Last ned årsmeldingen her. - Nordland Teater

nordlandteater.no

Last ned årsmeldingen her. - Nordland Teater

ÅRSBERETNING 2007


INNHOLD

Styrets beretning

Kunstnerisk aktivitet

Fakta om forestillingene

Vinterlysfestivalen

Div. samarbeid

Gjestespill utenom festival

Årsmelding Nordland Teater 2007

Teaterfaglig samarbeid

Utleie av lokaler

Styret og personalet

Rapport

Regnskap

Balanse

Noter

Revisjonsberetning

Billedkavalkade

Ansvarlig utgiver: Are Nakling og Reidar Sørensen

3

4

5

8

10

11

12

14

15

16

17

18

20

21

22

Redaksjon: Reidar Sørensen, Are Nakling, Gerd Dreyer Larsen, Øystein Bentzen

Forsidebilde: Cato Skimten Storengen som Frank N Furter i The Rocky Horror Show. Foto: Malin Arnesson

Foto side 2: Skuespillerensemblet i The Rocky Horror Show. Foto: Malin Arnesson

Bakside: Nordland Teaters turnebuss på Nesna. Foto: Øystein Bentzen

Grafisk produksjon og trykk: Xpresstrykk AS, Mo i Rana

Opplag 300


IINNLEDNING

Året 2007 har vært det andre driftsår

i nye lokaler, lokaler som stod ferdig

oktober 2005.

Nybygget må sies å innfri våre forventninger

til fulle, det har blitt en

funksjonell og praktisk produksjonsog

framvisningsarena. Det gir teatret

full råderett over egen aktivitet, planlegging

og drift skjer ut fra egne prioriteringer.

Styret har i tillegg hatt fokus på at

aktiviteten på turne skal prioriteres

like sterkt som før. Noe av hensikten

med de nye lokalene, ha vært å kunne

styrke våre forberedelser for turneaktiviteten.

Våre lokaler gjenspeiler i format,

type og størrelse det vi ofte

møter på turne i kulturhus, idrettshaller

og samfunnshus i Nordland fylke.

Nordland Teater har lagt vekt på, i tillegg

til turneaktiviteten, at våre nye

lokaler skal bidra til å friste vårt nærmiljø

inn til våre egenproduksjoner

eller til de gjestespill med mer vi er

vertskap for. Publikumsbesøk i våre

lokaler viser en 3-dobling fra 2004 til

2007, vi opplever således en voksende

interesse for våre aktiviteter i

lokalsamfunnet.

I tillegg er også de økonomiske målsettinger

nådd. Nybygget drives

innenfor rammen av de tilgjengelige

økonomiske ressurser. Den ordinære

driften er også gjennomført innenfor

budsjettrammene.

Styret er fornøyd med en publikumstilslutning

på omtrent 28.600 besøkende

totalt. Publikumsbesøket er

omtrent like høyt som året i forkant.

Besøkstallet er mer enn det som var

målsettingen og det er tilfredsstillende.

Av dette er publikumstallet på

turne om lag 15.900.

Teatrets virksomhet er delt i tre; egenproduksjoner,

samarbeidsprosjekt og

samvirke med øvrig kulturliv og ovennevnte

besøkstall er summen av disse

delvirksomhetene.

STYRETS BERETNING

Egeninntektene økte i 2007 med nær

30 % sammenlignet med året før.

ØKONOMISKE FORHOLD

Styret har sterk fokus på oppfølging

av økonomien i forhold til budsjett. På

bakgrunn av dette og en positiv egenkapital

anser styret at fortsatt drift er

forsvarlig.

Jo mer Nordland Teaters økonomiske

grunnlag fra det offentlige styrkes, jo

flere forestillinger kan vi gi nordlandsbefolkningen.

Styret hilser således velkommen

Kulturmeldingen og

Kulturdeparte-mentets oppfølging

angående styrking av turneaktiviteten,

og imøteser en ytterligere styrking

av regionteatrenes økonomi.

Rettvisende oversikt over utvikling

og resultat

Regnskapet pr.31.12.2007 viser et

driftsoverskudd på kr.1.075.158,43.

Det samlede årsresultat, etter netto

finanskostnader, viser et overskudd på

kr. 21.749,71.

Omsetningen ble i 2007 12 % høyere

enn i 2006, den økte fra 25,2 millioner

kroner til 28,2 millioner kroner.

Det kommer først og fremst av økte

offentlige tilskudd til drift av nye lokaler

og økt aktivitet. De samlede investeringer

i varige driftsmidler var i

2007 på kr. 853.000, noe som er kr.

420.000 mer enn i 2006. Sum eiendeler

var pr. 31.12.2007 på 33,0 millioner

kroner, sammenlignet med 33,2

millioner kroner i 2006.

Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.

LOKALITETER

Teatret holder til i egne nybygde lokaler

i Rådhusalleen. Lokalene inneholder

2 scener, Hovedscenen og Blackboxen.

I tillegg benyttes Teaterkafeen

og teaterbiblioteket til en rekke arrangement

av kunstnerisk art. Videre

inneholder bygget skuespillergarderober,

gjestegarderober og sminkerom.

Nyhuset er også tilholdssted for administrasjon

og teknisk stab med lys- og

lydverksted, systue, rekvisitten og

nærlager.

Mo i Rana

13. mars 2008

Det totale areal er på brutto 2400

kvm.

I tillegg til dette har vi snekkerverksted,

smie og fjernlager i leid industribygg

på Langneset. Arealet er på 760

kvm.

MILJØFORHOLD OG PERSONELL

Teatrets drift forurenser ikke det ytre

miljø i vesentlig grad. Virksomhetens

energivare er elektrisk kraft og fjernvarme

i lokalene. Ved transport på

turne og lignende benyttes diesel.

Det pågår en kontinuerlig prosess for

å gjøre teatret bedre med hensyn til

kreativitet og kvalitet og de ansattes

innsats har vært stor.

Arbeidsmiljøet anses som godt.

Teatret har en policy som tar sikte på

at det ikke forekommer forskjellsbehandling

grunnet kjønn.

Det var totalt 196 sykefraværsdager i

2007, noe som representerer et sykefravær

på 2,5%. Av dette var 76%

langtidssykefravær. Sykefraværet har

gått ned med gledelige 6,5 prosentpoeng

sammenlignet med 2006.

Fraværet har vært jamt lavt hele året,

og helt nede i 1,7% i 4.kvartal 2007.

Teatret er med i ordningen

Inkluderende Arbeidsliv, blant annet

for å rette et større fokus på miljøforhold

og sykefravær.

