13.03.2018 Views

bv1018

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Årgang 121 • Nr. 10 • 16. mars 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

God komfort<br />

på Rykene


Godt utvalg<br />

av såvarer<br />

Det lønner seg å fornye gammel eng<br />

Våre såvarer er velprøvde, lokalt tilpassa og legger grunnlaget for en effektiv og lønnsom produksjon.<br />

SPIRE-sortimentet har garanti for kvalitet og reinhet. I år har vi også gjort noen justeringer<br />

i enkelte blandinger, noe som gjør våre produkter enda bedre.<br />

SPIRE Surfôr Pluss 10<br />

SPIRE Surfôr Pluss 90<br />

SPIRE Beite Pluss 60<br />

Figgjo raigras<br />

Førstevalg for mange. Tilgjengelig både med og uten rødkløver.<br />

Større innhold av diploid flerårig raigras gjør blandingen mer<br />

robust og bedre egnet til både slått og beiting.<br />

Er sammensatt av sorter som gir et beite med tett grasbotn,<br />

god smakelighet og høgt fôropptak.<br />

Norsk kvalitetssort av flerårig raigras.<br />

Vi har nå høgere andel Figgjo i flere raigrasblandinger.<br />

Ta gjerne kontakt med en av våre fagfolk på plantekultur for gode råd og veiledning.<br />

fkra.no - ordretelefon 994 30 640


Eit inntektsløft i vente?<br />

LEIAR LANDBRUK, POLITIKK OG SAMFUNN<br />

Bothild Å. Nordsletten<br />

bothild@bondevennen.no<br />

Staten og bondeorganisasjonane er i<br />

gang med førebuingane til årets jordbruksoppgjer.<br />

Etter fire blå år er nok<br />

mange bønder utolmodige etter å skapa<br />

ny politikk, ikkje berre forsvara eksisterande<br />

ordningar. I kva grad det komande<br />

oppgjeret gir rom for nytenking, er høgst<br />

usikkert.<br />

Overproduksjon i mest alle produksjonar<br />

utgjer ei stor utfordring for bøndene<br />

som ynskjer inntektsauke. Marknadssituasjonen<br />

i år gjer det vanskeleg å auka<br />

målprisane. Ymse formar for produksjonsregulerande<br />

tiltak blir truleg eit<br />

mykje debattert tema utover våren.<br />

Ei av dei større uløyste sakene som heng<br />

att etter handsaminga av jordbruksmeldinga<br />

i fjor, er spørsmålet om inntektsmålet.<br />

Alle parti var samde om eit mål<br />

som reduserer inntektsgapet mellom<br />

jordbruket og andre grupper. Det var<br />

også semje om at god marknadstilpassing<br />

og produktivitetstilpassing ville vera<br />

ein føresetnad for inntektsdanninga. Det<br />

ein derimot ikkje vart samde om var i kva<br />

grad gapet skal reduserast prosentvis<br />

eller kronemessig, og om kva overproduksjon<br />

skal ha å seia for inntektsutviklinga<br />

og storleiken på inntektsrama.<br />

Regjeringspartia, Venstre og KrF erkjente<br />

i næringskomitéen på Stortinget<br />

25. april at «Inntektsnivået i jordbruket<br />

varierer betydelig mellom bruk, men er<br />

gjennomgående lavt». Nyare tal frå SSB<br />

stadfestar at landbruket kjem dårlegast<br />

ut i løns-og inntektsstatistikken.<br />

Det kan godt vera at kravet om kronemessig<br />

lik inntektsutvikling no kjem opp<br />

att. Eit nytt parlamentarisk grunnlag gjer<br />

saka ekstra spanande. Partia som i fjor<br />

gjekk inn for det – Sp, Ap, KrF og SV –<br />

har no fleirtal på Stortinget. KrF får mykje<br />

merksemd som jokeren for tida, så<br />

også i denne kabalen, men det er ennå<br />

ukjent om partiet sine nye representantar<br />

deler forgjengarane sine haldningar.<br />

Den uvissa heng òg ved andre opposisjonsparti,<br />

til dømes Arbeiderpartiet.<br />

Bondeorganisasjonane gjer difor klokt<br />

i å ikkje gå for hardt ut mot staten og<br />

gamble med brot. Det er ikkje garantert<br />

at opposisjonen står så samla som ein<br />

kunne ynskje, dersom oppgjeret hamnar<br />

i Stortinget. Likeeins gjer staten klokt i å<br />

koma med eit musikalsk tilbod, all den<br />

tid opposisjonen også kan velja å halda<br />

fast på semja frå fjor, og opne budsjettsekken.<br />

Det er brei politisk semje om inntekt<br />

både som mål og det viktigaste verkemiddelet<br />

for å nå andre landbrukspolitiske<br />

mål - rekruttering inkludert. Når no<br />

pilene for norsk økonomi i tillegg peiker<br />

klart oppover, er det ingen grunn til at ikkje<br />

dei som lagar maten skal få like god<br />

inntektsutvikling som andre og at gapet<br />

mellom dei blir redusert. Bøndene fortener<br />

det.<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 3


REDAKTØR<br />

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten<br />

bothild@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 60 / 990 01 012<br />

Del kvardagsglimt!<br />

REDAKSJONEN<br />

Sjur Håland<br />

sjur@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 73 44 / 982 09 381<br />

Liv Kristin Sola<br />

livkristin@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 64 / 941 78 096<br />

Jane Brit Sande<br />

janebrit@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 63 / 976 01 972<br />

GRAFISK<br />

Thea Hjertuslot<br />

thea@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 65<br />

ANNONSAR<br />

Grete Botnan<br />

grete@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENT<br />

Ann Solfrid Woldmo<br />

ann@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENTSPRIS 2018<br />

kr 1100,-<br />

Ilan Sharoni: Teikningar<br />

Ålgård Offset AS: Trykk<br />

BLI FAST ABONNENT<br />

AV BONDEVENNEN!<br />

Talet på bilete delt under #bondevennen på Instagram kryp oppover.<br />

Bidra til at me bikkar 3000! Takk til kvar og ein som så langt har delt<br />

glimt frå fjøs og stove, beite og binge.<br />

Følg oss på Instagram, @bondevennen!<br />

UTGJEVAR<br />

Bondevennen SA<br />

Sandvikveien 21, Hillevåg<br />

Postboks 208 sentrum,<br />

4001 Stavanger<br />

Telefon:<br />

51 88 70 00 (sentralbord)<br />

51 88 72 61 (9.00-15.30)<br />

E-post:<br />

post@bondevennen.no<br />

Internettadresse:<br />

www.bondevennen.no<br />

Bankgiro:<br />

3201.05.11916<br />

EIGARAR:<br />

Felleskjøpet Rogaland Agder<br />

Nortura SA<br />

Tine SA<br />

FRÅ ARKIVET<br />

For 50 år sidan<br />

Diskusjon om friarela<br />

Truleg vil det i framtida bli ført ein langt<br />

hissigare diskusjon om kven som eigentleg<br />

eig norsk landskap. Dette vil truleg ikkje<br />

vera eit resultat av ein sosialiseringsprosess,<br />

men derimot som eit resultat av<br />

at det vil bli eit aukande press i utnyttinga<br />

av friarealet. Kanskje vil vi og oppleva at<br />

dei klassiske grunnsetningane for eigedomsretten<br />

vil ytterlegare bli utvatna. Slik<br />

utviklinga er i yrkes- og næringsstrukturen<br />

i landet vårt kan ein sjå bort frå at<br />

grunneigarane vil få noko nemnande politisk<br />

innverknad i framtida. Nettopp difor<br />

trur vi det er så viktig at grunneigarane<br />

kjem den nye utviklinga positivt i møte.<br />

For 100 år sidan<br />

Hesteavlen i Stavanger amt<br />

Det skal i sandhet bli interessant at se,<br />

hvorledes det vil arte sig med dannelse<br />

av den nye hesterace i amtet. Efter programmet<br />

skal optas «renavl med fjordhestblandingerne»,<br />

men efter uttalelserne<br />

paa møterne burde det vel rettest<br />

hete renavl med «døleblandingerne». I<br />

hvert fald en gjennemført blandingsavl –<br />

det vanskeligste av alt vanskelig arbeide<br />

i vor husdyravl, nemlig med den store<br />

usikkerhet og de mange skuffelser, som<br />

just blandingsavlen fører med sig.<br />

Frå BV 11 - 1918<br />

Frå BV 11 - 1968<br />

4 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


MI MEINING<br />

Årgang 121 • Nr. 10 • 16. mars 2018<br />

God komfort<br />

på Rykene<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

«Det er ikkje tvil<br />

om at me har<br />

tatt lærdom av<br />

svinesaka»<br />

- Me må vakna opp<br />

- Folk tenkjer meir på dyrevelferd enn det bønder<br />

innser. Me må vakne opp, seier leiar i Rogaland<br />

Sau og Geit, Bjørn Høyland.<br />

Bothild Å. Nordsletten<br />

Framside: Elin og Halvor Øiestad driv<br />

gard med storfeproduksjon på Rykene i<br />

Arendal kommune. Då fjøset skulle<br />

planleggast var komfort det viktigaste.<br />

Foto: Jane Brit Sande<br />

DENNE VEKA I BONDEVENNEN<br />

REPORTASJAR<br />

Omsorg + avl = suksess...........................................................10<br />

Gjødselgründeren på Jæren............................................20<br />

Dyrevelferd er eit heitt spørsmål om dagen,<br />

ikkje minst i svinenæringa. No blir<br />

det også tema for ein serie møter i regi<br />

av Rogaland Sau og Geit.<br />

– Det er ikkje tvil om at me har tatt<br />

lærdom av svinesaka, seier Bjørn Høyland.<br />

– Me går inn i ei travel tid no, med<br />

lemming. Det byr på utfordringar. Me<br />

køyrer denne møteserien først og fremst<br />

for å setja fokus på tema. Eg trur alle har<br />

godt av å læra litt, til dømes om avliving.<br />

For nokre er det sjølvsagt kva tid ein skal<br />

avliva eit dyr, for andre er det ikkje like<br />

opplagt. Då treng me møte og kurs for å<br />

justera siktet.<br />

Høyland meiner det står godt til med<br />

dyrevelferda i saue- og geitenæringa.<br />

– Men samfunnet forandrar seg. Folk<br />

er mykje meir opptatt av dyrevelferd enn<br />

dei var før. Og oppfatninga av kva som<br />

er god dyrevelferd forandrar seg. Trykket<br />

frå dyrevernorganisasjonar har auka<br />

veldig dei siste åra. Næringa har ikkje<br />

reagert så fort som samfunnet rundt<br />

oss. I lys av svinesaka i Rogaland ser me<br />

at det er forhold og rutinar som òg kan<br />

bli betre hjå oss sjølve. Då er det viktig<br />

å vera føre var. Under lemminga, til<br />

dømes. Har du eit daudt dyr så skal det<br />

ut i ein kasse. Når det er travelt blir dei<br />

daude dyra fort liggjande i ein haug. Me<br />

ser at dette ikkje tek seg ut på eit bilete<br />

i media.<br />

– Mattilsynet – er dei med?<br />

– Folk frå Mattilsynet er som regel<br />

med på møta våre. Samarbeidet er godt.<br />

Samstundes er det eit faktum at fleire<br />

bønder går rundt og gruar seg for besøk<br />

av tilsynet. Det bør me setta oss ned og<br />

ordna opp i, saman.<br />

– Er dyrevelferd eit tema som fengjer<br />

medlemmane dykkar?<br />

– Ja, interessa er stor. Saue- og geitefolket<br />

er svært opptatt av at dyra skal ha<br />

det godt. Det er ikkje mange som er så<br />

glade i dyra sine som oss! Likevel kan det<br />

altså vera grunnar til at me må justera<br />

siktet på visse område.<br />

Spørsmål og overproduksjon og låge<br />

prisar på lamme-og sauekjøt har prega<br />

næringa ei stund. Høyland oppmodar<br />

saue- og geitefolk i andre fylke til også å<br />

gjera dyrevelferd til eit tema.<br />

– I desse tider må iallfall ikkje dyrevelferd<br />

vera ein grunn til at me ikkje får<br />

selt produkta våre, seier han.<br />

– Eg trur me bønder må vakna litt opp<br />

her. Noko har gått oss litt forbi. Forbrukaren<br />

tenkjer nok meir på dyrevelferd,<br />

enn det me bønder innser.<br />

AKTUELT<br />

Supersauen skal ha to lam................................................ 6<br />

Legg lamma i frysaren.............................................................. 7<br />

Helklaff med Helgjødsel......................................................... 8<br />

Landbruket treng nye tankar.......................................... 9<br />

Optimisme i Sogn og Fjordane..................................... 13<br />

FAGLEG<br />

Bygg for verdensmestere.....................................................14<br />

Dagros er ingen klimaversting.....................................16<br />

DESSUTAN<br />

Forbrukeren er barnemat....................................................18<br />

Det hellige kornet.............................................................................22<br />

Attlegg................................................................................................................24<br />

Ode til havren..........................................................................................26<br />

Lesarbrev.......................................................................................................27<br />

Faglag og møte.....................................................................................27<br />

VEKAS SITAT<br />

«Et landbrukets<br />

selvsikkerhetsløft<br />

er med andre ord<br />

nødvendig»<br />

BIRGER SVIHUS<br />

SIDE 18<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 5


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Supersauen skal ha to lam<br />

Jon Olav Husebø meiner to lam er nok når framtidas supersau skal dyrkast fram.<br />

Sogningen finn eigne rekrutteringsdyr blant dei mest usynlege søyene i bingane.<br />

Sjur Håland<br />

– Bruk dei tjue prosent beste dyra dine i<br />

flokken når du rekrutterer, det er gjerne<br />

dei som er minst synlege. Din kunnskap<br />

og intuisjon er viktigast. Det er fullt mogleg<br />

å avle med den registreringslina,<br />

seier Husebø.<br />

Opplevde rovdyrmassakre<br />

Han er ekspert på sau, og hadde kontoret<br />

sitt hjå Nortura i Oslo i tjue år. Før det<br />

var arbeidsgivaren hans Institutt for husdyravl<br />

på Ås. I 2011 valde Husabø å flytta<br />

heim for å ta over familiebruket i Leikanger<br />

i Sogn og Fjordane. Der møtte han<br />

kvardagen, og vel så det, då jervar massakrerte<br />

100 vaksne sauer og 150 lam.<br />

– Det verste som kunne skje, skjedde.<br />

Det var svært brutalt, men eg valde å gå<br />

vidare.<br />

I dag har han bygd seg opp att og har<br />

ei besetning på 300 vinterfôra sauer.<br />

Førre veke samla han 130 sauebønder<br />

på Undheim til eit fagmøte i regi av Time<br />

Sau og Geit og Sør-Jæren Sau og Geit.<br />

Den jordnære og praktiske bonden ser<br />

det som naudsynt at diskusjonen om kva<br />

som er den gode sauen blir halden varm.<br />

Finna beste sauen<br />

– I ei tid med større besetningar der<br />

mange sauebønder har sau som hovudnæring,<br />

er det avgjerande med gode dyr.<br />

Me skal halda fram med å diskutera avl<br />

og vêrane, men treng meir å leita etter<br />

den beste sauen.<br />

Svara på kva som bør vektleggast<br />

er i følgje Husabø, mange og ulike. Om<br />

sauen skal ha to eller tre lam, er blant<br />

tema som blir diskutert. Hjå bønder med<br />

avgrensa heimebeite og mykje utmark er<br />

det gjerne mest praktisk med to, medan<br />

Jon Olav<br />

Husabø<br />

Supersau: Overproduksjon og større besetningar enn før er blant grunnane til at<br />

Jon Olav Husabø meiner at framtidas supersau bør ha to lam.<br />

enkelte med tidleg vår, rikeleg med innmark<br />

og eit godt dyremateriale, vil ha tre<br />

lam.<br />

– For nokre år sidan var det viktig å få<br />

opp produksjonen, då var det gjerne rett<br />

med tre lam. Eg er ikkje samd i at tre lam<br />

er svaret i dag. Du må finna dei søyene<br />

du har minst bry med, dei du mest ikkje<br />

ser i flokken og avla etter dei. Får desse<br />

sauene to lam gjennom livet, er det bra,<br />

meiner han.<br />

90 prosent tvillingar<br />

Det tar tid å finna fram til supersauen.<br />

Husabø peikar på at det finns vêrar som<br />

har over 90 prosent tvillingar.<br />

– Brukar me desse aukar delen sauer<br />

med tvillingar i besetninga. Dette må me<br />

bestemma oss for sjølv, på buskapsnivå,<br />

held han fram.<br />

Husabø innrømmer at for mange lam<br />

gir i overkant mykje arbeid. I fjor hadde<br />

han 120 kopplam, noko han ikkje var<br />

komfortabel med. I besetninga har han<br />

nå 70 prosent tvillingar, 20 prosent trillingar<br />

og 10 prosent einstaka.<br />

– Eg vil arbeida for å få opp talet sauer<br />

med tvillingar til over 80 prosent. Det<br />

gjer eg ved å setja på tvillinglam og bruka<br />

vêrar med høg tvillingprosent.<br />

Mindre kraftfôr<br />

Husebø vil ha opp diskusjonen kring bruken<br />

av kraftfôr. For stor del kraftfôr er<br />

feil, meiner han.<br />

– Me kan greia mykje med godt grovfôr,<br />

og bør ikkje strekkje kraftfôrstrikken<br />

for langt, då rettferdiggjer me ikkje<br />

produksjonen vår. Det er viktig å få flest<br />

mogleg lam slaktemogne frå utmarka.<br />

6 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Legg lamma i frysaren<br />

