16.10.2018 Views

Bv3118

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Årgang 121 • Nr. 31 • 19. oktober 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

Arbeidsglede<br />

i lite fjøs


GJØDSEL-<br />

KAMPANJE<br />

Bestill gjødsel i høstkampanjen innen 9. november.<br />

Da er du sikret levering og har gjødsla klar til våren.<br />

Kampanjerabatt<br />

2% bestillingsrabatt på all gjødsel i hele perioden<br />

(22. oktober – 9. november)<br />

Termintillegg på kr 50,- pr. tonn på all Fullgjødsel,<br />

NPK og NK-gjødsel fra 1. november.<br />

Pris<br />

Prisliste for oktober og november finner du på fkra.no<br />

Gjødselprisene for våren 2019 er ennå ikke fastsatt,<br />

men i 9 av 10 år er det lønnsomt å handle NPK-NK<br />

gjødsel om høsten.<br />

I gjennomsnitt for de siste 5 årene har gjødsel pri sene<br />

økt med drøyt 15% fra kampanjestart fram til vå r onna<br />

Tidlig kjøp gir normalt en forrentning på ca. 20% p.a.<br />

I grafen under ser du prisutviklingen på Fullgjødsel<br />

22-2-12 fra høstkampanjen i fjor til april-mai i år.<br />

Da var prisforskjellen kr 580,- pr. tonn.<br />

4600<br />

4500<br />

4400<br />

4300<br />

4200<br />

4100<br />

4000<br />

3900<br />

3800<br />

3700<br />

3600<br />

Levering<br />

Gjødselbestillinger levert med FKRA transport<br />

blir utkjørt fortløpende.<br />

For å få kampanjebetingelsene forplikter du deg<br />

til å ta imot gjødsla når det passer FKRA.<br />

Gjødsel som skal avhentes må tas ut så snart<br />

som mulig og innen 30. november 2018<br />

Bestillinger som ligger igjen etter november<br />

vil få desember pris uten bestillingsrabatt.<br />

For mer info se fkra.no<br />

For spørsmål, eller henvendelser, kontakt:<br />

Frank Morten Levang tlf. 970 53 822<br />

E-post: levang@fkra.no<br />

Ole Tjemsland tlf. 970 53 816<br />

E-post: ole.tjemsland@fkra.no<br />

Bestill på www.fkra.no<br />

– ring vår ordretelefon<br />

994 30 640<br />

eller din FK butikk/<br />

FK-forhandler.<br />

Oktober og februar var kampanjeperioder


LEIAR LANDBRUK, POLITIKK OG SAMFUNN<br />

Slaget er tapt - kampen fortset<br />

Bothild Å. Nordsletten<br />

bothild@bondevennen.no<br />

Teknisk mogleg, men politisk usannsynleg,<br />

seier ekspertane om utsiktene til<br />

å halda den globale oppvarminga til 1,5<br />

grader.<br />

I førre veke la FNs Klimapanel fram den<br />

rystande rapporten som stadfestar at<br />

me berre har 12 år på oss til å stabilisera<br />

temperaturauken på 1,5 grader. Berre ei<br />

halv grad meir enn dette, og risikoen for<br />

meir tørke, flaum og ekstremvarme aukar<br />

monaleg.<br />

Klimapanelet hevdar det trengst «eineståande<br />

endringar» på alle samfunnsområde,<br />

dersom me skal klara utfordringa.<br />

1,5 grader fordrar at me nullar<br />

ut CO 2<br />

-utsleppa innan 2050. Det krev ei<br />

total omlegging av økonomien, kulturen<br />

- og landbruket.<br />

El-bilar, bomringar eller plastsortering.<br />

Ingen av dei klimatiltaka som så langt er<br />

på blokka, utgjer «eineståande endringar».<br />

Folketalsvekst, industrialisering og<br />

standard økonomisk vekstideologi gjer<br />

at me styrer rakt mot ulevelege tre eller<br />

fire graders oppvarming innan slutten av<br />

dette hundreåret.<br />

Det er på tide å innsjå at klimaslaget truleg<br />

er tapt. Ubehaget ved å endra måten<br />

me lever på ser ut til å plaga oss meir<br />

enn åtvaringane om den lagnaden barna<br />

våre kan koma til å lida. Me evnar ikkje å<br />

handla i tide for å unngå smellen.<br />

Det me ser no, er truleg slutten på verda,<br />

slik me kjenner henne. Det tyder likevel<br />

ikkje enden på verda, punktum.<br />

Alvoret som FN-rapporten legg for dagen,<br />

manar til reel vilje til endring og<br />

handlekraft hjå kvar og ein av oss. Resignasjon<br />

er ikkje eit alternativ.<br />

Norske bønder får for mykje klimamerksemd<br />

i forhold til deira del av dei totale,<br />

nasjonale utsleppa. Men medan landbruket<br />

må bli fossilfritt, kan det aldri bli<br />

heilt utsleppsfritt. Det bør omverda snart<br />

forstå. Bøndene skal og må produsera<br />

kjøt, mjølk og grønsaker også i framtida.<br />

I lys av FN-rapporten må næringa likevel<br />

bu seg på både å debattera og endra<br />

produksjonsmetodane, for best mogleg<br />

klimatilpassing. Alle må bli med i snuoperasjonen<br />

som må starta no, sjølv om<br />

endringane smertar og kostar. I lengda<br />

vil endringsvegring smerta og kosta<br />

langt meir.<br />

Tida for snikk-snakk og verbal skyttergravskrig<br />

er over. Punktum.<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 3


REDAKTØR<br />

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten<br />

bothild@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 60 / 990 01 012<br />

4H inviterer naboar til fest<br />

REDAKSJONEN<br />

Sjur Håland (red. leiar)<br />

sjur@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 73 44 / 982 09 381<br />

Liv Kristin Sola<br />

livkristin@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 64 / 941 78 096<br />

Jane Brit Sande<br />

janebrit@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 63 / 976 01 972<br />

GRAFISK<br />

Thea Hjertuslot<br />

thea@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 65<br />

ANNONSAR<br />

Grete Botnan<br />

grete@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENT<br />

Ann Solfrid Woldmo<br />

ann@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENTSPRIS 2018<br />

kr 1100,-<br />

Ilan Sharoni: Teikningar<br />

Ålgård Offset AS: Trykk<br />

BLI FAST ABONNENT<br />

AV BONDEVENNEN!<br />

5000 festkledde 4H-arar i 36 klubbar rundt om i Rogaland inviterer i løpet av denne<br />

månaden til tradisjonell haustfest.<br />

På festen stiller medlemmane ut prosjekta dei har arbeidd med gjennom siste<br />

året, underhaldar frå scena, er programleiarar, serverer mat og kaffi og tar imot<br />

prominente gjester. Høgdepunktet på festen er utdelinga av merke til medlemmene<br />

med godkjent 4H-prosjekt.<br />

Haustfestane er opne arrangement. Sjå www.4h.no/rogaland for oversikt.<br />

Biletet syner utstilling av 4H-prosjekt i Fjellbygdå 4H i 2017.<br />

UTGJEVAR<br />

Bondevennen SA<br />

Sandvikveien 21, Hillevåg<br />

Postboks 208 sentrum,<br />

4001 Stavanger<br />

Telefon:<br />

51 88 70 00 (sentralbord)<br />

51 88 72 61 (9.00-15.30)<br />

E-post:<br />

post@bondevennen.no<br />

Internettadresse:<br />

www.bondevennen.no<br />

Bankgiro:<br />

3201.05.11916<br />

EIGARAR:<br />

Felleskjøpet Rogaland Agder<br />

Nortura SA<br />

Tine SA<br />

FRÅ ARKIVET<br />

For 50 år sidan<br />

Driftsgranskingene 1967<br />

Resultatene av driftsgranskingene fra<br />

Landbruksøkonomisk Institutt viser at<br />

det har vært en direkte tilbakegang i det<br />

økonomiske resultat for Jæren og Boknafjord-området.<br />

Driftsgranskingene viser<br />

at mens lønnsevnen pr. time har gått<br />

opp fra kr. 6,28 i 1966 til 7,88 i 1967 for flatbygdene,<br />

har lønnsevnen for Jæren og<br />

Boknafjord-området gått tilbake fra kr.<br />

8,04 til 7,49 i 1967. Den samme utvikling<br />

har naturligvis også gjort seg gjeldende<br />

for nettoinntekten på bruket. Sammenliknet<br />

med 1966 var nettoinntekten pr.<br />

bruk i Jæren og Boknafjord-området redusert<br />

med kr. 1770 i 1967.<br />

Frå BV 42 - 1968<br />

For 100 år sidan<br />

Høstarbeidet<br />

Veiret har artet sig slik denne høst, at vi<br />

kommer opi akkurat samme viderværdigheter<br />

som i fjor. Regnet synes ingen<br />

ende at ville ta. Potetoptagningen har foregaat<br />

under saa ufysne veirforhold, som<br />

vel mulig og man har hele høsten hat et<br />

vældig efterarbeide saavel med potetene<br />

som kornet. Skulde man beregne arbeidet<br />

med potetene efter de priser byene<br />

sætter for sin omsætning av den kostelige<br />

vare saa vilde priserne bli meget<br />

høie – og hvorfor skal vi ikke det?<br />

Frå BV 42 - 1918<br />

4 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


HØYR!<br />

Årgang 121 • Nr. 31 • 19. oktober 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

«I dag er den<br />

sosiale settinga<br />

viktigare enn<br />

formalitetane.»<br />

Lokallaga bygger demokratiet<br />

I Hordaland skal 3.755 medlemmar fordelt på 39<br />

lokallag i 33 kommunar velja nye styre og diskutera<br />

aktuelle saker og strategi for det komande arbeidsåret.<br />

– Lokalaga er viktige for demokratiet, meiner<br />

organisasjonssjefen i Hordaland Bondelag.<br />

Sjur Håland<br />

Lars Peter Taule har vore på ein del lokallagsårsmøte<br />

gjennom dei siste 25<br />

åra. Medlemane står ikkje i kø for å sikra<br />

seg tillitsverv, erfarer han.<br />

– Det er dessverre slik at enkelte lokallag<br />

slit, særleg med å få nokon til å<br />

ta på seg leiarvervet. At enkelte i staden<br />

står lengre i vervet enn dei hadde tenkt,<br />

bidreg derimot til kontinuitet og er positivt.<br />

Organisasjonsarbeid på lokalt plan<br />

er faktisk svært viktig for demokratiet i<br />

landet vårt, understrekar han.<br />

– Kva er årsakene til at styreverv er<br />

mindre attraktivt?<br />

– Folk har lite ledig tid. Då blir ofte det<br />

som gir utteljing her og nå aktuelt, medan<br />

arbeid for fellesskapet blir prioritert<br />

vekk. Så er det fascinerande at dei stadane<br />

der bondelaga blir eit verktøy for å<br />

få ting til å skje lokalt, så blir det med ein<br />

gong meir interessant å vera med.<br />

Aktivitet og fordeling av ansvar i styra<br />

er viktig for å lukkast, erfarer Taule. Han<br />

held fram at den yngre garden er flinke<br />

i så måte.<br />

– Dei er superflinke på å bruke sosiale<br />

media. Unge styremedlemmar er snare<br />

med å dela aktiviteten dei er med på og<br />

får verkeleg synleggjort det viktige arbeidet<br />

dei står i.<br />

Avsetnad og mottak av brukt landbruksplast<br />

blir diskutert der bønder frå<br />

Hordaland samlast for tida. Det same<br />

Foto:<br />

Hordaland Bondelag<br />

gjeld Gjødselvareføreskrifta. Vidare er<br />

lokallaga i Hordaland opptekne av gåseforvalting<br />

og skadar etter hjort.<br />

– Når dei ikkje er nøgde med vår jobb<br />

med forvaltningsplanane opp mot kommunar<br />

og fylkesmann, får me klar beskjed<br />

på årsmøta om å skjerpa oss. Det er bra.<br />

– Kva med typiske saker som økonomi,<br />

ramevilkår og jordbruksforhandlingane?<br />

– Før var årsmøta meir formelle, med<br />

desse tema som fast post. I dag er den<br />

sosiale settinga viktigare enn formalitetane.<br />

Medlemmane finn mykje av informasjonen<br />

på nett, dei som er interessert<br />

i den overordna landbrukspolitikken har<br />

kunnskapen på plass like snart som oss.<br />

– Kva skjer eigentleg på årsmøta?<br />

– Årsmøta er lokallaga sine møte. Skilnaden<br />

mellom laga er stor. Nokre lag har<br />

mest ikkje tid å avsjå til fylkeslaget, medan<br />

andre vil me skal bidra meir. Me frå<br />

fylkeslaget oppmodar lokallaga om å vera<br />

medvitne på kva dei vil med laga sine. Å<br />

løfta fram «kvardagsbondelaget» og viktigheita<br />

av samhaldet mellom medlemmane<br />

er viktig. Bøndene sin kvardag knytt<br />

til klimautfordringar, dyrevelferd, økonomi<br />

og psykisk helse, blir også diskutert.<br />

– Kvifor bør folk engasjera seg i eit faglag<br />

som Bondelaget?<br />

– Det er ein naturleg arena for bønder<br />

som er opptekne av å halda i lag.<br />

Framside: Solveig (4) og Aksel (2,5) får<br />

prøve seg på ulike arbeidsoppgåver i det<br />

nye fjøset til Åsne B. og Ståle Hustoft.<br />

Foto: Liv Kristin Sola<br />

DENNE VEKA I BONDEVENNEN<br />

REPORTASJAR<br />

Misjonær for små fjøs................................................................ 10<br />

Fyrar med fornybar flis............................................................20<br />

Av jord er du komen, til jord skal du bli..........22<br />

AKTUELT<br />

Får ikkje etablera klimafond........................................... 6<br />

Ny retning for avl på mjølkebruk?.......................... 8<br />

Nedgang i landbruksbranner......................................... 16<br />

– Me er ikkje nikkedokker................................................... 18<br />

Ny rapport: Korleis trygge europeisk jord?........ 24<br />

Mange tilfelle av eikenøttforgifting........................ 25<br />

FAGLEG<br />

Ta ekstra godt vare på kalven i den kalde<br />

årstida................................................................................................................. 14<br />

DESSUTAN<br />

Attlegg................................................................................................................19<br />

Lesarbrev.......................................................................................................26<br />

Faglag og møte.....................................................................................27<br />

VEKAS SITAT<br />

Arbeidsglede<br />

i lite fjøs<br />

«Med ti kyr er<br />

heile fjøset ei<br />

velferdsavdeling,<br />

i mine auge»<br />

STÅLE HUSTOFT<br />

SIDE 10<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 5


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Får ikkje etablera klimafond<br />

