08.02.2018 Views

Bv0518

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Årgang 121 • Nr. 5 • 9. februar 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

Meir gras på<br />

menyen, takk


FORMEL Sau Ekstra<br />

gir økt lammetilvekst<br />

Foto: May-Linda Schjølberg<br />

Toppkraftfôr til sau fra februar til beiteslepp<br />

Vi har styrket proteinkvaliteten for å sikre optimal tilvekst og helse for sau og lam.<br />

FORMEL Sau Ekstra har gunstige og unike egenskaper:<br />

• Et svært smakelig fôr med høyt innhold av energi og protein<br />

• Høyt innhold av E-vitamin<br />

• Høyt innhold av Metionin (svovelholdig aminosyre)<br />

• Passer til de fleste typer grovfôr<br />

• Stimulerer til økt mjølkeproduksjon<br />

Resultatet blir større og tidligere slaktemodne lam og dermed økt lønnsomhet for deg som produsent!<br />

Har du spørsmål om fôring av sau og lam, ta kontakt med en av våre konsulenter.<br />

fkra.no - ordretelefon 994 30 640


Menn som overser kvinner<br />

Bothild Å. Nordsletten<br />

bothild@bondevennen.no<br />

LEIAR LANDBRUK, POLITIKK OG SAMFUNN<br />

Der godt vaksne menn dominerer, og det<br />

gjer dei i landbruket, er dei ofte forbausande<br />

flinke til å fremja folk som liknar<br />

seg sjølve. Det er nok ikkje vondt meint.<br />

Men det er heller ikkje ein produktiv<br />

måte å rekruttera fleire kvinner til næringa<br />

på.<br />

Likestilling og fleire kvinner har i årevis<br />

vore uttalte målsettingar for landbruket<br />

og bondeorganisasjonane. Mykje er oppnådd.<br />

I dag er kvinner i posisjon overalt i<br />

næringa, frå grasrot til konsernleiing. Likevel<br />

er dei ennå ikkje fleire enn at Bondelaget<br />

seinast rundt årsskiftet valde å<br />

gjennomføra ei undersøking for å læra<br />

meir om kva tiltak som kan bidra til at<br />

fleire kvinner vel landbruksutdanning,<br />

blir bønder og tillitsvalde.<br />

I landet med kvinneleg stats-, finans- og<br />

forsvarsminister er det kanskje lett å tru<br />

at likestillingskampen er fullenda. Det<br />

er sjølvsagt feil, noko ikkje minst metookampanjen<br />

avslører. Men i somme delar<br />

av landbruket er det til og med som om<br />

kampen aldri starta. Korleis elles forklara<br />

at dei seksten største landbruksorganisasjonane<br />

som stod bak Samvirkekonferansen<br />

i Rogaland i januar, valde å<br />

ha berre éi kvinne på det to dagar lange<br />

programmet?<br />

Varhaug-møte, Særheim-konferansen,<br />

Mat og Landbruk og Kornkonferansen er<br />

andre døme på landbruksarrangement<br />

der talarstolen eller debattpanelet blir dominert<br />

heilt eller i stor grad av menn. Rett<br />

nok finst det mange arrangement med<br />

bra miks av menn og kvinner, men alt for<br />

ofte er kjønnsbalansen alt for skeiv. Praksisen<br />

undergrev næringas eigne målsettingar<br />

om å tiltrekka seg fleire kvinner.<br />

I beste fall er den manglande evna til å<br />

putte kvinner på talarstolen eit utslag av<br />

medvitsløyse. I så fall vitnar det om kor<br />

vanskeleg det er for bodskapen om betre<br />

kjønnsbalanse å trenge inn, trass tiår<br />

med forsøk. Truleg er mannsdominansen<br />

dels også eit utslag av rutinetenking,<br />

dårleg fantasi og giddeløyse. Møteorganisator<br />

ringer han dei har høyrt før, det<br />

er safe. Det er underleg at ikkje fleire<br />

kvinner reagerer.<br />

I tillegg finst det også dei, både kvinner<br />

og menn, som parerer etterlysing av<br />

fleire kvinner på podiet, med argumentet<br />

om at kompetanse «trass i alt», er viktigare<br />

enn kva kjønn talaren har. Ei slik<br />

haldning vitnar om mangelfull kjennskap<br />

til alle dei høgkompetente kvinnene som<br />

finst der ute, på alle fagområde. Og den<br />

tek tilsynelatande for gitt at i ein mannsdominert<br />

bransje, er betre kjønnsbalanse<br />

noko som kjem av seg sjølv.<br />

I verste fall snakkar me om regelrett<br />

ekskludering av kvinner. Det er vanskeleg<br />

å tolka reine mannearrangement<br />

som noko anna.<br />

Kva veg kjønnsbalansen tippar på dei<br />

mange landbruksmøta rundt om, er ikkje<br />

aleine avgjerande for kor mange kvinner<br />

som vel ein karriere i landbruket, men<br />

det speler ei rolle fordi det påverkar kulturen<br />

for inkludering og mangfald i næringa.<br />

Nett slik menn speglar og stadfestar<br />

kvarandre som meiningsbærande og<br />

ansvarlege aktørar i alle fora, treng også<br />

kvinner å spegla og stadfesta relevansen<br />

av eigne innfallsvinklar, kunnskap og erfaringar<br />

i andre kvinner. Skal fleire kvinner<br />

inn i landbruket, må dei iallfall koma<br />

til orde.<br />

Å sette fleire kvinner på plakaten er eit<br />

enkelt rekrutteringsgrep som kostar lite.<br />

Det finst inga orsaking for ikkje å gjera<br />

det. Det er viljen det står på.<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 3


REDAKTØR<br />

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten<br />

bothild@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 60 / 990 01 012<br />

REDAKSJONEN<br />

Jofrid Åsland (red. leiar)<br />

jofrid@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 75 / 938 82 341<br />

Sjur Håland<br />

sjur@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 73 44 / 982 09 381<br />

Liv Kristin Sola<br />

livkristin@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 64 / 941 78 096<br />

Jane Brit Sande<br />

janebrit@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 63 / 976 01 972<br />

GRAFISK<br />

Thea Hjertuslot<br />

thea@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 65<br />

ANNONSAR<br />

Grete Botnan<br />

grete@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENT<br />

Ann Solfrid Woldmo<br />

ann@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENTSPRIS 2018<br />

kr 1100,-<br />

Ilan Sharoni: Teikningar<br />

Ålgård Offset AS: Trykk<br />

BLI FAST ABONNENT<br />

AV BONDEVENNEN!<br />

Endeleg fredag<br />

Leah Sofie Lindanger Rød (2 år) tok akebrettet fatt, og kunne ikkje få høg nok fart.<br />

Postkassen var neste stopp.<br />

– Endeleg fredag, endeleg nytt nummer av Bondevennen. Kjekkaste bladet eg veit,<br />

jubla ho, så heile Ombo kunne høyre det.<br />

Lesestunda var i gang så snart bladet var i hende. Bondespira hadde sjølvsagt<br />

ikkje tid til å vente til ho var heime.<br />

Foto sendt inn av Ann-Mari Lindanger. Tusen takk!<br />

UTGJEVAR<br />

Bondevennen SA<br />

Sandvikveien 21, Hillevåg<br />

Postboks 208 sentrum,<br />

4001 Stavanger<br />

Telefon:<br />

51 88 70 00 (sentralbord)<br />

51 88 72 61 (9.00-15.30)<br />

E-post:<br />

post@bondevennen.no<br />

Internettadresse:<br />

www.bondevennen.no<br />

Bankgiro:<br />

3201.05.11916<br />

EIGARAR:<br />

Felleskjøpet Rogaland Agder<br />

Nortura SA<br />

Tine SA<br />

FRÅ ARKIVET<br />

For 50 år sidan<br />

Svin i Rogaland<br />

Svinekjøtproduksjonen i Rogaland har<br />

hatt en kolossal økning i de siste 10-15<br />

åra. Det er i det hele en produksjonsgrein<br />

som betyr mye for jordbruket vårt.<br />

Men det er ytterst tvilsomt om de økte<br />

arbeidsinntekter fra svineholdet samsvarer<br />

med økningen i produksjonskvantaet.<br />

Til det har fylket vårt satset for mye<br />

på kvantitet på bekostning av kvalitet.<br />

Frå BV 6 - 1968<br />

For 100 år sidan<br />

Dyrk grønsaker<br />

Iaar bør alle som eier jord dyrke grønsaker.<br />

Som bekjendt er det smaat med<br />

landets matforraad, og tilførselen er<br />

stængt, saa vi nu er henvist til at klare os<br />

ved egen produktion. Forholdene kan da<br />

bli like vanskelige, som de var i 1808-09.<br />

Dette maa undgaas, og det kan undgaas,<br />

om den jord vi har, blir godt utnyttet til<br />

matproduktion. Av de matnyttige vekster<br />

vi dyrker, vil jeg særlig gjøre opmerksom<br />

paa, at mange av kjøkkenhaveveksterne<br />

kan gi os fordele fremfor de vanlige jordbruksvekster,<br />

hvorfor de iaar burde dyrkes<br />

i større mængder end tidligere.<br />

Frå BV 6 - 1918<br />

4 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


MI MEINING<br />

Årgang 121 • Nr. 5 • 9. februar 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

«Hypotesen til<br />

høgrepartia har<br />

store utfordringar<br />

ved seg»<br />

Meir gras på<br />

menyen, takk<br />

Vil lagra korn igjen<br />

- Framlegg om beredskapslagring av korn syter både<br />

for arbeidsplassar og tryggleik, meiner Nils Kristen<br />

Sandtrøen, jordbrukspolitisk talsmann for Ap.<br />

Bothild Å. Nordsletten<br />

Framside: Annelise Sollien Brunes og<br />

Bent-Eirik Brunes gjer stadig endringar<br />

og sett seg nye mål for drifta på garden<br />

på Brunes i Sandnes kommune.<br />

Foto: Liv Kristin Sola<br />

DENNE VEKA I BONDEVENNEN<br />

REPORTASJAR<br />

Stor drift og mange val............................................................. 10<br />

Energi frå taket..................................................................................... 20<br />

Under eit møte i næringskomiteen på<br />

Stortinget i førre veke gjekk eit fleirtal av<br />

Ap, Sp, SV og KrF inn for å be regjeringa<br />

om å fremja ei sak om etablering av nasjonale<br />

beredskapslagre av korn i løpet<br />

av 2019. Noreg hadde beredskapslagring<br />

fram til 2003.<br />

– Kvifor byrja no att?<br />

– Klimaendringane og tryggleikssituasjonen<br />

i verda gjer at matforsyninga<br />

kan bli meir usikker. Store delar av verdas<br />

matproduksjon ligg i område som<br />

kan bli tørrare, medan kornareal i Noreg<br />

kan bli våtare. Me må tilpassa oss og ha<br />

ein offensiv politikk som både syter for<br />

beredskapslagring av korn og som gjer<br />

det mogleg for kornbøndene å investere<br />

i korntørke og lagerkapasitet på bruka,<br />

seier Sandtrøen.<br />

– Med vått klima kan det bli meir krevjande<br />

å få kornet inn i tide, slik me såg i<br />

fjor. Korntørker og lager på gardane vil<br />

gjere avviklinga av skuronna meir praktisk.<br />

Det vil også kunne vera eit insentiv<br />

for yngre bønder til å satsa på kornproduksjon.<br />

I tillegg gir det å ha korn lagra rundt<br />

på ulike bruk ei desentralisering av<br />

tryggleiken. Kornlagra våre bli vanskelegare<br />

å ta ut i tilfelle krise eller krigssituasjon.<br />

Framlegga våre bidreg med<br />

andre ord både til arbeidsplassar og til<br />

tryggleik.<br />

– Regjeringspartia set sin lit til handel,<br />

eigen sjømats- og jordbruksproduksjon for<br />

å sikra nasjonal mattryggleik. De er ikkje<br />

litt pessimistiske?<br />

– Under den internasjonale avlingssvikten<br />

i 2007/8 innførte nesten alle land<br />

i verda tiltak for å sikra folk mat. Hypotesen<br />

til høgrepartia har store utfordringar<br />

ved seg i møte med den verkelege verda.<br />

Me såg det òg i 2010 med tørke rundt<br />

Svartehavet, då høgare brødprisar la<br />

grunnlaget for den arabiske våren. Desse<br />

to døma syner ei utvikling i verda som<br />

gjer import av mat meir usikkert.<br />

– Kva kostar kornlagring?<br />

– Analyser frå 2013 tilseier at lagringskostnaden<br />

for eit halvt års forbruk, ligg<br />

på mellom 23-44 millionar kroner. Så vil<br />

kostnaden ved investeringar i korntørker,<br />

lagerkapasitet og sjølve kornet, takast<br />

over fleire år – avhengig av kor mykje<br />

korn me vil lagra.<br />

– Eit fleirtal av Sp, Ap, KrF og SV vart<br />

også samde om å be regjeringa koma med<br />

ein oppdatert jordvernstrategi i revidert<br />

nasjonalbudsjett for 2018. Kvifor?<br />

– Fordi fleirtalet på Stortinget er<br />

usamde med regjeringa i påstanden om<br />

at dei er i ferd med å nå målet om å omdisponera<br />

maks 4000 daa matjord årleg<br />

innan 2020. Regjeringa blir no pålagt å<br />

utgreie kva tiltak dei kan gjera for å oppnå<br />

målet - eit mål H, FrP og V var med på<br />

å støtta. 2020 kjem veldig snart.<br />

AKTUELT<br />

Avliving for betre dyrevelferd.......................................... 6<br />

Tar ansvar for byggeplassen........................................... 8<br />

Mistenker snylting på grønn ordning................. 24<br />

FAGLEG<br />

Hold øye med inntekter og kostnader............... 14<br />

DESSUTAN<br />

Verktøy for intensivert jordbruk................................. 16<br />

Grüne Woche: Kampen om<br />

framtidslandbruket........................................................................ 18<br />

Det regnar, det regnar!............................................................ 22<br />

Lesarbrev....................................................................................................... 25<br />

Jord......................................................................................................................... 26<br />

Kåseriet............................................................................................................ 27<br />

Faglag og møte..................................................................................... 28<br />

VEKAS SITAT<br />

«Ting skjer<br />

– bøndene<br />

skjerpar seg og<br />

tek ansvar.»<br />

HILDE ELIN ØSTERHUS<br />

SIDE 6<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 5


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Klar med kniven: Mette Ingvaldstad frå Årdal er klar til å stikke neste gris, medan Elin Aamodt ventar på tur.<br />

Avliving for betre dyrevelferd<br />

Nortura melder om fulle kurs. Svinebøndene vil friske opp<br />

kunnskapen om korleis dei avlivar og blør av ein gris.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Ein føremiddag på slaktelinja hjå Nortura<br />

