BIBLIJE ALU MILENI

kitabiknigi

BIBLIJE ALU

MILENI

PUVEŠČE DĂ LA

BOBI ŠĂ NENCI HITCHING

ILLUSTRACIJE DĂ LA

LORA DREJER


UJTĂČI LA PIŠORUC. TU JEŠČ

BLĂSTĂMATĂ, NJIME NU ČI

PLAŠI ŠĂ NJIME NU ČU PLAŠI!

ADIŠE NJIME NU

MĂ PLAŠI?

DOR ĂJ BLĂSTĂMATĂ,

ALI AJE ĂJ DAJE KĂ JEŠČ

TU ROV!

BAR KĂND AR MURI, JU

MĂRZĂLESK PĂ KUPILUSTA.

TAŠ BĂ ŠĂCU! TU NU

ŠČIJ NJIMIKA!

1


2

KUM MILENA KRIŠČE ĂM FATĂ TĂNĂRĂ JE ŠU AFLAT LOK

HUNĐI PUČE HĂ SĂ ASKUNDĂ. JE PUČE SĂ ČITALASKĂ, ŠĂ AŠA

KĂND TOC ĂM KUMPANJI SĂ KULKĂ JE ČITALE PUVEŠČ. ASTĂ

ĂJRE ĂM LOK HUNĐI NJIME NU PUČE SĂ VIJĂ. KU KENVIJE

ALJI ĂJRE SIGURNĂ.


KUSTU LU MILENJI ĂJRE GROV ŠĂ TOTĂ LUME ĂM VAROŠ U VĂRLJE ĂM

DĂRĂT, JE SĂ VUZULE PĂ ROTĂ ĂM TOTĂ ZĂ ĂM VAROŠ.

JE KUTA PĂM GUNOJĂ ĂM NADĂ KU

AFLA ŠEVA VREDNO.

ALI ĂJRE AKULO UM LOK KARI ĂJRE

MAJ ĂLFELDĂ ĂM TOTĂ SĂPTĂMĂNA.

3


MILENA AME MIJĂ MI

AŠA DRAG KĂ ČI VĂD.

KALJE LU DIMIZOV ĂJ

SAVRŠENĂ; VORBA LU DIMIZOV

DOKAZALEŠČI ISTINA; JEL ĂJ ŠTITU

PĂNTRU TOC KARI VINJI LA JEL.

FIJ SĂNĂTOSĂ TETA. KENVILJE

ŠE MAJ DAT ĂM DĂ NADĂ, ALI ASTA

ĂJ ŠEVA SPECIJALNO.

JU AM NOVĂ

KENVIJĂ PĂNTRU

ČINJI SĂ ĂC DOV

KEČINJ. BIBLIJA, AJIŠE

ĂJ UM REČENICĂ

PĂNTRU ČINJI.

4


KUSTU LU MILENJI MAJ PĂ DĂPARČI ĂJ RE KUST TRIST. TATĂSU U

MĂRZĂLE ŠĂ MAJ PĂ DĂPARČI U BĂČE ĂM TOTĂ ZĂ. JE SĂ ARUGĂ ĂM

PLĂNS LA DIMIZOV.

DIMIZOV NU ČI POČI AŽUTA. TU

JEŠČ BLĂSTĂMATĂ. NJIME NU

ČI PLAŠI ŠĂ NJIME NIKAD NU

ČU PLAŠI!

O DIMIZOLJE ŠEVA ĂM

SUFLJITU AMJOV ĂM SVITEŠČI

KĂ JEL NUJ U PRAVU. MĂNĂM PĂ

ŠINJIVA LA MINJI SĂ MĂ PLAKĂ ŠĂ

SĂ ĂM AREČI SĂ PRIŠEP VORBA

ATA BIBLIJA.

5


ŠČEFAN ORŠUŠ SU APUKAT SĂ LUKRI ĂM LUKRU NOV KA SOCIJALNI RADNIK.

JEL SU ARUGAT ĂM ĐIMINJACE LA DIMIZOV SĂ ĂL KORISTILASKĂ. AKULO SĂ

ADUKĂ LUMINĂ HUNĐI ĂJ ĂNTUNJIRIŠEMI.

MIJĂ MI DRAG KĂ

AVENJ BĂJAŠ ĂM

LUKRU NOSTRU.

JU PLAK LUME

AME ŠĂ MIJ

MI DRAG KĂ

POT SĂ AŽUT.

SPUNJIM

ŠEFĂLJ U FI

LUKRU AMJOV?

NUJ LUKRU UŠURI. GANĐESK

SĂ ČI DUŠ PĂM KUMPĂNJ DĂ BĂJAŠ

ŠĂ SĂ VEJS KĂC DĂM JEJ ŠČIJĂ

ČITALI, ŠĂ KUM LJI

POC AŽUTA SĂ ČITALASKĂ

MAJ BENJ.

NUJ UŠURI LUKRU, ALI ĂJ BUN

LUKRU. SĂ AŽUC LU LUMI SĂ

ČITALASKĂ ĂJ MAJBUN LUKRU

ŠE POČI OM SĂ AJVI.