Totalt var 55 personer i engasjement

eller fast ansettelse ved teatret i

2007, hvorav 23 i faste stillinger. Av

de 55 ansatte var 22 kvinner (14,5

årsverk) og 33 menn (17,5 årsverk)

SELSKAPSFORM

A/S Nordland Teater har en aksjekapital

på kr.250.000.-. Aksjene er fordelt

med 25 aksjer a kr.10.000.-. Av disse

eier Rana kommune 10 aksjer og

Nordland Fylkeskommune 15 aksjer.

STYRET

Styret består av 9 medlemmer, hvorav

4 kvinner og 5 menn.

Styret har i 2007 holdt 6 styremøter

og 39 saker er blitt behandlet.

3


4

Året 2007 ble bokstavelig talt

sprengt i gang med festfyrverkeri.

Nordland Teater arrangerte for første

gang stor festaften nyttårskvelden,

med middag, dans og premiere på

egenprodusert forestilling. Vi hadde

en fornemmelse av at markedet var

klart for denne type evenementer og

det viste seg å medføre riktighet - til

overmål.

Et feststemt publikum inntok hele

teaterhuset hvor en alert stab var

vertskap. Forestillinga som dannet

rammen for det hele, var Sven

Henriksens versjon av ”Piaf” med

Hanna Børseth Rønningen i tittelrollen

og med et særdeles opplagt

ensemble i alle funksjoner.

Forestillinga ble spilt i huset hele

ettervinteren og med turne i tillegg.

Parallelt med dette forberedte man

Vinterlysfestival over vanlig lest og

til vanlig tidspunkt. NT har for vane å

bygge festivalen rundt egne premierer,

og denne gangen sto PO

Enquists ”Fra Regnormens Liv” for

tur.

Prosjektet var todelt; en versjon

med titteskapsdekk for ordinære spillelokaler,

og med en ”kammerversjon”

for større stuer. Tanken var å øke tilgjengeligheten

i forhold til spillelokaler,

samt gi en svært intim teateropplevelse

i rom hvor handlingen godt

kunne utspilt seg. Frank Jørstad som

HC Andersen og Ida Løken som

Hanne Heiberg, besøkte publikum i

museer, små forsamlingshus, gallerier,

restauranter og rorbuer. En utfordrende

tilnærmingsmåte som avgjort

ga mersmak! NT insisterer på å være

et ekte turneteater og da må man

nytenke om landet også hva angår

tilgjengelighet og spillelokaler!

Denne gangen hadde forestillinga en

form og et format som gjorde dette

mulig.

2007-sesongen var muligens i

overkant ambisiøs. Mange og store

prosjekter presset seg premierklare;

men med så mye talent og flertydelighet,

er det umulig å la det være! Vi

kunne nøyd oss med lavere produksjonstakt

og mindre variasjon i genre

og urpremier, men hva skulle vi valgt

bort?

I hvert fall ikke ”Hangover” - et

nybrottsarbeide i regi av Kristian

Winther. Spektakulært fysisk teater

uten ord, rystet publikum fra gjenkjennelse

til medfølelse! Maken har

man aldri sett! Denne forestillinga

fortjener et mye større publikum og

har alle ingredienser i seg til å kunne

bli en internasjonal festivalsuksess!

Eller skulle vi droppet samarbei-

KUNSTNERISK AKTIVITET

det med Humorlosjen? Skulle vi sagt

nei til Ragnhild Lund og Linda

Mathisen når de insisterte på å hylle

Ibsen ved å spille rubbel og bit av

mannens produksjon på 90 minutter!

Sammen med Silje Holtet gjøglet de

publikum av stoler og benker, i stilsikker

regi av Gudmund Gulljord.

Hele 26 spillesteder fikk oppleve

hærverket!

Mens alt dette utspilte seg, satt

teatrets nyanskaffelse, musikalsk

leder Sissel Brean, nedsyltet i cd’er

og noter på biblioteket. Etter å ha

arrangert ”Piaf”, satt hun nå til halsen

i forberedelser til høstens produksjon

av Richard O`Brians ”The Rocky

Horror Show”.

Et halsbrekkende foretagende for

et lite regionteater, men igjen; vi fikk

rettighetene til produksjonen, regidebutant

Kim Sørensen la opp en

uimotståelig personalkabal og vi

trodde sterkt at tema og frekkheten i

forestillinga ville kle vårt publikum...

Det skal ikke legges skjul på at

produksjonen er det vanskeligste,

mest omfattende og teknisk sett,

mest kompliserte vi noensinne har

gjort – NT fikk testet sine produksjonskapasiteter

i alle ledd og

sammenføyninger. Etter premieren i

oktober, var publikum og presse

enige om at det hadde vært strevet

vel verdt!

Som sagt; for mye, for stort, for ofte..

Og samtidig laget man Beatles-Show

til neste nyttårsfest, sendte ut

”Heksa med de store øran” og ”Terje

Vigen” til over 10.000 nordlandske

barn, i samarbeid med Musikk i

Nordland, avholdt ”Julekalender”, presenterte

suppelunsjer i teaterkafeen,

mottok gjestespill, reiste med

”Tango” og ”Regnormen” til festivaler

og gjestespill, og samarbeidet tungt

med fylkets skoleverk og amatørteaterentusiaster

av alle slag.

Det kan bli i overkant, men det er

umulig å la det være så lenge økonomien

er under kontroll og entusiasmen

i huset er som den er.

Et på alle måter riktig tidspunkt for å

si takk for tida og samværet!

Jeg er styret og kollegaene stor takk

skyldig for nesten 8 år i utfordring og

glede. En stor takk også til publikum

og samarbeidspartnere, i erkjennelsen

av at NT framstår som en

kulturformidler med tillit.

Thor-Inge Gullvåg

Teatersjef

2000 - 2007

Foto: Ketil Born


FAKTA OM FORESTILLINGENE

EDITH PIAF

Med: Hanna Børseth Rønningen,Ståle Tørring, Andreas Kolstad,

Tone Gullvåg og Sissel Brean

Musikere: Henning Gravrok, Sissel Brean og Eivind Valnes

Manus, regi og visuell utforming: Sven Henriksen

Koregrafi: Ada Einmo Jürgensen

Lysdesign: Nils Hansen

Musikalske arrangement: Henning Gravrok

Premiere Mo i Rana 31.12.06

Antall forestillinger i Mo i Rana og på turne: 13

Antall publikum: 2940

Ida Løken og Frank Jørstad i forestillingen

Fra Regnormenes Liv. Foto: Ketil Born

IBSENS ENGLER

Med: Silje Holtet, Ragnhild Lund og Linda Mathisen

Manus: Ragnhild Lund og Linda Mathisen

Regi: Gudmund Gulljord

Lysdesign: Johan Haugen

Antall forestillinger på Mo og turne: 32

Antall publikum: 2450

2 forestillinger på Christiania Teater, Oslo

Antall publikum: 175

Oppsetting av Ibsens Engler

var et samarbeid med Humor Losjen

FRA REGNORMENES LIV

Med: Ida Løken og Frank Jørstad

Av P. O. Enquist

Manusbearbeidelse og regi: Thor-Inge Gullvåg

Koreografi: Ada Einmo Jürgensen

Lysdesign: Nils Hansen

Maske/parykk: Sven Henriksen

Premiere 7. februar

Antall forestillinger på Mo og turne: 17

Antall publikum: 484

Gjestespill i Molde 9 og 10 mai

Antall forestillinger: 2

Antall publikum:97

Andreas Kolstad og Hanna Børseth

Rønningen i forestillingen Edith Piaf.

