Genmaj Trond R Karlsen - Status og utfordringer i FLO

nmlf.no

Genmaj Trond R Karlsen - Status og utfordringer i FLO

Forsvarets logistikkorganisasjon

- status og utfordringer

LOGMAKT

4 Mai 2011

Generalmajor Trond R Karlsen

Sjef FLO

Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 2011.05.26

1


FLO har det totale ansvaret for understøttelse og drift

av alle våpensystemene - fra vugge til grav

Anskaffelses-

fasen

Drifts-

fasen

Avhendings-

fasen

1-10 år 5-50 år 0-5 år

Oppdateringer/

Oppgraderinger

MLU

Vedlikehold

Eierskapsforvaltning

Etterforsyning

Oppdateringer/

Oppgraderinger

2


Størrelse og omfang etter 1. mai 2010

Nesten 3200 ansatte

– hvorav 2/3 er sivilt personell og 1/3 militært personell

• med alle forsvarsgrener representert.

• Ca 35% av Forsvarsbudsjettet (14 mrd) forvaltes av FLO

– 40% er årlige driftsutgifter

– de øvrige 60% blir brukt til investeringer i materiell

3


Land

kapasiteter

Brig

Asle Kjelsberg

Avd Dir

Anders Melheim

Felles

kapasiteter

Dir

Odin Standal

FLO Stab

Maritime

kapasiteter

FKom

Geir Kilhus

Forsvarets

logistikkorganisasjon

Vedlikehold

Dir

Svein Nielsen

Genmaj

Trond R Karlsen

Investeringsstab

Luft

kapasiteter

Brig

Frode Flølo

KAdm

Morten Jacobsen

Forsyning

Brig

Kjell Skaugen

IKT

kapasiteter

FKom

Elisabeth Natvig

4


Hovedoppgaver

Ivareta eierskapsforvaltning

Ivareta prosessforvaltning

Ivareta logistikkberedskap

Fremskaffe materiellkapasiteter gjennom

investeringsprosjekter

Gjennomføre driftsanskaffelser

Levere vedlikeholdstjenester

Levere forsyningstjenester

Levere rådgivingstjenester

Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 2011.05.26

5


Hovedoppgaver

Ivareta eierskapsforvaltning

Ivareta prosessforvaltning

Ivareta logistikkberedskap

Fremskaffe materiellkapasiteter gjennom

investeringsprosjekter

Gjennomføre driftsanskaffelser

Levere vedlikeholdstjenester

Levere forsyningstjenester

Levere rådgivingstjenester

Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 2011.05.26

6


Materiellinvesteringer

7


Forsvarsgren 1960-1970

Hæren

Sjø

• M 113 PPK

Luft • P- 3 N • F-16

• Sea King

Materiellutviklingen

1970-1980 1980- 1990 1990 - 2000 2000-2010 2011-2020

•M 109 artilleri • Mercedes

terrengbil

• Scania lastebil

• Nordkapp-kl

• Ula-kl UVB

• P- 3 C

• Bell 412

• Lynx

• SISU

• CV 90

• Stridsbåt 90

• Minerydnings

-farøyer

• NASAMS

• AMRAAM

• Leo II

stridsvogn

• Iveco

pansret

hjulkj

• Fridtjof

Nansen

fregatter

• Archer

• MEP/OPV

• C-130J • NH-90

• F-35

• Nye hjulgående

panserkjøretøy

• Lastekjøretøyer

• Skjold

kystkorvett

• Logistikk- fartøy

• Forskningsfartøy

• NSM

8


Kapasitets- og

strukturplanlegging

Konsept for fremskaffelse av materielle kapasiteter

Langtids-

planlegging

FDs ansvar

Initiering

Beslutning

Konseptutvikling

fase

FDs ansvar

FLO støtter

Portefølje- og prosjektstyring Drift

Konseptvalg

Beslutning

Definisjonsfase

FDs ansvar

FLO støtter

Fremskaffelses-

løsning

Beslutning

Fremskaffelsesfase

(utvikling/anskaffelse)

FLOs ansvar

Drift Avhending

9


FLOs ansvar innen materiellinvestering

• Bidra inn i arbeidet med utarbeidelse av Konseptuelle

løsninger

• I samarbeid med styrkeprodusentene utarbeide

Fremskaffelsesløsninger (FL) til FD i Definisjonsfasen

• Gjennomføre materiellprosjekter på grunnlag av

Gjennomføringsoppdrag (GO) fra FD, herunder

bemanne med bl a:

– Prosjektledere og dedikert prosjektpersonell,

– Merkantilt apparat,

– Plan- og økonomifunksjon (prosjektplanfunksjon),

– Teknisk kompetanse

10


Prosjektportefølje avtalte prosjekter

• Ca 215 aktive prosjekter

• 20 prosjekter > 500 mill

• 75 prosjekter > 100 mill < 500 mill

• 120 prosjekter < 100 mill

• I tillegg er det ca 125 prosjekter som er i en

avslutnings- og termineringsfase

Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 2011.05.26

11


Noen kommende anskaffelser

• Forhandler MEP/OPV med BAe

Hägglunds

• FL pansrede hjul- og

støttekjøretøyer

• Logistikkfartøy

• Forskningsfartøy

• Utvikling av JSM

• Sikker tilgang til romsegment

• Oppgradering av ubåtene

• En rekke NbF prosjekter

12


-38 (MAC)

GO

2009

Defenition

Phase

(0 MAC)

Contract

award

Functional

design

(12 MAC)

Preliminary

design

review

Detailed

design

P2513 Tidslinje

Prekvalifisering Prekvalifisering start Januar 2011

Prekvalifisering slutt Mai 2011

Forespørsel (ITT) Forespørsel (ITT) start Juni 2011

Kontraktsforhandlinger

Meddelelse om hvem som får kontrakten

Klagefrist

Kontraktsinngåelse Medio 2012

(MAC – Month After Contract)

(PR-1) (PR-2)

(18 MAC)

Critical design

review

2012 2013 2014

(30 MAC)

Launching

Construction /

Production

(42 MAC)

Delivery

(54 MAC)

Termination

Garanti/test

2016 2017

13


Sikker tilgang til romsegment

• MoU signert 7. sept 2010 i

Madrid

• Avklaringsmøter vedr

industrisamarbeid gjennomføres

• Utkast til avtaler med Hisdesat

mottatt og gjennomgås

(anskaffelse og drift)

• Teknisk spesifikasjonsarbeid

pågår

• Erfaringsoverføring fra

fregattprosjektet til P8007

gjennomført

14


P2555 – Hurtiganskaffelser til intops

15


Eierskapsforvaltning

16


FLOs ansvar innen eierskapsforvaltning

• ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og

materiellsikkerhet

• godkjenne og sertifisere alle materiellsystemer

• tilrettelegge for drift av materiellsystemene

• kildestyring innen vedlikehold og forsyning

• følge opp design, oppdateringer,

oppgraderinger og integrasjon

(konfigurasjonsstyring).

17


Dimensjonering av kapasitetene

• Systembredde i Forsvaret

• Antallet prosjekter

• Systemkompleksitet

Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 2011.05.26

18


Submarines are a highly complex Product

LAND VEHICLE

5,500 HRS

14,000 PARTS

65 TONS

AUTOMOBILES

23 HRS

3,000 PARTS

1.9 TONS

Materiellsystemers kompleksitet

MISSILE

FIGHTER

AIRCRAFT

1,700 HRS

57,000 HRS

5,000 PARTS

30,000 PARTS

1.6 TONS

10 TONS

BOEING 777

50,000 HRS

103,000 PARTS

254 TONS

INCREASING

COMPLEXITY

Type 214

700,000 HRS

~350,000 PARTS

1,600 TONS

SSBN

12,000,000 HRS

1,000,000 PARTS

18,750 TONS

0 10 20 30 40 50 60 70 80

MANUFACTURING TIME (MONTHS)

Source: Millard S. Firebaugh, eBusiness Knowledge Fair, 30.08.2001

Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 2011.05.26

SSN

8,000,000 HRS

950,000 PARTS

6,900 TONS

Labor

Hours

Parts

Weight

(TONS)

19


En operativ tilnærming til et jagerfly

“A war fighter thinks of the F-15 as a fighting machine,

capable of performing a certain operational mission.”

20


En FLO-tilnærming til det samme jagerflyet

“From the codifiers’ point of view, an F-15 is just

171,000 Stock Numbered repair parts flying in close

formation.”

21


Lovpålagte krav

Retnings

Kjøretøy, linjer

Retnings

våpen, Kjøretøy,

utgitt

linjer

Retnings

fly, av

båt, våpen, Kjøretøy,

Sjef

registrering, fagmynd

utgitt

linjer

Retnings

fly, av

båt, våpen, Kjøretøy,

FLO/Sverksteddrif

fagmynd

utgitt Sjef linjer

Retnings

fly, av

registrering, ighet båt, våpen, Kjøretøy,

t, verksteddrif

P-F-I

FLO/S- fagmynd

utgitt Sjef linjer

Retnings

fly, Retningsli av

registrering, ighet båt, våpen, Kjøretøy,

kalibrering, t, verksteddrif

P-F-I

FLO/S- fagmynd

utgitt Sjef linjer fly, av

registrering, ighet båt, våpen, Kjøretøy, njer utgitt

drivstoff kalibrering, t, verksteddrif

P-F-I

FLO/S-

Sjef fly,

fagmynd

utgitt våpen, av

registrering, ighet båt, av fly, båt,

registrering,

osv

drivstoff kalibrering, t, verksteddrif

P-F-I

FLO/S-

Sjef

registrering, fagmynd

ighet verksteddrift, fagmyndig

osv

drivstoff kalibrering, t, verksteddrif

P-F-I

FLO/S-

Sjef

kalibrering, ighet het

osv

drivstoff kalibrering, t, drivstoff P-F-I

FLO/Sosv

osv P-F-I

Faglige styringslinjer - fagansvarlig - internkontroll - risikostyring - administrasjon - strategisk styring -

