15.11.2018 Views

Bv3518

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Årgang 121 • Nr. 35 • 16. november 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

Nyt siste beiterest<br />

på Kvitsøy


Gode fiberrike<br />

kraftfôrløsninger<br />

Et krevende grovfôrår kan håndteres med fiberrike kraftfôrløsninger<br />

FORMEL har kraftfôrtyper som kan erstatte inntil 50% av grovfôrmengden.<br />

Selv med lite grovfôr, er det derfor mulig å opprettholde full husdyrproduksjon gjennom vinteren.<br />

For dyras helse og produksjon er det viktig med nok fiber i totalrasjonen.<br />

Dyreslag Kraftfôrtype Kommentar<br />

Mjølkeku<br />

FORMEL Fiber Elite<br />

FORMEL Fiber Grovfôrmangel<br />

Anbefales ved 20-30% grovfôrmangel<br />

Anbefales ved 30-50% grovfôrmangel<br />

Okse FORMEL Biff Intensiv Anbefales ved intensiv fôring (6-10 kg/dag)<br />

Ammeku<br />

FORMEL Fiber Grovfôrmangel/<br />

FORMEL Biff Intensiv<br />

FORMEL Ammeku Konsentrat<br />

Kan gis for å dekke opp energibehovet ved redusert<br />

tildeling av grovfôr (1-6 kg/dag)<br />

Gir ekstra tilførsel av proteiner og mineraler i for<br />

eksempel halmbaserte rasjoner<br />

Sau FORMEL Sau Intensiv Anbefales ved reduserte grovfôrmengder/lite fiber i<br />

rasjonen (opptil 0,7 kg/dag gjennom vinteren)<br />

Geit FORMEL Biff Intensiv Kan benyttes som en del av fôrrasjonene for å erstatte grovfôr<br />

Ta kontakt med en av våre konsulenter på kraftfôr for gode tips om fôring.<br />

fkra.no - ordretelefon 994 30 640


LEIAR LANDBRUK, POLITIKK OG SAMFUNN<br />

Krevjande tider<br />

Sjur Håland<br />

sjur@bondevennen.no<br />

No byrjar dei økonomiske nøkkeltala<br />

for 2017-landbruksrekneskapa å bli<br />

kjent. Samstundes med at snitt-tala<br />

frå Haugalandet, Jæren og Dalane blir<br />

presentert, kjem det dystre meldingar<br />

frå marknaden, som dessverre varslar<br />

om krevjande tider. Stikkorda er kjente;<br />

overproduksjon, endra forbrukartrendar,<br />

renteauke og kostnadar knytt til klimaendringane.<br />

Pelsdyrbøndene har mest å stri med.<br />

Skinnprisane har vore låge, og på grunn<br />

av dei sterke politiske signala om nedlegging<br />

av næringa, har farmarane trøbbel<br />

med å skaffa ekstra kreditt, i dei tilfella<br />

dei har bruk for det.<br />

Mjølkeproduksjonen er sjølve lokomotivet<br />

i det norske landbruket. Produksjonen<br />

er regulert med kvotar. Tine har levert,<br />

og dei som får eit mjølkeoppgjer inn<br />

på kontoen kvar månad, har grunnlaget<br />

på plass for ei rimeleg trygg og føreseieleg<br />

inntekt. Som alltid varierer inntekta<br />

mellom bruka. Om me ser på nøkkeltala<br />

for Jæren og Dalane for 2017, nådde den<br />

beste tredjedelen eit dekningsbidrag på<br />

5,76 kroner per liter mjølk, medan resultatet<br />

for tredjedelen i motsett ende kunne<br />

notera 3,81 kroner i dekningsbidrag.<br />

Grovfôrsituasjonen etter regnsommaren<br />

i 2017 førte til at ein del bønder måtte<br />

skru opp kraftfôrbruken, noko som sjølvsagt<br />

har slått inn i rekneskapen. Om me<br />

reknar at ein del har måtta halda fram<br />

med høgare kraftfôrdel og meir innkjøpt<br />

grovfôr enn normalt, også i år, på grunn<br />

av tørke og lite heimeavla grovfôr, kan<br />

me venta store skilnadar i dekningsbidrag<br />

i mjølkeproduksjonen også dette<br />

året. Rekneskapsførarar me har snakka<br />

med, held fram at kostnaden med for lite<br />

grovfôr dei to siste åra også vil syna att i<br />

rekneskapa for både 2018 og 2019.<br />

Gode tilskotsordningar bergar resultatet<br />

for dei som driv med både sau og<br />

ammekyr. For mykje sau og lam i marknaden<br />

syner att i rekneskapen. Heldigvis<br />

viser prognosane at marknaden vil<br />

balansera i 2019. Det er framleis for lite<br />

raudt kjøt i den norske marknaden, noko<br />

som er positivt for dei som driv med<br />

storfekjøtproduksjon.<br />

Om me jumpar over i bingane til slaktegrisprodusentane,<br />

les me frå Jæren og<br />

Dalane at inntekta deira i 2017 synte eit<br />

snitt dekningsbidrag på 352 kroner, ørlite<br />

ned i høve til dei to føregåande åra.<br />

Dei som driv med smågrisproduksjon<br />

har merka kostnadane med overproduksjon<br />

langt sterkare. Jæren og Dalane har<br />

summert dekningsbidraget for 30 smågrisproduserande<br />

bruk til 13.232 kroner<br />

per purke i 2017. Dei to føregåande<br />

åra var talet over 15.700 kroner. I 2018<br />

er smågrisprisen ytterlegare redusert.<br />

Det betyr at dei som har investert tungt<br />

i smågris siste åra, har det langt meir<br />

krevjande enn kva budsjetta la opp til då<br />

investeringa vart gjort.<br />

Den samla gjelda i landbruket har auka<br />

dei siste åra. Mange er meir sårbare enn<br />

før. Konsekvensen av svak drift over tid<br />

vil difor lett bli større når marknadssituasjonen<br />

er slik som no. Å halde streng<br />

kontroll med kostnadssida framover, vil<br />

vera viktig, saman med utnytting av potensialet<br />

som ligg i å løfta produksjonsresultata<br />

på garden.<br />

Me sluttar oss til rekneskapsføraren<br />

som ut frå lang erfaring meiner at dei<br />

fleste bøndene handterer ein hard runde<br />

som dette, heilt fint. Å stella godt i fjøset<br />

og halda tett kontakt med rådgjevarapparatet<br />

er elles eit råd som gjeld same<br />

kva veg pilene peikar.<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 3


REDAKTØR<br />

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten<br />

bothild@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 60 / 990 01 012<br />

REDAKSJONEN<br />

Sjur Håland (red. leiar)<br />

sjur@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 73 44 / 982 09 381<br />

Liv Kristin Sola<br />

livkristin@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 64 / 941 78 096<br />

Jane Brit Sande<br />

janebrit@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 63 / 976 01 972<br />

GRAFISK<br />

Thea Hjertuslot<br />

thea@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 65<br />

ANNONSAR<br />

Grete Botnan<br />

grete@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENT<br />

Ann Solfrid Woldmo<br />

ann@bondevennen.no<br />

Telefon: 51 88 72 61<br />

ABONNEMENTSPRIS 2018<br />

kr 1100,-<br />

Ilan Sharoni: Teikningar<br />

Ålgård Offset AS: Trykk<br />

BLI FAST ABONNENT<br />

AV BONDEVENNEN!<br />

I fjor sende Kristina Grødem, frå Randaberg, denne fine teikningen til oss.<br />

Endeleg tid for julekunst<br />

I fleire år har me i Bondevennen gleda oss over julekunst sendt inn av dei yngste<br />

lesarane. Me vonar du igjen vil finne fram blanke ark og teiknestiftar. Korleis ser jula<br />

ut i stova, i gardstunet, på låven eller i fjøset hjå deg? Me gler oss til å sjå, og vil dele<br />

eit utval av teikningane i Bondevennen sitt julenummer! Alle som sender inn teikning<br />

får ei overrasking i posten.<br />

Teikningane kan sendast til Bondevennen, Postboks 208 sentrum, 4001 Stavanger.<br />

Dei kan også sendast på e-post til post@bondevennen.no<br />

Frist for å senda inn er fredag 7. desember. Hugs å skriva namn, alder og adresse på<br />

baksida av teikninga, eller i e-posten.<br />

UTGJEVAR<br />

Bondevennen SA<br />

Sandvikveien 21, Hillevåg<br />

Postboks 208 sentrum,<br />

4001 Stavanger<br />

Telefon:<br />

51 88 70 00 (sentralbord)<br />

51 88 72 61 (9.00-15.30)<br />

E-post:<br />

post@bondevennen.no<br />

Internettadresse:<br />

www.bondevennen.no<br />

Bankgiro:<br />

3201.05.11916<br />

EIGARAR:<br />

Felleskjøpet Rogaland Agder<br />

Nortura SA<br />

Tine SA<br />

FRÅ ARKIVET<br />

For 50 år sidan<br />

Omsetning av jordbruksprodukter<br />

Et innlegg som skiller seg ut fra de øvrige<br />

ved at forfatteren tillater seg å tvile<br />

på holdbarheten av de argumenter som<br />

salgssamvirket i sin tid baserte hele sin<br />

eksistens på. Disse argumenter hadde<br />

nok en gang sin gyldighet, hevdes det,<br />

enn i dag er de foreldet. Mange – kanskje<br />

spesielt den noe eldre garde – vil<br />

nok harmes over slike synsmåter. For<br />

dem som har vært aktivt med på å bygge<br />

salgssamvirket opp fra grunnen av, må<br />

slike talemåter fortone seg som bort<br />

imot helligbrøde.<br />

Frå BV 46 - 1968<br />

For 100 år sidan<br />

Er sauehold lønsomt nu?<br />

Sauehold nu vil vel i de allerfleste tilfælder<br />

lønne sig. Selv om der mangler en<br />

eller flere naturlige betingelser. Drevet<br />

under visse former kan saueholdet være<br />

overordentlig lønsomt – f. eks. hvor man<br />

har væsentlig utegang om vinteren og<br />

sikkert, godt sommerbeite. I flere aar<br />

har det ogsaa i enkelte distrikter hat<br />

den rene jobbefortjeneste, naar man har<br />

kunnet kjøpe lamsauer forholdsvis billig<br />

om vaaren og saa sælge baade sauer og<br />

lam om høsten.<br />

Frå BV 46 - 1918<br />

4 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


HØYR!<br />

Årgang 121 • Nr. 35 • 16. november 2018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

Foto: Prio<br />

«Folk er gjerne<br />

meir lyttande og<br />

kompromissvillige<br />

når mikrofonen er<br />

slått av.»<br />

Nyt siste beiterest<br />

på Kvitsøy<br />

Me bør ta ned temperaturen<br />

Debatten mellom kjøtetarar og veganarar vekker<br />

sterke kjensler for tida. Filosof Henrik Syse meiner<br />

det kan vera fruktbart å ta ned temperaturen.<br />

Bothild Å. Nordsletten<br />

– Dei som deltek i debatten, føler at dette<br />

handlar om prinsipp og om viktige ting<br />

for dei sjølve og for samfunnet. Nettopp<br />

difor må me snakka med kvarandre,<br />

lytta og ha respekt for kvarandre - fordi<br />

så mykje står på spel. Det seier Henrik<br />

Syse, som er filosof, seniorforskar ved<br />

Prio, Institutt for fredsforsking, og professor<br />

ved Bjørknes Høyskole.<br />

– Korleis snakkar me med kvarandre<br />

då, når tema er så betent?<br />

– Me må skapa gode rammar rundt debatten<br />

og ikkje vera redde for spørsmåla<br />

som kjem. Meldingane kan godt vera sterke<br />

og klåre, men me må òg vera lyttande.<br />

Nokre er redde for å lytta, fordi dei trur dei<br />

då går inn på premissa til den andre sida.<br />

Så må me tora å lytta til fakta – og å diskutera<br />

dei. Ikkje manipulera dei. Både sider<br />

må kome fram med dei fakta som dei tykkjer<br />

er viktige. I ei tid med mange såkalla<br />

ekkokammer av berre likesinna, treng<br />

med meir debatt. Ikkje mindre.<br />

– Og så trur eg faktisk me må ta temperaturen<br />

ned litt. Nettopp fordi dette er<br />

ein viktig debatt, som handlar om prinsipielle<br />

og praktiske spørsmål. Nokre trur<br />

at jo høgare temperatur, jo betre, for då<br />

overtyder ein motstandaren. Eg trur på<br />

det motsette.<br />

– Som filosof, meiner du det er rett å ta<br />

livet av andre skapningar, for sjølv å eta og<br />

leva?<br />

– Eg meiner ja, men det er ikkje eit<br />

uproblematisk ja. Og eg lyttar til dei som<br />

meiner at svaret er eit prinsipielt nei – og<br />

det utfordrar meg heile tida.<br />

– Har me andre debattar som liknar<br />

denne, og som me kunne tatt lærdom av<br />

når me snakkar om kjøt kontra vegetarianisme?<br />

– Ja. Paragraf 2C-debatten, eller<br />

abortdebatten. Den blir somme gonger<br />

enormt polarisert. Det er frustrerande,<br />

for då klarar me ikkje snakka om det<br />

som kan vera vegar til å finne betre løysingar.<br />

Generelt vil eg likevel seia at den<br />

norske, politiske debatten ikkje er så<br />

verst, iallfall når det ikkje er så mange<br />

tv-kamera til stades. Folk er gjerne meir<br />

lyttande og kompromissvillige når mikrofonen<br />

er slått av.<br />

– Vil kjøtdebatten forandra Noreg på<br />

noko vis?<br />

– Godt spørsmål - for det er så veldig<br />

mange debattar på ein gong no, og så<br />

vanskeleg å nå fram. Klima overskuggar<br />

med god grunn masse anna, og den heng<br />

jo saman med kjøtdebatten, men så er<br />

det ein heil masse andre debattar, og folk<br />

har mykje i kvardagslivet sitt...Spørsmålet<br />

er kva for ein debatt som overlever.<br />

Eg trur kjøtdebatten er grunnleggjande<br />

viktig, at den kan bli god, og at det er bra<br />

om bønder og bondevennar deltek.<br />

Framside: Sauene til Ingve Nordbø,<br />

Kvitsøy, nyt siste rest av beitesesongen.<br />

Foto: Jane Brit Sande<br />

DENNE VEKA I BONDEVENNEN<br />

REPORTASJAR<br />

Rike – men ikkje på pengar..............................................12<br />

Yngste bonden på Kvitsøy.....................................................18<br />

Ut og raka gull.......................................................................................20<br />

AKTUELT<br />

Varsko om overproduksjon av egg.......................... 6<br />

Balanserer storfekjøt.................................................................. 8<br />

Nytt år med «Bonde hjelper bonde»................... 9<br />

Får rekningane rett i rekneskapen........................10<br />

FAGLEG<br />

Økonomi: Hald tunga rett i munnen.....................16<br />

DESSUTAN<br />

Lesarbrev.......................................................................................................22<br />

Faglag og møte.....................................................................................26<br />

VEKAS SITAT<br />

Jeg vil avslutte med å:<br />

«gi min sang til alle som går<br />

rakt dit hjartet byd dei.<br />

Åt de få som itte kjenner flate<br />

gyldne millomveger.<br />

Je vi gi min sang til alle som<br />

går heile gjennom livet»<br />

Jeg vil gi min sang til Norsk<br />

Bonde- og Småbrukarlag!<br />

AVTROPPENDE LEDER<br />

MERETE FURUBERG<br />

SIN LANDSMØTETALE 10.11.2018<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 5


