God Sommer! - Sandvikens Bataljon

sandvikensbataljon.no

God Sommer! - Sandvikens Bataljon

Nr. 1. Juni 2008

God Sommer!

Organ for Sandvikens Bataljon – Stiftet 17. mai 1857 38. årg.

Foreningens formann

Kjell Lervik holder

talen for markering av

75 års flaggheising på

Sandvikspilen.

FOtO: RagnaR nORtvedt


Terminliste høsten 2008 Gamlekarene

Dato Tema Ansvarlig

Fredag 15. august 2008 Åpent Hus, gaterydding Kjell Lervik

Fredag 29. august 2008 Åpent Hus einar Berge Hansen

Fredag 12. september 2008 Åpent Hus, gaterydding Rolf Rasmussen

Fredag 26. september 2008 Åpent Hus Reidar Skare

Fredag 10. oktober 2008 Åpent Hus, gaterydding egil Olsen

Fredag 24. oktober 2008 Høstmøte 19:00 edmund tangseth

Fredag 7. november 2008 Åpent Hus gunnar Spjeld

Fredag 21. november 2008 Åpent Hus Kjell Lervik

Fredag 5. desember 2008 Åpent Hus Rolf Rasmussen

Fredag 19. desember 2008 Åpent Hus Reidar Skare

Lørdag 27. desember 2008 Romjulstreff 19:00 einar Walle

gaterydding (betalt dugnad for kommunen) oppmøte kl. 18:00 i Huset. Åpent Hus fra kl. 19:30

Referat fra årsmøte i Sandviksguttenes forening 7. mars 2008

20 medlemmer hadde benket seg i Huset da

formann Kjell Lervik åpnet møtet kl 1900.

John A. Lervik ble valgt til møteleder, Dag

Nilsen referent.

Sak 1. Protokoll fra fra årsmøtet 2007

Referat ble opplest av formannen og godkjent

uten kommentarer.

Sak 2. Årsberetning med orientering fra styret

Årsberetningen ble lest opp og godkjent.

Sak 3. Regnskap

Regnskapsfører ble forhindret fra å ferdigstille

og revisorene rakk ikke å revidere regnskapet

pga flom. Regnskapet viste et underskudd på

ca. kr. 9000. Foreningen har ca. kr. 41.000 i

disponible driftsmidler. Regnskapet godkjent

under forutsetning av at revisorberetning

legges frem på høstmøtet.

Sak 4. Redegjørelse fra husstyret

Formann Rolf (Dolla) Rasmussen redegjorde

følgende:

Kjøkkenet er etter at serveringsdisken

ble reparert nå ferdigstilt. Vi har hatt nye

innbrudd. Vi har tatt forholdsregler mot dette.

I tillegg skal vinduene i første etasje skiftes

ut med skuddsikre glass og rammer. Låsen i

hoveddøren skal skiftes ut. Jan O. Larsen har

overhalt emblemene på husveggen. To sider

av huset er malt av Egil (Gille) Olsen. Det skal

lages en vedlikeholdsplan for huset.

Sak 5. Redegjørelse fra hyttestyret

Det har vært noe mangel på vakter. Dette er nå

rettet opp og driften går som normalt. Det har

vært gjennomført 2 dugnader. Det er innkjøpt

utstyr og materialer. Dette er planlagt brakt til

hytten ved hjelp av helikopter.

Sak 6. Innkomne forslag

a. Endring av lovene for Sandviksguttenes

forening:

Siste linje i §2, formålsparagrafen, endres

fra «samt arbeide for Sandviken og bydelens

beste» til «samt arbeide for Sandvikens

Bataljon og bydelens beste».

2

SandvikSgutten nr. 1 2008

§ 8. Årsmøtet foretar:

A Valg på formann og uttredende

styremedlemmer samt suppleanter.

B Forhandler årsberetning og regnskap.

C Velger to revisorer.

D Behandler andre foreningsanliggender som

måtte kreve årsmøtets beslutning.

E Revisjon av Sandviksguttenes forenings lover.

Forandring av lovene krever 2/3 flertall.

I tilfelle stemmelikhet for andre sakers

vedkommende, gjør formannens stemme

utslaget.

Endres til:

§8A Valg på formann, uttredende

styremedlemmer og suppleanter. Valg på

husstyre, hyttestyre, valgkomite, to revisorer

samt representanter til utvalg og komitéer.

§8C Strykes.

De etterfølgende underpunkter får bokstavene

C og D.

Begge endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

b. Fargen på Hytten

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtevedtaket fra

1999 om at hytten skal være hvit med røde

lister oppheves.

Vedtatt mot 5 stemmer.

c. Forslag til endring av statutter, lover og

reglement for Hytten.

Styrets forslag til vedtak: Det oppnevnes et

utvalg som går gjennom foreningens lover.

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Valg. Formann i valgkomiteen

Reidar Skare ledet valget

Styret i foreningen:

Formann Kjell Lervik

Styremedlem Edmund Tangseth

Styremedlem Rolf Rasmussen

Styremedlem Reidar Skare

Styremedlem Egil Olsen

Supplant Einar Berge Hansen

Supplant Gunnar Spjeld

Husstyret:

Formann Rolf (Dolla) Rasmussen

Styremedlem Geir deLange

Styremedlem Trond Skare

Styremedlem Karl Pedersen

Styremedlem Egil Olsen

Hyttestyret:

Formann Helge Olsvold

Styremedlem Stein O. Natland

Styremedlem Jan O. Larsen

Styremedlem Knut Folkestad

Repr. korpset Fredrik Helgesen

Valgkomite:

Medlem: Reidar Skare

Medlem: John A. Lervik

Revisorer:

Medlem: Eyvind Hartvedt

Medlem: John A. Lervik

Diverse utvalg og komiteer:

Bladet:

Redaktør: Edmund Tangseth

Redaktør: Kjell Lervik

Medarbeider: Terje Engevik

Medarbeider: Åse B. Lervik

Flaggheisere:

Pilen Jan. O. Larsen

Pilen John A. Lervik

S. Torget Dag Nilsen

S. Torget Frantz (Franne) Dueland

Arkivar: Eyvind Hartvedt

Representant

Buekorpsmuseet: Frantz (Franne) Dueland

Representant

Rosegrenden vel: Frantz (Franne) Dueland

Referent Dag Nilsen


SandvikSgutten

i redaksjonen:

Edmund Tangseth

Tlf.: 55 24 37 76

Mob.: 906 51 889

Kjell Lervik

Tlf.: 55 25 82 32

Mob.: 900 32 287

E-post:

lervikkj@online.no

Formann

Sandviksguttenes

Forening

Kjell Lervik

Sandviksveien 87b

5036 Bergen

Tlf.: 55 25 82 32

Mob.: 900 32 287

E-post: lervikkj@online.no

Leder damegarden

Berit Flygansvær

Mob.: 913 13 073

kontaktperson

Sandviken kulturhistoriske

forening

Eyvind Hartvedt

Tlf.: 90 55 87 90

E-post: eyvind@hjemme.no

Bladets adresse:

Grensegrenden 1

5036 Bergen

Tlf. 55 32 90 42 (Huset)

Bankkontonr.:

3624.51.25040

Sats og trykk:

Bodoni

www.bodoni.no

Redaksjonelt

Nok en minnerik vår er på hell i vår kjære by. Vi er blitt velsignet med

det fineste vårværet i manns minne. Markeringer og jubileer har

det vært flust av.

Jeg vil i denne anledning gratulere Nordnes Bataljon med et flott jubileum.

Med et så imponerende antall stilige buekorpsgutter og gamlekarer

på linje, kan en ikke unngå å bli stolt, selv om vi har tråkket våre

buekorpssko i Sandviken.

Jeg tror at synkende interesse for buekorpsene og med det færre

gutter under fanene nå er i ferd med å snu, og dette skyldes ikke minst

at vi ser korps som bl.a. Nordnes Bataljon lykkes med verving av nye

soldater. Da må det vel gå an også for oss her i Sandviken!

Sandvikens Bataljons jubileum er blitt historie, men like fullt har det

vært nok av andre jubileer å markere: 100 år siden Madam Felle døde,

75 år med flaggheising på Sandvikspilen 17. mai – og ikke minst det

er 50 år siden Sandviksguttenes Forening arrangert sin første fisketur.

Alle disse begivenheter blir behørig dekket i tekst og bilder i bladet.

Bilder og ord vil også beskrive noe av det Bataljonen har opplevd

denne sesongen.

Og så er endelig Anders Haaland tilbake i bladets spalter med sine

interessante artikler.

Vi er leie for at vi ikke ser oss i stand til flere enn to numre i år. (juni

og desember). Det har budsjettmessige årsaker – et nummer ekstra

i jubileumsåret gjør at vi må redusere i år. Inntektene til Sandviksguttenes

forening baserer seg i hovedsak på medlemskontingent – og

dessverre er ikke medlemstallet på oppadgående – snarere tvert om,

og når mange av våre medlemmer unnlater (glemmer?) å betale, er

det nødvendig å redusere aktiviteter som koster. Vi var i tidligere år

flinkere til å skaffe inntekter ved dugnader. Vi ser at det ikke er like

lett å skaffe folk til slike oppdrag. De mest trofaste dugnadsfolkene er

i ferd med å gå trøtte.

Vi er nødt å få flere unge krefter med i arbeidet med opprettholde og

utvikle Foreningens arbeid!

Fra dette nummer av blir bladet Sandviksgutten trykket hos Bodoni

– vi håper på et godt samarbeid med dem.

Jeg vil forøvrig slå et slag for Bataljonens og Foreningen nettside:

www.sandvikensbataljon.no. Her kan du lese det meste selv om Sandviksgutten

skulle utebli med et nummer…

Apropos penger – Sandviksguttenes forening og Sandvikens Bataljon

har fortsatt et opplag med nyutgivelsen om Madam Felle «Hon så

hadde øl til selle…» og filmen fra 150 års-jubileet. Møt opp i Huset

(se terminlisten) så kan du få kjøpt både film og bok – vi trenger pengene…!

(Se for øvrig annonse inne i bladet).

GOD SOMMER TIL DERE ALLE!

SandvikSgutten nr. 1 2008

3


Martin Nielsen kaster. Sindre Henriksen, Kent Marius og Jan Arild Thomassen venter sammen med August Krog Francke.

Skansemyren søndag 1. juni 2008

SSS alliansens

felles idrettsdag

I

år var det Sandvikens tur til å arrangere idrettsdagen for

Skansens, Sydnes og Sandvikens bataljoner. Vi har som

vanlig god kontakt med de høyere makter ble bønnhørt

med strålende sommervær som var svært kjær kommet etter

den våte fellesoppvisningen tidligere i år. Idretts øvelsene

ble gjennomført i henhold til planen, løping, lengdehopp,

ballkast og fotballkonkurranse. Plasseringene i de forskjellige

øvelsene ble noenlunde likt fordelt mellom korpsene,

bortsett fra fotballen der Sandvikens vant alle sine kamper!

Dyktig gjort gutter!

I år hadde damegarden med hjelp fra ivrige foreldre

både bakt og steikt til den store gullmedaljen slik at ingen

skulle gå sulten fra derfra. En stor takk til alle som bidro.

Dagen ble avsluttet på tradisjonelt vis med premieutdeling

og parade for Fanene på Skansen.

FOtO: tORe Waage

4

Sandviksveien 30 – N-5035 Bergen

Tlf. 55 36 58 55 - Fax. 55 21 51 60

SandvikSgutten nr. 1 2008

To av våre, Flemming Flygansvær og Bjørn Magne Øvrehus

i fint driv.

Adrian Muri i svevet».


Helikopteret fra Airlift satte ned 4 hiv med materialer og utstyr.

