22.03.2018 Views

bv1118

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Årgang 121 • Nr. 11 • 28. mars 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

Speler på kvarandre<br />

og naturen


DRØSET<br />

Såkorn<br />

Såkornet legger grunnlaget for en effektiv<br />

og lønnsom kornproduksjon. SPIRE såkorn<br />

er sertifisert såkorn, dyrka i samsvar med<br />

offentlige forskrifter. Det aller meste av<br />

såkornet er produsert av Felleskjøpet sine<br />

dyktige sårkorndyrkere i Rogaland og Agder.<br />

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning<br />

har vi valgt ut hovedsorter som Odal<br />

havre, Heder bygg 6-rad og Fairytale bygg<br />

2-rad. I tillegg supplerer vi dette sortimentet<br />

med en del sorter fra Østlandet. Vi legger<br />

vekt på sorter som er yterike, stråstive og<br />

har god motstand mot soppsykdommer.<br />

Såkorn kan bestilles på våre bestillingssider<br />

på fkra.no, ordretelefon 994 30 640<br />

eller hos våre forhandlere.<br />

Viktig informasjon -<br />

pelletsstørrelse!<br />

I forbindelse med ombygging av fabrikken<br />

vil vi gå over fra 3,5 mm til 4 mm pellets.<br />

Gjelder i første omgang FORMEL og<br />

FORMAT. For de som har automatisk fôring;<br />

husk å kalibrere fôringsutstyret.<br />

Det kan forekomme variasjon i pelletsstørrelse<br />

ved levering frem til ombygging er<br />

ferdig. Vi tilstreber å unngå variasjon på de<br />

enkelte blandinger så langt det lar seg gjøre.<br />

Dersom spørsmål:<br />

Kontakt en av våre konsulenter eller FKRA<br />

kundesenter, telefon 994 30 640.<br />

Ny brosjyre sau og lam<br />

I vår nye brosjyre for<br />

sau og lam finner du<br />

fôringsveiledning og<br />

mange gode råd og<br />

tips for økt lønnsomhet<br />

i din produksjon.<br />

Ta kontakt med en<br />

av våre konsulenter<br />

dersom du ønsker<br />

brosjyren tilsendt<br />

eller les den på fkra.no.<br />

Fôringsveileder<br />

til sau og lam<br />

Ny direktør landbruk<br />

Torgeir Erfjord<br />

(36 år) er ansatt<br />

som direktør<br />

landbruk i<br />

Felleskjøpet<br />

Rogaland Agder<br />

fra 1. mars 2018.<br />

Torgeir kommer<br />

fra Nærbø,<br />

er utdannet<br />

agronom med<br />

etterutdanning fra BI. Han kommer fra<br />

stillingen region sjef i Nortura Vest.<br />

Det betalar seg godt<br />

å støttefôre lam<br />

Fleire forsøk syner at opp til 400 gram i<br />

dagleg tilvekst på våren fører til høgare tilvekst<br />

på sommarbeite. Difor gjev det<br />

ekstra utteljing å sikra høg vårtilvekst.<br />

For svakfødde lam har vi fått tilbake i handel<br />

høgenergipulveret Pluss Amigo. Dette<br />

kan gjevast like etter råmjølka.<br />

For å sikre tidleg opptak av kraftfôr, bør<br />

det støttefôrast med FORMEL lam (vår) ein<br />

stad utan tilgang for søya. Eit slikt lammegøyme<br />

må vera lunt og trekkfritt og kraftfôrrestar<br />

må skiftast ut kvar dag. Ved å<br />

blanda FORMEL Mysli Start med FORMEL<br />

Lam dei første 8 vekene, vil myslien vera<br />

med på å utvikla drøvtyggjarfunksjonen til<br />

lamma tidlegare.<br />

Lam som er vende til kraftfôr inne vil vera<br />

enkle å tilleggsfôra på vårbeite, og kan<br />

dermed sikra tilveksten om våren dersom<br />

vårbeite sviktar. Lam frå søyer med høg<br />

mjølkeevne vil ta opp mindre kraftfôr, men<br />

også desse vil ha ein styrke av å kunne<br />

utnytte beite betre når mjølka minkar.<br />

Kjenner du til 12-2 regelen?<br />

Visste du at dersom du bestiller kraftfôr i<br />

bulk før kl 12.00 - 2 dager før leveringsdag,<br />

så får du 1 % ekstra i rabatt? Forutsetningen<br />

er at vi fritt kan levere innen de<br />

2 dagene.<br />

Eksempel<br />

Bestill før kl.12.00 på mandag for levering<br />

på onsdag. Du får da 1% ekstra i rabatt. Vi<br />

leverer tirsdag eller onsdag.<br />

Avtalen med deg er enkel. Vi sparer penger<br />

på bedre planlegging av produksjon og<br />

transport. Du får gevinsten i form av<br />

rabatt.<br />

Bestill varen på nett og spar mer penger.<br />

Bestillinger over 5000,- via fkra.no gir<br />

kr 100,- i rabatt pr ordre.<br />

Andre fordeler ved bestilling via fkra.no:<br />

• Bestill varer når du har tid fra mobil<br />

eller datamaskin<br />

• Hurtigbestilling<br />

• Kjøp dine vanligste varer med et<br />

enkelt klikk<br />

• Ordrehistorikk<br />

• Fakturaoversikt<br />

• Generer og lagre kjøpsrapporter<br />

• Administrer dine personopplysninger<br />

12-2<br />

Ansvarlig: Markedskonsulent landbruk Grethe Sevdal


Fagleg nok om fosfor?<br />

LEIAR LANDBRUK, POLITIKK OG SAMFUNN<br />

Bothild Å. Nordsletten<br />

bothild@bondevennen.no<br />

Etter mest ti år på beddingen er forslag<br />

til høyringsutkast til nytt gjødselregelverk<br />

sendt til politisk handsaming. Med<br />

forslaga til innstraming av spreieareal er<br />

det duka for dragkamp mellom jordbruket<br />

og styresmaktene.<br />

Av alle jordbruksområde som blir påverka<br />

av eventuelle nye reglar, står Jæren<br />

i ei særstilling. Matfatet med den<br />

høge husdyrtettleiken produserer store<br />

mengder gjødsel. Meir spreieareal er<br />

knapt å oppdriva.<br />

Utkastet frå Landbruksdirektoratet,<br />

Miljødirektoratet og Mattilsynet inneber<br />

ei kraftig skjerping av krava til mellom<br />

anna fosforbruk og spreieareal. Direktorata<br />

kjem med kvart sitt forslag til kor<br />

store spreiemengder som kan tillatast.<br />

Dei er likevel samde om at spreiearealskravet<br />

skal trappast opp frå dagens fire<br />

daa per gjødseldyreining (GDE) til fem,<br />

over dei neste fem til sju åra. Etter det<br />

skal kravet skjerpast til seks daa per<br />

GDE. Målet er å redusera mengda tilført<br />

fosfor frå dagens nivå på 3,5 kg per daa<br />

per år, ned til 2,5 kg (Landbruksdirektoratet)<br />

eller 2,1 kg (Miljødirektoratet) per<br />

daa per år.<br />

Konsekvensen av dette kan bli dramatiske.<br />

Blir utkasta vedtatt må jærbonden<br />

anten redusera talet på dyr eller finne<br />

nye kanalar for avsetting av gjødsla. Følgjene<br />

kan bli alvorlege, ikkje minst for<br />

dei som nyleg har investert i auka produksjonskapasitet.<br />

Ironien vil å så fall<br />

ikkje vera til å oversjå: Bønder som har<br />

tatt styringssignala om strukturrasjonalisering<br />

og vekst, får med eitt svi for<br />

å ha blitt for store. Dyktige bønder som<br />

oppnår store grasavlingar kan også bli<br />

rama. I nokre tilfelle treng dei meir fosfor<br />

enn dagens spreiearealgrense tilseier<br />

– ikkje mindre.<br />

Dei nye spreiearealskrava er neppe<br />

meint som den nasestyvaren dei blir<br />

oppfatta som. Truleg er dei heller eit signal<br />

om at lågutsleppsmål og sirkulærøkonomiske<br />

prinsipp er i ferd med å<br />

materialisera seg i lovverk og praksis.<br />

Direktorata ynskjer å legga til rette for<br />

bruk av gjødsel i biogassanlegg og å<br />

opna for meir bioøkonomisk innovasjon.<br />

Dette bør landbruket stilla seg positive<br />

til. Samstundes vil næringa med rette<br />

etterspørje eit solid fagleg grunnlag om<br />

dei skal godta endringar som så til dei<br />

grader snur opp ned på kvardagen på<br />

garden.<br />

Dei nye reglane legg opp til like fosforgrenser<br />

for alle, uansett avlingsnivå eller<br />

kor i landet graset blir dyrka. Det å<br />

kunna dokumentere den faktiske avlingsmengda<br />

og næringsinnhaldet i fôret<br />

som blir hausta, ville legitimera gjødselbehovet<br />

på ein langt betre måte enn dei<br />

nye, fastlåste fosforgrensene.<br />

Husdyrgjødsla er bondens gull. Ennå<br />

hamnar for mykje av gullet som forureining<br />

til luft og vassdrag. Dette er også<br />

dårleg utnytting av ein verdifulle ressurs.<br />

Det er på høg tid å ta tak i problemet.<br />

Spørsmålet er om dette utkastet<br />

til regel endring gir det beste svaret. Og<br />

ikkje minst: Kva konsekvensar vil mindre<br />

gjødsel og færre dyr ha for målet om<br />

auka matproduksjon på norske ressursar?<br />

No ventar ein viktig høyringsrunde. Den<br />

vil neppe gå stille føre seg.<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 3


REDAKTØR<br />

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten<br />

bothild@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 60 / 990 01 012<br />

Avl for dummies<br />

REDAKSJONEN<br />

Sjur Håland (red. leiar)<br />

sjur@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 73 44 / 982 09 381<br />

Liv Kristin Sola<br />

livkristin@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 64 / 941 78 096<br />

Jane Brit Sande<br />

janebrit@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 63 / 976 01 972<br />

GRAFISK<br />

Thea Hjertuslot<br />

thea@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 65<br />

ANNONSAR<br />

Grete Botnan<br />

grete@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENT<br />

Ann Solfrid Woldmo<br />

ann@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENTSPRIS 2018<br />

kr 1100,-<br />

Ilan Sharoni: Teikningar<br />

Ålgård Offset AS: Trykk<br />

BLI FAST ABONNENT<br />

AV BONDEVENNEN!<br />

Trøbbel<br />

med avlen?<br />

Slapp av.<br />

I instruksjonsboka<br />

til det<br />

populære<br />

dataspelet<br />

Minecraft<br />

lærer du<br />

korleis du får<br />

fram fleire<br />

søte babydyr.<br />

Framtida er<br />

digital!<br />

Hellandussen.<br />

Faksimile:<br />

Minecraft.<br />

Håndbok for<br />

nybegynnere,<br />

Mojang<br />

UTGJEVAR<br />

Bondevennen SA<br />

Sandvikveien 21, Hillevåg<br />

Postboks 208 sentrum,<br />

4001 Stavanger<br />

Telefon:<br />

51 88 70 00 (sentralbord)<br />

51 88 72 61 (9.00-15.30)<br />

E-post:<br />

post@bondevennen.no<br />

Internettadresse:<br />

www.bondevennen.no<br />

Bankgiro:<br />

3201.05.11916<br />

EIGARAR:<br />

Felleskjøpet Rogaland Agder<br />

Nortura SA<br />

Tine SA<br />

FRÅ ARKIVET<br />

For 50 år sidan<br />

Sauen som avlsobjekt<br />

Vi vet alle sammen at kunstig sædoverføring<br />

(KS) har betydd svært mye når det<br />

gjelder å effektivisere feavlen. Ved en<br />

intensiv seminavl har det blitt mulig å<br />

oppnå en avlsmessig framgang som er<br />

opp til flere ganger så stor som den vi<br />

hadde under feavlslagsperioden. Kunstig<br />

sædoverføring har også gjort det<br />

mulig å gjennomføre utvalg for enkelte<br />

egenskaper som det tidligere var vanskelig<br />

å ta omsyn til i avlsarbeidet.<br />

Frå BV 13 - 1968<br />

For 100 år sidan<br />

Naar maten skal økes<br />

Det var nok med en stille gru at mange<br />

gaardbrukere utover bygderne mottok<br />

meddelelsen om al den megen jord de<br />

skulde ha oppe til aker. Det betydde jo<br />

en temmelig radikal omlægning av den<br />

tilpassede drift og stillet uhyre krav til<br />

den enkelte baade om arbeide, kapital og<br />

ikke mindst at risiko der blev at ta. Nu er<br />

det heldigvis blit saan at det er en æressak<br />

at kunne ta, hvad man er paalagt.<br />

Selvfølgelig kan der for enkelte komme<br />

noget i veien, som gjør det umulig at<br />

greie alt.<br />

Frå BV 13 - 1918<br />

4 Nr. 11 - 28. mars 2018 BONDEVENNEN


MI MEINING<br />

Årgang 121 • Nr. 11 • 28. mars 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

Foto: Anne<br />

Spånem<br />

Lanserer jordvettreglar<br />

– I Telemark har me lite jordbruksareal. Då er det<br />

ekstra viktig å ivareta det som er, seier Helge Nymoen,<br />

landbruksdirektør.<br />

Jane Brit Sande<br />

«Me ynskjer<br />

debatten om<br />

jordvern både<br />

i klasserom,<br />

kommunestyresalar<br />

og presse.»<br />

Fylkesmannen i Telemark ynskjer å<br />

spreie bodskapen om jordvern, både til<br />

politikarar og til innbyggarane elles.<br />

– Me fekk eit kreativt forslag om å<br />

spele på dei så godt kjende fjellvettreglane.<br />

Me grubla på det ei stund. Resultatet<br />

er ni jordvettreglar, seier Nymoen.<br />

Reglane har fått ein eigen nettstad,<br />

jordvettregler.no. Nymoen og kollegaene<br />

vil spe på med meir informasjon med<br />

jamne mellomrom.<br />

– Me vil at den gjengse innbyggar blir<br />

oppteken av jordvern. Me ser at det allereie<br />

er ei aukande interesse for jordvern<br />

i samfunnet. Folk tar ikkje lenger alt for<br />

gitt, og er meir medvitne til dei naturgitte<br />

ressursane. I Telemark har me lite jordbruksareal.<br />

Då er det ekstra viktig å ivareta<br />

det som er, seier Nymoen.<br />

Tiltaket har blitt godt motteke. Reglane<br />

har blitt kjent i landbruksnæringa, og<br />

Nymoen har sytt for at politikarane ikkje<br />

går glipp av bodskapen.<br />

– Me har ramma inn ein plakat med<br />

jordvettreglane til kvar av ordførarane i<br />

fylket. Me vonar plakatane har fått plass<br />

på kontorveggane, seier Nymoen.<br />

– Men kva med folket i fylket? Har dette<br />

nådd fram til dei?<br />

– Det er jo alltid slik at me håpar på<br />

meir enn det me får til, men me oppnår<br />

å få ut informasjonen. Me vonar både<br />

grunnskulen og den vidaregåande skulen,<br />

vil nytte informasjonen i undervisninga,<br />

og at det vil vere meir snakk om<br />

ressursutnytting i klasseromma. Me ynskjer<br />

debatten om jordvern både i klasserom,<br />

kommunestyresalar og presse,<br />

seier landbruksdirektøren.<br />

I Telemark er det 294 300 dekar med<br />

jordbruksareal. Dette utgjer berre to<br />

prosent av fylkets landareal.<br />

– Dei siste to åra har omdisponeringa<br />

av matjord i fylket vore rekordlåg. Det<br />

siste året er ikkje meir enn 21 daa jordbruksareal<br />

og 45 daa dyrkbar jord blitt<br />

omdisponert, seier Nymoen.<br />

– Men det blir vanskeleg å halde talet<br />

så lågt kvart år framover. I område<br />

som Grenland og Notodden og Heddal<br />

er det sterkt press, då områda er attraktive<br />

for utbyggarane. I Midt-Telemark er<br />

det også tettstadsutvikling, og der ligg<br />

gjerne kommunesenteret midt i matfatet,<br />

seier han.<br />

– Me arbeider hardt for ei fortetting,<br />

då det er den beste politikken for jordvern,<br />

seier Nymoen.<br />

Jordvettreglane er som følgjer:<br />

1. Inga planlegging utan å ta omsyn til jorda<br />

2. Meld frå kor mykje jord du må omdisponere<br />

3. Vis respekt for ruskevêr<br />

4. Ver rusta for langsiktig planlegging,<br />

endatil i enkeltsaker<br />

5. Lytt til erfarne fagfolk<br />

6. Bruk jordsmonnskart og andre kartdata<br />

7. Gå ikkje åleine – ta omsyn til terrenget<br />

og generasjonars arbeid med jorda<br />

8. Vend i tide, det er inga skam å snu i ei sak<br />

9. Spar på matjorda!<br />

Speler på kvarandre<br />

og naturen<br />

Framside: Beiteressursane er viktige for<br />

familien Gjersdal sør på Jæren, som driv<br />

med mjølk og kjøtproduksjon på storfe<br />

og sau. Foto: Liv Kristin Sola<br />

DENNE VEKA I BONDEVENNEN<br />

REPORTASJAR<br />

Store verdiar i beite.......................................................................10<br />