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Varsko om overproduksjon av egg<br />

– Det kjem ein overproduksjon av egg, og den kjem fort,<br />

seier Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Ferske tal frå Totalmarked kjøtt og egg<br />

viser eit venta overskot av egg i 2019.<br />

Nortura ber no bønder om å avvente<br />

situasjonen og ikkje satse på nyetableringar<br />

i eggproduksjonen. Det seier Ole<br />

Nikolai Skulberg, direktør for Nortura<br />

Totalmarked.<br />

Prognosen for november viser stort<br />

overskot av egg og at vi er nær marknadsdekning<br />

for storfe, trass tørke og<br />

nedslakting. Med bakgrunn i historisk<br />

høge klekketall går vi nå inn i ein periode<br />

med overproduksjon av egg. Prognosen<br />

viser eit foreløpig overskot på 2000 tonn.<br />

– Ytterlegare nyetableringar av eggproduksjon<br />

nå vil resultere i overproduksjon<br />

og svak økonomi for eggprodusentane<br />

i lang tid framover, seier Skulberg.<br />

Satsinga på auka produksjon av storfekjøt<br />

har gitt resultat. Tørken i sommar<br />

gjorde at det er slaktet 7000-8000 fleire<br />

storfe, noko som gir ein liten nedgang i<br />

produksjonen i 2019. Men prognosen viser<br />

at vi berre er 5000 tonn under marknadsdekning.<br />

– Utfordringa når det gjeld storfe er<br />

at vi er inne i ein trend der produksjonen<br />

aukar samtidig som salet går tilbake.<br />

Med bakgrunn i søknadar som Innovasjon<br />

Norge allereie har løyva, er det i<br />

praksis ikkje særlig rom for nyetableringar<br />

innanfor strofe nå, seier Skulberg.<br />

«I verste fall kan vi<br />

oppleve eit overskot<br />

opp mot 3500 tonn<br />

i løpet av 2020»<br />

BJØRN TORE HANSEN<br />

Stor pågang<br />

– Aldri før har vi sett ein så rask auke i<br />

klekketal frå ein periode til den neste,<br />

som det vi er vitne til no, seier Bjørn Tore<br />

Hansen, direktør Nortura egg, til Bondevennen.<br />

Så langt Nortura kjenner til, er det 10-<br />

12 nye prosjekt under planlegging som vil<br />

kome i produksjon i løpet av komande år.<br />

– Det utgjer eit ekstra volum på 1500<br />

tonn egg, som vil legge seg på toppen<br />

av eksisterande venta overskot på 2000<br />

Rask auke: Direktør for Nortura egg, Bjørn Tore Hansen, melder om raskt aukande<br />

klekketal og åtvarar mot overproduksjon av egg.<br />

Bjørn Tore<br />

Hansen.<br />

Foto Nortura.<br />

tonn. I verste fall kan vi oppleve eit overskot<br />

opp mot 3500 tonn i løpet av 2020,<br />

seier Hansen.<br />

Årsaka til den store interessa trur han<br />

heng saman med at egg har vore den einaste<br />

produksjonen med handlingsrom<br />

for produsentar som ønsker å auke verdiskapinga<br />

på garden.<br />

– Vi har nådd eit tak for alle husdyrproduksjonar<br />

og vi har gitt tydelege signal<br />

om at det ikkje er behov for nyetableringar<br />

innanfor gris og småfe. På storfe<br />

er vi svært nær marknadsdekning. Kyllingprodusentar<br />

må ha leveringsavtale.<br />

Dermed har egg vore den einaste produksjonen<br />

med rom for nyetablering,<br />

seier Hansen.<br />

Reguleringstiltak<br />

Situasjonen for eggprodusentane har<br />

vore stabil i seinare tid. Statistisk sett er<br />

det rom for inntil fem nye bruk for å ta<br />

unna befolkningsvekst og vekst i forbruk<br />

og eventuelle avviklingar. Ein svak auke i<br />

produksjon har vore handtert med produktutvikling<br />

og tiltak for å auka forbruket<br />

av egg.<br />

– Ein auke på 6-800 tonn klarer<br />

marknaden å ta unna. Men slik det skjer<br />

no vil det ta fem til seks år før vi klarer å<br />

balansere og få ein stabil marknad, seier<br />

Hansen.<br />

– Nortura har i dag gode verkemiddel<br />

for å handtere nyetableringar og regulere<br />

produksjonen. Men ved så store volum<br />

som vi no snakkar om, må vi ta i bruk<br />

prisregulering og førtidsslakt som igjen<br />

fører til auka omsetningsavgift, meiner<br />

Hansen.<br />

Han lover samstundes at Nortura vil<br />

6 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Nådd taket: Mykje tyder på at alle<br />

husdyrproduksjonane er i ferd med<br />

å nå taket med omsyn til<br />

nyetableringar, også for egg.<br />

gjere sitt til å auke forbruket av egg, og<br />

minner om at nordmenn et færre egg<br />

enn våre nordiske naboar.<br />

– Forbruket har auka med seks egg<br />

per person per år i løpet av dei siste par<br />

åra, men vi har framleis mykje å gå på,<br />

seier Hansen.<br />

Omlegging og nyetableringar<br />

600 eggprodusentar produserer 63.800<br />

tonn egg per år. 400 produsentar leverer<br />

til Nortura. Dei resterande leverer til<br />

større offentleg godkjende pakkeri som<br />

også er ein del av marknadsordninga.<br />

Konsesjonsgrensa er på 7500 høns.<br />

Høna er i produksjon frå ho er 20 veker<br />

og eit innsett er normalt 58 veker. Produksjon<br />

per innsett er mellom 165 til 170<br />

tonn, noko som utgjer om lag 150 tonn<br />

per år. Ti nyetableringar svarar dermed<br />

til eit volum på 1500 tonn per år.<br />

Nortura har ingen vedtak på å avvikle<br />

miljøbur, slik det er hevda i enkelte<br />

media, men har vald å likestille produksjonsformane.<br />

Likevel må selskapet til<br />

ei kvar tid tilpasse produksjonen til det<br />

marknaden ønsker. Selskapet har gjort<br />

avtale med 124 av sine produsentar om<br />

omlegging frå miljøbur til frittgåande<br />

fram mot 2021. Produsentane får eit omstillingstilskot<br />

på ei krone per kilo på<br />

sine to første innsett etter omlegging.<br />

Det utgjer om lag 340.000 i ekstra tilført<br />

kapital.<br />

I tillegg får dei auka avrekningspris<br />

med differansen mellom egg frå frittgåande<br />

og miljøbur. Eit tillegg på kroner<br />

2,20 per kilo.<br />

Omstillingstilskotet er eit spleiselag<br />

mellom Nortura, daglegvarehandelen<br />

og industrien. Nortura har fremdeles 45<br />

bruk att som per i dag ikkje har tatt stilling<br />

til omstilling til frittgåande system.<br />

Tilskot til omlegging<br />

Marknaden for miljøegg er skrumpa inn<br />

og er svært avgrensa. Hansen trur det på<br />

sikt berre vil bli etterspurt egg frå frittgåande<br />

og økologiske produksjonar.<br />

– Mykje tyder på at aktørane i daglegvarehandelen<br />

vil krevje at alle varer som<br />

inneheld egg, alt frå majones, salatar,<br />

supper og vidare, skal vere egg frå frittgåande<br />

system, seier Hansen.<br />

Med få unntak er dei fleste hønsehusa<br />

av nyare dato etter omlegginga i 2012.<br />

– Det er heilt naturleg at produsentar<br />

som ikkje ønsker å bygge om, vil halde<br />

fram å produsere for å få avsetnad på<br />

investert kapital så lenge som mogleg,<br />

seier Hansen.<br />

Han håper Innovasjon Norge vil vere<br />

restriktive og avstå frå å gi tilskot til nye<br />

bruk på kort og mellomlang sikt.<br />

– Tilskot bør prioriterast til eksisterande<br />

bygg som kan omstillast til frittgåande<br />

og økologi.<br />

Konsekvensen av overproduksjon<br />

– Kva skal ein ung bonde som overtar eit<br />

mindre bruk, gjere for å utvikle produksjonen<br />

og auke verdiskapinga på bruket?<br />

– Tja…., seier Hansen og drar på svaret.<br />

– Eg må seie at eg har dessverre ikkje<br />

noko godt råd. Vedkommande må i alle<br />

fall ikkje starte med eggproduksjon om<br />

god økonomi er eit mål. Dei neste to-tre<br />

åra bør det ikkje kome til fleire produsentar.<br />

Interesserte bør avvente nokre<br />

år og sjå korleis ting utviklar seg. Vi må<br />

klare å få stabilisert marknaden og etablere<br />

marknadsretta tiltak som fungerer,<br />

vslutter Hansen.<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 7


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Balanserer storfekjøt<br />

Det ryktast om stor pågang av storfeslakt, fulle lager,<br />

og skyving av slaktetidspunkt ut over basisveke.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Rolf Gjermund<br />

Fjeldheim<br />

Ein krevjande sesong for mange har<br />

gjort at Nortura har behov for å utnytte<br />

fleksibiliteten i avtaleordninga for storfeslakt,<br />

skriv Nortura på sine nettsider.<br />

Dermed vil enkelte bønder erfare at dyra<br />

vert henta heilt fram mot siste dag i avtaleperioden,<br />

mot normalt tre veker etter<br />

innmelding (basisveke).<br />

Nortura fekk tidlegare i år midlertidig<br />

dispensasjon til å auke volumet av<br />

storfekjøt på reguleringslager frå 2500<br />

tonn til 5000 tonn. Samstundes fekk dei<br />

mottaksplikt av overskotsslakt av storfe<br />

også frå konkurrerande slakteri.<br />

– Ja, me har fått inn meir slakt enn<br />

normalt, men me følgjer nøye med og<br />

situasjonen er handterbar, seier direktør<br />

for Nortura Marked og Bransje, Rolf<br />

Gjermund Fjeldheim, til Bondevennen.<br />

Volumet av storfekjøt på reguleringslager<br />

er per i dag i overkant av 2000 tonn.<br />

Fjeldheim trur ikkje lageret vil auke,<br />

men skal tærast på fram mot jul og<br />

over nyåret. Direktøren seier at Nortura<br />

strekk seg langt for å halde seg innanfor<br />

avtalane, men ber samstundes bønder<br />

som har fôr og plass nok, om å vurdere å<br />

vente litt med å melde dyra inn til slakt.<br />

– Ved å utnytte avtalane best mogleg<br />

kan me avgrense volumet til reguleringslager,<br />

og dermed redusere innfrysing, og<br />

få mest mogleg fersk storfekjøt ut i butikkane<br />

fram mot jul, seier Fjeldheim.<br />

Auka tilgang om våren<br />

Generelt er det størst etterspurnad etter<br />

storfekjøt om våren. Då er det færrast<br />

innmeldingar. Situasjonen om hausten<br />

er tilnærma i balanse for storfekjøt.<br />

Gjennom prisregulering har Nortura<br />

prøvd å skyve slaktetidspunkt for storfe<br />

for å få inn meir slakt om våren, noko dei<br />

til ein viss grad har lukkast med.<br />

– Veksten i storfeslakt dei siste fem<br />

åra har relativt sett vore høgare i første<br />

halvdel av året. Bøndene har tatt signalet.<br />

Sjølv om driftsopplegget legg føringar<br />

for slaktetidspunkt, ser me at somme<br />

klarer å planlegge for meir slakt om<br />

våren, seier Fjeldheim.<br />

Tilnærma balanse for storfekjøt<br />

Fjeldheim stadfestar at kombinasjonen<br />

av auka produksjon, ein svak nedgang i<br />

etterspurnaden, og lågare befolkningsauke<br />

enn venta, gjer at marknaden for<br />

storfekjøt nærmar seg balanse raskare<br />

enn venta. Prognosane for storfekjøt viser<br />

ein underdekning også i 2019. Noko<br />

er reell underdekning, medan ein del<br />

nok også skuldast slakting av dyr med<br />

lågare vekter i inneverande år.<br />

– Kva vil du seie til bønder som vil utvikle<br />

drifta på garden?<br />

– Som ung bonde i dag ville eg kritisk<br />

vurdert moglegheitene på eige bruk og<br />

kva ein har lyst til sjølv. Lytt til råd frå<br />

marknadsaktørane om kva det er behov<br />

for i marknaden, og om kva som er venta<br />

av auka produksjonsvolum framover. Per<br />

i dag er det avgrensa høve til produksjonsauke,<br />

men me veit av erfaring at det<br />

over tid er bruk som vil avvikle på grunn<br />

av generasjonsskifte, utslitt driftsapparat<br />

eller manglande interesse. Det generelle<br />

rådet er altså; ligg litt på været, finn<br />

ut kva du vil, lytt til marknadsaktørane og<br />

sjå kor det opnar seg handlingsrom. Me<br />

må unngå å produsere meir mat enn det<br />

me er i stand til å selje, seier Fjeldheim.<br />

I den situasjonen me står i, oppmodar<br />

Fjeldheim Innovasjon Norge til å satse<br />

spesielt på klimatiltak i landbruket i åra<br />

som kjem.<br />

– Klimatiltak vert eit viktig satsingsområde<br />

for norsk landbruk og vil trenge<br />

innovasjonsmidlar, seier Fjeldheim.<br />

Rask vekst: Auka produksjon, ein svak<br />

nedgang i etterspurnaden, og lågare<br />

befolkningsauke enn venta, gjer at<br />

marknaden for storfekjøt nærmar<br />

seg balanse raskare enn venta.<br />

8 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


Nytt år med «Bonde hjelper bonde»<br />

Vil du ha råd frå ein røynd bonde? Eller har du råd å gi?<br />

Då kan mentorordninga «Bonde hjelper bonde» vere noko for deg.<br />

Jane Brit Sande<br />

AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Mentorordninga til Norsk Landbruksrådgiving<br />

går inn i sitt tredje år. Det er<br />

fortsatt tid for søke om å bli med som<br />

ung bonde, mentor eller par i 2019. Søknadsfristen<br />

er første desember.<br />

– Mentorordninga har fungert veldig<br />

godt dei to åra den har vore i drift. Me<br />

ser at mange har stort utbytte av å delta.<br />

Dette er eit gjennomarbeida opplegg<br />

med opplæring av mentorar og oppfølging<br />

gjennom året, seier Mette Feten,<br />

nasjonalt ansvarleg i NLR.<br />

Gull verdt<br />

Bondevennen har tidlegare skrive om<br />

Guro Hem Vevstad, bonde på Gjerstad i<br />

Aust-Agder, og mentoren hennar Tellef<br />

Hodnebrog. Dei to skildra eit godt samarbeid<br />

der erfaring fekk møte pågangsmot.<br />

– Tellef har delt sine erfaringar gjennom<br />

livet, og dei har vore nyttige for meg.<br />

Me driv begge med storfe og sau, og det<br />

trur eg har vore viktig for nytteverdien.<br />

Det tek tid å bli godt kjende og å bygga<br />

tillit. Me har snakka mykje om livet, til<br />

dømes om psykisk helse og korleis eg<br />

kan balansere garden med familielivet<br />

elles, seier Guro, eit år etter at Bondevennen<br />

besøkte henne.<br />

Også mentor Tellef har hatt nytte og<br />

glede av samarbeidet.<br />

– Eg melde meg som mentor fordi eg<br />

meiner det er viktig at bønder deler sine<br />

erfaringar. Sjølv har eg lært mykje av<br />

andre bønder, og det er gull verdt, seier<br />

Tellef.<br />

– Det har vore flott å få vere med i prosessen,<br />

gi råd, og stille dei riktige spørsmåla<br />

når avgjerslene skal tas, seier han.<br />

Felles interesse: Tellef Hodnebrog og Guro Hem Vevstad har hatt eit godt samarbeid gjennom<br />

mentorordninga til NLR. Dei driv begge med storfe og sau. Guro meiner den felles interessa<br />

er viktig for nytteverdien. Arkivfoto<br />

«Bonde hjelper bonde»<br />

«Bonde hjelper bonde» er ei mentorordning som inneberer at ein fersk bonde<br />

under 40 år gjer ein formell avtale med ein erfaren kollega om å bistå som<br />

diskusjonspartnar i drifta gjennom eitt år. Ordninga er for alle produksjonar,<br />

også Inn på tunet, lokal foredling, med meir.<br />

Mentorordninga er førebels eit tre-årig prøveprosjekt i Agder-fylka, Hordaland,<br />

Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland og Trøndelag.<br />

Norsk landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for gjennomføringa i samarbeid<br />

med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Innovasjon Norge.<br />

Det blir gitt økonomisk støtte over jordbruksavtalen.<br />

Frist for å søke om å vere med er 1. desember. Du finn søknadsskjema på<br />

www.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/mentorordning/<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 9


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Får rekningane rett i rekneskapen<br />

Bonde Kjell Thomas Kirketeig har ikkje lenger bruk for ei bulande skuffe<br />

med bilag og rekningar. Smart dataflyt har erstatta papir og permar og<br />

kommuniserer direkte med rekneskapen.<br />

Sjur Håland<br />

Mengda papir i postkassen har blitt monaleg<br />

redusert siste året.<br />

– Eg har mest gløymt korleis eg opnar<br />

ein konvolutt, fleiper Kirketeig.<br />

– I staden har eg fått eit system på<br />

i-pad og smarttelefonen som er lett å<br />

finna fram i og førehalda seg til, utdjupar<br />

bonden, som driv med mjølkeproduksjon<br />

i samdrift saman med gris og sau på Myrabø<br />

i Ølen.<br />

Fleire skal med<br />

Framtida er framleis elektronisk. Om<br />

kort tid vil truleg rekneskapen til Kirketeig<br />

bli oppdatert dagleg. Tveit Regnskap<br />

har eit mål om å få 500 av dei 1600<br />

landbrukskundane over på det nye dataflyt-systemet<br />

i løpet av to år.<br />

– Dermed vil dei etter kvart få høve til<br />

å halda full oversikt over eigne bilag og<br />

styra økonomien ut frå sanntidsinformasjon.<br />

Veldig nyttig for alle oss som driv<br />

med landbruk, seier Andreas Lundegård,<br />

som sjølv er bonde, rekneskapsførar<br />

og økonomirådgjevar.<br />

Oversikt: Med dataflyt kan bonden sjekka<br />

bilag og rekneskap frå mobiltelefonen.<br />

Foto: Tveit Rekneskap.<br />

Koplar mot rekneskapen<br />

Arbeidet med å betale fakturaar og ta<br />

vare på bilaga blir gjort utan å førehalda<br />

seg til store papirbunker. Lundegård forklarar.<br />

– Sjølve kongstanken bak konseptet, er<br />

at fakturaen, som alt er laga elektronisk,<br />

blir kopla opp mot rekneskapsprogrammet<br />

på rekneskapskontoret ditt. Når fakturaen<br />

er laga, går han automatisk inn og<br />

legg seg på rett konto i rekneskapen.<br />

Oppgjer for mjølk og slakt legg seg til<br />

rette i rekneskapen samstundes med at<br />

bonden får oversyn – og pengane inn på<br />

kontoen. Ei kraftfôrrekning frå Felleskjøpet<br />

vil eksemelvis leggja seg inn i rekneskapsprogrammet.<br />

Kirketeig kan, frå sin<br />

smarttelefon eller i-pad, gå inn og sjekka<br />

fakturaen, sjå at alt stemmer, godkjenna,<br />

og leggja fakturaen til betaling ved forfall<br />

med bank-id.<br />

– Når så beløpet blir trekt i banken,<br />

vil bilaget automatisk bli registrert som<br />

betalt i rekneskapen hans, seier Lundegård.<br />

App: Med hjelp av ein app scannar Kjell<br />

Thomas Kirketeig ein manuell faktura. Denne<br />

blir automatisk omarbeidd til fullelektronisk<br />

faktura og lagt inn i rekneskapen.<br />

Andreas<br />

Lundegård<br />

On-line rekneskap<br />

I tillegg til å letta kvardagen for bønder<br />

og rekneskapsførarar, er målet med digitaliseringa<br />

at bonden skal få ein onlinerekneskap<br />

å førehalda seg til, i staden for<br />

rapportar med talmateriale frå rekneskapsperiodar<br />

som ligg langt tilbake i tid.<br />

– Slik det er nå, får gjerne Kjell Thomas<br />

rapporten for fjoråret først i mars, april<br />

året etter. Dermed blir tala gammalt nytt.<br />

Nå får me data inn kontinuerleg og kan i<br />

teorien oppdatera rekneskapen når han<br />

har vore på butikken og handla gjødsel eller<br />

rekvisita, forklarer rekneskapsføraren.<br />

For å koma inn i dataflyten til Tveit<br />

Regnskap, som nyttar programmet Duett,<br />

må bonden gi beskjed til sine leverandørar<br />

at han vil ha den fullelektroniske<br />

EHF-fakturaen. I følgje Lundegård kan<br />

50-60 prosent av leverandørane bruka<br />

denne fakturaen. Kirketeig har kontaktar<br />

som ikkje har denne typen faktura.<br />

– Då brukar eg ein app på telefonen,<br />

tar bilete av fakturaen, og sender den vidare<br />

til Tveit sin leverandør, som så lagar<br />

ein fullelektronisk faktura, forklarar han.<br />

Ikkje allergisk<br />

– Kvifor har du valt å gå på dette systemet.<br />

Var det ikkje tryggare før, med papir?<br />

– Eg er ikkje allergisk mot papir, men<br />

det er enklare å betala rekningane på<br />

denne måten. Kontonummer og kid er<br />

ferdig utfylt. Kvar fredag går eg gjennom<br />

bilaga som ligg i programmet og godkjenner.<br />

Dermed legg bilaga seg automatisk<br />

inn i rekneskapen, samstundes<br />

med at rekningane blir lagt på forfall.<br />

Når eg skal finna att ei rekning, er det<br />

enkelt å gå inn i programmet og søka<br />

opp bilaget, erfarer Kirketeig.<br />

10 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


AKTUELT I LANDBRUKET<br />

Alle rekneskapsførarar med Duett har<br />

tilgang til systemet. Tveit Regnskap har<br />

vore blant pilot-rekneskapskontora, og<br />

har brukt den nye dataflyten hjå enkelte<br />

kundar gjennom eit års tid. Oppsida er<br />

stor, i følgje Lundegård.<br />

– Også slaktedata og data frå mjølkeoppgjeret<br />

kjem rett inn i rekneskapen.<br />

Dermed blir det mykje lettare for oss å<br />

analysera og laga økonomiske budsjett<br />

og rapportar til landbrukskundane.<br />

Mindre manuelt arbeid<br />

Alt kostar. Også dataflyt i gardsrekneskapen.<br />

Lundegård meiner likevel at<br />

meirkostnaden med det nye systemet<br />

etter kvart blir kompensert med mindre<br />

behov for manuelle posteringar på rekneskapskontoret.<br />

– Vår jobb framover blir i staden å<br />

kontrollere at systemet fungerer, medan<br />

me får frigjort tid til rådgiving.<br />

– Kva om bonden får ei stor rekning som<br />

han må venta med å betala?<br />

– Då ventar han eventuelt med å leggja<br />

ho til godkjenning, eller han kan leggja<br />

ho til delbetaling i til dømes to omgangar,<br />

svarar Lundegård.<br />

Også for ustrukturerte<br />

– Ikkje alle er like strukturerte med omsyn<br />

til rekningar og rekneskap. Bør dei halda<br />

fram med papir som før?<br />

– I dette systemet greier du ikkje rota<br />

vekk ein faktura. Dette kan vera enklare<br />

for dei som slit litt, samstundes med at det<br />

blir lettare for oss som fører rekneskapen.<br />

I systemet kan bonden betala faktura<br />

og sjå kva som er lagt til betaling, men<br />

får førebels ikkje tilgang til bankkontoen<br />

for å sjekka saldoen. Då må ho eller han<br />

som før logga seg inn i nettbanken.<br />

– Eg er trygg på at også dette kjem etter<br />

ei stund. Utviklinga stoppar ikkje opp,<br />

seier Lundegård.<br />

Enklare: – Eg er ikkje allergisk mot papir,<br />

men det er enklare å betala rekningane<br />

på denne måten, seier Tveit Regnskapkunde<br />

Kjell Thomas Kirketeig.<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 11


GARDSREPORTASJE<br />

Sykkylven<br />

Gunhild Øigarden og Nils Sigurd Drabløs driv<br />

økologisk mjølkeproduksjon på Vestlandsk<br />

fjordfe på Dravlaus i Sykkylven på Sunnmøre.<br />

Dei har femten mjølkekyr og ti ungdyr.<br />

Mjølkekvoten er på 95.000 liter og paret driv<br />

185 dekar dyrka jord. Dei flest oksekalvane<br />

og ein del kvigekalvar vert selde til liv.<br />

Dei la om til økologisk drift i 1989 og tok i<br />

bruk stølen i 1994. I 1997 bygde dei nytt fjøs<br />

på stølen.<br />

Inntil ein femtedel av fôrbehovet tar dyra<br />

opp i utmarka som ligg kring 300 meter<br />

over havet.<br />

Bergen<br />

Førde<br />

Sogndal<br />

Stavanger<br />

Valle<br />

Skien<br />

Tønsberg<br />

Arendal<br />

Kristiansand<br />

Nasjonalskattar: Gunhild og Nils undrast over kvifor gamle husdyrrasar vert rasjonalisert vekk, medan samfunnet bruker millionar for å ta<br />

vare på materielle kulturminner. – Heng ikkje på greip, seier Gunhild. – Vi skulle hatt godt betalt for jobben, meiner Nils.<br />