Helikopter og dugnad

på Sandvikshytten

L

ørdag 24. mai 2008 satte et helikopter fra Airlift ned fire hiv med materialer,

aggregat, vedkapper, vedkløyver og annet utstyr ved Sandvikshytten.

Fem gamle karer var på pletten og fikk alt på plass.

Utstyret måtte selvsagt straks prøves. Det endte med at alle opplagrete trestammer,

gamle taklekter og omkringvoksende småskog endte som pent pakkede

vedsekker under et midlertidig vedskjul. Sistnevnte ble også snekret sammen

under dugnaden. I tillegg ble to av veggene på hytten malt av Jan Olav Larsen.

En mårfamilie som vi oppdaget hadde tatt bolig inne i hytteveggen fikk 8 meget

ubehagelige timer med aggregat­ og vedkapperstøy. Turgjengerne lurte seg forbi

med fingrene i ørene.

FOtO: KjeLL LeRviK

Dugnadsgjengen tar en pust i bakken. Fra venstre: Stein Ove Natland, Knut Folkestad,

Helge Olsvold, Kjell Lervik, Jan Olav Larsen.

Jan Olav Larsen i kjent positur i stigen.

Mer enn 20 sekker ved ferdig kappet, pakket

og stablet. Fra venstre Knut Folkestad og Jan

Olav Larsen.

Vedkløyver – Utstyret testes. Fra venstre:

Jan Olav Larsen, Helge Olsvold, Knut

Folkestad, Stein Ove Natland.

SandvikSgutten nr. 1 2008

5


6

Sandviken kulturhistoriske forening

Skuteviken–Sandviken

Artikkelen er forfattet av Anders

Haaland og trykket i Fiskeri historisk

årbok 2003. Artikkelen i Årboken

er rikt illustrert og kan kjøpes

på Fiskerimuseet. Vårt utdrag

startet i nr. 2-2006 og er en del av

samarbeidet mellom SKF og Sgf.

På Heggernæs lengst nord i Sandviksbukten

var driften helt fra

starten basert på dampkraft. Selve

møllebygget var reist i mur, men også

denne bedriften hadde et pakkhuskompleks

av tre på nesets leside, i henholdsvis

tre og fire etasjer. Det minste bygget

var oppført allerede før 1824, og følgelig

i lafteverk, mens det største ble reist etter

1868, og dermed trolig i reisverk. Komplekset

hadde fem vindeheisarker, mot

Vaksdal Mølles ti, et forhold som kan gi

en omtrentlig pekepinn om forskjellen

i produksjonskapasitet mellom de to

industribedriftene.

Like ved Vaksdal Mølles pakkhusanlegg,

og vegg i vegg med en egen

trepakkbod, oppførte firmaet Herman

von Tangens Sønner i 1900/01et stort

SandvikSgutten nr. 1 2008

femetasjers lagerbygg i mur på tomten

Skuteviks boder nr. 6, som også kom

til å romme firmaets kontorer. Dette

skjedde som følge av at Bryggegården

Dramshusen, hvor firmaet hadde holdt

til siden 1746, ble revet i forbindelse med

Bryggens modernisering. Det må også ha

betydd sitt at en smal gate ble fremført

fra Festningskaien til Skutevikstorget

nettopp i årene 1899–1901. Følgende

passus fra firmaets jubileumsbok fra

1946 sier sitt om den konservatisme –

eller forsiktighet – som må ha preget

deler av det bergenske kjøpmannsmiljøet:

«Det var den gang mange som rystet på

hodet av denne dristighet, denne tro på

framtiden, men nå kan det sies at løsningen

fullt ut har svart til forventningene.

Etter det vi kan se var dette den ene av to

murgårder av nevneverdig størrelse som

ble reist i Sandviksbuktens sjøhusrekke

før 1900 – Heggernæs lå utenfor rekken.

Den andre lå like ved siden av. Parallellen

til Stranden­Nordnes er i så måte slående.

A propos forsiktighet: Bernt Lorentzen

som kjente byens eldre næringshistorie

bedre enn vel noen annen, påpeker i

beretningen om Vaksdal Mølle at nettopp

N. Anthonisen & Co. hadde sine pakkboder for tørrfisk, klippfisk, tran, rogn og salt på Kristiansholm.

Etter brannskader og kommunale ekspropriasjoner ble denne del av virksomheten i 1953 flyttet til et

nyoppført, svært femetasjers betongbygg ved Florvåg på Askøy.

Gerdt Meyer var et unntak blant byens

kjøpmenn når det gjaldt industrireising:

«De gamle nordlandshandlere kunne nok

vise dristighet når de mente at tiden var

inne, men forsiktighet var nå likevel et

gjennomgående trekk deres innstilling.

Dessuten hadde de helt fra begynnelsen

av stillet seg skeptisk til industrien. Ikke

en eneste industribedrift var tidligere reist

av folk som i engere forstand hørte til

bryggekjøpmennenes krets. Noe ganske

annet var det med investering i skipsfarten,

men det var jo nærmest en naturlig

fortsettelse av handelen.»

Vi har sett at bygningslovens murtvangsbestemmelse

antakelig virket som

et konserverende element i pakkhusbebyggelsen

på Strandsiden, men at

det frem til 1909 var fritt frem både for

bygging av nye sjøpakkhus av tre og

hovedreparasjoner på gamle utenfor

Vågen, dvs. på Nordnes nord for Tollboden,

ved Nøstet­ Damsgårdssundet og

i Skuteviken­Sandviken. Det er uklart

for oss hvorfor Bergen lå på etterskudd

av de andre store byene her. Ved siden av

alminnelig konservatisme kan det tenkes

å reflektere en oppfatning om at sjøpakkhusene

utgjorde en strategisk viktigere

del av nærings livet enn tilfellet var i byer

som Kristiania, Trondheim og Stavanger

med flere. Man var følgelig forsiktig med

å gjøre lovmessige inngrep som interfererte

for sterkt med næringslivets interesser.