Ny matmarknad på parkeringsplassen..........20<br />

AKTUELT<br />

Spreiearealkrava kan bli skjerpa............................. 6<br />

Straffar Rogalandsbonden.................................................. 7<br />

Plastavfallet må vera reint................................................. 8<br />

Auka trekk for bønder utan KSL................................ 9<br />

Vil redusere storfeimporten.............................................22<br />

FAGLEG<br />

Gi lammet den beste starten..........................................14<br />

DESSUTAN<br />

Gi mjølkekvotane til aktive produsentar........13<br />

Kryssord..........................................................................................................16<br />

Matnasjonen Noreg.......................................................................18<br />

Klippfisk med fløyte.......................................................................24<br />

God helg...........................................................................................................25<br />

Faglag.................................................................................................................25<br />

VEKAS SITAT<br />

«Det er ingen<br />

gode grunnar<br />

til at dei som<br />

ikkje produserer<br />

mjølk skal ha<br />

mjølkekvote.»<br />

BJØRN LENDE<br />

SIDE 13<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 5


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Spreiearealkrava kan bli skjerpa<br />

Fosformengda skal ned og spreiearealkrava kan bli strengare.<br />

Sjur Håland<br />

Liv Kristin Sola<br />

Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet<br />

og Mattilsynet har levert sitt<br />

forslag til høyringsutkast for revisjon<br />

av gjødselvareføreskrifta. Direktorata<br />

vart ikkje samde om fosforavgrensing<br />

og krav til spreieareal og leverte kvart<br />

sitt forslag.<br />

Seks dekar<br />

Det blir lagt til grunn at dagens krav samsvarer<br />

med 3,5 kilo tilført fosfor per år.<br />

Landbruksdirektoratet føreslår å<br />

trappe opp frå fire dekar per gjødseldyreeining<br />

(GDE) til fem dekar i løpet av fem<br />

til sju år etter at føreskrifta blir gjort<br />

gjeldande. Dette vil ifølgje direktoratet<br />

redusera fosformengda til tre kilo. På<br />

sikt skisserer Landbruksdirektoratet ei<br />

ytterlegare nedtrapping til 2,5 kilo fosfor<br />

og seks dekar per GDE i løpet av dei påfølgjande<br />

ti åra.<br />

Maks 2,1 kg tilført<br />

Miljødirektoratet ønskjer heller å regulere<br />

husdyrgjødselmengda direkte som<br />

kilo fosfor per areal. Det betyr at strengare<br />

krav til spreiemengder eventuelt<br />

kan løysast ved å levera gjødsel ut frå<br />

føretaket til anna disponering (tørking/<br />

pelletering/separering/biogass). Direktoratet<br />

føreslår ei nedtrapping via 2,4 kilo<br />

fosfor til eit tak på 2,1 kilo.<br />

Forslaget legg opp til ei delt føreskrift. Ei<br />

gjødselbrukføreskrift og ei gjødselvareføreskrift.<br />

Det er gjødselbrukføreskrifta som<br />

det har vore knytt mest spenning til, særleg<br />

i jordbruksintensive strok som på Jæren.<br />

Kortare spreieperiode<br />

Spreiing av husdyrgjødsel blir føreslege<br />

tillate mellom 1. mars og 1. september.<br />

Det betyr at fristen for spreiing og nedmolding<br />

om hausten blir skjerpa inn.<br />

Det skal haustast eller etablerast plantevekst<br />

etter siste spreiing. Husdyrgjødselspreiing<br />

i perioden 1.-15. september<br />

kan finne stad i samband med såing av<br />

haustkorn eller andre vekstar som skal<br />

etablerast for innvintring.<br />

Kantsoner<br />

Standardkravet i dag er to meters vegetasjonssoner<br />

langs vassdrag. Desse<br />

kantsonene skal ikkje gjødslast. Ved<br />

bruk av spreiemetodar som kan gi avdrift<br />

(til dømes fanespreiar) skal det i tillegg<br />

ikkje gjødslast dei siste to metrane inn<br />

mot vegetasjonssona.<br />

Lager for urin, biorest og flytande svinegjødsel<br />

skal ha tak eller anna dekke<br />

som hindrar fordamping til luft. Gjødsel<br />

frå storfe dannar skorpe over gjødsla og<br />

blir ikkje berørt av kravet til tak. Ei blanding<br />

av gris og storfe blir truleg også<br />

godkjent utan krav om tak, men då må<br />

delen storfegjødsel vera så stor at det<br />

vert danna skorpe.<br />

Uendra lagerkapasitet<br />

Det har vore knytt spaning opp mot kravet<br />

til lagerkapasitet. Forslaget til føreskrift<br />

legg ikkje opp til endring her. Kravet blir<br />

minimum åtte månadars lagerkapasitet<br />

for eigen produksjon av flytande gjødsel.<br />

Føretaket må kunna dokumentere tilstrekkeleg<br />

lagerkapasitet.<br />

Godkjent spreieareal er fulldyrka og<br />

overflatedyrka jord. Styresmaktene kan<br />

godkjenna anna areal (innmarksbeite<br />

eller opparbeiding av innmarksbeite),<br />

men det skal leggjast vekt på verknaden<br />

gjødslinga kan få for natur- og kulturlandskapsverdiar,<br />

og om spreiing betyr<br />

gode driftsmessige føremonar for bruket.<br />

Innmarksbeite blir rekna som 2:3 i<br />

høve fulldyrka. Utmarksareal kan, slik<br />

det er no, ikkje godkjennast.<br />

Ingen avstandsavgrensing<br />

Det har òg vore knytt stor spaning til om<br />

– Vel strengt<br />

– Førsteinntrykket er at dette var vel<br />

strengt, seier leiaren i Rogaland Bondelag,<br />

Marit Epletveit.<br />

Ho reagerer blant anna på Miljødirektoratet<br />

som vil ned til 2,1 kilo tilført<br />

fosfor.<br />

– Det er langt lågare enn gjødselplanane<br />

tilseier, og gjer det vanskeleg<br />

å ta ut avlingspotensialet, seier Epletveit.<br />

Ho åtvarar mot ein situasjon der<br />

bøndene må søke om dispensasjon for<br />

å få lov til å gjødsle tilpassa avlingsnivå.<br />

Ved eit krav om seks dekar per gjødseldyreeining<br />

må dyretalet i Rogaland<br />

kuttast.<br />

– Etter politisk behandling skal dette<br />

ut som eit samla høyringsforslag.<br />

Denne høyringa blir viktig. Me skal<br />

vera på hogget, seier Epletveit.<br />

Dette kan løysast<br />

– Me må ikkje få høge skuldrar og uroe<br />

oss unødig. Dette er berre eit utkast til ei<br />

høyringssak, og departementa skal ha<br />

skryt for grundig arbeid, seier Geir Skadberg,<br />

landbruksdirektør i Rogaland.<br />

– Kan dette løysast? Ja, men ikkje av<br />

bonden åleine, understrekar han.<br />

Skadberg meiner næringa langt på<br />

veg erkjenner at me har utfordringar<br />

som må løysast. Fosfor vil ha ein alternativverdi<br />

i framtida, og landbruksdirektøren<br />

oppmodar dei som lever<br />

for, av og med bonden om å danne eit<br />

spleiselag og ta ansvar for fosforutfordringa<br />

gjennom ingeniørkunst og ny<br />

teknologi som vert gjort tilgjengeleg<br />

for alle.<br />

– Slik skal me klare å handtere desse<br />

utfordringane i lag, seier han.<br />

6 Nr. 11 - 28. mars 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Skjerping: Utkastet til revidert gjødselvareføreskrift legg ei kraftig innskjerping av fosforbruken til grunn.<br />

Illustrasjonsfoto<br />

det blir innført avstandsavgrensing i høve<br />

til transport av husdyrgjødsel. I forslaget<br />

frå Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet<br />

og Mattilsynet, blir det ingen endringar i<br />

høve til dagens praksis.<br />

Praksisen med obligatorisk gjødselplan<br />

blir som før, men dei nye krava betyr<br />

tettare oppfølging hjå dei som ligg på<br />

grensa mellom areal og tilført mengde<br />

gjødsel. Dermed blir det innført krav om<br />

dokumentasjon på korleis husdyrgjødsla<br />

blir fordelt i praksis gjennom vekstsesongen.<br />

Forslaget til høyringsutkast til revidert<br />

gjødselvareføreskrift frå Landbruksdirektoratet,<br />

Miljødirektoratet og Mattilsynet<br />

vart overlevert departementa 15.<br />

mars. Etter politisk behandling her blir<br />

ein endeleg tekst sendt ut til høyring, før<br />

endeleg politisk vedtak.<br />

Straffar Rogalandsbonden<br />

– Bønder i Rogaland kan bli straffa spesielt hardt, seier Anders Rognlien i Yara.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Fosforsituasjonen i Rogaland er ei utfordring,<br />

men som svar på denne utfordringa<br />

meiner Rognlien at forslaget til høyringsutkast<br />

for ny gjødselvareføreskrift<br />

ikkje er spesielt målretta. Han hadde ønska<br />

seg ei meir framtidsretta tilpassing<br />

som motiverte bøndene til å ta ut meir<br />

av potensialet i grovfôrproduksjonen. No<br />

vert det heilt motsett.<br />

Rognlien er spesielt uroa fordi dette<br />

forslaget først og fremst vil ramme dei<br />

mest effektive bøndene som oppnår<br />

størst avlingar. Bønder med avlingar under<br />

middels, får ingen negativ avlingseffekt<br />

av å redusere mengd fosfor.<br />

– Avlingar over 1000 FEm per dekar<br />

har behov for mellom 3,5 og 4 kilo tilført<br />

fosfor per dekar. Ein reduksjon til 2,4 kilo<br />

vil ramme dei beste knallhardt ved at dei<br />

får problem med tilstrekkeleg spreieareal,<br />

seier Rognlien.<br />

I andre land, til dømes Nederland, er<br />

behovet for næringsstoff differensiert og<br />

tilpassa avlingsnivået. Utfordringa er at<br />

det er få norske bønder som kjenner avlingsnivået<br />

sitt.<br />

– Det er enda færre som kan dokumentere<br />

avlingsnivå, seier Rognlien, og legg til<br />

at det vil ta fleire år før me kjem dit at bøndene<br />

har dokumentasjon på avlingsnivå.<br />

– Med grasdekke på store delar av<br />

arealet, slik situasjonen er i Rogaland, er<br />

det lite fare for utvasking av fosfor. Mykje<br />

av fosforet vert bunde der det er og beveger<br />

seg lite i jorda. Mykje handlar om<br />

å tilpasse gjødslinga og spreie husdyrgjødsla<br />

på ein effektiv måte under gode<br />

tilhøve, trur Rognlien.<br />

Anders<br />

Rognlien<br />

Foto:<br />

Håvard<br />

Simonsen<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 7


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Rein, ny plast er klar for utrulling og skal leverast til gjenvinning etter bruk. F.v. Jone Wiig, Ola Sunde, Martin M. Haarr, Berge Sandanger og<br />

Andreas Wiig.<br />

Plastavfallet må vera reint<br />

Strengare krav til returplasten gjer at bønder no går ut og oppmodar kollegar til å<br />

levere så rein plast som råd til mottaka. Plastbål på gardane er ikkje eit alternativ.<br />

