sporters en organisatoren bij elkaar gezeten om te komen tot een beter<br />

uitgebalanceerde wedstrijdkalender. De voorlopige conclusie is dat daarin meer stappen gemaakt<br />

kunnen worden.<br />

Shorttrack<br />

Door de sectie Shorttrack, in samenwerking met het Bondsbureau, is wederom de KPN Invitation Cup<br />

en het KPN NK in Heerenveen georganiseerd.<br />

Daarnaast is in het afgelopen seizoen tijdens het KPN NK Afstanden Langebaan voor de eerste keer<br />

Shorttrack aan het programma toegevoegd.<br />

In Dordrecht is succesvol samengewerkt met TIG Sports rondom de Korean Air ISU World Cup finale.<br />

Marathon<br />

Wederom is gebleken dat natuurijs dé wortels voor het marathonschaatsen zijn en dat het schaatsen<br />

bij de Nederlanders in de genen zit. Dankzij een heel mooie natuurijsperiode zijn we erin geslaagd om<br />

een prachtig wedstrijdaanbod te bieden binnen een beperkt aantal natuurijs schaatsdagen.<br />

Voor de 4 e keer op rij is het KPN NK natuurijs op Parc Sandur in Emmen georganiseerd. Daarnaast<br />

werden in korte tijd meer dan 30 natuurijswedstrijden georganiseerd op zowel gewestelijk als landelijk<br />

niveau, waaronder zelfs vijf klassiekers. Een oude klassieker als de Holland Venetië Tocht kon ook<br />

sinds lange tijd weer georganiseerd worden.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 17


Ook de KPN Grand-prixwedstrijden op buitenlands natuurijs werden zeer succesvol georganiseerd.<br />

Kijkcijfers ondersteunden dit succes; bij het KPN NK Natuurijs keken 1.2 miljoen mensen en naar de<br />

finale van de KPN Grandprix 1.6 miljoen.<br />

Het afgelopen seizoen is het Master Grandprix Circuit verder ontwikkeld. In dat kader zijn er vijf<br />

wedstrijden in deze Grandprix georganiseerd. Dit waren twee wedstrijden op FlevOnice en drie<br />

wedstrijden op de Weissensee. Met name de Grandprix wedstrijden in het buitenland mochten zich<br />

verheugen met veel media aandacht.<br />

Al enige tijd wordt op 2 e Kerstdag het KPN NK georganiseerd. Door dit te organiseren op 2 e Kerstdag<br />

is het evenement verzekerd van zendtijd en kijkers.<br />

Langebaan<br />

Het Langebaanseizoen begon al in september<br />

met de Dutch Classic in Nijmegen maar de<br />

start voor het grote publiek was ook afgelopen<br />

jaar weer het KPN NK Afstanden dat van 4 tot<br />

6 november plaatsvond in Heerenveen.<br />

Hieronder een overzicht van (inter)nationale<br />

wedstrijden georganiseerd in Thialf onder<br />

verantwoordelijkheid van het Bondsbureau in<br />

samenwerking met het OC Thialf:<br />

Nationale Kampioenschappen:<br />

� 4 - 6 november <strong>2011</strong> KPN NK<br />

Afstanden, Heerenveen<br />

Jan Blokhuijsen en Sven Kramer in gevecht in Boedapest<br />

� 26 - 30 december <strong>2011</strong><br />

�<br />

Kwalificatiewedstrijden voor EK, WK en WC’s tijdens de KNSB Schaatsweek (Heerenveen)<br />

29 - 30 december <strong>2011</strong> KPN NK Sprint, Heerenveen<br />

� 4-5 februari <strong>2012</strong>, NK Allround, Heerenveen<br />

Internationale wedstrijden senioren:<br />

� 2 - 4 december <strong>2011</strong> Essent ISU World Cup<br />

� 2 - 4 maart <strong>2012</strong> Essent ISU World Cup<br />

� 22 - 25 maart <strong>2012</strong> Essent ISU WK Afstanden<br />

Er was veel aandacht voor de ontwikkeling en de toekomst van het langebaanschaatsen; vooral<br />

rondom en tijdens de betreffende evenementen.<br />

Kunstrijden<br />

Door de sectie is met zeer veel succes de Challenge Cup georganiseerd in Den Haag; twee weken<br />

voor het WK Kunstrijden. Een evenement dat door de strategische planning zeer veel toprijders<br />

aantrok, waaronder (voormalig) Europees kampioenen. Vele rijders en officials die aanwezig waren<br />

noemden het toernooi "the best of the rest", oftewel het beste toernooi naast de EK, WK en Senior<br />

Grand Prix.<br />

Het toernooi is georganiseerd vanuit het Unit Bestuur Kunstrijden in samenwerking een grote groep<br />

vrijwilligers en een eventmanager namens het Bondsbureau.<br />

Op dezelfde wijze is ook het organisatiecomité van het ONK Kunstrijden ondersteund waarmee die<br />

vrijwilligersgroep ook hiermee een heel goed evenement heeft georganiseerd.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 18


Resultaten<br />

Alle wedstrijduitslagen over het seizoen <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> zijn terug te vinden op de website schaatsen.nl.<br />

Gedurende het seizoen worden wedstrijduitslagen die verreden zijn door KNSB licentiehouders<br />

opgenomen in het SARA-systeem (SARA = Schaatsprestaties Alle Rijders Automatisch). Deze<br />

informatie is te vinden op de website KNSB.nl.<br />

3.4. Innovatie en onderzoek<br />

Doelstelling<br />

Door innovatief en wetenschappelijk onderzoek loopt de KNSB steeds voorop bij de invoering van<br />

nieuwe sport(hulp)middelen en trainingsmethoden.<br />

Gerealiseerd<br />

Gedurende de eerste helft van het seizoen <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> is een start gemaakt met het ontwikkelen van<br />

software voor ‘Talent to star’, een systeem dat inzicht geeft in het huidige en potentiële toekomstige<br />

presteren van schaatsers. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Jong Oranje<br />

en de Talentengroep zijn er verschillende test- en meetdagen uitgevoerd. De resultaten zijn<br />

teruggekoppeld naar de sporters. De Rijksuniversiteit Groningen gebruikt de resultaten om te<br />

onderzoeken wat de prestatie bepalende factoren in het schaatsen zijn.<br />

Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd over het prototype software. De module is<br />

gedemonstreerd tijdens het gewestelijk coachplatform in april <strong>2012</strong>. In het najaar van <strong>2012</strong> zal door<br />

een aantal trainers gestart worden met het gebruik van de module. Met de feedback van deze trainers<br />

zal de module verder ontwikkeld worden en volgend jaar beschikbaar worden gesteld aan meer<br />

trainers. Ondertussen gaat de verzameling van test- en meetgegevens door de RUG door.<br />

Het binnen de discipline Shorttrack ontwikkelde video-timing systeem is inmiddels operationeel. Door<br />

middel van transponderlussen worden rondetijden gegeven en met videobeelden van bovenaf kunnen<br />

rijlijnen bekeken worden.<br />

In samenwerking met Het InnoSportlab in Thialf werkt de KNSB continue aan innovaties en<br />

verbeteringen om trainers en sporters goede en directe feedback te geven op hun sportprestaties.<br />

Hiervoor wordt onder meer gewerkt met het LPM-systeem. Het afgelopen seizoen is de feedback en<br />

bijbehorende software sterk verbeterd, mede dankzij de inzet van een ‘embedded scientist’ (toegepast<br />

wetenschapper) op het InnoSportlab. De rapportages zoals positieprofielen en snelheidsprofielen zijn<br />

van toegevoegde waarde voor trainers en sporters om hun prestaties te verbeteren,<br />

Het project ‘topcoating inline-skatebanen’ is begin van het jaar gestart. Binnen dit project brengt de<br />

KNSB haar expertise in om in samenwerking met Innosport en een aantal externe partijen een<br />

topcoating te ontwikkelen die voldoet aan alle internationale eisen waarbij grip, snelheid, slijtvastheid,<br />

weersinvloeden en veiligheid (bijv. minder brandwonden) belangrijke elementen zijn. Onderzoek naar<br />

functionele en technische specificaties leveren de input voor de aanleg van proefstroken op een inlineskatebaan<br />

in Nederland in het najaar <strong>2012</strong>. De ontwikkeling van deze coating heeft mogelijkerwijs een<br />

spin off naar vele inline-skatebanen in Nederland.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 19


4. Leven lang schaatsen en Inline-skaten<br />

Ambitie<br />

Schaatsen en Inline-skaten zijn voor iedereen een leven lang toegankelijk<br />

Sport heeft in de Nederlandse samenleving een grote maatschappelijke betekenis. De KNSB wil<br />

daaraan haar bijdrage leveren door de schaats- en inline-skatesport verder te ontwikkelen en<br />

laagdrempelig te maken en houden. De KNSB is op reguliere basis al op verschillende fronten en voor<br />

verschillende doelgroepen actief. Voor een doelgerichte aanpak en focus is het belangrijk de<br />

doelstellingen voor Leven Lang Schaatsen en Skaten verder te concretiseren. We willen daartoe in<br />

<strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> een goed inzicht hebben in de omvang en motieven van onze huidige en potentiële<br />

sporterdoelgroepen, en daar kwantitatieve doelen uit afleiden. Op thema’s als veiligheid,<br />

accommodaties en inhoud lidmaatschap zal het KNSB-beleid worden geactualiseerd en zullen in<br />

<strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> concrete doelstellingen worden geformuleerd in het verlengde van het nieuw vast te stellen<br />

Meerjarenbeleid.<br />

4.1. Jeugd maakt kennis met schaatsen en Inline-skaten<br />

Doelstelling<br />

De jeugd in Nederland is in de gelegenheid<br />

om kennis te maken met de schaats- en<br />

Inline-skatesport.<br />

Gerealiseerd<br />

KPN Junior Schaatsclub<br />

Het afgelopen jaar heeft de KNSB<br />

verschillende activiteiten uitgevoerd om de<br />

jeugd kennis te laten maken met het<br />

schaatsen en Inline-skaten.<br />

In samenwerking met 38 KNSB<br />

verenigingen zijn er afgelopen winter 61<br />

schaatsclinics aangeboden waaraan meer<br />

Op de combibanen wordt ’s zomers Inline-skaten beoefend<br />

en ’s winters geschaatst<br />

dan 14.000 kinderen aan deelgenomen<br />

hebben.<br />

De deelnemende verenigingen hebben zich hierdoor goed kunnen profileren. Het aanbieden van<br />

bovenstaande clinics heeft ook een positief effect gehad op onze relatie met ruim 60 gemeenten waar<br />

we de clinics hebben georganiseerd. Daarnaast hebben wij hierdoor bij de gemeenten het schaatsen<br />

op de lokale sportagenda gezet.<br />

Door het aanbieden van deze activiteiten is het aantal leden gestegen van 1.500 naar 6.000. Het<br />

uiteindelijke doel is om de jeugd structureel te kunnen verbinden aan de schaatssport. Dit kan worden<br />

bereikt door ze betrokken te houden bij de schaatssport, door ze te stimuleren om later nog een keer<br />

deel te nemen aan een clinic of om te komen kijken bij een evenement.<br />

Op basis van het beleidsplan Jeugd is een uitwerking gemaakt naar een communicatieplan voor het<br />

deel KPN Junior Schaatsclub clinics. Dit zal het volgende winterseizoen (<strong>2012</strong>-2013)<br />

geïmplementeerd worden. Er zal ook een communicatie strategie geschreven worden met betrekking<br />

tot de andere jeugdonderdelen zoals de KPN Junior Schaatsclub.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 20


KPN Junior Schaatsclub Inline-skaten<br />

Vanaf april heeft de KPN Junior Schaatsclub 75 Inline-skate clinics aangeboden waarbij we het<br />

afgelopen seizoen extra hebben ingezet op intensivering van de samenwerking met verenigingen,<br />

onderwijs, BSO’s (Buitenschoolse opvang) en gemeenten. In totaal hebben aan deze Inline-skate<br />

clinics een kleine 6.000 kinderen deelgenomen.<br />

IJSTIJD!<br />

Naast de KPN Junior Schaatsclub clinics heeft de KNSB het afgelopen winterseizoen ook hard<br />

gewerkt aan het nieuwe initiatief IJSTIJD! Dankzij de steun van sponsors ERU en KPN werd het<br />

mogelijk om op mobiele ijsbanen in stadscentra te participeren. In december was de KNSB hierdoor<br />

actief en zichtbaar in 15 verschillende stadscentra in het land. Op 11 (waarvan het met zes een<br />

nieuwe samenwerking betrof) van deze tijdelijke banen ontstond daardoor ook een samenwerking<br />

tussen de lokale vereniging en de organisatie van de betreffende ijsbaan waardoor de KNSB bijna<br />

20.000 kinderen heeft weten te bereiken in deze periode. Tevens konden door deze samenwerking<br />