Mattilsynet oppmodar sauebøndene til å halda det<br />

ryddig, tenkje smittevern og leggja daude lam i ein<br />

eigna fryseboks.<br />

I tillegg er det bra med dei som kan<br />

nytta innmarka og få lam ut i marknaden<br />

tidlegare i sesongen.<br />

Han held fram at 120 dagar fram til<br />

slaktemogne lam med ei slaktevekt<br />

på 17-19 kilo, er eit godt mål.<br />

– Verar som kjem ut tidleg med indeks,<br />

er bra. Desse gir tidleg slaktemogne<br />

lam, erfarer han.<br />

Supersauen skal stetta krava til<br />

god dyrevelferd, økonomisk utkome<br />

og det praktiske arbeidet i besetninga.<br />

Svart jur<br />

– Rolege dyr er ein trivselfaktor og<br />

bidreg til god dyrevelferd, mine 300<br />

sauer et alle kraftfôr frå handa mi, illustrerer<br />

han.<br />

Husebø peikar på meir merksemd<br />

på søyedelen i avlen, og at dei<br />

fleste har meir å hente ved å sjå på<br />

eigenskapen haldbarheit. Den røynde<br />

sauebonden er heller ikkje redd for å<br />

trekkja fram teikn på gode dyr som<br />

manglar vitskapleg grunnlag.<br />

– Har du sett søyer med auger<br />

med mykje kvite og liten pupill? Det<br />

kan bety at dyra er urolege. Om juret<br />

endrar farge og blir meir svart ei veke<br />

etter lemming, er det eit teikn på ein<br />

robust sau med eit like robust jur. Og<br />

om du ser tårer som renn nedover<br />

naserota, er det eit teikn på at sauen<br />

er ein god mjølkesau.<br />

– Samle dei daude dyra på eigna stad<br />

og lever dei til destruksjon. Daude dyr<br />

spreidde rundt forbi er generelt dårleg<br />

PR og eit lite godt signal til Mattilsynet<br />

dersom vi kjem på døra, seier spesialinspektør<br />

Arvid Reiersen frå Mattilsynet.<br />

God drift<br />

Reiersen var invitert til fagmøte med<br />

tema Betre velferd for sau og bonde på<br />

Undheim sist veke.<br />

God drift samsvarer med god dyrevelferd,<br />

var det mest elementære rådet<br />

sauebøndene fekk frå Mattilsynet, få veker<br />

før lemminga.<br />

Nok reint vatn til ei kvar tid, er sjølvsagt.<br />

– Sjå særleg godt etter vassbøttene<br />

under lemminga og hald vasskara reine,<br />

råda han.<br />

Tett golv<br />

Reiersen tipsa om å syta for nok råmjølk<br />

til dei nyfødde lamma, at ein har ekstra<br />

råmjølk tilgjengeleg, og er medviten om<br />

at råmjølka frå ein sau med fødselsvanskar<br />

er av dårlegare kvalitet enn frå ein<br />

sau med lettare fødsel.<br />

Reiersen påpeikar at Mattilsynet er<br />

særleg merksame på at spedlamma har<br />

eit tett og varmeisolerande underlag.<br />

Trelemmar, gummimatter, sekker, eller<br />

svært gjerne tørr talle, er blant alternativa.<br />

Betonggolv og stålrister samsvarar<br />

ikkje med føreskrifta.<br />

– Når sau og lam seinare skal over i<br />

større bingar, må lamma ha lammegøyme<br />

med tett underlag, påpeikar han.<br />

Vaksinering og snyltarbehandling<br />

høyrer med til rutinearbeidet. Leverikter<br />

er ei utfordring av nyare dato, som skal<br />

handsamast. Hygiene og god ventilasjon<br />

i sauehuset bidreg til den gode drifta.<br />

Spesialinspektøren synar til at det er<br />

krav til sjukebingar og at alle dyra i besetninga<br />

skal ha tilsyn minst to gonger<br />

dagleg.<br />

Skyt og stikk<br />

Rett avliving er viktig. Det er ikkje lenger<br />

lov å bedøva eit dyr over fem kilo med<br />

slag mot hovudet.<br />

– Det er avliving med boltepistol som i<br />

praksis gjeld. Og du skal stikka rett etter<br />

skyting, seier Reirsen<br />

Mattilsynet får meldingar om sau med<br />

heilårsull.<br />

– Klypp av sauene skal skje ved behov<br />

eller minst ein gong i året. Hugs at sauene<br />

må ha nok isolasjon når dei skal ut<br />

etter klypping.<br />

Arvid<br />

Reiersen<br />

Bv kommentar: Tilsyn og lemming<br />

Lemminga er ei svært krevjande tid<br />

for sauebøndene. Det er den perioden<br />

i året der fødselshjelp og intensiv pleie<br />

av sauer og lam legg grunnlaget for resultatet<br />

i sauehaldet.<br />

Arbeidsmengda nærast samsvarer<br />

med døgndrift. Sauebøndene kan berre<br />

drøyma om nok restituering gjennom<br />

tilmålte timar nattesvevn. På Time<br />

Sau og Geit og Sør-Jæren Sau og Geit<br />

sitt fagmøte på Undheim, var nok enkelte<br />

nyfikne på kor vidt Mattilsynet vil<br />

prioritera denne ekstreme og sårbare<br />

perioden i sauehuset til tilsyn. Spesialinspektør<br />

Arvid Reiersen fekk direkte<br />

spørsmål frå salen, og gav beskjed om<br />

at Mattilsynet ikkje har planar om særlege<br />

tilsynskampanjar i lemminga.<br />

– Men Mattilsynet vil ta turar ut for å<br />

sjå og for å læra. Me skal ha respekt for<br />

stoda, og me skal handtera folk med<br />

respekt i ei travel tid, sa han.<br />

Det er eit godt svar og ei klok haldning.<br />

Mattilsynet skal ivareta samfunnet<br />

sine krav til god dyrevelferd i<br />

landbruket. I lemminga arbeider sauebøndene<br />

under eit ekstremt press 24/7<br />

for å berga liv. Å gå stilt i dørene i den<br />

perioden er både respektfult og i samsvar<br />

med god dyrevelferd.<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 7


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Helklaff med Helgjødsel<br />

Norsk Naturgjødsel AS ruster seg for kommende år og tar<br />

nå i bruk en helt ny lager- og produksjonshall.<br />

Sjur Håland<br />

Tørka gjødsel fra norske husdyr har blitt<br />

en salgssuksess. Den fullisolerte, røde<br />

hallen i sandwichelement på 47 ganger<br />

22 meter ruver godt i det flate terrenget<br />

på Sele i Klepp.<br />

Ny hall<br />

– Vi har investert flere millioner kroner<br />

på både nytt produksjonsutstyr og lokale,<br />

nå gleder vi oss stort til å komme i<br />

gang, sier daglig leder hos Norsk Naturgjødsel,<br />

Ole Gunnar Fuglestad, og smiler<br />

bredt.<br />

Norsk Naturgjødsel tar hovedsakelig<br />

imot hønsegjødsel, men tilbyr også et<br />

gjødselslag som inneholder kugjødsel til<br />

hagemarkedet.<br />

– Hønsegjødsla er tørr og gunstig til<br />

produksjon av Helgjødsel. Vi har mulighet<br />

til å bruke andre gjødselslag og<br />

biorester fra biogassproduksjon om det<br />

skulle bli aktuelt i fremtiden, forklarer<br />

Fuglestad.<br />

Produksjonshallen erstatter en eldre<br />

låvebygning der produksjonen av de<br />

ulike helgjødselproduktene tidligere fant<br />

sted. Felleskjøpet Rogaland Agder eier i<br />

dag 99,4 prosent av aksjene i Norsk Naturgjødsel.<br />

De siste 0,6 prosentene er<br />

fordelt på 16 aksjonærer.<br />

Frigjør spredeareal<br />

Norsk Naturgjødsel har en årlig produksjon<br />

av Helgjødsel på 6.000 tonn. De<br />

næringsrike gjødselvarene frigjør 12.000<br />

dekar spredeareal.<br />

– Dermed blir det mulig å øke norsk<br />

matproduksjon i område der spredearealet<br />

er en begrensende faktor, framholder<br />

administrerende direktør Per Harald<br />

Vabø i Felleskjøpet Rogaland.<br />

Produksjonen har en teoretisk kapasitet<br />

på tre skift på 18.000 tonn, som vil<br />

frigjøre 36.000 dekar spredeareal.<br />

– Med denne muligheten kan vi bytte<br />

ut kjemisk NPK med et større miljøavtrykk.<br />

Sortimentet til Norsk Naturgjødsel<br />

dekker flere kulturer og har et unikt<br />

innhold av mikronæringsstoffer.<br />

Seniorrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving<br />

Rogaland, Ragnvald Gramstad,<br />

Snorklipping: Daglig leder Ole Gunnar Fuglestad, følger med når ordføreren i Klepp<br />

kommune, Ane Mari Braut Nese gjør seg klar til å klippe snora som markerer åpningen<br />

av Norsk Naturgjødsel sin nye produksjonshall. Foto: May-Linda Schjølberg.<br />

har fulgt Norsk Naturgjødsel fra starten.<br />

Landbruksrådgivingen har vært sentrale<br />

i produktutviklingen.<br />

Viktige mikronæringsstoff<br />

– Det startet med beitegjødsel med gunstig<br />

NPK-innhold. Utfordringene med<br />

å få til god pelletsstruktur og å unngå<br />

støv og klumping har vært krevende.<br />

Men Norsk Naturgjødsel har fått det til,<br />

og vi ser nå at stadig produktutvikling<br />

gir resultat. Jeg er spesielt begeistret<br />

for at Helgjødsel nå kan fås tilsatt med<br />

mikronæringsstoffene selen, kopper og<br />

kobolt. Helgjødsel 18-1-10 med kopper,<br />

er for eksempel et gjødselslag som sikrer<br />

god grasvekst og gode avlinger, sier<br />

Gramstad.<br />

Treffer med produktene<br />

Administrerende direktør i FKRA, Per<br />

Harald Vabø, er fornøyd.<br />

– Å utnytte noe av all husdyrgjødsla på<br />

denne måten har vist seg å være fremtidsrettet.<br />

Norsk Naturgjødsel har gode<br />

samarbeidspartnere og utvikler hele tiden<br />

produkt som er tilpasset kundene<br />

sine behov. Det at selskapet, i tillegg til<br />

å serve det tradisjonelle markedet med<br />

pelleterte gjødselprodukt, også har fått<br />

innpass på golfbaner og hos juletredyrkere,<br />

forteller mye om hvordan Norsk<br />

Naturgjødsel evner å treffe med produktene,<br />

sier han, og legger til at Norsk Naturgjødsel<br />

også er ledende på økologisk<br />

gjødsel.<br />

Vabø har stor tro på fremtiden for<br />

Norsk Naturgjødsel, og holder frem at<br />

konseptet samsvarer svært godt med<br />

den stadig økende satsinga innen bioøkonomi.<br />

– De tar imot gjødsel som inneholder<br />

fosfor, og bidrar til resirkulering av denne<br />

viktige ressursen som det er begrensede<br />

mengder av globalt, argumenterer<br />

han.<br />

8 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


Landbruket treng nye tankar<br />

Skal landbruket sitte med foten på bremsa i nye femti år, eller skal<br />

me finne nye måtar å tenke på, spør professor Dag Jørund Lønning.<br />

Liv Kristin Sola<br />

AKTUELT I LANDBRUKET<br />

I BV 7 etterlyste mjølkeprodusent Torill<br />

Midtkandal ei tankesmie for landbruket.<br />

Professor og rektor ved HLB, Dag<br />

Jørund Lønning, støttar Midtkandal sine<br />

tankar om at landbruket, som samfunnet<br />

elles, vert stadig meir sektorisert og<br />

at det trengst nytenking.<br />

– Landbruket kan bli ekstremt internt.<br />

Næringa møter sine eigne, på eigen heimebane.<br />

Det meste handlar om forhandlingar<br />

og forventningar til at ny teknologi<br />

vil bringe næringa vidare, seier Lønning.<br />

Han opplever at næringa har<br />

ein distanse til denne interessa<br />

folk har til å dyrke eigen mat.<br />

Andelslandbruket vert oppfatta<br />

som eit byfenomen, medan<br />

det tradisjonelle landbruket<br />

heng fast i etablerte mytar<br />

om at me ikkje har anna val<br />

enn å bli større og færre.<br />

– Skal me la byen ta<br />

over molda også?, spør<br />

Lønning retorisk.<br />

AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Landbruket treng ei tankesmie<br />

Torill Midtkandal ynskjer seg ei tankesmie for å styrke<br />

landbruket sin plass i samfunnsdebatten.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Mjølkeprodusenten frå Stryn i Sogn og oss i stand til å møte nye utfordringar.<br />

Fjordane, etterlyser ei tankesmie som Slik kan me ta vare både på landbruket<br />

kan sette dagsorden og målbere ei felles<br />

røyst frå landbruket inn i samfunns-<br />

– Forbrukartrendar vert i stor grad<br />

og forbrukarane sine interesser.<br />

debatten.<br />

styrt av kjensler. Det same gjeld i mange<br />

tilfelle også landbrukspolitikken. Me<br />

– I dag snakkar landbruket med så<br />

mange tunger. Det skapar forvirring, må i større grad få fram faktakunnskap,<br />

ikkje minst blant politikarane. Me skal seier ho.<br />

sjølvsagt ha rom for ulike meiningar i<br />

landbruket, men altfor ofte har me meir Takkar Listhaug<br />

enn nok med å krangle og diskutere – Sett i ettertid, var Sylvi Listhaug ei gåvepakke,<br />

seier Midtkandal.<br />

internt. Det tener ikkje næringa, seier<br />

Midtkandal.<br />

– Ho laga mykje bråk og me var i krig<br />

frå dag éin. Det skapte mykje merksemd,<br />

Lei av å stå på sidelinja<br />

eit stort engasjement på Stortinget, og ei<br />

Midtkandal har sett seg lei på at landbruket<br />

ikkje vert rekna med som ein del Det dukka opp støttespelarar me ikkje<br />

bevisstgjering av landbrukspolitikken.<br />

av næringslivet og verdiskapinga her til visste me hadde. Men no er det mykje<br />

lands. Tanken om ei tankesmie har modnast<br />

over tid. Ho saknar ei rørsle, foran-<br />

og dagens minister er truleg ein større<br />

som er sett i spel i landbrukspolitikken,<br />

kra i grasrota, på tvers av organisasjonane,<br />

som kan tenke dei store tankane og legg ho til.<br />

trussel mot landbruket enn Listhaug,<br />

meisle ut langsiktige mål for landbruket,<br />

langt utover neste stortingsperiode. Ein evig kamp<br />

– Å argumentere mot politikarar og<br />

– Sjølv om landbruket er ei spesie l Midtkandal meiner at landbruket i dag andre som er tungt skulert både i retorikk<br />

og hersketeknikk, er ikkje for nybe-<br />

næring med eigne ordningar som tilskot, vert skubba frå skanse til skanse alt etter<br />

kva for landbrukspolitikk som vert gynnarar, seier ho.<br />

marknadsregulering og to lvern, må me<br />

spele på same banehalvdel og likesti last ført.<br />

I møte med ukjent argumentasjon,<br />

med resten av fastlandsindustrien, slår – Me kjempar ein evig kamp for å informere<br />

og bygge kunnskap, blant anna ofte på grunn av mangel på medietre-<br />

kan heile næringa bli sett i eit dårleg lys,<br />

ho fast.<br />

hjå politikarane våre. Mangel på langsiktig<br />

tenking og ein heilskapleg strategi, – Landbruket kjem for ofte bakpå. Me<br />

ning.<br />

Snakke vår eiga sak<br />

Midtkandal åtvarar mot internasjonale gjer det til ein evig motbakke, seier Midtkandalbattane<br />

om matproduksjon, klima, vern<br />

må sjølv sette dagsorden i dei store de-<br />

forbrukartrendar som pressar politikarar<br />

og matvarekjedane.<br />

Ho trur det er behov for ei tankesmie av jord og liknande. Det betyr at me må<br />