6


KUM SĂ VUZULE ŠČEFAN KĂTRĂ KUMPANJI JEL SĂ GĂNĐE KUM

ĂJ AJE DĂ BĂJAŠ. KĂND AR PUČE SĂ SKRIJI ŠĂ SĂ ČITALASKĂ.

DOR ATUNŠE AR PUČE SĂ ĂŠ AFLJI BUN LUKRU ŠĂ SĂ ĂŠ FAKĂ

BANJ.

FĂR DĂ IŠKULĂ NUJ MULT NADĂ. SĂ POC ČITALI ĂJ SĂ AJ

PUČERI, AŠĂ NU ŠČIJ ČITALI JEŠČ LĂSAT PĂ MILA ALTUJE.

7


MAJ BUNĂ ZUVA JU MES DĂM

SOCIJALNI RAD ĂŠĂ AM VINJIT

AJIŠE SĂ AŽUT LU ALORA KARI

GĂNĐEŠČI SĂ SĂ ĂNVECI.

ATUNŠE MAJBENJ AR FI SĂ SVITEŠČ

KU FATA AME BLĂSTĂMATĂ KĂ JE

NU ŠČIJĂ NJIMIK ALT SĂ FAKĂ.

NJIŠKORISTI ĂJ.

HALO

TATĂTU U ZĂS KĂ

MULT ČITALEŠČ, ĂJ

AJE ANUME?

ĂJ LASĂMĂ

SĂ AC ARĂT

ORIKIČI AMELJI

KENVIJ.

ASTA ĂJ

ANUME MĂNDRU TU

ČITALEŠČ TARI

MULT.

JU PLAK

KENVILJE AMELJI

MAJTARI DĂ KUTOTU

PĂ PĂMĂNT.

MILENĂ TU NJIŠKORISTI

ŠĂ BLĂSTĂMATĂ HAJDI ĂNKOŠI

ŠĂ ADĂM BERI.

VJUV

TATĂ.

8


KUM SĂ VUZULE ŠČEFAN AKASĂ GĂNDURLJE ALUJ ĂS RE

PLJINJI DĂ MILENĂ ŠĂ DĂ KENVIJURLJE ALJI.

O DIMIZOLJE!

TU MAJ DUS LA FATASTA ASTĂS. KUM

POČI TATĂSU SĂ FIJĂ AŠA ROV? ŠE POT

JU FAŠI SĂ U BLAGOSLOVULESK ŠĂ SĂ ĂJ

AŽUT? O DIMIZOLJE ARATĂM

KALJE ATA.

9


ĂM NOPČE, ĂM DOVĂ

ELFELDĂ SOBUR ŠČEFAN

ŠĂ MILENA ČITALE

BIBLIJURLJE ALOR ŠĂ

SĂ ARUGA LA DIMIZOV.

NU ĂJ ĂNKREĐI, JEJ

ČITALE ISTA VORBA ĂM

BIBLIJĂ.

MARKU 12:30 ŠĂ TU

JI PLAŠI PĂ DOMNU

DIMIZOVU ATOV KU SUFLJITU

ĂNTREG ATOV, KU SUFLA

ĂNTRAGĂ ATA KU ĂNTRAGĂ FIRE

ATA ŠĂ KU ĂNTRAGĂ PUČERE

ATA…. O DOMNJE ĂNVACĂMĂ

KALJE ATA.

MARKU 12:30 ŠĂ TU JI PLAŠI

PĂ DOMNU DIMIZOVU ATOV

KU SUFLJITU ĂNTREG ATOV, KU

SUFLA ĂNTRAGĂ ATA, KU ĂNTRAGĂ

FIRE ATA ŠĂ KU ĂNTRAGĂ PUČERE

ATA.. ….’O DOMNJE ĂNVACĂMĂ

KALJE ATA.

O DOMNJE ARĂTĂ LU

MILENJI LJUBAV ATA ŠĂ

ARATĂJ KUM ČI POČI PLAŠI KU

SUFLJITU ALJI ĂNTREG.

10


KĂND MILENA ŠĂ

ŠČEFAN SĂ ARUGA

ĂM KĂŠELJE

ALOR. TATĂSU LU

MILENJI BIJE KU

URTAKUŠ BĂTĂRN

HRVAT, TOMISLAV.

65x90

p. 11

GĂNĐESK MUJERI,

DOR ŠČIJ MUJERI

KARI MAR FI SLUGĂ.

AJE DĂ ŠE ĂS

BUNJI SĂ FIJĂ

SLUGUR ŠĂ SĂ FIJĂ

KORISTILIČI.

MAJ PUČE SĂ ĂM AFLJI BĂŠĂCĂ

SĂ ĂM FIJĂ SLUGĂ? PĂ ŠINJI

AŠ PUČE SĂ KONTROLIRALESK

KA PĂ KĂNJI.

11


AM ŠEVA KA BANJI.

JU POT SĂ PLĂČESK

200 DĂ EURUR

PĂNTRU BĂŠĂCĂ.

