21.02.2018 Views

bv0718

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Årgang 121 • Nr. 7 • 23. februar 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

Bonde og dreng<br />

klare for oppdrag


BESTILL<br />

innen 9. mars<br />

Få januar-pris og 2% ekstra kampanjerabatt på gjødsel og kalk<br />

i storsekk ved bestilling innen 9. mars.<br />

Bestillingsrabatt<br />

2% ekstra bestillingsrabatt i kampanjeperioden<br />

på gjødsel og kalk i storsekk.<br />

Kvantumsrabatt<br />

1% ved minst 12 tonn<br />

2% ved minst 18 tonn<br />

3% ved minst 28 tonn<br />

Levering<br />

Gjødselbestillinger i kampanjeperioden,<br />

med FKRA transport, blir levert fortløpende.<br />

Gjødsel som skal avhentes må tas ut innen 28. mars.<br />

Kontakt<br />

Bestill på www.fkra.no, ordretelefon 994 30 640,<br />

din lokale forhandler eller FK butikk.<br />

Lageret er begrenset i kampanjeperioden.<br />

Det er rasjonelt å bestille ensileringsmidler sammen<br />

med gjødsla.<br />

Fullstendig prisliste på fkra.no


LEIAR LANDBRUK, POLITIKK OG SAMFUNN<br />

Planlegg for ei travel våronn<br />

Sjur Håland<br />

sjur@bondevennen.no<br />

Det er ikkje berre skuleelevar og studentar<br />

som skal opp til eksamen denne<br />

våren. Våronna er ein dryg månad unna<br />

kystområda på Sørvestlandet. Sjeldan<br />

eller aldri før i moderne tid har så mykje<br />

stått på spel for så mange bønder her<br />

vest, som denne våren.<br />

Etter nærast samanhengande nedbør<br />

dei siste åtte månadane er det fullt lovleg<br />

å kjenna på uro i høve til korleis vêret lagar<br />

seg når det lid ut i mars, april og mai.<br />

Gjødsellagera er meir enn fulle hjå enkelte,<br />

medan andre i tillegg slit med snautt<br />

grovfôrlager og er avhengig av å kjøpa<br />

inn strå- og ekstra kraftfôr. I Indre Agder<br />

har det kome store snømengder. I lågareliggande<br />

strok ligg overvatn som lokale<br />

innsjøar på vassmetta åkrar og enger, og<br />

treng å drenerast ut før det blir mogleg å<br />

koma utpå med naudsynt reiskap.<br />

Beita er opptrakka. Spora etter små<br />

og store husdyr frå sommaren som var,<br />

har langt frå blitt jamna ut. Dei biologiske<br />

prosessane som skal bidra til restituering,<br />

tar tid. Beita vil ikkje kvittera<br />

med vanlege avlingar først i sesongen<br />

i år. I tillegg ligg djupe køyrespor etter<br />

traktorar og reiskap på dyrka mark og<br />

minner den enkelte om at det er kjelver<br />

som treng å reparerast, eller i det minste<br />

fornyast utanom planen for normal omlaupstid.<br />

Nok elendebeskriving. No handlar alt<br />

om å lita på at me får ein god vekstsesong.<br />

Då vil sommaren og vinteren som<br />

var, bli fort gløymd. For å bidra til å få<br />

unna alt arbeidet som skal gjerast, vil<br />

nøye planlegging dei siste vekene før<br />

våronna betala seg. For det blir travelt.<br />

Å alt no få unna servicar og smørja og vedlikehalda<br />

traktorane og reiskapsparken er<br />

vel anvendt tid. Det er alt for seint å bestilla<br />

plogspissar, pumpepakningar og hjullager<br />

når sola og nordavinden tørkar molda<br />

og du skulle vore ute på jordet. Skulle me<br />

få ein vår med like korte opphaldsvindauge<br />

som sommaren 2017, vil det vera ekstra<br />

smart å ha drensrøyr, gjødsel, såvarer,<br />

rundballeplast og ensileringsmiddel på<br />

plass på garden i god tid.<br />

Fleire enn bøndene står travle på startstreken<br />

denne våren. Entreprenørane<br />

vil få meir enn nok å gjera når grøfting,<br />

kalking og husdyrgjødseltransporten tek<br />

til. Syt for å vera tidleg i dialog med entreprenøren<br />

slik at du slepp å hamna sist<br />

på lista når alt skal gjerast, og når alle<br />

treng entreprenørtenestane på ein gong.<br />

Om klaken som er, og har vore, ikkje har<br />

gått særleg djupt, har han likevel bidrege<br />

til å løfta og lufta litt i det øvste jordlaget.<br />

I skrivande stund er det uråd å ha full<br />

oversikt på overvintringa for graset. Men<br />

det ser lovande ut. Skadane etter sommaren<br />

som var, er nok hovudårsaka til at<br />

salet av grasfrø vil gå unna til våren.<br />

Alt treng ikkje gjerast til våren. For å<br />

spare tid og fordele arbeidet, kan det<br />

vera eit alternativ å tromle over dei djupaste<br />

spora, gjødsle og hauste ein slått,<br />

før du pløyer og sår i ny engfrøblanding<br />

med til dømes eitt eller toårig raigras<br />

som dekkvekst. Då vil du få brukbar totalavling<br />

også i attleggsåret.<br />

Me kryssar fingrane for vekstsesongen<br />

2018.<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 3


REDAKTØR<br />

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten<br />

bothild@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 60 / 990 01 012<br />

REDAKSJONEN<br />

Sjur Håland<br />

sjur@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 73 44 / 982 09 381<br />

Liv Kristin Sola<br />

livkristin@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 64 / 941 78 096<br />

Jane Brit Sande<br />

janebrit@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 63 / 976 01 972<br />

GRAFISK<br />

Thea Hjertuslot<br />

thea@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 65<br />

ANNONSAR<br />

Grete Botnan<br />

grete@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENT<br />

Ann Solfrid Woldmo<br />

ann@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENTSPRIS 2018<br />

kr 1100,-<br />

Ilan Sharoni: Teikningar<br />

Ålgård Offset AS: Trykk<br />

Kalvekos frå arkivet<br />

Ei ung bondespire, eit glimt fanga av ein av våre fotografar.<br />

Biletet er eit av mange gode i Bondevennen sitt rikhaldige arkiv.<br />

Diverre veit me ikkje kven guten på biletet er, eller når det er tatt.<br />

Kjenner du deg att? Ta kontakt med oss!<br />

BLI FAST ABONNENT<br />

AV BONDEVENNEN!<br />

UTGJEVAR<br />

Bondevennen SA<br />

Sandvikveien 21, Hillevåg<br />

Postboks 208 sentrum,<br />

4001 Stavanger<br />

Telefon:<br />

51 88 70 00 (sentralbord)<br />

51 88 72 61 (9.00-15.30)<br />

E-post:<br />

post@bondevennen.no<br />

Internettadresse:<br />

www.bondevennen.no<br />

Bankgiro:<br />

3201.05.11916<br />

EIGARAR:<br />

Felleskjøpet Rogaland Agder<br />

Nortura SA<br />

Tine SA<br />

FRÅ ARKIVET<br />

For 50 år sidan<br />

Motorveg i jordbruksområder<br />

Planleggingen av motorveg har nå nådd<br />

ut til de sentrale bygder av Jæren. Dermed<br />

reises en rekke spørsmål som er<br />

av den aller største betydning for jordbruket<br />

i dette området,- spørsmål så vel<br />

av driftsmessig som jordbruksmessig<br />

karakter. Meningene om plasseringa av<br />

motorvegen er delte. Ikke bare menigmann<br />

i mellom, men også mellom våre<br />

fagfolk. Dette oppfatter vi som et positivt<br />

tegn. I planleggingsproblematikken er<br />

det for lengst anerkjent at de fruktbare<br />

resultater ikke kan oppnås uten en drøfting<br />

og et samarbeid på tvers av interessegruppene.<br />

Frå BV 8-9 - 1967<br />

For 100 år sidan<br />

Umkring matbjørgi<br />

Det segjer for eit gamalt ord, at soga<br />

yngjer seg alltid uppatt. Og det ser ut til,<br />

at det gamle ordtøke vert til røyndom no<br />

etter kvart. Og det ikkje berre uti verdi<br />

der krigen rasar vill og ansvarslaus; men<br />

ogso heime hjaa oss vert det smaaningom<br />

meir og meir innfløkt. Heimskrigen<br />

skapar vandskar paa umse umkverne<br />

hjaa oss nøytrale med. Utrikspolitiken<br />

vaar ser ikkje berre vel i desse dagar, det<br />

er mang ein knaus aa kliva og mangt eit<br />

strengje som møter.<br />

Frå BV 8 - 1918<br />

4 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


MI MEINING<br />

Årgang 121 • Nr. 7 • 23. februar 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

«Du veit aldri<br />

kva regjeringa<br />

avgjer når det<br />

gjeld dei politiske<br />

inntektene»<br />

Bonde og dreng<br />

klare for oppdrag<br />

Ikkje veldig uroa over gjeld<br />

Bøndene i Rogaland har høgast gjeld av alle bønder<br />

i landet. Rekneskapsførar Toril Røysland Salte tek<br />

stoda med relativ ro.<br />

Framside: Tove Aasheim på Osterøy får<br />

god hjelp, og ikkje minst godt selskap, av<br />

Henrik Birkeland Holsen (3) når noko skal<br />

gjerast på garden. Foto: Liv Kristin Sola<br />

DENNE VEKA I BONDEVENNEN<br />

REPORTASJAR<br />

Galskapen på Mele.........................................................................10<br />

Held smitten ute.................................................................................20<br />

Bothild Å. Nordsletten<br />

Tal frå Statistisk sentralbyrå syner at<br />

landets bønder i 2016 hadde ei samla<br />

gjeld på 83,2 milliardar kroner – ein<br />

auke på seks prosent frå 2015. Høgast<br />

gjeld hadde bøndene i Rogaland, med ei<br />

samla gjeld på 11,9 milliardar kroner og<br />

eit gjennomsnitt på tre millionar kroner<br />

per gardbrukar.<br />

– Korleis hamna Rogaland i denne situasjonen?<br />

– Det går vel mykje på investeringsvilja<br />

her. Kulturen – viljen til å satsa,<br />

jobba og auka på. Eg trur den er større i<br />

Rogaland - og kanskje spesielt på Jæren,<br />

svarar Toril Røysland Salte.<br />

Ho er rekneskapsførar med landbruk<br />

og driftsplanlegging som spesiale i<br />

Klepp rekneskapslag på Jæren.<br />

– Noko av grunnen er nok også at<br />

prisane på jord og kvote, som er høgare<br />

her enn mange andre plassar i landet. I<br />

tillegg har det vorte dyrare å bygga nytt,<br />

legg ho til.<br />

– Gjennomsnittsgjelda i Rogaland er på<br />

tre millionar kroner – er det eit problem?<br />

– For nokre er det kanskje eit problem,<br />

men det er veldig stor skilnad på<br />

gardane. Stoda kan fort bli vanskeleg for<br />

dei med høg gjeld, dersom me til dømes<br />

får ein renteauke.<br />

– Kor alvorleg er utviklinga?<br />

– Eg har vel eigentlig ikkje uroa meg<br />

til no. Igjen, det er stor skilnad på gardane.<br />

Dei siste åra har dei største investeringane<br />

vore i mjølk og dels ammeku.<br />

Med lausdriftskravet måtte jo folk investera<br />

i den sektoren. Men frå 2016, då kravet<br />

vart utsett med ti år, har me merka at<br />

investeringane har roa seg noko. Eg tykkjer<br />

det er vanskeleg å seia noko sikkert.<br />

– Kva bør bøndene vera obs på når det<br />

gjeld gjeld?<br />

– Det er viktig å vita kva du held på<br />

med. Med freistar å auka medvitet om<br />

dette når me lagar driftsplanar, gjerne<br />

for fem år, saman med bonden. Me legg<br />

inn rentebuffer og mjølkeprisar, og freistar<br />

å sjå heile biletet, ektefelles inntekt<br />

inkludert. Det er viktig å ha ein plan, ikkje<br />

berre fordi banken krev det, men for<br />

sjølv å følgja den i drifta. Bøndene bør i<br />

tillegg vera merksame på renta. Den er<br />

så låg no, at det ikkje er usannsynleg at<br />

den stig snart, påpeiker Salte.<br />

– Kva er det viktig å vera oppmerksam<br />

på framover?<br />

– Du veit aldri kva regjeringa avgjer<br />

når det gjeld dei politiske inntektene,<br />

altså tilskota. For grovfôrproduksjonane<br />

utgjer desse ein stor del av dei totale<br />

inntektene. Dersom du baserer drifta di<br />

i stor grad på tilskotsinntekter, så er det<br />

litt skummelt om dei plutseleg blir endra.<br />

AKTUELT<br />

Landbruket treng ei tankesmie................................... 6<br />

Landbruket - ein diamant.................................................... 7<br />

Litt stramare økonomi i 2018........................................... 8<br />

Marknadsleiaren er tilbake...............................................13<br />

Jaktar kunnskap.................................................................................24<br />

FAGLEG<br />

Skatteregler ved salg av gårdsbruk.....................14<br />

Gjødsel og vekstskifte................................................................16<br />

DESSUTAN<br />

Ei velsigna forbanning...............................................................18<br />

Store Mor passer på.....................................................................22<br />

Lesarbrev.......................................................................................................25<br />

Rømmegraut............................................................................................26<br />

Faglag og møte.....................................................................................27<br />

VEKAS SITAT<br />

«Eg trur me<br />

bønder er vår<br />

eigen største<br />

smittetrussel.»<br />

ARNFINN HORPESTAD<br />

SIDE 20<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 5


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Landbruket treng ei tankesmie<br />

Torill Midtkandal ynskjer seg ei tankesmie for å styrke<br />

landbruket sin plass i samfunnsdebatten.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Mjølkeprodusenten frå Stryn i Sogn og<br />

Fjordane, etterlyser ei tankesmie som<br />

kan sette dagsorden og målbere ei felles<br />

røyst frå landbruket inn i samfunnsdebatten.<br />

– I dag snakkar landbruket med så<br />

mange tunger. Det skapar forvirring,<br />

ikkje minst blant politikarane. Me skal<br />

sjølvsagt ha rom for ulike meiningar i<br />

landbruket, men altfor ofte har me meir<br />

enn nok med å krangle og diskutere<br />

internt. Det tener ikkje næringa, seier<br />

Midtkandal.<br />

Lei av å stå på sidelinja<br />

Midtkandal har sett seg lei på at landbruket<br />

ikkje vert rekna med som ein del<br />

av næringslivet og verdiskapinga her til<br />

lands. Tanken om ei tankesmie har modnast<br />

over tid. Ho saknar ei rørsle, forankra<br />

i grasrota, på tvers av organisasjonane,<br />

som kan tenke dei store tankane og<br />

meisle ut langsiktige mål for landbruket,<br />

langt utover neste stortingsperiode.<br />

– Sjølv om landbruket er ei spesiell<br />

næring med eigne ordningar som tilskot,<br />

marknadsregulering og tollvern, må me<br />

spele på same banehalvdel og likestillast<br />

med resten av fastlandsindustrien, slår<br />

ho fast.<br />

Snakke vår eiga sak<br />

Midtkandal åtvarar mot internasjonale<br />

forbrukartrendar som pressar politikarar<br />

og matvarekjedane.<br />

– I ei tid kor forbrukarane vert stadig<br />

meir opptekne av matproduksjon og<br />

dyre velferd må me løfte blikket ut over<br />

landegrensene, sjå trendane, og sette<br />

oss i stand til å møte nye utfordringar.<br />

Slik kan me ta vare både på landbruket<br />

og forbrukarane sine interesser.<br />

– Forbrukartrendar vert i stor grad<br />

styrt av kjensler. Det same gjeld i mange<br />

tilfelle også landbrukspolitikken. Me<br />

må i større grad få fram faktakunnskap,<br />

seier ho.<br />

Takkar Listhaug<br />

– Sett i ettertid, var Sylvi Listhaug ei gåvepakke,<br />

seier Midtkandal.<br />

– Ho laga mykje bråk og me var i krig<br />

frå dag éin. Det skapte mykje merksemd,<br />

eit stort engasjement på Stortinget, og ei<br />

bevisstgjering av landbrukspolitikken.<br />

Det dukka opp støttespelarar me ikkje<br />

visste me hadde. Men no er det mykje<br />

som er sett i spel i landbrukspolitikken,<br />

og dagens minister er truleg ein større<br />

trussel mot landbruket enn Listhaug,<br />

legg ho til.<br />

Ein evig kamp<br />

Midtkandal meiner at landbruket i dag<br />

vert skubba frå skanse til skanse alt etter<br />

kva for landbrukspolitikk som vert<br />

ført.<br />

– Me kjempar ein evig kamp for å informere<br />

og bygge kunnskap, blant anna<br />

hjå politikarane våre. Mangel på langsiktig<br />

tenking og ein heilskapleg strategi,<br />

gjer det til ein evig motbakke, seier Midtkandal.<br />

Ho trur det er behov for ei tankesmie<br />

der aktørane i landbruket kan teste eigne<br />

etablerte sanningar og bryne seg på<br />

spørsmål som ikkje alltid er like komfortable.<br />

Tankesmie - slik Midtkandal ser den:<br />

Folk med spennande tankar som kan kaste ball med kvarandre for å sjå moglegheiter<br />