Foto: Ketil Born

Stamsund Internasjonale Teaterfestival 29.mai -2. juni

Antall forestilling: 1

Antall publikum: 48

Silje Holtet, Linda Mathisen og Ragnhild Lund i forestillingen

Ibsens Engler. Foto: Rolf Ørjan Høgseth

5


6

FAKTA OM FORESTILLINGENE

KÄRLEKENS TRUBADURER

Med: Sven Henriksen og Ståle Tørring

Musikere: Sissel Brean, Trine Lise Vollen, Kjell Joar Pettersen Øverleir

og Ivo Kråkstad

TERJE VIGEN

Av Henrik Ibsen

Ide og regi: Sven Henriksen og Ståle Tørring

Premiere 9. februar i Vinterlysfestivalen. Spilte også 10.februar

Nykomponert musikk av Bjørn Andor Drage

Samarbeid med Musikk i Nordland (MiN)

Skuespiller: Thor-Inge Gullvåg

Musikere: Nasra Ali Omar og Maja Bugge

Antall forestillinger: 32

Antall publikum på Mo og Turne: 3.725

Antall forestillinger: 2

Antall publikum: 190

HANGOVER

Med: João Pamplona, Kristian Winther og

Mads Sjøgård Pettersen

Ide, scenografi, konseptutvikling og regi:

João Pamplona, Kristian Winther og

Mads Sjøgård Pettersen

Lysdesign: Øyvind Furuhatt

Premiere: 12. mars

Stamsund: 29. mai

Antall forestillinger på Mo og Stamsund: 7

Antall publikum: 396

Mads Sjøgård Pettersen i forestillingen

Hangover. Foto: Ketil Born

Cellisten Maja Bugge, perkusjonist Nasra Ali Omar, tekniker Isabella

Flått og teatersjef og skuespiller Thor-Inge Gullvåg turnerte med

forestillingen Terje Vigen. Foto: Øystein Bentzen

Sven Henriksen og Ståle Tørring i forestillingen

Kärlekens Trubadurer. Foto: Rolf Ørjan Høgseth

Ida Løken, Sissel Brean og Hanna B. Rønningen

i forestillingen Tango. Foto: Rolf Ørjan Høgseth

TANGO

Med: Hanna B. Rønningen, Sissel Brean og

Ida Løken

Musikere: Trine Lise Vollen, Kjell Joar

Pettersen Øverleir og Sissel Brean

Ide og regi: Hanna B. Rønningen,

Sissel Brean og Ida Løken

Premiere 11. februar under

Vinterlysfestivalen.

Antall forstilinger på Mo: 4

Antall publikum: 108

Antall forestillinger i Stamsund og Molde: 2

Antall publikum: 200

DEN LILLE HEKSA MED DE STORE ØRENE

Etter en novelle av Unni Lundell

Nykomponert musikk av Bjørn Andor Drage

Samarbeid med Musikk i Nordland (MiN)

Musikere: Anne Guri Frøystein, Julie Belinda

Treimo og Kristine Klubben

Turne våren 07

Skuesp.: Silje Holtet og Kristian Winther

Antall forestillinger: 33

Antall publikum: 3.896

Turne høst 07

Skuesp.: Hanne Gravrok og Kristian Winther

Antall forestillinger: 29

Antall Publikum: 4.228


THE ROCKY HORROR SHOW

Med: Cato Skimten Storengen

Hans Marius Hoff Mittet

Gudmund Gulljord

Hanna Børseth Rønningen,

Andreas Kolstad

Sven Henriksen

Sissel Brean

Dorina Iversen

Henriette Faye-Schjøll

Mats Uppman

og Cornelia Børnick.

Orkesterledelse: Sissel Brean

Musikere: Frode Hansen

Bjørn Ronny Hansen

og Tage Vedal

Regi: Kim Sørensen

Manus: Richard O'Brian

Oversettelse: Gudmund Gulljord

Koreografi: Jostein Kirkeby-Garstad

Maske og parykk: Stig Wedvik

Lysdesign: Nils Hansen

Scenografi og kostymedesign:

Rebekka Sørensen

Musikalske arrangementer: Sissel Brean

Premiere på Mo 25. oktober

Antall forestillinger på Mo og turne 07: 10

Antall Publikum på Mo og turne 07: 2.044

Turneen fortsatte i Nordland i januar 08.

GET BACK

Med: Ida Løken, Hanna Børseth Rønningen,

Sissel Brean og Silje Holtet

Musikere: Kjell-Joar Pettersen Øverleir, Tage Vedal,

Frode Hansen og Sissel Brean

Regi: Ida Løken

Regiassistent: Reidar Sørensen

Musikalsk ansvarlig: Sissel Brean

Lysdesign: Johan Haugen

FAKTA OM FORESTILLINGENE

Premiere på nyttårsaften

Antall publikum: 252

KLASSISK KOLSTAD

Andreas Kolstad fremførte tekster av Erik Bye,

Haldis Moren Vesaas og Andrè Bjerke.

Piano: Sissel Brean

Regi: Thor-Inge Gullvåg

Lysdesign: Nils Hansen

Premiere: 26. mai

Antall publikum: 85

Andreas Kolstad

Foto: Øystein Bentzen

Mats Uppman og Hanna B. Rønningen i rollene

som Rocky og Janne.

Foto: Malin Arnesson

Fra forestillingen The Rocky Horror Show

Foto: Malin Arnesson

Ida Løken, Hanna Børseth Rønningen, Silje Holtet og Sissel Brean i

Beatles-forestillingen Get Back. Foto: Rolf Ø. Høgseth

7


8

V

TEATER ALLENA

Lasse Åkerlund med sitt Teater Allena

deltok med 4 forskjellige forestillinger

for barn og ungdom;

Grattis Grisen

Mac Beth

Trollet med den gule cap'en

Bortbyttingen

Antall forestillinger: 9

Antall publikum: 433

Anne Marie Ottersen. Foto: AMO

FANTASI

Med: Kompani IRO

Antall forestillinger: 1

Antall publikum: 120

CAFÉ CABARET

Med: Verdal Teaterskole

Antall forestillinger: 1

Antall publikum: 120

NARRENS TEATER

Spilt i Teaterparken

Med: Verdal Teaterskole

Antall forestillinger: 1 (gratis)

Antall publikum: 120

Ole Paus. Foto: NAMA

FAKTA OM FORESTILLINGENE

VINTERLYSFESTIVALEN 07. – 11.02 2007:

Lasse Åkerlund utgjør Teater Allena.

