13.07.2015 Views

“Malingssystemer for kyst- og havgående fartøy” (pdf) - Westing AS

“Malingssystemer for kyst- og havgående fartøy” (pdf) - Westing AS

“Malingssystemer for kyst- og havgående fartøy” (pdf) - Westing AS

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FROM THE STAGEMichael Sanders, Principal Tuba, on Vaughan Williams’s Tuba Concerto in Fminor: “Vaughan Williams wrote the Tuba Concerto <strong>for</strong> Philip Catelinet of theLondon Symphony Orchestra. The piece was so challenging that Catlinet toldhis wife not to come to the concert because he didn’t want to be embarrassed.Nowadays, every tuba student plays this.“The second movement is very beautiful, a romanza. It has flowing,bucolic melodies that sound much like other Vaughan Williams music—aBritish pastoral.“I’ve played it a number of times. I played it in high school when I was asenior in Fairfax, Virginia. I was chosen from my school to take part in a soloistcompetition in D.C. I played the first movement with the U. S. Navy Band andwon the competition. I still have the plaque at home. And there was a $1,000scholarship included, which was pretty good money back then. I played it ona new Alexander C-tuba, a large bore German instrument. I don’t think I couldplay it on that now. I play it on F-tuba, which is what it’s meant <strong>for</strong>.”Scott FergusonMichael Sanders holds up his end of the brass section.25


Hva bør man tenke på?Ved valg av bunnstoff er det viktig å tenke påfølgende:• Oppbygging av utvaskede lag som kan gjøreskr<strong>og</strong>et ujevnt <strong>og</strong> øker drivstoffkostnadene• Virkningen av bunnstoffet <strong>og</strong> poleringshastighetenbør være konstant• Reduksjon av ruhet• Behov <strong>for</strong> undervannsrengjøring• Helse <strong>og</strong> sikkerhetBunnstoffBunnstoff beskytter mot begroing av marineorganismer. Å lage bunnstoff <strong>for</strong> fartøyer i kaldefarvann har alltid representert en ut<strong>for</strong>dring. De lavevanntemperaturene, kombinert med variasjonene isollyset, fra 0 til 24 timer i døgnet, krever at bunnstoffetfrigjør riktig mengde aktivt stoff med optimalpoleringshastighet. Oppbygging av utvaskede lagvil gjøre bunnstoffet mindre effektivt, <strong>og</strong> dersompoleringshastigheten ikke er konstant så vil begroingbegynne.Markedsledende på drivstoffbesparelserOpprettholder fart <strong>og</strong> fremdriftEffektiv bunnstoffbeskyttelseJotuns avanserte bunnstoffteknol<strong>og</strong>iJotuns avanserte bunnstoffteknol<strong>og</strong>i er spesialutviklet <strong>for</strong> åunngå begroing <strong>og</strong> oppbygging av utvaskede lag, samtidig somdet holdes en jevn <strong>og</strong> kontrollert poleringshastighet. Produktenebestår de aller strengeste krav. Ikke bare blir skr<strong>og</strong>et glattere <strong>og</strong>drivstoff-utgiftene lavere; under vedlikehold i dokk holder detSeaQuantum er spesialdesignet <strong>for</strong> å gi det beste innen drivstoffbesparelse<strong>og</strong> antifouling beskyttelse, <strong>og</strong> er en klar markedsleder.Det er et selvpolerende bunnstoff, basert på en hydrolyserendeorganosilyl polymer som bindemiddel. Dette bindemiddeletreagerer kjemisk med saltvann <strong>og</strong> gir en kontrollert reaksjonsom sikrer konstant utlekking av aktive virkestoffer. SeaQuantumUltra er spesial<strong>for</strong>mulert <strong>for</strong> fartøy som seiler med lav hastighetSeaMate er spesialdesignet <strong>for</strong> å balansere poleringshastighet<strong>og</strong> langsiktig beskyttelse. Det er et selvpolerende bunnstoff medhøyt tørrstoffi nnhold. Bindemiddelet hydrolyserer i sjøvann <strong>og</strong>sikrer lineær polering. Dette gir kontinuerlig eksponering avnytt bunnstoff. SeaMate trenger kun 2 strøk <strong>for</strong> å sikre påliteligbeskyttelse <strong>for</strong> opptil 60 måneder. Dette betyr mindre tid idokk <strong>og</strong> mer tid til drift.SeaForce er Jotuns økonomiske bunnstoffl øsning som kombinererpålitelig ytelse, beskyttelse <strong>og</strong> <strong>for</strong>utsigbarhet. SeaForce30 skaper et balansert <strong>for</strong>hold mellom poleringsegenskaper <strong>og</strong>utslipp av biocider, med høy ytelse som sikrer et godt resultat<strong>for</strong> antibegroing i hele tørrdokkingsintervallet. Dette er det rettevalget når kostnaden er sentral, men kvalitet <strong>for</strong>tsatt viktig.å rengjøre med høytrykksvasking før påføring av nytt bunnstoffsom igjen gir et raskere vedlikehold <strong>og</strong> lavere kostnader.<strong>og</strong> <strong>for</strong> statisk eksponering.• Mer enn 1 200 nybygg <strong>og</strong> skip fra dokk er beskyttetmed SeaQuantum Ultra• Spesial<strong>for</strong>mulert biocidesammensetning <strong>for</strong> å gi fremragendebunnbeskyttelse• Silyl teknol<strong>og</strong>i– markedets beste bindemiddelteknol<strong>og</strong>i• Reduserer ruhet– markedets glatteste alternativ til SeaQuantum• Hardeste bunnstoff på markedet• Markedsleder i sitt segment• Økonomisk beskyttelse med pålitelig ytelse• Lineære <strong>og</strong> <strong>for</strong>utsigbare poleringsegenskaper• Opptil 36 måneders beskyttelse på sidebunn• Opptil 60 måneders beskyttelse på fl atbunn• Spesialdesignet <strong>for</strong> fartøy med lav hastighet (0 – 20 knop)• 60 måneders drift fra 2 strøk system14 15


