28.02.2018 Views

bv0818

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Årgang 121 • Nr. 8 • 2. mars 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

Spelsauen er suveren


BESTILL<br />

innen 9. mars<br />

Få januar-pris og 2% ekstra kampanjerabatt på gjødsel og kalk<br />

i storsekk ved bestilling innen 9. mars.<br />

Bestillingsrabatt<br />

2% ekstra bestillingsrabatt i kampanjeperioden<br />

på gjødsel og kalk i storsekk.<br />

Kvantumsrabatt<br />

1% ved minst 12 tonn<br />

2% ved minst 18 tonn<br />

3% ved minst 28 tonn<br />

Levering<br />

Gjødselbestillinger i kampanjeperioden,<br />

med FKRA transport, blir levert fortløpende.<br />

Gjødsel som skal avhentes må tas ut innen 28. mars.<br />

Kontakt<br />

Bestill på www.fkra.no, ordretelefon 994 30 640,<br />

din lokale forhandler eller FK butikk.<br />

Lageret er begrenset i kampanjeperioden.<br />

Det er rasjonelt å bestille ensileringsmidler sammen<br />

med gjødsla.<br />

Fullstendig prisliste på fkra.no


LEIAR LANDBRUK, POLITIKK OG SAMFUNN<br />

Ta grep om gjelda<br />

Bothild Å. Nordsletten<br />

bothild@bondevennen.no<br />

Landbruket har nytt gode tider ei stund<br />

no. Dekningsbidraga er greie på dei fleste<br />

produksjonar og renta er på eit historisk<br />

lågt nivå. Bønder satsar, motivert av<br />

både framtidstru og lett tilgang på finansiering.<br />

Vil lukka vare?<br />

Gjeldsutviklinga gir eit tydeleg signal<br />

om at investeringsiveren heretter bør avstemmast<br />

med ein større dose realisme.<br />

Ifølgje Statistisk sentralbyrå hadde landets<br />

bønder i fjor ei samla gjeld på 83,2<br />

milliardar kroner. Det er 4,4 milliardar<br />

meir enn året før. Sauebøndene skuldar<br />

minst med ei gjennomsnittsgjeld på 1,3<br />

millionar, medan over halvparten av dei<br />

med svin/fjørfe og blanda husdyrproduksjon<br />

hadde over fire millionar i gjeld.<br />

Rogalandsbøndene tronar på gjeldstoppen.<br />

I gjennomsnitt skuldar kvar av dei<br />

tre millionar kroner - til saman 11,9 milliardar<br />

kroner.<br />

Gjelda varierer veldig frå bonde til bonde,<br />

slik også økonomisk sans og betalingsevne<br />

gjer det. Somme bønder, ofte<br />

dei landbruksfagleg flinkaste, taklar<br />

greitt ei gjeld på over ti millionar. Andre,<br />

som skuldar langt mindre, balar med rekneskapen<br />

og hamnar i ein vond sirkel<br />

med fallande inntekter, uro og sviktande<br />

merksemd om drifta. Også leverandørgjelda,<br />

til dømes for kraftfôrleveransar,<br />

er no på veg opp. Somme slit. Få snakkar<br />

høgt om det.<br />

Volumtenking, enkel finansiering, billeg<br />

importfôr og høgt produksjonspress<br />

dannar bakteppe for overmotige byggeplanar<br />

og maskinkjøp utan tilstrekkeleg<br />

jording i gardens ressursar. For dei<br />

kraftfôrbaserte produksjonane skal det<br />

berre ein liten auke i råvareprisen til før<br />

inntektene sviktar. Og skulle renta stige,<br />

noko som ikkje er usannsynleg, kan<br />

stoda fort bli dramatisk for fleire. Er me<br />

budd på renteauke?<br />

Medan mange sit godt i det, er ein del<br />

bønder økonomisk nokså sårbare. Heldigvis<br />

finst det råd. Om den einskilde<br />

bonden ikkje kan endra dei politiske ramevilkåra<br />

eller renta, kan han/ho iallfall<br />

få meir kontroll over eigen økonomi.<br />

Det handlar om å vera best i det du kan,<br />

styrka det bedriftsøkonomiske medvitet,<br />

følgja driftsplanen og halda kontroll på<br />

utgiftene. Det er sjølvsagt lettare sagt<br />

enn gjort å ta grep og søkja råd frå rekneskapslaget<br />

og banken. Ikkje minst for<br />

dei som mistrivst med tal.<br />

Men det er ikkje tyngre enn byrden av<br />

stor og stigande gjeld.<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 3


REDAKTØR<br />

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten<br />

bothild@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 60 / 990 01 012<br />

REDAKSJONEN<br />

Sjur Håland<br />

sjur@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 73 44 / 982 09 381<br />

Liv Kristin Sola<br />

livkristin@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 64 / 941 78 096<br />

Jane Brit Sande<br />

janebrit@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 63 / 976 01 972<br />

GRAFISK<br />

Thea Hjertuslot<br />

thea@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 65<br />

ANNONSAR<br />

Grete Botnan<br />

grete@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENT<br />

Ann Solfrid Woldmo<br />

ann@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENTSPRIS 2018<br />

kr 1100,-<br />

Ilan Sharoni: Teikningar<br />

Ålgård Offset AS: Trykk<br />

BLI FAST ABONNENT<br />

AV BONDEVENNEN!<br />

Steller med stil<br />

Jens og Liva Nesheim Sandvik frå Vikedal har tatt findressen på<br />

og er klare for fjøsstell med bestefar.<br />

UTGJEVAR<br />

Bondevennen SA<br />

Sandvikveien 21, Hillevåg<br />

Postboks 208 sentrum,<br />

4001 Stavanger<br />

Telefon:<br />

51 88 70 00 (sentralbord)<br />

51 88 72 61 (9.00-15.30)<br />

E-post:<br />

post@bondevennen.no<br />

Internettadresse:<br />

www.bondevennen.no<br />

Bankgiro:<br />

3201.05.11916<br />

EIGARAR:<br />

Felleskjøpet Rogaland Agder<br />

Nortura SA<br />

Tine SA<br />

FRÅ ARKIVET<br />

For 50 år sidan<br />

Økonomi<br />

Et godt og virksomt år er dir. Bjarne<br />

Stephansen karakteristikk av driftsåret<br />

1967 for Rogaland Fellessalg. Mens bruttoomsetningen<br />

økte fra 175 mill.kr. i 1966<br />

til 190 mill. kr. i 1967, gikk den tilsvarende<br />

økning for nettoomsetningen fra 150,1 til<br />

157,3 mill. kr. At skilnaden mellom brutto-<br />

og nettoomsetning blir stadig større,<br />

er et uttrykk for at den interne omsetning,<br />

salg og kjøp mellom de enkelte avdelinger,<br />

blir stadig større. Dette er igjen<br />

et uttrykk for en voksende spesialisering<br />

i produksjonsopplegget ved de enkelte<br />

avdelinger underlagt Fellessalget.<br />

Frå BV 8/9 - 1968<br />

For 100 år sidan<br />

Uldsalg<br />

Som bekjendt er der kommet nye bestemmelse<br />

om uldmaksimalpriserne.<br />

Ved salg fra producenter er maksimalen<br />

fremdeles kr. 6,50 pr. kg. for vasket eller<br />

uvasket. Ved salg fra mellemhandlere er<br />

maksiprisen k. 6,80 og ved salg fra grossister<br />

kr. 7,10 pr. kg. Al uld skal leveres<br />

i almindelig, tør original vare. Kjøperen<br />

har ingen forpligtelse til at motta fugtig<br />

eller kunstig betynget vare.<br />

Frå BV 9 - 1918<br />

4 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


MI MEINING<br />

Årgang 121 • Nr. 8 • 2. mars 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

«Me kastar oss ut<br />

av komfortsona<br />

og krummar<br />

ryggen vidare.»<br />

Spelsauen er suveren<br />

Får ikkje hylleplass<br />

til lammekjøtet<br />

– Me har eit unikt produkt av sau og lam, men stangar<br />

for tida mot veggen i høve til sal og distribusjon, seier<br />

bonde Lise Vistnes frå Årdal i Ryfylke.<br />

Sjur Håland<br />

Vistnes og 38 bondekollegar etablerte i<br />

2017 samvirkeføretaket Fjellam frå Ryfylke.<br />

Målet er å auke produktmangfaldet<br />

og å tilby forbrukarane det medlemmane<br />

meiner er eit unikt kjøtprodukt frå<br />

Ryfylkeheiane. Det har ikkje vore lett.<br />

– Å få innpass i butikkjedene via<br />

slakteria våre har synt seg langt vanskelegare<br />

enn me hadde trudd. Tilbakemeldingane<br />

går på at dei med dagens<br />

marknadssituasjon ikkje har høve<br />

til å ta ut meirpris for vårt lammekjøt,<br />

seier ho.<br />

Sauebøndene var godt i gang, og er<br />

skuffa over motbøren. Men dei har langt<br />

frå gitt opp.<br />

– Slett ikkje. Men akkurat no er status<br />

at me er 39 medlemmar med masse lam<br />

å selja. Me kastar oss ut av komfortsona<br />

og krummar ryggen vidare.<br />

Det betyr at Fjellam frå Ryfylke nå må<br />

satsa på å selja heile eller heile oppdelte<br />

skrottar.<br />

– Dermed blir kundegrunnlaget noko<br />

avgrensa. Me rettar merksemda for fullt<br />

med Fjellam frå Ryfylke inn mot restaurantmarknaden<br />

og storkjøkkenhushalda.<br />

At kokkar og andre er svært positive til<br />

produkta våre er trass alt oppmuntrande.<br />

– Men de når ikkje ut til privatkundane?<br />

– Nei, men me kan sjølvsagt selja<br />

heile eller heile oppdelte lam til private,<br />

men det er innlysande at den gruppa ikkje<br />

er særleg stor.<br />

– Det er Nortura og Fatland som slaktar<br />

for dykk. Er det aktuelt å skjera, pakka og<br />

selja sjølv?<br />

– Det vil krevja investeringar og andre<br />

ressursar langt over det vårt samvirkeselskap<br />

har evne til no. Utgangspunktet er at<br />

me er ein gjeng bønder som har organisert<br />

oss for å få marknadsført og selt eit<br />

produkt til butikkane me meiner er unikt.<br />

– Korleis stakar de ut den vidare kursen?<br />

– Nå er me på plan B og kjører for fullt<br />

mot aktuelle kundar. Direktesal krev ein<br />

god del logistikk. Mange ting skal på<br />

plass, medan me skal læra undervegs.<br />

I tillegg skal me byggja organisasjonen<br />

vidare og delta på messer og festivalar.<br />

– Kva er det som driv dykk?<br />

– Eigarane av Fjellam frå Ryfylke har<br />

eit sterkt ynskje å ta vare på heietradisjonane<br />

og ressursane som følgjer med.<br />

Då må me operera motstraums i ein<br />

marknad der prisane på lam fell utover<br />

hausten. Heielamma våre kjem tapande<br />

ut i den prisløypa, samstundes med at<br />

dette er blant det beste kjøtet du kan få.<br />

Me er overtydde om at forbrukarane vil<br />

betala for denne kvaliteten om me berre<br />

når fram til dei.<br />

Framside: Vilhelm og Gaute Bue frå<br />

Kydland i Gjesdal driv med spelsau og mjølk.<br />

Denne sauen har fleire etter komerar,<br />

og er for tida drektig med tre lam.<br />

Foto: Sjur Håland<br />

DENNE VEKA I BONDEVENNEN<br />

REPORTASJAR<br />

Store planar for liten rase...................................................10<br />

Byter ikkje ut spelsauene....................................................22<br />

AKTUELT<br />

Stigen gjekk i oppløysing...................................................... 6<br />

Ta ut inntektspotensialet i grasdyrkinga...... 7<br />

Reko-revolusjon fra bagasjerommet.................. 8<br />

FAGLEG<br />

Kjempar for framtida..................................................................14<br />

Reduser risiko for sjukdom...............................................16<br />

Jordliv i samspill med planter<br />

og bønder......................................................................................................18<br />

DESSUTAN<br />

Kronikk..............................................................................................................13<br />

Ta plass i bioøkonomien.........................................................20<br />

Min venn bonden................................................................................24<br />

Bokmelding................................................................................................25<br />

Attlegg................................................................................................................26<br />

Faglag og møte.....................................................................................28<br />

VEKAS SITAT<br />

«Jeg håper<br />

Reko-ringene<br />

kan være med<br />

og hindre nedleggelse<br />

av mindre<br />

og små bruk»<br />

REBEKKA BOND, SIDE 23<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 5


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Stigen gjekk i oppløysing<br />

Stoler du på den innvendige stigen i gjødsellageret om uhellet skulle vera ute?<br />

Det gjorde også Jan Arild Egeland - like til han oppdaga at stigen ikkje var der lenger.<br />

Sjur Håland<br />

Han oppdaga det tilfeldig då han skulle<br />

utføra vedlikehaldsarbeid i haust. På<br />

veggen i gjødsellageret stod det att nokre<br />

restar av aluminiumsstigen på toppen.<br />

Resten var korrodert vekk.<br />

– Dette var rett og slett så skræmande<br />

at eg ønskjer å åtvare alle med stigar i gjødselkummen.<br />

Det er ikkje sikkert at stigen<br />

kan brukast i ein naudsituasjon, slik meininga<br />

er, seier Egeland til Bondevennen.<br />

Krav om stige<br />

Gjødsellageret til bonden frå Eigeland i<br />

Helleland er eit tett lager i betong, fire meter<br />

djupt, bygd i 1991. I øvre delen av eine<br />

veggen er det ei opning på 1 X 1,20 meter,<br />

brukt for å koma til med omrøringsutstyr.<br />

Innvendig, ved sida av opninga er stigen<br />

montert som ei tryggingsordning dersom<br />

einkvan skulle falla ned i lageret.<br />

– Prosjektet var godkjent av landbrukskontoret<br />

i kommunen. Eit av krava for å få<br />

tilskot var at det skulle vera innvendig stige.<br />

Om bonden ikkje har hatt bruk for stigen,<br />

har vissheita om at han har vore der,<br />

bidrege til at han har kjent seg trygg.<br />

– No ønskjer eg å formidla at stigane<br />

kan utgjera ein falsk tryggleik. Du må<br />

rett og slett sjekka at stigen er på plass<br />

og at han er intakt.<br />

Aluminiumsstigen som vart montert,<br />

var godkjent til føremålet. Gjødsellageret<br />

blir brukt til storfegjødsel og silosaft.<br />

Bør velja syrefast<br />

Bondevennen har vore i kontakt med<br />

fleire bygningsfagfolk og leverandørar<br />

som formidlar at dei ikkje kjenner til at<br />

det er spesifikke krav til type stige eller<br />

kva material stigen skal vera i, sjølv om<br />

dei skal stå permanent fastmontert i eit<br />

tett gjødsellager eller ein open kumme.<br />

Leif Ronny Knudsen frå firmaet Espenes<br />

AS på Klepp sel stigar til landbruket.<br />

– Miljøet i eit gjødsellager er ekstremt<br />

surt og aggressivt. Aluminium vil, som i<br />

tilfellet i Helleland, korrodera etter ei tid<br />

i dette miljøet. Eg vil tilrå stigar og fester<br />

til i syrefast stål til denne bruken, det er<br />

nok dette materialet som gir lengst levetid,<br />

seier han.<br />

Ubrukeleg: Aluminiumsstigen i gjødsellageret vart montert i 1991. No har det aller meste<br />

korrodert, og stigen er ubrukeleg. Jan Arild Egeland oppmodar kollegar til å sjekke eigne<br />

stigar. – Det er ikkje sikkert han kan brukast om du skulle få bruk for han, seier han.<br />

Foto: Jan Arild Egeland<br />

Krav: Det er krav til innvendig stige i gjødsellageret ditt, men ikkje kva material stigen skal<br />

vera laga av. Stigar i aluminium og galvanisert stål vil tærast opp etter ei tid.<br />

6 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Ta ut inntektspotensialet i grasdyrkinga<br />