(van vereniging en lokale organisatie) de schaatsgeïnteresseerde deelnemers makkelijker<br />

doorstromen naar het vervolgaanbod van deelnemende verenigingen. Op de overige locaties werd er<br />

een koppeling gemaakt met de KPN Junior Schaatsclub (KJSC) met een directe link naar alle<br />

verenigingen met als resultaat in die periode 22.000 bezoekers op de KJSC site en bijna 2.000 nieuwe<br />

leden.<br />

De ambassadeurs van de KPN Junior Schaatsspelen met de twee<br />

mascottes. V.l.n.r.: Annamarie Thomas, Kimo, Barbara de Loor, Sjoerd<br />

Huisman, Wheelie en Mariska Huisman<br />

NK Jeugdmarathon<br />

Het succes van het NK Jeugdmarathon<br />

heeft tot een vaste plaats in de kalender<br />

geleid. Zo’n 5000 jeugdige schaatsers<br />

rijden de voorronden op alle kunstijsbanen<br />

in Nederland om uiteindelijk geselecteerd<br />

te worden voor het NK.<br />

De ambiance van de wedstrijden maar<br />

evenzeer de stimulans om daarvoor<br />

geselecteerd te worden vormen een<br />

onmiskenbare stimulans voor het<br />

marathonschaatsen onder jeugd.<br />

Sportaanbod en Onderwijs<br />

De KNSB heeft tijdens de Praktijkdag voor Sportaanbod en Onderwijs haar opleidingsaanbod<br />

gepromoot aan combinatiefunctionarissen, beleidsmedewerkers sport van gemeenten. In totaal<br />

kwamen hier meer dan 250 deelnemers op af.<br />

In vervolg op deze praktijkdag hebben we in juni de eerste 25 buurtsportcoaches opgeleid zodat zij<br />

ook een eerste kennismaking met schaatsen en/of skaten kunnen aanbieden.<br />

Vanuit het Sportaanbod en Onderwijs project zijn we met het schaatsen en Inline-skaten onderdeel<br />

van het Klasse TV lespakket. In dit lespakket werken acht sportbonden samen. Sinds de lancering in<br />

oktober <strong>2011</strong> is het lespakket al 2.000 keer ingezet op basisscholen (tijdens de gymlessen op school)<br />

en zijn er tussen de 40.000 en 70.000 gebruikers.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 21


4.2. Passend aanbod<br />

Doelstelling<br />

Voor kinderen en volwassenen die de kennismaking met het schaatsen en Inline-skaten goed bevalt,<br />

is er een passend aanbod om zich duurzaam te verbinden aan de sport.<br />

Gerealiseerd<br />

Jeugd<br />

Om het Shorttracken te promoten heeft de KNSB in samenwerking met verenigingen 17 Shorttrack<br />

Clubtours georganiseerd. De KNSB stelt hiervoor schaatsen en beschermingsmaterialen ter<br />

beschikking.<br />

In totaal hebben ca. 700 schaatsers deelgenomen. Het merendeel van de deelnemers viel in de<br />

leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar.<br />

Op 13 verschillende locaties hebben ruim 2.600 kinderen deelgenomen aan de voorronden van de<br />

Scholenploegenachtervolging. Van de 654 teams in de voorronden deden er 400 teams mee in de<br />

recreatieve klasse en waren er dus 254 teams die over een licentie beschikken. Tijdens de KPN NK<br />

Scholenploegenachtervolging op de ijsbaan te Hoorn streden 88 teams om de medailles in<br />

verschillende leeftijdscategorieën en klassen.<br />

In navolging van de Scholenploegenachtervolging op de schaats heeft de KNSB in de zomer ook een<br />

pilot Scholieren Team Sprint georganiseerd. Op de inline-skatebanen in Ede, Staphorst, Purmerend,<br />

Almere en Oudewater waren 283 deelnemers in diverse voorronden en finales actief waarvan 125<br />

recreant/ niet-licentiehouder waren.<br />

De KNSB werkt al meerdere jaren met een aantal proeven voor het diplomaschaatsen te weten de<br />

slalomproef, de start– en remproef en de langebaanproef. In de huidige proeven staat vooral de<br />

snelheid centraal en is er weinig aandacht voor de eigen vaardigheid. In samenwerking met de<br />

afdeling Opleidingen heeft de KNSB, samen met een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van<br />

verenigingen en het jeugdschaatsen, het KNSB Vaardigheidspaspoort gerealiseerd. Hiermee wordt<br />

meer aandacht gevestigd op de technische vaardigheden van de jeugdschaatser. Naast de inbreng<br />

van vertegenwoordigers van verenigingen en jeugdschaatscommissies is bij de ontwikkeling ook<br />

gekeken of de lijn die werd uitgezet past binnen het stramien van het KNSB talentherkenning- en<br />

ontwikkelingsprogramma. Om verenigingen en jeugdschaatscommissies te ondersteunen zijn er door<br />

de KNSB workshops georganiseerd en zijn er handleidingen en syllabi gemaakt. Daarnaast zijn er ook<br />

ondersteunende materialen en heeft de KNSB video’s voor trainers en jeugdschaatsers gemaakt. Het<br />

aankomend seizoen kan het vaardigheidspaspoort door de verenigingen op alle kunstijsbanen en<br />

inline-skatebanen in gebruik worden genomen.<br />

Jeugd en volwassenen<br />

In samenwerking met verenigingen heeft de KNSB op vijf ijsbanen (Alkmaar, Eindhoven, Nijmegen,<br />

Heerenveen en Enschede) de (1/2) Schaats Uur Challenge aangeboden. Op de verschillende banen<br />

waren in totaal 315 deelnemers actief.<br />

Gehandicapten<br />

Voor de doelgroep gehandicapten zijn door de KNSB gedurende het seizoen de volgende activiteiten<br />

aangeboden:<br />

� KPN Schaatsvriendendag met ruim 3.000 deelnemers waarbij er gedurende de gehele<br />

dag diverse schaatsclinics werden aangeboden met behulp van verenigingen (met<br />

G(ehandicapten)-aanbod) en de L.V.S.;<br />

� Twee clinics (schaatsen en Inline-skaten) voor blinden en slechtzienden;<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 22


� Op 12 maart is in samenwerking met Special Olympics en de sectie Shorttrack het<br />

Special Olympics Shorttrack Event te Heerenveen mogelijk gemaakt. In totaal streden<br />

daar zo’n 100 verstandelijk gehandicapten voor de medailles.<br />

Dit seizoen zijn twee verenigingen gestart met het aanbieden van het G-aanbod. In totaal zijn er nu 23<br />

verenigingen die speciaal aanbod hebben voor gehandicapten.<br />

Toertochten<br />

De KNSB ondersteunt de toertochtorganisaties zodat Nederland toertochtklaar is als het gaat vriezen.<br />

In het seizoen <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> heeft nagenoeg elke geregistreerde toertocht bij de KNSB een draaiboek<br />

ingeleverd. De KNSB heeft de organisaties ondersteund bij het maken van de draaiboeken, het<br />

aanvragen van vergunningen en het inzichtelijk maken van de kwaliteit van organisatie voor o.a.<br />

gemeente en hulpdiensten. Zonder draaiboek krijgen toertochten geen toestemming meer om een<br />

tocht te verrijden.<br />

De draaiboeken zijn al dan niet na aanpassingen goedgekeurd maar samen met de toertochten blijft<br />

de sectie Toerschaatsen streven naar kwalitatieve verbetering. Hiertoe heeft het Bondsbureau samen<br />

met de sectie contact met instanties als gemeenten, veiligheidsregio’s, Geneeskundige Hulpverlening<br />

bij Ongevallen en Rampen en politieregio’s.<br />

Tijdens het seizoen <strong>2011</strong> – <strong>2012</strong> zijn er 129 toertochten op natuurijs verreden. Het was een wat<br />

onverwachte en late maar wel de beste natuurijswinter sinds 1997. In totaal hebben rond 350.000<br />

geregistreerde en een minstens even groot aantal niet-geregistreerde schaatsers deelgenomen aan<br />

die tochten. Het Bondsbureau heeft naast<br />

coördinatie ook ondersteuning verleend<br />

en zorg gedragen voor communicatie<br />

over de tochten.<br />

Ondanks de late en onverwachte winter<br />

hebben de meeste ijsclubs hun ijsbaan<br />

een tiental dagen open kunnen stellen.<br />

Er was wederom sprake van sneeuwval<br />

maar veel ijsbanen en toertochten waren<br />

wel in staat om de ijspret mogelijk te<br />

maken voor het Nederlandse volk. Deze<br />

winter was ook eindelijk het gewest<br />

Noord-Holland/Utrecht in de gelukkige<br />

omstandigheid om tochten te kunnen<br />

verrijden. Zij waren de voorgaande drie<br />

jaren door sneeuwval en lokale dooi helaas<br />

buiten de boot gevallen.<br />

Afgelopen winter hadden we weer een mooie natuurijsperiode waarin<br />

maar liefst 129 toertochten konden worden verreden.<br />

En natuurlijke talloze kortebaanwedstrijden en marathons.<br />

Ook in het buitenland genoot men van mooi natuurijs.<br />

De KNSB heeft in <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> een investering gedaan voor de e-learning verkeersregelaars. In een<br />

werkgroep samen met een aantal andere sportbonden, NOC*NSF, de stichting verkeersregelaars en<br />

de politieacademie is een digitale tool ontwikkeld waarmee vanaf seizoen <strong>2012</strong>-2013 de eerste<br />

politieregio’s het examen voor de verkeersregelaars op een efficiënte manier kunnen inzetten.<br />

Verenigingen kunnen hiermee gemakkelijker vrijwilligers opleiden tot verkeersregelaar. Bijkomend<br />

voordeel is de uniformiteit door het land heen die in de nabije toekomst bereikt gaat worden.<br />

Tenslotte hebben in het seizoen <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> de laatste sectieleden van de zogenaamde ‘oude sectie<br />

Toerschaatsen’ afscheid genomen. De sectie die sinds de jaren tachtig het toerschaatsen in<br />

Nederland grotendeels vorm heeft gegeven, heeft in al die tijd grote vooruitgang geboekt om het<br />

toerschaatsen in Nederland op een goede en vooral veilige en verantwoorde manier mogelijk te<br />

maken. De KNSB is hen veel dank verschuldigd.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 23


Schoonrijden<br />

De sectie Schoonrijden (Landelijke Vereniging van Schoonrijders) heeft diverse activiteiten zoals<br />

clinics, demonstraties en wedstrijden georganiseerd. Enerzijds om een passend aanbod voor de<br />

huidige schoonrijders te bieden, anderzijds om nieuwe leden te werven.<br />

Bedrijven<br />

Het afgelopen seizoen zijn er vanuit het project Bedrijfssport twee trajecten uitgezet. Eén van deze<br />

trajecten omvatte een landelijk startmoment te Utrecht met presentaties van gastsprekers, een lunch<br />

en met natuurlijk een twee uur durende clinic op het ijs. Na de landelijke kick-off hebben<br />

medewerkers van het bedrijf vijf schaatslessen gevolgd op de banen in Amsterdam, Eindhoven en<br />

Utrecht en hebben ze het traject afgerond met een toertocht op het ijs van FlevOnice. In totaal hebben<br />

hier 59 mensen aan deelgenomen.<br />

4.3. Opleidingen<br />

Doelstelling<br />

Voor alle doelgroepen is er passende begeleiding beschikbaar die aansluit bij de wensen en het<br />

niveau van de doelgroep.<br />

Gerealiseerd<br />

Het afgelopen jaar zijn er op niveau 1 tot en met 3 meerdere opleidingen aangeboden met in totaal<br />

bijna 400 cursisten. De niveau 2 opleiding spande dit jaar de kroon; maar liefst 119 cursisten zijn in<br />

opleiding gegaan voor de functie van schaatsleider-niveau 2 en 85 cursisten wisten in het seizoen<br />

<strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> de opleiding succesvol af te ronden. De niveau 2 opleiding was ook populair bij de<br />

verenigingen die een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie van een inline-skateproject. Mede<br />

dankzij de vouchers die verenigingen hebben gekregen voor de bijdrage aan het project, hebben 23<br />

belangstellende zich aangemeld voor de inline-skate niveau 2 opleiding en 26 cursisten voor de<br />

applicatie op niveau 2.<br />

Voor de niveau 3 opleiding was iets minder animo; van de drie beoogde opleidingen zijn er twee<br />

georganiseerd (totaal 41 cursisten). Eén van deze ST3 cursussen werd georganiseerd in<br />

samenwerking met een HBO instelling, de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en DUOsport<br />

Amsterdam. Zowel instructeurs van DUOsport Amsterdam als studenten van de opleiding ALO<br />

hebben aan deze opleiding deelgenomen. Deze opleiding heeft, naast het hoogste<br />

slagingspercentage binnen een ST-3 opleiding, geresulteerd in een unieke samenwerking tussen de<br />

KNSB, HvA en DUOsport Amsterdam.<br />

De SB-1 opleiding was het afgelopen jaar populair. Via de reguliere SB-1 opleiding zijn 95 personen<br />

opgeleid en in het kader van de maatschappelijke stage zijn 96 middelbare scholieren opgeleid tot de<br />

functie van schaatsbegeleider niveau 1. De evaluatie onder verenigingen liet zien dat met de<br />

maatschappelijke stage bij de (eigen) vereniging ervoor kan zorgen dat leden in de leeftijd van 14 tot<br />

en met 17 jaar langer gebonden blijven aan de vereniging en naast een sportieve loopbaan ook bereid<br />

zijn om ondersteunende (trainings)activiteiten binnen de vereniging te verrichten.<br />

Naast de SL-2 opleiding die in samenwerking met het Alfa College Groningen is aangeboden en de<br />

