18.10.2018 Views

Trykkløs atmosfærisk oljetank

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Trykkløs</strong>/<strong>atmosfærisk</strong><br />

<strong>oljetank</strong><br />

Væsketank med inn- og utmatinger av væsker.<br />

Dimensjoner:<br />

2379 x 600 x 950 mm<br />

Egenskaper<br />

Todelt rektangulær væsketank<br />

med inspeksjonsluke og inn- og<br />

utmating. Med festemuligheter.<br />

Funksjon<br />

Rektangulært væsketank brukt<br />

til inn- og utmating av væsker.<br />

Godkjenninger<br />

Kan produseres i henhold til<br />

kundens spesifikasjoner.<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

25


Bruksområder<br />

Primært brukt til inn- og utmating av forskjellige<br />

væsker.<br />

• Maritimt<br />

• Produksjonsområder<br />

• Offshore<br />

• Verksted<br />

Produktet er ikke begrenset til bruksområdet foreslått.<br />

Egenskaper<br />

Under vises en rekke av egenskapene produktet<br />

leveres med.<br />

• Lang levetid<br />

• Syrefast stål<br />

• HMS-vennlig<br />

Om oss<br />

Nordic Steel Group er et av Norges største<br />

stålsenter. Vi skal være den beste mekaniske<br />

leverandøren som gjennom kunnskap og service,<br />

forstår og løser kundens behov.<br />

• Jæren, Rogaland<br />

• 4000 m2 produksjon i Norge<br />

• Egen teknisk avdeling<br />

• Alle godkjenninger og sertifiseringer<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!