– I ei tid kor forbrukarane vert stadig<br />

meir opptekne av matproduksjon og ne etablerte sanningar og bryne seg på veggs og bli utfordra på krevjande spørs-<br />

der aktørane i landbruket kan teste eig-<br />

ut av komfortsona vår, takle å bli stilt til<br />

dyre velferd må me løfte blikket ut over spørsmål som ikkje alltid er like komfortablemål.<br />

landegrensene, sjå trendane, og sette<br />

Ta eigarskap i samfunnsdebattane<br />

Ho viser til etablerte tankesmier som<br />

arbeidarrørslas Agenda og høgresidas<br />

Civita, som begge er svært synlege i<br />

Folk med spennande tankar som kan kaste ba l med kvarandre for å sjå moglegheiter<br />

for landbruket, uavhengig av politikk og ideologi, men til det beste for ettertrakta. Landbruket treng ei tilsva-<br />

samfunnsdebatten. Deira meiningar er<br />

norske bønder, forbrukarar, miljø, økonomi og sysselsetting. Solid forankring i rande stemme.<br />

kunnskap og fakta, ikkje rein ønsketenking. Tankesmia må vere ei blanding av – Tida er overmoden for næringa til å<br />

folk med stor kunnskap om landbruk, og andre med engasjement for matproduksjon,<br />

som evnar å sjå landbruket litt utanfrå.<br />

tane og snakke med ei tydeleg stemme<br />

ta eigarskap i dei store samfunnsdebat-<br />

i viktige debattforum, seier Tori l Midtkandal.<br />

Tankesmie - slik Midtkandal ser den:<br />

Torill Midtkandal, mjølkeprodusent frå Stryn.<br />

– Landbruket kan heilt klart bli meir synlege<br />

i samfunnsdeba ten, seier Ola Hedstein,<br />

ke, seier Birte Usland, styremedlem i<br />

– Landbruket kan bli betre til å samsnak-<br />

direktør i Norsk Landbrukssamvirke.<br />

Norges Bondelag.<br />

– Spørsmålet er om me treng nok ein<br />

– Me har utruleg mykje kompetanse og<br />

organisasjon for å få auka gjennomslag,<br />

engasjement i organisasjonane våre som<br />

e ler om me i større grad kan bruke eksisterande<br />

organisasjonar meir målretta<br />

lukkast best når me greier å samsnakke<br />

me nok ikkje tar ut alle effektane av. Me<br />

for å bli meir aktue le i dei store debattane.<br />

Me må bli dyktigare på bodskapsfor-<br />

ikkje det, er me spelt ut på sidelinja.<br />

på tvers av organisasjonane. Klarar me<br />

midling, og bodskapen må vere relevant i<br />

forhold til den debatten som til ei kvar tid råder.<br />

– Er landbruket nok synlege i samfunnsdebatten?<br />

Hedstein trur næringa er godt innretta, men må unngå å – Eg meiner nei. Me har en viktig ro le som samfunnsaktør<br />

og burde i større grad løfte debatter. Me er kna lgode på<br />

vende debatten innover og berre henge seg opp eigne problem.<br />

– Me er best tent med å vere o fensive gjennom å skissere interne tekniske debatter, men det har avgrensa interesse for<br />

løysingar på utfordringane i samfunnet, og involvere landbruket i andre enn oss sjølve. Skal me lukkast, må me løfte næringa for<br />

debatten. Ikkje minst gjeld det i diskusjonen om klima og det grøne<br />

skiftet, der landbruket er ein del av løysinga, seier<br />

felles beste, seier Usland.<br />

Hedstein.<br />

Landbruket - ein diamant<br />

Jane Brit Sande<br />

– Treng landbruket ei tankesmie for å bli meir synlege i samfunnsdebatten?<br />

Ola Hedstein Birte Usland<br />

Landbruket er ein diamant som bør slipast for å få endå meir verdi,<br />

hevdar arrangøren av årets landbrukskonferanse i Rogaland.<br />

AKTUELT I LANDBRUKET<br />

6 Nr. 7 - 23. februar 2018 BONDEVENNEN<br />

endå meir verdi.<br />

Kva skal til for å sikre ei berekraftig – Du som bonde er klart i målgruppa, forståinga av kva verdiar landbruket produserer,<br />

og å sjå på verdiskapinga i land-<br />

utvikling og utvida verdifokus i landbruket?<br />

Dette eit av hovudtema for bruksdirektør hjå Fylkesmannen i Rogaland.<br />

seier Anfinn Rosnes, assisterande land-<br />

landbrukskonferansen Jakta på den Rosnes meiner at landbruket er som<br />

grøne diamanten, som går av stabelen<br />

på Clarion hote l i Stavanger,<br />

ein diamant, som nok kan slipast for å få<br />

19. mars. Arrangementet er eit samarbeid<br />

me lom Bondelaget, Samarbeidsrådet,<br />

Fylkeskommunen, Fylkesmannen,<br />

LO, NHO, og KS.<br />

bruket i eit berekraftperspektiv.<br />

– Matproduksjonen blir uansett det<br />

På programmet står Marte Gerhardsen<br />

Med foten på bremsa<br />

Lønning opplever at landbruksorganisasjonane<br />

si rolle i samfunnsdebatten i stor<br />

grad har handla om å trykke på bremsa.<br />

– Det går i den same tralten. Landbruket<br />

har ei grunnfesta tru på ny teknologi.<br />

Men det er ny teknologi som driv<br />

rasjonaliseringa vidare. Same kor mykje<br />

me bremser, vert gardsbruka berre større<br />

og færre, seier han.<br />

Lønning ønsker i større grad å involvere<br />

menneske i utviklinga, og viser til<br />

det han kallar ein mat-revolusjon som<br />

skjer, verda over.<br />

Mold er trendy<br />

Folk er opptekne av jord og mat. Ifølgje<br />

Lønning, vart det i fjor etablert åtti nye<br />

andelslandbruk her til lands.<br />

– Dersom kvart av desse har hundre<br />

partar har me fått 8000 nye bønder – på<br />

eitt år, seier han.<br />

Dag Jørund Lønning, HLB.<br />

Motmakt<br />

Bøndene kritiserer forbrukarsamfunnet<br />

som vil ha billig mat, samstundes som<br />

dei sjølv legg til rette for at utviklinga går<br />

nettopp den vegen, meiner professoren.<br />

– Det heng ikkje i hop. Det er ikkje slik<br />

at me ikkje har eit val, at me berre må<br />

ditt og me må datt, og berre dilte etter.<br />

Sjølvsagt har me eit val.<br />

Lønning meiner landbruket må rive<br />

seg laus frå hundre år gamle tankar om<br />

at teknologi er svaret på alt. Næringa må<br />

finne reelle og solide alternativ og bygge<br />

ny kunnskap. Om ikkje, trur han at rasjonaliseringa<br />

berre fortset som før.<br />

Ta eigarskap til utfordringane<br />

– Skal me bruke all energi på å kritisere,<br />

eller skal me bruke energi på å skape<br />

noko nytt? Korleis kan me kjempe mot<br />

det etablerte for å skape endring?<br />

For nokre år sidan etablert Lønning<br />

«Jærsmiå», ein arena der blant anna<br />

bønder, utbyggarar, næringslivet, forvaltning,<br />

naturvernarar, friluftsinteresserte<br />

og politikarar sat saman og diskuterte<br />

jordvern i lys av stort press på<br />

utbygging på Jæren.<br />

– Alle, også utbyggarane, måtte ta eit<br />

aktivt eigarskap til jordvern, seier Lønning.<br />

Slike arenaer handlar ikkje om å forhandle<br />

seg fram til ein konklusjon. Lønning<br />

kallar det dialogbasert utviklingsarbeid.<br />

Dialog vert nytta som metode<br />

for å få fram nye tankar og alternative<br />

løysingar.<br />

frå Tankesmia Agenda. Konserndirektør<br />

FOU i Tine, Eirik Selmer Olsen og Kristen<br />

Helgøy, ein nytenkande bonde frå Helgøy.<br />

viktigaste, men landbruket i Rogaland er Påmelding via Fylkesmannen i Rogaland<br />

sine nettsider, seinast sundag<br />

mykje meir enn det, seier Rosnes.<br />

– Målet med konferansen er å utvide 4. mars.<br />

BONDEVENNEN Nr. 7 - 23. februar 2018 7<br />

Tankesmie i landbruket.<br />

Faksimile Bondevennen nr 7.<br />

– Landbruk og matproduksjon handlar<br />

om oss alle. Andre grupper utanfor<br />

det tradisjonelle landbruket må få ta<br />

eigarskap i norsk matproduksjon, seier<br />

Lønning.<br />

– Har landbruket behov for ei tankesmie?<br />

– Landbruket har definitivt behov for<br />

å få fram nye tankar og idear, seier Lønning.<br />

Nærleik til naturen er i ferd med å bli<br />

det viktigaste for folk. Menneske må attende<br />

i sentrum. Det handlar om å leike,<br />

om å skape, om å ha nevane i molda, tett<br />

på naturen.<br />

– Det er nettopp det landbruket er.<br />

Tett på. Så snakkar me om å kjempe mot<br />

naturen, i staden for å forstå korleis me<br />

driv på lag med naturen, seier Lønning.<br />

Han trur dei «nye», urbane bøndene<br />

vil ta ei større rolle i debatten om matproduksjon<br />

framover, og håper landbruket<br />

vil henge seg på.<br />

– Organisasjonane, med sine definerte<br />

roller, har vanskeleg for å ta innover<br />

seg endringar som skjer i samfunnet.<br />

Me slit med å kople oss på nye tankar og<br />

trendar.<br />

– Så svaret er ja, me har definitivt behov<br />

for nye møteplassar på tvers av ulike<br />

interesser – og landbruket må om bord,<br />

seier Lønning.<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 9


Førde<br />

Sogndal<br />

GARDSREPORTASJE<br />

Bergen<br />

Elin og Halvor Øiestad (begge 39 år) driv<br />

gard med storfeproduksjon på Rykene i<br />

Arendal kommune, Aust-Agder. Dei har fire<br />

born, Elise (12 år), Anders (10 år), Emilie<br />

(7 år) og Lars (4 år).<br />

Dyra er hovudsakleg reinrasa limousin,<br />

både Full French og Open stambok.<br />

Besetninga har status som aktiv avlsbesetning.<br />

I fjøset står 30 mordyr. Kalvinga er i<br />

hovudsak frå slutten av desember til mars.<br />

Stavanger<br />

Valle<br />

Skien<br />

Tønsberg<br />

Begge har arbeid utanom garden. Halvor er<br />

dyrlege, Elin er jordmor.<br />

Totalt måler garden 400 daa.<br />

Dei har også tre hestar.<br />

Arendal<br />

Kristiansand<br />

Nærkontakt: Elin og Halvor har god kontakt med dyra. Dei legg mykje arbeid i å ha rolege dyr.<br />

Omsorg + avl = suksess<br />

Elin og Halvor Øiestad spelar på kvarandre sine styrker<br />

for å få best mogleg drift på garden.<br />

Jane Brit Sande<br />

Elin og Halvor Øiestad tok over heimegarden<br />

hans på Rykene i Arendal i 2011. Dei<br />

siste åra har det vore hektisk byggeaktivitet.<br />

Både ny bustad og ny driftsbygning<br />

er på plass i tunet. Driftsbygningen stod<br />

klar ved årsskiftet 2015/2016, huset i 2013.<br />

– Me var begge over 30 år då me tok<br />

over, og det passa oss fint. Me budde<br />

både i Oslo og på Gjøvik før me kom tilbake<br />

til Rykene, fortel Elin.<br />

Ho er utdanna jordmor, og arbeider i<br />

nattskiftturnus. Halvor er veterinær, med<br />

praksispå klinikk og med base heime på<br />

garden. Desse jobbane kombinerer dei<br />

med fire ungar og 60 storfe i fjøset.<br />

– Me jobba litt for å finne fordelingsnøkkelen,<br />

seier Elin.<br />

– Om morgonen smørar eg matpakkar<br />

og pakkar sekkane, før eg går ut til<br />

dyra. Halvor har morgonstunda med ungane,<br />

og får dei av garde til skule og barnehage.<br />

Eg har ettermiddagen saman<br />

med dei, forklarar ho.<br />

Elin brenn for godt stell av dyra, og<br />

gjer tilsyn i fjøs og stall fleire gonger til<br />

dagen. Alle dyra har namn, får godsnakk<br />

og kos, og kjenner røktarane sine godt.<br />

Halvor ivrar for arbeid med rasen og<br />

avlsplanlegginga. Resultatet er rolige og<br />

harmoniske dyr i ein godkjent aktiv avlsbesetning<br />

og Helse Storfe-besetning.<br />

Kuas komfort viktigast<br />

Tre ting var viktige då fjøset skulle planleggast.<br />

Kuas komfort var førsteprioritet,<br />

så skulle det samstundes vere greitt<br />

å vere i fjøset både for røktaren og for<br />

ungane.<br />

– Halvor har vore veldig aktiv i proses-<br />

10 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


«Har ikkje dyra det godt,<br />

produserer dei ikkje godt heller.»<br />

HALVOR ØIESTAD<br />

sen med å utarbeide planane for fjøset,<br />

seier Elin.<br />

Eit godt inneklima var viktig.<br />

– Inne i fjøset er det høgt under taket.<br />

Me har også eit velfungerande ventilasjonsanlegg,<br />

seier Halvor.<br />

Dyra nyt mjuke underlag. I liggebåsane,<br />

sett opp i tre rekker, er det madrassar<br />

med tynnare gummimatte oppå. I kvar<br />

binge er det ei kubørste. Kalvane har eit<br />

flott gøyme med underlag av halm, der<br />

dei flokkar seg saman. I kalvingsbingen<br />

er det også rikeleg med strø.<br />

– Me har sett inn fangfrontar med<br />

demping, og støydempande plater i taket.<br />

Det fungerer utruleg godt, seier Elin.<br />

– Men radioen står på heile dagen og<br />

kvelden. Eg trur det er godt for trivselen<br />

til både dyr og røktar, seier ho.<br />

Heller ikkje materialet utvendig på<br />

fjøset er tilfeldig.<br />

– Me valde treverk, sidan fjøset står så<br />

tett på huset. Det gjer heile tunet lunare.<br />

Me er godt nøgde me det valet, seier Halvor.<br />

Mest grovfôr<br />

Produksjonsstorleiken er passeleg i forhold<br />

til areal. Dyra skal ha mykje grovfôr,<br />

og i tillegg skal dei på beite.<br />

– Me har om lag 60 dyr totalt no, og<br />

det går halvanna rundballe til dagen. Etter<br />

kalving går det meir, seier Halvor.<br />

Dei nyttar lite kraftfôr. Dei vaksne dyra<br />

og kvigene får grovfôr og mineralbolus.<br />

Det er berre kalvar, ungdyr og kyr som<br />

nett har kalva, som får kraftfôr.<br />

– Dei får også alltid det beste grovfôret,<br />

seier Halvor.<br />

Nøye avlsarbeid<br />

– Det er Halvor som tar ansvar for avlsplanlegginga,<br />

han brenn for arbeidet<br />

med rasen og genetikken, seier Elin.<br />

Etter nøye vurdering kom ekteparet<br />

fram til at limousinrasen passar best i<br />

deira drift.<br />

– Mordyra er middels store, og har<br />

kalvar som kjem lett til verda. Dei har ein<br />

god tilvekst, og mordyra treng mindre<br />

vedlikehaldsfôr gjennom vinteren enn<br />

dei tyngre rasane. Dyra bygger lite feitt,<br />

Heile gjengen: Familien Øiestad samla. Bak frå venstre: Elise, Halvor, Anders og Elin.<br />

Lars og Emilie står fremst. Fant er også med.<br />

og kjem ut i ein god slakteklasse. Dei<br />

fleste yngre oksane me sender til slakt,<br />

snuser på E-klassen, seier Halvor.<br />

Kvart mordyr blir nøye vurdert, og<br />

kvar okse blir handplukka etter kva eigeskapar<br />

Halvor meiner bør kryssast inn<br />

for eit optimalt avkom. Eigenskapane dei<br />

prioriterer å ha med i avlen er godt gjennomtenkt.<br />

– Me prioriterer gode morseigeskaper<br />

i botn. Det er viktig med god gode kalvingseigenskapar<br />

og rikeleg med mjølk<br />

til kalven slik at han får ein god start på<br />

livet, seier Halvor.<br />

– Vidare prioriterer me sterke føter og<br />

gode klauver. Det er viktig for dyra si velferd,<br />

yting og haldbarheit. Har ikkje dyra<br />

det godt, produserer dei ikkje godt hel-<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 11


GARDSREPORTASJE<br />

Godt fôrbrett: Elin og Halvor planla for ei hensiktsmessig og<br />

lite arbeidskrevjande fôring og dagleg røkt, då dei teikna fjøset.<br />

Eit breitt fôrbrett er eit ledd i dette.<br />

Mykje kos: Halvor gir Elin æra for tolege og tillitsfulle dyr.<br />

Ho bruker mykje tid på dyra, særleg dei første 14 dagane etter<br />

dei er kome til verda, og den første tida etter avvenning.<br />

ler. Produksjonseigenskapar kjem som<br />

nummer tre, det er lettast å putte på til<br />

slutt, seier han.<br />

Kåringar gir framskritt<br />

Som godkjent aktiv avlsbesetning følgjes<br />

eit gitt registreringsregime. Status<br />

er gjeldande eitt år om gongen, og<br />

er basert på registreringar gjort året<br />

før. Kalvane skal vegast ved fødsel, avvenning<br />

eller ved 200 dagars alder, og<br />

ved 365 dagar. Elin og Halvor veg også<br />

kvigene ved 550 dagar. Ein viktig del av<br />

avlsarbeidet er kåringane. Kvart år kjem<br />

kåringsdommarar frå Nortura for å vurdere<br />

besetninga.<br />

– Me likar kåringane. Då kjem det nokon<br />

som ser oss i korta, og går gjennom<br />

besetninga. Dette er noko me ser fram<br />

til, det er dagar med konstruktive diskusjonar<br />

og trivelege folk, seier ekteparet.<br />

Omsorg for dyra<br />

Dei to fortel at dei vil prioritere lynne,<br />

men at det så langt ikkje har vore ei problemstilling.<br />

– Det er Elin som skal ha æra for at<br />

dyra er så rolege, seier Halvor.<br />

– Eg arbeider for å legge eit godt<br />

grunnlag. Eg bruker god tid på kalvane,<br />

særleg dei første 14 dagane og etter avvenning,<br />

seier Elin.<br />

Ho kjenner kvart enkelt individ. Alle<br />

kalvane får namn så snart dei er født.<br />

– Full French-kalvane får franskklingande<br />

namn som Herly og Hailaire,<br />

medan limousinkalvane som skal i open<br />

stambok, får engelskklingande namn som<br />

Mary og Lady. Me har også hatt nokre<br />

blandingsdyr. Dei får norske namn, seier<br />

Elin.<br />

Sjølvmelding<br />

– Kva er de mest nøgd med i drifta?<br />

– Me har alle dyra rett i nærleiken. Me<br />

er lett tilgjengeleg om det skulle vere<br />

noko, seier Elin.<br />

– Me har etter kvart fått ei betre og<br />

betre besetning med gode dyr. Samstundes<br />

har me hatt god kontroll på<br />

person- og dyretrafikk slik at me kvalifiserer<br />

for å vere Helse Storfebesetning,<br />

seier Halvor.<br />

– Kva kan de gjera betre?<br />

– Me føler me må halde på det sporet<br />

me er i. Me finner heile tida småting<br />

me kan endre, og forbetre sakte, men<br />

sikkert, seier Elin.<br />

– Me kan nok jobbe meir for eit aktivt<br />

beitebruk og betre utnytting av beiteressursane,<br />

og bli flinkare til å sette<br />

gjerder og flytte dyra til riktig tid, seier<br />

Halvor.<br />

– Kva tips eller råd har du andre bønder?<br />

– Gå for ei hensiktsmessig og lite arbeidskrevjande<br />

fôring og dagleg røkt.<br />

Sjølv er me nøgd eit breitt fôrbrett som<br />

også fungerer som ein slags fôrsentral,<br />

seier Halvor.<br />

– Me har valt ei innreiing med lite støy,<br />

det er behageleg for både røktar og dyr.<br />

Me sett også pris på fangfront, eg vil<br />

kalle det eit «must», då dyra enkelt kan<br />

fikserast ved behov. For enklast mogleg<br />

innsamling av data er ei gjennomtenkt<br />

plassering av vekta eit heitt tips. Me vonar<br />

fleire ser nytten av vektregistrering,<br />

ikkje minst for avl innan eiga besetning,<br />

men også for å støtte opp om det nasjonale<br />

avlsarbeidet, seier Elin.<br />

12 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


Optimisme i Sogn og Fjordane<br />

AKTUELT I LANDBRUKET<br />

12 sauefjøs, 12 fjøs til ammeku og 14 nye kufjøs fekk økonomisk støtte i 2017,<br />