Samtidig kan usikre fremtidsutsikter

og hard konkurranse i en del aktuelle

bransjer ha gitt god grunn til forsiktighet.

For myndighetene kan det også ha

spilt en rolle at byen sist på 1800­tallet

hadde et godt utbygd brannvesen med to

effektive sjødampsprøyter – fra 1904 tre

slike – med faste stasjoner ved Zachariasbryggen,

på Nøstet og i Småmøllen. Da

Bergen kommune i 1909 med henvisning

til den nye norske murtvangsloven av

1904 innførte murtvang for sjøhusbebyggelsen

også utenfor Vågen, ble det tynnere

utbygde Sandviken nord for Søndre

Allmenning fremdeles holdt utenfor

denne reguleringen.

Bystyret hadde for øvrig i 1908

vedtatt nærmere regler for oppføring

av pakkhusbygninger. Den alminnelige

byggehøyde ble satt til 17,5 meter over


normal vannstand, men kunne økes til

20 meter der det ikke stjal lys og luft fra

naboer eller på annen måte var til uleilighet

for omgivelsene. Bystyret ville åpne

for enda større høyder for «silopakkhus

og andre bygninger for specielle øiemed».

Arbeidsdepartementet sa her nei, og

krevde selv retten til å innvilge eventuelle

dispensasjoner.

Det var kontrovers mellom kommune

og fagdepartement også på et annet

punkt, nemlig kommunens ønske om å

oppheve forbudet fra 1848 mot å innrette

ildsteder i trepakkhus. Departementet

fryktet at en slik adgang ville føre til

at det kom ildsteder i mange av byens

gamle sjøhus. Men her stod kommunen

på sitt. De lokale bygningsmyndigheter

skulle ha kontroll over utviklingen, og

ildsted skulle kunne monteres bare når

det skjedde i ildfast rom som stod på

ildfast fundament. Kontroversen fikk for

øvrig mindre betydning siden elektrisiteten

fikk sitt gjennombrudd i byen fra

1912. Den kunne brukes til både belysning,

oppvarming og drift av heiser og

arbeidsmaskiner.

Bygningskategorien sjøpakkhus av

tre viste seg altså å ha en viss innebygget

fleksibilitet ved at laftevegger kunne

erstattes med stolpeverk, ved nybygg

og trinnvis ominnredning av gamle

bygninger. Bygningslovgivningen åpnet

for ildsteder på visse vilkår selv i trehus,

og deretter kom altså elektrisiteten som

en billig og teknisk sett meget fleksibel

løsning. Murtvangsbestemmelsene av

1909 gjaldt bare ved nybygg og hovedreparasjoner,

og ikke i det hele tatt nord

for Søndre Allmenning. Til sammen har

nok disse forholdene bidratt til å gjøre

pakkhusene av tre mer levedyktige enn

de ellers ville ha vært i et bysamfunn som

utfoldet stigende økonomisk intensitet på

et sammenhengende byareal av begrenset

størrelse.

Ennå ett forhold må ha bidratt til å

opprettholde funksjonsdyktigheten til

disse til dels meget gamle bygningene:

Ved århundreskiftet var det fremdeles

nok av plasskrevende næringsvirksomhet

som kunne nyttiggjøre seg relativt

primitive lokaler som disse. Vi så at

havneplankomiteen i 1903 hevdet at det

særlig var fiskeprodukter, korn, mel og

salt som ble håndtert i Skutevikens og

Sandvikens pakkhus. Vi mangler rimelig

fullstendige oversikter over hvilke

Johan C. Martens & Co. reiste i 1937 et stort tranraffineri på branntomten fra 1936. De to smale bodene

til høyre for dette (75 a, b) rommet koldklaringsanlegget til Isdahl & Co. Etter krigen ervervet tranfirmaet

M.H. Kielland bodene nr 76 c/1–2 nord for Martens. (Foto: Widerøe 1948 – Billedsamling UBB).

bedrifter som brukte bodene på denne

tiden. Bergen bys trykte matrikler for

1906–08 gir rett nok en oversikt over

bodenes eiere på denne tiden, men vi

mangler kunnskap om bransjetilhørighet

for en del av firmaene. Det foreligger

tilsvarende matrikler for årene 1925–28

og 1935–38. For den siste matrikkelen er

det mulig å identifisere eiernes bransje

ved hjelp av et næringsleksikon fra 1945

(egentlig 1939).

I 1938 eide kommunen hele 19 boder

mellom nr 25 og nr 58, kjøpt gjennom en

rekke operasjoner som et ledd i tilrettelegging

for videre utbygging av sjøflyhavnen

ved Sandvikstorget­Kristiansholm.

Det sier sitt at kommunen i 1930­årene

kunne prioritere en sjøflyhavn i et

tradisjonelt tungt næringsområde som

den sentrale del av Sandviksbukten. Dels

kan det si noe om fiskerinæringens etter

hvert avtakende relative betydning i det

samlete næringsbildet. Men vi må også ta

i betraktning den nevnte sterke oppbygging

av silderelaterte tilvirkningsanlegg

på Askøy, som nettopp skjedde i de tre

første tiårene av 1900­tallet.

Men bortsett fra volum­reduksjonen

gir en sammenstilling av disse to kildene

inntrykk av at bruksmåten var mye den

samme selv i 1939 som i 1903. Blant

bodeierne finner vi i 1938 fremdeles

kjente fiskeeksportører og – grossister

som Herman von Tangens Sønner,

H. J. Bentsen & Wige, Lerøy & Strudshavn,

Misje & Sønner og Carl Konow

A/s i Skuteviksboder. I Sandviksboder

inklusive de på holmene drev Harald

Mowinckel A/S, Henr. A. Michelsen

A/S, Marius Prestvold, Wm. A. Mohn &

Søn, Christian von Tangen A/S, Smit &

Zoon, M.H. Kielland A/S, Chr. J. Mohn

A/S, Joh. Ludw. Mowinckel & Søn, N.

