Optigreen systemlösning ”Lutande tak“. - Svenska Naturtak

svenskanaturtak.se

Optigreen systemlösning ”Lutande tak“. - Svenska Naturtak

T E K N I S K B R O S C H Y R

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION GPDFCompressor RÖNA TAKDT


Optigreens 5 systemlösningar – Översikt.

Grön takbeklädnad för stora ytor…

Ekonomitak

Vikt: ca. 80-130 kg/m2 ca. 0,8-1,3 KN/m2 Tjocklek: 70 mm

Vegetationstyp: Sedum/örter/gräs

Vattenbindning:

Kostnadsfaktor:

ca. 50-60 %

Lättviktstak

Vikt: ca. 40-50 kg/m

Tjocklek: 50 mm

Vegetationstyp: Sedum/mossa

Vattenbindning: ca. 40-50 %

Kostnadsfaktor:

2

ca. 0,4-0,5 KN/m 2

Nederbördsfördröjande tak

Vikt: ca. 120-180 kg/m 2

ca. 1,2-1,8 KN/m2 Tjocklek: 120 mm

Vegetationstyp: Örter/gräs/sedum

Vattenbindning:

Kostnadsfaktor:

ca. 70-90 %

Lutande tak

Vikt: ca. 100-190 kg/m2 ca. 1,0-1,9 KN/m2 Tjocklek: 80-130 mm

Vegetationstyp: Sedum/örter/gräs

Vattenbindning:

Kostnadsfaktor:

ca. 40-70%

Tät grön takbeklädnad…

Trädgårdstak

tak“

Vikt: ca. 320-680 kg/m2 ca. 3,2-6,8 KN/m2 Tjocklek: 260-450 mm

Vegetationstyp: Buskar/rabatter/gräsmatta

Vattenbindning:

Kostnadsfaktor:

ca. 70-95 %

Sida 3

Sida 9

Sida 13

Sida 15

Sida 23

G R Ö N A T A K

PDF compression, 2 OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

3


Optigreen systemlösning ”Ekonomitak“.

Egenskaper

Specifikationer

> Särskilt kostnadseffektiv grön taklösning.

> Utformning med låg underhållsinsats.

> Relativt låg biodiversitet.

2

> Brandgodkänt enl Broof(t ) av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vikt: 80-130 kg/m 2 or 0,8-1,3 KN/m 2 *

Tjocklek: 70 mm

Takets lutning: 0-5° (0-9 %)

Vegetationstyp: Sedum/örter/gräs

Vattenbindning: 50 – 60 %

Avrinningskoefficient: 0,5 – 0,4

Vattenförvar: ca. 25 l/m 2

Ekologiskt värde:

Underhåll och skötsel:

Kostnadsfaktor:

Kort beskrivning > Lösning 1: 0-5°

> Lösning 2: 1-5°

* Viktuppgifterna gäller vattenmättade

förhållanden; torrvikten motsvarar

ca 60-70 % av vikten i vått skick.

** Enligt nationella direktiv.

Leverans och installation…

… m 2 Optigreen skydds- och förvaringsduk

av typ RMS 300/500** som skyddslager

på det rotbeständiga takmembranet

… m 2 Optigreen dräneringssystem av typ

FKD 25 som dräneringslager

... st. Optigreen inspektionskammare som

monteras över takutloppen

… m 2 Optigreen enlagersubstrat av typ M.

Volym: 60 liter/m 2

… m 2 Optigreen-sådd med Optigreenfrön

av typ A och 8 liter/m 2 Optigreen

groningssubstrat för snabb och säker

etablering av vegetation med 50 g

sedumskott

… Underhållsskötsel

Leverans och installation…

… m 2 Optigreen skydds- och förvaringsduk

av typ RMS 300/500** som skyddslager

på det rotbeständiga takmembranet

... st. Optigreen Triangle vattenledningssystem

som består av 1 inspektionskammare

och vattenledningsprofiler med

kapaciteten 24 l/m per takutlopp

… m 2 70 mm Optigreen vidsträckt enlagersubstrat

av typ M som dränerings-

och vegetationsbärande lager

… m 2 Optigreen-sådd med Optigreenfrön

av typ A och 8 liter/m 2 Optigreen

groningssubstrat för snabb och säker

etablering av vegetation med 50 g

sedumskott

… Underhållsskötsel

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 3 DT


Lösning 1:

0-5°

Lösning 2:

1-5°

Kort produktbeskrivning

Optigreen hydrosådd

(alternativ: torrsådd)

Såmetod med ett särskilt groningssubstrat

och en balanserad fröblandning som består

av många olika örter, ett antal gräs

och olika typer av sedumskott odlade i Sverige

Optigreen enlagersubstrat av typ M.

(70 mm)

Det här substratet är särskilt utformat

för vidsträckta enlagersubstrat med hög

vattenbindningskapacitet och bra

dränering

Optigreen dräneringssystem typ FKD 25

(25 mm)

- Snabb tömning av överflödigt vatten

- Hindrar ansamling av vatten på tak utan

lutning och i stora dräneringslängder

- lättare uppbyggnad med hög dräneringskapacitet

Optigreen Triangle vattenlednings-

system (patenterat)

- För snabb vattentömning och vattendistribuering.

Består av inspektionskammare

och vattenledningsprofiler

- mer plats för vegetationens rötter

Optigreen skydds- och förvaringsduk

typ RMS 300/500**

Skyddar takmembranet mot skador och

lagrar vatten

Specifikationer och detaljerade ritningar finns på www.optigreen.com

Lösning 1: 0-5° Lösning 2: 1-5°

G R Ö N A T A K

PDF compression, 4 OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

5


Optigreen systemlösning ”Ekonomitak“.

1. Allmänna

principer

2. Hydrosådd

Odling av sedumskott

Sådd med sedumskott

Hydrosådd

Varför Ekonomitak?

> Kostnadseffektiv grön taklösning vad gäller material, installation och underhåll.

> Relativt låg maximal vikt. Väger lika lite som ett tak med ballast. Det är bara

Optigreens lättviktstaklösning som väger mindre.

> Enkel, men effektiv metod för att ge även stora takytor ett lättunderhållet

grönt tak.

> Energibesparing, framförallt sommartid i byggnader som temperaturstyrs med

luftkonditionering.

> Ofta billigare än ett tak med ballast.

> Biodiversiteten är lägre än för Optigreens naturtaklösning (se sidan 14) genom

en grundare konstruktion och användning av ett substrat i ett lager.

Pålitlig vegetationsetablering med Optigreen hydrosådd

Det finns en idealisk lösning för grön takbeläggning på stora ytor (från 1 000 m 2 ) pålitligt

och kostnadseffektivt – Optigreen hydrosådd. Sedumskott som tillämpas på Optigreens

vidsträckta enlagersubstrat av typ M (ca 50 g/m 2 ) och täcks med en organisk

vattenlösning (ca 8 l/m 2 ).

Lösningen består av:

> Optigreens groningssubstrat: ett särskilt substrat av huvudsakligen organisk

sammansättning för snabb etablering av vegetation.

> Optigreen-frön av typ A: en beprövad, särskild blandning av frön

(sedum/örter/gräs) för vidsträckta gröna lager i ett skikt.

> Optigreens erosionsskydd: skyddar mot vind- och regnerosion

och verkar i flera veckor.

> Vatten

En trögflytande hydrosåddlösning omger sedumskotten och skapar nära kontakt mellan

växtdelarna och Optigreens vidsträckta enlagersubstrat av typ M. Resultatet är en

jämn fördelning av frön och skott över hela ytan. Optigreens hydrosådd ger klart bättre

resultat vad gäller väderoberoende och är mer pålitlig än torrsådd utan Optigreens

groningssubstrat och erosionsskydd.

utan groningssubstrat –

Risk för uttorkningsskador

med groningssubstrat –

pålitlig tillväxt

Optigreen

gronings-

substrat

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

5

Efter 3 månader (sedumskott)


3. 0° tak med

pölbildning

Mosstillväxt på grund av stillastående

vatten

Dräneringsskiva för stillastående

vatten:

FKD 25 för upp till 15 mm/FKD 40 för

upp till 25 mm/FKD 60 för upp till 40

mm stillastående vatten

4. Lutande tak

Triangle vattenledningsprofil

Triangle vattenledningsprofiler som

snittkanaler

Vad ska man göra med ett platt tak (0 grader) och stillastående vatten?

Regnvatten som samlas på ett 0°-tak på grund av ojämnheter och inåtlutande partier

och som bildar pölar med 10-40 mm djup kräver särskilda åtgärder för att hindra att

vegetationen blir vattenmättad.

Vidsträckt grön takbeklädnad i ett lager klarar inte höga stillastående vattennivåer

under längre perioder – substratet blir vattenmättat och omvandlar vegetationen från

den önskade sedum-/örtblandningen till en med mossa och gräs. Det här kräver betydligt

mer underhåll och har långvarig negativ inverkan på det gröna taket.

Lösningen på stillastående vatten:

Optigreen Ekonomitaksystem med ett Optigreen-dräneringssystem av typ FKD 25.

Hålen i Optigreen-dräneringssystemet av typ FKD 25 uppfyller två syften: å ena sidan

leder de en del extra vatten till dräneringsutloppet och å andra sidan bibehåller de

kvarvarande stillastående vatten från det vidsträckta Optigreen-lagret av substrattyp

M.

För lutande tak (2 % – 9 %)

Kraftig nederbörd (300 l/s x ha) kan leda till vattenmättning på tak med minimal lutning

om dräneringen över längre avstånd (runt 10 m) är otillräckligt dimensionerad.

Som en regel ska överflödigt vatten alltid ledas till takutloppen utan att vattnet däms

upp. Det här uppnås genom att man installerar ett dräneringsnätverk som består av

24 m Triangle-vattenledningsprofiler per takutlopp och den matchande inspektionskammaren.

Optigreen Triangle vattenledningsprofiler läggs ut på Optigreen-skyddsduken

i ett Y-mönster och täcks med ett stort Optigreen enlagersubstrat av typ M.

Överflödigt vatten passerar genom Triangle-vattenledningssystemet till takutloppen

eller dräneringsrännorna. Genom att kombinera ett Optigreen Triangle-vattenledningssystem

med ett vidsträckt enlagersubstrat av typ M kan man få problemfria flödesavstånd

på upp till 30 m utan att det bildas något uppdämt vatten.

Fördelen jämfört med dräneringsskiva är den större kostnadseffektiviteten hos

uppbyggningen och en högre biodiversitet hos vegetationen på grund av att det finns

mer utrymme för växternas rötter.

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

6


Optigreen produktlösning ”Dränering“.