og i januar i år vart robot nummer 100 i fylket installert i Stryn.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Optimismen blomstrar og bøndene<br />

investerer som aldri før. Dei nye fjøsa<br />

skal romme 570 mjølkekyr, 276 ammekyr<br />

og 1800 sauer. Det svarar til ein produksjon<br />

på kring 5 millionar liter mjølk, over<br />

100 tonn storfekjøt og 50 tonn lammekjøt,<br />

skriv fylkesmannen på sine nettsider. I<br />

dag vert om lag sju prosent av mjølka,<br />

ni prosent av lammekjøtet og knapt seks<br />

prosent av storfekjøtet i landet produsert<br />

i Sogn og Fjordane.<br />

Satsinga på ammeku starta i 2016.<br />

I løpet av to år er det bygd 13 nye fjøs med<br />

plass til knapt 300 nye kyr.<br />

Investerer i tronge tider<br />

– Dette er svært gledeleg, seier Christian<br />

Rekkedal, landbruksdirektør i Sogn<br />

og Fjordane.<br />

Rekkedal er oppteken av at produksjonsapparatet<br />

innanfor alle produksjonar<br />

må haldast vedlike og fornyast. I<br />

strategiplanen har fylket mål om å halde<br />

talet på alle husdyrslag på eit stabilt<br />

nivå. Då må bøndene få høve til å fornye<br />

driftsapparatet, også i tider med overproduksjon.<br />

– Investeringar må sjåast i eit 20-30 år<br />

langt perspektiv. Då kan me ikkje drive å<br />

springe etter grossistprisen på kjøt til ei<br />

kvar tid, påpeikar Rekkedal.<br />

Ein nedgang i sauetalet er snudd til ei<br />

svak auke. For å ta vare på kulturlandskapet<br />

er det viktig at det vert satsa,<br />

også i sauenæringa.<br />

– Norsk husdyrproduksjon si store utfordring<br />

er å balansere volum og pris. Å<br />

klare ta ut potensialet i marknaden utan<br />

å ende med overproduksjon og reduserte<br />

prisar, seier Rekkedal.<br />

Slik ser optimisme ut: Bjarte Myren og Norvald Årnes i Eika samdrift er i ferd med å ferdigstille<br />

nytt trefjøs med naturleg ventilering til om lag 40 mjølkekyr på Østrebø i Ikjefjord i<br />

Høyanger kommune. Foto: Bjarte Myren<br />

På veg med mjølka<br />

På 10 år er det bygd kring 120 nye mjølkefjøs,<br />

og meir enn 40 prosent av mjølkekyrne<br />

er oppstalla i lausdriftsfjøs, står det<br />

å lese på fylkesmannen på sine nettsider.<br />

– Mjølka er viktig for fylket. Det same<br />

er meieriet i Byrkjelo. Skal meieriet oppretthalde<br />

drifta må fylket oppretthalde<br />

mjølkevolumet. Det er eit samspel mellom<br />

primærnæringa og industrien, seier<br />

Rekkedal.<br />

Skal fylket klare å oppretthalde mjølkevolumet,<br />

må driftsapparatet fornyast,<br />

også på mindre bruk.<br />

– Investeringskostnadane og rammevilkåra<br />

vert heilt avgjerande for korleis<br />

me skal klare å finansiere ei modernisering<br />

også av fjøs med færre enn 25 kyr,<br />

seier Rekkedal.<br />

Gløym idealet om heiltidsbonden<br />

Sogn og Fjordane produserer 103 millionar<br />

liter mjølk, og har dei minste kvotane<br />

i landet med 130.000 liter i snitt. Dei eksisterande<br />

båsfjøsa leverte 100.000 liter<br />

mjølk i snitt i 2017.<br />

– Det å kome i posisjon for å klare dei<br />

nødvendige investeringane for å drive<br />

dette vidare, det er krevjande, seier Jo<br />

Helge Sunde, i Tine.<br />

Skal jorda drivast og beiteressursane<br />

nyttast er det snakk om bygg ned mot 20 kyr.<br />

– Mjølkerobot til færre enn 25 kyr gir<br />

svak lønsemd, men med to millionar i tilskot,<br />

god drift, og litt arbeid utanom, kan<br />

summen per time bli god samanlikna<br />

med heiltidsbonden med 40 kyr, seier<br />

Sunde. – Det kan til og med vere samfunnsøkonomisk<br />

smart.<br />

Christian<br />

Rekkedal<br />

Optimisme og pessimisme smittar<br />

Dei som har investert så langt er dei med<br />

best ressursgrunnlag. Men Rekkedal viser<br />

til at det er skilnadar mellom kommunar.<br />

– Det er ingen tvil om at kommunane<br />

gjennom sine tilsette kan skape entusiasme<br />

og motivere til investering, seier<br />

landbruksdirektøren.<br />

Jo Helge<br />

Sunde<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 13


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Marit Smistad,<br />

veterinær i TINE Rådgiving<br />

Sogn og Fjordane<br />

«Bruk gamlefjøset eller lag<br />

kalveoppstallingen ute!»<br />

Bygg for verdensmestere<br />

Det koster å bygge nytt i Norge. Hvor kan vi kutte kostnader<br />

uten at det går utover dyrenes helse og velferd?<br />

Vi er inne i en aktiv byggefase i norsk melkeproduksjon.<br />

Innen få år skal alle storfe<br />

over i løsdrift, og båsfjøset blir historie.<br />

Erfaringer høstet fra de som har bygget<br />

de siste 10-15 årene gjør at det bygges<br />

stadig bedre fjøs. I et land med høye<br />

byggekostnader er det alltid et spørsmål:<br />

Hvor kan vi kutte kostnader uten at det<br />

går utover dyrenes helse og velferd?<br />

Vi er på verdenstoppen i god dyrehelse<br />

og lavt antibiotikaforbruk. Noe av æren<br />

skal faktisk båsfjøsene ha. Kyr oppstallet<br />

i sin faste bås gir mindre grad av smitteoverføring<br />

mellom dyra. De er skånet<br />

for mobbing og hun har en forutsigbar<br />

hverdag – noe som er viktig for kua. Båsfjøset<br />

har hatt sine fordeler, men løsdrift<br />

er selvfølgelig framtida. Både utforming<br />

av bygg og god helsestyring vil få stadig<br />

større betydning dersom vi skal holde på<br />

vår posisjon som verdensmestere.<br />

Kontroll på smittepresset<br />

I løsdrift og større enheter dukker nye<br />

problemstillinger opp. Vi kommer ikke<br />

unna å se på flokken som en helhet.<br />

Driftsformen medfører en stor økning<br />

i antall smittekontakter: Ei ku som har<br />

bakterier i juret sitt kan legge igjen bakterier<br />

i liggebåsen, og de kan ligge klare<br />

til å krype opp i juret på neste ku som<br />

legger seg der. At alle dyra er i kontakt<br />

med alle stiller større krav til å ha kontroll<br />

på smittepresset på besetningsnivå.<br />

Selv ikke det beste bygget kan gjøre god<br />

helsestyring overflødig.<br />

Stadig bedre fjøs bygges, men på<br />

noen områder har vi fortsatt en vei å gå.<br />

Det er kjent at ca 75 prosent av sjukdom<br />

hos melkekyr oppstår i perioden rundt<br />

kalving. Dette er kanskje det viktigste<br />

tidspunktet å unngå stress. I utlandet ser<br />

vi ofte større avdelinger spesialdesignet<br />

for overgangskua. Under norske driftsforhold<br />

har noen valgt å bruke fokusavdelingen<br />

til kyr i denne perioden. Den<br />

har en hensiktsmessig plassering med<br />

tanke på overvåking, og i tillegg kan kua<br />

få ekstra komfort for eksempel i form av<br />

én eteplass per ku, gummi på gulvet og<br />

ekstra gode liggebåser.<br />

Kritisk rundt kalving<br />

Kalvingssituasjonen er et kritisk tidspunkt<br />

for både ku og kalv. Kua er ekstra<br />

mottakelig for sykdom på grunn av en<br />

naturlig knekk i immunforsvaret. Kalven<br />

blir født helt uten immunforsvar. Heldigvis<br />

tegnes det ikke lenger bygg uten kalvingsbinger,<br />

men utformingen kan ofte<br />

bli bedre. Fortsatt tegnes en del nybygg<br />

med en kalvingsbinge som har liggebåser<br />

og betongspalter. Selv om løsningen<br />

krever lite plass og framstår som lett å<br />

Ny løsning: Eksempel på et klassisk båsfjøs som bygges om til<br />

kalveoppstalling<br />

Pass på: Tre tette dører til produsent, besøkende og tankbilsjåfør gir<br />

økt risiko for kryssende spor på utsiden av fjøset.<br />

14 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Mykt leie: Kalving på halm er ideelt for ku og kalv. Foto: Tine Mediebank<br />

vedlikeholde, så kan den totalt sett kreve<br />

flere arbeidstimer. Kalven vil ende opp<br />

på betongspalten, og der vil den bli raskt<br />

nedkjølt og komme i kontakt med avføringen<br />

til mora. For å unngå sjukdom<br />

som følge av dette så krever løsningen<br />

mye overvåking og at kalven tas raskt<br />

bort fra mora. Kalving på halm vil gi kua<br />

den komforten hun trenger og kalven vil<br />

fødes i et lunt og tørt miljø. Ukene rundt<br />

kalving er verdt å investere i, tenk derfor<br />

nøye gjennom hvordan kua oppstalles i<br />

denne perioden.<br />

Bruk gamlefjøset<br />

Så hvor kan vi spare inn disse kvadratmeterne?<br />

Vi har et økende problem med<br />

sjukdom hos kalv i Norge. Forbruket av<br />

antibiotika til kalv øker. En del av besetningene<br />

som sliter med kontinuerlig kalvesjukdom<br />

i fjøset har dessverre en kalveoppstalling<br />

som ikke har tatt hensyn til<br />

kalvens behov. Det er ofte for dårlig plass<br />

til kalvene og de er ikke beskyttet for<br />

smitte fra eldre dyr. I stedet for å bruke<br />

dyre kvadratmeter på en litt for liten kalveoppstalling<br />

i hjørnet av det nye fjøset:<br />

Bruk gamlefjøset eller lag kalveoppstallingen<br />

ute!<br />

Unngå å få smitte inn<br />

Denne vinteren har mange fjøs hatt utbrudd<br />

av smittsom sjukdom, også nye<br />

fjøs med gode smittesluser. Ofte handler<br />

det da om kryssende spor utenfor fjøset.<br />

Trafikken både på innsiden og utsiden av<br />

fjøset må tenkes gjennom på tegnestadiet.<br />

Etter at bygget er satt opp gjelder det<br />

å bruke smitteslusa riktig og stille krav<br />

til alle besøkende.<br />

Mange av sjukdomsproblemene vi sliter<br />

med i dag kan løses med god drift.<br />

Samtidig kan fokus på de viktigste delene<br />

av fjøset i byggeperioden spare deg for<br />

mange arbeidstimer brukt på sjuke dyr<br />

senere. De som har vært tungt involvert<br />

i besetninger med sjukdomsproblemer<br />

sitter på viktig kunnskap om hvordan det<br />

kan forebygges. Bruk derfor veterinæren<br />

som rådgiver i tegneprosessen.<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 15


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Dagros er ingen klimaversting<br />

Norske mjølkekyr må i større grad nytte dei norske fôrressursane skal<br />

landbruket oppretthalde legitimiteten og samstundes vere bærekraftig.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Odd Magne Harstad, professor ved<br />

NMBU, Ås, her i fleire år forska på utviklinga<br />

i norsk mjølkeproduksjon og bruk<br />

av norske fôrressursar. I seinare år har<br />

klimagassutslepp frå mjølkeproduksjonen<br />

blitt ein stadig viktigare del av forskinga.<br />

– Det er eit enormt komplekst tema<br />

med mange forgreiningar, seier forskaren,<br />

som framleis sit med mange uavklarte<br />

spørsmål.<br />

Harstad viser til at mjølkeproduksjonen<br />

er bærebjelken i norsk landbruk.<br />

Produkt frå kua er ein viktig del av det<br />

kosthaldet vårt. Samstundes står mjølkekua<br />

for rundt 40 prosent av klimagassutsleppa<br />

i jordbruket.<br />

Ytelse,<br />

Kg<br />

EKM<br />

/ku<br />

Kg TS<br />

grovfôr<br />

Kg TS<br />

kraftfôr<br />

Norsk<br />

kornandel<br />

i kraftfôret,<br />

%<br />

6000 4255 1227 69<br />

7000 4272 1587 64<br />

8000 4214 2065 60<br />

9000 4165 2848 57<br />

10000 4125 3027 54<br />

Tabell 1: Grovfôropptak og kraftfôrbehov ved<br />

ulik årsavdrått. Kjelde: Harstad/Volden.<br />

Stadig meir kraftfôr<br />

Me har bak oss nokre år med ei kraftig<br />

auke i mjølkeavdrått per ku. Dagros<br />

mjølka i snitt 1500 liter meir i 2015 enn<br />

i 2005 (tabell 2). Nye, moderne fjøs og<br />

mjølkerobot er noko av forklaringa.<br />

Strukturrasjonaliseringa har ført til færre<br />

og større bruk. Tunge investeringar og<br />

krav til effektiv og lønsam drift driv produksjonen<br />

oppover.<br />

Det er slutt på tida då produksjonen<br />

i fjøset stod i forhold til ressursane på<br />

garden.<br />

Medan styresmaktene vil ha meir mat<br />

på norske ressursar, er konsekvensen av<br />

rammevilkåra det heilt motsette. Mjølkeprodusenten<br />

tilpassar seg rammevilkåra.<br />

Konsekvensen er høgare yting,<br />

ofte knapt med grovfôr, og auka bruk av<br />

kraftfôr.<br />

Ifølgje Harald Volden i Tine, kan 80<br />

prosent av avdråttsauken forklarast med<br />

auka bruk av kraftfôr. Høgare yting set<br />

høgare krav til kvalitet på råvarene. Importen<br />

aukar.<br />

– Kyr som mjølker 10.000 liter har i<br />

gjennomsnitt omlag 55 prosent norskprodusert<br />

korn i kraftfôret. Men så er det<br />

faktisk slik at behovet for kraftfôr totalt<br />

sett er så stort at behovet for norsk korn<br />

også aukar, sjølv om delen norsk korn i<br />

kraftfôret er redusert, seier Harstad.<br />

Overskot av grovfôrareal<br />

Høgare opptak og betre utnytting av<br />

grovfôret er faktorar som kan gi klimavinst.<br />

Mange bønder produsere mykje<br />

mjølk på godt grovfôr, men for mange er<br />

grovfôr ein knapp ressurs. Auka import<br />

erstattar norske råvarer, både korn, men<br />

også grovfôr.<br />

Import av meierivarer og fråfall av<br />

eksport av Jarlsbergosten utgjer ifølgje<br />

Harstad, eit volum på om lag 350 millionar<br />

liter mjølk.<br />

– Redusert totalvolum og jag etter<br />

auka avdrått set næringa i ein situasjon<br />

med overskot av grovfôrareal. Eit areal<br />

som til ein viss grad kan nyttast av fleire<br />

ammekyr, utan at det vil kompensere for<br />

År<br />

Antall<br />

årskyr<br />

Årsytelse,<br />

kg EKM<br />

Andel<br />

kraftfôr,%<br />

1990 332411 6331 39,1<br />

2000 285744 6166 36,4<br />

2005 254365 6723 37,7<br />

2010 240997 7373 41,0<br />

2013 233501 7741 43,4<br />

2014 229306 7919 43.9<br />

2015 228417 8147 43.6<br />

Tabell 2: Utvikling i tal årskyr og avdråttsnivå<br />

sett i samanheng med del kraftfôr i rasjonen.<br />

Kjelde: Volden/SSB, Landbruksdir., FK og<br />

Husdyrkontrollen.<br />

Odd Magne Harstad<br />

det arealet som kan gå tapt som ein konsekvens<br />

av endringane i mjølkeproduksjonen,<br />

seier Harstad.<br />

– Færre mjølkekyr produserer mindre<br />

kjøt. Dette volumet må erstattast med<br />

storfekjøt frå spesialisert kjøtproduksjon.<br />

Ammekyr har eit høgare utsleppsnivå<br />

per kilo kjøt fordi dei berre produserer<br />

kjøt.<br />

Ta vare på kornarealet<br />

Ein oversikt frå Innovasjon Norge viser<br />

at tal på ammekyr aukar mest på Austlandet.<br />

– Det er heilt klart områder på Austlandet<br />

som ikkje eignar seg til anna enn<br />

grasproduksjon, men det er svært viktig<br />

framover at me tek vare på alt kornarealet<br />

vårt her til lands, seier Harstad.<br />

Om lag halvparten av det dyrka arealet<br />

her til lands kan berre nyttast til å<br />

dyrke grovfôr.<br />

Arealet har ingen alternativ produksjonsverdi,<br />

og drøvtyggjaren er den einaste<br />

som kan omdanne gras til mat -<br />

mjølk og kjøt.<br />

Statistikk frå AgriAnalyse viser at<br />

kornareal på Austlandet vert lagt om til<br />

grasareal, medan grovfôrareal går ut av<br />

drift på Vestlandet. Ifølgje Harstad, vert<br />

om lag 2/3 av norsk jordbruksareal i dag<br />

nytta til grasproduksjon.<br />

– Handlingsrommet som gjer det<br />

mogleg å framtidig auke matproduksjo-<br />

16 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Meir norsk mat: Skal legitimiteten til landbruket oppretthaldast er me avhengig av å produsere mat i størst mogleg grad på norske ressursar.<br />

