25.10.2023 Views

ROF 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Regulament de organizare și

funcționare a unității de

învățământ

2023-2024


Nr. 4660/02.10.2023

Dezbătut în Ședința Consiliului profesoral din 27.09.2023

Aprobat în Ședința Consiliului de Administrație din data de 02.10.2023

Echipa ROF 2023-2024

Director,

Prof. Guguș Carmen Maria

Director adjunct,

Prof. Pocora Luminița Gabriela

Membri:

Prof. Înv. Primar Rădulescu Cristina Renata

Prof. Înv. Primar Tonca Irina

Prof. Iordache Cristina

Prof. Răsleanu Daniela

Secretar Grozăvescu Nadia

Administrator financiar Alexe Raluca Loredana

Administrator de patrimoniu Burlibașa Mariana

Informatician Constantin Alexandru Claudiu

Reprezentant CRP - Grozoiu George


Cuprins

TITLUL I. Dispoziții generale ................................................................................................................. 6

CAPITOLUL I. Cadrul de reglementare ............................................................................................. 6

CAPITOLUL II. Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar din Şcoala

Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa .................................................................................. 8

TITLUL II. Organizarea unităţii de învăţământ ..................................................................................... 10

CAPITOLUL I. Funcționarea ............................................................................................................ 10

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR..................................................... 11

CAPITOLUL III. Formaţiunile de studiu .......................................................................................... 12

TITLUL III. Managementul unităţilor de învăţământ ............................................................................ 13

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale ................................................................................................... 13

CAPITOLUL II. Consiliul de administraţie ....................................................................................... 13

CAPITOLUL III. Directorul .............................................................................................................. 14

CAPITOLUL IV. Directorul adjunct ................................................................................................. 17

CAPITOLUL V. Tipul şi conţinutul documentelor manageriale ....................................................... 18

TITLUL IV. Personalul unităţilor de învăţământ ................................................................................... 20

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale ................................................................................................... 20

CAPITOLUL II. Personalul didactic ................................................................................................. 21

CAPITOLUL III. Personalul nedidactic ............................................................................................ 21

CAPITOLUL IV. Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ .............................................. 22

CAPITOLUL V. Răspunderea disciplinară a personalului din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai

Viteazul” Constanţa ........................................................................................................................... 22

TITLUL V. Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice ....................................... 23

CAPITOLUL I. Organisme funcţionale la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa............................................................................................................................................ 23

SECŢIUNEA 1. Consiliul profesoral ................................................................................................. 23

SECŢIUNEA a 2-a. Consiliul clasei .................................................................................................. 25

CAPITOLUL II. Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ ...................... 26

SECŢIUNEA 1. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare ........ 26

SECŢIUNEA a 2-a. Profesorul diriginte............................................................................................ 28

CAPITOLUL III. Comisiile din unităţile de învăţământ ................................................................... 30

TITLUL VI. Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic ... 32

CAPITOLUL I. Compartimentul secretariat ...................................................................................... 32

CAPITOLUL II. Serviciul financiar .................................................................................................. 33

SECŢIUNEA 1. Organizare şi responsabilităţi .................................................................................. 33

SECŢIUNEA a 2-a. Management financiar....................................................................................... 34

CAPITOLUL III. Compartimentul administrativ .............................................................................. 34

SECŢIUNEA 1. Organizare şi responsabilităţi .................................................................................. 34

SECŢIUNEA a 2-a. Management administrativ ................................................................................ 35

CAPITOLUL IV. Biblioteca şcolară .................................................................................................. 35

TITLUL VII: Elevii ........................................................................................................................... 35

CAPITOLUL I. Dobândirea si exercitarea calităţii de elev ............................................................... 35

CAPITOLUL II. Activitatea educativă extraşcolară .......................................................................... 37

CAPITOLUL III. Evaluarea elevilor ................................................................................................. 38

3


SECŢIUNEA 1. Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare ................................... 38

SECŢIUNEA a 2-a. Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ ................................ 45

CAPITOLUL IV. Transferul copiilor şi elevilor ............................................................................... 48

TITLUL VIII. Evaluarea unităţilor de învăţământ ................................................................................. 50

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale ................................................................................................... 50

CAPITOLUL II. ................................................................................................................................. 50

Evaluarea internă a calităţii educaţiei ................................................................................................ 50

CAPITOLUL III. Evaluarea externă a calităţii educaţiei ................................................................... 50

TITLUL IX. Partenerii educaţionali ...................................................................................................... 51

CAPITOLUL I. Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ............................................ 51

CAPITOLUL II. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ......................................... 52

CAPITOLUL III. Adunarea generală a părinţilor .............................................................................. 52

CAPITOLUL IV. Comitetul de părinţi .............................................................................................. 53

CAPITOLUL V. Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi ....................................... 53

CAPITOLUL VI. Contractul educaţional .......................................................................................... 54

CAPITOLUL VII. ŞCOALA ŞI COMUNITATEA .......................................................................... 55

TITLUL X. Dispoziţii tranzitorii şi finale .............................................................................................. 55

STATUTUL ELEVULUI ...................................................................................................................... 56

CAPITOLUL 1 .................................................................................................................................. 56

SECȚIUNEA 1. Dispoziții generale .................................................................................................. 56

SECȚIUNEA a 2-a. Calitatea de elev ................................................................................................ 56

CAPITOLUL II. DREPTURILE ELEVILOR ................................................................................... 57

SECȚIUNEA 1. Dispoziții generale .................................................................................................. 57

SECȚIUNEA a 2-a. Drepturi educaționale ........................................................................................ 57

SECȚIUNEA a 3-a. ÎNDATORIRILE ELEVILOR .......................................................................... 60

SECȚIUNEA a 4-a. Drepturi sociale ................................................................................................. 62

SECȚIUNEA a 5-a. Recompensarea elevilor .................................................................................... 64

CAPITOLUL III. INTERDICȚII ....................................................................................................... 65

CAPITOLUL IV. SANCȚIONAREA ELEVILOR ........................................................................... 66

SECȚIUNEA 1. Sancționarea elevilor ............................................................................................... 66

SECȚIUNEA a 2-a. Sancțiuni ............................................................................................................ 67

SECȚIUNEA a 3-a. Anularea sancțiunii ........................................................................................... 70

SECȚIUNEA a 4-a. Sancțiuni privind nefrecventarea orelor de curs ................................................ 70

SECȚIUNEA a 5-a. Pagube patrimoniale .......................................................................................... 71

SECȚIUNEA a 6-a. Contestarea ........................................................................................................ 71

CAPITOLUL V. REPREZENTAREA ELEVILOR ......................................................................... 71

SECȚIUNEA 1. Moduri de asociere în vederea reprezentării ........................................................... 71

SECȚIUNEA a 2-a. Moduri de reprezentare ..................................................................................... 71

SECȚIUNEA a 3-a. Elevii reprezentanți ........................................................................................... 72

SECȚIUNEA a 4-a. Alegerea sau desemnarea reprezentanților ........................................................ 72

SECȚIUNEA a 5-a. Relația dintre elevii reprezentanți și structurile asociative reprezentative ........ 72

SECȚIUNEA a 6-a. Drepturile elevilor reprezentanți ....................................................................... 72

SECȚIUNEA a 7-a. Îndatoririle elevilor reprezentanți ...................................................................... 73

CAPITOLUL VI. ASOCIEREA ELEVILOR ................................................................................... 73

SECȚIUNEA 1. Drepturi ale formelor de asociere ale elevilor ......................................................... 73

SECȚIUNEA a 2-a. Asociațiile reprezentative ale elevilor ............................................................... 74

4


CAPITOLUL VII. CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR ............................................................. 74

SECȚIUNEA 1. Reprezentarea elevilor în consiliul școlar al elevilor .............................................. 74

SECȚIUNEA a 2-a. Modul de organizare ......................................................................................... 74

SECȚIUNEA a 3-a. Atribuțiile consiliului școlar al elevilor ............................................................. 74

SECȚIUNEA a 4-a. Adunarea generală a consiliului școlar al elevilor............................................. 75

SECȚIUNEA a 5-a. Președintele consiliului școlar al elevilor .......................................................... 75

SECȚIUNEA a 6-a. Vicepreședintele consiliului școlar al elevilor ................................................... 76

SECȚIUNEA a 7-a. Secretarul consiliului școlar al elevilor ............................................................. 76

SECȚIUNEA a 8-a. Întrunirile consiliului școlar al elevilor ............................................................. 77

SECȚIUNEA a 9-a. Membrii consiliului școlar al elevilor ............................................................... 77

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE ........................................................................................ 77

SECȚIUNEA 1. Aplicarea statutului elevului ................................................................................... 77

ANEXĂ la regulament Modelul contractului educaţional ..................................................................... 78

5


TITLUL I. Dispoziții generale

CAPITOLUL I. Cadrul de reglementare

Art. 1.

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ Şcoala Gimnazială

Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv–

educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă, financiar–

contabile şi de secretariat din cadrul Școlii Gimnaziale Nr.29 „Mihai Viteazul” Constanţa,

fiind elaborat în conformitate cu:

• Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023;

• ORDIN ME nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

• Ordinul nr.4742/10.08.2016 privind Statutul Elevului

• Contractul colectiv de muncă, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între

femei și bărbați, republicată;

• Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii;

• Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53/24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare;

• OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în

unităţile de învăţământ preuniversitar;

• Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile școlare;

• Anexa la OMEC nr. 4135/21.04.2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea

și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare online

• Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra

antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ

precum și a altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra

copiilor în afara mediului școlar nr. 6235 din 6 septembrie 2023

Art. 2 (1) In baza prezentului regulament, a actelor normative si/sau administrative cu caracter

normativ care reglementeaza drepturile si obligatiile beneficiarilor primari ai educatiei si ale

personalului din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa , precum si a

contractelor colective de muncă aplicabile, Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa isi elaboreaza propriul regulament de organizare si funcționare.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ Şcoala

Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa contine reglementări cu caracter general,

6


în funcție de tipul acesteia, precum si reglementări specifice în conformitate cu prevederile

legale în vigoare.

(3) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de invățământ Şcoala

Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa se elaborează de către un colectiv de lucru,

coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de

administrație, fac parte și reprezentanți ai organizațiilor sindicale, ai părinților și ai elevilor

desemnați de către consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, respectiv de

consiliul școlar al elevilor.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ Şcoala Gimnazială

Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa, precum și modificările ulterioare ale acestuia se aprobă,

prin hotărâre, de către consiliul de administrație.

(5) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare a Şcolii Gimnaziale Nr. 29

“Mihai Viteazul” Constanţa, se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la

cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a elevilor, Regulamentul de

organizare și funcționare a unității de învățământ se afișează la avizier și pe site-ul unității

de învățământ.

Profesorii pentru învățământul primar/profesorii diriginți au obligatia de a prezenta anual

elevilor și părinților Regulamentul de organizare și funcționare, la începutul anului școlar.

Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali își vor asuma, prin

semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului de organizare

și funcționare a unității de învățământ.

