HMS-DATABLAD Skjæreolje Ronol Rothenberger - Kolberg ...

kcl.no

HMS-DATABLAD Skjæreolje Ronol Rothenberger - Kolberg ...

Skjæreolje Ronol Rothenberger Side 1 av 3

HMS-DATABLAD

Skjæreolje Ronol Rothenberger

1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Utgitt dato 14/06-2007

Kjemikaliets navn

Skjæreolje Ronol Rothenberger

Artikkelnr. ROT 065010

Ikke deklareringspliktig pga.

Ikke merkepliktig

Produsent/Omsetter

Firmanavn

Kolberg Caspary Lautom AS

Postadresse Røykenveien 70

Postnr. 1386

Poststed

ASKER

Land

Norge

Telefon +47 66 75 30 00

Telefaks +47 66 75 30 01

E-post

post@kcl.no

Hjemmeside

www.kcl.no

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Komponentkommentarer

3. Viktigste faremomenter

Farebeskrivelse

Ingen merkepliktige komponenter. Vannoppløselig blanding av polyoler og

additiver.

Ikke merkepliktig.

4. Førstehjelpstiltak

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft.

Flytt den skadde fra forurensningskilden. Fjern tilsølte klær. Skyll huden

grundig med såpe og vann..

Fjern event. kontaktlinser. Skyll øyeblikkelig øyet med mye vann, også under

øyelokkene. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.

Skyll nese, munn og svelg med vann. Drikk rikelig vann. Ikke gi noe å drikke

hvis personen er bevisstløs. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

5. Tiltak ved brannslukning

Passende brannslukningsmiddel

Uegnet brannslukningsmiddel

Brann- og eksplosjonsfarer

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte

personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre

miljø

Karbondioksid (CO2), pulver, alkoholbestandig skum eller vann i spredt stråle.

Vannstråle.

Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr.

Hvis det er mulig uten risiko flyttes beholderen fra brannstedet. Flammeutsatte

beholdere kjøles ned med vann.

Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8.

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Må ikke ledes ut i avløp, jord eller

vannløp. Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende

materiale. Spyl rent med store mengder vann.

Dette HMS-databladet er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)


Skjæreolje Ronol Rothenberger Side 2 av 3

7. Håndtering og oppbevaring

Håndtering

Oppbevaring

Bruk personlig verneutstyr, se pkt. 8. Følg god kjemikaliehygiene.

Lagres kjølig og i godt lukket emballasje i godt ventilert rom, beskyttet fra

lys.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på

arbeidsplassen

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Annet hudvern enn håndvern

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform

Væske

Lukt

Ingen karakteristisk lukt.

Farge

Fargeløs

Løselighet i vann

Blandbar.

Relativ tetthet

Verdi: 1100 mg/m3

Kokepunkt/ kokepunktintervall Verdi: > 100 °C

pH (bruksløsning) Verdi: ~ 7-9

Kommentarer: v/20°C og 10 g/l

Viskositet

Verdi: 13,5 mm2/s

Kommentarer: v/ 40 °C

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Stabilitet

11. Opplysninger om helsefare

Toksikologisk informasjon

Oral toksisitet

Akutt dermal toksisitet

Innåndingstoksisitet

Øvrige helsefareopplysninger

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Bruk personlig verneutstyr, som er CE-merket. All håndtering skal foregå på

godt ventilert sted. Hygieniske forhold: Vask hendene før spising, drikking,

røyking og toalettbesøk. Mulighet for øyeskylling og nøddusj skal finnes på

arbeidsplassen.

Normalt ikke behov. Ved behov, benytt maske med kombinasjonsfilter A2/P2.

Anvend vernehansker av butylgummi, naturgummi, viton, PVC eller lignende.

Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskematerialet er foreslått

etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

Benytt hansker som er CE-merket og i klasse 6: Gjennomtrengningstid > 8

timer.

Bruk CE-godkjente vernebriller med sideskjold eller ansiktsskjerm.

Ved behov benytt arbeidsklær og plastforkle.

Sterk oppvarming.

Sterke oksiderende stoffer.

Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og bruk.

Kommentarer: Ikke kjent.

Kommentarer: Ikke kjent.

Kommentarer: Ikke kjent.

Ikke aktuelt ved normale romtemperaturer. Ved oppvarming kan det dannes

helseskadelige damper.

Kan virke avfettende etter hyppig bruk.

Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.

Inntak kan imidlertid forårsake kvalme, magesmerter og brekninger.

12. Miljøopplysninger

Øvrige miljøopplysninger

Økotoksisitet

Der finnes ingen data om produktets økotoksisitet.

Dette HMS-databladet er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)


Skjæreolje Ronol Rothenberger Side 3 av 3

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Avfallskode EAL 12 01 99

Produktet er klassifisert som farlig Nei

avfall

Annen informasjon

EAL-koden er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis

bruksområdet avviker.

14. Opplysninger om transport

Farlig gods ADR/RID

Farlig gods IMDG

Farlig gods ICAO/IATA

Nei

Nei

Nei

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Referanser (Lover/Forskrifter)

ADR/RID 2007. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære

(Arbeidstilsynet, best.nr. 361). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

(avfallsforskriften). 1.6 2004 nr. 930. Forskrift om klassifisering, merking m.v.

av farlige kjemikalier. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og

administrasjonsdepartementet 16. juli 2002. Produktforskriften. Norsk stoffliste

2006. Produsentens datablad.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Dette HMS-databladet er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

More magazines by this user
Similar magazines