Då må mjølkeavdråtten stabiliserast på eit nivå som gjer det mogleg å nytte meir grovfôr og norskprodusert korn i fôrrasjonen til mjølkekyra.<br />

nen og redusere utslepp av klimagassar<br />

per eining produsert matvare, ligg først<br />

og fremst i å auke produksjonen av norsk<br />

matkorn. Men meir ekstremvêr vil gjere<br />

det meir krevjande å dyrke åkervekstar<br />

samanlikna med grasvekstar i framtida,<br />

seier Harstad.<br />

Høgare yting gir mindre klimagassar?<br />

Isolert sett tyder forskinga på at høgtytande<br />

kyr har lågare klimagassutslepp<br />

per kilo mjølk enn kyr med meir moderate<br />

ytingar.<br />

– Utslaga er marginale. Men om me<br />

innanfor ein gitt mjølkekvote aukar ytinga<br />

per ku, og reduserer talet på kyr, vil<br />

det i seg sjølv gi ein klimaeffekt, seier<br />

Harstad.<br />

Han viser til andre faktorar som alder<br />

ved første kalving, lengde på kalvingsintervall,<br />

tal på laktasjonar, og helsestatus<br />

i buskapen, som også verkar inn på utslepp<br />

per kilo mjølk.<br />

– Når me ser mjølk og kjøtproduksjon<br />

under eitt, gir det ingen klimagevinst å<br />

auke avdråtten i mjølkeproduksjonen. Konsekvensen<br />

er derimot auka import av fôrråvarer,<br />

og redusert bruk av norske ressursar<br />

i mjølkeproduksjonen, seier Harstad.<br />

Eit paradoks<br />

Professoren er klar over viktige argument<br />

som sysselsetting, verdiskaping og<br />

liknande, men dersom me innrettar produksjonen<br />

slik at norsk mat i stor grad<br />

vert produsert på importerte ressursar,<br />

kva for viktige argument har me då for<br />

å oppretthalde matproduksjonen her til<br />

lands?<br />

– Norsk landbruk står framfor eit stort<br />

dilemma. Det er kostbart å produsere<br />

mat i Norge. Skal legitimiteten til norsk<br />

landbruk oppretthaldast er me avhengig<br />

av å produsere mat i størst mogeleg grad<br />

på norske ressursar, seier Harstad.<br />

Truleg er det atter ein gong me her i<br />

nord som har trekt det lengste strået og<br />

kjenner minst på konsekvensane av klimaendringar.<br />

Då vert det eit paradoks,<br />

meiner Harstad, at me ikkje skal nytte<br />

eigne ressursar til å produsere vår eigen<br />

mat.<br />

– Det er direkte umoralsk i ein situasjon<br />

med mangel på mat i verda. Me må<br />

vere klar over at mykje av det arealet i<br />

utlandet som vert nytta til å produsere<br />

fôr til norske husdyr, alternativt kunne<br />

vore nytta til å produsere menneskemat<br />

av god kvalitet, seier Harstad.<br />

– Dette er eit stort spørsmål som næringa<br />

bør ha ei klar oppfatning om, men<br />

som dei så langt ikkje har tatt skikkeleg<br />

tak i, i følgje Harstad.<br />

Drikk meir mjølk<br />

– Så kva bør norske mjølkekyr produsere?<br />

– Det vil eg ikkje talfeste og svaret er<br />

heller ikkje eintydig. Men ytinga må ikkje<br />

aukast ut over dagens nivå. Ei ytterlegare<br />

auke sette legitimiteten til norsk<br />

mjølkeproduksjonen under press, seier<br />

Harstad.<br />

Han meiner det heilt klart er mykje<br />

som kan gjerast for å redusere utslepp<br />

av klimagassar frå mjølkeproduksjonen.<br />

Nokre metodar er kjende, men det står<br />

att mykje forsking for å finne fleire svar.<br />

Harstad meiner at kjøt frå norsk mjølkeproduksjon,<br />

produsert på norske ressursar,<br />

utan tvil er ein berekraftig matproduksjon.<br />

For ein ting vert han stadig meir overtydd<br />

om. Kua er ingen klimaversting.<br />

Tvert om.<br />

– Me må snakke opp norsk mjølkeproduksjon<br />

og drikke meir mjølk, oppmodar<br />

Harstad.<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 17


MOLDROK OM MOLD, MAT OG LANDBRUK<br />

Birger Svihus<br />

professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige<br />

universitet, NMBU. Forsker og underviser innen<br />

ernæring hos både mennesker og husdyr.<br />

Forfatter, blant annet av boka «Spiselig».<br />

Forbrukeren<br />

er barnemat<br />

Informasjonsrevolusjonen er en fantastisk<br />

gave, med all verdens informasjon<br />

kun et tastetrykk unna. Sjekk alltid fakta,<br />

sa far min. Derfor kjøpte jeg allerede<br />

som tenåring et ettbinds leksikon. Den<br />

slitte mursteinen har for lengst måttet<br />

vike for smarttelefonen. Med denne universelle<br />

tilgangen på informasjon forrykkes<br />

kunnskapshierarkiet. Ekspertene<br />

mistros, og definisjonsmakten flyttes til<br />

folket.<br />

I landbruket ser vi dette i den stadig større<br />

innflytelsen forbrukeren (eller oftere<br />

interessegrupper eller enkeltpersoner<br />

som mener å representere forbrukerne),<br />

har på hvordan matproduksjonen foregår.<br />

Dette er i prinsippet ingen ulempe.<br />

Det er tross alt forbrukeren landbruket<br />

er til for. Det er heller ingen ulempe at<br />

eksperter som meg selv gås kritisk etter<br />

i sømmene. Problemet er at informasjon<br />

ikke nødvendigvis er kunnskap. Misinformasjon,<br />

«fake news», spres med og uten<br />

vilje like lett som fakta. Et enda større<br />

problem er at folket ikke nødvendigvis<br />

har lært seg hvordan man forholder seg<br />

til fakta, ikke minst komplekse fakta.<br />

Få produksjoner er mer komplekse enn<br />

matproduksjon, og det selv om vi lar<br />

være å trekke inn matens komplekse<br />

kulturelle og sosiale betydning. Matproduksjonen<br />

har gjennomgripende effekter<br />

på naturen både lokalt og globalt. Det<br />

spys ut svart råoljeeksos i transporten av<br />

bananer og soyabønner over verdenshavene.<br />

Monokulturene og plantenæringsstoffene<br />

påvirker naturen rundt. Ingenting<br />

er så avgjørende for folks helse som<br />

maten. Matproduksjon er utnytting. Tyning<br />

av korn or aur, som Garborg skriver,<br />

men også tyning av melk, kjøtt og egg av<br />

dyr som i større eller mindre grad utsettes<br />

for lidelser. Maten manipuleres og<br />

prosesseres, og tilsettes en hærskare<br />

av industrielt fremstilte kjemikalier fra<br />

morgen til kveld.<br />

Forbedringer ett sted i dette komplekse<br />

systemet vil svært ofte ha en kostnad et<br />

annet sted. Mindre bruk av sprøytemidler<br />

vil ofte redusere avlingene og kreve at<br />

mer natur blir lagt under plogen. Forbedring<br />

av dyrevelferden vil ofte øke fôrforbruket<br />

og kreve mer import av soyabønner<br />

fra Brasil.<br />

«… vi må lytte til<br />

forbrukeren på<br />

samme måte som vi<br />

lytter til et barn.»<br />

Kompliserte avveininger som dette er<br />

ikke et tastetrykk unna. Gode beslutninger<br />

her krever en dyptgående kunnskap<br />

innen svært mange fagområder. Ikke<br />

minst kreves det grunnleggende naturvitenskapelig<br />

og landbruksfaglig kompetanse.<br />

Fremfor alt krever det en evne til<br />

å sette sammen dette enorme lappeteppet<br />

av fakta - syntetisere - som det så fint<br />

heter. Det er dette som er en fagpersons<br />

adelstegn. Det sier seg selv at den jevne<br />

forbrukeren ikke har forutsetningene for<br />

å gjøre dette. Problemet er bare at forbrukeren<br />

ikke selv skjønner dette. Med<br />

andre ord: forbrukerne (og i økende grad<br />

journalister, kokker og matskribenter)<br />

skjønner ikke hva de ikke skjønner, og<br />

dermed fatter de bastante slutninger på<br />

sviktende grunnlag.<br />

To lærdommer kan hentes fra dette. For<br />

det første betyr dette at siden forbrukeren<br />

i økende grad forholder seg til fragmenterte<br />

enkeltfakta og ikke har oversikt<br />

over helheten, vil det være svært lett<br />

å skape rotfestede misforståelser. Det<br />

blir derfor ekstra viktig at landbruket<br />

ikke bidrar til vrangforestillingene. Vi må<br />

rett og slett tenke nøye på signaleffektene<br />

av hva vi gjør i vårt samspill med forbrukeren.<br />

Når landbruket for eksempel<br />

gir etter for press og tar ut narasin fra<br />

slaktekyllingfôret, er signalet at vi er enige<br />

i at dette er et farlig kjemikalie, som<br />

vi likevel fortsatte å bruke helt til forbrukeren<br />

tok oss på fersken. Med andre ord<br />

bekrefter vi på hver enkelt pakke kylling<br />

som selges at vi ikke er til å stole på.<br />

Et enda mer graverende eksempel er at<br />

Nortura visstnok vurderer å markedsføre<br />

en egen produktlinje med svinekjøtt<br />

merket som «antibiotikafritt», slik de har<br />

18 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


MOLDROK OM MOLD, MAT OG LANDBRUK<br />

Foto: Istock<br />

gjort i Danmark. Dette ville være et tragisk<br />

selvskudd av enda større skala enn<br />

narasinsaken. Budskapet i hver eneste<br />

butikk vil dermed være at svinekotelettpakken<br />

uten antibiotikafrittmerket er<br />

full av antibiotika. Vi vet jo at dette ikke<br />

stemmer. Vi vet at Norge har et usedvanlig<br />

lavt antibiotikabruk, og at det ikke er<br />

antibiotika i noe kjøtt i butikken. Men det<br />

krystallklare budskapet til forbrukeren<br />

er altså det motsatte. Ja, selve ideen om<br />

at en husdyrproduksjon skal være hundre<br />

prosent fri for antibiotika er feil. Akkurat<br />

som for mennesker og våre kjæledyr,<br />

vil vi jo gjerne ha mulighet til å bruke<br />

medisiner for å redusere lidelse og gjøre<br />

dyrene friske om sykdom rammer.<br />

For det andre, og enda mer prinsipielt<br />

viktig; om matnæringene ikke skal bli<br />

passive offer for tilfeldige og lite fornuftige<br />

krav fra forbrukerne, må vi ta inn<br />

over oss at forbrukeren ikke alltid har<br />

rett. Jeg sier ikke at forbrukeren ikke<br />

skal tas alvorlig. Vi må selvsagt lytte til<br />

forbrukeren, men vi må lytte til forbrukeren<br />

på samme måte som vi lytter til et<br />

barn. Respektfullt og med tålmod, men<br />

overbærende, mens vi kjærlig manipulerer<br />

forbrukeren inn på rett spor. Mange<br />

vil sikkert oppfatte dette som arrogant,<br />

ikke minst innen landbruket. Vi er nemlig<br />

så forferdelig redde for å gi inntrykk<br />

av at vi forstår noe som ikke forbrukeren<br />

forstår i denne næringen. Men realiteten<br />

er at vår kompetanse om mat er så<br />

uendelig mye høyere enn den stadig mer<br />

jordfjerne forbrukeren. Det er med andre<br />

ord vår plikt å ta på oss oppgaven med å<br />

lede og opplyse. Et landbrukets selvsikkerhetsløft<br />

er med andre ord nødvendig.<br />

Akkurat hvordan vi skal klare å lede<br />

forbrukeren inn på rett spor er et langt<br />

lerret å bleke, men la oss begynne med<br />

å unngå selvskuddene. Narasin- og antibiotikaeksempelet<br />

er allerede nevnt,<br />

men prinsipielt viktigere er landbrukets<br />

flørting med irrasjonell kjemikaliefrykt.<br />

Om forbrukeren roter seg bort i en misforståelse<br />

om at vi ikke skal bruke kjemikalier<br />

i matproduksjonen, må vi ikke<br />

beklage og love å fremme økologisk<br />

landbruk, men heller tålmodig forklare<br />

forbrukeren at det er absurd å være imot<br />

kjemikalier generelt. Om vi virkelig bryr<br />

oss, må vi ikke alltid la barnet få viljen<br />

sin.<br />

MOLDROK:<br />

drev av tørr mold<br />

grunna vind,<br />

jord arbeid – eller<br />

friskt ordskifte.<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 19


PORTRETT TORSTEIN SELE<br />

Gjødselgründeren på Jæren<br />

Hevd luktar pengar, meiner bøndene. Møkkapioneren på Jæren, Torstein Sele,<br />

har skvisa meir ut av den illeluktande gjødsla enn dei fleste trudde var mogleg.<br />