(6) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ Şcoala Gimnazială

Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa poate fi revizuit anual, ori de câte ori este nevoie.

Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a unității de

învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ și vor fi

supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul regulament.

(7) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unității de

învățământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a

unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

Necunoașterea prevederilor prezentului regulament nu absolvă personalul școlii , elevii și

părinții acestora de consecințele încălcării lui.

(8) Regulamentul de organizare și funcționare al Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa conține dispozițiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul

muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în contractele colective de

muncă aplicabile și se aprobă prin hotărâre a consiliului de administrație, după consultarea

reprezentanților organizațiilor sindicale care au membri în unitatea de învățământ, afiliate

la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ

preuniversitar.

7


CAPITOLUL II. Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar din

Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa

Art. 3. - (1) Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa se organizează şi

funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea Învățământului

Preuniversitar nr. 198/2023. Principiile care guvernează activitatea Școlii Gimnaziale Nr. 29

“Mihai Viteazul” Constanța sunt:

a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fărădiscriminare;

b) principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă

şi la bune practici naţionale şi internaţionale;

c) principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi socialeconomice;

d) principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin

gestionarea resurselor existente;

e) principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către persoanele/

structurile implicate direct în proces;

f) principiul răspunderii publice - în baza căruia unităţile și instituţiile de învăţământ răspund public

de performanţele lor;

g) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români și dialogului intercultural;

h) principiul asumării, promovării și păstrării identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale

poporului român;

i) principiul recunoaşterii și garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale,

dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identităţii lor etnice,culturale, lingvistice și religioase;

j) principiul asigurării egalităţii de şanse;

k) principiul transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei și a rezultatelor,

prin comunicarea periodică și adecvată a acestora;

l) principiul libertăţii de gândire și al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine

politice;

m) principiul incluziunii sociale;

n) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;

o) principiul participării și responsabilităţii părinţilor;

p) principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică și prin practicarea

activităţilor sportive;

q) principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult

recunoscut;

r) principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare;

s) principiul respectării dreptului la opinie al elevuluica beneficiar direct al sistemului de

învăţământ.

(2) Conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa îşi fundamentează

deciziile pe dialog şi consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând

dreptul la opinie al elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o

comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea Învățământului

8


Preuniversitar nr. 198/2023.

Art. 4. Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa se organizează şi funcţionează

independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise

crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor

de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă

normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea

fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate.

Art. 5. „Școală cu toleranță zero la violență”

Conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra

antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ precum și a altor

situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului

școlar nr. 6235 din 6 septembrie 2023 și având în vedere intensificarea acestor fenomene la

nivelul comunității, prioritatea numarul 1 a școlii noastre este siguranța copiilor.

În acest sens, toți actorii educaționali colaborează în prevenirea și combaterea violenței asupra

copilului, inclusiv a violenței psihologice- bullying, astfel incât să asigurăm în continuare

suportul socio-emoțional de care au nevoie, pentru a preveni comportamentele indezirabile și

a le încuraja pe cele prosociale.

Astfel, în unitatea de învățământ, sunt total interzise:

a) violenţa psihologică / bullying - acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale

şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie,

b) violenţa fizică - realizată prin atingeri/ contacte fizice dureroase, exercitate de un elev

asupra unui alt elev sau grup de elevi, intimidare fizică îndreptată asupra victimei,

distrugerea unor bunuri personale care aparţin victimei. Formele posibile de manifestare:

împins, trasul de păr, răsucirea braţelor, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, cu

palma sau cu piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi,

utilizarea unor obiecte ca arme etc.;

c) violenţa psihologică cibernetică sau cyberbullyingul, acţiuni care se realizează prin

intermediul reţelelor de internet, calculator, tabletă, telefon mobil şi poate cuprinde

elemente de hărţuire online, alături de un conţinut ilegal şi/sau ofensator care se referă

la orice comportament mediat de tehnologie, identificat în spaţiul de social- media,

website-uri, mesagerie și anume comportamente repetate de tip: mailuri, postări, mesaje,

imagini, filme cu un conţinut abuziv/jignitor/ofensator, aceasta însemnând, de asemenea,

şi excluderea deliberată/marginalizarea unui copil în spaţiul online, spargerea unei parole

de cont personal de e-mail, derulate pe grupuri şi reţele de socializare online sau prin

alte forme de comunicare electronică online;

(2) La începutul fiecărui an școlar, unitatea noastră de învățământ întocmește propriile

strategii și planuri de asigurare și de menținere a unui climat social adecvat educației de calitate,

condiție esențială pentru prevenirea și combaterea bullyingului: procedură specifică Comisiei

pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul

școlar și promovarea interculturalității, CPEV, și Planul de prevenire și reducere a violenței în

9


mediul școlar.

(3) Pentru optimizarea prevenirii violenței psihologice-bullyingului, la nivelul unității noastre

se creeaza o Comisie pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, cu rol de prevenire, identificare

si soluționare a faptelor de bullying comise între elevi, prin acțiuni fizice, verbale, relaționale

și/sau cibernetice conform procedurii operaționale aprobate în școala noastră.

TITLUL II. Organizarea unităţii de învăţământ

CAPITOLUL I. Funcționarea

Art. 5. ( 1) Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa are următoarele

elemente definitorii:

a) act de înfiinţare - hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale /orice alt act

emis în acest sens şi care respectă prevederile legislaţiei în vigoare;

b) dispune de patrimoniu, în proprietate publică/privată sau prin

administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);

c) cod de identitate fiscală (CIF);

d) cont în Trezoreria Statului;

e) ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei,

denumit în continuare ministerul, şi cu denumirea exactă a unităţii de învăţământ;

f) domeniu web: https://www.scoala29mihaiviteazul.ro/

(2) Având personalitate juridică are conducere, personal şi buget propriu, întocmeşte situaţiile

financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de autonomie

instituţională şi decizională.

Art. 6. - (1) Inspectoratul şcolar stabilește, circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ care

şcolarizează clase de nivel primar şi gimnazial, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unităţii de

învăţământ şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării elevilor din învăţământul primar şi

gimnazial.

(3) Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa şcolarizează în învăţământul primar

şi gimnazial, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în

circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ, înscrierea se face în urma unei solicitări scrise

din partea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, conform legislației în vigoare.

(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la

o altă unitate de învăţământ cu clase de învăţământ primar sau gimnazial decât cea la care

domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui,

tutorelui sau susţinătorului legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de

învăţământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după

asigurarea şcolarizării elevilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ. Prin

excepţie, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de

minister.

10


CAPITOLUL II. ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR

Art. 7. (1) Anul şcolar începe pe data de 1 septembrie şi se încheie pe data de 31 august din

anul calendaristic următor.

(2) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, alte situații

excepționale, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

(3) Pe durata stării de alertă, activitățile didactice ce impun prezența fizică elevilor în unitatea

de învățământ se pot suspenda în perioada stabilită, prin hotărârea Comitetului Național pentru

Situații Speciale de Urgență, prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al

ministrului sănătății.

(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:

a) la nivelul unor formațiuni de studiu –clase din cadrul unității de învățământ, precum și la

nivelul unității de învățământ – la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de

administrație al unității, cu informarea inspectoratului școlar județean, respectiv cu aprobarea

inspectorului școlar general și informarea Ministerului Educației;

b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ - la cererea inspectorului

şcolar general, cu aprobarea ministerului;

c) la nivel regional sau naţional, după consultarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, prin ordin al

ministrului educaţiei şi cercetării.

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei

şcolare până la sfârşitul anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de

învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea cursurilor.

(6) În situații excepționale, înclusiv pe perioada stării de alertă, ministrul educației și

cercetării stabilește măsuri specifice în vederea continuării procesului educațional.

(7) Pe perioada suspendării cursurilor, consiliul de administrație al uității de învățământ,

consiliul de administrație al inspectoratului școlar județean sau ministrul educației, după caz,

poate decide cu privire la continuarea procesului didactic prin activități-suport asistate de

tehnologie, denumite în continuare activități on-line.

Art.8 (1) Orele de începere şi încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de Administraţie la

propunerea directorului sau a Comisiei de întocmire a orarului și a schemelor orare.

(2) Orarul unității școlare se întocmeşte de Comisia de întocmire a orarului și a schemelor

orare şi se aprobă în Consiliul de administraţie înainte de începerea cursurilor.

• Clasele pregătitoare, I, II, III: 8 – 11,30 orele de 45 de minute și pauzele de 10

minute;

• Clasele a IV-a – a VIII-a:12,00 – 18,50 orele de 50 de minute, pauzele de 10

minute;

(3) Durata orei de curs la învățământul primar este de 45 minute. Cadrul didactic răspunde

de întreaga activitate şi de securitatea elevilor pe parcursul programului.

(4) La clasa pregătitoare durata orei de curs este de 35 minute, restul de timp fiind destinat

activităţilor liber-alese, recreative

(5) La clasa a IV-a, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute se

11


organizează activități de tip recreativ, în clasă.

(6) Durata orei de curs la gimnaziu este de 50 minute. Cadrul didactic răspunde de întreaga

activitate şi de securitatea elevilor pe parcursul celor 50 minute.

(7) În situaţii speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate

fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de

administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.

Art.9 Elevii ies din clase în fiecare pauză în curtea școlii, neavând voie să staționeze sau să

alerge pe holuri. Profesorul care a avut oră se asigură că elevii au ieșit din clasă (rămâne doar

elevul/ elevii de serviciu). Profesorul de serviciu de pe etaje, trebuie să se asigure că elevii nu

rămân pe hol. Profesorul de serviciu de la parter rămâne la ușă până la finalul pauzei și se

asigură că toți elevii au intrat în școală (cu excepția celor care au Ed. fizică).

CAPITOLUL III. Formaţiunile de studiu

Art. 10. - (1) În Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa, formaţiunile de studiu

cuprind clase ce se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de

administraţie, conform prevederilor legale.

(2) În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de

administraţie al unităţii de învăţământ, se pot organiza formaţiuni de studiu sub efectivul minim

sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

În această situaţie, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are posibilitatea de a

consulta şi consiliul clasei, în vederea luării deciziei.

(3) Dacă există cereri pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi

naţionale,

efectivele formaţiunilor de studiu pot fi mai mici decât minimul prevăzut de lege, la solicitarea

conducerii unităţii de învăţământ. Decizia privind înfiinţarea şi funcţionarea acestor formaţiuni

de studiu aparţine ministerului, după consultarea consiliului de administraţie al unităţii de

învăţământ respective.

(4) Ministerul stabileşte, prin reglementări specifice, disciplinele de învăţământ la care

predarea se face individual sau pe grupe de elevi.

(5) Consiliul de administraţie poate decide constituirea de grupe pentru elevi care optează

pentru aceleaşi opţionale, în conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu încadrarea în

numărul de norme aprobat.

