28.11.2022 Views

UPIX Evaluation

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A ÎNVĂȚA SĂ

ÎNVEȚI

N O I E M B R I E 2 0 2 2

TIPUL

PROBLEMEI

Preocuparea

DOSARUL DE

INVESTIGAȚII

Clasa a X-a,

LT ”Miron Costin”Florești

DigitalSchool with Tekwill în fiecare Școală

C O L A B O R A R E

F L E X I B I L I T A T E

A L T R U I S M


UP

User Pedagogy

Tipul problemei:

Identificarea unei probleme ce poate fi

investigată din punctul de vedere a mai

multor disciplini, astfel ca și soluția să

parvină din mai multe direcții pentru o

conștientizare eficientă și o abordare

complexă în scopul depășirii barierelor

de soluționare a problemei.

Studiu transdisciplinar:

Învățarea activă prin compararea datelor

din punctul de vedere a mai multor

disciplini.

Crearea unui algoritm de lucru:

1.Definirea problemei prin analiza unui

video;

2.Sistematizarea cunoștințelor prin test

quiz;

3.Stabilirea unui plan de investigații prin

dezbateri;

4.Investigarea propriu-zisă în teritoriu /

laborator, sală de curs prin muncă de

echipă;

5.Analiza și compararea datelor prin

rezolvarea problemelor de calcul prin

mese rotunde și prezentări Canva,

power-point, video ale investigațiilor .

6. Identificarea unor soluții prin

brainstorming și chestionar / formular

7. Luarea deciziilor privind soluționarea

problemei.

8. Implementarea soluțiilor la nivel de

comunitate.

Flexibilitate:

ÎAdaptarea strategică în dependență de

obstacolele parvenite pe parcursul

investigației.


Artist of the Month November 2022

Implicarea activă a elevilor în procesul

de identificare a problemelor actuale,

de proiectare a algoritmului de lucru și

procesului de investigare a problemei.

Demonstrarea abilităților sociale de

responsabilitate, socializare pentru

obținerea datelor/rezultatelor scontate

proiectate la începutul procesului de

investigare.

Colaborare între elevi pentru analiza și

compararea datelor cercetate /

obținute, schimbul de experiență și

luarea deciziilor în scopul îmbunătățirii

comportamentului față de problema

investigată.

Adaptabilitate la condițiile de

învățare prin investigare și

acceptare a eșecului în scopul

ameliorării rezultatelor și

convingerii de schimbare

pentru gestionarea emoțiilor și

stărilor cognitive, adică

referindu-se la capacitățile și

mecanismele învățării și

accederii la cunoaștere.


PRACTICE

UI - USER INTERFACE

ALTRUISM

COMPARARE

IMPROVIZRE

SISTEMATIZARE

Abilități practice și fizice

Demonstrarea abilității empatice prin observarea comparativă a rezultatelor

investigației, de improvizare a soluțiilor posibile și accesibile în măsura

competenței de a învăța să înveți prin investigare și rezolvare de probleme actuale.


Best

Seller

Factorii?

Efecte?

Soluții?

Bonus pentru

succesul tău

garantat

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!