Sjur Håland<br />

Han har vore reisande i lort i mest 30 år,<br />

og er stadig på farten. Bondevennen får<br />

ikkje avtale før etter klokka fem.<br />

– Pensjonist, nei det gjeld vel for gamle<br />

folk, smilar 72 år unge Torstein.<br />

Han står i entredøra i bustaden i tredje<br />

etasje, med open utsikt til det meste,<br />

og ønskjer velkommen. No er han nett<br />

heimkomen frå dagens dont, noko som<br />

mellom anna gjeld å skjøtta den uløna,<br />

men gjevande jobben som dagleg leiar<br />

for Fretexbutikken på Bryne. Torstein og<br />

kona er med i Frelsesarmeen.<br />

– Ein god plass å høyra heime, seier<br />

frelsesoldaten, som speler trekkspel på<br />

møte og arrangement i Frelsesarmeen<br />

sin regi.<br />

Motverkar forsuring<br />

Torstein bur i Kornvegen. Det høver godt.<br />

Den tidlegare bonden har gjort det som<br />

veks og gror til levebrød. På ulike måtar.<br />

No handlar det mest om å løfte pH-verdien<br />

på jordene og motverka forsuringa i<br />

vassdrag og vatn med kalk.<br />

Sele Kalk AS leverer flytande kalk til<br />

gjødsellager, til doseringsanlegg i elver<br />

og til helikopterkalking av vatn. Operasjonsområdet<br />

er i hovudsak Rogaland<br />

(landbruk) og Agder-fylka (elver og vatn).<br />

Eks-bonden trivst når han får testa ut<br />

nye idear i praksis. Doseringsanlegget<br />

for kalk som nyleg er montert i Evje, er<br />

bygd etter hans prinsipp.<br />

– Det fungerer som smurt, fastslår han.<br />

Andre mars var det opningsfest med<br />

mykje festivitas for den nye produksjonshallen<br />

til Norsk Naturgjødsel på Sele.<br />

Ein av dei som fekk blomar og rosande<br />

omtale, var Torstein Sele. Det var han<br />

som i si tid starta eventyret med turking,<br />

anriking, pelletering og pakking av Helgjødsel.<br />

Det heile starta med gjødseltransport<br />

i 1989. Torstein observerte at<br />

det dukka opp transportørar og lastebilar<br />

frå Austlandet som transporterte<br />

husdyrgjødsel for bøndene på Jæren.<br />

Vann mot byråkratiet<br />

– Eg tykte det var for gale at austlendingar<br />

skulle gjera den jobben.<br />

Bøndene på Jæren var då som no<br />

skvisa på spreieareal. For å få tilgang på<br />

areal utanom gardens eige, måtte bøndene<br />

inngå femårige, tinglyste avtalar<br />

om levering og mottak.<br />

– Det var alt for byråkratisk og tungvint.<br />

Eg fekk ein idé, tok turen til Stavanger<br />

og landbruksdirektør Syrstad og føreslo<br />

ei enklare løysing for formidling av<br />

gjødsel til bønder med ledig areal. Forslaget<br />

vart blankt avvist. Men då Syrstad<br />

fekk tenkt seg om ei tid, tok han kontakt<br />

att. Det heile enda med at bøndene fekk<br />

«Eg tykte det<br />

var for gale at<br />

austlendingar<br />

skulle gjera den<br />

jobben.»<br />

høve til å levera og ta i mot gjødsel via<br />

Jæren Maskinring. I staden for tinglyst<br />

femårskontrakt var det no nok med å<br />

syna fram ei kvittering på motteken eller<br />

levert mengd husdyrgjødsel. No vart<br />

det brått langt enklare å vera bonde i Rogaland<br />

med for mykje gjødsel i høve til<br />

arealet.<br />

Brukte rakettrampebilar<br />

Sele Gjødseltransport formidla gjødsel<br />

frå dei som hadde for mykje til dei som<br />

hadde for lite. På det meste hadde han<br />

tre spesialbygde tankbilar i sving.<br />

– Gjennom Thor T. Refve fekk eg tak<br />

i ein 8X8 MAN som han hadde fått fatt i<br />

gjennom ein skraphandlar i Danmark.<br />

Det var ein rakettrampebil som hadde<br />

gått i teneste for NATO i Tyskland. I tillegg<br />

fekk eg kjøpt to tsjekkiske Tatra 6X6<br />

av Refve. Farkostane vart bygde om til<br />

praktiske tankbilar for transport av husdyrgjødsel<br />

langs vegar og i terrenget.<br />

– Då likar du vel å skru og mekka?<br />

– Nei, det var lokale verkstadar som<br />

gjorde den jobben. Eg er nok mest den<br />

typen som likar å pønske ut nye idear og<br />

få dei ut i praksis. Det er fantastisk spanande.<br />

Transportoppdraga auka. Fleire tusen<br />

tonn husdyrgjødsel i året vart frakta mellom<br />

gardsbruka på dei oppsiktsvekkjande<br />

grøne tankbilane. Torstein anslår at<br />

dei på det meste var oppe i 10.000 tonn i<br />

året. Oppdraga handla om rein transport<br />

mellom lagera eller spreiing. Dei siste<br />

åra føregjekk spreinga for det meste<br />

med kanon. Han selde selskapet i 2016.<br />

Betongblandar og varme<br />

Helgjødsel er ei merkevare som er knytt<br />

til Torstein. I den spede starten i 1994 var<br />

han praktiserande bonde med kyr og gris<br />

på garden på Sele. Dei store mengdene<br />

husdyrgjødsel og utfordringane tilknytt<br />

spreiearealkrava tende gnisten til ein ny<br />

idé. Med ein vanleg sementblandar og<br />

ein propanbrennar byrja han å dampa ut<br />

vatnet i hønegjødsel som bøndene leverte<br />

på garden. Seinare fekk han fatt i ein<br />

større betongblandar frå Hjelmeland.<br />

Dette hadde blitt gjort før. Det unike<br />

var at Torstein ville tilsetja urea og kalium<br />

og laga ei handelsvare som tilsvara<br />

Fullgjødsel. Utviklingsarbeidet fann stad<br />

i samarbeid med Planteforsk og Jæren<br />

Forsøksring. Dermed vart etter kvart<br />

hagegjødsla 12-2-16 og seinare beitegjødsla<br />

18-1-10 med kopar og kobolt, ein<br />

realitet.<br />

– Det synte seg at bøndene kunne<br />

kjøpa tilbake eit anrika produkt av den<br />

gjødsla dei hadde levert, og spreia ho ut<br />

på eige areal utan at det fekk konsekvensar.<br />

Det hadde me faktisk ikkje tenkt på<br />

førehand.<br />

Smakfult beitegras<br />

Det vart mange skitne kampar mot<br />

klumping, støv og problem med pelleteringa.<br />

Men sluttproduktet var det lite å<br />

seia på.<br />

– Tilbakemeldingane var gode. Bøndene<br />

meldte at Helgjødsel absolutt gjor-<br />

20 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


PORTRETT TORSTEIN SELE<br />

«Dette har framtida føre seg her kor<br />

me har nok fosfor og kor spreiearealet<br />

er så avgrensande.»<br />

de nytta, og at beitegraset faktisk smakte<br />

betre for dyra.<br />

Firmanamnet Norsk Naturgjødsel<br />

kom inn med fusjonen med Jan Rege i<br />

2003. I 2005 kom Felleskjøpet Rogaland<br />

Agder inn på eigarsida.<br />

– Då hadde me nye krav til reinsing og<br />

store investeringar føre oss. Dette hadde<br />

me ikkje greidd utan Felleskjøpet og den<br />

kapitalen dei kunne reisa, seier Torstein.<br />

– Ny gjødselvareføreskrift er på trappene.<br />

Kva tenkjer du om framtida for Norsk<br />

Naturgjødsel?<br />

Kan auke kapasiteten<br />

– No er kapasiteten på Sele-anlegget avgrensande.<br />

Men reint teknisk er det lite<br />

problem å auka produksjonen. Potensialet<br />

for sal av Helgjødsel til landbruk og<br />

hage i heile landet er enormt. Hugs at dei<br />

fleste kundane no høyrer til i Rogaland<br />

og på Agder.<br />

Han samanliknar gjerne med Fretex.<br />

– Gjenbruk er tingen! Det blir nok<br />

meir separering framover. Bonden kan<br />

kjøra ut lannet, som nitrogenet i gjødsla<br />

følgjer, medan det av den faste delen,<br />

innehaldande fosforet, kan lagast jordforbetringsmiddel<br />

og ny gjødsel. Dette<br />

har framtida føre seg her kor me har nok<br />

fosfor og kor spreiearealet er så avgrensande.<br />

– Har du noko nytt på gang?<br />

– Nå handlar det om kalking og å få<br />

opp nye doseringsanlegg for kalk. Så må<br />

eg vel ein gong gje meg, eller kva meiner<br />

du?<br />

Foto: May-Linda Schjølberg.<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 21


MYTE OG MATAUK<br />

Terje Nordby<br />

er dramatiker, forfatter og mytolog.<br />

Han er kjent fra radioprogrammet Mytekalender<br />

på NRK P2 og for bøkene med samme navn.<br />

Foto: Ellen Lande Gossner<br />

Det hellige kornet<br />

”På en øy i havet er det en ukrenket lund,<br />

og i lunden er det en innviet vogn som er<br />

dekket av et teppe. Presten er den eneste<br />

som har lov til å røre ved vognen. Han<br />

vet når gudinnen er tilstede i det tildekkede<br />

gjemmestedet, og han følger henne<br />

med stor ærbødighet når hennes vogn<br />

trekkes av kyr.”<br />

Det er romeren Tacitus som skriver dette,<br />

på 100-tallet etter Kristus, om en observasjon<br />

han har gjort i ”Germania”, en<br />

romersk betegnelse på områdene i det<br />

sentrale og nordlige Europa. Gudinnen<br />

det her er tale om, er Nerthus, en tidlig<br />

nordisk jord- og fruktbarhetsgudinne,<br />

beslektet med Njord, ja, muligens dreier<br />

det seg om en og samme guddom, Njord<br />

kan være en maskulin variant av Nerthus.<br />

Njord er riktig nok en gud forbundet<br />

med havet, men i den østlige delen<br />

av Norden rår han for innlandets åker og<br />

grøde. At en guddommelig hun ble til en<br />

han, kan gjenspeile at gudinnen var tradisjonelt<br />

knyttet til åkerbrukssamfunnet,<br />

men krigersamfunnet trengte menn.<br />

Vikingtidens Norge var begge deler.<br />

Jordbruket var dominerende næringsvei.<br />

Overlevelsesevnen berodde på årsveksten.<br />

Flertallet av befolkningen var<br />

bønder og tjenestefolk. I den folkelige<br />

fantasien hadde de underjordiske, troll,<br />

tusser og huldre, også gårder. Og den<br />

mytiske verden var inndelt i Midtgård,<br />

der menneskene bodde, Utgård, der de<br />

mørke kaosmaktene (jotnene) rådde<br />

– og Åsgård, der gudene holdt til. Man<br />

kunne ikke tenke seg et samfunn der utgangspunktet<br />

ikke var en gård.<br />

Tacitus beskriver en høytidsstund, der<br />

en statue av Nerthus, dekket med et<br />

klede, ble trukket rundt markene av kyr.<br />

Bare presten kunne berøre vognen. Et<br />

slikt vognopptog er også skildret på et<br />

teppe som tilhørte Osebergfunnet (fra<br />

år 832). Skikken med å føre gudebilder<br />

rundt åkeren holdt seg til langt ut i middelalderen,<br />

men etter kristendommens<br />

innføring var det bilder av helgener som<br />

ble brukt i kulten.<br />

22 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


MYTE OG MATAUK<br />

«Ingenting på jorden gror lenger<br />

når korngudinnen ikke styrer.»<br />

Demeter − som betyr kornmor, er den<br />

greske gudinne for innhøsting og jordens<br />

fruktbarhet. Kore (som betyr jomfru eller<br />

ung pike), er hennes datter. Demeter<br />

beskrives som gyllen, hun tar farge fra<br />

kornet. Hun sto i sentrum for de berømte<br />

“Mysteriene i Eleusis”.<br />

Eleusis heter i dag Eleusina og ligger 18<br />

km nordvest for Athen sentrum, nå med<br />

ruiner og et arkeologisk museum. Her sto<br />

en gang Demeters helligdommer. Flere<br />

forfattere fra antikken har beskrevet noe<br />

av det som foregikk. Her sto en stor hall<br />

uten vinduer. På slutten av mysteriespillene<br />

er de innvidde samlet i denne hallen<br />

i stummende mørke. Plutselig høres en<br />

enorm klokkelyd, hallen lyses opp av ild<br />

og en prest roper: ”Den store gudinnen<br />

har født et hellig barn!” Så, i uutgrunnelig<br />

stillhet får de innvidde der og da innblikk<br />

i det de kalte ”den andre verden”. De så<br />

noe som de lovet aldri å røpe til noen.<br />

Heller ikke forfatterne fra antikken har<br />

røpet det. Hva var Eleusis’ hemmelighet?<br />

I to tusen år fra 1500 f. Kr., ble mysteriene<br />

i Eleusis helligholdt. Ritualene trakk<br />

30 000 deltakere fra hele den gresktalende<br />

verden. De samlet seg hver høst<br />

i Athen, til bad og annen renselse og<br />

vandret så pilegrimsveien til helligdommene.<br />

Men hva var det de så?<br />

Myten forteller: Unge, uskyldige Kore<br />

plukker blomster på markene. Plutselig<br />

blir hun trukket brutalt ned i jorden<br />

av underverdenens hersker Hades. Det<br />

viser seg at hans bror Zevs, som også<br />

er Kores far, har gitt sin tillatelse til kidnappingen.<br />

Hades vil ha Kore som sin<br />

hustru og dronning av dødsriket. Demeter<br />

forstår ikke hva som har skjedd når<br />

datteren ikke kommer hjem, og forlater<br />

sin guddommelige trone for å lete etter<br />

henne. Forkledd som en eldre, jordisk<br />

kvinne kommer hun til Eleusis, der hun<br />

får bygget et tempel til sin ære. Ingenting<br />

på jorden gror lenger når korngudinnen<br />

ikke styrer. Det blir nød og fattigdom i<br />

verden, folk sulter og har ikke lenger<br />

noe de kan ofre til gudene. Zevs forsøker<br />

å få henne til å innta sin trone igjen,<br />

verden er på randen av katastrofe, men<br />

Demeter nekter så lenge hun ikke får sin<br />

datter tilbake. Mektige Zevs må gi seg,<br />

og får henne hentet. Det ender med en<br />

overenskomst: Kore skal tilbringe en del<br />

av året i underverdenen og en annen del<br />

hos sin mor. Det blir vår og jorden fylles<br />

igjen med frø. Gudinnen åpenbarer seg<br />

igjen i Eleusis, samler folket og innvier<br />

dem i kunsten å utføre de hellige ritene<br />

for at jorden fortsatt skal bære frukter.<br />

”Velsignet var de menneskene på jorden<br />

som først fikk vite noe om slike ting. De<br />

som ikke vet, lever i skyggenes rike”, skrev<br />

dikteren Pindar. “Himmelen danser,”<br />

skrev dramatikeren Evripides, “til ære for<br />

Kornmor: Demeter den greske gudinne<br />

for innhøsting og jordens fruktbarhet.<br />

jomfruen med den gylne krone og hennes<br />

hellige mor.” Noen snakker om død, andre<br />

om gjenfødelse. Alvorlige menn fra antikken<br />

skriver med tyngde at den som har<br />

sett de innerste ting i Eleusis, aldri har noe<br />

mer å frykte; verken før eller etter døden,<br />

mens de som ikke er innviet i det samme,<br />

er fortapt. Hva var det de så?<br />

Deltakerne i mysteriene badet i Athen,<br />

og vandret til Eleusis, der de drakk en<br />

blanding av bygg, vann og mynte, det<br />

samme som Demeter, ifølge fortellingen,<br />

skal ha inntatt under sin sorg over tapet<br />

av datteren. De bar frem et rikelig utvalg<br />

av jordens frukter som de ofret tilbake til<br />

jorden. Og siste natten samlet de seg i<br />

mysteriehallen der de ventet i stillhet.<br />

Det kan knapt overdrives: Jordbruket<br />

utløste sivilisasjonen. Det deltakerne i<br />

mysteriene i Eleusis opplevde, må ha<br />

vært et uttrykk for at hele menneskehetens<br />

skjebne var samlet i det kornet<br />

Demeter omsider hadde latt bære frukt<br />

og dermed gjort fremtiden mulig; fremtiden<br />

med stjernekikkerter, imperier,<br />

helgener, atombomber, , velferd, kraftfôr<br />

og kveldsnytt. Det samme kornet som<br />

noen hundreår senere var blitt sådd på<br />

markene i det nordlige Europa, og der<br />

det ble velsignet med en stille, rundtgående<br />

kortesje med et gudebilde og en<br />

prest – trukket av kyr. Forskjellige ritualer,<br />

et annet navn på guddommen, men<br />

i samme hensikt: Ære menneskehetens<br />

fremtid, ære det hellige kornet.<br />

Og uansett form og skikkelse var det trolig<br />

dette de så: Et korn som det faktisk er.<br />

Et mirakel.<br />

MYTE OG<br />

MATAUK:<br />

En serie om<br />

fortellingene som<br />

har fulgt jegeren,<br />

sankeren og bonden<br />

i tusenvis av år.<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 23


ATTLEGG<br />

Bedre velferd=flere kvinner<br />

Bedre velferdsordninger kan føre til bedre rekruttering av<br />

kvinner inn i landbruksnæringa, viser undersøkelse.<br />

I en undersøkelse gjort blant Norges Bondelags kvinnelige<br />

medlemmer, kommer det fram at bedre velferdsordninger er<br />

det beste grepet for å flere kvinner inn i næringa. Det dreier<br />

seg om ordninger rundt svangerskap, sykdom, ferie og fritid.<br />

Spørreundersøkelsen ble sendt på e-post til organisasjonens<br />

18057 kvinnelige medlemmer. 1958 svarte. Halvparten av<br />

de som svarte er aktive bønder.<br />

Kvinner i tillitsvervene<br />

Et overveldende flertall svarer at det å være kvinne ikke er til<br />

hinder for å bli tillitsvalgt i landbruket. Et stort flertall mener<br />

også at de som tillitsvalgte ikke blir behandlet annerledes enn<br />

menn. Flere svarte også at de misliker å bli spurt om å ta tillitsverv<br />

dersom grunnen er at valgkomiteen ønsker eller trenger<br />

flere kvinner i styret. Kvinner vil være tillitsvalgt på grunnlag<br />

av kompetanse og meninger, ikke kjønn.<br />

Kilde: Norges Bondelag<br />

Foto: May-Linda Schjølberg<br />

Fleire måltid gir lettare grising<br />

Ny forsking frå Aarhus Universitet i Danmark<br />

viser at sugger som får minst tre<br />

måltider i døgnet gir positive utslag på<br />

grisinga. Resultata viste ein klar positiv<br />

effekt i form av kortare grisingstid og<br />

fleire levandefødde spedgris når sugga<br />

hadde ete seinast tre timar før grising.<br />

Går det for lang tid frå fôring til grising,<br />

blir energilagra hjå sugga tømt før eller<br />

under grising.<br />

Kjelde: Agrar-plus.dk/hyo<br />

Lettare svinemarknad<br />

i Europa<br />

Men lettare marknad syner førebels ikkje<br />

att på oppgjeret til dei danske svineprodusentane,<br />

melder Landbrugsavisen.dk.<br />

Noteringsprisen er uendra og ligg på<br />

kr 9,20 for slaktegris og kr 6,10 for purker.<br />

Tidleg påske gir auka etterspørsel<br />

hjå slakterigiganten Danish Crown. Avsetnaden<br />

på svin til land utanom Europa<br />

synar at det er jamn etterspørsel frå Japan,<br />

medan salet til Kina blir omtalt som<br />

godt, men med prisar som er prega av<br />

den låge dollarkursen.<br />

Ballar mot kreft<br />

Svenske bønder kan også i 2018 kjøpe<br />

kulørt rundballeplast og dermed støtte<br />

kreftforskinga. Svenske Lantmännen og<br />

Trioplast tilbyr rosa, gul og blå strekkfilm<br />

til å konservere sommarens grøde<br />

i. Den rosa og blå plasten er ein tynnare<br />

plastfilm som skal bidra til å redusera<br />

miljøbelastinga. I følgje samvirkeføretaket<br />

Läntmannen er svenske bønder gode<br />

på plastretur. I 2017 leverte bøndene<br />

17.000 tonn brukt plast til mottaka. Det<br />

betyr at 90 prosent av landbruksplasten<br />

i Sverige blir resirkulert.<br />

24 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


ATTLEGG<br />

Skål for mysa<br />

Danske forskarar hevdar å ha utvikla ein<br />

metode som gjer det mogleg å forvandla<br />

mjølkesukkeret i myse til rein alkohol.<br />

Myse-alkoholen har utmerka kvalitet,<br />

påstår professor Peter Ruhdal Jensen<br />

ved Danmarks Tekniske Universitet<br />

(DTU). Saman med andre forskarar har<br />

han etablert føretaket Alcowhey, (whey er<br />

engelsk for myse), som skal marknadsføra<br />

den patenterte teknikken globalt.<br />

Osteproduksjon genererer store<br />

mengder av restproduktet myse. Større<br />

meierikonsern har alt utvikla teknologiar<br />

som omgjer myse til ymse proteinprodukt,<br />

men for mindre meieri kan den<br />

store myse-mengda vera vanskeleg å<br />

handtera. Ofte blir mysa nytta som dyrefôr,<br />

eller kasta.<br />

Forskarane frå DTU nyttar mjølkesyrebakteriar<br />

for å omgjera mysa til etanol.<br />

Sluttproduktet skal vera reinare enn<br />

vanleg alkohol laga med gjær, og skal<br />

høva som sprit. Bakteriane ferdigstiller<br />

prosessen på 24 timar. Forskarane<br />

meiner metoden er lønsam og attraktivt,<br />

også for små meieri.<br />

Globalt blir om lag 100 millionar tonn<br />

myse destruert kvart år. Med den nye<br />

teknologien kan ulønsam myse gjerast<br />

om til eit produkt meieria kan tena pengar<br />

på, ved å selja etanol for destillering<br />

til alkoholhaldige produkt. Forskarane<br />

meiner også at den nye teknikken kan<br />

gjera produksjon av alkohol meir berekraftig.<br />

I dag vert alkohol stort sett laga<br />

av korn, som heller burde nyttast til mat<br />

eller fôr. Myse, derimot, er ikkje i like<br />

stor grad ei råvare for matproduksjon.<br />

Kjelde: Landsbygdens Folk<br />

Ny vri: Myse on the rocks. Foto: Istock<br />

Over og ut for pelsdyrnæringa?<br />

Kva er god dyrevelferd?<br />

I samarbeid med Nationen arrangerer Bondevennen to debattar om to brennaktuelle tema.<br />