Hva bør man tenke på?Ved valg av toppstrøk er det viktig å tenke påfølgende:• Krav til utseende• Miljømessige hensyn• Underlag• Valg av malingsystemToppstrøkToppstrøk er det siste strøket i et malingssystem.Mange vil kanskje måle kvaliteten på basis avutseende, men utseendet er en liten del av jobbentil toppstrøket. Selv om det kosmetiske er viktig, måtoppstrøket <strong>og</strong>så gi beskyttelse til det rusthindrendesystemet. Toppstrøket må være kompatibelt medunderlaget, samtidig som det skal tilfredsstille tekniske,helse-, sikkerhets- <strong>og</strong> miljømessige krav.Toppstrøk fra JotunHardtop <strong>AS</strong>Utmerket glans- <strong>og</strong>fargebestandighet iaggressive miljøerHardtop XPHøyt tørrstoffinnhold <strong>og</strong>høy ytelseHardtop FlexiFleksibilitet, slitestyrke,glans- <strong>og</strong> fargebestandighetHardtop OptimaFor det mestkrevende klimaetDa Jotun utviklet sine første toppstrøk tilbake på 50-tallet, varfargebestandighet et viktig kriterie. I dag krever kunder myemer av et toppstrøk, avhengig av hva som skal males <strong>og</strong> hvilkeklimatiske krav det skal bli utsatt <strong>for</strong>. Hardtop-serien samler deHardtop <strong>AS</strong> er en to-komponent blankpolyuretanmaling med utmerket farge- <strong>og</strong>glansbestandighet. Produktet egner seg tilbruk over et epoksy/epoksymastic system,Hardtop XP er en to-komponent polyuretanmalingmed utmerket glans- <strong>og</strong> fargebestandighet.Hardtop XP har egenskapenetil Hardtop <strong>AS</strong>, men er videreutviklet <strong>for</strong> åHardtop Flexi er en to-komponentpolyuretanmaling med høyt tørrstoffinnhold,lav VOC <strong>og</strong> god glans- <strong>og</strong> fargebestandighet.Produktet er designet <strong>for</strong> å være ekstremtHardtop Optima er en ny polysiloksan <strong>for</strong>det mest krevende klima. Produktet er ettoppstrøk som kan brukes i en rekkeNORSOK systemer. Hardtop Optima tilbyrbeste toppstrøkmalinger, <strong>og</strong> innovative høyytelsesmalinger medspesielle egenskaper blir stadig lagt til.som siste strøk, hvor utmerket glans- <strong>og</strong>fargebestandighet kreves i aggressivemiljøer. Herder ved lave temperaturer.møte fremtidige krav om lav VOC (fl yktigeorganiske <strong>for</strong>bindelser). Produktet hardermed et høyt tørrstoffi nnhold som gir lavfl eksibel, slitesterk <strong>og</strong> med utmerketutseende. Den kan bøyes, dras <strong>og</strong> pressesuten å sprekke. Produktet har god slitestyrkefremragende værbestandighet <strong>og</strong> fargebestandighet.Sammen med god adhesjon<strong>og</strong> rask tørk vil dette bli et <strong>for</strong>etrukket• Markedsleder i 60 år• Enkel applikasjon– reduserte applikasjonskostnader• Ubegrenset fargevalg• Utmerket glans- <strong>og</strong> fargebestandighetVOC <strong>og</strong> er mer miljøvennlig.• Høyt tørrstoffi nnhold (63 %)• Lav VOC• Enkel applikasjon– reduserte applikasjonskostnader• Ubegrenset fargevalg• Utmerket glans- <strong>og</strong> fargebestandighet<strong>og</strong> gode korrosjonsbeskyttende egenskaper<strong>og</strong> er der<strong>for</strong> egnet som vedlikeholdsmaling,hvor både korrosjonsbeskyttelse <strong>og</strong> toppstrøkegenskaper ønskes.• Høyt tørrstoffi nnhold (64 %)• Lav VOC• Enkel applikasjon– reduserte applikasjonskostnaderprodukt på oljeinstallasjoner <strong>og</strong> andrekonstruksjoner hvor lange vedlikeholdsintervallerer ønskelig.• Høyt tørrstoffi nnhold (76 %)• Lav VOC (215 g/l)• Isocyanatfri <strong>for</strong>mulering• Svært værbestandig• Glans- <strong>og</strong> fargestabil• Stort utvalg av farger• Gode sprøyte-, rulle- <strong>og</strong> pensel-• Utmerket glans- <strong>og</strong> fargebestandighetegenskaper16 17