på Forus. Kursdeltakarane er kledd<br />

og skodd og utstyrt med stikkekniv. Dei<br />

ventar på gris som nett er avliva.<br />

– De skal få stikke akkurat så mange<br />

gris de treng for å bli trygge på at de kan<br />

gjere det same heime, og ha full kontroll,<br />

seier Hilde Elin Østerhus i Nortura.<br />

Medieoppslag om dårleg dyrevelferd<br />

i svinebesetningar, inkludert mangelfull<br />

eller for sein avliving, har sett ein vekkjar<br />

i fleire produsentar.<br />

– Ting skjer – bøndene skjerpar seg<br />

og tek ansvar, erfarer Østerhus.<br />

For eitt år sidan var det ingen som<br />

spurde etter avlingskurs, og det gjekk<br />

lenge mellom kvart kurs. Dei siste månadane<br />

har 80 svineprodusentar vore innom<br />

slakteriet på Forus for å få ei grunnleggande<br />

opplæring i bruk og vedlikehald av<br />

boltepistolen, og i korleis dei skal stikke<br />

grisen for å få ei god avbløding.<br />

Å knekke koden<br />

– Mi er erfaring er at mange utset avgjersla<br />

fordi dei opplever det som vanskeleg å<br />

avlive eller at dei ikkje er trygg på korleis<br />

dei skal gjere det, seier Stian Espedal,<br />

som er ansvarleg for avlivingskurset<br />

– Er belastninga med å oversjå at dyr lid<br />

mindre enn påkjenninga ved å gjere slutt<br />

på lidingane?<br />

– Det handlar om å knekke koden,<br />

spesielt ved avbløding, å kjenner i handa<br />

når blodet slepp, illustrerer Espedal.<br />

Han har 18 års erfaring som slaktar,<br />

og ivrar for at alle bønder med ansvar for<br />

dyr skal kjenne seg trygge på korleis dei<br />

skal avlive sjuke og skadde dyr.<br />

– Me vil seinke terskelen for å avlive,<br />

slik at dyr ikkje må li fordi bonden ikkje<br />

har eit aktivt forhold til kva han skal gjere<br />

med sjuke og skadde dyr, seier Espedal.<br />

– Me må slutte med å sjå ting an. Ta ei<br />

avgjersle med ein gong du ser ein skadd<br />

gris. Medan du venter og ser, vert situasjonen<br />

berre verre for dyret, seier Østerhus.<br />

Ro til å gro<br />

Østerhus får støtte frå Elin Aamodt, som<br />

driv kombinertproduksjon på Byberg i<br />

Sola.<br />

– Eg har to val – sjukebinge eller avliving.<br />

Er det håp, tek eg grisen over i sjukebingen.<br />

Ofte er ro ein like god medisin<br />

som noko anna. Ser det håplaust ut, må<br />

eg avlive, seier ho.<br />

Ho har åtte sjukbingar og ekstra plass<br />

i fødeavdelinga som kan nyttast til gris<br />

som er skadd eller bli plaga av andre.<br />

Skjerpa krav<br />

Nortura har dei seinare åra skjerpa<br />

krav til inntransport av dyr. Det har auka<br />

presset på sjåførane som skal handheve<br />

innskjerpingane og som står mellom<br />

bonde og slakteri. Det hender sjåføren<br />

må avlive og blø av slaktegris ute hjå<br />

produsentane.<br />

Det er krevjande å balansere på knivseggen<br />

mellom kva som skal aksepterast<br />

og kva som må skjerpast. Østerhus og<br />

Espedal erkjenner langt på veg at i kampen<br />

om produsentane kan det vere freistande<br />

å lempe litt på krava. Men truslar<br />

om å skifte slakteri trur dei også konkurrentane<br />

opplever.<br />

– Nortura må leve opp til eigne ved-<br />

6 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

«Å avlive har blitt det einaste alternativet,<br />

og det må gjerast med ein gong.»<br />

LEIF HELGE REILSTAD,<br />

KURSDELTAKAR<br />

tekter og ikkje vatne ut krava til dyrevelferd.<br />

Nortura skal gå føre med eit godt<br />

døme. Det skuldar me både produsentane<br />

og forbrukarane, ikkje minst dei<br />

mange som kvar dag gjer den ekstra<br />

innsatsen for å halde ein høg standar for<br />

dyrevelferd, seier Østerhus.<br />

Må justere standard<br />

Leif Helge Reilstad er svineprodusent på<br />

Finnøy. Han trur årsaka til dei negative<br />

oppslaga er samansette.<br />

– Dette har utvikla seg over tid. Ting er<br />

heile tida i endring, seier Reilstad.<br />

Han viser til dei skjerpa krava til inntransport.<br />

Gris som før kunne leverast,<br />

vert no stoppa på rampa. Samstundes<br />

har ordninga med nødslakt vorte så<br />

kostbar at slaktegrisprodusentar ikkje<br />

lenger vurderer det som eit alternativ.<br />

Slaktegris vert i mindre grad enn før behandla<br />

av dyrlege, fordi kostnaden med<br />

behandling aukar samanlikna med verdien<br />

på grisen.<br />

– Alt dette utfordrar dyrevelferd på<br />

det enkelte bruk, og kan i sum føre til dei<br />

historiene me no opplever, summerer<br />

Reilstad.<br />

Han trur mange bønder, heilt umedvite,<br />

ikkje får med seg at krava blir skjerpa<br />

og kva konsekvensar det får for drifta.<br />

– Å avlive har blitt det einaste alternativet,<br />

og det må gjerast med ein gong,<br />

konkluderer Reilstad.<br />

Han helsar ei tettare oppfølging frå<br />

Nortura velkommen, og trur det kan bli<br />

ei nyttig justering mot kva som er dagens<br />

krav til drift og dyrevelferd.<br />

– Me er lei av desse historiene no. Me<br />

må få gang på grisen, seier Reilstad.<br />

Aukande problem med halebiting<br />

Deltakarane var samstemde i at kurset<br />

overgjekk kva dei forventa. Spesielt det<br />

å få stikke vart trekt fram som ei nyttig<br />

erfaring.<br />

Rundt lunsjen går diskusjonen om halebiting,<br />

noko bøndene opplever som eit<br />

auande problem med dagens purke.<br />

For Elin Aamodt var halebiting framand<br />

før ho gjekk over til TN70-purka. No<br />

opplever ho det som eit problem, og erfarer<br />

at både purker og smågris bit halar.<br />

– Denne rasen er mykje hissigare. Eg<br />

må bruke meir tid i fjøset, seier Aamodt.<br />

Ho nyttar halm, høy, papir, vedkubbar<br />

og nedfallsfrukt for å aktivere grisene. I<br />

tillegg til at ho strør mykje fôr på golvet.<br />

– Klarer dei ikkje avle vekk problemet,<br />

vil me gjerne vete korleis me skal røkte<br />

grisene våre framover for å unngå halebiting,<br />

seier Aamodt.<br />

Blir eit krav?<br />

Espedal trur avlivingskurs vil tvinge seg<br />

fram som eit krav – for gris, men truleg<br />

også for andre dyreslag, som småfe, kalv<br />

og ungdyr.<br />

– Kvifor er ikkje kurs i avliving ein del av<br />

agronomutdanninga?<br />

– Ja, kvifor ikkje…., svarar Espedal.<br />

Kyndig rettleiing:<br />

Ein erfaren slaktar<br />

viser Elin Aamodt<br />

korleis ho skal stikke<br />

og plassere kniven for<br />

å treffe slik at blodet<br />

strøymer. For det er<br />

nettopp det som skjer<br />

når dei treff skikkeleg.<br />

Kort om avliving<br />

Boltepistolen må oppbevarast tørt og bør<br />

pussast og smørast med ei lett olje etter<br />

bruk. Fjøra skal dra bolten attende. Blir<br />

den for svak sit bolten fast i skolten. Skift<br />

ut fjøra når den vert svak.<br />

• Ha ein skarp kniv som berre vert nytta<br />

til å blø av dyr.<br />

• Bruk rett skot til rett dyr – dei har ulik<br />

slagkraft:<br />

Raudt – til vaksne dyr, kyr og sugger.<br />

Gult – til slaktegris, sau og mellomkalv.<br />

Grønt – til dei minste dyra, lam, småkalvar<br />

og smågris.<br />

• Ta alltid med eit skot eller to ekstra.<br />

• Skotet skal sitte midt i krysset som går<br />

frå auge til øyre, 2-3 cm ovanfor auget.<br />

Ta gjerne grisen ut på rampen, slik at<br />

den vert litt «fortumla».<br />

Sjekk auga om grisen er død. Skyt to<br />

gonger om du er i tvil. Grisen får kramper<br />

når den er død.<br />

Gå på kurs dersom du er usikker på<br />

om du har kontroll på avling av dyr. Ha<br />

det rette ustyret tilgjengeleg og klart til<br />

bruk – og bruk det når det trengs.<br />

Kontakt Stian Espedal i Nortura for<br />

meir informasjon om avlivingskurs eller<br />

om utstyret du treng.<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 7


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Tar ansvar for byggeplassen<br />

Bonden har øvste ansvaret for sikkerheita ved anlegg eller byggeprosjekt på garden. Ståle<br />

Fjermestad har sikra garden mot det verst tenkelege gjennom ein strevsam byggeperiode.<br />

Sjur Håland<br />

– Å ha alle dei pålagde papira i orden i<br />

byggekaoset er slett ikkje så vanskeleg,<br />

seier han.<br />

Det kokar i tunet hjå Ståle Fjermestad<br />

på Fjermestad i Time. Varebilar<br />

kjem trillande til og frå. I det flunkande<br />

nye fjøset til mjølk- og storfekjøtproduksjon<br />

på 32x43 meter, som skal vera klart<br />

til innflytting i løpet av ei veke, høyrest<br />

hissige lydar av batteridrivne drillar og<br />

kvasse sager. Montørar med verktøybelte<br />

rundt livet styrar med å få på plass<br />

kompressoren til mjølkeroboten, medan<br />

ein montør inne i fjøset løftar korga opp<br />

mot takåsen for å festa røyren til kraftfôrautomaten<br />

i mjølkeroboten.<br />

Hadde HMS-kunnskap<br />

Byggherren, Ståle Fjermestad, held<br />

roen. Med erfaring som verneombod i<br />

byggebransjen, og med rolla som HMSkontakt<br />

og organisator av mange HMSkurs<br />

gjennom fleire år i styret i Time<br />

Bondelag, veit han kva som gjeld. Blant<br />

anna er kravet gjennom Byggherreføreskrifta<br />

til byggherren (bonden), ein SHAplan<br />

(sikkerheit, helse og arbeidsmiljø).<br />

– Kunnskap om HMS og krav til løpande<br />

dokumentasjon kunne eg ein del om<br />

frå før, så rolla som ansvarleg byggherre<br />

skræmde meg ikkje, seier han.<br />

Fjermestad legg til at han har alliert<br />

seg med Norsk Landbruksrådgiving Rogaland<br />

(NLR) og skaffa seg materialpakken<br />

til SHA-plan og rådgiving gjennom<br />

dei, i tillegg.<br />

– Malen kosta meg 2.500 kroner. I tillegg<br />

kjem 700 kroner per time eg kjøper<br />

med rådgiving. Dette er ei rimeleg forsikring.<br />

Når eg fyller ut og følgjer planen<br />

i praksis, er eg trygg på å ha mitt på det<br />

tørre om noko skulle skje.<br />

Sunniva Veen er HMS-rådgjevar hjå<br />

NLR og oppteken av å formidla til bønder<br />

og entreprenørar at Byggherreføreskrifta<br />

skal ivareta tryggleiken til garden sine<br />

folk og arbeidarane som kjem utanfrå i<br />

byggeperioden.<br />

– Byggherren, i dette tilfellet Ståle, har<br />

det overordna ansvaret for alle deltakarane<br />

i prosjektet, seier ho, og peikar på plakatane<br />

på veggen og den kvite permen på<br />

bordet i arbeidsbrakka på byggeplassen.<br />

SHA-planen<br />

SHA-planen handlar mellom anna om<br />

organisering og rollefordeling.<br />

– Her skal også framdriftsplanen, risikoelement,<br />

logg for vernerundar og<br />

planar for avviksbehandling koma fram,<br />

forklarer Veen, og legg til at byggherren<br />

sitt ansvar ikkje fritek innleidde firma og<br />

entreprenørar frå eige HMS-ansvar.<br />

Byggherreføreskrifta vart ein del av<br />

norsk lovverk i 1995.<br />

– Har ikkje føreskrifta for lenge sidan<br />

blitt ein del av dokumentasjonspakken<br />

som bøndene har blitt vane å førehalda<br />

seg til?<br />

– Nei. Byggherreføreskrifta slår først<br />

inn når det føregår bygge- eller anleggsarbeid<br />

på garden. Dei siste åra har byggeaktiviteten<br />

i landbruket vore formidabel.<br />

Lite tyder på at den vil minka med<br />

det første. Me treng å få fram at sikkerheit,<br />

helse og arbeidsmiljø gjeld alle og<br />

er avgjerande viktig. Å setja av litt tid til<br />

HMS kostar lite i høve til ei arbeidsulukke<br />

der du i tillegg til dei personlege belastningane<br />

kan bli erstatningsansvarleg<br />

dersom Byggherreføreskrifta ikkje har<br />

blitt følgt, seier ho.<br />

Kan ikkje kopierast<br />

SHA planen skal tilpassast kvart einskild<br />

prosjekt. Det nyttar lite med ein blåkopi<br />

av naboen sin plan. Du kan heller ikkje<br />

bruka planen frå førre prosjekt på eigen<br />

gard. I permen skal alle aktørane kvittera<br />

ut for at dei er kjent med innhaldet i<br />

planen. Som byggherre har du også ansvar<br />

for å sjekka at entreprenørane som<br />

er inne i prosjektet har eigne oppdaterte<br />

HMS-planar.<br />

Veen og Fjermestad er særleg merksame<br />

på «skal berre» situasjonar.<br />

Ein person skal gjerne berre opp i ein<br />

vinglande stige eller ein kjapp tur opp<br />

på taket og henta noko, og slurvar med<br />

sikringa. Det er ofte slike gonger ulukker<br />

skjer.<br />

– Byggherren skal ha overoppsyn med<br />

arbeidet. I slike tilfelle skal byggherren<br />

påpeika avviket til den det gjeld. I tillegg<br />

skal hendinga loggførast i SHA-permen,<br />

seier Sunniva Veen.<br />

Fjermestad er glad for HMS-merksemda<br />

og strekar under at entreprenørane<br />

og andre arbeidarar stort sett er flinke<br />

til å tenkja tryggleik og følgja opp i praksis.<br />

Hang i selen<br />

– Her har det vore mykje sprengingsarbeid<br />

med høge lødde steinmurar og djupe<br />

hol. Bruk av sperreband og nett har<br />

vore sjølvsagt. Då takplatene skulle på<br />

var arbeidsfolka sikra med fallblokk og<br />

sele. Då tredje plata skulle på, mista eine<br />

arbeidaren fotfestet og vart hengande i<br />

selen. Slike gonger får me ei påminning<br />

om kor viktig arbeidet er, og kor lite som<br />

skal til før det kan skje ei tragedie.<br />

Under forskalinga var han ekstra nøye<br />

med å følgja med.<br />

– Ein sårbar del av bygginga kor det<br />

kan vera ekstra fort gjort å trø feil. Me<br />

kjem langt med sunn fornuft. Eg gjekk<br />

ikkje rundt og kjefta på folk, understrekar<br />

han.<br />

At ikkje alle har alt på stell, fekk Fjermestad<br />

stadfesta då ein montør møtte<br />

på garden og måtte setja namnetrekket<br />

i signeringslista i SHA-permen.<br />

– Det var første plassen han hadde<br />

vore der han måtte skrive under før han<br />

gjekk i gang med arbeidet.<br />

Leigd koordinator<br />

Det er mogleg å inngå kontrakt med ein<br />

koordinator til å overta byggherren sitt<br />

arbeid med å ivareta Byggherreføreskrifta.<br />

Dette er ein skriftleg avtale med<br />

ein profesjonell aktør som kostar kring<br />

60-70.000 kroner. Ein koordinator fritek<br />

likevel ikkje byggherren frå det øvste ansvaret.<br />

NLR er blant dei som tilbyr ei slik<br />

koordineringsteneste. Ståle Fjermestad<br />

er komfortabel med å gjera arbeidet sjølv.<br />

– Det er ikkje all verda med arbeid.<br />

Folk er ulike, enkelte vil kanskje gruva<br />

litt. Om du ikkje alt har gjort det, vil eg<br />

anbefala å starta med eit HMS-kurs og<br />

ein kontakt med NLR.<br />

8 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


Sikker byggeplass: Byggherre Ståle Fjermestad t.v.<br />

og NLR-rådgivar Sunniva Veen syter for at tryggleiken<br />

til Roy Eide frå DeLaval og andre arbeidsfolk på garden<br />

er ivareteken under byggeperioden.<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 9


Førde<br />

Sogndal<br />

GARDSREPORTASJE<br />

Bergen<br />

Annelise Sollien Brunes og Bent-Eirik<br />

Brunes driv med mjølk og gris på Brunes i<br />

Sandnes kommune. Bent-Eirik overtok<br />

maskinar og buskap i 2000 og garden i<br />

2006. Han har døtrene Tonje (22) år og Ida<br />

(17). Foreldra Ellen og Bjarne Brunes, er<br />

framleis aktive i drifta.<br />

Dei eig 350 dekar dyrka jord, og driv<br />

grasproduksjon på 1000 dekar. Samdrift frå<br />

2006, og lausdriftsfjøs med robot i 2011. To<br />

ekstra kvotar frå 2012 og ein totalkvote på<br />

700.000 liter. Robot nummer to i 2015.<br />

Slaktar om lag 50 oksar i året.<br />

Satellitt i Jæren purkering med 30 purker<br />

kvar åttande veke. Slaktar om lag 160-170<br />

gris i året.<br />

Stavanger<br />

Sandnes<br />

Valle<br />

Tønsberg<br />

Skien<br />

Arendal<br />

Kristiansand<br />

Familiebedrift: – Eg fungerer som seniorrådgivar, spøker Bjarne Brunes (t.v.),<br />

som framleis er aktiv i drifta. Her i lag med Annelise og Bent-Eirik framfor kalvebingane.<br />