for landbruket, uavhengig av politikk og ideologi, men til det beste for<br />

norske bønder, forbrukarar, miljø, økonomi og sysselsetting. Solid forankring i<br />

kunnskap og fakta, ikkje rein ønsketenking. Tankesmia må vere ei blanding av<br />

folk med stor kunnskap om landbruk, og andre med engasjement for matproduksjon,<br />

som evnar å sjå landbruket litt utanfrå.<br />

Torill Midtkandal, mjølkeprodusent frå Stryn.<br />

– Å argumentere mot politikarar og<br />

andre som er tungt skulert både i retorikk<br />

og hersketeknikk, er ikkje for nybegynnarar,<br />

seier ho.<br />

I møte med ukjent argumentasjon,<br />

kan heile næringa bli sett i eit dårleg lys,<br />

ofte på grunn av mangel på medietrening.<br />

– Landbruket kjem for ofte bakpå. Me<br />

må sjølv sette dagsorden i dei store debattane<br />

om matproduksjon, klima, vern<br />

av jord og liknande. Det betyr at me må<br />

ut av komfortsona vår, takle å bli stilt til<br />

veggs og bli utfordra på krevjande spørsmål.<br />

Ta eigarskap i samfunnsdebattane<br />

Ho viser til etablerte tankesmier som<br />

arbeidarrørslas Agenda og høgresidas<br />

Civita, som begge er svært synlege i<br />

samfunnsdebatten. Deira meiningar er<br />

ettertrakta. Landbruket treng ei tilsvarande<br />

stemme.<br />

– Tida er overmoden for næringa til å<br />

ta eigarskap i dei store samfunnsdebattane<br />

og snakke med ei tydeleg stemme<br />

i viktige debattforum, seier Torill Midtkandal.<br />

6 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

– Treng landbruket ei tankesmie for å bli meir synlege i samfunnsdebatten?<br />

– Landbruket kan heilt klart bli meir synlege<br />

i samfunnsdebatten, seier Ola Hedstein,<br />

direktør i Norsk Landbrukssamvirke.<br />

– Spørsmålet er om me treng nok ein<br />

organisasjon for å få auka gjennomslag,<br />

eller om me i større grad kan bruke eksisterande<br />

organisasjonar meir målretta<br />

for å bli meir aktuelle i dei store debattane.<br />

Me må bli dyktigare på bodskapsformidling,<br />

og bodskapen må vere relevant i<br />

Ola Hedstein<br />

forhold til den debatten som til ei kvar tid råder.<br />

Hedstein trur næringa er godt innretta, men må unngå å<br />

vende debatten innover og berre henge seg opp eigne problem.<br />

– Me er best tent med å vere offensive gjennom å skissere<br />

løysingar på utfordringane i samfunnet, og involvere landbruket i<br />

debatten. Ikkje minst gjeld det i diskusjonen om klima og det grøne<br />

skiftet, der landbruket er ein del av løysinga, seier Hedstein.<br />

Landbruket - ein diamant<br />

Jane Brit Sande<br />

– Landbruket kan bli betre til å samsnakke,<br />

seier Birte Usland, styremedlem i<br />

Norges Bondelag.<br />

– Me har utruleg mykje kompetanse og<br />

engasjement i organisasjonane våre som<br />

me nok ikkje tar ut alle effektane av. Me<br />

lukkast best når me greier å samsnakke<br />

på tvers av organisasjonane. Klarar me<br />

ikkje det, er me spelt ut på sidelinja.<br />

Birte Usland<br />

– Er landbruket nok synlege i samfunnsdebatten?<br />

– Eg meiner nei. Me har en viktig rolle som samfunnsaktør<br />

og burde i større grad løfte debatter. Me er knallgode på<br />

interne tekniske debatter, men det har avgrensa interesse for<br />

andre enn oss sjølve. Skal me lukkast, må me løfte næringa for<br />

felles beste, seier Usland.<br />

Landbruket er ein diamant som bør slipast for å få endå meir verdi,<br />

hevdar arrangøren av årets landbrukskonferanse i Rogaland.<br />

Kva skal til for å sikre ei berekraftig<br />

utvikling og utvida verdifokus i landbruket?<br />

Dette er eit av hovudtema for<br />

landbrukskonferansen Jakta på den<br />

grøne diamanten, som går av stabelen<br />

på Clarion hotell i Stavanger,<br />

19. mars. Arrangementet er eit samarbeid<br />

mellom Bondelaget, Samarbeidsrådet,<br />

Fylkeskommunen, Fylkesmannen,<br />

LO, NHO, og KS.<br />

– Du som bonde er klart i målgruppa,<br />

seier Anfinn Rosnes, assisterande landbruksdirektør<br />

hjå Fylkesmannen i Rogaland.<br />

Rosnes meiner at landbruket er som<br />

ein diamant, som nok kan slipast for å få<br />

endå meir verdi.<br />

– Matproduksjonen blir uansett det<br />

viktigaste, men landbruket i Rogaland er<br />

mykje meir enn det, seier Rosnes.<br />

– Målet med konferansen er å utvide<br />

forståinga av kva verdiar landbruket produserer,<br />

og å sjå på verdiskapinga i landbruket<br />

i eit berekraftperspektiv.<br />

På programmet står Marte Gerhardsen<br />

frå Tankesmia Agenda. Konserndirektør<br />

FOU i Tine, Eirik Selmer Olsen og Kristen<br />

Helgøy, ein nytenkande bonde frå Helgøy.<br />

Påmelding via Fylkesmannen i Rogaland<br />

sine nettsider, seinast sundag<br />

4. mars.<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 7


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Litt stramare økonomi i 2018<br />

Det er framleis underdekning på storfekjøt, men dei andre husdyrslaga<br />

er det meir enn nok av. Det slår inn i rekneskapen til bøndene.<br />

Sjur Håland<br />

Optimisme og stor aktivitet rår grunnen i<br />

landbruket i Rogaland sjølv om det stramar<br />

seg noko til. 2018 vil ikkje by på store<br />

endringar for dei tunge husdyrproduksjonane,<br />

men framtidsutsiktene kring<br />

marknad og økonomi peikar mot mindre<br />

marginar.<br />

Rekneskapslaga på Jæren og Dalane<br />

hadde sin årlege analysedag nyleg. Rekneskapsførar<br />

Asbjørn Voll i Hå Rekneskapslag<br />

presenterte si vurdering basert<br />

på inntrykk frå rekneskapa og kontakt<br />

med bønder i distriktet, saman med tal<br />

og prognosar frå Nortura, Tine og Oslo<br />

Skinnauksjonar AS.<br />

Mjølk<br />

Talet på mjølkebruk går ned og strukturendringane<br />

held fram.<br />

– Å sjå inn i glaskula er krevjande.<br />

Innovasjon Norge synar no vilje til å<br />

støtta mindre mjølkefjøsprosjekt, noko<br />

som kan gi fleire mindre og mellomstore<br />

bruk høve til fornying av bygningar og<br />

driftsapparat, meiner Voll.<br />

Forholdstalet for mjølkekvoteleveranse<br />

i 2018 er likt som fjoråret, 0,98.<br />

Rekneskapsføraren reknar det for mest<br />

realistisk at samla mjølkeproduksjon må<br />

noko ned dei komande åra.<br />

– Då legg eg først og fremst utfasinga<br />

av Jarlsbergosten og presset frå importprodukta<br />

til grunn. Andre faktorar, som<br />

folkevekst, forbrukartrendar og import,<br />

er meir ukjende faktorar.<br />

Prisane på kjøp og leige av mjølkekvotar<br />

har vore høge, også i 2017.<br />

Asbjørn Voll<br />

– Dei ventar me vil gå noko ned i tida<br />

som kjem, seier rekneskapsføraren.<br />

Tine Råvare hadde eit høgare resultat<br />

enn venta i 2016, og aukar råvareprisen<br />

med to øre per liter frå første januar<br />

2018. Etterbetalinga av mjølk har vore<br />

formidabel siste par åra. For mjølka levert<br />

i 2016 fekk bøndene etterbetalt heile<br />

66 øre i 2017.<br />

Beløpet blir mindre i år. Styret i Tine<br />

har innstilt på ei etterbetaling på 57 øre<br />

for 2017-mjølka.<br />

Storfekjøt<br />

Storfekjøt er den einaste husdyrproduksjonen<br />

som ikkje stangar i taket i høve til<br />

marknadsbehovet. Siste prognose synar<br />

ei underdekning på 8.600 tonn for 2018.<br />

– Endringane i kvalitetsbetalinga gir<br />

eit ekstra utbytte på 7-8 kroner kiloen<br />

til dei som greier å optimalisera kvaliteten<br />

på slaktedyra. Dette føreset målretta<br />

arbeid med godt dyremateriale saman<br />

med nok og rett fôr.<br />

Rekneskapsføraren tilrår dei mjølkeprodusentane<br />

som har høve til det, å inseminere<br />

nokre av kyrne med kjøtfe. Det<br />

vil gi omtrent 4.000 kroner i auka dekningsbidrag<br />

på slaktet, eller 1.500 kroner<br />

ekstra for livkalven.<br />

Oppgjersprisane til produsent i år,<br />

er venta å ligga på 2017-nivå. Målet på<br />

tal ammekyr er nedjustert til ei auke på<br />

2.500 ammekyr årleg fram til 2025, då<br />

det totale prognoserte talet ammekyr i<br />

Norge skal vera 112.000.<br />

Gris<br />

Å treffa med marknadsbalanse og å oppnå<br />

målprisen, fastsett i jordbruksavtalen, er<br />

alt anna enn lett. Prognosar for 2018 synar<br />

eit overskot på 1.700 tonn. Effektiviteten er<br />

venta å auka med to prosent, medan prognosen<br />

legg ein prosent reduksjon i talet på<br />

insemineringar til grunn.<br />

– Utanom dei årvisse svingingane<br />

knytt til jul, har smågrisprisen lege stabilt<br />

kring 780 kroner medan slaktegrisen<br />

har kvittert med 24,75 kroner per<br />

kilo. Den store innsatsfaktoren, kraftfôr,<br />

har også lege på eit stabilt prisnivå. Me<br />

ventar ikkje store utslag i året som kjem<br />

om det ikkje dukkar opp overraskingar i<br />

jordbruksavtalen.<br />

For 2018 ligg det an til slakteprisar på<br />

0,60 kroner per kilo under målprisen.<br />

Omsetningsavgifta er redusert med 0,30<br />

kroner per kilo frå 1. januar 2018. Voll refererer<br />

Arvid Søyland i Nortura som reknar<br />

at svineprodusentane, avhengig av<br />

jordbruksforhandlingane til våren, utvikling<br />

av produksjon og sal, og kostnadsutviklinga<br />

gjennom 2018, kan venta ein<br />

ytterlegare nedgang i dekningsbidraget i<br />

høve til 2017 på kring fem prosent.<br />

Sau og lam<br />

Marknadssituasjonen er krevjande med<br />

eit estimert overskot på 1.200 tonn for<br />

2018. Tilskota ligg til grunn for lønsemda<br />

i produksjonen. I 2017 måtte produsentane<br />

tola ein prisreduksjon på lammekjøt<br />

på drygt fem kroner i høve til 2016.<br />

På ung sau og sau er prisreduksjonen på<br />

10,75 og 9,82 kroner.<br />

Egg<br />

Marknaden og matvarekjedane ønskjer<br />

i større grad egg frå frittgåande høner.<br />

Prognosane for 2018 legg til grunn eit<br />

dekningsbidrag på 111 kroner per frittgåande<br />

høne, medan høna i miljøbur vil gi<br />

85 kroner.<br />

– Ein vesentleg skilnad, meiner Voll.<br />

Han peikar på at priskurva elles ligg an<br />

til å bli jamn for det komande året. Estimert<br />

overskot på egg er 600 tonn.<br />

Slaktekylling<br />

Også slaktekyllingprodusentane må førehalda<br />

seg til at mettingsnivået i marknaden<br />

ser ut til å vera nådd. Prognosane<br />

til Nortura for 2018 synar eit dekningsbidragskalkyle<br />

på 5,92 kroner for stor kylling<br />

i januar 2018. I 2016 enda dekningsbidraget<br />

på 5,82 kroner, medan tilsvarande<br />

tal for 2015 var 6,50 kroner.<br />

Som ein lekk i tilpassing til etterspørselen,<br />

varslar Den Stolte Hane ti prosent<br />

reduksjon, medan Nortura vil kjøpa ut ti<br />

kyllinghus i 2018.<br />

– I denne situasjonen er det eit pa-<br />

8 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

radoks at det er rigga fleire nye konsesjonshus<br />

for slaktekylling berre i Hå siste<br />

året. Ein god illustrasjon på korleis «den<br />

frie marknaden» fungerer, seier Voll.<br />

Pelsdyr<br />

Rekneskapslaga på Jæren og i Dalane har<br />

fleire pelsdyrprodusentar i porteføljen.<br />

Situasjonen er uoversiktlege og prega<br />

av uvisse og stor belasting for produsentane<br />

etter at regjeringa har gått inn for<br />

avvikling. Kva det endelege utfallet blir,<br />

veit ingen. Produsentane er opptekne av<br />

kor store dei eventuelle kompensasjonane<br />

blir, og kva som vil skje med fôrtilgang<br />

og –prisar etter kvart som talet på<br />

produsentar går ned.<br />

– Skinnprisen gjekk opp 50 kroner i<br />

2017 i høve til året før. Nå tydar signala<br />

på at produksjonen er på veg ned mot 50<br />

millionar skinn, noko som kan bety at det<br />

går mot underskot på skinn i verdsmarknaden<br />

og stigande prisar.<br />

Grovfôr<br />

Grovfôrsituasjonen er prega av dei vanskelege<br />

tilhøva sommaren og hausten 2017.<br />

– Dei verste tilfella handlar om ein<br />

avlingsreduksjon på 50 prosent i høve til<br />

normalår. Andre har gjerne sikra volumet,<br />

medan kvaliteten på fôret er sterkt<br />

redusert. Me ser ikkje nokon dramatiske<br />

konsekvensar i rekneskapa så langt. Ein<br />

del vil kjøpa grovfôr, medan andre greier<br />

å kompensera med kraftfôr. Dei største<br />

utslaga vil nok ikkje syna seg før i<br />

2018-rekneskapa.<br />

Dei fleste vil greia seg greitt gjennom<br />

resten av vinteren, men tilleggsrekninga<br />

kan bli ubehageleg.<br />

– Det kan bety at enkelte kan få problem<br />

med likviditeten. Dei som alt er<br />

pressa økonomisk kan få meir trøbbel til<br />

våren enn me og kundane våre likar, avsluttar<br />

Asbjørn Voll.<br />

Gris: Prognosar for 2018 synar eit overskot<br />

på 1.700 tonn. Effektiviteten i svine pro duksjonen<br />

er venta å auka med to prosent,<br />

medan prognosane legg éin prosent<br />

reduksjon i talet på insemineringar til grunn.<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 9


Førde<br />

Sogndal<br />

GARDSREPORTASJE<br />

Bergen<br />

Osterøy<br />

I 2004 overtok Ole Morten Holsen garden<br />

på Mele på Osterøy i Hordaland etter sine<br />

foreldre, Jorunn og Håkon Holsen.<br />

To år seinare flytte Tove til gards.<br />

Tove har to vaksne barn på 26 og 27 år, som<br />

begge trør til på garden når det trengst.<br />

Lausdriftsfjøset vart bygd i 1988. I 2012<br />

sette Tove og Ole Morten inn mjølkerobot.<br />

Tove driv garden på heiltid, medan Ole<br />

Morten køyrer langtransport og er heime<br />

kvar fjerde veke.<br />

Bøndene har 26 mjølkekyr, fôrar fram eigne<br />

oksar og driv grasproduksjon på 240 dekar.<br />

Stavanger<br />

Tønsberg<br />

Skien<br />

Arendal<br />

Kristiansand<br />

Galskapen på Mele<br />

I 2012 sette Tove Aasheim og Ole Morten Holsen inn mjølkerobot til 26 kyr.<br />

Galskap, sa dei på bygda. Men med låg gjeld og nøktern drift klarar dei seg godt.<br />