Produktgrupper Produkter Bruksområder* FargeTørrstoff(vol%)VOC (g/l)Flammepunkt( o C)FilmtykkelseTørr (µm) /Våt ( µm )Teoretiskspredeevne (m 2 /l)PåføringsmetoderTørre/herdetider (23 o C)Berøringstørr /Overmalingsintervall, min. Brukstid (+23 o C ) Glans Glansholdbarhet Vannbestandighet SlitestyrkeLøsningsmiddelbestandighetKjemikaliebestandighetFleksibilitetKorrosjonsbeskyttende malingerJotacote Universal1 2 7Aluminium <strong>og</strong> aluminiumrødtonet, aluminium lumi,gulaktig, grå, rød 72 240 35 ± 275 – 300 /105 – 415 9,6 – 2,4 Spray, pensel, rulle2,5 timer /4 timer 1,5 timer Halvblank Bra Utmerket Meget god Utmerket Utmerket GodJotamastic 87 1 2 5 7 10 Begrenset antall farger 82 150 35 ± 2150 – 300 /180 – 365 5,5 – 2,7 Spray, pensel, rulle4 timer /10 timer 2 timer Halvblank Bra Utmerket Meget god God Meget god GodJotamastic 801 2 510Aluminium, aluminium rødtonet,grå, rød, grønn, gulaktig,turkis, lys rød, off-white, svart 80 145 35 ± 275 – 200 /95 – 250 10,6 – 4 Spray, pensel, rulle4 timer /10 timer 2 timer Halvblank Bra Meget god Meget god God God GodJotamastic Smart Pack11Aluminium, svart, gulaktig,grønn, grå, rød72 ± 2 aluminium75 ± 2 svart, gulaktig,grå, grønn, rød 240 33 ± 250 – 120 /68 – 163 14,7 – 6,1 Spray, pensel, rulle4 timer /7 timer 1,5 timer Halvblank Bra Meget god Meget god God God GodJotamastic 87 GF 1 2 3Grå, hvit, rød 80 ± 2 170 35 ± 2200 – 350 /250 – 440 4 – 2,3 Spray, pensel, rulle4 timer /10 timer 2 timer Halvblank Bra Utmerket Utmerket God Meget god GodSpesialprodukterJota Armour(Std Komp B) 3Grå 38, Grønn 137, BS 640 90 ± 2 70 35 ± 2750 – 3000 /830 – 3330 1,2 – 0,3 Spray5 timer /14 timer – Halvblank Begrenset Meget god Utmerket God Meget god GodMarathon 3 8 9 10Grå, gråhvit, hvit, rød 80 ± 2 110 30 ± 2200 – 400 /250 – 500 4 - 2 Spray, pensel5,5 timer /12 timer – Blank Bra Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket GodBunnstoffSeaQuantum Ultra 1Mørk & lys rød 47 ±2 460 25 ±275 – 150 /160 – 320 6,2 – 3,1 Spray, pensel, rulle30 minutter /7 timer – – – – – – – –SeaMate 1Mørk & lys rød 55 ±2 401 25 ±275 – 175 /135 – 320 7 – 3,14 Spray, pensel, rulle30 minutter /7 timer – – – – – – – –SeaForce 30 1Mørk & lys rød 58 ±2 370 25 ±275 – 175 /130 – 300 7,7 – 3,3 Spray, pensel, rulle30 minutter /8 timer – – – – – – – –ToppstrøkHardtop <strong>AS</strong>2 3 4Fargekart <strong>og</strong> Multicolourblandesystem (MCI) 50± 2 415 26 ± 240 – 60 /80 – 120 12,5 – 8,3 Spray, pensel1 timer /5 timer – Blank Utmerket Meget god Meget god Meget god Meget god Meget godHardtop XP2 3 4Fargekart <strong>og</strong> Multicolourblandesystem (MCI) 63± 2 320 30 ± 240 – 100 /65 – 160 15,8 – 6,3 Spray, pensel, rulle3,5 timer /7 timer – Blank Utmerket Meget god Meget god God God Meget godHardtop Flexi2 3 4 5 10Fargekart <strong>og</strong> Multicolourblandesystem (MCI) 64± 2 310 25 ± 250 – 150 /80 – 230 13 – 4,3 Spray, pensel, rulle1,5 timer /3 timer – Blank God Meget god Meget god – God UtmerketHardtop Optima2 3 4Fargekart <strong>og</strong> Multicolourblandesystem (MCI) 76± 2 215 30 ± 260 – 100 /80 – 130 12,7 – 7,6 Spray, pensel3 timer /4 timer – Blank Utmerket Meget god Meget god God Meget god God* 1) Bunn, 2) Skuteside, 3) Dekk, 4) Overbygg, 5) Maskinrom, 6) Ferskvannstanker, 7) Ballasttanker, 8) Lasterom, 9) RSW/fiskebrønn/konsumtanker,10) Fabrikkdekk/skott, 11) Generelt vedlikeholdSe illustrasjon på side 9.18 19 20