Erfaring frå Grovfôr 2020 viser eit realistisk potensial til å redusere grovfôr kost nadane<br />

med minst 50 øre per fôreining. I sum svarar det til eit heilt jordbruksopppgjer.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Prosjektet Grovfôr 2020 har sett merksemd<br />

på kor mykje den enkelte grovfôrprodusent<br />

kan betre sitt økonomisk resultat<br />

gjennom meir effektiv grasdyrking.<br />

– Prosjektet har vist at eit realistisk<br />

mål er å redusere grovfôrkostnadane<br />

med 50 øre per FEm, seier Anders Rognlien,<br />

agronom i Yara Norge.<br />

Så enkelt – så krevjande. Men at noko<br />

er krevjande betyr ikkje at det er umogleg.<br />

Store skilnadar<br />

Rognlien har følgd Grovfôr 2020 frå starten.<br />

Erfaringane frå prosjektet så langt<br />

har berre gjort han meir overtydd om<br />

at auka bevisstgjering kring kostnadane<br />

i grovfôrproduksjonen, frå dyrking<br />

til hausting, kan gi store innsparingar i<br />

mjølkeproduksjonen.<br />

– Gjennom auka avlingsnivå og betre<br />

kvalitet kan også behovet for import<br />

av fôrvarer til garden reduserast, seier<br />

Rognlien.<br />

Blant dei 30 bruka som er analysert i<br />

Rogaland og Agder, skil det meir enn to<br />

kroner per FEm mellom deltakarane.<br />

– Det syner eit enormt potensial, seier<br />

Rognlien.<br />

Ikkje alle kan produsere til lågaste<br />

kostnad, men alle kan kartlegge kostnadane<br />

og vurdere korleis dei kan bli betre.<br />

Tal frå heile landet viser at skilnadene<br />

er like store innan regionar som mellom<br />

regionar.<br />

Anders Rognlien<br />

Foto: Håvard Simonsen<br />

Enorme summar: Fleire hundre millionar å spare for norske mjølkeprodusentar<br />

om dei maktar å redusere grovfôrkostnadane. Illustrasjonsbilete, Vik i Sogn.<br />

– Det kan tyde på at det er andre faktorar<br />

enn geografi og klima som er mest<br />

avgjerande for kor mykje grovfôret kostar<br />

på kvar enkelt gard, seier Rognlien.<br />

Eit ekstra jordbruksoppgjer<br />

Rådgivaren tek utgangspunkt i tala til dei<br />

183 deltakarane i Grovfôr 2020 og viser<br />

eit konkret døme på kor store summar<br />

det er snakk om.<br />

Dei knapt 200 deltakarane haustar ei totalavling<br />

per bruk på 240.000 FEm. Ein reduksjon<br />

på 50 øre per FEm gir 120.000 kroner<br />

i reduserte grovfôrkostnadar per bruk<br />

(240.000 FEm x 0,50 kr/FEm = 120.000 kroner).<br />

I sum utgjer det 24 millionar (120.000<br />

per bruk x 200 bruk = 24 millionar).<br />

Både disponibelt areal og avlingsnivå<br />

er noko høgare for deltakarane i Grovfôr<br />

2020 enn det som er snittet for norske<br />

mjølkeprodusentar generelt.<br />

– Deltakarane utgjer to prosent av landets<br />

9000 mjølkeprodusentar, men dei<br />

driv truleg om lag fem prosent av volumet<br />

i mjølkeproduksjonen. Om me skalerer<br />

opp med ein faktor på 20 finn me<br />

det totale potensialet for heile landet. Å<br />

redusere grovfôrkostnadane, med 50 øre<br />

per FEm, vil utgjere knapt 500 millionar<br />

kroner i sparte kostnadar, seier Rognlien.<br />

– Det er like stort som eit jordbruksoppgjer,<br />

legg han til.<br />

Kan doble grovfôravlinga<br />

– Avlingsnivået er den enkeltfaktoren<br />

som betyr mest når me skal forklare kvifor<br />

enkelte produsentar har svært låge<br />

kostnader, seier rådgivaren.<br />

– Betre grovfôr og auka avlingar reduserer<br />

behovet for kraftfôr og gir betre<br />

dyrehelse, som også sparar kostnadar,<br />

legg han til.<br />

Gjennomsnittsavlinga hjå dei som er<br />

med i Grovfôr 2020 er rundt 540 FEm per<br />

dekar. På landsnivå er snittavlinga om<br />

lag 100 FEm svakare. Dei 30 bruka som<br />

er analysert i Rogaland og Agder hauster<br />

eit snitt på rundt 800 FEm per dekar.<br />

Deltakarane i Avlingskampen dei siste<br />

åra har nådd avlingar på 1250 FEm per<br />

dekar.<br />

– Eg trur at dei mest effektive kan nå<br />

15-1600 FEm per dekar. Kan hende så<br />

høgt som 1700 FEm i Rogaland, utfordrar<br />

Rognlien.<br />

– I tillegg kan forbetringane som prosjektet<br />

Grovfôr 2020 avdekker overførast<br />

til ammeku-produsentar og sauebønder.<br />

Det er altså snakk om betydelige gevinstar,<br />

avsluttar Rognlien.<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 7


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Reko-revolusjon fra bagasjerommet<br />

Facebook-grupper, privatbiler, og offentlige parkeringsplasser.<br />

Reko-ringer gjør det lettere for bønder å selge egne varer.<br />

Jane Brit Sande<br />

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt mobiliseringsprosjekt<br />

Matnyttig har satt i<br />

gang Reko-ringer flere steder i Norge.<br />

Konseptet er nytt i Norge.<br />

– Svenskene kaller dette ‘relasjonsmat’,<br />

sier Rebekka Bond, prosjektleder<br />

for Matnyttig.<br />

Hun viser til hvordan Reko etablerer<br />

et direkte forhold mellom kunde og produsent.<br />

– Reko gir flere produsenter muligheten<br />

til å leve av småskalaproduksjon.<br />

Det er godt supplement til de salgskanalene<br />

som allerede finnes, for eksempel<br />

gårdsbutikker, lokale arrangement og<br />

Bondens Marked. For mange er dette en<br />

revolusjon, sier Bond.<br />

– Produsentene har en enkel, billig og<br />

tidsbesparende distribusjonsmodell. De<br />

når en større kundekrets. Mange kunder<br />

er villige til å reise langt for å få tak i<br />

varene. Produsentene får økt omsetting,<br />

da de sitter igjen med hele salgssummen<br />

selv.<br />

Hva er Reko?<br />

En Reko-ring er et lokalt matnettverk bestående<br />

av produsenter og kunder som<br />

Reko – et lokalt<br />

matnettverk<br />

Reko fungerer som et matfellesskap<br />

for et begrenset geografisk<br />

område. Bestilling og markedsføring<br />

skjer i lukkede Facebookgrupper<br />

som alle kan bli med i.<br />

Kunder og produsenter møtes<br />

jevnlig på avtalt sted for utlevering<br />

av varer. Kunden betaler direkte til<br />

produsenten.<br />

Reko-modellen startet i Finland<br />

i 2013.<br />

Reko står for «Pålitelig Forbruk<br />

- Ren, Komfortabel og rettferdig».<br />

Kilde: Wikipedia<br />

handler i en enkel modell. Kundene bestiller<br />

varer fra flere produsenter gjennom<br />

en Facebook-gruppe, og møter alle<br />

produsentene samtidig, på avtalt sted.<br />

Konseptet startet i Finland sommeren<br />

2013, og kom til Norge i fjor høst.<br />

– Per i dag er det tre aktive Rekoringer<br />

i Norge, i Årnes, Lillestrøm og<br />

Ålesund. Flere ringer er i startfasen, og<br />

har hatt første utlevering. Vi hadde nylig<br />

et etableringsmøte i Bergen. To Rekoringer<br />

er på trappene her, en i Fyllingsdalen<br />

og en i Åsane. Kundene er der, og<br />

det er fortsatt rom for flere produsenter,<br />

sier Bond.<br />

«…ringene når hele<br />

spekteret av kunder,<br />

alt fra hipster til<br />

bestemor.»<br />

– Oppstarten av Reko i Norge er noe<br />

tilfeldig, og takket være en produsent<br />

som henvendte seg til oss og ønsket at<br />

Matnyttig-prosjektet skulle sjekke opp<br />

om dette var mulig å få til her. Etter en<br />

studietur til Sverige, hvor vi i Bonde- og<br />

småbrukarlaget kom i kontakt med flere<br />

etablerte Reko-ringer, var vi overbevist,<br />

sier Bond.<br />

Konseptet passer for både små og<br />

store produsenter, og det lokker med varesalg<br />

uten byråkrati eller kostbare mellomledd.<br />

Produsentene får utvidet kundekretsen,<br />

og mulighet til å bygge opp<br />

egen produksjon. Reko-ringer er bygget<br />

opp på tre grunnprinsipp: Det er ikke lov<br />

med mellomledd i salgsnettverket. Produsentene<br />

skal selv stå for salg av egne<br />

varer. Det skal ikke være noen form for<br />

medlemsavgift, verken for kunder eller<br />

produsenter. Utleveringsstedet må derfor<br />

kunne brukes uten leieavgifter. Produsentene<br />

er selv ansvarlige for å følge<br />

regler når det gjelder matsikkerhet og<br />

korrekt regnskapsføring.<br />

– Enn så lenge er det Matnyttig-prosjektet<br />

som står for oppretting og organisering<br />

av Reko-gruppene på Facebook. Målet er at<br />

disse gruppene skal bli selvstendig driftet<br />

av en liten gruppe kunder og produsenter<br />

som er med i ringen, sier Bond.<br />

Mange lokalpatrioter<br />

– Vi ser at ringene når hele spekteret av<br />

kunder, alt fra hipster til bestemor. Dette<br />

gjør arbeidet veldig spennende, sier<br />

Bond.<br />

Hun deler Reko-kundene inn i tre<br />

grupper: Gourmander, lokalpatrioter, og<br />

de som er opptatt etikk, miljø, dyrevelferd,<br />

og økologi.<br />

– En gourmand er en mat-elsker, og<br />

disse utgjør en relativt liten gruppe. Lokalpatriotene<br />

utgjør en stor del av kundekretsen.<br />

De vil handle lokalt for å støtte<br />

matproduksjonen som holder liv i bygda<br />

eller området der de bor, sier Bond.<br />

– Den siste gruppen vil handle mat<br />

som er produsert på et bestemt vis. De<br />

vil gjerne ha frilandsgris, kjøtt fra grasfôra<br />

dyr, økologiske grønnsaker, og så<br />

videre. Dette er en voksende kundegruppe.<br />

De vil vite, og gjerne se, hvordan maten<br />

blir produsert.<br />

Supplement eller motsvar?<br />

– Kan etableringen av Reko-ringene tolkes<br />

som misnøye med tradisjonelle distribusjonskanaler?<br />

– Nei, jeg vil ikke kalle det misnøye.<br />

Men det manglet noe, og dette tomrommet<br />

tror jeg Reko-ringene fyller. Ser vi<br />

til Finland og Sverige, er det få produsenter<br />

som har ringene som eneste<br />

salgskanal. Noen selger ferske varer, for<br />

eksempel bær og grønnsaker, og ringene<br />

gir en bedre forutsigbarhet for disse<br />

produsentene, og dermed også mindre<br />

matsvinn, sier Bond.<br />

Bond mener Reko-ringer er like interessant<br />

for store som små produsenter.<br />

– Men det er de nyoppstartede og de<br />

mindre produsentene som har størst utfordringer<br />

når det gjelder distribusjon.<br />

– I hvilken grad utfordrer Reko-ringene<br />

det tradisjonelle samvirket?<br />

8 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Kjapt og greit: Kundene henter og betaler forhåndsbestilte varer direkte fra produsenten. Bilde fra utlevering på Årnes.<br />

Fra venstre: Vidar Grepperud Magne Stenersen, Bjørnstjerne Olavsbråten, Annika Borgaa, Rebekka Bond, Thomas Snellman<br />

(«grunnlegger» av Reko), Oskar Lorentzeon (en svensk landbruksrådgiver og administrator av Reko-ring). Foto: Leonid Rødsten<br />

– Jeg tror ikke dette vil svekke samvirket<br />

på noen måte. De produsentene<br />

som vil selge varene sine direkte, gjør<br />

det uansett. Jeg tror heller Reko-ringene<br />

gir plass til andre typer produksjoner,<br />

sier Bond.<br />

– Det gir muligheter for de som ønsker<br />

en annen type drift til å ta ut en merpris<br />

for produktene sine, og på denne måten<br />

leve av dette. Jeg håper Reko-ringene<br />

kan være med og hindre nedleggelse av<br />

mindre og små bruk, og gi et nytt håp for<br />

de aller minste brukene.<br />

Bond tror Reko-ringene kan ses på<br />

som en moderne form for samvirke.<br />

– Det er et nettverk av produsenter<br />

og kunder, men det er uforpliktende for<br />

begge parter. Alle produsentene står<br />

som selvstendige enheter med ansvar<br />

for egen økonomi og produksjon.<br />

Distribusjonskanalene er mange for<br />

de produsentene som ønsker å selge<br />

egne varer.<br />

– Jeg tror det bare vil komme flere<br />

former privat organisering av matsalg,<br />

sier Bond.<br />

– Flere ønsker å produsere i mindre<br />

skala, men ikke så stort at det vil være<br />

aktuelt med butikkdistribusjon. Det er<br />

også konkurranse mellom lokalmatprodusentene,<br />

og også dette vil tvinge frem<br />

flere alternativer. Hver produsent må<br />

finne sin plass og sin måte å distribuere<br />

sine varer på.<br />

«Lokalpatriotene<br />

utgjør en stor del<br />

av kundekretsen.»<br />

Brer om seg<br />

Flere norske Reko-ringer er på nippet til<br />

å starte opp.<br />

– Både Hadeland og Ringerike Rekoring<br />

hadde første levering forrige uke. I<br />

Bergen skal begge ringene ha første levering<br />

torsdag 15. mars, og i Kongsvinger<br />

planlegges første levering en gang før<br />

påske. Det er veldig stor interesse for å<br />

være med i en Reko-ring, særlig fra kundene<br />

sin side, sier Bond.<br />

Så langt er det ikke tatt større grep<br />

for å markedsføre oppstart av Reko-ringene<br />

på de forskjellige stedene.<br />

– Vi bruker Facebook aktivt, noe som<br />

har gitt gode resultat. Også oppslag i lokalaviser,<br />

selv om de er litt små, bærer<br />

frukter. Et lite oppslag i lokalavisa Hadeland<br />

ga en kjemperespons, sier Bond.<br />

Prosjektet<br />

Matnyttig<br />

Bonde- og Småbrukarlaget sitt<br />

Matnyttig-prosjekt skal styrke nyrekruttering<br />

av - og kompetanseoppbygging<br />

hos produsenter, samt<br />

inspirere bønder til å etablere og<br />

videreutvikle andelsgårder.<br />

Prosjektet skal gå over tre år, og<br />

hadde oppstart høsten 2017.<br />

Kilde: Norsk Bonde- og Småbrukarlag<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 9


Førde<br />

Sogndal<br />

GARDSREPORTASJE<br />

Bergen<br />

Morten Siring driv gard med ammekyr og<br />

eggproduksjon i Arendal kommune,<br />

Aust-Agder.<br />

Det er 120 storfe på garden, primært<br />

reinrasa dexter. Bonden har også nokre<br />

charolais-dyr, samt charolais/dexter-kryssingar.<br />

Slakt blir for det meste selt privat,<br />

i tillegg til at ein del dyr blir selt til liv.<br />

Garden har også eggproduksjon,<br />

full konsesjon.<br />

Morten er sambuar med Hege Nomeland,<br />

og saman har dei Tuva (8 år) og Aksel (4 år).<br />

Stavanger<br />

Valle<br />

Tønsberg<br />

Skien<br />

Kristiansand<br />

Arendal<br />

Store planar for liten rase<br />

Då Morten Siring tok over heimegarden for ti år sidan, var det inga drift der.<br />

No sel han kjøt frå grasfôra dexter. Draumen er at nisjebedrifta skal vekse.<br />