Art. 11. Pentru fiecare elev cu deficienţe grave/profunde/severe/asociate orientat de către

centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională pentru învăţământul de masă, efectivele

existente ale claselor se diminuează cu 3 elevi.

Art. 12. (1) La înscrierea în învăţământul gimnazial, se asigură, de regulă, continuitatea

studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.

(2) Conducerea unităţii de învăţământ constituie, de regulă, formaţiunile de studiu astfel încât

elevii din aceeaşi formaţiune de studiu să studieze aceleaşi limbi străine.

(3) În situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori, consiliul

12


de administraţie poate hotărî inversarea ordinii de studiere a limbilor moderne sau schimbarea

lor.

(4) Pentru constituirea formațiunilor de studiu pe grupe se ține cont de ordinea alfabetică, frați

în școală, transportul elevilor.

TITLUL III. Managementul unităţilor de învăţământ

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

Art. 13 (1) Managementul unității de învățământ este asigurat de Consiliul de administraţie şi

de directori. Conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar este asigurată în conformitate

cu prevederile Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023. Organigrama Școlii

Gimnaziale Nr.29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa, care se aprobă în fiecare an de către Consiliul

profesoral la propunerea Consiliului de Administraţie, este parte a prezentului regulament.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă,

după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizațiile sindicale,

consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, autoritățile

administrației publice locale.

(3) Consultanţa şi asistenţa juridică pentru unităţile de învăţământ se asigură, la cererea

directorului, de către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic.

CAPITOLUL II. Consiliul de administraţie

Art. 14. - (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ, fiind

compus din 11 membri: director, 4 cadre didactice alese prin vot secret de consiliul profesoral,

3 reprezentanti ai părinților, un reprezentant al Primarului și 2 reprezentanti ai Consiliului local.

(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(3) Ședintele consiliului de administratie se pot desfășura fizic sau online prin mijloace

electronice de comunicare în sistem de video-conferință.

(4) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membrii

reprezentanți ai părinților în consiliul de administrație al unității de învățământ, cu excepția

situației în care în consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde

există, nu pot desemna alți reprezentanți.

Art. 15. - (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de

observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ.

(2) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii,

preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului

şcolar al elevilor, care are statut de observator.

13


(3) Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin

72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și

documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare, convocarea se face cu

cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat

prin unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail, whats app sau sub semnătură.

CAPITOLUL III. Directorul

Art. 16. - (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate

cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al

unităţii de învăţământ, precum şi cu prevederile prezentului regulament.

(2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs

public, susţinut de către cadre didactice titulare. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director

se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării

suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management

administrativ-financiar cu primarul municipiului Constanța.

(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general.

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de

preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

(6) Directorul unităţii de învăţământ poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a

consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral,

cu votul a 2/3 dintre membri, în această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit

în urma solicitării scrise a primarului, cu acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului

se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. în funcţie de hotărârea

consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia

de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ.

(7) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct, conducerea interimară este

asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un

cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului

şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu

posibilitatea consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Art. 17. - (1) în exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele

atribuţii:

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a

acesteia;

b) organizează întreaga activitate educaţională;

c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel

naţional şi local;

14


e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării

unităţii de învăţământ;

f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;

g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;

h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este

prezentat în faţa consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi/sau

conducerii asociaţiei de părinţi; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei

publice locale şi a inspectoratului şcolar.

(2) în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:

a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de

execuţie bugetară;

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;

c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.

(3) în exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;

d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe

post şi angajarea personalului;

e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului

didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative,

elaborate de minister.

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de

consiliul de administraţie;

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o

propune spre aprobare consiliului de administraţie;

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de

introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul

de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; stabileşte componenţa nominală a

formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de administraţie; elaborează proiectul de

încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal didactic auxiliar şi

nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; numeşte, după consultarea

consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase,

precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; emite,

în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, membru

al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este

indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;

e) emite în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic,

15


membru al consiliului clasei, care preia atribuțiile profesorului diriginte în condițiie în care

acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp din motive obiective;

f) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a catedrelor şi

comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ;

g) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune

spre aprobare consiliului de administraţie;

h) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al

unităţii de învăţământ;

i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de

funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale

elevilor din unitatea de învăţământ;

j) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi

evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre

aprobare consiliului de administraţie;

k) asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, a

programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;

l) controlează, cu sprijinul responsabililor comisiei pentru curriculum, calitatea procesului

instructiveducativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la

diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;

m) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;

n) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în

colectivul unităţii de învăţământ;

o) consemnează zilnic in condica de prezență absențele și întârzierile personalului didactic și

ale salariaților de la programul de lucru

p) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele

unităţii de învăţământ;

q) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ;

r) răspunde de arhivarea documentelor unității de învățământ;

s) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea

actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea,

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

t) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia,

inclusiv a reprezentanţilor mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare

şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi

control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de

monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de

învăţământ.

u) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administrație. Propune consiliului de

administrație anularea hotărârilor acestuia care contravin vădit dispozițiilor legale în vigoare

și informează inspectoratul școlar despre aceasta.

v) propune spre aprobare CA suspendarea cursurilor la nivelul unor formațiuni de studiu/ clase

sau la nivelul unității de învățământ în situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii,

calamități, alte situații excepționale;

16


w) coordonează activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului la nivelul

unitățiide învățământ și stabilește, în acord cu profesorii diriginți și cadrele didactice,

modalitatea de valorificare a acestora.

(5) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au

membri în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea

de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.

(6) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru

didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora.

Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii

În situații excepționale (accident, boală și altele asemenea) în care directorul nu poate delega

atribuțiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație,

desemnat anterior pentru astfel de situații de către acesta, preia atribuțiile directorului.

Art. 18. - În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu

prevederile art. 17, directorul emite decizii şi note de serviciu.

Art. 19. - (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de

legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar

general.

CAPITOLUL IV. Directorul adjunct

Art. 20. - (1) În activitatea sa, directorul este ajutat de un director adjunct aflat în subordinea

sa directă.

Art. 21. - (1) Funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ de stat se ocupă, conform

legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare. Concursul pentru

ocuparea funcţiei de director adjunct se organizează conform metodologiei aprobate prin

ordin al ministrului educaţiei.

(2) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la

propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a

2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea

consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. Propunerea se analizează de către

consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul

şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului adjunct al unităţii de

învăţământ.

În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar.

Rezultatele auditului se analizează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie

a directorului adjunct al unităţii de învăţământ.

(3) În situaţia în care propunerea de eliberare din funcţie este făcută de către consiliul

profesoral, este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului cu

acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie

17


al inspectoratului şcolar.

Art. 22. - (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de

management educaţional, şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la

contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de director pe perioade

determinate.

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.

Art. 23. - (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către

directorul unităţii de învăţământ.

(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate

deţine, conform legii, funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la

nivel local, judeţean sau naţional.

CAPITOLUL V. Tipul şi conţinutul documentelor manageriale

Art. 24. — Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia

elaborează documente manageriale, astfel:

a) documente de diagnoză;

b) documente de prognoză;

c) documente de evidenţă.

Art. 25. - (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:

a) rapoartele de activitate asupra activităţii desfăşurate;

b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;

c) raportul anual de evaluare internă a calităţii.

Art. 26. - (1) Raportul anual de activitate se întocmește de către director şi directorul adjunct.

(2) Rapoartele anuale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de

administraţie, la propunerea directorului, la începutului anului şcolar următor.

(3) Raportul anual de activitate validat este prezentat de către director în şedinţa Consiliului

profesoral.

Art. 27. — Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de

învăţământ, fiind documente care conţin informaţii de interes public.

Art. 28. - Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru

evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea

coordonatorului comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.

Art. 29. - (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza

documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt:

a) planul de dezvoltare instituţională;

b) planul managerial (pe an şcolar);

c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

(2) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al

părinților și asociației de părinți, acolo unde există, fiind documente care conțin informații de

interes public.

Art. 30. - (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen

18


lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei

— cinci ani. Acesta conţine:

a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi

financiare, relaţia cu comunitatea locală şi organigramă;

b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza

mediului extern (de tip PESTE);

c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;

d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi

manageriale, obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi,

indicatori de performanţă şi evaluare.

(2) Planul de dezvoltare instituţională, se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral

şi se aprobă de către consiliul de administraţie. Planul de dezvoltare instituţională, se dezbate

şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.

Art. 31. - (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se

elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar.

(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi

inspectoratului şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de

dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv.

(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de

către consiliul de administraţie.

(4) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în

concordanţă cu planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională. Art.

32. - Planul managerial și Planul de dezvoltare instituţională sunt documente de interes public

și se afișează pe site-ul școlii.

Art. 33. - Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru

elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor

formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va

cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.

Art. 34. - Documentele manageriale de evidenţă sunt:

a) statul de funcţii;

b) organigrama unităţii de învăţământ, organigrama se propune de către director la

începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul de administrație și se

înregistrează la secretariatul unității de învățământ.

c) schema orară a unităţii de învăţământ/programul zilnic al unității de învățământ;

d) planul de şcolarizare.

19


TITLUL IV. Personalul unităţilor de învăţământ

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

Art. 35. - (1) În Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa, personalul este format

din personal didactic de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar şi personal nedidactic.

(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unităţile de

învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de

învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de

muncă cu Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa, prin reprezentantul său legal.

Art. 36. - (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de

legislaţia în vigoare.

(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii

cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.

(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în

concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă

şi un comportament responsabil.

(4) Personalul din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa îi este interzis să

desfășoare și să încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului

și viața intimă, privată sau familială a acestuia sau a celorlalți salariați din unitate

(5) Personalului din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa îi este interzis să

aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau

colegii.

(6) Personalul din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa are obligaţia de

a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a

activităţilor şcolare şi extracurriculare/extraşcolare.

(7) Personalul din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa are obligaţia să

sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor

copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică

şi psihică.

Art. 37. - Personalul didactic de predare este obligat să respecte Ordinele comune ale ME și

MS.

Art. 38. - Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de

specialitate care se află în subordinea directoruIui/directoruIui adjunct, în conformitate cu

organigrama unităţii de învăţământ.

Art. 39. - La nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa funcţionează,

următoarele compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ,

precum şi alte compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare

20


CAPITOLUL II. Personalul didactic

Art. 40. - Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de

contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 41. - Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să

prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al

ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii.

Art. 42. - Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în

condiţiile legii.

Art. 43. - Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea

copiilor/elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje

de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele

abilitate, se sancţionează conform legii.

Art. 44. - În Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa se organizează permanent,

pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al personalului didactic de predare, în zilele

în care acesta are cele mai puţine ore de curs.

Art.45 - În contextul pandemiei, cadrele didactice au următoarele atribuții:

a) proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a

celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;

b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe

platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate;

c) proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al

internetului;

d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al

internetului, pentru înregistrarea progresului elevilor;

e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățareevaluare

astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor și să se evite supraîncărcarea

acestora cu sarcini de lucru.