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2019<br />

er utan klimafondsmoglegheiter for landbruket.<br />

– Fullstendig ubegripeleg, meiner fylkesleiar i Bondelaget.<br />

Sjur Håland<br />

Anders Felde, fylkesleiar i Sogn og Fjordane<br />

Bondelag er forundra.<br />

– No har både me bønder og forbrukarane<br />

fått to år med kraftige påminningar<br />

om klimaendringane som går føre<br />

seg. Dette har heller ikkje gått politikarane<br />

hus forbi. I det lyset er det rett og<br />

slett utruleg at ikkje regjeringa vil leggja<br />

til rette for at bøndene kan bruka eigne<br />

pengar til å setja av midlar til klimafond<br />

med skattefordelar på gardane, seier<br />

han.<br />

Treng ein buffer<br />

Han held fram fleire argument for at klimafond<br />

kan nyttast som ein buffer mot<br />

klimarelaterte utfordringar på gardane.<br />

– Klimaendringane førar til større<br />

variasjonar i inntektene. Morellar er eit<br />

døme som høver i mitt fylke. Eine året<br />

kan avlinga vera elendig, medan trea året<br />

etter gir maksavlingar. Eit klimafond på<br />

garden kan brukast til inntektsutjamning<br />

mellom åra, og vil også avlasta behovet<br />

for erstatningsordningane. Alternativet<br />

er ei jo-jo inntekt med blant anna store<br />

skattemessige utfordringar.<br />

Felde synar også til behovet rundt om<br />

på gardane til å setja av pengar til klimarelaterte<br />

investeringar.<br />

– Det kan handla om grøfting, investering<br />

i vatningsanlegg eller tak over<br />

morelltrea. Med andre ord tiltak for å<br />

halda matproduksjonen oppe i eit stadig<br />

villare klima.<br />

Trykker på<br />

– Korleis følgjer de saka vidare?<br />

– Nå klemmar me på det me kan<br />

gjennom media og politikarkontakt i<br />

Anders Felde<br />

håp om å få med resten av stortinget.<br />

Signala eg har fått i det siste er så pass<br />

positive at eg er motivert til å halda trykket<br />

oppe, men om me får ei ordning med<br />

klimafond med i budsjettet, eller om det<br />

i staden blir ein del av dei komande klimaforhandlingane<br />

mellom faglaga og<br />

regjeringa, står att å sjå.<br />

– Historia har vist at å få styresmak-<br />

6 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

«Eit klimafond på garden kan brukast til<br />

inntektsutjamning mellom åra, og vil også<br />

avlasta behovet for erstatningsordningane. »<br />

ANDERS FELDE<br />

tene med på fondsavsetjingar i landbruket<br />

er vanskeleg. Blir det eit unnatak<br />

denne gongen?<br />

– Eg er optimist av natur. Det er å<br />

håpa på at regjeringa ser at det vil vera<br />

smart å gi ei skatteføremon og med det<br />

stimulera landbruket til å bruka eigne<br />

pengar på klimaretta tiltak framover, i<br />

staden for at styresmaktene einsidig må<br />

leggja pengar på bordet for å betra matproduksjonsberedskapen.<br />

Ap ikkje nøgde<br />

Arbeidarpartiet er det største opposisjonspartiet<br />

på stortinget. Landbrukspolitisk<br />

talsperson, Nils Kristen Sandtrøen,<br />

er heller ikkje nøgd med regjeringspartia<br />

si klimasatsing i forslaget til statsbudsjett.<br />

– Me har tidlegare etterlyst ei utredning<br />

på klimafond og hadde venta ein<br />

plan på korleis det norske landbruket<br />

skal rustast for dei komande åra i høve<br />

til tørke og flaum. Ein plan som inkluderte<br />

eit forslag om klimafond, hadde vore<br />

rett, seier han, og lovar at landbruket<br />

sine klimautfordringar vil bli tema i den<br />

vidare debatten om statsbudsjettet.<br />

Treng praktiske grep<br />

– Er det mogleg å få fleirtal der eit klimafond<br />

for landbruket er inkludert.<br />

– Det er avhengig av kva som skjer<br />

framover. Me vil sjølvsagt fronta vår politikk,<br />

så får me sjå. Det er heilt avgjerande<br />

med raske og praktiske grep for at<br />

folk skal få trygg mat i åra som kjem.<br />

Bondevennen har vore i kontakt med<br />

Finansdepartementet for ein kommentar<br />

til saka, utan å få svar.<br />

Nils Kristen<br />

Sandtrøen<br />

Foto:<br />

Stortinget<br />

Treng klimafond: Anders Felde<br />

brukar fjorårets regnsommar og årets<br />

tørkesommar som argument for bøndene sitt<br />

behov for ein økonomisk buffer i form av<br />

klimafond. Her frå Jæren, hausten 2017.<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 7


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Ny retning for avl på mjølkebruk?<br />

Bruk av kjønnsseparert sæd, REDX, gir nye muligheter i avlen på mjølkebruk.<br />

– Det kan være starten på et systemskifte i avlsarbeidet, sier Hans Storlien i Geno.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Produksjonen av REDX (kjønnsseparert<br />

sæd) startet på Store Ree i desember<br />

2017, og har vært tilgjengelig for norske<br />

mjølkeprodusenter siden februar i<br />

år.<br />

REDX har vært bestillingsvare fram<br />

til nå, men et sterkt ønske om bedre tilgjengelighet<br />

har gjort at Geno fra 1. november<br />

tilbyr et begrensa utvalg okser<br />

for salg direkte fra dunkene til inseminører<br />

og veterinærer som inseminerer for<br />

Geno.<br />

Hans Storlien, avdelingsleder norsk<br />

marked i Geno, sier til Bondevennen at<br />

etterspørsel etter REDX så langt er lavere<br />

enn forventa. Han er spent på hvordan<br />

økt tilgjengelighet vil påvirke bruken<br />

av REDX ute i buskapene.<br />

Avlsframgang i buskapen<br />

Bønder som bruker avlsplanen aktivt og<br />

er interessert i avl bør, ifølge Storlien,<br />

fremdeles bestille kjønnsseparert sæd<br />

fra Geno direkte gjennom oksekatalogen<br />

på nett.<br />

– Der har du full tilgang og kan plukke<br />

fra øverste hylle og velge de oksene som<br />

passer best til de enkelte dyra i din besetning,<br />

sier Storlien.<br />

Først og fremst var REDX tenkt<br />

brukt på kviger, og da fortrinnsvis kviger<br />

som er GS-testa.<br />

– GS-verdien gir et godt grunnlag for å<br />

vurdere hvilke dyr du skal bruke kjønnsseparert<br />

sæd på. Du sikrer deg kvigekalver<br />

av de beste dyra og får stor avlsmessig<br />

framgang, sier Storlien.<br />

Kviger har noe høyere drektighetsprosent<br />

enn kyr. Storlien forklarer med<br />

at kviger normalt er i god energibalanse<br />

og har en god og tydelig brunst. Kyr med<br />

høy ytelse kan være i næringsmessig<br />

ubalanse, noe som kan svekke brunsten<br />

og gi noe dårligere drektighetsprosent.<br />

– Med god brunstkontroll og optimal<br />

En i utvalget: Eliteoksen 11918 Knutlia har produsert kjønnsseparert sæd, REDX, som nå distribueres ut i inseminørenes beholdere fra<br />

29.10.18. Foto: Jan Arve Kristiansen.<br />

8 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

«Trolig vil vi se at de besetningene som<br />

kombinerer mjølk og kjøtt blir de mest<br />

robuste og levedyktige.»<br />

HANS STORLIEN<br />

fôring, lykkes mange godt med bruk av<br />

REDX også på kyr, men REDX anbefales<br />

ikke til dyr som er brunstsynkronisert,<br />

sier Storlien.<br />

Helt ny driftsmåte<br />

I tillegg til å toppe avlen og gi gode kvigekalver<br />

etter de beste dyra i besetningen,<br />

byr teknologien på nye muligheter.<br />

– Vi har merka oss økt interesse for å<br />

bruke REDX på de beste dyra i besetningen<br />

og kjøttokser av NRF eller reine<br />

kjøttferaser på resten. Da snakker vi om<br />

en helt annen driftsform, sier Storlien.<br />

Med en slik strategi kan bonden toppe<br />

besetningen med gode produksjonsdyr.<br />

Gode kyr kan bety flere laktasjoner per<br />

ku og redusere behovet for rekrutteringsdyr.<br />

– Det er god økonomi, sier Storlien.<br />

Færre rekrutteringskviger vil frigjøre<br />

plass i fjøset som alternativt kan brukes<br />

til kjøttproduksjon på de bruk der det er<br />

aktuelt.<br />

Storlien understreker at bønder som<br />

ønsker å prøve en slik strategi gjør lurt i<br />

å ha en plan og finne en balanse for hvor<br />

stor andel av buskapen det er aktuelt å<br />

bruke REDX på, ut fra ei vurdering av<br />

hvor stor rekruttering du har behov for.<br />

Mer kjøtt på mjølkebruket<br />

I et driftsopplegg med økt bruk av kjøttfe<br />

eller bruk av NRF-okser med gode egenskaper<br />

for kjøtt, vil en kunne bruke de<br />

dårligste mjølkekyrne på en mer effektiv<br />

måte. Samtidig vil det gi økt kjøttproduksjon<br />

på mjølkebruket. Det kan bli viktig<br />

både økonomisk og i et klimaperspektiv.<br />

– I et klimaperspektiv vil det bli viktig<br />

å utnytte ressursene på mjølkebruket og<br />

kombinere produksjon av mjølk og kjøtt<br />

på en mer effektiv måte, tror Storlien, og<br />

minner om at Geno alltid har et utvalg av<br />

okser som er gode på kjøtt slik at det vil<br />

bli et alternativ å bruke NRF for økt kjøttproduksjon.<br />

– Trolig vil vi se at de besetningene<br />

som kombinerer mjølk og kjøtt blir de<br />

mest robuste og levedyktige. Kan du avle<br />

smart og gjennom avlsframgang og god<br />

drift øke holdbarheten på melkekyrne og<br />

produsere kjøtt i tillegg, har du et godt<br />

fundament for produksjonen.<br />

Mange muligheter<br />

– Hva med kjønnsseparert sæd av hanndyr?<br />

– Ja, det er etterspurt, både på NRF<br />

og på kjøttfe. Det er mulig, men per i dag<br />

har vi ikke kapasitet til å få det gjennomført.<br />

I tillegg er det en mer ineffektiv og<br />

kostbar prosess per i dag. Dette utvikler<br />

seg hele tida, men akkurat nå er det ikke<br />

enkelt og betalingsvilligheten er langt fra<br />

høy nok. Men at det vil komme i overskuelig<br />

framtid, det er jeg ganske sikker på,<br />

sier Storlien.<br />

Han råder bøndene til å se på kryssingskvigene<br />

som en mulighet, ikke et<br />

problem, og minner om at færre rekrutteringskviger<br />

til mjølkeproduksjonen<br />

kan frigjøre plass i fjøset til å fôre opp<br />

kryssingskviger til salg.<br />

– Kryssingskvigene kan du selge til liv,<br />

enten som kalv eller drektige kviger. Etterspørselen<br />

er god og kryssinger med<br />

NRF gir gode mordyr som kan gi melk til<br />

mer enn en kalv, sier Storlien.<br />

Hans Storlien<br />

Foto: Jens E.<br />

Haugen<br />

Må øke kapasiteten<br />

– Hva med eksport av REDX?<br />

– Veldig aktuelt. Etterspørselen er<br />

enorm. Det nevnes svimlende summer i<br />

forbindelse med potensialet for eksport,<br />

men nå er det kapasiteten som begrenser<br />

volumet, sier Storlien.<br />

Han er spent på utviklinga og røper<br />

at det allerede blir diskutert hvordan de<br />

skal øke kapasiteten i produksjonen.<br />

I dag produseres det daglig rundt 400<br />

doser REDX. Selv om metoden er skånsom<br />

minner Storlien om at det fortsatt<br />

må forventes noe lavere drektighet ved<br />

bruk av kjønnsseparert sæd. Sikkerheten<br />

for at kalven blir en kvigekalv er rundt 90<br />

prosent. Prisen på REDX er 300 kroner<br />

i tillegg til ordinær sæddosepris.<br />

Må øke kapasiteten: Etterspørselen etter kjønnsseparert sæd er stor og økende, ikke minst<br />

på eksportmarkedet. Trolig blir det også kjønnsseparert sæd av hanndyr i overskulelig<br />

framtid. Foto Rasmus Lang-Ree<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 9


Førde<br />

Sogndal<br />

GARDSREPORTASJE<br />

Bergen<br />

Åsne Breidablik Hustoft og Ståle Hustoft, og<br />

barna Solveig (fire), Aksel (2,5) og Lars (fire<br />

mnd.) har ti mjølkekyr, femten kviger/kalvar og<br />

40 vinterfôra sau på Hustoft på Nedstrand i<br />

Rogaland. Ståle overtok i 2006 og bygde nytt<br />

sauehus i 2009. Frå 2012 til 2014 var mjølkekvoten<br />

utleigd og erstatta med ammekyr.<br />

Sauehuset er nå bygd om til kufjøs. Åsne vaks<br />

opp i Stryn. Ho er lærar på barne- og ungdomsskulen<br />

i bygda, men er for tida i permisjon<br />

med Lars. Ståle sine foreldre, Gunvor og<br />

Kåre Hustoft, er viktige og arbeidsvillige<br />

støttespelarar. Solveig og Aksel er i barnehagen<br />

nokre dagar i veka. Ståle har ei lita stilling<br />

som miljøarbeidar og lærar ved Tveit vgs.<br />

Kvoten er på 68.000 liter mjølk. Garden<br />

disponerer 78 dekar dyrka jord til slått,<br />

162 dekar beite og ein del skog og utmark.<br />

Stavanger<br />

Tysvær<br />

Valle<br />

Tønsberg<br />

Skien<br />

Arendal<br />

Kristiansand<br />

Verkeleg små: Det har kosta mykje tid og eigeninnsats, men på Hustoft har dei vist at det går an å byggja – og betala, fjøs med små kvotar.<br />

Status er framleis 68.000 liter mjølk og ti kyr. F.v. Kåre, Åsne, Ståle og Lars. Framme står Solveig, Aksel og Gunvor.<br />

Misjonær for små fjøs<br />

– Å halde kostnadane nede og ikkje la seg lokke av alt du «burde» hatt, er det<br />

aller viktigaste når du skal bygge fjøs til ein liten buskap, seier Ståle Hustoft.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Fjøset til Åsne Breidablik Hustoft og<br />