Jane Brit Sande<br />

Det første Morten Siring gjorde då han<br />

tok over heimegarden i Arendal, var å<br />

bygge eit hønsehus til full konsesjon.<br />

Men etter kvart var det litt lite med berre<br />

egga. Morten begynte å leike med tanken<br />

om litt storfe på garden. Målet var å<br />

leve meir av drifta heime på garden, og å<br />

trappe ned, eller slutte heilt som tilsett i<br />

eit entreprenørfirma.<br />

– Eg ville ikkje drive stort, og såg føre<br />

meg 10-12 dyr som eg kunne ha ute heile<br />

året. Alt kjøtet ville eg selje privat. Dexter<br />

appellerte på grunn av storleiken, då dei<br />

er små og lette og beiter godt, sjølv på<br />

blaute beiter, seier Morten.<br />

Måtte bygga nytt<br />

Dei første dexter-oksane kom til gards i<br />

2010. Dei var vanskelege å få tak i, då det<br />

ikkje fantes mange dyr av rasen i Norge<br />

den gong. Etter kvart fekk Morten tak i<br />

livdyr også.<br />

– Sidan har det balla på seg. Det er<br />

greie slakt å selje, seier Morten.<br />

– No har eg mellom 55 og 60 dexterkalvingar<br />

i året, og kring 120 storfe totalt,<br />

nokre av desse er charolais og charolais/<br />

dexter-krysningar.<br />

Ikkje overraskande såg Morten seg<br />

nøydd til å bygga eit fjøs til dyra. Etter<br />

kvart som besetninga vaks, trakka dyra<br />

opp beita, og bonden si løysinga for ly<br />

til dei var ikkje lenger god nok. Det nye<br />

fjøset er ein enkel konstruksjon, med tre<br />

veggar.<br />

– Det stod klart til vinteren 2015. Eg er<br />

veldig nøgd med fjøset, det fungerer veldig<br />

godt, seier Morten.<br />

10 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


«Dexter er gode beitarar. Dei likar<br />

seg godt i skauen og har beita fram<br />

gjengrodde turstiar her hjå meg.»<br />

Gras og mask: Morten hadde nett henta<br />

eit lass med mask då Bondevennen<br />

kom på besøk. Dyra likar godt smaken.<br />

Dei får dette i tillegg til grovfôr.<br />

Lite jubel<br />

Mange meinte mykje forskjelleg då Morten<br />

skulle skaffe seg dexter-dyr.<br />

– Eg veit ikkje kor seriøse kommentarane<br />

var, alle bønder meiner jo at den<br />

rasen dei sjølv har er den beste, seier<br />

Morten.<br />

– Dexter er jo ein liten rase, og det er<br />

ikkje det beste slaktet i følgje EUROPsystemet.<br />

Leverer eg til Nortura, blir kjøtet<br />

oftast klassifisert til O eller O pluss,<br />

seier han.<br />

Morten får best betalt for kjøtet om<br />

han sel det sjølv. Livdyrsalet er mest inntektsbringande<br />

så langt.<br />

– Eg håpar sjølvsagt det held seg slik<br />

ei stund framover.<br />

Facebook-sal<br />

Alt slakt som skal seljast privat, blir levert<br />

til slaktar Jens Eide i Lillesand. I tillegg<br />

til at dyra er grasfôra, er kortreist<br />

ein viktig del av nisjen til Morten. Slakt<br />

som ikkje skal til privatkundar, leverer<br />

Morten til Nortura. Han har eiga facebook-side<br />

for garden, som er einaste<br />

salskanal så langt.<br />

Bonde med planar: Morten Siring sine planar for garden kjem til liv litt etter litt.<br />

Han vil leve av eiga nisjebedrift.<br />

– Draumen er å selje alt slaktet privat.<br />

Det er litt arbeid, og det krev at eg<br />

er frampå, men eg kan nok selje ein del<br />

meir enn det eg gjer no, seier Morten.<br />

Kjøtet blir seld i kassar på ti kilo, vakuumpakka<br />

i mindre einingar, 2200 kroner<br />

per kasse.<br />

– Eg synast ikkje det har vore vanskeleg<br />

å selje kjøtet til den prisen. Sant å seie bør<br />

eg nok sette den opp litt, seier Morten.<br />

Dei fleste kundane tek kontakt via<br />

Facebook-sida.<br />

– Det er all slags folk som kjøper kjøtet.<br />

Dei har gjerne høyrt om det via kjente.<br />

Dei fleste vil ha mat som er kortreist,<br />

og så er det nokre kundar som også vil<br />

ha kjøt frå grasfôra dyr.<br />

Morten er ikkje i tvil om kvifor kundane<br />

kjem att.<br />

– Kjøtet er kortfibra, mørt og har ei<br />

naturleg feittmarmorering, som gir ein<br />

veldig god smak, seier han.<br />

Dexter-rasen:<br />

Dexter er ein britisk kvegrase. Den er hardfør og kan leve ute året rundt.<br />

Dexter-kveg er stort sett svarte, men det finst også raude og blakke<br />

(bleik brunfarga) dyr.<br />

Snittvekt for ei vaksen ku er på ca. 300 kilo. Skulderhøgda på 90-110 cm.<br />

Ein oksekalv som blir fôra med berre grovfôr kan slaktast ved 18-24 månadars<br />

alder, med ei slaktevekt på 180-200 kilo i snitt.<br />

Dexter har sjeldan problem med kalving, og kalvane er raskt på beina.<br />

Kjelde: dexter.tyr.no<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 11


GARDSREPORTASJE<br />

Ku og kalv: Kalvinga var så vidt komen<br />

i gang då Bondevennen var på besøk.<br />

Denne lille flekken var berre få dagar<br />

gammal, og mora passa godt på.<br />

Beiter godt<br />

Dexter-dyra til Morten går vanlegvis<br />

på beite frå månadsskiftet mai/juni, og<br />

kjem heim att i august/september.<br />

– Er beita gode nok, er dei ute lenger<br />

enn det, seier Morten.<br />

– I fjor kom dei siste inn første desember.<br />

Ein mild haust gjorde at dei kunne<br />

vere ute så lenge. Men eg vil helst ha dei<br />

inn. Det blir mykje opptrakka beite om eg<br />

skal kjøre ut tilleggsfôr til dei.<br />

Dyra beiter på alt areal på garden.<br />

Morten får i tillegg låne beite på småbruket<br />

til broren, og på dei teigane andre<br />

bønder ikkje vil bruke tid og drivstoff på<br />

å dyrka.<br />

– Dexter er gode beitarar. Dei likar seg<br />

godt i skauen, og har beita fram gjengrodde<br />

turstiar her hjå meg. Det fungerer<br />

godt å ha dyra på beite i turområda,<br />

men skal eg sette ut ein okse må eg vere<br />

merksam på at eg sett ut ein roleg okse,<br />

seier Morten.<br />

Meskar seg med mask<br />

Bonden dyrkar ikkje eige grovfôr.<br />

– Eg kjøper alt vinterfôr, og ikkje uventa<br />

har det vore vanskeleg i år. Eg har vore<br />

nøydd til å kjøpa lass frå Tønsberg. Det er<br />

ikkje akkurat lønsamt. Fôret er litt dyrare,<br />

men det er transportkostnaden som<br />

dreg opp prisen, seier Morten.<br />

– Utanom gras, får dyra mask frå<br />

Arendals Bryggeri. Eg sparar nokre<br />

rundballar på det, og masken får eg<br />

gratis mot henting. Dyra likar det veldig<br />

godt.<br />

Plan B<br />

Morten håpar prisane på livdyr held seg<br />

like gode ei stund til, men er medviten<br />

om at det er kjøt som moglegvis bør vere<br />

hovudproduktet i framtida. Bonden er<br />

spent på marknadssituasjonen for storfekjøt,<br />

og trur marknaden fort kan bli<br />

meir krevjande.<br />

– Eg ser føre meg fleire dexter-dyr på<br />

garden her i framtida, viss me får til privatsal<br />

av kjøt. Om livdyrmarknaden for<br />

dexter skulle bli mykje dårlegare, kan<br />

det vere aktuelt med meir kryssingar<br />

mot dei større kjøtferasane. Då er det<br />

greitt viss det ikkje er overproduksjon,<br />

seier Morten.<br />

Rømlingen: Same kva tiltak, denne frekkasen<br />

finn alltid ein veg ut av garden. Her gøymer<br />

han seg bak eit av kryssingsdyra.<br />

Sjølvmelding<br />

– Kva er du mest nøgd med i eiga drift?<br />

– Eg har bygd opp fjøs og besetning<br />

frå botn. Og så er eg i gang med privatsal<br />

av kjøt. Det er dette som er den<br />

store draumen.<br />

– Kva kan du gjere betre?<br />

– Eg bør nok få dyrka litt beiter. No<br />

beiter dyra mykje i skau. Dei ser ut til<br />

å trivast, men eg kan nytte areala betre<br />

viss eg driftar beita betre.<br />

– Har du tips til andre yrkesfeller?<br />

– Eg skaffa meg QuietWean til kalvane<br />

i fjor. Det er ein enkel nasering som<br />

gjer avvenninga litt rolegare. Kalvane<br />

får på naseringen og sluttar med<br />

mjølk ei lita veke før eg skil dei frå<br />

mora. Godt for dyra, rolegare for meg<br />

og naboane.<br />

– Nokre bønder vil ha ein dexter-okse<br />

for å krysse med dyra dei har heime.<br />

Då får dei lettare dyr, som fungerer<br />

betre på blaute beiter. Dei er nok inne<br />

på noko der.<br />

12 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


KRONIKK<br />

Bjørn Lende,<br />

bonde og lærar,<br />

Jæren.<br />

«Overproduksjon i landbruket kan<br />

aldri føre til god ressursutnytting.»<br />

Åtak frå konkurransetilsynet<br />

Konkurransetilsynet bommar: Er det noko bøndene er klare over, så er det verdien av balansert produksjon for å unngå prisfall.<br />

Marknadsregulering vert rekna for å ein<br />

av pilarane i norsk landbrukspolitikk, og<br />

heilt avgjerande for å sikra utøvarane i<br />

landbruket ei tilfredstillande inntekt.<br />

På grunn av etterspørselselastisiteten<br />

på landbruksprodukt vil sjølv ein liten<br />

overproduksjon føre til dramatiske prisfall.<br />

Folk et ikkje mykje meir mat fordi<br />

om den vert billigare.<br />

Tidlegare var den enkle og effektive løysinga<br />

på overproduksjon å eksportere<br />

overskotet, rett nok til ofte svært låge<br />

prisar. Prisnedskrivinga vert finansiert<br />

av omsetningsavgift og dermed fordelt<br />

på all produksjon. I dag set WTO avtalen<br />

sterke avgrensingar på slik eksport.<br />

Me er nå inne i ein situasjon der det<br />

er varierande overproduksjon både på<br />

mjølk og fleire av kjøtslaga. Periodiske<br />

svingingar i produksjon og etterspurnad<br />

vert regulert ved variasjon i prisløype og<br />

lagring. Det mest effektive er å regulere<br />

produksjonen ute på den einskilde<br />

garden. Den innlysande løysinga på for<br />

høg produksjon er å produsere mindre.<br />

I mjølkeproduksjonen har ein kvotesystemet<br />

til å regulere med. For kjøt må det<br />

gjerast ved å redusere talet på dyr, eller<br />

ved å redusere vekta på dei dyra som vert<br />

leverte til slakt.<br />

Det er det som er bakgrunnen for at<br />

leiaren i Norsvin oppmodar kjøtindustrien<br />

til lågare vektgrenser på slaktegris,<br />

og Sau og Geit ber sauebøndene redusera<br />

sauetalet, eventuelt la vær å para<br />

årslamma.<br />

Konkurransetilsynet har fleire gonger<br />

kome med angrep på landbruket sine<br />

ordningar for marknadsregulering, siste<br />

gong i ein kronikk i Nationen fredag 9.<br />

februar. Her heiter det: ”Fleire aktørar i<br />

marknaden har offentleg oppfordra til at<br />

alle tek felles ansvar for å redusere produksjonsvolumet.<br />

Det er ein dårleg idé,<br />

fordi slikt samarbeid kan vere i strid med<br />

konkurranselova – og kan verke mot interessene<br />

til forbrukarar og bønder.”<br />

Det er mest som ein ikkje kan tru det ein<br />

les. Er det noko bøndene er smertelig klar<br />

over, så er det at det er i alle si interesse å<br />

balansere produksjonen slik at ein unngår<br />

dramatiske prisfall på grunn av overproduksjon.<br />

La oss slå det fast med ein gong<br />

- det er ingen grunn til å ta konkurransetilsynet<br />

si oppmoding på alvor. Landbruket<br />

har både rett og plikt til syta for<br />

at produksjonsvolumet er i samsvar med<br />

etterspurnaden. At leiarane i landbruket<br />

sine interesseorganisasjonar oppmodar<br />

sine medlemmer til å medverke til dette<br />

er på ingen måte i strid med lovverket.<br />

Konkurransetilsynet held i kronikken<br />

fram at det er motsetnad mellom landbrukspolitikk<br />

og konkurransepolitikk.<br />

Men dei unngår å få fram at lova er heilt<br />

klar på at det i den samanheng er landbrukspolitikken<br />

som har forrang.<br />

Siste del av §3 i konkurranseloven lyder:<br />

”Kongen i statsråd skal ved forskrift<br />

fastsette de unntak fra §§ 10 og 11 som er<br />

nødvendige for å gjennomføre landbruksog<br />

fiskeripolitikken.” Legg merke til at<br />

det står skal. Det tyder at eksisterande<br />

forskrift må endrast dersom den ikkje er<br />

tilstrekkeleg for å sikre at bøndene kan<br />

regulere sin produksjon, slik at dei kan ta<br />

ut den prisen i marknaden som stortinget<br />

har bestemt gjennom jordbruksavtalen.<br />

Når stortinget gjennom jordbruksavtalen<br />

fastset prisane på landbruksprodukt<br />

er det ikkje berre for å sikre bondes pris<br />

og inntekt, det har alltid vore meint også<br />

som ein garanti for forbrukaren mot<br />

ukontrollert prisvekst i periodar med<br />

underdekning. Desse prisane skal altså<br />

ikkje fastsetjast ut frå tilbod og etterspurnad<br />

i ein marknad, men ved vedtak<br />

i stortinget. Det tyder ikkje at det ikkje<br />

er konkurranse i verdikjeda. Aktørane i<br />

foredlingsindustrien opplever knallhard<br />

konkurranse i marknaden, også mot<br />

produsenten, for å få tak i varer. Det ser<br />

ein ikkje minst på dei små marginane og<br />

den låge innteninga det er i bransjen.<br />

Det kan også vær på sin plass å minna<br />

om at formålet med konkurranselova:<br />

ӌ bidra til effektiv bruk av samfunnets<br />

ressurser”. Overproduksjon i landbruket<br />

kan aldri føre til god ressursutnytting.<br />

Når produsentprisen til bonden for<br />

sauekjøt går ned mot kr 0,- er det tvert<br />

imot forakt for ressursar.<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 13


