18.11.2020 Views

Den lille smittevern guiden fra Decon-X

Guiden forklarer med enkle ord hvordan godt renhold og smittevern gjennomføres. Er du eller dine kolleger ekte smittevernere? Ta den digitale testen som er inkludert i boken!

Guiden forklarer med enkle ord hvordan godt renhold og smittevern gjennomføres. Er du eller dine kolleger ekte smittevernere? Ta den digitale testen som er inkludert i boken!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DEN<br />

LILLE<br />

SMITTEVERN<br />

GUIDEN<br />

4. OPPLAG


MUNNBIND<br />

<strong>smittevern</strong><br />

HÅNDHYGIENE<br />

DESINFEKSJON<br />

BESKYTTELSE<br />

BEREDSKAP<br />

RENHOLD<br />

INTERNKONTROLL<br />

“Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten har en<br />

faglig, mellommenneskelig og etisk forpliktelse til å<br />

gjennomføre opplæringstiltak, holde seg oppdatert<br />

på ny kunnskap og utøve sitt arbeid i tråd med rutiner<br />

for godt <strong>smittevern</strong>.”<br />

– Helsedirektoratet<br />

2


INNHOLD<br />

Forord<br />

<strong>Den</strong> viktige jobben<br />

Basale <strong>smittevern</strong>rutiner<br />

Vaner som forebygger smitte<br />

Beredskap<br />

DEL 1 – HÅNDHYGIENE<br />

Håndvask eller hånddesinfeksjon?<br />

Håndvask<br />

Når skal håndvask utføres?<br />

Hvordan utføre håndvask?<br />

Hånddesinfeksjon<br />

Ren til rett tid<br />

Hvordan utføre hånddesinfeksjon?<br />

DEL 2 – BESKYTTELSE<br />

Beskyttelses utstyr<br />

Hansker<br />

Munnbind<br />

Åndedrettsvern<br />

Visir og annen øyebeskyttelse<br />

Beskyttelse av klær og hår<br />

Hvordan ta av og på beskyttelsesutstyr?<br />

DEL 3 – RENHOLD OG DESINFISERING<br />

Renhold<br />

Utstyr<br />

Gjør rent hver dag<br />

Sengen<br />

Hovedrengjøring<br />

Hva sikrer et godt renhold?<br />

Unngå disse feilene<br />

Desinfeksjon<br />

Flekkdesinfeksjon<br />

Smittevask av rom<br />

Desinfeksjon av utstyr<br />

DEL 4 – KONTROLL<br />

Validering av Hydrogenperoksid (H2O2) apparat<br />

Hvorfor?<br />

Hvordan?<br />

Bioindikatorer<br />

Hyppighet<br />

Rapport<br />

Internkontroll <strong>smittevern</strong> og hygiene<br />

Gjennomføring<br />

Ansvarsfordeling ved internkontroll<br />

Avdelingsledelsen<br />

Husøkonom og/eller renholdsleder<br />

Internkontroll – sjekkliste<br />

Kilder<br />

Notater<br />

SIDE<br />

456<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

10<br />

11<br />

11<br />

12<br />

12<br />

14<br />

15<br />

15<br />

15<br />

16<br />

16<br />

16<br />

16<br />

16<br />

17<br />

17<br />

17<br />

17<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

19<br />

19<br />

19<br />

20<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

22<br />

22<br />

22<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

24<br />

29<br />

31<br />

3


FORORD<br />

Å bli smittet og alvorlig syk på grunn av en<br />

sykehusinfeksjon er et mareritt for både helseinstitusjonen<br />

og pasienten.<br />

Bjørn Platou, daglig leder i <strong>Decon</strong>-X Interntional,<br />

opplevde dette selv i 2009 etter en kikhullsoperasjon<br />

for å rette opp i en gammel skulderskade.<br />

Infeksjonen han fikk sendte ham på isolat<br />

i seks uker, med antibiotikabehandling og nye<br />

kirurgiske inngrep, alt for å unngå amputasjon<br />

av armen.<br />

Opplevelsen vekket hans interesse for <strong>smittevern</strong><br />

og resulterte til slutt i <strong>Decon</strong>-X DX1-teknologien,<br />

som er utviklet for desinfeksjon av rom og utstyr.<br />

Siden 2014 har <strong>Decon</strong>-X utviklet tre forskjelige<br />

løsninger som er spesialtilpasset spesifikke<br />

desinfeksjonsområder.<br />

Gode rengjøringsrutiner er nødvendig for å bryte<br />

smittekjeden, og kombinert med intelligent<br />

desinfisering av området vil dette sikre et<br />

tryggere miljø for helsearbeiderne, rengjøringspersonalet<br />

og pasientene. Helseinstitusjoner<br />

kan oppnå store økonomiske besparelser ved<br />

å unngå isolasjon og infeksjoner.<br />

Bjørn Platou har bakgrunn <strong>fra</strong> ledelse av<br />

selskaper internasjonalt, deriblant innen<br />

satelitt-kommunikasjon. Og kommunikasjon er<br />

også en av nøkkelfaktorene i <strong>Decon</strong>-X robotens<br />

teknologi. “<strong>Den</strong>ne kommunikasjonen sikrer at<br />

brukeren alltid trygt kan sjekke når et område<br />

kan tas i bruk etter desinfisering, og at bruker<br />

automatisk får en elektronisk rapport som<br />

bekrefter at desinfiseringen er korrekt utført.”<br />

Prevention always beats treatment.<br />

4


DEN VIKTIGE JOBBEN<br />

Alle som utfører renhold og smittevask er viktige<br />

<strong>smittevern</strong>ere.<br />

Smittevern defineres som alle enkelttiltak som er med<br />

på å hindre at infeksjoner oppstår og spres i en<br />

befolkning, og reguleres av Lov om vern mot smittsomme<br />

sykdommer av 5. aug. 1994 (Smittevernloven).<br />

WHO (Verdens Helse Organisasjon) konstaterer at<br />

flere hundre millioner av verdens pasienter årlig<br />

rammes av sykehusinfeksjoner. Det medfører et<br />

betydelig antall dødsfall og store økonomiske<br />

tap for helsenæringen, og ofte berøres også den<br />

enkelte pasient og deres pårørende økonomisk.<br />

Slike infeksjoner er den hyppigste bivirkningen av<br />

sykehusbehandling og -pleie. I høyinntektsland<br />

blir ca 30 % av alle intensivpasienter smittet av en<br />

sykehusinfeksjon minst én gang.<br />

European Center for Disease Control (ECDC)<br />

anslår at det i EU’s medlemsland hvert år er fire<br />

millioner pasienter som utsettes for sykehusinfeksjoner,<br />

og at det fører til omtrent 37 000<br />

dødsfall. Direkte kostnader er omtrent 7 milliarder<br />

euro, eller 16 millioner ekstra romnetter på sykehus.<br />

I Norge er kostnader forbundet med sykehusinfeksjoner<br />

beregnet til 2,3 milliarder norske<br />

kroner (Computas-rapport).<br />

En global utfordring er at forekomsten av multiresistente<br />

bakterier er i rask vekst, noe som gjør<br />

det vanskelig å få kontroll over situasjonen.<br />

<strong>Decon</strong>-X ønsker å bidra til en reduksjon av disse<br />

utfordringene. Både ved hjelp av forebyggende<br />

handlinger og informasjon for å øke bevisstgjøringen<br />

av problemet, og ved hjelp av<br />

teknologiske løsninger.<br />

5


BASALE SMITTEVERNRUTINER<br />

Grunnmuren i godt <strong>smittevern</strong> baserer<br />

seg på flere grunnleggende tiltak:<br />

• Håndhygiene<br />

• Hostehygiene<br />

• Pasientplassering<br />

• Personlig beskyttelsesutstyr<br />

• Håndtering av pasientnært utstyr<br />

• Renhold og desinfeksjon<br />

• Avfallshåndtering<br />

• Håndtering av sengetøy og tekstiler<br />

• Trygg injeksjonspraksis<br />

• Desinfeksjon av hud<br />

• Beskyttelse mot stikkskader<br />

Vi ser på<br />

> Håndhygiene<br />

> Personlig<br />

beskyttelsesutstyr<br />

> Renhold<br />

> Desinfeksjon<br />

> Håndtering av<br />

sengetøy og tekstiler<br />

Illustrasjonen under viser hvor i smittekjeden de ulike faktorene forebygger og<br />