Sjur Håland<br />

Om plasten er full av jord, silo og anna<br />

ureining, må mottaket definera plasten<br />

som restavfall. Då går han ikkje til gjenvinning,<br />

men endar opp i forbrenningsanlegg.<br />

– Dermed må også bonden betala for<br />

å bli kvitt restavfallet, i staden for å levera<br />

plast det er betalt miljøbidrag på, gratis<br />

til mottak eller til mottak gjennom 4H<br />

og bondelag, seier konsulent for Grønt<br />

Punkt Norge, Martin M. Haarr.<br />

Plastnekt frå Kina<br />

Marginane på returplasten har blitt redusert.<br />

Kina tar ikkje lenger i mot brukt<br />

plast frå Europa, som dermed må ta<br />

hand om eigen plast sjølv. Dette har, i<br />

følgje Haarr, ført til skjerpa kvalitetskrav.<br />

Plasten må vera rein.<br />

– Eit lite tilhengarlass med skiten<br />

plast kan øydeleggja innhaldet i ein heil<br />

container. Når du leverer rein plast,<br />

slepp du å betale for leveransen, og ein<br />

kan dermed seia at du får betalt for jobben,<br />

seier han.<br />

Grønsaksprodusentane på Jæren er<br />

klar for ein ny, hektisk vekstsesong. I<br />

lager og reiskapshus ligg fiberdukar og<br />

solfangarplast klar for å bli strekt over<br />

planter og frø. Gode returordningar for<br />

plasten har bidrege til miljømedvit blant<br />

bøndene og pengar i kassane til lokale<br />

4H-lag og bondelag.<br />

Ikkje bålbrenning<br />

Andreas Wiig, Jone Wiig og Ola Sunde<br />

er bønder på Orre i Klepp. Dei har levert<br />

plast til gjenvinning gjennom den lokale<br />

4H-klubben i ei årrekkje. Grønsaksprodusentane<br />

oppmodar bøndene om å<br />

samle og sortere plast, nytta returordningane<br />

og levera han til mottak som før.<br />

– Me har ingen ønskje om å stå fram<br />

som moralens vaktarar her, men det er<br />

ikkje tvil om at me matprodusentar får<br />

eit stort omdømmeproblem dersom meir<br />

plast blir brent på avfallsbål rundt på gardane.<br />

Gode haldningar er avgjerande, her<br />

må gjerne bondelaga gå føre, seier dei.<br />

Bøndene på Orre samlar og leverer<br />

plastavfall fire gonger i året. Dei samanliknar<br />

plasthandteringa på garden med<br />

dunkane under kjøkkenbenken.<br />

Som på kjøkkenet<br />

– Alle må sortera, slik vi gjer med hushaldsavfallet.<br />

Det nyttar lite å levera<br />

plast med silo, jord, piggtråd og gjerdestolpar<br />

i, seier dei.<br />

Blant dei elementære råda deira, er<br />

å leggja den brukte plasten på eit reint<br />

underlag.<br />

– Har du dungar med plast som skal<br />

samlast opp, er det lurt å bruka ei siloklype<br />

i staden for traktorskuffa når<br />

plasten skal hentast opp for å unngå<br />

ureining.<br />

Å rulla inn solfangarplasten etter<br />

bruk er ein krevjande operasjon.<br />

8 Nr. 11 - 28. mars 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

– Ein kunnig maskinførar er alfa og<br />

omega for å unngå jord og sand i plasten<br />

som blir rulla inn. Du kan gjera mykje<br />

med rett teknikk, erfarer grønsaksprodusentane.<br />

Miljøavgift finansierer<br />

Dei store importørane av landbruksplast,<br />

som Felleskjøpet, har gjennom<br />

friviljug medlemskap i selskapet Grønt<br />

Punkt Norge, som driftar returordninga<br />

for plastemballasje, betalt eit miljøbidrag<br />

som skal finansiera returen av<br />

landbruksplast. I dag betalar medlemmane<br />

1,35 kroner per kilo plast.<br />

Mindre importørar som skaffar seg<br />

billege innkjøp av landbruksplast kan<br />

velja å gå utanom den friviljuge ordninga<br />

med Grønt Punkt Norge. Desse får såleis<br />

eit konkurransefortrinn på pris, men bidreg<br />

ikkje til å finansiera returordninga.<br />

Reint bedrageri<br />

Martin M. Haarr arbeider for å få flest<br />

mogleg til å betala miljøvederlag og slutta<br />

opp om returordninga. Han minner om<br />

at bøndene bør merka seg at dersom ein<br />

til dømes har kjøpt rundballeplast frå<br />

entreprenør som ikkje er medlem av<br />

Grønt Punkt Norge, skal det ikkje stå på<br />

fakturaen at miljøgebyr er betalt.<br />

– I Rogaland og andre stadar i Sør-Norge<br />

har eg sett at dette har skjedd. Eg vil<br />

omtala det som reint bedrageri. Om ikkje<br />

miljøbidraget er betalt, risikerer bonden<br />

å måtta betala for plasten som blir levert<br />

avfallsmottaket. Returordninga har ikkje<br />

råd til gratispassasjerar, seier han.<br />

Berge Sandanger er dagleg leiar hjå<br />

driftsmiddelleverandøren til gartneri og<br />

hagebruk, Vekstmiljø AS. Firmaet er blant<br />

medlemmane i Grønt Punkt Norge. Sandanger<br />

fortel om konkurrentar som freistar<br />

å koma inn i marknaden og tilbyr produkt<br />

som det ikkje er betalt miljøbidrag for.<br />

– Desse blir rapportert inn til varemottakarar<br />

og Norsk Gartnerforbund.<br />

Beskjeden deira til desse importørane er<br />

å melda seg inn som medlemmar i Grønt<br />

Punkt Norge.<br />

Frå første januar 2018 innførte<br />

Klima- og miljødepartementet ei<br />

ny avfallsføreskrift som gjer det<br />

obligatorisk for alle som produserer<br />

eller importerer emballasje<br />

eller emballerte varer å ta ansvar<br />

for at emballasjen blir samla inn<br />

og gjenvunne gjennom ei godkjent<br />

returordning.<br />

– Den nye føreskrifta omfattar<br />

også gartneri- og jordbruksemballasje<br />

som blir nytta til å pakka<br />

inn ubearbeidde gartneri- og jordbruksprodukt,<br />

som til dømes gulrøter,<br />

forklarer Arve Martinsen,<br />

kommunikasjonsrådgjevar i Grønt<br />

Punkt Norge.<br />

Utanom dette gjeld ikkje den nye<br />

føreskrifta landbruksplast.<br />

Auka trekk for bønder utan KSL<br />

Frå første april 2018 får du auka trekk i slakteoppgjeret om du ikkje har KSL i orden.<br />

Stadig færre bønder står nå utanom KSL-ordninga, seier Matmerk.<br />

Sjur Håland<br />

Kjøtprodusentane sitt landsforbund og<br />

Nortura har i avtale med Matmerk vedteke<br />

at det frå første april 2018 blir innført<br />

trekk hjå bønder som ikkje følgjer<br />

KSL-systemet eller som ikkje lukkar<br />

avvik. Alle norske slakteri har skrive under<br />

på avtalen, som betyr at trekket på<br />

tre kroner per kilo aukar til 20 prosent,<br />

berekna på grunnprisen per kilo for dei<br />

einskilde dyreslaga.<br />

Utanom Nyt Norge<br />

I følgje Matmerk er årsaka til skjerpinga<br />

at kjøt frå gardsbruk som ikkje er<br />

KSL-godkjent, ikkje kan seljast under<br />

Nyt Norge-merket. Desse kjøtprodukta<br />

treng ein eigen varestraum, fører til ekstraarbeid,<br />

høgare slakterikostnadar og<br />

auka omdømmerisiko.<br />

Er du blant dei 88 prosent norske bønder<br />

som alt har etablert KSL, vil du ikkje<br />

merka skil på endringane.<br />

– Dei fleste kjøtprodusentane skal<br />

halda fram med sitt gode arbeid. Me<br />

skal fokusera på dei 12 prosentane som<br />

har ein jobb å gjera, seier KLF-direktør<br />

Bjørn-Ole Juul Hansen, til Matmerk.<br />

Liker ikkje papir<br />

– Kven er dei som vel å ikkje vera med i<br />

KSL?<br />

– Me veit kven dei er. Ein del er bønder<br />

som er i ferd med å avvikla drifta.<br />

Hovudtyngda er nok i gruppa som finn<br />

det vanskeleg med papir og data og som<br />

ser på KSL som ein stor bøyg, seier Nina<br />

Sundqvist, administrerande direktør i<br />

Matmerk, til Bondevennen.<br />

Matmerk registrerer at ein stadig<br />

minkande prosentdel står utanom KSL.<br />

– Ja, mange har tatt tak og har blitt<br />

med i KSL-ordninga. No er det ikkje så<br />

mange att. Å innarbeida KSL på garden<br />

er ikkje kvantefysikk, dei fleste vil klare<br />

internkontrollen heilt greitt om dei blir<br />

med.<br />

Må ha internkontroll<br />

– Betyr endringane nå at det ikkje lenger<br />

er mogleg å driva matproduksjon i Norge<br />

utan å ta del i KSL-ordninga?<br />

– Nei. Men etter norsk lov er det eit<br />

krav om dokumentert internkontroll for<br />

alle matprodusentar. Landbruksnæringa<br />

har valt KSL som sitt kvalitetssystem for<br />

å stetta lover, føreskrifter og krav frå råvarekjøparar,<br />

seier Sundqvist.<br />

Nina<br />

Sundqvist<br />

Foto:<br />

Matmerk/<br />

Caroline Roka<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 9


Førde<br />

Sogndal<br />

GARDSREPORTASJE<br />

Bergen<br />

Elin og Knut Åge Gjersdal og døtrene<br />

Hanne 17, Karen 15 og June 11, driv gard<br />

på Aniksdal i Hå kommune. Knut Åge er<br />

heiltidsbonde, medan Elin er tilsett 60<br />

prosent som vernepleiar i ein barnehage.<br />

Då Knut Åge overtok i 1992 var det 50 vfs.<br />

og 200 tonn i mjølkekvote og sal av oksekalvar.<br />

I dag har dei 190 vfs, 50 årskyr,<br />

400 tonn i kvote, 20 slakteoksar og to border<br />

colliar.<br />

I 2016 kjøpte dei ein gard som tilleggsjord<br />

på 330 dekar. Heimegarden er på 1430<br />

dekar. Dei driv 726 dekar gjødsla beite,<br />

der 288 dekar er leidd. 388 dekar dyrka<br />

jord, der 43 dekar er leidd. Utleige av beite<br />

til om lag 85 kviger frå andre bruk.<br />

Stavanger<br />

Hå<br />

Valle<br />

Tønsberg<br />

Skien<br />

Arendal<br />

Kristiansand<br />

God opplæring: Etter fleire år som avløysar heime har Hanne fått ny avløysarjobb på eit bruk med ku og gris, medan Karen har overteke avløysinga<br />

heime. Saueflokken er i hovudsak NKS, men med nokre spælsau for å få litt farge i flokken. F.v. Knut Åge, Elin, June, Hanne og Karen.<br />

Store verdiar i beite<br />

Garden ligg i det karakteristiske landskapet heilt sør på Jæren, med store<br />

beiter og mykje stein. Beitene er grunnlag for auka produksjon på garden.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Beita er heilt avgjerande i drifta til Elin<br />

og Knut Åge Gjersdal på Hetland i Hå<br />

kommune. Men gode beite gjer seg ikkje<br />

sjølv.<br />

– Beitebruken på Jæren er for laber.<br />

Skal du ha god vekst i graset og tilvekst<br />

på lamma kan du ikkje berre opne fjøsdøra.<br />

Potensialet er mykje større enn det<br />

me tek ut, men beita må pleiast, seier<br />

Knut Åge.<br />

Han ramsar opp drenering og grøfting<br />

med gode drikkepunkt, vegar, gjerding,<br />

kalking, gjødsling, isåing, passe beitetrykk<br />

og ugraskamp.<br />

– Ikkje gløym gjetarhundane. Dei er<br />

ein viktig del av beitedrifta, seier bonden.<br />

Grøfte vekk vatnet<br />

Det er ingen tvil om at tørre beite gir<br />

betre logistikk og meir effektiv beiting.<br />

Blaute område vert berre blautare og<br />

større med åra, og aukar risiko for leverikte,<br />

både hjå sau og storfe.<br />

– For å lage effektive grøfter må du<br />

lese landskapet og finne naturlege avløp<br />

for vatnet. Det er ikkje hjelp i å leie vatnet<br />

vekk frå eit område om det endar opp i<br />

ein sump ein annan stad, seier Knut Åge.<br />

Han nytta både tette og opne grøfter.<br />

Med stein, pukk og singel etablerer han<br />

gode drikkeplassar i dei opne grøftene.<br />

– Opne grøfter klarer å ta unna store<br />

mengder vatn og flaumar. Men dei må<br />

vere solide, med kantar, seier Knut Åge.<br />

Vegen til gode beiter<br />

Dei har 12 kilometer veg i beitene, halvparten<br />

har Knut Åge bygd etter at han<br />

overtok.<br />

– Før eg byggjer veg må vatnet kontrollerast<br />

i grøfter, så må molda vekk og<br />

eg må ned på fast grunn, seksti centime-<br />

10 Nr. 11 - 28. mars 2018 BONDEVENNEN


GARDSREPORTASJE<br />

«– Ingen kan ete pengar eller drikke olje»<br />

KNUT ÅGE GJERSDAL<br />

ter til ein meter. Slake svingar gir mindre<br />

slitasje og betre oversikt når ein er ute<br />

med store maskinar og utstyr. Dei brattaste<br />

bakkane blir støypt med betong og<br />

armeringsmatte.<br />

Med gode vegar kjem han tidleg ut med<br />

husdyrgjødsla og kan effektivt gjødsle og<br />

kalke større område. Vegane trekk dyra<br />

lenger inn i beiteområda, spesielt i våte periodar.<br />

Dyra flytter seg etter vegane og dyra<br />

legg seg gjerne til ro på grusen. Vegar gjer<br />

det også lettare å ha tilsyn med dyra.<br />

Alle beiteområda er gjerda inn på tradisjonelt<br />

vis med staur kvar andre meter<br />

og netting. Men først etter at traseen er<br />

sletta med gravemaskinen for å lette arbeid<br />

og betre kvalitet på gjerdet.<br />

– Eit godt gjerde bør stå i minst 20 år,<br />

seier Knut Åge.<br />

Han er ingen tilhengar av å lappe på<br />

ting. Når gjerdet er utslite, må det skiftast.<br />

– Skal du lappe, har du jobb heile tida.<br />

Kalk, gjødsel og såfrø<br />

Knut Åge er nøye med å kalke, og nyttar<br />

både vanleg kalk og biokalk. Beita er<br />

delt i skifte og vert kalka etter ein plan.<br />

Gjødslingsplanen vert justert etter behov<br />

og beita vert overgjødsla eit par gonger i<br />

løpet av sesongen.<br />

– Om våren er det om å gjere å få ut så<br />

mykje lort som råd, så tidleg som mogleg,<br />

seier Knut Åge.<br />

Ved behov blandar han inn om lag to<br />

kilo såfrø, litt raigras og kløver, i husdyrgjødsla<br />

på udyrka kulturbeite.<br />

– Raigraset er smakleg, gir god avling<br />

og held lenge om hausten.<br />

Den evige kampen<br />

Dyra vert sleppt på beite i slutten av<br />

april. Vaksne søyer går med tre lam og<br />

fjorårslamma går med to. Sauene beitar<br />

på gjødsla beite i lag med storfe og mjølkekyr<br />

fram til lamma vert skilt frå. Då<br />

vert sauene flytte til utmarka i lag med<br />

rundt 40 sinkyr. Kvigene blir sett inn i løpet<br />

av september. Tilskotsfôring ute er<br />

uaktuelt.<br />

– Det blir berre sørpe og fôrsøl, seier<br />

Knut Åge.<br />

Sambeiting med sau og storfe har god<br />

effekt, spesielt på høymole, medan breisprøyting<br />

med løfta bom, og tåkesprøyte<br />

med MCPA, skal ta knekken på den største<br />

utfordringa, tistlar og lyssiv. Han får<br />

god hjelp av døtrene som med jamne<br />

mellomrom tek ein tur med ryggsprøyta.<br />

Ei familiebedrift<br />

Elin og Knut Åge er opptekne av å involvere<br />

døtrene i arbeidet. Eldstejenta Hanne er ein<br />

ivrig ryttar og har ansvar for dei to fjordingane<br />

på garden. Ho kan tenke seg å overta,<br />

men også Karen og June er interessert.<br />

– Dei må finne ut kva dei trivst med og<br />

korleis dei løyser ulike utfordringar. Det<br />

hender dei må trø til sjølv om dei ikkje<br />

alltid har så lyst, men det trur eg ikkje<br />

dei har vondt av, heller tvert om. Dei lærer<br />

seg ansvar og meistring, seier Knut<br />

Åge.<br />

Jentene skal forstå kor maten kjem<br />

frå og korleis ein må spele på lag med<br />

naturen for å få gode resultat.<br />

– Ingen kan ete pengar eller drikke<br />

olje, seier Knut Åge.<br />

Han framhevar kor viktig familien er<br />

for at drifta skal fungere.<br />

– Elin er limet som held alt i hop og<br />

gjer at me andre fungerer. Ho tek seg av<br />

all logistikken og trør til i fjøset når det<br />

trengst, seier Knut Åge.<br />

Mest haustkalving<br />

I 1998 bygde dei lausdriftsfjøs med 2x5<br />

fiskebein mjølkegrav. Femten år seinare<br />

monterte dei robot i mjølkegrava. Planen<br />

er å inseminere rundt 15 kyr med kjøtfe<br />

kvart år for å auke kjøtproduksjonen på<br />

bruket. Kryssingskvigene skal ha ein<br />

kalv før dei vert slakta.<br />

Knut Åge inseminerer sjølv. Han kan<br />

vise til ein ikkje-omløpsstatistikk 60 dagar<br />

på 83 prosent, knapt ti prosent over<br />

middelet. Aktivitetsmålaren er til god<br />

hjelp, men erstattar ikkje fullt ut det å<br />

vere til stades i fjøset. Dei har flest kalvingar<br />

frå august til november.<br />

Oversikt: Frå kontoret og gangbrua har dei full oversikt over saueflokken, og kan følgje med under lamming utan å uroe dyra.<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 11