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Sven Gil Westersjø,<br />

rådgjevar i Norges<br />

Pelsdyralslag<br />

Kjempar for framtida<br />

Regjeringa har gitt oss kniven på strupen.<br />

No står kampen om framtida for norsk pelsdyrnæring.<br />

14. januar slo lynet ned i pelsdyrnæringa.<br />

Regjeringa la fram Jeløyerklæringa og<br />

med den framlegg om styrt avvikling<br />

av norsk pelsdyrnæring. Næringa får ei<br />

overgangstid fram til desember 2024.<br />

Pelsdyrbøndene er fortvila og i sjokk.<br />

Pelsverk av ville dyr var den viktigaste<br />

form for klær i mange tusen år. Etter at<br />

ull, plantefiber og oljeprodukt overtok,<br />

blei pelsverk brukt til spesielle drakter,<br />

til både nytte og pryd. Etter kvart som<br />

folketalet i verda auka med den industrielle<br />

revolusjonen, vart pelsdyra trua<br />

av utrydding. Land som Canada, USA og<br />

Russland prøvde difor å ale opp pelsdyr i<br />

fangenskap.<br />

Oppdrett i 200 år<br />

I Sverige forsøkte dei å ale opp rev allereie<br />

i 1827, men det verkelege startskotet<br />

for oppdrett gjekk i Canada, som<br />

byrja med mink i 1866 og sølvrev i 1895.<br />

Norge kom ikkje skikkeleg i gang før vi<br />

importerte sølvrev frå Canada i 1914, og<br />

frå 1920-talet av, då minken kom. På<br />

slutten av 1930-talet var det pelsdyrhald<br />

på annakvart gardsbruk mange stader<br />

på Vestlandet. I dei tider fekk bøndene<br />

like mykje for eit sølvrevskinn som for<br />

ei mjølkeku. Fleire kommunar la ikkje<br />

fram kommunebudsjettet før dei visste<br />

kva skinnprisen på sølvrev vart!<br />

Lønsam produksjon<br />

Dei siste 100 åra har verdsmarknaden<br />

etterspurt pelsskinn særleg frå rev<br />

og mink. Pels har alltid vore blant dei<br />

mest lønsame produksjonane du kunne<br />

drive med i norsk landbruk. På 1960-<br />

talet var det særleg lønsamt med mink,<br />

på 1970- og 80-talet stod reven høgt i<br />

kurs. Dei siste 20 åra har minken igjen<br />

vore innbringande. Med landbruksløftet<br />

på 1970-talet vart pelsdyroppdrett<br />

likestilt med resten av norsk landbruk.<br />

Landbruksminister Gunnhild Øyangen<br />

gjorde på 1980-talet pelsdyrhald til eit<br />

klart satsingsområde for Brundtland IIregjeringa.<br />

Skandinavia produserte etter<br />

kvart om lag halvparten av alle rev- og<br />

minkskinn i verda. I dag har den globale<br />

produksjonen dobla seg, til over 70 millionar<br />

skinn og Kina er verdas største<br />

pelsprodusent.<br />

I dyrevernarane sitt søkjelys<br />

Med auka velstand og jappetid på<br />

1980-tallet, auka også oppslutninga om<br />

dyrevernorganisasjonar, som Dyrebeskyttelsen.<br />

Hovudsakene deira hadde<br />

tidlegare vore hald av hest, katt, hund<br />

og høns. Mot slutten av tiåret dreidde<br />

dei søkjelyset mot pelsdyrhald og kravde<br />

forbod. Dei meinte dette skulle vera ei<br />

enklare sak å vinne, ettersom pelsdyrhald<br />

ikkje var matproduksjon. Utbrytargrupper<br />

frå dyrevernmiljøet meinte<br />

at dyrevern ikkje fekk nok merksemd<br />

og at kampen måtte spissast med både<br />

lovlege og ulovlege aksjonar, protestar,<br />

politisk lobby og mediaarbeid. Noah, Dyrevernalliansen<br />

og Dyrenes frigjøringsfront<br />

spring alle ut av Dyrebeskyttelsen.<br />

I dag er desse gruppene proffe aktørar<br />

i den offentlege debatten, med mange<br />

journalistar og kommunikasjonsrådgjevarar<br />

i staben.<br />

Politisk merksemd<br />

Eit sterkt påtrykk frå dyrevernaktivistar<br />

God lønsemd: Pelsdyrnæringa tener gode pengar.<br />

har ført fram. Norsk landbruk er under<br />

press. Arbeidet med å forby norsk pelsdyrhald<br />

har vore «spydspissen» i dyrevernsaktiviteten.<br />

Hausten 2013 sette Stoltenberg IIregjeringa<br />

ned eit utval med mandat til<br />

å lage ein NOU-rapport: Norsk Pelsdyrhold<br />

– berekraftig utvikling eller styrt avvikling?<br />

Utvalet konkluderte i desember<br />

2014 og gjekk for ei berekraftig utvikling<br />

av næringa. Erna Solberg si regjering<br />

arbeidde vidare med rapporten. I november<br />

2016 vart Stortingsmelding nr 8 lagt<br />

fram, der den blå-blå regjeringa gjekk<br />

inn for ei berekraftig utvikling. Stortinget<br />

slutta seg til regjeringas framlegg i januar<br />

i 2017. Pelsdyrnæringa kunne endeleg<br />

senka skuldrene og igjen sjå positivt<br />

på framtida.<br />

14 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Fleire nyetablerarar har satsa dei siste åra. Var det forgjeves? Næringa fortvilar etter regjeringa sitt framlegg om avvikling.<br />

Sjokk og vantru<br />

Alt snudde 14. januar i år. Regjeringa<br />

kalla inn til pressekonferanse. Høgre og<br />

Framstegspartiet hadde hatt regjeringssamtalar<br />

med Venstre. Som lyn i frå klår<br />

himmel fekk pelsdyrnæringa vite at regjeringa<br />

gjekk inn for ei styrt avvikling<br />

av næringa, med ein avviklingsperiode<br />

fram til desember 2024.<br />

Frå 2008 og fram til nå har god lønsemd<br />

i pelsdyrproduksjonen, særleg<br />

i produksjonen av mink, ført til fleire<br />

nyetableringar. Innovasjon Norge har<br />

gitt tilskott og rentestøtte til oppstart<br />

innan denne innbringande distriktsnæringa.<br />

Berre i Rogaland har produksjonen<br />

auka med 30 prosent. Mange<br />

nyetablerte har investert millionar i<br />

nye anlegg. Etablerte produsentar har<br />

tilpassa seg nye forskrifter og investert<br />

i auka produksjon.<br />

Kva nå?<br />

Pelsdyrbøndene er ikkje noka einsarta<br />

gruppe. Nokre er illsinte, nokre oppgitte,<br />

andre er på gråten. Kva gjer eg nå? Må eg<br />

gå frå gard og grunn, spør nokre fortvila.<br />

Vi er i 50 åra - kva skjer med pensjonen<br />

vår, spør andre. Regjeringa vil flagge ut<br />

450 lønsame, eksportretta distriktsarbeidsplassar<br />

til Asia - kor er fornufta,<br />

roper andre igjen.<br />

Det varmar langt inn i sjela å sjå at<br />

eit samla norsk landbruk støtter opp<br />

om pelsdyrbøndene i denne situasjonen.<br />

Landbruket kjenner nok også presset<br />

mot andre delar av næringa, til dømes illustrert<br />

med Dyrevernalliansen sitt samarbeid<br />

med Rema om egg frå frittgåande<br />

høner.<br />

Pelsdyrnæringa har bestemt seg. Den<br />

vil kjempe med nebb og klør for å snu<br />

regjeringa sitt framlegg om avvikling.<br />

Avvikling er ikkje god distriktspolitikk,<br />

det er dårleg miljøpolitikk, dårleg dyrevernpolitikk<br />

- og det er dårleg næringspolitikk.<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 15


FAGLEG FRISKARE KYR GIR GLAD BONDE<br />

Reduser risiko for sjukdom<br />

Førebygging av mjølkefeber og ketose startar i sinperioden. For kyr<br />

som likevel er i risikogruppa, har Arvid Steen nokre praktiske råd.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Førre veke var veterinær Arvid Steen<br />

invitert til dele sin kunnskap om desse<br />

stoffskiftesjukdommane med bøndene<br />

på kurset ”Friskare kyr gir glad bonde”,<br />

på Øksnevad på Jæren.<br />

Gjennom sin dyrlegepraksis på Nordøyane<br />

på Sunnmøre og praktisk forsking,<br />

har Steen i mange år prøvd å finne praktiske<br />

tilnærmingar for å redusere risiko<br />

for ketose og mjølkefeber i norske<br />

mjølkekubesetningar.<br />

Kursdeltakarane fekk ei grundig innføring<br />

i dei kjemiske og biologiske prosessane<br />

som forårsakar desse sjukdommane.<br />

Dei fekk også nyttige tips til korleis<br />

dei kan vurdere om ei ku er i risikogruppa,<br />

og råd om tiltak for å unngå at ho blir<br />

sjuk etter kalving.<br />

Unngå feite kyr<br />

Etter mastitt er mjølkefeber og ketose<br />

dei to mest vanlege sjukdommane hjå<br />

norske mjølkekyr. Begge er stoffskiftesjukdommar<br />

som skuldast ubalanse i<br />

fôringa. Betre praksis og meir kunnskap<br />

om fôring har redusert førekomstane av<br />

ketose dei siste tiåra.<br />

Overfôring i siste del av laktasjonen er<br />

både dyrt, lite smart, og kan føre til store<br />

problem under og etter kalving.<br />

– Unngå feite kyr, men feite kyr må ikkje<br />

slankast i sinperioden. Kan du ikkje<br />

seksjonere vekk sinkyr, har du tapt, for å<br />

sei det brutalt.<br />

Steen rår på det sterkaste bøndene frå<br />

å planlegge fjøs utan sinkuavdeling.<br />

Klinisk ketose<br />

Steen understreker at kyr i produksjon<br />

skal ha appetittfôring. Det betyr fem til ti<br />

prosent fôrrestar. Optimalt bør sinkyr ha<br />

fri tilgang til energi fattig fôr, gjerne med<br />

ein energikonsentrasjon på 0,70 FEm.<br />

Etter kalving tek det åtte til tolv veker før<br />

grovfôropptaket til kua er på topp. Kua då<br />

i negativ energibalanse.<br />

Når kua mjølker av haldet, vert mobilisert<br />

feitt omdanna i levra til ketonlegemer<br />

som vert nytta som energi i ulike vev<br />

i kroppen. Hjå feite kyr eller kyr som ikkje<br />

får i seg ein godt nok balansert fôrrasjon<br />

etter kalving, kan reguleringa av ketonlegeme-produksjonen<br />

bryte saman og<br />

kua får klinisk ketose.<br />

– Nykalva kyr må ha det beste fôret,<br />

understrekar Steen.<br />

Klinisk ketose kan utviklast frå to veker<br />

og fram til tre månadar etter kalving.<br />

Ketose må behandlast av dyrlege.<br />

Godt vommiljø<br />

Gjennom eit forsøk med fistulerte kyr<br />

ved NMBU på Ås, har Steen testa kor<br />

høge kraftfôrmengder ei ku kan tole.<br />

– Kua klarte 21 kg fordelt på tre gonger<br />

for dag, før ho måtte gje seg, summerer<br />

han.<br />

Under heile forsøket målte dei pH i<br />

vomma til kua. Målingane viste ein reduksjon<br />

i pH ned mot 5,4 under tildelinga,<br />

og eit standardnivå mellom kraftfôrtildelingane<br />

som sank til under 6,0 med aukande<br />

kraftfôrmengd.<br />

Å fôre ei ku er i praksis å fôre mikrobane<br />

i vomma. Mikrobane treng lettfordøyeleg<br />

karbohydrat for å formeire seg og bryte<br />

ned protein og karbohydrat i grovfôret.<br />

Resultatet av nedbryting av karbohydrat<br />

(fiber) frå grovfôret er dei frie feittsyrene,<br />

eddiksyre og smørsyre, medan nedbryting<br />

av stive gir mest propionsyre. Mikrobane<br />

som bryt ned fiber trivst best med ein pH<br />

over seks. Mikrobane som bryt ned stive<br />

og sukker taklar pH ned mot 5,6. Store<br />

kraftfôrmengder og lite fiber aukar produksjon<br />

av propionsyre som igjen seinkar<br />

pH i vom og reduserer aktiviteten ytterlegare.<br />

Låg pH er spesielt kritisk for mikrobane<br />

som bryt ned fiber i grovfôret.<br />

– Hugs at vomma fungerer best ved ein<br />

pH over seks, minner veterinæren om.<br />

Måle pH i urinen<br />

til kua (t.v.):<br />

Det er ein nær samanheng<br />

mellom DCAD-verdien i<br />

fôret og pH i urin til kua.<br />

Ved hjelp av ein tampong,<br />

ein hårstrikk og litt<br />

piercing, har Steen funne<br />

ein effektiv måte å måle<br />

pH i urinen. Tampongpakken<br />

er å få kjøpt hjå<br />

Nesse Maskin.<br />

Unngå kyr med<br />

subklinisk ketose (t.h.):<br />

Med små strips kan<br />

bonden måle innhald av<br />

ketonlegemer i mjølka.<br />

16 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


FAGLEG FRISKARE KYR GIR GLAD BONDE<br />

Den store stygge ulven:<br />

Overskot av kalium i grovfôret<br />

aukar faren for mjølkefeber.<br />

Unngå storfegjødsel på sinkubeiter<br />

og på gras som skal bli sinkufôr.<br />

Sjekk pH i urin før kalving.<br />

Gjer tiltak om nødvendig.<br />

Subklinisk ketose - rota til alt vondt<br />

Ein fôrrasjon med mykje kraftfôr og lite<br />

fiber seinkar pH i vomma og aukar risikoen<br />

for subklinisk ketose og sur vom.<br />

Desse tilfella er ikkje enkle å oppdage,<br />

men er truleg svært vanleg i mange norske<br />

fjøs.<br />

– Kua er verken sjuk eller frisk, men<br />

det går litt på magekjensla. Kua mjølker<br />

mindre enn venta og har ofte fleire omløp,<br />

seier Steen.<br />

Kua er spesielt utsett for subklinisk<br />

ketose i perioden etter kalving, då ho er i<br />

negativ energibalanse. Er du i tvil kan det<br />

vere lurt å gi energitilskot.<br />

Steen hadde med seg nokre strips<br />

som måler innhald av ketonlegemer i<br />

mjølka. Eit høgt nivå indikerer subklinisk<br />

ketose.<br />

– Målinga må gjerast 3-14 dagar etter<br />

kalving. Ved utslag, må kua få energibalanse<br />

eller tilsvarande preparat, i tre til<br />

fem dagar. Dersom du får utslag hjå opp<br />

mot 40 prosent av kyrne kan det vere lurt<br />

å vurdere fôrrasjonen, seier Steen.<br />

Mjølkefeber<br />

For somme bønder er mjølkefeber mest<br />

ikkje eksisterande. I andre besetningar<br />

er det eit stort problem. Mjølkefeber<br />

skuldast kalsiummangel i blodet. Sjukdommen<br />

er dødeleg om den ikkje vert<br />

behandla av dyrlege.<br />

Etter kalving går det eit par dagar før<br />

tarmcellene som sug opp kalsium vert<br />

aktivert. Samstundes mobiliserer kua<br />

store mengder kalsium som renn ut med<br />

mjølka.<br />

– Det er ei utfordring. Me må rett og<br />

slett lure kua og vekke til live desse tarmcellene<br />

slik at dei er aktive når kua kalvar.<br />

For å klare det, og førebygge mjølkefeber,<br />

må pH i urinen senkast frå over<br />

åtte, som er normalverdien, til under sju.<br />

I praksis betyr det å seinke DCAD-verdien<br />

i fôrrasjonen.<br />

DCAD (Dietær kation anion differanse)<br />

er differansen mellom summen av dei<br />

positive kationa natrium (Na + ) og kalium<br />

(K + ), og dei negative aniona klor (Cl - ) og<br />

svovel (S 2- ), målt i milliekvivalentar per kg<br />

tørrstoff (mEq/kg ts).<br />

– Når me kjenner innhald av desse<br />

fire iona i eit fôrmiddel, er me i stand til å<br />

rekne ut ein DCAD-verdi for fôrmiddelet,<br />

seier Steen, og åtvarar samstundes mot<br />

seljarar som byr på enkle løysingar.<br />

– Ikkje bli lurt. Bruk kalkulatoren,<br />

rekne ut DCAD-verdien og kontroller om<br />

informasjonen stemmer, rådar Steen.<br />

DCAD-verdiar i vanleg produksjonsfôr<br />

ligg mellom 200 og 350 mEq/kg ts. Sinkufôr<br />

bør ligge mellom -100 og -150 i perioden<br />

før kalving.<br />

Tiltak for å seinke pH i urin<br />

DCAD har ein sterk samanheng med pH<br />

i urin. Ein pH-test av urinen før kalving<br />

seier oss noko om DCAD-nivået i fôret.<br />

– Bruk pH-strips, gjerne to ulike skalaer,<br />

og les av pH-verdien. Med pH i urin<br />

på under sju er faren for mjølkefeber<br />

sterkt redusert, seier Steen.<br />

Eit tiltak er å erstatte heile eller delar<br />

av kraftfôrrasjonen med kraftfôret Pluss<br />

Ionebalanse Sinku, i tida før kalving. Men<br />

smaken er ei utfordring.<br />

Eit anna alternativ er å løyse magnesiumklorid<br />

(MgCl 2 ) i vatn.<br />

– Seks kilo salt i seks liter vatn gir<br />

ein DCAD på –6000 mEq/liter vatn ferdig<br />

blanding, seier Steen, og viser til følgjande<br />

døme:<br />

Ei ku på 600 kilo har eit grovfôropptak<br />

opp mot ti kilo tørrstoff i tida rett før kalving.<br />

Ein dagleg dose på ein halv liter MgCl 2 -<br />

blanding gitt på eit grovfôr med +200 mEq/<br />

kg ts seinkar pH i urin til under 7,0. Reguler<br />

tildelinga ved å kontrollmåle pH. Verdien<br />

må ikkje under 6,0; det kan gjere kua sjuk.<br />

Kurset Friskare kyr gir glad bonde<br />

er eit pilotprosjekt i Tine-regi, der målsettinga er at deltaker ane gjennom<br />