Ståle Hustoft på Hustoft, på Nedstrand<br />

i Rogaland, stod klart til innflytting seint<br />

i fjor haust. Buskapen og kvoten er den<br />

same som før dei bygde om sauehuset; ti<br />

kyr, fem drektige kviger, nokre kalvar og<br />

yngre kviger, og ein kvote på 68.000 liter.<br />

Lenge var Ståle usikker på kva han<br />

skulle gjere med slektsgarden. Bonden<br />

ønska ikkje ein kvardag åleine på bruket.<br />

Han trengte kollegaer. Bonden valde å leige<br />

ut kvoten for fem år, satse på ammekyr<br />

i tillegg til sau, og jobbe deltid på Tveit vgs.<br />

Tre år seinare, i 2014, reduserte leigetakaren<br />

drifta og Ståle stod på ny overfor<br />

eit vegval. Men no var mykje annleis.<br />

Åsne var blitt ein viktig del av livet, og<br />

saman ynskte dei å skapa eit arbeid og<br />

ei framtid for familien heime på garden.<br />

Tar vare på helsa<br />

Attende på mjølkekrakken krinsa tankane<br />

om framtida. Kor lenge var det mogleg<br />

å fortsette i båsfjøset?<br />

Fjøset hadde sine utfordringar. Dårleg<br />

trykk på vatnet gjorde at kyrne drakk<br />

for lite og det var tidkrevjande å halde<br />

båsane og dyra reine. Ståle er ingen absolutt<br />

forkjempar for lausdrift, men rygg<br />

og kne og bondeskulder, melde frå om at<br />

kroppen ikkje plent ville spele på lag, om<br />

han ikkje tok betre vare på seg sjølv.<br />

Bonden likte å gå i fjøset, likte å mjøl-<br />

10 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


«Me er alibiet til norsk<br />

mjølkeproduksjon»<br />

STÅLE HUSTOFT<br />

ke, og var sikrare enn nokon gong på at<br />

dei skulle satse. Men dei skulle klare seg<br />

utan å auke buskapen og kvoten.<br />

- Eg trivst betre i fjøset enn i traktoren,<br />

og ville heller satse på dei ressursane<br />

me har på garden framfor å kjøpe<br />

grovfôr eller leige meir jord.<br />

Vil fortsatt vere liten<br />

Ein vårkveld i 2016, medan han sat på<br />

mjølkekrakken, kom meldinga på radio.<br />

Lausdriftskravet var utsett.<br />

– Det var vår sjanse, seier Ståle, som<br />

såg føre seg at bunka av søknadar hjå<br />

Innovasjon Norge ville bli drastisk redusert<br />

som ein følgje av dette vedtaket.<br />

Dei fekk tilskot - 16 prosent av berekna<br />

kostnad. Det utgjorde 350.000 kroner.<br />

Det hjelpte litt, men det kom fleire utfordringar.<br />

– Me var for små til å skape entusiasme<br />

hjå seljarane. Dei har lite å hente<br />

på små prosjekt som er skore ned til<br />

beinet. På enkelte varer var det berre ein<br />

leverandør som gav pristilbod, og då vert<br />

konkurransen liten på pris. Andre gonger<br />

fekk me berre tilsendt listepris.<br />

Både Innovasjon Norge og Landkreditt<br />

ga råd om å auka buskapen og leiga kvote,<br />

men familien ville prøva utan. Truleg<br />

gjorde utfordringane bonden endå meir<br />

bestemt – men samstundes også litt uroa.<br />

– Me har eit innkjøpssamvirke som<br />

ein skulle tru også var for oss små, men<br />

slik fungerer det altså ikkje.<br />

– Det skal satsast på små fjøs, men<br />

ingen snakkar om oss som er, og vil<br />

vere, skikkeleg små. Men det er me som<br />

har dyr på beite og som driv på setrane.<br />

Me er alibiet til norsk mjølkeproduksjon,<br />

seier Ståle.<br />

Ikkje ein miniatyr<br />

Det første spadestikket i utbygginga tok<br />

dei i april i fjor. Mange arbeidstimar i lag<br />

med faren, Kåre, stod for døra.<br />

– Pappa er byggkyndig og arbeidsvillig,<br />

og var ein nøkkelfaktor til at me kom<br />

i gang så kjapt, seier Ståle.<br />

Kåre er bygningsmann med stor interesse<br />

for tekniske løysingar og dei små<br />

detaljane, noko ein ser rundt om i fjøset.<br />

– Mange meinte mykje om alt eg måtte<br />

ha, men eg stålsette meg mot alt som<br />

freista av teknikk og spennande utstyr,<br />

seier Ståle, som valde å prøve seg fram<br />

for å finne ut kva som er naudsynt.<br />

24 liggebåsar er ikkje eit lite fjøs, om<br />

det var ei rein mjølkeavdeling. Men når<br />

liggebåsana skal delast mellom mjølkekyr,<br />

sinkyr og drektige kviger, vert det<br />

annleis.<br />

– Med ti kyr er heile fjøset ei velferdsavdeling,<br />

i mine auge, seier Ståle.<br />

Bonden melder om høg yting, noko han<br />

forklarer med betre dyrevelferd, kraftfôrstasjon<br />

og rikeleg med vatn frå vasspegel.<br />

– Vatn er gull. Eg visste det var dårleg<br />

i båsfjøset, men at det skulle gjere så<br />

stort utslag var spesielt, seier Ståle.<br />

Bonden let seg ikkje freiste til å maksimere<br />

ytinga. Målet er å fylle kvoten, utnytte<br />

beiteressursane og få fleire kalvar.<br />

Fjøset er plassert rett ved dei sørvende<br />

beitene. Dei fleste kyrne kalvar om våren<br />

og døra står open frå mai til oktober.<br />

Sliten og blakk – men lukkeleg<br />

Med ti mjølkekyr var robot i realiteten<br />

ikkje eit alternativ. Likevel har bøndene<br />

sikra at dei enkelt kan bygge om til mjølkerobot,<br />

om det skulle bli aktuelt.<br />

– Mjølkerobot er ikkje eit sakn. Eg har<br />

fleksitid i fjøset, og når eg stenger døra<br />

om kvelden, då har eg fri og kan sove<br />

utan alarm, seier Ståle.<br />

Bonden på Hustoft legg ikkje skjul på<br />

at det har blitt nokre kompromiss undervegs,<br />

men konklusjonen er klar - alt har<br />

blitt så mykje betre enn det var i båsfjøset.<br />

– Kyrne har seinka skuldrar. Kunne<br />

dei smile hadde dei gjort det, ifølgje mor<br />

mi, seier Ståle.<br />

Familiebruk: At fjøset er lite og ligg i tunet er viktig for å engasjere heile familien. Både Solveig og bestefar spring gjerne over tunet for å hjelpe.<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 11


GARDSREPORTASJE<br />

– Kroppen min jublar: Mjølkestallen, ein brukt 2x2 tandem, er laga slik at det er kyrne, ikkje bonden, som må gå i trapper.<br />

Mjølkebåsane er heva 85 cm frå golvnivå. Mjølkeanlegget er eit høgthengande båsfjøsanlegg, med skinnebane ut til tankrommet.<br />

Frå sauehus til kufjøs<br />

Fjøset er ein stålhall på 220 m 2 (16 x 14 meter)<br />

bygd til sau i 2009. Kostnad på 400.000<br />

kroner i kontantutlegg + eigeninnsats og<br />

tilskot. Bygget er åtte meter høgt med<br />

4,5 meter høge veggar. Sauene gjekk på<br />

strekkmetall over ein 1,5 meter djup kjellar.<br />

Eksisterande kjellar gjorde at dei kunne<br />

koste på seg å støype dragarar og legge<br />

spalteplank over heile kjellaren.<br />

Ei dobbeltrekke med 2x10 båsar vart<br />

støypt oppå spaltene og fleire lag med<br />

isopor. Oppå støypen ligg det eit snev av<br />

luksus - todelte vannmadrassar frå Glad<br />

Q på Finnøy.<br />

På andre sida av fôrbrettet er det<br />

plass til kalvar og unge kviger på spalt<br />

og liggepall.<br />

Fjøset vart utvida med 2,6 meter i<br />

breidda og 8 meter i lengda for å gje<br />

plass til mjølkestall, tankrom, sluse,<br />

kraftfôrautomat, fire liggebåsar, sjukebinge,<br />

kalvingsbinge, utgang til beite og<br />

avdeling for småkalvar (sjå teikning).<br />

Totalt areal er på 366 m 2 . Kapasiteten er<br />

vurdert til 18 årskyr og fullt påsett.<br />

For å halde kostnadane nede vart det<br />

lagt til rette for ein stor eigeninnsats og<br />

billege løysingar måtte prioriterast.<br />

- Alle vil selje deg noko ekstra, men<br />

du må venne deg av med å ha lyst på ting.<br />

Eg tenker: Det er sikkert kjekt, men eg<br />

prøvar først utan.<br />

Gammalt og nytt<br />

Fjøssystemer har levert spalter, liggebåsar<br />

og drikkekar med sirkulasjonsanlegg.<br />

Frontar mot fôrbrettet er flytta<br />

frå båsfjøset. Bonden sleit lenge med å<br />

finna ei rimeleg løysing i mjølkestallen.<br />

Redninga vart Jan Erik Sandvik, De-<br />

Laval sin servicemann, som flytta mjølkeanlegget<br />

frå båsfjøset og monterte<br />

det med høgthengande mjølkerøyr, nye<br />

mjølkemaskinar og skinnebane mellom<br />

Ein milepæl: Bygningsrådgivar i<br />

Tine, Svein Åge Vangdal, som har<br />

laga planteikninga, kalla prosjektet<br />

ein milepæl. – No er det lov å bygge<br />

små fjøs, sa han, og understreka<br />

samstundes at små fjøs ikkje er ein<br />

mindre utgåve av eit stort, men eit<br />

heilt anna prosjekt. Både fordi<br />

kostnadane relativt sett vert så<br />

mykje høgare at det må gjerast fleire<br />

kompromiss, men også fordi færre<br />

kyr gir eit anna utgangspunkt for<br />

kompromiss.<br />

12 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

mjølkestall og tankrom. Nyleg vart det<br />

prioritert gummimatter i returgangen<br />

for å lette reinhaldet og gjere golvet<br />

meir sklisikkert.<br />

Økonomi<br />

Totalkostnad inkludert 30 prosent eigeninnsats:<br />

2,4 mill.<br />

Kontantutlegg (inkludert tilskot):<br />

1,8 mill.<br />

Innovasjon Norge: 16 prosent av<br />

kostnadskalkyle (350.000 kroner).<br />

Verdi av eigeninnsats (kr 350 per<br />

time) og tilskot: 1 mill.<br />

Ståle rådar alle til å sette seg inn i<br />

driftsplanen og ha eit aktivt forhold til<br />

tala og vurderingane.<br />

– Det er du som skal leve med desse<br />

tala. Ver realistisk i forhold til satsinga<br />

og eigen motivasjon, rådar Ståle.<br />

Sjølvmelding<br />

Mest nøgd med:<br />

Kvardagane! Kjekt å ha tid til frokost<br />

med familien før jobb og barnehage,<br />

og høve til å la heile familien<br />

vera engasjert i gardsdrifta.<br />

Me har fått ei god løysing på tunet<br />

der kyrne kan gå fritt ut og inn på<br />

beite og ungane springa trygt mellom<br />

husa og fjøset.<br />

Kva kunne vore betre:<br />

Gjødselhandtering og haustelinje<br />

er tungvint og tidkrevjande. Me<br />

leitar framleis etter den beste måten<br />

å flytta grovfôr frå tårnsiloane<br />

på låven over til det nye fjøset.<br />

Tips til andre:<br />

Ver ærleg med deg sjølv og andre.<br />

Spel med opne kort om økonomi,<br />

kva du er god på og kva treng du å<br />

be om hjelp til. Fortell at du er gørrsliten,<br />

fortell at du er blakk. Ta fri på<br />

søndagane, slik at du sjølv, familien<br />

og andre veit når du er tilgjengeleg<br />

for leik, tur og kaffeselskap.<br />

Når elv blir flod: Bønder fleire stadar i landet har måtta fiska inn rundballar etter flaumen<br />

førre helg. Her frå Storelva ved Odda i Hordaland. Foto: Hilde Sandvin<br />

Siloseilas ned Storelva<br />

Dei er ikkje uvande med vatn på halvøya Sandvin, seks kilometer sør for Odda, 89 meter<br />

over havet, i Hordaland. Men no kjem flaumane oftare og oftare, fortel sauebonde<br />

Hilde Sandvin til Bondevennen.<br />

Bilete av siloballar på veg ned Storelva tok ho sist sundag, etter mange dagars høg<br />

temperatur og tung nedbør. – I går vart me ei øy. Vatnet stod kanskje ti cm i gamlefloren.<br />

Heile dagen gjekk med til å flytte rundt på ting. Me har måtta ta inn sauene<br />

to gonger denne veka, og no blir dei inne. Vanlegvis kan me ha dei ute til 25.oktober,<br />