Foto: Øystein Bentzen

UNNSKYLD MEG, ALTSÅ!

Med: Anne-Mari Ottersen

Antall forestillinger: 1

Antall publikum: 160

Fra forestillingen La Traviata

FESTIVALOPPTOG

150 deltagere

ME TOO - A SIDE SHOW

Med: Ulrike Quade

I samarbeid med

Figurteateret i Nordland

Antall forestilling: 1

Antall publikum: 182

LA TRAVIATA

Ide, regi og produksjon:

Minda Fiskum, John-Kristian

Karlsen, Sigmund Aasjord og

Sveinar Aase

Antall forestillinger: 1

OLE PAUS, EN SOLOKONSERT

Antall forestillinger: 1

Antall publikum: 234

Ulrike Quade i forestillingen

Me Too. Foto: Sergio Gridelli

Rana Kulturskoles elever deltar årlig

i festivalopptoget. Foto: Ø. Bentzen


Innhentet

Med: Hærmendene

Dramatiker og regissør: Marit Solbu

Antall forestillinger: 1

Antall publikum: 86

FAKTA F OM FORESTILLINGENE

VINTERLYSFESTIVALEN 07. – 11.02 2007:

Prinsessa som gikk til

Jorda's hjerte

Med: Jegerne; Elisabet

Hagli Aars, Vera Holte og

Marit Vestrum (fiolin).

Etter eventyr av

Regine Normann

Regi: Ann Karin Orset

Antall forestillinger: 1

Antall Publikum: 90

Foto: Jegerne

Forum Teaterkurs, forestilling

Antall forestilling: 1

Antall publikum: 90

Jo i Sjøholmene

Skuespiller: Reidar Sørensen

Musiker: Håvard Lund

Ide, musikk og kunstnerisk ansvar:

Håvard Lund

Ubarbert

En Trygve Hoff konsert

Med: Sibeth Hoff, Janne Langaas

og Duc Mai The.

Musikere: Ole Kristian Wetten

og Lars Kvistum

Antall forestillinger: 1

Antall forestillinger: 1

Antall publikum: 180

NT produksjoner med premiere under Vinterlysfestivalen:

Regnormenes Liv, se side 5, Kärlekens Trubadurer, se side 6, Tango, se side 6.

Alle tre foto: Øystein Bentzen

Forum Teaterkurs

Med Augusto Boal, 7. – 10. februar

Antall deltakere: ???

Teaterinstruktør Augusto Boal. Foto Martin Rydningen

Reidar Sørensen besøkte festivalen

med forestillingen Jo i Sjøholmene.

Foto: Øystein Bentzen

9


10

FAKTA OM FORESTILLINGENE

AAERNIEN BIRJE

Åarjelhsaemien Teatere og DKS Trøndelag

Spilleperiode 5. – 23. mars

Antall publikum: 922

Foto: Håvard L. Nystad

HAUTUSSA

Av Arne Garborg

Med Høgskolen i Bodø og Thor-Inge Gullvåg

Bodø Kulturhus 21. oktober

Antall forestillinger: 1

Antall publikum: 82

SAMARBEIDSPRODUKSJONER

EATNEMEN VUELIEH - Sanger fra Jorden

Åarjelhsaemien Teatere

Regi: Ada Einmo Jürgensen

Lysdesign: Nils Hansen (NT)

Scenografi: Ada Einmo Jürgensen og Halgeir Sandvær (NT)

Kostymesyerske: Kari Britt Nilsen (NT)

Premiere 30. mars i Blackboxen

Antall forestillinger: 2

Antall publikum: 144

Foto: Håvard L. Nystad

PEER GYNT

Med Mo Hornmusikk, Thor-Inge Gullvåg

og Guttorm Guttormsen

Aulaen, Moheia Videregående Skole

Antall forestillinger: 1

Antall publikum: 240

Foto: Trude Tveiten

Fra venstre: Steinar Pedersen (pianist), Elisabeth Misvær (sopran),

Regine Vesterlid Strøm (mezzosopran) og Thor-Inge

Gullvåg(tekstframføring). Foto: Oddvar Vik.


SAMARBEIDSPRODUKSJONER

Fra venstre: Øyvind Snefjellå, Karianne Gjølstad, Simon

Kåre Almli og Mette Børstad. Foto: Merethe Vassvik

DIVERSE

VERDENSDAGEN FOR

SELVMORDSFOREBYGGING

10 september i Teaterkafeen

Sissel Brean deltok

Antall publikum: 20

GJESTESPILL

FAKTA OM FORESTILLINGENE

VRIDD PRØYSEN

UL Daggry

Premiere 16. juni på Hovedscenen

Antall forestillinger: 2

Antall publikum: 270

VERDIDEBATT

Ytteren Kirkes 30-årsjubileum

Debatt om verdiene i samfunnet.

Biskop Tor Berger Jørgensen og

Ranas SV-ordfører Inge Myvold

debatterte med Steinar Høgås

som ordstyrer.

Teaterkafeen 3 september

Antall publikum: 38

Foto: Nord-Rana Menighet

IMPROSHOW

Nordland Teater og Humor Losjen.

28. mars i Teaterkafeen

Antall forestillinger: 1

Antall publikum: 70

GRIEG-JUBILEUM

med Thor-Inge Gullvåg og Helgeland Symfonietta

Mosjøen Kulturhus 29. september

WHITE BRAIN WASH

MiN, Figurteateret og Paolo Nani teater

14. september i Blackboxen

Antall publikum: 83

Foto: Musikk i Nordland

Antall forestillinger: 4

Antall forestillinger: 506

DEN RIMHÅREDE OG DRØMMEFANGEREN

Beaivvàs

12 april på Hovedscenen

Antall publikum: 29

11


12

TEATERFAGLIG SAMARBEID

Teaterinstruktørens virksomhet 2007

VI LAGER MUSIKKTEATER

I samarbeid mellom NT og RKK (Regionalt

Kompetansekontor), Rana

Del 1: 10 dagers lærerkurs i metodikken

”VI LAGER MUSIKKTEATER”

Deltakere: 10 lærere fra 4 skoler i Rana og Hemnes

kommune.