DOR AŠ PUČE SĂ

AM UM IDEJĂ. KUM

AR FI DĂ 300 DĂ

EUROR?

DAKĂ ĂJ TĂNĂRĂ FATĂ

ĂM PĂR ČISTĂ KU KARI

MAŠ PUČE ŽUKA KA KU

ŽUKURIJĂ.

TOČNO DASTAFELJE

ŠĂ AM FATĂ. JU CEJ

VINĐI FATA AME.

12


APU

NJANJ

LIGIZIT!

AJD SĂ BIJENJ

ATUNŠE KĂ TU JI FI

AKU ŠOGORU AMJOV!

13


DOGOVORU ĂJ RE CĂNJUT TAJNĂ ĂNTRĂ JEJ DOJ ŠĂ KUSTU MAJ

PĂDĂPARČI LJI ADUŠE PĂ ŠČEFAN ŠĂ PĂ MILENA APROPI UNA

LA ALT. MILENA ŠĂ ŠČEFAN SOR ZALJUBULIT UNA ĂM ALT, ŠĂ

NJIŠ UNU NO SPUS DĂ ALTU NUMA MAJ PĂDĂPARČI SĂ ARUGA LA

DIMIZOV SĂ LJI DUKĂ PĂ KALJI BUNĂ.

O DOMNJI

JU MĂ ĂNVĂC SĂ PLAK VORBA

ATA BIBLIJA. ASTA VORBĂ ĂJ AŠA DĂ

MĂNDRĂ IZAIJA 1:18 "AJD AKU UNA SĂ AFLĂNJ

FIRE" ZĂŠI DOMNU "MAKAR ĂS GREHURLJE ATELJI

NJEGRI KA PĂMĂNTU, JELJI OR FI

ALBI KA SUPADA…"

ISTO AŠA SĂ FIJ

SĂNĂTOS KĂ MAJ

DAT PĂ ORTAKUM NOV

ŠČEFAN, JEL ĂJ AŠA DĂ

NJEŽAN ŠĂ BUN.

O DOMNJI KUM U PLAK

PĂ MILENA ALI JU NOJ

ZĂŠI NJIMIKA PĂN ŠE TU

NU MI ARĂTA.

14


ĂM UNA ZĂ ŠČEFAN U MERS

SO VADĂ PĂ MILENA AKASĂ.

JU ŠČIJEM KĂ TU

TRĂBUJEJ SĂ DEJ BIBLIJE ĂM

NAPOJ LA TETA NADA, DĂ AŠA AM

ADUS UNA PĂNTRU ČINJI DĂ

LA MINJI.

ŠĂ CAM

OZNAČILIT VORBI

ĂM NONTRU

PĂNTRU ČINJI.

FILIPLJANJILOR

1:3 HVALĂ LU DIMIZOV

PĂNTRU TOT RĂNDU ŠE MĂ

ĂNGĂNĐESK DĂ ČINJI.

ŠČEFAN U FUŽIT ĂNDĂRĂT

ŠĂ KRIŠČE MARI LJUBAV ĂM

SUFLJITU ALUJ.

MĂNDRU ĂJ

ŠČEFAN BIBLIJA

AME, NUMA AME!

15


NU MULT DĂ PĂ AJE JEJ OR MERS AFARĂ UNA, ELŠI SOR. JEJ

SOR UJTAT UNA LU ALT ĂM OČ ŠE JEJ ŠČIJE UNA DĂ ALT KĂ ĂS

RE ZALJUBILIC UNA ĂM ALT.

O DOMNJI JU ĂL

PLAK PĂ JEL ALI JU

NU MES VREDNĂ DĂ

LJUBAV ALUJ.

O DOMNJE JU U

PLAK PĂ JE ALI NU MES

VREDAN DĂ LJUBAV ALJI

JE ĂJ AŠA VREDNĂ.

65x90

p. 11

16


VORBA U FOST IVITĂ KĂ MILENA U FI ĂNSĂLJITĂ SĂ SĂ

ĂMIRIČI DĂ PĂ TOMISLAV.

JU NU MĂ POT

ĂMIRITA DĂ PĂ JEL

NU MAJ MĂ

LUVI ĂMNAPOJ.

TU JI FAŠI ŠE JU GĂNĐESK ŠĂ KĂND JU

GĂNĐESK! NJIME NU ČI PLAŠI ŠĂ NJIME

NIKAD NU ČU PLAŠI!

ĂNDĂRĂT DĂ AJIŠE JU

ĂM VĂNDUTU DĂ 300

EURUR BAR KĂND AR

AMORUVU!

ĂNDĂRĂT DĂ

AJIŠE!

AHHH!

17


MILENA SU UJTAT ĂM

ŠČIKLĂ ŠĂ SU APUKAT SĂ

OČAJAVALASKĂ SĂ PERDĂ

VOJE DĂ KUTOTU.

ŠE PUČE SĂ FAKĂ? NUJ RE NADĂ.

JE SU ĂNTRIBAT HUNĐI ĂJ

DIMIZOV ĂM KUTOTU ASTA.