Stor drift og mange val<br />

Kapasiteten i kufjøset var sprengd før dei flytte inn. Plan B skulle setjast i verk,<br />

men livet sette ein midlertidig stoppar for utvidinga.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Medan regnet trommar på veggar og<br />

tak - for det er akkurat slik det regnar<br />

på Jæren, er det kaffi og god stemning i<br />

vinterhagen hjå Annelise Sollien Brunes<br />

og Bent-Eirik Brunes. Vinterhagen, eller<br />

«hytta» som dei kallar det, er eit av mange<br />

prosjekt som er gjennomført i seinare<br />

tid. Ny gjødselkum og tre plansiloar har<br />

også kome opp siste året.<br />

– Har du nye prosjekt på gang?<br />

– Nei, kjem det kontant frå Annelise,<br />

– i alle fall ikkje før etter sommaren.<br />

Bent-Erik løfter augebrynet og ser på<br />

kona si. Smiler litt, men seier ingenting.<br />

Dei tre plansiloane er kvar på 12x50x3<br />

meter. Bøndene haustar grovfôr på om<br />

lag 1000 dekar. Slåttane er sett vekk til<br />

entreprenørar, medan høy til kalvar og<br />

utsett slått til sinkufôr, slår Bent-Eirik<br />

sjølv, men leiger rundballepressing.<br />

– To slåttar på våtare areal passar bra,<br />

seier Bent-Eirik.<br />

Der det er mogleg skal enga i teorien<br />

fornyast kvar fjerde til femte år.<br />

Fjøs tilpassa utviding<br />

I 2010 starta han planlegging av nytt fjøs.<br />

Dei etablerte ei samdrift, planla med<br />

550.000 liter i kvote og ein mjølkerobot.<br />

Inngangspartiet, roboten, og alt det tekniske<br />

vart plassert midt i fjøset, med 67<br />

liggebåsar på venstre side.<br />

Kalvingsbingar og sinkuavdeling<br />

med 22 liggebåsar vart plassert på motsett<br />

side av inngangspartiet. Her la dei<br />

til rette for robot nummer to og høve til<br />

å tilpasse sinkuavdelinga til ei avdeling<br />

10 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


«Det er jo ikkje hermetikkboksar<br />

me produserer.»<br />

BENT-EIRIK BRUNES<br />

To robotar – to avdelingar: Sinkyr og fire kalvingsbingar er lagt i tilknyting til den minste robotavdelinga. Her går nykalva kyr fram til dei er<br />

konstatert drektige og vert flytt over i den store avdelinga, som er ei rein produksjonsavdeling. Slik får dei det meste av arbeidet konsentrert<br />

på eit avgrensa areal, medan resten - i teorien, skal fungerer av seg sjølv.<br />

nummer to, spegelvend lik den store.<br />

Allereie før dei flytte inn i fjøset, fekk<br />

dei tilbod om ein ny kvote. Dei takka ja,<br />

og auka kvoten til 720.000 liter. Kapasiteten<br />

vart sprengd før dei flytte inn. Dei<br />

klarte rundt 500.000 på ein robot, men<br />

var på utkikk etter ein brukt.<br />

Så vart Bent-Eirik sjuk.<br />

Livet rår seg sjølv<br />

Iført kjeledress og støvlar, midt i beste<br />

arbeidstid og utan varsling, vart Bent Eirik<br />

ramma av hjernehinnebløding.<br />

– Heldigvis arbeidde eg i lag med far<br />

den dagen, seier han.<br />

I ein fart gjekk turen via legevakta til<br />

sjukehuset, og vidare i helikopter til Haukeland.<br />

– Eg vart livredd, seier Annelise.<br />

Ho fekk melding om at så lenge mannen<br />

hennar var i live då han kom til sjukehuset,<br />

var det gode prognosar. Men dei var<br />

ikkje trygge for eventuelle etterverknadar.<br />

– Eg var nok ikkje heilt klar over kva eg<br />

skulle uroa meg over, og kom aldri på at eg<br />

ikkje skulle stå det over, seier Bent-Eirik.<br />

Annelise hadde kjennskap til sjukdommen.<br />

Ho visste at dette ville endre<br />

mykje. Men Bent-Eirik var ung og sterk,<br />

og med god fysikk hadde han oddsa på<br />

si side.<br />

Bonden fekk ingen alvorlege etterverknadar,<br />

men no, tre år seinare, er<br />

Inndeling av fjøset: Inngangspartiet og alt det tekniske er plassert midt i fjøset med ein<br />

robotavdeling på kvar side. Rein produksjonsavdeling med plass til 67 kyr til høgre.<br />

Tidleglaktasjon, sinkyr og kalvingsbingar til høgre. Kviger og oksar på motsett side.<br />

Konsentrert: To bustadhus, tre grisehus, inklu -<br />

dert det gamle kufjøset, og lausdrifta. Dei tre<br />

plan siloane frå 2017 er plassert framfor lausdrifta.<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 11


GARDSREPORTASJE<br />

Mjuk seng og frisk luft:<br />

Kalvane går ute i små<br />

grupper på halm frå dei<br />

er rundt to til fire månadar.<br />

somme dagar meir krevjande enn andre.<br />

Han fortel om sterk hovudverk, utmatting<br />

og mangel på tiltakslyst, noko som<br />

var heilt framand før dette skjedde.<br />

To mjølkerobotar<br />

Tilbake i arbeidsstøvlane og med god<br />

hjelp frå faren, Bjarne, og søskenbarnet<br />

Jone Edland, var det tid for å ta opp tråden<br />

etter den dagen alt snudde.<br />

I 2015 installerte dei robot nummer to<br />

og bygde på og om fjøset med 33 liggebåsar<br />

i den nye avdelinga, og plass til 24<br />

sinkyr og fire kalvingsbingar. Sinkuavdelinga<br />

er delt i to. Fjorten dagar før venta<br />

kalving vert kyrne skilt frå for å venne<br />

seg til ei meir intensiv fôring.<br />

Kyrne får nytt surfôr kvar ettermiddag.<br />

Vert det litt lite, får dei påfyll om morgonen.<br />

Kyrne skal alltid ha grovfôr tilgjengeleg<br />

og skjæret på traktoren vert nytta<br />

til å skyve på fôret fire gonger i døgnet.<br />

Kraftfôrtildelinga er det fôringsrådgivar<br />

Line Bergersen i Tine som handterer.<br />

– Det første året i nytt fjøs var eg ivrig<br />

på å trykke på alle skjermar og system<br />

sjølv. Men eg klarte ikkje følgje opp, og<br />

måtte overlate jobben til Line. Dei utgiftene<br />

får eg att fleire gonger med betre<br />

oppfølging av fôringa, seier Bent-Eirik.<br />

Inndeling av buskapen<br />

Då dei sette inn robot nummer to, samla<br />

dei alle førstekalvskyrne i den minste avdelinga.<br />

– Det fungerte svært bra. Dei fekk rå<br />

seg sjølv, utan å bli kua av dominante, eldre<br />

kyr, seier Bent-Eirik.<br />

Eit par månadar før avsining vart dei<br />

flytte over i den store avdelinga. Då kom<br />

utfordringa. Dei unge kyrne fungerte<br />

dårleg og mjølkemengda raste.<br />

– Ei effektiv metode for avsining, men<br />

ikkje spesielt god dyrevelferd, seier bonden,<br />

som også fekk problem med å få<br />

andrekalvskyrne drektige.<br />

Løysinga vart å legge om strategien.<br />

No går nykalva kyr i den minste avdelinga<br />

fram til dei er drektige. Det betyr<br />

at bøndene har det meste av arbeidet<br />

konsentrert på eit avgrensa areal. I den<br />

store avdelinga skal det berre vere drektige<br />

kyr i produksjon.<br />

Girer ned for meir grovfôr<br />

Avdråttsmålet har lenge vore 9000 kilo<br />

mjølk per ku. No vurderer han å legge<br />

om strategien.<br />

– Eg må klare å nytte grovfôret betre,<br />

seier han, og medgir at tala viser ein høgare<br />

del kraftfôr enn det han likar å sjå.<br />

Med nok grovfôr, to mjølkerobotar<br />

og god plass både til kyr og ungdyr, kan<br />

han redusere ytinga, auke talet på kyr og<br />

framleis levere kvoten.<br />

I dag har dei plass til 100 kyr, men buskapen<br />

tel rundt 88. Dei har 115 kalvingar<br />

i året. Fôringsplassane vert fylt opp med<br />

innkjøpte fôringsdyr.<br />

Kalvehytter: Fram til to månadar står kalvane i enkelthytter, dei første to vekene med dekken. Spalter og gjødselrenne sørger for god<br />

drenering. Det same gjer ein pall under halmen inne i hyttene. Kalvane får mysli, vatn, høy og seks liter fersk mjølk om dagen.<br />

12 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


GARDSREPORTASJE<br />

Godt humør: Ei optimistisk<br />

innstilling til livet har kome godt<br />

med for Annelise og Bent-Eirik.<br />

– Kan eg auke kjøtproduksjonen ved<br />

å få fleire kalvar og ha nokre kjøtfekryssingar,<br />

vil det gi vel så god økonomi, trur<br />

Bent-Eirik.<br />

Slik kan han lukke besetninga og redusere<br />

smittepresset, og samstundes<br />

produsere kjøt og mjølk på mest mogleg<br />

grovfôr.<br />

– Eg kan styre unna raigras og fire<br />

slåttar, og konsentrere meg om blandingseng<br />

med timotei og tre slåttar, seier<br />

Bent-Eirik.<br />

Kalvar på godt og vondt<br />

Kalvane får 2x3 liter fersk mjølk i åtte veker.<br />

Dei er oppstalla i enkelthytter i om<br />

lag to månadar. Dei første 14 dagane går<br />

dei med dekken.<br />

Frå enkelthytter vert dei flytt over i<br />

grupper på fem til seks kalvar, framleis<br />

på halm ute. Dei kjem først inn i fjøset<br />

når dei er mellom tre og fire månadar<br />

gamle.<br />

– Alt fungerer bra – i teorien. Men systemet<br />

er arbeidskrevjande og det trengst<br />

mykje halm, seier Bent-Eirik, og er usikker<br />

på om han ville gjort det annleis i dag.<br />

– Når me maktar å halde kalvane friske,<br />

så vekst dei godt, seier Bent-Eirik, og<br />

innrømmer at det kan vere ei utfordring<br />

å unngå diare.<br />

Dei har prøvd det meste for å behandle<br />

kalvar som er råka. For tida består<br />

resepten av sila havregraut og biola (må<br />

vere blåbær), iblanda saltbalanse. Dette<br />

får dei utanom mjølkefôringa.<br />

Oksane har dei siste 12 månadane hatt<br />

ein tilvekst på 570 gram. Dei vert slakta<br />

på 16-17 månadar og slaktevekta er på<br />

330 kilo.<br />

– Eg slaktar tre puljar i året, tilpassa<br />

prisløypa. Det er mest ei plikt, seier<br />

Bent Eirik, og viser til at prisløypa speglar<br />

når slakteriet treng slakt, og han får<br />

høgast pris.<br />

Stor drift – krevjande logistikk<br />

Bent-Eirik har det overordna ansvaret,<br />

både for folk, fe og fôr, men sjukdomssituasjonen<br />

har gjort dei heilt avhengig av<br />

fast hjelp. Mor til Bent-Eirik, Ellen Brunes,<br />

tek seg av den daglege drifta i grisehuset.<br />

I haust fekk dei ny avløysar, Even,<br />

som tek seg av fôring i fjøset, vaskar grisehuset<br />

og liknande. Vilde kjem morgon<br />

og kveld for å fôre kalvane og møkke og<br />

strø hjå kyrne.<br />

I grisehuset hadde dei full konsesjon<br />

med smågrisproduksjon og slaktegris. I<br />

tillegg til auka produksjon i kufjøset, vart<br />

det arbeidskrevjande å ha god kontroll<br />

på ei så stor drift i grisehuset.<br />

– Det er jo ikkje hermetikkboksar me<br />

produserer, kommenterer Bent-Eirik.<br />

Ei mogleg løysing var å bygge om til<br />

slaktegris.<br />

– Litt synd, så lenge det berre er fire<br />

år sidan me laga ny fødeavdeling, seier<br />

bonden.<br />

Medan dei sat i den velkjende tenkeboksen,<br />

fekk dei tilbod om å fungerer<br />

som satellitt i Jæren purkering på Tegle<br />

i Time. Dei takka ja, og får no 30 drektige<br />

purker frå navet kvar åttande veke. Dei<br />

fôrar fram 900 slaktegris i året, og sel<br />

resten som smågris.<br />

Bonde eller bondekone<br />

Annelise vaks opp på gard med sau og<br />

mjølk i Atna i Nord-Østerdalen. At ho<br />

skulle bu på gard som vaksen, var utenkeleg,<br />

før ho møtte Bent-Eirik.<br />

I 2010 flytte ho til Brunes, og har i tillegg<br />

fullført agronomutdanninga ved vinterlandbruksskulen<br />

på Jæren.<br />

– At eg skulle bli agronom ville gitt<br />

høge odds for nokre år sidan, seier ho.<br />

Dei flirer. Annelise snakkar varmt om<br />

skulen.<br />

– Undervisninga ga meg ei større forståing<br />

for heile drifta. Eg fekk meg eit<br />

nettverk og vart samstundes betre kjent<br />

med kulturen og geografien på Jæren,<br />

seier Annelise.<br />

Ho presenterer seg sjeldan som bonde,<br />

plar seie ho er gift med ein bonde,<br />

bur på gard, er bondekone.<br />

– Kvifor ikkje bonde?<br />

– Eg veit ikkje, seier ho, men trur det<br />

kan henge saman med at det er ho som<br />

flytte til garden og skal finne sin plass<br />

der, medan Bent-Eirik vaks opp her og<br />

har sin identitet sterkt knytt til garden.<br />

– Me har så mange rollar på ein gard.<br />

Fjøs, jobb, hus og heim – alt heng saman,<br />

seier Annelise.<br />

Annelise er utdanna aktivitør og har<br />

65 prosent stilling som nattevakt ved eit<br />

bufellesskap. Dei er begge styremedlemmar<br />

i Sandnes Bondelag. Annelise er<br />

i tillegg leiar i Sandnes Bygdekvinnelag.<br />

– Det er viktig å engasjere seg, seier<br />

ho, medan Bent-Eirik er på veg ut dørene<br />

for å møte dyrlegen som er venta.<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 13


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Siri Kvam Haugland,<br />

Nortura Team småfe<br />

Hold øye med inntekter og kostnader<br />

I sauenæringa er det oppturer og nedturer. Nå er vi dessverre nede i en bølgedal.<br />