stopper smittespredning.<br />

Institusjonens rutiner<br />

Hver enkelt institusjon har sitt eget internkontroll-program. Her inngår<br />

infeksjonsforebyggende tiltak med en renholdsplan. Alle ansatte må<br />

sette seg godt inn i denne. Gode personlige vaner blant de ansatte er<br />

viktig for å forebygge smitte. Følg FHI’s anbefalinger.<br />

6


Gode vaner for<br />

smitteforebygging<br />

Håndhygiene<br />

Grundig og hyppig håndvask med såpe<br />

og vann forhindrer smittespredning. Husk å<br />

vaske tomlene og mellom fingrene.<br />

Bruk hånddesinfeksjon når håndvask med<br />

såpe og vann ikke er mulig.<br />

©DIGITALSKAP.NO 2021<br />

Bli hjemme<br />

Hvis du har feber eller<br />

forkjølelses-symptomer.<br />

Hold avstand<br />

Respekter<br />

1-meters regelen.<br />

Ikke host<br />

i hånden<br />

Beskytt andre ved å<br />

hoste/nyse i et papirlommetørkle.<br />

Kast det<br />

etter bruk og vask<br />

hendene.<br />

Host/nys i albuekroken<br />

dersom du ikke har<br />

lommetørkle<br />

tilgjengelig.<br />

Bruk<br />

munnbind<br />

Dersom du ikke<br />

kan overholde<br />

1-meters regelen.<br />

Desinfiser<br />

Fjern smitte <strong>fra</strong><br />

overflater.<br />

FOREBYGGER OG STOPPER SMITTE<br />

Vollsveien 13c, 1366 Lysaker |<br />

+47 22 16 51 60<br />

post@deconx.com<br />

www.deconx.com<br />

7


BEREDSKAP<br />

Smitte på institusjoner må slås ned på raskt for å<br />

minimere spredning. Det er ingen tid å miste.<br />

Helsepersonell læres opp i rutinene slik at de<br />

vet hvilke oppgaver de er ansvalige for. Beredskapsrutinene<br />

må være gode og lette å forstå.<br />

Institusjonen har ansvar for at utstyr som trengs for å<br />

fjerne smittespredning er lett tilgjengelig.<br />

Vær beredt, tenk beredskap for <strong>smittevern</strong>!<br />

8


DEL 1 - HÅNDHYGIENE<br />

HÅNDHYGIENE<br />

Håndhygiene er ett av de viktigste enkelttiltakene<br />

for å hindre smittespredning og<br />

infeksjoner. Håndhygiene omfatter bruk av<br />

hånddesinfeksjon eller håndvask med såpe og<br />

vann. Hensikten med å utføre håndhygiene er<br />

å fjerne eller drepe den transiente<br />

bakteriefloraen på hendene.<br />

Det er en klar sammenheng mellom<br />

manglende håndhygiene og økt smitterisiko i<br />

helseinstitusjoner. Økt etterlevelse av håndhygieniske<br />

retningslinjer fører til økt pasientsikkerhet<br />

gjennom en betydelig reduksjon i<br />

helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert<br />

infeksjoner forårsaket av<br />

antibiotikaresistente<br />

mikroorganismer.<br />

Forutsetning<br />

Helsepersonell må ha<br />

kunnskap om når og<br />

hvordan håndhygiene skal<br />

utføres. Dette må tilrettelegges<br />

med tilstrekkelig og<br />

egnede fasiliteter og tid til<br />

at anbefalingene kan etterleves.<br />

Hendene må være fri<br />

for ringer, armbåndsur,<br />

armbånd, kunstige negler,<br />

neglepynt, neglelakk og<br />

lange negler før utførelse<br />

av håndhygiene.<br />

9


HÅNDVASK ELLER HÅNDDESINFEKSJON?<br />

Både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon<br />

er i de fleste tilfeller gode og effektive metoder for<br />

håndhygiene.<br />

Alkoholbasert hånddesinfeksjon har redusert effekt<br />

når hendene er våte, synlig skitne eller tilgriset med<br />

organisk materiale som matrester og kroppsvæsker.<br />

HÅNDVASK<br />

Håndvask med såpe og vann skal benyttes når<br />

hendene er synlig forurenset med organisk materiale,<br />

som kroppsvæsker, mat og jord, etter toalettbesøk,<br />

ved kjent eller mistenkt smitte med f.eks<br />

Clostridium difficile eller Norovirus, og etter kontakt<br />

med kjemikalier.<br />