Avsluttet med egenprodusert musikkteaterforestilling:

”Sjå meg inn i auan, kjære”

Aktører: Lærerne

Kursledelse: Vivi Røreng og Rita-Lynn Bjellånes

Prosjektleder og fagansvarlig, manusassistanse og regihjelp:

Mari Hagen

Lys, lyd og teknisk assistanse: Ronny Klausen

Instrumenter og teknisk utstyr: Nordland Teater

Antall forestillinger: 1

Publikum: 50

Del 2: Skoleprosjekter

”VI LAGER MUSIKKTEATER”

I samarbeid mellom NT, RKK,Rana og Den Kulturelle

Skolesekken

Nordland Teater gjennomførte i fortsettelsen av lærerkurset

4 musikkteaterprosjekter på skoler vår og høst -07

Skoleprosjektene gikk over 12 dager og ble avsluttet med

åpne forestillinger.

Prosjektene ble ledet av fagfolk tilknyttet Nordland Teater,

i aktivt samarbeid med deltakere fra lærerkurset. Nordland

Teater stilte også med instrumenter og teknisk utstyr til

lys, lyd og

scenografi.

Finneidfjord skole; Musikkteaterprosjekt:. 14.2.-2.3.

”SOS Foreldrehjelpen”

Aktører: 27 elever fra 2.-4.kl.

Lærere: Viggo Trulsen, Edith Brauten og Unni Andersen

Instruktører: Vivi Røreng, Sissel Brean Olsen og Rita

Bjellånes

Teknisk assistanse: Ronny Klausen

Forestillinger: 2

Publikum: 170

Båsmo barneskole; Musikkteaterprosjekt: 12.-26.3.

”Paris in New York”

Aktører: 24 elever fra 4.kl

Lærere: Tor-Arne Fiskum, Jørgen Kjærsund og Astrid Elin

Gutvik

Instruktører: Vivi Røreng og Rita Bjellånes

Forestillinger: 2

Publikum: 280

FAKTA OM FORESTILLINGENE

Selfors barneskole; Musikkteaterprosjekt:

Premiere 24.4.

”Nøkkeljentas hevn”

Aktører: 30 elever fra 4.kl

Lærere: Torunn Bjørkmo, Eldbjørg Sæter Aurdal og

Inger Kristin Kvernberg

Instruktører: Vivi Røreng og Rita Bjellånes

Forestillinger: 1

Publikum: 90

BARNE- OG UNGDOMSTEATER PÅ NORDLAND TEATER

Framføring av musikkteaterproduksjonene for skoler i

Rana og Hemnes kommune

26. 04.

Produsent og prosjektleder: Mari Hagen

Lyd: Ronny Klausen

Lys: Johan Haugen

”Som ild og vann på North Park” Skonseng skole

Aktører: 18 elever fra 7.kl.

Instruktører og lærere: Karen Hauknes, Kari Brekke Arnesen

og Birgitte Gustavsen

+

”Nøkkeljentas hevn” Selfors barneskole

”Paris in New York” Båsmo barneskole

”SOS Foreldrehjelpen” Finneidfjord skole

Instruktører: Vivi Røreng og Rita Bjellånes

Til dette arrangementet :

Aktører: 99 elever + 12 lærere = 111 totalt

Forestillinger: 4

Publikum: 818

Støttet av RKK, Rana og Den Kulturelle Skolesekken

Bleikvassli skole. Musikkteaterprosjekt. Premiere 29.11.

”Kamkakelia”

Aktører: 13 fra 5. - 7. klasse

Antall forestillinger: 1

Publikum 192

Instruktører: Vivi Røreng og Rita-Lynn Bjellånes

Lærere: Astrid Børresen, Berit Oksfjellelv og Torun Aas.

Mo Ungdomsskole. Musikkteaterprosjekt. Premiere 17.12.

”Grøt med mandel i”

Aktører: 102 elever fra 9.klassene

Lærere: Ståle Pedersen, Egil Korsmo, Sølvi Ildgruben, Frid-

Hege Nordahl,

Kristin Botn, Ellen Michalsen, Tor Petter Brovold, Hilde

Hjulstad, Esben Steen,

Hilde Jensen, Stian Forland, Kai Helge Krokstrand, Siv

Kulstad.

Antall forestillinger: 2

Publikum: 420

Fra Nordland Teater:

Regi og manus-hjelp: Vivi Røreng

Lys, lys og sceneelementer.


Mo Ungdomsteater

”Bak himmelen er solen alltid blå… ” Premiere 12. juni

En komisk tragedie skrevet av gruppa og framført på

Nordland Teater

Instruktør: Vivi Røreng

Ass. instruktør: Siv Ødegård

Komiske rådgivere: Ragnhild Lund og Linda Mathisen

Lys: Nils Hansen

Lyd: Ronny Klausen

Aktører: 14 i alderen 14-16 år

Forestillinger: 2

Publikum: 104

Mo ungdomsteater er en del av Nordland Teaters virksomhet.

Faglig og administrativ ledelse: Mari Hagen.

Rana kulturskoles barneteatergruppe

RAKUBA OG DEN LILLE PRINSEN

Instruktør: Vivi Røreng

Aktører: 10 i alderen 10-13 år

Teknisk assistanse, lyd- og lysutstyr: Nordland Teater

Forestillinger: 2

Publikum: 102

Risøyhamn skole

Gla’dagan, januar

3 dagers kurs inkl. forestillinga ”Eventyr 1,2,3!”

Instruktør: Vivi Røreng

Aktører: 16 elever fra 1.-9.kl.

Forestilling:1

Publikum: 170

Støttet av Den Kulturelle Skolesekken

Amatørslepprevy på Nordland Teaters hovedscene

14. 04.

Aktører: 64 skuespillere/musikere fra UL Daggry, Dalselv

Teaterlag, Dramteatret, Sykehusrevyen, Hemnes Revylag

og Revygruppa i Grønfjelldal.

Produsent/regi: Mari Hagen

Koreografi, åpning og avslutning: Ada Einmo Jürgensen

Teknisk ansvarlig: Ronny Klausen

Lysmester: Nils Hansen

Teknisk assistanse: Magne Jøsevold

Forestillinger: 2

Publikum: 468

Gruben Musikkorps 12.12.

”Julestemning”

Forteller: Mari Hagen

Tekst: ”Lyset i mørketida” av Trygve Hoff

Forestilling: 1

Publikum: 70

FAKTA OM FORESTILLINGENE

KURS OG ANDRE TEATERFAGLIG

OPPLEGG

Work-shop i Forumteater

Vinterlysfestivalen 7. - 11. 02

Kursledelse: Augusto og Julian Boal

Deltakere: 41

Publikum: 98

Arrangører: HATS, Nordland Teater

Koordinator, NT: Mari Hagen

”Bak Rocky Horror Show”

Regissørens og scenografens arbeid ved Kim og Rebekka

Sørensen

Overvære prøve

Koordinator: Mari Hagen

Deltakere: 80 lærere, skoleelever og teateramatører

Impro og Teatersport 26.-28.10 på Nordland Teater

Kursledere: Ragnhild Lund og Linda Mathisen

Deltakere: 14 fra Hemnes Revylag, Dramteatret,

Grønfjelldal Revylag, Sydsamisk Teater, instruktører fra Mo

Ungdomsteater og Mo Ungdomsskole.