seier Sandvin.<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 13


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Kay Arne Aarset,<br />

veterinær, Tine Rådgivning<br />

Jæren og Agder<br />

«Ved bruk av melkeerstatning<br />

er det viktig å holde samme<br />

tørrstoffprosent hele tiden.»<br />

Ta ekstra godt vare på kalven<br />

i den kalde årstida<br />

En av de mest utsatte dyregrupper når temperaturen faller, er kalvene.<br />

Her får du råd som både luner og nærer.<br />

Vinteren banker på fjøsdøra, og en av de<br />

mest utsatte dyregrupper når temperaturen<br />

faller, er kalvene. Kalvene trives<br />

godt i kalde omgivelser, men noen faktorer<br />

må være til stede for at den skal<br />

komme godt gjennom vinteren.<br />

Ha ekstra fokus på råmelken<br />

God råmelk har en Brix-verdi på 24 prosent<br />

og oppover, målt med refraktometer.<br />

Vi kan aldri bedømme råmelkskvaliteten<br />

med det blotte øye. Den råmelken<br />

vi tror er god fordi den er gul og tykk,<br />

har typisk et høyt fettinnhold, men ikke<br />

nødvendigvis høyt innhold av antistoffer.<br />

Derfor er faste rutiner med å måle kvaliteten<br />

å anbefale.<br />

Måler vi jevnt over for lav kvalitet, kan vi<br />

forsøke å gi sinkyrne proteiner i rasjonen.<br />

Proteiner fungerer som byggesteiner for<br />

antistoffene. Få hjelp av en fôringsrådgiver<br />

til å beregne mengden som behøves.<br />

Unngå avkjølte kalver<br />

Kalver som avkjøles etter kalving er ekstra<br />

utsatte for etterfølgende sykdom.<br />

Eksempler er kalver som blir liggende<br />

på spaltene, eller som blir liggende fuktige<br />

lenge etter kalvingen. Disse kalvene<br />

bruker mye energi på få en stabil og normal<br />

kroppstemperatur, og vil ha et lavere<br />

opptak av antistoffer fra råmelken og<br />

over til blodbanen.<br />

Kalvens oppstalling<br />

Oppfyll kravet om at kalven skal ha et<br />

leie som er rent, tørt, mykt og varmeisolerende.<br />

Disse kravene er til for å<br />

hjelpe kalven med å holde seg frisk, og<br />

til å bli et godt produksjonsdyr. Dersom<br />

du har tilgang til halm, er dette særlig<br />

bra å bruke som liggeunderlag til kalven<br />

om vinteren. Et kalvesignal er å bruke så<br />

mye halm at du selv kan stå på kne i bingen<br />

i et halvt minutt uten å bli fuktig på<br />

knærne!<br />

Hold varmen - kalvedekken<br />

For å hjelpe kalven med å holde varmen,<br />

kan et kalvedekken være et godt hjelpemiddel.<br />

Et dekken tilsvarer energien<br />

som er i to liter melk. Ta dekkenet på når<br />

temperaturen kommer under 15 grader<br />

Lun føde: Vær nøye på utfôringstemperaturen<br />

av melken - den bør ligge<br />

på 40-42 grader C. Foto: Kay Arne Aarset<br />

C (temperaturgrense hos en kalv som<br />

er én uke gammel), og ta det av når du<br />

kan merke at kalven svetter under dekkenet<br />

(merk med en hånd mellom rygg<br />

og dekken på kalven). Husk å få vasket<br />

dekkenet mellom hver kalv. Kalve liker<br />

godt å suge på dekkenet. Det kan være<br />

en smittekilde dersom det ikke er rent.<br />

Varmelampe<br />

En varmelampe kan også tilføre ekstra<br />

energi, og være et godt hjelpemiddel.<br />

Vær obs på avstanden mellom kalv og<br />

varmelampe, sånn at varmen ikke blir<br />

for intens. Der kalven er oppstallet i en<br />

kjølig avdeling i fjøset, kan varmelampe<br />

være aktuelt til kalvene er to-tre dager<br />

gamle. Inntil da skal kalvene tørke og<br />

stabilisere egen varmeproduksjon.<br />

Vær obs på at varmelampe brukt over<br />

enkeltbokser med rist kan virke direkte<br />

mot sin hensikt da den kan forårsake<br />

nærmest en skorsteinseffekt der trekk<br />

dras inn i boksen fra undersiden.<br />

Tørrstoffinnhold i melkeerstatning<br />

Ved bruk av melkeerstatning er det viktig<br />

å holde samme tørrstoffprosent hele<br />

tiden. Dette kan du bruke ditt refraktometer<br />

til å måle. Verdien som måles adderes<br />

med to, og den optimale tørrstoffprosenten<br />

ligger på 12,5 - 13 prosent, og<br />

anbefales ikke å overstige 18 prosent.<br />

Variasjon på bare 0,75 prosent i tørrstoffverdi<br />

kan ha en negativ effekt på tarmens<br />

bakterieflora. Vær obs på at alle melkeerstatninger<br />

som finnes på markedet<br />

har et lavere innhold av fett i forhold til<br />

søtmelk. For de yngste kalvene er søtmelk<br />

å foretrekke som fôrmiddel.<br />

14 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Kalvereir: Kalvene ligger på et godt underlag av halm som hjelper de med å holde varmen. Foto: Kay Arne Aarset<br />

Temperatur på melk ved utfôring<br />

Vær nøye på at temperaturen ved utfôring<br />

bør ligge på 40-42 grader C. Kommer<br />

melken over i stålbøtter eller skåler,<br />

stjeler det kalde stålet mye av varmen.<br />

Vær bevist på å fôre de yngste kalvene<br />

først, da de litt større kalver bedre kan<br />

håndtere temperatursvingninger.<br />

Ikke ta melken fra syke kalver<br />

Kalver med diare må maks miste kun et<br />

melkemåltid. Mister de flere melkemåltider,<br />

mister de også energien til å holde<br />

kroppsfunksjoner i gang, og energi til å<br />

bli frisk. Så hold melkefôringen i gang!<br />

Det er kun hvis melken i seg selv er<br />

årsak til diare, at den må kuttes ut. Det<br />

skjer f.eks. ved fôring av melk med dårlig<br />

hygienisk kvalitet. Melken må da erstattes<br />

med god, hygienisk melk.<br />

God investering:<br />

Et kalvedekken<br />

reduserer<br />

varmetapet fra<br />

kalven slik at<br />

energien fra<br />

melka blir nytta<br />

til tilvekst.<br />

Foto:<br />

Bondevennen<br />

Ikke utsett kalven for trekk<br />

Kalver må aldri utsettes for trekk. Trekk<br />

er en lufthastighet der luften beveger<br />

seg med en hastighet over 0,2 m/sek.<br />

Kalver opp til seks måneders alder produserer<br />

lite varme, og trekk vil føre vekk<br />

den varme som produseres, sånn at kalven<br />

må bruke ekstra energi på å opprettholde<br />

kroppstemperaturen.<br />

Hjelp kalven ved å danne et mikroklima<br />

– eksempelvis med en hytte eller et<br />

halvtak over liggeområdet.<br />

Øk mengden melk i kalde perioder<br />

Kulden gjør at kalven må bruke mye av den<br />

tildelte energi til å holde varmen. Derfor<br />

trenger kalven å tilføres ekstra energi for<br />

å kunne vedlikeholde kroppsfunksjoner<br />

og vokse seg større. Når temperaturen i<br />

kalvens omgivelser kommer under fem-ti<br />

grader C, bør melkemengden økes ca. ti<br />

prosent, hvilket tilsvarer 0,5 – 1 liter melk.<br />

Husk at kalven må ha fri tilgang til<br />

frostfritt vann – også om vinteren.<br />

TINE Rådgivning ønsker å hjelpe deg dersom<br />

du har utfordringer med kalvene. Vi<br />

tilbyr spesifikk rådgivning etter dine behov,<br />

og i samsvar med dine ønsker.<br />

Bønder tilbys også å være med på<br />

Go’kalven – et kalvekurs besående av tre<br />

moduler som omhandler fôring, oppstalling<br />

og helse.<br />

I tillegg arrangeres også kurs i kalvesignaler.<br />

Ta kontakt med din lokale TINE-rådgiver<br />

dersom vi kan bistå.<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 15


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Nedgang i landbruksbranner<br />

2018 ser foreløpig ut til å kunne bli ett bra år hva gjelder branner i landbruket,<br />

med bare seks tilfeller der husdyr har omkommet.<br />

Pål-Arne Oulie, styreleder Landbrukets brannvernkomité<br />

Brannutviklingen for driftsbygninger i<br />

landbruket har en positiv utvikling der<br />

2017 hadde de laveste forsikringsutbetalingene<br />

for landbruksbranner på ti år,<br />

og det laveste antall branner med omkomne<br />

husdyr som er registrert. Innsats<br />

mot brannfarlige el-feil, med bruk av<br />

el-kontroll med varmesøkende kamera,<br />

er hovedforklaringa på nedgangen. (Diagram<br />

1)<br />

10 000 gårdsbruk kontrollert<br />

Etter at Landbrukets brannvernkomité<br />

avdekket at to av tre branntilløp i driftsbygninger<br />

har elektrisk årsak, ble det<br />

i 2014 etablert en el-kontroll tilpasset<br />

landbruksbygg, der det også benyttes<br />

elektrotermografering. Dette avdekker<br />

varmgang i elektrisk anlegg og utstyr effektivt.<br />

Da arbeidet med en spesialtilpasset<br />

el-kontroll startet i 2014, var det 30<br />

branner der husdyrliv gikk tapt. Siden<br />

2014 er det utbedret brannfarlige feil etter<br />

el-kontroller med termografikamera<br />

på nærmere 10 000 gårdsbruk. I tillegg<br />

har forsikringsselskapene innført krav<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

31<br />

45<br />

32<br />

50<br />

Diagram 1. Husdyrbranner<br />

33 36 23<br />

32 30 31<br />

om utringer til mobiltelefon for brannalarmanlegg<br />

og krav til sertifikat for bønder<br />

som utfører varme arbeider. Hittil i<br />

år har det vært seks branner der dyreliv<br />

har gått tapt, men også dette er seks for<br />

mye.<br />

Variasjoner i vest<br />

Hvis brannstatistikken brytes ned for<br />

Sør- og Vestlandet, ser vi fylkesvise for-<br />

Husdyrbranner<br />

Antall husdyrbranner<br />

37<br />

33<br />

17<br />

28 30 14 15<br />

Antall husdyrbruk<br />

8<br />

6<br />

30.06.2018<br />

60000<br />

50000<br />

40000<br />

30000<br />

20000<br />

10000<br />

skjeller. (Diagram 2) For de siste fem<br />

årene har Hordaland og Vest-Agder hatt<br />

en nedgang i antall landbruksbranner<br />

(branner i driftsbygninger med og uten<br />

husdyr), mens Sogn og Fjordane, Aust-<br />

Agder og Rogaland har ikke hatt den<br />

samme nedgangen. Merk at 2018 er oppgitt<br />

med halvårstall, og de øvrige er på<br />

helårsbasis. På landsplan er det nedgang<br />

i antallet branner i driftsbygninger, der<br />

2017 hadde det laveste antallet branner<br />

(137) i femårsperioden og første halvår<br />

2018 har 67 branner.<br />

0<br />

Skjult varme:<br />

Termogram fra<br />

sikringsskap,<br />

tatt av Norsk<br />

Elektro-<br />

Kontroll.<br />

Fargeskala til<br />

høyre viser<br />

temperatur.<br />

Brannskader i Rogaland<br />

Etter 2010 har Rogaland hatt en betydelig<br />

økning i skadeomfanget på branner i<br />

driftsbygninger, og gikk fra å ligge rundt<br />

15 millioner i snitt per år før 2010 til et<br />

snitt på rundt 30 millioner kroner per år<br />

fram til i år. Tallene er indeksregulert for<br />

prisøkning i byggekostnader. Hittil i 2018<br />

er to av fem branner i husdyrbygg i Rogaland,<br />

med en driftsbygning med kylling<br />

og en med storfe. Derimot har ingen griser<br />

mistet livet i brann i Norge hittil i 2018.<br />

(Diagram 3)<br />

Bestill el-kontroll nå<br />

Forsikringsselskapene har gått sammen<br />

om å stille krav om el-kontroll med varmesøkende<br />

kamera for alle husdyrbygg<br />

med et produksjonsomfang som tilsier<br />

krav om brannalarm, veksthus med<br />

16 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

«Etter 2010 har Rogaland hatt en<br />

betydelig økning i skadeomfanget<br />

på branner i driftsbygninger»<br />

PÅL-ARNE OULIE<br />

Sjeldnere syn: Innsats mot brannfarlige<br />

el-feil, med bruk av el-kontroll med<br />

varmesøkende kamera, er hovedforklaringa<br />

på nedgangen i gårdsbranner i 2017.<br />

25<br />

20<br />

15<br />

ANTALL LANDBRUKSBRANNER<br />

elektrisk vekstlys, bruk med varmluftstørke<br />

og forøvrig der det er store bygningsverdier.<br />

Gjensidige og Norges Bondelag har<br />

samarbeidet om en tilskuddsordning for<br />

el-kontroll som hittil har vært på 5 000<br />

kroner. Eika Forsikring har tilsvarende<br />

beløp i tilskudd. Men tilskuddsordningen<br />

avsluttes ved utgangen av 2019 og det anbefales<br />

derfor å være rask med å bestille<br />

el-kontroll for å ha mulighet til å komme<br />

med i tilskuddsordningen.<br />

Flere boligbranner<br />

For boligbranner på gårdsbruk har det<br />

over tid vært en nedgang for Sogn og<br />

Fjordane og Hordaland, og en økning for<br />

Vest-Agder. På landsplan er det en betydelig<br />

økning i boligbranner på gårdsbruk,<br />

og forsikringsbransjen har gått<br />

inn for å gjennomføre el-kontroll med<br />

varmesøkende kamera også i bolighus,<br />

samtidig med at el-kontrollen gjennomføres<br />

i driftsbygningen.<br />

10<br />

5<br />

0<br />

2012 2013 2014 2015 2016 2017 30.06.2018 43281<br />

Aust-Agder Hordaland Rogaland<br />

Sogn og ordane Vest-Agder<br />

Brannerstatning drisbygninger - indeksregulert<br />

Diagram 2. Antall Landbruksbranner<br />

80 000 000<br />

70 000 000<br />

60 000 000<br />

50 000 000<br />

40 000 000<br />

30 000 000<br />

20 000 000<br />

10 000 000<br />

0<br />

Rogaland Hordaland Aust Agder<br />

Sogn og Fjordane Vest Agder Trend landet<br />

30.06.2018<br />

Diagram 3. Brannerstatning driftsbygninger - indeksregulert<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 17


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

– Me er ikkje nikkedokker<br />

Første vara til konsernstyret i Nortura, Sigmund Rangen,<br />

reagerer på det han kallar idiotforklaring av tillitsvalde.<br />

Bothild Å. Nordsletten<br />

Sigmund Rangen, bonde i Hå kommune<br />

på Jæren, har mange års fartstid som<br />

samvirkemedlem – og tillitsvald. I dag<br />

er han både produsentlagsleiar i Tine på<br />

Varhaug, og første vara i konsernstyre i<br />

Nortura.<br />

Rangen reagerer på samvirkekritikken<br />

som starta med bonde Ola-Jørn Tilrems<br />

tekst i Bondevennen nyleg.<br />

– Han framstiller dei tillitsvalde som<br />

lojale nikkedokker som ikkje stiller kritiske<br />

spørsmål. Å hevda at samvirket ikkje<br />

er bondestyrt, er heilt skivebom. Eg<br />

reagerer på denne idioterklæringa av dei<br />

tillitsvalde, seier Rangen.<br />

Høgt under taket<br />

Hå-bonden sjølv seier han har stor tillit<br />

til samvirkesystemet og leiinga.<br />

– Eg tykkjer konsernstyret er veldig<br />

på, og stiller kritiske spørsmål. Så har<br />

me mange skarpskodde bønder og markerte<br />

personlegdomar frå heile landet,<br />

fordelt i ulike råd og utval. Eg kjenner<br />

meg ikkje att i at det ikkje blir stilt kritiske<br />

spørsmål og at ikkje bonden er i i<br />

fokus.<br />

Rangen hevdar det er stor takhøgd for<br />

debatt internt i samvirket.<br />

– Det går ofte ei kule varmt. Eg opplever<br />

å bli høyrt og å få vera med på prosessane.<br />

Så skjer det sjølvsagt at gode<br />

idear ikkje får gjennomslag. Då må ein<br />

gi seg.<br />

– Kjensla av nærleik mellom konsernleiinga<br />

og eigarane, i kva grad har den endra<br />

seg?<br />

– Dette må me vera obs på og ta på<br />

alvor, men eg meiner avstanden er overdriven.<br />

Dei tillitsvalde, både regionalt og<br />

sentralt, er jo berre ein telefon unna.<br />

I same båt<br />

– Samvirka har sett ut ein del oppgåver til<br />

ymse AS. I kva grad opplever du å ha oversyn<br />

med kva som skjer i desse?<br />

– Eg må vera ærleg, dette er ei utfordring.<br />

Eg er komfortabel med AS-etableringane,<br />

når eg veit kva kontroll me har<br />

over dei, men me må følgje med, svarar<br />

Rangen.<br />

Tillit til samvirke: - Eg opplever å bli høyrt og å få vera med på prosessane, seier bonde og<br />