Art.45- Cadrele didactice pot primi scrisori de multumire si evidentiere in Consiliul Profesoral

daca se remarca prin desfasurarea unor activitati deosebite:

- contribuţia la promovarea imaginii şcolii;

- obţinerea unor rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri;

- implicarea în proiecte europene sau activități de voluntariat

CAPITOLUL III. Personalul nedidactic

Art. 45. - (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare

şi de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din Şcoala

Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa sunt coordonate de director. Consiliul de

administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele

concursului.

21


(3) Angajarea personalului nedidactic în Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea

contractului individual de muncă.

(4) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de

patrimoniu.

- Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu

potrivit nevoilor unității de învățământ și se aprobă de către directorul/directorul adjunct al

unității de învățământ.

- Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În

funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea

acestor sectoare.

- Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât

cele necesare unității de învățământ.

- Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul

compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita

competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de învățământ,

în vederea asigurării securității elevilor/personalului din unitate.

CAPITOLUL IV. Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ

Art. 46. - Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor

colective de muncă aplicabile.

Art. 47. - (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de (auto)evaluare

adusă la cunoştinţă la începutul anului şcolar.

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează în perioada 1-31 ianuarie a fiecărui an,

pentru anul calendaristic anterior.

(3) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.

(4) Conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa va comunica în scris

personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice.

CAPITOLUL V. Răspunderea disciplinară a personalului din Şcoala Gimnazială Nr. 29

“Mihai Viteazul” Constanţa

Art. 48. - Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund

disciplinar conform Legii învățămânului preuniversitar nr. 198/2023.

Art. 49. - Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr.

53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

22


TITLUL V. Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice

CAPITOLUL I. Organisme funcţionale la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai

Viteazul” Constanţa

SECŢIUNEA 1. Consiliul profesoral

Art. 50. - (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere,

de predare din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa. Preşedintele consiliului

profesoral este directorul.

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea

directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi

instruire practică.

(3) Personalul didactic de conducere, de predare are dreptul să participe la toate şedinţele

consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia

de a participa la şedinţele consiliului profesoral din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa unde declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa

nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de

bază se consideră abatere disciplinară.

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din

numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare, cu norma de bază în

unitatea de învăţământ.

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul

total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru

personalul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa, precum şi pentru elevi,

părinţi /tutori /reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.

(6) Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa numeşte, prin decizie,

secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a

redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută,

personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai

Viteazul” Constanţa, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai

autorităţilor administraţiei publice locale şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele

consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la

nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate.

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să

semneze procesul-verbal de şedinţă.

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral.

Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima

pagină, directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa semnează pentru

certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila școlii.

23


(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine

anexele proceselorverbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii,

sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează

într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.

(11) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații

excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice

de comunicare, în sistem de videoconferință.

Art. 51. - Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea

învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public;

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;

c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de

dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ;

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau

modificări ale acestora;

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară anuală prezentat de fiecare

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi

situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;

f) validează/aprobă, după caz, sancţiunile disciplinare aplicate elevilor care săvârşesc

abateri, potrivit prevederilor Statutului elevului, ROFUIP şi ale regulamentului de

organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa;

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din Şcoala

Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa, conform reglementărilor în vigoare;

h) validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici

de „bine”, pentru elevii din învăţământul primar;

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune

spre aprobare consiliului de administraţie;

j) avizează proiectul planului de şcolarizare;

k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al Şcolii Gimnaziale Nr. 29

“Mihai Viteazul” Constanţa, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;

l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare

profesională ale cadrelor didactice;

m) dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ

n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă,

proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care

reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează

propuneri de modificare sau de completare a acestora; o) dezbate probleme legate de

conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de învăţământ şi propune

consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;

o) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi

asigurarea calităţii, în condiţiile legii;

p) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum

şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă

24


aplicabile;

q) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii;

r) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului „Profesorul anului”

personalului didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea

didactică, în unitatea de învăţământ; dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi

funcţionare a unităţii de învăţământ;

Art. 52. - Documentele consiliului profesoral sunt:

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;

b) convocatoare ale consiliului profesoral;

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele

proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, sesizari)

Art. 53 - În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații

excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice

de comunicare, în sistem de videoconferință.

SECŢIUNEA a 2-a. Consiliul clasei

Art. 53. - (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial şi este constituit

din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte

delegat al comitetului de părinţi al clasei, şi, cu excepţia celor din învăţământul primar, şi a

reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.

(2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul pentru învăţământul primar, respectiv

profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial.

(3) Consiliul clasei se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea profesorului pentru

învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai

elevilor.

(4) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații

excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de

comunicare în sistem de videoconferință.

Art. 54. — Consiliul clasei are următoarele obiective:

a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor;

b) evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor;

c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării

rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru

colectivul clasei;

d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de

învăţare; e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe.

Art. 55. — Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

a) analizează anual progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;

b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de

25


comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de

frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune

consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00 sau a calificativelor mai mici

de „bine”, pentru învăţământul primar;

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea

profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre

părinţii elevilor clasei;

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului pentru

învăţământul primar/profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru

elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 56. - (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi

adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze

procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu de către diriginte și se înregistrează la

secretariat.

Art. 57. - Documentele consiliului clasei sunt:

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;

b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;

c) dosarul cu procese-verbale al consiliului clasei.

CAPITOLUL II. Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ

SECŢIUNEA 1. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi

extraşcolare

Art. 58. — (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este,

de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul

de administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al

unităţii de învăţământ.

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează

activitatea educativă din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa, iniţiază,

organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul școlii, cu diriginţii, cu responsabilul

comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi, cu

reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi

neguvernamentali.

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară

activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi

nonformală.

26


(4) Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa stabileşte atribuţiile

coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi

remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 59. — Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are

următoarele atribuţii:

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din Şcoala

Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa;

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;

c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare

ale Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa, în conformitate cu planul de

dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma

consultării părinţilor şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;

d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative;

e) dentifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor,

precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului

reprezentativ al părinţilor și asociației de părinți, acolo unde există;

f) prezintă consiliului profesoral rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;

g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în Şcoala Gimnazială Nr.

29 “Mihai Viteazul” Constanţa;

h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociației de părinți, dacă

există, și a partenerilor educaţionali în activităţile educative;

i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau

susţinătorii legali pe teme educative;

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate

la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa;

k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul

programelor de parteneriat educaţional;

l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.

Art. 60. — Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi

extraşcolare conţine:

a) oferta a activităţii educative extraşcolare;

b) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;

c) programe educative de prevenţie şi intervenţie;

d) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;

e) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;

f) raport de activitate anuale; în format letric/electronic, transmis de inspectoratul şcolar

şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.

27


SECŢIUNEA a 2-a. Profesorul diriginte

Art. 61. - (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial.

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune

de studiu.

(3) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin profesorului pentru

învăţământul primar.

Art. 62. - (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul Şcolii Gimnaziale Nr.

29 “Mihai Viteazul” Constanţa, în baza hotărârii consiliului de administraţie.

(2) La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o

formaţiune de studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are

cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa

respectivă.

(4) Pot fi numiţi ca profesori diriginţi cadrele didactice din centrele şi cabinetele de asistenţă

psihopedagogică.

Art. 63. - (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului

didactic.

(2) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de

dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl

coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.

(3) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare

profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la:

a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe

baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”;

b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor

naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educaţiei cu alte ministere,

instituţii şi organizaţii.

(4) Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională se

consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice conform planificării aprobate de

directorul unităţii.

(5) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după

consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate

pentru colectivul de elevi.

Art. 64. - (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii

legali, profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se întâlneşte cu

aceştia, pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor

educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora.

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali

de la fiecare formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor,

tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.

(3) Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, în

conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/

28


reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa și elevul.

Art. 65. — Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:

1. organizează şi coordonează:

a) activitatea colectivului de elevi;

b) activitatea consiliului clasei;

c) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul anului

școlar şi ori de câte ori este cazul;

d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;

e) activităţi educative şi de consiliere;

f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ activităţi

extracurriculare:

2. monitorizează;

a) situaţia la învăţătură a elevilor;

b) frecvenţa la ore a elevilor;

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;

d)comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi

extracurriculare;

e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de

voluntariat;

3. colaborează cu:

a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi

extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor

situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul

instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a

elevilor clasei;

c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului

de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor

probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în

scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii

deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

d) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care

vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi

parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de

studii ale elevilor clasei;

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării

datelor referitoare la elevi;

4. informează:

a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;

29


b) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare

la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează

activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;

c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre

comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în

cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, precum şi în scris, ori de

câte ori este nevoie;

d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe

nemotivate; informarea se face în scris;

e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă,

sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în

conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.

Art. 66. - Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:

a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi,

părinţi, tutori sau susţinători legali, precum şi cu membrii consiliului clasei;

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

c) motivează absenţele elevilor;

d) propune în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui

elev, în conformitate cu reglementările prezentului Regulament;

e) aduce la cunoștința Consiliului Profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor propuse

de către Consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor privind

scăderea notei la purtare;

f) pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de Consiliul profesoral în conformitate cu

prezentul Regulament și Statutul elevului;

g) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârșit de an şcolar şi o consemnează în catalog

şi în carnetul de elev;

h) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;

i) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate

cu legislaţia în vigoare;

j) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea

portofoliului educaţional al elevilor;

k) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;

CAPITOLUL III. Comisiile din unităţile de învăţământ

Art. 67. — (1) La nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa,funcţionează următoarele comisii:

1. cu caracter permanent;

2. cu caracter temporar;

30


3. cu caracter ocazional.

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:

a) Comisia pentru curriculum;

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;

c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;

d) Comisia pentru controlul managerial intern;

e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

f) Comisia pentru formare și dezvoltare în cariera didactică..

Atribuțiile comisiei pentru formare și dezvoltare în cariera didactică sunt următoarele:

a) asigură, la nivelul unității de învățământ, planificarea, organizarea și

desfășurarea activităților din domeniul formării în cariera didactică;

b) realizează diagnoza de formare continuă la nivelul unității de învățământ;

c) asigură evaluarea stadiului de îndeplinire a condiției de formare pentru

personalul didactic și validează, după evaluare, îndeplinirea condiției de formare prin

acumularea numărului de credite profesionale transferabile legal prevăzut, inclusiv prin

recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile, a rezultatelor

participării personalului didactic la programe pentru dezvoltare profesională continuă

și pentru evoluția în cariera didactică;

d) asigură monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calității

procesului de predare-învățare-evaluare și a progresului școlar al elevilor;

e) organizează activități pentru dezvoltare profesională continuă - acțiuni specifice

unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;

f) implementează standardele de formare asociate profilului profesional al

cadrelor didactice;

g) consiliază cadrele didactice în procesul de predare-învățare-evaluare, inclusiv în

sistem blended learning/online;

h) realizează graficul activităților de practică pedagogică și monitorizează

activitatea profesorilor mentori, în cazul în care unitatea de învățământ este școală de

aplicație;

i) asigură organizarea și desfășurarea activităților specifice de mentorat didactic

pentru cadrele didactice debutante, în vederea susținerii examenului național pentru

definitivare în învățământul preuniversitar;

j) realizează rapoarte și planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă

și evoluția în cariera didactică a personalului didactic încadrat în unitatea de

învățământ;

k) orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din regulamentul de

organizare și funcționare a unității de învățământ.