18


MILENA U ČITALIT PUVEŠČI ĂM BIBLIJĂ DĂ ISUS KUM U FOST BĂTUT. JEL

NUJ ĂJRE DĂVINĂ DĂ NJIMIK ŠĂ TOT DAJE U FOST KAZNALIT KA KUM AR VI

GREŠILIT. KUM JE ČITALE VORBILJELJE JE DĂM TURDATĂ U PRIŠIPUT ADIŠE

ISUS U MURIT.

RIMNJALILOR 3:23

TOC OR ZGREŠILIT ŠĂ

OR PIRDUT SLAVA ALU

DIMIZOV.

RIMNLJALILOR 5:8

KĂND RENJ NOJ INKA

GREŠNJIŠ KRIST U MURIT

PĂNTRU NOJ.

RIMNJALILOR 6:23

PLATA DĂ GREH AJ MORČI ALI DARU

LU DIMIZOV ĂJ KUSTU DA ERIKEŠ PĂM

ISUS KRIST.

1 PETAR 3:18

KĂ KRIST ISTO

U TRPILIT PĂNTRU

GREHUR ĐIRIPT

PĂNTRU HEJ HAMIŠ,

AŠA SĂ NJI POTĂ

ADUŠI LA DIMIZOV, AMURĂT

ĂM TELĂ SKULAT DĂM MORC ĂM DUH.

19


NU MES DĂVINĂ ŠĂ MES

KAZNALITĂ DĂ LA TATA AMJOV

DAJE KĂ JEL MĂ MĂRZĂLEŠČI.

ISUS NU ĂJRE DĂVINĂ ALI

KĂND U MURIT JEL PĂ KRUŠI TATĂSU

U LĂSAT SĂ FIJĂ KAZNALIT AŠA

GREHURLJE AMELJI SĂ FIJĂ PLĂČIČI ĂM

LOKU AMJOV DAJE KĂ JU MES DĂVINĂ

ĂM NENČE LU DIMIZOV.

ISUSULJE JU NU MES DĂVINĂ DĂ AJE

ŠE TATA AMJOV ZĂŠI, ALI MES DĂVINĂ

KĂ MES GREŠNIK ĂM NENČE ATA. JARTĂM

GREHURLJE AMELJI.

IVAN 1:12. KARI LOR APUKAT DĂ

JEL LA JEJ JELJU DAT PUČERI SĂ

FIJĂKUPIJ ALU DIMIZOV.

20


ŠČEFAN U

KĂPĂTAT BUN

HIR. JEL U

KĂPĂTAT MIK

DĂRAB DĂ

PĂMĂNT ŠĂ JEL

U FOST ČIMAT

ĂM UREDU

ALU ADVOKAT

SĂ SĂ SKRIJI

PIPAROŠILJE.

65x90

p. 11

AJD ĂM

NONTRU ŠĂ ŠĂZ AM

PIPAROŠILJE PĂNTRU

ČINJI AJIŠE.

TU JEŠČ AKU GAZDĂ

DĂ PĂMĂNTUSTA ŠĂ ĂJ ATOV

ŠĂ VREDILEŠČI 60.000

DĂ EURUR!

21


JU AM ADUS ODLUKA

AME. MIJĂ NU MAJ

ĂM TRĂB FATASTA

BLĂSTĂMATĂ KU

PIŠORU PUM PARČI ĂM

KASA AME MAJMULT!

NJIME NO PLAŠI

ŠĂ NJIME NIKAD

NO PLAŠ!

AFARĂ!

TU JEŠČ MAJ

ROV OM PĂ

PĂMĂNT!

ATUNŠE JU CEJ

ARĂTA ŠE ĂJ ROV!

MILENA SU

ĂMPIĐIKAT

ĂM ROTĂ KUM

ĂNŠIRKA

SĂ SKEPI

ĂNDĂRĂT.

AAHH!

22


JE SU ARUGAT ŠĂ U ĂNTRIBAT PĂ

DIMIZOV SĂ ĂJ AŽUČI, KĂND DĂM

TURDATĂ LIMUZINA ALU ŠČEFAN U

VINJIT DĂ PĂ KOT.

MILENA ŠE

U FOST, ŠE ĂJ

ROV?

TATA AMJOV MĂ ĂNSĂLJEŠČI

SĂ MĂ ĂMIRIT DĂ PĂ OM BĂTĂRN.

JEL MU VĂNDUT

PĂNTRU 300 DĂ EURUR!

23


TU NU POC

ASTA SĂ FAŠ!

JU POT ASTA SĂ FAK ŠĂ NJIME NU MĂ

POČI CĂNJE! NJIME NO PLAŠI, ŠĂ NJIME

NIKAD NO PLAŠU!

LU MILENJI SUFLJITU

JU PISNJIT A ŠČEFAN ĂJ

RE MIRGIŠ, ALI SĂMĂNA

KĂ NU ĂJ RE NJIMIK ŠE

AR VI PUTUT SĂ FAKĂ.

ATUNŠE U KĂPĂTAT IDEJ.

JEŠČ TU

SIGURAN KĂ ĂJ ASTA

LEGALNO ŠĂ JU AM PUČERI

SĂ FAK ASTA?