Liv Kristin Sola<br />

I røynda starta galskapen på Mele allereie<br />

i 1988 då Ole Morten sine foreldre,<br />

Jorunn og Håkon Holsen, reiv båsfjøset<br />

og bygde lausdrift. Folk var skeptiske.<br />

Slikt var det «ingen» på Vestlandet som<br />

gjorde.<br />

– Mor og far har alltid vore opptekne<br />

av dyrevelferd. Hadde ikkje dei bygd<br />

lausdriftsfjøsen den gong, hadde det ikkje<br />

vore kyr på garden i dag, konstaterer<br />

Ole Morten.<br />

I 2004 overtok han garden med 30 vinterfôra<br />

sauer og lausdriftsfjøset med liggebåsar<br />

til 25 kyr og 1x5 fiskebein mjølkestall.<br />

Ole Morten trivst med gardsarbeid,<br />

men innrømmer gjerne at han kan styre<br />

si begeistring for å mjølke.<br />

Ole Morten har køyrt lastebil for Systemtransport<br />

AS i seksten år, og kan ikkje<br />

tenke seg eit liv utan lastebilen. Då<br />

han overtok fortsette foreldra med det<br />

daglege ansvaret for fjøset. I dag er det<br />

Tove som har ansvaret for drifta og fjøset<br />

medan Ole Morten køyrer langtransport.<br />

Tove vaks opp på ein gard med fôringsoksar,<br />

på Berner i Fotlandsvåg, på Osterøy.<br />

Ho er utdanna omsorgs arbeidar, og<br />

arbeidde på sjukeheimen før ho flytte til<br />

Mele i 2006.<br />

Modernisere eller avvikle<br />

Fjøset har sine avgrensingar, krav til<br />

oppstalling var ganske annleis i 1988.<br />

Etterkvart vart også mjølkeanlegget utslite.<br />

– Noko måtte gjerast, seier Tove.<br />

For Ole Morten stod valet mellom å<br />

slutte å mjølke, eller investere i mjølkerobot.<br />

For Tove var ikkje mjølkerobot<br />

10 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


«Skal me utvide må me skaffe meir fôr.<br />

Den kampen vil me helst sleppe.»<br />

TOVE AASHEIM<br />

Bonden og sjåføren: Ole Morten Holsen<br />

køyrer langtransport i vekene, medan kona,<br />

Tove Aasheim, driv garden heime på<br />

Osterøy. Drengen Henrik Birkeland Holsen<br />

(3), er son av Ole Morten sin nevø.<br />

like avgjerande, men dei stod uansett<br />

overfor ei omfattande oppgradering, og<br />

mjølkerobot var eit freistande alternativ.<br />

Samstundes ville dei rive sauehuset og<br />

utvide fjøset med kalvings- og sjukeavdeling,<br />

kontor og fôrsentral.<br />

Garden var gjeldfri, men paret hadde<br />

litt gjeld etter ei omfattande restaurering<br />

av kårhuset. Dei snakka med Innovasjon<br />

Norge, og var heldige. I 2012 var det ikkje<br />

like stor rift om pengane som det har<br />

vore dei siste åra.<br />

– Me la fram planane. Sa det slik det<br />

var, at me skulle ta det i fleire omgangar<br />

for å unngå stor gjeld. Me fekk både god<br />

hjelp og tilskot, seier ein nøgd Ole Morten.<br />

Skeptisk til stor gjeld<br />

Då det vart snakk om tilbygg fekk dei velmeinande<br />

råd om å utvide drifta, men det<br />

er ikkje aktuelt.<br />

– Skal me utvide må me skaffe meir<br />

fôr. Den kampen vil me helst sleppe,<br />

seier Tove.<br />

Mjølkeroboten vart finansiert med<br />

lån, medan utbygginga vart gjort med<br />

oppsparte midlar. Planlegging og bygging<br />

gjorde dei sjølv, med god hjelp frå<br />

Ole Morten sin svoger. Medan bøndene<br />

snudde på kvar ei krone, hopa rekningane<br />

seg opp i postkassen.<br />

– Eg hugsar eg kvidde meg for å hente<br />

posten ein periode, seier Tove.<br />

– Me vil ikkje ha store lån. Kva om ein<br />

av oss vert sjuk? Gjelda må ikkje vere<br />

større enn at me kan slutte dersom noko<br />

skulle skje, seier Ole Morten.<br />

Snakkis på bygda<br />

Roboten vart installert medan kyrne var<br />

på beite. Ole Morten tok ekstra køyreoppdrag,<br />

medan Tove tok seg av kalvinga<br />

og opplæring i roboten. Det gjekk ikkje<br />

alltid på skinner.<br />

– Eg hugsar ein dag på grensa til<br />

Ukraina - med ein hissig grensevakt på<br />

det eine øyre, og ei stressa Tove på telefonen,<br />

seier Ole Morten, og flirer.<br />

På bygda vart mjølkeroboten ein<br />

snakkis. Grannane åtvara. Investeringa<br />

kom aldri til å betale seg. Berre kostnadane<br />

til service ville ta ut heile overskotet<br />

- og vel så det.<br />

– Mange meinte mykje, men det var<br />

aldri vondt meint, konstaterer Tove.<br />

– Det stikk ikkje djupt, men når me<br />

gjer noko utradisjonelt, vert det sjølvsagt<br />

snakka om, kommenterer Ole Morten.<br />

Spådommane er gjort til skamme.<br />

Kvardagen er god, og gjelda er ikkje<br />

større enn at dei lever godt, sjølv med ein<br />

liten buskap.<br />

– Arbeidsdagen har blitt enklare, og<br />

dyra har det betre. Eg bruker normalt<br />

ikkje mindre tid i fjøset no, men eg har<br />

meir tid til dyra, seier Tove.<br />

Fjøset er tilpassa slik at ein person fint<br />

skal klare det daglege arbeidet åleine.<br />

– Når noko går gale, ringer eg Ole<br />

Morten og hissar meg litt opp på han. Det<br />

plar hjelpe. Deretter prøver eg å løyse<br />

problemet, seier Tove. Ho likar utfordringar<br />

og det ho kallar «mannfolkarbeid».<br />

Konsentrert kalving<br />

– Me hadde flaks. Roboten passa akkurat<br />

inn der mjølkegrava stod, seier Ole<br />

Morten.<br />

Med 26 kyr har dei kapasitet til å bruke<br />

mjølkeroboten som kraftfôrstasjon. Ved<br />

å fjerne kraftfôrstasjonen i lausdrifta,<br />

fekk dei ein ekstra liggebås.<br />

Kyrne er avsina og på beite heile sommaren.<br />

Kalvinga tek til rundt 15. august og<br />

skal helst vere over i løpet av september.<br />

– Me har mykje beite – litt for mykje,<br />

men dei ligg to kilometer vekke. Jorda<br />

rundt garden må me nytta til vinterfôr.<br />

Til dekka bord: Lausdriftsfjøset er bygd i 1988 av Ole Morten sine foreldre, Jorunn og Håkon Holsen. Ein mjølkerobot og eit lite påbygg med<br />

kalvingsavdeling, kontor og fôrsentral har gjort kvardagen meir fleksibel for Tove og Ole Morten og dei 26 mjølkekyrne.<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 11


GARDSREPORTASJE<br />

Raus med tid: Tove brukar mykje tid i<br />

lag med kalvane dei første månadane.<br />

Det har ho att for seinare.<br />

Difor er det ikkje aktuelt for oss å levere<br />

mjølk om sommaren, seier Tove.<br />

Mesteparten av førsteslåtten vert lagt<br />

i tårnsilo, med pickupvogn og fylltømar.<br />

Dei nyttar alle knivane i vogna og får<br />

snitta graset slik at det fungerer godt når<br />

fôret skal opp att.<br />

Andreslåtten vert pressa i rundball.<br />

– Me er glad om me klarer to slåttar,<br />

slik det har blitt dei siste åra, seier Ole<br />

Morten, og fortel om 19 rundballar på<br />

fjorårets andreslått.<br />

Dei låner nokre sauer til å beite skråningar<br />

og krevjande areal.<br />

Lærer heile tida<br />

Tove var van med dyr i oppveksten, men<br />

ikkje med mjølkekyr.<br />

– Kalvar og brunst har vore den største<br />

utfordringa, seier ho.<br />

Ho les mykje, spør andre om råd, og<br />

følgjer med på ulike grupper på facebook.<br />

– Eg har lært mykje av svigerforeldra<br />

mine, Jorunn og Håkon, og me har to fantastiske<br />

dyrlegar her på øya som òg har<br />

lært meg mykje. Eg er fæl til å spørje. Ingen<br />

spørsmål er for dumme, seier Tove.<br />

Ho har kamera i fjøset, og følgjer med<br />

på kalving. Kalvane får råmjølk så tidleg<br />

som råd. Somme drikk fem-seks liter.<br />

– Men eg er rask med sonden til kalvar<br />

som ikkje vil drikke, seier ho.<br />

Kalvane får åtte liter mjølk fordelt på<br />

to gonger per dag. Vatn, kraftfôr og høy<br />

har dei tilgang til frå første dag. Tove tar<br />

gjerne ein neve kraftfôr og gir kalvane<br />

slik at dei skal få smaken og raskare<br />

kome i gang.<br />

Ho bruker mykje tid i lag med kalvane,<br />

spesielt dei første åtte vekene.<br />

– Temmer eg kalvane er dyra tamme<br />

resten av livet. Dei kjenner stemmer og<br />

kjem når eg plystrar, seier Tove.<br />

Ho har plass til sju kviger. Overskotskviger<br />

vert seld til liv, medan alle oksane<br />

vert fôra fram til slakt.<br />

Avlsstatuetten 2016<br />

I 2016 fekk Tove og Ole Morten Geno sin<br />

avlsstatuett for oksen 11789 Mæle.<br />

– Veldig stas, men litt tilfeldig, innrømmer<br />

Tove, og roser ein no pensjonert<br />

Tine-rådgivar som var engasjert i avlsarbeidet.<br />

No planlegg Tove avlsarbeidet sjølv.<br />

Lynne og jur er dei viktigaste eigenskapane.<br />

Mjølkeavdrått er dei ikkje spesielt<br />

opptekne av. Å fylle kvoten og ha god<br />

helse i buskapen er det viktigaste for<br />

bøndene på Mele.<br />

NRF-buskapen har noko innslag av<br />

mjølkesimmental, men færre no enn tidlegare.<br />

– Dei har eit godt lynne, men et for<br />

mykje grovfôr. Det har me ikkje overflod<br />

av, seier Tove.<br />

Ho justerer kraftfôrtildeling sjølv, vurderer<br />

mengd etter hald og yting.<br />

Stressa av vinden<br />

– Kva er den største utfordringa ved å drive<br />

gard på Osterøy?<br />

– Vêret, kjem det kontant frå begge to.<br />

Då tenker dei ikkje berre på den våte<br />

sommaren i fjor. Den var krevjande, spesielt<br />

fordi mykje myrjord og stadig nye<br />

nedbørsrekordar gir svært dårlege odds<br />

for slåttesesongen.<br />

Men Mele er også plaga med svært<br />

mykje sterk vind. Dei fortel om vinteren<br />

2015.<br />

– Me prøvde å redda verkstaden i skogen,<br />

og fekk melding om at låvetaket reiste.<br />

Verkstaden fekk berre gå, låvetaket<br />

var viktigare, seier Tove.<br />

Seinare same vinter, medan Tove stod<br />

på kjøkenet og steikte krumkaker, kom<br />

takplatene frå fjøset fykande forbi. Dei<br />

fekk tetta og sikra, både låvetaket og<br />

fjøstaket. Då dei trudde alt var tett, viste<br />

det seg å vera ein lekkasje att, rett over<br />

datamaskinen.<br />

– Eg blir stressa av dette. Det er så<br />

sterke krefter og konsekvensane kan bli<br />

så store. Det er mest unaturleg, seier ho.<br />

– Det skulle stått eit skilt her nede i<br />

svingen – all busetnad forbode, seier ho.<br />

Kvar sin kvardag<br />

Men alt går seg til. Dei har funne si arbeidsfordeling.<br />

Tove styrer kvardagen på<br />

garden medan Ole Morten er på oppdrag<br />

med lastebilen.<br />

– Kvifor overtok du?<br />

– Skal eg vere heilt ærleg? Fordi eg er<br />

yngst, seier Ole Morten, som har to eldre<br />

søsken.<br />

Han kjende både på plikt og samvit.<br />

Var ikkje klar til å gi slepp på familiegarden.<br />

I dag er han glad for at det vart slik.<br />

– Eg angrar ikkje – ikkje eigentleg.<br />

Men hadde det ikkje vore for Tove, hadde<br />

det nok ikkje vore husdyr på garden i dag.<br />

Tove skryt av miljøet på øya, og konstaterer:<br />

– Det er godt å vere bonde på<br />

Osterøy.<br />

12 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


Marknadsleiaren er tilbake<br />

Lette traktorar tilpassa norske teigar og fuktige somrar er etterspurt.<br />

Felleskjøpet sitt traktorflagskip er den nye 5R-serien frå John Deere.<br />

Sjur Håland<br />

AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Då den «gamle» 5R-serien gjekk ut av<br />

produksjon for nokre år sidan, var skuffelsen<br />

stor blant entusiastane som hadde<br />

fått sans for den kompakte og praktiske<br />

traktoren. No er det eitt år sidan den nye<br />

5R-serien vart presentert, og salet er<br />

godt i gang. Gaute Risdal er Produktstsjef<br />

traktor reiskap hjå Felleskjøpet Rogaland<br />

Agder, og har nett parkert den<br />

grøne traktorkaravanen som har vore på<br />

rundreise i Sør-Rogaland og Ryfylke.<br />

Over forventning<br />

– Etterspørsel etter 5R har vore stor, og<br />

har auka, etter at den nye serien vart lansert.<br />

Salet har gått over all forventing. Det<br />

er tydeleg at me no dekker eit behov som<br />

har vore etter førre generasjon av 5R.<br />

Risdal held fram at traktoren er lett,<br />

kompakt og har ein svært liten svingradius.<br />

Traktorserien, som er produsert i<br />

USA, har modellar med motorvariantar<br />

frå 90 til 125 hestekrefter. Den nye ramen<br />

gjer det mogleg med ein svingradius på<br />

3,75 meter.<br />

– Om ein vel frontlastar til traktoren, er<br />

festa implementert i ramen og går ikkje ut<br />

over svingradiusen. Traktoren er sterk, liten<br />

og smidig, held Risdal fram.<br />

Datateknologien styrer det meste.<br />

Også i denne traktoren. Under transport,<br />

ved hastighet over 15 kilometer i timen, får<br />

sjåføren ti ekstra hestekrefter å rutte med.<br />

Traktoren har tre ulike girkassar å velje<br />

mellom. Ein kan også velja elektrisk eller<br />

mekanisk betjening av hydraulikken. Høve<br />

til å utstyra traktorane med GPS-styring<br />

er i kjømda.<br />

– Kva med vekta?<br />

– Med fullt utstyr veg han rett under<br />

fem tonn, 4980 kilo. Du får ein traktor med<br />

mange hestekrefter per kilo, som er sprek<br />

og kvikk på vegen, seier Risdal.<br />

– I kva grad tenkjer du denne traktoren er<br />

tilpassa det våte vêret og klimaendringane?<br />

– Me merkar etterspørselen i mark-<br />

Gaute Risdal<br />

naden etter lettare variantar. Det handlar<br />

om å velja gode dekk tilpassa garden<br />

og bruksområda, saman med å finna<br />

rette kombinasjonen mellom effektbehov<br />

og vekt. Etterspørselen synar at 5R<br />

er der ein framtidsretta brukstraktor<br />

skal vera.<br />

Størst: 5125R er den største traktoren i 5R-serien med ein effekt på 125 hestekrefter. Svingradiusen er 3,75 meter.<br />

Fullt utstyrt veg denne 4980 kilo.<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 13