10


Når skal håndvask utføres?<br />

• Før matpause<br />

• Når hendene er synlig tilsølte<br />

• Etter toalettbesøk<br />

• Etter opphold på isolat<br />

• Etter kontakt med sporedannende<br />

bakterier, f.eks Clostridium difficile<br />

Håndvask-timer<br />

Hjelper<br />

deg<br />

å vaske<br />

hendene<br />

lenge<br />

nok!<br />

Hvordan utføre håndvask?<br />

Effektiv håndvask krever at alle håndens overflater blir rengjort, inkludert<br />

håndledd. Inkluder underarmer når dette har vært i berøring<br />

med pasienter eller gjenstander under aktivitet. Å utføre effektiv<br />

håndvask tar 40-60 sekunder og gjennomføres steg for steg:<br />

1. Fukt hender og håndledd i lunkent, rennende vann. Inkluder<br />

underarmer når dette har vært i berøring med pasienter eller<br />

gjenstander.<br />

2. Tilsett en eller to pump med såpe i en håndflate. Mengden skal<br />

være tilstrekkelig til at begge hender dekkes. Dette vil avhenge<br />

av hendenes størrelse.<br />

3. Spre produktet over alle flater på begge hender, inkludert<br />

håndledd. Inkluder underarmer når dette har vært i berøring<br />

med pasienter eller gjenstander. Gi ekstra oppmerksomhet til<br />

områder som ofte blir glemt: Tomler, mellom fingre, baksiden av<br />

hendene og fingertupper.<br />

4. Skyll hendene grundig under lunkent, rennende vann.<br />

5. Klapptørk hendene godt med rent engangs papirhåndkle.<br />

6. Håndbetjente kraner stenges med det brukte papirhåndkleet.<br />

11


HÅNDDESINFEKSJON<br />

For å oppnå effekt av hånddesinfeksjon<br />

må alle håndens flater, inkludert håndledd,<br />

dekkes av produktet i tilstrekkelig tid.<br />

Inkluder underarmer når dette har vært i<br />

berøring med pasienter eller gjenstander<br />

under aktivitet.<br />

Nødvendig volum vil avhenge av produkt<br />

og håndens størrelse. For å oppnå<br />

tilfredsstillende effekt er det avgjørende<br />

å følge produsentens anbefalinger for<br />

volum og effekttid.<br />

REN TIL RETT TID<br />

Når skal håndhygiene utføres?<br />

I tråd med den modifiserte versjonen av WHOs modell My 5 moments,<br />

bør håndhygiene alltid utføres:<br />

• Før man berører en pasient eller gjenstander i pasientens nærmeste<br />

omgivelser (pasientsonen)<br />

• Umiddelbart før en ren/aseptisk oppgave<br />

• Umiddelbart etter kontakt med kroppsvæsker (også når hansker er<br />

benyttet)<br />

• Når man forlater en pasient etter å ha berørt ham eller henne eller<br />

gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen)<br />

Andre situasjoner hvor hånddesinfeksjon er påkrevet:<br />

• Etter opphold på desinfeksjonsrom eller håndtering av avfall eller<br />

urent utstyr<br />

• Før man går inn på rene områder som kjøkken, rene lager, medisinrom<br />

• Før man skal tilberede eller spise mat<br />

• Før man går inn eller ut av en avdeling<br />

12


13


14<br />

Hvordan utføre hånddesinfeksjon med sprit?<br />

Sjekk at hendene er synlig rene og tørre. Hvis ikke, utfør håndvask med<br />

såpe og vann.<br />

1. Tilsett tilstrekkelig mengde hånddesinfeksjonsmiddel i en håndflate<br />

(følg produsentens anbefalinger).<br />

2. Spre produktet over alle flater på begge hender, inkludert håndledd.<br />

Inkluder underarmer dersom disse har vært i berøring med<br />

pasienter eller gjenstander under aktivitet. Husk tomler, mellom fingre,<br />

baksiden av hendene og fingertupper. Fortsett å gni produktet lett<br />

inn i huden til hendene er tørre (følg produsentens anbefalinger for<br />

virketid).<br />

3. Effekten av hånddesinfeksjon er først oppnådd når hendene er helt<br />

tørre. Hendene bør derfor være helt tørre før pasienter eller gjenstander<br />

berøres.