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar,

comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului

şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea

unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de

31


învăţământ.

(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite în funcție de necesități.

(5) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de

constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiei prevăzute la art. 70

alin. (2) lit. b) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai

susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ

al părinților și asociaţia de părinţi.

(2) Activitatea comisiilor din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa şi

documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative.

TITLUL VI. Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi

nedidactic

CAPITOLUL I. Compartimentul secretariat

Art. 68. - (1) Compartimentul secretariat din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa cuprinde posturile de secretar-şef şi informatician.

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii

legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii

consiliului de administraţie.

Art. 69. — Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:

a) transmiterea informaţiilor la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa;

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;

c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente

solicitate de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;

d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi

actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea

elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor

naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor

prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului;

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor

referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;

g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare,

în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al

documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al

ministrului educaţiei;

h) întocmirea statelor de personal;

i) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de

învăţământ;

j) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;

32


k) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;

Art. 70. - (1) Secretarul-şef răspunde de securitatea cataloagelor.

(2) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în

perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.

(3) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a

oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale.

CAPITOLUL II. Serviciul financiar

SECŢIUNEA 1. Organizare şi responsabilităţi

Art. 71. - (1) Serviciul financiar este o structură din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai

Viteazul” Constanţa în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa

contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu

privire la finanţarea şi contabilitatea Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa,

prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Serviciul financiar cuprinde, administratorul financiar.

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

Art. 72. — Serviciul financiar are următoarele atribuţii:

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ,

în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în

vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;

d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul

unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;

g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de

lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;

j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de

terţi;

k) implementarea procedurilor de contabilitate;

l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de

administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;

m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea,

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de

normele legale în materie.

33


SECŢIUNEA a 2-a. Management financiar

Art. 73. - (1) întreaga activitate financiară a Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Activitatea financiară a Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa se

desfăşoară pe baza bugetului propriu.

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 74. — Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează

programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru

asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Art. 75. - (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.

(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii

consiliului de administraţie.

CAPITOLUL III. Compartimentul administrativ

SECŢIUNEA 1. Organizare şi responsabilităţi

Art. 76. - (1) Compartimentul administrativ este coordonat de directorul adjunct şi cuprinde

personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

Art. 77. — Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:

a) gestionarea bazei materiale;

b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie, întreţinerea terenurilor,

clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

c) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de

învăţământ;

d) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul

compartimentului;

e) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea

bunurilor din gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;

f) evidenţa consumului de materiale;

g) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ

privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;

h) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a

contractelor;

i) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare,

hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

34


SECŢIUNEA a 2-a. Management administrativ

Art. 78. — Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor

financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a Şcolii

Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa se realizează în conformitate cu prevederile

legislaţiei în vigoare.

Art. 79. — (1) Inventarierea bunurilor Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa

se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea Şcolii

Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa se supun aprobării consiliului de administraţie

de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării

compartimentelor funcţionale.

Art. 80. — (1) Bunurile aflate în proprietatea Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa sunt administrate de către consiliul de administraţie.

Art. 81. — Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau

administrarea Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa, pot fi închiriate în baza

hotărârii consiliului de administraţie.

CAPITOLUL IV. Biblioteca şcolară

Art. 82. - (1) În Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa se organizează şi

funcţionează Biblioteca şcolară ”Ana Ruse”.

(2) Aceasta este organizată şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor şi a regulamentului

aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(3) Biblioteca şcolară se subordonează directorului.

(4) În Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa se asigură accesul gratuit al

elevilor şi al personalului la Biblioteca școlară.

TITLUL VII: Elevii

CAPITOLUL I. Dobândirea si exercitarea calităţii de elev

Art. 83. - Beneficiarii primari ai educaţiei sunt elevii.

Art. 84. - (1) Dobândirea calităţii de elev se face prin înscrierea în Şcoala Gimnazială Nr. 29

“Mihai Viteazul” Constanţa.

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare,

ca urmare a solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.

Art. 85. - (1) Înscrierea în învăţământul primar se face conform metodologiei aprobate prin

ordin al ministrului educaţiei.

(2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca

urmare a unor probleme de sănătate sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare

şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai

Viteazul” Constanţa o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul şcolar

35


următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată a părintelui,

reînscrierea se poate face și în anul școlar în care s-a solicitat retragerea, în clasa anterioară

nivelului din care s-a retras elevul.

(3) În situaţia solicitării de retragere menţionate la alin. (3), Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai

Viteazul” Constanţa va consilia părinţii, tutorii sau susţinătorii legali privind nevoia de a lua

decizii în interesul educaţional al elevului şi îi va informa că solicitarea nu poate fi soluţionată

decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în

clasa anterioară sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras.

Art. 86. - Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi

specifice de admitere în clasa respectivă.

Art. 87. - (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la

activităţile existente în programul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa.

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de

către Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa.

Art. 88. - (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care

consemnează în catalog/caietul propriu, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

(2) Motivarea absențelor se face de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul

diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta

personal profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative

pentru absenţele copilului său.

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă

eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate,

adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea

sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar

sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale

elevilor.

(5) În limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei

discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau

reprezentantului legal al elevului, adresate profesorului pentru învățământul

primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul

unității de învățământ.

(6) Profesorul pentru învățământul primar/ Profesorul diriginte păstrează la sediul unității de

învățământ, pe tot parcursul anului școlar, actele pe baza cărora se face motivarea absențelor,

prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului.

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absențelor ca nemotivate.

Art. 89. - (1) La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv

suplimentar, a profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat,

a directorilor cluburilor sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor

structurilor naţionale sportive, directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor

elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, judeţean, regional,

naţional şi internaţional.

(2) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la

olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local,

judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor

36


îndrumători/însoţitori.

Art. 90. - Elevii din învăţământul preuniversitar, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, în

limita locurilor vacante, de regulă la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de

învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.

CAPITOLUL II. Activitatea educativă extraşcolară

Art. 91. - Activitatea educativă extraşcolară din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire

a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei,

frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale

ale elevilor.

Art. 92. - (1) Activitatea educativă extraşcolară din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa se desfăşoară în afara orelor de curs.

(2) Activitatea educativă extraşcolară din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul”

Constanţa se poate desfăşura fie în incinta școlii, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale

copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale,

culturale, sportive, turistice, de divertisment.

Art. 93. - (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în Şcoala Gimnazială Nr. 29

“Mihai Viteazul” Constanţa pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice,

sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie

pentru sănătate şi de voluntariat.

(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative,

concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii,

şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu,

vizite, ateliere deschise etc.

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei clase de elevi, de către

profesor pentru învăţământul primar/profesor diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ,

de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în Consiliul profesoral al Şcolii

Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa, împreună cu Consiliul elevilor, în conformitate

cu opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al părinţilor și ale asociației de părinți, a

tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învățământ.

(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor

activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în

conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

(6) Activităţile extraşcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum şi

activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 29

“Mihai Viteazul” Constanţa se derulează conform prevederilor prezentului regulament şi,

după caz, cu acordul de principiu al părintelui sau reprezentantului legal al copilului/elevului,

exprimat în scris, la începutul anului şcolar.

(7) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de Consiliul de administraţie al

Şcolii Gimnaziale Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa.

Art. 94. - Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr.

37


29 “Mihai Viteazul” Constanţa este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de

învăţământ.

CAPITOLUL III. Evaluarea elevilor

SECŢIUNEA 1. Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare

Art. 95. - Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit

moment învăţarea, orientarea şi optimizarea acesteia.

Art. 96. - (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează la

nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe,

oferă feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale

de învăţare.

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj, etc. nu poate fi folosit ca mijloc

de coerciție, acesta reflectând stric rezultatele învățării, conform prevederilor legale.

Art. 97. - (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului

şcolar.

(2) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a

limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare

ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui

raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al

ministrului educaţiei.

Art. 98. - (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline.

Acestea sunt:

a) evaluări orale;

b) teste, lucrări scrise;

c) experimente şi activităţi practice;

d) referate;

e) proiecte;

f) probe practice;

g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau

elaborate de către Ministerul Educaţiei /inspectoratele şcolare.

(2) în învăţământul primar, la clasele I-IV, în cel secundar, elevii vor avea la fiecare

disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin două evaluări prin lucrare

scrisă/test pe an școlar.

Art. 99. - Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerinţelor

didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a curriculumului naţional.

Art. 100. - (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la clasa pregătitoare;

b) calificative la clasele I-IV;

38


c) note de la 1 la 10 în învățământul secundar.

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:

„Calificativul/data” respectiv „Nota/data sau în catalogul electronic, în cazul unităţilor-pilot în

care se utilizează acesta, cu obligativitatea tipăririi, înregistrării şi arhivării acestuia la sfârşitul

anului şcolar prin compartimentul secretariat.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru clasa pregătitoare rezultatele evaluării sunt

consemnate în raportul anual de evaluare.

(4) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul

examenelor/concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform

prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.

(5) Elevii vor beneficia pe parcursul unui an şcolar de cel puţin un plan individualizat de învăţare,

elaborat în urma evaluărilor susţinute şi după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic,

care va fi folosit pentru consolidarea cunoştinţelor, pentru întreprinderea unor acţiuni de învăţare

remedială şi pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare.

Art. 101. - (1) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor şi se trec în

catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.

(2) În învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, calificativele se

pot comunica şi în limba de predare de către cadrul didactic.

(3) Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este

stabilit de cadrul didactic, în funcţie de numărul unităţilor de învăţare şi de numărul săptămânal

de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual

este cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planulcadru

de învăţământ.

(4) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate trebuie să fie corelat

cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura

modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate

elevului la un modul este de două.

(5) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus

faţă de numărul de calificative/note prevăzut la alin. (3), ultimul calificativ/ultima notă

fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului şcolar.

Art. 102. - (1) La sfârşitul anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia

şcolară a elevilor.

(2) La sfârşitul anului școlar, profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte

consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa

şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de Şcoala

Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa.

(3) La sfârşitul anului școlar, profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte

consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.

Art. 103. - (1) La fiecare disciplină de studiu se încheie anual o singură medie, calculată prin

rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de

50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(2) Mediile se consemnează în catalog cu cerneală roșie.

