07.02.2015 Views

FACITLISTE

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

94.<br />

95.<br />

4. STYRKELÆRENS GRUNDBEGREBER<br />

17<br />

4. STYRKELÆRENS GRUNDBEGREBER<br />

Opgave 96-110<br />

96.<br />

97.<br />

98.<br />

99.<br />

100.<br />

101.<br />

102.<br />

103.<br />

104.<br />

105.<br />

106.<br />

107.<br />

108.<br />

109.<br />

110.<br />

111. I x<br />

= 1,152 · 10 6 mm 4 I y<br />

= 0,879 · 10 6 mm 4<br />

112. I x<br />

= I y<br />

= 258 · 10 6 mm 4<br />

113. (y = 19,42 mm ‐ tyngdepunktsafstand fra nederste<br />

linje)<br />

I x<br />

= 0,44 · 10 6 mm 4 I y<br />

= 0,47 · 10 6 mm 4<br />

144. a = 188,15 mm<br />

115. I x<br />

= 22,4 · 10 6 mm 4 I y<br />

= 4,8 · 10 6 mm 4<br />

116. I x<br />

= 38,2 · 10 6 mm 4 W x<br />

= 382 · 10 3 mm 3<br />

I y<br />

= 16,06 · 10 6 mm 4 W y<br />

= 160,6 · 10 3 mm 3<br />

117. (x,y) = (15,20) ‐ koordinatsystemet er indlagt således,<br />

at y‐aksen er placeret i arealets venstre sidelinje, og<br />

x‐aksen er placeret i arealets nederste linje.<br />

I x<br />

= 0,04 · 10 6 mm 4 W x<br />

= 2 · 10 3 mm 3<br />

I y<br />

= 0,085 · 10 6 mm 4 W y<br />

= 3,4 · 10 3 mm 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!