DEL 2 - BESKYTTELSE<br />

BESKYTTELSESUTSTYR<br />

Når man skal ta på seg beskyttelsesutstyr<br />

er det også viktig<br />

å vaske hendene før dette<br />

berøres. Ta på hanskene til slutt,<br />

i denne rekkefølgen:<br />

1. Håndhygiene<br />

2. Hette<br />

3. Munnbind<br />

4. Frakk<br />

5. Håndhygiene<br />

6. Hansker<br />

Hansker<br />

• Hindrer smitte <strong>fra</strong> pasienten<br />

til helsearbeideren.<br />

• Hindrer smitte <strong>fra</strong> helsearbeiderens<br />

hender til pasienten.<br />

• Hindrer smitte mellom<br />

pasienter.<br />

• Fungerer som en ekstra<br />

barriere.<br />

Når skal hansker brukes?<br />

• Ved kontakt med kroppsvæsker,<br />

slimhinner, ikkeintakt<br />

hud og forurensede<br />

gjenstander, utstyr og overflater.<br />

• Ved sår eller eksem på<br />

hendene. Sår dekkes med<br />

vanntett plaster.<br />

Riktig bruk av hansker:<br />

HUSK<br />

• Ha rene hender før hansker<br />

tas på.<br />

• Når hansker brukes sammen<br />

med annet beskyttelsesutstyr,<br />

ta hanskene på til slutt.<br />

• Hansker må skiftes mellom<br />

arbeidsoppgaver, også hos<br />

samme pasient, dersom<br />

hanskene har kommet i kontakt<br />

med områder som kan<br />

være forurenset.<br />

• Hanskene må fjernes<br />

umiddelbart etter avsluttet<br />

prosedyre og kastes.<br />

• Utfør håndhygiene straks<br />

hanskene er tatt av.<br />

• Arbeid ”<strong>fra</strong> rent til skittent”.<br />

• Husk at hansker blir forurenset<br />

ved bruk. Pass på hvor<br />

du tar med hansker på.<br />

NB! Hansker erstatter<br />

ikke håndvask<br />

Se video<br />

<strong>fra</strong> FHI,<br />

skann koden<br />

med din mobil:<br />

15


Munnbind<br />

Beskyttelse av munn og nese skal vurderes ved<br />

prosedyrer hvor det kan oppstå sprut av kroppsvæsker,<br />

inklusiv blod, sekreter og ekskreter, eller annet flytende<br />

materiale som kan inneholde smittestoffer.<br />

• Bruk kirurgisk munnbind for å beskytte nese og<br />

munn dersom pasienten hoster eller nyser.<br />

• Munnbindet skal dekke både nese og munn. Fest det så det blir<br />

minst mulig lekkasje langs kantene.<br />

• Et munnbind blir forurenset under bruk av smittestoffer i luften og <strong>fra</strong><br />

bærerens nese og svelg. Bruk det bare én gang og kast det umiddelbart<br />

etter bruk. Ikke la det henge rundt halsen.<br />

• Fjern munnbind etter at du har tatt av hansker og utført håndhygiene.<br />

Utfør håndhygiene på nytt straks munnbindet er tatt av.<br />

• Kirurgisk munnbind brukes også for å forhindre smitteoverføring <strong>fra</strong><br />

den som bærer munnbindet, for eksempel ved operasjoner, først og<br />

fremst ved å hindre spredning av større dråper <strong>fra</strong> nese og munn.<br />

Åndedrettsvern<br />

Åndedrettsvern er ikke en del av de basale<br />

rutinene, men brukes ved isolering for enkelte<br />

sykdommer som smitter via luft. Dette omtales i<br />

Folkehelseinstituttets isoleringsveileder.<br />

Visir og annen øyebeskyttelse<br />

• Ved fare for sprut, bruk øyebeskyttelse eller visir<br />

for å beskytte slimhinnene i øynene.<br />

• Fjern øyebeskyttelse eller visir etter å ha fjernet<br />

hansker og utført håndhygiene. Festebånd og<br />

brillestang er vanligvis ikke tilsølt og kan berøres<br />

med bare hender.<br />

Beskyttelse av klær, hår og sko<br />

Bruk engangs<strong>fra</strong>kk for å beskytte klær. <strong>Den</strong><br />