ST-3 opleiding in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, is er het afgelopen seizoen met<br />

twee andere onderwijsinstellingen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In samenwerking met<br />

het ROC Flevoland zal in het seizoen <strong>2012</strong>-2013 een niveau 2 opleiding Inline-skaten worden<br />

aangeboden en met het ROC ASA een niveau 2 opleiding Langebaan.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 24


Voor het al gediplomeerde kader van de KNSB zijn het afgelopen jaar diverse bijscholingsmomenten<br />

geweest. In samenwerking met de NSTV, en NLCoach is een trainerscongres voor gediplomeerde<br />

trainers vanaf niveau 2 georganiseerd. Tijdens de KNSB Verenigingsdag zijn er verschillende<br />

workshops voor trainer-coaches (in opleiding) aangeboden waar grote belangstelling en waardering<br />

voor was. In het seizoen <strong>2012</strong>-2013 wordt het bijscholingsbeleid voor trainers geformaliseerd en dit<br />

beleid zal vanaf januari 2013 in werking treden.<br />

Door de academie voor sportkader zijn het afgelopen seizoen een tweetal modules ontwikkeld:<br />

“Autisme in de sport” en “Sporters met een verstandelijke handicap”. Beide modules worden in het<br />

seizoen <strong>2012</strong>-2013 door twee KNSB docenten beoordeeld. Bekeken wordt of deze modules, naast de<br />

opleiding tot schaatsbegeleider niveau 1 G-schaatsen, aangeboden kunnen worden. Beide modules<br />

zijn niveau overstijgend en vormen, ook voor trainers vanaf niveau 2, een geschikt<br />

bijscholingsaanbod. Worden de modules positief geëvalueerd dan vormen deze modules de applicatie<br />

G-schaatsen en G-skaten voor het seizoen <strong>2012</strong>-2013.<br />

Voor een goede begeleiding van de talenten zijn goed opgeleide en gekwalificeerde trainers nodig.<br />

Het afgelopen jaar is in januari een ST-4 opleiding met 19 cursisten gestart; zowel trainer-coaches<br />

vanuit de disciplines Langebaan, Kunstrijden, Marathon en Inline-skaten nemen deel aan de opleiding.<br />

Vanuit de ST4 opleidingen, die in voorgaande seizoenen zijn gestart, hebben 12 cursisten dit jaar de<br />

opleiding afgerond.<br />

De topsportklas met ex-kampioenen heeft workshops gevolgd en is in april <strong>2012</strong> begonnen aan de<br />

praktijkopdrachten waarmee de opleiding afgerond dient te worden. Momenteel is één trainer-coach<br />

geslaagd voor de niveau 4 opleiding.<br />

Het afgelopen jaar zijn er vier kandidaten geselecteerd voor de TopCoach 5 opleiding. Deze opleiding<br />

wordt door NOC*NSF in samenwerking met de Hanze Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam<br />

aangeboden.<br />

4.4. Accommodaties<br />

Doelstelling<br />

De KNSB ontwikkelt in <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> een strategisch plan en start met de uitvoering daarvan om te<br />

bevorderen dat er in Nederland voldoende accommodaties beschikbaar zijn om de schaatser en<br />

inline-skater de gelegenheid te geven zijn/haar sport op het gewenste niveau te beoefenen.<br />

Gerealiseerd<br />

De KNSB heeft het project “skate-accommodaties” opgestart. Doelstelling is om stakeholders met<br />

plannen voor de aanleg of renovatie van een inline-skatebaan te kunnen informeren over eisen die<br />

gesteld worden aan Inline-skate wedstrijdbanen op regionaal, nationaal of internationaal niveau. Het<br />

resultaat van dit project zal een document zijn dat stakeholders helpt om hun programma van eisen op<br />

te stellen en een goede afweging te maken voor een bepaalde accommodatie. Dit document wordt in<br />

<strong>2012</strong>-2013 opgeleverd.<br />

Daarnaast wordt er een nieuwe classificatie voor skate-accommodaties opgesteld en zijn er digitale<br />

kaarten (inline-skateradar en natuurijsbaanradar op schaatsen.nl) ontwikkeld waarop alle bij ons<br />

bekende accommodaties in Nederland worden weergegeven. Afgelopen najaar hebben ruim 350<br />

verenigingen de KNSB hiervoor informatie aangeleverd over hun vereniging, knelpunten en<br />

accommodaties, zoals afmetingen, huidige staat van de baan, plus- en minpunten en wensen.<br />

Verder heeft de KNSB het afgelopen jaar meerdere verenigingen en gewesten geadviseerd of<br />

ondersteund bij nieuwe projecten en lobbyactiviteiten voor nieuwe accommodaties of voor behoud van<br />

bestaande accommodaties.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 25


Dit heeft geleid tot de bouw van een Inline-skatebaan en/of een natuurijsbaan in Almere, Dronten,<br />

Deventer, Warmenhuizen, Lekkerkerk, Losser, Veenendaal en concrete plannen in Ammerstol,<br />

Hoogeveen en Kampen.<br />

4.5. Competitie en wedstrijdaanbod<br />

Doelstelling<br />

Er is een passend competitie- en/of wedstrijdaanbod (inclusief het benodigde organisatorisch kader)<br />

voor geïnteresseerden.<br />

Gerealiseerd<br />

Wedstrijdlicenties<br />

In december <strong>2011</strong> is in de Ledenraad het strategisch plan “de KNSB op weg naar 2020” vastgesteld.<br />

Eén van de aangekondigde acties voor het seizoen <strong>2012</strong>-2013 is – in samenwerking met de<br />

secties/unit - de ontwikkeling en implementatie van een vernieuwd wedstrijdlicentiesysteem dat<br />

optimaal aansluit bij het multidisciplinaire sportaanbod van de KNSB. Begin <strong>2012</strong> is het huidige<br />

systeem beschreven, in het bijzonder de administratieve procedures, de kosten en baten van het<br />

licentiesysteem en door sporters en achterban ervaren knelpunten en problemen. Vervolgens is een<br />

project gestart om tot een nieuw en passend wedstrijdlicentiesysteem te komen. Onder meer via<br />

bijeenkomsten van een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de secties, ledenraad,<br />

verenigingen en gewesten en via een enquête onder de licentiehouders is veel input verkregen om tot<br />

nieuwe uitgangspunten en wensen te komen voor het nieuwe systeem. In het seizoen <strong>2012</strong>-2013<br />

wordt het project afgerond en zal een voorstel voor een nieuw wedstrijdlicentiesysteem aan de<br />

Ledenraad worden voorgelegd.<br />

Kunstrijden<br />

Op de Technische Voorjaarsvergadering zijn wijzigingen besproken met de verenigingen die het<br />

KNSB-cup circuit beter laten aansluiten aan talentherkenning en –ontwikkeling, namelijk een verlaging<br />

van de leeftijdseisen van de KNSB Cup-A (jong talent) en een verlaging van de categorieën die meer<br />

breedtesport gerelateerd zijn en hierdoor beter aansluiten op het (internationale) Adult circuit.<br />

Langebaan<br />

De wedstrijden Langebaan en Kortebaan zijn in het seizoen <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> volgens de gepubliceerde<br />

wedstrijdkalender verlopen. De competitie om de Holland Cup was een groot succes. Op de<br />

verschillende afstanden hebben zowel bij de dames als de heren gemiddeld een vijftigtal sporters mee<br />

gedaan. De ploegenachtervolging tijdens de Holland Cup staat nog in de kinderschoenen. In het<br />

komend jaar zal daar meer propaganda voor worden gemaakt. De klassiekers als Kraantje Lek,<br />

Eindhoven trofee, Grunobokaal, Utrecht City en IJsselcup hebben ook in het afgelopen seizoen veel<br />

schaatsers getrokken. Om de klassiekers voor de toekomst “op niveau” te houden zullen ze worden<br />

ingebouwd in de competitie om de Holland Cup. Vanwege het mooie natuurijsseizoen hebben er veel<br />

kortebaanwedstrijden plaatsgevonden. Het Bondsbureau en de sectie Langebaan/kortebaan heeft<br />

veel OC’s (Organisatie Comités) bij natuurijsclubs ondersteund. Het NK kortebaan heeft voor de<br />

diverse categorieën -dankzij het mooie natuurijsseizoen- op diverse natuurijsbanen in het land<br />

plaatsgevonden.<br />

Shorttrack<br />

Binnen de discipline Shorttrack is besloten om dames en heren gezamenlijk, op niveau, te laten rijden.<br />

Dit zorgt voor een verhoging van de dichtheid tijdens wedstrijden.<br />

De zes KPN-cups hadden teveel deelnemers waardoor de wedstrijden uitliepen. De beste deelnemers<br />

van de KPN-cups mochten deelnemen aan de NK’s.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 26


Inline-skaten<br />

De KPN Inline Cup omvatte dit jaar elf wedstrijden die door het gehele land werden georganiseerd.<br />

De finale vond plaats in Rijssen.<br />

Per wedstrijd mochten er maximaal vijf rijders vanuit hetzelfde team ingezet worden.<br />

Het afgelopen seizoen zijn er 11 KPN Inline-skatewedstrijden georganiseerd met op 8 september de<br />

finale in het Overijsselse Rijssen.<br />

De KPN Inline-Cup op 7 augustus in Emmen was een nieuwe dynamiek; deze wedstrijd werd in<br />

combinatie georganiseerd net de wielerprofwedstrijd de “Gouden Pijl”.<br />

Marathon<br />

In het seizoen <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> is op de zaterdagavonden de klassieke KPN kunstijsmarathoncompetitie<br />

uitgevoerd met een grote spreiding over de gewesten en ijsbanen in Nederland<br />

Goede ervaringen zijn er opgedaan met het beleid om de wedstrijden onder auspiciën van de KNSB<br />

door de gewesten te laten organiseren. De gewesten gaan de wedstrijden meer en meer organiseren<br />

als een evenement. Goede voorbeelden hiervan zijn Haarlem en Hoorn.<br />

In het afgelopen seizoen is uiterst succesvol een tweedaagse in Heerenveen georganiseerd. Hierin<br />

waren nieuwe vormen, zoals puntenkoersen, afvalwedstrijden en koppelwedstrijden elementen die het<br />

publiek en sporters zeer aanspraken.<br />

Opmerkelijk is dat de wisselwerking tussen marathon en langebaan steeds meer vruchten afwerpt;<br />

marathonrijders(–sters) plaatsen zich voor World cup wedstrijden en mass start, langebaan<br />

rijders(–sters) behalen in marathon wedstrijden goede resultaten.<br />

In het afgelopen seizoen zijn er voor het eerst twee wedstrijden voor de regionale top in het<br />

damesschaatsen georganiseerd. Deze wedstrijden zijn ervoor bedoeld om een betere aansluiting<br />

vanuit de regio naar het landelijk niveau in het damesschaatsen te bewerkstelligen.<br />

4.6. Communicatie en informatie<br />

Doelstelling<br />

De actieve schaats- en inline-skateliefhebber heeft eenvoudig toegang tot relevante informatie (over<br />

de sport, evenementen, wedstrijden, trainingen, accommodaties, verenigingen).<br />

Gerealiseerd<br />

Het afgelopen jaar is er een structurele en constructieve samenwerking ontstaan tussen de diverse<br />

afdelingen. Een belangrijk onderdeel van de diverse projecten is het informeren en enthousiasmeren<br />

van de actieve schaats- en inline-skateliefhebber. Dit gebeurt via schaatsen.nl en KNSB.nl.<br />

Waar schaatsen.nl zich voornamelijk richt op de schaatsfan, bevat KNSB.nl relevante informatie voor<br />

de actieve achterban van de KNSB zoals leden, licentiehouders en vrijwilligers. Schaatsen.nl zal<br />

verder aan de orde komen in hoofdstuk 5: media.<br />

Om KNSB.nl interactiever en beter toegankelijk te maken voor de verschillende KNSB gremia is er<br />

vorig boekjaar een propositie ontwikkeld voor de herinrichting van KNSB.nl. Vanwege de beperkte<br />

financiële middelen is het uitvoeren van deze propositie in eerste instantie doorgeschoven naar het<br />

seizoen <strong>2012</strong>/2013. Echter, in samenwerking met Romae via de Stichting Sport & Zaken, is er vlak<br />

voor de zomer een kosteloos adviestraject opgestart rondom de uitwerking hiervan, zoals de structuur<br />

van de site, de onderwerpen en de vorm en vindbaarheid. Dit traject verwachten we in het volgend<br />

boekjaar te kunnen afronden.<br />

Verder is afgelopen jaar een tool rondom digitale nieuwsbrieven ontwikkeld en geïmplementeerd.<br />

Deze tool geeft inzicht in de effectiviteit van de nieuwsbrieven, door bijvoorbeeld te meten hoeveel<br />

abonnees de nieuwsbrief ook daadwerkelijk hebben geopend en op welke onderwerpen men heeft<br />

doorgeklikt. Opvallende zaken hierin zijn:<br />

- KNSB nieuwsbrief: 15.500 abonnees, gemiddeld opent 32% van de abonnees de nieuwsbrief.<br />

- KNSB ticketverkoop nieuwsbrief: 22.200 abonnees, gemiddeld opent 35% de nieuwsbrief.<br />