5. Triangle vattenledningssystem

Optigreen Triangle vattenledningssystem

1 2 3

Optigreen kontrolltrumma Optigreen Triangle vattenledningsprofil

1

2 2

2

3

1

Optigreen Triangle vattenledningssystem: Kombination av kontrolltrumma +

vattenledningsprofil

Optigreen Triangle vattenledningssystemet består av Optigreen-kontrolltrumman som

sitter över takutloppet samt motsvarande Optigreen triangulära vattenledningsprofiler.

Triangle-vattenledningsprofilerna placeras i Y-form mot kontrolltrumman och fästs

på trummans sidor. Detta ser till att överskottsvattnet snabbt leds till takutloppet.

De triangulära vattenledningarna stöder dräneringen via Optigreen Pearl-dräneringslagret

och det vidsträckta Optigreen Typ M-substratet i ett lager som de täcks med.

Den här ledningen avskiljer överskottsvatten från det lösa materialet i dräneringslagret

och leder det utan föroreningar till takutloppet.

Fördelar med vattenledningssystemet Optigreen Triagle:

> Riktad och motståndsfri bortledning av överskottsvaten.

> Påverkar inte höjden på det överliggande Optigreen-

systemets uppbyggnad.

> Detta ger ett stort utrymme för rötter.

> Flyter inte uppåt som vid runda rör.

> Enkel och varierbar layout.

En Triangle-trumma och 24 meter triangulära vattenledningsprofiler

som räcker till ett jämnt tak på ca 200 m 2 med ett takutlopp

(se bild).

Vid längre dräneringsavstånd, från ca 15 m, läggs extra

triangulära vattenprofiler ut som kopplingskanaler i flödesriktningen

och ansluts till kontrolltrumman.

Optigreens tekniska supportavdelning hjälper dig gärna att

planera utformningen (e-post: technik@optigruen.de).

Följande är avsett som en allmän regel för långa dräneringsavstånd:

0,3 meter triangulär vattenledningsprofil per m 2

grönt tak.

Vattentömningskapacitet vid 0 % vid 2 % vid 3,5 %

[l/min] vid typ M med 24 m-profil: 72 160 210

i Perl 2-11 med 24 m-profil: 192 240 360

Optigreen kopplingsnav

Optigreen kantkontrolltrumma

Utloppsskydd

Riktlinjerna för gröna tak föreskriver att takutloppen alltid ska vara åtkomliga och

att det ska finnas kontrolltrummor för det här syftet. Optigreens kontrolltrummor är

lämpliga för både större och mindre gröna ytor. Trots den lätta utformningen är Optigreens

kontrolltrummor mycket stabila, lätta och snabba att installera och justera

till önskad höjd på plats. Kontrolltrummornas kåpor har dräneringsöppningar och kan

stängas med en enkel spärr och är därför säkra så att de inte blåser iväg.

Material: Återvunnen ABS-plast.

Golvkanten kan svetsas fast i ett PVC-rotskyddslager.

Storlek: Trumma 350 x 350 mm, golvdel 470 x 470 mm, sidodelens höjd

110 mm, kan höjas i steg om 100 mm.

Motstånd mot: Vatten, humussyra, UV-strålning.

Vikt: 2,5 kg med 100 mm trumma. Lägg till 1 kg per 100 mm

extra höjd.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

7


6. Detaljer vid terrassdörr

1

3

ca. 700 mm

1

2

4

Specifications and detailed technical drawings are available at www.optigreen.com

5

7. Smal takkant

8. Optigreen

perforerade

kantlister

10

2

50 mm

6

8

8

50 mm

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

8

9

3

7

6

9

4 5

1 Optigreen-substrat typ E

2 Optigreen filtermatta typ 150

3 Optigreen dräneringslager typ Perl 2/10

4 Optigreen skydds- och förvaringsduk RMS

300

5 Takmembran, rotmotstånd enligt FLL

6 Täckplatta Mellanlägg

7 Distans

8 Optigreens dräneringsränna med galler och

zinkpläterad rännyta med fast eller justerbar

höjd

9 Tröskel

10 Plattor

1

2

3

4

5

6

7

8

7

Aluminiumprofil med kombinerad plåt och

fäste

Halksäkert fäste för rännans plåt

Optigreen-substrat typ E

Optigreen filtermatta typ 800

Rotbeständigt takmembran

Optigreen dräneringsränna

Optigreen skyddslager typ RMS 500

(i områden utan dräneringsmatta)

Takbalk

Används för att separera det gröna Optigreen-takets uppbyggnads- och vegetationskanter.

> Material: aluminium, kan förses med en trälist av ek om så önskas.

> Färg: naturlig aluminiumfärg

> Låg vikt: 1 kg/meter

> Höjd: 55-100 mm Längd 2000 mm.

> Kantlist, olika materialtjocklekar och perforeringsstorlekar.

> Hållbar.


Optigreen systemlösning ”Lättviktstak“.

Egenskaper

Specifikationer

> Extra lätt och funktionell grön takbeklädnad.

> Glidsäker systemlösning. Kan bara användas tillsammans med ett säkrat

takmembran.

> Sedummattorna odlas på vår anläggning strax söder om Malmö.

> Finns med automatisk bevattning av torra områden.

> Högre underhålls- (gödsling!) och produktionskostnader än ekonomitaket.

> Brandgodkänt enl Broof(t 2)

av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vikt: 40-50 kg/m 2 or 0,4-0,5 KN/m 2 *

Tjocklek: 50 mm

Takets lutning: 0-5° (0-9 %)

Vegetationstyp: Moss/sedum

Vattenbindning: 40 – 50 %

Avrinningskoefficient: 0,6 – 0,5

Vattenförvar: ca. 18 l/m 2

Ekologiskt värde:

Underhåll och skötsel:

Kostnadsfaktor:

Kort beskrivning > Lösning 1: 0-5°

> Lösning 2: 1-5°

* Viktuppgifterna gäller vattenmättade förhållanden;

torrvikten motsvarar ca 60-70 % av

vikten i vått skick.

** Enligt nationella direktiv..

Leverans och installation...

... m 2 Optigreen skydds- och förvaringsduk

av typ RMS 300/500** som skyddslager

på det rotbeständiga takmembranet

... m 2 Optigreen dräneringssystem av typ

FKD 25 som dräneringslager

... st. Optigreen inspektionskammare som

monteras över takutloppen

... m 2 Optigreen lätt substrat av typ L.

Volym: 30 liter/m 2

... m 2 förodlad Optigreen vegetationsmatta

av typ SM/G för snabb och säker etablering

av vegetationen

... m 2 Underhållsskötsel

Leverans och installation...

... m 2 Optigreen skydds- och förvaringsduk

av typ RMS 900 K som skyddslager med

kapilläreffekt på det rotbeständiga takmembranet

... st. Optigreen inspektionskammare med

4 m 2 Optigreen dräneringsmatta av typ

EV som dräneringsstöd som monteras

över takutloppen

... m 2 30 mm Optigreen lätt substrat av typ

L som vegetationsbärare

... m 2 förodlad Optigreen vegetationsmatta

av typ SM/G för snabb och säker etablering

av vegetationen

... m 2 Underhållsskötsel

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 9 DT


Lösning 1

Lösning 1

Lösning 2

Lösning 2

Kort produktbeskrivning

Optigreen vegetationsmatta

typ SM/G, SM/KG

Förodlad sedum-/mossmatta för snabb

etablering av vegetation, med nedbrytningsbart

eller icke nedbrytbar stomme

Sedummattorna odlas på vår anläggning i Skåne

Optigreen lätt substrat av typ L

(30 mm)

Det här substratet är särskilt avsett för

stora ytor i ett lager och har låg vikt, men

ändå hög

vattenbindningskapacitet

Optigreen dräneringssystem typ FKD 25

(25 mm)

- Snabb tömning av överflödigt vatten

- Hindrar ansamling av vatten på tak utan

lutning och i stora dräneringslängder

- lättare uppbyggnad med hög dräneringskapacitet

Optigreen skydds- och förvaringsduk

typ RMS 300/500**

Skyddar takmembranet mot

skador och lagrar vatten

Optigreen skydds- och förvaringsduk

typ RMS 900 K

Skyddar takmembranet mot

skador och lagrar vatten - kapilläreffekt

Optigreen dräneringsmatta typ EV

runt takutloppet

- Snabb tömning av överflödigt vatten

- Tunna lager, snabb installation

- Krav: 4 m2 per takutlopp

Specifikationer och detaljerade ritningar finns på www.optigreen.com

Lösning 1: 0-5° Lösning 2: 1-5°

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

10

11


Optigreen systemlösning ”Lättviktstak“.

1. Allmänna

principer

2. Lättviktstakets

framgångsfak-

torer

3. Beprövad lät-

thet

Varför lättviktstak?

> Om ett grönt tak ska installeras och taket bara klarar av liten belastning.

> Optigreens lättviktstaklösning väger till och med under vattenmättade förhållanden

bara cirka 40-50 kg/m 2 och är därför bara häften så tungt som ett vanligt tak

med ballast. Den optimerade och enkla byggmetoden har dock sitt pris: tillverkningen

och underhållskostnaderna är högre än för till exempel Optigreens ekonomitaksystem.

> Strukturförhållandena ger ett sammanfogat eller mekaniskt fäst takmembran och

en taklutning på 2-7 % (1-4°).

Följande faktorer gör Optigreens lättviktstak så framgångsrikt:

> Vegetationssubstratet Optigreen lätt substrat typ L har utformats och testats särskilt

för den här typen av användning. Växterna får en naturlig vegetationsbas

med rötter trots den tunna uppbyggnadsmetoden.

> Ingen användning av artificiella substratpaneler och mattor av material som an

nars inte täcks med växter (till exempel mineralull, skumplast).

-

Optigreens lättviktstak är ett av få på marknaden som bygger sitt system på extra

substratlager, detta ger ett vackert tak av mycket hög kvalitet.

> Optigreens lätta substrat av typ L uppfyller kraven för FLL gröna tak för enlagersubstrat

med stor yta och har optimerats med särskild hänsyn till vikt med

maximal vattenkapacitet och maximal vattenkapacitet: Den maximala vattenkapaciteten

ligger på över 40 volymprocent och den är därför dubbelt så hög som kraven

i riktlinjerna för gröna tak! Med andra ord: 30 mm Optigreen lätt substrat typ

L absorberar lika mycket vatten som 60 mm Optigreen enlagersubstrat för stora

ytor av typ M.

Jämförelse mellan Optigreen typ L och Optigreen typ M

Lagertjocklek i mm

Typ L

30 mm

Optigreen typ L Optigreen typ M

> Optigreen lätt substrat typ L väger bara 830 kg/m 3 (= 25 kg/m 2 vid 30 mm) när det

är mättat.