GARDSREPORTASJE<br />

Auka kjøtproduksjon: Den første puljen<br />

med NRF-charolais-kryssingar er snart<br />

slaktemodne. Kryssingane vert fôra noko<br />

hardare og slakta litt eldre enn NRF-oksane.<br />

Bonden er spent på resultatet.<br />

– Me vil ikkje ha kalving under lemminga,<br />

i vårvinna eller i slåttane, og me<br />

vil ha fri til å reise på ferie. Men ikkje<br />

minst skal me nytte beiteressursane. Utmarka<br />

er perfekt for sinkyrne. Restriktiv<br />

fôring og medisin for klauver, kropp og<br />

bein, summerer Knut Åge.<br />

Tredobla saueflokken<br />

Det nye sauefjøset var klar til innflytting i<br />

fjor vinter. Bortsett frå det elektriske, gjorde<br />

dei alt arbeidet sjølv, inkludert grunnarbeid,<br />

sprenging, lødd steinmur og titals<br />

meter med solid steingard. Bygget kom på<br />

1,3 millionar i reine utgifter. Verdien av eigeninnsats<br />

har dei ikkje rekna på.<br />

Det er plass til 14 søyer i bingane, men<br />

dei har berre 12. Kvar fellesbinge har fire<br />

lammingsbingar. Ei planløysing med store<br />

flokkar og fôring frå islandshekk var<br />

ikkje aktuelt. Eteplass til alle og fleksibilitet<br />

rundt fôringa var eit argument.<br />

– Mindre flokkar er meir rasjonelt.<br />

Sauene vert mindre stressa og færre dyr<br />

vert uroa kvar gong enkeltdyr skal handterast.<br />

Sauene vert sett inn i starten av desember.<br />

Dei får finsnitta grovfôr, ei blanding<br />

av første og andre slått, samt litt<br />

kraftfôr. Etter lysing vert sauene gruppert<br />

og fôra etter tal på foster. I år har dei<br />

180 drektige søyer og ventar om lag 400<br />

lam. I fjor var tala 154 sau, 228 slakta lam<br />

og 61 livlam. Dei mista 31 merka lam i sesongen,<br />

16 av dei fann dei aldri att. Truleg<br />

er det ørna som er på ferde.<br />

– Talet er for stort, seier Knut Åge,<br />

som vurderer å ha dei nær husa under<br />

betre tilsyn til lamma er litt større.<br />

For svake lam<br />

Bonden ønsker seg meir livskraftige<br />

lam. For mange lam som vert lyst under<br />

fosterteljing kjem aldri til slakthuset.<br />

– Det gjeld ikkje berre hjå oss, men er<br />

eit diskusjonstema i miljøet, seier Knut<br />

Åge, som gjerne vil finne ut kva som er<br />

årsaka.<br />

– Eg er usikker på kva, men me gjer<br />

noko feil. Kan hende fôrar me for sterkt<br />

tidleg i drektigheita, undrast Knut Åge.<br />

Han viser til forsøk gjort ved NMBU<br />

der sauene vart fôra restriktivt etter paring<br />

og sterkare fram mot lamming. Målet<br />

er å få meir livskraftige lam.<br />

– Det må prøvast, seier Knut Åge.<br />

I tillegg til fôring kan avl også ha noko<br />

av skulda.<br />

– Sauene bør i stor grad kunne klare<br />

seg sjølv og få levedyktige lam, seier han,<br />

og viser til det systematiske avlsarbeidet<br />

som Geno, med hjelp av husdyrkontrollen,<br />

har drive fram gjennom mange tiår.<br />

– Me har avla fram ei produksjonsstabil<br />

og sjølvgåande ku med god helse. Me<br />

stoler på tala. Kan hende er det vegen å<br />

gå, også i saueavlen. Me må stole meir<br />

på resultat og indeksar, seier bonden.<br />

Knut Åge er likevel oppteken av å<br />

starte med det han kan gjere noko med<br />

og ikkje bruke mykje energi på det han<br />

ikkje kan rå over. Han les mykje, går på<br />

møter og er aktiv i ei erfaringsgruppe for<br />

sauebønder. Terskelen for å prøve nye<br />

ting er ikkje spesielt høg.<br />

– «Du må alltid ta imot råd frå dei som<br />

får det til» var rådet eg fekk av ein erfaren<br />

bonde då eg overtok. Og eg lærer<br />

mykje av å høyre på erfarne bønder, seier<br />

Knut Åge.<br />

Store verdiar: Inngang til det beste kulturbeitet på 250 dekar, som vert nytta av mjølkekyr og sauer.<br />

Sjølvmelding<br />

Mest nøgd med: Me har funne vår<br />

måte å drive på som gir oss ein god<br />

kvardag.<br />

Kva kan bli betre: Auka innsats<br />

mot ugras og dyrke meir og betre<br />

grovfôr.<br />

Tips og råd: Tenk langsiktig. Planlegg<br />

for investeringar som er solide<br />

og varige, men som passar familien<br />

og garden.<br />

12 Nr. 11 - 28. mars 2018 BONDEVENNEN


KRONIKK<br />

Bjørn Lende,<br />

bonde og lærar,<br />

Jæren.<br />

«Det er tragisk for næringa at<br />

ein ikkje har vore i stand til<br />

å nytta dette høvet betre.»<br />

Gi mjølkekvotane til aktive produsentar<br />

I samband med stortinget si handsaming<br />

av jordbruksavtalen i 2017 drøftar<br />

næringskomiteen kvoteordninga for<br />

mjølk. Det vert blant anna uttalt fylgjande:<br />

”Komiteen viser til at det hvert år betales<br />

betydelige beløp fra næringen og til<br />

bønder som har sluttet med melkeproduksjon<br />

eller gått ut av næringen. Komiteen<br />

mener dette ikke er bærekraftig over tid,<br />

men erkjenner at det er krevende å gjøre<br />

endringer i ordningen.”<br />

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene<br />

fra Høyre og Fremskrittspartiet,<br />

vil derfor be om at det settes ned et<br />

utvalg der blant annet representanter fra<br />

jordbruket er med, for å komme opp med<br />

en utredning for hvordan dette systemet<br />

eventuelt kan legges om.”<br />

Landbruks- og matdepartementet oppretta<br />

på bakgrunn av dette ei arbeidsgruppe<br />

for å utgreie tilhøve kring produksjon på<br />

fleire mjølkekvotar, og kome med forslag<br />

til endring av regelverk. Gruppa har bestått<br />

av tre representantar frå regjeringa<br />

og fire frå næringa (Bondelaget, Bondeog<br />

småbrukarlaget, Tine og Q meieriene).<br />

Arbeidsgruppa har nå lagt fram sitt arbeid<br />

i form av ein fyldig rapport på 70 sider.<br />

Rapporten inneheld ein grundig gjennomgang<br />

av fleire tilhøve kring kvoteordninga,<br />

med tilhøyrande statistisk materiale.<br />

Det kjem blant anna fram at 40<br />

prosent av alle føretak baserer sin produksjon<br />

på fleire kvotar, og at det totalt<br />

er 5900 grunnkvotar som vert disponert<br />

av andre enn eigar, (inkludert samdrifter).<br />

Gruppa har ut frå mandatet definert<br />

fylgjande problemstillingar som dei har<br />

vurdert ulike løysingar opp mot:<br />

1. Redusere administrativt påførte kostnader<br />

for aktive produsentar.<br />

2. Redusere omfanget av kapital som går<br />

ut av mjølkeproduksjonen.<br />

3. Bidra til at aktive produsentar i større<br />

grad eig produksjonsgrunnlaget sitt.<br />

Ut frå næringskomiteen sitt vedtak er<br />

det utan tvil uroa for kapital som går ut<br />

av mjølkeproduksjonen som er det sentrale.<br />

Det er difor uforståeleg at ei samla<br />

gruppe uttrykkjer seg på ein måte som<br />

nærast avviser heile problemstillinga.<br />

Ved å dra parallellar til at bonden sine<br />

ordinære innkjøp av innsatsfaktorar<br />

også fører til at kapital går ut av næringa,<br />

dreg dei fylgjande konklusjon: ”At det<br />

også er kostnader i jordbruket knyttet til<br />

Bærekraftig?<br />

Kvoteordninga for<br />

mjølk bør endrast,<br />

meiner<br />

kronikkforfattaren.<br />

melkekvoter er derfor ikke noe særskilt.”<br />

Og: «Som for all annen bruk av innsatsfaktorer<br />

må det antas at avkastningen overstiger<br />

kostnadene ved kjøp og disponering<br />

av kvote.»<br />

Sjølv om gruppa har åtte ulike forslag til<br />

endring av kvoteordninga, der fleire av<br />

dei har element som går i rett retning,<br />

er konklusjonen ganske eintydig: «Arbeidsgruppen<br />

viser til at få tiltak vil bidra<br />

til å løse problemstillingene, og ingen av<br />

de nevnte tiltakene vil bidra fullt ut til å<br />

løse alle tre problemstillingene. I tillegg<br />

kan de ulike tiltakene i mange tilfeller ha<br />

uønskede effekter i form av for eksempel<br />

økte kostnader for produsentene og forvaltningen.<br />

Flere av tiltakene innebærer<br />

restriksjoner og reduksjon i kvoteordningens<br />

fleksibilitet.»<br />

Det vert nå hevda at det er opp til avtalepartane<br />

å bli samde om kva endringar<br />

som skal gjennomførast. Det mest sannsynlege<br />

er at gruppa med sitt arbeid har<br />

sett ein stoppar for endringar i kvoteordninga<br />

for lang tid framover. Det er<br />

tragisk for næringa at ein ikkje har vore<br />

i stand til å nytta dette høvet betre. Næringskomiteen<br />

meiner dagens praksis<br />

ikkje er bærekraftig over tid. Det har dei<br />

rett i. Å skyva problema framfor seg har<br />

aldri vore vellukka strategi.<br />

Eit av forslaga til arbeidsgruppa er å<br />

gradvis overføre kvote til aktive produsentar.<br />

Spørsmålet er om ein treng å<br />

gjera det gradvis. Då kvoteordninga blei<br />

innført, vert kvoten sett til gjennomsnittet<br />

av leveranse dei siste tre åra. Det er<br />

den mest effektive måten å overføre all<br />

kvote til aktive produsentar på. Det er<br />

ingen gode grunnar til at dei som ikkje<br />

produserer mjølk skal ha mjølkekvote.<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 13


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Siv Meling,<br />

veterinær<br />

«Norge har et mindre anbefalt areal<br />

per sau enn andre land i Europa»<br />

Gi lammet den beste starten<br />

Lamming er årets viktigste hendelse for sauebonden. Gode forberedelser<br />

og gode rutiner er viktig for å gi lammene den beste starten.<br />

Det er mye som skal stemme i lammingen.<br />

Oppmerksomhet om detaljer kan<br />

utgjøre hele forskjellen mellom gode og<br />

dårlige resultater. Sykdom og lammetap<br />

er dårlig velferd. I noen tilfeller kan også<br />

dårlig velferd være årsaken bak problemene.<br />

Norske og internasjonale studier viser<br />

at tiden like før og etter fødselen,<br />

er spesielt utfordrende for lam. Mange<br />

lam dør i denne perioden. De vanligste<br />

problemene er fødselsskader, råmelksmangel/sult,<br />

nedkjøling, smerte og infeksjoner.<br />

En dårlig start kan få negative<br />

konsekvenser resten av livet. Det er viktig<br />

å identifisere disse risikolammene så<br />

tidlig som mulig, og å iverksette tiltak for<br />

å hjelpe dem gjennom de første dagene.<br />

Et stort EU-finansiert prosjekt, Welfare<br />

Quality®, har konkludert med fire<br />

hovedprinsipper for god velferd: god fôring,<br />

god oppstalling, god helse og passende<br />

adferd.<br />

De fire velferdsprinsippene er:<br />

1. God fôring. Fôring og hold av søye<br />

gjennom hele drektigheten har stor<br />

innvirkning på lammenes fremtidige<br />

prestasjoner. Fôring i høydrektighetsperioden<br />

påvirker fosterutvikling,<br />

fødselsvekt og utvikling av juret, inkludert<br />

råmelksproduksjonen. Lam<br />

med høye og lave fødselsvekter er<br />

risikolam. Store lam har større risiko<br />

for fødselsvansker og påfølgende<br />

fødselsskader, og er ofte svake en<br />

periode etter fødselen. Små lam har<br />

økt risiko for varmetap og nedkjøling,<br />

da de er født med mindre energireserver<br />

og har en større overflate<br />

i forhold til kroppsstørrelsen. Lam er<br />

født med en «matpakke» som skal gi<br />

nok energi til å opprettholde normal<br />

kroppstemperatur og gi krefter til å<br />

søke etter spenen i opptil fem timer.<br />

Det er avgjørende at lam får råmelk av<br />

god kvalitet så snart som mulig slik at<br />

de får beskyttende antistoffer (IgG) og<br />

energi til å opprettholde normal aktivitet<br />

og kroppstemperatur. Søyene må<br />

ha god melkeytelse allerede fra fødselen<br />

av for å kunne tilby nok melk.<br />

Det er god sammenheng mellom hold<br />

og fôring (spesielt protein) av søyene<br />

i de siste fire ukene, og mengde og<br />

kvalitet på råmelken produsert i løpet<br />

av det første døgnet. Dårlig fôring av<br />

søyene kan også føre til forbigående<br />

melkemangel. Sult hos nyfødte lam<br />

øker risikoen for nedkjøling, bakterieinfeksjoner<br />

og død.<br />

2. God oppstalling. Sau har sterkt flokkinstinkt,<br />

likevel har de også behov for<br />

individuell plass. Norge har et mindre<br />

anbefalt areal per sau enn andre land<br />

i Europa. Vi må evaluere og sikre at<br />

arealene som brukes under lamming<br />

er godt egnet. Nyfødte lam har behov<br />

for beskyttelse mot varmetap, og et<br />

sikkert miljø med god plass til både<br />

søye og lam.<br />

Sårbare: Lam er spesielt sårbare<br />

like etter fødselen. En god start øker<br />

sjansene for god helse videre i livet.<br />

Foto: Siv Meling<br />

14 Nr. 11 - 28. mars 2018 BONDEVENNEN


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

3. God helse. Fødselsvansker kan påføre<br />

lam store skader, som ribbeinsbrudd,<br />

hevelser, blødninger og oksygenmangel.<br />

Lam er født uten antistoffer og er<br />

derfor avhengige av å få nok antistoffer<br />

(IgG) gjennom råmelk så tidlig etter<br />

fødselen som mulig. Utilstrekkelig råmelkstildeling<br />

øker risikoen for bakterielle<br />

infeksjoner som kan være dødelige<br />

for unge lam. God hygiene og rene<br />

søyer er viktig rundt lamming. De fleste<br />

bakteriene smitter tidlig via slimhinner<br />

i munn, nese og gjennom navlen.<br />

4. Passende adferd. Sauene må være<br />

tamme og vant med håndtering. Vi<br />

bør unngå stress og frykt i flokken,<br />

og etterstrebe trygge og tilfredse dyr.<br />

Rundt lamming er det avgjørende at<br />

søyene er trygge slik at de kan utøve<br />

normal adferd. Det nære båndet mellom<br />

søye og lam etableres i løpet av<br />

de første timene. Tette bånd vil føre til<br />

at lamma følger søya tettere og drikker<br />

oftere melk. Fødselsvansker, svake<br />

lam, dårlig miljø og annet stress vil<br />

forstyrre dette.<br />

Viktig kontakt: Det nære båndet mellom søye og lam etableres i løpet av de første timene<br />

etter fødsel. Forholdet er viktig for at lamma følger søya og drikker melk ofte. Foto: Siv Meling<br />