Da er det spesielt viktig å holde øye med inntekter og kostnader.<br />

Det er mange faktorer som kan påvirke<br />

resultatet i saueholdet. For eksempel<br />

rase, beite, året og arbeidsinnsatsen.<br />

På inntektssiden har vi produksjonsinntektene<br />

fra kjøtt og ull. Her er det store<br />

variasjoner i pris etter kvalitet og tidspunkt<br />

lammene blir levert. Utnytt leveringsvilkåra,<br />

sier jeg stadig på møtene. Få<br />

med deg alle tilleggene, det blir penger av<br />

det. Ikke uten grunn. Lever kvaliteten som<br />

betaler seg best til rett tid. Høres lett ut,<br />

men utfordringer blir det, når en driver en<br />

produksjon som er avhengig av å spille på<br />

lag med naturen og værgudene.<br />

Ta en evaluering etter slakting på<br />

høsten. Still deg spørsmålet, - hva kunne<br />

jeg gjort bedre? Sett deg mål til neste år!<br />

Ikke gå i fella og tenk som flere dessverre<br />

gjør at «vi har alltid gjort det slik».<br />

Husk: Ingen år er like!<br />

Iverksett tiltak<br />

I juni måned, før du skal til heis, kan du<br />

se hvilke dyr som kommer til å bli slaktemodne<br />

seint på høsten. Med det mener<br />

jeg slakta etter sesongen i oktober/november.<br />

Sett inn tiltak allerede i juni på slike<br />

lam. Gjør en innsats og ha som mål at<br />

disse skal være slaktet når heialammene<br />

kommer hjem. NKS-lam under 18 kg ved<br />

fjellsending, bør ikke sendes til heis. Prisen<br />

på slakt er bedre betalt i sesongen eller<br />

etter sesongen. Ingen ønsker å produsere<br />

lam som blir lagt rett på fryselageret.<br />

Vær oppmerksom gjennom sommeren<br />

på heimelamma. Regelmessig veiing<br />

selv gjør at du har kontroll på tilveksten.<br />

Ser du at tilveksten stopper opp, må du<br />

og stoppe opp og tenke; Hva er grunnen?<br />

Har jeg snylterbehandla rett? Har<br />

jeg gjødslet for lite? Er beitet for dårlig?<br />

Må det slås med beitepusser? Har det<br />

regnet mye? Hva skal til for at lammene<br />

skal trives og få en bedre tilvekst?<br />

Vær OBS på snyltere<br />

Ta tak før det er for seint. Mange tar den<br />

letteste løsningen med kraftfôr, men<br />

ha snyltere i bakhodet. Har du fått en<br />

snylter du ikke har hatt før, for eksempel<br />

hemonkus eller leverikter? Blir det<br />

en regnfull sommer, som i 2017, skal en<br />

ha leverikte i tankene. Den trives i bløte<br />

områder og dukker stadig opp på nye<br />

steder. Det lønner seg å ta avføringsprøver<br />

gjennom sesongen. Da kan du raskt<br />

spare noen kroner og arbeidstimer med<br />

mindre og rettere snylterbehandling.<br />

Tilpass fôringen<br />

Når fjellsauene kommer hjem, sorter<br />

lammene etter størrelse. Hvilke lam<br />

trenger kort oppfôring og hvilke lam<br />

trenger lenger oppfôring med for eksempel<br />

kraftfôr (lam høst). Målet er at<br />

alle lam skal bli slaktemodne før det er<br />

bunnpris.<br />

Ved å iverksette noen tiltak, kan du bedre<br />

økonomien din betraktelig. Holdvurdér<br />

sauene, det er nå du legger grunnlaget for<br />

neste års produksjon. Tynne fôres opp,<br />

feite på vedlikeholdsfôring.<br />

Variable kostnader som fôr, dyrlege og<br />

strø m.m., kan variere fra år til år. Du må<br />

vaksinere sauer/påsettlam og behandle<br />

syke dyr. Sauer som er i god stand er bedre<br />

rustet mot sykdom og komplikasjoner<br />

ved lemming enn tynne dyr.<br />

Hva trenger lammet?<br />

Grovfôrkvaliteten kan variere stort fra<br />

Produksjonsinntekter 100 vfs, 45 kg haustvekt ulikt<br />

lammetall<br />

Variable kostnader: Totalt fôrforbruk per kg produsert<br />

lammeslakt ved ulikt lammetall<br />

Lam om høsten 1,5 1,8 2<br />

per vinterfôret sau<br />

Slakteinntekt *) 124 059 151 768 170 241<br />

Ullinntekt **) 21 042 22 244 23 046<br />

+29 000<br />

Sum 145 101 174 013 193 287<br />

*) Ved omregning fra høstvekt til slaktevekt, er det brukt en<br />

slakteprosent på 42. Grunntilskuddet er regnet inn i slakteprisen.<br />

**) Ulltilskuddet er med i ullprisen.<br />

Produksjonsinntektene øker med ca kr 9 660 per tidel økning i tall<br />

lam om høsten per sau. Produksjonsinntekter inkludert tilskudd fra<br />

staten øker med ca kr 17 800 per tidel økning i tall lam om høsten.<br />

Forutsetning: Sluttfôring i snitt 16 dager og 80% av sluttfôret er godt<br />

høstbeite.<br />

14 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

«Sauekontrollen er et fantastisk<br />

hjelpemiddel til å holde kontroll<br />

på saueflokken…»<br />

år til år. Er grovfôret i den dårligste enden<br />

av skalaen, må en regne med større<br />

kostnader på kraftfôr. Andre år er grovfôret<br />

i den beste enden, da blir det mindre<br />

kostnader på kraftfôr, ingen år er like.<br />

Ingen har vondt av vitaminer. I forsøk er<br />

det påvist at ekstra E-vitaminer de siste to<br />

månedene før lemming gir mer livskraftige<br />

lam og mindre dødelighet den første<br />

levetiden. På markedet er det mange produkter<br />

som kan kjøpes for å bedre produksjonen.<br />

Stopp opp og tenk, - trenger<br />

sauene mine dette? Noen ganger er det<br />

lurt, andre ganger er det mindre lurt å påføre<br />

seg ekstra kostnader.<br />

Sett deg mål<br />

Produksjonsinntektene – variable kostnader<br />

= Dekningsbidrag 1.<br />

Regnestykket gir svar på hvor godt<br />

du driver. Høres så lett ut, men det er<br />

ikke alltid like lett å gjøre det bedre. Sett<br />

deg nye mål for neste års produksjon,<br />

men ikke sett dem så høyt at du ikke når<br />

dem. Dekningsbidraget varierer blant<br />

bøndene. Ser vi på statistikken fra regnskapskontorene<br />

skiller det over 1000 kr<br />

per sau i dekningsbidrag fra den beste<br />

til den dårligste sauebonden. Her har<br />

mange mye å forbedre.<br />

Tilskudd fra staten<br />

Tilskudd fra staten er viktig i saueholdet.<br />

Et tilskudd vi kan påvirke er kvalitetstilskuddet<br />

på slakt, 500 kr per lam i klassen<br />

0+ eller bedre. Mister du kvalitetstilskuddet<br />

på mange lam, gir det store utslag på<br />

inntektene. Tiltak som gode beiter, tilleggsfôring<br />

med grovfôr og kraftfôr, gir<br />

gode resultat økonomisk ved at du får<br />

større andel lam fra klasse O til O+ .<br />

Heiabeite er viktig, men ikke alle<br />

heia-/fjellbeiter er gode nok for sauer<br />

med tre lam. Næringa må bli bedre til<br />

å reklamere for den gode jobben sauen<br />

gjør på fjellbeite og utmarksbeite. En ting<br />

er sikkert, uten sauen gror Norge igjen.<br />

Passe vekt til rett tid<br />

Nå sitter vi igjen med Dekningsbidrag 2.<br />

Av dette beløpet skal lønn og faste<br />

kostnader dekkes.<br />

Tilskudd fra staten: Uttak av tilskudd for en søye med ett og tre lam<br />

Søye med tre lam, snittvekt 18,8 kg<br />

Grunntilskudd kr 218<br />

Distriktstilskudd sone 2 kr 279<br />

Beitetilskudd kr 160<br />

Utmarksbeitetilskudd kr 740<br />

Tilskudd til husdyr kr 868<br />

Tilskudd til lammeslakt kr 1 500<br />

Areal- og kulturlandskapstilskudd kr 387<br />

Tilskudd til norsk ull kr 364<br />

Sum: kr 4 516<br />

Forskjell Kr 1 903<br />

Søye med ett lam, 20,4 kg<br />

Grunntilskudd kr 79<br />

Distriktstilskudd sone 2 kr 101<br />

Beitetilskudd kr 80<br />

Utmarksbeitetilskudd kr 370<br />

Tilskudd til husdyr kr 868<br />

Tilskudd til lammeslakt kr 500<br />

Areal- og kulturlandskapstilskudd kr 387<br />

Tilskudd til norsk ull kr 228<br />

Sum: kr 2 613<br />

Vi har laget et eksempel med utgangspunkt<br />

i tall fra 2017.<br />

Uansett hvordan vi regner, kommer<br />

vi ikke vekk fra at antall lam per sau er<br />

viktig for å få god økonomi i saueproduksjonen.<br />

Øker du fra i gjennomsnitt 1,5<br />

lam per sau til 1,8 lam per sau, øker du<br />

avdråtten med 12,6 kg. Øker du fra 1,5 til<br />

2 lam pr sau, øker du avdråtten med 21<br />

kg per sau. Om høstvektene økes fra 42<br />

kg – 51 kg, øker avdråtten med 13,5 kg.<br />

Tar du markedet i betrakting, er det ikke<br />

ønskelig med for tunge lam, men heller<br />

passe store lam til rett tid.<br />

Ingen tvil om at det er penger å hente<br />

for den som mestrer et høyt lammetall,<br />

men det krever mer arbeid. Dette passer<br />

ikke alle i den daglige tidsklemma.<br />

Bruk sauekontrollen<br />

Sauekontrollen er et fantastisk hjelpemiddel<br />

til å holde kontroll på saueflokken<br />

og avdråtten på sau. Der kan du se om<br />

det er forskjell på tilveksten på lammene<br />

ved forskjellige beiter, eller forskjell på<br />

tilveksten på forskjellige værer. Merk av<br />

hvilke sauer som har god avdrått og hvilke<br />

sauer som klarer seg med minst hjelp.<br />

Her er det mange muligheter til å sortere<br />

flokken på. Finn den ”gode sauen”<br />

med sauekontrollen.<br />

Figuren viser at du utnytter vedlikeholdsfôret<br />

best med et høyt lammetall.<br />

Igjen, det er ikke riktig for alle å ha høyt<br />

lammetall. Det viktigste er at du tar vare<br />

på lammene du får. Tvillinglam er også<br />

god butikk for sauebonden.<br />

For tiden har vi overproduksjon av<br />

sau og lam. Nortura jobber for økt salg,<br />

og NSG har oppfordret medlemmene til<br />

å redusere flokken med fem prosent.<br />

Begge disse tiltakene vil bedre markedsbalansen<br />

og legge grunnlaget for<br />

en bedre pris. Bedre pris gjør at vi tjener<br />

mer penger på det vi driver med. I tillegg<br />

blir det viktig også i år at lammene blir<br />

levert til slakt når markedet ønsker det.<br />

Sett inn tiltak tidlig i sesongen, få lammene<br />

slaktemodne. Ingen ønsker å produsere<br />

lam til fryselageret. Det er ingen<br />

tjent med.<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 15


SIRKULÆR BIOØKONOMI<br />

Arne Sæbø<br />

og Tomas Persson,<br />

forskere, NIBIO<br />

«Ved rett bruk er organisk<br />

materiale av høy kvalitet en vei til<br />

bedre jordkvalitet og fruktbarhet»<br />

Verktøy for intensivert jordbruk<br />

Sensor-teknologi eller kompost? Hvilke verktøy har vi til å<br />

intensivere jordbruket på en bærekraftig måte?<br />

Jordarbeiding, såing, sprøyting og gjødsling<br />

har i stor grad vært standardisert<br />

prosedyre for ganske store arealer, basert<br />

på informasjon som i beste fall gir<br />

et gjennomsnittlig bilde av jordet vi arbeider<br />

med. Men bøndene, som kjenner<br />

sine jorder, vet godt at jordkvalitet og<br />

fuktighetsforhold varierer mye fra én til<br />

neste jordflekk, og at avlingen kan variere<br />

tilsvarende innen samme teig. Det er<br />

først i senere tid vi har fått verktøy til å<br />

kartlegge og kompensere for slik variasjon<br />

på en relativt enkel og billig måte.<br />

Presisjonslandbruket bygger på høyteknologi,<br />

som raskt blir billigere å kjøpe og<br />

enklere å bruke enn for kort tid siden.<br />

Presisjonsjordbruk<br />

Ny sensor-teknologi og datamaskiner i<br />

traktoren gir mulighet til å samle stedsspesifikk<br />

informasjon om jord og planter.<br />

For eksempel kan lys reflektert fra<br />

jord og planter gi verdifull informasjon<br />

om næringsinnholdet. Dernest blir gjødsel<br />

tilført med utgangspunkt i de reelle<br />

forholdene på stedet i åkeren. Bøndene<br />

kjøper allerede i dag traktorer som i stor<br />

grad kan kjøre selv etter at en har lagt<br />

informasjonen om eiendommen inn i<br />

traktorens datahjerne. Teknologi koplet<br />

til droner eller til traktoren gir informasjon<br />

som kan brukes til en presis jordarbeiding,<br />

gjødsling og plantevern, samt<br />

en beregning av beste tid for høsting. Det<br />

vil gi større avlinger av bedre kvalitet ved<br />

bruk av mindre ressurser, forutsatt at<br />

arbeidet gjennomføres på rett måte.<br />

Randsoner<br />

Vil behovet for investeringer i utstyr og<br />

kunnskap gjøre at det bare er de store<br />

produsentene som får til dette? Spesielt<br />

det mest avanserte utstyret er kostbart<br />

og stiller krav til kunnskap og sertifisering<br />

for bruk, for eksempel for droner<br />

med avansert fotoutstyr. For de små bruka<br />

blir det sannsynligvis ikke lønnsomt å<br />

investere i dette utstyret. Men de små<br />

bruka kan muligens få tilgang til utstyr<br />

og kunnskap hos landbruksrådgivningen<br />

eller entreprenører. Presist jordbruk kan<br />

på denne måten bli viktig for bærekraftig<br />

intensivering av jordbruksproduksjonen.<br />

Nøkkelen ligger i smart nytte av ressursene<br />

for økt produksjon.<br />

«Biokull har vist<br />

seg å være svært<br />

stabilt etter<br />

tilsetning til jord»<br />

Store arealer forsvinner til veibygging,<br />

boliger og industri. Arealer tas også ut<br />

av bruk på grunn av ugunstig størrelse<br />

og beliggenhet. Kan vi i framtiden likevel<br />

finne produksjoner til slike arealer? Det<br />

er ikke umulig at også robotteknologien<br />

kan gi oss noen gode verktøy i denne<br />

sammenhengen.<br />

Jordforbedring<br />

Produksjonen av mat og fôr fjerner en<br />

rekke stoffer fra jorda og disse stoffene<br />

må erstattes, ellers utarmer vi systemet.<br />

I uminnelige tider har bøndene brukt<br />

ulike typer jordforbedringsmidler for<br />

å øke næringsforsyning, gi bedre jordstruktur<br />

og mer vannlagring i jorda, alt<br />

for å opprettholde eller øke avlingene.<br />

Ved rett bruk er organisk materiale av<br />

høy kvalitet en vei til bedre jordkvalitet<br />

og fruktbarhet. Organisk materiale gir<br />

mat til mikrolivet i jorda. Dette jordlivet<br />

er helt avgjørende for å opprettholde de<br />

mange livsviktige prosessene i jorda,<br />

spesielt det som gjelder næringssirkulering.<br />

I nyere tid har vi likevel iblant<br />

brukt jordbruket til å «bli kvitt» organisk<br />

materiale fra husholdninger og andre<br />

kilder. En slik delvis feiltolking av rett<br />

praksis har gitt mange problemer. Vi har<br />

til dels tilført alt for mye næringsstoffer,<br />

vi har brukt kompost som ikke har vært<br />

moden, eller kompost med høyt saltinnhold.<br />

For å rydde opp i slike problemer<br />

må bonden bedre tilpasse valg av kilde<br />

for organisk materiale, mengder og<br />

tidspunkt for tilførsel i forhold til jordas<br />

behov. Det er svært viktig å bestemme<br />

status for mengden organisk materiale<br />

i jorda og eventuelt tilleggsbehov ut fra<br />

det enkelte jordstykket, klimaet og den<br />

spesifikke produksjonen. Er det allerede<br />

nok organisk materiale i jorda, så får en<br />

ikke større utbytte av å tilføre mer. Dette<br />

må vurderes nøye.<br />

Husdyrgjødsel<br />

På Sør-Vestlandet har vi rikelig med<br />

husdyrgjødsel. Tilfører vi den til rett tid<br />

og i passe mengder, så taler vi om «bondens<br />

gull». Rett bruk av husdyrgjødsel<br />

styrker en gunstig jordstruktur, gir mer<br />

av det gunstige mikrolivet som igjen gir<br />

større avling og bedre plantehelse både<br />

på jordet og på lageret etter høsting.<br />

Om vi derimot tilfører for store mengder<br />

gjødsel til jord som er blaut, risikerer vi<br />

ødelagt jordstruktur, avrenning av store<br />

mengder næringsstoffer og et miljø som<br />

blir utarmet og skadet, spesielt hvis vi<br />

bruker tunge maskiner. Omdømme til<br />

norsk jordbruk er avhengig av at vi som<br />

næring handterer dette på en god måte.<br />

16 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


SIRKULÆR BIOØKONOMI<br />

Effektivt og presist: Teknologi koplet til droner eller traktoren gir informasjon som kan brukes til presis jordarbeiding,<br />

gjødsling og plantevern, samt til beregning av beste tidspunkt for høsting. Foto: Istock<br />

Kompost<br />

Nesten 50 prosent av komposten som<br />

blir produsert i Europa blir brukt som<br />

jordforbedring i jordbruket. Forskning<br />

har blant annet kunne vise til at god kompost<br />

kan redusere angrep av jordlevende<br />

plantesykdommer. Viktige kvalitetskriterier<br />

for kompost er næringsinnhold,<br />

fysiske og kjemiske egenskaper, gunstig<br />

balanse mellom organismene i komposten,<br />

samt modningsgrad og stabilitet.<br />

Komposten må være fri for alvorlige mikrober<br />

(for eksempel E. coli, Salmonella<br />

og Phytophtora) og ugrasfrø (for eksempel<br />

floghavre). I Norge skal kloakkslam<br />

som brukes til jordbruksjord hvor det<br />

produseres mat være hygienisert. Det er<br />

videre strenge krav til innholdet av tungmetaller<br />

og organiske fremmedstoffer.<br />

Nye alternativ?<br />

Som jordforbedringsmidler er biokull<br />

et nytt materiale (selv om det historisk<br />

ikke er nytt). Biokull har opphav i organisk<br />

materiale som er delvis forbrent<br />

ved kontrollert temperatur og ved liten<br />

tilgang til oksygen. Da får en frigitt ulike<br />

mengder (avhengig av prosess) gass,<br />

olje og fast kull. Det er den sistnevnte<br />

fraksjonen vi bruker til jordforbedring.<br />

Mange typer biokull har stor og biologisk<br />

aktiv overflate (se bildet) som kan gi dynamisk<br />

binding og frigivelse av næringsstoffer,<br />

levesteder for mikroorganismer<br />

og økt vannlagringskapasitet til jorda.<br />

Biokull har vist seg å være svært stabilt<br />

etter tilsetning til jord. Derfor forsker NI-<br />

BIO også på dette som en mulig måte til<br />

å lagre karbon i jorda på.<br />

Et annet produkt det kan bli stor tilgang<br />

på, er det vi kaller biorest, som vi<br />

får ut som et biprodukt ved fermentering<br />

av ulike typer organisk materiale<br />

til biogass. Biorest kan benyttes som<br />

gjødsel og jordforbedring. Vi ser også på<br />

muligheten for å utvikle nye produkter.<br />

Husdyrgjødsel taper ikke næringsstoffer<br />

og heller ikke mye biomasse i denne<br />

prosessen, men biorest har lettere<br />

for å trenge ned i jorden enn uprosessert<br />

gjødsel. I videre forskning blir det<br />

spennende å se på hvordan mikrober<br />

og annet jordliv blir påvirket av å bruke<br />

biorest, sammenliknet med ubehandlet<br />

husdyrgjødsel.<br />

Bondevennen trykker fire artikler basert på prosjektet<br />

INTENSE: Intensivering av jordbruket gjennom bærekraftige metoder og innsatsfaktorer.<br />