> Optimerade superlätta Optigreen vegetationsmattor av typ Sm/KG är cirka 20 mm

tjocka och väger bara cirka 20 kg/m 2 i mättat skick.

Vad gör Optigreens lättviktstak extra lätta och på vilket sätt är de bättre än andra

lättviktstak?

Det finns många olika erbjudanden på gröna takmarknaden, särskilt lättviktsvarianter,

men endast ett fåtal bygger på flera års erfarenhet. Optigreens beprövade lättviktstak

med optimerat lätt substrat och balanserade gröna taklager har 10 års garanti

som extra säkerhet. Gröna tak är ett ytskikt på byggnaden som håller extremt lång tid

över 50 år är inte omöjligt, så kvalite lönar sig.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

11

Typ M

60 mm

12 liter 12 liter


4. Vinderosionssäkerhet

5. Vegetation

Nyrotad vegetationsmatta

6. Underhåll

Med underhåll

Utan underhåll

Felsäker uppbyggnad hos de gröna taken

Optigreens lättviktstaksystem är väl skyddat mot vinderosion genom dess kombination

av substrat och vegetationsmattor. Förodlade Optigreen vegetationsmattor har

redan ett tätt växtlager och slår rot snabbt i Optigreens lätta substrat typ L.

Resultatet är ett helt rotat grönt taksystem med 100 % växttäcke som inte påverkas av

vinden. I princip måste man vidta fler åtgärder för vinderosionssäkerhet på höga och/

eller utsatta byggnader, särskilt runt kant- och hörnområden.

Optigreens lättviktstaksystem är inte lämpligt för inverterade tak och tak med löst

installerade takmembran.

De växter som används i den här systemlösningen levereras som förodlade vegetationsmattor

som liknar färdiga gräsmattor. Den förodlade Optigreen-vegetationsmatta

som installeras med lättviktstaket består huvudsakligen av en kombination av olika

sedumarter och mossor.

Sedummattorna odlas på vår anläggning strax söder om Malmö

Vad måste man tänka på när det gäller underhåll?

Om man ökar vegetationen kommer man att behöva gödsla med Optigreen Opticote

långtidsverkande gödning beroende på substrattypen, som huvudsakligen består av

mineral och läggs på i tunna lager.

Upprepad gödning – normalt en gång om året med cirka 60-80 g/m 2 Optigreen Opticote

långtidsverkande gödning – krävs för att ge växterna nödvändiga näringsämnen.

Utan regelbunden näringstillförsel visar inte ens sedum någon stark yttäckande tillväxt

och blir rödaktig i färgen.

Detta kan leda till kala fläckar i det ursprungligen täta vegetationstäcket, vilket gör

det känsligt för vinderosion. Vi rekommenderar ett underhålls- och serviceavtal med

den lokala Optigreen-representanten.

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

12

13


Optigreen systemlösning ”Nederbördsfördröjande tak“

Egenskaper

Specifikationer

Kort beskrivning

* Viktuppgifterna gäller mättade för-

hållanden. Torrvikten är ca 60-70 %.

** Enligt nationella specifikationer.

*** En tömningskoefficient på C ≤ 0,2 kan

uppnås beroende på substrat och taklutning.

> Systemlösningar med definierad vattenbindning.

> Dränering och fördröjning.

> För gröna tak och ballasttak.

> Topptömning per FLL (2002):

C = 0,08 taklutning 0° och C = 0,17 taklutning 1°.

> Substratoberoende tömningsfaktor.

Vikt: 120 kg/m 2

or 1,2 KN/m 2

*

Tjocklek: 120 mm

Takets lutning: 0-5° (0-9 %)

Vegetationstyp: Herbs-Grasses-Sedum

Vattenbindning: ≥ 80 %

Avrinningskoefficient: ≤ 0,2***

Vattenförvar: ca. 32 l/m2 Ekologiskt värde:

Underhåll och skötsel:

Kostnadsfaktor:

> Lösning 1:

Leverans och installation...

... m 2 Optigreen skydds- och förvaringsmatta

typ RMS 300/500** som skydd för det

rotbeständiga takmembranet

… m 2 Optigreen meanderpaneler som dräneringssystem

med tömningsfördröjande

effekt

... Optigreen kontrolltrumma över takutloppen

... m 2 Optigreen substrat för stora ytor typ E

med 60 mm

... m 2 Optigreen hydrosådd med Optigreenfrön

av typ A och 8 liter/m 2 Optigreen

groningssubstrat för snabb och säker

etablering av vegetation med 50 g

sedumskott

... m 2 Underhållsskötsel

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

13


Kopierar naturen: det meandrande

flodflödet som funktionsprincip

Lösning 1: Meandersystem

Kort produktbeskrivning

Optigreen hydrosådd

Hydrosådd med ett särskilt groningssubstrat

och balanserad fröblandning med många

örter och vissa gräs samt många varianter av

sedumskott

Optigreen enlagersubstrat för stora

ytor typ E (60 mm)

Ett substrat med hög vattenkapacitet och

god dräneringsförmåga utformat för uppbyggnad

av stora enkellager.

Optigreen filtermatta typ 105

Hindrar små partiklar från att bilda

slam i dräneringslagret.

Hög vattengenomsläpplighet

Optigreen meanderpaneler, patenterade

(60 mm)

- Starkt fördröjd tömning av överskottsvatten

- Hindrar vattenmättning på platta tak och över

långa flödesavstånd

- Lättare uppbyggnad med hög dränerings-

kapacitet

Optigreen skydds- och förvaringsmatta

Typ RMS 300/500**

Skyddar takmembranet mot skador och

lagrar vatten

Hur Optigreens meandersystem

fungerar

Specifikationer och detaljerade ritningar finns på www.optigreen.com

Det patenterade Optigreen-meandersystemet

har utformats speciellt för

kombinerade tömningsfördröjnings- och

dräneringsanvändningar och det har en

unik funktion. Systemet samlar överskottsvatten

i cellerna i meanderpanelen

och flyttar det från cell till cell. När vattnet

leds genom vindlande vägar i panelerna

blir flödesvägen sex gånger så lång och

tömningen fördröjs med motsvarande tid

(meandertömning). Samtidigt är dräneringskapaciteten

under dräneringsenheten

särskilt hög.

Nyhet!

Patenterat förvaringssystem

med hög dräneringskapacitet

FÖRDELAR I KORTHET:

> Patenterat, unikt och säkert

tömnings-, förvarings- och

fördröjningselement

> Dräneringsfunktion enligt kraven

i riktlinjerna för gröna tak

> Ingen vattenmättning

> Stor fördröjning av tömningen

> Tömningsfaktorerna följer

FLL-procedur (2002) C _ 0,2

> Enkel oh snabb installation

> ÿ Fungerar med (nästan) alla

Optigreen-systemlösningar och

taklutningar på 0-5°. Passar även

för tak med småsten

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

14

15


Optigreen systemlösning ”Lutande tak“.

Egenskaper

Specifikationer

Sedumtak

Naturtak

Kort beskrivning

* Viktuppgifterna gäller mättade förhållanden.

Torrvikten är ca 60-70 %.

** Optigreen halkskyddssystem

och Optigreens vegetationsmattor måste

användas för tak med en lutning på 20°

eller mer. Under särskilda förhållanden kan

detta även gälla tak med mindre lutning än

20°. Se även till att ingen spänning läggs på

takmembranet.

> Permanenta lösningar för lutande och branta gröna tak.

> Olika systemlösningar beroende på konstruktionsvillkoren.

> Kostandseffektiva och säkra glidskyddssystem.

> Ett av få hållbara system på marknaden för lutande tak.

Sedumtak Naturtak

Vikt: 100-130 kg/m2 or 1,0-1,3 KN/m2 * 160-190 kg/m2 or 1,0-1,3 KN/m2 *

Tjocklek: 80-100 mm

130 mm

Takets lutning: 5-45° (9-84 %) 5-35° (9-70 %)

Vegetationstyp: Mossa-Sedum-Örter Sedum/Örter/Gräs

Vattenbindning: 40-60 % 50-70 %

Avrinningskoefficient: 0,6-0,4 0,5-0,3

Vattenförvar: ca. 35 l/m2 ca. 40-50 l/m2 Ekologiskt värde:

Underhåll och skötsel:

Kostnadsfaktor:

> Sedumtak

Leverans och installation...

... m 2 Optigreen skydds- och förvaringsmatta

typ RMS 500 som skydd för det

rotbeständiga takmembranet

... m 2 Optigreen dräneringsmatta typ 800

som dräneringsmatta.

Krav för ca 20°**:

... m 2 Optigreen halkskydd typ ... för säker

substratinstallation

... m 2 60 mm (för vegetationsmattor) –

80 mm (för sådd) Optigreen vidsträckt

substrat typ E* som vegetationsbaslager

... m 2 förodlad Optigreen vegetationsmatta

av typ SM/K för snabb och säker

etablering av vegetationen

... m 2 Alt. för 5-15°**: sådd med Optigreen

Såtyp E och 50 g sedumskott för snabb

och säker vegetationsetablering

... m 2 Underhållsskötsel

> Naturtak

Leverans och installation...

... m 2 Optigreen skydds- och förvaringsmatta

typ RMS 500 som skydd för det

rotbeständiga takmembranet

... m 2 Optigreen dräneringsmatta typ 800

som dräneringsmatta.

Krav för ca 20°**:

m 2 Optigreen halkskydd typ ... för säker

substratinstallation -

... m 2 110 mm (för vegetationsmattor) –

130 mm (för sådd) Optigreen vidsträckt

substrat typ E* som vegetationsbaslager

... m 2 förodlad Optigreen vegetationsmatta

av typ SM/K för snabb och säker

etablering av vegetationen

... m 2 Alt. för 5-15°**: sådd med Optigreen

såtyp E och 50 g sedumskott för snabb

och säker vegetationsetablering

... m 2 Underhållsskötsel

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

15


från 20°

taklutning**

Kort beskrivning

Kort produktbeskrivning

Optigreen vegetationsmatta

(alternativt 5-15° sådd)

Förodlade sedummattor (-örtmatttor -gräsmattor)

för snabb etablering av vegetation

med nedbrytbar bärare eller med stabil rotsäker

bärare (för tak med lutning över 15°)

Optigreen vidstäckt substrat av typ E*

(60-130 mm)

Ett substrat med hög vattenkapacitet och bra

luftporvolym

Optigreen glidskyddssystem

Hindrar att det gröna taklagret kollapsar

och stabiliserar substratlagret

Optigreen dräneringsmatta typ 800

För avlägsnande av överskottsvatten och särskilt

från takskägget (vid taklutning på 15° och mer,

total täckning och ersättning av RMS 500)

Optigreen skydds- och förvaringsmatta

Typ RMS 500

Skyddar takmembranet mot skador och lagrar

vatten. Gäller inte tak med större lutning än 15°

där den ersätts av dräneringsmatta typ 800 som

ska installeras med tillräcklig överlappning.