Den viktige råmelka<br />

Råmelk har to hovedfunksjoner;<br />

1. tilføre antistoff, 2. tilføre energi.<br />

Flere undersøkelser viser at 30 prosent<br />

av lammene har fått for lite råmelk umiddelbart<br />

etter fødselen, og at de dermed<br />

har lavt nivå av beskyttende antistoff (IgG)<br />

i blodet. Årsaken til dette er enten dårlig<br />

melkeytelse hos søya eller nedsatt evne<br />

til å drikke hos lammet. Råmelk fra søye<br />

har god kvalitet, gjerne mer enn 50 g/L<br />

IgG, men det er ikke alltid søya har nok. Et<br />

lam på fire kg trenger 20 g IgG innen fire<br />

timer for å få tilstrekkelig nivå av antistoff<br />

i blodet. Dette tilsvarer 400 ml råmelk av<br />

god kvalitet.<br />

For å dekke energibehovet trenger lam<br />

ytterligere 600-800 ml de neste 20 timene<br />

(brukes råmelk fra ku, må en legge til 30<br />

prosent).<br />

I de siste årene har det kommet flere<br />

«råmelkserstatninger» på markedet. Forskere<br />

ved Universitetet i Cambridge sammenlignet<br />

ti forskjellige merker, og fant ut<br />

at ingen av disse kunne erstatte råmelk fra<br />

søye, som kan ha konsentrasjon på 50 g/L<br />

IgG. To av disse «erstatningene» selges i<br />

Norge. Analysene viste at de bare hadde<br />

en IgG-konsentrasjon på mellom 5 og 10<br />

g/L. Anbefalt dosering vil gi mindre enn 1<br />

g IgG per måltid. Dersom disse gis i tillegg<br />

til råmelk fra søya, vil det i verste fall føre<br />

til en fortynning av IgG i løpemagen.<br />

Det beste er å lagre råmelk fra søye i<br />

fryseren i små egnede volum.<br />

Livsviktig: Det finnes ingen erstatning<br />

for fersk og god råmelk fra søye.<br />

Foto: Clare Phythian<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 15


PÅSKEKRYSSORD<br />

TEST<br />

REDSKAP<br />

ADELIGE<br />

TIDLI-<br />

GERE<br />

VED-<br />

STYKKE<br />

FRUKT<br />

KEISER<br />

FØRTE<br />

ANFALL<br />

NEI<br />

FLY-<br />

PLASS<br />

TEGNE<br />

INSTRU-<br />

MENTET<br />

SENGE-<br />

UTSTY-<br />

RET<br />

VEI<br />

TULLIN-<br />

GEN<br />

GOLF-<br />

UTTRYKK<br />

SPISS KLOKKE<br />

PLANTE<br />

DYRET<br />

PERIODE<br />

IRRITERE<br />

KALD<br />

TREKK<br />

3,14<br />

TRYKK<br />

LØSNING<br />

FORSK-<br />

JELLIG<br />

SKJØ-<br />

TER<br />

BORTE<br />

TEMAET<br />

TOKT<br />

TETT-<br />

STED<br />

NYTE<br />

FALME<br />

FRUKT<br />

HUND<br />

STEMME<br />

ANFALL<br />

KONKUR-<br />

RANSE<br />

TO LIKE<br />

KONKUR-<br />

RANSE<br />

UINTE-<br />

RESSERT<br />

SNAKKE<br />

BEGER<br />

MANNS-<br />

NAVN<br />

BÅTFOLK<br />

NÆR-<br />

MEST<br />

SVIMMEL<br />

PLANTE-<br />

DEL<br />

INN-<br />

MARK<br />

BEDRIFT<br />

LATTER<br />

MØBEL<br />

GRØNN-<br />

SAK<br />

SE BILDE<br />

SELSKAP<br />

HA<br />

HYL<br />

VAKKER RESPEKT NEGLEN<br />

FISK<br />

TALENT<br />

PÅ<br />

MOTEN<br />

TO LIKE OGSÅ ANGRE FRED<br />

RETT<br />

VITAL<br />

Nå er det tid for nytt kryssord i Bondevennen. I kryssordet skal dere finne fram til<br />

en setning i det gule feltet.<br />

Send løsningen til oss, enten på e-post til: post@bondevennen.no, eller i posten til:<br />

Bondevennen, Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger.<br />

16 Nr. 11 - 28. mars 2018 BONDEVENNEN


PÅSKEKRYSSORD<br />

MORO<br />

TV-<br />

BRUKER<br />

GRESS<br />

RADIO-<br />

BRU-<br />

KERE<br />

KAN<br />

LEDELSE<br />

FISK<br />

AGN<br />

BEHOL-<br />

DER<br />

NETT<br />

TRESORT<br />

FERSK<br />

ROE<br />

SPAK<br />

LAND<br />

BRA<br />

KULE<br />

DYRET<br />

MENTE<br />

FRUKT<br />

KVINNE-<br />

NAVN<br />

BYEN<br />

KNUSER<br />

STEI-<br />

NENE<br />

GRUPPA<br />

VILTER<br />

DIST-<br />

RIKT<br />

TILLATE<br />

SPRØERE<br />

500<br />

BY<br />

YTRET<br />

MATAUK<br />

AKSJE-<br />

SELSKAP<br />

MARKA<br />

INVI-<br />

TERER<br />

FOSTRE<br />

TIGGE<br />

SELV-<br />

BILDE<br />

ALENE<br />

FINNES<br />

RU<br />

ÅKER<br />

EIE<br />

VINTER-<br />

SPORTS-<br />

STED<br />

SKULLE<br />

SANG<br />

KROPPS-<br />

DEL<br />

STENGEL<br />

GRIPER<br />

TONE<br />

FØLGER<br />

KOPIERTE<br />

RYKTE<br />

MANNS-<br />

NAVN<br />

FEILENE<br />

FAKKE<br />

HES<br />

FORD-<br />

MODELL<br />

MINERAL<br />

DEKO-<br />

RERE<br />

OFRE<br />

SKÅLENE<br />

BYTTE<br />

BYMES-<br />

SIG<br />

LEKER<br />

MØTET<br />

KORN<br />

FILM-<br />

FIGUR<br />

MAN<br />

FASE<br />

FIN<br />

SNURRE<br />

LENGSEL BELEGG<br />

PLANTE<br />

ARTIK-<br />

KEL<br />

OMRÅDE<br />

BUSK<br />

MANNS-<br />

NAVN<br />

VIDDE<br />

NEPER<br />

EKSIS-<br />

TERER<br />

HINNE<br />

MOSE-<br />

BØKENE<br />

BUKSE<br />

HUMRE<br />

TRO<br />

PERIODE<br />

INNTIL<br />

KRYPE<br />

ÅTE<br />

PÅLEGG<br />

RØYK<br />

UTSATT<br />

PRONO-<br />

MEN<br />

ARRES-<br />

TERT<br />

Svarfrist 8. april 2018.<br />

Vi trekker ut tre vinnere blant de rette svarene.<br />

1. premie: Gavekort kr 500,-<br />

2. premie: Gavekort kr 300,-<br />

3. premie: Gavekort kr 200,-<br />

Gavekortene kan benyttes i alle Felleskjøpet Rogaland Agder sine butikker.<br />

Av Magnar Riveland<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 17


MOLDROK OM MOLD, MAT OG LANDBRUK<br />

Siri Helle<br />

agronom, forfattar, skribent i Dag og Tid.<br />

Har mellom anna gitt ut boka «Skal landet gro att?<br />

Korleis berge norsk jordbruk».<br />

Matnasjonen Noreg<br />

Sjølv i 2018 bør mat ha røter – så lenge<br />

dei får lov å vekse.<br />

Statsråd Jon Georg Dale har ein visjon.<br />

Ja, han brukar så store ord – ein visjon<br />

for matnasjonen Noreg:<br />

«I 2030 er mat en kilde til måltidsglede<br />

og stolthet i befolkningen, og Norge<br />

internasjonalt kjent for sin spennende<br />

matkultur og sine mat- og drikkeopplevelser.»<br />

Fleire store ord ute og går her altså.<br />

Men intensjonen er god: kunnskap om<br />

og forståing for norsk mat er viktig for<br />

landskapet vårt, for primærprodusentane<br />

våre, for forståing av kven vi er og<br />

kvifor vi har vorte slik.<br />

Det slår meg likevel at når prosjektet er<br />

kome i gong på bakgrunn av ei reiselivsmelding,<br />

så har vi på mange måtar allereie<br />

tapt. Ein matnasjon bygd for nokon<br />

andre vert knappast anna enn Eiffeltårnet<br />

i Disneyland: Vi kan ikkje bygge ein<br />

matnasjon slik vi vil han skal framstå for<br />

andre. Vi må bygge han for oss sjølve. På<br />

vår eigen kultur, slik vi opplever han.<br />

Vi må ikkje lage eit eventyrland. Det<br />

trur eg heller ikkje Dale og co vil. Men<br />

at dei ikkje ser skilnaden, gjer meg litt<br />

uroa.<br />

For å kome til matkultur må vi innom dei<br />

vanskelege orda autentisk og tradisjon.<br />

Nokre gonger er det lett å seie kva som<br />

er ekte. Berre Munch måla Munch, til<br />

dømes, og berre Ibsen lot Nora gå. Men<br />

kva er ei autentisk måltidsoppleving? Er<br />

ho det same som ei tradisjonell måltidsoppleving<br />

– og i ei global verd: korleis<br />

skil vi ut det særleg norske?<br />

For nokre veker sidan presenterte Ipsos<br />

utdrag frå undersøkinga deira Middagsdagboken<br />

2017: Halvparten av nordmenn<br />

et pizza til middag minst ein dag kvar<br />

einaste veke. Og tacofredagen? Han har<br />

«gått fra å være en trend til å bli norsk<br />

matkultur», i fylgje seniorrådgjevar i<br />

Ipsos, John Spilling.<br />

For der noko autentisk er noko «ekte,<br />

opprinneleg, originalt eller som har egenart»,<br />

er ein tradisjon «kulturemner som<br />

er overført fra slektledd til slektledd gjennom<br />

tid» (båe definisjonar frå snl.no).<br />

«Ein matnasjon<br />

bygd for nokon<br />

andre vert<br />

knappast anna<br />

enn Eiffeltårnet i<br />

Disneyland»<br />

Då må vi spørre vidare - kva er kultur?<br />

Sjå, det er vanskelegare å definere. Antropologien<br />

brukar likevel definisjonen<br />

«den komplekse helhet som består av<br />

kunnskaper, trosformer, kunst, moral,<br />

jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter<br />

og vaner et menneske har tilegnet<br />

seg som medlem av et samfunn».<br />

Kultur er altså noko vi lærer, og tradisjonar<br />

noko som endrar seg. Taco og pizza<br />

er, per definisjon, like norsk no som kjøtkaker,<br />

lefse og rømmegraut. Likevel får<br />

dei to fyrstnemnde stadig kritikk – både<br />

for å utfordre norsk matkultur, og for å<br />

ikkje vere autentiske nok: Grandis og<br />

Santa Maria har ikkje nok til felles med<br />

italiensk pizza og mexicansk taco.<br />

Å seie at taco ikkje har noko som helst<br />

med Mexico å gjere, er like feil som å<br />

seie at taco er det same overalt i Mexico.<br />

I Netflix-serien Ugly Delicious oppdagar<br />

kjendiskokk David Chang «taco árabe»:<br />

Eit kjøkken skapt av flyktningar frå Libanon,<br />

som slo seg ned i byen Puebla,<br />

sentralt i Mexico, på 1920-talet. Deira<br />

shawarma-kultur blanda seg med mexicansk<br />

taco – og resultatet vart taco árabe:<br />

med kjøt steikt som ein döner-kebab,<br />

pakka inn i eit flatt brød som er ein stad<br />

mellom eit dürüm-brød og ein tortilla, og<br />

med mexicanske smakar i sausane.<br />

I bilen, etter måltidet, diskuterer deltakarane<br />

– alle matskribentar eller kokkar<br />

– korleis alle kulturar har sin form<br />

for mat som er pakka inn i eit flatt brød<br />

– det vi på moderne norsk óg kallar ein<br />

«wrap». Kva var den fyrste? Kva er kongen<br />

av wrap?<br />

18 Nr. 11 - 28. mars 2018 BONDEVENNEN


MOLDROK OM MOLD, MAT OG LANDBRUK<br />

Og med det er vi attende der vi starta:<br />

Kva definerer norsk matkultur i 2018?<br />

Kva har vi som er vårt eige, og korleis<br />

skal vi best halde på det? Vi har jo våre<br />

lefser, sveler og lomper, som vi smør<br />

med alt frå kling til brunost til rakfisk og<br />

sennep. Skal vi halde fast på desse kombinasjonane,<br />

eller skape nye? Er det i det<br />

heile mogleg å aktivt skape, eller må ein<br />

kultur vekse ut av seg sjølv?<br />

«Pizza er norsk tradisjonskost», skreiv<br />

redaktør i Mat fra Norge, Per Borglund,<br />

i Nationen nyleg. Og då meiner han ikkje<br />

berre den moderne pizzaen: «Allerede i<br />

tidsrommet 600-800, altså for godt over<br />

tusen år siden, satt våre forfedre der og<br />

gumlet på sine pizzaer.»<br />

Han syner til prov på at vikingar brukte<br />

store jernpanner til å steike flate brød, som<br />

igjen har vore underlag for fisk og kjøt.<br />

Og det stemmer heilt sikkert. Men gjer<br />

det vikingmaten til pizza? Langt frå alt<br />

som vert servert som pizza i dag skal<br />

høve inn i den strenge napolitanske pizza-normen<br />

(særleg type mjøl, berre ingrediensar<br />

frå Campana-regionen osb).<br />

Men må det ikkje i det minste eksistere<br />

ei forestilling om kva pizza er for noko for<br />

at noko skal vere pizza?<br />

Det er óg ein tydeleg, definert og viktig<br />

skilnad mellom taco árabe og norsk<br />

tacofredag: at det ikkje er verken mexicanarar,<br />

libanesarar eller nokon andre<br />

levande menneske som har tatt med tacoen<br />

hit. Det er det ein kulturell globalisering<br />

som har gjort. Og sjølv om globaliseringa<br />

har gjort at vi et fleire typar mat<br />

i dag enn for femti år sidan, har ho gjort<br />

at snittet av mat vi et har vorte likare. I<br />

dag kjem 60 prosent av dei globale kaloriane<br />

frå berre fire matvarer: kveite, ris,<br />

mais og soya.<br />

Det er veldig få rettar Noreg er aleine<br />

om. Ikkje ein gong prim – som i store<br />

delar av Sør-Amerika heiter Dulce de<br />

Leche. Men vi gjer det ikkje akkurat på<br />

same måten. Kanskje er norsk matkultur<br />

grandis, men ikkje pizza. Tacofredag,<br />

men ikkje quesedilla. Vi finn ikkje alltid<br />

opp kruttet, men vi vrir på det og gjer det<br />

til vårt eige – godt nok på eigne bein.<br />

Så kanskje kjem vi likevel ikkje unna det<br />

der med autentisk. At maten vår har røter,<br />

er fundert, og at den rota er mogleg<br />

å fylgje attende til morplanta. For om alt<br />

er pizza, er sjølvsagt pizza ingenting. Det<br />

ville vore meir enn trist.<br />

MOLDROK:<br />

drev av tørr mold<br />

grunna vind,<br />

jord arbeid – eller<br />

friskt ordskifte.<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 19


Ny matmarknad på parkeringsplassen<br />

– Reko-ringane er eit viktig politisk motsvar i tida me lever i, seier småskalaprodusent<br />