Prosjektet undersøker hvordan vi kan øke produktiviteten i jordbruket gjennom<br />

å heve jordkvaliteten og å bruke jorda ut fra potensialet som finnes i den.<br />

INTENSE er et forskningssamarbeid innenfor FACCE SURPLUS programmet<br />

under EU sitt Horizon 2020 program. NIBIO deltar fra norsk side, finansiert fra<br />

Norges Forskningsråd. (2/4)<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 17


MOLDROK OM MOLD, MAT OG LANDBRUK<br />

Dag Jørund Lønning<br />

professor og rektor ved HLB,<br />

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.<br />

Grüne Woche: Kampen<br />

om framtidslandbruket<br />

Grüne Woche skal vera det globale landbruket<br />

sin fremste møteplass, men den<br />

verdsomspennande lokale matrevolusjonen<br />

og det framveksande menneskenære<br />

landbruket er nærast usynlege i<br />

Berlin. Det visuelle inntrykket ein får på<br />

messa er heller at standardisering, industriell<br />

masseproduksjon og turboforbruk<br />

har vunne ein endeleg siger.<br />

Traktorane i maskinhallen er på storleik<br />

med halve operabygget i Oslo, plogane<br />

massive nok til å dekka den andre<br />

halvdelen. Ved sida står dresskledde<br />

herremenn og deler ut brosjyrar om<br />

«moderne landbruksproduksjon». Kjemikalieseljarane<br />

er tilsvarande velkledde<br />

og velartikulerte i sine freistnader<br />

på å fremja enkle og endelege løysingar<br />

på dei hindringar «naturen» eventuelt<br />

måtte leggja i vegen for «den moderne<br />

bonden».<br />

Framtidsbildet er det same gamle: endå<br />

større maskinar, endå meir monokultur<br />

og endå meir kjemi. Konsekvensar er ikkje<br />

ein del av dette bildet. Det er som om<br />

erosjon, utarming av mold, ureining av<br />

vassdrag, aukande medisinbruk, fleire<br />

matskandalar og veksande klimautfordringar<br />

ikkje finst. Lokalsamfunn er<br />

ikkje-tema.<br />

Den same 50-tallsinspirerte vekstideologien<br />

dominerer hovudaktiviteten på<br />

messa, reisemålspromotering, støtta<br />

opp av alkohol- og matsmaking. Masseforbruk<br />

står i fokus, og tidsrette ideal<br />

som «lettvint», «enkel tilgang» og «skje<br />

raskt» er reindyrka.<br />

I strie straumar og lynraskt tempo kostar<br />

me «konsumentar» frå det eine landet<br />

sin stand til det neste. Me er så levande<br />

redde for å gå glipp av noko, med det<br />

resultat at me stort sett går glipp av alt.<br />

Gjennomsnittleg tid per stand per forbrukar<br />

er nemleg på under eitt minutt. Ein<br />

har så vidt tid til å slenga ut ein evaluerande<br />

kommentar der ein durar av garde.<br />

Kritikken sit laust. Den som skal lukkast<br />

med å vinna den kravstore globale<br />

konsumenten sitt anerkjennande nikk,<br />

må evna å finna den rette balansen; mellom<br />

fargar, dekorering, uniformering,<br />

smaksprøvar, drikkeutval, underhaldning<br />

og illustrasjonar.<br />

«Masseforbruk<br />

står i fokus»<br />

Ikkje overraskande blir resultatet landpresentasjonar<br />

som framstår som ei<br />

lang rekke polerte og stereotypiske<br />

glansbilde. Holland er tulipanar, Marokko<br />

er krydder, Finland er julenisse,<br />

Sveits er ostefondue, Sverige er elg. Den<br />

norske standen er delt i Fjord-Norge og<br />

Fjell-Norge (NB! Trøndelag stiller som<br />

seg sjølv, og ære være dei for det). Bilda<br />

på veggene speglar også av slike hovudtema;<br />

høge fjell og fossar, lange og<br />

tronge fjordar. Sola skin på alle bilda! Dei<br />

som står på standen er kledde i lusekofter.<br />

I lyntempo serverer dei smaksprøvar<br />

med laks, flatbrød, spekemat og akevitt.<br />

Den som har innsideinformasjon, veit<br />

at ein på den norske standen finn nokre<br />

av landets mest innovative produsentar<br />

av lokal mat. Men denne informasjonen<br />

kjem ikkje fram til dei som hastar forbi.<br />

Det er ingen kopling mellom produkt og<br />

produsent. Personlege historier skal ikkje<br />

fram. Den andletslause forbrukaren<br />

møter den like andletslause seljaren. Og<br />

alt skjer veldig fort. Suksess blir målt i<br />

tal besøkande, ikkje i kor lenge dei blir.<br />

Slik er Grüne Woche eit tydeleg uttrykk<br />

for kva masseforbruket gjer med menneskeleg<br />

individualitet. Me blir ein stor<br />

andletslaus masse der me kollektivt<br />

kostar gjennom handlegatar eller messehallar<br />

i eit tilsynelatande evig forbruksjag.<br />

Sjølve drivkrafta i tida me lever<br />

i, masseforbrukets epoke, er at målet<br />

heile tida flyttar seg, at me aldri blir nøgde.<br />

Me må kjøpa oftare og kasta oftare.<br />

Med eit så kritisk syn på GW, kvifor er eg<br />

då likevel på plass nærast kvart einaste<br />

år? Jo, fordi denne arenaen også er ein<br />

av dei best eigna til å avsløra kor menneskefiendtlege<br />

både industrilandbruket<br />

og ideologien som held det oppe, forbru-<br />

18 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


MOLDROK OM MOLD, MAT OG LANDBRUK<br />

karsamfunnet, i røynda er. Det skal ikkje<br />

meir til enn å bryta ut av den endelause<br />

straumen og rett og slett setja seg ned.<br />

Då høyrer ein fort sukka frå alle dei som<br />

klagar på kø eller dei mange stemmene<br />

som snakkar om «det veldige stresset<br />

det er å vera her».<br />

Den som set seg ned, kjem i prat med<br />

andre menneske. Ein høyrer kven dei er<br />

og kva dei er opptekne av. Menneske får<br />

andleta sine tilbake. Då finn ein at det<br />

menneskenære faktisk er til stades på<br />

GW likevel. Uoffisielt. I dei forventningar<br />

menneske ber på til kva matproduksjon<br />

skal vera i vår tid. Den kjekkaste hallen,<br />

fortel dei eg snakkar med, er husdyrhallen.<br />

Der kjem ein tett på dyra. Der ser<br />

ein mangfald, ikkje standardisering. Dei<br />

kjekkaste standane, held dei fram, er<br />

dei standane der ein blir oppmoda til å<br />

setja seg ned, og der dei som står bak<br />

disken har tid og lyst til å fortelja om eigen<br />

bakgrunn. For mat skal ha andlet.<br />

Mat er identitet. Nokon har produsert<br />

den. Ein ønskjer å møta desse «nokon»,<br />

høyra historiene deira, læra om staden<br />

dei kjem frå og ressursgrunnlaget der.<br />

Høyra om lokale rettar og korte verdikjeder.<br />

Det å eta og drikka er sosiale aktivitetar<br />

for oss menneske. Me vil treffa<br />

andre over den gode maten. Det er difor<br />

me kjem på GW, ikkje for ståande å stupstyrta<br />

shots og smaksprøvar i frykt for å<br />

bli rent i senk av den andletslause køen<br />

som pressar på bakanfrå.<br />

Den kjende amerikanske landbruksforskaren<br />

Fred Kirschenmann skriv: «Ein<br />

matrevolusjon er definitivt på gang.<br />

Æraen til dei passive matkonsumentane<br />

er over og ein ny æra med aktive matborgarar<br />

er på veg». Denne lokale matrevolusjonen<br />

spreier seg no over heile verda.<br />

Den handlar om nærleik og eigarskap,<br />

og definitivt ikkje om endå meir forbruk<br />

og endå fleire produkt. At pengemakt og<br />

store multinasjonale selskap ikkje ser<br />

seg tente med slike endringar er lett<br />

å forstå. Men burde det ikkje vera i vår<br />

norske interesse å støtta opp under dette<br />

skiftet?<br />

Foto: Vidar Alfarnes<br />

Ei oppmoding til arrangørane av den<br />

norske standen (som me brukar veldig<br />

mange millionar på): Neste år løftar ein<br />

fram produsentane og produkta deira,<br />

fortel deira historier, fortel om det verkelege<br />

livet på bygda (også dei mange dagane<br />

når det regnar), ønskjer velkomen<br />

til dialog og involvering, byggjer møtestader<br />

mellom den som dyrkar og den<br />

som et. Først då får Norge sin beste og<br />

mest tidsaktuelle stand på Grüne Woche.<br />

MOLDROK:<br />

drev av tørr mold<br />

grunna vind,<br />

jord arbeid – eller<br />

friskt ordskifte.<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 19


Førde<br />

Sogndal<br />

REPORTASJE<br />

Bergen<br />

Børge Undheim AS driv oppdrett av<br />

kyllingar til eggproduksjon. Dei leverer<br />

kyllingar frå daggamle til 18 veker. Årleg<br />

blir det levert 1 100 000 unghøner frå<br />

rugeriet på Undheim i Time kommune,<br />

Rogaland.<br />

Kverneland Energi driv med sal, prosjektering,<br />

innkjøp og installasjon av solcelleløysingar.<br />

Selskapet vart stifta 1.1. 2017, og<br />

held også til på Undheim.<br />

Kverneland Energi er leverandør av<br />

solcelleanlegg hjå Børge Undheim AS.<br />

Stavanger<br />

Time<br />

Valle<br />

Skien<br />

Arendal<br />

Tønsberg<br />

Kristiansand<br />

Energi frå taket<br />

Eit høgt forbruk av straum og mange bygningar med tak. Saman med eit lokalt føretak, har<br />

rugeri og kyllingoppdrettar Børge Undheim AS fått eigen straumproduksjon frå solceller.<br />

Jane Brit Sande<br />

Montørane er i full sving hjå Børge Undheim<br />

AS, på Litla Undheim i Time kommune,<br />

Rogaland. 144 solcellepanel skal<br />

pryde taket på eitt av dei mange produksjonsbygga<br />

på garden. Det nye anlegget<br />

er på 39 kilowatt (kwp), noko som betyr at<br />

det kan produsere opp til 40 000 kilowatttimar<br />

(kWh) per år.<br />

Pål Ånund Tveiten, dagleg leiar i Børge<br />

Undheim AS, er spent på prosessen.<br />

– Me snuste på ideen om solceller for<br />

halvtanna år sidan. Men me kom fram til at<br />

prisen ikkje stod i stil med det me fekk for<br />

pengane. Det har skjedd mykje sidan den<br />

gong. Då Kverneland Energi kom med sitt<br />

tilbod, bestemte me oss for å teste korleis<br />

solceller vil fungere hjå oss, seier han.<br />

Satsar på landbruket<br />

Kverneland Energi, med Aksel Kverneland<br />

i spissen, er leverandør av solcelleanlegget.<br />

Føretaket held til i sentrum<br />

av Undheim. Selskapet vart skipa berre<br />

for eit år sidan.<br />

– Me vil satsa på landbruket. Der er<br />

det store flater som det er enklare å installere<br />

anlegga på, og eit høgt strømforbruk.<br />

Eit solcelleanlegg kan halvere<br />

straumkjøpet til bonden. Det vil også<br />

kome betre batteriløysingar i framtida,<br />

seier Kverneland.<br />

Bedriftsutviklaren meiner elektrifiseringa<br />

av maskinar og utstyr vil halde<br />

fram.<br />

– Me kjenner til utviklinga på dei elektriske<br />

bilane. Også meir av maskinutstyret<br />

på garden vil bli elektrisk. Bruken av<br />

fossilt brennstoff vil og skal byggast ned i<br />

framtida, slår han fast.<br />

Ventar større marknad<br />

Kverneland ventar at etterspurnaden av<br />

solcellepanel vil ta seg opp. Enn så lenge<br />

er straumprisane låge, og det same er<br />

salsprisane for overskotsstraum.<br />

– Men ved nyttår gjekk prisen på nettleige<br />

opp med meir enn 25 prosent, påpeiker<br />

han.<br />

Forventa levetid på eit solcelleanlegg<br />

er 30 år. Ifølgje Kverneland krev anlegga<br />

lite vedlikehald.<br />

– Kostnaden for straumproduksjon er<br />

20 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


«Me vil satsa på landbruket.»<br />

AKSEL KVERNELAND<br />

Eigen straum: Anlegget kan produsere<br />

opp til 40 000 kWh per år, noko som<br />

berre er ein liten del av andelen<br />

straum Børge Undheim AS nyttar.<br />

Foto: Aksel Kverneland<br />

rekna til å ligge kring 30 øre per kWh. Til<br />

samanlikning er kjøpsprisen for straum<br />

på mellom 80 og 90 øre per kWh i desse<br />

dagar. Det er venta at prisane vil auke,<br />

når initiativet for ein straumkabel til Europa<br />

er etablert, seier han. Overskotsstraumen<br />

frå solcelleanlegget vil bli seld<br />

til spotpris, som er mellom 30 og 40 øre<br />

per kWh.<br />

Høgt forbruk<br />

Børge Undheim AS nyttar heile ein million<br />

kilowattimar i året til produksjonen<br />

av kyllingar til eggproduksjon.<br />

– Viss det å produsere straum til eige<br />

bruk fungerer så godt som me håpar,<br />

er dette gode greier. Det vil vere positivt<br />

både for økonomien i vår bedrift, og for<br />

miljøet, seier dagleg leiar, Pål Ånund<br />

Tveiten.<br />

Anlegget dei får på plass no i første<br />

omgang er lite i forhold til kva dei kan<br />

få plass til på taka totalt sett. Det er takareal<br />

nok til å montere anlegg som produserer<br />

ti gonger så mykje straum som<br />

dei vil laga med dette første anlegget.<br />

– Vår produksjon krev eit høgt straumforbruk.<br />

Straumprisane vil ikkje bli lågare,<br />

og forbruket vil ikkje bli mindre. Me<br />

er veldig spente på korleis anlegget vil<br />

fungere hjå oss, seier Tveiten.<br />

Anlegget hjå Børge Undheim AS har<br />

ein prislapp på 350 000 kroner, ferdig<br />

montert. Christoffer Singstad, hjå Børge<br />

Undheim AS, forklarar kvifor valet landa<br />

på solceller frå Kverneland Energi.<br />

– Me fekk mykje meir for pengane i<br />

tilbodet frå Kverneland Energi, enn me<br />

gjorde i tilbodsrunden for halvtanna år<br />

sidan. Lokal tilknyting er sjølvsagt ein<br />

bonus.<br />

Kverneland vurderer at innteningstida<br />

for anlegget er om lag ti år. Då er ikkje<br />

prisauke tatt med i reknestykket.<br />

Bra plassering<br />

Det treng ikkje vere steikande sol for at<br />

anlegget skal produsere straum, men<br />

det er sjølvsagt fånyttes med for mykje<br />

skugge. Solcelleanlegget på Litla Undheim<br />

er gunstig plassert. Sollyset vil bli<br />

fanga så snart sola er oppe, og anlegget<br />

produserer heilt til ho har gått ned igjen.<br />

– Og så er solceller enkelt å montere,<br />

og det sjenerer ikkje naboane, seier Tveiten.<br />

Rask utvikling<br />

Prisane på solcellepanel går raskt nedover,<br />

dei siste fem åra er prisen halvert.<br />

Kverneland Energi kjøper solcellene sine<br />

direkte frå fabrikk i Tyskland.<br />

– Det var ein prosess å etablere kontakt,<br />

vedgår Kverneland.<br />

– I starten ville dei knapt ha noko med<br />

oss å gjere, sidan me fortsatt var ein liten<br />

aktør i marknaden. Det har blitt annleis<br />

med tida. No får me handle frå øvste<br />

hylle, seier han.<br />

Oppdraga er blitt fleire og fleire sidan<br />

starten for vel eitt år sidan. Særleg bønder<br />

som er interessert i teknologi lar seg<br />

freiste av solcellene.<br />

– Dei som er meir opptatt av det økonomiske<br />

aspektet vil gjerne vente nokre<br />

år, i håp om at prisane har gått meir ned,<br />

seier han.<br />

Lokale krefter: Pål Ånund Tveiten (t.v) og Christoffer Singstad, begge frå Børge Undheim AS, er spente på korleis solcellene<br />

vil fungere hjå dei. Aksel Kverneland (t.h.) opplever aukande pågang frå landbruksaktørar som snuser på teknologien.<br />

Begge føretaka held til på Undheim i Time kommune, Rogaland.<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 21