Rike – men ikkje på pengar<br />

Gunhild og Nils let seg ikkje styre av andre sine val og meiningar.<br />

Dei står støtt i lag, og stør kvarandre når det buttar mot.<br />

Liv Kristin Sola<br />

Bøndene sit utanfor selet på Dravlausstølen.<br />

Det er tid for mjølking og budeia<br />

Kasia går for å finne kyrne. På ei lang<br />

rekke, beitande langs grøftekanten,<br />

nærmar dei seg fjøset. Dei har god tid.<br />

– De skal berre ete litt, så skal dei<br />

drikke litt, så kan de kome til mjølking,<br />

skildrar Gunhild.<br />

– Dei er livsnytarar. Vi skal lære av dei,<br />

meiner Nils.<br />

Gunhild lokkar sin eigen lokk, inspirert<br />

av dei gamle budeiene. Og kyrne kjem –<br />

Epleros, Fivreld og Kaie - og dei andre.<br />

Lei av å sprøyte<br />

Nils vaks opp på Ellinggarden på Dravlaus<br />

i Velledalen. Høge snøkledde fjelltoppar<br />

omkransar den frodige dalen.<br />

Bestefaren hadde Vestlandsk fjordfe. Før<br />

krigen la dei om til vestlandsk raudkolla.<br />

På femtitalet vart det norsk raudt fe.<br />

Mykje fall på plass for Nils då Gunhild<br />

kom til gards. Ho kom for å hjelpe med<br />

å mjølkinga, men Gunhild vart verande.<br />

Dei to delte tankar og draumar. Dei slutta<br />

å bruke sprøytemiddel og kunstgjødsel<br />

og gjekk attende til Vestlandsk fjordfe.<br />

Etter førti år utan stølsdrift tok dei opp<br />

att den gamle tradisjonen på Dravlausstølen,<br />

berre ein kort køyretur unna.<br />

Systrene Berg<br />

Berre kring 90 mordyr var att av Vestlandsk<br />

fjordfe, då Nils og Gunhild ville<br />

bygge opp sin eigen buskap av rasen.<br />

– Vi kan takke bønder som systrene<br />

Berg for at rasen overlevde, seier Gunhild.<br />

Medan moderne mjølkeproduksjon<br />

famna om NRF, følgde søstrene Ingrid,<br />

Sigrid og Jenny Berg, i Jølster, farens<br />

råd om å halde seg til fjordfeet. Nils visste<br />

at dei selde livdyr og ringde for å tinge.<br />

Men nei. Søstrene hadde ingen dyr<br />

for sal, var meldinga.<br />

Ikkje lenge etter var Gunhild innom<br />

søstrene på vitjing. Å jau, dei hadde kalvar<br />

til sals. Men ingen fekk kjøpe kalv via<br />

telefon. Kjøparane måtte godkjennast.<br />

– Gunhild kom heim med tre kalvar.<br />

Dei vart stammen til flokken vår, seier<br />

Nils.<br />

12 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


«Somme gonger forstår byfolk<br />

litt meir enn folk på bygda»<br />

NILS SIGURD DRABLØS<br />

Han likar tanken på at kyrne hans er<br />

ein del av historia og kulturen på Vestlandet.<br />

– Desse flotte dyra, beitande i landskapet,<br />

er noko av det vakraste eg veit.<br />

Med hjarte for fjordfe<br />

Dei små rasane mjølker ikkje all verda,<br />

men klarer seg med mykje mindre kraftfôr.<br />

Til gjengjeld utnytter dei beitene og<br />

grovfôret svært effektivt.<br />

– Tal frå Tine viste at våre kyr tek opp<br />

mellom åtte og ni fôreiningar på utmark,<br />

tett opp til det NRF klarer på fulldyrka<br />

mark, seier Nils.<br />

Fjordfemiljøet er svært viktig for Gunhild<br />

og Nils. Her kjenner dei seg heime.<br />

Nils har vore leiar sidan Laget for Vestlandsk<br />

fjordfe vart skipa på Dravlausstølen<br />

i august 1993. No har han gitt frå seg<br />

leiarvervet, men er ansvarleg for livdyrformidlinga.<br />

Etterspurnaden etter fjordfe<br />

er stor og Gunhild og Nils sel det meste<br />

av overskotsdyr til liv. Dyra er haldbare<br />

og blir gamle. Det trengst færre dyr til<br />

rekruttering og vi får fleire livdyr til sals.<br />

– Gode livdyr og avlsdyr er avgjerande<br />

for å oppretthalde interessa for rasen.<br />

Samstundes leverer dyra mjølk og kjøt<br />

av særeigen kvalitet, noko både bønder<br />

og kokkar i seinare tid har fått auga opp<br />

for, fortel Gunhild.<br />

Halvhjerta av Tine<br />

Tine hentar mjølka på garden og stølen,<br />

men har avvikla økomjølk-tapping<br />

på meieriet på Ålesund. Den økologiske<br />

mjølka frå Vestlandet vert ein del av det<br />

store konvensjonelle volumet.<br />

– Ein defekt tank var den offisielle årsaka,<br />

seier Nils.<br />

Produsentane skulle ikkje bli råka –<br />

på pris. Men for Gunhild og Nils handlar<br />

det ikkje om pris, men aksept for ei annleis<br />

driftsform og for varen dei leverer.<br />

Dei hadde håpa at samvirket forstod.<br />

– Vi økologar har vore i opposisjon<br />

mot Tine støtt. Det har vore ein einaste<br />

lang motbakke, seier Nils.<br />

Han meiner opposisjon er viktig, ikkje<br />

minst for fleirtalet.<br />

– Vi må få seie frå. Det er godt meint,<br />

men vert ikkje alltid godt motteke.<br />

Han merkar seg at dagens unge ikkje<br />

i same grad er vane med å vere i opposisjon,<br />

men aksepterer og tilpassar seg.<br />

– Det uroar meg at somme unge er<br />

meir konservative enn foreldra sine<br />

og politisk meir til høgre. Mange vil ikkje<br />

tenke annleis og stiller ikkje kritiske<br />

spørsmål, seier Nils.<br />

Sjølv har han alltid hevda sin rett i<br />

flokken og er van med å vere i mindretal.<br />

Men det kostar å gå motstraums.<br />

Økorørsla er svekka<br />

Gunhild og Nils fortel om optimisme og<br />

samhald i det økologiske økomiljøet attende<br />

på nittitalet.<br />

– Vi bygde eit solid nettverk gjennom<br />

vekes-samlingar, gjerne med heile familiane.<br />

Vi diskuterte og utveksla erfaringar<br />

og fekk tillit til kvarandre. Eit slik miljø er<br />

heilt avhengig av eldsjeler og dyktige leiarar<br />

som driv arbeidet framover, seier Nils.<br />

Etter at Tine slutta å vidareforedle<br />

økomjølka, vert det stadig lenger mellom<br />

økomjølk-produsentane på Vestlandet.<br />

Optimismen og motivasjonen forsvann.<br />

– No handlar alt om økonomi, og<br />

økorørsla kollapsar - sakte og umerkeleg.<br />

Samfunnet har blitt slik at alt skal<br />

løne seg, seier Nils, og innrømmer at<br />

lysten til å kjempe ikkje er like sterk som<br />

den eingong var.<br />

– Bøndene er travlare. Fellesskapstanken<br />

vert svekka, og individet skal stå<br />

fram og krevje sin rett. Det gjer det vanskeleg<br />

å rekruttere til tillitsverv og frivillig<br />

arbeid.<br />

Vi går mot ei krise<br />

Arbeidsdagen på stølen er over. Bøndene<br />

køyrer attende til garden i Velledalen. På<br />

kjøkkenbordet har Gunhild og Nils kvar<br />

si bunke med aviser og ulike tidsskrift.<br />

Interessa for bøker, kultur og tradisjon<br />

pregar stova. Kunnskap er viktig.<br />

Gunhild serverer kveldsmat. Veneparet<br />

Kjell Drotninghaug og Kari Hjorthol<br />

kjem innom og benkar seg rundt kjøkenbordet.<br />

Dei driv også på stølen, ikkje<br />

langt frå Dravlausstølen, med sin eigen<br />

flokk av økologisk fjordfe.<br />

Bøndene rundt kjøkenbordet er skeptisk<br />

til at moderne husdyrproduksjon<br />

har gjort seg avhengig av store mengder<br />

Moderne tradisjon: I 1997 bygde Gunhild<br />

og Nils nytt fjøs på stølen, eit solid bygg i<br />

heiltre. Medan kyrne vert mjølka tek<br />

kvigene seg ein kvil på bøen.<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 13


GARDSREPORTASJE<br />

Høgt under taket: Vestlandsk fjordfe<br />

kjem i alle fargar og teikningar.<br />

– Dei er individuelle og kloke dyr - og<br />

særeigne, slik som oss, flirer Gunhild.<br />

kraftfôr, medan kulturlandskapet og utmarka<br />

gror att.<br />

– Vi har 35 prosent sjølvforsyningsgrad<br />

og ingen kornlagring. Vi bygger ned<br />

matjorda og baserer matproduksjonen<br />

på import. Vi kan ikkje halde fram slik.<br />

Det vil ikkje bli akseptert, seier Nils.<br />

– Somme gonger forstår byfolk litt<br />

meir enn folk på bygda, legg han til.<br />

– Politisk målsetting om å auke sjølvforsyningsgraden<br />

samsvarar ikkje med<br />

rammevilkåra for produksjon, meiner<br />

Kjell.<br />

– Eg har tru på at folk vil få opp auga.<br />

Maten må produserast der me bur, ikkje<br />

fraktast rundt heile verda, meiner Kari.<br />

Kjell trur det vil kome ei matkrise – og<br />

den kan kome raskt, avhengig av korleis<br />

matvaresituasjonen vert internasjonalt.<br />

Resten av gjengen er samd. Det får berre<br />

vere at det er pessimistisk og trøytande.<br />

Det er sanninga.<br />

Sterke enkeltkrefter har fått for mykje<br />

makt og styrer organisasjonane i feil retning.<br />

Bøndene rundt kjøkenbordet trur<br />

på ein landbrukspolitikk delt mellom<br />

industri og småskala landbruk. Dei små<br />

må organisere seg betre og meir lokalt.<br />

Samvirket må byggast opp att frå botn av.<br />

For Kari og Kjell vert det ei løysing<br />

å foredle meir av mjølka si sjølve. Paret<br />

har bygd eit lite meieri på stølen, og<br />

neste år kan dei mange hundre hyttenaboane<br />

få kjøpt økologisk yoghurt, smør<br />

og fersk ost, frå Vestlandsk fjordfe som<br />

beitar i utmarka.<br />

Har trua<br />

Gunhild og Nils har ikkje vald ei lettvint<br />

driftsform. Ei heller den mest innbringande.<br />

I fleire tiår har dei kjempa for<br />

respekt for det dei meiner er rett. Det<br />

tærer på kreftene. Drifta er på mange<br />

måtar politisk korrekt, men tapar økonomisk<br />

med dagens landbrukspolitikk.<br />

– Eg har ein ide om at vi ein dag vil forstå<br />

at skal vi sikre vår eigen matproduksjon<br />

må vi ta vare på jorda vår, seier Nils.<br />

Nils og Gunhild er sterkt engasjert<br />

i miljøvern og det å ta vare på naturen<br />

gjennom fornuftig bruk. Dei viser at det<br />

går an å drive jordbruk ved optimal bruk<br />

av husdyrgjødsla og god plantedrift, utan<br />

sprøytemiddel og kunstgjødsel. Slik dei<br />

meiner er best for jorda, for dyra og for<br />

dei sjølve.<br />

– Vi har trua på det vi gjer, seier Nils.<br />

I same båt: Kjell Drotninghaug f.v., Kari Hjorthol, Nils Drabløs og Gunhild Øigarden er ikkje i<br />

tvil; det må ei krise til for å at vi skal forstå at skal vi ha noko å leve av i framtida, må vi bruke<br />

ressursane vi rår over på ein betre måte.<br />

Sjølvmelding<br />

Kva motiverer:<br />

At andre tok opp att stølsdrifta og viste<br />

at det går, gjorde at også vi måtte<br />

prøve.<br />

Tips til andre:<br />

Det kostar å bygge fjøs på stølen om<br />

ein ikkje har frå før, men ressursane<br />

i utmarka betyr at du kan ha eit par<br />

fleire kyr. Vi i interesseorganisasjonen<br />

Norsk Seterkultur, jobbar for å<br />

betre tilskota til seterdrift og er nøgd<br />

med å få på plass det nasjonale tilskotet<br />

på minst 50.000, noko som<br />

dekker løna til ei budeie.<br />

14 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


ATTLEGG<br />

Dalasauen held stand<br />

Takka vere entusiastar<br />

som ikkje gir seg, har det<br />

i haust blitt halde heile ti<br />

utstillingar med dalasau<br />

rundt om i landet.<br />

Her kjem nokre glimt frå<br />

sauesjået i Hægebostad<br />

i Vest-Agder.<br />

Bondevennen takkar Kristian Hauan for<br />

dei to øvste bileta.<br />

Vaksne verar: Frå venstre veren Staut (spiss) som fekk 1.premie. Mønstra av eigaren Kristian<br />

Hauan. Veren Brynjar til høgre, også eigd av Kristian Hauan, fekk òg 1.premie. Mønstra av Odd<br />

Birkeland.<br />

Risbit-verane 2018: Frå høgre spissen Gullpryd, 1.premie, eigd av Olav Georg Tveiten, her mønstra av Odd Birkeland. Neste ver, Tungdølen,<br />

1. premie, mønstra av eigaren Kristian Hauan. I midten, Sylvpryd, 1.premie, eigd av Olav Georg Tveiten, mønstra av Magnus Bjone. Neste ver,<br />

Stabbdølen, 1. premie, eigd av Kristian Hauan, mønstra av Torbjørn Hauan. Ytst til venstre, veren Egon, 2 premie, eigd av Kristian Hauan,<br />

mønstra av Nils Fjørkenstad.<br />

Gullpryd<br />

Fotografiet synar dalavêren Gullpryd. Han fekk første premie<br />

og vart spiss på utstillinga i Hægebostad 2018. Eigaren, Olav<br />

Georg Tveiten frå Eiken, har halde på dalasauen og avla fram<br />

og selt topp avlsdyr i meir enn 50 år.<br />

– Etter sterk kritikk og dystre spådommar, har dalasauen<br />

halde seg godt gjennom 55 år, summerer han.<br />

Sjølv om dalasauen blir lite brukt i dei store sauebesetningane<br />

rundt om i landet, er det viktig å ta vare på den tradisjonsrike<br />

rasen, meiner 83-åringen. Han fortel at det denne hausten<br />

var ti utstillingar med dalasauer rundt om i landet. Sjølv har<br />

han ingen planar om å trappe ned. Bonden er i fjøset og steller<br />

sauene sine kvar dag.<br />

– Å stelle dyr er medisin for meg, seier han.<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 15


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Halldor Skare,<br />

Seniorrådgjevar,<br />

Tveit Regnskap AS,<br />

avd. Skjold landbruk<br />

«Det er ikkje lenger slik at meir<br />

arbeid og meir sveitte automatisk<br />

gir høgare inntekt.»<br />

Økonomi: Hald tunga rett i munnen<br />

To krevjande vekstsesongar etter kvarandre, stor overproduksjon og renteauke.<br />

Her får du råd om kva utviklingstrekk det er lurt å ha in mente når du planlegg<br />

drifta vidare.<br />

Me legg snart bak oss eit svært spesielt<br />

og for mange bønder krevjande år. Det<br />

har vore ekstremtørke i mykje av vekstsesongen,<br />

med sviktande avlingar som<br />

resultat. Etter å ha opplevd året 2017,<br />

med uvanleg mykje nedbør heile vekstsesongen,<br />

blei det å gå frå det eine ytterpunktet<br />

til det andre. Om det er eit resultat<br />

av klimaendringane skal me ikkje<br />

gå nærare inn på, men for bøndene som<br />

lever av jorda, kjem utfordringane tett<br />

inn på livet.<br />

Den norske bonden arbeider mykje,<br />

er kreativ, og flink til å finna løysingar.<br />

Styresmaktene har også stilt opp med<br />

krisepakke og næringa har sett i verk<br />

aksjonar for å skaffa grovfôr. Dei fleste<br />

vil difor ha rygg til å bæra dei økonomiske<br />

utfordringane som følgjer av tørken,<br />

men det er uvanleg med to så krevjande<br />

år etter kvarandre. Kva er stoda i dag,<br />

og kva tankar må me ha med oss om utviklinga<br />

den næraste tida?<br />

Overproduksjon<br />

Me er no i ein periode med stor overproduksjon<br />

i mange husdyrproduksjonar.<br />

Kjøtproduksjon på storfe har framleis<br />

noko underdekning, og på mjølk har produksjonen<br />

vore godt tilpassa avsetninga<br />

gjennom kvotesystemet. Mjølkeproduksjonen<br />

er ein viktig bærebjelke i husdyrproduksjonane<br />

og har hatt god økonomi<br />

dei siste åra. Det er likevel grunn<br />

til å minna om utfordringane som kan<br />

koma når volumet som går til eksport av<br />

Jarlsbergost blir fasa ut i løpet av 2020.<br />

Dersom det ikkje blir kompensert med<br />

annan produksjon, må mjølkeproduksjonen<br />

reduserast med åtte prosent.<br />

Det har vore overproduksjon i landbruket<br />

tidlegare òg. Som oftast har ein<br />

kome ut av det med beina på jorda. Det<br />

som er spesielt med dagens situasjon,<br />

er at mange produksjonar har overproduksjon<br />

samstundes. I tillegg gir dagens<br />

rammevilkår mindre moglegheiter for<br />

produksjonsregulering, som eksport av<br />

kjøt og liknande. Det gjer utfordringane<br />

større og breiare for heile næringa.<br />

«Overproduksjonen<br />

kastar mørke<br />

skyer over<br />

inntektsutviklinga<br />

i mange<br />

produksjonar»<br />

Overproduksjonen kastar mørke skyer<br />

over inntektsutviklinga i mange produksjonar,<br />

og det er ikkje teikn til betring<br />

med det første. I tillegg er det mange<br />

innspel om lågare kjøtforbruk, redusert<br />

matsvinn og endringar i forbruksmønsteret<br />

som òg kan påverka det samla<br />

volumet av mat i den norske marknaden.<br />

Her må heile næringa vera aktiv og ikkje<br />

minst nytenkande. Me må læra av historia,<br />

men løysa utfordringane slik me<br />

meiner det er rett å gjera no.<br />

Renteauke<br />

Det har ikkje vore renteauke i Norge<br />

sidan 2011. Me har tilpassa oss ein situasjon<br />

med låge og fallande renter. No<br />

har Norges Bank varsla renteauke i tida<br />

framover, og dei som spår om dette meiner<br />

me må ta høgde for ein renteauke<br />

på 1,5 prosent i løpet av dei tre neste<br />

åra. Gjennomsnittsbonden i statistikkane<br />

til Tveit Regnskap har ei gjeld på vel<br />

2.900.000. Ein renteauke på 1,5 prosent<br />

tyder at ein må betala kr 43.500 meir i<br />

renter kvart år. For bonden som har gjort<br />

store investeringar og har 10.000.000 i<br />

gjeld, blir det kr 150.000 meir å betala i<br />

renter per år.<br />

Økonomane som analyserer renteutviklinga<br />

og verknadane av den, er optimistar<br />

på vegne av dei fleste nordmenn,<br />

då ein reknar med at forventa lønsvekst<br />

vil dekka inn renteauken med god margin.<br />

Det er høgst usikkert om denne<br />

optimismen også vil gjelda for landbruket.<br />

Slik situasjonen er i dag med overproduksjon<br />

og pressa utbetalingspris til<br />

bonden, er det vanskeleg å sjå at inntektene<br />

i landbruket vil auka noko særleg på<br />

kort sikt. I tillegg vil landbruket også få<br />

sin del av den generelle kostnadsauken<br />

som følgje av vanleg prisstiging. Sjølv om<br />

ein produserer stort volum, hjelper ikkje<br />

det så lenge ein ikkje får auka prisane.<br />

Stordriftsfordelar - eller ulemper?<br />

Dei siste åra har strukturen i norsk landbruk<br />

endra seg mykje. Dette gjeld også<br />

for vestlandsbonden. Landbrukspolitikk,<br />

rammevilkår, tilskotsordningar og investeringsstøtte<br />

har stimulert til større<br />

einingar. For den norske bonden har<br />

løysinga blitt meir samarbeid mellom<br />

bøndene, men ikkje minst meir leige av<br />

både jord og mjølkekvotar.<br />

Større volum har vore løysinga for<br />

16 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


FAGLEG MATPRODUKSJON, ØKONOMI OG DRIFTSLEIING<br />

Grønt potensial: Det er vanskeleg å sjå at inntektene i landbruket vil auka noko særleg på kort sikt.<br />