Veronica Lygre. Bondevennen var med då det nye matnettverket<br />

for lokalmat opna for handel i Bergen.<br />

Jane Brit Sande<br />

– Me sakna ein god måte å levera varer<br />

direkte til kundane våre på, seier bonde<br />

Veronica Lygre om initiativet til å starta<br />

opp Reko-ringane i Bergen.<br />

Ho og mannen, Dag Lygre, er spente.<br />

Bondevennen møter dei like før premiereutdelinga<br />

for Reko-ringen på parkeringsplassen<br />

på Ikea i Åsane, 15. mars.<br />

Nokre bønder stiller opp tidleg. Medan<br />

me snakkar saman, kjem fleire på plass.<br />

Bagasjeromma deira er fullpakka med<br />

kjøt, egg, ost, jus, saft, grønsaker, og mykje<br />

meir. Alt førehandsbestilt av kundane<br />

i ei Reko-gruppe på Facebook.<br />

Lite svinn og mykje kundekontakt<br />

Som produsentar av brun geitost, egg frå<br />

høns og ender, kjeskinn, og mykje meir,<br />

ser Veronica og Dag mange fordelar med<br />

å vere med i ein Reko-ring. Varene er bestilt<br />

på førehand, og dei to pakkar ikkje<br />

med seg meir enn det kundane skal ha.<br />

– Det er føreseieleg å selje varene på<br />

denne måten, og det gir lite svinn. Det likar<br />

me, seier Dag.<br />

– Og det krev lite tid og utstyr å få det<br />

til. Me treng ikkje laga til ein flott stand,<br />

slik me må gjere på ein marknad, seier<br />

Veronica.<br />

Men det aller beste er å treffe kundane<br />

direkte.<br />

– Alle kundane får treffe alle produsentane.<br />

Det er mange som har spørsmål<br />

om korleis maten blir produsert,<br />

korleis dyra har det, og så vidare. Me<br />

har inntrykk av at fleire og fleire bryr seg<br />

meir om maten dei et, seier Veronica.<br />

– Det er kanskje ein slags trend med<br />

slike tankar, men eg trur ikkje den er forbigåande.<br />

Det skjer ei endring i forståinga<br />

av mat blant folk, seier Dag.<br />

– Mat er også medisin, og folk har<br />

meir sjukdommar enn før. Dei vil vite kva<br />

maten er, seier Veronica.<br />

Marknad vs. Reko<br />

Duoen frå Lygre Livsgard, i Fusa kommune,<br />

er også å sjå på Bondens Marked<br />

i Bergen. Dei ser at det er mange unge<br />

som handlar der.<br />

– Det er småbarnsforeldre med barnevogn,<br />

nyetablerte, ei gruppe som gjerne<br />

er i ein trongare økonomisk situasjon<br />

enn meir etablerte vaksne. Me trur unge<br />

har ei anna forståing av matproduksjon<br />

enn dei som er eldre, seier Dag.<br />

Då Bondens Marked vart etablert i<br />

Bergen, var målet at det skulle vere torgdag<br />

kvar veke. Slik vart det ikkje, men<br />

marknaden er godt etablert i bybiletet.<br />

20 Nr. 11 - 28. mars 2018 BONDEVENNEN


Klar for premiere: Veronica og<br />

Dag fyller opp bagasjerommet med<br />

førehandsbestilte varer. Dei er spente<br />

på første vareutlevering for Reko-ringane<br />

i Bergen. Foto: Helene Dikkanen<br />

«Eg trur landbruket generelt er<br />

tent på å vere transparent»<br />

VERONICA LYGRE<br />

– Det er eit stort apparat som skal i<br />

sving kvar gong denne marknaden skal<br />

arrangerast. Reko-ringane er mykje enklare<br />

organisert, seier Dag.<br />

– Ein Reko-ring er mykje friare for oss<br />

produsentar. Me må ikkje vere med kvar<br />

gong, men det er sjølvsagt ein fordel,<br />

seier Veronica.<br />

Reko-utleveringane og Bondens Marked<br />

vil i Bergen fortrinnsvis gå føre seg i<br />

ulike veker.<br />

– Det gir oss ei god, regelmessig utlevering<br />

av varer. I tillegg får me rekruttert<br />

kundar begge veger, seier Veronica.<br />

Lønsemd til bonden<br />

– Men kvifor Reko-ringar? Kan ikkje produsentane<br />

berre nytte dei tradisjonelle<br />

distribusjonsløysingane, eller gjennom<br />

samvirka?<br />

– Utfordringa er lønsemd til bonden,<br />

seier Dag.<br />

Han og Veronica produserer brunost<br />

av geitemjølk. Denne leverer dei til nokre<br />

få lokalbutikkar.<br />

– Og fortsatt sit butikken igjen med<br />

nesten same summen som me gjer, berre<br />

at me har gjort all jobben. Me vil heller<br />

ha den meirprisen sjølve, seier han.<br />

Det var foreldra til Dag som starta opp<br />

med brunosten i 1990.<br />

– Den gong var det eit krav at dei selde<br />

via grossist. Slik er det heldigvis ikkje no.<br />

Det er fortsatt krevjande å vere lokalmatprodusent,<br />

men det er veldige gode<br />

tider for det, seier han.<br />

Likar kundekontakten<br />

Dag og Veronica likar å vere opne om<br />

produksjonen på garden. Kundane og<br />

andre dei kjem i snakk med spør og grev.<br />

– Når me driv med direktesal på marknadar<br />

og frå garden, er det viktig at me<br />

kan svare på det kundane våre lurer på.<br />

Verken på Bondens Marked eller i Rekoringane<br />

er det noko krav om korleis ein<br />

skal drive, altså økologisk eller konvensjonelt,<br />

men det er viktig å vere ærleg.<br />

Eg trur landbruket generelt er tent på å<br />

vere transparent, seier Veronica.<br />

– Kvifor vel kundane dykkar produkt?<br />

– Dei er medvitne om maten dei et,<br />

korleis den er produsert og korleis dyra<br />

har det. Me tilbyr unike produkt, og me<br />

har ei veldig variert kundegruppe. Me er<br />

opptekne av dyrevelferd og dyrehelse.<br />

Berre starten: Irene Dalland, frå Garden på Dalland på Tysnes, trur Reko-ringane er kome for<br />

å bli. – Dette er ein fantastisk måte å nå kundane direkte. Det er ei enkel løysing, me pakkar<br />

og leverer førehandsbestilte varer. Dette er berre starten, seier ho.<br />

Det er kundane våre også. Me vil at dyra<br />

skal leve ut sine naturlege behov. Hønene<br />

skal få sparke i jorda, og geitene skal<br />

få sprette rundt i kupert terreng heile<br />

året, seier Veronica.<br />

Kvar går utviklinga?<br />

Bondens Marked, gardsbutikkar, og no<br />

Reko-ringar. Kva blir det neste?<br />

– Ikkje godt å seie. Me har eigentleg<br />

gått tilbake til slik mat vart seld før dei<br />

store grossistane kom inn i biletet, seier<br />

Veronica.<br />

– Er Reko-ordninga kome for å bli?<br />

– Ser me til Finland og Sverige, og kor<br />

stort det har blitt på kort tid, vil eg seie<br />

eit absolutt ja. Og modellen spreier seg<br />

alle veger. Reko er ei vinnaroppskrift,<br />

med bruk av sosiale medie og ein fast<br />

møtestad. Opplegget er føreseieleg for<br />

produsentane, og gir kundane eit stort<br />

utval varer på same stad, seier Dag.<br />

Reko-ringane skapar gode relasjonar,<br />

og gjer at fleire kan bli stolte av deira<br />

eige lokalmiljø, seier Veronica.<br />

– Er direktesal ei utfordring for landbrukssamvirka?<br />

– Nei, det trur eg ikkje. Folk vil alltid<br />

ha forskjellig mat og varer, og bøndene<br />

vil alltid gjere ting forskjellig. Den store<br />

kundemassen er fortsatt på konsumproduksjonen.<br />

Men me utfyller kvarandre,<br />

seier Dag.<br />

– Reko-ringane er eit viktig politisk<br />

motsvar i tida me lever i. Små bruk kan<br />

også overleve. Ein bonde med berre ti<br />

kyr kan også ha ei leveleg inntekt, seier<br />

Veronica.<br />

Kva er Reko?<br />

Reko er ein grasrotbasert modell<br />

for omsetting av lokalmat. Kundane<br />

bestiller varer i ei Reko-gruppe på<br />

Facebook, og møter så produsenten<br />

på fast møtestad, for handel.<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 21


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Vil redusere storfeimporten<br />

Nortura og Prima har gått sammen for å dekke underskuddet av storfekjøtt, med mål<br />

om å redusere importen. Med Tine på laget håper de flere melkebønder vil bidra.<br />

Jane Brit Sande<br />

Prima, Tine og Nortura koker kunnskap<br />

sammen for å kartlegge hvordan melkebonden<br />

kan få best mulig økonomi<br />

ved å kombinere produksjon av kjøtt og<br />

melk på gården. Prosjektet heter Melk<br />

x kjøtt.<br />

– Tanken er å krysse melkekyr og<br />

–kviger med angus, og fôre kalven frem<br />

til slakt. Prima betaler et kjøttfetillegg<br />

på slakt som er minimum 50 prosent angus.<br />

Dette kan også Nortura-bønder kan<br />

få, etter en avtale inngått mellom slakteriene,<br />

sier Bengt Egil Elve, tilførselsleder<br />

i Nortura.<br />

– Hovedmålet med avtalen er å redusere<br />

den frie importen av storfekjøtt,<br />

samtidig som bonden kan øke lønnsomheten<br />

med bruksdyrkryssing, sier Elve.<br />

Ei lønnsom kvige<br />

En gruppe rådgivere fra Tine, Nortura<br />

og Prima er samlet på fjøskontoret på<br />

Angusgården i Eigersund kommune. I<br />

den ene bingen i fjøset står 14 kvigekalver.<br />

Syv av kalvene har angus far og NRF<br />

mor, mens de siste syv har angus far og<br />

holstein mor. Kalvene er født hovedsakelig<br />

i juli, og første veiing på Angusgården<br />

var i slutten av oktober.<br />

– Dyrene veies hver tredje til fjerde<br />

uke. Da får vi dannet oss et godt bilde av<br />

utviklingen, og kan deretter legge opp<br />

det beste fôringsregimet, sier Ingunn<br />

Helene Skauen Ruud, fôringsrådgiver i<br />

Tine.<br />

Arbeidet skal kartlegge hvordan kryssingskvigene<br />

bør fôres for å få best mulig<br />

lønnsomhet. Det innebærer en nøye<br />

oppfølging av fôropptak og tilvekst på<br />

kalvene som er spesialrekruttert til prosjektet.<br />

Bedre bærekraft<br />

Med høye kvotepriser og en reduksjon<br />

i forholdstallet, har livdyrmarkedet for<br />

melkerasene blitt roligere. Det er lav<br />

etterspørsel etter kviger. Melk x kjøttprosjektet<br />

vil gi bønder en mulighet til en<br />

ekstra inntektskilde på gården.<br />

– Vi mener også at dette arbeidet vil<br />

vise lønnsomhet i å øke holdbarheten til<br />

melkekyrne. Bærekraft for melkekyr kan<br />

måles i antall laktasjoner og livstidsproduksjon.<br />

Norske melkekyr har 2,7 laktasjoner<br />

i snitt, det er under enkelte land<br />

som vi liker å sammenligne oss med. I<br />

Holland er dette tallet 3,5, sier Svein Egil<br />

Skartveit, fagleder avl i Tine.<br />

– Når antall laktasjoner på melkebrukene<br />

går opp, får vi behov for alternativ<br />

utnyttelse av kvigekalvene, sier han.<br />

Melk gir kjøtt<br />

Melkeproduksjonen er bærebjelken i<br />

landbruket. Den kan supplere ammekuproduksjonen<br />

i perioder med underdekking<br />

av storfekjøtt i markedet.<br />

– Melkebrukene er mer fleksible og<br />

kan levere kjøtt hele året. Inseminering<br />

22 Nr. 11 - 28. mars 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Klare for å gi råd: Rådgiverne håper at<br />

prosjektet kan føre til en reduksjon i den<br />

frie importen av storfekjøtt. De er klare<br />

for å gi bønder gode råd.<br />

Fra venstre: Magne Sandanger (Prima),<br />

Svein Egil Skartveit (Tine), Ingunn Helene<br />

Skauen Ruud (Tine), og Bengt Egil Elve<br />

(Nortura).<br />

kan planlegges slik at dyra slaktes prisen<br />

er best. Næringa har en del å hente<br />

på at produksjonen følger etterspørselen,<br />

sier Elve.<br />

– Det er underdekking av storfekjøtt<br />

i markedet, men om høsten og vinteren<br />

ser vi at det er et overskudd. Vårens underskudd<br />

av storfekjøtt dekkes av import,<br />

sier han.<br />

Tillegg og importkutt<br />

Prima sin angus-satsing er godt etablert<br />

i markedet.<br />

– Bakgrunnen for samarbeidet er at<br />

Prima trenger mer angus-kjøtt. Markedet<br />

for dette kjøttet er godt etablert, og<br />

Meny-butikkene etterspør mer. Etterspørselen<br />

ble i starten dekket av kjøtt importert<br />

fra Tyskland. Etter at angus-avtalen<br />

med Nortura-bønder ble etablert, er<br />

importen av angus sterkt redusert. Vi får<br />

størstedelen av behovet dekket av norsk<br />

kvalitetskjøtt, sier Magnar Sandanger,<br />

tilførselsleder storfe i Prima.<br />

– Det er utfordrende å levere med<br />

kontinuitet til markedet. Vi ser at forbruket<br />

øker basert på en økt betalingsvilje<br />

hos forbrukeren, sier han.<br />

Kjøttfe-tillegget er på 2 000 kroner i<br />

grunnpris for en oksekalv.<br />

– Dette betyr at melkebønder som<br />

eksempelvis har rein holstein-besetning<br />

kan få et tillegg ved salg av kryssingskalv,<br />

i stedet for et trekk på 700 kroner,<br />

sier Elve.<br />

Angus er en rase som gir høy andel<br />

intramuskulært fett. Samtidig gir mye<br />

fett trekk på prisen for slaktet. Prima<br />

greier å hente ut en merpris i markedet<br />

for denne egenskapen.<br />

– Dette harmonerer ikke. Vi, Prima og<br />

Nortura, samhandler derfor til bondens<br />

beste. Kjøttet skal til samme marked,<br />

sier Sandanger.<br />

Det er et krav at oksen, far til slaktet,<br />

er av renraset angus. Den må være<br />

enten ungdyrkåret, stambokført eller av<br />

semin.<br />

Viktige kalver: I den ene bingen på Angusgården i Eigersund, står 14 kryssingskviger.<br />