tillitsvald både i Tine og Nortura, Sigmund Rangen.<br />

Han skulle helst sett at bønder både i<br />

og utanfor samvirka heller nytta tida til å<br />

diskutera samfunnsutviklinga enn å kritisere<br />

samvirket.<br />

«Å hevda at<br />

samvirket ikkje<br />

er bondestyrt, er<br />

heilt skivebom.»<br />

– Me bønder er flinke til å dyrka motsettingar,<br />

men når det kjem til stykket, er<br />

det dei same tinga me er opptatt av. Me<br />

vil ha mest mogleg for dei produkta me<br />

skapar på garden. I staden for denne interne<br />

kritikken, burde me debattert kjedemakta<br />

i daglegvarebransjen, liberaliseringa<br />

og dei auka importkvotar, som<br />

styresmaktene gir vekk, seier Rangen.<br />

Står imot<br />

– I kva grad evner eigentleg samvirka å påvirke<br />

samfunnsutviklinga?<br />

– Me har sterke merkevarer. Me evnar<br />

å stå imot med gode, norske produkt,<br />

som det skal vera veldig vanskeleg for<br />

kjedane å kasta ut. Kvalitetsprofilen vår<br />

gjer at me evner til å setta sakskartet,<br />

seier Rangen.<br />

Han meiner dei største samvirkekritikarane<br />

gjerne er dei som leverer til andre<br />

føretak.<br />

– Dei skal rettferdiggjera sine val med<br />

å vera kritiske til Nortura, det er synd.<br />

Dei er hjarteleg velkomne til å vera med i<br />

Nortura og ta diskusjonen internt.<br />

18 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


ATTLEGG<br />

Innstilt som ny leiar i<br />

Norges Bonde- og Småbrukarlag<br />

Kjersti Hoff, frå Løten, er innstilt som ny<br />

leiar i Norges Bonde- og Småbrukarlag<br />

Hoff er føreslått som etterfølgjar i leiarvervet<br />

etter Ann Merethe Furuberg,<br />

som har leia organisasjonen sidan 2010.<br />

Innstillinga på Hoff var einstemmig og<br />

valet finn stad på landsmøtet på Gardermoen<br />

10. og 11. november. Hoff har tidlegare<br />

vore tilsett som fylkessekretær i<br />

Hedmark Bonde- og Småbrukarlag.<br />

Hoff seier i ei pressemelding at ho er<br />

oppteken av mangesysleriet i landbruket<br />

og vil satse på små og mellomstore<br />

gardsbruk over heile landet. Sjølv har ho<br />

drive økologisk mjølkeproduksjon i snart<br />

30 år.<br />

Leiarkandidaten vil jobbe for at landbruket<br />

skal ta vare på ressursgrunnlaget<br />

og produsere mest mogleg mat på dei<br />

ressursane me rår over.<br />

I tillegg til gardsdrifta har Hoff ei stilling<br />

som rekneskapsførar og har erfaring<br />

frå ei rekke tillitsverv, blant anna åtte år<br />

i konsernstyret i Nortura. Ho har tolv års<br />

erfaring frå kommunestyret i Løten, og<br />

sat i åtte år som varaordførar for SV.<br />

Folkerøysting mot avhorning<br />

Sveits er eit av få land i verda med direkte<br />

demokrati. Det betyr i praksis at kven<br />

som helst kan be om folkerøysting for ei<br />

sak, dersom dei klarar å samle saman<br />

minst 100.000 underskrifter.<br />

Den politiske sjefsredaktøren i svenske<br />

Land Landbruk, Lena Johansson,<br />

skriv på sin blogg at stadig fleire saker<br />

omhandlar landbruket.<br />

Bonde Armin Capaul har samla 150.000<br />

underskrifter for eit lovforslag om direktestøtte<br />

til bønder som ikkje vil avhorne<br />

kyrne sine. 80 prosent av alle sveitsiske kyr<br />

er i dag avhorna, ifølge Johansson. Hornaktivisten<br />

Capaul ville i utgangspunktet ha<br />

eit forbod mot avhorning, men var redd for<br />

reaksjonar om han gjekk så langt. Forslaga<br />

skal opp til avstemming i november.<br />

Foto Dreamstime<br />

Nytt konsept for<br />

storfeskolen<br />

Storfeskolen er et utdanningstilbud<br />

innen fruktbarhet og avl, som primært<br />

er rettet mot melkeprodusenter.<br />

Fra 2019 har Geno et nytt konsept<br />

for storfeskolen. Storfeskolekursene<br />

blir modulbaserte og deltakere som<br />

har tatt fire av fem moduler får diplom<br />

og oppnår tittelen Cand.KU.<br />

Storfeskolen vil fra 2019 deles inn<br />

i fem hovedtemaer innen fruktbarhet<br />

og avl på storfe: Brunst og brunstkontroll,<br />

hva påvirker fruktbarheten,<br />

fôring og fruktbarhet, management<br />

og reproduksjonsstyring, avl i egen<br />

besetning.<br />

Fritak for CO 2<br />

-avgift<br />

Det gis fritak for CO 2<br />

- avgiften på naturgass<br />

og propangass i veksthusnæringen<br />

i nasjonalbudsjettet 2019.<br />

- En stor seier for våre medlemmer og<br />

hele veksthusnæringen. Denne kampsaken<br />

har vi jobbet mye for. Vi vil fortsette<br />

vårt arbeid med gode energitiltak i norske<br />

veksthus, sier generalsekretær i Norges<br />

Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg.<br />

Regjeringen la mandag 8.oktober<br />

fram sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett<br />

for 2019 . Her gis det fritak<br />

for CO 2<br />

- avgiften på naturgass og propangass<br />

i veksthusnæringen.<br />

Meberg anser bestemmelsen som<br />

avgjørende for næringens fremtid.<br />

- Det er en fornuftig beslutning fra regjeringen,<br />

fordi ordningen gir næringen<br />

fortsatt mulighet til utvikling og<br />

vekst.<br />

Veksthusnæringen har jobbet med<br />

energitiltak i mange år, og har selv satt<br />

seg høye mål for smart energibruk og reduksjon<br />

av CO 2<br />

- utslipp.<br />

– Vi jobber med dette kontinuerlig i<br />

samråd med FoU-miljøene og Enova. Det<br />

krever investeringer og det tar tid, men<br />

det blir gjennomført, og det gjøres på en<br />

bærekraftig måte. Vi vil fortsette å jobbe<br />

mot gode miljø- og klimatiltak, sier Meberg.<br />

Kilde: Norsk gartnerforbund<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 19


Fyrar med fornybar flis<br />

Prosjektet Gardsvarmeanlegg Vestlandet vil lokke fleire bønder<br />

til å gjere som Jo Pollestad: Å bytte frå fossil til fornybar energi.<br />

Jane Brit Sande<br />

Jo Pollestad har hatt flisfyring på garden<br />

i fem år. Han har ikkje angra på at han<br />

kutta ned på gassforbruket. Produksjonen<br />

av slaktekylling tel 300 000 dyr, og<br />

går føre seg i seks forskjellige avdelingar<br />

på totalt 3,5 daa, på garden på Nærbø,<br />

Jæren.<br />

– Eg nyttar meir varme enn fliskjelen<br />

har kapasitet til, så eg supplerer med to<br />

gasskjeler som er knytt til same varmeanlegget.<br />

Den har eg også i reserve om<br />

noko ikkje skulle fungera. Om eg hadde<br />

hatt stor nok fliskjele, ville eg fortsatt<br />

hatt reserveløysinga. Varmen er avgjerande<br />

for produksjonen, seier bonden.<br />

– Det er slakteriet som planlegg innsett<br />

i kyllinghuset, og det gjer det vanskeleg<br />

for meg å legge opp til eit jamt<br />

varmebehov. Eg kan til dømes ha periodar<br />

der eg har små kyllingar i fleire hus,<br />

og då er varmebehovet stort, forklarar<br />

han.<br />

Gass var lenge den einaste energikjelda<br />

i kyllinghusa. Etter at flisfyringsanlegget<br />

kom på plass, har Pollestad<br />

også bygd nytt kyllinghus. Det stod klart<br />

i august i fjor.<br />

– Det går mest varme når eg har små<br />

kyllingar, men det kan vere behov for<br />

varme gjennom heile innsettet for å sikre<br />

luftkvaliteten. Eg nyttar stort sett varme<br />

kvar dag heile året. Teljaren på fliskjelen<br />

har i løpet av fem år bikka 2,5 millionar<br />

kWh, seier han.<br />

Trygve Håland på Jæren leverer flis<br />

til Pollestad, som betaler 225 kr/m 3 . Han<br />

anslår at han årleg nyttar kring 7-800 m 3<br />

flis, gitt god kvalitet. Ein lauskubikk med<br />

flis produserer 750 kWh. Grovt rekna<br />

kjem energiprisen på 30 øre/kWh.<br />

Prosjektet<br />

Karl Ludvig Ådland, frå Nærenergi i Tysvær<br />

kommune, er også på besøk hjå Pollestad.<br />

Ådland er engasjert av fylkesmennene<br />

i Rogaland og Hordaland som rådgivar i<br />

prosjektet Gardsvarmeanlegg Vestlandet.<br />

Tiltaket er støtta av Innovasjon Norge. Interesserte<br />

bønder kan kontakte Ådland direkte<br />

(sjå boks). Målet med prosjektet er å<br />

få fleire bønder til å nytte seg av fornybare<br />

energikjelder. Ådland si oppgåve vil vere å<br />

hjelpe bønder med å kartlegge behov og<br />

moglegheiter på eigen gard.<br />

– Flisfyring har fleire positive sider. Jo<br />

Pollestad nyttar årleg 500 000 kWh frå ei<br />

fornybar energikjelde, i staden for frå ei<br />

fossil. Det er betre for miljøet og er økonomisk<br />

konkurransedyktig samanlikna<br />

med andre energikjelder, seier han.<br />

– Eg vil sette meg ned saman med<br />

den enkelte bonden for å kartlegge energibruk<br />

og effektbehov knytt til produksjonen<br />

og bygningsmassane, og finne ut<br />

kva slags løysing med flisfyring som vil<br />

fungere best på den enkelte gard. Eg vil<br />

også hjelpe til med investeringskalkylane,<br />

seier Ådland.<br />

Investeringskostnad<br />

Det er mykje som slår inn på sluttprisen<br />

på eit flisfyringsanlegg, men Ådland<br />

reknar at summen vil starte på ein halv<br />

million kroner og oppover. Dersom ein<br />

kan klare seg med eit vedfyrt anlegg, er<br />

investeringa noko rimelegare.<br />

– Fyringskjel og matesystem, moglegvis<br />

eit eige energirom høyrer med, og så<br />

skal det leggast varmerøyr. Det har også<br />

noko å seie kor mange bygningar dette<br />

anlegget skal nå. Nokon vel at anlegget<br />

også skal varme opp bustad, garasje,<br />

verkstad, og så vidare, forklarar han.<br />

– Dei som har tilgang til eigen skog,<br />

20 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


Ny bruk av gjødsellager: Flisfyringsanlegget<br />

har fått plass i eit ombygd gjødsellager.<br />

Fyringskjelen er plassert bak veggen.<br />

Teleskoplastaren er praktisk når<br />

Pollestad skal fylle på med flis.<br />

«Kvart år har eg brukt mindre<br />

pengar på energikostnadar»<br />

JO POLLESTAD<br />

og dermed eige råstoff, kan få ein utruleg<br />

billeg energi om dei nyttar flisfyring,<br />

seier Aadland.<br />

Då Pollestad investerte i 2012, vart<br />

kostnaden på rett over ein million kroner.<br />

Det inkluderer fliskjele, matesystem<br />

og vassboren varme i alle avdelingane.<br />

Pollestad har valt å montera spiraflex<br />

varmerøyr i veggane. Det er i tillegg golvvarme<br />

i det nye kylllinghuset, og i to av<br />

dei gamle avdelingane.<br />

– Det er eg veldig nøgd med, seier<br />

han.<br />

Bonden bygde om og tilpassa eit gammalt<br />

gjødsellager for å få eit funksjonelt<br />

rom til fyringskjele og matesystem.<br />

– Eg fekk tilskot frå Innovasjon Norge<br />

til investeringa. Kvart år har eg brukt<br />

mindre pengar på energikostnadar, seier<br />

Pollestad nøgd.<br />

Lønsemd<br />

Pollestad synast det er vanskeleg å gi eit<br />

nøyaktig svar på kor lønsam flisfyringsinvesteringa<br />

har vore.<br />

– Det er mange faktorar som speler<br />

inn på økonomien her på garden. Me har<br />

produsert same tal kyllingar i mange år,<br />

men produksjonskrava har endra seg<br />

mykje. Omfanget av produksjonen har<br />

auka år for år. Kyllingane skal ha meir<br />

plass, veks fortare og slaktevekta har<br />

auka. Dess meir effektiv produksjon,<br />

dess viktigare er det med optimale forhold,<br />

spesielt med tanke på luftkvalitet.<br />

Det viktigaste for lønsemda er produksjonsresultatet.<br />

Med eit godt varmeanlegg<br />

og rimeleg energi er det nok lettare<br />

å tilføre den varmen som må til for å<br />

optimalisere produksjonen. Det kan fort<br />

løne seg, både for økonomien og for dyrevelferda,<br />

å vere litt raus med varmen,<br />

seier han.<br />

Retta mot kyllingprodusentar<br />

I Rogaland vil prosjektet Gardsvarmeanlegg<br />

Vestlandet rette seg mot kyllingprodusentar.<br />

Ådland forklarar at<br />

dette er den husdyrproduksjonen som<br />

nyttar mest varme. Det ekskluderer likevel<br />

ikkje bønder med andre produksjonar<br />

til å søke om deltaking. I Hordaland<br />

vil prosjektet i tillegg til gardsbesøk<br />

òg gjennomføre to fagdagar med temaet<br />

gardsvarmeanlegg. Pollestad treng eit<br />

større, betre og meir funksjonelt flislager,<br />

og kjem til å søke Innovasjon Norge<br />

om midlar til dette. No lagrar han flisa<br />

i ein gammal gjødselkjellar, som kan<br />

romme 100 m 3 med flis.<br />

– Eg bestiller som regel kring 70 m 3<br />

flis kvar gong, og får levert flis kvar månad,<br />

seier han.<br />

– Med eit nytt lager kan eg bestille<br />

større kvanta. Eg vil også ha to rom i<br />

lageret. Dersom eg får eit parti med litt<br />

dårlegare kvalitet, kan dette lagrast for<br />

seg, så kan eg blanda det med flis av betre<br />

kvalitet, som eg kan lagra i den andre<br />

delen.<br />

Vassboren varme<br />

Samstundes som Pollestad installerte<br />

flisfyringsanlegget, starta også eit heilt<br />

nytt tilvere med vassboren varme. Flisfyringa<br />

gjer varmejobben.<br />

– Det er ein heilt utruleg forskjell,<br />

samanlikna med før eg fekk vassboren<br />

varme, seier Pollestad.<br />

Fram til 2012 hadde han direktefyrt<br />

gassoppvarming i alle avdelingane.<br />

– Temperaturen i huset er mykje meir<br />

stabil, og det er lettare å få til ein god og<br />

jamn kyllingflokk. I kyllinghus fyrer me<br />

for god luftkvalitet, riktig temperatur og<br />

luftfuktighet, og då er det viktig å bruke<br />

nok varme, seier den erfarne bonden.<br />

Flisprat: Karl Ludvig Ådland (t.h.) frå Nærenergi i Tysvær kjem til å gi individuell rådgiving.<br />