(3) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca

o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute

pe parcursul desfăşurării modulului, conform prevederilor alin. (1). Încheierea mediei

39


unui modul care se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia.

(4) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire,

a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare.

Art. 104. - (1) La clasele I-IV se stabilesc calificative anuale la fiecare disciplină de studiu.

(2) Pentru aceste clase, calificativul pe disciplină se stabileşte astfel: se aleg două calificative

cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul anului școlar, după care, în perioadele de

recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă,

cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative, în baza următoarelor

criterii:

a) progresul sau regresul elevului;

b) raportul efort-performanţă realizată;

c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare,

stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau

reprezentantului legal.

Art. 105. - (1) în învăţământul primar, calificativele anuale la fiecare disciplină se consemnează

în catalog de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate.

Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către profesorii pentru învăţământul

primar.

(2) în învăţământul secundar inferior mediile anuale pe disciplină se consemnează în catalog

de către cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile la purtare se consemnează în catalog

de profesorii diriginţi ai claselor.

Art. 106. - (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică

şi sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această

disciplină în anul în care sunt scutiţi medical.

(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog,

la rubrica respectivă, „scutit medical în anul școlar”, specificând totodată documentul medical,

numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al

elevului, aflat la secretariat.

(3) Elevii scutiţi medical, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie

fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la

aceste ore se consemnează în catalog.

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi

sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere

recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor

elemente tehnice, ţinerea scorului etc.

Art. 107. - Şcolarizarea elevilor sportivi nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive pentru

centrele naţionale olimpice/de excelenţă se realizează în unităţi de învăţământ situate în

apropierea acestor structuri sportive şi respectă dinamica selecţiei loturilor. Situaţia

şcolară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite

unităţilor de învăţământ de care aceştia aparţin. În cazul în care şcolarizarea se realizează în

unităţi de învăţământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de

învăţământ, situaţia şcolară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la

unităţile de învăţământ de care elevii aparţin, după întoarcerea acestora, conform

40


prezentului regulament.

Art. 108. - Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în

vigoare.

Art. 109. - Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare

disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media

anuală 6,00/calificativul „Suficient”.

Art. 110. - Sunt declaraţi amânaţi, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la

una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:

a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs

prevăzut într-un an școlar la disciplinele respective;

b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor

solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale,

cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire

specializată;

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educației;

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;

e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor

sau nu au calificativele/mediile anuale la disciplinele respective, consemnate în catalog

de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile

personalului didactic de predare.

Art. 111. - Încheierea situației școlare a elevilor amânați se face înaintea sesiunii de corigențe,

într-o perioadă stabilită de consiliul de administrație. Elevii amânați care nu promovează la

una sau două discipline de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a

elevilor amânați se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe. Elevii declarați amânați

din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt

reînscriși în clasa pentru care nu s-a încheiat situația școlară.

Art. 112. - (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative „Insuficient”/medii anuale

sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează

examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu.

(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:

a) elevii care obţin medii sub 5 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului

şcolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;

b) elevii care obţin medii sub 5 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul

anului şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a

situaţiei şcolare la cel mult două module.

(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă,

într-o perioadă stabilită de Ministerul Educației.

(4) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi o sesiune specială de

examene de corigenţă, în ultima săptămână de cursuri a anului şcolar. Media fiecărui modul,

obţinută în cadrul sesiunii speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului.

Art. 113. - (1) Sunt declaraţi repetenţi:

a) elevii care au obţinut calificativul „Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la mai mult de

două discipline de învăţământ care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile

41


se aplică şi elevilor care nu au promovat examenele de corigenţă în sesiunea

specială, organizată în conformitate cu art. 112 alin. (4);

b) elevii care au obţinut la purtare calificativul anual „Insuficient”/media anuală mai

mică de 6,00;

c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea

specială sau care nu promovează examenul la toate disciplinele la care se află în situaţie

de corigenţă;

d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel

puţin o disciplină/un modul;

(2) La sfârşitul clasei pregătitoare şi al clasei I elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, pe

parcursul clasei, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare pentru

clasa pregătitoare şi evaluările finale pentru clasa I, privind dezvoltarea fizică,

socioemoţională, cognitivă, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor

şi atitudinilor faţă de învăţare rămân în colectivele în care au învăţat şi intră, pe parcursul anului

şcolar următor, într-un program de remediere/ recuperare şcolară, realizat de

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar, împreună cu un specialist de la centrul

judeţean de resurse şi asistenţă educaţională.

Art. 114. - Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o

repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la

clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ.

Art. 115. - (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură

disciplină de învăţământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către

director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar.

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul școlii, în termen de 24 de ore de la

afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.

(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai

târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.

(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului şi este formată din alte cadre

didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.

Art. 116. - (1) Pentru elevii declarați corigenţi sau amânaţi, examinarea se face din toată

materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.

(2) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia studiată

în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.

(3) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul

comun a clasei la care se face transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine

examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele obţinute la examenele de diferenţă

din curriculumul diferenţiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul

pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.

(4) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii.

(5) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se

transferă.

Art.117. - (1) Frecventarea învăţământului obligatoriu poate înceta la forma cu frecvenţă la 18

ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care

au depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere, şi la forma de

învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă.

42


(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise

şi care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care

au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au finalizat

învăţământul secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul "A

doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

Art.118. – (1) Elevii care, indiferent de cetățenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de

învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară

pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot

dobândi calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către

inspectoratele şcolare judeţene, a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea

examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.

(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de

echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora

solicită şcolarizarea.

(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile

privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea

recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor

examene de diferenţă.

(4) Indiferent de cetățenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca

audient se face, prin decizie, de către director, în baza hotărârii consiliului de administrație

luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau

la nivelul de studii pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unității de învățământ,

din care fac parte și directorul/directorul adjunct și un psiholog/consilier școlar.

(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (5) vor ţine cont de: vârsta şi

nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul

obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.

(6) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea

comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa

pentru care optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.

(7) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de

zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase

absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).

(8) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratului

şcolar judeţean, privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în

catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la

activitatea desfăşurată — note, absenţe etc.

(9) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie

care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme

educaţionale din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către

inspectoratul şcolar judeţean, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul

ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia

prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile,

examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu

au fost parcurşi promovaţi.

(10) În contextul prevăzut la alin. (9) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare

43


formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează

elevul, în termen de cei mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate

disciplinele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost

parcurse ori promovate. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa

următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea

examenelor prevăzute la alin. (9). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute

într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să

frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de

cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără

a prezenta documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare

de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare

unor sisteme educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei

Române pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Preuniversitar.

(11) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei

discipline din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de

studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (11) la 3 sau mai multe

discipline, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează

examenul de diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele

inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă părintele, tutorele sau susţinătorul legal,

respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor

primei examinări, se aprobă reexaminarea. în cazul în care nu promovează nici în urma

reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele

la toate disciplinele.

(12) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul

de iniţiere în limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al

ministrului educaţiei. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de

protecţie internaţională, înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din formele de

învăţământ, se poate face, în cazul elevilor majori, la solicitarea acestora sau, în cazul elevilor

minori, la solicitarea părinţilor sau reprezentanţilor legali. Înscrierea în învăţământul

preuniversitar se poate face, în condiţiile participării la cursul de iniţiere în limba română şi,

după caz, fie după primirea avizului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către

instituţiile abilitate, fie după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (9)-(11). Persoanele

care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională pot opta pentru

continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului "A doua şansă", conform metodologiei

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, simultan cu participarea la cursul de iniţiere în

limba română.

(13) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul

la învăţământul obligatoriu din România.

(14) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se

aplică prevederile elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în

învăţământul preuniversitar din România.

(15) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(11), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru

aderarea României la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la

Luxemburg la 21 iunie 1994, elevilor români înscriși în sistemul școlilor europene, reintegrați

în sistemul educațional național, li se recunosc și li se echivalează în procedură simplificată,

44


pe baza cererii avizate de către Ministerul Educației, prin direcția cu atribuții în domeniul

școlilor europene, notele/calificativele obținute, cu încadrarea în clasa corespunzătoare.

Art. 119. – (1) Elevilor dintr-o unitate de învățământ de stat din România, care urmează să

continue studiile în alte țări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea

de învățământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau reprezentantului

legal.

(2) - În cazul în care o personă, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul

de învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura

referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente,

dacă nu i se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate.

Art. 120. - (1) Consiliul profesoral din Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa

validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor, iar secretarul

consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele

elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de

7,00, calificative mai puţin de „Bine”.

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor,

tutorilor sau susţinătorilor legali sau, după caz, de către profesorul pentru învăţământul

primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor.

(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, profesorul pentru învăţământul primar/profesorul

diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal programul de

desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al

elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a. Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ

Art. 121. - (1) Examenele organizate de Şcoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa

sunt:

a) examen de corigenţă;

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în Şcoala Gimnazială Nr. 29

“Mihai Viteazul” Constanţa este condiţionată de promovarea unor astfel de

examene;

d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a.

(2) Organizarea în unităţile de învăţământ a examenelor şi evaluărilor naţionale se face

conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă

a învăţământului primar. În clasa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de

6 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau

a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani

până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) unităţile de învăţământ cu predare în

limbile minorităţilor naţionale, care pot organiza testări ale nivelului cunoaşterii limbii de

45


predare, în cazul în care numărul candidaţilor la înscrierea în clasa pregătitoare depăşeşte

numărul de locuri, în baza metodologiei de înscriere în învăţământul primar aprobate prin ordin

al ministrului educaţiei.

(5) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare este permisă

pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea testării

aptitudinilor specifice, în baza metodologiei de înscriere în învăţământul primar V-a. aprobate

prin ordin al ministrului educaţiei.

(6) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă

în următoarele situaţii:

a) pentru unităţile de învăţământ care nu au clase de învăţământ primar, iar numărul cererilor

de înscriere în clasa a V-a depăşeşte numărul locurilor oferite;

b) pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea

testării aptitudinilor specifice;

c) pentru unităţile de învăţământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în

regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, în vederea verificării

nivelului de cunoaştere a limbii respective.

(7) Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei

limbi de circulaţie internaţională au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă

de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi

fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai

dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu

numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie

internaţională, în cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare

în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri

aprobat pentru acest tip de clase, toţi elevii susţin examenul pentru evaluarea nivelului de

cunoştinţe a limbii respective.

(8) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea, de către instituţia/

organizaţia care administrează examenul respectiv, a diplomei menţionate la alin. (7), părintele/

reprezentantul legal al candidatului poate depune o adeverinţă care să ateste promovarea

examenului, eliberată de respectiva instituţie/organizaţie.

Art. 122. - Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor

şcolare.

Art. 123. - La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de

învăţământ la alta nu se acordă reexaminare.

Art. 124. - (1) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi

practice, după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba

scrisă şi proba orală.