Frukt- og grøntnæringa er truleg eit unnatak, med ein stor, udekt marknad som gir moglegheiter. Foto: Dreamstime<br />

auka lønsemd i drifta, og mange har lukkast<br />

med det. Ein må likevel vera klar<br />

over at dette gjeld inntil ei viss grense,<br />

då me kan snakka om at stordriftsulempene<br />

blir større enn stordriftsfordelane.<br />

Denne grensa vil vera ulik frå gard til<br />

gard og frå bonde til bonde. Det er viktig<br />

å ha eit aktivt forhold til dette. Det er<br />

ikkje lenger slik at meir arbeid og meir<br />

sveitte automatisk gir høgare inntekt.<br />

Stikkord for stordriftsulemper<br />

−−<br />

rente: store investeringar krev høgare<br />

lånefinansiering. Kor går grensa for<br />

deg?<br />

−−<br />

løn/ leigd arbeid: stor drift krev meir<br />

arbeidshjelp. Kva er lønsamt?<br />

−−<br />

meir jordleige<br />

−−<br />

kvoteleige: det er til dels svært høge<br />

prisar på leige av mjølkekvote<br />

−−<br />

transport: stor produksjon og meir<br />

leigejord fører til meir transport av<br />

både fôr og gjødsel. Veit me kva dette<br />

kostar, både i tid og pengar?<br />

Vegen vidare<br />

Sjølv om det er utfordringar i landbruket,<br />

opplever me òg stor optimisme. Det er<br />

investeringsvilje i næringa og generasjonane<br />

overtek etter kvarandre. Det har<br />

vore ei rivande teknologisk utvikling som<br />

inspirerer til vidare satsing. Frukt- og<br />

grøntnæringa har ein stor udekt marknad<br />

som gir moglegheiter. Produsentar<br />

som driv i mindre skala, utviklar sine<br />

spesialitetar og får god respons i marknaden.<br />

Eit gardsysteri i Fana blir verdsmeister<br />

for osten sin, og me gratulerer!<br />

Ein del grunnleggande ting er ikkje<br />

nye, men dei har fått nye klede. Bonden<br />

lever framleis av arbeidet og jobben som<br />

blir gjort, ikkje av investeringane i seg<br />

sjølv. Menneska som driv garden er det<br />

mest avgjerande for å oppnå gode resultat.<br />

Investeringane er eit verkemiddel<br />

for å få det til. Når du vil investera må du<br />

vurdera kva auka inntening investeringa<br />

vil gi.<br />

Det avgjerande for å lukkast er å sikra<br />

god drift av garden og produksjonen. Det<br />

har den enkelte sjølv hovudansvaret for å<br />

ha på plass.<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 17


Nøgd bonde: To år etter innflytting, har Ingve berre positivt å melde om fjøset. – Dyra er reine og rolege, eg trur dei har det godt, seier han.<br />

Yngste bonden på Kvitsøy<br />

Ingve Nordbø har bygd nytt mjølkefjøs på ei ramsalt øy i Boknafjorden.<br />

Kvitsøylamma beiter seg til eksklusiv kvalitet på holmane,<br />

medan kyrne kvitterer for godt stell med høg yting.<br />

Jane Brit Sande<br />

Kvitsøy ligg ytst i Boknafjorden, mellom<br />

Randaberg og Karmøy. Kommunen, som<br />

måler berre 5,7 km 2 og husar 540 innbyggarar,<br />

er den minste i landet. Med<br />

11 bønder utgjer landbruk den største<br />

primærnæringa på øya. Tre bønder driv<br />

på heiltid, og tre bønder driv med mjølk.<br />

Ingve Nordbø (29) er ein av dei bøndene.<br />

Han er heiltidsbonde, og han driv med<br />

mjølk. For to år sidan stod eit nytt fjøs<br />

klart på garden på Nordbø. Mjølkerobot,<br />

skraperobot, kanalomrøyring over<br />

gjødselkjellaren og mekanisk ventilasjon<br />

er blant fasilitetane Ingve har i fjøset.<br />

Bygningen måler 750 m 2 , og husar 32<br />

mjølkekyr og 27 kviger. Mjølkekvoten er<br />

på 300 tonn. I tillegg har han kring 100<br />

vinterfôra sauer. I det gamle fjøset fôrar<br />

han fram oksane til slakt.<br />

– God plass, og nok arbeid, kommenterer<br />

Ingve.<br />

Berre positivt<br />

Ingve er godt nøgd med fjøset.<br />

– Dyra er reine og rolege, eg trur dei<br />

har det godt. Det har ikkje vore problem<br />

med klauvene, med unntak av at nokre få<br />

kyr fekk litt såre klauver etter besøk av<br />

klauvskjeraren. Problemet var nok at eg<br />

hadde venta litt for lenge før klauvskjeringa.<br />

Det er plass til 31 dyr i ungdyravdelinga,<br />

og han har mjølkeavdeling og velferdsavdeling<br />

med totalt 48 liggebåsar.<br />

– Eg kunne fint hatt plass til ein del<br />

dyr til, men det treng ikkje bety betre<br />

lønsemd i drifta. Dyrehelsa er god og<br />

mjølkeytinga peiker oppover. Eg vil at det<br />

skal fortsette slik, seier Ingve.<br />

– Også grovfôrsituasjonen er eit argument<br />

for å halde talet på dyr nede. Eg<br />

kjøper halvparten av grovfôret frå fastlandet,<br />

og etter dei to siste åra har prisane<br />

blitt høge, seier han.<br />

Fjøset er strategisk plassert, rett ved<br />

beitet. I beitesesongen opnar Ingve døra,<br />

og dyra går inn og ut slik det passar dei.<br />

– Ein mykje enklare kvardag, samanlikna<br />

med tida i båsfjøset. Då måtte dyra<br />

over vegen for å koma til og frå beite,<br />

seier han.<br />

Holmeskjøtsel gav nasjonal pris<br />

I 2017 vart bøndene på Kvitsøy tildelt den<br />

nasjonale kulturlandskapsprisen. Den<br />

fekk dei for god skjøtsel og forvaltning av<br />

kulturlandskapet, først og fremst gjennom<br />

aktiv beite med sau på dei mange<br />

øyane. Lamma på holmane har blitt<br />

merkevaren «Kvitsøylam». Ingve har 110<br />

sauer og lam på beite på 19 av holmane.<br />

– Merkevaren gir eit godt pristillegg<br />

på lamma, og gjer at det er verd alt meirarbeidet,<br />

seier Ingve.<br />

Det er om og gjere å nytte alt av ressursar<br />

på og rundt Kvitsøy. Men Ingve<br />

18 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


«Du kan få så mange råd du vil, men<br />

ingenting skjer viss du ikkje følger dei»<br />

INGVE NORDBØ<br />

trur ikkje dagens omfattande holmebeiting<br />

er noko som vil halde fram til evig<br />

tid.<br />

– Me vil nok bli færre bønder her på<br />

Kvitsøy også. Kan eg velje å ha sauene<br />

på beite her inne på øya, i staden for ute<br />

på holmane, vil eg nok ha dei her. Etter<br />

kvart vil berre dei største holmane bli<br />

nytta, seier han.<br />

Aktivt avlsarbeid<br />

Ingve tok formelt over drifta i 2016, og er<br />

sjette generasjon på heimegarden. Han<br />

tok over etter foreldra Aud Karin og Oddbjørn<br />

Nordbø. Faren har vore ein god læremeister.<br />

– Eg har gått saman med han i alle<br />

år. Han er fortsatt aktiv på garden, og er<br />

med meg både hjå sauene og i mjølkefjøset,<br />

seier Ingve.<br />

I tillegg til hjelp frå faren, er rådgivingsapparatet<br />

ei god støtte.<br />

– Eg har både fôringsrådgivar og avlsrådgivar.<br />

Dei er gode å ha. Eg nyttar dei<br />

aktivt, og ringer og spør om det er noko<br />

eg lurer på, seier Ingve.<br />

Avlsmålet er god yting, og ytinga ligg<br />

på 10 tonn i snitt. Fôringsrådgivaren setter<br />

opp plan så snart resultatet frå fôrprøvane<br />

er på plass. Men det målretta<br />

arbeidet har sin pris.<br />

– Godt fôr kostar, og då må dei dyra eg<br />

har produsere godt, seier Ingve.<br />

– Det er jo vanskeleg å sende avgarde<br />

dei nære dyra. Den eine kua som står<br />

for tur, har blitt ni år. Ho er drektig med<br />

sin sjuande kalv. Kua er frisk og fin, men<br />

juret er for lågt for roboten. Då går det<br />

ikkje.<br />

Han blandar inn litt Holstein, men har<br />

primært NRF. Mjølkekyrne får leve lenge<br />

hjå Ingve.<br />

– Eg tener meir, jo eldre kyrne blir. I<br />

båsfjøset hadde me hyppigare utskifting,<br />

men no sel eg heller kviger til liv, seier<br />

Ingve.<br />

Gode råd går ikkje til spille på Nordbø.<br />

– Du kan få så mange råd du vil, men<br />

ingenting skjer viss du ikkje følger dei,<br />

slår han fast.<br />

Landfast framtid<br />

Det digre vegprosjektet Rogfast byrjar ta<br />

form. Kvitsøytunnelen er del av dette, og<br />

øya skal etter planen få fastlandsforbindelse<br />

ved årsskiftet 2025-2026. Ingve er<br />

alt anna enn begeistra.<br />

– Det blir utbygging av vegen på øya,<br />

ein auke i trafikken, og meir utbygging.<br />

Eg er redd mykje matjord kjem til å forsvinne<br />

med dette, seier han.<br />

– Så du vil ikkje ha tunnel?<br />

– Nei, eg synast ikkje det er naudsynt<br />

at me får den. Me har ferjependla i alle<br />

år, eg gjorde det sjølv i fleire år før eg tok<br />

over garden. Det går heilt fint. Eg synast<br />

ferja er litt av sjarmen med Kvitsøy, seier<br />

Ingve.<br />

Nytt liv for siloen: Ingve har bygd om den<br />

gamle siloen til sauefjøs. Han seier at det er<br />

ei billig løysing som fungerer godt.<br />

I farta: Sauene får fart på seg når Ingve lokkar med kraftfôrbøtta.<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 19


KJØKKENHAGEN<br />

Margunn Ueland<br />

Oppvaksen på Ueland gard i Heskestad.<br />

Har vore journalist i Aftenbladet i 38 år,<br />

men hageentusiasten er nå ”bybonde”,<br />

bloggar, kurs- og foredragshaldar.<br />

Blogg: www.margunnskjokkenhage.no<br />

«Lauvlaget på toppen<br />

av bedet vernar også<br />

planterøtene mot frost.»<br />

Ut og raka gull<br />

Den viktigaste jobben eg gjer i november,<br />

er å raka og henta lauv. Ein fantastisk<br />

ressurs som me ikkje kan la liggja<br />

ubrukt.<br />

Lauv blir til god og porøs jord. Alle<br />

som har hatt kjøkkenhage ei tid, veit at<br />

det er heilt avgjerande for godt resultat.<br />

Det hjelper ikkje å ha gode planter viss<br />

du har dårleg jord.<br />

Den beste jorda er levande jord, full av<br />

liv. Det får du ikkje kjøpt på sekk, det må<br />

du sjølv samla i sekker...<br />

Eg brukar lauvet på desse fem<br />

hovudmåtane:<br />

1. Dekker alle bed og pallekarmar med<br />

ei tjukk dyne av lauv.<br />

2. Legg lauv, planteavfall og jord lagvis i<br />

pallekarmar, så får eg god jord til våren.<br />

3. Legg lauv lagvis med planteavfall frå<br />

oppryddinga i hagen i varmkompostbingar<br />

og kaldkompostbinge- med eit<br />

tjukt lag lauv på toppen. Til våren kan<br />

eg då spa ut masse god jord som eg<br />

kan bruka der det trengs.<br />

4. Stablar sekker med lauv bak garasjen<br />

slik at eg har til kompostbingane utover<br />

vinteren og til våren. Best kompost får<br />

du nemleg når du blandar grønt og nitrogenrikt<br />

materiale (planteavfall, matavfall)<br />

med brunt (lauv, flis).<br />

5. Samlar endå fleire sekker med lauv<br />

slik at eg har halvrotna lauv til våren<br />

i tilfelle eg skal anleggja nye bed. Viss<br />

ikkje brukar eg det til jordforbetring<br />

og jorddekke.<br />

Nye bed utan å grava<br />

Det går rett og slett ikkje an å få for mykje<br />

lauv.<br />

Då eg utvida det eine bedet i hagen<br />

min (det ved sida av drivhuset) våren<br />

2016, dekka eg bare ein del av plenen<br />

med aviser, tømde så på nokre trillebårlass<br />

halvrotna lauv frå kaldkompostbingen<br />

og nokre trillebårer med hestemøkk.<br />

Det var i starten av mars. I mai planta eg<br />

ut grønsaksplantene, og dei treivst som<br />

bare det. Utpå sommaren var det blitt<br />

svart, feit, porøs jord.<br />

Beda i Leikeplasshagen er bygd opp<br />

av greiner, kvist og flis i botnen, så lauv<br />

lagvis med kompost, tang og tare, hestemøkk<br />

og gras frå rundballe.<br />

Også i fjor dekka eg alle bed med tjukt<br />

lag lauv. Utpå våren var det omgjort til<br />

jord.<br />

Unngå at det bles vekk<br />

Det er gildast og lettast å raka lauv på<br />

turre, fine dagar. Men tørt lauv bles også<br />

fort avgarde... Det beste, synes eg, er å<br />

anten henta fuktig lauv (ikkje dassblautt),<br />

eller å raka turt lauv og venta med å leggja<br />

det ut til ein dag det er meldt regn.<br />

Etter at eg har fordelt lauvet på toppen<br />

av beda, trør og trakkar eg litt i bedet<br />

slik at lauvet kjem i god kontakt med<br />

God hjelpar: Øyvind Erland hjalp til med å stappa i sekker og køyra trillebåra.<br />