(Benchmark geeft aan dat gemiddeld 28% een nieuwsbrief opent).<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 27


5. Genieten van de schaats- en Inline-skatesport<br />

Ambitie<br />

Heel Nederland geniet van de schaats- en Inline-skatesport en beleeft deze met veel plezier als dé<br />

nationale sport.<br />

De evenementen bieden een platform waar de diverse stakeholders elkaar ontmoeten. Primair gaat<br />

het natuurlijk om het belangrijkste prestatiemoment in topsport waar rijders en rijdsters strijden om de<br />

ereplaatsen. Vanwege de grote publieke belangstelling en media-aandacht is een evenement ook het<br />

moment waarop de diverse sponsorverplichtingen invulling krijgen. Voor de liefhebber van de sport<br />

bieden evenementen de gelegenheid de sporters in levenden lijve te kunnen zien en ontmoeten om zo<br />

de sport nog intensiever te beleven.<br />

De betrokkenen bij het langebaanschaatsen zijn op zoek naar vernieuwing, vooral rondom de grote<br />

evenementen in Thialf. Gezien de grote belangen die hier spelen heeft dit onderwerp onze focus en<br />

proberen we de krachten van de betrokkenen te bundelen. Dat betekent dat in de samenwerking met<br />

deze betrokkenen wordt gesproken om tot vernieuwingen te komen. Doel is om de beleving in Thialf<br />

te vergroten en zo meer mensen in het stadion te mogen verwelkomen, maar ook om de TV en online<br />

kijkers te boeien en te binden en daarmee de mediaconsumptie (en vervolgens de sponsorwaarde) te<br />

vergroten.<br />

5.1. Entertainment en evenementen<br />

Doelstelling<br />

Schaatsen en Inline-skaten blijven of ontwikkelen zich tot een aantrekkelijke, spannende sport met<br />

een hoge entertainmentwaarde. Voor de liefhebber van de sport zijn er evenementen en momenten<br />

waarop hij de sporters in levenden lijve kan zien en ontmoeten om zo de sport nog intensiever te<br />

beleven.<br />

Gerealiseerd<br />

Met verschillende stakeholders is in de voorbereiding op het lopende seizoen gesproken over de<br />

thema’s ‘toekomst Langebaan schaatsen’ en ‘beleving Thialf’. Deze gesprekken hebben tot<br />

verschillende acties geleid. Zo is er onderzocht in hoeverre kijkcijfers verschillen t.o.v. andere jaren en<br />

is er een stappenplan gemaakt met verbeterpunten voor de evenementen in Thialf.<br />

Een aantal punten uit dit stappenplan is gedurende het afgelopen seizoen al opgepakt. Veel gehoord<br />

commentaar was gericht op het ontbreken van muziek tijdens de ritten en de wijze waarop de<br />

omroepers hun functie uitoefenden. Bij het KPN NK Afstanden is gestart met muziek tijdens de<br />

langere afstanden en bij de volgende evenementen is dit uitgebreid naar alle afstanden. Stap voor<br />

stap is de ‘playlist’ verbeterd en aangepast aan de betreffende afstanden. Uiteindelijk kwamen alle<br />

inspanningen bij elkaar tijdens de vrijdag, zaterdag en zondag van het Essent ISU WK Afstanden. Een<br />

afsluiting van een geweldige schaatswinter, niet in de laatste plaats door twee weken natuurijs.<br />

Nederland heeft weer ervaren dat Nederland smelt voor schaatsen! Dat is een mooie basis voor<br />

verdere ontwikkeling. Dat laatste geldt zeker ook voor de Korean Air ISU World Cup finale Shorttrack<br />

in Dordrecht die in samenwerking met TIG Sports is georganiseerd.<br />

Dit boekjaar is voor het eerst in samenwerking met de afdeling communicatie een communicatieplan<br />

voor ticketing activiteiten rondom alle evenementen opgesteld. Desondanks werd tot en met de KPN<br />

NK Allround iedere lege stoel door sommige media aangegrepen om te schrijven over lege stadions<br />

en teruglopende belangstelling. Vanaf begin maart werd er positiever geschreven maar het ijs is nog<br />

dun. Ook met betrekking tot de eerste KNSB Schaatsweek werd pijnlijk duidelijk gemaakt dat Thialf<br />

niet altijd vol zit.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 28


Blijkbaar is de KNSB er onvoldoende in geslaagd om de verwachtingen met betrekking tot deze week<br />

kenbaar te maken aan sporters, coaches en media. Wat betreft bezoekersaantallen en mediaaandacht<br />

was de KNSB Schaatsweek ook voor topsport een stap voorwaarts t.o.v. de skate-offs van<br />

voorheen. Daarnaast heeft de KNSB Schaatsweek zeer veel potentie richting breedtesport. Denk ter<br />

vergelijking aan de Sportweek, zwem4daagse en/of wandel4daagse.<br />

KNSB Schaatsweek<br />

Tijdens de allereerste KNSB Schaatsweek wilde de KNSB iedereen laten ervaren hoeveel plezier er<br />

aan schaatsen te beleven valt. Samen met haar partners bood de KNSB diverse schaatsactiviteiten<br />

aan; zowel topsportevenementen om naar schaatsen te kijken, als activiteiten voor jong en oud om<br />

zelf het schaatsen te beleven. De selectiewedstrijden voor de Nederlandse topschaatsers komen elk<br />

jaar terug in de KNSB Schaatsweek. Ook voor de topsport is de KNSB Schaatsweek dus een<br />

belangrijke week.<br />

De KNSB Schaatsweek is tijdens deze eerste editie als naam neergezet en deze ‘staat’. Dit blijkt<br />

onder andere uit de berichtgeving in de media tijdens en zelfs na de KNSB Schaatsweek. In de<br />

diverse media is de naam Schaatsweek regelmatig gebruikt. De veronderstelling is dat de<br />

Schaatsweek als naam en als terugkerend moment goed is neergezet.<br />

In de komende jaren moet de KNSB Schaatsweek uitgroeien tot een landelijk evenement waar 'heel<br />

Nederland schaatst'. Hierbij zal het bestaande aanbod aan schaatsactiviteiten centraal staan en kan<br />

de KNSB verenigingen ondersteunen door hier extra aandacht aan te besteden.<br />

De naamsbekendheid is gegroeid maar de associatie was vooral gericht op topsport en nog te weinig<br />

op breedtesport. De aanzet voor de promotie van de tweede editie van de KNSB Schaatsweek is<br />

gemaakt. Hierbij zal de nadruk in <strong>2012</strong> op sportparticipatie liggen.<br />

Financieel<br />

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het verkrijgen van een verbeterd inzicht in de kosten en baten<br />

van evenementen. Dit heeft er o.a. toe geleid dat vrijwel alle evenementen voor wat betreft de<br />

uitgaven binnen de begroting zijn gebleven. Komende maanden zullen de eventmanagers zich<br />

inspannen om op basis van dit verbeterde inzicht in de kosten en baten het kostenniveau van de<br />

evenementen verder te verlagen om daarmee de kans op winstvergroting groter te maken.<br />

Het afgelopen half jaar zijn met name de inkomsten uit sponsoring (New Business) en ticketing van de<br />

eerste World Cup achtergebleven bij de verwachtingen. De Langebaan evenementen zijn belangrijk<br />

voor de KNSB in verband met hun dekkingsbijdrage aan de organisatiestructuur. Door lager dan<br />

begrote recettes is de dekkingsbijdrage achtergebleven.<br />

Tevens zijn ten opzichte van andere (inter)nationale evenementen de bijdragen aan onze<br />

evenementen vanuit gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid verhoudingsgewijs laag. De<br />

veranderende markt met betrekking tot en de afhankelijkheid van sponsoring zijn belangrijke thema’s<br />

voor de komende jaren.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 29


5.2. Media<br />

Doelstelling<br />

Een groot publiek volgt de schaats- en Inline-skatesport via diverse media.<br />

Gerealiseerd<br />

De diverse schaatsdisciplines, evenals het Inline-skaten, mochten zich onverkort in een grote<br />

mediabelangstelling verheugen. Natuurlijk is en blijft het langebaanschaatsen de eyecatcher.<br />

Nagenoeg alles wat in het langebaanschaatsen gebeurt, is nieuws. Bij de Marathon zorgde vooral de<br />

natuurijsperiode met klassiekers en het KPN Natuurijs voor massale aandacht op televisie, internet en<br />

in de gedrukte media. Shorttrack is aan een opmars bezig. De Korean Air ISU World Cup finale in<br />

Dordrecht haalde zelfs, ondanks het natuurijs in hetzelfde weekeinde, volop de media. Het ONK<br />

Kunstrijden viel in december <strong>2011</strong> in een voetballoos weekeinde. Dat moeten we vaker doen, want dat<br />

heeft het Kunstrijden in de media geen windeieren gelegd.<br />

Het EK Inline-skaten vorig jaar zomer in eigen land is door de media ook flink opgepakt.<br />

Wat je wel ziet, is dat de KPN Inline Cup minder belicht wordt door de landelijke media. Resultaten op<br />

EK en WK worden wel meegenomen. De resultaten van de Nederlanders waren daar ook naar.<br />

Wat je daarnaast ziet is dat er ook bij de media steeds meer wordt bezuinigd. Dat zie je bij het ANP<br />

(minder mensen, dus minder berichten), maar ook bij de landelijke dagbladen. Lang niet alle<br />

wedstrijden worden door het journaille meer bezocht. Dan hebben we het bijvoorbeeld over diverse<br />

World Cups. Die worden vanachter het tv-scherm verslagen. En de opheffing van de GPD<br />

(Gemeenschappelijke Pers Dienst) eind december dit jaar is een slechte zaak.<br />

Schaatsen.nl<br />

Dit voorjaar is voor de tweede maal een uitgebreid gebruikersonderzoek uitgevoerd met betrekking tot<br />

schaatsen.nl. Dit onderzoek is uitgevoerd onder bezoekers van Langebaan evenementen en<br />

bezoekers van schaatsen.nl in samenwerking met Sanoma. De focus van dit onderzoek heeft gelegen<br />

op de website, maar ook andere onderdelen zoals het magazine en de mobiele applicatie kwamen<br />

aan bod. Uit de diverse onderzoeken komen de volgende resultaten naar voren:<br />

Bezoekersprofiel<br />

- 59% van de bezoekers is man en 41% is vrouw.<br />

- 49% ziet zichzelf als schaatsfan, 19% als recreant en 18% als wedstrijdsporter.<br />

- 44% van de bezoekers is lid van een schaatsvereniging.<br />

Interesses<br />

- De bezoekers zijn het meest geïnteresseerd in de schaatsonderdelen Langebaan (95%),<br />

Marathon (53%) en natuurijs (49%).<br />

Schaatsen.nl<br />

- 42% bezoekt schaatsen.nl meerdere malen per week, 18% alleen tijdens speciale<br />

gebeurtenissen en 12% een keer per week.<br />

- 68% van de bezoekers leest het schaatsen.nl magazine, 30% gebruikt de applicatie en 25%<br />

volgt schaatsen.nl via twitter.<br />

Algemeen<br />

- Bezoekers vinden de site overzichtelijk, aantrekkelijk, duidelijk, makkelijk te navigeren,<br />

- 90% van de bezoekers kan vinden wat hij/zij zoekt op schaatsen.nl.<br />

Kortom de schaatsliefhebbers/fans waarderen schaatsen.nl doordat ze via dit platform de schaats- en<br />

inline-skatesport op allerlei manieren kunnen volgen, ieder moment van de dag, maar hier ook zelf<br />

deel van uit kunnen maken via de diverse sociale media.<br />

Naast dit onderzoek, worden er structureel rapportages via Google Analytics gemaakt rondom de<br />

daadwerkelijke bezoekersaantallen van de diverse onderdelen op dit webportal gedurende het gehele<br />

jaar. Schaatsen.nl heeft afgelopen boekjaar ruim 1,4 miljoen unieke bezoekers gehad, die in totaal 4,4<br />

miljoen bezoeken hebben gebracht, met een totaal van ruim 21 miljoen pageviews.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 30


De doelstelling van 20% groei is hiermee ruimschoots gerealiseerd. Het zwaartepunt ligt (uiteraard) in<br />

de winterperiode rondom evenementen en natuurijs. Maar ook de cijfers in het zomerseizoen zijn met<br />

10% gestegen, ondanks het feit dat we dit jaar geen EK Inline-skaten hadden, wat vorig jaar veel<br />

bezoekers heeft opgeleverd. Ook de andere ‘nieuwe media’ zoals facebook, twitter en hyves worden<br />

continu gevolgd. Op1 november <strong>2012</strong> heeft schaatsen.nl: 1.510 facebook likes en 4.610 twitter<br />

volgers. De KNSB schaats hyves heeft per november 114.862 hyves leden. Gezien de steeds grotere<br />

rol van deze ‘nieuwe’ media in zijn algemeenheid en binnen de schaatswereld, krijgen deze media<br />

een steeds grotere rol binnen de schaatsen.nl campagnes en berichtgeving.<br />

Aantal bezoeken schaatsen.nl<br />

Nov Dec Jan Febr Mrt<br />

2010-<strong>2011</strong> 280.000 427.500* 316.000 300.000 285.000<br />

<strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 439.000 312.500 512.000 2.400.000* 490.000<br />