Det regnar, det regnar!<br />

Regnet skapte problem i 2017. Er global oppvarming årsaka?<br />

Trygve Refsdal, forstkandidat<br />

Me veit at regnet skapte problem i fjor,<br />

- for jordarbeid, hausting og beiting. Og<br />

det gav oss skadeflaum. Skuldast det<br />

den globale oppvarminga?<br />

«Våtare og villare» er ord som vert<br />

knytt til global oppvarming. Ja, fordampinga<br />

frå verdshava og frå landjorda<br />

aukar med høgare temperatur. Me veit<br />

òg at di varmare lufta er, di meir fukt og<br />

energi kan ho innehalda. Det står fast.<br />

Men forklårar dette alt det som no<br />

skjer? Temperaturauken i lufta er enno<br />

nokså beskjeden, med ein auka verdsmiddeltemperatur<br />

på mindre enn éin<br />

grad Celsius, rekna frå 1890 og til no.<br />

Dette er mindre auke enn den me hadde<br />

for om lag 8.000 år sidan, i eldre steinalder.<br />

Då hadde me ein temperaturauke i<br />

vekstsesongen på over to grader - meir<br />

enn det doble.<br />

Meir skog = meir regn?<br />

Det som aukar mykje sterkare enn temperaturen,<br />

er innhaldet av CO 2<br />

i lufta.<br />

Også det påverkar jorda vår, då det er så<br />

nær knytt til fotosyntesen. Dei siste 120<br />

åra har CO 2<br />

-innhaldet i lufta auka frå 290<br />

ppm til over 400 ppm* - ein auke på nær<br />

40 prosent. Atmosfæren inneheld no meir<br />

CO 2<br />

enn nokon gong dei siste 750.000 åra!<br />

I artikkelen «Det brenn, det brenn!»<br />

(Bondevennen 2017) skreiv eg om dagens<br />

kraftige auke i skog- og grasbrannar. Denne<br />

auken er dels knytt til tilgroing, som<br />

dels skuldast auka innhald av CO 2<br />

i lufta.<br />

Finn me ein liknande samanhang også<br />

når det gjeld auka nedbør? Ja, kanskje.<br />

Høgt innhald av CO 2<br />

i atmosfæren<br />

verkar som ei gjødsling av alt planteliv<br />

på landjorda. Det gjev ein meir frodig og<br />

storvaksen vegetasjon. Tilveksten i våre<br />

skogar har auka mykje. Høgdemålingar<br />

på prøveflater viser at dei i snitt har gått<br />

opp ein bonitetsklasse dei siste tjue åra.<br />

Det er dramatisk.<br />

Afrika grønkar<br />

Dette skjer òg i andre land. Endåtil Af-<br />

22 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


«Høgt innhald av CO 2<br />

i atmosfæren<br />

verkar som ei gjødsling av alt<br />

planteliv på landjorda.»<br />

rika vert grønare (medan media berre<br />

skriv om ørkenspreiing.) Satellittmålingar<br />

fortel at dekningsgraden av blad og<br />

trekruner har auka dei siste tiåra på det<br />

afrikanske kontinentet.<br />

Kan så tilgroing påverka nedbørsmønsteret?<br />

Ja, kanskje. Med ein meir<br />

frodig vegetasjon vil det samla blad- eller<br />

nåle-arealet på eit jordstykke auka<br />

mykje. Me får eit større areal som gjev<br />

frå seg fukt når plantar veks, og som kan<br />

fanga opp nedbør som kjem ovanfrå.<br />

Resirkulerer vatten<br />

Og det som går opp i lufta vil før eller<br />

seinare koma ned att. Det lærde eg då<br />

eg vitja ein skogplanteskule i Tanzania<br />

for tretti år sidan. Der diskuterte me<br />

planting av eukalyptus. Tre med rask<br />

vekst og røter som går djupt, men som<br />

òg krev mykje vatn. Så mykje at dei kan<br />

senka grunnvass-standen. Mange er difor<br />

skeptiske til slik planting.<br />

Då var det ein kar i slitne arbeidsklede<br />

som sa: «But if you drink a lot, you will<br />

also pee a lot!». Nett som med øldrikking;<br />

- dei som drikk mykje må òg slå<br />

lens ofte. Ja, sjølvsagt. Han hadde rett!<br />

Vatn som trea tek opp, vil dei også gje<br />

frå seg. Til lufta. Og vatnet vil, før eller<br />

seinare, koma ned att, som regn. Som ei<br />

resirkulering. Godt tenkt og god logikk!<br />

Viktig kystskog<br />

Slik resirkulering av vatn skjer i regnskog<br />

i Vest-Afrika. Kystskogen er sentral. Frå<br />

Atlanterhavet kjem det fuktig vestanvind.<br />

Når han møter oppstigande luftstraumar<br />

frå kystskogen får me skydanning og<br />

nedbør. Regnet som kjem vert fanga opp<br />

av skog; - noko av blad og greiner; og<br />

noko når ned til skogbotnen og sig ned i<br />

jorda, der trea sitt rike rotsystem tek opp<br />

det meste av vatnet.<br />

Det som vert fanga opp av trekrunene<br />

vil raskt fordampa og gje eit tilskot til<br />

nye skyer. Det same med det vatnet trea<br />

tek opp til vekst. Ei resirkulering av vatn,<br />

som gjev regn lengre inne i landet. Der<br />

det er skogkledt får me så ein ny runde<br />

med resirkulering av væta. Og så vidare,<br />

til me kjem langt, langt inn i landet, sjølv<br />

om det avtek litt etter litt.<br />

Såleis har kystskogen ei heilt sentral<br />

rolle. Om det skjer ei avskoging her, så<br />

kan me få tørke og dårlegare vekstvilkår<br />

i innlandet, ofte langt borte.<br />

Snøfangarar<br />

Så til dagens tilgroing her i nord. Også her<br />

er tilgrodde areal med på å resirkulera<br />

nedbør. Mest tydeleg ser me dette i tette<br />

Sommarregn:<br />

Kan tilgroing av skog og biomasse<br />

påverka nedbørsmønsteret, spør Trygve<br />

Refsdal. (Foto: Tønnes T. Kverneland)<br />

felt med eldre gran, med stor barmasse,<br />

slike me ofte ser på Vestlandet. Om det<br />

kjem ei regnbye, så kan me der halda oss<br />

turre ei god stund; - bar og kvistar fangar<br />

opp mykje av regnet. I skogbotnen er det<br />

gjerne strøfall og mose, som fangar opp<br />

og fører vatnet ned i skogsjorda, der det<br />

vert teke opp av trea og resirkulert.<br />

Tydelegast ser me dette om vinteren,<br />

med snø. Det kan då vera ein halvmeter<br />

snø på bakken nær eit granfelt, og nesten<br />

snøfritt inne i feltet. Mykje av snøen<br />

har blitt fanga opp av trekrunene og vil<br />

så, litt etter litt, gå opp i lufta ved fordamping<br />

eller sublimering.<br />

Kor mykje denne resirkuleringa utgjer,<br />

i den store samanhangen, veit eg<br />

sjølvsagt ikkje. Det får andre finna ut.<br />

Men eg trur at dagens frodige vegetasjon<br />

gjev eit visst bidrag til skydanning<br />

og nedbør.<br />

CO 2<br />

– ei sterk kraft<br />

Det auka innhaldet av CO 2<br />

i lufta påverkar<br />

jorda vår på så mange vis. Ei sterk<br />

kraft, men svakt forstått av dei som står<br />

for dagens klimapolitikk. Den er dominert<br />

av teknologar.<br />

Temaet er aktuelt. Innhaldet av CO 2<br />

i<br />

lufta aukar stadig. Auken dei siste åra,<br />

i 2015 og 2016, var rekordstor. Målingar<br />

gjev oss her sikre tal for netto tilførsel av<br />

CO 2<br />

til atmosfæren. At dei aukar så mykje,<br />

tyder på mange dårlege vegval i vår<br />

klimapolitikk, diverre.<br />

Det er på tide å gjera noko effektiv. Då<br />

er det ikkje nok med naive slagord om<br />

«det grøne skiftet» og draumar om ny<br />

teknologi. Då er fotosyntese og biologi<br />

minst like viktig som teknikk. Det som<br />

skjer i jorda og i skogen, og som i dag ikkje<br />

er verdsett, er nok viktigare enn det<br />

som skjer på asfalten.<br />

*Frå engelsk parts per million = deler<br />

per million. Einingane blir nytta for å visa<br />

svært låge konsentrasjonar av eit stoff.<br />

Døme: Dersom det er vist at ein jordprøve<br />

inneheld 2,7 ppm bly, tyder det at det finst<br />

2,7 g bly per tonn (10₆ gram) jord. Kjelde:<br />

Store norske leksikon<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 23


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Mistenker snylting på grønn ordning<br />

Medlemskap i returordningen Grønt Punkt Norge er frivillig for importører av landbruksplast.<br />