(2) Directorul unității de ânvățământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de

administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de

corigenţe are în componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru

fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.

(3) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate

sau, după caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară.

(4) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat

elevului disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar, în mod excepţional, în situaţia în care

46


între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de

examen este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi

înrudite din aceeaşi arie curriculară.

Art. 125. - (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul

primar şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar, din momentul primirii, de către elev,

a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o

singură variantă, la alegere.

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor

de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care

susţin examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte.

Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută

de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot

fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la

nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de

50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.

(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două

zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. între notele finale

acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. în caz contrar,

medierea o face preşedintele comisiei de examen.

(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se procedează astfel:

după corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral fiecare examinator acordă

calificativul său global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de

comun acord între cei doi examinatori.

Art. 126. - (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, dacă obţine cel

puţin calificativul „Suficient”/media 5,00.

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină la care susţin

examenul de corigenţă, cel puţin calificativul „Suficient”/media 5,00.

(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii

amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de

un an şcolar constituie edia anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale

anuale.

(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi media

obţinută constituie media anuală a elevului la disciplina respectivă.

Art. 127. - (1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive

temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt

examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de

începerea cursurilor noului an şcolar.

(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte,

inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an

şcolar.

Art. 128. - (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele

pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se

consemnează în catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în

catalogul clasei de către secretarul școlii, în termen de maximum 5 zile de la afişarea

47


rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia

situaţiilor prevăzute la art. 127 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei

în termen de cinci zile de la afişare.

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de

examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei

de către secretarul școlii.

(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota

finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media

obţinută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de

către examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.

(4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului școlii toate documentele specifice

acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba

orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai

târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.

(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în

arhiva unităţii de învăţământ timp de un an.

(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii

amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după

încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a

consiliului profesoral.

Art. 129. - După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de

reexaminare, profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consemnează în

catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.

CAPITOLUL IV. Transferul copiilor şi elevilor

Art. 130. - Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de

învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare

profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile

prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de

învăţământ la care se face transferul.

Art. 131. - Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al

unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de

administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. Consiliul de administraţie al

unităţii de învăţământ la care se solicită transferul motivează, în scris, refuzul de aprobare a

cererii.

Art. 132. – (1) In învăţământul primar, gimnazial, elevii se pot transfera de la o formaţiune de

studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita

efectivelor maxime de elevi la formaţiune de studiu.

(2) În situaţii excepţionale, bine motivate, în care transferul nu se poate face în limita

efectivelor maxime de elevi la formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea

efectivului maxim, conform legislației în vigoare.

Art. 133. - (1)Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de

circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă,

respectiv bilingvă a unei limbi de circulaţie internaţională se realizează astfel:

48


a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se transferă de la o unitate

de învăţământ la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de

circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predarea

intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine un test de aptitudini

şi cunoştinţe la limba modernă;

b) testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la nivelul unităţii de învăţământ

la care elevul se transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul

unităţii de învăţământ;

(2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unităţii de învăţământ

de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de învăţământ.

Art. 134. - (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, se efectuează, de regulă,

în perioada vacanţelor şcolare.

(2) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu

respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale

efectuate de direcţia de sănătate publică;

c) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program

de predare bilingv la celelalte clase;

Art.135. - Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers,

la cererea părintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor, dacă aceștia sunt majori,

cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

Art. 136. - (1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera

la unităţi de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului regulament.

(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu

acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi

funcţionare;

Art.137. - (1) Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția

acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre

învățământul de masă și invers.

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză

sau de către părinții sau reprezentanții legali ai copilului și de către consilierul școlar. Decizia

de reorientare se ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul centrului

județean de resurse și asistență educațională, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.

Art. 138. - După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să

solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la

care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare situația

școlară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la

primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat

participă la cursuri în calitate de audient.

49


TITLUL VIII. Evaluarea unităţilor de învăţământ

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

Art. 135 - Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două

forme fundamentale:

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.

Art. 136 - (1) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratul şcolar şi

minister, în conformitate cu prevederile regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ,

elaborat de minister.

(2) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratul şcolar:

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare—învăţare—

evaluare;

b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor

de învăţământ.

(3) Conducerea școlii şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia

situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura

activităţile profesionale curente.

CAPITOLUL II.

Evaluarea internă a calităţii educaţiei

Art. 137 - (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Școala Gimnazială

Nr.29 “Mihai Viteazul” şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în

învăţământul preuniversitar.

Art. 138 - (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai

Viteazul” există Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, Școala Gimnazială Nr.29 “Mihai Viteazul” elaborează şi

adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi

asigurarea calităţii.

(3) Conducerea Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul” este direct responsabilă de

calitatea educaţiei furnizate.

CAPITOLUL III. Evaluarea externă a calităţii educaţiei

Art. 139 - (1) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează,

în conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în

învăţământul Preuniversitar.

(2) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.

(3)Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform

prevederilor legale.

50


TITLUL IX. Partenerii educaţionali

CAPITOLUL I. Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

Art. 140 - (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului sunt parteneri educaţionali

principali ai Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul”.

(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului au acces la toate informaţiile legate de

sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.

(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de

învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia familieşcoală.

Art. 141 - (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să fie informat

periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informaţii

referitoare numai la situaţia propriului copil.

Art. 142 - (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are acces în incinta unităţii

de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă:

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu

directorul/directorul adjunct al Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul”;

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;

d) ridică de la secretariatul unităţii de învăţământ documentul solicitat;

e) participă la întâlnirile programate cu profesorul pentru învăţământ primar/profesorul

diriginte/ consilerul școlar;

f) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.

g) elevii/părinții nu au voie să pătrundă în instituția de învățământ și în spațiile aparținând

acesteia indiferent de destinația lor, după programul școlar, contravenție prevăzută de art. 2

alin. 1 lit. 13 din Legea nr.61/1991, republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a

unor norme de convețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor

sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ.

Art. 143 - Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu

personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 144 - (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal

al elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul Școlii

Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul” implicat, profesorul pentru învăţământul primar/profesorul

diriginte. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la

discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. în situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc

la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa

conducerii Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul”, printr-o cerere scrisă, în vederea

rezolvării problemei.

(2) în cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a

fost rezolvată la nivelul Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul”, acesta are dreptul de a se

adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.

51


CAPITOLUL II. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

Art. 145 - (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia

de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru

şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

(2) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ,

părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale

solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de formaţiune de studiu pentru

evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate.

(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia

legătura cu profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte

evoluţia elevului, prin mijloace stabilite de comun acord.

(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din

patrimoniul școlii, cauzate de elev.

(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să

îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităților

educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu

poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.

(6) Dispozițiile alineatului (5) nu se aplică în situațiile în care transportul copiilor la și de la

unitatea de învățământ se realizează cu microbuze școlare. Asigurarea securității și siguranței

în incinta școlii la venirea și părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasele pregătitoare,

se stabilește prin procedură internă.

(7) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ,

sau dacă absentează trei zile din motive medicale, părintele sau reprezentantul legal are

obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat

sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a

celorlalţi elevi din colectivitate/unitatea de învăţământ.

Art. 146 - Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a

copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ , conform prevederilor mentionate în

procedura managementului cazurilor de violență din Ordinul 6235/2023.

Art. 147 –(1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de

organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul” este obligatorie pentru

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 145 alin. (1), atrage răspunderea persoanelor vinovate

conform dreptului comun.

CAPITOLUL III. Adunarea generală a părinţilor

Art. 148 - (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau

susţinătorii legali ai elevilor de la formaţiunea de studiu.

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a

echipei manageriale a Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul” privind activitățile și

auxiliarele didactice și mijloacelor de învățământ utilizate în demersul de asigurare a

condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor.

(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de

52


copii/elevi şi nu situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai

în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului respectiv.

Art.149 - (1)Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul pentru

învăţământul primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei

sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.

(3) Adunarea generală a părinţilor se convoacă anual sau ori de câte ori este nevoie, este valabil

întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

ai elevilor din clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi.

CAPITOLUL IV. Comitetul de părinţi

Art. 150 - (1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi

funcţionează comitetul de părinţi.

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea

generală a părinţilor, convocată de profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte

care prezidează şedinţa.

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15

de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

(4) Comitetul de părinţi pe clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În

prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le

comunică profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte.

Art. 151 - Preşedintele comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor

sau susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor și asociația de

părinți şi, prin acesta/aceasta în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri,

organisme şi organizaţii. Art. 152 - (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv

financiar prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale

în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei.

Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.

(2) Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută

comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru

elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.

(3) Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din

Școala Gimnazială Nr.29 “Mihai Viteazul” în strângerea și/sau gestionarea fondurilor.

CAPITOLUL V. Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi

Art. 153 - (1) La nivelul Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul”, funcţionează Consiliul

reprezentativ al părinţilor.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii

comitetelor de părinţi.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei

activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a

președinților comitetelor de părinţi pe clasă din Școala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul”,

care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta

53


cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate

implica în activităţile Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul” prin acţiuni cu caracter logistic

- voluntariat

Art. 154 - (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2

vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei

3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar.

Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele

acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau

susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.

Art. 155 - (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Școala Gimnazială Nr.29 “Mihai

Viteazul” poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate

de către şcoală constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice

sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul”, a bazei

materiale şi sportive;

b) acordarea de premii şi de burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie

materială precară;

e) alte activităţi care privesc bunul mers al Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul”

sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.

f) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate

prin hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă

CAPITOLUL VI. Contractul educaţional

Art. 156 - (1) Școala Gimnazială Nr.29 “Mihai Viteazul” încheie cu părinţii, tutorii sau

susţinătorii legali, în momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract

educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa care face parte integrantă din

prezentul regulament.

Art. 157 - (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul

Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul”

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printrun

act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.

Art. 158 - (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale

părţilor semnatare — respectiv Școala Gimnazială Nr.29 “Mihai Viteazul”, beneficiarul primar

al educaţiei, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul

educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.

(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore

sau susţinător legal, altul pentru Școala Gimnazială Nr.29 “Mihai Viteazul” şi îşi produce

54


efectele de la data semnării.

(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în

contractul educaţional.

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în

contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile

care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

CAPITOLUL VII. ŞCOALA ŞI COMUNITATEA

Parteneriate/Protocoale între Școala Gimnazială Nr.29 “Mihai Viteazul” si alţi parteneri

educaţionali

Art. 159 - Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii

locale colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii

obiectivelor Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul”.

Art. 160 - (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea

unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de

Școala Gimnazială Nr.29 “Mihai Viteazul”.

(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală,

de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru

implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea

securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul Școlii Gimnaziale Nr.29 “Mihai Viteazul”.

(4) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la

asigurarea securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi

securitate în muncă, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor

realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Contractele preăzute se reglementează

prin metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

TITLUL X. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 161 - Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat

derulării examenelor/evaluărilor naţionale.

