22.05.2019 Views

Heavy duty kombiskap

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Heavy</strong> <strong>duty</strong><br />

<strong>kombiskap</strong><br />

Et solid heavy <strong>duty</strong> <strong>kombiskap</strong> til lagring av tools og<br />

annet tungt utstyr og verktøy.<br />

Dimensjoner:<br />

2000 x 750 x 2288 mm<br />

Egenskaper<br />

Stabilt og stødig<br />

<strong>kombiskap</strong> for lagring av<br />

tools og annet tungt<br />

utstyr og verktøy.<br />

200 kg lastekapasitet<br />

per skuff.<br />

Funksjon<br />

Kombiskap med<br />

uttrekkbare skuffer og enkel<br />

lukke-åpne mekanisme.<br />

Godkjenninger<br />

Kombiskapet er<br />

produsert i henhold til<br />

ISO 13920-AE og ISO2768.<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

7


Bruksområder<br />

Til lagring av tools, verktøy og utstyr.<br />

• Logistikk<br />

• Verksted<br />

• Produksjonshaller<br />

• Offshore<br />

• Lagerarealer<br />

Produktet er ikke begrenset til bruksområdet foreslått.<br />

Egenskaper<br />

Under vises en rekke av egenskapene produktet<br />

leveres med.<br />

• Lang levetid<br />

• Kan fås i flere materialer<br />

• Lett håndterbar<br />

• Ergonomisk høyde<br />

• Sikker håndtering<br />

• HMS-vennlig<br />

• <strong>Heavy</strong> <strong>duty</strong><br />

Om oss<br />

Nordic Steel Group er et av Norges største<br />

stålsenter. Vi skal være den beste mekaniske<br />

leverandøren som gjennom kunnskap og service,<br />

forstår og løser kundens behov.<br />

• Jæren, Rogaland<br />

• 4000 m2 produksjon i Norge<br />

• Egen teknisk avdeling<br />

• Alle godkjenninger og sertifiseringer<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!