SY BA Hindi - North Maharashtra University

apps.nmu.ac.in

SY BA Hindi - North Maharashtra University

+{ÉÊ`ööiÉ +ÆÉ :

ºÉÆnù¦ÉÇ OÉÆÆÆlÉ :

8) ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É - =¹ÉÉ Ê|ɪÉÆ´ÉnùÉ

9) ¨É½þÉxÉMÉ®ú EòÒ ¨ÉèÎlɱÉÒ - ºÉÖvÉÉ +®úÉäb÷É

10) ºÉ®ú½þnù Eäò

More magazines by this user
Similar magazines