Anthonisen & Co., T. Ritland A/S, Isdahl

& Co. A/S, Johan C. Martens & Co., E.

Marthinussen & Søn, Clement Johnsen

A/S og Norske Klippfisk Export Comp.

Det var ganske sikkert flere, og en del av

bedriftene disponerte flere boder.

De fleste av disse drev med blandete

varesortementer innenfor fisk og sild, og

noen av dem hadde fremdeles produksjonsanlegg

ikke bare i Hordalands

landdistrikter, men fiskevær og produksjonsanlegg

i Lofoten og/eller Finnmark.

Således eide N. Anthonisen & Co. som

i Sandviken holdt til på Kristiansholm,

fiskeværet Kalle i Lofoten og tre fiskebruk

i Finnmark, i tillegg til sildesalterier

på Florvåg og i Åkrehamn. Isdahl &

Co. hadde seks fiskevær i Lofoten (i

Henningsvær, Skrova, Mortsund, Hopen,

Værøy og Røst) og tre i Finnmark (Syltefjord,

Honningsvåg og Kiberg).

Noen av bedriftene i Sandviken var i

ferd med å spesialisere seg på tran: Både

Johan C. Martens, M. H. Kielland, Isdahl

& Co. og Smit &Zoon hadde tranboder

med raffineringsanlegg i Sandviken. De

tre første regnet seg blant landets største

firmaer på feltet. De hadde også sine

tranboder samlet på nabotomtene nr

75–76 med underbokstaver. Norske Saltkompagni

A/S hadde i hvert fall under

første verdenskrig store saltboder på

Kristiansholm, hvor også Joachim Hansen

og Anthonisen drev med saltimport.

En gruppe fiskeeksportører hadde planer

om bygging av en stor saltsilo nord for

Skansehaugen (nr 77d), og kan ha drevet

med salt her også tidligere.

Fortsetter neste nr.

SandvikSgutten nr. 1 2008

7


Marsjering i Lærdal i varmt sommervær.

Landturen 2008

gikk til Lærdal

Sandvikens bataljon reiste til Lærdal ferie og fritidspark

fredag 6. juni. Vi har gode minner fra landturen

2006, så det ville vi gjenta. Som vanlig var været

på vår side med nydelig sommervær. Kjøreturen innover

tar ca. 4 timer med innlagt stopp på Voss for bespisning.

Denne gangen fikk vi svensk turistbuss med en kjekk svenske

som sjåfør. Han var godt kjent på veien etter å ha jobbet

i Norge i 10 år.

Lørdag morgen startet med frokost i det grønne.

Der etter var konkurransene i gang med løping og fotballkamper.

Lunch inntok vi i Lærdal sentrum på Sentrum

Kafé. Bataljonen marsjerte turen frem og tilbake, og på

grunn av varmen hadde alle kastet jakkene. Å se bataljonen

der alle var kledd likt i hvitt, var et flott syn.

Også i år måtte offiserene tåle å bli jaktet på, for så å bli

dyppet i sogne fjorden Brrrrll.

Bataljonens beste skyttere ble også kåret før vi avsluttet

dagen med felles grilling ved hyttene.

Avreise fra Lærdal søndag kl. 1200 til Mariakirken i

Dreggen for avmarsjering til Sandvikstorget der sesongavslutning

på tradisjonelt vis ble gjennomført med utdeling

av medaljer og pokaler.

Mer om utmerkelsene og vinnerne kommer i neste

nummer.

Tore Waage

Siv. rådsmedlem

FOtO: e. HaRtvedt

8

SandvikSgutten nr. 1 2008

Badegjengen på stranden.

Fotballspill på gress ble det også anledning

Hele gjengen på vei til dagens

Fra grillpartyet lørdag.


Årsrapport 2008

Buekorpshuset 7. mars 2008

Rapport fra perioden 23. mars 2007 til 3. mars 2008

Styret har i 2007 bestått av

Formann: Kjell Lervik

Kasserer: Gunnar Spjeld

Sekretær: Dag Nilsen

Styremedlem: Egil Olsen

Styremedlem: Edmund Tangseth

Suppleant: Einar Berge Hansen

Suppleant: Frantz H. B. Dueland

Antall medlemmer i Sandviksguttenes forening er i dag er

128.

Så vidt vi har kunnet bringe på det rene har ingen av

foreningens medlemmer gått bort det siste året.

Det har vært avholdt 6 styremøter og 18 Åpent hus arrangementer

(annenhver fredag i Huset). Gjennom snittlig var

det vært 16 besøkende på Åpent Hus. Siden 2000 har det

vært en gradvis nedgang fra 21 til stede på disse arrangementene.Det

tilsvarer i hovedsak antallet eldre medlemmer

som er falt fra. Svært få nye medlemmer har kommet

til møtene. Det nye styret må jobbe med dette.

Andre arrangementer i foreningens regi:

– Slagertrening våren 2007 hver onsdag og før åpent

hus frem til jubileet 12. mai under ledelse av Franz

(Franne) Dueland, 8–12 deltakere.

– Byvandring 26. april med Jo Gjerstad, «I Bataljonens

Fotspor» i anledning korpsets 150­års jubileum. Han

ble tildelt et sett med trommestokker av Edmund

Tangseth som takk for innsatsen. Mer enn 100 tilstede.

– Bedugging 4. mai 2007. Frantz (Franne) Dueland

bedugget Treet. Berit Flygansvær i Damegarden la

blomster på på Madam Felle statuen. Willy Hovland

ble æret for sine 9 år som formann i foreningen.

46 tilstede.

– Jubileumsfeiring 12. mai. 106 gamlekarer stilte i

prosesjonen til bekransningen av Stoltzehuset og

feiringen på Sandvikstorget.

– Jubilemusfest i Skipperforeningen 12. mai, 74 til

stede. Etter festen var det marsj gjennom sentrum til

Sandvikstorget hvor det var parade for fanen. Avslutning

i Huset hvor 23 skrev navnet sitt i gjesteboken.