Toename +57% -27% +62% +800% +72%<br />

* natuurijsperiode<br />

Naar aanleiding van deze onderzoeken en analyses, is tevens de doorontwikkeling van schaatsen.nl<br />

in gang gezet, onder andere de wens voor meer nieuws vanuit het land (verenigingen, gewesten) en<br />

de verdere ontwikkelingen naar mobiele toepassingen (smartphone, tablet).<br />

Propositie schaatsen.nl<br />

In de afgelopen periode is een commerciële propositie ontwikkeld rondom bannering op schaatsen.nl<br />

onder andere in samenwerking met Sanoma. Deze propositie maakt onderdeel uit van het totale<br />

commerciële pakket van de KNSB en is vlak voor de zomer proactief aangeboden aan de markt. Ook<br />

voor de apps wordt gekeken in hoeverre hier een commercieel model aan te koppelen is.<br />

Schaatsen.nl<br />

In het achterliggende jaar veranderde het vertrouwde bondsblad SchaatsSport in een geheel<br />

eigentijds schaatsen.nl magazine. Met deze nieuwe naam, een nieuwe redactieformule en een nieuwe<br />

glossy look and feel zoekt de KNSB optimale aansluiting bij de wensen van de huidige consument, die<br />

aan de ene kant om snelheid van nieuws vraagt (site schaatsen.nl) en aan de andere kant om<br />

verdieping en glossy (magazine schaatsen.nl), waarbij ook interactie tussen magazine en site wordt<br />

gezocht.<br />

Het presentatiemagazine van schaatsen.nl met een oplage van 18.500 (incl. abonnementhouders en<br />

licentiehouders) is afgelopen seizoen tevens verkocht via de losse verkoop. Hiervan zijn ca. 2.500<br />

exemplaren over de toonbank gegaan. Een mooie promotie van de schaatssport. De verkoop van de<br />

andere edities van schaatsen.nl magazine is uitgesteld naar volgend seizoen, gezien de zeer beperkte<br />

beschikbaarheid van promotionele ondersteuning vanuit het winkelkanaal. Als vervolg zijn er<br />

gesprekken met Primera gestart rondom een proefperiode voor losse verkoop van het magazine vanaf<br />

oktober <strong>2012</strong>, inclusief promotionele ondersteuning. De concurrentie in de bladenmarkt is groot en<br />

daarmee ook de druk om dit optimaal voor te bereiden.<br />

Pers<br />

De vastgestelde KNSB woordvoeringslijn is geïmplementeerd en begint steeds meer zijn vruchten af<br />

te werken. Doelstelling is om als KNSB met ‘één mond’ te spreken en waar het kan belangrijke<br />

onderwerpen collectief onder de aandacht te brengen, dan wel proactief naar buiten te treden. Dat<br />

laatste is met nieuwe media als facebook en twitter een must.<br />

Tevens is in samenwerking met Hill & Knowlton via de Stichting Sport&Zaken een afspraak gemaakt<br />

rondom mediatraining voor de betrokkenen binnen de woordvoeringslijn. Deze mediatraining zal in<br />

september/oktober <strong>2012</strong> worden gehouden.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 31


Media- strategie en -partners<br />

Het ontwikkelen en afstemmen van de uitgangspunten van de KNSB mediastrategie, inclusief de<br />

doorvertaling naar mediapartners, is gerealiseerd. Met name de combinatie van landelijke media met<br />

regionale en lokale media is een aandachtspunt binnen deze strategie. Van hieruit zijn<br />

evaluatiegesprekken gevoerd met de mediapartners. Vanuit deze kennis zijn voor de media waarmee<br />

de contracten aflopen (radio en print) nieuwe gesprekken opgestart. Uitgangspunt hierbij is het maken<br />

van goede afspraken met media, omwille van optimale aandacht voor de schaats- en inline<br />

skatesport.<br />

Met de NOS zijn intensieve gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van het televisielandschap in<br />

het algemeen en het schaatsen specifiek. Er zijn diverse ideeën besproken; van andere cameraposities<br />

tot de indeling van het programma. Een ander belangrijk gespreksonderwerp is televisie<br />

aandacht voor opkomende disciplines als Shorttrack en Inline-skaten.<br />

Toppers in kijkcijfers in het afgelopen seizoen zijn geweest:<br />

- Ruim 1,4 miljoen kijkers Essent ISU WK afstanden 5km heren.<br />

- Ruim 1,1 miljoen kijkers 500 m dames KPN NK Afstanden.<br />

5.3. Communicatie Evenementen<br />

Doelstelling<br />

De schaats- en Inline-skate liefhebber is altijd goed geïnformeerd over de kalender met wedstrijden,<br />

toernooien en andere evenementen. Er wordt doelgericht gecommuniceerd.<br />

Gerealiseerd<br />

Het Bondsbureau verzorgt voor alle evenementen vanaf NK niveau de publiciteit. Afhankelijk van de<br />

doelstellingen van het evenement is per evenement het niveau van communiceren bepaald. Zo is er<br />

voor de KPN NK’s Inline-skaten een communicatieplan opgesteld waar vooral regionaal voor is<br />

geadverteerd (via huis aan huis) en lokaal PR aandacht is gezocht.<br />

Voor de Langebaan evenementen in Thialf (waar ticketverkoop aan is gekoppeld) is een<br />

communicatieplan en gedetailleerde mediaplanning opgesteld om onze eigen KNSB middelen en de<br />

beschikbare mediawaarde bij mediapartners zo goed mogelijk in te zetten. Zoals advertenties in de<br />

Telegraaf, regionale media, radio en tv spots bij de STER/NOS en online banners bij de STER/NOS<br />

en Sanoma. Dit is tevens vroegtijdig afgestemd met de diverse betrokkenen en belanghebbenden,<br />

waardoor er rust en goodwill ontstaat.<br />

Na afloop van het seizoen is deze media-inzet en het verloop van de ticketverkoop voor het eerst<br />

uitgebreid geëvalueerd. Daaruit is kennis gehaald over de bezoekers van de diverse evenementen en<br />

de relatie tussen media-inzet en kaartverkoop. Zo blijkt dat de grote meerderheid (77%) van de kopers<br />

1 keer kaartjes heeft aangeschaft in het seizoen. Er is dus een minderheid vaste bezoekers.<br />

Daarnaast worden absoluut gezien de meeste tickets gekocht in Zuid-Holland. Relatief gezien (naar<br />

het aantal inwoners) is het aandeel in Noord Nederland wel een stuk groter, met name bij de KPN<br />

NK’s.<br />

Er zijn twee soorten kopers; de vroege kopers die er bij zijn zodra de kaartverkoop start. En de late<br />

beslissers die in de laatste twee weken voor het evenement besluiten om kaarten te kopen. De relatie<br />

tussen media-inzet en kaartverkoop is lastig te bepalen; wel is duidelijk geworden dat de kaartverkoop<br />

stijgt als er media worden ingezet in de weekenden waarin schaatsevenementen plaatsvinden in<br />

Nederland of elders.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 32


Op basis hiervan mag verondersteld worden dat ook de media-inzet in het umfeld sport (Telesport,<br />

spots rondom sportuitzendingen, banners op sportsites) een goede manier is om de potentiële<br />

bezoekers van schaatsevenementen te bereiken. Daarnaast denken we dat er kansen liggen in<br />

aanvullende regionale inzet (met name bij de KPN NK’s) en klantbinding om bezoekers vaker Thialf te<br />

laten bezoeken. De tweewekelijkse campagnes voor een evenement zijn van belang, naast het<br />

moment waarop de kaartverkoop start.<br />

Verder is de kalender prominent opgenomen binnen de schaatsen.nl media (website, mobiele<br />

applicatie en magazine). De online kalender is per discipline continu bijgehouden.<br />

Met het huidige bezoek op de website (ruim 21 miljoen pageviews) en downloads van de app (15.000)<br />

komt dit goed onder de aandacht. Dit alles wordt continu ondersteund door twitter, facebook en hyves.<br />

Om fans te enthousiasmeren om ook daadwerkelijk te komen, heeft de afdeling communicatie o.a.<br />

facebook-acties voor het winnen van kaarten opgezet.<br />

5.4. Sporthelden<br />

Doelstelling<br />

De toppers onder de schaatsers en inline-skaters zijn nationale sporthelden.<br />

Gerealiseerd<br />

In het afgelopen jaar zijn diverse sporters ingezet als promotors van de schaats- en inline-skatesport.<br />

Zo is Pien Keulstra van Jong Oranje ingezet voor een abri-campagne (posters bushokjes) door heel<br />

Nederland ter promotie van de mobiele applicatie van schaatsen.nl en zijn diverse sporters van<br />

merkenteams ingezet voor tv- en online spots.<br />

Voor de promotie van de evenementen in Thialf is, in afstemming met de merkenteams Essent en<br />

KPN naast beelden van schaatsfans, ook beeld gebruikt van schaatshelden. In de meeste uitingen<br />

zijn TVM schaatsers gebruikt omdat zij het enige merkenteam met een A-licentie zijn. Daarnaast is op<br />

initiatief van Essent een beeld van Koen Verweij gebruikt voor enkele uitingen van de internationale<br />

Langebaan evenementen. Er is veel aandacht geweest voor het vinden van de balans tussen de<br />

belangen en wensen van de diverse partijen, zonder het doel van de middelen uit het oog te verliezen.<br />

Zo is in de TV spots voor de internationale evenementen de strijd op diverse afstanden tussen een<br />

Nederlandse schaatser en een internationale topper neergezet. Hierin zijn beelden van TVM<br />

schaatsers gebruikt, maar ook van Stefan Groothuis en Shani Davis. De communicatiemiddelen zijn<br />

met bovengenoemde partijen afgestemd en er zijn heldere afspraken gemaakt over het logogebruik<br />

op de diverse uitingen zodat er één consistente lijn is.<br />

Bij de Shorttrack Korean Air ISU World Cup finale in Dordrecht zijn de deelnemende Nederlandse<br />

sporters als helden gepositioneerd en trad Cees Juffermans op als toernooidirecteur van het<br />

evenement. Ook werden er in de aanloop naar dit evenement verschillende interviews met de<br />

deelnemers afgenomen.<br />

Schaatsen.nl heeft als vast onderwerp de column van een huidige topschaatser/inline-skater waarin<br />

wekelijks een huidige topper zijn blik geeft op de sport.<br />

Voor het komende seizoen zal de KNSB de inzet van sporters verder optimaliseren, als boegbeelden<br />

en helden van de schaats- en inline-skatesport.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 33


6. Jaarrekening / Financieel verslag<br />

Met de jaarrekening wordt het jaarverslag gecompleteerd. Hiermee worden de financiële<br />

consequenties van de activiteiten van de KNSB gedurende het verenigingsboekjaar verantwoord.<br />

De financiële uitgangspunten zijn gebaseerd op de vigerende financiële meerjarenplanning die door<br />

de KNSB wordt gehanteerd. Voor de komende periode is een evaluatie van deze uitgangspunten<br />

voorzien, in aansluiting met het missie en visie document van de KNSB.<br />

Daarbij zal in het kader van goed sportbestuur worden geanticipeerd op de aanbevelingen vanuit<br />

NOC*NSF ten aanzien van solvabiliteitratio.<br />

Vooruitlopend op deze ontwikkelingen wordt in dit financieel verslag gesproken over<br />

weerstandsvermogen. Het vermogen wordt aangehouden om gedurende een beperkte periode<br />

eventuele nadelige omstandigheden op te vangen zonder de continuïteit van de bond te schaden. In<br />

dit jaarverslag wordt nog de bestaande indeling naar beklemd eigen vermogen, algemene reserve en<br />

bestemmingsreserves gehanteerd.<br />

Dit financiële verslag verschaft inzicht in de financiële ontwikkelingen van de KNSB door een vergelijk<br />

met voorgaand verenigingsboekjaar en/of een vergelijk met de door de Ledenraad geaccordeerde<br />

begroting.<br />

Omwille van presentatiedoeleinden en vergelijkbaarheid is de ordening van bedragen uit de begroting<br />

aangepast. Met deze aanpassing is de vergelijkbaarheid met de komende begroting eveneens<br />

inzichtelijker. Voor het volgende jaarverslag zal aansluiting worden gevonden met het discipline model<br />

zoals gepresenteerd in de jaarplannen voor <strong>2012</strong>/2013.<br />

De jaarrekening van de KNSB <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> is opgemaakt in overeenstemming met de Richtlijnen voor<br />

de <strong>Jaarverslag</strong>geving 640 (RJ640) voor ondernemingen zonder winstoogmerk.<br />

De jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young accountants die een goedkeurende verklaring<br />

hebben afgegeven (zie bijlage).<br />

De vereniging conformeert zich aan de aanbevelingen voor Goed Sportbestuur zoals door NOC*NSF<br />

aangereikt. Deze aanbevelingen worden door de KNSB als richtsnoer gehanteerd en worden<br />

permanent in hun handelen en inrichting van werkorganisatie gehanteerd. Uit een scan van de<br />

bondsorganisatie door het NOC*NSF is gebleken dat de KNSB over-all bovengemiddeld presteert.<br />

Een verslag is aan de accountant ter beschikking gesteld.<br />

Binnen de accountantsrapportage is aangegeven dat de analyse van de verschillen tussen begroting<br />

en jaarrekening adequaat is. Ditzelfde geldt voor de rapportage over de aanbevelingen voor Goed<br />