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Martin Svebestad,<br />

daglig leder i<br />

Klepp Rekneskapslag SA<br />

Skatteregler ved<br />

salg av gårdsbruk<br />

Eierskifte i landbruket er en omfattende prosess.<br />

I denne artikkelen får du en oversikt over de<br />

viktigste skattereglene som gjelder i dag.<br />

Ved eierskifte blir økonomi, skatt, rettsregler<br />

og ikke minst mellommenneskelige<br />

forhold og fordeling av verdier mellom<br />

generasjonene sauset sammen på<br />

en helt spesiell måte.<br />

Gårdsbruka blir også mer forskjellige.<br />

Det fører til at den tradisjonelle tenkingen<br />

og regelverket ikke alltid passer like<br />

bra. Min erfaring med eierskifte er at de<br />

blir stadig mer krevende etter hvert som<br />

forskjellene mellom gårdsbruka blir<br />

større.<br />

Skattereglene for overdragelse av<br />

landbrukseiendommer har vært i «politisk<br />

spill» flere ganger de siste åra.<br />

Skatteplikten følger av at du selger<br />

jord, driftsbygninger, buskap m.m., der<br />

det skattemessig blir beregnet en gevinst.<br />

Gevinsten er forskjellen mellom<br />

salgssum og de bokførte verdiene i selger<br />

sitt regnskap.<br />

Alminnelig gårdsbruk<br />

Det er fortsatt slik at et «alminnelig<br />

gårdsbruk» kan selges skattefritt, men<br />

det er fire vilkår som alle må være oppfylt<br />

samtidig. For det første må du ha eid<br />

gården i minst ti år. Dette pleier ikke å<br />

skape store problemer. Derimot kan det<br />

andre vilkåret som sier at bruket må<br />

være et «alminnelig gårdsbruk», i noen<br />

tilfeller skape problem. De fleste landbrukseiendommer<br />

faller inn under begrepet,<br />

men spesialproduksjoner som<br />

veksthusproduksjon og pelsdyroppdrett<br />

gjør det ikke. Følgelig kan ikke disse selges<br />

skattefritt etter disse reglene. Det<br />

samme gjelder typiske nye næringer på<br />

gården som Inn på Tunet-aktiviteter, reiselivsanlegg,<br />

sagbruk m.m.<br />

Salg til arving<br />

Det tredje vilkåret for å selge skattefritt<br />

etter denne regelen er at salget skjer til<br />

en arving. Arving trenger i denne sammenheng<br />

ikke å være egne barn, men<br />

kan også omfatte søsken, nevøer og nieser,<br />

med flere. Svigerbarn er ikke arving,<br />

og overdragelse til barn og svigerbarn<br />

samlet vil medføre gevinstbeskatning på<br />

den delen som tilfaller svigersønn eller<br />

svigerdatter. Det fjerde og siste vilkåret<br />

er at det blir gitt et prisavslag på minst<br />

25 prosent av takst. Husk da at borett for<br />

selgerne er en del av vederlaget, og det<br />

er fra verdien etter fradrag for borett du<br />

skal trekke fra disse 25 prosentene.<br />

Dersom alle disse vilkåra er oppfylt<br />

samtidig, vil gården kunne selges skattefritt.<br />

Kjøper får mulighet til å skrive<br />

opp verdien til 75 prosent av fullverdi,<br />

noe som har betydning for hvor store de<br />

skattemessige avskrivingene blir.<br />

Overdragelse etter kontinuitetsregler<br />

Dersom du overdrar næringsvirksomhet<br />

til en arving med et gaveelement, kan du<br />

nytte såkalte kontinuitetsregler. Dette er<br />

relativt nye regler som ikke bare gjelder<br />

for landbrukseiendommer, men gjelder<br />

for all næringsvirksomhet. Vilkåret er<br />

også her at du overdrar til en arving, og<br />

at du gir en gave. Her er det ikke satt noe<br />

krav til hvor stor gavedelen skal være.<br />

Den kan ikke være helt symbolsk, men<br />

hvor grensen går er ikke hundre prosent<br />

avklart. Mitt inntrykk er at dersom gavedelen<br />

er over ti prosent, skal en kunne<br />

regne seg som relativt trygg. Det er et<br />

vilkår at det er overdragelse av næringsvirksomhet.<br />

Landbrukseiendommer der<br />

drifta er nedlagt og jorda bare leies eller<br />

lånes bort, vil ordinært ikke regnes<br />

som næringseiendom og faller følgelig<br />

utenom de vilkåra som er satt for å nytte<br />

denne regelen.<br />

Kontinuitet<br />

Kontinuitet betyr i denne sammenhengen<br />

at selger og kjøper avtaler at salget<br />

skal være skattefritt for selger mot at<br />

kjøper fortsetter med de samme bok-<br />

14 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Gårdshandel: Eierskifte blir stadig mer krevende etter hvert som forskjellene mellom gårdsbruka blir større, skriver artikkelforfatteren.<br />

Foto: Dreamstime<br />

førte verdier som selger hadde. Kjøper<br />

kan dermed komme i en situasjon der<br />

han har betalt et betydelig vederlag som<br />

ikke gir rett på skattemessige avskrivinger.<br />

Du må også være oppmerksom<br />

på at virkningen av kontinuitet er at du<br />

også kan måtte overta andre skattemessige<br />

posisjoner fra selger som gevinst og<br />

tapskonto, negative saldoer, med mer.<br />

Dette siste kan bety at du må betale skatt<br />

på disposisjoner som forrige generasjon<br />

har gjort.<br />

Kontinuitet er i mange tilfelle et godt<br />

alternativ for buskap, maskiner og varelager<br />

i en gårdsoverdragelse. Reglene<br />

kan også nyttes for mange av de eiendommer<br />

og deler av eiendommer som<br />

regnes som spesialproduksjon, og som<br />

dermed faller utenom begrepet alminnelig<br />

gårdsbruk.<br />

Salg av gårdsbruk til andre<br />

Alle salg av gårdsbruk, som ikke faller<br />

inn under unntaka overfor, er skattepliktige.<br />

Dette vil blant annet si at salg til<br />

andre enn arvinger alltid vil være skattepliktig.<br />

Det ordinære for skattepliktige<br />

gevinster i næringssammenheng<br />

er at det skal beregnes trygdeavgift og<br />

trinnskatt (toppskatt) av gevinster. For<br />

alminnelig gårdsbruk ble denne regelen<br />

endret for et par år siden, slik at det ved<br />

salg av alminnelig gårdsbruk kun skal<br />

betales skatt av alminnelig inntekt. Det<br />

vil si at skatteprosenten i dag kun er 23<br />

prosent. Denne endringen ble gjort for<br />

at det ikke skulle være så stor forskjell<br />

på beskatningen ved salg i familien, opp<br />

mot salg ut av familien.<br />

Denne siste regelen gjelder også for<br />

salg av jord til naboer som bruksrasjonalisering,<br />

men ved salg av jord til andre<br />

formål, som boligfelt, vil skatteprosenten<br />

for aktive jordbrukere kunne være<br />

opp mot 50 prosent.<br />

For de skattepliktige salga av et<br />

gårdsbruk kan likevel våningshuset være<br />

skattefritt som følge av at en har bodd<br />

der et av de to siste åra. Videre er det<br />

fortsatt mulighet for å skrive opp verdien<br />

på jord og ikke avskrivbare bygninger i<br />

noen tilfeller. Dette siste kan også bidra<br />

til å begrense gevinsten noe.<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 15


SIRKULÆR BIOØKONOMI<br />

Arne Sæbø,<br />

Tomas Persson<br />

og Mats Höglind<br />

forskere, NIBIO<br />

Gjødsel og vekstskifte<br />

Rett bruk av organisk gjødsel og aktivt vekstskifte er fortsatt<br />

gode måter å forbedre jorda på.<br />

Gjødsling har fått stor oppmerksomhet<br />

fra forskning og rådgiving. I dag er gjødsel<br />

relativt billig og det er lett å overdosere.<br />

Bøndene på Jæren har rikelig med<br />

husdyrgjødsel, men kjøper likevel inn<br />

mineralgjødsel i ganske store mengder.<br />

Plantene nyttiggjør seg bare en mindre<br />

andel av gjødselen vi tilfører i løpet av en<br />

sesong; rundt 50 prosent av tilgjengelig<br />

nitrogen, 10–25 prosent av fosfor og<br />

50–60 prosent av kalium vi har i jorda<br />

kan finnes igjen i plantene. Dette innebærer<br />

store tap og kan være en belastning<br />

på miljøet. Produksjonen av nitrogengjødsel<br />

er kostbar og gir et stort CO 2<br />

avtrykk. Fosforutvinning fra minkende<br />

kilder blir mer og mer kostbart. I tillegg<br />

gir avrenning av fosfor fra jordbruksjord<br />

store problemer med gjengroing i vann<br />

og vassdrag. Vi må redusere gjødslingen<br />

til et nivå der plantene nyttiggjør mest<br />

mulig av det vi tilfører i løpet av sesongen.<br />

16 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


SIRKULÆR BIOØKONOMI<br />

«Vi har sett tendenser til reduserte<br />

avlinger flere steder i Europa.»<br />

Rett mengde og type til rett tid<br />

Prinsippet norske bønder skal styre<br />

gjødslingen etter, er å velge gjødseltype,<br />

basert på kunnskap om jordart, jordanalyser<br />

og den aktuelle produksjonen. Videre<br />

må gjødsling skje med passe mengder<br />

til rett tid. Jordtemperaturen bør være<br />

minst 6 °C, ellers blir opptaket for lite.<br />

Gjødsling til vannmettet jord må unngås.<br />

Bruken av presisjonsmetoder kan<br />

sannsynligvis gi store gevinster på dette<br />

Mat: Organisk gjødsel og<br />

jordforbedringsmidler gir mat til det store<br />

nettverket av jordboende organismer.<br />

området. Økt samarbeid om god bruk av<br />

gjødsel mellom husdyrbruk og husdyrfrie<br />

gårder vil også kunne bidra til mer<br />

effektiv gjødselutnytting med mindre tap.<br />

Det arbeides med å øke kunnskap om<br />

egenskapene til nye jordforbedringsmidler<br />

slik som biorest, biokull og kompost.<br />

Målet er å sikre forutsigbarhet for<br />

økonomi, miljøkvaliteter og produktkvaliteter<br />

ved bruken av de ulike typene<br />

jordforbedringsmidler.<br />

Aktiv bruk av vekstskifte<br />

Vekstskifte er et gammelt og velkjent<br />

system i jordbruket. Systemet gir en<br />

rekke fordeler: Ulike planter har ulikt<br />

krav til plantenæring. Gjødsel blir derfor<br />

ofte bedre nyttet i et skifte mellom arter<br />

enn ved ensidig dyrking. Vekstskifte<br />

bryter oppformeringen av sykdommer<br />

og skadedyr og gir gode muligheter til å<br />

kontrollere ugraset. Ett kjent system er<br />

vekslingen mellom korn, potet/rotvekster<br />

og eng, gjerne med stort innslag<br />

av nitrogensamlende planter slik som<br />

kløver og erter. Spesialisering og regionalisering<br />

har imidlertid medført at vi<br />

har fått store områder med ensidig produksjon<br />

og lite skifte mellom kulturer.<br />

Vi har sett tendenser til reduserte avlinger<br />

flere steder i Europa. Bedre bruk av<br />

vekstskifte kan være ett tiltak for å snu<br />

trenden. På Vestlandet er hovedkulturen<br />

gras, men det er i den sammenheng<br />

viktig å peke på at eng oftest består av<br />

mange arter og er derfor ganske variert.<br />

Bygg mangfold i jorda<br />

Organiske gjødsel og jordforbedringsmidler<br />

gir næring og energi til det store<br />

nettverket av jordboende organismer.<br />

Bakterier og sopper bryter ned organisk<br />

materiale, som i nest omgang blir til mat<br />

for andre bakterier, sopper, jordmidd,<br />

spretthaler, meitemark, med mere. Slikt<br />

biologisk mangfold eksisterer i gjensidig<br />

avhengighet og gir også et mangfold av<br />

prosesser i jorda. Balansen mellom organismer<br />

er blant annet et resultat av<br />

den skjøtsel vi gir jorda. Ei godt drenert<br />

jord som har passe pH og får tilført passe<br />

mengder næringsstoffer og organisk<br />

materiale, vil kunne utvikle gunstig balanse<br />

mellom de ulike jordorganismene<br />

og påvirke avlingene positiv. På den måten<br />

kan vi bygge jord med et mangfold av<br />

funksjoner. Frigivelse av næringsstoffer<br />

fra mineralgjødsel skjer oftest raskt og<br />

over kort tid, mens organiske gjødselslag<br />

kan forsyne jord og planter med<br />

næring over lengre tid. Bøndene kan<br />

utnytte dette forholdet alt etter utviklingsstadium,<br />

temperatur og fuktighet<br />

og andre forhold som påvirker behovet<br />

for plantenæringsstoffer. Ulike typer<br />

jordforbedring virker ulikt. For eksempel<br />

kan biokull, som har stor overflate og<br />

masse små porer, fungere som levested<br />

for bakterier og mykorrhiza-sopper som<br />

kan bidra til å skaffe næringsstoffer til<br />

plantene.<br />

Bondevennen trykker fire artikler basert på prosjektet<br />

INTENSE: Intensivering av jordbruket gjennom bærekraftige metoder og<br />

innsatsfaktorer.<br />

Prosjektet undersøker hvordan vi kan øke produktiviteten i jordbruket gjennom<br />

å heve jordkvaliteten og å bruke jorda ut fra potensialet som finnes i den.<br />

INTENSE er et forskningssamarbeid innenfor FACCE SURPLUS programmet<br />

under EU sitt Horizon 2020 program. NIBIO deltar fra norsk side, finansiert fra<br />

Norges Forskningsråd. (3/4). Av lokale aktører i Rogaland er Jæren Biogasss og<br />

Felleskjøpet Rogaland Agder knyttet til prosjektet.<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 17