Grønt Punkt mistenker at det gir konkurransefortrinn for uærlige aktører.<br />

Jane Brit Sande<br />

Hvert år bruker landbruket i Norge ca.<br />

15 000 tonn plastemballasje, blant annet<br />

til rundballer. Plastavfall er et økende<br />

problem globalt. I juli i fjor meldte Kina<br />

til WTO at de ville innføre importforbud<br />

av brukt plast, og at dette skulle være<br />

gjeldende fra nyttår. Dermed ble behovet<br />

for bedre returordninger akutt i Europa<br />

og USA. I Norge er returordningen Grønt<br />

Punkt Norge (GPN) en viktig aktør i så<br />

måte. GPN organiserer innsamling av<br />

plast, som så gjenvinnes. Ordningen finansieres<br />

ved medlemskap og importører<br />

av plast betaler et miljøgebyr på 1,35<br />

kroner per kilo.<br />

For importører av landbruksplast er<br />

medlemskapet i GPN frivillig. Nå er GPN<br />

urolige for at noen importører snylter på<br />

ordningen.<br />

Sier de har betalt<br />

– Det er en utfordring med frivillig medlemskap<br />

for importører av landbruksplast.<br />

Dessverre mistenker vi at det<br />

finnes virksomheter som importerer<br />

landbruksplast direkte, og som oppgir<br />

på fakturaen de sender til kundene sine,<br />

at miljøavgift blir betalt, selv om de likevel<br />

ikke er medlem hos oss, sier Arve<br />

Martinsen, kommunikasjonsrådgiver i<br />

Grønt Punkt Norge.<br />

– Dette gir disse virksomhetene et<br />

konkurransefortrinn. Når bønder kommer<br />

med denne plasten til plastinnsamlingen,<br />

blir det i praksis Grønt Punkt som<br />

betaler for returhåndteringen, noe som i<br />

tur gjør ordningen dyrere for alle andre.<br />

GPN vurderer tiltak mot snylterne på<br />

returordningen.<br />

– Vi er i dialog med KSL og Matmerk<br />

om en mulig ordning der miljøgebyret<br />

blir en del av den digitale revisjonen. Vi<br />

skal lage en liste over de som importerer<br />

landbruksplast, og som er med i Grønt<br />

Punkt, slik at det blir lettere for både<br />

bonde og revisor å sjekke dette. Men det<br />

vil bli en utfordring med en slik oversikt<br />

over de kontraktørene som kjøper plast<br />

via aktører som importerer, sier Martinsen.<br />

– Å kontrollere om miljøgebyret for<br />

plasten er betalt når bonden kommer<br />

med den til leveringsstedet, er vanskelig.<br />

Men også her vurderer vi flere mulige<br />

løsninger, sier han.<br />

Arve Martinsen<br />

Frivillig ordning<br />

Klima- og miljødepartementet kom nylig<br />

med en ny avfallsforskrift som gjør<br />

det obligatorisk for alle som produserer<br />

eller importerer emballerte varer å ta<br />

ansvar for at emballasjen samles inn og<br />

gjenvinnes gjennom en godkjent returordning.<br />

Fram til 1.1. 2018 var medlemskap<br />

i returordningen GPN frivillig. Det<br />

er den fortsatt for landbruksplast, som<br />

i tråd med retningslinjer i EU ikke regnes<br />

som emballasje. Til tross for dette<br />

har bransjen bestemt å fortsette med<br />

innsamling og gjenvinning av landbruksplasten.<br />

Store mengder plast: Til hver rundballe<br />

blir det brukt ca. 2,5 kilo plast, pluss<br />

rundballenett. Miljøavgiften er på 1,35 kroner<br />

per kilo plast. Illustrasjonsfoto.<br />

Landbruksplast:<br />

Innsamlingen av landbruksplast<br />

blir gjort av bøndene i samarbeid<br />

med lokale innsamlere. Det finnes<br />

rundt 230 leveringssteder for landbruksplast.<br />

Innsamlere som har<br />

inngått avtale med GPN er forpliktet<br />

til å ta imot ferdig sortert landbruksplast<br />

uten betaling. Lokale<br />

innsamlingstiltak, organisert av for<br />

eksempel 4H, tar betalt for innsamling<br />

eller henting.<br />

24 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


Les<br />

Bondevennen<br />

digitalt<br />

Tilsvar til Siri Helle<br />

Bondevennen nr 3 - 26. januar<br />

LESARBREV<br />

Bondevennen har fått<br />

ny nettløysing.<br />

Alle artiklane frå bladet<br />

ligg no gratis tilgjengeleg<br />

elektronisk for deg<br />

som abonnent.<br />

Har du hatt digital tilgang på<br />

Bondevennen.no frå før må du<br />

registrera deg på ny.<br />

Så enkelt er det<br />

å registrera seg:<br />

1<br />

Gå til www.bondevennen.no<br />

Klikk på ”Få digital tilgang”<br />

i høgre marg.<br />

2<br />

Fyll ut kontaktopplysningar<br />

på den som abonnementet<br />

er registrert på.<br />

3<br />

Du mottar eit passord til<br />

e-postadressen du registrerte<br />

og kan logga deg inn for å lesa<br />

dei låste artiklane.<br />

Treng du hjelp?<br />

Me hjelper deg gjerne.<br />

Ta kontakt på<br />

telefon 51 88 72 61 eller<br />

post@bondevennen.no<br />

Hei Siri og alle geiteprodusenter i Norge.<br />

Takk for innspill og engasjement! Det<br />

setter vi pris på! Jeg ønsker med denne<br />

teksten å nyansere bildet litt, men også<br />

å dele hvordan TINE tenker rundt valg<br />

av salgskanal når vi skal få ut våre flotte<br />

geiteprodukter til forbrukere.<br />

Det stemmer at TINE var med i VM i<br />

ost for første gang i fjor, i lag med 17 andre<br />

norske gardsostprodusenter. Tingvollost,<br />

og førsteprisen, tildelt deres<br />

Kraftkar, i mesterskapet, har skapt en<br />

fantastisk tro, hos mindre og større osteaktører,<br />

rundt kvaliteten på norsk ost<br />

og Norge som et osteland. I 2017 hadde<br />

vi med fem utvalgte oster i VM i London.<br />

Tre laget på geitemelk, hvor en selges i<br />

dagligvare og to selges til HoReCa kunder<br />

(Hotel, restaurant og catering). Alle<br />

disse tre ostene har pågående og planlagte<br />

aktiviteter på gang med bakgrunn i<br />

deres VM deltakelse.<br />

Kvit geitost lagra er en av våre osteskatter<br />

og som du påpeker selges<br />

denne kun i HoReCa markedet. Skal et<br />

produkt være attraktivt for visse deler av<br />

restaurantsegmentet er det ofte slik at<br />

det trenger å by på noe eksklusivt; ofte<br />

produktet sin begrensede distribusjon.<br />

Dette er en ost som er dyr å fremstille,<br />

har små produksjonsvolum og det inngår<br />

en del manuelt arbeid. Pris og tilgjengelighet<br />

(antall oster produsert) gjør<br />

at det foreløpig ikke er et produkt for salg<br />

i dagligvare. Det som er fint med å ha<br />

flere salgskanaler for våre geitoster og<br />

geitemelksprodukter er at dette gir oss<br />

også muligheten for å selge en større<br />

bredde av produkter, og øke kunnskap og<br />

kjennskap gjennom ulike kanaler.<br />

Erfaringsmessig er de fleste forbrukere<br />

mer mottakelige for nye smaksopplevelser<br />

f.eks. på en restaurant eller i en kantine.<br />

Sesong- og visse ferske produkter kan<br />

også være lettere å introdusere i markedet<br />

gjennom disse salgskanalene. Nye produkter<br />

kan testes på en arena hvor det er<br />

mer fleksibilitet i forhold til hvor modent<br />

markedet er for nettopp dette produktet.<br />

Produkter har et helt annet krav med en<br />

gang de skal selges i dagligvarehylla og<br />

de får kortere tid å etablere seg. Levetiden<br />

kan bli kort hvis f.eks. et ferskt produkt ikke<br />

selges raskt nok ut av hylle. Det å kunne<br />

ha ulike produkter som kan selges gjennom<br />

ulike kanaler gir muligheter for å øke<br />

kunnskapen og kjennskapen rundt geitemelksproduktene<br />

på ulike arenaer.<br />

Når det gjelder VM i ost gleder vi oss<br />

veldig til reisen videre i år. TINE er en av<br />

tre stolte hovedsponsorer av mesterskapet<br />

som skal holdes i Bergen i november<br />

i år.<br />

Planen er å ha med flere oster fra<br />

TINE, både de du finner i dagligvarehandelen<br />

og de som går til hoteller, restauranter,<br />

kantiner og skoler. Årets arrangement<br />

ønsker å favne bredere enn<br />

fjorårets. Målet er å øke kunnskap og<br />

kjennskapen rundt norsk ost, både de<br />

laget av ku- og geitemelk, og vi jobber<br />

tett med de norske arrangørene Hanen<br />

og Norsk gardsost for å få det til! Se<br />

promoteringsfilmen på Youtube: World<br />

Cheese Awards 2018<br />

Sophie M. Gauguin<br />

Forretningsutviklingssjef TINE Geit.<br />

LESARBREV<br />

Noko å melde?<br />

Send teksten til<br />

post@bondevennen.no<br />

Hald teksten kort<br />

og poengtert.<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 25


LESARBREV<br />

Knefall frå Høgre og FrP<br />

Første gong eg røysta ligg godt over 50<br />

år tilbake. I min ungdoms villfaring røysta<br />

eg for første og siste gong på Venstre.<br />

Etterpå har eg hatt vanskar med å forstå<br />

kva partiet står for og kva Norge skal<br />

med endå eit høgreparti. For det er jo ikkje<br />

mykje som skil partiet frå regjeringsvenene<br />

sine. Men jammen dukka det opp<br />

ei sak – pelsdyrhald, som Venstre fekk<br />

markera seg på.<br />

Det er ikkje så mykje meir enn eit år<br />

sidan pelsdyrhaldet i Norge blei ‘freda’.<br />

Dei fleste som interesserte seg for saka,<br />

måtte forstå dette slik at næringa skulle<br />

få halda fram, og at dei som ville, trygt<br />

kunne satsa.<br />

Så får me dette knefallet frå Høgre<br />

og Frp, eller tillits- eller løftebrot om ein<br />

vil. For min del ser eg det som eit svik.<br />

Korleis kan folk ha tillit til politikk og politikarar<br />

når ein gjer heilt om etter eitt<br />

år? Landbruksministeren stod på Varhaug-møtet<br />

fast på at han har snudd 180<br />

grader om. La oss håpa på ei eller anna<br />

mobilisering, me må i alle høve venta at<br />

stortingspolitikarar frå dei aktuelle partia<br />

vågar å stå på. Så langt me veit er det<br />

fleirtal i Stortinget for at pelsdyrnæringa<br />

skal få halda fram.<br />

Det er mange grunnar til at det framleis<br />

skal produserast pelsskinn i Norge:<br />

For det første: Det blir argumentert med<br />

at dyra i pelsdyrhald, som andre husdyr, ikkje<br />

får leva sitt naturlege liv. Og sidan pels<br />

er luksus og ikkje mat, ligg lista for krav til<br />

dyrevelferd lågare. Men norsk velferd for<br />

pelsdyra ligg høgare enn i dei fleste land,<br />

og det er vel bare i Venstre dei kan meina<br />

at dyra har det betre i Russland eller Kina,<br />

som er alternative produksjonsland. Dei<br />

norske pelsskinna ligg i verdstoppen i kvalitet.<br />

Dette dokumenterer dyrevelferd heilt i<br />

toppen og godt fôr. Og pels blir visstnok ikkje<br />

forbode å bruka i Norge.<br />

For det andre: Om det var dyrevelferda<br />

og ikkje eit markeringsbehov som<br />

ligg bak, burde både Venstre og dei to<br />

kompisane, verkeleg ha våga å utfordra.<br />

For kva med akvariefisk, undulatar, papegøyar,<br />

hamsterar og marsvin i bur i<br />

svært mange heimar. Men her er det for<br />

mange veljarar som står på spel. Då må<br />

dyrevelferda vika. Prøv å forstå det.<br />

For det tredje: Levebrødet blir teke frå<br />

nær 400 familiar og Norge går glipp av<br />

like mange millionar kroner i eksportinntekter.<br />

Det er vel få som trur at regjeringa<br />

vil kompensera pelsdyrhaldarane<br />

for alt dei har investert og for framtidig<br />

tapte inntekter.<br />

For det fjerde: Pelsdyra får eit vitskapeleg<br />

tilpassa fôr. Like viktig er det<br />

at dette fôret i stor grad er produsert av<br />

ulikt avfall frå næringsmiddelindustrien,<br />

og såleis løyser eit avfallsproblem.<br />

Og for å gjenta det svært viktige: Eit forbod<br />

vil vera brot på eit nyleg gitt løfte. Det<br />

vil undergrava tilliten til heile det politiske<br />

miljøet. Er eit slikt knefall verdt det?<br />

Dag Raustein, Randaberg<br />

Båsmentalitet<br />

Husdyra våre får stundom reika fritt<br />

ikring, i alle fall nokre av dei. Andre<br />

gonger vil me at dyra held seg innanfor<br />

eit avgrensa område. Då kan me til<br />

dømes plassera dei i ein bygning som<br />

eignar seg til slikt, som eit fjøs (eigenleg<br />

fehus, av fé og hús) eller ein stall<br />

(som har grunntydinga ‘stad der noko<br />

står’). Dersom me vil avgrensa rørslerommet<br />

endå meir, kan me ta i bruk<br />

båsar, bingar og spiltau. Men kva er no<br />

eigenleg ein bås? Og har spiltauet noko<br />

med fortau å gjera?<br />

I ordbøkene er bås (norr. báss) definert<br />

som ‘plass for fastbunde husdyr i<br />

eit fjøs’. Det er heilt i tråd med den vanlege<br />

bruken av ordet: Me nyttar bås om<br />

ein avgrensa plass, og når me talar om<br />

å plassera eller setja folk i båsar, siktar<br />

me til det å sortera og mestsom sperra<br />

nokon inne i ein kategori. Båsmentalitet<br />

kan elles gå ut på å setja seg sjølv og<br />

si eiga gruppe framfor alle andre. Det<br />

forvitnelege er at bås truleg er i slekt<br />

med verbet binda, og det ser ut til at<br />

bås opphavleg viste til tjoret, altså det<br />

som dyret er bunde fast med. På eit eller<br />

anna tidspunkt har tydinga så å seia<br />

hoppa frå tjoret og over til plassen dyret<br />

står på.<br />

Opphavet til binge og bing (norr.<br />

bingr) er meir uvisst. Til liks med båsen<br />

er bingen eit avgrensa rom, men<br />

bingen er den mangfaldigaste av dei<br />

to. I tillegg til grisebinge, kalvebinge,<br />

sauebinge og geitebinge (og liknande)<br />

har me potetbinge, kornbinge, kompostbinge,<br />

gjødselbinge og jamvel ballbinge<br />

og pengebinge. Spiltau er truleg<br />

samansett av spile (norr. spila ‘smalt,<br />

tynt trestykke’) og norrønt tá, som tyder<br />

‘tråkk, opptrødd plass’. Eit velkjent ord<br />

med same sistelekk er fortau: ‘opptrakka<br />

plass framfor hus’.<br />

Det finst elles mykje anna utstyr<br />

som avgrensar rørslefridomen, og klaven<br />

er ein klassikar. Klave (norr. klafi)<br />

er eit slitesterkt namn på ‘bøyel til å ha<br />

om halsen på krøter’. Eit gamalt ordtak<br />

seier at «ein får vel klave, når ein fyrst<br />

har ku». Det ordtaket hadde vel knapt<br />

kome i bruk då nokre skjemtegaukar<br />

tok til å snu på det: «Når ein har klave,<br />

får ein (alltids) ku». Med andre ord:<br />

Når du har utstyr til ein ting, får du nok<br />

sjølve tingen òg. Vendinga «få klaven på<br />

fingeren» må òg reknast som skjemt.<br />

Det er å bli ringforlova.<br />

Kristin Fridtun, språkvitar og forfattar<br />

E-post: kristin.fridtun@gmail.com<br />

26 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


Hogging<br />

KÅSERIET HAREN<br />

«Sjølve eksamen vart<br />

ei oppvising i offentleg<br />

audmjuking for min del»<br />

God opplæring er viktig.<br />

Då eg var 16, begynte eg som elev på<br />

vinterlandbruksskulen i Ryfylke.<br />

Eg var yngst i klassen. Kurset var laga<br />

for bønder som ville ha fagleg påfyll i den<br />

mindre travle delen av året.<br />

Det var med andre ord ikkje skreddarsydd<br />

for skuleleie 16-åringar, men eg<br />

treivst godt, og vart effektivt halden på<br />

plass av dei eldre elevane.<br />

Særleg av eit par av damene, som behandla<br />

meg som ein litt irriterande veslebror.<br />

I samband med skulen vart det - på<br />

slutten av skuleåret - arrangert kurs<br />

som ikkje var obligatoriske. Mellom<br />

anna hadde organisasjonen ’Aktivt Skogbruk’<br />

to kurs der det eine heitte ’stell<br />

og vedlikehald av motorsaga’. Kurset<br />

handla om akkurat det som tittelen indikerte:<br />

reingjering, filing og bytte av sverd<br />

og kjede. Dei arrangerte eit kurs i hogstteknikk,<br />

òg.<br />

Eg tok med far si motorsag - ei gul<br />

Partner-sag - men ein kjapp kontroll frå<br />

kurshaldaren si side avslørte at kjedebremsen<br />

var øydelagt - brent fast.<br />

Eg fekk låne ei sag av naboen.<br />

Det var stort fokus på bruk av verneutstyr:<br />

Alle måtte ha hjelm med visir og<br />

øyreklokker, vernestøvlar og vernebukse.<br />

Dette var kan hende den viktigaste<br />

lærdommen me henta på dette kurset,<br />

og seinare har eg aldri teke i ei motorsag<br />

utan å bruka verneutstyr.<br />

Elles var det ein del teknikk, som for<br />

eksempel korleis få treet til å detta sånn<br />

nokonlunde der du vil, og kvista det på<br />

ein effektiv måte.<br />

Sjølve eksamen vart ei oppvising i offentleg<br />

audmjuking for min del: Me skulle<br />

fella eitt tre kvar, ein om gongen; ikkje<br />

store greiene, rett nok: kvar sitt halvstore<br />

furutre. Dei som ikkje var i aksjon, sto i<br />

ein halvsirkel på trygg avstand saman<br />

med instruktøren.<br />

Då det vart min tur, styrte eg ein heil del<br />

med å setja felleskår for å få treet til å detta<br />

der eg hadde tenkt, men så tippa det feil<br />

veg, og eg merka det ikkje før instruktøren<br />

pikka meg på hjelmen og peika opp. Og så<br />

måtte han hjelpa meg, og det vart ein av<br />

desse augneblinkane som gav den skjøre<br />

sjølvkjensla mi eit skot for baugen. Kvistinga<br />

gjekk greitt - då treet først låg der -<br />

om enn ikkje der eg først hadde tenkt.<br />

Eg fekk likevel kurset godkjent, og<br />

heime på garden fekk eg røynt meg med<br />

saga så mykje eg ville. Hogga ved og<br />

rydda beite.<br />

Ein arbeidsdag på vinteren fortona<br />

seg omtrent på dette viset: Først morgonstellet,<br />

så ete frukost med mor.<br />

Drikka kaffi, røyka og drøsa over kjøkkenbordet.<br />

Så var det på med utstyret, nærast på<br />

ein sermoniell måte: Tjukke loddar inst,<br />

sliten dongribukse, vernebukse med selar,<br />

støvlar - stive, tunge og klumpete<br />

med snøring bak. Så blå fleecejakke, og<br />

ytst ei oransje overtrekkstrøye i polyester,<br />

som far hadde kjøpt inn til vaktene<br />

då han var formann i Hjelmeland samfunnshus,<br />

men som dei hadde nekta<br />

å bruka. I desse trøyene var det kun ei<br />

lomme - ei brystlomme med borrelås -<br />

der eg hadde rulletobakken og lighteren.<br />

Då eg hadde kledd på meg alt dette,<br />

lasta eg bensinkanne, motorsag, hjelm<br />