Sportbestuur.<br />

In bijlagen treft u een nadere specificatie van de onderdelen waarnaar in navolgende toelichting wordt<br />

verwezen.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 34


6.1. Financieel resultaat<br />

Het resultaat van de KNSB over het verenigingsboekjaar <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> blijft achter bij de begroting<br />

waardoor weerstandsvermogen van de bond met ca. € 680.000. is gedaald.<br />

Ondanks dit achterblijvende resultaat blijft het weerstandsvermogen boven een beoogd minimum van<br />

€ 5 miljoen. De begroting voor <strong>2012</strong>/2013 voorziet in een gelijkblijvend weerstandvermogen. Voor de<br />

daarop volgende jaren wordt in aansluiting met het missie visie document een gestage groei voorzien<br />

naar ca. € 6 miljoen weerstandsvermogen.<br />

Met € 680K negatief is het resultaat € 887K minder dan het begrote resultaat van € 207K.<br />

De belangrijkste oorzaken voor dit verschil zijn gelegen aan de opbrengstzijde en laten zich als volgt<br />

toelichten:<br />

aan de baten zijde:<br />

� De opbrengst Sponsorgelden valt met ca. € 490.000,= hoger uit dan begroot. Dit komt<br />

ondermeer door projecten die ook hogere kosten veroorzaken. Daarnaast zijn verwachte<br />

opbrengsten achtergebleven.<br />

o In de begroting is een verwachting aan nieuwe sponsoren (new business)<br />

opgenomen van € 500.000. Deze verwachting is niet ingelost zonder dat dit tot<br />

kostenverlaging heeft geleid. Verwachtingen voor sponsoring van het EK Inline<br />

Skaten en merkenteamlicenties zijn eveneens achtergebleven.<br />

o Aanvullend op de begroting zijn sponsorafspraken gerealiseerd op projectbasis die<br />

ook tot een vergelijkbare stijging van de kosten hebben geleid. Dit betreft voornamelijk<br />

ontwikkelingen op het gebied van media (apps en second screen en schaatsen.nl),<br />

sportparticipatie (project IJSTIJD) en ook op topsportgebied (ploegenachtervolging).<br />

Naast de stijging in kosten hebben deze projecten tot een grotere belasting van het<br />

werkapparaat geleid.<br />

o Een andere reden voor de hogere opbrengsten is het voor het eerst voorkomen van<br />

facturatie van diensten door sponsoren die ook tot kosten leiden. Dit is voornamelijk<br />

media gerelateerd.<br />

o Positief binnen de sponsoropbrengsten zijn de bijdragen gerelateerd aan natuurijs,<br />

zoals voor het NK marathon natuurijs als de toertochten.<br />

� In de begroting voor Kampioenschappen is een ambitieuze verwachting voor de<br />

ticketverkopen opgenomen op grond van onder meer meerdaagse programma’s en hoge<br />

bezettingsgraad. De realisatie is bij verschillende evenementen achtergebleven op de<br />

begroting. Daartegenover zijn een aantal evenementen positief afgesloten zonder daarmee de<br />

niet gerealiseerde ticketopbrengsten te compenseren.<br />

� De subsidies zijn hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van hogere toekenning voor het<br />

EK inline met, een hogere toekenning vanuit ISU voor het WK afstanden en voor advertsing<br />

income.<br />

� Bij de overige inkomsten valt nog op dat de rente opbrengsten hoger uitkomen als gevolg<br />

van gevoerd treasurybeleid.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 35


aan de lastenzijde:<br />

� Bij Topsport is de overschrijding met name het gevolg van:<br />

o Project ploegenachtervolging (zie sponsoropbrengsten)<br />

o Hogere kosten deelname wedstrijden, ontwikkelingskosten, juridische kosten<br />

(dopingszaak) en opgenomen kosten barterafspraak kleding welke ten dele worden<br />

gecompenseerd door lagere personeelskosten.<br />

� De wedstrijdsport kent een beperkte afwijking, waarbij opvalt dat:<br />

o Bij Shorttrack het niet gelukt is om de taakstellende bezuinigingen te realiseren.<br />

o Bij Kunstrijden met name de bestuurskosten, de kosten voor jury en competitie uit de<br />

pas lopen,<br />

o Bij Inline skaten de kosten weglopen tegen de niet gerealiseerde opbrengsten (zie<br />

sponsoren). In hoeverre dit komend begrotingsjaar kan worden gerealiseerd moet nog<br />

worden onderzocht in afstemming met de sectie. Het verschoven sportjaar speelt<br />

daarbij een rol.<br />

o Schoonrijden is te hoog begroot, terwijl de gewestelijke bijdragen te laag was begroot<br />

als gevolg van de bezuinigingsdoelstelling<br />

� Bij Sport Beleid en Ontwikkeling (v/h breedtesport) is minder besteed,<br />

o Opleidingen als gevolg van verschuiving pakketsamenstelling<br />

o Niet gerealiseerde programma onderdelen zoals innovatie snelle schaats, testen<br />

software talent volg systeem, talentmodule, digitaal logboek, talentengroep en<br />

meerdere kleine(re) projecten.<br />

� Bij Evenementen/Marketing een overschrijding te verklaren door:<br />

o Kosten projectenorganisatie zoals project IJSTIJD, KPN Clubhuis, Natuurijs,<br />

schaatsweek, WC Shorttrack ten dele gecompenseerd door gerealiseerde<br />

besparingen.<br />

o Personele kosten vooral tengevolge van vervanging/waarneming eventmanager(s).<br />

� Bij de Organisatie kosten zijn lagere kosten gerealiseerd,<br />

o Lagere bezetting afdeling Finance, uitbreiding directieondersteuning, mindere kosten<br />

personeelszaken (m.n. W&S, juridisch en algemeen),<br />

o Lagere kosten automatisering en afschrijvingen als gevolg van uitgestelde<br />

vervangingen<br />

o Hogere bestuurskosten onder meer door bijdrage atletencommissie, stuurgroep<br />

Topsport, juridisch algemeen,<br />

� Kosten Communicatie kent een overschrijding door:<br />

o projecten als Schaatsen.nl -App, secondscreen, schaatsen.nl<br />

o Mutatie personele bezetting<br />

o Besparingen op magazine,<br />

o Opgenomen kosten voor de barter met media partner<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 36


6.2. Financiële positie<br />

De kasstroom die uit het kasstroom overzicht blijkt toont een toename als gevolg van incidenten. Van<br />

belang is de ontwikkeling van het werkkapitaal, dit is een permanent punt van aandacht voor zowel<br />

bestuur als directie. Het bewaken en in de lijn naleven van taakstellende begrotingen zal vast<br />

terugkerend onderwerp op de agenda van zowel Management Team als Algemeen Bestuur blijven.<br />

6.2.1. Passiefzijde Balans per 30/06-<strong>2012</strong>, vermogenspositie (x € 1.000)<br />

Passiefzijde Balans, Weerstandsvermogen:<br />

30 juni <strong>2012</strong> 30 juni <strong>2011</strong><br />

€ % € %<br />

Weerstandsvermogen 5.205 60,3% 5.886 82,7%<br />

Kortlopende schulden<br />

Balanstotaal<br />

3.434 39,7% 1.235 17,3%<br />

8.639 100,0% 7.121 100,0%<br />

Het weerstandsvermogen blijft nog in lijn met het beoogde minimum van € 5 miljoen. Van belang is de<br />

resultaatontwikkeling van het komende begrotingsjaar waar een nulresultaat wordt voorzien<br />

(stabilisatie) en de komende jaren tot aan 2020 waarin een groei per jaar wordt voorzien van ca<br />

€ 100.000,= - € 150.000,=. Deze groei is gebaseerd op de verwachting dat de opbrengsten inmiddels<br />

prudent zijn voorzien en er reëel ambitieuze doelstellingen zijn op kostenbesparingen, met name op<br />

het gebied van inhuur derden ten behoeve van ondersteuning evenementen en de kosten van<br />

evenementenorganisatie/accommodatiehuur. Daarnaast is het reëel te veronderstellen dat een<br />

verdere efficiency op back-office en vaste lasten (huur) een bijdrage in resultaatverbetering zullen<br />

leveren.<br />

De voorzieningen betreft een reservering voor verplichtingen inzake jubilea (ca. € 10.000) geheel in<br />

aansluiting met de toepasselijke regelgeving, (RJ 640).<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 37


6.2.2. Actiefzijde Balans per 30/06-<strong>2012</strong>, aanwending (Bedragen x € 1.000)<br />

Actiefzijde Balans:<br />

Vastgelegd op lange termijn<br />

in materiële vaste activa<br />

Vlottende activa<br />

Vastgelegd op korte termijn<br />

Balanstotaal<br />

30 juni <strong>2012</strong><br />

30 juni <strong>2011</strong><br />

€ % € %<br />

614 7,1% 632 8,9%<br />

8.025 92,9% 6.489 91,1%<br />

8.639 100,0% 7.121 100,0%<br />

De waarde van materiële vaste activa muteert als gevolg van beperkte investeringen gedurende het<br />

verslagjaar. Met name uitgestelde vervangingsinvesteringen op het gebied van (kantoor)<br />

automatisering veroorzaken de verlaging van de waarde, tegenover investeringen in het wagenpark.<br />

Voor het komende jaar zijn investeringen in de ET omgeving (vernieuwing SARA) en infrastructuur<br />

voorzien in verband de verhuizing van het bureau naar Utrecht.<br />

De vorderingen zijn lager als gevolg van tijdstipverschuiving van facturatie en gewijzigde<br />

betalingsafspraken met sponsoren<br />

Binnen de vlottende activa wordt de stijging van liquide middelen veroorzaakt door eerder dan vorig<br />

jaar ontvangen bevoorschotting van subsidies (ca. € 1.1 miljoen) en een verlate uitbetaling prijzengeld<br />

sporters.<br />

Binnen de bepaling van de vorderingen is afdoende rekening gehouden met bekende<br />

betalingsrisico’s.<br />

De liquide middelen zijn in lijn met het treasurystatuut beleidsmatig risicomijdend ondergebracht bij<br />

verschillende Nederlandse Bankinstellingen met verschillende looptijden en vervaldata. Hiermee is de<br />

maximaal haalbare risicospreiding binnen de kaders van het treasurystatuut gerealiseerd.<br />

Beschikbaarheid van gelden is op basis van een onderliggende liquiditeitsplanning.<br />

Komende periode zal aandacht worden gegeven aan de werkkapitaalontwikkeling van de bond, in lijn<br />

met het oogmerk de kasstroomontwikkeling te monitoren.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 38


6.3. Personeel<br />

In de jaarrekening van de KNSB zijn de lasten primair ingedeeld naar de aard en de activiteiten<br />

gericht op de verschillende schaatsdisciplines. Hierdoor zijn de personeelskosten verspreid over de<br />

verschillende onderdelen opgenomen. Anticiperend op de invoer van het disciplinemodel zijn de<br />

loonkosten meer verdeeld naar oorzakelijk verband dan voorheen.<br />

In het seizoen <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> waren 46.4 fte bij de KNSB in loondienst.<br />

De totale salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en alle overige aan personeel gerelateerde<br />

kosten bedroegen circa € 4.3 miljoen (begroot € 4.1 miljoen), voorgaand jaar ca € 4.2 miljoen. De<br />

stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door CAO correcties en mutaties in vacant gekomen posities.<br />

FTE FTE begroting<br />

Payroll Payroll<br />

<strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong><br />

Directie KNSB 4,95 4,53<br />

Communicatie 4,71 4,96<br />

Sport Technisch Langebaan 2,12 2,41<br />

Sport Ondersteuning Sport 4,09 4,03<br />

Sport Technisch Kunstrijden 0,80 1,60<br />

Sport technisch Inline Skaten 0,00 0,00<br />

Sport technisch Shorttrack 2,00 2,00<br />

Beleid en Sportontwikkeling 7,46 7,42<br />

MSE 7,92 6,49<br />

Administratie 5,20 5,62<br />

ICT/ET 2,99 2,99<br />

HRM 1,76 1,65<br />

Office Management 2,43 2,48<br />

46,43 46,18<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 39


6.4. Toekomst<br />

In het verslagjaar <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> worden, zoals bij de begrotingsbehandeling besloten, dezelfde financiële<br />

uitgangspunten gehanteerd als in de beleidsperiode 2006-2010. In het verlengde van hetgeen<br />

hierover is opgenomen in het missie visie document zal dit kalenderjaar aan de ledenraad een<br />

voorstel worden gepresenteerd op welke gronden en op welke wijze het wenselijke<br />

weerstandsvermogen wordt bepaald. Nadien zal na goedkeuring een dergelijke becijfering leidend<br />

zijn, onafhankelijk van de Olympische periode.<br />

Vanuit dit becijferde tot doel te stellen weerstandsvermogen zal een meerjarenplanning worden<br />

opgezet en voorgesteld aan de ledenraad als onderdeel van het eerstvolgende jaarplan.<br />

De samenstelling van de directie en het management team van het bondsbureau stabiliseert met het<br />

oogmerk op continuïteit van bezetting. De aandacht van het bondsbureau zal liggen op het bewaken<br />

van de doelstellingen, zowel in activiteiten als in financiële resultaten.<br />

Dit proces zal blijvend aandacht en inzet vragen van directie, management en medewerkers.<br />