De blir nøye fulgt opp for at rådgiverne skal få dannet seg et godt bilde av utviklingen,<br />

og deretter legge opp det beste fôringsregimet.<br />

Bedre avl og holdbare kyr<br />

Rådgivergruppa råder bønder til å konsentrere<br />

seg om rekrutteringsarbeidet i<br />

egen besetning.<br />

– I dette arbeidet er det viktig å ikke<br />

ødelegge avlsarbeidet som er gjort på<br />

NRF og holstein. Hver bonde må passe<br />

på å bruke de beste kyrne som mordyr i<br />

rekrutteringsarbeidet, sier Elve.<br />

Opplegget passer godt på melkebruk<br />

med et bevisst forhold til avl.<br />

– Å nytte bruksdyrkryssing er en god<br />

måte å få avlsframgang i egen besetning,<br />

da vi slipper å bruke de kyrne med dårligst<br />

egenskaper i avlen, sier Skartveit.<br />

Erfaring Prima har gjort seg i arbeidet<br />

med kjøtt fra rasen, er at krysningsokser<br />

slaktet ved 17 måneders alder gir et velmarmorert<br />

kjøtt.<br />

– Når det gjelder spisekvalitet, er kjøtt<br />

fra kastrater og kviger desidert best. I<br />

denne delen av samarbeidet mellom<br />

Prima og Nortura, skal vi finne det beste<br />

fôringsregimet for kvigekalver som<br />

er femti prosent angus, sier Sandanger.<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 23


KJØKKENSKRIVAREN KJELL ARILD POLLESTAD<br />

Kjell Arild Pollestad<br />

er frå Hå kommune på Jæren er pater, forfattar<br />

og omsetjar – og glad i mat. Ein gong i månaden<br />

serverer han ein nøye utvald rett, krydra med<br />

historie og kultur, i Bondevennen.<br />

Klippfisk<br />

med fløyte<br />

Det var utlendingar som lærde oss å laga<br />

klippfisk. Turrfisken var alt i mellomalderen<br />

vår viktigaste eksportvare, men<br />

på Møre byrja nokre hollendarar med<br />

klippfisk på 1600-talet. Det var skotske<br />

kjøpmenn som på 1700-talet fekk fart i<br />

produksjonen og profitten; Kristiansund<br />

vart sjølve klippfiskhovudstaden heilt til<br />

Ålesund tok leiinga på 1960-talet. Skottane<br />

var strenge calvinistar, ein protestantisme<br />

langt surare enn lutherdomen,<br />

og dei fekk åtvaringar med seg på ferda<br />

over Nordsjøen om «å sky som pesten<br />

dei motbydelege lastene som råder i<br />

landet: brennevin, pengespel, hor og latskap<br />

…» Men den nære kontakten med<br />

utlandet sette snart sitt preg på byen, og<br />

i 1798 kunne ein franskmann skriva heim<br />

at «takka vere den forbanna salttorsken<br />

… lever kjøpmennene svært godt der og<br />

fører gode vinar.»<br />

Det gode livet og dei rike tradisjonane i<br />

Kristiansund har framleis ei høgborg i<br />

byen, i den utsøkte klippfiskbutikken til<br />

Knut Garshol, Noregs fremste talsmann<br />

for klippfisken. Han legg vekt på at det er<br />

fisken som skal smaka i rettane, og det<br />

var han som gav meg denne oppskrifta<br />

frå Portugal, der fisken ikkje skal kvelast<br />

i tomat, men rundast av i fløyte.<br />

Klippfisken må vatnast godt ut. I fylgje<br />

eksperten i Kristiansund skal ein måla<br />

kor tjukke fiskestykka er på det tjukkaste,<br />

og vatna dei ut eitt døger for kvar<br />

centimeter. Fisken bør stå kaldt, og vatnet<br />

bør skiftast to gonger i døgeret. Til<br />

denne retten skal klippfisken delast opp<br />

i små bitar. Steik potetskivene i olje eit<br />

par minutt, ha vatn i gryta og kok dei så<br />

vidt møyre. Surr lauken i olje i ei anna<br />

gryte på svak varme til han er mjuk og<br />

gyllen. Ha i klippfisken og mjølka og<br />

kok under lok på svak varme i ein halv<br />

time. Litt vatn kan tilsetjast om det vert<br />

for turt. Rør av og til. Til sausen er det<br />

berre å smelta smøret, røra i mjølet og<br />

spe med mjølka. Lat sausen koka eit par<br />

minutt, og smak han til med salt og pepar.<br />

Ha potetene i klippfiskgryta saman<br />

med fløyte og kvit saus, og hell blandinga<br />

i ei smurd eldfast form. Set forma i nedre<br />

halvdelen av omnen og steik fyrst i 15<br />

min. på 250 grader, og deretter i 20 min.<br />

på 180 grader. Retten skal vera gyllen på<br />

overflata. Sprø, grøne salatblad er godt<br />

attåt, med ein dressing av 1 del kvitvinseller<br />

balsamico-eddik og 5 delar olivenolje,<br />

og dessutan dijon-sennep, salt og<br />

pepar etter smak. Det lyt vera rikeleg<br />

med dressing, for han skal ikkje blandast<br />

med salaten, men serverast frå ei<br />

skål på bordet og gje ein eigen «kvess»<br />

til heile retten. Det er sjølvsagt mogleg<br />

å laga retten med turrfisk, berre ein då<br />

hugsar på å koka fisken i godt salta vatn.<br />

DETTE TRENG DU:<br />

900 g utvatna og reinsa klippfisk<br />

600 g poteter i skiver<br />

1 lauk i tynne skiver<br />

4 ss olivenolje<br />

1 ½ dl mjølk<br />

Saus:<br />

3 ss smør (ikkje margarin)<br />

3 ss kveitemjøl<br />

3 dl mjølk<br />

3 ½ dl fløyte<br />

salt og pepar<br />

24 Nr. 11 - 28. mars 2018 BONDEVENNEN


GOD HELG<br />

Eg blir ofte konfrontert med haldningar<br />

som eg har vakse opp med,<br />

og som ikkje slepp taket. Det betyr,<br />

mellom mykje anna sært, at<br />

eg stussar over alle som omtalar<br />

husdyra sine som gut eller jente,<br />

eller som baby, kar eller dame. Det<br />

er sikkert heilt greitt at ein postar<br />

eit bilete av ein hundevalp og skriv:<br />

«Sjå på denne flotte guten min»,<br />

eller at gromkua blir presentert<br />

med følgjande tekst «Denne spreke<br />

dama». Oksen blir «ein stram kar»,<br />

medan sauen som blir slept på vårbeite<br />

blir: «frøkna med to lammebabyar».<br />

Bli gjerne eitrande irritert på ein<br />

sur grinebitar som heng seg opp<br />

i bagatellar. Dyra har jo hatt menneskenamn<br />

til alle tider. Me hadde<br />

både Regine, Turid og Sally på bås,<br />

og broren min hadde ein hund som<br />

med stoltheit bar namnet Jørgen.<br />

Skilen er at om dei hadde menneskenamn,<br />

vart dei aldri omtalt som<br />

«sprek dame», «søt gut» eller «fin<br />

jente».<br />

Dyrevelferd er eit brennheitt tema<br />

for tida. Me skal vera glade for at<br />

folk engasjerer seg i hald av dyr,<br />

men vera klar over at dei som vil<br />

setja standarden for landbruket i<br />

langt mindre grad enn før skil på<br />

dyr og menneske. Då blir det fort<br />

synd på dei gutane eller jentene<br />

som må finna seg i eit tilvære på<br />

bås, i bur, bingar eller under tak,<br />

same kor godt me steller dei.<br />

Dermed trur eg at eg fekk sagt det:<br />

Presenter landbruket gjennom Facebook,<br />

Snapchat og Instagram.<br />

Men omtal dyra som hannvalp, hokatt,<br />

kosse- eller stutkalv. Søyelam,<br />

vêrlam, kastrat, hoppe og hingst.<br />

Me skal ha respekt for dyr. Og la<br />

folk vera folk.<br />

Sjur<br />

Les<br />

Bondevennen<br />

digitalt<br />

Bondevennen har fått<br />

ny nettløysing.<br />

Alle artiklane frå bladet<br />

ligg no gratis tilgjengeleg<br />

elektronisk for deg<br />

som abonnent.<br />

Har du hatt digital tilgang på<br />

Bondevennen.no frå før må du<br />

registrera deg på ny.<br />

Så enkelt er det<br />

å registrera seg:<br />

1<br />

Gå til www.bondevennen.no<br />

Klikk på ”Få digital tilgang”<br />

i høgre marg.<br />

2<br />

Fyll ut kontaktopplysningar<br />

på den som abonnementet<br />

er registrert på.<br />

3<br />

Du mottar eit passord til<br />

e-postadressen du registrerte<br />

og kan logga deg inn for å lesa<br />

dei låste artiklane.<br />

Treng du hjelp?<br />

Me hjelper deg gjerne.<br />

Ta kontakt på<br />

telefon 51 88 72 61 eller<br />

post@bondevennen.no<br />

FAGLAG OG MØTE<br />

Tur til Staur 27. - 28.04.<br />

Vi reiser samlet fra Rogaland til okseauksjonen<br />

på Staur.<br />

For info og påmelding se slakterienes<br />

nettside, FB til Tyr Rogaland, Nortura,<br />

Fatland eller Prima.<br />

Spørsmål om turen kan rettes til Siv Undem<br />

- siv.undem@fatland.no eller Karin<br />

Fuglestad - karin.fuglestad@nortura.no<br />

Program for Lammelunch’n<br />

2018:<br />

20/3: Karmøy Sveis m/utstyr til lamminga.<br />

3/4: Felleskjøpet v/Aadne Undheim<br />

10/4: Fatland v/Odd I. Paulsen<br />

17/4: Nortura v/Stian Espedal<br />

24/4: Fiskå Mølle v/ Tone-Runhild Skadsem<br />

Velkommen til lunch og drøs på ”Smalaloftet”<br />

hos Kirsten og Tor Bjarne fra kl.11.30<br />

For oppsett av gjerde<br />

ring og få tilbud:<br />

Veshovda Drift AS<br />

/v Rolf Gravdal tlf 97 19 60 45<br />

Hytter, innredning og utstyr for fôring<br />

og stell av kalver. Tel. 908 26 618<br />

www.godkalven.no<br />

Klauvskjærer<br />

Morten Erga<br />

med 3 års erfaring.<br />

Ledig for oppdrag i Rogaland.<br />

20 % rabatt<br />

på alle<br />

bestillinger<br />

innen 31. juli.<br />

Tlf.:<br />

477 06 439<br />

Bv 12<br />

Bv 13<br />

Bv 14<br />

Neste Bondevennen<br />

kjem 13. april<br />

13. april<br />

20. april<br />

27. april<br />

Bv 15 4. mai<br />

Bv 16<br />

18. mai<br />

Fristen for annonsar er torsdag<br />

veka før utgjeving.<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 25


MASKINAR/UTSTYR salg<br />

Drensrør med filter<br />

Stokka AS<br />

Tlf. 915 15 378<br />

Avlessarvogn<br />

Kverneland 8000 lite brukt,<br />

700/22,5 hjul,<br />

kastev. nett ca. 20 m 3 lite brukt,<br />

god stand, ca. 2005 mod.<br />

kr 105 000 Nord-Rogaland.<br />

Tlf. 976 45 886<br />

Doff X3<br />

i god stand + litt tørr halm, til salgs.<br />

Tlf. 975 89 591<br />

MASKINAR/UTSTYR kjøp<br />

Komplett DeLaval<br />

melkeanlegg<br />

med skinnebane og MU480 med<br />

DelPro, ønskes kjøpt.<br />

Tlf. 950 82 100<br />

Ønskes kjøpt eller leid<br />

Vi ønsker å kjøpe biofolieleggermaskin,<br />

evt. leie.<br />

Vennligst kontakt Maiken<br />

Asbjørnsen, mob. 981 38 128<br />

JORD<br />

Beite<br />

til ca. 16 ammekyr + okse, ønskes.<br />

Tlf. 970 28 581<br />

FRÅ BONDE TIL BONDE<br />

FÔR/HØY/HALM<br />

Silofôr til salgs<br />

Ligg i plansilo. Ta kontakt med<br />

Tor Stangeland, Voll.<br />

Tlf. 909 88 885<br />

DIVERSE<br />

Spøneballar<br />

til salgs<br />

Otto Topdal, tlf. 99 16 21 11<br />

Billig, solla skjellsand<br />

til salgs. Levert eller ferdig spredt.<br />

Morten Ullenes, tlf. 900 16 817<br />

MJØLKEKVOTER<br />

Vi formidlar mjølkekvote<br />

for sal/kjøp/utleige/leige.<br />

Vår frist for sal/kjøp er 01.07.2018.<br />

Vår frist for utleige/leige er 1.09.2018.<br />

Norsk Landbruksrådgiving<br />

Rogaland, tlf. 51 78 91 80<br />

HUSDYR<br />

Border Collie tispe<br />

til salgs 14 mnd.<br />

Har startet å trene den på sau.<br />

Kan det grunnleggende.<br />

Arvid Årdal, tlf. 911 52 104<br />

GROVFÔR<br />

Grovfôr ønskes kjøpt<br />

Tlf. 975 20 794<br />

I tillegg til alle typer<br />

betongsaging tilbys:<br />

• KJERNEBORING<br />

• MEISLING<br />

• ALT I RIVING<br />

Vi utfører rilling av<br />

spaltegulv/oppsamlings<br />

areal i fjøs, med<br />

gode erfaringer.<br />

VI KAN<br />

LANDBRUK!<br />

Våre sertifiserte<br />

elektrikere utfører<br />

elkontroll og termografering<br />

i landbruket.<br />

Vi er DSB og<br />

FG-godkjent.<br />

www.ave.no - Tlf. 09543<br />

Jærvegen 67, Nærbø<br />

Meisling og utrensk av fjos for ombygging.<br />

Rilling av gulv og spaltegulv.<br />

Egil Håland 4360 Varhaug 51 43 04 94 / 41 69 96 17<br />

www.Toppaland.com<br />

TRELAST<br />

eikelsag@online.no<br />

Tlf. 48 15 45 05/99 44 79 03<br />

99 15 52 33<br />

Alle som bestiller<br />

plansilo<br />

i løpet av 2018 får med<br />

plastikk/folie<br />

til første siloen.<br />

Vi bygger på<br />

Jærsk nøysomhet<br />

borge.meland@gmail.com<br />

Mob.: 911 74 250<br />

Kombivogn 2 x 4m<br />

45.000,- + mva<br />

Brannvarslingsanlegg<br />

Vi leverer, monterer og tar service på FG-godkjent<br />

brannvarslingsanlegg til landbruk. Vi tar årlig kontroll<br />

av pulverapparater og brannslanger.<br />

Ta kontakt for befaring.<br />

Stian Stokka – Serviceingeniør brann<br />

tlf 453 98 866 – post@stokka-brannteknikk.no<br />

Vi utfører alt innen<br />

bolig- og landbruksbygg<br />

Nybygg - påbygg - rehabilitering<br />

VI FORHANDLER ALT AV BYGGEVARER:<br />

- Stålsperr - Limtre, stål og tre-åser<br />

- Sandwichelementer - Eternittplater<br />

- Plastmoplater - PVC vindu og dører.<br />

Ta kontakt for pris.<br />

Ta kontakt på telefon 991 57 987<br />

oskar@vigrestadbygg.no<br />

Gunnar Høien AS<br />

Tlf. 900 79 400<br />

26 Nr. 11 - 28. mars 2018 BONDEVENNEN


Åpent melkekufjøs<br />

Torsdag 5. april kl 11–15 og lørdag 7. april kl 11–15<br />

hos Kari og Sjur Lauvdal,<br />

Heddeland, 4534 Marnardal.<br />

Se verdens første<br />

installasjon med<br />

Lely Vector og BvL fôringsanlegg<br />

kombinert med<br />

Serigstad rundballeriver!<br />

Melkekufjøs med eget kalverom for spekalv, og djupstrøbinger for kalving.<br />

Bygget er isolert med kanalomrøring. Fjøssystemer har levert Lely A4 melkerobot, Lely Discovery skraperobot,<br />