auka kunnskap skal betre driftsresultatet på sitt bruk. Gjennom tolv samlingar<br />

og gruppearbeid, skal bøndene innom fôring, produksjons økonomi, kusignal,<br />

kalving, driftsleiing, kalv, kvigeoppdrett, grovfôr produksjon, reproduksjon,<br />

jurhelse og klauvhelse. Ny kunnskap skal vise att på botnlinja.<br />

Arvid Steen,<br />

veterinær<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 17


SIRKULÆR BIOØKONOMI<br />

Arne Sæbø,<br />

Tomas Persson<br />

og Mats Höglind<br />

forskere, NIBIO<br />

Jordliv i samspill<br />

med planter og bønder<br />

Skal vi dyrke sunne planter og større avlinger på<br />

bærekraftig vis må vi pleie jorda bedre.<br />

Jordlevende bakterier og sopper er<br />

sentrale for å sirkulere næringsstoffene<br />

i jorda. Mikroorganismene omdanner<br />

komplekse til enklere forbindelser<br />

og frigir dermed mineraler og organisk<br />

bundet nitrogen, slik at de kan tas opp<br />

av plantene. Nitrogenfiksering er ett<br />

eksempel. Bakterier, både frittlevende<br />

og de som er knyttet til planter (kløver,<br />

erteplanter, oretrær), tar nitrogen fra<br />

atmosfæren som omdannes til nitrogenforbindelser<br />

som plantene tar opp og<br />

nyttiggjør seg. Vi regner med at om lag<br />

65 prosent av nitrogenbehovet i jordbruket<br />

produseres gjennom de nevnte mikrobenes<br />

aktivitet.<br />

Det meste av fosforet i jorda er utilgjengelig<br />

for plantene. Sopper og bakterier<br />

i jorda produserer blant annet syrer<br />

og enzymer som omdanner fosforforbindelser<br />

og gjør fosfor tilgjengelige som<br />

plantenæring.<br />

Jordlivet sender signal<br />

En annen viktig effekt, som har fått oppmerksomhet<br />

først i senere år, er at noen<br />

mikroorganismer kan produsere signalmolekyler,<br />

for eksempel plantehormoner,<br />

som virker direkte inn på plantenes<br />

tilvekst. Helse og evne til å tåle tørke, salt<br />

og ubalansert næringsforsyning kan påvirkes.<br />

Plantehormoner kan for eksempel<br />

trigge planten til større rotvekst og<br />

dermed bedre evne til å ta opp vann og<br />

næringsstoffer. Plantehelse kan bli påvirket<br />

gjennom at de nyttige mikroorganismene<br />

konkurrerer med skadelige om<br />

de samme næringsstoffene, de kan produsere<br />

antibiotika, enzymer eller andre<br />

stoffer som motvirker skadelige mikroorganismer.<br />

Det finnes også eksempler<br />

på at jordlevende mikroorganismer kan<br />

aktivere plantenes immunforsvar. Spesielt<br />

mykorrhizasopper er viktige for økt<br />

toleranse for tørke, salt og frost. Hyfene<br />

til sopper kan ha betydelig mindre diameter<br />

enn planterøttene og de kommer<br />

dermed lettere til vann i de minste porene<br />

i jorda. Sopphyfer omslutter jordpartikler<br />

og bidrar på den måten til å<br />

bygge bedre struktur i jorda. Jordstruktur<br />

fremmes også ved at mykorrhiza kan<br />

skille ut stoffer som limer sammen jordpartikler.<br />

Viktig funksjonsmangfold<br />

Mangfold av arter i jorda er viktig, men<br />

enda viktigere er det at vi har et stort<br />

mangfold i funksjoner. Om vi har flere<br />

organismer som kan mineralisere organisk<br />

materiale eller binde næringsstoffer<br />

i jord, så bidrar det til et mer robust<br />

system. Dermed kan det være fornuftig<br />

å analysere jordliv ut fra funksjonene de<br />

gir, heller enn å analysere hvilke arter<br />

som finnes i jorda. Denne typen analyser<br />

blir nå utviklet videre ved hjelp av nye<br />

verktøy som blir stadig enklere å bruke.<br />

Målet kan være å tilpasse skjøtselen av<br />

jorda slik at vi får et gunstig sammensatt<br />

jordliv, som igjen gir sunne planter<br />

og store avlinger i et bærekraftig system.<br />

Økosystemtjeneste<br />

I mange sammenhenger snakkes det<br />

om hvilke nytteverdier vi kan forvente<br />

fra ulike prosesser i naturen. Det gir oss<br />

verktøy til å verdsette deler eller hele<br />

systemet vi ønsker å analysere. Vi kan<br />

for eksempel spørre oss hvilken nytte vi<br />

har av biomangfold eller av jordliv. Vi har<br />

nevnt over at et mangfold i jordlivet er<br />

nødvendig for å forsterke de prosessene<br />

som vi er avhengige av. Hvor lønnsomt er<br />

det for eksempel å skjøtte jorda på rett<br />

måte?<br />

Grensene for bærekraft sprengt<br />

Vi er opptatt av å ta vare på natur- og<br />

kulturmiljø, men jordvern blir ofte neglisjert.<br />

Jord er ikke en fornybar ressurs.<br />

Feilslått jordbrukspraksis, urbanisering<br />

og nedbygging bidrar til å ødelegge<br />

store jordarealer, ofte på steder der folk<br />

først slo seg ned, nettopp på grunn av<br />

den gode jorda. Ødelegging av matjord<br />

kan ikke sees på isolert. Vannlagring i<br />

jord, jordas evne til å rense vann, matforsyning,<br />

folkehelse, klima, natur og<br />

biomangfold kan knyttes til jord. I vår<br />

streben etter å produsere stadig billigere<br />

mat, for eksempel ved å lage større,<br />

spesialiserte produksjonsenheter, samt<br />

bruken av alt for store og tunge maskiner,<br />

har vi allerede sprengt grensene for<br />

hva som er bærekraftig. Derfor må bruken<br />

av gjødsel, maskiner og jordforbedring<br />

tilpasses, slik at vi produserer på en<br />

miljøvennlig måte. Samtidig må vi oppfylle<br />

målet om økt matproduksjon.<br />

Verdien av marginalisert jord<br />

I Norge blir mange små jordteiger overlatt<br />

til tilfeldig gjengroing. Summen av<br />

arealer i disse småteigene kan bli til et<br />

stort areal som samlet kunne ha produsert<br />

store verdier. Ny teknologi og behovet<br />

for mer biomasse (som grovfôr og<br />

fiber), kan gjøre disse arealene verdifulle<br />

igjen.<br />

18 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


SIRKULÆR BIOØKONOMI<br />

«I vår streben etter å produsere stadig<br />

billigere mat (…) har vi allerede sprengt<br />

grensene for hva som er bærekraftig.»<br />

Europeisk forskningssamarbeid er<br />

avgjørende for å skape framgang, ikke<br />

minst er det viktig for et lite land som<br />

Norge. Dette samarbeidet vil gi oss økt<br />

kunnskap om hvordan vi kan skjøtte<br />

jorda bedre, slik at vi får mer ut av den<br />

i bærekraftige systemer. Grunnleggende<br />

endringer betinger at politikerne forstår<br />

hvor viktig det er å bruke bærekraftige<br />

metoder. For å intensivere produksjonen<br />

gjennom bruk av bærekraftige metoder,<br />

må vi som et minimum sørge for å unngå<br />

å forurense jorda og unngå å ødelegge<br />

jordstrukturen ved bruk av feil innsatsfaktorer<br />

og metoder. Det store målet bør<br />

imidlertid være å forbedre jord og vekstmiljø<br />

på en bærekraftig måte, slik at vi<br />

får ut de store gevinstene det er potensial<br />

for. Vi bør kunne øke den totale produksjonen<br />

og produktiviteten og holde<br />

nede kostnadene, samtidig som en også<br />

hever kvaliteten på produktene. Bøndene<br />

må få tilgang til de rette verktøyene<br />

for å nå disse målene.<br />

Sentral sopp: Mykorrhizasopper er svært<br />

viktige for jordas toleranse for tørke,<br />

salt og frost. Foto: Theo Ruissen<br />

Bondevennen trykker fire artikler<br />

basert på prosjektet<br />

INTENSE: Intensivering av jordbruket<br />

gjennom bærekraftige<br />

metoder og innsatsfaktorer.<br />

Prosjektet undersøker hvordan vi<br />

kan øke produktiviteten i jordbruket<br />

gjennom å heve jordkvaliteten og å<br />

bruke jorda ut fra potensialet som<br />

finnes i den. INTENSE er et forskningssamarbeid<br />

innenfor FACCE<br />

SURPLUS programmet under EU<br />

sitt Horizon 2020 program. NIBIO<br />

deltar fra norsk side, finansiert fra<br />

Norges Forskningsråd. (4/4). Av lokale<br />

aktører<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 19


MOLDROK OM MOLD, MAT OG LANDBRUK<br />

Hilde Bjørkhaug<br />

er vestlending, landbruksog<br />

matsosiolog og seniorforskar<br />

ved Ruralis – Institutt for<br />

rural- og regionalforskning.<br />

Ta plass i bioøkonomien<br />

Kvifor skal bønder og folk flest bry seg<br />

om bioøkonomi? Er ikkje bioøkonomi<br />

berre endå eit høgtsvevande omgrep<br />

som styresmaktene har lansert, men<br />

som er heilt utan innhald og retning?<br />

Kvifor kan ikkje jordbruket få halde fram<br />

med det som er primæroppgåva, å produsera<br />

mat? Mon tru om eg kan greie<br />

å gje nokre fornuftige innspel til desse<br />

spørsmåla.<br />

Bioøkonomi er lansert som ei av løysingane<br />

me treng for å møta dei store<br />

samfunnsutfordringane i tida vi lever i.<br />

Høgt på lista over desse utfordringane<br />

står klimaendringane og effektane av<br />

desse på naturressursane, på mat- og<br />

ernæringssikkerheit, folk og helse. Målsettinga<br />

er å produsere nok og rett mat,<br />

grøn energi, å minimere utsleppa av<br />

skadelege gassar, og aller helst å ta opp<br />

og lagre dei gassane som triggar klimaendringane.<br />

Slik kan bioøkonomien være<br />

ein del av løysinga. Og her vil jordbruket<br />

spele ei stor rolle.<br />

Bøndene eig og driv store delar av den<br />

landbaserte produksjonen av bioressursane.<br />

Med i overkant av 40.000 jordbruksbedrifter<br />

i Noreg, er bøndene<br />

særskild viktige aktørar i framtidas bioøkonomi.<br />

I ei undersøking Ruralis (tidlegare<br />

Norsk senter for bygdeforsking)<br />

har gjennomført, svarar over halvparten<br />

av dei frå jordbruket at dei ser føre seg å<br />

vere viktige bidragsytarar. Vi ser likevel<br />

at delen er høgare innanfor skogbruket,<br />

marin sektor, og frå bioteknologi og forskingssektorane.<br />

Landbrukets organisasjonar<br />

og samvirkeorganisasjonane<br />

er aktive på sentralt hald. Her bør likevel<br />

ikkje bøndene vere sjenerte. Dei må<br />

melde seg til teneste og bidra med sine<br />

idear til utvikling og løysingar som dei<br />

oppdagar i sitt daglege virke på gardane.<br />

Bioøkonomien er ikkje berre for dei største<br />

aktørane.<br />

Men kva er nytt i bioøkonomien? Er ikkje<br />

jordbruket med sin produksjon av bioressursar<br />

sjølve definisjonen på bioøkonomi?<br />

Jo, men nei. Jordbruk har ei sjølvsagt<br />

rolle i bioøkonomien, men det er<br />

mykje som kan gjerast for å fylle behova i<br />

framtidas bioøkonomi. Det handlar om å<br />

utnytte alle ressursane betre, om å redusere<br />

klimaavtrykket, og om å produsere<br />

for nye behov og marknadar. Dette bør<br />

skje i større samspel med aktørar, næringar<br />

og sektorar som ein ikkje samarbeider<br />

med i dag, til dømes marin sektor.<br />

Transport- og avfallssektorane er også<br />

døme på viktige partnarar som vil vere<br />

opptatt av betre utnytting av nye råstoff<br />

og energikjelder i tida framover. Det er<br />

mykje kompetanse i jordbrukssektoren,<br />

men kanskje er det i møte med nye alliansepartnarar<br />

at kunnskapen får vekstvilkår<br />

og omfang utover eigen sektor.<br />

«Er ikkje jordbruket<br />

med sin produksjon<br />

av bioressursar<br />

sjølve definisjonen<br />

på bioøkonomi?<br />

Jo, men nei.»<br />

I regjeringa sin bioøkonomistrategi blir<br />

bioøkonomi definert som «berekraftig,<br />

effektiv og lønsam produksjon, uttak og<br />

utnytting av fornybare biologiske ressursar<br />

til mat, fôr, ingrediensar, helse-<br />

produkt, energi, material, kjemikaliar,<br />

papir, tekstil og andre produkt». Forsking,<br />

teknologi og IKT vert framheva<br />

som viktige støttespelarar i bioøkonomien.<br />

Biologiske ressursar i bioøkonomien<br />

kjem frå produksjon både på land<br />

og i hav, og omfattar fleire ulike sektorar.<br />

I bioøkonomien får nesten alle vere med<br />

i verdiskapinga, frå dei tradisjonelle bionæringane,<br />

industri og næringsliv, støtteapparat,<br />

kunnskap og rådgivingssektor,<br />

og marknad.<br />

Det som ikkje er med i bioøkonomien<br />

er verdiskaping basert på ikkje-fornybar<br />

karbon. Den norske oljeøkonomien skal<br />

med andre ord bli erstatta av bioøkonomien.<br />

Eit bioøkonomisamfunn er eit<br />

samfunn med lavt utslepp av klimagassar,<br />

der ressursane vi forbrukar er fornybare<br />

og inngår i sirkulære kretsløp slik<br />

20 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


MOLDROK OM MOLD, MAT OG LANDBRUK<br />

Foto: Istock<br />

at det mange i dag kallar avfall inngår<br />

som råstoff i nye verdikjeder. Det er eit<br />

samfunn der folk etterspør grøne varer<br />

og tenester. Grøne, i tydinga berekraftige<br />

og med lågt klimaavtrykk. Dette treng ikkje<br />

gå på kostnad av livskvaliteten til folk<br />

flest, men det inneberer ei stor omstilling<br />

i produksjons- og forbruksmønstra våre.<br />

Ruralis har fått oppdraget å leie forskingsprosjektet<br />

Biosmart, om korleis vi<br />

kan få til ein overgang til ein smart bioøkonomi.<br />

Med smart forstår vi ein bioøkonomi<br />

som tek på alvor dei problema<br />

dagens aktivitet skaper, og som leiter<br />

etter løysingar som framtidas generasjonar<br />

har behov for. I prosjektet står difor<br />

framsynsanalysar sentralt, men også<br />

analysar av kva rolle dagens «bioøkonomar»<br />

- blant dei bøndene - ser føre seg å<br />

spele i framtidas bioøkonomi.<br />

For at bønder og andre skal engasjere<br />

seg i bioøkonomien treng vi både visjonar<br />

og realisme. Visjonane må vere ambisiøse,<br />

men verkemidla og aktivitetane må<br />

vere konkrete. Jordbruket skal sjølvsagt<br />

produsera mat i framtida, men bioøkonomien<br />

gjer det også mogleg å skape<br />

nye produkt og verdiar frå ressursar som<br />

elles ville gått til spille. Spesielt er det<br />

knytt store forventningar til bøndenes<br />

framtidige posisjon i energimarknaden.<br />

Bioøkonomien kan også bidra til auka<br />

verdiskaping for det som i dag er jordbrukssektoren.<br />

Men då må ikkje bioøkonomi<br />

berre vere eit verbalt moldrok, som<br />

styresmaktane driv opp i jakta på svar på<br />

det siste problemet på blokka, og som<br />

legg seg når siste punktum er satt i stortingsmeldinga.<br />

Ansvaret for å halde drivet oppe i bioøkonomien<br />

kan likevel ikkje berre ligge<br />

hos sentrale styresmakter. Her må bønder,<br />

saman med kollegaer i alle delar<br />

av bioøkonomien, vise engasjement og<br />

interesse for endring, og folk flest må<br />

velje grøne varer og tenester. Om bioøkonomane<br />

lukkast, vil desse vala vere<br />

sjølvsagte.<br />

MOLDROK:<br />

drev av tørr mold<br />

grunna vind,<br />

jord arbeid – eller<br />

friskt ordskifte.<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 21


GARDSREPORTASJE<br />

Byter ikkje ut spelsauene<br />

Familien Bue i Gjesdal har spelt på lag med spelsauen i 45 år.<br />

Satsinga har gitt gevinst.<br />

Sjur Håland<br />

– Sjå føtene, seier Vilhelm Bue, og peikar<br />

på ein drektig spelsau som snur bakenden<br />

til, og avslører eit sett lange, sterke<br />

og perfekt forma bakføter.<br />