De KNSB ervaart ook de gevolgen van de economische omstandigheid. Dit vertaalt zich ondermeer in<br />

teruglopende kansen in opbrengstrealisatie. De begroting voor het komende verenigingsjaar is in<br />

diepte doorgesproken met zowel het Algemeen Bestuur als de Financiële commissie en een delegatie<br />

van de ledenraad. Dit alles om de zorg en aandacht rondom de financiële ontwikkelingen te delen en<br />

inzichtelijk te maken waar de kansen en mogelijkheden liggen en waar niet.<br />

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van moderne media en het positioneren van de KNSB als<br />

aantrekkelijke partner is daarbij van belang. Met name de kennis van gegevens van individuele<br />

schaats- en skate-geïnteresseerden is daarbij van belang. Vanzelfsprekend is voor de directe<br />

subsidiegever het verstrekken van juiste en volledige gegevens van evident belang voor de<br />

toekenning van middelen. Hier worden steeds striktere eisen van toepassing.<br />

De implementatie van het contributiestelsel heeft in het boekjaar 2010-<strong>2011</strong> plaatsgevonden en zal<br />

conform afspraken dit jaar worden geëvalueerd. Hiertoe is een projectgroep aan de slag gegaan<br />

waarvan komend halfjaar de eerste resultaten worden verwacht.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 40


7. Samenstelling Algemeen Bestuur<br />

Het Algemeen Bestuur van de Vereniging Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond bestaat<br />

ultimo verslagjaar uit de volgende personen (s.s.t.t.):<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 41


8. Bijlagen<br />

A. Balans per 30 juni <strong>2012</strong><br />

B. Staat van baten en lasten over <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong><br />

C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling<br />

- Algemeen<br />

- Activa<br />

- Passiva<br />

- Grondslagen voor de resultaatbepaling<br />

D. Toelichting op de balans per 30 juni <strong>2012</strong><br />

E. Toelichting op de staat van baten en lasten over <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> - Baten<br />

F. Toelichting op de staat van baten en lasten over <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> – Lasten<br />

G. Materiële vaste activa<br />

H. Kasstroom overzicht<br />

I. Getekende accountantsverklaring<br />

J. Overzicht opleidingen / diploma’s seizoen <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong><br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 42


VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE<br />

SCHAATSENRIJDERS BOND,<br />

AMERSFOORT<br />

A - BALANS PER 30 JUNI <strong>2012</strong><br />

(na bestemming saldo baten en lasten)<br />

ACTIVA<br />

VASTE ACTIVA<br />

30 JUNI <strong>2012</strong><br />

30 JUNI <strong>2011</strong><br />

€ € € €<br />

Materiële vaste activa 614.264 632.057<br />

VLOTTENDE ACTIVA<br />

Voorraden 109.131 144.553<br />

Vorderingen 1.404.293 2.080.524<br />

Liquide middelen 6.511.522 4.263.569<br />

8.024.946 6.488.646<br />

PASSIVA<br />

8.639.210 7.120.703<br />

30 JUNI <strong>2012</strong><br />

30 JUNI <strong>2011</strong><br />

€ € € €<br />

EIGEN VERMOGEN 4.136.712 4.512.139<br />

RESERVES/VOORZIENINGEN<br />

Bestemmingsreserves 1.058.449 1.363.449<br />

Voorzieningen 10.200 10.200<br />

1.068.649 1.373.649<br />

KORTLOPENDE SCHULDEN 3.433.849 1.234.915<br />

8.639.210 7.120.703<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 43


VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE<br />

SCHAATSENRIJDERS BOND,<br />

AMERSFOORT<br />

B - STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong><br />

BATEN<br />

Werkelijk Begroting Werkelijk<br />

<strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> 2010/<strong>2011</strong><br />

€ € €<br />

Bijdragen leden 915.352 961.621 939.781<br />

Sponsorgelden 9.006.551 8.513.750 9.187.146<br />

Kampioenschappen 2.381.007 2.907.681 2.087.589<br />

Subsidies 2.716.549 2.394.514 2.216.467<br />

Overige inkomsten 722.377 695.258 927.144<br />

LASTEN<br />

15.741.836 15.472.824 15.358.127<br />

Topsport disciplines 4.716.670 4.337.113 4.638.022<br />

wedstrijdsport 1.308.593 1.329.652 1.210.217<br />

Breedtesport 835.523 1.034.620 717.885<br />

Kampioenschappen 5.407.090 4.720.970 5.382.223<br />

Organisatiekosten 2.458.800 2.609.300 2.485.262<br />

Communicatie 1.695.587 1.234.200 1.367.133<br />

16.422.263 15.265.855 15.800.742<br />

NADELIG/VOORDELIG SALDO -680.427 206.969 -442.615<br />

Bestemming van saldo van baten en lasten<br />

Specifieke bestedingen<br />

Onttrekking/dotatie bestemmingsreserves -305.000 0 -207.000<br />

mutatie algemene reserve -375.427 206.969 -235.615<br />

-680.427 206.969 -442.615<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 44


VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE<br />

SCHAATSENRIJDERS BOND,<br />

AMERSFOORT<br />

Bijlage C - GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING<br />

C.1 ALGEMEEN<br />

C.1.1 Grondslagen van waardering<br />

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijk RjK-640 Organisaties zonder winststreven.<br />

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het<br />

resultaat, is tegen de verkrijgingsprijs in Euro's. Voor zover niet anders vermeld worden activa en<br />

passiva opgenomen tegen nominale waarden.<br />

Het exploitatieresultaat van enig jaar wordt bepaald door de baten te verminderen met de kosten en<br />

lasten over dezelfde periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover de<br />

betreffende activiteiten zijn verricht. Verliezen worden verantwoord zodra deze voorzienbaar en<br />

voorspelbaar zijn.<br />

Als subsidiebaten worden in de jaarrekening verantwoord de toegekende subsidies over het<br />

kalenderjaar dat eindigt in het verenigingsboekjaar en de afwikkeling van voorgaande jaren.<br />

Projectsubsidies worden toegerekend aan het boekjaar waarin het project wordt verantwoord.<br />

C.1.2 Vreemde valuta<br />

In de balans worden de bedragen in vreemde valuta herleid tegen de koersen per balansdatum.<br />

Transacties in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de gerealiseerde koers per transactiedatum.<br />

C.1.3 Bestemmingsreserves<br />

Onttrekkingen worden verwerkt via de resultaatbestemming. De aan onttrekkingen gerelateerde<br />

kosten zijn in de lasten opgenomen.<br />

C.1.4 Vergelijkende cijfers<br />

De begroting en de interne rapportage is ingedeeld naar de aard van de activiteiten.<br />

C.2 ACTIVA<br />

C.2.1 Materiële vaste activa<br />

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met de<br />

afschrijvingen, berekend volgens jaarlijks gelijkblijvende percentages over de aanschaffingswaarde.<br />

De toepasselijke percentages zijn per activa categorie bepaald en gerelateerd aan de geschatte<br />

economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.<br />

Toepasselijke afschrijvingspercentages:<br />

- Inventaris 10 – 33,3%<br />

- Hard- en software 10 – 33,3%<br />

- Sporttechnische materialen 20 – 33,3%<br />

- auto's 20 – 33,3%<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 45


C.2.2 Voorraden<br />

De opgenomen voorraad bestaat uit diploma's en promotieartikelen. De voorraad wordt gewaardeerd<br />

tegen inkoopprijzen, verminderd met een eventuele afwaardering voor incourantheid.<br />

C.2.3 Vorderingen<br />

De vorderingen zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve<br />

rentemethode. Voor zover per balansdatum een risico op vorderingen voorspelbaar en voorzienbaar<br />

is, is een voorziening debiteuren voor dit risico getroffen.<br />

C.2.4 Liquide middelen<br />

Betreft de waarde van aangehouden gelden bij door de Nederlandsche bank enkende financiele<br />

instellingen en de aanwezige beperkte contante gelden. Vreemde valuta is gewaardeerd conform het<br />

hiertoe bepaalde onder C.1.2.<br />

C.3 PASSIVA<br />

C.3.1 Eigen vermogen<br />

Het eigen vermogen is gevormd uit positieve resultaten uit voorgaande jaren, waarop in beginsel<br />

geen beperking van bestemmingsmogelijkheden van toepassing is.<br />

C.3.1.1 Beklemd vermogen<br />

Ter waarborging van de continuiteit is het eigen vermogen opgesplitst in een deel beklemd vermogen<br />

en een algemene reserve. Het beklemd vermogen van € 3.500.000,- is als gevolg van beleid tot het<br />

eind van seizoen <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> bestemd als buffer en niet beschikbaar voor activiteiten.<br />

C.3.1.2 Algemene reserve<br />

Resultaten worden ten laste of ten gunste van de algemene reserve gebracht.<br />

C.3.2 Reserves/voorzieningen<br />

Onder reserves en voorzieningen vindt vorming van financiële borging plaats voor bestemming van<br />

gerealiseerd positief resultaat binnen de doelstelling van de vereniging en het voorzien van mogelijke<br />

risico’s voortvloeiend uit de operationaliteit van de werkorganisatie.<br />

C.3.2.1 Bestemmingsreserves<br />

Bestemmingsreserves zijn gevormd uit positieve resultaten uit het verleden en kennen een specifiek<br />

doel.<br />

C.3.2.1.1 Bestemmingsreserve topsport<br />

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de waarborging van de positie, continuïteit en<br />

optimalisering van de Olympische takken van de schaatssport. Hieronder is mede begrepen het<br />

opvangen van sporters die niet binnen een merkenteam schaatsen, maar het qua capaciteit en<br />

potentie (mogelijke kwalificatie bij eerste acht op een WK) verdienen om zich op hoog niveau te<br />

kunnen voorbereiden.<br />

Tevens dient deze reserve deels voor de opvang van onvoorziene knelpunten welke voortkomen uit<br />

de internationale wedstrijdkalender met name gelet op het tijdstip waarop deze beschikbaar komt.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 46


C.3.2.1.2 Bestemmingsreserve sponsor/mediabeleid<br />

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de profilering van de schaatssport in het algemeen en de<br />

KNSB in het bijzonder.<br />

C.3.2.1.3 Bestemmingsreserve accommodatiebeleid en infrastructuur<br />

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor toekomstige uitgaven met betrekking tot te ontwikkelen<br />

beleid op het gebied van accommodatie en infrastructuur.<br />

C.3.2.1.4 Bestemmingsreserve herstructurering bondsprocessen<br />

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor kosten die naar verwachting in de komende jaren worden<br />

gemaakt die verband houden met besluitvorming inzake herstructureren van bondsprocessen in het<br />

verlengde van beleidsvorming.<br />

C.3.2.1.5 Bestemmingsreserve sportstimulering<br />

Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van het stimuleren van de schaatssport voor<br />

specifieke doelgroepen, waaronder jeugdschaatspromotie.<br />

C.3.2.1.6 Continuiteitsborging teams<br />

Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de opvang van sporters, in het geval dat een<br />

merkenteam wegvalt.<br />

C.3.2.2 Voorzieningen<br />

C.3.2.2.1 Voorziening jubilea medewerkers<br />

Deze voorziening betreft de verwachte verplichting ten aanzien van te behalen jubilea<br />

dienstverbanden en de hieraan volgens de CAO voor de sport gerelateerde aanspraken. Bij de<br />

bepaling van de hoogte van de voorziening is rekening gehouden met een waarschijnlijkheidsverwachting.<br />

C 4 GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING<br />

C.4.1 Algemeen<br />

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee<br />

verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming<br />

van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de<br />

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.<br />

C.4.2 Afschrijving<br />

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste<br />

activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.<br />

C.4.3 Pensioenen<br />

De KNSB conformeert zich aan de cao van de Sport en heeft de pensioenen ondergebracht bij<br />

PGGM.<br />

De uitgaven voor de pensioenpremies zijn als last opgenomen en de nog te betalen premies over het<br />

boekjaar zijn onder de kortlopende schulden gegroepeerd.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 47


C.4.4 Schattingen<br />

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en<br />

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde<br />

waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen<br />

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden<br />

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de<br />

schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.<br />

C.4.5 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht<br />

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 48


VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE<br />

SCHAATSENRIJDERS BOND,<br />

AMERSFOORT<br />

D - TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI <strong>2012</strong><br />

VASTE ACTIVA<br />

Materiële vaste activa<br />

30-06-<strong>2012</strong> 30-06-<strong>2011</strong><br />

€ €<br />

Boekwaarde inventaris 72.027 103.885<br />

Boekwaarde hard- en software 237.464 401.525<br />

Boekwaarde sporttechnische materialen 32.392 47.000<br />

Boekwaarde Auto's 272.382 79.647<br />

In de bijlage is het verloopoverzicht van de materiële vaste activa weergegeven.<br />

