PSYKISKE PLAGER I ARBEIDSLIVET

unn.no

PSYKISKE PLAGER I ARBEIDSLIVET

Introduksjon Program dag 1 Program dag 2

Tall tyder på at halvparten av oss vil bli rammet av en psykisk lidelse i løpet av livet. På

slutten av 2008 sto psykiske lidelser bak nesten 20 prosent av alle sykemeldinger, og

kostnadsmessig står depresjon alene for omtrent 44 milliarder kroner hvert år i tapte

arbeidsinntekter. Vår psykiske helse spiller en sentral rolle i våre liv, og omfatter alle

våre tanker, følelser, motivasjon og atferd. Den virker også i stor grad inn på hvordan

vi forholder oss til verden rundt oss, det være seg sosiale relasjoner, problemløsning

og ikke minst vår arbeidsevne.

I løpet av kursdagene ønsker vi å berøre bl.a. følgende temaer:

• Hva er psykiske plager og hvilke fenomener ligger bak?

• Hvordan håndtere psykiske plager i arbeidslivet?

• Hvordan kan bedriftshelsetjenesten møte denne problematikken og bidra til å

styrke evnen hos arbeidsgivere og arbeidstakere til å håndtere den?

• Hva er normale humørsvingninger? Nærmere om normalitetsbegrepet.

Målgrupper

Leger, yrkeshygienikere, verneingeniører, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og

andre ved bedriftshelsetjenester, miljøretta helsevern, Arbeidstilsynet mv. Kurset er

også egnet for de som jobber med arbeidsmiljø fra arbeidsgiver-, arbeidstaker- eller

verneombudssiden.

Godkjenninger

Til kursdagene er det søkt om følgende godkjenninger:

• Fysioterapeuter: Kursdagene søkes tellende som fysioterapispesifikk etter-

utdanning i NFFs spesialistordning. Kursene vil også søkes tellende til fornyet

godkjenning for spesialister.

• Ergoterapeuter: Kursdagene søkes godkjent av NETF som spesialistspesifikt kurs

meritterende til ergoterapispesialist i Allmennhelse, Arbeidshelse og Folkehelse.

• Psykologer: Kursdagene søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet.

• Sykepleiere: Kursdagene søkes godkjent av NSF som meritterende for

godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

• Leger: Kursdagene søkes godkjent som tellende til videre- og etterutdanning i

spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin, samfunnsmedisin og psykiatri.

09:30 - 10:00

Registrering

10:00 - 10:15

Velkommen

Jan Haanes, avdelingsleder/overlege

(Tromsø)

Hans Christian B. Vangberg,

samfunnsviter (Bodø)

10:15 - 11:00

Hva er psykiske plager og hvor vanlig

er det?

HCV

11:15 - 12:00

Når blir det en diagnose?

May Trude Johnsen, spesialist i psykiatri

12:00 - 13:00

Lunsj

13:15 - 16:15

Hva er angst og melankoli før det

blir sykdom og diagnose? - Hva er

normalt, egentlig?

Thor Eirik Eriksen, samfunnsviter/

stipendiat

Ingemar Rödin, overlege, spesialist i

arbeidsmedisin

Martin Øien Jenssen, psykologspesialist

(arbeids- og organisasjonspsykologi)

HCV

MTJ

08:15 - 09:00

Når målingen ikke gir utslag – hva

gjør yrkeshygienikeren da?

Cecilie Sjåland, Yrkeshygieniker (PhD

Fysiologi)

09:15 - 10:00

”Det finnes ingen pille mot alt som

er ille”

MTJ

10:15 - 11:00

Internettbaserte verktøy - Hva er det

og hvordan kan det brukes?

HCV

11:15 - 12:00

Jakten på arbeidslykke – Arbeidets

betydning for vår psykiske helse

MØJ

12:00 - 13:15

Lunsj

13:15 - 15:00

”Det enkle er ofte det beste”

TEE

IR

15:15 - 16:15

Oppsummering/ avrunding/

evaluering

Alle

More magazines by this user
Similar magazines