Jo Pollestad har hatt flisfyring på garden sidan 2012.<br />

Gardsvarmeanlegg Vestlandet:<br />

Innovasjon Norge og fylkesmennene<br />

i Hordaland og Rogaland ønsker<br />

at fleire bønder nyttar fornybare<br />

kjelder til varmeproduksjon<br />

på garden sin. Dette gjeld ved- og<br />

flisfyrte anlegg. Det er også døme<br />

på prosjekt med solceller i kombinasjon<br />

med flis.<br />

I haust kan bønder som er nysgjerrige<br />

på dette få rådgiving heime<br />

på garden sin. Rådgivinga som blir<br />

gitt er nøytral, og vil ikkje være<br />

bunde opp mot leverandørar eller<br />

andre tilbydarar på feltet.<br />

Interesserte bønder bes kontakta<br />

Karl Ludvig Ådland i Nærenergi<br />

Norge så snart som råd.<br />

E-post: karl.ludvig@narenergi.no<br />

Mobil: 480 35 952<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 21


KJØKKENHAGEN<br />

Margunn Ueland<br />

Oppvaksen på Ueland gard i Heskestad.<br />

Har vore journalist i Aftenbladet i 38 år,<br />

men hageentusiasten er nå ”bybonde”,<br />

bloggar, kurs- og foredragshaldar.<br />

Blogg: www.margunnskjokkenhage.no<br />

Av jord er du komen, til jord skal du bli<br />

Eg likar oktober. Sjølv om det er litt vemodig<br />

å sjå at det eine bedet etter det<br />

andre blir tomt. Men ennå er det mykje<br />

mat att.<br />

Etter at vind og plaskregn hadde herja<br />

i vekesvis, såg det ruske ut i pallekarmane<br />

med sommarblomar. Fleire av dei<br />

høge maisplantene låg meir vassrette<br />

enn oppreiste. Squashplantene var blitt<br />

til eit stusseleg syn.<br />

Kast ikkje avfallet!<br />

Då gjer det godt å rydda opp. «Takk for<br />

innsatsen», seier eg til dei. «Takk for oss<br />

og godt stell. Vår tid er omme. Godt du<br />

skal gjera oss om til god jord for komande<br />

generasjonar», svarar dei.<br />

Så hamnar plantene anten i kompostbingen<br />

(eg har både ein stor kaldkompostbinge<br />

og to varmkompostbingar),<br />

eller i botnen av pallekarmar. I pallekarmane<br />

har eg grov kompost og lauv på<br />

toppen. «Maisskogen» og squashplantene<br />

var nok til å fylla to pallekarmar. I alle<br />

fall når eg spedde på med nokre avkappa<br />

staudar og bregnar og to store krukker<br />

med pjuskete blodbeger og gammal jord.<br />

Leikeplasshagen: Ennå mat i beda. Nokre av pallekarmane er rydda for sommarblomar<br />

og sommarsquash. Maisplantene har eg kappa ned og georginene har eg teke opp.<br />

Dei tome beda har fått ei dyne av lauv.<br />

Eg er i mitt ess når eg får halda på<br />

med dette: Få bruka litt krefter, bli skitten.<br />

Gjera avfall om til jord, gjera bed og<br />

karmar klare til våren, det er jo herleg!<br />

Knollar i kjellaren<br />

Georgineknollane må i hus før frosten<br />

kjem. Eg spyler av molda og legg dei til<br />

tørk. Så gjeld det å finna ein frostfri og<br />

kjøleg stad dei kan liggja over vinteren.<br />

Heldigvis har eg ein snill bror med kjellar.<br />

Dei avkappa plantene hamna sjølvsagt<br />

i kompostbingen.<br />

Farvel tomatar, hallo pelargoniar<br />

Også agurk- og tomatplantene i drivhuset<br />

landar i komposten denne månaden,<br />

sjølvsagt også den gamle jorda i potter<br />

og kassar. I fjor putta eg heile sulamitten<br />

Eg haustar inn etterkvart: Fremst: Grønkål<br />

som skal bli til chips. Rødbeter og bladbeter<br />

skal bli til både suppe og juice. Selleristang,<br />

god i salat saman med eple og valnøtter.<br />

i ein stor kasse av to doble dørkarmar og<br />

toppa med kompost. Så var naboungane<br />

med og stakk ned kvitløkfedd. Kvitlauken<br />

fekk ei dyne av lauv over seg, og i sommar<br />

fekk me masse fin kvitlauk. Knallgod!<br />

Kvitlauk må me setja også i år, det<br />

er sikkert og visst.<br />

Siste rest av tomatar plukkar eg sjølvsagt<br />

inn. Av dei grøne lagar eg chutney<br />

(kok opp saman med eple, løk, paprika,<br />

rosiner, eddik, sukker og krydder som<br />

ingefær og kanel).<br />

Sånn, då blei det betre plass i drivhuset<br />

til pelargoniane. Blei til og med plass<br />

til ein stol! Perfekt stad for ein varm kopp<br />

te medan regnet piskar på rutene.<br />

Innhausting og la stå<br />

Spenning byr denne månaden på, med<br />

store temperatursvingingar. Ein morgon<br />

er temperaturen tre grader og eit<br />

av graskara har skifta farge over natta.<br />

Nokre dagar etterpå skin sola og gradestokken<br />

viser 17 grader!<br />

22 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


KJØKKENHAGEN<br />

«Eg er i mitt ess når eg får halda på med<br />

dette: Få bruka litt krefter, bli skitten.»<br />

Er det ikkje flott?: Spisskål «Kalibos».<br />

Mitt fyrste år med kjøkkenhage trudde<br />

eg alt måtte haustast innan oktober. Andre<br />

året tenkte eg grønsakene måtte i<br />

hus innan november. Nå veit eg at mykje<br />

kan stå til desember, - ja kanskje til jul<br />

og endå lenger.<br />

Graskara må me ta inn før det blir frost.<br />

Ikkje legg dei i kjøleskapet, men i romtemperatur.<br />

Du kan ha dei i stova til pynt<br />

om du vil, i månadsvis før du lagar mat<br />

av dei: Gode omnsbakte, i supper, grateng,<br />

curry, pai, formkake.<br />

Knutekål, brokkoli, blomkål, spisskål et<br />

me nok opp før november. Desse planta<br />

eg ut på seinsommaren etter opptak av<br />

jordeple. Spisskål «Kalibos» er eit av favorittkåla<br />

mine: Mørkegrøne digre dekkblad<br />

med lilla bladnerver og lilla, spisst<br />

kålhovud. Og for ein smak! Søt og mild.<br />

Derfor super i råkost (raspar saman med<br />

eple, hasselnøtter, litt sitron og olivenolje).<br />

Raudbeter (andre avling) plukkar eg inn<br />

litt etter litt. Lagar juice, raspar til råkost,<br />

kokar supper, mos, syltar, steiker i omnen.<br />

Ikkje «persilleblad»: Bladpersille og<br />

ringblom. Ingen sveklingar.<br />

Gulerøtene – ungane får nappa opp nokre<br />

kvar gong dei går forbi.<br />

Salat og New Zealandsk spinat greier<br />

seg også knasande godt.<br />

Sellerirot hadde eg ståande ute til nyttår<br />

i fjor. Satsar på det går bra også i år. Eg<br />

plukkar bare inn når eg får veldig lyst<br />

på sellerimos eller for å få god smak på<br />

suppa.<br />

Mangold/bladbete toler nokre frostgrader.<br />

I fjor overlevde dei til og med fem<br />

Staseleg: Svartkål, også kalla palmekål,<br />

italiensk grønkål og dinosaurkål.<br />

minusgrader, men då det blei sju kuldegrader,<br />

gav dei opp.<br />

Persillen er heller ikkje noko «persilleblad»,<br />

men ein robust krydderurt. Eg<br />

satsar på at årets italienske bladpersille<br />

er like herdig som kruspersillen eg hadde<br />

for nokre år sidan. Den greidde seg<br />

heile vinteren og grodde vidare som bare<br />

det neste vår.<br />

Tøffaste er grønkål og svartkål. Av dei<br />

kan eg brekka av sprø, friske blad heilt<br />

fram til neste sesong.<br />

Jordfabrikk: Nederst i pallekarmane<br />

ligg oppkappa maisplanter, squash,<br />

stauder og bregner. På toppen: Kompostjord<br />

laga av det som i vår var planteavfall.<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 23


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Ny rapport: Korleis trygge europeisk<br />

Biokol, vekselbruk, og lokal matproduksjon. Det er mange måtar<br />

å styrka det europeiske jordsmonnet på, ifølgje ein ny rapport.<br />

Bothild Å. Nordsletten<br />

Den europeiske debatten om jord stilna<br />

etter at EU-kommisjonen trakk framlegget<br />

til eit eige jorddirektiv i 2014. Utanfor<br />

EU-maskineriet, derimot, har det internasjonale<br />

jordåret i 2015, FN sine bærekraftsmål,<br />

samt ei mengd mindre initiativ,<br />

sytt for at den globale merksemda<br />

om jord er aukande.<br />

Nyleg lanserte EASAC, samanslutninga<br />

av vitskapsakademi i Europa (Noreg<br />

er med), rapporten “Opportunities for<br />

soil sustainability in Europe”. Samanhengen<br />

mellom biomangfaldet under<br />

og over bakken, samt jorda som ressurs<br />

i det moderne landbruket, står sentralt.<br />

Styrka kunnskapen<br />

Rapporten viser til at 12 millionar hektar<br />

matjord årleg vert utsett for ymse formar<br />

for utarming globalt. Konklusjonen er at<br />

europeiske styresmakter må ta i bruk<br />

dei høva som finst til å sikre matjorda,<br />

og berekraftig drift av den. Klimaendringane,<br />

nedbygging, tap av mikroliv, tap av<br />

karbon og organisk material, erosjon og<br />

ulike formar for forureining, blir peikt på<br />

som faktorar som utarmar jordsmonnet.<br />

Samstundes løftar rapporten fram metodar<br />

som kan bidra til å snu utviklinga,<br />

og bygge opp att jorda.<br />

Mindre nedbygging, oppbygging av organisk<br />

material og biologisk mangfald i<br />

jorda, vekselbruk og nedmolding av biokol,<br />

er berre nokre få av dei mange måtane<br />

som blir halde fram. Dei europeiske<br />

landa blir også oppmoda til å styrka<br />

kunnskapen om alle samfunnstenestane<br />

som jorda syter for, slik som vassreinsking<br />

og biomangfald.<br />

Reidun<br />

Pommeresche<br />

Utsett: Den europeiske matjorda må drivast med fleire og meir berekraftig metodar,<br />

kjem det fram i ein ny rapport. Til dømes kan meir bruk av fangvekstar, slik som<br />