Lawn roof

> Grästak

Specifikationer och detaljerade ritningar finns på www.optigreen.com

Det lutande grästaket är den enda hållbara

metoden att skapa ett ständigt grönt

arkitektoniskt område. De här områdena

är intensiva gröna takområden och precis

som dekorativa gräsmattor är de dyra att

underhålla. Därför måste man vidta lämpliga

underhållsåtgärder (skott, gödning,

vattning).

Spridare eller bevattningsenheter som är

inbyggda i systemet är nödvändiga i den

här typen av gröna tak. Takets lutning får

inte överskrida 25°–30° för att underlätta

underhållet.

gravel 16/32 mm

Takbelastning: 240 – 310 kg/m2

Lagerhöjd: 160 – 210 mm

> Optigreen förvarings- och kapillärmatta

RMS 900 K

> Optigreen dräneringsmatta typ 800

> Optigreen glidskyddssystem

> 150-200 mm Optigreen grässubstrat

typ R

> Vegetationsetablering genom

Optigreen färdig gräsmatta typ R

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

16

17


Optigreen systemlösning ”Lutande tak“.

1. Grunder

Syd- och nordyta med olika vegetationsutveckling

2. Bevattning

3. Dränering

Optigreen dräneringsmatta typ 800 täcker

hela ytan

Intern Optigreen dräneringsledning

Ett lutande grönt tak kräver mycket uppmärksamhet från planeringsfasen. Ett lutande

och därför mycket synligt grönt tak är en viktig del av byggnaden.

Takets lutning, takets konstruktion, takets uppbyggnad, statisk elektricitet, säkerhet

och nödvändiga glidskyddsåtgärder för den önskade vegetationsplanen måste tas

med i den tidigaste planeringen.

Den tekniska utformaren måste därför kontakta en behörig Optigreen-specialist om

de krav som den tänkta vegetationen medför och motsvarande konstruktionsåtgärder.

Det substrat för lutande tak som är särskilt framtaget för taktypen garanterar optimal

vattentillförsel i Optigreen-systemet. Optigreens vidsträckta substrat av typ E består

av mineralkorn som hakar i varandra hårt och karakteriseras av hög vattenbindningskapacitet

(ca 38 l/m 2 x 100 mm) vilket överskrider förvarings- och dräneringselementens

egenskaper.

Ihakningseffekten i samband med glidskyddselement ger ett stabilt lager som enkelt

penetreras av vegetationsrötter. Installationshöjden baseras på klimatförhållanden

och hu mycket taket utsätts för sol. Vid behov kan det även avgöra de gröna aspekterna

på kanten och takskäggen.

Med undantag för Optigreen Grästak behövs ingen extrabevattning (se sidan 29).

Dräneringen på ett lutande tak ska minskas så mycket som möjligt för att se till att

vegetationen inte blir av med för mycket vatten.

I Optigreen-systemet sker dräneringen via Optigreen-dräneringsmattan av typ 800.

Mattans undersida har 50 dräneringsspår per längdmeter och en filterduk för vattenförvaring

som förvarar 6 liter vatten per kvadratmeter. Optigreens dräneringsmatta

typ 800 är inbyggd i Optigreens glidskyddssystem. Det här ser till att överskotsvatten

samtidigt töms och filtreras från hela ytan, inklusive från takskäggen.

Det filtrerade vattnet leds därefter till antingen en intern dräneringsledning eller till

den externa takrännan beroende på utformningen vid takskägget. Den maximala möjliga

taklängden måste beräknas enligt planeringsfasen för utformningar som innefattar

extrema flödeslängder (över 20 m) och ytterligare dräneringsåtgärder måste vidtas

där det är nödvändigt.

Lutande gröna tak gör det också möjligt att minska både den totala mängden överskottsvatten

samt tömningstopparna. Se Optigreens Regnhållande taklösning.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

17


1

4. Glidskyddsystem

Optigreen klomattor

>

>

Vid tak med större lutning än 3° kommer det gröna taket och liggande snö att utsätta

takkonstruktionen eller membranet för skjuvkrafter. De här effekterna måste tas med

i beräkningen. När lutningen är större än 3 grader måste takmembran som utsätts för

skjuvkrafter på grund av en överliggande struktur fästas i basen enligt riktlinjer för

platta tak eller enligt tillverkarens anvisningar. Följande Optigreen-systemlösningar

har utformats med utgång i taklutningen och den möjliga överföringen av skjuvkrafter

till den belastningsbärande strukturen.

Överföring av skjuvkraft från grön takbeläggning

Skjuvkrafter på branta tak kan överföras till takkonstruktionen på olika sätt. De här

krafterna kan sammanfattas så här:

> Den gröna takpåbyggnadens belastning (substrattyp E = ca 13 kg/10 mm x m 2 )

> Vegetation (10-15 kg/m 2 )

> Snöbelastning (DIN 1055 respektive nationella direktiv)

> Cirkulationsbelastning (DIN 1055)

> Beroende på taklutning och flödeslängd

Den motverkande friktionskraftbelastningen kan inte räknas in eftersom membranen

aldrig ska påverkas av friktion.

Belastningsexempel

Den skjuvkraft som överförs till takskägget när taklutningen är 25°, 10 m från takskägget/åsen

och en tänkt snöbelastning på 85 kg/m 2 .

> Optigreen Sedumtak (vikt ca 115 kg/m 2 ): Belastningen på takskägget = 8,5 kN/m.

> Optigreen Naturtak (vikt ca 165 kg/m 2 ): Belastningen på takskägget = 10,6 kN/m.

Taklutningar upp till 15°: Skjuvkrafter på delvis lutande tak med en lutning på upp

till 15° kan överföras till takmembranet om det är ordentligt fäst i den underliggande

strukturen delvis (med remsor) eller helt eller med metallfästen.

Vid större flödeslängder än 6 m rekommenderar vi att man installerar klomattor ovanpå

den dräneringsmatta av typ 800 som läggs över åsen för att förbättra substratets

stabilitet på taket.

Taklutningar över 15°: glidskyddsåtgärder för lutande tak med en lutning över 15 grader

klassas enligt typ av kraftöverföring beroende på konstruktion och statiska alternativ:

> Upphängning eller fastsättning över åsen.

> Stöd mot takskägget

> Fäst på takytan.

Takets uppbyggnad avgör vilket Optigreen-glidskyddssystem som ska användas:

Typ N (nät) Typ S (vajer) Typ T (belastningsbärande) och Typ UK (inverterat tak).

Kraftöverföring via åsen 2 Kraftöverföring via takskäggen 3 Kraftöverföring via ytan

Optigreen glidskyddssystem

typ S.

Optigreen glidskyddssystem

typ N.

Grunder

Översikt över Optigreens glidskyddssystem

>

> >

>

Optigreen glidskyddssystem

typ UK.

Optigreen glidskyddssystem

typ T.

>

>

Optigreen glidskyddssystem typ N:

Optigreen glidskyddssystem typ S:

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

18


1.1

> Optigreen systemlösning ”Lutande tak“.

Glidskyddssystem typ S

4

1

6

2

2. 21 Branta tak med skjuvkraftöverföring till åsen

Optigreen glidskyddssystem typ S (vajer):

För välvda tak och snedtak med maximal taklutning på 45°

Optigreens glidskyddssystem typ S består av rostfria stålvajrar med hög dragstyrka

som är förutrustade med syllstopp. Vajern fästs i föreliggande fästpunkter på byggnaden

med förmonterade slingor eller, vid liksidig belastning (sadeltak eller välvda tak),

läggs över takåsen och förankras stadigt. Förutskurna T-formade syllar placeras därefter

framför syllstoppen. Systemet är mycket enkelt att installera och extremt stabilt.

Dock måste dimensioner och stoppavstånd anpassas för varje byggnad.

7

2

1

7

5

6

4

5

3

Syllavstånd för typ S

Takets lutning Syllavstånd

till 15° 1500 mm

15-20° 1000 mm

20-30° 500 mm

30-40° 250 mm

3

1 Underhållsbrygga

2 Optigreen takåsfastsättningssats

3 Optigreen vegetationsmatta

4 Optigreen substrat typ E med stor yta

5 Optigreen skjuvsyll

6 Optigreen rostfri stålvajer med stopp

7 Optigreen dräneringsmatta typ 800

1

2

3

4

5

6

7

Dräneringsledning, justerbar i höjd från

75 – 105 mm

Optigreen-vajer med syllstopp

Optigreen skjuvsyll

Täckplatta

Optigreen-substrat typ E

Optigreen dräneringsmatta typ 800

Vegetationsremsa

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

19


1.2 Glidskyddssystem

typ N

1

3

1

2

Nyhet!

Snabb + ekonomisk lösning

Optigreen glidskyddssystem typ N (nät): gallerverksystem för välvda tak, tak med en

lutande sida, sadeltak och kupoltak upp till en maximal taklutning på 45°

Optigreens glidskyddssystem typ N består av ett extra hållbart nät. Dess syfte är att

överföra dragkrafter till takåsen (till exempel på vävda takkonstruktioner).

Anslutningsklämmor används för att fästa glidskyddssyllarna på nätet som antingen

draperas över takåsen eller fästas med ett förankringssystem. Systemets fördelar ligger

i dess enkla utförande och höga flexibilitet. Avståndet mellan syllarna kan enkelt

anpassas efter takets lutning. Ekonomiska lutande tak möjliggörs genom en hög grad

av standardisering.

1

2

3

Glidskyddssyll typ N med

anslutningsklämmor

Monteringsnät

Syllavstånd typ N

Takets lutning Syllavstånd

upp till 20° 100 cm

20-25° 50 cm

25-35° 33 cm

35-45° 20 cm

Egenskaper för glidskyddssyll av

typ N:

Två utdragbara stänger för att hindra

att vegetationsmattorna glider. använd

till 6 cm och 8 cm substrat

Spridd placering av glidskyddssyllarna

i nätet

Dränering genom mellanläggstappar

under profilen

1

2

1

> Installationshöjd 6 cm, syllbredd

70 cm, effektiv bredd

60 cm

> Böjd form – motverkar vältning

genom substrattryck

> Transport: stapelbar profil sparar

utrymme

> Mycket flexibel användning

beroende på takets skick och

lutning

2

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

20


2.2

2.1

> Optigreen systemlösning ”Lutande tak“.