brukte <strong>fra</strong>kken må tas av uten å berøre utsiden<br />

- straks jobben er gjort. Ta tak på innsiden av<br />

<strong>fra</strong>kken og vreng den, og kast den.<br />

Engangshette/nett beskytter hår og hode.<br />

Bruk sko-overtrekk ved mye søl på gulvet.<br />

Hvordan ta av og på beskyttelsesutstyr?<br />

Skann QR-koden med din mobiltelefon for å se instruksjonsfilm<br />

for av- og påkledning av <strong>smittevern</strong>sutstyr:<br />

16


DEL 3 - RENHOLD<br />

OG DESINFISERING<br />

RENHOLD<br />

Vi kan begrense smittespredning mellom pasienter og beboere ved<br />

hjelp av godt renhold. Med jevnlig renhold blir mengden mikrobielle<br />

og allergene partikler i luft og på overflater redusert.<br />

Utstyr<br />

• Bruk kun utstyr som er godkjent for sykehus.<br />

• Bytt til rent utstyr mellom hvert rom.<br />

• Send brukte kluter og mopper til vask.<br />

• Bruk dekontaminator på redskaper brukt til vask.<br />

• Lagres på eget rom.<br />

• Rengjøringsvogner må rengjøres hver dag.<br />

Gjør rent hver dag<br />

Flere områder av et beboer- eller pasientrom (inklusive bad) må rengjøres<br />

hver dag:<br />

• Gulv.<br />

• Inventar og berøringspunkter.<br />

– Vask <strong>fra</strong> rent til urent område, bruk flere kluter.<br />

Daglig renhold er viktig på alle fellesområder, som f.eks dagligstue,<br />

spisestue, kjøkken, tøylager, toalett, dusj/garderober, skyllerom,<br />

vaktrom, medisinrom, korridorer, heis og behandlingsrom/treningsrom –<br />

på samme måte som et beboerrom.<br />

17


Sengen<br />

• Vaskes med rengjøringsmiddel en gang i måneden og mellom hver beboer<br />

• Brukt sengetøy legges forsiktig ned i pose og sendes til vaskeri<br />

• Madrass vaskes med rengjøringsmiddel og luftes. (NB: Se nøye etter<br />

hull i beskyttelsen, det er en mulig smittekilde)<br />

• Dyne og pute vaskes hver 6 måned<br />

• Husk håndhygiene før nytt sengetøy legges på<br />

18<br />

Hovedrengjøring<br />

• Renhold av alle flater, samt vask og<br />

skifte av alle tekstiler<br />

• Rengjøring av seng<br />

• Minimum en gang pr år på beboerrom<br />

• Alltid ved skifte av beboer/pasient<br />

• Hver 6. måned på alle fellesområder<br />

Hva sikrer et godt renhold?<br />

• Tilpassede retningslinjer for beboer<br />

og sted<br />

• Skreddersydde renholdsmetoder,<br />

utstyr, maskiner og teknologi<br />

• Alle renholdere og operatører må ha<br />

kjennskap til <strong>smittevern</strong> og renholdets<br />

viktige rolle i <strong>smittevern</strong>.<br />

• Overflater må være lette å holde<br />

rene, glatte og hele<br />

• Sett av tilstrekkelig tid<br />

• Lyskilder bør være lukket slik at de<br />

ikke samler mengder støv.<br />

• Husk hygienisk behandling av renholdsutstyr<br />

og maskiner.<br />

• Møbler og inventar må være lett å<br />

holde rene<br />

Unngå disse feilene<br />

• Manglende eller<br />

dårlige rutiner for<br />

vask av mopper,<br />

kluter og utstyr<br />

• For lite ressurser til<br />

daglig renhold<br />

• Mangel på kunnskap<br />

om renhold og<br />

<strong>smittevern</strong><br />

• Lite eller ingen<br />

innovasjon av<br />

metode og utstyr<br />

• Manglende<br />

kommunikasjon<br />

mellom ledelse og<br />

den som utfører<br />

jobben<br />

Vær bevisst på at eldre<br />

bygg med krevende<br />

overflater gir ekstra<br />

utfordringer


DESINFEKSJON<br />

Formålet med desinfeksjon er å uskadeliggjøre patogene (sykdomsfremkallende)<br />

mikrober for å hindre smittespredning.<br />

Flekkdesinfeksjon (punktdesinfeksjon)<br />

Ved forurensing av mindre områder med biologisk materiale er flekkdesinfeksjon/punktdesinfeksjon<br />

nødvendig.<br />

• Ta på tilstrekkelig beskyttelsesutstyr før start<br />

• Fjerne søl/biologisk materiale med cellestoff, dette for å sikre at<br />

desinfeksjonsmiddelet skal ha best mulig effekt<br />

• Flekkdesinfeksjon utføres straks for å hindre inntørking<br />

Bruk effektivt desinfeksjonsmiddel og følg anbefaling <strong>fra</strong> produsent.<br />

Smittevask av rom<br />

Ved smittevask av rom må renholder beskytte seg mot potensiell smitte<br />

i rommet. Operatøren skal ha følgende beskyttelsesutstyr:<br />

• Frakk<br />

• Munnbind<br />

• Hette<br />

• Hansker<br />

Ved stor forurensning av organisk materiale fjernes dette først. Tekstiler<br />

som sengeklær, dyner og puter legges direkte i plastposer og behandles<br />

som smittetøy. Gass desinfeksjon er anbefalt for å sikre at alle overflater<br />

blir desinfisert. Madrass plasseres på høykant for best mulig resultat.<br />

Gardiner kan henge ved bruk av gass desinfeksjon.<br />

Desinfeksjon med hydrogenperoksid under 8% i gassform bør benyttes.<br />

Teknologien må bruke sensorteknologi for å kunne overvåke prosessen,<br />

i tillegg til kommunikasjonsteknologi som gjør informasjonen tilgjengelig<br />

for operatør. Med tørr hydrogenperoksid gass sikrer man at alle tilgjengelige<br />

overflater blir smittevasket.<br />

19


20<br />

Desinfeksjon av utstyr<br />

• Desinfeksjon bør som hovedregel utføres forut for rengjøring for å<br />

beskytte personalet og omgivelsene mot spredning av smittestoff.<br />

• I helt spesielle tilfeller kan det være nødvendig å rengjøre først for å<br />

redusere mengden av organisk materiale, f.eks. før desinfeksjon av<br />

endoskop. Dette må i tilfelle gjøres på en slik måte at smittespredning<br />

unngås. Karet der rengjøring utføres må desinfiseres etter bruk, med<br />

varme eller kjemisk.<br />

• Varmedesinfeksjon bør alltid foretrekkes der det er mulig.<br />

• Gass desinfeksjon med under 8% hydrogenperoksid brukes på utstyr<br />

og flater, og gjøres der varmedesinfeksjon ikke kan anvendes.<br />

• Effekten av desinfeksjonsmiddelet blir redusert ved forekomst av<br />

organisk materiale<br />

• Sammensatt utstyr demonteres så fullstendig som mulig slik at gassen<br />

kommer til overalt.