NUMA SKRIJĂČI

AJIŠE ŠĂ KUTOTU

ĂJ GATA.

24


AŠA ŠOGURI

AJIŠE ĂJ

UGOVORU

NUMA

SKRIJĂČI!

LASĂMĂ SĂ ĂM UMĂR

BANJI ELŠI!

ŠČEFAN U APUKAT OLOVKA ĂM

MĂNĂ ŠĂ JEL AR VI SKRIS KĂND

SU DĂSVĂKUT UŠA.

STAJ NU SKRI!

25


ASTA NJIMIKA NARI KU

ČINJI. JU U KUMPĂR PĂ

JE ŠĂ ĂJ LEGALNO.

JU ŠČUV KĂ TU MI

ĂMBIJE MAJMULC BANJ.

NU ĂJ DĂ BANJ ASTĂ

ĂJ DĂ MĂRZĂLALĂ. JU

U MĂRZĂLESK PĂ JE ŠĂ

NJIME NO PLAŠI ŠĂ NIKAD

NO PLAŠU.

LAJ AUZĂT

PĂ JEL AKU

FU DĂ AJIŠE!

APU AKU

SKRIJĂČI AJIŠE

ŠĂ AJIŠE CES

BANJI!

26


JU AM

ŠEVA ŠE

VUJESK SĂ

ĂC DOV. ASTA

ĂJ UGOVORU DĂ

PĂMĂNT ŠE ĂL

POSJEDOVALESK

ŠĂ VREDILEŠČI

60.000 DĂ EUROR.

JU CEJ DA

ASTA PĂNTRU

MILENA.

JU U PLAK PĂ MILENA ŠĂ

UVJEK ĂJ PLAŠU ŠĂ JU AM VOJ

SĂ DOV KUTOTU ŠE AM NUMA

SĂ FIJĂ JE AME.

27


NU POT ASTA

ĂNKREĐI ASTA

ĂJ TRIK!

NUJ ASTA TRIK, JU

AM SKRIS, ŠĂ DAKĂ

TU GANĐEŠČ JE ĂJ AME

A TU KAPIC DĂRABU DĂ

PĂMĂNTULA AMJOV.

MILENA MI MIJĂ MAJ

DRAGOCJENĂ PĂ PĂMĂNTU

ĂNTREG MIJĂ. ASTA NUJ NJIMIK

DĂ MINJI SĂ DOV KUTOTU

PĂNTRU JE.

APU AKU TU JEŠČ

BULĂND, ALI ŠČENJ

LIGIZIC!

28


ŠČEFAN PĂ

PĂNŠET U DUSU

PĂ MILENA LA

LIMUZINA ALUJ. .

ĂNTRAGĂ KUMPANJE SĂ UJTA KUM LJUBAV SĂ

VĂRSA PĂ PĂMĂNT, NJIME NIKAD NO AUZĂT

NJIŠ NO VĂZUT DĂ

DASTAFELJE ŠEVA.

DIMIZOV U PLAŠI

PĂ MILENA, AŠA ŠU JU

U PLAK. JEL VĂ PLAŠI

ŠĂ PĂ VOJ.

JE ĂJ MAJ

DRAGOCJENĂ

BĂŠĂCĂ PĂ

PĂMĂNT ŠĂ

MAJŠEVA ŠĂ JE

U FI BĂŠĂCA

AME.

29


30

ŠĂ KUM JEJ SĂ VUZULE ĂNDĂRĂT LU AMĂNDOJ

SUFLJIČILJE ĂS RE PLJINJI DĂ LJUBAV UNA DĂ ALT,

ŠĂ ZAHVALNI LU DIMIZOV ŠE LJU DAT HĂ SĂ PLAKĂ ĂM

ASTA KALJI.


TU AJ MIŠINJIT,

TU MAJ IZDALIT!

JU ŠČUV ŠĂ BUNĂ

IZDAJĂ U FOST. MAM

RIŠILIT DĂ FATE

BLĂSTĂMATĂ ŠĂ AKU

AM DĂSTUL

BANJ SĂ FJUV

BAT KUSTU ĂNTREG.

31


MILENA SU UJTAT MAJ UNDATĂ

KUM SĂ VUZULE ĂNDĂRĂT DĂ

LA KUMPANJI, ŠĂ NOV KUST SU

APUKAT.

ŠČEFAN U DUSU PĂ MILENA LA

NADA HUNĐI U PUČE SĂ FIJĂ PĂN

ŠE NU SOR ĂMIRITA.

JU NU

ZASLUŽULESK

ASTA KUTOTU, ALI

MES AŠA ZAHVALNĂ

LA DIMIZOV

PĂNTRU ČINJI.

TU JEŠČ VREDNĂ DĂ KUTOTU

ŠE ĂC POT JU DA.

KUSTORLJE ALU AMĂNDOJ

ĂS RE UMPLJEČI KU

FĂLUŠĂJĂ KUM JEJ

PLĂNĂRZE SĂ SĂ ĂMIRIČI

KĂT MAJ FRIŠ MOGUČE.