Koordinator: Mari Hagen

Lysstgruppa, Sykehusrevyen i Mosjøen

Manusveiledning: Ragnhild Lund

Skribenter: 5

TALL FOR HELE ÅRET:

Aktører: 462

Lærere under videreføring av musikkteatermetodikk:25

Produksjoner: 12

Forestillinger: 22

Publikum: 3.032

Kurs: 4

Kursdeltakere: 81

Deltakere under annen teaterfaglig veiledning: 85

"Fra musikkteaterforestillingen “Nøkkeljentas hevn”.

Foto: Øystein Bentzen"

13


14

TERJE RYPDAL OG KETIL BJØRNSTAD

Arrangør: 4/4 forum for takt og tone

15. mars i Teaterkafeen

Antall publikum: 125

HENNING GRAVROK

Arrangør: 4/4 forum for takt og tone

23. mars i Teaterkafeen

Antall publikum: 14

OPERAEN KOMMER

Arrangør: Kulturkontoret

24. april på Hovedscenen

Antall publikum: 67

DUO ARTICA

Arrangør:Kulturkontoret/Havmanndagan

5.mai i Teaterkafeen

Antall publikum: 28

HYLLEST TIL THE BEATLES

Arrangør: Gruben Mannskor

31.april og 2.mai

Antall forestillinger: 2

Antall publikum: 311

MATHIAS EICK KVARTETT

Arrangør: 4/4 Forum for Takt og Tone

27.august i Teaterkafeen

Antall publikum:50

PREMIEREFEST

etter forestillingen Hamlet

Leietager: Riksteateret

25.september i Teaterkafeen

Antall deltagere: 50

DANSEFEBER

Arrangør: Kinoteateret

21. november på Hovedscenen

Antall publikum. 227

MUSIKK OG MYTER

Arrangør: Rikskonsertene/ Kulturkontoret

23. november i Teaterkafeen

Antall publikum: 33

VEKSELSANG

Arrangør: Beaivvas

23. november på Hovedscenen

Antall publikum:54

OZMA

Arrangør: 4/4 Forum for Takt og Tone

24. november i Teaterkafeen

Antall deltagere: 50

STORBANDKONSERT

Arrangør: Dioc Storband

21. desember i Teaterkafeen

Antall publikum: 92

UTLEIE AV LOKALER

FOREDRAG

Arrangør DNB

2.mai på Hovedscenen

Antall deltagere: 200

PRESSEKONFERANSE

Nordland Fylkeskommune

15,mai i Teaterkafeen

Antall deltagere. 7

SEMINAR

Arrangør: Helgeland Sparebank

14. september i Blackbox

Antall deltagere: 40

NÆRINGSLIVSLUNCH

Arrangør: Rana Næringsforening

18. oktober iTeaterkafeen

Antall deltagere: 15

FOREDRAG

Arrangør: Statens

Innkrevingssentral

Antall deltagere. 400

FOREDRAG

m/ Jacob Margido Esp

Arrangør: Psykisk Helse

7. oktober i Teaterkafeen

Antall deltagere: 100

UTDELING AV

SAMFUNNSPRISEN

Arrangør: Helgeland Sparebank

18. desember iTeaterkafeen

Antall deltagere. 65

SMELTEDIGELEN

Arrangør: 4/4 Forum for Takt og Tone

11-14. oktober

Antall publikum: 1599

Karin Krogh var blant artistene som gjestet Smeltedigelen i 2007

Foto: Kirsti M. Engan

VIDAR BUSK OG BJØRN VARPEN

Arrangør: Tage Vedal

7. desember i Teaterkafeen

Antall publikum: 248

Bjørn Varpen og Vidar Busk i konsert i Teaterkafeen.

Foto: Øystein Bentzen


STYRET

FOR STATEN

Bjørg Simonsen, Mo i Rana - styreleder

Preben Koch, Bodø - styrerepr.

Magne Pettersen, Mosjøen - styrerepr.

Torvald Sund, Levanger - styrerepr.

Gunnhild Andreassen, Kongsvik - styrerepr.

Signar Kristoffersen, Sømna - 1. vararepr.

Lillian Eck Hansen, Bodø - 2. vararepr.

Anne Drage, Rognan - 3. vararepr.

FOR NORDLAND FYLKE

Heidi K. Sætre, Brønnøysund - nestleder

Yngve Skei, Dønna - vararepr.

FOR RANA KOMMUNE

Liv Hauknes, Mo i Rana - styrerepr.

Christine S. Antonsen, Mo i Rana - vararepr.

FOR NORDLAND TEATER

Gudmund Gulljord, Mo i Rana - styrerepr.

Nils Chr. Hansen, Mo i Rana - styrerepr.

Hanna B. Rønningen, Mo i Rana - vararepr.

Isabella Flått, Mo i Rana - vararepr.

Tone Lid Gullvåg som Marlene Dietrich

i forstillingen Edith Piaf. Foto: Ketil Born

STYRET OG PERSONALET

PERSONALE

LEDELSEN

Teatersjef Thor-Inge Gullvåg (til 8.12)

Teatersjef Reidar Sørensen (fra 8.12)

Direktør Are Nakling

ADMINISTRASJON

Administrasjonssekretær

Tove Hovind

Markeds- og informasjonsavdeling

Øystein Bentzen, leder

Gerd D. Larsen, konsulent

TEKNISK PERSONALE

Per Rasmussen, produksjonssjef

Produksjonsmedarbeidere:

Isabella Flått

Dag Hugo Sørgård, engasjert

Hanne Gravrok, engasjert

Wenche Bakken,

produsent/inspisient

Sissel Agathe Heien, rekvisitør

Halgeir Sandvær, smed

Magne Jøsevold, snekker

Lysavdelingen

Nils Chr. Haugen, leder

Johan Haugen

Øyvind Furuhatt, engasjert

Lydavdelingen

Ronny Klausen, leder

Frode Fridtjofsen, engasjert

Joar Storrødvann, engasjert

Odd Ragnar Mikalsen, engasjert

Systue

Kari-Britt Nilsen, leder

TEATERINSTRUKTØRER PÅ

AMATØRAVDELINGEN

Mari Hagen, teaterinstruktør og

prosjektleder

Engasjerte:

Vivi Røreng

Sissel Brean

Rita-Lynn Bjellånes

Ada Einmo Jürgensen

Ragnhild Lund

Siv Ødegård

Hilde Linda Bjørkheim

SKUESPILLERE

Fast ansatte:

Gudmund Gulljord

Thor-Inge Gullvåg

Andreas Kolstad

Hanna Børseth Rønningen

Kristian Winther

Stein Elvestad (i permisjon)

Maja Zakariassen (perm. til 1.5)

Engasjerte skuespillere:

Cornelia Børnick

Henriette Faye-Schjøll

Tone Lid Gullvåg

Sven Henriksen

Silje Holtet

Dorina Iversen

Frank Jørstad

Ragnhild Lund

Ida E. Løken

Linda Mathisen

Hans Marius Hoff Mittet

Joao Pamplona

Mads Sjøgård Pettersen

Cato Skimten Storengen

Ståle Tørring

Mads Uppman

ANNET KUNSTNERISK

PERSONALE

Instruktører

Gudmund Gulljord

Thor-Inge Gullvåg

Sven Henriksen, engasjert

Ida Løken, engasjert

Reidar Sørensen, engasjert

Koreografer

Dorina Iversen, engasjert

Jostein Kirkeby Garstad, eng.