Lutande tak med skjuvkraftöverföring till tak-

skäggen

Glidskyddssystem typ UK Optigreen glidskyddssystem typ UK (inverterade tak):

För tak med en lutande sida och välvda tak med lutning upp till 35°

Optigreens glidskyddssystem för inverterade tak och DUO-tak som är extra enkelt att

installera. Det gör att man slipper problemet med att montera och täcka isoleringsmaterialet

med trästrukturer som syns nerifrån och att man även slipper montera glidskyddssyllar

genom takmembranet.

Syllavstånd för typ UK

50 mm

9

1

Glidskyddssystem typ T

4

1

> 300 mm

2

2

5

3

7

2

Takets lutning Syllavstånd

upp till 15° 1200 mm

15-35° 600 mm

4 5

Optigreen glidskyddssystem typ T (bärare):

För tak med en lutande sida och välvda tak med lutning upp till 45°

Optigreens glidskyddssystem typ T består av rotsäkert återvunnet material (polypropylen).

Det enkla kopplingssystemet består av glidskyddsbalkar (3000 mm långa) och

glidskyddssyllar (1050 mm långa) med en höjd på 80 mm.

Syllarna sätts i stödbalkarna och placeras enligt layouttabellens avstånd, taketys

lutning och uppbyggnadens höjd. Dräneringen sker under systemet genom Optigreendräneringsmattan

av typ 800.

Syllavstånd för typ T

Takets lutning Syllavstånd

Upp till 15° 1500 mm

15-20° 1000 mm

20-30° 500 mm

30-40° 250 mm

8

3

1 Takskäggsprofilplatta av metall

2 Vegetationsgräns

3 Optigreen filtermatta typ 150

4 Vegetationsmatta för taklutningar över 15°

5 Optigreen-substrat typ E

6 Optigreen dräneringsmatta typ 800

7 Optigreen glidskyddssyll tillverkad av

polystyrenskum

8 Takisolering, rotmostånd enligt FLL

9 Statiskt effektiv takskäggsbalk

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

21

8

6

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

* baserat på isoleringspanelens

mått

Dräneringsledning, justerbar i höjd från

75 – 105 mm

Optigreen glidskyddssko

Optigreen glidskyddselement

Statiskt effektiv fastsättning baserad på beräkningar

Täckplatta

Optigreen-substrat typ E

Optigreen dräneringsmatta typ 800

Vegetationsgräns


3.1 Glidskyddsystem

typ N (nät) och typ

S (vajer)

1 2

3.2 Förseglade syllar

3

4

Bild 1

Bild 2

3

Tak med skjuvkraftöverföring över hela takytan

En rostfri Optigreen stödprofil som monteras i takmembranet möjliggör montering

med tät anliggning mot understrukturen.

Optigreens stödprofil skruvas fast i takmembranets överlappande del. Den har ett

kapillärbrytande spår och svetsas ihop homogent med takmembranmaterialet. Optigreens

glidskyddssystem sätts enkelt i och fästs i stödprofilen. Det här ger en idealisk

anslutningsmetod för Optigreen glidskyddssystem typ S (vajer) och typ N (nät).

Den maximala möjliga belastningsöverföringen måste beräknas under planeringsfasen.

Syllavstånd för typ N/S

Takets lutning Syllavstånd

upp till 20° 1000 mm

20-25° 500 mm

25-35° 330 mm

35-45° 200 mm

5

1

2

3

4

5

Statiskt effektiv fastsättning på understrukturen

Stödprofil (membrantäckt profil, t.ex. Alwitra-

Evalon med kapillärbrott)

Täckremsor för att försegla fästpunkterna

Glidskyddssyll typ N med fästklämmor

Nätmontering

Tak med skjuvkraftsöverföring till ytstrukturen

Att överföra skjuvkraft till ytstrukturen genom förseglade glidskyddssyllar kräver

nära samarbete med takentreprenören eftersom skruvförbanden i den lastbärande

strukturen måste förseglas i efterhand. Ytterligare råd måste inhämtas innan arbetet

fortsätter. Förseglade glidskyddssyllar måste till exempel installeras som extra

kraftöverföringssyllar utöver Optigreens glidskyddssystem typ T eller för att avlasta

takskäggsprofilen (Bild 1).

I specialfall ska syllar monteras över hela ytan med det avstånd som taklutningen

kräver, men alltid med dräneringsutrymme mellan dem (Bild 2). Detta leder dock till

mycket extraarbete och kostnader för vattentätning och leder till stor läckagerisk. Det

följande arbetet med det gröna taket blir extra avancerat och bör utföras av ett

Optigreen-partnerföretag.

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

22


Optigreen systemlösning ”Trädgårdstak“.

Egenskaper

Specifikationer

Kort beskrivning

> Intensiva gröna ytor

> Användning av taket som extra boyta.

> Buskage, gräsmattor, buskar, dammar och sittplatser.

> Hög energibesparing.

Vikt: 320-680 kg/m 2 or 3,2-6,8 KN/m 2 *

Tjocklek: 260-600 mm

Takets lutning: 0-5° (0-9%)

Vegetationstyp: Buskar-vedartade växter-gräs

Vattenbindning: 70-95 %

Avrinningskoefficient: 0,3 – 0,05

Vattenförvar: ca. 110-160 l/m 2

Ekologiskt värde:

Underhåll och skötsel:

Kostnadsfaktor:

> Lösning 1: utan vattenansamling 0-5°

> Lösning 2: utan vattenansamling 0-2°

Leverans och installation...

... m

23

2 Optigreen skydds- och förvaringsduk av

typ RMS 500 som skyddslager på det rotbeständiga

takmembranet

... m2 60 mm Optigreen avrinningsbräde typ

FKD 60 som dräneringslager utan vattenansamling

... st. Optigreen Triangle kontrolltrumma över

takutloppen

... m2 Optigreen filtermatta typ 200 som filterlager

mellan dränerings- och vegetationslagret

... m2 230-330 mm Optigreen intensiv substrattyp

i* som vegetationsbärare för buskar och

vedartade växter

Alternativ:

... m2 200 mm Optigreen grässubstrat typ R

som vegetationsbärare för gräsmattor

... m2 sådd med valda buskar och vedartade

växter

... m2 sådd med standardfröblandning RSM 9

för slitstarka sportgräsmattor

... m2 Leverans och installation...

... m

Underhållsskötsel

2 Optigreen skydds- och förvaringsduk

RMS 300

... m2 Optigreen rotskyddslager 0,8 cm

... m2 Optigreen skydds- och förvaringsduk av

typ RMS 500 som skyddslager på det rotbeständiga

takmembranet

... st. Optigreen automatisk bevattning för

automatisk bevattning

... st. Optigreen Triangle vattenledningssystem

som består av en kontrolltrumma över takutloppen

och 0,3 längdmeter/m 2 vattenledningsprofiler

per takutlopp

... m2 120 mm Optigreen dräneringslager typ

Perl 8/16 som dräneringslager bestående av

naturligt bulkmaterial för vattenansamling

... m2 Optigreen filtermatta typ 200 som filterlager

mellan dränerings- och vegetationslagret

... m2 230-330 mm Optigreen intensiv substrattyp

i* som vegetationsbärare för buskar och

vedartade växter

Alternativ:

... m2 200 mm Optigreen grässubstrat typ R som

vegetationsbärare för gräsmattor

... m2 Plantering med valda buskar och vedartade

växter

... m2 Sådd med standardfröblandning RSM 9

för slitstarka sportgräsmattor

... m2 * Viktinformationen gäller vattenmättade förhållanden;

60-70 %. Torrvikten motsvarar

cirka 60-70 %.

** Enligt nationella specifikationer.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of Underhållsskötsel CVISION PDFCompressor DT


Typ i

Typ R

Lösning 1

Lösning 2

Lösning 2

Kort produktbeskrivning

Optigreen intensiv substrattyp i* (230 mm)

Alternativ:

Optigreen lätt substrat av typ R (200 mm)

Ett substrat med hög vattenlagringskapacitet, hög vattengenomsläpplighet

och bra luftporvolym utformat för uppbyggnad

i flera lager

Optigreen filtermatta typ 200

Hindrar små partiklar från att bilda

slam i dräneringslagret. Hög vattengenomsläpplighet

Optigreen avrinningsbräde

typ FKD 60 (60 mm)

- Snabb avrinning av överflödigt vatten

- Hindrar vattenansamling på platta tak och

på tak med långa dräneringsavstånd

-

- Lättare uppbyggnad med hög dräneringskapacitet

Optigreen dräneringslager typ Perl 8/16

(120 mm)

- Tömmer överskottsvatten

- Uppbygganden helt genomsläpplig för rötter

- Enkel utjämning av ojämnheten

- Stor vattentank finns för växterna

- Vattenansamling möjlig

Optigreen Triangle vattenledningssystem

(patenterat)

För snabb vattenspridning och fördelning,

består av en kontrolltrumma och vattenledningsprofiler

Optigreen rotskyddslager 0,8 mm

Som vattentät ansamlingsbehållare

Optigreen skydds- och förvaringsduk

typ RMS 300/500

Hindrar skador på rotskyddslagret eller

takmembranet och förvarar vatten

Specifikationer och detaljerade ritningar

finns på www.optigreen.com

Specifikationer och detaljerade ritningar finns på www.optigreen.com

Lösning 1: 0-5° Lösning 2: 0-2°

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

24


Optigrün Optigreen Produktlösung Produktlösning Substrate. ”Bevattning“.

1. Allmänt

2. Vattenansamling i

dräneringslagret

Vattencirkulation i vid intensive grön

takbeläggning

3. Automatisk bevattning

”under marken”

Trots att alla Optigreen-systemlösningar är utformade för att samla och lagra stora

mängder vatten med förhållandevis låg viktinverkan behöver framförallt intensiv grön

takbeläggning extra bevattning. Olika bevattningsstrategier från Optigreen ger ekonomisk

användning av vatten som „råmaterial“:

> Vattenansamling i dräneringslagret

> Automatisk bevattning „under marken“

> Soltankbevattning

Trots beprövad och testad teknik behöver vegetation i växtfasen extra bevattning för

hand eller via spridare. Växterna når inte bevattningssystemet under jord förrän de

har fått längre rötter.

Vid intensiv grön takbeläggning är förvaring av extra vatten i Optigreen-dräneringslagret

genom ansamling den mest ekonomisk vattenlagringsmetoden. Takutloppet

ställs in på önskad höjd mellan 30 och 70 mm med Optigreens ansamlingssats. Optigreen-dräneringslagret

typ Perl 8/16 måste därför ha en motsvarande uppbyggnadshöjd

på 8-12 cm.