Bingen full: Kompostbingen min er full med<br />

avkapp frå grønsaksbed og staudebed,<br />

lagt lagvis med lauv og gamal kompost<br />

og toppa med lauv.<br />

20 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


KJØKKENHAGEN<br />

jorda. Dette gjer eg for at minst mogeleg<br />

skal blåsa vekk.<br />

Vått lauv er tyngre enn turt, men du<br />

får lettare med deg meir i sekker og trillebåra.<br />

Eg var så heldig å få hjelp av min<br />

gode ven Øyvind Erland, som lett lempa<br />

sekker eg ikkje hadde greidd.<br />

Ein gild og avstressande jobb! Herleg<br />

å gå under trekrunene, henta gratis<br />

gull, pusta inn lukta av jord og lauv og gje<br />

kjøkkenhagen eit siste påfyll før vinteren.<br />

Vita at eg har sørga for at gratisarbeidarane<br />

mine (meitemarkane og alle dei levande<br />

krypa i jorda) har meir enn nok å<br />

eta heile vinteren...<br />

Lauvlaget på toppen av bedet vernar<br />

også planterøtene mot frost.<br />

Mat eg plukkar inn frå hagen denne<br />

månaden, er grønkål, svartkål, bladbete/<br />

mangold, sellerirot, raudbeter og persille.<br />

Kvitlauk og tulipanar<br />

Har du ikkje hatt tid til å setja kvitlauk og<br />

Novemberkos: Eg kosar meg stort med å samla lauv. Har ikkje så mykje i eigen hage,<br />

men er flust i nabolaget….<br />

tulipanlauk, er det ikkje for seint ennå.<br />

Kvitlauk er noko av det lettaste du kan<br />

dyrka: Det er bare å stikka ned fedda<br />

(med spissen opp) så djupt at toppen er<br />

dekka med to-tre centimeter jord. Avstand<br />

cirka ti centimeter.<br />

Kvitlauk vil helst ha god, næringsrik,<br />

porøs jord. Har du ikkje det, strø ut nokre<br />

nevar pelletert hønsegjødsel og dekk<br />

med lauv.<br />

Om våren er det gildt med bløming<br />

i kjøkkenhagen, derfor har «ongane i<br />

gadå» og eg som tradisjon at me set nokre<br />

laukar kvar haust. Me plantar store<br />

«bukettar» i ti centimeter djupe, runde<br />

groper, og breier så på med jord og lauv.<br />

Tulipankorg: Trur du ikkje det blir fint med ei<br />

heil «korg» med rosa, lilla, kvite og røde<br />

tulipanar? Sofie har lært korleis det skal gjerast.<br />

Ti centimeter djupt skal laukane setjast.<br />

Grøn og sterk: I bedet utføre drivhuset står grønkålen flott. Pelargoniane blømer ennå.<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 21


LESARBREV<br />

Nybrottsarbeid<br />

LESARBREV<br />

Noko å melde?<br />

Send teksten til<br />

post@bondevennen.no<br />

Hald teksten kort<br />

og poengtert.<br />

I den senere tid har jeg ved et par anledninger<br />

kritisert organisasjonene i<br />

landbruket for en utvikling som har beveget<br />

seg stadig lengre bort fra grunnprinsipper<br />

og intensjon. Jeg mener å ha<br />

vært klar og grundig nok i budskapet<br />

til at det skulle være forståelig, for alle<br />

som vil forstå. Når jeg velger å bruke såpass<br />

store ord og besluttsom retorikk, så<br />

kommer det av to forhold: Jeg føler meg<br />

rimelig trygg på budskapet. Og på at situasjonen<br />

ikke kan fortsette.<br />

Mye viktigere enn kritikken som jeg<br />

har fremsatt, er imidlertid konstruktive<br />

tanker om hvordan det kan være mulig<br />

å snu den negative utviklingen, og få den<br />

inn i et nytt og positivt spor. Selv om Nortura<br />

i min kritikk har utgjort den mest<br />

synlige delen av isfjellet, så må en problemløsning<br />

ta høyde for at dette dreier<br />

seg om utfordringer av generell og fundamental<br />

karakter.<br />

Problemløsning har jeg også en del tanker<br />

om, men jeg er overbevist om at nøkkelen<br />

til endring må komme fra det breie lag<br />

av bønder. Det er sagt at bare armoden er i<br />

stand til å organisere bøndene. Halvparten<br />

av oss er forsvunnet og gjelda er fordoblet<br />

i løpet av de siste 15 år. Hvor langt skal vi<br />

slippe armoden før det reageres?<br />

Jeg er også overbevist om en del faktorer<br />

og målsetninger som bøndene må<br />

være seg bevisste og vektlegge, om arbeidet<br />

med revitalisering av organisasjonene<br />

skal ha noen hensikt. Det blir som<br />

å gi seg i kast med et nybrott. Som bureiser<br />

ville jeg hatt følgende huskeliste<br />

når jeg skulle gått i gang med å planere<br />

ujevnheter, fjerne mosegrodde steiner<br />

og trekke opp gjenstridige røtter.<br />

1. Vi må begynne med å ta et oppgjør<br />

med oss selv, hva vi står for og forstå<br />

konsekvensene av våre standpunkt.<br />

2. Vi må slutte å lete etter én sterk leder,<br />

vi må lete etter 1000 sterke ledere.<br />

3. Grasrotmakten må aktiveres gjennom<br />

allmøter der bonden har regien.<br />

4. Verktøyet til dette er vår organisering.<br />

At organisasjonene i dag ikke fungerer<br />

etter intensjon blokkerer for en løsning.<br />

Vi står derfor overfor tre valg. a) Gjør<br />

som i dag, late som ingenting og fortsette<br />

mot stupet. b) Danne nye organisasjoner<br />

og gå i gang. c) Restaurere de<br />

organisasjonene vi har, så de fungerer<br />

etter formålet. Alternativ c) er valget.<br />

5. Erkjennelse. Jeg mener det er overmåte<br />

viktig for fortsettelsen at man<br />

erkjenner hvilke feil man har gjort,<br />

hvordan de ble gjort, og kanskje vik-<br />

Integritet og engasjement: Det viktigste er at bønder blir mer bevisst på å ivareta sin integritet, skriver Ola-Jørn Tilrem.<br />

Han etterlyser flere pågående fagforeningstyper for bondens interesser. Foto: Dreamstime<br />

22 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


LESARBREV<br />

«Vi må begynne med å ta et<br />

oppgjør med oss selv… »<br />

OLA-JØRN TILREM<br />

tigst, hvorfor? Ikke først og fremst for<br />

å finne syndebukker, men for å unngå<br />

at feilene gjøres om igjen.<br />

6. Utarbeide nye og presise målsettinger,<br />

motivert av rettferdighet, lojalitet,<br />

solidaritet, likhet, samhold, selvbevissthet<br />

og yrkesstolthet som binder<br />

bønder sammen som gruppe.<br />

7. Innarbeide nye holdninger og organisatoriske<br />

ryggmargsreflekser og<br />

ny bevissthet om at organisasjonene<br />

først og fremst skal være et middel for<br />

å oppnå bondens målsettinger.<br />

8. Organisasjonsstruktur og vedtekter<br />

må gjennomgås og skrapes eller tydeliggjøres<br />

i samsvar med samvirkeprinsippene,<br />

slik at de blir formålsvennlige<br />

verktøy for å nå målene.<br />

9. Reversere bruk av datterselskap, AS<br />

og engasjement utenom selve kjerneaktiviteten.<br />

10. Opprette nødvendige og formålsvennlige<br />

kontrollregimer som fører tilsyn<br />

med forvaltning av verdier og omsetning,<br />

evaluerer og rasjonaliserer<br />

det administrative behovet og gjennomgår<br />

årsakene til eventuelle tap og<br />

uregelmessigheter. Det må etableres<br />

Ola-Jørn<br />

Tilrem<br />

tempoplaner, tidsfrister, og evaluering<br />

for fremdrift og måloppnåelse.<br />

11. Mye tettere oppfølging av tillitsapparatet.<br />

Tillitspersoner må gjerne pålegges<br />

mandat fra allmøter i viktige<br />

saker. Like viktig som at grasrotmakten<br />

er bestemt, er det at tillitsapparatet<br />

til enhver tid føler støtte i ryggen<br />

når de gjør ting riktig. Det er derfor<br />

avgjørende med mest mulig åpne prosesser<br />

og god dialog. Like viktig er det<br />

at man skifter ut tillitspersoner som<br />

ikke effektuerer lojalitet til bonden.<br />

12. Overordnet alt, er at bønder generelt<br />

blir mer bevisst på å ivareta sin<br />

integritet. Det må etableres organisatoriske<br />

rutiner som kontinuerlig<br />

har fokus på å dyrke frem flest mulig<br />

pågående fagforeningstyper for<br />

bondens interesser, på alle nivå, og i<br />

alle organisasjoner og fora hvor bønder<br />

har påvirkning. Dette dreier seg<br />

også i høyeste grad om en politisk<br />

kamp som i lang tid nærmest har<br />

vært fraværende. Staten detaljstyrer<br />

og forskjellsbehandler bønder både<br />

økonomisk, sosialt og borgerrettslig<br />

i forhold til andre grupper i samfunnet.<br />

Denne forskjellsbehandlingen<br />

som har vært glidende og tiltakende,<br />

fremstår i dag som et statlig brudd på<br />

samfunnskontrakten med bonden.<br />

Det normale hadde vært at bondens<br />

fagorganisasjon for lengst hadde grepet<br />

fatt i disse forholdene, vært bevisst<br />

og benyttet den legitimitet, legalitet og<br />

streikevåpen, som man i demokratiets<br />

navn har til rådighet i slike situasjoner.<br />

Og bonden har fagorganisasjon. Sågar<br />

to.<br />

Det hjelper bare så lite når de ikke<br />

fungerer etter intensjonene.<br />

Ola-Jørn Tilrem<br />

Kort KSL-varsel<br />

Eg skjønnar godt at bøndene i Rogaland<br />

fryktar besøk av Mattilsynet. Eg har hatt<br />

besøk av KSL-revisor. Fekk beskjed ved<br />

nyttår at eg skulle ha revisjon dette halvåret.<br />

Greitt på vinteren, tenkjer eg, men<br />

høyrer ingenting før tidleg i mai. Då får<br />

eg ei vekes varsel. Det passar veldig dårleg<br />

midt i den mest hektiske tida på heile<br />

året. Kilometervis med gjerde skal opp.<br />

I tillegg er eg midt i eit stort byggeprosjekt,<br />

så den aktuelle dagen passa i alle<br />

fall ikkje på grunn av eit møte med byggefolka.<br />

Revisor kunne vera fleksibel og ta<br />

revisjonen på ettermiddag eller kveld,<br />

den dagen eller neste dag. Neste kveld<br />

dukka det også opp noko som eg måtte<br />

stille på. Tilbakemeldinga frå revisor er<br />

igjen grei. KSL-revisjon skal ikkje kome<br />

sist, også andre ting må vike, eller er det<br />

slik at han må varsle KSL om at eg ikkje<br />

ynskjer revisjon?<br />

Då føler eg meg pressa til å bruke den<br />

einaste frikvelden min den veka på KSLrevisjon.<br />

Papir skal finnast fram og eg får<br />

eit ekstra stressmoment i ein frå før av<br />

svært hektisk periode. Både gjerding og<br />

andre ting ved drifta blir skuva på. Mine<br />

to-tre lenge planlagde fridagar i helga<br />

blir det endå dårlegare tid til. Eldste ungen<br />

kom heim og brukte av sine lesedagar<br />

til eksamen på å vera med i gardsarbeidet.<br />

At det er føresetnaden for at eg<br />

kan ta to fridagar blir ikkje avslapping!<br />

Etter eit halvt års planlegging får eg<br />

altså ein revisjon meir eller mindre tredd<br />

ned over hovudet med sju dagars varsel.<br />

At det er den mest hektiske tida på året<br />

betyr ingenting. KSL-revisjon skal ikkje<br />

sist, og andre ting må også vike. Då føler<br />

ikkje eg for å argumentere for kvifor eg<br />

vil prioritere drift, jobb, ungar/skule og<br />

17.mai før KSL. Eg får heller ta stresset<br />

med å bli endå meir forsinka og bruke<br />

«ikkje tid til-fridagane» til papirarbeid.<br />

God stemning i heimen blir det ikkje, og<br />

KSL får eit endå dårlegare omdøme…<br />

Hilda Vaa<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 23


ATTLEGG<br />

Kjersti Hoff er ny leiar av<br />

Norsk Bonde- og Småbrukarlag<br />

Etter åtte år som leder takka Merete Furuberg<br />

for seg under landsmøtet i Norsk<br />

Bonde- og Småbrukarlag (NBS) sist<br />

helg.<br />

– Det har vært et privilegium å få lede<br />

Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Når jeg<br />

nå ikke tar gjenvalg etter åtte år, så er<br />

det ene og alene av hensyn til organisasjonen.<br />

En leder skal ikke sitte for lenge!,<br />

sa Furuberg i sin siste årsmøtetale.<br />

Hun trakk fram at det jordbrukspolitiske<br />

systemet i stor grad styrer valga<br />

hver enkelt gårdbruker gjør for drifta si.<br />

– Dessverre er virkemidlene innrettet<br />

slik at valgene nesten systematisk trekker<br />

næringa i en annen retning enn mot<br />

måla for politikken. Det som svarer seg<br />

best på kort sikt for den enkelte bonde,<br />

er ikke i samsvar med det jordbruket<br />

framtida trenger, sa Furuberg.<br />

Stafettpinnen er overlevert til Kjersti<br />

Hoff, økologisk mjølkeprodusent på Løten.<br />

Vi er i vinden<br />

– Veldig, veldig spennende, sier Hoff om<br />

sin nye utfordring.<br />

– Organisasjonen er i god driv så jeg<br />

tror ikke medlemmene i særlig grad vil<br />

merke at de har fått ny leder. Vi skal heller<br />

forsterke erkjenninga av at det er vi<br />

i landbruket som først merker klimaendringene.<br />

Det må vi ta på alvor slik<br />

at det går an å produsere mat også i<br />

framtida. NBS er klar på at vi må ha ei<br />

bærekraftig omstilling av landbruket, vi<br />

må bruke de naturgitte ressursene vi rår<br />

over og produsere mat på norske ressurser,<br />

sier Hoff.<br />

Hun viser til at små bruk er mer fleksible<br />

og gir rom for større mangfold. Det<br />

er også slik at med flere bruk er flere<br />

hender i arbeid og landbruket er bedre<br />

rusta til å bruke alle ressursene og alt<br />

arealet til å produsere mat.<br />

– Vi må handheve driveplikta bedre og<br />

unngå at areal går ut av drift, sier Hoff.<br />

Den nye lederen etterlyser flere verktøy<br />

for å regulere markedet og viser til at<br />

verktøykassa for markedsregulering er<br />

blitt uthola de siste åra.<br />

– Vi bønder må produsere det befolkninga<br />

eter, sier Hoff.<br />

Kjersti Hoff<br />

Foto: Leonid<br />

Rødsten<br />

Merete<br />

Furuberg<br />

Foto: Leonid<br />

Rødsten<br />

Hun tror mye av handlingsrommet<br />

ligger i å produsere mer frukt, bær og<br />

grønsaker.<br />

– Her produserer vi for lite, og i disse<br />

produksjonene kan vi få økonomi også på<br />

små areal, sier Hoff.<br />

100 år med Sandeid bondelag<br />

60 medlemmer var samla til fest for å<br />

feire Sandeid bondelag sitt 100 års jubileum<br />

fredag i førre veke. Laget vart starta<br />

i 1918, same år som 1. verdskrigen enda,<br />

og kan vise til stor aktivitet i dei fleste åra<br />

sidan.<br />

Leiar Johannes Vestbø leia festen.<br />

Torgeir Øverland viste gamle og nye bilete<br />

frå bygda og aktiviteten i laget. Det<br />

var kåseri og helsingar. Laget har tradisjon<br />

med å heidra personar som har vore<br />

medlem i 50 år. Dette året var det seks<br />

personar som fekk denne utmerkinga.<br />

Vart heidra: Rognald Stuhaug, (sitjande),<br />

frå venstre Lars Handeland, Jakob Solberg<br />

og Bjørn Skeie. Sigurd Østbø og Knut Åbø<br />

har også vore medlem i 50 år, men var<br />

ikkje til stades. Foto: Torgeir Øverland<br />

24 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


Omregulerer<br />

til landbruk<br />

ATTLEGG<br />

Ja, du leste riktig. Steinkjer kommune<br />

går mot strømmen når de omdisponerer<br />

areal, som ikke er bebygd og som var regulert<br />

til næring eller bolig, til landbruk.<br />

Totalt er 200 dekar bestemt omregulert<br />

til landbruksformål, fordelt på areal i<br />

forskjellige størrelser. Det er allerede<br />

jordbruksdrift på flere av disse areala.<br />

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) sier til<br />

Nationen at trøndelagskommunen har<br />

planer om å omregulere mer.<br />

– Vi har forventning om at enda noen<br />

hundre dekar kan omdisponeres, sier han.<br />

God sak, god mat: Kokk Helen Tyldum (fremst) og kjøkkenassistent Gunhild Knutsen ved<br />

