31.08.2018 Views

Skuffeseksjon for tung last - A-20249

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Skuffeseksjon</strong><br />

<strong>for</strong> <strong>tung</strong> <strong>last</strong><br />

Modulær skuffeseksjon med uttrekkbare skuffer til<br />

oppbevaring og lagring.<br />

Dimensjoner:<br />

616 x 600 x 900 mm<br />

Egenskaper<br />

Kraftig skuffeseksjon med<br />

glideskinner, og en bæreevne<br />

på 120 kg per skuff.<br />

Funksjon<br />

<strong>Skuffeseksjon</strong> brukt til lagring<br />

og oppbevaring av verktøy og<br />

utstyr.<br />

Godkjenninger<br />

<strong>Skuffeseksjon</strong>ene er<br />

sertifisert i henhold til ISO<br />

13920-A og ISO2768.<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions


Bruksområder<br />

Til oppbevaring og lagring av <strong>tung</strong>t<br />

utstyr, verktøy og annet.<br />

• Verksted<br />

• Offshore<br />

• Lagerområder<br />

• Produksjonsarealer<br />

Egenskaper<br />

Under vises en rekke av egenskapene produktet<br />

leveres med.<br />

• Lang levetid<br />

• Kan produseres i flere materialer<br />

• Lett håndterbar<br />

• Sikker håndtering<br />

• HMS-vennlig<br />

• Heavy duty<br />

• Dynamisk be<strong>last</strong>ning 120 kg<br />

Om oss<br />

Nordic Steel Group er et av Norges største<br />

stålsenter. Vi skal være den beste mekaniske<br />

leverandøren som gjennom kunnskap og service,<br />

<strong>for</strong>står og løser kundens behov.<br />

• Jæren, Rogaland<br />

• 4000 m2 produksjon i Norge<br />

• Egen teknisk avdeling<br />

• Alle godkjenninger og sertifiseringer<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!