nitrogenfikserande kløver, vera lurt.<br />

Meir merksemd i Noreg<br />

Reidun Pommeresche held mellom anna<br />

kurs i «Jordlappen» for bønder som ynskjer<br />

å få betre kjennskap til jorda si.<br />

Ho forskar og arbeider med biologisk<br />

mangfald og jord ved Norges senter for<br />

økologisk landbruk, Norsøk. Pommeresche<br />

har sett på rapporten og stadfestar<br />

at tema jord er i ferd med å bli meir aktuelt,<br />

også i Noreg.<br />

– Det er kanskje lettare å snakka om at<br />

matjord forsvinn andre stader, men eg opplever<br />

auka merksemd om kor viktig jorda<br />

er, også her, seier ho til Bondevennen.<br />

Meir ekstremver også i Noreg er ein<br />

viktig grunn til det, meiner ho.<br />

– Nett no er det karbonlagring i jord<br />

som er i fokus. Me ser at avlingane ikkje<br />

aukar som før, samstundes som nasjonale<br />

mål er sett om auka matproduksjon,<br />

- samstundes som me legg matjord<br />

under vegar og bygg. Jord er inne i mange<br />

fagområde. Det er likevel vanskeleg å<br />

einast om felles mål for korleis me best<br />

tek vare på den.<br />

Positive tiltak<br />

Forskaren peiker på større variasjon i<br />

nedbør som ei av dei største utfordringane<br />

for jordsmonnet i Noreg.<br />

– Når nedbøren blir meir ekstrem, blir<br />

det viktigare og vanskelegare, å ha jord<br />

som toler mykje vatn. God jordstruktur,<br />

vass-stabile jordaggregat og grønt plan-<br />

24 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

jord?<br />

tedekke heile året blir viktig, slik at<br />

jorda og næringsstoff ikkje blir vaska<br />

vekk. På areala med lite organisk<br />

material, kan kompost og biokol vera<br />

med å auke moldinnhaldet og betre<br />

jordstrukturen, seier Pommeresche.<br />

Ho forklarar korleis planter bind<br />

økosystemet over og under bakken<br />

saman og gjev næring til sopp, bakteriar<br />

og meitemark, som saman med<br />

planterøtene held på jorda.<br />

– Ein del tiltak som underkultur og<br />

fangvekstar kjem til å bli meir aktuelle<br />

og i konvensjonelle system. No<br />

prøver me til dømes ut frøblandingar<br />

for underkulturar som heiter Carbon<br />

fix, og for fangvekstar som heiter Biodiversitetsblanding.<br />

Dette er viktige,<br />

positive tiltak, seier Pommeresche.<br />

– Er me tilstrekkeleg opptatt av<br />

jordsmonnet vårt?<br />

– Nei. Men det er viktig å skapa<br />

begeistring, og å bygge kunnskap om<br />

kvifor jorda er viktig, og om kva tiltak<br />

som kan væra aktuelle for den enkelte,<br />

eller i delar av landet , heller enn<br />

satse på like tiltak i heile landet, seier<br />

Pommeresche.<br />

Faksimile: Rapporten «Moglegheiter<br />

for bærekraft i europeisk jord»<br />

Mange tilfelle av<br />

eikenøttforgifting<br />

Fleire bønder har i haust opplevd at sau og lam på<br />

beite har blitt sjuke og døydd av eikenøttforgifting.<br />

Jane Brit Sande<br />

Sauebonde Siri Tau Ursin, frå Tau i Rogaland,<br />

har mista ein sau og seks lam<br />

grunna eikenøttforgifting.<br />

– Eg merka at dyra vart sjuke, og<br />

hadde inne dyrlege. Etter kvart som dyra<br />

også døydde vart dei sende inn til obduksjon.<br />

Då kom det fram at dei hadde ete eikenøtter,<br />

og døydde av forgifting, seier ho.<br />

– Eg visste ikkje at eikenøtter er farleg<br />

for sau. Etter å ha delt dette i forskjellege<br />

landbruksrelaterte grupper på Facebook,<br />

kom det fram at eg ikkje er den<br />

einaste. Dyrlegen har meldt tilbake om<br />

at det i år er fleire tilfelle av eikenøttforgifting<br />

enn normalt, seier Tau Ursin.<br />

Mange tilfelle på obduksjonsbordet<br />

Cecilie Ersdal, førsteamanuensis ved Veterinærhøgskulen<br />

si avdeling i Sandnes,<br />

stadfestar at det i år er langt fleire tilfelle<br />

av eikenøttforgifting enn det plar vere.<br />

– Me plar oppleve eit eller to tilfelle<br />

kvart år, oftast i Rogaland. Nokre år stiller<br />

me ikkje diagnosen i det heile tatt. I år har<br />

me hatt tilfelle frå Lyngdal i Vest-Agder,<br />

Ulvik i Hardanger, samt fleire forskjellige<br />

stader i Rogaland. På ei veke fekk me inn<br />

tilfelle frå fem forskjellege besetningar.<br />

Det er unormalt mykje, seier Ersdal.<br />

– Eikenøtter er også giftige for storfe<br />

og hest, seier ho.<br />

Fleire faktorar<br />

Det er garvestoff i eikenøttene som er<br />

syndaren.<br />

– Me veit ikkje kor store mengder med<br />

eikenøtter som skal til for at sauene skal<br />

bli forgifta, då det er fleire faktorar som<br />

speler inn. Innhaldet av garvestoff i nøttene<br />

varierer. Det ser ut til at dei grøne<br />

nøttene har eit høgare nivå enn dei brune,<br />

som er blitt modne. Dersom sauen<br />

har ete mindre gras enn normalt kan<br />

dette også ha noko å seie. Sauen kan då<br />

ete meir av planter han elles ikkje plar<br />

ete, og kanskje vere meir mottakeleg for<br />

giftstoffa. I år har ikkje beitesituasjonen<br />

vore særleg god, og det har også vore<br />

mykje eikenøtter på bakken på grunn av<br />

sterk vind, seier Ersdal.<br />

Forgifting: Både veterinærar og bønder<br />

melder om fleire tilfelle av eikenøttforgifting<br />

av sau og lam, enn det dei har opplevd<br />

tidlegare. Illustrasjonsfoto: Dreamstime.<br />

Også lauvet inneheld garvestoff, men<br />

Ersdal seier at det er særleg nøtter ein<br />

finn i vomma under obduksjon.<br />

Tre til sju dagar<br />

Sjukdomsforløp avheng av mengda nøtter<br />

som dyret har fått i seg. Ersdal seier<br />

sjukdomsteikna viser seg gradvis.<br />

– Først kan du sjå at dyra er litt nedstemte,<br />

sluttar å ete, og får ei unormal<br />

åtferd. Etter kvart får dei også diaré. Det<br />

tek mellom tre og sju dagar frå dei har<br />

begynt å ete eikenøttene, til dei døyr av<br />

forgifting, seier ho.<br />

– Forgiftinga gir stans i vomma, og<br />

skadar i tarm og nyrer. Nokre kan bli<br />

friske, men det avheng av omfanget av<br />

skadane, seier veterinæren.<br />

– Kan bonden gjere noko for dyr som er<br />

blitt forgifta?<br />

– Det kan hjelpe med det me kallar<br />

symptomatisk behandling. Då må bonden<br />

sjå til at sauen får i seg væske, godt<br />

fôr, og dei kan også nytte aktivt kol eller<br />

matolje. Diverre er prognosane dårlege<br />

ved forgifting forårsaka av eikenøtter.<br />

Avliving bør difor vurderast, seier Ersdal.<br />

Ho rår bønder med eik på beite om ikkje<br />

å ha sau i nærleiken av trea.<br />

– Eit anna tiltak kan vere å gjerde inn<br />

det området der ein veit nøttene dett<br />

ned, men det beste er å unngå dette området<br />

heilt.<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 25


LESARBREV<br />

«... det burde liggja ein 0-visjon<br />

til grunn for jordvernet.»<br />

OLAF GJEDREM<br />

Regjeringa sin jordvernstrategi<br />

er for passiv!<br />

I samband med statsbudsjettet for 2019,<br />

har regjeringa lagt fram ein oppdatert<br />

nasjonal jordvernstrategi, etter eit stortingsvedtak<br />

i februar i år. I arbeidet med å<br />

oppdatera strategien, blei blant anna jordvernorganisasjonane<br />

invitert til å koma<br />

med innspel på møte med statsråden.<br />

Eit av dei viktigaste innspela me kom<br />

med, var å ytterlegare redusera arealet<br />

for omdisponering innan 2024, altså ei<br />

halvering av dagens mål på 4000 da, til<br />

maksimum 2000 da per år.<br />

På same måte som FN sitt klimapanel<br />

ser eit behov for ei raskare utfasing<br />

av fossile kjelder til energi og industriproduksjon,<br />

treng me ei skjerping av<br />

jordvernmålet. Det grøne skiftet og ein<br />

aukande betydning av å produsere meir<br />

biomasse, som basis for mat, industriproduksjon<br />

og energi, betyr at me nå må<br />

setja inn kraftigare tiltak for å redusera<br />

nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.<br />

I tillegg, og som verktøy for å få til<br />

denne reduksjonen, meiner jordvernorganisasjonene<br />

at følgjande tiltak må til,<br />

(regjeringa sin posisjon i kursiv):<br />

−−<br />

Styrking av vern i jordlova i samband<br />

med omdisponering av dyrka mark<br />

etter plan- og bygningsloven.<br />

• Regjeringa meiner jordlova er streng<br />

nok.<br />

−−<br />

Betre regional planlegging, utarbeiding<br />

av kommunale og regionale jordvernmål.<br />

• Regjeringa ynskjer å styrke regional<br />

planlegging, men nemner ikkje kommunale<br />

og regionale jordvernmål.<br />

−−<br />

Arealbudsjett og - regnskap over dyrka<br />

mark, må administrerast av fylkesmannen<br />

• Regjeringa kommenterer ikkje dette.<br />

−−<br />

Skjerping av fylkesmannen og fylkeskommunen<br />

sin adgang til motsegn<br />

mot planar om nedbygging av dyrka<br />

og dyrkbar jord<br />

• Regjeringa stoler framleis på betre<br />

jordvern med lokalt sjølvstyre enn<br />

meir aktiv bruk av motsegn.<br />

−−<br />

Forbod mot opsjonsavtalar knytt til<br />

dyrka og dyrkbar mark<br />

• Regjeringa ynskjer ikkje forbod,<br />

men vil ha ei utredning av krav om<br />

å tinglysa opsjonsavtalar som gjeld<br />

dyrka og dyrkbar mark. Landbruksdirektoratet<br />

har alt utreda og støtta<br />

tiltak om tinglysing. Her forventar vi<br />

at Stortinget gir ein klar marsjordre<br />

til regjeringa om at det er utreda nok,<br />

nå trengs det handling!<br />

−−<br />

Skjerping av krav om større hensyn til<br />

jordvernet i samband med bygging av<br />

infrastruktur, også knytt til midlertidige<br />

deponi og riggområde.<br />

• Regjeringa vil fylja opp arbeidet med<br />

jordverninteressene i arbeidet med<br />

gjennomføring av Nasjonal transportplan,<br />

men peikar bare på gjeldande<br />

praksis.<br />

−−<br />

Krav til nydyrking og planmessig flytting<br />

av mold/matjord i samband med<br />

omdisponering.<br />

• Regjeringa peikar på at det er fleire<br />

jordflyttingsprosjekt kor bl.a. Nibio er<br />

involvert, og meiner desse må evaluerast<br />

før det vert gjort tiltak.<br />

−−<br />

Forbud mot bygging av parkeringsplassar,<br />

boligbygg og næringsbygg på<br />

dyrka eller dyrkbar mark.<br />

• Regjeringa kommenterer ikkje dette<br />

−−<br />

Innskjerping når det gjeld bruk av<br />

dyrka mark til bygningar, vegar og<br />

permanente oppstillingsplassar innan<br />

landbruket.<br />

• Regjeringa vil utreda generell søknads-<br />

og meldeplikt i jordlova for å<br />

regulera landbruket si eigen nedbygging.<br />

−−<br />

Utredning av regionale jordvernfond<br />

som verkemiddel til finansiering av<br />

jordverntiltak<br />

• Regjeringa kommenterer ikkje dette.<br />

Sjølv om ein ser ei gradvis endring i regjeringa<br />

si tilnærming til å imøtekoma<br />

Stortingets krav og presiseringar når<br />

det gjeld jordvernstrategien, går det etter<br />

jordvernorganisasjonen si oppfatning<br />

altfor tregt, og det burde liggja ein 0-visjon<br />

til grunn for jordvernet.<br />

Som jordvernorganisasjon, set me vår<br />

lit til at Stortinget gir ei endå klarare innskjerping<br />

i den endelege behandlinga av<br />

den oppdaterte jordvernstrategien.<br />

Møte med næringskomiteen i Stortinget<br />

for å foreslå at komiteen tek våre<br />

forslag med i behandlinga av statsbudsjettet<br />

for 2019, vart gjennomført onsdag<br />

17.10.<br />

Olaf Gjedrem,<br />

Jordvernforeningen i Rogaland, på vegne<br />

av alle dei regionale jordvernforeningane<br />

og -alliansane i Norge.<br />

LESARBREV<br />

Noko å melde?<br />

Send teksten til<br />

post@bondevennen.no<br />

Hald teksten kort<br />

og poengtert.<br />

26 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


ATTLEGG<br />

Frå skrell til mjøl<br />

Studentar ved Danmarks tekniske universitet (DTU) har kome<br />

opp med ein innovativ måte å nyttiggjera biprodukt frå grønsaksproduksjon<br />

på.<br />

Frukt- og grøntleverandøren Green Engros oppmoda studentane<br />

til å tenka utanfor boksen for å finna måtar å utnytta<br />

selskapet sin årlege produksjon av 100 tonn biologisk avfall på.<br />

Fram til i dag har avfallet frå produksjon av snittgrønsaker og<br />

juice blitt til biogass eller gjødsel, og utgjort ei utgift. No har<br />

studentane ved DTU utvikla eit gulrotmjøl av gulrotskrellet og<br />

massen som er att etter juiceproduksjon. Det gylne mjølet skal<br />

kunne erstatta opptil halvparten av kveitemjølet i vanlege oppskrifter.<br />

Ved å skapa eit nytt produkt bidreg studentane dermed<br />

til at Green Engro potensielt kan omgjera ei utgift til ei inntekt.<br />

Selskapet og studentane skal no samarbeida om å vidareutvikla<br />

ideen. Dei håpar at gulrotmjølet vil vera på marknaden neste år.<br />

Kjelde: Studentane ved DTU<br />

Gullegodt?: Gulrotmjøl<br />

FAGLAG OG MØTE<br />

Rogaland<br />

Fagmøte Forum Gris og Fiskå<br />

Mølle<br />

TID: 25. oktober - kl. 19:30<br />

STED: Bryne Kro & Hotell<br />

Harald Øglend presenterer PigLog - Registrerings-<br />

og oversiktsverktøy for svineprodusentar.<br />

Armando Oropeza - fôring og dyrevelferd<br />

slaktegris<br />

Det blir servert mat etter møtet.<br />

Helsing Forum Gris og Fiskå Mølle<br />

Haustfest i Vibå 4H<br />

fredag 19. oktober i Hognestadhallen.<br />

Festen begynner kl. 19.00, men dørene<br />

åpner kl. 18.00.<br />

Underholdning, lapskaus, merkeutdeling<br />

og loddsalg.<br />

Alle velkomne!<br />

Styret<br />

Busstur med Time Sau og Geit<br />

Me reiser frå Undheim handelslag laurdag<br />

3. november kl. 09.30 og reknar med<br />

å vera tilbake ca. kl. 15.30-16.<br />

Me reiser gjennom Bjerkreim Vindkraftverk<br />

og ser på vindmølle parken, vidare til<br />

Stavtjørn for å eta middag.<br />

Etter middagen går turen til Veen og me<br />

får omvising hos Halvard.<br />

Der vart det og mogleg med litt smaksprøvar<br />

av geit.<br />

Heim via Gloppedalsurå og Oltedal.<br />

Eigenandel for turen 200,- påmelding til<br />

Ådne Øverland 991 58 881 innan 29/10<br />

Styret<br />

Årsmøte i Riska Bondelag<br />

23. oktober kl 19.30 på Hauatun<br />

Bengt Egil Elve fra Nortura snakker om<br />

kjøttferaser, og en representant fra Rogaland<br />

Bondelag er med oss<br />

Bevertning. Velkommen<br />

Styret<br />

Fagkveld i FK<br />

butikken,Vikeså<br />

onsdag 24. oktober kl 19.00.<br />

– Lone Vierdal snakker om relevant fôrtilskudd<br />