Observera att den maximala vattennivån alltid måste vara minst 50 mm under

Optigreen-filterduken. Det här avståndet måste ökas till 70 mm om Optigreens

automatiska bevattningssystem används. Detta hindrar att det överliggande Optigreen-substratet

blir vattenmättat. Det ansamlade vattnet stiger till de högre rotade

substratlagren genom kapillärkraft.

1 Optigreen-substrat typ i

2 Optigreen filtermatta typ 200

3 Optigreen dräneringslager typ Perl 8/16

4 Optigreen Triangle vattenledningssystem

5 Optigreen skydds- och separationslager

RMS 500

6 Rotsäkert takmembran – max. ansamlingshöjd

på takmembranet = 100 mm. Annars

takmembran enligt DIN 18195-6

7 Ångbarriär

Optigreens automatiska bevattning i kombination med Optigreen dräneringslager

typ Perl 8/16

Optigreens automatiska bevattning i kombination med Optigreen dräneringslager typ

Perl 8/16

Optigreens automatiska bevattningssystem ska ses som ett komplement till vattenansamlingen.

Om det ansamlade vattnet inte räcker ska bevattningen kompletteras med

färskvatten. Principen för Optigreens beprövade automatiska bevattning är enkel och

pålitlig: Den styrs av en flytmätare, färskvattenventilen slås på och stängs av automatiskt.

Om vattennivån sjunker när det är torrt följer mätaren med och en minimal vattennivå

bibehålls. Vattnet fördelas i Optigreen-dräneringslagret av typ Perl 8/16 av Optigreen

triangle-vattenledningsprofilerna som är anslutna till bevattningstrumman.

Optigreens automatiska bevattningsenhet i Optigreen -kontrolltrumman fungerar

utan ström och behöver bara slås på eller stängas av och kontrolleras före och efter

vintersäsongen. Ett Optigreen automatiskt bevattningssystem räcker till en takträdgård

på upp till 400 m 2 .

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

25

1

2

3

4

6

7

5


4. Soltankbevattning

Automatisk bevattning „under marken“

Specifikationer och krav:

> Vattentryck vid vila max. 6,0 bar.

> Vattentryck vid flöde min. 0,7 bar.

> Trycksatt vattenrör med nominell diameter på 15 (1/2 tum), anslutning för automatisk

enhet 1/2 tum.

> Installation av förtillverkade Optigreen-element (mantelrör) av takläggare om de

dras genom taket.

5

4

1

6

Optigreen soltankbevattning är en idealisk metod för att transportera regnvatten

kostnadseffektivt till taket i bevattningssyfte. Systemet bygger på en enkel princip:

> Överflödigt vatten samlas i en tank

> Det ansamlade vattnet transporteras till taket med solpumpar

> Där används det för bevattning under torra perioder.

2

7

3

1 Optigreen kontrolltrummahölje

2 Kontrolltrumma – sidodelar för

bevattning

3 Optigreen Triangle vattenledningssystem

Optigreen automatisk bevattning:

4

5

6

7

Anslutning för trycksatt vattenrör

Flytmätarplatta

Trycksatt vattenrör som matas

genom mantelröret

Basplatta: Optigreen kontrolltrumma

Kontrolltrumman är ca 300 mm högre

än det gröna taklagret.

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

26


Optigreen systemlösning ”Trädgårdstak“.

1. Dränerings-

lösning

2. Alternativ

Optigreen avrinningsbräde typ FKD 60 eller Optigreen dräneringslager typ Perl 8/16

Optigreen-dräneringslagret typ Perl och Optigreen-avrinningsbrädet typ FKD uppfyller

riktlinjerna för gröna tak och passar som dräneringslager för intensiv grön takbeläggning.

Skillnaden ligger i materialet och när det används med konstbevattning.

Optigreen dräneringslager typ Perl 8/16 (120 mm)

> Naturmaterial.

> Absorberar vatten och tömmer bara ut överflödigt vatten.

> Vattenbindning ca 18 liter/m 2 x 120 mm.

> Helt genomsläppligt för rötter.

> vattenansamlingen i dräneringslagret i kombination med ett mycket kostnadseffektivt

automatiskt ansamlings-/bevattningssystem (se Bevattning på sidan 80).

Optigreens avrinningsbräde typ FKD 60 BO

> Lättviktsmaterial.

> Vattenförvaring ca 12 liter/m 2 .

> Snabb vattendränering.

> Lägre lagerhöjd:

> Ingen ansamling av vatten på takmembranet.

> Inget automatiskt ansamlings-/bevattningssystem möjligt.

> Bevattning ovanifrån, till exempel genom droppning eller artificiella regnsystem.

Vilka utformningsalternativ har Trädgårdstaket?

I stort sett är allting möjligt. Trädgården på marken flyttas till taket och

ger extra rörelseyta.

> Buskage

> Vedartade växter

> Gräsmatta för avkoppling

> Dammar

> Terrasser och stigar

> Paviljonger och pergola

> Sandlådor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

27


Optigreen Produktlösning ”Omgivningar“.

1. Användnings-

områden

2. Optigreen omgiv-

ningselement

3. Optigreen omgiv-

ningselement ES

av rostfritt stål

11

Optigreen-omgivningar används för att skapa:

> Kanter till upphöjda rabatter.

> Attraktiva och snygga kanter för Optigreen gröna tak.

> Gränser mellan Optigreen gröna tak och stigar, terrasser och ballastområden.

> En omgivning runt det gröna takets uppbyggnad om höjden vid anslutningen till

takkanten är för låg.

Optigreen omgivningselement Z, T, L

Effektfull kant mellan Optigreen-systemets uppbyggnad och andra ytor samt som

kant.

> Material: fibercement.

> Låg vikt: 9 kg (160 mm hög) till 15 kg (340 mm hög) per element (1200 mm lång).

> I olika höjder och längder: standard och anpassade.

> Olika typer: Z = Trapetsform, L = L-vinkel, T = T-form.

> Färger enligt RAL.

> Hållbar.

> Lätt att installera.

Visuellt attraktiv, kant av hög kvalitet för Optigreen-systemets uppbyggnad som en

avslutande kant mot andra områden.

> Material: rostfritt stål 2 mm.

> Färg: rostfritt stål, borstat.

> Lätt vikt: 16 kg/längdmeter vid 500 mm höjd

> Finns i olika höjder från 150 mm.

> Hållbar.

10

9

1

2

3

4

5 6

7

8

1 Optigreen-substrat typ i

2 Optigreen filtermatta typ 105

3 Optigreen dräneringslager typ Perl 8/16

4 Max. vattenansamling

5 Optigreen rotskyddslager

6 Optigreen skyddsmatta typ RMS

7 Takmembran, rotmostånd enligt FLL

8 Takkonstruktion

9 PVC-klädd metallplatta

10 Omgivningselement ES

11 Plattor

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

28


Optigreen Produktlösning ”Växter“.

Mossa - Sedum

Botaniskt namn Allmännamn

Sedum

Sedum album Vit fetknopp

Sedum sexangulare Kantig fetknopp

Sedum lydium glaucum Lydisk fetknopp

Sedum reflexum Stor fetknopp

Sedum floriferum Smaragdfetblad

Sedum spurium Kaukasiskt fetblad

Sempervivum arachnoideum Spindelvävstaklök

Sempervivum montanum Bergstaklök

Mossa-Sedum-Örter

Botaniskt namn Allmännamn

Sedum/Örter

Anthemis tinctoria Färgkulla

Campanula rotundifolia Liten blåklocka

Dianthus carthusianorum Brödranejlika

Hieracium aurantiacum Rödfibbla

Hieracium pilosella Gråfibbla

Petrorhagia saxifraga Klippnejlika

Potentilla verna Småfingerört

Sanguisorba minor Pimpinell

Saponaria ocymoides Såpnejlika

Sedum album Coral Carpet Vit fetknopp Coral Car-

pet

Sedum sexangulare ”White Tatra” Kantig fetknopp

Sedum reflexum Stor fetknopp

Sedum spurium Kaukasiskt fetblad

Sempervivum arachnoideum Spindelvävstaklök

Semparvivum montanum Bergstaklök

Thymus serpyllum Backtimjan

Gräs

Carex montana Mountain Sedge

Festuca ovina Sheep‘s Fescue

Poa alpina var. vivipara Alpine Fescue

Sedum - Gräs -Örter

Botaniskt namn Allmännamn

Sedum/Örter

Achillea millefolium Röllika

Achillea tomentosa Stenröllika

Allium schoenoprasum Gräslök

Antennaria dioica Kattfot

Anthemis tinctoria Färgkulla

Centaurea scabiosa Väddklint

Chrysanthemum leucanthemum Prästkrage

Dianthus carthusianorum Brödranejlika

Hieracium pilosella Gråfibbla

Hieracium x rubrum Rödfibbla

Petrorhagia saxifraga Klippnejlika

Potentilla verna Småfingerört

Prunella grandiflora Praktbrunört

Sanguisorba minor Pimpinell

Saponaria ocymoides Såpnejlika

Sedum album Coral Carpet Vit fetknopp Coral Car-

pet

Sedum reflexum Stor fetknopp

Sedum sexangulare ”White Tatra” Kantig fetknopp

Sedum spurium Kaukasiskt fetblad

Thymus montanus Bergstimjan

Thymus serpyllum Backtimjan

Verbascum phoeniceum Kungsljus

Veronica teucrium Praktveronika

Gräs

Carex facca Blågrön starr

Carex humilis Dvärgstarr

Festuca amethystina Svingel Festuca amet

hystina

Festuca ovina Fårsvingel

Poa compressa Berggröe

Buskar-perenner och träd

Nästan obegränsat arturval (inga träd över 6 m höjd)

> Inga bambusarter

> Inga starkt rotbildande arter eftersom de tränger undan

andra växter.

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

29

Växter


Optigreen Produktlösning “Underhåll och skötsel”.

1. Skötselfaser

2. Åtgärder

Ingenting växer utan omvårdnad – det gäller även för gröna tak. Till och med ballasttak

utan gröna delar måste underhållas en gång om året. Gröna tak är inget undantag.

De tyska FLL-riktlinjerna för gröna tak och österrikiska ONR 121131 handlar bland annat

om skötsel och underhåll av gröna tak.

Skötseln av gröna tak kan delas in i tre delar:

Avslutningsskötsel Utvecklingsskötsel Underhållsskötsel

Installation av grönt tak

Bortrensning av ogräs.

Hålla dräneringstrumman fri.

Hålla säkerhets- och brandskyddsvägarna

fria

1 år

(godkännandestatus)

2-4 år

(målvegetation uppnådd och bibehålls)

1. Avslutningsskötsel

Det här är en del av installationen av det gröna taket och fortsätter tills ett slutgiltigt

godkännande ges enligt ett defnierat „godkännandevillkor“. Växt -

täcket täcker cirka 60 % och är därför inte helt klart. Tid: ca 12-15 månader.