DEL 4 - KONTROLL<br />

VALIDERING AV HYDROGENPEROKSID APPARAT<br />

Hvorfor?<br />

Målet med validering av H 2<br />

O 2<br />

gassing er å verifisere og dokumentere at<br />

metoden er egnet til sitt formål. <strong>Den</strong> nye europeiske standard EN17272<br />

tester desinfiseringssystemets effektivitet og distribusjon og kontollerer at<br />

teknologien fungerer.<br />

Hvordan?<br />

For at H 2<br />

O 2<br />

gass skal kunne valideres, må det<br />

være en nedskrevet prosedyre som beskriver<br />

i detalj hvordan analysen skal utføres.<br />

Les<br />

mer<br />

om<br />

EN17272<br />

Valideringen går ut på å måle parametere<br />

som sier noe om metodens ytelse. For at H 2<br />

O 2<br />

gass skal være effektiv krever det en minimums konsentrasjon og kontakttid<br />

med H 2<br />

O 2<br />

gass (PPM) i området man ønsker å validere metoden.<br />

Validering av metoden bør kontrollere følgende parameter ved hjelp<br />

av sensorer:<br />

1. Luftfuktighet<br />

2. Nivået og konsentrasjon av H 2<br />

O 2<br />

i rommet (ppm)<br />

Eksempel på grafisk fremstilling av sensorverdier <strong>fra</strong> en validering:<br />

Kontakttid/prosesstid etter anbefaling <strong>fra</strong> leverandør.<br />

21


Bioindikatorer<br />

I tillegg til sensorer bør man plassere en rekke bioindikatorer<br />

i området for å verifisere LOG-4/LOG-5/<br />

LOG-6 drap på en bakteriespore, f.eks<br />

Geobacillus stearothermophilus.<br />

Les om<br />

<strong>Decon</strong>-X<br />

desinfeksjonsrobot<br />

her:<br />

Disse dyrkes frem og gir endelig resultat etter 7<br />

dager.<br />

Teknisk informasjon og illustrasjon av indikatorene:<br />

• Based on grade 304 stainless steel carriers; no residuals<br />

issues<br />

• One convenient Tyvek/Tyvek® package; three G.stearothermophilus<br />

populations<br />

• Three carriers respectively inoculated with >1x104, >1x105<br />

and >1x106 spores and sealed in separate compartments<br />

• Thumb notch for peeling; perforated for hanging.<br />

Hyppighet<br />

Ved bruk av utstyr uten sensorer eller bioindikatorer anbefaler man validering<br />

hver 6 måned for å sikre god HMS og effekt.<br />

Rapport<br />

Alle resultat <strong>fra</strong> validering samles i endelig rapport med utfyllende kommentarer.<br />

Rapporten gir nødvendige anbefalinger etter behov. Ved<br />

større avvik vil det være behov for service/reparasjon eller reklamasjon.<br />

22


INTERNKONTROLL, SMITTEVERN OG HYGIENE<br />

“Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter<br />

(Internkontrollforskriften)” lovpålegger alle virksomheter å ha systematiske<br />

tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres,<br />

utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold<br />

med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.<br />

Gjennomføring<br />

Virksomhetsledelsen er ansvarlig for at det blir gjennomført intern- eller<br />

ekstern kontroll på <strong>smittevern</strong> og hygiene. Alle har et personlig ansvar<br />

for å følge de lokale retningslinjene for <strong>smittevern</strong>. <strong>Den</strong> skal utføres ved<br />

alle helsehus og langtidsinstitusjoner minimum en gang i året.<br />

Hele institusjonen skal kontrolleres <strong>fra</strong> rom til rom. Gjennomføring av<br />

kontroll bør foretas av en <strong>smittevern</strong>rådgiver. En representant <strong>fra</strong> institusjonsledelsen<br />

bør delta på kontrollen.<br />

Ansvarsfordeling ved internkontroll<br />

Avdelingsledelsen<br />

Skal sørge for at personalet<br />

er opplært til å gjennomføre<br />

personlig hygiene,<br />

håndhygiene, pasient hygiene<br />

og bruk av arbeidsantrekk.<br />

De skal legge til rette for<br />

høy kvalitet på renhold og<br />

desinfeksjon av pasientrom<br />

og fellesområder, samt alt<br />

utstyr.<br />

Videre skal ledelsen tilrettelegge<br />

for generelt godt og<br />

hygienisk pleie og stell av<br />

alle pasienter/beboere.<br />

Ledelsen må iverksette<br />

tiltak ved utbrudd av<br />

smittsomme sykdommer<br />

eller epidemier.<br />

Husøkonom<br />

og/eller renholdsleder<br />

Har ansvar for at det utføres riktig<br />

renhold med jevn god kvalitet for å<br />

hindre at mikrober utvikler seg og sprer<br />

seg i miljøet. Avvik forårsaker infeksjoner<br />

hos pasienter og personell. Gjelder for<br />

daglig renhold og hovedrenhold av<br />

hele institusjonen.<br />

Opplæring i renhold, hygiene og<br />

<strong>smittevern</strong> av samtlige renholdere/<br />

vaskeripersonell, med jevnlige oppdateringer.<br />

Noen sentrale tema som<br />

bør inngå i opplæring:<br />

• Personlig hygiene<br />

• Håndhygiene<br />

• Arbeidsantrekk<br />

• Bruk av desinfeksjonsmidler<br />

• Vask av tekstiler/tøy (smitte/ikke smitte)<br />

• Gjennomgang av renholdsrutiner<br />

Alle feil og avvik rapporteres løpende til institusjonsledelsen.<br />

23


Internkontroll<br />

På en helseinstitusjon er det flere viktige rom og områder som skal<br />

holdes rene og smittefrie. Det er lett å overse noe, derfor kan det være<br />

greit å ha en detaljert oversikt både for renholderen og for dem som<br />

senere skal kontrollere.<br />

En sjekkliste kan hjelpe å holde kontroll.<br />

24


Sjekkliste<br />

På de neste sidene har vi satt opp en nyttig sjekkliste. Punktene er stort<br />

sett hentet <strong>fra</strong> boken ‘Håndbok i Hygiene og <strong>smittevern</strong> - sykehjem/langtisdinstitusjoner’<br />