Målselv har alders- og sjukeheim gler seg over å kunne laga mat til dei eldre av sauekjøtet<br />

som bøndene Begnt Aspmo (t.h.) og Jan Ottar Østring har med seg. Foto: Malin C.<br />

Straumsnes/Nye Troms<br />

Raus protest i nord<br />

Sauebønder i Troms og Finnmark reagerer på at<br />

sauekjøt skal bli til dyrefôr. No gir dei bort slakt<br />

til omsorgssenter og kokkeskular.<br />

– Eg reagerte kraftig då eg fekk høyra<br />

at 1000 tonn sauekjøt skal bli til pelsdyrfôr,<br />

seier Jan Ottar Østring, leiar i<br />

Troms Sau og Geit, til Bondevennen.<br />

Saman med andre medlemmar av<br />

organisasjonen, både i Finnmark og i<br />

sitt eige fylke, tek Østring no del i ein<br />

spontan og raus form for protest mot<br />

sauekjøtet sin lagnad.<br />

I Balsfjord har lokale sauebønder<br />

gitt tre saueslakt til den lokale sjukeheimen<br />

for å visa at sauekjøt er god<br />

menneskemat. I Målselv har alders- og<br />

sjukeheimen fått tre slakt. På Finnsnes<br />

har bøndene gitt 300 kilo sauekjøt til<br />

omsorgssenteret, og fem slakt til den<br />

lokale kokkeskulen. Senja Sau og Geit<br />

er også i gang med å gi bort kjøt.<br />

Kjøtet kjøper bøndene attende frå<br />

Nortura-slakteriet til medlemspris,<br />

ferdig pakka og godkjent av Mattilsynet.<br />

– Dette er samhandling. Me må få<br />

kjøtet ut på marknaden. Folk vil ha det,<br />

insisterer Østring. Han er uroa for den<br />

framtidige støtta til sauehaldet, dersom<br />

staten får inntrykk av at subsidiane går<br />

til produksjon av dyrefôr.<br />

Så langt har tilbakemeldingane på<br />

aksjonen vore overveldande positive.<br />

– På omsorgsheimane og kokkeskulen<br />

er dei supeglade - fantastisk nøgde,<br />

seier Østring.<br />

Han fortel at bøndene vil halda fram<br />

med å dela ut kjøt, så lenge slaktinga<br />

held på. Stoda til neste år vil avgjer i kva<br />

grad dei held fram då. Østring oppmodar<br />

alle NSG-medlemmar om å hiva<br />

seg på den gåvmilde protesten.<br />

– Me får mykje god medieomtale på<br />

dette. Det har vore for mange negative<br />

oppslag om sau i det siste. Det er bra at<br />

det kjem noko positivt. Me treng det no.<br />

Pris til vossa skule<br />

bygd i tre<br />

Nye Voss vidaregåande skule er heidra<br />

med The International Architecture<br />

Award 2018. Skulen som rommar 400<br />

elevar fordelt på seks yrkesfaglege liner,<br />

er teikna av Nordic Office of Architecture<br />

og AART architects. Dei vann prisen i kategorien<br />

“Schools and Universities», og<br />

det er The Chicago Atheneaum og The<br />

European Centre for Architecture som<br />

deler ut pris til beste arkitekturen i verda.<br />

I fylgje fagbladet Byggjeindustrien vert<br />

den vidaregåande skulen på Voss trekt<br />

fram for sitt levande læremiljø og tette<br />

samspel med naturen. Skulen er 11.500<br />

kvadratmeter stor, og held oppe den lokale<br />

tradisjonen med å bruka tre som<br />

byggjemateriale. Voss vidaregåande skule<br />

har yrkesfagleg utdanning innan byggog<br />

anleggsteknikk, elektrofag, restaurant-<br />

og matfag, teknikk- og industriell<br />

produksjon og naturbruk (landbruk, hest,<br />

villmark), i tillegg til tilrettelagte grupper.<br />

Tekst og foto: Anne Rivenes<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 25