VLOTTENDE ACTIVA<br />

Vorderingen<br />

614.264 632.057<br />

30-06-<strong>2012</strong> 30-06-<strong>2011</strong><br />

€ €<br />

Debiteuren 438.298 1.325.831<br />

Overige vorderingen 751.291 497.562<br />

Overlopende activa 214.704 257.131<br />

Debiteuren<br />

1.404.293 2.080.524<br />

Debiteuren 458.406 1.378.964<br />

Voorziening dubieuze debiteuren -20.108 -53.133<br />

Liquide middelen<br />

438.298 1.325.831<br />

Kas/Bank 416.732 155.737<br />

deposito's ABN-AMRO 4.571.221 1.000.013<br />

deposito's SNS 1.023.569 785.171<br />

deposito's Mees Pierson 2.322.648<br />

deposito ASN 500.000<br />

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.<br />

6.511.522 4.263.569<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 49


VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE<br />

SCHAATSENRIJDERS BOND,<br />

30-06-<strong>2012</strong> 30-06-<strong>2011</strong><br />

Overige vorderingen € €<br />

Nog te ontvangen subsidies 107.890<br />

Voorschotten 2.000<br />

Nog te factureren 20.278 237.100<br />

Waarborgsommen 66.522 66.522<br />

te ontvangen rente 30.375 39.321<br />

Nog te factureren 634.116<br />

rek. couranten 44.729<br />

751.291 497.562<br />

Overlopende activa<br />

Vooruitbetaald 214.704 257.131<br />

214.704 257.131<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 50


VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE<br />

SCHAATSENRIJDERS BOND,<br />

AMERSFOORT<br />

EIGEN VERMOGEN Stand Stand<br />

30-06-<strong>2012</strong> 30-06-<strong>2011</strong><br />

€ €<br />

Beklemd eigen vermogen 3.500.000 3.500.000<br />

Algemene reserve 636.712 1.012.139<br />

Beklemd eigen vermogen<br />

------------------------------------<br />

4.136.712 4.512.139<br />

Stand per 1 juli 3.500.000 3.500.000<br />

Mutatie 0 0<br />

Stand per 30 juni 3.500.000 3.500.000<br />

Algemene reserve<br />

------------------------------------<br />

Stand per 1 juli 1.012.047 1.247.754<br />

Mutatie -375.335 -235.707<br />

Stand per 30 juni 636.712 1.012.047<br />

RESERVES/VOORZIENINGEN<br />

Bestemmingsreserves<br />

Stand per 1 juli 1.363.449 1.570.449<br />

Mutatie -305.000 -207.000<br />

Stand per 30 juni 1.058.449 1.363.449<br />

Voorzieningen<br />

Voorziening jubilea 10.200 10.200<br />

KORTLOPENDE SCHULDEN<br />

10.200 10.200<br />

Crediteuren 1.567.424 407.272<br />

Belastingen 3.419 87.890<br />

Overige schulden en overlopende passiva 1.863.006 739.753<br />

3.433.849 1.234.915<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 51


VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE<br />

SCHAATSENRIJDERS BOND,<br />

AMERSFOORT<br />

E - TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong><br />

BATEN<br />

Werkelijk Begroting Werkelijk<br />

<strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> 2010/<strong>2011</strong><br />

€ € €<br />

BIJDRAGEN LEDEN<br />

Contributiegelden 323.202 317.092 282.019<br />

Licentiegelden 505.092 563.429 547.023<br />

Bijdragen toertochten 13.050 16.000 12.073<br />

Overige bijdragen leden 74.008 65.100 98.666<br />

915.352 961.621 939.781<br />

KAMPIOENSCHAPPEN<br />

Recettes wedstrijden 1.828.464 2.353.056 2.060.074<br />

Overige inkomsten/bijdragen 552.543 554.625 27.515<br />

2.381.007 2.907.681 2.087.589<br />

SUBSIDIES<br />

Subsidie VWS 466.657 392.470 159.068<br />

Subsidie NOC*NSF 1.576.576 1.567.616 1.436.650<br />

Bijdrage ISU 633.316 393.428 620.749<br />

Overige bijdrage 40.000 41.000<br />

2.716.549 2.394.514 2.216.467<br />

OVERIGE INKOMSTEN<br />

Rente inkomsten 157.795 122.833 180.000<br />

Deelnemersbijdragen opleidingen 84.248 112.193 137.309<br />

Inkomsten PR en Communicatie 250.818 287.232 274.656<br />

Overige inkomsten 229.516 173.000 335.179<br />

722.377 695.258 927.144<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 52


Specificatie subsidies:<br />

Subsidies worden jaarlijks aangevraagd en toegekend en zijn dientengevolge incidenteel. Momenteel<br />

zijn er geen subsidies met een looptijd langer dan een jaar.<br />

Werkelijk Begroting Werkelijk<br />

<strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> 2010/<strong>2011</strong><br />

VWS:<br />

Talentherkenning 188.622 188.622 188.621<br />

Talentcoach 40.000 60.000 0<br />

Ecotax 29.496 26.000 1.547<br />

Talentontwikkeling 0 42.848 0<br />

EK inline skaten 197.264 75.000 0<br />

Correcties 11.275 0 -31.100<br />

466.657 392.470 159.068<br />

NOC*NSF:<br />

Topsportprogramma 504.675 504.675 444.551<br />

Gezond aan de top 71.999 82.216 61.292<br />

Leven lang sporten 75.999 93.760 245.555<br />

Technisch directeur 70.000 70.000 70.000<br />

Algemeen functioneren 159.886 159.886 353.212<br />

Deeln. Int. Topsportevenementen 202.711 198.245 130.197<br />

Coaches aan de top 138.000 106.154 95.954<br />

Talentontwikkeling 42.848 0 42.848<br />

Samenwerking Bonden 19.113<br />

Correcties 2009/2010 -26.103<br />

Sportopleiding bonden 34.150 51.910 0<br />

Sportaanbod onderwijs 43.333 108.333 0<br />

Uitdagend sportaanbod 47.500 37.500 0<br />

Tussentijdse verhoging bestedingsplan 154.937 154.937 0<br />

Subsidie ST Jong oranje 10.000 0 0<br />

Uitrol schaatsuur 20.538 0 0<br />

1.576.576 1.567.616 1.436.619<br />

De NOC*NSF subsidies voor deelnames aan EK/WK worden vastgesteld binnen drie maanden na<br />

afloop van de betreffende evenementen. De overige subsidies worden na afloop van het boekjaar door<br />

de subsidieverstrekker vastgesteld. De subsidies verantwoord in de vorige jaarrekening zijn door de<br />

subsidieverstrekkers ongewijzigd vastgesteld.<br />

Voor de geldende subsidievoorwaarden verwijzen wij naar het reglement van NOC&NSF en de<br />

subsidieregeling van VWS, welke van toepassing zijn op de subsidies.<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 53


VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE<br />

SCHAATSENRIJDERS BOND,<br />

AMERSFOORT<br />

F - TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong><br />

LASTEN<br />

Werkelijk Begroting Werkelijk<br />

<strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> 2010/<strong>2011</strong><br />

€ € €<br />

TOPSPORT DISCIPLINES<br />

Langebaan 2.950.001 2.574.400 2.363.426<br />

Shorttrack 721.856 718.600 363.838<br />

Kunstrijden 317.350 407.903 431.929<br />

Inline Skaten 426.544 374.000 198.326<br />

Sector topsport 300.919 262.210 1.280.503<br />

4.716.670 4.337.113 4.638.022<br />

WEDSTRIJDSPORT<br />

Langebaan 152.758 158.202 138.155<br />

Shorttrack 80.740 70.800 84.771<br />

Kunstrijden 109.443 91.300 122.213<br />

Marathon 67.636 56.200 49.230<br />

Inline skaten 16.769 74.100 18.796<br />

Schoonrijden 16.000 25.650 17.150<br />

Bijdrage gewesten 865.247 853.400 779.902<br />

1.308.593 1.329.652 1.210.217<br />

BREEDTESPORT<br />

Opleidingen 224.703 265.120 99.843<br />

Verenigingsondersteuning/sportstimulering 128.009 278.500 93.846<br />

Sector breedtesport 482.811 491.000 524.196<br />

835.523 1.034.620 717.885<br />

EVENEMENTEN<br />

Wedstrijdorganisatie kosten 4.445.124 3.795.270 3.640.790<br />

Marketingkosten 318.850 378.700 1.020.527<br />

Sector wedstrijdorganisatie 643.116 547.000 720.906<br />

5.407.090 4.720.970 5.382.223<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 54


VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE<br />

SCHAATSENRIJDERS BOND,<br />

AMERSFOORT<br />

LASTEN<br />

Werkelijk Begroting Werkelijk<br />

<strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> 2010/<strong>2011</strong><br />

€ € €<br />

ORGANISATIEKOSTEN<br />

Personeelskosten 1.353.451 1.414.100 1.300.663<br />

Organisatiekosten 952.110 1.083.700 999.845<br />

Bestuur 153.239 111.500 184.754<br />

2.458.800 2.609.300 2.485.262<br />

COMMUNICATIE<br />

Communicatiekosten 1.310.585 867.200 1.033.872<br />

Personeel communicatie 385.002 367.000 333.261<br />

1.695.587 1.234.200 1.367.133<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 55


VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE<br />

SCHAATSENRIJDERS BOND,<br />

AMERSFOORT<br />

G. BIJLAGE<br />

MATERIËLE VASTE ACTIVA STAAT<br />

Sport-<br />

Hard- en technische<br />

Inventaris software materialen auto's Totaal<br />

€ € € € €<br />

Aanschafwaarde 461.320 2.523.238 586.015 79.647 3.650.220<br />

Cumulatieve<br />

afschrijvingen -357.435 -2.121.713 -539.015 0 -3.018.163<br />

Boekwaarde per<br />

30 juni <strong>2011</strong> 103.885 401.525 47.000 79.647 632.057<br />

Mutaties in de<br />

boekwaarde:<br />

Investeringen 1.276 50.828 1.900 238.268 292.272<br />

Desinvesteringen<br />

Afschrijvingen op<br />

desinvesteringen<br />

Afschrijvingen -33.134 -214.889 -16.508 -45.533 -310.064<br />

Saldo -31.858 -164.061 -14.608 192.735 -17.793<br />

Aanschafwaarde 462.596 2.574.066 587.915 317.915 3.942.492<br />

Cumulatieve<br />

afschrijvingen -390.569 -2.336.602 -555.523 -45.533 -3.328.227<br />

Boekwaarde per<br />

30 juni <strong>2012</strong> 72.027 237.464 32.392 272.382 614.264<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 56


VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE<br />

SCHAATSENRIJDERS BOND,<br />

AMERSFOORT<br />

H. BIJLAGE: KASSTROOM OVERZICHT<br />

<strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 2010-<strong>2011</strong><br />

€ € € €<br />

Kasstroom uit operationele activiteiten<br />

Bedrijfsresultaat *) -838.222 -622.615<br />

Afschrijving materiele vaste activa 310.064 409.318<br />

Mutatie voorzieningen 0 0<br />

310.064 409.318<br />

-528.158 -213.297<br />

Mutatie vorderingen/voorraden<br />

Mutatie kortlopende schulden anders dan m.b.t.<br />

711.653 577.278<br />

leningen en bankkredieten 2.198.934 -1.397.629<br />

Mutatie werkkapitaal 2.910.587 -820.351<br />

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.382.429 -1.033.648<br />

Financiele baten en lasten<br />

Bijzondere baten en lasten/aandeel resultaat in<br />

157.795 180.000<br />

deelnemingen 0 0<br />

Kasstroom uit operationele activiteiten 157.795 180.000<br />

Kasstroom uit investeringsactiviteiten<br />

Netto investering in materiele vaste activa<br />

2.540.224 -853.648<br />

-292.271 -139.179<br />

Mutatie financiele vaste activa 0 0<br />

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -292.271 -139.179<br />

Kasstroom uit financieringsactiviteiten<br />

2.247.954 -992.827<br />

Opgenomen langlopende leningen 0 0<br />

Aflossing leningen en bankkredieten 0 0<br />

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0<br />

Mutatie liquide middelen 2.247.954 -992.827<br />

*) Het bedrijfsresultaat is als volgt samengesteld:<br />

Operationeel resultaat volgens staat van baten<br />

en lasten -680.427 -442.615<br />

Hierin begrepen rente inkomsten -157.795 -180.000<br />

Resultaat vóór rente inkomsten -838.222 -622.615<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 57


Bijlage I – Getekende accountantsverklaring<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 58


KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 59


Bijlage J – Overzicht opleidingen / geslaagden seizoen <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong><br />

GESLAAGDEN SEIZOEN <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong><br />

Opleiding Aantal geslaagden<br />

Basis jury Inline-skaten 9<br />

Basis jury Langebaan 75<br />

Basis jury Marathon 18<br />

Basis jury Shorttrack 23<br />

Schaatsbegeleider niveau 1 Langebaan<br />

Kunstrijden 2<br />

Schaatsbegeleider niveau 1 Jeugdschaatsen<br />

Kunstrijden 22<br />

Schaatsbegeleider niveau 1 Jeugdschaatsen<br />

Langebaan 98<br />

Inline-skateleider niveau 2 6<br />

Schaatsleider niveau 2 Kunstrijden 1<br />

Schaatsleider niveau 2 Langebaan 94<br />

Inline-skatetrainer-coach niveau 3 2<br />

Schaatstrainer-coach niveau 3 Kunstrijden 6<br />

Schaatstrainer-coach niveau 3 Langebaan 56<br />

KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 60


KNSB <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> pagina 61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!