Scenografer

Sissel Agathe Heien

Rebekka Sørensen, engasjert

Maskører

Sven Henriksen, engasjert

Stig Wedvik, engasjert

Musikere (engasjerte)

Sissel Brean

Henning Gravrok

Bjørn Ronny Hansen

Frode Hansen

Ivo Kråkstad

Eivind Valnes

Tage Vedal

Trine Lise Vollen

Kjell Joar Pettersen-Øverleir

15


16

NØKKELTALL FOR 2007

RAPPORT

Antall årsverk 32

Antall årsverk, kunstnerisk personale 15,5

Antall fast ansatte 22

Antall forestillinger 259

Total antall publikum 29.214

Antall publikum på egen scene (Mo i Rana) 12.871

Antall publikum på turné i Norge 14.159

Antall publikum på egenproduserte oppsettinger 23.627

Antall publikum på turné i utlandet 0

Antall forestillinger på egen scene (Mo i Rana) 105

Antall forestillinger på turné i Norge 154

Antall kommuner besøkt i Nordland 32 av 44

Antall forestillinger på turné i utlandet 0

Barn og unge

Antall produksjoner 4

Antall forestillinger rettet mot barn og unge 132

Antall publikum på forestillinger rettet mot barn/unge 16.106

Teaterinstruktørens virksomhet / amatører

(tallene inngår delvis i tallene ovenfor)

Produksjoner 12

Utdanning og kurs 4

Forestillinger 22

Aktører 462

Publikum 3.032

STATISTIKK

År Forestillinger Publikum Pr. forestilling

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

204

260

309

291

294

229

295

259

30 120

35 780

35 840

32 750

28 691

19 587

28 386

29 214

148

138

116

113

98

86

96

113

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar

med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

a. INNTEKTER

Inntektsføring av tilskudd skjer ved

tildeling av midler for hvert år. Disse

periodiseres utover året. Øvrige inntekter

inntektsføres når de er opptjent.

b. OMLØPSMIDLER/ KORTSIKTIG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

omfatter normalt poster som forfaller

til betaling innen ett år etter balansedagen,

samt poster som knytter seg

til varekretsløpet.

Omløpsmidler vurderes til laveste

verdi av anskaffelseskost og antatt

virkelig verdi.

c. ANLEGGSMIDLER/

LANGSIKTIG GJELD

Anleggsmidler omfatter eiendeler

bestemt til varig eie og bruk.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler balanse

føres og avskrives over driftsmidlets

økonomiske levetid. Varige driftsmidler

nedskrives til virkelig verdi

ved verdifall som forventes å ikke

være forbigående. Nedskrivningen

reverseres når grunnlaget for nedskrivningen

ikke lenger er til stede.

d. FORDRINGER

kundefordringer og andre fordringer

oppføres til pålydende etter fradrag

for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag

av en individuell vurdering av de

enkelte fordringene.

e. PENSJONSFORPLIKTELSER

Pensjonsforpliktelser finansiert over

driften er beregnet og balanseført

under avsetning for forpliktelser.

Pensjonsordninger finansiert via

sikrede ordninger er ikke balanseført.

Pensjonspremien anses i disse tilfeller

som pensjonskostnad og klassifiseres

sammen med lønnskostnad.


REGNSKAP

RESULTATREGNSKAP 01.01 - 31.12

Note 2007 2006

Billettinntekter 1 722 968 1 428 572

Andre inntekter 1 302 926 854 126

Tilskudd fra stat, fylke og kommune 11 26 275 210 23 936 800

Sum inntekter/tilskudd 29 301 104 26 219 498

Personalkostnader 8, 9 17 423 362 15 952 971

Husleiekostnader 361 740 356 040

Kostnader vedr. lokaler 673 338 1 299 174

Avskrivning 1 1 302 489 1 378 516

Øvrige driftskostnader 8 465 017 6 215 361

Sum lønn og driftskostnad 28 225 946 25 202 062

Driftsresultat 1 075 158 1 017 436

Renteinntekter 354 752 191 844

Rentekostnad 1 408 161 1 028 623

Ordinært resultat 21 749 180 657

Ordinært resultat 21 749 180 657

Årsresultat 21 749 180 657

Opplysninger om:

Avsatt til annen egenkapital 21 749 180 657

Sum overført 21 749 180 657

17


18

BALANSE PR. 31.12

REGNSKAP

EIENDELER Note 2007 2006

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Teaterbygg 1, 13 24 500 000 25 150 000

Maskiner, inventar o.l. 1 2 244 850 2 007 750

Sum varige driftsmidler 26 744 850 27 157 750

Finansielle driftsmidler

Aksjer / Depositum 3 61 677 61 677

Sum finansielle anleggsmidler 61 677 61 677

Sum anleggsmidler 26 806 527 27 219 427

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 684 373 228 494

Andre fordringer 2, 4 35 343 18 430

Avsetning tap på fordring - 0 - 0

Forskuddsbetalte kostnader 5 289 279 385 335

Sum fordringer 1 008 995 632 259

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 5 197 780 5 367 673

Sum omløpsmidler 6 206 775 5 999 932

Sum eiendeler 33 013 300 33 219 359


BALANSE PR. 31.12

REGNSKAP

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2007 2006

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (25 aksjer á kr 10000) 6, 12 250 000 250 000

Sum innskutt egenkapital 250 000 250 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 2 507 240 2 485 491