– Flaggheising 12 og 17.mai på Pilen. Jan Larsen heiste

flagget, John A. Lervik firte flagget. På 17. mai deltok

82 under seremonien.

– Deltagelse i Hovedprosesjonen, flaggtoget 17. mai.

Gamle karene stilte ca. 60.

– Fisketur 7. juni, 28 til stede. Pent vær og god stemning

om bord i MK Cardinal. Arne Jacobsen fikk den største

fisken, en flott lyr på ca. 1,5 kg. Se billedreportasje i

Bladet nr 4 2008.

– Høstmøte 26. oktober, 18 til stede. Tordis og Einar

Walle sto for serveringen.

– Romjulstreff 28.desember, 32 til stede. Igjen sto Tordis

og Einar Walle for serveringen hjulpet av damegarden.

Dugnad:

Foreningen har utført vareopptelling på 2 bensinstasjoner,

begge steder 3 ganger i løpet av året. Det har vært godt

oppmøte. Dugnaden har innbrakt tiltrengte midler til foreningen.

Til neste år har foreningen i tillegg påtatt seg gaterydding

for kommunen.

Andre aktiviteter:

Korpset feiret i 2007 sitt 150­års jubileum. Formannen og

styremedlemmene var i tiden frem til jubileumsdagen 12.

mai sterkt representert og engasjert i komiéene. I forbindelse

med jubileet bidro styrets initiativ til at Bergen kommune

asfalterte Sandvikstorget og deler av gatene langs

marsjruten. Likeledes ble Stoltzehuset og plenen foran satt

i stand før 12. mai.

Foreningen har ved hjelp av Tove Fløysvik klart å lokalisere

graven til en av stifterne Julius Olsen, hennes oldefar.

Tove Fløysvik har betalt festeavgift for graven. Foreningen

har tatt på seg å ruste den opp. Før jul ble graven ryddet

av Frantz (Franne) Dueland, Dag Nilsen og formannen. Vi

trenger et par kveldsstunder til våren for å rustbehandle og

sette i stand stakittgjerdet.

Korpsets internettsider ble gjenopprettet i forbindelse

med 150­års jubiléet og har vært under kontinuerlig oppdatering.

Formannen har vært redaktør.

Alle kjente utgaver av Bladet tilbake til 1934 er skannet

og lagt ut på nettsidene. Eyvind Hartvedt og formannen

har delt på denne oppgaven.

Portrettsamlingen av foreningens æresmedlemmer er

komplettert, bearbeidet grafisk og hengt opp med nye rammer

i peisestuen. Portrettsamlingen og en kort beskrivelse

av æresmedlemmene er også lagt ut på nettsidene.

Styret har fått Tekstilatelieret ved Museumssenteret

i Salhus til å undersøke og utarbeide en rapport om de

gamle fanene. Fanene ligger på museet i påvente av endelig

SandvikSgutten nr. 1 2008

9


prisoverslag for restaurering. Vi har identifisert 13 faner

som har vært i korpsets eie. 4 er gått tapt. 1957 fanen ble

etterlyst i en artikkel i BT 31/5­2008. Fanehistorien er revidert

og lagt ut på nettsidene.

Tegninger og andre dokumenter som omhandler Huset

er funnet frem hos Bergen kommune. Disse er bearbeidet

og lagt ut på nettsidene.

Gamle styreprotokoller er gjennomgått. Blant annet

dukket statutter og lover for Hytten opp. Disse lagt ut på

nettsidene og dessuten sent ut på høring til hyttestyret med

tanke på revisjon.

Portalen som settes opp på Sandvikstorget under korpsets

jubiléer ble malt og satt i stand under ledelse av Rolf

(Dolla) Rasmussen og Einar Berge Hansen. Den. Den ble

laget til 130­års jubileet, er brukt på alle senere jubileer

og har så langt vært oppbevart i annen etasje på reperbanen

Sandviksveien 62. På grunn av restaureringsarbeider

på reperbanen (se nedenfor) i ble den høsten 2007 flyttet

til loftet på Arne Jacobsens bod (ICA) på Sandvikstorget.

Flytteoperasjonen ble ledet av Rolf (Dolla) Rasmussen.

Espen Skare stilte med lastebil med kran. I tillegg stilte 4

medlemmer fra foreningen.

På Sandvikstorget ble det i forbindelse med jubileet satt

opp en permanent flaggstang. Einar Berge Hansen og Rolf

(Dolla) Rasmussen sto for denne jobben. De samme to sto

i spissen for pyntingen av Sandvikstorget til 12. mai.

Parkeringssituasjonen på Sandvikstorget er tatt opp

med Samferdselsetaten Bergen kommune og «buekorpsbyråd»

Henning Warloes sekretær. En kopi av en liknende

henvendelse i 1967 er lagt ut på nettsidene.

Statuen Sandviksgutten ble malt opp av Jan Larsen og

pusset av Reidar Skare etter tillatelse og instruks fra kunstneren

Jan Haugland.

VISU AS under ledelse av Eugen Villelied stilte med fire

profesjonelle TV fotografer og foreviget jubileumsfeiringen.

I tillegg bidro Terje Kvamme med amatøropptak.

VISU AS og formannen har redigert jubileumsvideoen.

Denne ble ferdig 11. desember. Videoen ble kopiert i 200

eksemplarer. En foreløpig versjon ble vist på høstmøtet.

Gjerdet på Pilen ble rustbehandlet og reparert i juli

2007. Ny netting til vestsiden ble båret opp og montert. Et

strøk maling gjenstår til våren 2008. Einar Berge Hansen,

Kurt Nilsen og formannen deltok. Foreningen har reagert

overfor Bergen kommune på at gjerdet brukes til oppslag

av kommersiell karakter.

Kulturelle initiativ

I april 2007 deltok 5 gamlekar­slagere under ledelse av

Frantz (Franne) Dueland på to Pink Floyd tribute konserter

på Ricks.