32


TOMISLAV AVE

ALČILJE GĂNDOR.

JEL BIJE ŠĂ

BIJE ŠĂ MAJ

MULT ŠE BIJE ĂJ

RE UMPLJET KU

MRŽNJĂ.

NOJ ĂNJ VIĐE

ŠINJI U RĂĐI

ZADNJI, ĂNJ VIĐE

ŠINJI U KĂPĂTA PĂ

FATE NA KRAJU.

33


SUFLJITU LU TOMISLAV U FOST UMPLJET KU MĂRŽNJĂ . . .

. . . ŠĂ KU OSVETĂ. JEL U AFLAT DETALJOURLJE

KUM U AMORĂ PĂ ŠČEFAN . . .

. . . PĂ MILENA U SKĂPAVU ŠĂ U FAŠU SLUGA ALUJ.

34


KUSTU LU ŠČEFAN ĂJRE UMPLJET KU

FĂLUŠĂJĂ KĂND SĂ GĂNĐE KĂ MAJ

ŠEVA ŠĂ U FI ĂNSURAT DĂ PĂ MILENA.

MILENA ČITALE BIBLIJE

ALJI, ŠĂ PLĂŠE PĂ DIMIZOV

MAJ ADĂNK ĂM TOTĂ ZĂ.

ĂM TOTĂ ZĂ ŠČEFAN

AR VINJI ŠĂ AR

POSJETILI.

KUSTURLJE ALOR ĂS RE UMPLJEČI KU

FĂLUŠĂJĂ KĂND ĂSRE UNA.

35


ATUNŠE TOMISLAV SU

ARĂTAT ĂM NENČE ALOR KU

PLANU ROV ALUJ.

KUM ĂJ SVITE ŠČEFAN

KĂT U PLAŠI . . .

TOMISLAV U VINJIT ĂM

NEANČE ALOR KU PIŠTOLJ.

U FOST ĂMPUŠKAT BAŠ KĂND

MILENA U SĂRIT ĂM NENČE LU

ŠČEFAN SĂ ĂJ CĂJI PARČE.

JU NU ČI POT

VIĐE ĂM OČ AKU

JEA U FI AME!

POW

AHH!

NU!

36


MILENA ĂJRE PĂ KOŠČI RANALITĂ,

SĂNŽILJE KURA DĂM TELA ALJI.

O DRAGA AME

TU AJ DAT KUSTU

ATOV PĂNTRU

MINJI.

NU . . .

TU ĂJ REJ

ALA . . KARI U

DAT KUSTU PĂNTRU

MINJI. JU AM FOST

PLĂKUTĂ . . DĂ LA

ČINJI . . ŠĂ KUSTU

AMJOV . . AKU

ZNAČALEŠČI

ŠEVA.

ISUS! JU MĂ AROG

LA ČINJI SĂ NU

LAŠ SĂ MORI.

PĂNŠET KUM ŠČEFAN SĂ

UJTA KUSTU ALU MILENJI

SĂ APUKA SĂ PERI. JEL U

DAT PĂNTRU JE KUTOTU ŠE

U AVUT ŠĂ JE AKU U DAT

KUSTUŠ PĂNTRU JEL.

37


MILENA NU PUČE SĂ

SVITASKĂ ŠĂ PĂ PĂNŠET JE

SĂMĂNA KĂ LASĂ PĂMĂNTU

DĂ HEJ ĂM KUST.

DOKTORI JOR SPUS LU ŠČEFAN DĂ

AJE KĂ JE DOR NO KUSTA.

DOMNJE

ISUS,TU

MAJ DATU PĂ

DRAGOCJENĂ

FATASTA SĂ U

PLAK DĂ ASTA

SKORTĂ VREMI.

JU ŠČUV KĂ TU U

PLAŠ MAJ MULT DĂ

MINJI, ŠĂ DAKĂ

ĂJ VREME DĂ JE

SĂ MERGĂ ĂM NOR

ATUNŠE U LAS

ĂM MĂNJILJE

ATELJI.

38


TOMISLAV U FOST APUKAT DĂ POLICIJĂ ŠĂ U FOST DUS ĂM ČEMICĂ.

ŠČEFAN U MERS SĂ VADĂ PĂ POLICIJĂ ŠĂ SĂ LJI SPUJĂ ŠEVA TARI VAŽNO.

ALA OM U LOT DĂ LA MINJI

AJE UNA ŠĂ AŠA DRAGA LJUBAV

ŠĂ KARI ĂJ KA BLAGO MIJĂ. ALI JU

GĂNĐESK SĂ ĂJ ZĂK KĂ ĂJ JERT ŠĂ

KĂ BIBLIJA ZĂŠI KĂ JEL POČI FI

JIRTAT ŠĂ DĂ ASTA.

ĂM KENVIJE LU

IVAN 20:23 ZĂŠI

KĂ DAKĂ TU JERC

GREHURLJE ALTUJE,

JELJI ĂS JIRTAČI,

DAKĂ TĂRĂJ JIRTALA

U FI TĂRĂJIT.