MOLDROK OM MOLD, MAT OG LANDBRUK<br />

Annlaug Fludal<br />

er rådgjevar i NLR Rogaland<br />

og skribent i Haugesunds avis.<br />

Ei velsigna forbanning<br />

Eg er nok meir glad i å laga system enn<br />

å følga opp. Kanskje nettopp derfor blei<br />

eg overraska over at søppelsorteringa i<br />

husstanden har blitt gjennomført over all<br />

forventning. Eg hadde tenkt på det lenge,<br />

ja i årevis faktisk. Det blei kjøpt inn to store<br />

behaldarar, fine nok til å stå på kjøkken;<br />

ein til plast og ein til papir. I tillegg blei det<br />

kjøpt to små for glas og metall. Rest- og<br />

matavfall fekk behalda sine gamle dunkar.<br />

Dermed var det seks ulike plasser det<br />

daglege avfallet skulle finna vegen. (Nå<br />

går glas og metall i lag sidan dette likevel<br />

blir blanda på miljøstasjonen. Ein kan ikkje<br />

vera meir katolsk enn paven.) Batteri<br />

og lyspærer og slike ting blir lagt for seg.<br />

Alle i familien tok poenget med ein gong.<br />

Avfallsselskapet hentar papir og restavfall.<br />

Ein eigen henterunde for plast er<br />

rett rundt hjørna. Det ser me fram til.<br />

Kommunen min, Sveio, var seine med å<br />

innføra sortering og det var valfritt om<br />

ein ville levera matavfall eller kompostera<br />

sjølv. Det blir gjort seriøst, ein må ha<br />

kurs for å få trekk i avgifta for å heimekompostera.<br />

(Og sidan eg «hadde kursa<br />

meg» måtte eg gå ut med matavfallet.)<br />

Det blir produsert mykje søppel i forbrukarsamfunnet.<br />

Sortering løyser litt; papir<br />

går til Skogn eller kanskje til Kina og<br />

blir til gjenbrukspapir. Glas og metall får<br />

òg reisa langt og krev ressursar før det<br />

blir nye produkt. Plast frå tomme rømmebeger<br />

og annan emballasje blir til nye<br />

plastprodukt. I alle fall ønsker me å tru<br />

at det er slik. Men er det dårleg sortering<br />

går kanskje heile partiet til forbrenning.<br />

Det beste for naturen hadde vore å produsera<br />

mindre avfall.<br />

Naturvern var i starten ei praktisk sak.<br />

«Kast ikke søppel i naturen». Forståeleg<br />

og lett å gjera noko med for kvar enkelt.<br />

Allereie som barn lærte me at plast ligg<br />

uendeleg lenge i naturen før den blir<br />

nedbroten. Så kom Tsjernobyl. 1986. Eg<br />

har alltid etterpå tenkt på denne hendinga<br />

som eit tidsskilje. Det forandra i<br />

alle fall noko for min del. Forureininga<br />

var usynleg og ein fekk angst for noko<br />

me ikkje såg og heller ikkje kunne gjera<br />

noko med.<br />

«Så kom Tsjernobyl.<br />

1986. Eg har alltid<br />

etterpå tenkt på<br />

denne hendinga<br />

som eit tidsskilje.»<br />

I nyare tid har klimadiskusjonane overtatt<br />

arenaen. Mange trur og meiner.<br />

Men om naturen endrar seg er ikkje eit<br />

trusspørsmål eller noko ein kan vedta<br />

politisk. Alle menneske på jorda er i den<br />

same båten. Me driv nedover ei elv i eit<br />

ukjent terreng. Me kjenner at straumane<br />

blir sterkare og tar tak. Me høyrer duren<br />

som nærmar seg. «Snu, det må vera ein<br />

foss der framme» ropar nokon. Fagfolka<br />

nikkar og bekreftar. Men dei som held<br />

roret diskuterer om det verkeleg er ein<br />

øydeleggande foss eller berre eit kraftig<br />

stryk som går over heilt av seg sjølv. Når<br />

me har det endelege beviset er det for<br />

seint.<br />

Midt oppi desse kompliserte klimadiskusjonane<br />

dukkar plasten opp igjen med<br />

full fokus i media. I magen på ein kval.<br />

Og plast i naturen handlar nå om meir<br />

enn at det er stygt å sjå på. Me er henta<br />

inn av den uendelege tida som måtte til<br />

for å bryta ned plasten i naturen – men<br />

den blir ikkje heilt borte. Små plastdeler<br />

og mikroplast som blir tilsett aktivt<br />

i mange produkt er blitt ein stor trussel<br />

for naturen og særleg for livet i havet.<br />

Me forbrukarar klagar over at det stadig<br />

blir meir emballasje, men det er me som<br />

styrer utviklinga med dei små kvardagsvala<br />

våre. Valet mellom lause eple eller<br />

eple som ligg fint i ei seng av både papp<br />

og plast. Ein kan velja mellom gulrøtene<br />

som ligg tilfeldig i posen eller dei som<br />

ligg på geledd i plastbeger som igjen er<br />

pakka inn i nytt lag plast. Alle kvardagsval<br />

er ikkje gjennomtenkte. Fordyrande<br />

emballasje gjer ofte produkta meir tiltalande<br />

eller lette å plukka med seg. Om<br />

18 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


MOLDROK OM MOLD, MAT OG LANDBRUK<br />

mange nok tar dei dobbelt-emballerte<br />

forsvinn dei enkle pakningane.<br />

Ein emballasje-fri butikk blei presentert<br />

i media. For ein god idé. Men eg hadde<br />

ikkje klart å planlegga godt nok til å ha<br />

med boksar og glas for å gå i ein slik<br />

butikk. Eg hugsar ikkje eingong handlenett<br />

for å sleppa bæreposen. Det blir<br />

nye posar nesten kvar gong når eg skal<br />

ein rask handletur på heimveg. Hadde<br />

eg hugsa handlenett om posen hadde<br />

kosta ti kroner? Sannsynlegvis. Eller om<br />

det einaste valet i butikken var å kjøpa eit<br />

nytt handlenett. Fleire land har alt innført<br />

poseforbod. Og forresten, korfor kan<br />

ikkje butikkane setta fram papp-øskjer<br />

for gjenbruk slik småbutikkar gjorde før<br />

i tida? Ei engelsk butikk-kjede har bestemt<br />

å fasa ut all plastemballasje til fordel<br />

for andre materiale. Vågar ein norsk<br />

matgrossist å setta seg slike store mål?<br />

Det er ikkje til å komma forbi, plast har<br />

gjort livet lett for oss både som forbrukarar<br />

og matprodusentar. God emballasje<br />

er med på å redusera matsvinnet. Nesten<br />

all mat har vore i fleire typar plast<br />

på vegen frå produsenten til den står<br />

på bordet. Graset har vore i plast før det<br />

hamnar på fôrbrettet. Kvitevarer, elektronikk<br />

og mange andre varer kjem polstra<br />

med isopor. Her kunne ein lett funne<br />

erstatningar.<br />

Foto: Istock<br />

Enkelte returordningar har blir avvikla,<br />

for eksempel syrekanner. Men panteordninga<br />

på plastflasker held stand. Me<br />

er flinke. Nær 95 prosent blir leverte inn<br />

igjen. Når me er så flinke, korfor blir ikkje<br />

panteordninga utvida til andre typar<br />

emballasje? Vil ein nokon gong komma<br />

dit at det gir status å plukka med seg<br />

eit syltetøyglas med slitasjemerke etter<br />

mange rundar hjå forbrukaren? Garantert<br />

gjenbruk. Samfunnsøkonomiske<br />

reknestykke er kompliserte. Transport<br />

hit og dit, gjenbruk eller nye produkt. Politikarane<br />

kan effektivt styra utviklinga i<br />

ønska retning med pisk og gulrot. Om dei<br />

vågar å blanda seg inn. Poseavgifta blei<br />

ein stor politisk sak. Ei ubetydeleg avgift<br />

som neppe forandrar vanane våre.<br />

Likevel, neste gong skal eg hugsa handlenett!<br />

MOLDROK:<br />

drev av tørr mold<br />

grunna vind,<br />

jord arbeid – eller<br />

friskt ordskifte.<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 19


Held smitten ute<br />

I Norges største husdyrkommune må ein vera<br />

streng med smittevernet. Arnfinn Horpestad har<br />

funne ut kva som fungerer på hans gard.<br />

Jane Brit Sande<br />

– Her er ein dress, og så må me finna<br />

støvlar til deg.<br />

Me er i smitteslusa i fjøset hjå Arnfinn<br />

Horpestad på Nærbø i Hå kommune,<br />

Rogaland. Han har mellom 200 og 250<br />

storfe på garden, i mjølke- og ammekuproduksjon.<br />

Besetninga har status som<br />

grøn. Trass i at Corona-viruset herja<br />

i fleire veker på Jæren, frå slutten av<br />

november og ut i januar, slapp dyra til<br />

Horpestad unna. Bonden er ein tydeleg<br />

smittevernsjef i eige fjøs.<br />

– At besetninga har status som grøn,<br />

kan fort snu. Det er eg fullt klar over.<br />

Men det er noko å vere stolt av, seier han.<br />

– Og så er det ei fin gulrot med ekstra<br />

betaling ved livdyrsal.<br />

Arnfinn har lært kvifor smittemedvit<br />

er viktig, på den harde måten. I 2012<br />

kjøpte han nokre kyr gjennom Nortura<br />

og dei kom med ei uønskt gåvepakke.<br />

– Rotaviruset herja i fjøset. Det var<br />

rett og slett utriveleg, seier Arnfinn.<br />

Ikkje avansert<br />

Fjøset hans har eigen inngang for besøkande.<br />

I golvet har han laga til eit skilje,<br />

ein slags vegg, som er om lag 20 cm høg,<br />

og som fungerer som smittesluse.<br />

Enkel løysing: Veterinæren spurte etter ei<br />

bøtte til å bære utstyret i, og Arnfinn var ikkje<br />

vond å be. Ei klutbøtte gjer jobben.<br />

– Den er ikkje veldig avansert, men<br />

den fungerer. Det nytter ikkje med flott<br />

smittesluse viss den ikkje blir brukt slik<br />

den skal, seier Arnfinn.<br />

– Eg trur ikkje det er avgjerande for helsestatus<br />

i fjøset med ei flisebelagt smittesluse.<br />

Det finns mange andre fallgruver<br />

me må vere merksame på, seier han.<br />

Sterkt smittemedvit<br />

Arnfinn er merksam på smittefare kvar<br />

dag.<br />

– Eg har sytt for å ha eiga transportvogn<br />

til dyra, og eg deler ikkje andre «ku-ting»<br />

med andre bønder. Det bidreg til å halde<br />

smitte vekke frå garden min, seier han.<br />

Trass i at han bur i den kommunen i<br />

Norge med høgast dyretettleik, har han<br />

ikkje andre sine beite tett på eigne. Han<br />

bur midt mellom store veksthus, grønsaksåkrar<br />

og potetåkrar. Det legg press<br />

på tilgjengeleg jord, men det har også<br />

nokre fordeler.<br />

– Dyr som høpp over gjerdet, og over<br />

til beitet til ein annan bonde, er ein smitteveg<br />

me må vere merksame på. Diverre<br />

er det mange bønder som ikkje bryr seg<br />

om dette. Kjem det ein telefon om at dyra<br />

har hoppa over eit gjerde, er det viktig å<br />

prioritere å få dei på plass igjen, for begge<br />

partar sin del, seier Arnfinn.<br />

– Smittsame klauvsjukdommar må<br />

takast alvorleg av oss bønder. Sjå berre<br />

på Digital Dermatitt. Me hadde knapt<br />

høyrt om det, før det vart eit problem. Me<br />

må halde dyra vår på den rette plassen,<br />

og me må vere merksame når me kjøper<br />

og sel dyr, seier han.<br />

Legg til rette<br />

Fleire bønder fryktar reparatørar og teknikarar<br />

drar med seg smitte frå fjøs til fjøs.<br />

– Eg trur ikkje det er dei som er hovudproblemet.<br />

Hjå meg får dei beskjed<br />

om å ta på rein dress om dei har i bilen,<br />

eller bruka ein av mine, som heng i smitteslusa.<br />

For å ta med eige verktøy inn i<br />

fjøset, har eg ein kasse dei kan bruka.<br />

Dei må passe på at dyra ikkje får tak i<br />

verktøyet, eller kan slikka på det. Aller<br />

helst skal verktøyet desinfiserast før det<br />

kjem inn i fjøset, seier Arnfinn.<br />

Ideen om eigen kasse til verktøy som<br />

må inn, fekk han frå veterinæren, som<br />

bruker denne mest.<br />

– Løysinga vart ei heilt vanleg klutbøtte.<br />

Det er ikkje meir som skal til, seier<br />

Arnfinn.<br />

Ungar på besøk<br />

Arnfinn har fire ungar. Det er ikkje uvanleg<br />

at dei er innom andre fjøs når dei er<br />

på besøk hjå venene sine.<br />

– Det må dei få lov til, men her kan me<br />

som foreldre og bønder hjelpe kvarandre<br />

litt. Kva med å sende ei melding om at<br />

ungane har vore i fjøset, helst før dei reiser<br />

heim? Då kan eg vere klar med reine<br />

klede til dei, og få vaska kleda dei hadde<br />

på seg. Mine ungar er som ungar flest,<br />

det er ikkje alltid dei seier kor dei har<br />

vore sjølve, seier Arnfinn.<br />

Ingen kos<br />

Arnfinn er ein bestemt kar. Han er ikkje<br />

redd for å seie i frå korleis han vil ha det.<br />

Er du på besøk, bør du helst ha hendene<br />

i lommane for å vere sikker på at du ikkje<br />

fell for freistinga til å klappe dyra hans.<br />

20 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


– Dei aller fleste klappar og kosar av<br />

rein refleks. Dyra er søkande, og då reagerer<br />

dei fleste av oss med å strekke ut<br />

handa for å klappe på dyra. Men eg likar<br />

det ikkje. Eg gir beskjed, og gjer dei<br />

merksame på smittefaren. Ingen har<br />

protestert så langt, seier han.<br />

Ver open<br />

Arnfinn ynskjer bønder skal vere meir<br />

opne med kvarandre om helsestatus i<br />

eige fjøs.<br />

– Eg trur me bønder er vår eigen<br />

største smittetrussel. Me må vere meir<br />

merksame på å ikkje vere den som<br />

spreier smitte til andre, seier han.<br />

– Me må vere meir opne om helsestatus.<br />

Har du fått inn smitte, er det ingenting<br />

å skjemmast av. Det er alltid nokon<br />

som har hatt det før deg, seier Arnfinn.<br />

Smittevernsjef: Hå kommune er<br />

den kommunen i Norge med høgast<br />

dyretettleik. Trass i dette, greier Arnfinn<br />

Horpestad å halde smitten ute.<br />

Bonden bestemmer<br />

Sidan Corona-utbrotet i slutten av november,<br />

er det meldt inn 250 tilfelle i<br />

Rogaland.<br />

– Det ser ut som utbrotet er i retur<br />

på Jæren, men det har tatt seg opp i<br />

nordre del av fylket, seier Odd Finnesand,<br />

livdyrsjef i Nortura.<br />

Hans første bod for å unngå smitte,<br />

er å vere ein tydeleg smittevernsjef i<br />

eige fjøs.<br />

– Det er du som bonde som set<br />

standarden på din gard. Til besøkande<br />

som kjem, om det er sevicefolk eller<br />

familie, må du ha klede og sko tilgjengeleg.<br />

Nokon har eingongsdressar og<br />

-skotrekk, medan andre har kjeledressar<br />

og støvlar tilgjengeleg. Gjer det<br />

skikkeleg, ikkje slepp inn dei besøkande<br />

utan desse kleda, seier Finnesand.<br />

Ei smittesluse treng ikkje vere avansert.<br />

– Det aller viktigaste er at den fungerer,<br />

og blir brukt.<br />

Eit tydeleg smitteregime kan møte<br />

motbør.<br />

– Ikkje bry deg om dei som synast<br />

det er hysterisk med smittesluse og<br />

skifte av klede og sko. Ver klar på korleis<br />

du vil ha det, dei må gi seg til slutt,<br />

seier Finnesand.<br />

Han tilrår også ei bøtte som veterinærar<br />

og inseminørar kan nytte for å<br />

bære med seg utstyr dei treng.<br />

– Då treng dei ikkje ha med seg taska<br />

si, som har vore i utallege fjøs, inn<br />

blant dine dyr, seier Odd Finnesand.<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 21