I forbindelse med jubileet fikk vi Stig Wernø Holter til

å tonesette Bataljonsmarsjen for 4 stemt mannskor. John

A. Lervik organiserte denne oppgaven. Brage mannskor

urfremførte verket under feiringen på Sandvikstorget.

Konferansier på scenen var Morten Aasestrand.

10

SandvikSgutten nr. 1 2008

Det ble gjort et studioopptak av trommemarsjene. Opptakene

ble gjort i Huset med gamlekarslagere ledet av Frantz

(Franne) Dueland og 1. slager Sindre Henriksen fra korpset.

Trommemarsjene er lagt ut på nettsidene. Det samme

er Sandvikens Bataljons marsj og Sandviksguttenes marsj.

Foreningen søkte og fikk pengestøtte av Byantikvaren til

et forprosjekt med det formål å ruste opp de gamle rennene

og stien opp til Sandvikshytten. Forprosjektet er gjennomført

og egne nettsider «Munkebotn Sti og Renneprosjekt»

er lagt ut på korpset/foreningens nettsted. Formannen

har vært redaktør for disse sidene. En 2x2 meter kopi av

trerennen er med hjelp fra Stiftelsen Bryggen og Bergen

Skog­ og Træplantningsselskap produsert og brakt opp i

Munkebotn.

Styret ved formannen tok juni 2007 initiativet til et

møte i buekorpshuset med representanter fra Bergen

Museum, Fiskerimuseet og Rådet for å se på muligheten

av å opprette en stiftelse for bevaring av Stoltzehuset og

de omkringliggende bygninger (Reperbanekvartalet). Det

har i pressen vært mye oppmerksomhet om sjøbodene og

eierne av disse har gjort noen sikringstiltak. I reperbanen

har eierne startet restaureringsarbeidet. Styret vil arbeide

videre med denne saken.

Edmund Tangseth har gjennom Jo Gjerstad fått utgitt

en ny og oppdatert utgave av Madam Felle boken. Det er i

2008 100 år siden hun døde. I den anledning er det planlagt

en ny byvandring 6. mai 2008.

Styret

Sjefsvalget for sesongen 2009

Sjefsvalget avholdes onsdag 20. august.

Møt opp i Huset kl. 18.00.

Uken etter sjefsvalget skjer valget på øvrige

offiserer og det vil bli utarbeidet terminliste for

arrangementer i Huset høsten 2008.

På et av arrangementene vil det bli vist bilder

fra landturen i Lærdal.

Damegardens utlodning

Damegarden arrangerer sin årlige utlodning

torsdag 20. november 2008 kl. 19.00 i Huset.

Mange spennende håndlagde gevinster.

Hold av denne kvelden!


Flaggheising på Sandviksfløyen 17. mai 2008

56 morgenfugler markerte 75 år med flaggheising på Sandviksfløyen 17. mai

2008 i regi av Sandviksguttenes forening.

Foreningens formann Kjell Lervik holder

talen for markering av 75 års flaggheising

på Sandvikspilen. Foto: Ragnar Nortvedt.

Noen dager før hadde medlemmer

av foreningen vært

oppe og malt gjerdestolper

og stagene til fløy stangen. Etter at

flagget var heist ble 3 vers av Fedrelandssangen

og et vers av Bergenssangen

avsunget. Det ble så ropt 3 x

3 hurra. Deretter sang vi første vers

av Sandvikens Bataljons marsj og

Madam Felle sangen, denne gang

fulgt av et trefoldig hurra. Deretter

holdt formann i Sandviksguttenes

forening Kjell Lervik en kort tale om

Fredrik Skulstad, han som startet

tradisjonen med flaggheising på

Pilen 17. mai:

Gratulerer med dagen.

Fredrik Skulstad regnes for den

som startet tradisjonen med flaggheising

på Sandviksfløyen om morgenen

17. mai. I 1928 var han knapt

17 år gammel og 4. peletongsjef i

Sandvikens Bataljon.

Fra sin onkel Alfred Skulstad

hadde han fått tauverket og oppskriften

på hvordan man heiser flagget.

Det hadde nok vært heist flagg på Pi’l

ved store anledninger i tidligere år,

men fra 1928 ble tradisjonen med å

heise flagget 17. mai satt i system. Da

Sandviksguttenes forening ble stiftet i

1931 inngikk Fredrik Skulstads flaggheising

som et av foreningens faste

ritualer. Fra 1928 frem til 1975 var

han selv på pletten og heiste flagget

presis kl. 07:00 hver morgenen den

17. mai. Krigsårene sto flaggstangen

naken, men Fredrik Skulstad var

til stede på Pil’l. Det er 80 år siden

1928. Når vi trekker fra krigsårene

markerer vi altså i dag 75 år med

flaggheising på Sandviksfløyen på

nasjonaldagen (som for øvrig også

er Bataljonens stiftelsesdag). I tillegg

til 17. mai heiste han flagget ved 7

andre store anledninger for korpset

og bydelen. Dermed hadde han 49

flaggheisinger på Pilen. Han var også

oppe om kvelden og tok flagget ned

igjen. I 1976 sviktet helsen og andre

gamlekarer måtte overta oppgaven.

Noen år senere sørget imidlertid

medlemmer av Sandviksguttenes

forening for at han fikk med seg sin

femtiende flaggheising i det han ble

båret på gullstol fra Storevannet og

bort til Sandvikspilen.

Alt var gjort klart, og presis

kl. 07.00 var det Fredrik Skulstad

som trakk i snorene og fikk flagget

til topps.

På vegne av Sandvikens Bataljon og

Sandviksguttenes forening takker jeg

for fremmøtet og ønsker alle velkommen

tilbake neste år.

Takk for meg.

Her en liten detalj om hvordan flaggheisingen

foregår teknisk: Kvelden

før 17. mai er flaggheiseren Jan Olav

Larsen oppe og rigger til det spesiallagde

tauverket på fløystangen. I godt

vær er dette gjort på en liten halvtime,

i stiv kuling har det tatt mye

lengre tid. Dermed er selve jobben

med å få heist flagget om morgenen

den 17. omtrent som på en flaggstang.

