24.10.2018 Views

Pan Jewelry - Høsten 2018

Blad i høstens katalog her!

Blad i høstens katalog her!

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Da jeg var 6 år så jeg et

stjerneskudd på himmelen,

og ønsket at jeg skulle bli

popstjerne. Siden da har

stjernesymbolet alltid vært

med meg. Det har inspirert

meg til å finne veien min,

skapt drømmen om å

glitre som en stjerne.

Jeg har lenge drømt om

å lage en smykkekolleksjon

med stjerner. Nå er den her,

og jeg er så stolt.

smykke i sølv:

37161 sølv 45mm 699,-

37163 sølv 60mm 799,-

37165 sølv 80mm 899,-

smykke i forgylt sølv:

37162 forgylt sølv 45mm 699,-

37164 forgylt sølv 60mm 799,-

37166 forgylt sølv 80mm 899,-

37141

armbånd i

forgylt sølv

599,-

37140

armbånd i sølv

599,-

37143

armbånd i

forgylt sølv

599,-

14

37142

armbånd i sølv

599,-

Modell:

37153 anheng 499,-

37162 anheng 699,-

37166 anheng 899,-

37156 armbånd 399,-

37141 armbånd 599,-

37143 armbånd 599,-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!