Spelsauen kunne vera utsett for mjuke<br />

hasar, eit av fleire argument som rygja-<br />

og dalaentusiastar i si tid nytta mot<br />

spelsauen. Slik er det ikkje lenger. Det<br />

finns få argument mot rasen. I alle fall i<br />

følgje far og son, Gaute og Vilhelm Bue i<br />

Gautedal på Kydland i Gjesdal.<br />

Lite tap<br />

– Han er svært god i heia, det blir oftast<br />

lite tap. I fjor sendte me opp 215 dyr først<br />

i juni og fekk heim att 213 i september,<br />

seier Vilhelm.<br />

Spelsauen er ein god morsau med<br />

svært lite lammingsvanskar, lite jurbetennelse<br />

og lite problem med skjedeframfall<br />

og vom i skinn.<br />

– Avl er ein viktig faktor for eksteriør,<br />

kjøtkvalitet, lynne og helse, men<br />

spelsauen skal og må sjølvsagt ha godt<br />

fôr og stell, held Vilhelm fram. Han understrekar<br />

at berre rundballane med<br />

den tørraste og finaste siloen blir brukt<br />

i sauehuset.<br />

Sjølvmelding<br />

– Kva er du mest nøgd med i sauedrifta?<br />

– Det blir ein sportskommentar. Ingen<br />

over, ingen ved sida. Eg er overtydd<br />

om at spelsauen er den ideelle sauerasen,<br />

seier Vilhelm.<br />

– Kva vil du gjera betre eller annleis?<br />

– Vanskeleg å svara på sånn umiddelbart.<br />

Eg vil halde fram med heiedrifta.<br />

Så lenge far er med kan eg halde produksjonen<br />

på dagens nivå. Når han<br />

Suveren med dyra<br />

Bureisingsbruket, ein del av Kydlandsgarden,<br />

vart etablert i 1954. I 2002 fekk<br />

Gaute kjøpt jorda tilhøyrande hovudbruket.<br />

Det har gitt høve til å ekspandera.<br />

Vilhelm held fram at han har vore bonde<br />

frå han var 12 år. Han tok over garden i<br />

2013. Far, Gaute, skryt gjerne av sonen:<br />

– Han er suveren med dyra.<br />

Medan spelsauene rår grunnen i den<br />

eldste bygningen, har Vilhelm teke i bruk<br />

eit nytt mjølkerobotfjøs til kyrne, kor han<br />

leverer 300.000 liter med mjølk kvart år.<br />

Talet på sauer er 130 vinterfôra.<br />

– Me var oppe i 150 på det meste, men<br />

då vart det for fullt i sauehuset. Det var<br />

lite å henta på dei siste 20, dessutan<br />

høver det godt å ha litt færre no i desse<br />

overproduksjonstidene, seier Vilhelm.<br />

Ønskjer to lam<br />

Dei 130 sauene kjem til å kvittera med<br />

240 lam, når lemminga, som startar<br />

kring første april, er ferdig. Spel gir færre<br />

lam enn Norsk kvit sau (NKS). Målet<br />

er to lam per sau.<br />

Lysinga synar at 80 sauer skal ha to<br />

lam, medan 17 kjem til å få tre. Resten,<br />

med unnatak av tre tome sauer, får eitt<br />

lam.<br />

– Mesteparten av desse er lammalam,<br />

forklarer Vilhelm.<br />

Spelsauen visar brunsten godt. Tilslaget<br />

på seminbruken har vore god i haust.<br />

– 80 prosent. Tretten sauer skal ha to,<br />

to skal ha tre, seks skal ha eitt lam, medan<br />

to var tome, summerer Vilhelm.<br />

trappar ned, vil eg redusera besetninga.<br />

Eg vil ikkje ha fleire dyr enn eg<br />

greier å handtera.<br />

– Råd til andre med liknande produksjon?<br />

– Vær ein observant sauebonde. Noter<br />

ned det du ser til ei kvar tid. Og så<br />

må du bruka tid i dyreflokken. Eg vil<br />

ikkje ha dyr som klumpar seg saman<br />

i motsett ende når eg går inn i bingen.<br />

Kjenner individa<br />

God sau blir ikkje til av seg sjølv. Vilhelm<br />

kjenner kvart einaste individ og snakkar<br />

med dyra. Han veit nummeret, kven<br />

mora er og kva genetiske eigenskaper<br />

dyret har. I tillegg er pennen flittig i bruk,<br />

noko ei papirbunke på salongbordet vitnar<br />

om.<br />

– Eg lagar tabellar og skriv ned det<br />

meste som er relevant. Eg noterer til og<br />

med korleis klangen på bjøllene er og<br />

storleiken på klaven, illustrerer han.<br />

Dei brukar både semin og naturleg<br />

paring.<br />

– Avlsarbeid er utruleg interessant.<br />

Men arbeidet er svært tidkrevjande og eg<br />

får nok ikkje betalt for alt ekstraarbeidet,<br />

seier Vilhelm<br />

Sel kåra vêrlam<br />

Avlen gir likevel bonus i form av betre eksteriør<br />

og meir produktive dyr.<br />

– Ja, og så bidreg avlsframgangen til<br />

at me får selt ein del kåra vêrlam. Avl<br />

fremjar merksemda mot spelsauen. Me<br />

var mest åleine ein periode med denne<br />

rasen. No er det mykje meir spel å sjå<br />

rundt om i distriktet.<br />

– Kvifor vil nokre sauebønder ha spel i<br />

staden for NKS?<br />

– I tillegg til lite problem i lemminga,<br />

er morseigenskapane eineståande gode,<br />

forklarar Vilhelm.<br />

– No har avlsframgangen ført til at<br />

også slaktevektene har blitt løfta. Me har<br />

ikkje tapt på grunn av gjeldande klassifiseringssystem.<br />

Lamma er noko lettare<br />

enn NKS, enkelte fell under Gourmetlam-klassen,<br />

men klarer likevel lammetilskotet.<br />

I fjor låg snitt-slaktevekta på 18,2 kilo.<br />

I 2015 var talet 19,5 kilo.<br />

Til garden høyrer 150 dekar dyrka<br />

mark, 400 dekar kulturbeite og kring<br />

1000 dekar utmarksbeite.<br />

– Det betyr at me har rikeleg med<br />

areal til beiting av sauer og lam om våren.<br />

Rundt 10. juni blir 220 dyr sendt til<br />

Brelandsheia i Åseral, fortel Vilhelm. Det<br />

er ein praksis dei har hatt i 50 år.<br />

22 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


GARDSREPORTASJE<br />

«... Ingen over, ingen ved sida.<br />

Eg er overtydd om at spelsauen<br />

er den ideelle sauerasen.»<br />

VILHELM BUE<br />

Sprek heiesmale<br />

– Kvifor sender de smalen til heis?<br />

– Heia er ein del av drifta og høyrer<br />

til tradisjonane på garden. Sauene som<br />

får sommaren på heia held seg utruleg<br />

spreke og friske. Me slepp makkakurane<br />

og sparer mange tusenlappar i<br />

medisinbruk. Dessutan nyttar me viktige<br />

beiteressursar og bidreg til å halda jaktterrenget<br />

og kulturlandskapet ved like,<br />

seier bonden<br />

Bør avvikla importen<br />

– Saueprodusentane slit med overproduksjon<br />

for tida. Kva tenkjer du om det?<br />

– Eg ser det jo på oppgjersprisen.<br />

2015 var eit kronår. 2016 og 2017 har vore<br />

ti kroner kiloen dårlegare. Me slakta to<br />

kyr i vinter. Kiloprisen for desse var sju<br />

kroner høgare enn det me fekk for fersk<br />

Gourmetlam. Importkvoten på 600 tonn<br />

frå Island burde vore avvikla. I tillegg må<br />

arbeidet med produktutvikling og sal<br />

styrkast. Me er for slakke på sal. At det<br />

til dømes ikkje skal vera lammekjøt å<br />

finna i butikkane i Bjerkreim, høyrer ikkje<br />

heime nokon stad. Eg er også kritisk<br />

til grossistleddet som tar for stor del av<br />

kaka. Gapet her må reduserast.<br />

– Kva med å utvikla eiga merkevare.<br />

Spelsau frå Gjesdal, hadde det vore noko?<br />

– Nei, det må gå an å vera volumproduserande<br />

bønder. Me ønskjer å driva<br />

kvalitetsproduksjon og vil at varemottakaren,<br />

i vårt tilfelle Nortura, tar seg av<br />

salet og den sida av verdiskapinga for<br />

oss.<br />

– De har snakka varmt om spelsauen.<br />

Har ikkje rasen ei negativ side?<br />

– He, he. Det må vera at han er litt<br />

for kvikk, og litt for flink til å hoppa over<br />

gjerda.<br />

Gromsauen: 2080 er spelsøya Gaute t.v. og<br />

Vilhelm Bue aller helst vil syna fram. Ho er<br />

fødd i 2012, og er dermed ein av dei eldste<br />

sauene i flokken. I fjor fekk ho firlingar. Tre<br />

av desse lamma er sette inn i avlen. Lysinga<br />

har avslørt at ho ventar tre lam til våren.<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 23


MIN VENN BONDEN<br />

Redningsmannen<br />

Eg har ein<br />

venn som er bonde.<br />

Han kan vere både det<br />

eine og det andre, og<br />

ofte er han det andre.<br />

I denne spalta vil<br />

han bli kalla<br />

bondevennen.<br />

Nokre gonger må ein til fjells. Og har<br />

ein små ungar er det ofte hyggelegare å<br />

drøyme om fjellturen enn å gjennomføre<br />

han. Ein har gjerne drøymt for lenge og<br />

skrudd forventingane for høgt? Korleis<br />

vil det ikkje bli å gli bortover dei kvite viddene,<br />

har ein tenkt på veg heim frå jobb.<br />

Ein har leigd hytte og sjekka YR.no fem<br />

gonger om dagen.<br />

Men så viser det seg at det tar mykje<br />

lengre tid å pakke enn ein hadde tenkt.<br />

Og så viser det seg at ein ikkje kjem av<br />

garde så tidleg som ein hadde planlagt.<br />

Og så viser det seg – verst av alt – at ungane<br />

ikkje har den same gleda over å slite<br />

i motbakkar som deg. Det går for fort,<br />

er for slitsamt. Er snart eitt år sidan sist<br />

dei prøvde skia. Og ei har ski som er for<br />

lange og ein har ski som er altfor korte,<br />

og dei legg seg ned i snøfennene og skrik<br />

som iltre lemen. Dei vil ikkje meir! Og<br />

det hjelp ikkje same kor mykje du lokkar<br />

med sjokolade og kjeks. Lenger enn den<br />

andre bakken kom de ikkje denne gongen<br />

heller. Ja, ja, nista var iallfall god.<br />

Men først må ein jo komme seg til<br />

fjells, og allereie halvegs slutta bilen min<br />

å fungere. Ei varsellampe blinka illevarslande<br />

og oransje. Og etter ei tid dukka<br />

det opp ei til. Motorkrafta var ikkje som<br />

ho bruka og andletet mitt skifta farge til<br />

askegrått.<br />

Tilfeldigvis var dette i bygda til min<br />

venn bonden, og eg måtte difor ta med<br />

meg heile familien og rulle roleg ned til<br />

garden hans for å søke nødhamn. Alle<br />

ungane grein og såg for seg fjelleventyret<br />

og opphaldet på den leigde hytta svinne.<br />

Det var iskaldt og mørkt. Alle verkstader<br />

var stengt. Foreldra deira mumla<br />

om redningsbilar og bussar heim.<br />

Ein kan seie mykje om min gode venn<br />

bonden, og det har eg i sanning også<br />

gjort, men ein praktisk og løysingsorientert<br />

mann, det er han. Ein redningsmann,<br />

som tok i mot oss med opne<br />

armar. Fyrte i omnen, serverte te og<br />

fekk tak i privatnummer til alle bygdas<br />

bilmekanikarar. Hans første ord då me<br />

kom var: - Sjølvsagt skal me få dokker til<br />

fjells. Og slik gjekk det også til slutt, då<br />

alle telefonnummer var prøvd. Han lånte<br />

oss sin eigen bil og stod på tunet og vinka<br />

då me drog.<br />

Og så forsvann eg og mine ut av soga,<br />

og min gode venn bonden blei sittande<br />

igjen som dagens helt i våre auger. Men<br />

kanskje var ikkje handlinga hans berre<br />

usjølvisk? Kanskje var det slik at han<br />

ville ha oss ut av huset raskast mulig?<br />

Var han ikkje i overkant ivrig etter å låne<br />

vekk bilen sin? Det var iallfall påfallande<br />

kor raskt han rydda huset, dusja og kom<br />

seg i finkleda etterpå. Det tok ikkje lang<br />

tid før han tende stearinlykta som stod<br />

utanfor døra. Grønsakene han kutta i<br />

små, perfekte terningar på kjøkenet, var<br />

dei alle saman til han? Vinen som han<br />

trakk opp, skulle han drikke den åleine?<br />

Bilen som parkerte på tunet og den<br />

kvinnelege biblioteksjefen som steig ut.<br />

Hadde ho til hensikt å køyre heim igjen<br />

same kveld?<br />

Det er slike tankar som berre bles<br />

i vinden, og eg aldri vil få svar på. Med<br />

mindre eg diktar dei opp sjølv. Velsigne<br />

han og ho. Same kva.<br />

Foto: Istock<br />

24 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


Manar til klimadugnad<br />

Med boka «Klimasmart landbruk» freistar landbruksnestor<br />

Reidar Almås å vekkje til klimadugnad for landbruket. Måtte han lukkast.<br />

Bothild Å. Nordsletten<br />

BOKMELDING<br />

Er kua ein klimaversting? Er økologisk<br />

landbruk løysinga? Skal myra få ligge i<br />

fred? Kva kan landbruket og den einskilde<br />

bonden gjera i møte med klimaendringane?<br />

Spørsmåla er mange i klimadebatten,<br />

og det er lett å gå seg vill. Då<br />

er Reidar Almås si nye bok «Klimasmart<br />

landbruk» god å ty til.<br />

Må bli smartare<br />

Steg for steg, i ein personleg og engasjert<br />

tone, gjer den røynde professoren<br />

frå Ruralis (Institutt for rural og regionalforsking),<br />

greie for både naturgitte<br />

og politiske føresetnadar for landbruket<br />

- og for eit mogleg grønt skifte, i Noreg.<br />

Økologiske særtrekk og jordbruksområde<br />

blir presentert, landsdel for landsdel.<br />

Forfattaren slår tidleg fast at graslandet<br />

Noreg er som skapt for beitande<br />

drøvtyggjarar. Korkje husdyrhaldet eller<br />

planteproduksjonen vår kan nokon gong<br />

bli heilt utsleppsfri. Men utsleppa kan<br />

reduserast ved hjelp av betre agronomi,<br />

teknologi og klimasmart landbrukspolitikk,<br />

understrekar Almås. Han gir konkrete<br />

døme på korleis, og skryt av ordninga<br />

for klimarådgjeving på gardsnivå.<br />

Teknologioptimismen blant norske bønder,<br />

den gode dyrevelferda og trygg mat<br />

er alle gode føresetnadar for å lukkast,<br />

meiner han.<br />

Oversiktleg<br />

For den som let seg forvirre av ein tidvis<br />

oppheita klima-og landbruksdebatt ,<br />

er forfattaren sin gjennomgang av omstridde<br />

tema som nydyrking av myr, brasiliansk<br />

soya og økologisk<br />

landbruk oversiktleg og<br />

opplysande. Avsnitta om<br />

verda ikring oss, om risiko<br />

for natur – eller menneskeskapte<br />

katastrofar,<br />

internasjonale handelsavtalar,<br />

Trump og Brexit,<br />

set den heimlege debatten<br />

i perspektiv.<br />

Ønskeliste<br />

Der klimadebatten<br />

ofte er abstrakt og full<br />

av store ord, er Almås<br />

si bok prisverdig konkret.<br />

Avsluttingsvis<br />

lanserer forfattaren<br />

ei ønskeliste over<br />

tiltak han vil satsa<br />

på, om han var klimaminister<br />

for ein<br />

dag:<br />

−−<br />

Biokol for karbonbinding og jordforbetring.<br />

−−<br />

Førsteråd for klimatiltak på gardsnivå.<br />

−−<br />

Sterkare stimulans av beiting på innog<br />

utmark.<br />

−−<br />

Etablering av biogassanlegg frå husdyrgjødsel<br />

og anna biologisk avfall.<br />

Ny bok: ”Klimasmart landbruk”<br />

er gitt ut på forlaget<br />

Snøfugl.<br />

−−<br />

Stimulans av hogst og meir bruk av<br />

tre i bygg.<br />

Denne lesaren skulle gjerne sett at<br />

Almås fekk prøva seg i ministerstolen.<br />

Dei som vil vita meir om framlegga hans,<br />

bør skaffa seg boka.<br />

Fylkesmannen i Rogaland informerer<br />

Denne veka blir produksjonstilskotet og avløysartilskotet for<br />

søknaden i 2017 utbetalt.<br />

Tilskota blir no utbetalt ein gong i året. Det er tilskotet for<br />

dyretal og areal som det blei søkt på i mai og oktober 2017,<br />

som no kjem til utbetaling.<br />

Vedtaksbrev<br />

Når du mottek tilskotet får du eit vedtaksbrev (tilskotsbrev)<br />

i meldingsboksen din i Altinn. Du vil få ein SMS og/eller e-<br />

post om at tilskotsbrevet er lagt i Altinn.<br />

Du kan klage på vedtaket innan tre veker etter at du har<br />

fått vedtaksbrevet i Altinn.<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 25