og fellespett over i skuffa på traktoren.<br />

Så køyrde eg så nær hogstfeltet som eg<br />

kunne koma.<br />

Det var fridom i dette arbeidet. Fridom,<br />

tillit, og ikkje så reint lite testosteron.<br />

Eg styrte meg sjølv.<br />

Og dersom treet bikka feil veg, så var<br />

det ingen irriterande instruktør som pikka<br />

meg på hjelmen.<br />

Haren<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 27


Rogaland<br />

Seminar om trefjøs med<br />

gardsbesøk<br />

Vurderer du å bygge om eller bygge<br />

nytt landbruksbygg?<br />

Et utvalg produsenter, rådgivere og bønder<br />

deler sin kompetanse og erfaringer for at<br />

du skal få en smakebit av de mulighetene<br />

som finnes innen landbruksbygg i tre.<br />

Program<br />

• Hvorfor velge landbruksbygg i tre?<br />

Joacim Laurendz, byggerådgiver NLR<br />

• Tips og inspirasjon til planlegging av<br />

trefjøs, Svein Åge Vangdal, bygningsrådgiver<br />

i TINE<br />

• Støtte til landbruksbygg i tre av Aart<br />

Magnussen i Innovasjon Norge<br />

• Mitt drømmefjøs – en bildepresentasjon<br />

Svein Narve Veshovda, bonde<br />

• Presentasjonsrunde leverandører:<br />

Riska sagbruk, JaTak, Innovasjonstre AS:<br />

Solem sag, Kvatro og MøreTre<br />

• Omvisning i sauehuset til Arnfinn Auestad<br />

Holdes på Riska sagbruk på Hommersåk<br />

torsdag 1. mars kl. 09.45<br />

Påmelding innen 19. februar til<br />

Gerd@Skogselskapet.no<br />

Spørsmål? Ring 952 10 357<br />

Hilsen Rogaland Skognæringsforum<br />

Slaktekurs<br />

Tysvær Sau og Geit inviterer til slaktekurs<br />

19. februar saman med Stian Espedal.<br />

Stian Espedal jobbar som slaktar hjå Nortura<br />

og har hatt fleire slaktekurs rundt om.<br />

På kurset vil han vise slakting og partering av<br />

sau. Om nokon har dyr dei ynskjer å slakte,<br />

kan dei gjere det her under kyndig rettleiing.<br />

Det blir enkel servering.<br />

Det er plass til 16 stk. som kan vere med å<br />

slakte på kurset, så ver rask og meld deg på.<br />

For medlemmer av Tysvær Sau og Geit er<br />

kurset gratis. For andre er kursprisen 300 kr.<br />

Det blir utlodding av kjøt, så ta med<br />

kontantar.<br />

Tid og stad: 19. februar kl 18 hjå Inge<br />

Lundervold<br />

For meir info og påmelding: Inge Lundervold<br />

tlf: 922 98 914<br />

Arr. Tysvær Sau og Geit<br />

FAGLAG OG MØTE<br />

Rogaland<br />

Plastinnsamling<br />

på Felleskjøpet Varhaug, laurdag 10.<br />

februar kl. 10.00 – 12.00.<br />

Svala 4H<br />

Maskinførarkurs<br />

Anleggsmaskin<br />

På Felleskjøpet, Haugesund, 01.-04. mars<br />

Dekker teoridelen for gravemaskin hjullastar<br />

og dumper.<br />

Påmelding og info<br />

Tlf. 416 32 774<br />

NLR Rogaland<br />

Medlemsmøte i NLR<br />

Rogaland<br />

– val av utsendingar til årsmøte<br />

Det vert orientering om arbeidet i NLR<br />

Rogaland, val av utsendingar til årsmøtet<br />

og fagprogram følgjande stader:<br />

Helleland, Landbrukssenteret 19. februar<br />

kl. 19.30<br />

Aktuelle HMS-saker v/A. Særheim.<br />

Bygningsrådgivar J. Laurendz blir med. Du<br />

kan påvirke faginnlegget ved å sende inn<br />

spørsmål/tema til joacim@nlr.no.<br />

(fjøsbygging, gjødselhandtering,<br />

ventilasjon, lys, smittevern osv.)<br />

Særheim, Genoloftet 21. februar kl. 19.30<br />

Aktuelle HMS-saker v/S. Veen.<br />

Orientering om grovfôranalysane –<br />

mineralinnhald/hygienisk kvalitet knytt opp<br />

mot sjukdom hjå storfe/sau v/O. A.<br />

Røysland.<br />

Sand, Gardaneset, Kulp 27. februar kl.<br />

19.30<br />

Aktuelle HMS-saker v/M. Haugland.<br />

Analyseprogrammet Grovfôrøkonomi:<br />

Nytteverdi og resultat v/ H. Hetland.<br />

Aksdal, Verkstaden selskapslokale 28.<br />

februar kl. 19.30<br />

Aktuelle HMS-saker v/ M. Haugland.<br />

Analyseprogrammet Grovfôrøkonomi:<br />

Nytteverdi og resultat v/ H. Hetland.<br />

FRÅ BONDE TIL BONDE<br />

Spalta “Faglag og møte” har lang<br />

tradisjon som marknadsplass for<br />

ulike møte og arrangement elles<br />

innan landbruksmiljøet på Sør- og<br />

Vestlandet.<br />

“Alle” les difor “Faglag og møte”!<br />

Lag og organisasjonar utan andre<br />

nemnande inntekter enn<br />

medlemskontingent annonserer<br />

gratis, - andre rimeleg, - f.t.<br />

kr 290- inntil 30 mm spaltehøgd,<br />

kr 490,- inntil 50 mm og kr 800,-<br />

inntil 100 mm. Større annonsar<br />

vert prisa etter avtale!<br />

ANNONSER EFFEKTIVT!<br />

ANNONSER I BONDEVENNEN!<br />

Kontakt Grete/Ann, tlf. 51 88 72 61<br />

Rogaland<br />

Jæren smalalag<br />

Årsmøte torsdag 1. mars kl 19.30 på Gjesdal<br />

Bygdahus.<br />

Årsmøtesaker.<br />

Meir program kommer seinare.<br />

Styret<br />

Agder<br />

Norsk Landbruksrådgiving<br />

Agder<br />

Varme arbeider krever kurs<br />

Våren 2018 tilbyr vi kurs i<br />

Tvedestrand 15. februar<br />

kl. 09.00 – 16.30 på Holt<br />

Valle 21. mars<br />

kl. 09.00 – 16.30 på Rådhuset<br />

Kurset er åpent for alle, det koster 1.800 kr<br />

for medlemmer med HMS avtale,<br />

2000 kr for de uten HMS avtale og 2300 for<br />

ikke-medlemmer i NLR Agder<br />

Mer inf. på Agder.nlr.no eller ved henvendelse<br />

til Gunnar Helliesen: Gunnar.helliesen@nlr.no<br />

eller Tlf. 911 98 831<br />

ARBEID UTFØRES<br />

Sauaklipping utføres<br />

Kjetil Torland og team<br />

Tlf. 928 56 460<br />

Saueklipper ledig<br />

Tlf. 974 24 654<br />

Saueklipper ledig for<br />

oppdrag i Rogaland/Agder<br />

Nils Ørjan Hamre Mob. 911 03 612<br />

Saueklipping!<br />

12 års erfaring, god pris!<br />

Klipper alle dager.<br />

Tlf. 414 23 991 Asbjørn Nessa<br />

MJØLKEKVOTE<br />

Mjølkekvote ynskes kjøpt<br />

Hordaland<br />

Tlf. 901 09 676<br />

DIVERSE<br />

Spøneballar<br />

til salgs<br />

Otto Topdal, tlf. 99 16 21 11<br />

BEITE<br />

Beite til ca. 15 ammekyr +<br />

okse, ønskes.<br />

Tlf. 971 48 017<br />

MASKINAR/UTSTYR salg<br />

Brukt Ifor Williams DP120T<br />

2 etg./3-akslet tilhenger i galv.stål ,<br />

m/2 skillev. for sau, og 1 skillev. for<br />

storfe og hest til salgs.<br />

Tlf.: 93 45 74 56/480 11 640/<br />

52 77 38 53<br />

TKS Hydraulisk siloklypa<br />

og Doffen gjødselsspredar 3500<br />

selges.<br />

Tlf. 951 20 062<br />

MASKINAR/UTSTYR kjøp<br />

Ønsker å kjøpe traktorer<br />

for videresalg<br />

Hovedsakelig eksport<br />

Ta kontakt for rask og enkel handel<br />

Sivertsen landbruk<br />

Tlf. 982 67 745<br />

Vakuumvogn 3 – 5 kub.<br />

m/kanon ønskes kjøpt.<br />

Tlf. 480 49 425<br />

Kverneland jordfres<br />

ønskes kjøpt.<br />

Tlf. 951 20 062<br />

28 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


Hytter, innredning og utstyr for fôring<br />

og stell av kalver. Tel. 908 26 618<br />

www.godkalven.no<br />

GJØDSEL TRANSPORT<br />

Vi utfører transport og utkjøring av alle typer<br />

gjødsel med lastebil. 30 m 3 og 34 m 3 vogner.<br />

TRELAST<br />

Mobil 415 47 480 - www.pgtransport.no<br />

borge.meland@gmail.com<br />

Mob.: 911 74 250<br />

Kombivogn 2 x 4m<br />

45.000,- + mva<br />

eikelsag@online.no<br />

Tlf. 48 15 45 05/99 44 79 03<br />

99 15 52 33<br />

VI KAN<br />

LANDBRUK!<br />

Våre sertifiserte<br />

elektrikere utfører<br />

elkontroll og termografering<br />

i landbruket.<br />

Vi er DSB og<br />

FG-godkjent.<br />

www.ave.no - Tlf. 09543<br />

Jærvegen 67, Nærbø<br />

Vi utfører alt innen<br />

bolig- og landbruksbygg<br />

Nybygg - påbygg - rehabilitering<br />

VI FORHANDLER ALT AV BYGGEVARER:<br />

- Stålsperr - Limtre, stål og tre-åser<br />

- Sandwichelementer - Eternittplater<br />

- Plastmoplater - PVC vindu og dører.<br />

Ta kontakt for pris.<br />

Ta kontakt på telefon 991 57 987<br />

oskar@vigrestadbygg.no<br />

VI GJENTAR KJEMPE SUKSESSEN<br />

ÅPEN SAUEDAG<br />

Lørdag 24. februar 2018,<br />

fra kl 09.00 til 16.00<br />

i butikken på Hålandsveien 31, Bryne<br />

Åpen-dag priser<br />

på rekvisita og utstyr<br />

Benytt anledningen til å få/bestille<br />

det dere trenger til sesongen.<br />

Produsert på<br />

melkeråvarer fra TINE<br />

Bryne Landbruksservice AS<br />

P.B 284-4349 Bryne<br />

Hålandsveien 31,<br />

4344 Bryne<br />

www.bls-as.no<br />

51 77 07 00<br />

post@bls-as.no<br />

BONDEVENNEN Nr. 5 - 9. februar 2018 29


For oppsett av gjerde<br />

ring og få tilbud:<br />

Veshovda Drift AS<br />

/v Rolf Gravdal tlf 97 19 60 45<br />

Kjøle- og fryseanlegg/<br />

varmepumper<br />

Sola Kjøleservice,<br />

tlf. 918 53 800<br />

Gunnar Høien AS<br />

Tlf. 900 79 400<br />

Meisling og utrensk av fjos for ombygging.<br />

Rilling av gulv og spaltegulv.<br />

Egil Håland 4360 Varhaug 51 43 04 94 / 41 69 96 17<br />

www.Toppaland.com<br />

Nesvik Landbruksbygg as<br />

Leverandør av komplette landbruksbygg<br />

• Betongarbeid<br />

• Påbygg<br />

• Nybygg<br />

• Betongelement<br />

• Rehab av fjøs<br />

• Betongsaging<br />

• Kjerneboring<br />

• Meisling<br />

• Stålsperr<br />

• PVC dører-vindu<br />

Stian Nesvik, 957 60 445 / E-post: stian@nesvik-lb.no<br />

Sigmund Nesvik, 904 08 978/ E-post: sigmund.nesvik@gmail.com<br />

Brannvarslingsanlegg<br />

Vi leverer, monterer og tar service på FG-godkjent<br />

brannvarslingsanlegg til landbruk. Vi tar årlig kontroll<br />

av pulverapparater og brannslanger.<br />

Ta kontakt for befaring.<br />

Stian Stokka – Serviceingeniør brann<br />

tlf 453 98 866 – post@stokka-brannteknikk.no<br />

Samarbeidsadvokat for<br />

Norges Bondelag siden 1985<br />

Stavanger Haugesund<br />

e-post: kontoret@vierdal.no / tlf.: 906 54 444<br />

www.vierdal.no<br />

I tillegg til alle typer<br />

betongsaging tilbys:<br />

• KJERNEBORING<br />

• MEISLING<br />

• ALT I RIVING<br />

Vi utfører rilling av<br />

spaltegulv/oppsamlings<br />

areal i fjøs, med<br />

gode erfaringer.<br />

Fra i år tilbyr vi<br />

beitekalking med<br />

helikopter<br />

Vi tilbyr magnesiumrike produkter som<br />

Agri Dol og Agri Dol Granulert<br />

Ta kontakt med markedsansvarlig<br />

Asbjørn Ramsli: 94 14 28 77<br />

eller på e-post: asra@kalk.no<br />

www.kalk.no<br />

30 Nr. 5 - 9. februar 2018 BONDEVENNEN


For innmelding av slaktedyr og livdyr, spørsmål om inntransport,<br />

avregning, livdyrkjøp og andre henvendelser til Nortura,<br />

ring Nortura medlemssenter på tlf. 48 12 04 00.<br />

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen<br />

tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding<br />

på Min side er fristen onsdag<br />

morgen kl. 06:00.<br />

Nye medlemmer av Nortura<br />

klyppeteam i vest<br />

– I høst var det flere lokale Sau og Geitalslag som<br />

hadde klipperkurs på Vestlandet. Ut fra rapportene<br />

var det mange unge med talent som ønsket å<br />

bli saueklippere, sier Eirik Kolbjørnshus i Nortura.<br />

Disse klipte noe på bygdene i høst, og Nortura klyppeteam<br />

har nå avholdt to møter sammen med Norilia for<br />

å gi disse unge klipperne noe mer faglig om ull og hvordan<br />

Nortura klyppeteam jobber.<br />

– Etter disse møtene har mange sagt seg villige til å<br />

være en del av Nortura klyppeteam, sier Kolbjørnshus.<br />

Nortura ønsker at saueprodusenten skal ha god mulighet<br />

til å få klipt sauene. Av den grunn støtter Nortura<br />

klippemiljøet med fagsamlinger, profilklær og hjelper<br />

til med å bygge nettverk blant uerfarne klippere. Dette<br />

gjør vi gjennom Nortura klyppeteam. Nå har vi fått en<br />

ny gjeng på vest.<br />

Som saueprodusent finner du lister over klippere<br />

du kan ringe til, listen ligger under medlem.nortura.<br />

no/smaafe og Nortura Klyppeteam. Klipperne er mvaregistrert<br />

og selvstendig næringsdrivende, avtal tid med<br />

disse direkte. Mange av de jobber i team og ønsker å reise<br />

minimum 2 sammen. Om du ikke finner noen med<br />

adresse i ditt nærområde, ta kontakt med din nærmeste<br />

småferådgiver, de har løsninger.<br />

– Ta godt imot disse klipperne, og gi de tid og rom til å<br />

bli gode. Her har vi saueklippere for fremtiden.<br />

Bedre dyrevelferd for grisen<br />

Alle leverandører, ansatte og innleide underleverandører<br />

plikter å følge regelverk gjeldende for<br />

god dyrevelferd både i kraft av det engasjementet<br />

vi har som ansatt/innleid og/eller som leverandør<br />

til Nortura.<br />

Hvis du har en eller flere syke griser i fjøset ditt, skal den/<br />

de ha tilsyn flere ganger daglig – dette er et forskriftskrav.<br />

Det vil si tilsyn minimum to, og optimalt flere ganger<br />

for dag.<br />

Det er også en plikt å finne ut hva som feiler grisen<br />

og sette inn forebyggende, behandlende og miljøtiltak<br />

for å sikre at den syke grisen ikke lider unødig:<br />

• Sett alvorlig syk gris i sykebinge.<br />

• Ring veterinær når du har syk gris.<br />

• Etabler avtale om forebyggende helsearbeid med<br />

en veterinær for å jobbe systematisk for å unngå syk<br />

gris og sikre behandling av de som blir syke.<br />

Husk at det alltid skal sørges for at dyr i sykebinger har<br />

tilstrekkelig varme og strø, og er sikret tilgang på vann<br />

og fôr. Avliv gris som er syk og ikke blir behandlet, eller<br />

ikke blir frisk etter behandling og sykepleie. Nortura vil<br />

også kreve dokumentasjon på at alle som leverer gris<br />

til oss har tilgjengelig kompetanse på avliving av gris.<br />

For mer informasjon ta kontakt med rådgiverne og<br />

veterinærene våre. Egen informasjon er også sendt ut til<br />

alle svineprodusenter som har levert gris- og registrert<br />

sin e-postadresse hos oss.<br />

Prisendringer<br />

Fra mandag 5. februar økes grunntilskuddet med kr 0,90 per kg for lam og kr 1,00 per kg for sau og<br />

ung sau. Fra samme dato reduseres avregningsprisene for storfe med mellom 11 og 18 øre per kg<br />

grunnet reduserte hudverdier.<br />

Avlivingskurs for<br />

svineprodusentar<br />

Nortura Team Gris inviterar alle interesserte til<br />

avlivingskurs på gris på Nortura Sandeid.<br />

Kurset har demonstrasjon av korrekt og effektiv avliving<br />

av gris, og alle deltakarar får sjølv øve på å skyte og<br />

stikke grisen på rett måte.<br />

For at alle skal ha best mogleg utbytte av kurset, set<br />

me berre av plass til 10 personar i kvar gruppe. Her er to<br />

nye kurs-dagar å melde seg på, altså 40 plasser, fyrste<br />

mann til mølla gjelder (er det større interesse enn plass,<br />

set me opp nye kurs så fort me kan).<br />

Nortura Sandeid 19. februar<br />

Kl. 9-12 eller 11-14<br />

Felles lunsj i kantina kl. 11, for begge grupper.<br />

Nortura Sandeid 20. mars<br />

Kl. 9-12 eller 11-14<br />

Felles lunsj i kantina kl. 11, for begge grupper.<br />

Påmelding til Medlemsenteret på tlf. 48 12 04 00.<br />

Gi beskjed om kva dag og tidspunkt du vil delta på.<br />

Fagmøte på Landbrukets<br />

Hus i Arendal<br />

Det arrangeres åpent fagmøte med fokus Digital<br />

Dermatitt (DD), klauvspalteflegmone og siste nytt<br />

om kontrollprogrammet for BRSV/BCoV onsdag<br />

14. februar kl. 19.30.<br />

Klauvlidelsen DD er påvist i området, og vi ønsker å<br />

sette fokus på hvordan vi kan håndtere denne og andre<br />

smittsomme klauvlidelelser i Agder. Mer info i kalenderen<br />

på medlem.nortura.no.<br />

Påmelding til TINE- Medlemssenter tlf. 51 37 15 00<br />

innen 12. februar.<br />

Fagmøte på storfe i Sogndal<br />

Måndag 12. februar kl. 19.30 arrangerer Kretsutvalet<br />

i 71-Indre Sogn fagmøte for medlemar i Nortura<br />

på Quality Hotel Sogndal.<br />

Tema:<br />

• Trygg handtering av storfe og kjøtfekryssing i<br />

mjølkebesetningar v/Tonje Heggertveit, rådgivar<br />

storfe Nortura Førde<br />

• Marknadssituasjonen for storfekjøt no og korleis kan<br />

Nortura påverke framover for ikkje å hamne i ”sauefella”<br />

v/Jan Erik Fløtre, konsernstyremedlem i Nortura.<br />

Enkel servering. Vel møtt!<br />

KADAVERHENTING<br />

Kundeservice Norsk Protein 941 35 475<br />

Innmelding kadaver.norskprotein.no<br />

MEDLEMSBUTIKKER<br />

Førde 57 83 47 49 / 948 38 141<br />

Forus 52 87 78 24<br />

Egersund 51 46 41 68<br />

Sandeid 52 76 42 18<br />

Voss 476 75 411<br />

Bergen 482 61 442<br />

Sogndal 468 84 540<br />

NØDSLAKT<br />

Telemark og Aust-Agder 416 18 622<br />

Sør Rogaland/Vest-Agder +<br />

Dalane utan Bjerkreim 478 73 179<br />

Sør-Rogaland (Eigersund/Forus) 480 11 600<br />

Nord-Rogaland (dagtid) 480 99 248<br />

Nord-Rogaland (kveld/helg) +<br />

Bergen og Hardanger 977 52 537<br />

Resten av Hordaland 482 88 105<br />

Sogn og Fjordane - Sogn 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane - Nordfjord sør<br />

for Nordfjorden inkl. Stryn sentrum<br />

til Oppstryn + Sunnfjord 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane – Nordfjord 977 75 210/<br />

nord for Nordfjorden og Sunnmøre (908 94 650)<br />

Romsdal og Nordmøre 975 75 137<br />

Redaktør for Nortura-sidene: Svein Bjarne Sommernes svein-bjarne.sommernes@nortura.no


Returadresse:<br />

Returadresse: Bondevennen<br />

Bondevennen PB 208, sentrum<br />

PB 208, sentrum 4001 Stavanger<br />

4001 Stavanger<br />

Kyrne lyver aldri<br />

– det er smart å forstå signalene<br />

Nortura tilbyr Kusignal seminar og emnekurs – lær mer og bli en bedre husdyrrøkter<br />

KURSTILBUD:<br />

Kusignal ® grunnkurs<br />

Kusignal kalv – og kvige oppdrett<br />

Kusignal – stressfri håndtering av dyr<br />

Kusignal – gjeldku<br />

Kusignal – klauvhelse<br />

Kusignal – fôringssignal<br />

Det vil bli annonsert åpne kurs med påmelding. Se kalenderen på medlem.nortura.no.<br />

Dersom dere er et lag eller gruppe – ta kontakt for å få foredrag på eget møte.<br />

Kontakt Bengt-Egil Elve på tlf. 906 21 201,<br />

eller e-post bengt-egil.elve@nortura.no.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!