utgitt i 2013, men er like aktuelle i dag.<br />

Pasientrom<br />

• Senger/Madrasser/sengetøy<br />

• Hele vaskeservanter, flytende<br />

såpe, hånddesinfeksjonsmiddel<br />

og papirhåndklær<br />

• Toalett/dusjforhold<br />

• Renhold av inventar og rom<br />

• Lysforhold<br />

• Avfallsbeholder med pose<br />

Lintøyrom<br />

• Orden<br />

• Renhold<br />

• Gjenstander på gulv<br />

• Ingen uvedkommende<br />

effekter<br />

Skyllerom<br />

• Sikker lagring av desinfeksjonsmidler<br />

og sterke rengjøringsmidler<br />

• Stativ til avfall og skittentøy<br />

• Renhold av hyller og skap<br />

• Renhold av alle overflater og<br />

gulv daglig<br />

• Tydelig skille mellom rent/urent<br />

• Validering av temperatur på<br />

dekontaminator og instrmentvaskemaskin<br />

• Flytende såpe, papirhåndklær,<br />

hånddesinfeksjonsmidler<br />

• Balje med tett lokk til desinfeksjonsmiddel<br />

• Rutiner for henting av avfall<br />

• Rutiner for henting av skittentøy<br />

Serveringskjøkken<br />

• Håndvask/utslagsvask, tilstrekkelig<br />

skylle-/oppvaskkummer<br />

• Flytende såpe, papirhåndklær<br />

hånddesinfeksjonsdispenser<br />

med middel<br />

• Validering av temperatur på<br />

oppvaskmaskin og kjøleskap<br />

• Renhold av kjøkkeninnredning<br />

• Generelt renhold<br />

• Bytte av slitt utstyr<br />

• Avfallsbeholder med pedallokk<br />

til matrester og avfall med<br />

pose<br />

Toalettforhold<br />

• Flytende såpe, papirhåndklær,<br />

hånddesinfeksjonsdispenser<br />

med middel.<br />

• Avfallsbeholder med pose<br />

• Ikke lagerplass for utstyr<br />

• Renhold to ganger pr dag<br />

• Silikon rundt toalettskål<br />

• Rutiner for renhold av toalettstoler,<br />

seteforhøyer<br />

• Er toalettet tilstrekkelig festet<br />

• Er dolokket tilstrekkelig festet<br />

Baderom<br />

• Renhold av badekar/håndvask?<br />

• Unngå bruk av badekar med<br />

bobler<br />

• Avfallsbeholder med pose<br />

(forts. neste side)<br />

25


26<br />

Felles dusjrom<br />

• Daglig renhold av dusjrom og<br />

håndvask<br />

• Ved tilfeller av smitte skal<br />

infeksjonspasient dusje til slutt.<br />

Desinfeksjon av området i<br />

etterkant<br />

• Sjekk at overflater på vegg<br />

og gulv er hele,vanntett og<br />

at gulvet er sklisikkert<br />

• Skittentøystativ med engangspose<br />

Renholdslager/-sentral<br />

• Fungerende utslagsvask<br />

• Fasiliteter for håndvask med<br />

såpe, vann, papirhåndklær<br />

og hånddesinfeksjonsmiddel<br />

• Tilstrekkelig med lagringskapasitet<br />

• Daglige rutiner for vask og<br />

desinfeksjon av utstyr<br />

• Sluk montert midt på gulvet<br />

nedfelt med rist for enklere<br />

tilgang ved tømming av gulvvaskemaskiner,<br />

min 1 x 1 m<br />

• Veggmonterte doseringsanlegg<br />

for vaskekjemi for moppevaskemaskin<br />

til gulvaskemaskiner<br />

• Rutiner for renhold av lageret<br />

• Gulvet er fritt for utstyr og<br />

lagervarer<br />

• Privat tøy skal være i skap<br />

eller garderobe<br />

• Avfallsbeholder med pose<br />

• Ingen bruk av sprayflasker for<br />

såpevann<br />

Serveringsområder / stue /<br />

oppholdsrom<br />

• Rutiner for vask av bord etter<br />

hvert måltid<br />

• Daglig renhold av gulv<br />

• Rutiner for renhold av stoler<br />

og annet inventar ukentlig<br />

Heis<br />

• Daglig renhold av gulv,<br />

gelender og knapper<br />

• Tilstrekkelig lysforhold<br />

Korridorer<br />

• Daglig renhold av gulv og<br />

kontaktpunkt som dørhåndtak<br />

• Ukentlig renhold møbler og inventar<br />

• Renhold av gelender to<br />

ganger pr uke<br />

Vaskeri<br />

• Fungerende utslagsvask<br />

• Tilstand på vaskemaskiner,<br />

tørketromler og elektrisk rulle<br />

• Veggmonterte doseringsanlegg<br />

for vaskekjemi for vaskemaskiner<br />

på vaskeri<br />

• Rutiner for daglig renhold av<br />

gulv, rene/urene beholdere<br />

• Fasiliteter for håndvask med<br />

såpe, vann, papirhåndklær<br />

og hånddesinfeksjonsmiddel<br />

• Avfallsbeholder med pose<br />

• Status på arbeidssituasjonen<br />

for ansatte på vaskeriet<br />

• Riktig arbeidsantrekk<br />

• Tydelig skille mellom rent/urent<br />

Avfallsrom<br />

• Avfall i poser med lokk<br />

• Enkle overflater å holde rent<br />

• Vannuttak og sluk<br />

• Rutiner for tømming og transport<br />

• Rutiner for ukentlig renhold<br />

Behandlingsrom for<br />

fysioterapi / fotterapi<br />

• Fasiliteter for håndvask med<br />

såpe, vann, papirhåndklær<br />

og hånddesinfeksjonsmiddel<br />

• Avfallsbeholder med pose<br />

• Daglig renhold overflater og utstyr


Behandlingsrom for<br />

ergoterapi<br />

• Fasiliteter for håndvask med<br />

såpe, vann, papirhåndklær<br />