39


TATĂSU ALU MILENJI U MERS ĂM FUGADOV SĂ SLAVALASKĂ

BUN RUNOKU ALUJ ŠE U KĂPĂTAT ATICA BANJ PĂ MILENA ŠĂ

ŠE SU RIŠILIT DĂ JE, KUM SĂ VUZULE PĂŠČI ŠTREKĂ GEZUŠU

VINJE JEL U FOST LUVIT ŠĂ U MURIT ODMA. POLICITĂ ZĂŠE

KĂ U VĂZUT MULČI NESREČUR, ALI FĂKĂTURA PĂ UBRAZU LU

OMUSTUJE NIKAD NOR VĂZUT.

65x90

p. 11

JEL U VĂZUT KĂ OMU HĂL MORT SĂMĂNA KA KUM AR VI VĂZUT PĂ DIMIZOV

ŠĂ NU ĂJRE SPREMAN SĂ SĂ AFLJI KU JEL.

40


ZĂLJILJE TRIŠE ŠĂ ŠČEFAN

ŠĂĐE ĂM IŠPITĂ ĂM NADĂ KĂ

KUMVA ARUGUMINJČILJE ALUJ

MULČI DĂ KUSTU ALU MILENJI

OR FI MAJŠEVA ŠĂ ĂNTORŠI.

ĂM TOTĂ ZĂ DOKTORU AR VINJI ŠĂ JAR OBJASNALI

AKĂ NUJ NJIŠ ŠEFĂLJ ŠČIMBALĂ.

41


65x90

p. 42

ŠČEFAN U FOST ČIMAT

ĂM IŠPITĂ KĂ LU

MILENJI SU APUKAT

SĂ ĂJ FIJI MAJBENJI

DOKTORI JOR ZĂS

KĂ NU NUMA KĂ JE U

PUČE SĂ KUŠČI NEGO

MAJ KĂ JOR USPELIT

SĂ ĂJ ĐIRAGĂ PIŠORU

ŠE ĂJRE STRĂMB.

O ŠČEFAN JU ČI PLAK, ŠĂ JU AVEM

VOJĂ SĂ MOR PĂNTRU ČINJI, JU

MAM ARUGAT LA DIMIZOV SĂ MĂ LAŠI

SĂ KUST SĂ ČI POT PLAŠI ŠĂ SĂ FJUV

BĂŠĂCA ATA.

ALI AKU JEL MU DAT

PĂ ČINJI ŠĂ MAJ MU

ĂNTRIMAT.

42


DĂ PĂ ŠE U VINJIT MILENA AKASĂ

MUMĂSA LU MILENJI U VINJIT

LA JE KU SUFLJITU ZDRUBIT KĂ

ATITA MUKĂ ŠĂ TUGA U KĂZUT PĂ

KUSTU ALOR.

JU ČI PLAK MAMA

ŠĂ AKU PUČENJ SĂ NJI

APUKĂNJ SĂ KUSTĂNJ

NOV KUST.

BIBLIJE AME

ZĂŠI KĂ DIMIZOV

KARI ŠAĐI PĂ TRON

U ZĂS, "UJTĂCĂVĂ

KUTOTU STVARURLJE

JU FAK NOV".

AJIŠE CI

DOKUMENTU,

LU LĂSAT

AKASĂ MANTI

DĂ ŠE U MURIT,

ASTA ĂJ ATOV

LEGALNO ŠĂ

ĂM NENČE LU

DIMIZOV.

TU JI FI MAMĂ A

JU FIŠORU ATOV, TU JI

KUSTA KU NOJ ŠĂ JU ĂJ

BĂGA SAMA DĂ ČINJI PĂN

ŠE NU JI MURI.

43


MILENA U STAT DĂDĂNENČI

DĂ ŠČIKLĂ ŠĂ SU UJTAT ŠĂ SU

ZAHVALALIT LA DIMIZOV DĂ

KUTOTU ŠE U FĂKUT PĂNTRU JE.

DOMNJE TU

ĂJ ZĂS ĂM

POSTANAK 1:27

KĂ DIMIZOV ĂJ

RE ZADOVOLJAN

KU AJE ŠE U

FĂKUT. FIJ

SĂNĂTOS ŠE AJ

FĂKUT LJUBAV.

ŠČEFAN U VINJIT LA

KASĂ SĂ U DUKĂ PĂ

MILENA ĂM BISERIKĂ.

44

JEL U SHVATALIT KĂ NUJ MAJMARI

FĂLUŠĂJĂ DĂ KAT SĂ PLAKĂ PĂ BĂŠĂCA

ŠE JU DAT DIMIZOV.


TU JEŠČ HEROJU

AMJOV, JU ČIPLAK!

MILENA TOC ČI PLAŠI ŠĂ

UVEK ČOR PLAŠI!

185x75

p. 2, 30

185x90

p. 7

KUTOTU STVARURLJE LUKRĂ UNA PĂ BENJI LU ALORA KARI

PLAŠI PĂ DIMIZOV. RIMNJALILOR. 8;28

90x70

p. 10

GATA

PUVEŠČE

45


Šinš Pašur Kătră Kust

Dakă aj gănđi să fijă sljedbeniku lu Isus atunše noj či čimănj

să faš šinš pašur kătră kustu dă erikeš.