FAGLAG OG MØTE<br />

Rogaland<br />

Fjosmøter Forum Ku<br />

Tema: Stressfri håndtering av storfe v/<br />

Bengt Egil Elve, Nortura.<br />

Kom på fjosmøte og få mange gode tips til<br />

hvordan håndtere dyra for å få en god dyreflyt<br />

og mindre stress i fjoset.<br />

Møtene holdes i hele fylket:<br />

- 19. nov. kl. 10.00 Sørvest Ku DA, Blikravg.<br />

410, Øvre Vats<br />

- 20. nov. kl. 19.00 Jan Petter Gjertsen,<br />

Hauge Østre, Farsund<br />

- 21. nov. kl. 19.00 Elin Hobberstad, Nordsjøvg.<br />

2460, Varhaug<br />

Vi møtes i fjoset og det blir enkel servering.<br />

Arr.: FORUM KU<br />

Plastinnsamling Nærbø<br />

Laurdag 17. nov. kl. 10.00 – 12.00, parkeringsplassen,<br />

Bjorhaug industriområde.<br />

Me tar nett, kr 50,- pr. person.<br />

Vigre 4H<br />

Lund Bondelag<br />

skal ha plastinnsamling lørdag 24. nov.<br />

12.00-14.00. Sted: Årdalen og Per Børge<br />

Ollestad.<br />

Styret<br />

Tradisjonsmat helg<br />

lørdag 24. – søndag 25. nov.<br />

kl. 11.00 – 17.00<br />

Bjerkreim Samfunnshus, Vikeså<br />

Buffé – meny:<br />

Geit og geiteprodukter, heimelaga flatbrød,<br />

ferske og salte lammahaler, sauaføde,<br />

sauahåve, pinnakjøt av spælsau og geit,<br />

blodkomla og vanleg komla.<br />

Dessert: sviskegraut<br />

Arr.: Sau og Geit, Nortura<br />

Plastinnsamling<br />

lørdag 24. nov.<br />

Gilja kl. 10.00 til 13.00<br />

Gjesdal kl. 10.00 til 14.00<br />

Arr.: Gjesdal Bondelag<br />

Bondekafé<br />

Tirsdag 20. nov. kl. 19.30 på Vikeså<br />

Veiservice.<br />

Foredragsholder Aksel Kverneland,<br />

tema: Solcelleenergi<br />

Ole Anton Røysland, NLR, orienterer om<br />

reparasjon av eng.<br />

Velkommen.<br />

Arr.: Bjerkreim Bondelag<br />

Jæren Sparebank inviterer<br />

til Landbruksmøte i lag med<br />

bondelaga i Hå, Klepp og Time<br />

på Bryne vidaregåande skule,<br />

måndag 26. nov. kl. 19.30.<br />

Program:<br />

- Per Kotte: «Det er lettere å snakke enn å<br />

si noe» - noen tanker om kommunikasjon<br />

og S’en i HMS<br />

- Pause med matservering<br />

- Martin Svebestad: «Værmeldingen; hvordan<br />

påvirker den økonomien»<br />

- Innlegg fra Jæren Sparebank<br />

- Informasjon fra bondelaga<br />

Meld gjerne din ankomst via post@jaerensparebank.no<br />

eller tlf. 915 03 290.<br />

Arr.: Bondelaga Bore, Klepp, Orre,<br />

Time, Nærbø, Varhaug og Søre Hå,<br />

i samarbeid med Jæren Sparebank<br />

Julemøte Tyr Rogaland<br />

Velkommen til årets Julemøter i Tyr<br />

Rogaland onsdag 5. og torsdag 6. des.<br />

Program : Kåring av kjøttfe og nytt frå Tyr.<br />

Stemnestaden Tysvær, 5. des. kl. 19.30<br />

Bryne Kro og Hotell, 6. des. kl. 19.30<br />

Egenandel: 250 pr. person<br />

Påmelding innen 21. nov. til:<br />

Tysvær - Inger Johanne B. Stakkestad,<br />

tlf. 970 97 556<br />

Bryne - Katrine Sunde, tlf. 907 65 557<br />

Karin.fuglestad@nortura.no<br />

Kom og bli med på en kveld med godt drøs<br />

og god julemat.<br />

Arr.: Tyr Rogaland<br />

Neste Bondevennen<br />

kjem 23. november<br />

Bv 36 23. november<br />

Bv 37 30. november<br />

Bv 38 7. desember<br />

Bv 39 14. desember<br />

Bv 40* 21. desember<br />

Bv 1 11. januar<br />

Fristen for annonsar er torsdag veka<br />

før utgjeving.<br />

* Bondevennen nr 40 har frist<br />

tirsdag 11. desember<br />

HØY/HALM/STRØ<br />

Norsk høy selges (H2)<br />

Tlf. 957 30 060<br />

Frøhøy, tørrhalm og<br />

høyensilasje selges<br />

Leveres med bil direkte på gården.<br />

Tlf. 970 90 902<br />

Frøhøy selges<br />

Tlf. 952 93 457 / 905 65 247<br />

Prima høy til salgs.<br />

Tlf. 48 47 80 52<br />

Frøhøy, halm og amm.beh.<br />

halm til salgs.<br />

Tlf. 916 25 383<br />

LIVDYR<br />

En liten flokk afrikanske<br />

dverggeiter<br />

tricolour, til salgs. Bukk, geiter og<br />

kje + drektige geiter.<br />

Tlf. 907 86 059<br />

FRÅ BONDE TIL BONDE<br />

DIVERSE<br />

Diverse utstyr til sau<br />

Forhekk, vekt, lammemater kraftfôr,<br />

bjeller, vannbeholdere og høybeholdere<br />

til lettgrinder til salgs.<br />

Tlf. 938 31 153<br />

ARBEID UTFØRES<br />

Norsk saueklipper ledig<br />

Tlf. 974 24 654<br />

Saueklipping utføres<br />

Glenn Torland, tlf. 98 66 26 25<br />

JORD ØNSKES LEID<br />

Jord til grasproduksjon<br />

ønskes leid i Sandnes-Klepp-Solaområdet.<br />

Tlf. 404 97 634<br />

MASKINER/UTSTYR SALG<br />

Grimme kjøleanlegg fra 2010,<br />

for grønnsaker/poteter, til salgs.<br />

Ring 918 31 104<br />

GJØDSELTRANSPORT<br />

• Gjødseltransport lastebil/semi<br />

• Transport av maskiner, utstyr og fôr<br />

• Graving og massetransport<br />

Kontakt:<br />

Andreas 934 09 411 / Jarle 907 96 144<br />

Finsnittet Lucerne/Alfalfa<br />

Vi leverer Lucerne høy i små og store ekstremt komprimerte<br />

firkantbunter. (2-5 cm strålengde) 16% Protein og svært smakelig.<br />

Dyrket i Nord-Italia uten husdyrgjødsel.<br />

Vi har spesielt mange referanser fra fornøyde melkeprodusenter/<br />

storfeprodusenter.<br />

Vi har flere lager i hele Sør Norge, og kan<br />

levere alt fra 3 til 25 tonn i en omgang.<br />

Brukes til storfe, sau, hest, geit,<br />

alpakka, samt gris og høns.<br />

Godkjent importør av Mattilsynet.<br />

Kontakt: Erik 908 10 572,<br />

skeieagri@gmail.com<br />

26 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


Kombivogn 2 x 4m<br />

45.000,- + mva<br />

Nybygg eller<br />

rehabilitering?<br />

Ta kontakt med AH Bygg A/S<br />

Vi har solid erfaring med<br />

alle typer bygninger<br />

til landbruket<br />

Møllevn. 12 - 4360 Varhaug<br />

Tlf. 51 79 85 79<br />

Fax: 51 79 85 78<br />

ÅPENT FJØS<br />

-Stiland-<br />

Solceller og batterier til landbruket<br />

Tlf: 905 56 907 / 405 50 644 www.kvernelandenergi.no<br />

ARRANGERES HOS:<br />

Aneth og Audun Meland<br />

NÅR: Tirsdag 20. november kl. 13.00 - 17.00<br />

HVOR: Rudlendeveien 159, 4596 Eiken<br />

EGET UNGDYRBYGG<br />

FOR MELKEPRODUKSJON<br />

Jæren Sparebank inviterer til Landbruksmøte<br />

i lag med bondelaga i Hå, Klepp og Time<br />

på Bryne vidaregåande skule måndag 26.<br />

november kl 19:30.<br />

Program<br />

• Per Kotte “Det er lettere å snakke enn å si noe”<br />

– noen tanker om kommunikasjon og S’en i HMS<br />

• Pause med matservering<br />

• Martin Svebestad “Værmeldingen; hvordan<br />

påvirker den økonomien”<br />

• Innlegg fra Jæren Sparebank v/ styreleder<br />

• Informasjon fra Bondelaga<br />

Meld gjerne din ankomst via<br />

post@jaerensparebank.no eller tlf. 915 03290.<br />

• Nytt flott kalve- og ungdyrfjøs<br />

• Isolert bygg i tre med stålbukker<br />

• DeLaval innredning og led belysning<br />

• Kjørbart fôrbrett<br />

• Spalter og kanalomrøring<br />

• Prøvekjøring av traktor fra John Deere<br />

• Servering<br />

Vel møtt til fagprat!<br />

I samarbeid med:<br />

Alle er velkomne!<br />

BONDELAGA<br />

BORE • KLEPP • ORRE • TIME •<br />

NÆRBØ • VARHAUG • SØRE HÅ<br />

BONDEVENNEN Nr. 35 - 16. november 2018 27


Meisling og utrensk av fjos for ombygging.<br />

Rilling av gulv og spaltegulv.<br />

Egil Håland 4360 Varhaug 51 43 04 94 / 41 69 96 17<br />

www.Toppaland.com<br />

Opp?<br />

TRELAST<br />

Behov for lift?<br />

Vi har utleie på Bryne,<br />

Vigrestad og Harestad<br />

i Randaberg.<br />

Ring oss på 970 85 666<br />

og nå nye høyder!<br />

www.ekstralift.no<br />

eikelsag@online.no<br />

Tlf. 48 15 45 05/99 44 79 03<br />

99 15 52 33<br />

Samarbeidsadvokat for<br />

Norges Bondelag siden 1985<br />

Stavanger Haugesund<br />

borge.meland@gmail.com<br />

Mob.: 911 74 250<br />

e-post: kontoret@vierdal.no / tlf.: 906 54 444<br />

www.vierdal.no<br />

Vi leier ut minigravere<br />

fra 1,7 til 2,6 tonn, med<br />

eller uten fører hytte.<br />

Meislehammer, steinklype,<br />

hyggelige priser.<br />

Ring 970 85 666!<br />

www.ekstragraver.no<br />

VI KAN<br />

LANDBRUK!<br />

Våre sertifiserte<br />

elektrikere utfører<br />

elkontroll og termografering<br />

i landbruket.<br />

Vi er DSB og<br />

FG-godkjent.<br />

www.ave.no - Tlf. 09543<br />

Jærvegen 67, Nærbø<br />

I tillegg til alle typer<br />

betongsaging tilbys:<br />

• KJERNEBORING<br />

• MEISLING<br />

• ALT I RIVING<br />

Vi utfører rilling av<br />

spaltegulv/oppsamlings<br />

areal i fjøs, med<br />

gode erfaringer.<br />

Forleng beitesesongen<br />

med tilleggsfôr<br />

fra Rumenco<br />

WWW.TILLEGGSFOR.NO<br />

Tlf: 52 81 80 60 Tlf: 51 49 71 97 Tlf: 38 34 51 03<br />

28 Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN


TRENG DU EIN NY<br />

SPARRINGSPARTNAR<br />

PÅ GARDEN DIN?<br />

Tveit Regnskap er landets største kompetansemiljø<br />

innan landbruksøkonomi og rekneskap.<br />

Me kan hjelpe med alt av rekneskapstenester<br />

og økonomirådgjeving på ditt gardsbruk.<br />

Moderne dataløysingar gjer at ein i dag kan<br />

effektivisere og automatisere mykje av rekneskapen.<br />

Med Duett Minside Bank kan du til ei kvar tid<br />

vera oppdatert på ditt rekneskap, og betaling av<br />

rekningane går som ein leik – alt ferdig utfylt,<br />

berre til å godkjenne med din BankID.<br />

Som du ser av kartet er me lokalisert<br />

på det meste av Sørvestlandet, og<br />

våre dataløysingar løyser resten<br />

av kongeriket. Så treng du ein ny<br />

økonomirådgjevar – prøv oss då vel!<br />

Tlf. 52 76 71 00 eller post@tveit.no<br />

www.tveit.no


Hytter, innredning og utstyr for fôring<br />

og stell av kalver. Tel. 908 26 618<br />

www.godkalven.no<br />

For oppsett av gjerde<br />

ring og få tilbud:<br />

Veshovda Drift AS<br />

/v Rolf Gravdal tlf 97 19 60 45<br />

ÅPENT FJØS<br />

-Sola-<br />

Nesvik Landbruksbygg as<br />

Leverandør av komplette landbruksbygg<br />

• Betongarbeid<br />

• Påbygg<br />

• Nybygg<br />

• Betongelement<br />

• Rehab av fjøs<br />

Gunnar Høien AS<br />

Tlf. 900 79 400<br />

• Betongsaging<br />

• Kjerneboring<br />

• Meisling<br />

• Stålsperr<br />

• PVC dører-vindu<br />

Stian Nesvik, 957 60 445 / E-post: stian@nesvik-lb.no<br />

Sigmund Nesvik, 904 08 978/ E-post: sigmund.nesvik@gmail.com<br />

ARRANGERES HOS:<br />

Tor Wincent Byberg<br />

NÅR: Fredag 23. november kl. 11.00 - 14.00<br />

HVOR: Vigdelveien 92, 4053 Ræge<br />

FJØSÅPNING FOR AMMEKU<br />

• Gardiner fra Munters<br />

• Rillede spalter fra Anders Beton<br />

• Kanalomrører fra Landia<br />

• Innredning fra Orla Hansen og DeLaval<br />

• Prøvekjøring av traktor fra John Deere<br />

• Visning av traktordreven fullfôrmixer<br />

fra DeLaval<br />

• Nortura griller<br />

Vel møtt til fagprat!<br />

I samarbeid med:<br />

FORSKALING OG STØYPING<br />

Brannvarslingsanlegg<br />

Vi leverer, monterer og tar service på FG-godkjent<br />

brannvarslingsanlegg til landbruk. Vi tar årlig kontroll<br />

av pulverapparater og brannslanger.<br />

Ta kontakt for befaring.<br />

Stian Stokka – Serviceingeniør brann<br />

tlf 453 98 866 – post@stokka-brannteknikk.no<br />

Vi utfører alt innen<br />

bolig- og landbruksbygg<br />

Nybygg - påbygg - rehabilitering<br />

VI FORHANDLER ALT AV BYGGEVARER:<br />

- Stålsperr - Limtre, stål og tre-åser<br />

- Sandwichelementer - Eternittplater<br />

- Plastmoplater - PVC vindu og dører.<br />

innledning<br />

grafisk identitet<br />

grafisk identitet<br />

> hovedlogo<br />

Ta kontakt<br />

> farge<br />

for pris.<br />

> hovedlogo > sort/hvit<br />

> liggende sekundærlogo > farge<br />

> liggende sekundærlogo > sort/hvit<br />

i februar 2011.<br />

> stående sekundærlogo > farge<br />

Ta kontakt > stående sekundærlogo på > telefon sort/hvit 991 57 987<br />

> typografi > trykte medier<br />

> typografi > elektroniske medier<br />

> hovedfarger<br />

oskar@vigrestadbygg.no<br />

> støttefarger<br />

> visittkort<br />

> brevark > forside<br />

> brevark > side 2<br />

> konvolutt > e6/5<br />

> konvolutt > C5<br />

> konvolutt > C4<br />

> konvolutt > eC4<br />

> telefaks<br />

> faktura<br />

> konferansemappe<br />

> liggende sekundærlogo > farge<br />

dette er en forkortet versjon av hovedlogoen som ble definert i forbindelse med revisjonen<br />

den logoversjonen skal brukes når det ikke er praktisk mulig å benytte hovedlogoen.<br />

det kan for eksempel være på støtteannonser, sponsormerking og lignende.<br />

sørg alltid for at logoen får nok avstand til andre grafiske elementer.<br />

> Last ned logoer<br />

Presentasjoner<br />

> powerpoint<br />

kommunikasjon<br />

> firmatekst<br />

> stillingsannonser<br />

> profilannonser<br />

> salgsannonse fk butikken<br />

> salgsannonse med produktlogo<br />

> brosjyre<br />

> katalog<br />

> magasin<br />

30 > verdihåndbok Nr. 35 - 16. november 2018 BONDEVENNEN<br />

> plakater<br />

> roll-up<br />

> messevegg<br />

> give away<br />

merking


For innmelding av slaktedyr og livdyr, spørsmål om inntransport,<br />

avregning, livdyrkjøp og andre henvendelser til Nortura,<br />

ring Nortura medlemssenter på tlf. 48 12 04 00.<br />

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen<br />

tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding<br />

på Min side er fristen onsdag<br />

morgen kl. 06:00.<br />

Alle storfeprodusenter skal ta prøve – det lønner seg!<br />

Det er gjort beregninger som viser at disse virussykdommene<br />

BRSV og BCoV koster næringen ca<br />

150 millioner pr år. Med oppdatert smittestatus fra<br />

alle storfebesetninger og fokus på smittebeskyttelse<br />

vil frekvensen av hoste og diare reduseres<br />

betydelig. Det vil gi mindre sykdom og redusert<br />

medisinbruk, og være et viktig bidrag for økt<br />

lønnsomhet og ikke minst en bedret dyrevelferd.<br />

Det er vesentlig Vestlandet som har hatt relativt stor<br />

spredning av virussykdommene BRSV og BCoV. Hvis<br />

alle gjøre en liten innsats vil vi antakelig få enda mindre<br />

spredning kommende vinter.<br />

Veldig mange besetninger er RØDE fordi de ikke har<br />

tatt prøve, det oppfordres derfor til at alle tar årlige prøver.<br />

Alle besetninger med mordyr skal innen utgangen<br />

av oktober ha mottatt nødvendig utstyr for å kunne<br />

sende inn prøver. Prøvene analyseres for antistoff mot<br />

virus. Når antistoff ikke påvises indikerer det at dyra ikke<br />

har vært i kontakt med virus.<br />

• I ammekubesetninger tas blodprøve av 4 kalver<br />

over 6 måneder.<br />

• I melkekubesetninger tas melkeprøve av fire<br />

1. gangs-kalvere<br />

Best rabatt på øremerker før 22. november!<br />

Nortura gir pristillegg for sau og lam med elektroniske<br />

øremerke. Ordningen er som før, kr 12 per dyr,<br />

avregnet på slakteoppgjøret. Bestiller du innen 22.<br />

november får du 25 % rabatt på elektroniske merker.<br />

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du<br />

innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet<br />

i tilbudsbrevet du har fått fra OS ID og Nortura.<br />

Analysen av prøvene er gratis for alle. Prøvetaking i ammekubesetningene<br />

bør tas som blodprøver. Dette er<br />

en mer omstendelig prosess enn melkeprøver, og må<br />

utføres av veterinær. For å bidra til god oppslutning om<br />

prøvetakning vil Nortura refundere kr 1000,- pr besetning<br />

som sender inn blodprøver fra ammekubesetningene.<br />

Beløpet refunderes på nyåret 2019 på grunnlag<br />

av analyser registeret i dyrehelseportalen. Dette skjer<br />

automatisk, slik at du som Nortura produsent trenger<br />

ikke å foreta deg noe.<br />

Når besetningen er dokumentert fri for virusene er<br />

det viktig å opprettholde GRØNN status. Det gjør du<br />

gjennom god smittebeskyttelse og ved å sette klare<br />

krav til besetninger du eventuelt skal kjøpe dyr fra.<br />

Se mer på våre nettsider under storfe på medlem.<br />

nortura.no og animalia.no.<br />

Merkene mottar du i god tid før lamming. Husk å<br />

påføre forventa start på lamming når du bestiller, produksjon<br />

og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene.<br />

Fram til 30. juni får du samme rabatt ved<br />

tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling.<br />

Hvis du ikke har mottatt tilbudet, ta kontakt med OS<br />

IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00. Se mer på medlem.<br />

nortura.no/rfid.<br />

Fjøsopningar i Omastrand<br />

og Tørvikbygd<br />

Det vert fjøsopningar hjå Tørvikbygd samdrift,<br />

Åse samdrift og hjå Peder Nernæs den 20.<br />

november.<br />

Tidsplanen ser slik ut :<br />

• Kl. 10.30 Open fjøs hjå Tørvikbygd samdrift på<br />

Eide, med grilling ved Nortura og servering<br />

av Tineprodukt. Adresse: Eidsvegen 30, 5620<br />

Tørvikbygd.<br />

• Kl. 12.30 Festen fortset hjå Åse samdrift med<br />

kake og kaffi. Adresse: Oma - Åse 180, 5632<br />

Omastrand.<br />

• Kl. 14.30 er det ope hjå Peder Nernæs med<br />

meir grilling. Adresse: Nernesvegen 179, 5632<br />

Omastrand.<br />

Sjå meir om desse arrangementa i kalenderen på<br />

medlem.nortura.no.<br />

Åpent fjøs på Stiland<br />

Det er også åpent fjøs på Stiland hos Aneth og<br />

Audun Meland, Rudlendeveien 159, 4596 Eiken den<br />

20. november, kl. 13.00 – 17.00. (Se annonse side 27)<br />

Julemøte Øystese<br />

Nortura arrangerer julemøte på Holmatun<br />

Øystese den 27. november kl. 19:30.<br />

Program:<br />

• ”Ku signal” handtering av storfe/sau<br />

v/Bengt Egil Elve<br />

• Korleis ser marknaden for kjøtt og egg ut i 2019?<br />

v/Karluf Håkull<br />

• Lokalt nytt v/tillitsvalte<br />

Servering av julemeny.<br />

Påmeldingsfrist 23. nov. tlf. 971 65 537 / 52 76 41 19 /<br />

52 76 42 23. Velkommen til en triveleg førjulskveld!<br />

For flere julemøter, se baksiden og i kalenderen på<br />

medlem.nortura.no.<br />

Prisendringer<br />

Fra mandag 12. november reduseres avregningsprisen<br />

på lam med kr 1,00 per kg, grunnet<br />

endret engrospris.<br />

KADAVERHENTING<br />

Kundeservice Norsk Protein 941 35 475<br />

Innmelding kadaver.norskprotein.no<br />

MEDLEMSBUTIKKER<br />

Førde 57 83 47 49 / 948 38 141<br />

Forus 52 87 78 24 / 959 48 785<br />

Egersund 916 13 256<br />

Sandeid 52 76 42 18<br />

Voss 476 75 411<br />

Bergen 482 61 442<br />

Bergen (returslakt) 906 59 946 / 957 84 406<br />

Sogndal 468 84 540<br />

NØDSLAKT<br />

Telemark og Aust-Agder 416 18 622<br />

Sør Rogaland/Vest-Agder +<br />

Dalane utan Bjerkreim 478 73 179<br />

Sør-Rogaland (Eigersund/Forus) 480 11 600<br />

Nord-Rogaland (dagtid) 480 99 248<br />

Nord-Rogaland (kveld/helg) +<br />

Bergen og Hardanger 977 52 537<br />

Resten av Hordaland 482 88 105<br />

Sogn og Fjordane - Sogn 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane - Nordfjord sør<br />

for Nordfjorden inkl. Stryn sentrum<br />

til Oppstryn + Sunnfjord 992 27 133<br />

Sogn og Fjordane – Nordfjord<br />

nord for Nordfjorden og Sunnmøre 977 75 210<br />

Romsdal og Nordmøre 975 75 137<br />

Redaktør for Nortura-sidene: Svein Bjarne Sommernes svein-bjarne.sommernes@nortura.no


Julemøter 2018<br />

Returadresse:<br />

Returadresse: Bondevennen<br />

Bondevennen PB 208, sentrum<br />

PB 208, sentrum<br />

4001 Stavanger<br />

4001 Stavanger<br />

Også i år vil vi arrangere julemøter/julebiff for våre eiere både på Sør- og Vestlandet.<br />

Planlagte møter er som følger:<br />

27.11. – Kvåstunet, Lyngdal<br />

28.11. – Treungen Grendehus, Rysstad, Valle<br />

01.12. – Gloppen Hotell<br />

04.12. – Nortura Egersund, Eigersund<br />

04.12. – Bergen Travpark, Åsane, Bergen<br />

05.12. – Park Vossevangen Hotell, Voss<br />

06.12. – Høyland Gard, Årdal i Ryfylke<br />

06.12. – Holt VGS, Tvedestrand<br />

(samarbeid med Bondelaget)<br />

10.12. – Lyngmo Leirstad, Hafslo<br />

12.12. – Vindafjordhallen, Nedre Vats<br />

12.12. – Nortura Forus, Stavanger<br />

15.12. – Sande Kro og hotell, Sande i Sunnfjord<br />

Det er påmelding for alle møta, førstemann til<br />

mølla gjelder.<br />

Det kan bli trongt om plassen, så sjekk<br />

kalenderen på medlem.nortura.no for<br />

påmelding og program for det enkelte møtet.<br />

Kontakt medlemssenter på<br />

tlf. 48 12 04 00 om du treng det.<br />

Julemøta blir stelt i stand i samhandling<br />

med tillitsvalgte i Nortura.<br />

Vi har to Regionutvalg – Agro og Vest i<br />

vårt område. Her er leder og nestleder<br />

presenterte:<br />

Leder Agro<br />

Willy Finnbakk<br />

Nestleder Agro<br />

Åge Andre Brømnes<br />

Dette er dei som har høgaste verva i Regionsutvalga<br />

og er valgte for å representere deg<br />

som eigar opp mot konsernstyret og kunne ta<br />

opp saker for deg i Nortura SA, i tillegg til alle<br />

dei andre som har verv i organisasjonen vår.<br />

Gå inn på Organisasjon/Eierorganisering på<br />

medlem.nortura.no, og der kan du lett finne<br />

også andre som representerer deg i andre fora.<br />

God førjulstid!<br />

Leder Vest<br />

Lidvin Hage<br />

Nestleder Vest<br />

Helene S. Bødker

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!