porteføljestyring - fagmyndighet - balansert målstyring - virksomhetsstyring - mål- og resultatstyring -

strategisk kompetansestyring - endringsstyring - kvalitetsledelse - konfigurasjonsstyring - linjeleder - ledelse -

lederskap - kompetansestyring - økonomistyring - forsvarlig forvaltning - virksomhetsplanlegging -

kvalitetsstyring - koordinerende myndighet - miljøledelse - informasjonsstyring - fageier - kvalitetshåndbok -

helhetlig ledelse og styring - arkitekturstyring – BRA-sjef – DIF-sjef - FDUS - EDUS - målstyring - rammestyring -

styring - kildestyring - management - leadership - strategisk ledelse - kvalitetsstyringssystem - budsjett- og

resultatansvarlig …

drivstoff kalibrering, osv

drivstoff osv

Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 2011.05.26

22


Når sikkerheten ikke er ivaretatt ………..

Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 2011.05.26

23


Vedlikehold

24


• Vedlikehold

– System- og depot vedlikehold

– Modifikasjon og oppdateringsprogrammer

– Komponentvedlikehold og overhaling

• Nyutvikling/produksjon

– Prototyping og utvikling av nye løsninger

– Kunde spesifikke systemer

– Systemintegrasjon

• Utdanning

– Utdanning av teknisk personell i materiell

kunnskap.

– Lærlinger

– Trening og spesialkurs for personell til

internasjonale operasjoner

• Konstruksjon og dokumentasjon

- Teknisk rådgivning

- Utarbeide teknisk-, reservedels- og bruker

dokumentasjon

- Design, modellering (3D), skisser og konsepter

FLOs ansvar innen vedlikehold

• Nært samarbeid med Sverige,

Finland, Tyskland, Nederland, Belgia,

UK og USA.

• Seks geografiske produksjonssteder

relatert til land, sjø og luft aktiviteter.

• Unik og spesialisert infrastruktur

med verksteds- og

produksjonsområder

25


Forsyning

26


FLOs ansvar innen forsyning

Levere forsyningstjenester til Forsvarets

avdelinger i inn- og utland, herunder transport

Gjennomføre driftsanskaffelser

Forvalte alt materiell som ikke er disponert

Utføre oppdrag innenfor logistikkberedskap

(MCPP-N, HNS-bn)

Avhende materiell som Forsvaret ikke lenger

har behov for

27


HV-11

HV-09

FA Troms/Finnmark

(184)

FA Nordland

(75)

FA Trøndelag

(162 inkl MCPP-N)

FA Sør-/

Vestlandet

(160) HV-08 HV-03

Lokasjoner og personell (OPL)

MCPP-N

US Marine Corps Prepositioning Program – Norway

(72)

”Sentral forsyning”

(285)

Kjeller, Gardermoen, Lillehammer og Haakonsvern

HV-16/Harstad

Bodø/Andøya

HV-12

HV-14

Dombås/Rena

FA Østlandet

(296)

Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 2011.05.26

28


Utfordringer

29


Challenges and

Critical Success Factors

Personellutfordring

Kompetansemangel/-lekkasje på flere områder:

Merkantil kompetanse/anskaffelse

Forsyningsfag/materiellstyring

Ingeniørkompetanse (barchelor og masternivå)

30


Fokus på nytt materiell

Alle nye materiellanskaffelser må gjennomgå

en grundigere vurdering ift fremtidig

understøttelse

– Systemansvar

– Vedlikehold

– Modifikasjoner og endringer

– Forsyning

Justere Forsvarets organisasjon innenfor

personellmessig handlingsrom

Gi industrien oppdrag der dette er kosteffektivt

Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 2011.05.26

31


Leverandører

• Forsvarets leverandører leverer avtalt materiell til riktig

tid og pris iht kontrakt

– Enkelte leverandører strekker seg sågar MEGET langt ift å

støtte Forsvaret

• Men enkelte leverandørers manglende evne til å:

– Levere kvalitet iht kontrakt

– Levere på tid iht kontrakt

• Dette er en betydelig utfordring for FLO og Forsvaret

32


Hovedutfordringen

Skape balanse mellom den operative

virksomheten med fokus på

brukers/operatørs behov/krav for

logistikk og logistikkvirksomhetens

kapasitet/kapabilitet til å understøtte

denne

Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 2011.05.26

33


Av og til er oppgaveporteføljen noe større enn

resursrammene tilsier

Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 2011.05.26

34


Takk for

oppmerksomheten!

35

More magazines by this user
Similar magazines