Fă elši paš – Apuka kă aje še Biblija

spunji ăj anume.

Ivan 3:16 – Kă Dimizov aša plaše pă lumi dă Jel u dat pă jedini

Fišoruluj dă toc eje kari or ănkređi ăm Jel, să nu mori,mar să ajvi

kust dă erikeš.

1 Ivan 4:10 – ăm asta ăj plăkămănt, nu kă noj lanj plăkut pă

Dimizov mar kă Jel nju plăkut pă noj šă u mănăt pă kupilu aluj să

fijă ăm loku anostru păntru grehur.

Biblije zăši kă ink manti dă kăt še svet u fost făkut Jel ču akuljes

pă činji să faš tri stvarur:

• Jirtala dă grehur

• Duhu svănt să kušči ăm sufljitu atov

• Šă sigurnost kă kănd ji muri kă ji merži ăm nor.

Fă drugi paš – ănkređi ăm sufljitu atov

46

Rimnjalilor 3:23 – Kă toc or zgrešilit šă or fost skratalic

dă slava lu Dimizov.

Rimnjalilor 6:23 – Kă plata dă greh ăj morči, ali besplatni

dar alu Dimizov ăj kust dă erikeš una ku Krist Isus Domnu

anostru.

Să kapic še Dimizov u akuljes păntru činji tri stvarur ăs še

trăbă să faš:

• Ănkređi kă tu ăj zgrešilit lu Dimizov ku

stvarurlje še či gănđej, še aj zăs šă še aj făkut

• Ănkređi kă grehu atov ču dăt ăndărăt dă la

Dimizov šă zaslužulešč morči ka kazna dă aje

• Ănkređi kă kănd Isus u murit pă kruši Jel u

fost kaznalit ăm loku atov.


Fă treči paš – Ărogăči

1 Ivan 1:9 – Dakă noj priznalenj grehurlje anoštri, Jel ăj

vjeran šă pravedan să nji jerči grehurlje anoštri šă să nji

čistilaskă dăm tot hamišagu.

Mudre izreke 28:13 – Šinji gođe ănkujă grehurlješ no păcă

benji ăm kustuš, ali ala kari priznalešči šă lji ispravalešči u

kăpăta milă.

Ušuri ăj să ănkrež ali nuj ušuri să dej kustuc lu Dimizov. Je

pašu tri numa dakă anume gănđešč.

• Tu trăbă să či arož šă să ăl ăntreb pă Dimizov să

ăc jerči grehurljec.

• Tu trăbă să dej hvală lu Dimizov kă isus u lot

loku atov pă kruši.

• Tu trabă să zăš lu Dimizov kă tu pripadalešč aluj

a nu cijă săngur.

• Tu trăbă să zăš lu Dimizov kă tu ji sledili še skrijă

ăm Biblijă.

Je patru paš – Svitešč

Rimnjalilor 10:9 – Ac zăši voj ku gura avostră kă Isus ăj

Domnu, šă ănkređi ăm sufljitu avostru kă Dimizov lu

uskrsnulit pă Jel dăm morc, tu ji fi spasalit.

• Važno ăj lume să ščiji aku kă tu ješč om kari

sledilešči pă Isus Krist află pă šinjiva urtak,

njam, uli popă uli pastor šă spunjilji kă tu aj lot

šinš pašur šă kă tu ješč aku sljedbeniku lu Isus.

• Jej dor čor răđi uli šoră faši šuf dăm činji uli

čak šă do or fi mirgiš pă činji.

• Să svitešč cu ažuta cijă să ščij kă tu anume aj

lot šinš pašur ozbiljno šă kă tu ješč anume aku

sljedbeniku lu Isus.

47


Je šinš paš – Kustă ku Isus

Kollossi 1:10 – Noj nji arugânj isto dâ

kusturlje avoštri sâ fijâ kredit lu Domnuluj

šâ benji Aluj sâ fijec voj plodni

âm bilo še bun lukru vâ apukâc šâ sâ vâ

râđikâc âm ščućilje dâ Dimizov.

• Čitalešči Biblije ăm totă ză

šă ăntrabă pă Dimizov să ăc

areči kum să kušč kustuc.

• Arogăči ăm totă ză šă

antrabăl pă Dimizov să ăc

svitaskă ămnapoj.

• Află biserikă šă arogăči la

Dimizov să ăc areči kum să

lukri ăm biserikă.

• Spunji lu alci kă ješč sljedbeniku

lu Isus šă dă šinš

păšurlješče šă upoznaleščilji

ku šinš pašurljelje.

Milena Comic

© 2011 for the Bayash latin edition by Roma Bible Union.

Translated by permission. All rights reserved.

This project is a joint production by Roma Bible Union and OM East.

Puvešče dă la Bobi šă Nenci Hitching

Illustracije Dă la Lora Drejer

48


Bayash

More magazines by this user
Similar magazines