Sikre malingens levetid – <strong>for</strong>behandling <strong>og</strong> påføringSkipsmaling holder seg bra dersom de grunnleggende <strong>for</strong>utsetninger er tilstede. Det vil alltid være slik at detkan bli nødvendig å inngå kompromisser på enkelte punkter på grunn av u<strong>for</strong>utsette omstendigheter, men deter viktig å huske at dette kan gå på bekostning av malingens levetid.Velg riktig malingstypeValg av maling varierer etter hvilke kriterier som må taes hensyn til, som blant annetvedlikeholdsmønster, dokkingsintervaller <strong>og</strong> klimatiske <strong>for</strong>hold. Det er viktig å følgespesifikasjonen som er <strong>for</strong>eslått <strong>og</strong> avtalt med malingsleverandøren. Jotun sine fageksperterer tilgjengelige langs hele norske<strong>kyst</strong>en <strong>for</strong> å hjelpe deg å finne riktig malingssystem <strong>og</strong> <strong>for</strong> å gideg tips <strong>og</strong> veiledning om hele prosessen.Sikre at overflatene blir riktig behandletForurensninger som <strong>for</strong> eksempel skitt, fett, salt, rust <strong>og</strong> avleiringer på overflaten gir dårligerekontakt mellom ny <strong>og</strong> gammel maling, <strong>og</strong> vil etter hvert føre til at malingen skaller av. Grundigrengjøring må til, <strong>og</strong> det er viktig at overflaten er tørr før påføring begynnes. Rengjøring kangjøres på flere måter, <strong>for</strong> eksempel:• Vasking med ferskvann <strong>for</strong> å fjerne salt <strong>og</strong> løse partikler• Bruk av rengjøringsmiddel eller avfettingsmiddel <strong>for</strong> å fjerne generell <strong>for</strong>urensning,samt oljer <strong>og</strong> fett• Rengjøring med maskinverktøy, mekanisk børsting, sliping <strong>og</strong> avkalkning, osv.• Høytrykksspyling <strong>for</strong> å fjerne rust, avleiringer, gammel maling, salt, osv.Sikre at malingen blir riktig påførtMalingprodusentens anvisninger bør følges nøye. Følg tekniske dataark <strong>for</strong> produktet <strong>og</strong> lesetikettene på malingsspannet. Det er viktig å tenke på temperaturen i luften <strong>og</strong> på overflaten somskal males. Luftfuktigheten bør måles <strong>og</strong> ventilasjon i rommet skal sjekkes <strong>for</strong> å oppnå riktigtørketid. Følg veiledninger om påføringsmetoden <strong>og</strong> pass på å holde riktig avstand tiloverflaten <strong>og</strong> til andre som maler i nærheten.Sikre å overholde malingsintervallerFor å oppnå best mulig resultat må overmaling utføres innen<strong>for</strong> det angitte overmalingsintervallet<strong>for</strong> å få tilstrekkelig feste mellom strøkene. Valg av maling <strong>og</strong> riktig planlegging avmalingsintervaller fra nybygg til vedlikehold er utslagsgivende <strong>for</strong> båtens lønnsomhet, <strong>og</strong> vilsikre investeringen din.