Bør pelsdyrhald bli forbudt i Noreg?<br />

Kva blir følgjene av eit forbod?<br />

Paneldebatt:<br />

• Guri Wormdahl, informasjonssjef i Norges pelsdyralslag<br />

• Geir Pollestad, leiar av næringskomiteen på<br />

Stortinget og stortingsrepresentant for Senterpartiet.<br />

• Kjartan Alexander Lunde, fylkesleiar i<br />

Rogaland Venstre<br />

• Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen<br />

Debattleiar: Eva Nordlund, kommentator i Nationen<br />

Stad: Klepp bibliotek, Solavegen 1, Kleppe<br />

Tid: 20. mars kl. 19.00-20.30<br />

Kva er god dyrevelferd?<br />

Kven skal bestemme kva som er god dyrevelferd?<br />

Innleiing om media og dyrevelferd:<br />

• Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen<br />

• Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, redaktør i Bondevennen<br />

Paneldebatt:<br />

• Per Inge Egeland, leiar av Norsvin Rogaland<br />

• Kristian Ellingsen-Dalskau, forskar på dyrevelferd ved<br />

Veterinærinstituttet<br />

• Live Kleveland, kommunikasjonsleiar i Dyrevernsalliansen<br />

• Tone Steinsland, styremedlem i Norsk Fjørfelag og<br />

eigar av Steinsland & CO as<br />

Møteleiar: Tom Hetland<br />

Arrangementa er gratis!<br />

Stad: Nasjonalt Garborgsenter, Hetlandsgata 11, Bryne<br />

Tid: 21. mars kl. 19.00-20.30<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 25