og hånddesinfeksjonsmiddel<br />

• Avfallsbeholder med pose<br />

• Daglig renhold av overflater<br />

og utstyr<br />

• Oppvaskmaskin for utstyr<br />

Tannlegekontor<br />

• Fasiliteter for håndvask med<br />

såpe, vann, papirhåndklær<br />

og hånddesinfeksjonsmiddel<br />

• Avfallsbeholder med pose<br />

• Daglig renhold av overflater<br />

og utstyr<br />

• Retningslinjer for tannhelsetjenesten<br />

Kjøkken<br />

• Fasiliteter for håndvask med<br />

såpe, vann, papirhåndklær<br />

og hånddesinfeksjonsmiddel<br />

• Avfallsbeholder med pedallokk<br />

og pose, samt matavfall<br />

• Daglig renhold av alle flater/<br />

gulv, skjærere, komfyrer m.m<br />

• Sjekk renhold av vegg/gulv<br />

bak komfyrer, kjøleskap, osv.<br />

• Ukentlig renhold av ismaskin<br />

• Ukentlig renhold av lagerrom/<br />

kjølerom<br />

• Halvårlig renhold av fryserom<br />

• Temperaturkontroll på kjøl/frys<br />

• Temperaturkontroll på oppvaskmaskin<br />

(måles i kurven)<br />

hver 14. dag<br />

• Temperaturkontroll av varm<br />

mat/matvogn<br />

• Sjekk renhold av matvogn<br />

Vaktrom<br />

• Fasiliteter for håndvask med<br />

såpe, vann, papirhåndklær<br />

og hånddesinfeksjonsmiddel<br />

• Avfallsbeholder med pose<br />

• Daglig renhold av overflater<br />

og utstyr (telefon, pc)<br />

• Ukentlig renhold av stoler og<br />

inventar<br />

• Ingen mat/drikke i områder<br />

der det arbeides med journaler,<br />

andre papirer, prøver eller<br />

håndtering av medisiner<br />

Medisinrom / medisinskap<br />

• Daglig renhold av alle overflater<br />

• Ukentlig renhold av hyller/<br />

skuffer/skap<br />

• Hovedrenhold halvårlig<br />

Ventiler<br />

• Sjekk rensing og renhold av<br />

ventiler. Forebygger soppvekst<br />

i ventiler, særlig knyttet til<br />

baderom, dusjrom, kjøkken,<br />

vaskeri og avfallsrom<br />

Ventilasjonsfilter<br />

• Sjekk kontroll/service av filter<br />

Vannføringssystemer<br />

• Test av mikrobevekst hver<br />

måned på definerte steder<br />

• Test av legionella årlig på<br />

definerte steder, samt<br />

kjøletårn/kjølesystemer<br />

27


28


Kilder<br />

• Håndbok i Hygiene og <strong>smittevern</strong> - sykehjem/langtidsinstitusjoner.<br />

Bjørg Marit Andersen, 2013.<br />

• Video FHI: https://vimeo.com/showcase/6755236/<br />

video/405749890<br />

• FHI: https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/<br />

om-handhygiene/temakapitler/?term=&h=1<br />

• FHI: https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/indikasjoner/indikasjoner-for-handhygiene/<br />

• FHI: https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/anbefalinger/handdesinfeksjon/<br />

• FHI: https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/anbefalinger/handvask-med-sape-og-vann/<br />

• Infeksjonskontroll: https://infeksjonskontroll.no/forebygging/6882<br />

• Store Norske Leksikon: https://snl.no/validering<br />

• Store Medisinske Leksikon: https://sml.snl.no/<strong>smittevern</strong><br />

• FHI håndvask trinn for trinn: https://www.fhi.no/publ/<br />

plakat/handvask-trinn-for-trinn-for-befolkningen/<br />

• Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.<br />

no/veiledere/koronavirus/opplaeringsressurser/<br />

ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/<br />

ansatte-i-institusjon/<strong>smittevern</strong>-renhold<br />

• Takk til Tegnehanne for lån av illustrasjoner<br />

29


SMITTE<br />

VERNER<br />

TA TESTEN<br />

Er du en ekte <strong>smittevern</strong>er?<br />

Se om du har forstått innholdet i denne boken.<br />

Ta testen - bare skann QR-koden for å få tilgang<br />

til Smittevernguide-testen.<br />

SMITTEVERNKURS I KLASSEROM<br />

<strong>Decon</strong>-X holder jevnlig <strong>smittevern</strong>skurs med foredragsholder<br />

– i våre lokaler eller hos kunde.<br />

Ta kontakt på post@deconx.com for mer info om<br />

våre <strong>smittevern</strong>kurs og avtal tid.<br />

DIGITALT SMITTEVERNKURS<br />

Ta et digitalt <strong>smittevern</strong>-kurs. Bestem tid og sted selv.<br />

Les mer om alle våre kurs på QR-koden til venstre.<br />

30


Dine notater<br />

Utgitt av <strong>Decon</strong>-X International AS<br />

4. opplag 2022<br />

Redaksjon: Lars Fredrik Tvinde • Bjørn Platou • Marion Russdal-Hamre<br />

Granfos Næringspark • Vollsveien 13c • 1366 Lysaker<br />

Kontakt oss: post@deconx.com • +47 22 16 51 60<br />

www.deconx.com<br />

©DIGITALSKAP.NO 2021<br />

31


MUNNBIND<br />

<strong>smittevern</strong><br />

HÅNDHYGIENE<br />

DESINFEKSJON<br />

BESKYTTELSE<br />

BEREDSKAP<br />

RENHOLD<br />

INTERNKONTROLL<br />

FOREBYGGER OG STOPPER SMITTE<br />

www.deconx.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!