ATTLEGG<br />

Vegansk framgang<br />

• Salet av plantebasert mat gjekk i USA<br />

opp over åtte prosent frå 2016 til 2017.<br />

• I fjor auka salet av plantebasert mjølk<br />

i USA med over tre prosent, medan<br />

salet av kumjølk gjekk ned fem prosent.<br />

Salet er venta å gå ned med nye<br />

11 prosent fram mot 2020.<br />

• Innan tre år er det venta at plantebaserte<br />

meierialternativ vil utgjera<br />

40 prosent av den totale amerikanske<br />

marknaden for både mjølkefrie<br />

og mjølkebaserte drikkevarer, opp 25<br />

prosent berre frå 2016.<br />

• Trendforskarar trur at mjølk laga av<br />

bygg, hamp, erter, linfrø og quinoa-frø<br />

vil ta marknadsdelar frå tradisjonell<br />

mjølk.<br />

• Murray Goulburn, den største leverandøren<br />

av meieriprodukt i Australia,<br />

opplevde ein nedgang i mjølkesalet på<br />

22 prosent frå 2016 til 17.<br />

• Den globale marknaden for vegansk<br />

ost vekst også og kan bli verdt rundt<br />

fire milliardar dollar i 2024.<br />

• Sal av protein frå erter er i ferd med å<br />

bli ein hit i den plantebaserte matsektoren<br />

og kan vera verdt 104 millionar<br />

USD i 2026.<br />

• Den globale marknaden for kjøtsubstitutt<br />

er venta å veksa med over åtte<br />

prosent kvart år fram til 2020. Denne<br />

marknaden kan då vera verdt over<br />

fem milliardar dollar.<br />

Kjelde: Forbes Magazine<br />

Foto: Istock<br />

Fruktavlinga 2017<br />

Klimaet herjar med norsk fruktdyrking.<br />

Fjoråret var prega av mykje regn, vind,<br />

hagl og frostskader samt lite sol og varme.<br />

Ein del frukt vart det, trass i alt. Her er<br />

oversikta, henta frå bladet Norsk Frukt<br />

og bær.<br />

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gj. snitt 2017<br />

Eple* 7585 5 254 5 910 6 754 7 740 5 205 7 632 6 583 6 877<br />

Pære 220 191 170 120 250 109 147 172 159<br />

Plomme 1039 922 818 1 290 1 143 1 174 1 165 1 079 1 709<br />

Moreller 329 359 405 488 583 384 491 434 447<br />

Sum 9 173 6 726 7 303 8 652 9 716 6 872 9 435 8 268 9 192<br />

Tabellen viser samla fruktavling for 2017 i tonn, samanlikna med tidlegare år. * Inkludert klasse 1 til fabrikk.<br />