2. Utvecklingsskötsel

Följer på avslutningsskötseln och pågår tills målvegetationen täcker ca 90 %.

Tid: ca 2-4 år.

3. Underhållsskötsel

Målvegetationen ska bibehållas när den har växt upp.

Underhållsåtgärderna är i princip desamma under samtliga skötselfaser. De varierar i

behov på grund av hur vegetationen utvecklas och hur intensiva nedanstående åtgärderna

utförs. Tak med stora gröna ytor kräver underhåll 1-2 gånger per år medan mer

koncentrerade planteringar kräver 3-10 tillfällen per år. Optigreens samarbetsföretag

för ett skötselprotokoll för att visa vilka åtgärder som vidtagits.

Följande skötsel- och underhållsåtgärder ska utföras vid behov på både vidsträckta

och koncentrerade gröna tak:

> Bevattning (huvudsakligen under växtfasen).

> Bortrensning av oönskad växtlighet.

> Klippning vid behov.

> Gödning med Opticote långtidsverkande gödning.

> Borttagning av skott, löv och avfall.

> Återsådd eller omplantering av dåligt etablerade punkter, påfyllning av substrat.

> Växtskydd.

> Rensning av kanter, säkerhetszoner och plattlagda ytor.

> Rengöring av rännor, kontrolltrummor, takutlopp etc.

Koncentrerade planteringar kan även kräva följande extraåtgärder:

> Klippning.

> Komposttäckning.

> Vinterskyddsåtgärder.

> Flyttning och/eller borttagning av buskstöd.

> För åtkomliga gräsytor: mossrivning, luftning, sandfyllning.

> Underhåll av bevattningsanläggningar.

För stora gröna ytor: Cirka 1-2 gånger om året. Enligt avtal med din Optigreen-partner.

För koncentrerade gröna ytor: Cirka 3-10 gånger om året. Enligt avtal med din Optigreen-partner.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

30


3. Optigreen Opticote

långtidsverkade

gödning

Vatteninförsel

4. Optigreen-substrat

”Plus“

SAMMAN-

FATTNING

Opticote är ett långtidsverkande gödningsmedel som verkar i cirka 8-9 månader. Hur

länge det verkar beror på temperaturen. Näringsämnena frigörs enligt spridningsprincipen

och styrs av regulatorn i gödningens beläggning.

Opticote fungerar när växterna behöver näring – med tillräcklig fukt och högre temperaturer.

Inga näringsämnen spolas bort.

Näringsmedelspridning

Fördelar med Opticote

> Jämn näringstillförsel under hela tillväxtperioden.

> Ingen övergödning tack vare att gödningen är belagd.

> Långsam leverans hindrar näringsämnena från att spolas ut i dräneringssystemet.

Opticotes sammansättning:

Kväve N 18 %

Fosfat P2O2 6 %

Kaliumoxid K2O 8 %

Magnesiumoxid MgO 2 %

Nödvändiga doser för Optigreen gröna tak [per år]:

Stora gröna tak, nytt system 50-60 g/m 2

Stora gröna tak, skötsel 50 g/m 2

Koncentrerade gröna tak, nytt system 100 g/m 2

Grönt bärlager, nytt system 100 g/m 2

Koncentrerade gröna tak, skötsel 60 g/m 2

Regulator

Syntetisk hartsbeläggning

Avgivande av näringsämnen

Optigreens substrat kan berikas och därigenom förgödslas med Optigreens långtidsverkande

gödning på begäran. Det finns inget behov av inledande gödning vid avslutningsskötseln.

> Inte ens den bästa planering och utförande kan lyckas utan regelbunden skötsel

och underhåll.

> Vi rekommenderar starkt att man använder Optigreens långtidsverkande gödningsmedel

Opticote.

> Skötsel och underhåll från Optigreens samarbetsföretag är billigare och rekommenderas

– det bör tas med i planerings- och anbudsfasen och beskrivas i detalj.

> Planerna ska innefatta vattenanslutningar, takåtkomst och fallskydd

”OPTISAFE” för att underlätta underhållet.

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

31


Optigreen produktlösning ”Vegetationsplantering/godkännande“.

1. Vegetation

2. Hydrosådd

3. Torrsådd

Vegetationsplantering och godkännande

Det finns många olika sätt att plantera och etablera det gröna elementet på ett grönt

tak. Ditt val bland de fyra metoderna som beskrivs här ska bygga på kostnad samt hur

snabbt du vill att taket ska grönska och blomma. Som en tumregel kan man säga att

april till juni och september till november lämpar sig bäst för plantering.

Plantering under övriga månader kräver större noggrannhet och medför större risk att

misslyckas. Om vegetationen etableras och växer beror till stor del på hur noggrant

föreberedelse- och utvecklingsarbetet har skötts.

Användningsområde: Vidsträckt grön takbeklädnad

Används tillsammans med Optigreens systemlösning „Ekonomitak“, möjligen även

med Optigreens systemlösningar „Naturtak“ och „Fördröjande tak“.

Kort beskrivning

Den här processen tillämpas mest på stora gröna tak och enkla lager. I den här metoden

blandas Optigreen-frön av typ A, fästmedel och vatten samt Optigreen groningssubstrat

och sprids på taket. Före detta sprids sedumskott (cirka 50 g/m2) för hand

och täcks med Optigreens groningssubstratvätska.

Egenskaper

> Kostnadseffektiv variant av plantering.

> Jämn spridning av frön.

> Bra skydd mot vind- och regnerosion.

> Ca 60-80 % täckning efter ett år.

> Lämpligt för takytor från 1000 m2.

Godkännande*

> När man har uppnått 60 procent täckning.

Användningsområde: Vidsträckt grön takbeklädnad

Optigreens systemlösning „Naturtak“, även tillsammans med Optigreens system-

lösningar „Ekonomitak“ och Fördröjande tak.

Kort beskrivning

Den här processen används normalt för mindre gröna takprojekt. Här används

ca 1 g/m2 Optigreen-frön av typ A (på Optigreen-substrat av typ M) eller typ E

(på Optigreen-substrat av typ E) och cirka 50 g/m2 sedumskott sprids för hand

och vattnas.

Egenskaper

> Kostnadseffektiv variant av plantering.

> Ca 60-80 % täckning efter ett år.

> Rekommenderas för mindre ytor (under ca 1000 m2).

> Sådd med enbart sedumskott är också möjligt och då med omkring 70-90 g/m2.

Godkännande*

> När man har uppnått 60 procent täckning.

* Godkännandestatus: Godkännandestatusen enligt nuvarande riktlinjer för gröna tak uppnås normalt efter

ett år och tillämpas i samband med ett underhålls- och skötselkontrakt. Ett första godkännande ska följa

installationen av det gröna takets uppbyggnad inklusive växterna och fröna. Det första godkännandet är

samtidigt det slutliga godkännandet om inget skötsel- och underhållsavtal har undertecknats.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

32


4. Plantering

5. Vegetationsmattor/

Gräs

Användningsområde:

> Vidsträckt grön takbeklädnad

Optigreen systemlösning Naturtak, möjligen även tillsammans med lösningarna

Naturtak, Bindande tak och Temperaturtak

> Tät grön takbeklädnad

Optigreen systemlösning Trädgårdstak och Landskapstak, möjligen även med

Temperaturtak

Kort beskrivning

Små buskgrupper planteras i substratet för vidsträckt grön takbeläggning. Kraven för

vidsträckt takbeläggning är ca 15-25 plantor per kvadratmeter vid en krukstorlek på

4-5 cm.

Kraven för tät grön takbeläggning beror på vald växttyp (buskar och träd) och deras

gruppstorlek.

Egenskaper

> Planteras på landskapsutformade gröna tak, särskilt om de är synliga

> Används för tät grön takbeläggning

> Ca 60-80 % täckning efter ett år

> Högre kostnad än såddmetoden

Godkännande*

> När lämplig tillväxt har uppnåtts i den beskrivna volymen.

Användningsområde:

> Vidsträckt grön takbeklädnad

Optigreens system lösningar Lutande tak och Lättviktstak, möjligen även

tillsammans med Optigreens systemlösningar Naturtak, Bindande tak och Temper-

aturtak.

> Tät grön takbeklädnad

Optigreens systemlösning Trädgårdstak och Landskapstak med gräsytor för

fritidsbruk

Kort beskrivning

Förodlade Optigreen-vegetationsmattor och Optigreen-gräs med förodlade växttyper

placeras på substratet och vattnas.

Egenskaper

> Omedelbar ytavslutning och helt grönt tak med cirka 80-100 % täckning.

> Som drivskydd för utsatta vidsträckta gröna ytor.

> Som erosionsskydd för branta gröna tak.

> Optigreen-gräs är att föredra före sådd på gräsmatteytor.

> Kostnadsintensiv variant av plantering.

> Optigreens vegetationsmattor med olika bärare för olika tillämpningar: Nedbrytbara

naturfibrer för platta tak och tak med lätt lutning (upp till 15 grader), nedbrytningssäkert

klonät för branta tak från 15 grader.

Optigreen vegetationsmatta typ SM/G: Sedum, mossa på bärare av nedbrytbart material

Optigreen vegetationsmatta typ S/G: Sedum på bärare av nedbrytbart material

Optigreen vegetationsmatta typ SKG/G: Sedum, örter och gräs huvudsakligen på nedbrytbara bärare

Optigreen vegetationsmatta typ SM/KG: Sedum, mossa på nedbrytningssäkra klonät

Godkännande*

> När man har uppnått 80 % (vegetationsmattor) eller 95 % (gräs) täckning och stadig

rotbildning.

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

33


Optigreen produktlösning “Skydd mot vindupplyftning/vinderosion“.

1. Villkor

2. Skydd mot vindupplyftning

Innerområde:

Hörn och kanter:

Ett tak utsätts för olika vindstyrkor som kan orsaka både direkta och indirekta skador

på takmembranet och det gröna takets uppbyggnad.

Det är skillnad mellan skydd mot vindupplyftning för takmembranet eller värmeisoleringen

på inverterade tak och skydd mot erosion för det gröna takets uppbyggnad.

Löst installerade takmembran och andra lager på inverterade tak måste fästas och

hållas på plats genom vikten hos det gröna takets lager.

De aktuella riktlinjerna för platta tak föreskriver olika belastningar för de inre delarna

samt kant- och hörnområdena på taket, beroende på byggnadens utformning, byggnadens

vikt och vindområdena.

Följ gällande nationella bestämmelser för nödvändiga belastningar för skydd mot

vindens sugkraft.