MYTE OG MATAUK<br />

Terje Nordby<br />

er dramatiker, forfatter og mytolog.<br />

Han er kjent fra radioprogrammet Mytekalender<br />

på NRK P2 og for bøkene med samme navn.<br />

Foto: Ellen Lande Gossner<br />

Store Mor passer på<br />

Da menneskene levde av jakt, fortalte<br />

de myter om antilopen eller reinsdyret.<br />

I disse fortellingene var dyret et godt og<br />

hellig vesen. Bak lå bevisstheten om at<br />

jakten ikke ble utført med ondskap, men<br />

for overlevelsens skyld. Å opphøye dyret i<br />

myten, vise en ærbødighet overfor naturen<br />

som sådan.<br />

Nye steinredskaper gjorde jordbruket<br />

mulig. Store deler av menneskeheten<br />

ble bofaste. Det skjedde på seks forskjellige<br />

steder i verden for rundt 12 000<br />

til 5000 år siden. Frø av villkorn og epler<br />

ble samlet og sådd i egnet jord. Man<br />

utviklet teknikker for vanning av åkrer<br />

og for matlagring. Overskuddet utviklet<br />

landsbyer og byer. Den materielle forbedringen<br />

må, også på kort sikt, ha vært<br />

kolossal. Hvilke fortellinger, hvilke guddommer,<br />

hvilke myter ble fortalt i denne<br />

langsomme omveltningens tid? Det fantes<br />

ikke noe skriftspråk, så hvordan kan<br />

vi i det hele tatt vite noe som helst om<br />

det? Det aller meste er visket vekk av tidens<br />

gang. Men noe har overlevd, og gitt<br />

oss et godt grunnlag for gjetning.<br />

Den litauiske arkeologen Marija Gimbutas<br />

sto på 1900-tallet for grundige<br />

utgravninger i ”gamle Europa”, det vil si<br />

områdene der landbruket begynte i vår<br />

verdensdel. Det strekker seg over deler<br />

Foto: Dreamstime<br />

22 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


MYTE OG MATAUK<br />

«Bondejenta fra Galilea er blitt<br />

himmeldronning, kulturhistorisk sett en<br />

etterkommer av den store gudinnen.»<br />

av Italia, Bulgaria og Tyrkia, foruten det<br />

greske fastlandet. Hun fant 30 000 små<br />

skulpturer laget av leire, marmor, bein,<br />

kobber og gull – på mer enn 3000 steder.<br />

Det oppsiktsvekkende er at dette nesten<br />

bare er avbildninger av kvinner eller<br />

kvinnelige vesener. Gimbutas mente<br />

at dette pekte mot dyrkelsen av en stor<br />

gudinne som rådde for nær sagt alt. Av<br />

disse og andre funn kan man komme til<br />

følgende: Der landbruket langsomt inntok<br />

og preget verden, ble det dyrket et feminint<br />

guddomsvesen, en altomfattende<br />

gudinne, som rådde for nær sagt alt. Hun<br />

går under betegnelsen Store Mor, den<br />

Store Gudinnen eller Moder Jord.<br />

I jaktsamfunnet sto dyrets mysterium i<br />

sentrum. Åkerbrukssamfunnets fokus<br />

er selve livets vesen: Fødsel, næring,<br />

omsorg, død. Noen av gudinnestatuene<br />

har to hoder: mor og datter i én figur,<br />

hun som har født liv og hun som skal<br />

føde det neste. Blant funnene er kvinner i<br />

mange slags fugleforkledninger. Fuglen<br />

har fluktens vinger, men enda viktigere<br />

er egget, som livets kilde, frembruddets<br />

mirakel, symbolet på skapelse. Påskeegg<br />

er i dag symbolet på vår og nytt liv<br />

og i kombinasjon med kristen tro også på<br />

frelserens og menneskets gjenfødelse<br />

etter døden. Fra Kreta forekommer tvillinggudinner<br />

i hvit marmor, fra Malta en<br />

stor, fet, trygg, sovende kvinne i brun leire<br />

med spor av rød oker (bildet). I sin kolossale<br />

moderlighet ser hun ut som om<br />

hun sover så trygt at vi andre også kan<br />

være rolige. Vi blir beskyttet. Mor passer<br />

på. Og dyrene som ble æret og dyrket i<br />

tusenvis av år før henne – ja, dem beskytter<br />

hun også.<br />

Menneskehetens første bevarte bilde av<br />

livet var moren. Fra man begynte å dyrke<br />

jorden, begynte man samtidig å dyrke<br />

myten om moren som altets skaper og<br />

beskytter, den som gir liv.<br />

Historien om Moder Jord ble fortalt i<br />

gigantiske huler, noen av dem gjenoppdaget<br />

i vår tid i Frankrike og Spania. Til<br />

en av dem måtte man gå to kilometer i<br />

mørke først, for så å komme inn i et dekorert<br />

naturpalass. Hulene ser ut til å<br />

være store mors innerste og ypperste<br />

hellige sted, hennes makroskjød, med<br />

plass til alle hennes barn. Der inne ble<br />

trolig skapelsesberetningen gjenfortalt,<br />

kanskje ikke så ulik den eldste bevarte<br />

greske skapelseshistorien:<br />

Gudinnen steg naken opp fra kaos, men<br />

fant ingenting hun kunne hvile føttene på.<br />

Derfor skilte hun havet fra himmelen og<br />

danset alene på bølgene sørover, og vinden<br />

satte seg i bevegelse bak henne. Hun snudde<br />

seg, tok tak i nordavinden, varmet den i<br />

hendene sine og skapte den store slangen.<br />

Gudinnen var varm, og slangen ble lystig<br />

og kåt av den guddommelige kroppen som<br />

beveget seg på bølgene. De to paret seg,<br />

hun ble gravid, forvandlet seg til en due og<br />

la verdensegget. Slangen kveilet seg syv<br />

ganger rundt egget før det brast − og ut<br />

av det myldret gudinnens barn, som er alt<br />

som finnes og alt vi vet om i hele universet.<br />

Da slangen senere påsto at det var han<br />

som hadde skapt verden, likte gudinnen<br />

det så dårlig at hun sparket ut tennene på<br />

ham og fordømte ham til alltid å bo i de<br />

mørke hulene under jorda.<br />

Slangen, kjent fra vår egen religion med<br />

negative assosiasjoner, var i andre kulturer<br />

sett på som et visdomsdyr. Den tilhørte<br />

jorden, den kunne skifte skinn, og<br />

dermed hele seg selv, og ble derfor også<br />

medisinens symbol. Slangen og gudinnen<br />

er nært forbundet.<br />

At et feminint vesen var den rådende<br />

guddom, må ikke forlede oss til å tro at<br />

samfunnet som sådan var kvinnestyrt,<br />

heller ikke at det var spesielt egalitært<br />

eller harmonisk, slik enkelte amerikanske<br />

feminister har hevdet. Vi vet lite eller<br />

ingenting om dette. Sikkert er at store<br />

mor ikke bare ble elsket, hun ble også<br />

fryktet, og det ble brakt både dyreofre og<br />

menneskeofre til henne for at hun skulle<br />

sørge for gode avlinger.<br />

Når tok dyrkingen av gudinnen slutt? I<br />

og for seg aldri, for den store gudinnen<br />

har mange etterkommere: Den mystiske<br />

Isis i Egypt, kjærlighetsgudinnen Afrodite<br />

i Hellas og mektige Frigg i norrøn<br />

mytologi – påkalt under graviditet og ved<br />

fødsler – er alle etterkommere av store<br />

mor.<br />

Når det gjelder Treenigheten i kristendommen<br />

(Faderen, Sønnen og Den<br />

Hellige Ånd), var det ingen kvinnelige<br />

krefter der. Men det forandret seg. Dyrkingen<br />

av Jomfru Maria, Jesu mor, begynte<br />

på grunnplanet i Hellas og Tyrkia.<br />

Etter hvert anerkjente kirken henne som<br />

helgen, og dyrkingen vokste. Maria steg<br />

i gradene. Rundt 1850 ble det vedtatt i<br />

Vatikanet at hun også, som Jesus, var<br />

født av en jomfru, og i 1950, at hun, som<br />

sin sønn, også for opp til himmelen. På<br />

1800- og 1900-tallet åpenbarte hun seg<br />

etter sigende for fattige gjetere og barn<br />

i Portugal og Frankrike. Det er bygget<br />

store kirker til hennes ære, som Notre<br />

Dame (Vår Frue) i Paris.<br />

Dyrkingen av Maria ser ut til å fortsette<br />

i økende grad, også utenfor katolikkenes<br />

rekker. Bondejenta fra Galilea er blitt<br />

himmeldronning, kulturhistorisk sett en<br />

etterkommer av den store gudinnen. Det<br />

religiøse menneskesinnet har behov for<br />

en feminin kraft, slik åkerbruket hadde<br />

behov for en guddinne direkte knyttet til<br />

den fruktbare jorden.<br />

MYTE OG<br />

MATAUK:<br />

En serie om<br />

fortellingene som<br />

har fulgt jegeren,<br />

sankeren og bonden<br />

i tusenvis av år.<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 23


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Jaktar kunnskap<br />

Agronomelevane frå Mo og Øyrane vgs. skaffar eigne sponsormidlar<br />

og køyrer timesvis – på jakt etter fagleg påfyll.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Elevane er ofte å sjå på samlingar rundt<br />

om i Sogn og Fjordane, plassert sånn<br />

passe langt bak i salen. Men dei har aldri<br />

tidlegare kryssa fleire fylkesgrenser for<br />

å komme på konferanse.<br />

– Det er her me får høyre siste nytt frå<br />

landbruket, seier Steffen Fjellestad, frå<br />

Gloppen i Sogn og Fjordane.<br />

Jakta på sponsorar<br />

– Me leste om arrangementet på Facebook,<br />

og spurde læraren om me fekk fri<br />

dersom me klarte å skaffe oss sponsorar<br />

til å dekke kostnadane, seier Ann-Kristin.<br />

Elevane var frimodige. Spurde skulen<br />

om 10.000 kroner, og fekk 4500. Ungdommane<br />

tok føre seg sponsorlista til<br />

arrangørane av konferansen. Brukte<br />

fleire dagar på å kontakte dei ulike firma<br />

for å få støtte.<br />

– Me sleit, men fekk 7500 frå Miljøkalk,<br />

seier Andreas.<br />

– Det ga oss motivasjon og tru på at<br />

dette skulle me klare, seier Steffen.<br />

Då Felleskjøpet også ville bidra, sat<br />

elevane att med 500 i eigenandel. Ein<br />

eigenandel som Fylkesmannen i Trøndelag<br />

dekte inn då ungdommane kom til<br />

Stjørdal.<br />

Ni timar kvar veg<br />

Agronomelevane leidde ein sjusetar,<br />

køyrde ni timar på vinterføre frå Førde til<br />

Stjørdal, og fann sin plass blant dei om<br />

lag 380 deltakarane på Grovfôrkonferansen<br />

2018.<br />

– Her møter me folk som jobbar med<br />

det nyaste av det nye, seier Ann-Kristin.<br />

– Fagleg påfyll av dagsaktuell kunnskap,<br />

legg Lisa til.<br />

– Lærarane klarer ikkje halde seg<br />

heilt oppdaterte på alt heile tida, utdjupar<br />

Andreas.<br />

Engasjementet er stort, og elevane<br />

trivst i lag med erfarne bønder, forskarar<br />

og rådgivarar.<br />

– Me er sosiale heile gjengen og likar<br />

å reise i lag, seier Steffen.<br />

Elevane er frå ulike delar av Sogn og<br />

Fjordane. Mange skal overta heimegarden.<br />

Nokre er usikre. Andre har ikkje odel,<br />

men vil søke seg arbeid i landbruket.<br />

Viktig nettverk<br />

Dei skildrar kvardagen som ventar etter<br />

at dei er ferdig utdanna agronomar.<br />

Ann-Kristin, frå Eid, vert ein av dei yngste<br />

bøndene i bygda. Steffen, frå Gloppen,<br />

skal heim til eit ungt og engasjert<br />

landbruksmiljø. Heime i Hyllestad, hjå<br />

Andreas, ventar ein kvardag der stadig<br />

fleire naboar legg ned drifta. Dette er<br />

framtidsutsikter som ungdommane diskuterer.<br />

Dei understrekar verdien av det<br />

sterke nettverket dei har seg imellom, og<br />

trur og håpar dei kan dra nytte av kvarandre<br />

når dei etter kvart skal kvart til sitt<br />

og drive gard.<br />

– Kvifor utdanning og konferansar, når<br />

de kan lære av mor og far?<br />

– Det er utdatert informasjon. Utviklinga<br />

skjer så fort og drifta må utvikle<br />

seg, seier Lars Martin.<br />

– Me driv jo ei bedrift og treng god<br />

24 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


Svoltne på kunnskap: Ann-Kristin Sætre,<br />

Steffen Fjellestad, Lisa Meek Ljotebø,<br />

Andreas Akse, Brage Klakeg Mulen,<br />

Lars Martin Berge og Rakel Torpe,<br />

er sju av tolv elevar ved Vg3 landbruk<br />

ved Mo og Øyrane vgs. i Førde.<br />

Gjengen vart sist observert under<br />

Grovfôrkonferansen 2018 i Stjørdal.<br />

Det er ikke<br />

viljen det står på<br />

LESARBREV<br />

LESARBREV<br />

Noko å melde?<br />

Send teksten til<br />

post@bondevennen.no<br />

Hald teksten kort<br />

og poengtert.<br />

kunnskap om økonomi og driftsleiing,<br />

seier Brage.<br />

Etter tre år med landbruksutdanning<br />

har dei mykje kunnskap som dei<br />

ser fram til å prøve ut i kvardagen.<br />

– Eg var ikkje klar over alt papirarbeidet.<br />

Det har far teke seg av, seier<br />

Ann-Kristin.<br />

– Det har vore ein tankevekkjar<br />

å sjå kor stort utslag små marginar<br />

kan gi, til dømes i grovfôrkostnadane,<br />

seier Andreas.<br />

Elevane diskuterer. Utfordrar<br />

kvarandre. Alle kjem til orde. Dei har<br />

ulike synspunkt, men trur utdanning<br />

er viktig for unge som skal inn i næringa,<br />

men er skeptiske til å innføre<br />

krav for erfarne bønder.<br />

– Det ville gjort at fleire la ned<br />

drifta, trur Lars Martin. Rakel nikkar.<br />

Brage har fått mange spørsmål<br />

om kvifor han går på agronomen, han<br />

har jo så mykje praksis.<br />

– Men etter tre år på skulen er eg ikkje<br />

i tvil. Alle som tek over eit gardsbruk<br />

bør ha agronomutdanning, seier Brage.<br />

– Det kan kome krav til utdanning,<br />

eller mangel på utdanning kan bli<br />

brukt mot oss, seier Andreas.<br />

– Krav til utdanning kan nok vere<br />

bra for omdømmet for næringa, gi yrket<br />

ein høgare status, undrar Steffen.<br />

Dei andre nikkar.<br />

Utfordre læraren<br />

Grovfôrkonferansen er over. Elevane<br />

vender nasen heimover. Dei skal levere<br />

leigebilen og kome seg attende<br />

til skulebenken. Dei skryt av skulen<br />

og av lærarane.<br />

– Dei har gitt oss eit solid fundament.<br />

Gjort oss i stand til å følgje med<br />

under slike samlingar som dette, seier<br />

Brage.<br />

Men no skal økonomilæraren utfordrast.<br />

– Me har lært å rekne grovfôrkostnadar,<br />

men eg var ikkje klar over<br />

dei store kostnadane som er knytt til<br />

møkkakøyring og handtering av husdyrgjødsel,<br />

seier Steffen.<br />

I Bondevennen nr 5 kommer Bothild<br />

Nordsletten med kritikk mot mannearrangementene<br />

i landbruket. Hun mener<br />

slike mannearrangement skader rekrutteringen<br />

av kvinner og gir et inntrykk av<br />

at kvinner ikke er verdt å høre på.<br />

Jeg er enig. Som 31 år gammel kvinne<br />

har jeg ofte reagert på det samme.<br />

Det er ikke viljen det står på<br />

Mat og Landbruk ble nevnt som et av mannearrangementene.<br />

Nordsletten skriver<br />

at «truleg er mannsdominansen eit utslag<br />

av rutinetenking, dårleg fantasi og giddeløyse»<br />

og «Det er viljen det står på».<br />

Som prosjektleder av Mat og Landbruk<br />

kan jeg si at det er feil. Programkomiteen<br />

brukte mye tid på å finne kvinnelige<br />

foredragsholdere. Og vi hadde<br />

mange knallgode damer på programmet.<br />

Inger Lise Rettedal var konferansier<br />

og juryen til Innovasjonsprisen bestod<br />

bare av damer.<br />

Likevel hadde Mat og Landbruk også i<br />

år et flertall av menn. Spesielt pinlig var<br />

den politiske debatten der alle i panelet<br />

bestod utelukkende av menn! Så, selv<br />

om programkomiteen hadde fokus på<br />

kjønnsbalanse, hvorfor lykkes vi ikke?<br />

Vi har minst to problemer vi må løse<br />

Slik jeg ser det har vi to problem. Og det<br />

ene problemet er en følgefeil av den andre.<br />

Problem én: Det er mange menn i<br />

denne bransjen, og mange er ledere.<br />

Skal flere kvinner på programmet må vi<br />

tåle å høre på andre enn ledere. Eller, så<br />

må vi ansette eller velge flere kvinnelige<br />

ledere. Eller, begge deler.<br />

Problem to: Mange av de kvinnelige<br />

foredragsholderne vi spurte, takket nei<br />

– og henviste oss til en mannlig kollega!<br />

Og det er minst to forklaringer på<br />

problemene<br />

Jeg vet ikke hvorfor de vi spurte, takket<br />

nei. En årsak kan være at siden det er<br />

så få kvinnelige ledere blir de samme<br />

damene spurt igjen og igjen, og de har<br />

verken tid eller lyst til å være med på alt.<br />

Derav følgefeilen.<br />

En annen årsak kan kanskje være at<br />

kvinner tar slike oppgaver litt mer alvorlig?<br />

Jeg kan bare snakke for meg selv,<br />

men jeg synes det er skikkelig tiltak å<br />

holde foredrag. Jeg er redd for å si noe<br />

feil. Derfor forbereder jeg meg nøye og<br />

lenge før jeg tar på meg slike oppgaver.<br />

Hvis jeg blir spurt om å holde foredrag så<br />

har jeg lyst til å si nei. Men jeg sier alltid<br />

ja, fordi representasjon er viktig.<br />

Vi tar oppfordringen<br />

Representasjon er viktig for kvinnene<br />

i landbruket, de potensielle kvinnene i<br />

landbruket og bransjens image. Skal vi<br />

løse de store oppgavene som landbruket<br />

står overfor så trenger vi alle de flinke<br />

folka, både kvinner og menn.<br />

Jeg håper alle landbrukets programkomiteer<br />

tar utfordringen til Nordsletten<br />

og vil jobbe like aktivt som oss med<br />

å sette damer på programmet. Så skal<br />

vi damene som blir spurt si ja, og hvis vi<br />

ikke kan, skal vi henvise til andre damer.<br />

Siv Hatlen Heimdal<br />

Leder for digital kommunikasjon<br />

Norsk Landbrukssamvirke<br />

Mannetungt: Debattpanelet under konferansen Mat og landbruk i januar. Nationens sjefs ­<br />

redaktør Irene Halvorsen ledet debatten. Foto: Kato Nykvist, Nationen<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 25