Sum opptjent egenkapital 2 507 240 2 485 491

Sum egenkapital 12 2 757 240 2 735 491

Gjeld

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 7 485 006 451 267

Annen langsiktig gjeld 24 483 902 25 166 452

Sum langsiktig gjeld 13 24 968 908 25 617 719

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 281 947 1 234 126

Skyldige offentlige avgifter 1 040 975 907 704

Annen kortsiktig gjeld 2 2 964 230 2 724 319

Sum kortsiktig gjeld 5 287 152 4 866 149

Sum gjeld 30 256 060 30 483 868

Sum gjeld og egenkapital 33 013 300 33 219 359

Mo i Rana

13. mars 2008

19


20

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 ANLEGGSMIDLER

REGNSKAP

Varige driftsmidler Teaterbygg Bil / Inventar/ Sum

Teknisk utstyr Utstyr

Anskaffelseskost 01.01. 43 964 411 5 535 727 2 965 994 52 466 132

Tilgang 64 725 788 630 853 355

Avgang

Nedskrivning - 0

Anskaffelseskost 31.12. 43 964 411 5 600 452 3 754 624 53 319 487

Tilskudd 18 000 000 2 000 000 20 000 000

Akkumulerte avskrivninger

pr 01.01 814 411 2 642 926 1 814 810 5 272 147

Akkumulerte avskrivninger

pr 31.12 1 464 411 2 950 751 2 159 475 6 574 637

Bokført verdi pr. 31.12. 24 500 000 649 701 1 595 149 26 744 850

Årets avskrivninger 650 000 307 825 344 665 1 302 489

NOTE 2 FORDRINGER OG GJELD

Fordringer med forfall senere enn ett år utgjør kr. 0

NOTE 3 OBLIGASJONER OG ANDRE FORDRINGER

2007 2006

Aksjer DNB Nor ASA 61 677 61 677

Depositum leiligheter 0 0

Sum 61 677 61 677

NOTE 4 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

2007 2006

Andre Fordringer 14 140 1 833

Forskudd lønn 21 203 10 600

Reiseforskudd 0 5 997

Sum 35 343 18 430

NOTE 5 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER

2007 2006

Forskuddsbetalte kostnader vedr.

Prosjekt: Phaedra`s Love 123 500 244 032

Forskuddsbetalt forsikring div. 165 779 141 303

Sum 289 279 385 335

NOTE 6 ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V.

Aksjekapital Antall Pålydende Bokført

25 10 000 250 000

Aksjonærer Aksjer Eierandel

Rana kommune 10 40%

Nordland Fylkeskommune 15 60%

Totalt antall aksjer 25 100%

NOTE 7 PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet har en tarifffestet avtalefestet førtidspensjonsordning, usikrede pensjonsforpliktelser

(AFP)

2007 2006

Pensjonsforpliktelse 485 006 451 267

De ansatte har følgende aldersfordeling

Under 30 år 1 personer

Fra 31 til 40 år 5 personer

Fra 41 til 50 år 9 personer

Fra 51 til 62 år 6 personer

NOTE 8 LØNNSKOSTNADER

Lønnskostnader 2007 2006

Lønn 13 052 679 11 935 503

Arbeidsgiveravgift 754 252 1 233 839

Pensjonskostnader 1 299 542 966 102

Andre lønnsrelaterte ytelser 1 893 123 1 817 527

Sum 16 999 596 15 952 971

Gjennomsnittlig antall sysselsatte har i løpet av 2007 vært 32 stk

NOTE 9 YTELSER/GODTGJØRELSER TIL

DAGLIG LEDER, STYRET OG REVISOR

2007 2006

Teatersjef 634 818 591 533

Direktør 634 206 580 802

Styre 124 330 110 990

Revisor, revisjon 36 500 36 000

Revisor, rådgivning 6 000 6 000

NOTE 10 BANKKONTI

Her inngår på særskilt merkede bankkonti:

Skattetrekksmidler 826 030

Sum 826 030

NOTE 11 OFFENTLIGE TILSKUDD

Posten består av ordinære tilskudd fra:

Staten 17 169 001

Fylkeskommune 4 414 900

Kommune 2 943 310

Statstilskudd husleie 1 747 999

Sum 26 275 210

NOTE 12 EGENKAPITAL

Aksjekapital Annen EK Sum

Egenkapital pr 01.01.2007 250 000 2 485 491 2 735 491

Årets resultat 21 749 21 749

Egenkapital pr 31.12.2007 250 000 2 507 240 2 757 240

NOTE 13 LANGSIKTIG GJELD

Gjeld som er sikret ved pant o.l.

2007 2006

Gjeld til kredittinstitusjoner 24 483 902 25 166 452

Sum 24 483 902 25 166 452

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld

Tomter, bygninger 24 500 000 25 150 000

Sum 24 500 000 25 150 000


REVISJONSBERETNING

21


22

Elever i tålmodig venting til skoleforestilling

Fra buffeen

Nyttårsaftenen

2006/-07

Teatrets turnebuss endret stadig utseende i 2007

BILDEKAVALKADE

Smed og

scenetekniker

Halgeir Sandvær

lastet og losset

turnebussen

utallige ganger

i løpet av 2007

Teatersjef Thor-Inge Gullvåg takker Ståle Tørring etter

premieren på Edith Piaf noen timer før midnatt 2006/-07

Andreas Kolstad og Sissel Brean i "Klassisk Kolstad"

Jaol Pamplona, Kristian Winther og Mads

Sjøgård Pettersen spilte i det fysisk krevende

stykket Hangover. Foto: Ketil Born

Leder for lydavdelingen, Ronny Klausen i en av sine

mange nitide forberedelser i 2007

Foto på denne siden: Øystein Bentzen


BILDEKAVALKADE

Koreograf Jostein

Kirkeby-Garstad

instruerer

Hanna B. Rønningen

under prøvene.

Foto: Malin Arnesson

Fra den første

leseprøven for

ensemblet i The

Rocky Horror Show.

Regissøren

Kim Sørensen

instruerer.

Foto: Øystein

Bentzen

Scenograf Rebekka Sørensen i

samtale med skuespillerne.

Foto: Malin Arnesson

Hans Marius Hoff Mittet

i en av de tidlige prøvene.

Foto: Øystein Bentzen

Fra forestillingen

The Rocky Horror Show.

I forgrunnen Hans Marius Hoff

Mittet. Til venstre Dorina Iversen

og i midten Hanna B. Rønningen

og Gudmund Gulljord.

Foto: Malin Arnesson

Bilder fra forestillingen i Brønnøysund 16. november. Publikum ankommer sitt høyst midlertidige kulturhus etter et døgns omfattende

rigging i Brønnøyhallen. Turnebussen, én trailer og én lastebil måtte til for å frakte alt utstyret til Brønnøysund. Foto: Øystein Bentzen

23


GRAFISK PRODUKSJON: XPRESSTRYKK AS Q MO I RANA

Postadresse: Postboks 1263,

8602 Mo i Rana

Besøksadresse: Rådhusalléen 6,

8622 Mo i Rana

Telefon: 75 13 48 48

Telefaks: 75 13 48 60

E-post: post@nordlandteater.no

Internett: www.nordlandteater.no

Org.nr.: 930 743 437

Nordland Teater eies av:

More magazines by this user
Similar magazines