Ode til havren<br />

Åsmund Bjørnstad<br />

Klokker av havre som ute i regnet<br />

dropetungt heng ifrå tallause åk,<br />

ringer for ingen all åkeren lang;<br />

til grønklokker, gulklokker, lutande toppars<br />

sølvøyredobbar når blinkande soldrypp<br />

kløyvde i grønt krystallinsk klorofyll,<br />

bind karbonet til korn, kalligrafisk,<br />

i rader ned åkerens hallande bokrull<br />

med skriftteikn du nyfiken ser meir enn skjønar;<br />

dei stiller deg inn, gradvis fylt og meir still,<br />

ein musikk i august, då du ikkje tenkjer: snart<br />

er alt forbi; for eit anna tek til,<br />

då klokker som grøne var snart blir gule<br />

og kling i rislene tørre når sigden<br />

svisjande bind nek av nyfylt gullregn,<br />

der skysshestar ein gong fekk gomle om natta<br />

på godt med mjuk halm som saug i seg pisset<br />

så dei neste morgon stod nystrigla klare<br />

den gong då havren var stor, essensiell,<br />

var diesel for samferdsla, og drog plogen,<br />

livsnødvendig som saltet; på ny<br />

blir du no ropt fram or enkle kår,<br />

rehabilitert, lik ein tarveleg dialekt,<br />

sjølveigar blitt, dei siste dei første,<br />

helsebot, gryna no, sertifiserte<br />

for blodtrykk og tykktarm, i hudkrem og såpe;<br />

så når, i høgt solstøv, havren blir treskt,<br />

klokkene pensla mot blått med spissar<br />

så tynne som tråden i ditt enorme genom,<br />

som ingen, så lenge, har brydd seg om nøste –<br />

då, sålda og sikta for agner og halm,<br />

kimar mot stålet den oppfylte tyngda<br />

i klokker som kling ut, fornya.<br />

Frå boka Åkeren på Manhattan,<br />

som kjem ut til våren på<br />

Det norske Samlaget, www.samlaget.no<br />

26 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


LESARBREV<br />

Dyrevelferd-minutt for minutt?<br />

Viser til Bondevennen for 2. mars og til<br />

side 27 og Attlegg. Der står blant anna<br />

følgande overskrift: Slakteri blir filma.<br />

«Frå mai skal alle slakteri i Storbritannia<br />

overvakast med kamera». Dette har Miljøminister<br />

Gove bestemt etter ein høyringsrunde<br />

‘der 99 prosent av dei 4000<br />

som svarte støtta overvaking av slakteri<br />

der også levande dyr oppheld seg’». Så<br />

langt er det altså kome i Storbritannia at<br />

når dokumentering har utspelt si rolle så<br />

spør myndighetene folk «flest» til råds<br />

om dyrevelferd på slakteri.<br />

Tilbake til norske forhold og «NM»<br />

i dyrevelferd, med Dyrevernalliansen i<br />

førarsetet. Korleis er det blitt slik? Då<br />

kjem ein ikkje utanom at varemottakarane<br />

har sagt opp tilliten til bonden og<br />

erstatta den med kontroll. Tilliten er nå<br />

i KSL-permen, som kvar gard må ha for<br />

å unngå «trekk». Fallhøgda blir difor stor<br />

når Mattilsynet reiser rundt på tilsyn og<br />

finn døme dyrevelferd i fritt forfall, medan<br />

permen er i orden. Dette har også<br />

Dyrevernalliansen fått med seg og nyttar<br />

det for alt det er verdt. Så alvorleg er det<br />

at statsråd Dale måtte reagera, og han<br />

hadde eit møte med organisasjonane i<br />

landbruket 13. februar. Her blei ein einige<br />

om at det trengs meir kontroll, men heller<br />

ikkje statsråden våga setja på dagsorden<br />

kvifor dårleg dyrevelferd oppstår!<br />

Stikkord i den samanheng kan vera: Dårleg<br />

økonomi, for store besetningar, dårlege<br />

haldningar eller andre private årsaker.<br />

Det kan vera alt frå møte med den<br />

berømte «veggen», sjukdom/dødsfall i<br />

nær familie, osv..<br />

Mitt poeng er at meir kontroll har liten<br />

verdi før ein veit meir om kvifor det<br />

trengs! I staden for er ny avtale klar mellom<br />

kjøttbransjen og KSL-Matmerk som<br />

skal gjelda frå 1. april. No skal bonden<br />

trekkjast 20 prosent av kjøtprisen viss<br />

ikkje KSL-permen er i orden. Sagt med<br />

andre ord: Ingen lærdom der heller. Dette<br />

har også Dyrevernalliansen fått med<br />

seg!<br />

Arvid Jøssang,<br />

Jørpeland<br />

FAGLAG OG MØTE<br />

ROGALAND<br />

Flaumforebygging<br />

20. mars kl 19.30 på Vikeså Veiservice<br />

vert det møte om flaumforebygging.<br />

Norges Bondelag har gitt ut ein flaumveileder<br />

og har i den forbindelse tilbydd seg<br />

å koma til utsatte område og orientera<br />

spesielt. Både mtp den komande snøsmeltinga<br />

og at NVE snart skal i gang med å sjå<br />

på tiltak i Bjerkreimsvassdraget gjer dette<br />

møtet høgaktuelt. Lett servering. Velkommen.<br />

Styret, Bjerkreim Bondelag<br />

Stålinnsamling Nærbø<br />

lørdag 17. mars kl. 10.00 – 12.30, i Stølen<br />

hjå Åsbjørn og Åse Marie Høyland.<br />

Arr.: Nærbø Bondelag<br />

Bondepub på Nærbø<br />

fredag 16. mars kl. 20.00 på Nærbø Bygdahus.<br />

Hjertuslot og Knutsen kjem og fortel litt frå<br />

ein lang karriere.<br />

Pizza og øl/vin.<br />

Arr.: Nærbø Bondelag<br />

Nye sauhus<br />

NY DATO - Lørdag 17. mars kl. 10.00 blir<br />

det omvisning i to nye sauhus hos Tor<br />

Henning Sleveland og Jostein Sleveland.<br />

Vi begynner hos Tor Henning og så forflytter<br />

vi oss til Jostein etterpå. Her får vi også<br />

et lite kurs i klauvskjæring.<br />

Det blir servert grillmat.<br />

Møt opp til fagdag og sosialt samvær før<br />

lamminga begynner.<br />

Arr. Helleland Sau og Geit<br />

Sonemøte<br />

Bygdekvinnelaga i Klepp, Time og Hå har<br />

sonemøte på Nærbø samfunnshus, onsdag<br />

21.mars kl. 19.00. Line Tvete fortel om<br />

ein spennande sykkeltur frå Venabygd til<br />

India, som skulle visa seg å vara i 3 år.<br />

Musikkinnslag. Servering av smørbrød og<br />

kaker. Utlodding.<br />

Inngang 250 kr.<br />

Alle velkomne!<br />

Brunstkurs for unge<br />

produsenter<br />

Geno ønsker å invitere unge produsenter<br />

i Rogaland til brunstkurs med Kai Arne<br />

Aarset i TINE, tirsdag 27. mars kl. 10.00,<br />

på Geno-loftet på Særheim.<br />

Pris kr 500,-.<br />

Bestill gjennom Geno sitt kundesenter, tlf.<br />

950 20 600. Bindende påmelding.<br />

Velkommen!<br />

Arr.: Geno<br />

Sandnes Bondelag<br />

inviterer herved alle produsenter til møte<br />

med Mattilsynet onsdag 21. mars kl.<br />

19.30, på Noredalen bygdahus.<br />

Mattilsynet vil stille med Arvid Reiarsen og<br />

Marianne Engelsgjerd.<br />

Tema for kvelden er faglig dialog mellom<br />

Mattilsynet og produsent, hvor de vil ta<br />

opp sine rutiner ved inspeksjon, samt vise<br />

eksempler som er akseptabelt og hva som<br />

er avvik.<br />

Ved spørsmål, ta kontakt med Geir Ingve<br />

Øglend, tlf. 952 46 889<br />

Arr.: Sandnes bondelag<br />

Vårmøte Riska Bondelag<br />

Hauatun, mandag 19. mars kl. 19.30.<br />

Ragnvald Gramstad, fra NLR, vil snakke<br />

om gjødsling, frø og grøfter.<br />

Mat og god drøs. Velkommen!<br />

Styret<br />

Klyppekurs<br />

2 stk. klyppekurs på anlegget til Nortura<br />

Forus, 13.-14.-15. august<br />

Første kurs kl. 07.00 til 14.00, andre kurs<br />

kl. 14.00 til 20.00.<br />

Kursene er både for nybegynnere og viderekomne.<br />

Deltakeravgift 2500 kroner.<br />

Vi holder maskiner, klær og mat.<br />

Instruktører er Jens Olav Leira, Børge<br />

Høiland og Onar Lima.<br />

Påmelding til Stian Espedal, tlf. 979 58 151<br />

innen 1.juni.<br />

Arr.: Sandnes sau og geit og Nortura<br />

Jordvernforeningen i<br />

Rogaland<br />

Årsmøtet vert tysdag 20. mars kl. 19.00<br />

på Bryne Kro og Hotel.<br />

Anfinn Rosnes, ass. landbruksdirektør, vert<br />

med.<br />

Styret<br />

Norsvin Nord-Jæren<br />

har årsmøte tirsdag 20. mars kl. 19.00 på<br />

Forus, hos Nortura.<br />

Vanlige årsmøtesaker.<br />

Arvid Søyland blir med og snakker om<br />

smågris.<br />

Styret<br />

BONDEVENNEN Nr. 10 - 16. mars 2018 27


FAGLAG OG MØTE<br />

ROGALAND<br />

Lund Bygdekvinnelag<br />

arrangerer aktivitetsdag i båtsporthavna på Moi, lørdag 17.<br />

mars kl. 12.00 – 14.00.<br />

Aktiviteter for barn og voksne.<br />

Kaffe, saft og lapper.<br />

Bålpanna er varm.<br />

Velkommen!<br />

Styret<br />

Plastinnsamling<br />

lørdag 24. mars kl. 10.00 – 13.00, Sviland ved samfunnshuset/<br />

Sport 4you.<br />

100 kr for nett/annen plast.<br />

Fjellbygdå 4H<br />

Fagdag om presisjonslandbruk<br />

Torsdag 22. mars kl. 10:00 – 15:00 på Øksnevad vgs skole<br />

Program:<br />

• Hans Christan Endrerud, Høgskolen i Innlandet, Institutt for<br />

jordbruksfag, Campus Blæstad - Presisjonslandbruk, Introduksjon og<br />

bruk i praksis<br />

• Jan-Eivind Kvam-Andersen, Yara Norge - Cropsat og<br />

presisjonslandbruk<br />

• Truls Olve Terjesønn Hansen, Kverneland Group - Smart<br />

Presisjonslandbruk med Kverneland<br />

• Victor Rueda Ayala, NIBIO - Nøyaktighet av satellitter<br />

• Arne Vagle, NLR Rogaland - Bruk av moderne telefoner til KSL<br />

dokumentasjon, plantevernjournal samt koordinatfesting av jordprøver<br />

• Trond Vistnes, Potet- og grovfôrprodusent fra Randaberg – Egne<br />

erfaringer med GPS og presisjonslandbruk.<br />

• Eikmaskin, A-K Maskiner og Felleskjøpet – Aktuelt innen<br />

presisjonslandbruk<br />

Påmelding ved SMS til 905 63 861 innen 20/3. Fri entre og god servering.<br />

Arr.: Rogaland Landbrukspark ved Øksnevad vgs., NIBIO og NLR Rogaland<br />

Fagmøte gjødsling/sorter/plantevern<br />

Torsdag 22. mars kl. 19:00 – 22:00 hos Felleskjøpet Klepp<br />

Program:<br />

• Jan-Eivind Kvam-Andersen, Yara Norge AS - Nytt innen gjødsling –<br />

forteller bladprøver mer enn jordprøver?<br />

• Geir Paulsen, FKRA - Aktuelle kornsorter og frøblandinger<br />

• Stangeland Mølle, Sandnes, ønsker lokal havreproduksjon, dyrking på<br />

kontrakt?<br />

• Ingvar Hobberstad, FKRA - Siste nytt innen plantevern, og utdeling av<br />

Felleskjøpets plantevernkatalog<br />

• Arne Vagle, NLR Rogaland - Aktuell plantevernstrategi innen<br />

kulturene korn, potet, eng og beite<br />

• Arne Vagle, NLR Rogaland - Plantevernjournal, krav og aktuelle<br />

løsninger, skriftlig eller på mobil<br />

Enkel servering - ingen påmelding - Velkommen til en oppdatering før<br />

våronna.<br />

Arr.: NLR Rogaland og FKRA<br />

Kjøttproduksjon på melkebruket,<br />

Geno-loftet, Særheim, tirsdag 20. mars kl. 19:30.<br />

- Økt inntekt med krysning av Kjøttfe i melkebesetninger<br />

ved/ Stein Ove Nesheim, økonomirådgiver i Tine<br />

- Ulike valg og løsninger<br />

ved/ Svein Egil Skartveit, Tine, og Bengt Egil Elve, Nortura.<br />

Arr.: Tine, Nortura og Prima<br />

AGDER<br />

Traktor, trafikk og trygghet<br />

Fredag 23. mars kl. 09.30-13.30, på Søgne vgs (naturfagsal).<br />

Program: Sikker traktorkjøring v/Jogeir Agjeld, NLR.<br />

Servering: 200 kr.<br />

Alle vel møtt!<br />

Arr.: NLR Agder – teknikk og HMS<br />

Fullt program på bondevennen.no<br />

MASKINAR/UTSTYR salg<br />

Drensrør med filter<br />

Stokka AS<br />

Tlf. 915 15 378<br />

Saueutstyr - salg ved<br />

opphør<br />

1 kraftfôrautomat for lam<br />

2 lammebarer; 45l, 10 smokk<br />

1 gulvvekt<br />

5 rundballefôringshekkar<br />

8 metall gulvrister, l=240cm<br />

PERMA fastgjødselspreder<br />

Gunnar Tjetland, tlf. 934 82 671<br />

MASKINAR/UTSTYR kjøp<br />

Brukt Brattberg måkeanlegg<br />

ønskes kjøpt.<br />

Tlf. 51 42 35 76<br />

JORD<br />

Beite<br />

til ca. 15 ammekyr + okse, ønskes.<br />

Tlf. 971 48 017<br />

Beite<br />

til ca. 16 ammekyr + okse, ønskes.<br />

Tlf. 970 28 581<br />

Ønsker å leige jord<br />

Alt av interesse. Grovfôr og beite til<br />

sau (Sør Rogaland).<br />

Tlf.: 975 03 104<br />

Ønsker å leige beite<br />

til kviger og gjeldkyr, helst i Sandnes<br />

kommune, men alt av interesse.<br />

Tlf. 986 64 294<br />

HUSDYR<br />

Border Collie valper<br />

fra foreldre med gode gjeterlinjer.<br />

Leveringsklare 28.3.<br />

Tlf. 478 95 029/954 16 507<br />

FRÅ BONDE TIL BONDE<br />

DIVERSE<br />

Melkekvote og jord<br />

ønskes leid, Rogaland.<br />

Mob. 975 15 238<br />

Billig, solla skjellsand<br />

til salgs. Levert eller ferdig spredt.<br />

Morten Ullenes tlf. 900 16 817<br />

ARBEID<br />

Hjelp ønskes til kalving<br />

mars/april. Må bo på garden.<br />

Tlf. 911 50 211 (Evje)<br />

Hjelp søkes under lemming<br />

frå ca. 22. april, 3-4 uker.<br />

Tlf. 482 39 422 (Sirdal)<br />

FÔR/HØY/HALM<br />

Silofôr til salgs<br />

Ligg i plansilo. Ta kontakt med<br />

Tor Stangeland, Voll.<br />

Tlf. 909 88 885<br />

Tørr halm til salgs.<br />

Tlf. 911 40 883<br />

Kjøle- og fryseanlegg/<br />

varmepumper<br />

Sola Kjøleservice,<br />

tlf. 918 53 800<br />

Hytter, innredning og utstyr for fôring<br />

og stell av kalver. Tel. 908 26 618<br />

www.godkalven.no<br />

Vi ønsker tilby gratis demo* på din gård!<br />

Sumo Trio (jordkultivator) erstatter pløying og harving i de<br />

aller fleste tilfeller. Arbeidsdybde ned til 40 cm.<br />

Hydraulisk steinutløyser. Arbeidsbredde 2,9 meter.<br />

Egenvekt 2855 kg. Meget solid!<br />

Motvirker jordpakking, såle og øker avlingsnivået.<br />

Det blir også felles demo og åpen dag fredag den 13.04.<br />

Les mer på tjessi.no/sumo - mobil 477 60 477 - eirik@tjessi.no<br />

*)Begrenset antall dekar Sandnes og Jæren<br />

GRATIS UNDERSØKELSE AV DØDE SAUER OG GEITER<br />

ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)<br />

Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse, Høyland, Sandnes<br />

Vårsemesterets undervisning av veterinærstudenter i sykdommer<br />

på småfe er snart i gang på Norges miljø- og biovitenskapelige<br />

universitet (NMBU), Høyland, Sandnes.<br />

Seksjonen trenger undervisningsmateriale i hele perioden fra<br />

tirsdag 3. april til og med fredag 11. mai 2018. Undersøkelsene i<br />

denne perioden er gratis for småfeeierne.<br />

Avtal levering på forhånd (Tlf. 67 23 29 00). Døde dyr kan leveres<br />

direkte fra eier.<br />

Leveringsadresse: NMBU, Kyrkjevegen 332/334, 4325 Sandnes<br />

(Gamle Høyland Prestegard, like ved Høylandskirken). Eventuell<br />

innsendelse av syke dyr må skje gjennom den lokale veterinæren,<br />

som i aktuelle tilfeller tar kontakt med NMBU Sandnes.<br />

Kontaktperson: Snorre Stuen, seksjonsleder<br />

28 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


Over 850 framtidsretta kunder<br />

- krever en solid økonomipartner<br />

Vi hjelper deg til effektiv ledelse. Regnskap, lønn og fakturering<br />

tar våre gode systemer seg av. Smarte løsninger, som elektronisk<br />

bilagsflyt sikrer enkelt og kostnadseffektivt samarbeid.<br />

Les mer om alt vi kan bistå med<br />

på www.kleppgrl.no<br />

REGNSKAPSTJENESTER // ØKONOMISK RÅDGIVNING<br />

// UTVIKLING OG STRATEGISKE VALG<br />

Gi lam og kje<br />

det aller beste<br />

Vi gir nå 5% rabatt på direkte kjøp<br />

av melkeerstatning på hel pall<br />

Pluss ULLA<br />

• Tilpasset intensiv fôring og høg tilvekst<br />

• Erstatter Pluss Pontus<br />

• Produsert i England med noe norsk<br />

melkeråvare<br />

• 25 stk pr pall (velg helpall ved bestilling)<br />

• Svært gode tilbakemeldinger<br />

sesong 2017<br />

BIOKALK 75<br />

til vedlikehaldskalking,<br />

den geniale måten å kalke på<br />

Ved tilføring av Biokalk 75 i gjødsla nå vil ein ved<br />

utkjøring ha ei tynnare og meir homogen blautgjødsel.<br />

Det er Sele Kalk A/S som er forhandlar og distri butør<br />

av dette produktet frå Hustadmarmor AS.<br />

Biokalk inneheld 73 % tørrstoff med ca. 54 % CaO.<br />

Pris pr. kg CaO er lik anna kalk på marknaden.<br />

Kalking og gjødsling gjer ein med dette i same<br />

operasjon, men det er avgjerande med god<br />

omrøring ved levering, og jamn spreiing<br />

for å få eit vellukka resultat.<br />

Salg og transport<br />

Sele Kalk AS<br />

(tidligere Gjødseltransport AS)<br />

Torstein: 959 71 737<br />

ENKELT<br />

OG OFTE<br />

BEST!<br />

MAIA<br />

• Tilpasset moderat fôring og tilvekst<br />

• Produsert i Norge på norsk melkeråvare<br />

• Inneholder 22% protein<br />

• Godt alternativ for de som ønsker et<br />

rimelig basisprodukt<br />

• 30 stk pr pall (velg helpall ved bestilling)<br />

• Sluttselges sesong 2018<br />

Pluss LAMBERT - NYHET<br />

• Tilpasset intensiv fôring og høg tilvekst<br />

• Ny norskprodusert melke erstatning<br />

for 2018<br />

• Inneholder 24% protein og 24% fett<br />

• Testet sesong 2017 med gode resultater<br />

• 100% av melkeråvaren er norsk<br />

• 25 stk pr pall (velg helpall ved bestilling)<br />

• Begrenset mengde i 2018,<br />

kommer til å erstatte Maia<br />

Ta kontakt med våre konsulenter om du lurer<br />

på hvilken melkeerstatning du skal velge.<br />

fkra.no - ordretelefon 994 30 640


TRELAST<br />

For oppsett av gjerde<br />

ring og få tilbud:<br />

Veshovda Drift AS<br />

/v Rolf Gravdal tlf 97 19 60 45<br />

borge.meland@gmail.com<br />

Mob.: 911 74 250<br />

Alle som bestiller<br />

plansilo<br />

i løpet av 2018 får med<br />

plastikk/folie<br />

til første siloen.<br />

Vi bygger på<br />

Jærsk nøysomhet<br />

eikelsag@online.no<br />

Tlf. 48 15 45 05/99 44 79 03<br />

99 15 52 33<br />

Nybygg eller<br />

rehabilitering?<br />

Ta kontakt med AH Bygg A/S<br />

Vi har solid erfaring med<br />

alle typer bygninger<br />

til landbruket<br />

Møllevn. 12 - 4360 Varhaug<br />

Tlf. 51 79 85 79<br />

Fax: 51 79 85 78<br />

Kombivogn 2 x 4m<br />

45.000,- + mva<br />

Transportkasse<br />

Kalv, gris og sau<br />

Mål B 2m L 1,6m H 1,2m<br />

kr 17.500,- + mva<br />

VI KAN<br />

LANDBRUK!<br />

Våre sertifiserte<br />

elektrikere utfører<br />

elkontroll og termografering<br />

i landbruket.<br />

Vi er DSB og<br />

FG-godkjent.<br />

www.ave.no - Tlf. 09543<br />

Jærvegen 67, Nærbø<br />

I tillegg til alle typer<br />

betongsaging tilbys:<br />

• KJERNEBORING<br />

• MEISLING<br />

• ALT I RIVING<br />

Vi utfører rilling av<br />

spaltegulv/oppsamlings<br />

areal i fjøs, med<br />

gode erfaringer.<br />

Gunnar Høien AS<br />

Tlf. 900 79 400<br />

GJØDSEL TRANSPORT<br />

Vi utfører transport og utkjøring av alle typer<br />

gjødsel med lastebil. 30 m 3 og 34 m 3 vogner.<br />

Mobil 415 47 480 - www.pgtransport.no<br />

Nesvik Landbruksbygg as<br />

Leverandør av komplette landbruksbygg<br />

• Betongarbeid<br />

• Påbygg<br />

• Nybygg<br />

• Betongelement<br />

• Rehab av fjøs<br />

• Betongsaging<br />

• Kjerneboring<br />

• Meisling<br />

• Stålsperr<br />

• PVC dører-vindu<br />

Stian Nesvik, 957 60 445 / E-post: stian@nesvik-lb.no<br />

Sigmund Nesvik, 904 08 978/ E-post: sigmund.nesvik@gmail.com<br />

Fornybarenergi til landbruket<br />

www.kvernelandenergi.no - Ring 905 56 907<br />

REPARASJON AV LANDBRUKSMASKINER<br />

4343 ORRE - TLF. 51 42 81 00<br />

MOB. 911 50 314 - 986 55 414<br />

Brannvarslingsanlegg<br />

Vi leverer, monterer og tar service på FG-godkjent<br />

brannvarslingsanlegg til landbruk. Vi tar årlig kontroll<br />

av pulverapparater og brannslanger.<br />

Ta kontakt for befaring.<br />

Stian Stokka – Serviceingeniør brann<br />

tlf 453 98 866 – post@stokka-brannteknikk.no<br />

30 Nr. 10 - 16. mars 2018 BONDEVENNEN


For innmelding av slaktedyr og livdyr, spørsmål om inntransport,<br />

avregning, livdyrkjøp og andre henvendelser til Nortura,<br />

ring Nortura medlemssenter på tlf. 48 12 04 00.<br />

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen<br />

tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding<br />

på Min side er fristen onsdag<br />

morgen kl. 06:00.<br />

Gilde Hverdagslam<br />

i alle kanaler<br />

Nyheten Gilde Hverdagslam følges opp med en<br />

stor kampanje – nå skal lam etableres som enkel<br />

hverdagsmat.<br />

– Vi skal få lam til å komme litt høyere opp i bevisstheten<br />

når det gjelder hverdagsmiddagen, også utenfor de<br />

typiske lammesesongene, sier marketingsjef, Nina Rishovd<br />

Stavenæs.<br />

Til kampanjen er det laget tre filmer med fokus på<br />

produkt og enkle hverdagsretter. Disse filmene vil sendes<br />

bredt på TV for å skape oppmerksomhet rundt<br />

serien. Se reklamefilmene på medlem.nortura.no/organisasjon/kampanje/hverdagslam.<br />

På Facebook vil det deles korte filmsnutter og fristende<br />

poster, mens utendørsannonsering skal minne<br />

forbruker på de nye produktene når de er på vei for å<br />

handle middag.<br />

Økt salg av egg mot påske<br />

Eggsalget er betydelig mot påskehøytiden,<br />

og allerede nå har salget økt uventet mye.<br />

Det forventes enda større salg den siste uka før høy -<br />

tiden. Etterspørselen blir rimelig dekket, men leverings -<br />

situasjonen for egg fra frittgående høner er utfordrende.<br />

Egg fra høner i miljøinnredning er det rikelig tilgang på.<br />

Gilde Hverdagslam består av produktene lammekjøttdeig,<br />

strimlet lam, lammekoteletter, lammeskav og<br />

lammelår i skiver.<br />

Trukket fram på kvinnedagen<br />

Vibeke Lamark er fabrikkdirektør på Nortura Forus,<br />

og som en av våre kvinnelige ledere i Nortura<br />

ble hun trukket fram på kvinnedagen 8. mars i<br />

Stavanger Aftenblad.<br />

Vibeke Lamark har de siste ti årene vært fabrikkdirektør<br />

på Nortura Forus. Hun har også det overordnede ansvaret<br />

for Nortura-fabrikkene på Sandeid og Egersund.<br />

Slakting av lam<br />

Forus og Sandeid ikke slakter småfe i uke 13<br />

og 14, påskeuka og uka etter påske.<br />

Minner samtidig om at lam født i fjor må slaktes før<br />

15. april om de skal klassifiseres i kategorien lam.<br />

Avlivingskurs for<br />

svineprodusentar<br />

Nortura Team Gris inviterar alle interesserte<br />

til avlivingskurs på gris på Nortura Forus.<br />

Kurset har demonstrasjon av korrekt og effektiv<br />

avliving av gris, og alle deltakarar får sjølv øve på å<br />

skyte og stikke grisen på rett måte.<br />

For at alle skal ha best mogleg utbytte av kurset, set<br />

me berre av plass til 10 personar i kvar gruppe. Her er<br />

nye kurs-dagar å melde seg på, fyrste mann til mølla<br />

gjelder (er det større interesse enn plass, set me opp<br />

nye kurs så fort me kan).<br />

Kursa går på Nortura Forus 11. april, 23. mai<br />

og 20. juni<br />

• Kl. 9-11 eller 12-14<br />

• Felles varm lunsj i kantina kl. 11, for begge grupper.<br />

Påmelding til Medlemsenteret på tlf. 48 12 04 00.<br />

Gi beskjed om kva dag og tidspunkt du vil delta på.<br />

Nytt i Nortura profilklær<br />

Vi har fått inn to t-skjorter og to hettegensere i profilklær-avtalen<br />

vår med ordsky på ryggen. Har du lyst å bestille av disse så logg<br />

inn i nett butikken.<br />

Neste produksjon med Nortura kjeledress vil få ekstra lomme på<br />

kne for pute, dette har vært etterspurt av flere.<br />

Se mer og logg inn i nettbutikken fra medlem.nortura.no/profil<br />

Prisendringer<br />

Fra og med mandag 12. februar reduseres avregningsprisene for ungokse, kvige og kastrat med 7 øre, okse, ku og<br />

ungku med 13 øre, og kalv (over 50 kg) med 6 øre grunnet reduserte hudverdier.<br />

Kjøttproduksjon på<br />

melkebruket<br />

Tine, Nortura og Prima slakt arrangerer møte<br />

med tema Kjøttproduksjon på melkebruket,<br />

på Geno-loftet, Særheim tirsdag 20. mars kl.<br />

19:30.<br />

Program<br />

• Økt inntekt med krysning av Kjøttfe i<br />

melkebesetninger ved/Stein Ove Nesheim,<br />

økonomirådgiver i Tine<br />

• Ulike valg og løsninger ved/Svein Egil Skartveit,<br />

Tine og Bengt Egil Elve, Nortura<br />

Tine, Nortura og Prima slakt har et prosjekt som ser<br />

på mulighetene med å krysse inn kjøttfe på melkebruk.<br />

Dette møtet er en tidlig presentasjon av resultater<br />

funnet så langt.<br />

KADAVERHENTING<br />

Kundeservice Norsk Protein 941 35 475<br />

Innmelding kadaver.norskprotein.no<br />

MEDLEMSBUTIKKER<br />

Førde 57 83 47 49 / 948 38 141<br />

Forus 52 87 78 24<br />

Egersund 51 46 41 68<br />

Sandeid 52 76 42 18<br />

Voss 476 75 411<br />

Bergen 482 61 442<br />

Sogndal 468 84 540<br />

NØDSLAKT<br />

Telemark og Aust-Agder 416 18 622<br />

Sør Rogaland/Vest-Agder +<br />

Dalane utan Bjerkreim 478 73 179<br />

Sør-Rogaland (Eigersund/Forus) 480 11 600<br />

Nord-Rogaland (dagtid) 480 99 248<br />

Nord-Rogaland (kveld/helg) +<br />

Bergen og Hardanger 977 52 537<br />

Resten av Hordaland 482 88 105<br />

Sogn og Fjordane - Sogn 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane - Nordfjord sør<br />

for Nordfjorden inkl. Stryn sentrum<br />

til Oppstryn + Sunnfjord 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane – Nordfjord 977 75 210/<br />

nord for Nordfjorden og Sunnmøre (908 94 650)<br />

Romsdal og Nordmøre 975 75 137<br />

Redaktør for Nortura-sidene: Svein Bjarne Sommernes svein-bjarne.sommernes@nortura.no


Returadresse:<br />

Bondevennen<br />

PB 208, sentrum<br />

4001 Stavanger<br />

Få bedre økonomi<br />

Nye digitale verktøy i samspill med rådgiving<br />

gir resultater<br />

Med abonnement på TINE Bedriftsstyring PLUSS får du tilgang på flere<br />

nye digitale verktøy. En av nyhetene i PLUSS er TINE Mobil assistent.<br />

Gjøremålslisten i den nye versjonen av mobilappen, gir deg raskt oversikt<br />

over brunst og kalvinger i besetningen.<br />

Med AgroSmart får du bedre oversikt og styring med økonomien på gården.<br />

Løsningen kombinerer regnskap og økonomisk rådgiving. Det frigjør tid, og<br />

gir deg som bedriftsleder et bedre grunnlag for strategiske og økonomiske<br />

beslutninger.<br />

Kontakt din<br />

TINE-rådgiver for<br />

en enklere hverdag.<br />

TINE Medlemssenter 51 37 15 00 - medlem.tine.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!