til årets fôrsituasjon.<br />

– Kategorisjef landbruk – Tor Magne Undheim,<br />

viser frem aktuelle produkter, og<br />

avslutter med en idémyldring.<br />

Meget gode tilbud i butikken den kvelden.<br />

Servering. Velkommen!<br />

Hordaland<br />

Voss Bondelag<br />

Årsmøte tysdag 30. okt. kl. 20.00 på Voss<br />

vidaregåande skule.<br />

Vanlege årsmøtesaker.<br />

Mona Haugland Hellesnes held innlegg<br />

om:<br />

Kva betyr landbruket for reiselivet på Voss?<br />

Velkommen.<br />

Styret<br />

Urfe seminar i Fitjar<br />

Måndag 29. oktober kl. 09.30-16.30 på Fitjar vidaregåande skule.<br />

Sundag 28. oktober ettermiddag; gardsbesøk med<br />

Vestlandsk raudkolle og Vestlandsk fjordfe<br />

Økonomi i melk-, ammeku- og kastratproduksjon på gamle<br />

kuraser. Beite- og kjøttkvalitet, driftsopplegg og informasjon<br />

om gamle raser. Presentasjon av Urfe og Norturas satsing.<br />

Utsøkt mat og foredrag ved Bjarte Finne (tidl. Hanne på<br />

Høyden i Bergen)<br />

Påmelding/informasjon<br />

ola.langleite@kvamssida.no,<br />

tlf. 916 09 081<br />

Unge bønder-kurs 16. - 17. november<br />

Kurset er et samarbeid mellom Rogaland Bondelag og<br />

Samarbeidsrådet i Rogaland og tar for seg blant annet eierskifte,<br />

juss, HMS og landbruksøkonomi.<br />

Kurset blir avholdt på Bryne kro og hotell og påmeldingsfristen er<br />

satt til 2. november.<br />

Pris: 500 kr enkel/750 for par til overnatting. (Inkl. frokost, lunsj og<br />

middag). 400 kr uten overnatting (inkluderer lunsj og middag).<br />

For påmelding: Tlf: 959 22 819/ E-post: marianne.osmundsen@<br />

bondelaget.no<br />

SAMARBEIDSRÅDET<br />

BONDEVENNEN Nr. 31 - 19. oktober 2018 27


FRÅ BONDE TIL BONDE<br />

Friskere spedgris<br />

gir økt lønnsomhet<br />

Tonisity Px er et tilskuddsfôr/proteindrikk til<br />

spedgris fra dag 2.<br />

Forskning viser at Tonisity Px hjelper spedgrisen<br />

gjennom kritiske faser og øker antall avvente gris<br />

med 0,5 gris per kull*.<br />

I tillegg bidrar det til produksjonsfremgang ved<br />

at det gir økte avvenningsvekter.<br />

Nyhet!<br />

LIVDYR<br />

Kåra vêrlam - Kvit Spæl<br />

2 stk., begge O-indeks 121.<br />

Jostein Røysland<br />

Tlf 907 67 393<br />

Vaksen vêr,<br />

norsk kvit, til sals.<br />

Tlf. 916 64 702<br />

Gammelnorsk verlam<br />

m/horn, flere farger, til salgs.<br />

Tlf. 911 97 878<br />

HALM/STRØ<br />

Norskprodusert strøog<br />

amm. beh. halm<br />

i 4 kantbunt til salgs.<br />

Tlf. 95 74 45 84/991 08 360<br />

Spøneballar<br />

til salgs<br />

Otto Topdal, tlf. 99 16 21 11<br />

Nybygg eller<br />

rehabilitering?<br />

Ta kontakt med AH Bygg A/S<br />

Vi har solid erfaring med<br />

alle typer bygninger<br />

til landbruket<br />

Møllevn. 12 - 4360 Varhaug<br />

Tlf. 51 79 85 79<br />

Fax: 51 79 85 78<br />

Kombivogn 2 x 4m<br />

45.000,- + mva<br />

HØY<br />

Norsk høy selges (H2)<br />

Tlf. 957 30 060<br />

Frøhøy, tørrhalm og<br />

høyensilasje selges<br />

Leveres med bil direkte på gården.<br />

Tlf. 970 90 902<br />

Frøhøy selges<br />

Tlf. 952 93 457 / 905 65 247<br />

Høyensilasje i plast selges,<br />

levering på garden.<br />

Ta kontakt for tilbud.<br />

Tlf. 48 47 80 52<br />

ARBEID UTFØRES<br />

Norsk saueklipper ledig<br />

Tlf. 974 24 654<br />

Saueklipping utføres<br />

i Dalane og deler av Agder.<br />

Nils Ørjan Hamre Tlf. 911 03 612<br />

Rubrikkannonsar under<br />

«Frå bonde til bonde»<br />

blir lagt ut gratis på<br />

nettsida vår,<br />

www.bondevennen.no<br />

0-2 mm maskinsand<br />

gis bort<br />

mot henting<br />

Kan blant annet brukes til:<br />

- Tetningsmasse<br />

- Oppfyllingsmasse<br />

- Jordforbedring<br />

(inneholder gjødsel)<br />

Tilbudet gjelder ut 2018<br />

Velkommen til<br />

NorStone Røyneberg<br />

Røynebergveien 24<br />

4052 Røyneberg<br />

Tlf: 51 64 77 30<br />

www.norstone.no<br />

Solceller og batterier til landbruket<br />

*Kilde: Tonisity Tech Bulletin PX-18-01<br />

Tlf: 905 56 907 / 405 50 644 www.kvernelandenergi.no<br />

fkra.no - ordretelefon 994 30 640


Me gratulerer Åsne Breidablik Hustoft og Ståle<br />

Hustoft på Nedstrand med nytt fjøs til mjølkekyr<br />

Vi har levert og<br />

montert 2 delt<br />

vannmadrasser<br />

Tlf. 900 45 775<br />

post@gladq.no<br />

www.gladq.no


Meisling og utrensk av fjos for ombygging.<br />

Rilling av gulv og spaltegulv.<br />

Egil Håland 4360 Varhaug 51 43 04 94 / 41 69 96 17<br />

www.Toppaland.com<br />

Hytter, innredning og utstyr for fôring<br />

og stell av kalver. Tel. 908 26 618<br />

www.godkalven.no<br />

For oppsett av gjerde<br />

ring og få tilbud:<br />

Veshovda Drift AS<br />

/v Rolf Gravdal tlf 97 19 60 45<br />

Opp?<br />

Behov for lift?<br />

Vi har utleie på Bryne,<br />

Vigrestad og Harestad<br />

i Randaberg.<br />

Ring oss på 970 85 666<br />

og nå nye høyder!<br />

www.ekstralift.no<br />

TRELAST<br />

eikelsag@online.no<br />

Tlf. 48 15 45 05/99 44 79 03<br />

99 15 52 33<br />

Nesvik Landbruksbygg as<br />

Leverandør av komplette landbruksbygg<br />

• Betongarbeid<br />

• Påbygg<br />

• Nybygg<br />

• Betongelement<br />

• Rehab av fjøs<br />

Gunnar Høien AS<br />

Tlf. 900 79 400<br />

• Betongsaging<br />

• Kjerneboring<br />

• Meisling<br />

• Stålsperr<br />

• PVC dører-vindu<br />

Stian Nesvik, 957 60 445 / E-post: stian@nesvik-lb.no<br />

Sigmund Nesvik, 904 08 978/ E-post: sigmund.nesvik@gmail.com<br />

borge.meland@gmail.com<br />

Mob.: 911 74 250<br />

Vi leier ut minigravere<br />

fra 1,7 til 2,6 tonn, med<br />

eller uten fører hytte.<br />

Meislehammer, steinklype,<br />

hyggelige priser.<br />

Ring 970 85 666!<br />

www.ekstragraver.no<br />

VI KAN<br />

LANDBRUK!<br />

Våre sertifiserte<br />

elektrikere utfører<br />

elkontroll og termografering<br />

i landbruket.<br />

Vi er DSB og<br />

FG-godkjent.<br />

www.ave.no - Tlf. 09543<br />

Jærvegen 67, Nærbø<br />

I tillegg til alle typer<br />

betongsaging tilbys:<br />

• KJERNEBORING<br />

• MEISLING<br />

• ALT I RIVING<br />

Vi utfører rilling av<br />

spaltegulv/oppsamlings<br />

areal i fjøs, med<br />

gode erfaringer.<br />

Brannvarslingsanlegg<br />

Vi leverer, monterer og tar service på FG-godkjent<br />

brannvarslingsanlegg til landbruk. Vi tar årlig kontroll<br />

av pulverapparater og brannslanger.<br />

Ta kontakt for befaring.<br />

Stian Stokka – Serviceingeniør brann<br />

tlf 453 98 866 – post@stokka-brannteknikk.no<br />

Vi utfører alt innen<br />

bolig- og landbruksbygg<br />

Nybygg - påbygg - rehabilitering<br />

VI FORHANDLER ALT AV BYGGEVARER:<br />

- Stålsperr - Limtre, stål og tre-åser<br />

- Sandwichelementer - Eternittplater<br />

- Plastmoplater - PVC vindu og dører.<br />

Ta kontakt for pris.<br />

Ta kontakt på telefon 991 57 987<br />

oskar@vigrestadbygg.no<br />

30 Nr. 31 - 19. oktober 2018 BONDEVENNEN


For innmelding av slaktedyr og livdyr, spørsmål om inntransport,<br />

avregning, livdyrkjøp og andre henvendelser til Nortura,<br />

ring Nortura medlemssenter på tlf. 48 12 04 00.<br />

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen<br />

tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding<br />

på Min side er fristen onsdag<br />

morgen kl. 06:00.<br />

Frokostmøte om Unge bønders psykiske helse<br />

På Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober ble<br />

samarbeidsprosjektet Unge bønders psykiske<br />

helse lansert på et frokostmøte på Landbrukets<br />

hus. Nortura sammen med flere landbruksorganisasjoner<br />

er med i prosjektet. Landbruks- og matminister<br />

Bård Hoksrud og statssekretær Anne<br />

Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet<br />

var også tilstede.<br />

– Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag innledet<br />

møtet. Vi fikk også høre en sterk historie fra en ung<br />

bonde som selv har opplevd dette i familien, og dermed<br />

merket dette sterk på kroppen, sier Eli Berven som er<br />

rådgiver på gris i region Øst og nybrukerkoordinator i<br />

Nortura.<br />

Nortura var til stede under åpningen, og vår visekonsernsjef<br />

Hans Thorn Wittussen sier han er glad for at<br />

Nortura får være med som en av samarbeidspartnerne<br />

sammen med andre landbruksorganisasjoner og Mental<br />

helse ungdom.<br />

Det var en flott markering av oppstarten på et viktig<br />

prosjekt.<br />

– Dette engasjerer meg fordi ungdommen er framtiden<br />

for landbruket og skal vi lykkes med den, er det viktig<br />

at vi som enkelt mennesker er robuste mennesker<br />

- når utfordringer kommer. Vi har alle en psykisk helse<br />

og gjennom å spres kunnskap om hva som er klokt å<br />

Dyrevelferdsprogram for slaktegris<br />

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk<br />

dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk,<br />

loggføring av håndtering av sjukdom<br />

og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene<br />

og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.<br />

Grunnlaget for programmet er Helsegris.<br />

Det er Animalia som administrerer og utvikler Helsegris,<br />

og Helsegris er nå klart til å ta imot registreringer fra produsenter<br />

av slaktegris. Ved hjelp av Helsegris skal status<br />

for dyrevelferden i besetningen dokumenteres. En godkjent<br />

Helsegrisstatus oppfyller kravene i KSL-svin.<br />

Dersom ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet blir<br />

overholdt, og avvik ikke blir lukket innen oppgitt frist,<br />

resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret på 0,50 kr/<br />

kilo. Dette trer i kraft fra 1/1-2019.<br />

Hva du som leverer slaktegriser må gjøre nå om du<br />

ikke har registrert deg finner du informasjon om på<br />

medlem.nortura.no/gris. Det er også sendt ut informasjon<br />

på e-post.<br />

Foto: Anne Cathrine Wangberg, Norges Bondelag<br />

gjøre for å unngå psykisk uhelse er etter min mening<br />

viktig, sier Wittussen.<br />

Prosjektet ledes av Mental Helse Ungdom og er et<br />

samarbeid med Norges Bondelag, TINE SA, Nortura SA,<br />

Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Landbruksrådgivning,<br />

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdeungdomslag<br />

og Ruralis.<br />

Frokostmøtet kan du også i ettertid se på livestream<br />

fra Norges Bondelag sin facebookside.<br />

Prisendringer<br />

Fra mandag 15. oktober øker avregningsprisen<br />

for gris med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes<br />

økt engrospris i tråd med varslet prisløype.<br />

Auka betaling for å<br />

slakte sau etter sesongen<br />

Frå veke 43 til og med veke 48 er det auka pris<br />

på sau, best pris i veke 44 til og med veke 47.<br />

Omsetningsrådet vedtok i august at omsetningsavgifta<br />

på sau skal reduserast med kr. 2,- i vekene<br />

43-48 (22. oktober - 30. november). Med auka<br />

engrospris og grunntilskot i vekene 44-47 (29. oktober<br />

- 23. november), gjer det at prisen i desse vekene<br />

er kr. 6,- per kg høgare enn i september og fram auken<br />

no i oktober.<br />

Bakgrunnen er å få større mengde av saueslaktinga<br />

etter den tyngste lammesesongen. Det har<br />

kvart år vore stimulert til å slakte sauen utanom dei<br />

vekene med mest lam.<br />

God tilgang på fôringsdyr<br />

Nortura har god tilgang på fôringsdyr av ulike<br />

kategorier og begge kjønn. Det er ennå ventet<br />

innmeldinger av gode fôringsdyr for levering<br />

utover høsten.<br />

– Tomme binger/båser gir 0 i dekningsbidrag så<br />

kontakt oss nå, oppfordrer livdyrsjef Odd Finnesand.<br />

– Tilgangen av fôringsdyr vil være best nå i tiden<br />

fremover, erfaringsmessig avtar dette før frost og<br />

snø preger værbildet.<br />

Selgere:<br />

• Alle dyr må være registret<br />

(sjekk at de ligger inne med rett genetikk)<br />

• Dyr du ikke ville vært mottaker av skal<br />

heller ikke formidles<br />

• Meld inn i god tid<br />

• Vær obs i forhold til BRSV/BCoV<br />

• Egenerklæring<br />

Kjøpere:<br />

• Meld ditt behov i god tid<br />

• Sjekk fôringsdyr godt ved mottak<br />

Kontakt oss på tlf. 48 12 04 00.<br />

Bjarte Myren inn i fagutvalg<br />

storfe og AU-Vest<br />

Bjarte Myren fra Bjordal går inn i fagutvalg storfe i<br />

Nortura og arbeidsutvalget i region Vest etter at<br />

Magne Riise har trukket seg fra vervet. Myren var<br />

første vara.<br />

KADAVERHENTING<br />

Kundeservice Norsk Protein 941 35 475<br />

Innmelding kadaver.norskprotein.no<br />

MEDLEMSBUTIKKER<br />

Førde 57 83 47 49 / 948 38 141<br />

Forus 52 87 78 24 / 959 48 785<br />

Egersund 916 13 256<br />

Sandeid 52 76 42 18<br />

Voss 476 75 411<br />

Bergen 482 61 442<br />

Bergen (returslakt) 906 59 946 / 957 84 406<br />

Sogndal 468 84 540<br />

NØDSLAKT<br />

Telemark og Aust-Agder 416 18 622<br />

Sør Rogaland/Vest-Agder +<br />

Dalane utan Bjerkreim 478 73 179<br />

Sør-Rogaland (Eigersund/Forus) 480 11 600<br />

Nord-Rogaland (dagtid) 480 99 248<br />

Nord-Rogaland (kveld/helg) +<br />

Bergen og Hardanger 977 52 537<br />

Resten av Hordaland 482 88 105<br />

Sogn og Fjordane - Sogn 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane - Nordfjord sør<br />

for Nordfjorden inkl. Stryn sentrum<br />

til Oppstryn + Sunnfjord 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane – Nordfjord<br />

nord for Nordfjorden og Sunnmøre 977 75 210<br />

Romsdal og Nordmøre 975 75 137<br />

Redaktør for Nortura-sidene: Svein Bjarne Sommernes svein-bjarne.sommernes@nortura.no


Returadresse:<br />

Bondevennen<br />

PB 208, sentrum<br />

4001 Stavanger<br />

Grovfôrmangel?<br />

Start tidlig planlegging for å drøye grovfôret<br />

Vanlig fôring Erstattes med Du sparer<br />

Standard fôrblanding<br />

til melkeproduksjon<br />

FORMEL Fiber Elite<br />

(+ 25% i mengde opptil 18 kg)<br />

Spar opptil 40 % grovfôr<br />

(15-20 kilo grovfôr pr dyr og dag)<br />

Vanlig fôring Gis i tillegg Du sparer<br />

Standard fôrblanding<br />

til melkeproduksjon<br />

3-5 kg FK Fiberfix /<br />

2-3 kg FK Roesuper<br />

15- 20 kilo surfôr pr dyr og dag<br />

10- 15 kilo surfôr pr. dyr og dag<br />

For mer detaljer: fkra.no eller ta kontakt med en av våre konsulenter.<br />

fkra.no - ordretelefon 994 30 640

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!