Torrvikten hos Optigreens systemlösningar räcker oftast för att ge den minimala belastning

(cirka 45-85 kg/m 2 ) som krävs för innerområdet.

Optigreens lättviktstaklösning är inte lämplig för löst installerade takmembran

eller inverterade tak. I dessa fall måste takmembranet förstärkas mekaniskt eller

med fästmedel.

Större belastningar (130-360 kg/m 2 ) krävs för att uppnå tillräcklig säkerhet i hörn- och

kantområden. Dessa belastningar kan uppnås på två olika sätt:

> En stenbädd 16/32 mm med ett minimilager på 50 mm till 100 mm. Vikt ca.

100 – 200 kg/m 2 .

> Betongplattor 40/40/5 till 40/40/10. Vikt 100 – 200 kg/m 2 .

> Färdiggjutna betongdelar, gräsplattor.

> Betong som blandas på plats på skydds och dubbla separationslager. Dimensioner

och förstärkningar enligt vidhäftningskraven, till exempel 250/250/10.

Vikt ca 300 g/m 2 .

> Extra substrathögar. Torrvikt: per centimeter omkring 8 kg/m 2 .

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

34


1

2

3

4

3. Skydd mot vind

4. Skyddsåtgärder för

vedartade växter och

lösa detaljer

SAMMAN-

FATTNING

Man måste vidta åtgärder för att säkra det gröna takets lager mot blåsten, beroende

på byggnadens höjd och placering. Alla Optigreens systemlösningar är vindsäkra när

ett slutet vegetationshölje har etablerats. Utifrån vår långa praktiska erfarenhet från

Optigreen Partner Association kan vi rekommendera följande lösningar:

Grundläggande förebyggande åtgärder:

> Vegetationsbarriärer mot kant- och hörnområden.

> Lämna kanten och åsen på utsatta lutande tak fria från växter (betongplattor,

täckplattor).

> Vindsäkra höljen på kontrolltrummor som den låsbara Optigreen-kontrolltrumman.

> Regelbunden skötsel och underhåll från ett Optigreen-partnerföretag: förberedelse

och utveckling och/eller underhållsskötsel.

Särskilda åtgärder måste vidtas vid:

> Tak som är högre än 20 meter

> Utsatta takområden, oavsett byggnadens höjd.

> Tak med låga räcken (lägre än 500 mm).

> Områden med korsningar och anslutande strukturer.

Särskilda förebyggande åtgärder är...

> Optigreen vegetationsmatta för kantområden och Optigreen hydrosådd med Optigreen

antierosionsfäste vid innerområdet.

> Användning av ihopkopplade gräsplattor för hörn och kantområden med en bredd

på minst 1000 mm. Dessa kan fyllas med ballast och substrat.

> Alternativt: en 500 mm bred plattgång (tunga plattor behövs) med avbrott vid

kant- och hörnområden, i kombination med en vegetationsmatta (1000 mm bred,

fäst i plattorna).

1

2

3

4

Problem: vinderosion i hörnområdet

Problem: ej säkrad kontrolltrumma

Lösning: fyllda hopkopplingsbara gräsplattor

Lösning: vegetationsmatta runt kanterna

Täta plantering kan kräva extra

skyddsåtgärder för t.ex. träd och

saker som en pergola.

1

2

3

Nät av galvaniserat stål

Stenar

Hopkopplade gräsplattor

1 2

> Gröna taklager måste göras vindsäkra, dvs. lagren måste skyddas mot vinderosion.

Specifikationer från planeraren eller gröna tak-leverantören.

> Skydd mot vindupplyftning genom att lägga på extra vikt behövs bara på löst installerade

takmembran. En extra belastning behövs inte om takmembranet är fäst

genom fästmedel eller mekaniska fästen.

> Skydd mot vindupplyftning genom att lägga på extra är alltid nödvändigt på inverterade

tak.

> Den pålagda vikten måste även räcka för torra förhållanden. Den nödvändiga belastningen

ska avgöras enligt de riktlinjer för platta tak som tillverkaren meddelar

eller som anläggningsentreprenören eller byggingenjören beräknar.

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

35

3


Optigreen Produktlösning “Fallskydd”.

1. Standarder och lagar

§§

2. OPTISAFE

STEG 1: Placera

STEG 2: Installera

STEG 3: Täck

STEG 4: Klart!

Ägaren eller ombudet måste sammanställa en skydds- och hälsoplan för anläggningsarbetet

och följande arbete under planeringsfasen. Skyddsmekanismer mot fall måste

finnas om fallhöjden är 3 m.

Förankringsenheter för vajerskydd. Förankringsenheter kan användas om det finns

lämpliga system och om sidoskydd eller takskyddsställningar inte kan användas på

grund av tekniska begränsningar eller på grund av anläggningsmiljön. De får bara

användas för skötsel- och underhållsarbete.

FLL-riktlinjerna för gröna tak: Fallskyddsenheter för installations- och underhålls-

arbete ska tas med i utformnings- och anbudsfasen.

En grundprincip med fyra produktlösningar

Det patenterade Optigreen-fallskyddssystemet OPTISAFE, testat enligt EN 795, är en

förankringsenhet för platta tak med 0-5° lutning för att bära upp en person med personlig

skyddsutrustning.

OPTISAFE är en systemutveckling som inte går genom takmembranet och/eller takkonstruktionen

utan ger certifierad säkerhet genom vikten hos Optigreens gröna taksystem

eller ballastvikt.

> Testat enligt EN 795 + CE-märkning.

> Vinnare av GaLaBaus innovationsmedalj 2004.

> Ingen penetrering av takmembranet.

> Oberoende av understrukturer på platta tak med 0-5° taklutning. Endast för skötsel

och underhåll.

> Inga avbrott i temperaturisoleringen.

> Snabb och ekonomisk installation.

> Permanent fallskydd.

> Godkänt för användning vid vinterförhållanden.

> Liten minimibelastning i torra förhållanden: från 8 cm för ett lager. Därför är alla

Optigreen-systemlösningar lämpliga. Undantag: Optigreen systemlösning

„Lättviktstak“ Optigreen ”Ekonomitak” systemlösning efter konsultation.

6

5

4

3

1

2

3

4

5

6

2

1

Optigreen grönt taklager.

Optigreen skydds- och förvaringsduk

typ RMS

Takmembran

Optisafe säkerhetsmatta

Optisafe säkerhetspanel

Optisafe basplatta med

stolpe

G R Ö N A T A K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

36


Optigreen Produktlösning “Fallskydd”.

3. Layoutplanering

OPTISAFE

4. Ytterligare

Opti green-produkt

lösnigar för fallkydd

SAMMAN-

FATTNING

Följande OPTISAFE-typer finns:

OPTISAFE TYP L Vajer

Säkerhetsvajer parallellt med

takkanten för gröna tak och

ballasttak.

OPTISAFE TYP P Punkt

En förankringspunkt för gröna

tak.

OPTISAFE TYP K

Småsten

En förankringspunkt för ballasttak.

OPTISAFE TYP G Räcke

Permanent räcke för gröna tak

och ballasttak för skötsel och

underhåll och utrymningsvägar.

Optigreen produktlösningar för fallskydd.

För att skapa en layoutplan behövs följande detaljer: Taklutning, översiktet över takets

topp med mått och takpenetreringar och/eller överliggande strukturer, takhöjd samt

den tänkta Optigreen gröna taksystemlösningen.

Optigreen avgränsningselement med

räcken.

Optigreen avgränsningselement Trapets

består av betong och har ett

räcke längst upp. Det får den beprövade

stabiliteten genom sin egen vikt

och det gröna taklagret.

Optigreen växtlådor från Räckeserien.

Fristående Optigreen växtlådor med

integrerade rostfria stplräcken. Stabilit

uppnås genom substratets vikt. En

broschyr över växtlådor med ytterligare

intressanta typer och lösningar

kan beställas (se sidan 99).

Nationella bestämmelser måste följas!

> Ägare, designers och/eller skyddsombud måste se till att det finns tillräckliga fallskyddsåtgärder

p plats under anläggnings- och underhållsarbetet.

> OPTISAFE är en innovativ, pålitlig produktlösning för platta tak med fyra produkttyper

som inte penetrerar taket eller takmembranet.

> Optigreen international AG planerar OPTISAFE-förankringspunkter snabbt och

utan kostnad.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

37


G R Ö N A T A K

TYSKLAND

Optigrün international AG

Am Birkenstock 19

72505 Krauchenwies

Tel. +49 (0) 7576 / 772-0

Fax +49 (0) 7576 / 772-299

Web www.optigruen.de

www.optigreen.com

E-mail info@optigruen.de

Vilka vi är.

Svenska NaturTak AB huvudsakliga verksamhet ligger

inom området gröna tak, vårt mål är att förse Sveriges

tak och väggar med hållbar växtlighet med mycket hög

kvalitet.

Vårt gemensamma intresse för gröna tak och hållbar

miljö utifrån våra olika kompetenser och branscher

gjorde att vi startade Svenska NaturTak

Odling av sedummattor och sedumskott sker på vår

anläggning strax söder om Malmö, mitt i en av norra

Europas starkaste tillväxt region.

Vi är distributörer och anläggare för Optigrun International AG

ett av Europas främsta företag inom gröna tak, de har under

40 års tid komponerat och utvecklat olika gröna tak system.

Optigreen Partnership Association finns i Europa,

Asien och USA.

> Kompetenta råd kan fås via Optigreen områdeschefer,

anläggningstekniker och partnerföretag.

> Många tjänster levereras utan kostnad:

Insamling av prestandaspecifikationer och CADdetaljer,

datorstödd beräkning av vattenbindningskapacitet,

beräkning av kostnadsriktlinjer

m.m.

> Objektrelaterade anpassade lösningar.

> Stort produktsortiment med många systemlösningar

och delvis patenterade produktlösningar.

> Hög kvalitet genom såväl intern som extern

kvalitetskontroll. DIN EN ISO 9001-certifiering.

> Mycket hög kvalitet på arbetet genom utbildade

och erfarna Optigreen-partnerföretag.

> Uppfyllande av landsspecifika direktiv för

gröna tak.

> Stöd efter slutfört projekt: underhåll och service,

arbetssäkerhet, PR.

> Marknadsföring av gröna tak.

> Utbildning av formgivare och administrations-

avdelningar.

> Aktivt deltagande i samarbetsorgan för gröna tak.

Verband für Bauwerksbegrünung

SVERIGE

Svenska NaturTak AB

Stamgård

21874 Tygelsjö

Tel. +46 (0)709/466373, (0)706/777700

Fax +46 (0)40/466246

Web www.svenskanaturtak.se

www.optigreen.com

E-mail info@svenskanaturtak.se

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

PU 01-2012

More magazines by this user
Similar magazines