KJØKKENSKRIVAREN KJELL ARILD POLLESTAD<br />

Kjell Arild Pollestad<br />

er frå Hå kommune på Jæren, er pater, forfattar<br />

og omsetjar – og glad i mat. Ein gong i månaden<br />

serverer han ein nøye utvald rett, krydra med<br />

historie og kultur, i Bondevennen.<br />

Rømmegraut<br />

Gamle Ivar ville vorte vonbroten om han<br />

såg eg skreiv «rømme», for i ordboka<br />

han laga til målet han skapte, heiter<br />

det «rjomegraut», som han gjev tydinga<br />

«flødegrød», og det er rett nok, bortsett<br />

frå at fløyten må vera sur om grauten<br />

skal få rette smaken. I den særs pålitelege<br />

nynorske ordlista som Arvid Langeland<br />

gav ut i fjor – der alle dei framande<br />

former og endingar som austmennene<br />

har freista å tvinga på oss vestmenn,<br />

er bannlyste – står det både rømme og<br />

rjome. Men det språklege er det minste<br />

problemet. Eg har kokt mange mislukka<br />

rømmegrautar. Det er so enkelt, seier<br />

dei som kan, men det er til lita hjelp for<br />

oss som ikkje kan, og me er nok i stort<br />

fleirtal. Rømmegrauten er blant rettane<br />

like norsk som bunaden blant draktene;<br />

han er ein gastronomisk nasjonalsong,<br />

ein festmat frå gamle gildehallar og lafta<br />

stover.<br />

Eg har ei moster, jamgamal med Anna<br />

i templet, som heiter Maria Hauge og er<br />

bibliotekar. Moster Ria var i barndomen<br />

ein viktig vegvisar inn i bokheimen, men<br />

no har ho også lært meg å koka rømmegraut<br />

utan redsle for at feittet (smøret)<br />

ikkje skal koma ut. Oppskrifta frå svigermora<br />

i Sunnfjord har moster Ria perfeksjonert<br />

gjennom lang røynsle, for om<br />

ho ikkje har servert rømmegraut på alle<br />

sine 84 fødselsdagar, har ho i det minste<br />

gjort det i femti. Til dømes seier ho at ein<br />

skal byrja med å frysa eit rømmebeger,<br />

men det må sjølvsagt tinast før det skal i<br />

grauten. Det høyrest ut som eit kjerringråd<br />

for det som har vore mitt problem<br />

med grauten, for det sikrar at feittet<br />

kjem ut. Sjølv om ikkje gryta lenger skal<br />

hengja over elden på grua, trengs det ei<br />

stor og tjukkbotna gryte. Seterrømmen<br />

skal fyrst i gryta og koma på kok. Han<br />

skal småkoka på svak varme i 10 min. Så<br />

skal semulegryna dryssast på og rørast<br />

godt inn. Dei er lettare å ha med å gjera<br />

enn det tradisjonelle kveitemjølet. Grauten<br />

får småkoka til feittet piplar opp, og<br />

noko av feittet bør skummast av og haldast<br />

varmt. Så skal ein spe grauten med<br />

mjølk medan ein rører godt. Til slutt er<br />

det berre å røra i saltet og lettrømmen<br />

og gje grauten eit oppkok.<br />

Dette med lettrømmen har eg aldri<br />

sett i oppskrifter, men det gjev grauten<br />

ein herleg, syrleg smak. Grautfatet kan<br />

signast med noko av det varme feittet,<br />

men resten bør serverast i ei skål ved<br />

sida av. Sukker og kanel er sjølvsagt<br />

fylgje til grauten, og på Vestlandet er<br />

det heller ikkje uvanleg å dryssa rosiner<br />

over. Dei bør liggja 10 min. i kokande<br />

vatn – då vert dei «bolne og gode», seier<br />

moster Ria. Denne kombinasjonen av<br />

det feite og det søte gjer at rømmegrauten<br />

er den matretten me et som minner<br />

mest om morsmjølka. Dei som ikkje likar<br />

tanken, kan eta spekemat til grauten.<br />

I glaset kan det vera saft eller øl.<br />

DETTE TRENG DU:<br />

3 beger seterrømme<br />

1 dl semulegryn<br />

1 beger lettrømme<br />

3 dl heilmjølk<br />

1 ½ ts salt<br />

Foto:<br />

Bjørn Georg Øie<br />

26 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


Rogaland<br />

Time Bondelag<br />

Skrapjerninnsamling, 24.02. kl. 10.00 –<br />

13.00 hjå Jone Fosse, Garborgv. 401,<br />

4346 Bryne.<br />

Evt. spørsmål tlf. 913 32 712<br />

Jerninnsamling i Bjerkreim<br />

Container til jerninnsamling står til 27.02<br />

hjå Nils Olav Bakke, sandtaket på Svela<br />

v/Heiavegen 185, og hjå Tor Gunnar Gjedrem,<br />

Espeland, Gloppedalsvegen 1291.<br />

Ved spørsmål – ring Arne Edland 416 11<br />

232. Legg jernet attmed om du ikkje får det<br />

oppi sjølv.<br />

Styret, Bjerkreim Bondelag<br />

Bondekafe Forsand<br />

Skulehuset, Øvre Espedal, måndag 26.<br />

februar, kl. 19.30.<br />

Sviing av lyng og utmark. Ove Stumo og Ole<br />

Tom Guse blir med. Enkel servering.<br />

Arr.: Strand og Forsand Bonde og<br />

Småbrukarlag, Forsand Bondelag, Forsand<br />

Sau og Geit og landbruksetaten<br />

Autorisasjonskurs for<br />

plantevernmiddel, Bryne<br />

Teori, både fornying og bevis for første<br />

gong: 05.03.<br />

Praksisdag, berre bevis første gong: 12.03.<br />

Påmelding til Norsk Landbruksrådgiving<br />

Rogaland på web: rogaland.nlr.no, e-post:<br />

rogaland@nlr.no eller tlf.: 51 78 91 80.<br />

Årsmøte i Norsk Jersey<br />

Fredag 23. februar kl. 19.00 vert det årsmøte<br />

i Norsk Jersey på Bryne Kro- og<br />

Hotell.<br />

Årsmøtesaker og middag.<br />

Alle er velkommen.<br />

Styret<br />

Hå Gjeterhundnemnd<br />

arrangerer gjeterhundtevling Kl.1.<br />

Søndag 4. mars kl.10 hos Emil Herredsvela,<br />

Fuglestadvegen 350, Brusand.<br />

Påmelding på sms innen 1. mars til Tore<br />

Mattingsdal Tlf. 481 57 530.<br />

Styret<br />

Plastikkinnsamling<br />

lørdag 24. februar kl 09.00- 12.00, hjå<br />

Ragnvald Horpestad, Orrevegen 468.<br />

Vel møtt.<br />

Fram 4H<br />

Jerninnsamling Klepp<br />

Bondelag<br />

Laurdag 24. februar frå kl. 10 til 14 er det<br />

jerninnsamling i Klepp.<br />

Jern, stort og smått, kan leverast hjå<br />

Jan-Arild Anda, Hattelandsvegen 71, 4353<br />

Klepp stasjon.<br />

Spørsmål - ring Frank Tunheim 959 48 577.<br />

Kaffi og drøs - vel møtt!<br />

Styret<br />

Nærbø bygdekvinnelag<br />

har lagsmøte på Bygdahuset,<br />

onsdag 28. februar kl 19.30.<br />

Bjørns hage og anlegg kjem og gjev oss<br />

gode tips om beskjæring og stell av hage.<br />

Quiz.<br />

Servering av rømmegraut og spekemat.<br />

Inngang 150 kr.<br />

Alle er velkomne.<br />

Styret<br />

Årsmøte i Ryfylke<br />

Fjordhestlag<br />

Torsdag 01.03.18 kl. 20 på Løland Kafe<br />

hjå Ryfylkemuseet på Sand.<br />

Vanlege årsmøtesaker.<br />

Styret<br />

Grovfôrdag<br />

NLR Rogaland ynskjer velkommen til<br />

fagdag grovfôr 7. mars, Isvik bedehus,<br />

Isvik (Rett nord for KIWI) kl 10.30-15.00.<br />

Desse vert med:<br />

Trond Børresen NMBU:<br />

Asbjørn Ramsli, Miljøkalk<br />

Ole Arnfinn Røysland, NLR Rogland<br />

Håkon Pedersen, NLR Rogaland<br />

Magnus Haugland NLR Rogaland<br />

Harald Hetland, NLR Rogaland<br />

Fullt program på bondevennen.no<br />

Stormøte SørJæren og<br />

Time Sau og Geit<br />

Undheim Samfunnshus, onsdag 7. mars,<br />

kl 19.00.<br />

Tema: Bedre velferd for sau og bonde?<br />

Jon Olav Husabø frå Sogn.<br />

Arvid Reiersen - Mattilsynet.<br />

Atle Domke- praktiserende veterinær.<br />

Alle er hjerteleg velkomne! Middag.<br />

Helsing styrene<br />

Vårmøte<br />

Vi inviterer til vårmøte onsdag 7. mars,<br />

kl 19.30 i smalhuset hjå Finn Aarrestad<br />

på Krogedal i Søredalen (inn ved Tveit<br />

Bygdehus).<br />

Arvid Reiersen fra Mattilsynet kommer for<br />

å snakke om smitteforebyggende tiltak og<br />

generell dyrevelferd på sau.<br />

Vi tenner grillen og serverer grillmat.<br />

Velkommen til trivelig kveld!<br />

Styret i Sandnes Sau og Geit<br />

Årsmøte Jæren smalalag<br />

torsdag 1. mars kl 19.30 på Gjesdal<br />

Bygdahus<br />

Årsmøtesaker.<br />

Historien om ”Nordre drifteveg”.<br />

Film om sauen sitt liv gjennom et år.<br />

Styret<br />

Plastinnsamling Nærbø<br />

Laurdag 3.3. kl. 10.00 – 12.00,<br />

tomt ved Gann Tre, Bjorhaug industriområde.<br />

Me tar nett, kr 50,- pr. person.<br />

Vigre 4H<br />

FAGLAG OG MØTE<br />

HMS-kurs<br />

på Finnøy 27. februar kl. 09.00, passer og<br />

for deltakere fra Hjelmeland.<br />

Kurset setter fokus på å praktisere HMS<br />

i en travel bondekvardag. Det er bransjetilpassa<br />

for landbruket og tilfredsstiller<br />

kravet til arbeidsmiljøloven og KSL. Kurset<br />

består av 3 deler, teori, praksis og hjemmeeksamen.<br />

Passer med båt fra Grønnevik<br />

hvis du kommer fra Hjelmelandsida<br />

(ta kontakt for evnt retur). Påmelding på<br />

hjemmesiden til Rogaland.nlr.no eller May<br />

Ann Levik 958 15 477<br />

Damenes aften i Bjerkreim<br />

8. mars kl 19.30 på Kløgetvedttunet.<br />

Besøk av veterinær Siv Meling som har<br />

mye på agendaen når det gjelder vårens<br />

eventyr: lemming. Ta med spørsmål om<br />

ting du eller noen i heimen lurer på om<br />

lemming. Det blir servert suppe og søtt<br />

som vanlig. Påmelding innen 3.3 til Serine<br />

938 02 595. Velkommen<br />

Styret<br />

Årsmøte i Norsk Holstein<br />

Årsmøtet blir fredag 16. mars kl.19.30 på<br />

Bryne Kro & Hotell. Her blir det møte med<br />

påfølgende middag. Her er det selvfølgelig<br />

mulighet for overnatting og det går buss til<br />

Stavanger Lufthavn Sola.<br />

Lørdag 17. mars kl.11 -14.00 blir det<br />

gardsbesøk hos Tjemsland Holstein v/<br />

Kristian Skrettingland. Fatland kommer og<br />

griller.<br />

Besetningen har 54 årskyr og ligger høyt<br />

på listen over landets høystytende besetninger.<br />

Han har også ei ku som passerte<br />

100 tonn i livsytelse i 2017. Kristian er veldig<br />

avlsinteressert og har i flere år nå fått<br />

lagt inn embryo. Dette har resultert i flere<br />

dyr med høye genomiske verdier, og vakt<br />

interesse hos utenlandske avlsforeninger.<br />

Ungdyr og gjeldkyr flyttet inn i et nytt fjøs i<br />

2018, og melkekyrne går i et robotfjøs fra<br />

2010.<br />

Alle storfeinteresserte er velkomne!<br />

Time Svineavlslag<br />

Årsmøte 7. mars kl. 19.30 på Bryne Kro<br />

og Hotell.<br />

Repr. frå Fjøssystemer vert med oss.<br />

Vel møtt.<br />

Styret<br />

Ullinnsamlingsdag<br />

Sør-Jæren Sau og Geit arrangerer ullinnsamling<br />

lørdag 10. mars 2018 mellom kl.<br />

10.00 og 12.00 på Felleskjøpet Varhaug.<br />

Nortura vil ha container stående, mens<br />

Fatland stiller med lastebil og tilhenger.<br />

Her er alle garantert å få levere ullsekkene<br />

sine.<br />

Laget håper på en trivelig ”ulldag” med<br />

godt sauadrøs.<br />

Vi serverer kaffe og noe å bite i.<br />

Vel møtt!<br />

Styret<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 27


FRÅ BONDE TIL BONDE<br />

ARBEID<br />

Saueklipper ledig<br />

Tlf. 974 24 654<br />

Saueklipper ledig for<br />

oppdrag i Rogaland/Agder<br />

Nils Ørjan Hamre Mob. 911 03 612<br />

Saueklipping!<br />

12 års erfaring, god pris!<br />

Klipper alle dager.<br />

Tlf. 414 23 991 Asbjørn Nessa<br />

Arbeid utføres<br />

Saueklipper, nå tilbake frå New<br />

Zealand, ledig for oppdrag.<br />

Ole Petter Ljosdal Tlf. 99 35 72 53<br />

Ole.p.ljos@gmail.com<br />

MASKINAR/UTSTYR salg<br />

Drensrør med filter<br />

Stokka AS<br />

Tlf. 915 15 378<br />

Komplett Delpro<br />

mjølkeanlegg<br />

m/6 avtakarmaskiner, røyrgata til<br />

49 mjølkekyr, skinnebane, selges<br />

komplett.<br />

Funki kraftfôrdrivstasjon + røyrgata<br />

Og vaier på 108 meter, til sals.<br />

Pris avtales på telefon.<br />

Tlf. 988 39 805<br />

MASKINAR/UTSTYR kjøp<br />

Ønsker å kjøpe traktorer<br />

for videresalg<br />

Hovedsakelig eksport<br />

Ta kontakt for rask og enkel handel<br />

Sivertsen landbruk<br />

Tlf. 982 67 745<br />

DIVERSE<br />

Spøneballar<br />

til salgs<br />

Otto Topdal, tlf. 99 16 21 11<br />

Ynskjer å låne spreieareal<br />

Har du ledig jord, frakter eg<br />

gjødsla til deg.<br />

Ring 930 02 901 Eivind<br />

Melkekvote og jord<br />

ønskes leid, Rogaland.<br />

Mob. 975 15 238.<br />

Billig skjellsand til salgs<br />

Heimkjørt el. ferdig spredt.<br />

Tlf. 900 16 817<br />

TRELAST<br />

VI KAN<br />

LANDBRUK!<br />

Våre sertifiserte<br />

elektrikere utfører<br />

elkontroll og termografering<br />

i landbruket.<br />

Vi er DSB og<br />

FG-godkjent.<br />

www.ave.no - Tlf. 09543<br />

Jærvegen 67, Nærbø<br />

I tillegg til alle typer<br />

betongsaging tilbys:<br />

• KJERNEBORING<br />

• MEISLING<br />

• ALT I RIVING<br />

Vi utfører rilling av<br />

spaltegulv/oppsamlings<br />

areal i fjøs, med<br />

gode erfaringer.<br />

Kombivogn 2 x 4m<br />

45.000,- + mva<br />

Alle som bestiller<br />

plansilo<br />

i løpet av 2018 får med<br />

plastikk/folie<br />

til første siloen.<br />

Vi bygger på<br />

Jærsk nøysomhet<br />

For oppsett av gjerde<br />

ring og få tilbud:<br />

Veshovda Drift AS<br />

/v Rolf Gravdal tlf 97 19 60 45<br />

eikelsag@online.no<br />

Tlf. 48 15 45 05/99 44 79 03<br />

99 15 52 33<br />

28 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN


orge.meland@gmail.com<br />

Mob.: 911 74 250<br />

Nesvik Landbruksbygg as<br />

Leverandør av komplette landbruksbygg<br />

• Betongarbeid<br />

• Påbygg<br />

• Nybygg<br />

• Betongelement<br />

• Rehab av fjøs<br />

Kjøle- og fryseanlegg/<br />

varmepumper<br />

Sola Kjøleservice,<br />

tlf. 918 53 800<br />

Hytter, innredning og utstyr for fôring<br />

og stell av kalver. Tel. 908 26 618<br />

www.godkalven.no<br />

Tur til USAs vestkyst – California, Arizona og Nevada<br />

17. – 30. november 2018<br />

Fokus på vakker natur, severdigheter og landbruk.<br />

Opplev San Francisco, Alcatrazøya, vingård, kjempetrær, landbruk i<br />

Salinasdalen og Central Valley, grønnsakdyrking, kvegfarmer,<br />

Los Angeles med Hollywood, westernbyer, gamle filmbyer, Route 66,<br />

Grand Canyon og avslutning i Las Vegas.<br />