Agricow kubørster, Jourdain innredning og ventilasjon fra Big Dutchman. Vi har også levert gummimatter fra<br />

Kraiburg, Suding spalter, Landia kanalomrøring, belysning fra Agrilight og drikkeutstyr fra Suevia, samt kraftfôrsiloer<br />

og skruer.<br />

Servering ved Tine og Nortura. Velkommen!<br />

MØ Anlegg<br />

www.fjossystemer.no<br />

Fjøssystemer støtter<br />

kombinertlandslaget<br />

Øst<br />

2634 Fåvang<br />

Tlf. 61 28 35 00<br />

ost@fjossystemer.no<br />

Sør<br />

3178 Våle<br />

Tlf. 33 30 69 61<br />

sor@fjossystemer.no<br />

Vest<br />

4365 Nærbø<br />

Tlf. 51 43 39 60<br />

vest@fjossystemer.no<br />

Nordvest<br />

6770 Nordfjordeid<br />

Tlf. 57 86 25 05<br />

nordvest@fjossystemer.no<br />

Midt<br />

7473 Trondheim<br />

Tlf. 72 89 41 00<br />

midt@fjossystemer.no<br />

Bygg<br />

2634 Fåvang<br />

Tlf. 61 28 35 00<br />

bygg@fjossystemer.no


SPIRE såkorn<br />

GJØDSEL TRANSPORT<br />

Vi utfører transport og utkjøring av alle typer<br />

gjødsel med lastebil. 30 m 3 og 34 m 3 vogner.<br />

Mobil 415 47 480 - www.pgtransport.no<br />

Fornybarenergi til landbruket<br />

www.kvernelandenergi.no - Ring 905 56 907<br />

Vi ønsker tilby gratis demo* på din gård!<br />

Sumo Trio (jordkultivator) erstatter pløying og harving i de<br />

aller fleste tilfeller. Arbeidsdybde ned til 40 cm.<br />

Hydraulisk steinutløyser. Arbeidsbredde 2,9 meter.<br />

Egenvekt 2855 kg. Meget solid!<br />

Motvirker jordpakking, såle og øker avlingsnivået.<br />

Det blir også felles demo og åpen dag fredag den 13.04.<br />

Godkalven møter også!<br />

Les mer på tjessi.no/sumo - mobil 477 60 477 - eirik@tjessi.no<br />

*)Begrenset antall dekar Sandnes og Jæren<br />

Vi tilbyr såkorn produsert av dyktige<br />

såkornprodusenter i Rogaland og Agder.<br />

Sortene er godt utprøvde og lokalt tilpassa.<br />

Bygg 2-rad<br />

Hovedsort er Fairytale, i tillegg Thermus og Helium<br />

Bygg 6-rad<br />

Hovedsort er Heder, i tillegg Rødhette<br />

Havre<br />

Hovedsort er Odal, i tillegg Belinda<br />

Vårkveite<br />

Zebra<br />

Ta gjerne kontakt med en av<br />

våre fagfolk på plantekultur<br />

for gode råd og veiledning.<br />

fkra.no - ordretelefon 994 30 640


RODA AGRI MASKIN<br />

RENNESØY, RYFYLKEØYENE<br />

971 61 697<br />

PEDER ERGA TRANSPORT<br />

SANDTAK AS<br />

TIME<br />

909 44 444<br />

BONDEVENNEN Nr. 11 - 28. mars 2018 29


Godt utvalg<br />

av såvarer<br />

Nesvik Landbruksbygg as<br />

Leverandør av komplette landbruksbygg<br />

• Betongarbeid<br />

• Påbygg<br />

• Nybygg<br />

• Betongelement<br />

• Rehab av fjøs<br />

• Betongsaging<br />

• Kjerneboring<br />

• Meisling<br />

• Stålsperr<br />

• PVC dører-vindu<br />

Stian Nesvik, 957 60 445 / E-post: stian@nesvik-lb.no<br />

Sigmund Nesvik, 904 08 978/ E-post: sigmund.nesvik@gmail.com<br />

TID FOR KALKING?<br />

Det lønner seg å fornye<br />

gammel eng<br />

Våre såvarer er velprøvde, lokalt tilpassa og legger<br />

grunnlaget for en effektiv og lønnsom produksjon.<br />

SPIRE-sortimentet har garanti for kvalitet og reinhet.<br />

SPIRE Surfôr Pluss 10<br />

Førstevalg for mange.<br />

Tilgjengelig både med og uten rødkløver.<br />

SPIRE Surfôr Pluss 90<br />

Større innhold av diploid flerårig raigras gjør blandingen<br />

mer robust og bedre egnet til både slått og beiting.<br />

Franzitt vk 150 (Finmalt)<br />

Kalkverdi CaO 55<br />

Gode oppløsningsegenskaper<br />

Rett i «Doffen» eller Gjødselkjeller<br />

Reduserer lukt i naturgjødsel samt bedre homogenitet<br />

PRIS: 500 kg sekk – kr 635,-<br />

Prisen er eks frakt og mva<br />

Kontakt vår ordre telefon : 51 70 06 70<br />

Mail: post@sandkompaniet.no<br />

Har du spørsmål ring Helge på mobil: 977 54 725<br />

Ryddesalg<br />

I forbindelse med ombygging av fabrikken og<br />

flytting av lager, gjennomfører vi ryddesalg av<br />

innredninger m.v. og utstyr til storfe, småfe og<br />

gris. Kurant, ukurant, retur, spesialvarer m.m.<br />

Noe verkstedsutstyr, dreiebenk, maskiner m.v.<br />

SPIRE Beite Pluss 60<br />

Er sammensatt av sorter som gir et beite med tett<br />

grasbotn, god smakelighet og høgt fôropptak.<br />

Figgjo raigras<br />

Norsk kvalitetssort av flerårig raigras.<br />

Vi har nå høgere andel Figgjo i flere raigrasblandinger.<br />

Onsdag 4. april kl. 9-15<br />

Jernbanevegen 21, Nærbø<br />

Tlf. 51 79 19 00 - www.reime.no<br />

Ta gjerne kontakt med en av<br />

våre fagfolk på plantekultur<br />

for gode råd og veiledning.<br />

Lidenskapelige og kompetente folk<br />

Ryddesalg diverse I-mek utstyr<br />

Tlf. 51 56 10 80 - www.reimelandteknikk.no<br />

fkra.no - ordretelefon 994 30 640


For innmelding av slaktedyr og livdyr, spørsmål om inntransport,<br />

avregning, livdyrkjøp og andre henvendelser til Nortura,<br />

ring Nortura medlemssenter på tlf. 48 12 04 00.<br />

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen<br />

tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding<br />

på Min side er fristen onsdag<br />

morgen kl. 06:00.<br />

Prognosen 2018 med økende overskudd av gris<br />

Den nye prognosen for 2018 viser et økende overskudd<br />

av gris som følge av nedjustert salg.<br />

– Med et overskudd på 2 600 tonn er vi helt i grenseland<br />

av hva vi på kort sikt kan håndtere innenfor gjeldende<br />

eksportkvote på 1 900 tonn, sier direktør Ole Nicolai<br />

Skulberg i Nortura Totalmarked. I denne situasjonen er<br />

det ikke noe rom for nyetablering i svinenæringa.<br />

Prognosen viser at sau og lam fortsatt står overfor en<br />

krevende markedssituasjon. I tillegg til det prognoserte<br />

overskuddet for året på 600 tonn var nesten 2 900 tonn<br />

på reguleringslager ved inngangen av året.<br />

For egg viser prognosen tilnærmet balanse etter at<br />

det er gjennomført førtidsslakting. Det er avtalt førtidsslakting<br />

tilsvarende ca. 540 tonn i perioden fra påske<br />

og ut juli. Med førtidsslakting som virkemiddel skapes<br />

balanse i eggmarkedet.<br />

Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av<br />

norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet<br />

med de foregående årene.<br />

Produksjon<br />

Tilførsler<br />

tonn<br />

Indeks<br />

Meld inn riktig antall<br />

dyr og dyreslag<br />

Det er viktig for oss både for planlegging av<br />

inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm<br />

at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag<br />

som er meldt inn til slakt og som leveres.<br />

Dette gjelder alle dyreslag. For storfe er det kun individinnmelding,<br />

og riktig individ skal meldes inn.<br />

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på<br />

dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi<br />

planlegger avsetning for i markedet.<br />

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du<br />

endre individnummeret på storfe på Min side inntil lasset<br />

er planlagt satt opp, eller ved å kontakte Medlemssenteret.<br />

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller<br />

slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.<br />

Prognosen bekrefter at norsk storfe dekker en stadig<br />

større andel av markedet, samtidig er det nødvendig å<br />

peke på at det forventes en reduksjon i engrossalget<br />

av storfekjøtt for andre året på rad samtidig som det er<br />

god vekst i mordyrtallet. – Det er viktig at utviklingen<br />

følges nøye slik at vi klarer å bremse veksten i tide når vi<br />

nærmer oss markedsbalanse, sier Skulberg.<br />

Engrossalg<br />

tonn<br />

Indeks<br />

Importkvoter<br />

Markedsbalanse<br />

Storfe/kalv 85 400 101 7 570 101 000 99 - 8 000<br />

Sau/lam 25 200 94 1 006 25 600 93 600<br />

Gris 137 400 100 1 500 136 300 100 2 600<br />

Egg 63 800 102 290 63 850 100 300<br />

Du kan lese mer på medlem.nortura.no eller Totalmarked sine nettsider.<br />

Tur til Okse-auksjonen<br />

på Staur<br />

Bli med Nortura, Fatland og TYR på folkefesten<br />

Okse-auksjonen på Staur, avreise fra Sola lufthavn<br />

fredag 27. april kl. 9.35.<br />

Vi blir henta på Gardermoen og kjørt ut til Hege Munthe<br />

Kaas som er i oppstartsfasen med ammeku-produksjon.<br />

De vil fortelle om sine planer og sine valg. De driver<br />

og noe som heter Armydays og vi skal få prøve oss på<br />

«teambuilding» på Oslo-vis.<br />

Auksjonsdagen lørdag 28. april er det duket for vising<br />

av topp-oksene i norsk storfeavl og eventyrlige priser.<br />

Straks etter auksjonen tar bussen oss til Gardermoen,<br />

ankomst Sola lufthavn kl. 18.20. Se mer i kalenderen på<br />

medlem.nortura.no.<br />

Påmelding innen 10. april til Karin Fuglestad tlf. 48011629<br />

eller karin.fuglestad@nortura.no<br />

Nortura samfunnsrapport<br />

2017<br />

Nortura lanserte sin digitale samfunnsrapport<br />

onsdag 14. mars. Rapporten viser hvordan vi<br />

jobber på områder som dyrevelferd, helse og<br />

bærekraft. Og hva vi betyr for Norge.<br />

Nortura legger igjen 4,8 milliarder i skatter og avgifter<br />

i kommuner over hele landet. Dette er penger<br />

som kan brukes til velferd og vekst i mange lokalsamfunn.<br />

Vi betaler ut 9,6 milliarder til bøndene, og<br />

handler for 3,4 milliarder fra bedrifter over hele Norge.<br />

Se hele den digitale rapporten fra våre nettsider<br />

nortura.no eller medlem.nortura.no.<br />

Ingris tilvekstkurs<br />

Nortura arrangerer to Ingris tilvekstkurs der<br />

Dyre Johan Haug frå Norsvin vert kurshaldar.<br />

Kursa er på Gjermundnes VGS, Vikebukt måndag<br />

den 9. april, og på Nortura Førde tysdag den 10. april.<br />

Begge stader kl. 11:00 - 15:30.<br />

For påmelding og informasjon om kursa ta kontakt<br />

med Siv Solheim, tlf. 971 39 675 eller e-post<br />

siv.solheim@nortura.no.<br />

Avlivingskurs<br />

Nortura Team Gris arrangerer nye avlivingskurs<br />

for svineprodusentar.<br />

Kursa har demonstrasjon av korrekt og effektiv<br />

avliving av gris, og alle deltakarar får sjølv øve på å<br />

skyte og stikke grisen på rett måte. Sjå kalenderen<br />

på medlem.nortura.no for kurs som er nærast deg.<br />

Prisendringer<br />

På grunn av markedsituasjonen for gris reduseres<br />

engrosprisen med kr 0,50 per kg fra 2. april<br />

2018. Det innebærer at prisuttaket for avtaleåret<br />

2017/2018 blir om lag 80 øre lavere enn vedtatt<br />

målpris.<br />

KADAVERHENTING<br />

Kundeservice Norsk Protein 941 35 475<br />

Innmelding kadaver.norskprotein.no<br />

MEDLEMSBUTIKKER<br />

Førde 57 83 47 49 / 948 38 141<br />

Forus 52 87 78 24<br />

Egersund 51 46 41 68<br />

Sandeid 52 76 42 18<br />

Voss 476 75 411<br />

Bergen 482 61 442<br />

Sogndal 468 84 540<br />

NØDSLAKT<br />

Telemark og Aust-Agder 416 18 622<br />

Sør Rogaland/Vest-Agder +<br />

Dalane utan Bjerkreim 478 73 179<br />

Sør-Rogaland (Eigersund/Forus) 480 11 600<br />

Nord-Rogaland (dagtid) 480 99 248<br />

Nord-Rogaland (kveld/helg) +<br />

Bergen og Hardanger 977 52 537<br />

Resten av Hordaland 482 88 105<br />

Sogn og Fjordane - Sogn 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane - Nordfjord sør<br />

for Nordfjorden inkl. Stryn sentrum<br />

til Oppstryn + Sunnfjord 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane – Nordfjord 977 75 210/<br />

nord for Nordfjorden og Sunnmøre (908 94 650)<br />

Romsdal og Nordmøre 975 75 137<br />

Redaktør for Nortura-sidene: Svein Bjarne Sommernes svein-bjarne.sommernes@nortura.no


Returadresse:<br />

Bondevennen<br />

PB 208, sentrum<br />

4001 Stavanger<br />

FORMEL tilpasset<br />

din produksjon<br />

Sørg for god og allsidig fôring<br />

Vårt FORMEL-sortiment til sau og lam er av høy kvalitet og passer til alle fôringsbehov.<br />

FORMEL Sau Ekstra<br />

FORMEL Sau<br />

FORMEL Sau Intensiv<br />

FORMEL Lam<br />

Vårt toppkraftfôr til sau fra ca. 8 uker før lamming til beiteslipp.<br />

Har et høgt protein (AAT)- og energiinnhold.<br />

Til bruk for søyer og livlam fra innsett på høsten til beiteslipp.<br />

Gir godt grunnlag for god melkeytelse.<br />

Spesialblanding med svært høgt fiberinnhold.<br />

Dekker vitamin- og mineralbehovet for sau om vinteren.<br />

Kraftfôr til lam fra fødsel. Har god smakelighet og høgt innhold av AAT.<br />

Egner seg godt til kopplam/grillam og til lam på støttefôring,<br />

mens de går sammen med mora og dier på beite.<br />

Husk også å gi dyra mineral- og vitamintilskudd – Pluss Sau Pellets og Pluss Sau Appetitt.<br />

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter på kraftfôr for gode råd og veiledning.<br />

fkra.no - ordretelefon 994 30 640

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!