Foto <strong>for</strong>side <strong>og</strong> hovedfoto side 4: Getty Images www.marketings.noJotuns tilstedeværelse langs norske<strong>kyst</strong>enAukraJotun CoatingsTel: 91 57 28 94csd.norway@jotun.noBergenJotun CoatingsTel: 55 50 61 20csd.norway@jotun.noBergenAstrup <strong>AS</strong>Tel: 55 50 61 00bergen@astrup.noEggesbønes<strong>Westing</strong> <strong>AS</strong>Tel: 70 08 12 50office@westing.noHarstadMAL CoatingsTel: 77 07 99 99fmn-jotun.harstad@mal.noHaugesundJotun CoatingsTel: 52 72 56 31csd.norway@jotun.noKristiansandSørmaskin SWT <strong>AS</strong>Tel: 38 14 52 10firmapost@sormaskinswt.noOsloJotun CoatingsTel: 22 47 85 50csd.norway@jotun.noOsloAstrup <strong>AS</strong>Tel: 22 90 07 60ato@astrup.noSandefjordJotun CoatingsTel: 33 45 70 00csd.norway@jotun.noSkienC. Christoffersen Engros <strong>AS</strong>Tel: 35 50 44 00kundeservice@cchristoffersen.noStavangerJotun CoatingsTel: 51 85 60 20csd.norway@jotun.noStavangerPresserv <strong>AS</strong>Tel: 51 54 90 00office@presserv.noTrondheim<strong>Westing</strong> <strong>AS</strong>Tel: 72 50 50 00office@westing.noUlsteinvikJotun CoatingsTel: 91 54 49 65csd.norway@jotun.noHOVEDKONTORJotun A/SPostboks 2021, 3248 SandefjordTlf: 33 45 70 00 Faks: 33 45 79 00jotun.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!