Reiseledere Olav Magne Tonstad (941 69 222), olav.magne.tonstad@gmail.com<br />

og Inger-Torill Kirkeby (944 38 319).<br />

Ta kontakt for program og påmelding. www.escape.no<br />

• Betongsaging<br />

• Kjerneboring<br />

• Meisling<br />

• Stålsperr<br />

• PVC dører-vindu<br />

Stian Nesvik, 957 60 445 / E-post: stian@nesvik-lb.no<br />

Sigmund Nesvik, 904 08 978/ E-post: sigmund.nesvik@gmail.com<br />

KAMPANJE<br />

LED-lysrør<br />

for landbruket<br />

Lysrørene kan brukes i eksisterende armaturer.<br />

Redusert strømforbruk og betraktelig økt<br />

levetid sammenlignet med tradisjonelle lysrør.<br />

Et redusert strømforbruk reduserer<br />

også faren for varmgang og brann.<br />

Kontakt oss<br />

også om andre<br />

LED- produkter<br />

til både utendørs<br />

og innendørs<br />

bruk.<br />

ENERGILØSNINGER<br />

Spar penger<br />

og miljøet med<br />

LED-lysrør<br />

INFORMASJON:<br />

• 1,2 m 60 kr eks. mva.<br />

inklusiv tenner<br />

• 1,5 m 72 kr eks. mva.<br />

inklusiv tenner<br />

Strandsvingen 4<br />

4032 Stavanger<br />

Epost: post@energil.no<br />

Tlf.: 416 85 640<br />

Gunnar Høien AS<br />

Tlf. 900 79 400<br />

GJØDSEL TRANSPORT<br />

Vi utfører transport og utkjøring av alle typer<br />

gjødsel med lastebil. 30 m 3 og 34 m 3 vogner.<br />

Mobil 415 47 480 - www.pgtransport.no<br />

Meisling og utrensk av fjos for ombygging.<br />

Rilling av gulv og spaltegulv.<br />

Egil Håland 4360 Varhaug 51 43 04 94 / 41 69 96 17<br />

www.Toppaland.com<br />

Brannvarslingsanlegg<br />

Vi leverer, monterer og tar service på FG-godkjent<br />

brannvarslingsanlegg til landbruk. Vi tar årlig kontroll<br />

av pulverapparater og brannslanger.<br />

Ta kontakt for befaring.<br />

Stian Stokka – Serviceingeniør brann<br />

tlf 453 98 866 – post@stokka-brannteknikk.no<br />

Vi utfører alt innen<br />

bolig- og landbruksbygg<br />

Nybygg - påbygg - rehabilitering<br />

VI FORHANDLER ALT AV BYGGEVARER:<br />

- Stålsperr - Limtre, stål og tre-åser<br />

- Sandwichelementer - Eternittplater<br />

- Plastmoplater - PVC vindu og dører.<br />

Ta kontakt for pris.<br />

Ta kontakt på telefon 991 57 987<br />

oskar@vigrestadbygg.no<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 29


DRØSET<br />

Melkeerstatninger til lam<br />

Nå nærmer våren og lemminga seg. Vi kan<br />

i år tilby hele 3 gode melkeerstatninger til<br />

lam. Husk å sikre deg melkeerstatning tidlig<br />

til gode priser.<br />

Vi gir nå 5% rabatt på direktekjøp av melkeerstatning<br />

på hel pall.<br />

Maia Melkeerstatning<br />

• Produsert i Norge på norsk melkeråvare<br />

• Inneholder 22% protein<br />

• Godt alternativ for de som ønsker et<br />

rimelig basisprodukt<br />

• 30 stk pr pall<br />

• Sluttselges sesong 2018<br />

• Pris kr 690 + mva pr sekk<br />

• Med pallerabatt kr 655,50 + mva pr sekk<br />

Pluss Ulla<br />

• Tilpasset intensiv fôring og høg tilvekst<br />

• Erstatter Pluss Pontus<br />

• Produsert i England med noe norsk<br />

melkeråvare<br />

• 25 stk pr pall<br />

• Svært gode tilbakemeldinger sesong<br />

2017<br />

• Pris kr 820 + mva ­pr sekk<br />

• Med pallerabatt kr 779 + mva pr sekk<br />

Pluss Lambert – Nyhet!<br />

• Ny norskprodusert melkeerstatning for 2018<br />

• Inneholder 24% protein og 24% fett<br />

• Testet sesong 2017 med gode resultater<br />

• 100% av melkeråvaren er norsk<br />

• Begrenset mengde i 2018. Kommer til å<br />

erstatte Maia.<br />

• Pris kr 720 + mva pr sekk,<br />

• Med pallerabatt kr 684 + mva pr sekk<br />

Ta kontakt med våre konsulenter om du lurer<br />

på hvilken melkeerstatning du skal velge.<br />

Prisjustering ensileringmidler<br />

Det har i år vært stor usikkerhet angående<br />

prisutvikling på ensileringsmidler.<br />

FKRA har med bakgrunn i de siste signalene<br />

fra leverandør justert prisene ned.<br />

NB! Alle våre registrerte ordre er lagt inn<br />

med de nye prisene.<br />

Nytt og forbedret<br />

slaktegrissortiment<br />

Med det nyutviklede<br />

sortimentet til<br />

slaktegris er det<br />

rom for ytterligere<br />

skreddersøm for<br />

hver enkelt<br />

besetning.<br />

FORMAT Stjerne<br />

til besetninger med<br />

høy tilvekst og lavt fôrforbruk<br />

FORMAT Vekst<br />

gode produksjonsresultater med normalt<br />

fôrforbruk<br />

FORMAT Flex<br />

for de som ønsker høyt energiinnhold<br />

Sjekk den nye brosjyren på fkra.no eller ta<br />

kontakt med en av våre konsulenter på<br />

svin for gode råd og veiledning.<br />

Nå får du enda mer<br />

i webrabatt<br />

Pleier du å bestille kraftfôr og gjødsel via<br />

våre bestillingssider på fkra.no? Hvis ikke<br />

anbefaler vi deg å prøve!<br />

Bestillingssiden er enkel å bruke og du får<br />

full oversikt over dine bestillinger og ikke<br />

minst tilgang til alle dine fakturaer.<br />

Det er stadig flere som handler via vår<br />

nettside. I en kundeundersøkelse svarte en<br />

stor prosent at de foretrakk å handle kraftfôr<br />

og plantekultur fra nettsiden.<br />

Vi ønsker selvsagt at så mange som mulig<br />

skal gjøre nettopp det. Våre kunder kan nå<br />

bestille varene sine når som helst og fra<br />

hvor som helst.<br />

Se fkra.no for mer informasjon og registrering.<br />

Vi gir deg 100,­ i webrabatt som takk for<br />

hjelpen (ordre over 5000,­).<br />

Pressemelding:<br />

Gabriel Joa stiller ikke til<br />

gjenvalg som styreleder<br />

i FKRA<br />

Gabriel Joa stiller ikke til gjenvalg som styreleder<br />

på årsmøtet i Felleskjøpet Rogaland<br />

Agder, 22. mars 2018.<br />

Jeg har hatt det store privilegium å få være<br />

styreleder i Felleskjøpet Rogaland Agder i<br />

8 år. Konsernet har i denne perioden vært<br />

gjennom en rivende utvikling med god utvikling<br />

både for datterselskaper og morselskap.<br />

Alt har sin tid og jeg har tatt beslutningen<br />

om ikke å stille til gjenvalg og gir stafettpinnen<br />

over til nye krefter.<br />

Jeg forlater et konsern med en sunn økonomi<br />

og mange dyktige ansatte som hver dag<br />

jobber for å styrke bonden sin økonomi.<br />

Ansvarlig: Markedskonsulent landbruk Grethe Sevdal


For innmelding av slaktedyr og livdyr, spørsmål om inntransport,<br />

avregning, livdyrkjøp og andre henvendelser til Nortura,<br />

ring Nortura medlemssenter på tlf. 48 12 04 00.<br />

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen<br />

tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding<br />

på Min side er fristen onsdag<br />

morgen kl. 06:00.<br />

Årets første produktnyheter<br />

Denne uken lanserer Nortura to nye produktserier;<br />

Gilde Hverdagslam og Gilde Naturlig god<br />

pålegg.<br />

De fleste forbinder lam med tradisjonsmat og festmat,<br />

men tenker ikke på lam som et alternativ i hverdagen.<br />

Med den nye serien, Gilde Hverdagslam, vil Nortura<br />

inspirere til å spise mer av det saftige og smakfulle<br />

lammekjøttet. Produktene er raske å tilberede og på<br />

pakningene følger enkle oppskrifter.<br />

– Hva med lammetaco eller lammecurry? Gilde Hverdagslam<br />

består av produktene lammekjøttdeig, strimlet<br />

lam, lammekoteletter, lammeskav og lammelår i skiver.<br />

Mange er opptatt av å spise mat uten e-stoffer. Derfor<br />

har Nortura laget en ny påleggs-serie som kun er konservert<br />

med planteekstrakter av frukt, bær og grønnsaker.<br />

Til å begynne med lanseres to produkter; Gilde Naturlig<br />

god kokt skinke og Gilde Naturlig god røkt skinke.<br />

Skinkene har en ren smak og naturlig konsistens, og<br />

opptil 99 % rent kjøtt.<br />

Gilde grillpølse bacon og løk er også tilbake i butikkene<br />

som «limited edition» frem til mai. Samtidig blir<br />

Prior panetter og Prior nuggets blir nå relansert med<br />

nytt design og ny resept. De nye produktene er både<br />

sprøere, bedre og glutenfrie.<br />

Se under Kampanje på medlem.nortura.no.<br />

Sommarlam 2018<br />

Sommarlamproduksjonen skal vera basert<br />

på overskotslam, dvs lam som er teke frå søya<br />

pga at søya har for lite mjølk til at lammet får<br />

tilstrekkeleg tilvekst. Det vil difor ofte vera trilling-<br />

og firlinglam.<br />

Nortura har ein del kundar som ynskjer ferske lam i<br />

mai og juni. Ein typisk sommarlamkunde er ein butikk<br />

med ferskvaredisk som kjøper heile slakt som<br />

blir stykka i butikken. Vekt og kvalitetskrav er sett<br />

ut ifrå denne bruken av sommarlamma. Vi har også<br />

fått til ei salsavtale med REMA basert på stykkingsdelar<br />

av sommarlam som blir pakka av oss og seld<br />

i butikk.<br />

Sommarlamproduksjonen passar for medlemmer<br />

med forholdsvis tidleg lamming og som ynskjer eit intensivt<br />

oppdrett av overskotslamma, slik at dei får ein<br />

passeleg feittsetnad ved ei forholdsvis låg vekt.<br />

Det er i mai og juni vi har etterspørsel etter sommarlam.<br />

Vi tilbyr difor produsentar som har slaktemodne<br />

overskotslam klar i denne perioden, ein gunstig pris.<br />

På grunn av avgrensa marknad og få aktuelle sommarlam,<br />

så er det berre fabrikkane på Forus, Sandeid,<br />

Førde og Gol som tek imot og slaktar sommarlam. For<br />

å få til rasjonell inntransport, kan det bli skyving også<br />

av sommarlamma.<br />

Sjå prisar og betingelser på medlem.nortura.no/<br />

smaafe.<br />

Velkommen til fagmøte<br />

småfe i Kvinesdal<br />

Nortura og Prima arrangerer fagmøte småfe<br />

på Flekkefjord videregående skule i Kvinesdal<br />

(tidligere husmorskulen) måndag 12. mars kl.<br />

19.00.<br />

Program:<br />

• Animalia v/Synnøve Vatn – Fotråte og<br />

smittebeskyttelse<br />

• Mattilsynet – Dyrevelferd<br />

Servering. Ta med naboen å kom!<br />

Kontaktperson: Siri Kvam Haugland, tlf. 928 85 919<br />

Årsmelding for 2017<br />

Årsmeldingen for Nortura 2017 og årsresultatet<br />

for selskapet i 2017 finner du på våre nettsider<br />

medlem.nortura.no og www.nortura.no.<br />

Klyppekurs på Forus<br />

Det arrangeres 2 klyppekurs på anlegget<br />

til Nortura Forus 13.-14.-15. august 2018.<br />

• Første kurs kl. 07.00 til kl. 14.00<br />

• Andre kurs kl. 14.00 til kl. 20.00<br />

Kursene er både for nybegynnere og viderekomne. Deltakeravgift<br />

er 2500 kr. Vi holder maskiner, klær og mat. Instruktører<br />

er Jens Olav Leira, Børge Høiland og Onar Lima.<br />

Påmelding til Stian Espedal tlf. 979 58 151<br />

Smågrisprisen reduseres<br />

Fra mandag 19. februar reduseres smågrisprisen med kr 20 per stk. med bakgrunn i økt usikkerhet<br />

rundt markedssituasjonen på gris og smågris.<br />

Siste bestillingsfrist<br />

med rabatt<br />

Nortura gir pristillegg for sau og lam med<br />

elektroniske øremerke, tillegget er kr 12 per<br />

dyr, avregnet på slakteoppgjøret. Bestiller du<br />

innen 1. mars får du 13 % rabatt på elektroniske<br />

merker, dette er siste frist for å oppnå rabatt på<br />

bestillingen.<br />

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller<br />

du innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet<br />

i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID® og<br />

Nortura i november. Rabatten er 13 % ved bestilling<br />

senest 1. mars 2018.<br />

Merkene mottar du i god tid før lamming. Husk<br />

å påføre forventa start på lamming når du bestiller,<br />

produksjon og utsending styres i stor grad etter disse<br />

opplysningene. Fram til 30. juni får du samme rabatt<br />

ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling.<br />

Har du ikke fått tilsendt tilbudet, ta kontakt med<br />

medlemssenteret eller OS ID®.<br />

KADAVERHENTING<br />

Kundeservice Norsk Protein 941 35 475<br />

Innmelding kadaver.norskprotein.no<br />

MEDLEMSBUTIKKER<br />

Førde 57 83 47 49 / 948 38 141<br />

Forus 52 87 78 24<br />

Egersund 51 46 41 68<br />

Sandeid 52 76 42 18<br />

Voss 476 75 411<br />

Bergen 482 61 442<br />

Sogndal 468 84 540<br />

NØDSLAKT<br />

Telemark og Aust-Agder 416 18 622<br />

Sør Rogaland/Vest-Agder +<br />

Dalane utan Bjerkreim 478 73 179<br />

Sør-Rogaland (Eigersund/Forus) 480 11 600<br />

Nord-Rogaland (dagtid) 480 99 248<br />

Nord-Rogaland (kveld/helg) +<br />

Bergen og Hardanger 977 52 537<br />

Resten av Hordaland 482 88 105<br />

Sogn og Fjordane - Sogn 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane - Nordfjord sør<br />

for Nordfjorden inkl. Stryn sentrum<br />

til Oppstryn + Sunnfjord 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane – Nordfjord 977 75 210/<br />

nord for Nordfjorden og Sunnmøre (908 94 650)<br />

Romsdal og Nordmøre 975 75 137<br />

Redaktør for Nortura-sidene: Svein Bjarne Sommernes svein-bjarne.sommernes@nortura.no


Returadresse:<br />

Bondevennen<br />

PB 208, sentrum<br />

4001 Stavanger<br />

Frigjør tid til en<br />

mer fleksibel hverdag<br />

TINE´s rådgivere hjelper deg å optimalisere<br />

drifta med nye digitale verktøy<br />

Med et abonnement på TINE Bedriftsstyring PLUSS får du tilgang på flere<br />

nye digitale verktøy. I PLUSS kombineres og presenteres dataene dine på<br />

en oversiktlig måte, slik at du enklere kan planlegge drifta.<br />

Med TINE Mobil assistent får du tilgang til verktøyene i PLUSS der du er.<br />

Du kan for eksempel raskt få oversikt over alle registreringer som er gjort<br />

på hvert dyr i hele besetningen.<br />

AgroSmart regnskap og rådgiving er en 100 % digital regnskapsløsning<br />

som gir deg en hverdag med mindre administrasjon.<br />

Kontakt din TINErådgiver<br />

for en mer<br />

fleksibel hverdag.<br />

TINE Medlemssenter 51 37 15 00 - medlem.tine.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!