23.10.2018 Views

Heavy duty rullebukk

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Heavy</strong> <strong>duty</strong><br />

<strong>rullebukk</strong><br />

En stødig og sikker <strong>rullebukk</strong> til utføring av<br />

arbeid på tunge tools og annet utstyr.<br />

Dimensjoner:<br />

800 x 975 x 800 mm<br />

Egenskaper<br />

Stabil og stødig<br />

<strong>rullebukk</strong> for blant<br />

annet utføring av<br />

vedlikehold og service av tools<br />

og utstyr. Enheten er enkel å<br />

håndtere og flytte.<br />

Funksjon<br />

Rullebukke med<br />

roterende hjul til enkel rotasjon<br />

av tunge tools og utstyr. Forenkler<br />

vedlikehold, reperasjon og<br />

service-prosessen.<br />

Godkjenninger<br />

Rullebukken er<br />

produsert i henhold til regelverk<br />

fra arbeidstilsynet om<br />

forskrift for maskiner.<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

17


Bruksområder<br />

Til utføring av tungt arbeid som service, vedlikehold<br />

og reperasjon av tungt utstyr.<br />

• Reperasjon<br />

• Vedlikehold<br />

• Service<br />

• Bore-tools<br />

• Tungt utstyr<br />

Produktet er ikke begrenset til bruksområdet foreslått.<br />

Egenskaper<br />

Under vises en rekke av egenskapene produktet<br />

leveres med.<br />

• Lang levetid<br />

• Kan fås i flere materialer<br />

• Lett håndterbar<br />

• Ergonomisk høyde<br />

• Sikker håndtering<br />

• HMS-vennlig<br />

• Roterende hjul<br />

Om oss<br />

Nordic Steel Group er et av Norges største<br />

stålsenter. Vi skal være den beste mekaniske<br />

leverandøren som gjennom kunnskap og service,<br />

forstår og løser kundens behov.<br />

• Jæren, Rogaland<br />

• 4000 m2 produksjon i Norge<br />

• Egen teknisk avdeling<br />

• Alle godkjenninger og sertifiseringer<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!