Kjelde: Norsk Frukt og bær<br />

26 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


Slutten for MRSA?<br />

ATTLEGG<br />

Les<br />

Bondevennen<br />

digitalt<br />

Bondevennen har fått<br />

ny nettløysing.<br />

Alle artiklane frå bladet<br />

ligg no gratis tilgjengeleg<br />

elektronisk for deg<br />

som abonnent.<br />

Har du hatt digital tilgang på<br />

Bondevennen.no frå før må du<br />

registrera deg på ny.<br />

Så enkelt er det<br />

å registrera seg:<br />

1<br />

Mikrobiologar ved Rockefeller universitet<br />

i New York kan ha funne eit nytt, kraftfullt<br />

antibiotika - i jorda. I ein ny studie i tidsskriftet<br />

Nature Microbiology skriv Sean<br />

Brady og hans kollegaer at dei har oppdaga<br />

ein ny klasse antibiotika, som dei<br />

har skilt ut frå ukjende mikroorganismar<br />

som lever i jord.<br />

Den nydøypte antibiotikaklassen malacidins,<br />

drep fleire typer superbakteriar,<br />

inkludert den frykta MRSA, visstnok utan<br />

å skapa resistens.<br />

Slakteri blir filma<br />

Frå mai skal alle slakteri i Storbritannia<br />

overvakast med kamera, melder nettstaden<br />

Farmers Guardian. Miljøminister<br />

Michael Gove stadfestar lovendringa etter<br />

ein høyringsrunde der 99 prosent av<br />

dei 4000 som svarte støtta overvaking<br />

av slakteri der også levande dyr oppheld<br />

seg. Ministeren viser til at folk flest ynskjer<br />

at dyr skal oppleva god velferd, og<br />

bli handsama med respekt i alle stadia<br />

av livet. Lovendringa gir også offentlege<br />

veterinærar uavgrensa tilgang til dei siste<br />

90 dagars filmopptak.<br />

Foto: Istock<br />

Foto: Istock<br />

Nyvinninga kjem ikkje på apoteket<br />

med ein gong, åtvarar mikrobiologane.<br />

Det tek årevis å teste ut og godkjenne eit<br />

nytt lækjemiddel for sal. Oppdaginga understreker<br />

likevel ei viktig kjensgjerning,<br />

seier Brady til Washington Post:<br />

- Ei verd av potensielt nyttig, ubrukt<br />

biomangfald ventar på å bli oppdaga.<br />

Gå til www.bondevennen.no<br />

Klikk på ”Få digital tilgang”<br />

i høgre marg.<br />

2<br />

Fyll ut kontaktopplysningar<br />

på den som abonnementet<br />

er registrert på.<br />

3<br />

Du mottar eit passord til<br />

e-postadressen du registrerte<br />

og kan logga deg inn for å lesa<br />

dei låste artiklane.<br />

Treng du hjelp?<br />

Me hjelper deg gjerne.<br />

Ta kontakt på<br />

telefon 51 88 72 61 eller<br />

post@bondevennen.no<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 27


FAGLAG OG MØTE<br />

ROGALAND<br />

Årsmøte i Norsk Holstein<br />

16. - 17. mars<br />

Årsmøtet blir fredag 16. mars på Bryne<br />

Kro & Hotell.<br />

Her blir det møte med påfølgende middag.<br />

Her er det selvfølgelig mulighet for<br />

overnatting og det går buss til Stavanger<br />

Lufthavn, Sola.<br />

Lørdag 17. mars blir det gardsbesøk hos<br />

Tjemsland Holstein v/Kristian Skrettingland.<br />

Fatland kommer og griller.<br />

Besetningen har 54 årskyr og ligger høyt<br />

på listen over landets høytytende besetninger.<br />

Han har også ei ku som passerte 100<br />

tonn i livsytelse i 2017. Kristian er veldig<br />

avlsinteressert og har i flere år nå fått lagt<br />

inn embryo. Dette har resultert i flere dyr<br />

med høye genomiske verdier, og vakt interesse<br />

hos utenlandske avlsforeninger.<br />

Ungdyr og gjeldkyr flyttet inn i et nytt fjøs i<br />

2018, og melkekyrne går i et robotfjøs fra 2010.<br />

Alle storfeinteresserte er velkomne!<br />

Sauekafé<br />

Tysdag 6. mars kl 19.30 på kommunehuset<br />

på Vikeså.<br />

Supersauen, ved John Olav Husebø, veldig<br />

gild å høyre på. Glimrende for bruksbesetningar<br />

Sau, fôring ,råmjølk, fram til lemming,<br />

ved Ole Anfinn Røysland<br />

Orientering om erfaringsgrupper som vi<br />

har planer å starte med.<br />

Velkomen. Dette bli gildt.<br />

Bjerkreim Sau og Geit<br />

Klepp Rekneskapslag<br />

Velkommen til årsmøte, tirsdag 6. mars<br />

2018, kl 19.00 på Særheim<br />

I tillegg til årsmøtesaker og nytt på<br />

skattefronten, vil bonde, Jørn Viste, holde<br />

et spennende og fremtidsretta foredrag<br />

om ”Kretsløptolken – for betre N og P<br />

utnytting på gardsnivå”.<br />

God servering – alle medlemmer<br />

velkomne<br />

Bondelagsbowling<br />

Bjerkreim Bondelag inviterer medlemmer<br />

m/fylgje til bowling og biff fredag 16.<br />

mars.<br />

Avreise Esso kl 18.45. Bowlinga tar bondelaget,<br />

biffen på Big Horn Steak House betaler<br />

kvar og ein for sjølv. Påmelding innan<br />

9. mars til Bente Gro 412 13 619<br />

Styret, Bjerkreim Bondelag<br />

Nye sauhus<br />

Lørdag 10. mars kl. 10.00 blir det omvisning<br />

i to nye sauhus hos Tor Henning Sleveland<br />

og Jostein Sleveland.<br />

Vi begynner hos Tor Henning og så forflytter<br />

vi oss til Jostein etterpå. Her får vi også<br />

et lite kurs i klauvskjæring.<br />

Det blir servert grillmat.<br />

Møt opp til fagdag og sosialt samvær før<br />

lamminga begynner.<br />

Arr. Helleland Sau og Geit<br />

Jerninnsamling<br />

hjå Odd Sele, Selevn. 81, lørdag 3. mars<br />

kl. 10.00 – 14.00.<br />

Spiker og småting i bøtter e.l.<br />

Arr.: Bore Bondelag<br />

Mjølk + ammeku?<br />

Møte 15.03 i Bjerkreim. Ei oppfølging<br />

etter møte i mars i fjor- mulighetene for å<br />

innfri lausdriftskravet med utgangspunkt<br />

i eigen kvote, eige driftsgrunnlag og<br />

kanskje eksisterande bygg?<br />

Fjosvandring + teori vil belysa dette.<br />

18.30 – møt hjå, Kåre Fuglestad, Berland<br />

50. Me får innblikk i ombygginga hans. Me<br />

fortset så til, Thor Arne Steinsland, Steinsland<br />

45. Han har bygd om, samt installert<br />

måkerobot som samlar med seg lorten.<br />

Kjetil Slettebø, Fjøssystemer, vil fortelja<br />

om løysingane som er valgt, samt eigna<br />

i-mek, mm. Jostein Røysland, Bjerkreim<br />

Rekneskapskontor, legg fram tal for økonomien<br />

ved bygg til eigen kvote , ulike str.<br />

Innovasjon Norge vert med. Kva tenkjer dei<br />

om ulike løysingar. Korleis skal ein planlegga<br />

for å koma i mål.<br />

Sjølvsagt blir det mat.<br />

Samarbeid med produsentutval i Nortura<br />

og Tine.<br />

Styret, Bjerkreim Bondelag<br />

Bondekafe på Bore Samf.hus<br />

torsdag 8. mars kl. 19.30.<br />

Adv. Endre Skjørestad blir med.<br />

Pizza og brus.<br />

Alle velkomne.<br />

Arr.: Bore-, Orre og Klepp Bondelag<br />

Damenes aften i Bjerkreim<br />

8. mars kl 19.30 på Kløgetvedttunet.<br />

Besøk av veterinær, Siv Meling, som har<br />

mye på agendaen når det gjelder vårens<br />

eventyr: lemming. Ta med spørsmål om<br />

ting du eller noen i heimen lurer på om<br />

lemming. Det blir servert suppe og søtt<br />

som vanlig. Påmelding innen 3.3 til Serine<br />

938 02 595. Velkommen<br />

Styret, Bjerkreim Bondelag<br />

Vårmøte<br />

Vi inviterer til vårmøte onsdag 7. mars<br />

kl 19.30 i smalhuset hjå Finn Aarrestad,<br />

på Krogedal i Søredalen (inn med Tveit<br />

Bygdehus).<br />

Representant fra Mattilsynet kommer for<br />

å snakke om smitteforebyggende tiltak og<br />

generell dyrevelferd på sau.<br />

Stian Espedal tar og opp noen aktuelle<br />

tema både i teori og praksis.<br />

Vi tenner grillen og serverer grillmat og<br />

kaffi/ te.<br />

Kle dere etter utetemperaturen.<br />

Velkommen til trivelig kveld for alle saueinteresserte!<br />

Vi ønsker spesielt nye medlemmer fra<br />

Klepp og Sola velkommen!<br />

Styret i Sandnes Sau og Geit<br />

Fagsamlingar grovfôr<br />

Tema blir innan tiltak i eng og beite våren<br />

2018.<br />

Møt der det passar best:<br />

08.03. Kl 19.00-21.00 Grendahuset, Ombo.<br />

Med BL på Ombo.<br />

13.03. Kl 19.00-21.30 FKRA, Varhaug. Med<br />

BL i Søre Hå og FK Varhaug.<br />

14.03. Kl 19.00-21.00 Fogn Eldresenter.<br />

Med BL på Fogn.<br />

20.03. Kl 19.00-21.30 Rennesøy, kommunehuset.<br />

Med Rennesøy kommune.<br />

Velkommen!<br />

Arr.: NLR Rogaland, lokale bondelag<br />

og Rennesøy kommune.<br />

Ullinnsamlingsdag<br />

Sør-Jæren Sau og Geit arrangerer ullinnsamling<br />

lørdag 10. mars 2018 mellom kl.<br />

10.00 og 12.00 på Felleskjøpet Varhaug.<br />

Nortura vil ha container stående, mens<br />

Fatland stiller med lastebil og tilhenger.<br />

Her er alle garantert å få levere ullsekkene<br />

sine.<br />

Laget håper på en trivelig ”ulldag” med<br />

godt sauadrøs.<br />

Vi serverer kaffe og noe å bite i.<br />

Vel møtt!<br />

Styret<br />

Time Svineavlslag<br />

Årsmøte 7. mars kl. 19.30 på Bryne Kro<br />

og Hotell.<br />

Repr. frå Fjøssystemer vert med oss.<br />

Vel møtt.<br />

Styret<br />

Plastikkinnsamling<br />

lørdag 24. februar kl 09.00- 12.00, hjå<br />

Ragnvald Horpestad, Orrevegen 468.<br />

Vel møtt.<br />

Fram 4H<br />

Grovfôrdag<br />

NLR Rogaland ynskjer velkommen til<br />

fagdag grovfôr 7. mars, Isvik bedehus,<br />

Isvik (Rett nord for KIWI) kl 10.30-15.00.<br />

Desse vert med:<br />

Trond Børresen NMBU:<br />

Asbjørn Ramsli, Miljøkalk<br />

Ole Arnfinn Røysland, NLR Rogland<br />

Håkon Pedersen, NLR Rogaland<br />

Magnus Haugland NLR Rogaland<br />

Harald Hetland, NLR Rogaland<br />

Fullt program på bondevennen.no<br />

Stormøte SørJæren og<br />

Time Sau og Geit<br />

Undheim Samfunnshus, onsdag 7. mars,<br />

kl 19.00.<br />

Tema: Bedre velferd for sau og bonde?<br />

Jon Olav Husabø frå Sogn.<br />

Arvid Reiersen - Mattilsynet.<br />

Atle Domke- praktiserende veterinær.<br />

Alle er hjerteleg velkomne! Middag.<br />

Helsing styrene<br />

28 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


FAGLAG OG MØTE<br />

FRÅ BONDE TIL BONDE<br />

ROGALAND<br />

Plastinnsamling Nærbø<br />

Laurdag 3.3. kl. 10.00 – 12.00,<br />

tomt ved Gann Tre, Bjorhaug industri område. Me tar nett, kr 50,-<br />

pr. person.<br />

Vigre 4H<br />

AGDER<br />

Ulldømekurs Avls- og bruksbesetninger<br />

Mandag 5. mars kl 19.30 Tonstadli.<br />

Kurshalder Kjell Steinar Løland.<br />

Det blir mulighet til å kjøpe ulldømesett.<br />

Vest Agder Sau og Geit<br />

MASKINAR/UTSTYR kjøp<br />

Ønsker å kjøpe traktorer<br />

for videresalg<br />

Hovedsakelig eksport<br />

Ta kontakt for rask og enkel handel<br />

Sivertsen landbruk<br />

Tlf. 982 67 745<br />

MASKINAR/UTSTYR salg<br />

Drensrør med filter<br />

Stokka AS<br />

Tlf. 915 15 378<br />

ARBEID<br />

Arbeid utføres<br />

Saueklipper, nå tilbake frå New<br />

Zealand, ledig for oppdrag.<br />

Ole Petter Ljosdal Tlf. 99 35 72 53<br />

Ole.p.ljos@gmail.com<br />

DIVERSE<br />

Ynskjer å låne spreieareal<br />

Har du ledig jord, frakter eg<br />

gjødsla til deg.<br />

Ring 930 02 901 Eivind<br />

Melkekvote og jord<br />

ønskes leid, Rogaland.<br />

Mob. 975 15 238.<br />

Billig, solla skjellsand<br />

til salgs. Levert eller ferdig spredt.<br />

Morten Ullenes tlf. 900 16 817<br />

Ønsker å leige jord<br />

Alt av interesse. Grovfor og beite til<br />

sau (Sør Rogaland)<br />

Tlf.: 975 03 104<br />

For oppsett av gjerde<br />

ring og få tilbud:<br />

Veshovda Drift AS<br />

/v Rolf Gravdal tlf 97 19 60 45<br />

Kjøle- og fryseanlegg/<br />

varmepumper<br />

Sola Kjøleservice,<br />

tlf. 918 53 800<br />

Hytter, innredning og utstyr for fôring<br />

og stell av kalver. Tel. 908 26 618<br />

www.godkalven.no<br />

Neste Bonde vennen kjem 9. mars<br />

Bv 9 9. mars<br />

Bv 10<br />

Bv 11*<br />

Bv 12<br />

Bv 13<br />

16. mars<br />

28. mars<br />

13. april<br />

20. april<br />

Fristen for annonsar er torsdag veka før utgjeving.<br />

*Bladet har annonsefrist 20. mars.<br />

TEMADAG SAU OG LAM<br />

I FK BUTIKKEN SANDNES TORSDAG 8. MARS<br />

Enkel servering!<br />

779,-<br />

Eks. mva.<br />

LETTGRIND<br />

MED ØRE<br />

÷15%<br />

655,-<br />

Eks. mva.<br />

HYGIENE-<br />

ARTIKLER SAU<br />

÷20%<br />

Stian Espedal fra Nortura og Ragnvald Gramstad<br />

fra NLR holder foredrag angående:<br />

• Situasjonen i markedet<br />

• Utfordring Leverikte/Haemonchus<br />

• Hygiene/fôring av kopplam<br />

• Tiltak såing/gjødsling etter 2017<br />

• Grøfting<br />

Gode tilbud på drens-/gjerdemateriell<br />

FK SANDNES<br />

Tlf. 47 80 11 80<br />

Tilbudene gjelder 8. mars,<br />

så langt beholdningen rekker.<br />

Foredrag<br />

kl. 10, 13 og 16<br />

i FK butikken<br />

Sandnes<br />

BONDEVENNEN Nr. 8 - 2. mars 2018 29


Alle som bestiller<br />

plansilo<br />

i løpet av 2018 får med<br />

plastikk/folie<br />

til første siloen.<br />

Vi bygger på<br />

Jærsk nøysomhet<br />

Kombivogn 2 x 4m<br />

45.000,- + mva<br />

TRELAST<br />

eikelsag@online.no<br />

Tlf. 48 15 45 05/99 44 79 03<br />

99 15 52 33<br />

VI KAN<br />

LANDBRUK!<br />

Våre sertifiserte<br />

elektrikere utfører<br />

elkontroll og termografering<br />

i landbruket.<br />

Vi er DSB og<br />

FG-godkjent.<br />

Gunnar Høien AS<br />

Tlf. 900 79 400<br />

GJØDSEL TRANSPORT<br />

Vi utfører transport og utkjøring av alle typer<br />

gjødsel med lastebil. 30 m 3 og 34 m 3 vogner.<br />

borge.meland@gmail.com<br />

Mob.: 911 74 250<br />

Transportkasse<br />

Kalv, gris og sau<br />

Mål B 2m L 1,6m H 1,2m<br />

kr 17.500,- + mva<br />

www.ave.no - Tlf. 09543<br />

Jærvegen 67, Nærbø<br />

I tillegg til alle typer<br />

betongsaging tilbys:<br />

• KJERNEBORING<br />

• MEISLING<br />

• ALT I RIVING<br />

Vi utfører rilling av<br />

spaltegulv/oppsamlings<br />

areal i fjøs, med<br />

gode erfaringer.<br />

Mobil 415 47 480 - www.pgtransport.no<br />

Nesvik Landbruksbygg as<br />

Leverandør av komplette landbruksbygg<br />

• Betongarbeid<br />

• Påbygg<br />

• Nybygg<br />

• Betongelement<br />

• Rehab av fjøs<br />

• Betongsaging<br />

• Kjerneboring<br />

• Meisling<br />

• Stålsperr<br />

• PVC dører-vindu<br />

Stian Nesvik, 957 60 445 / E-post: stian@nesvik-lb.no<br />

Sigmund Nesvik, 904 08 978/ E-post: sigmund.nesvik@gmail.com<br />

REPARASJON AV LANDBRUKSMASKINER<br />

4343 ORRE - TLF. 51 42 81 00<br />

MOB. 911 50 314 - 986 55 414<br />

Vi utfører alt innen<br />

bolig- og landbruksbygg<br />

Nybygg - påbygg - rehabilitering<br />

Brannvarslingsanlegg<br />

Vi leverer, monterer og tar service på FG-godkjent<br />

brannvarslingsanlegg til landbruk. Vi tar årlig kontroll<br />

av pulverapparater og brannslanger.<br />

Ta kontakt for befaring.<br />

Stian Stokka – Serviceingeniør brann<br />

tlf 453 98 866 – post@stokka-brannteknikk.no<br />

VI FORHANDLER ALT AV BYGGEVARER:<br />

- Stålsperr - Limtre, stål og tre-åser<br />

- Sandwichelementer - Eternittplater<br />

- Plastmoplater - PVC vindu og dører.<br />

Ta kontakt for pris.<br />

Ta kontakt på telefon 991 57 987<br />

oskar@vigrestadbygg.no<br />

30 Nr. 8 - 2. mars 2018 BONDEVENNEN


For innmelding av slaktedyr og livdyr, spørsmål om inntransport,<br />

avregning, livdyrkjøp og andre henvendelser til Nortura,<br />

ring Nortura medlemssenter på tlf. 48 12 04 00.<br />

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen<br />

tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding<br />

på Min side er fristen onsdag<br />

morgen kl. 06:00.<br />

Har du alt klart<br />

til lamminga?<br />

– Lammingstida er ei travel tid som det er viktig<br />

å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong<br />

gir overskot til å berge fleire lam, seier<br />

Finn Avdem som er fagsjef småfe i Nortura.<br />

I temaheftet ”Mindre lammetap” har Team småfe laga<br />

fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel<br />

lammingssesong.<br />

Ordne i god tid før lamminga:<br />

• Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs<br />

• Vaksinere sauene<br />

• Overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre<br />

som skal inn i fjøset<br />

• Mogelegheit for handvask<br />

• Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som<br />

reserve)<br />

• Øyremerke og tang<br />

• Framfallssele<br />

• Helsekort<br />

Ordne til lamming:<br />

• Nok folk (vaktlister)<br />

• Viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)<br />

• Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme<br />

• Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag<br />

• Lammingslister/noteringsbøker<br />

• Til fødselshjelp:<br />

• Hansker, lange og korte<br />

• Glidemiddel<br />

• Såpe med lav pH til vask av søya<br />

• Bøtte<br />

• Reine tau/snører etc til fødselshjelp<br />

• Merkestifter<br />

• Jod eller blåspray, sårsalve, osv.<br />

• Flasker med smokker til lamma<br />

• Lammesonde<br />

• System for å forhindre nedkjøling av lam og for<br />

oppvarming av nedkjølte lam<br />

• Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)<br />

Har du alt dette på plass?<br />

Mange av desse punktene er viktige heile året, men ekstra<br />

viktige i lamminga. Før du veit ordet av det, er lamminga<br />

i gang!<br />

Storfekafe i Egersund<br />

Nortura arrangerer Storfekafe i Kantina på Eger -<br />

sundsanlegget, torsdag 8. mars fra kl. 19:30.<br />

Program:<br />

• Kjøttfe på melkebruket, ved Tine<br />

• Økte inntekter på storfekjøtt<br />

• Sikre god avl på melkekyr<br />

• Hva skal kalven brukes til?<br />

• Matøkt<br />

• Informasjon fra Nortura<br />

• Markedsutvikling<br />

• Prisløype<br />

• Eventuelt<br />

Vel møtt!<br />

Velkommen til fagmøte<br />

småfe i Kvinesdal<br />

Nortura og Prima arrangerer fagmøte småfe<br />

på Flekkefjord videregående skule i Kvinesdal<br />

(tidligere husmorskulen) måndag 12. mars kl.<br />

19.00.<br />

Program:<br />

• Animalia v/Synnøve Vatn – Fotråte og<br />

smittebeskyttelse<br />

• Mattilsynet – Dyrevelferd<br />

Servering. Ta med naboen å kom!<br />

Dyrevelferd handler om mye mer enn kyllingrase<br />

Det har den siste tiden vært mye oppmerksomhet<br />

omkring kylling og dyrevelferd i lys av at Norsk<br />

Kylling/Rema presenterte at de bytter til en saktevoksende<br />

rase.<br />

Nortura mener, som vi også har uttalt i media, at dyrevelferd<br />

hos kylling handler om mye mer enn kyllingrase.<br />

Det er mulig å produsere med både god og dårlig velferd<br />

på alle kyllingraser. Nortura har i dag både den tradisjonelle<br />

Ross 308-rasen og saktevoksende rase i vårt<br />

sortiment.<br />

Vi er stolte av vår produksjon, og har gjennom mange<br />

år systematisk utviklet og forbedret velferden for kylling<br />

sammen med våre produsenter. Trivselstiltak i stor skala<br />

var det Nortura-bonden som var først ute med, gjennom<br />

KyllingGården. Innen utgangen av april vil dette være på<br />

plass hos alle produsenter.<br />

Ross-kyllinger har gjennom et balansert avlsarbeid de<br />

siste 20 årene blitt en robust rase, og vi vil sammen med<br />

våre produsenter fortsette den daglige jobben med å bli<br />

stadig bedre med tanke på god dyrevelferd.<br />

Prisendring<br />

Fra mandag 26. februar reduseres avregningsprisen på storfe med kr 1,50 per kg. Endringen skyldes<br />

redusert engrospris og økt omsetningsavgift.<br />

Fra samme dato økes satsen for grunntilskudd på vær fra kr 0 til kr 5,00 per kg.<br />

Ung bonde samling<br />

i Agder<br />

Nortura, Tine, FKRA, Norsk Landbruksrådgiving<br />

Agder, Norges Bondelag Agder arrangerer<br />

Ung bonde samling på Evjetun leirsted på<br />

Evje, torsdag 15. mars kl. 19.00.<br />

Program:<br />

• «Godt Bondevett»<br />

- Mennesket er landbrukets aller viktigste ressurs!<br />

«Det vi får bevisstgjort, kan vi gjøre noe med.<br />

Det vi ikke får bevisstgjort, gjør alltid noe med<br />

oss».<br />

v/Magne Vegge, bonde og enhetsleder av<br />

psykiatrisk poliklinikk i Farsund.<br />

• Kort nytt fra organisasjonene<br />

Samlingen er helt gratis – ingen påmelding.<br />

Servering.<br />

Velkommen!<br />

KADAVERHENTING<br />

Kundeservice Norsk Protein 941 35 475<br />

Innmelding kadaver.norskprotein.no<br />

MEDLEMSBUTIKKER<br />

Førde 57 83 47 49 / 948 38 141<br />

Forus 52 87 78 24<br />

Egersund 51 46 41 68<br />

Sandeid 52 76 42 18<br />

Voss 476 75 411<br />

Bergen 482 61 442<br />

Sogndal 468 84 540<br />

NØDSLAKT<br />

Telemark og Aust-Agder 416 18 622<br />

Sør Rogaland/Vest-Agder +<br />

Dalane utan Bjerkreim 478 73 179<br />

Sør-Rogaland (Eigersund/Forus) 480 11 600<br />

Nord-Rogaland (dagtid) 480 99 248<br />

Nord-Rogaland (kveld/helg) +<br />

Bergen og Hardanger 977 52 537<br />

Resten av Hordaland 482 88 105<br />

Sogn og Fjordane - Sogn 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane - Nordfjord sør<br />

for Nordfjorden inkl. Stryn sentrum<br />

til Oppstryn + Sunnfjord 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane – Nordfjord 977 75 210/<br />

nord for Nordfjorden og Sunnmøre (908 94 650)<br />

Romsdal og Nordmøre 975 75 137<br />

Redaktør for Nortura-sidene: Svein Bjarne Sommernes svein-bjarne.sommernes@nortura.no


Returadresse:<br />

Bondevennen<br />

PB 208, sentrum<br />

4001 Stavanger<br />

Foto: May-Linda Schjølberg<br />

GI LAM OG KJE<br />

DET ALLER BESTE<br />

Vi gir nå 5% rabatt på direktekjøp av melkeerstatning på hel pall<br />

Pluss ULLA<br />

• Tilpasset intensiv fôring og høg<br />

tilvekst<br />

• Erstatter Pluss Pontus<br />

• Produsert i England med noe<br />

norsk melkeråvare<br />

• 25 stk pr pall (velg helpall ved<br />

bestilling)<br />

• Svært gode tilbakemeldinger<br />

sesong 2017<br />

MAIA<br />

• Tilpasset moderat fôring og tilvekst<br />

• Produsert i Norge på norsk<br />

melkeråvare<br />

• Inneholder 22% protein<br />

• Godt alternativ for de som ønsker<br />

et rimelig basisprodukt<br />

• 30 stk pr pall (velg helpall ved<br />

bestilling)<br />

• Sluttselges sesong 2018<br />

Pluss LAMBERT - NYHET!<br />

• Tilpasset intensiv fôring og høg tilvekst<br />

• Ny norskprodusert melkeerstatning<br />

for 2018<br />

• Inneholder 24% protein og 24% fett<br />

• Testet sesong 2017 med gode resultater<br />

• 100% av melkeråvaren er norsk<br />

• 25 stk pr pall (velg helpall ved bestilling)<br />

• Begrenset mengde i 2018<br />

Kommer til å erstatte Maia<br />

Våre melkeerstatninger er testet av norske lammeprodusenter med gode resultater og har god smakelighet og utblandingsegenskaper.<br />

Ta kontakt med våre konsulenter om du lurer på hvilken melkeerstatning du skal velge.<br />

fkra.no - ordretelefon 994 30 640

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!