Og om kvelden kl 21.00 skal flagget

og tauverket ned. Den jobben har

de siste årene vært utført av John A.

Lervik assistert av fru Åse Bodil.

Bedugging

4. mai var det som vanlig

bedugging av treet på Sandvikstorget

og blomsternedleggelse

på madam Felle og Buekorpsgutt

statuene. Kjell Lervik

bedugget treet. Åse Bodil Lervik

la blomster på madam Felle

og Reidar Skare på statuen av

Sandviksgutten.

Åse B. Lervik setter blomster

i armkroken på statuen av

madam Felle.

SandvikSgutten nr. 1 2008

11


Byvandring med Jo Gjerstad og Christopher Harris

100 år siden madam Felle døde

D

en 6. mai 2008 arrangerte Sandviksguttenes forening

byvandring med Jo Gjerstad og Christopher

John Harris. Tema denne gangen var madam Felle

og Sandviken. I år er det 100 år siden hun døde. Madam

Felle var en ivrig støttespiller for Sandvikens Bataljon. I

hennes hus holdt Rådet sine møter og korpsets effekter ble

i en lang periode oppbevart på loftet. Sønnen som i sangen

omtales som Johnemann gikk i Sandvikens Bataljon.

Vi vandret fra madammens siste hvile på «Fredens

Bolig», gjennom Sandviken, via statuen på Sandvikstorget

til buekorpshuset like oppe i bakken (Grensegrenden 1).

Underveis fortalte foredragsholderne om madammen

og hennes sønn Jonnemann. Det ble gjort stopp flere

steder underveis hvor Christopher Harris hadde gravet

frem detaljer om mor og sønns liv og levnet. Det viser seg

at Jonnemann hadde bodd flere steder i strøket med ulike

koner og samboere.

Gledelig var det at flere av madam Felles etterkommere

deltok på byvandringen.

I Huset var det en kort avslutning med servering av

kaffe og kaker og anledning til å se lokalitetene til Sandvikens

Bataljon og Sandviksguttenes forening. Her kunne

man også skaffe seg boken «Hon som hadde øl te selle», en

oppdatert utgivelse fra 2007, Christopher J. Harris. Boken

ble signert av forfatteren og Jo Gjerstad.

Stort fremmøte (ca. 80), nydelig vær og et på alle måter

vellykket arrangement.

12

“Kjenner dokkar Madam Felle

– Jonnemann sin gamle mor”

SandvikSgutten nr. 1 2008

No kan dokkar i hvert

fall bli be’re kjent både

me’ madammen og

Jonnemann!

På oppfordring har

vi fått trykket en ny

og utvidet utgave om

den verdensberømte

Madammen og sønnen

hennes! (Begrenset

opplag.)

Etter hvert dukket det jo

opp ting vi ikke visste

om denne familien –

Jonnemann lurte oss alle!

Dette kan du lese om i den nye utgaven «Om hon så hadde

øl te selle». Her er det om å gjøre å være om seg – Det blir

garantert rift om denne boken!

Ring 906 51 889 eller 982 86 753

Christopher J. Harris og Jo Gjerstad ved statuen av madam Felle på

Sandvikstorget.

Jo Gjerstad kåserer i parken ved Fredens bolig på Ladegården hvor

madammen ble begravet.

Christopher J. Harris assisterer formann i foreningen Kjell Lervik

som leder allsangen av «Kjenner dokker madam Felle».

FOtO: aRne jacOBSen


Fisketuren 50 år

1958–2008

Den 4. juni arrangerte Sandviksguttenes forening

sin tradisjonelle fisketur. Fra 1936, da Hytten på

Sandviksfjellet ble inviet, var det vanlig å henlegge

et av foreningens møter om sommeren her. I 1958 var

en del av foreningens med lemer blitt såpass dårlig til bens

at man kom på å gjøre dette møtet om til en fisketur. Fra

den gang har dette vært tradisjon.

I 2008 markerte foreningen at det var 50 år siden den

første fisketuren. 15 gamle karer deltok, noe færre enn i

2007. Avgang fra Ludebryggen med MK Cardinal kl. 18.00,

retur kl 23.00. Været var perfekt. Fangsten ble i overkant av

20 3/4 kilos pale. Første onsdag i juni 2009 følger vi opp vi

tradisjonen.

Franne fikk den minste. Han fikk også den

største og de fleste.

Willy Hovland og Dag Nilsen nyter godværet på dekk.

Vi går ombord på Ludebryggen, Rolf (Dolla) Rasmussen nærmest

var ikke med denne gangen men så forsamlingen vel av gårde.

Ivrige sportsfiskere. Fra venstre: Jan Larsen, Geir De Lange, Foran

Frantz (Franne) Dueland, bak til høyre Reidar Skare, Jan Ellingsen,

invitert Skansegutt Johnny Lyngbø.

SandvikSgutten nr. 1 2008

13


14

SandvikSgutten nr. 1 2008

La det ikke være tvil

Sandviksguttene handler hos

HELLEVEIEN

v/ Terje Sivertsen

Søre Øyjorden 75 – 5035 Bergen– Sandviken

Tlf. 55 33 01 44


Jan O. Larsen a/s

MaLerMester

Ved Fløibanen, i Åsane Senter og i Exhibition

CaJa Dame

55 25 85 85

Din Dame- og herrefrisør – sanDviken

SandvikSgutten nr. 1 2008

15


adr.: grensegrenden 1, 5036 BeRgen

Herved ønsker jeg et

årsabonnement

på bladet Sandviksgutten

Navn ........................................................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................

Poststed .................................................................................................................................................................................

Send ingen penger – vi sender giro: kr 40,– pr. nr. + porto

Bilder fra

årets aktiviteter

More magazines by this user
Similar magazines