Art. 162 – (1) În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei

în vigoare.

(2) În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor

mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs,

numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de

urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate în sala de

clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ

(3) Nerespectarea acestor prevederi poate duce la preluarea echipamentului de către personalul UIP

în vederea predării părinților/tutorilor legali sau elevilor.

55


Art. 163 – (1) În Școala Gimnazială Nr.29 “Mihai Viteazul” se asigură dreptul fundamental la

învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a elevilor şi a personalului din unitate.

(2) În Școala Gimnazială Nr.29 “Mihai Viteazul” sunt interzise măsurile care pot limita

accesul la educație al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului

pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma

unității de învățământ sau alte asemenea.

STATUTUL ELEVULUI

CAPITOLUL 1

SECȚIUNEA 1. Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezentul statut reglementează drepturile și îndatoririle beneficiarilor primari ai

educației, denumiți în continuare elevi, înmatriculați în unitățile de învățământ de stat,

particular sau confesional din România.

(2) Statul asigură cetățenilor României și cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii

Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene

drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior,

precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare.

(3) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de

protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe teritoriul

României este oficial recunoscută, conform legii.

SECȚIUNEA a 2-a. Calitatea de elev

Art. 2. - Calitatea de elev se dobândește odată cu înscrierea în învățământul preuniversitar și se

păstrează pe tot parcursul școlarității, până la încheierea studiilor din învățământul secundar

superior liceal, profesional, respectiv terțiar non-universitar, conform legii.

Art. 3. - Elevii, alături de ceilalți actori ai sistemului de învățământ, fac parte din comunitatea

școlară.

Art. 4. - Învățământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin

consultarea reprezentanților elevilor, respectiv a Consiliului Național al Elevilor și a altor

organisme reprezentative ale elevilor, precum și prin consultarea obligatorie a reprezentanților

federațiilor sindicale, a beneficiarilor secundari și terțiari, respectiv a structurilor asociative

reprezentative ale părinților, a reprezentanților mediului de afaceri, a autorităților administrației

publice locale și a societății civile.

Art. 5. - Principiile comunității școlare și ale sistemului educațional sunt cele stipulate în art.

3 din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023. Toate dispozițiile acestui statut vor fi

interpretate prin raportarea la aceste principii.

56


CAPITOLUL II. DREPTURILE ELEVILOR

SECȚIUNEA 1. Dispoziții generale

Art. 6. - (1) Elevii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și

îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi și cetățeni.

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii.

(3) Elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

(4) Elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care respectă normele de igienă

școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de

învățământ.

SECȚIUNEA a 2-a. Drepturi educaționale

Art. 7. - Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educațional:

a) accesul gratuit la educație în sistemul de învățământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un

învățământ echitabil în ceea ce privește înscrierea/admiterea, parcurgerea și finalizarea

studiilor, în funcție de parcursul școlar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii

și competențelor lor;

b) dreptul de a beneficia de o educație de calitate în unitățile de învățământ, prin aplicarea

corectă a planurilor-cadru de învățământ, parcurgerea integrală a programelor școlare și prin

utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării

și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite;

c) dreptul de a fi consultați și de a-și exprima opțiunea pentru disciplinele din curriculumul la

decizia școlii, aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile

și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității

locale/partenerilor economici;

d) dreptul de a beneficia de școlarizare în limba maternă, în condițiile legii;

e) dreptul de a studia o limbă de circulație internațională, în regim bilingv, în conformitate cu

Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023;

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului

didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ. Unitatea de

învățământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărțuirii

pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilități, naționalitate, cetățenie,

vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situație socioeconomică, probleme

medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potențial discriminatoriu;

g) dreptul de a beneficia de manuale școlare gratuite pentru elevii din învățământul de stat și

din învățământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învățământul în limba

română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale, conform legii;

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere școlară, profesională și

psihologică, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de unitatea de învățământ

preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puțin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;

57


i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute prin activitățile de

cercetaredezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și a eventualelor

contracte dintre părți;

j) dreptul de a beneficia de susținerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum și pentru

elevii cu cerințe educaționale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;

k) dreptul la o evaluare obiectivă și corectă;

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;

m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia școlii, în vederea obținerii

de trasee flexibile de învățare;

n) Dreptul de a participa la cursurile opționale organizate pe grupe/clase de elevi formate

special în acest sens, în baza deciziei consiliului de administrație, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare;

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unității de învățământ, inclusiv acces la

biblioteci, săli și spații de sport, computere conectate la Internet, precum și la alte resurse

necesare realizării activităților și proiectelor școlare în afara programului școlar, în limitele

resurselor umane și materiale disponibile. Unitățile de învățământ vor asigura în limita

resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor școlare ale

elevilor, în timpul programului de funcționare;

p) dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea

drepturilor și libertăților celorlalți participanți. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia

demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Nu se

consideră libertate de expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor față de

personalul din unitatea școlară, utilizarea invectivelor și a limbajului trivial, alte manifestări ce

încalcă normele de moralitate;

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de 7 ore pe

zi, cu excepția orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei și tradiției minorităților

naționale și a învățământului bilingv, conform legii;

r) dreptul de a primi informații cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului an

școlar;

s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;

t) dreptul de a învăța în săli adaptate particularităților de vârstă și nevoilor de învățare, și cu un

număr adecvat de elevi și cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Învățământului

Preuniversitar nr. 198/2023;

u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare și doar din proprie inițiativă, fără a fi obligați

de cadre didactice sau de conducerea unității de învățământ, la concursuri școlare, olimpiade

și alte activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ preuniversitar sau de către

terți, în palatele și cluburile elevilor, în bazele sportive și de agrement, în taberele și în unitățile

conexe inspectoratelor școlare județene, în cluburile și în asociațiile sportive școlare, cu

respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora; elevii vor participa la

programele și activitățile incluse în programa școlară;

v) dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și

extrașcolare, în limita resurselor disponibile;

w) dreptul de a avea acces la actele școlare proprii ce stau la baza situației școlare;

x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și

58


să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor;

y) dreptul la educație diferențiată, pe baza pluralismului educațional, în acord cu

particularitățile de vârstă și cu cele individuale. Elevii cu performanțe școlare deosebite pot

promova 2 ani de studii întrun an școlar. Avizul de înscriere aparține consiliului de

administrație al unității de învățământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind

promovarea a 2 ani de studii într-un an școlar, aprobată prin ordin al ministrului educației

naționale și cercetării științifice;

z) dreptul de școlarizare la domiciliu sau în unități complexe de asistență medicală, de tip

spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza

unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni

pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

aa) dreptul de a oferi feedback anual cadrelor didactice care predau la clasă, prin fișe anonime.

Acestea vor fi completate la clasă și predate cadrelor didactice în vederea identificării celor

mai eficiente metode didactice;

bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;

cc) dreptul de a întrerupe/relua studiile și de a beneficia de transfer intre tipurile de

învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare;

dd) dreptul de a avea condiții de acces de studiu și evaluare adaptate dizabilităților,

problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învățare, în condițiile legii;

ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unității

de învățământ;

ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absența doar în cazul în care nu sunt prezenți la

ora de curs. Este interzisă consemnarea absenței ca mijloc de coerciție.

Art. 8. - (1) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă,

au aceleași drepturi ca și ceilalți elevi.

(2) Elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, pot beneficia de

suport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante, conform legislației în vigoare.

(3) Elevii cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite prin

ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, au dreptul să fie școlarizați în

unități de învățământ de masă, special și special integrat pentru toate nivelurile de învățământ,

diferențiat, în funcție de tipul și gradul de deficiență.

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educației în clase cu cerințe educaționale speciale, în

urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie,

apartenență la o categorie defavorizată), se sancționează conform prevederilor legale.

Art. 9. - În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise,

stipulat la art. 7 lit. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susținătorul legal al elevului,

poate acționa, astfel:

a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susținătorul legal solicită, verbal, cadrului

didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau

susținătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.

b) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate

satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris,

conducerii unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea

probelor orale sau practice.

c) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice

59


de specialitate din unitatea de învățământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă și

care reevaluează lucrarea scrisă.

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la lit. c) este nota rezultată

în urma reevaluării. În cazul învățământului primar, calificativul este stabilit prin consens de

către cele două cadre didactice.

e) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota

acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota

acordată inițial rămâne neschimbată. În cazul în care diferența dintre nota inițială și nota

acordată în urma reevaluării este de cel puțin 1 punct, contestația este acceptată.

f) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale.

Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și

aplică ștampila unității de învățământ.

g) Calificativul sau nota obținută în urma contestației rămâne definitiv/definitivă.

h) În situația în care în unitatea de învățământ preuniversitar nu există alți

învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar sau profesori de specialitate care să

nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre didactice

din învățământul primar sau profesori de specialitate din alte unități de învățământ.

SECȚIUNEA a 3-a. ÎNDATORIRILE ELEVILOR

Art. 10 (1) Îndatoririle elevilor sunt stipulate Statutul elevului, aprobat prin Ordinul

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016, astfel:

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară

decentă şi adecvată (pantalon /fustă bleumarin /negru, cămaşă/ tricou alb, sacou / vestă /

pulover, bleumarin, negru). Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate

reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii.

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în

lucrările elaborate;

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ

şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;

g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în

pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la

care au acces;

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către

instituţiile de învăţământ preuniversitar;

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor

de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;

60


l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru

trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor

legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul

anului şcolar;

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi

personalul unităţii de învăţământ;

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de

particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;

p) de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele

de transport şi de a respecta regulile de circulaţie;

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de

vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de

prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de

protecţie a mediului.

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie

de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol

sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.

Art. 11 (1) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor

didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali,

pentru informare în legătură cu situația lor școlară.

Art. 12 (1) Elevii au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le

restitui în stare bună la sfârșitul anului școlar.

(2) Elevii trebuie să predea manualele școlare primite gratuit sub semnătură, pe bază de tabel,

dirigintelui/învățătorului la sfârșitul anului școlar în stare bună.

Art.13 În cazul desfășurării activităților/orelor în sistem on-line, elevii au obligația :

(1) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice şi de către conducerea unităţii de

învăţământ, conform programului comunicat, precum şi informaţiilor transmise de către

profesorii diriginţi

(2) rezolvă şi transmit sarcinile de lucru în termenele şi condiţiile stabilite de către cadrele

didactice, în vederea valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi

internetului;

(3) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care

să se asigure un climat propice mediului de învăţare;

(4) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învăţământului prin

intermediul tehnologiei şi al internetului;

(5) nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online;

(6) au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al

internetului;

(7) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor

de curs.

(8) În cazul organizării unor activități on-line, elevul va avea microfonul și camera web deschise.

61


(9) Să scrie mesaje pe chat doar în legătură cu activitatea desfășurată;

(10) Să nu trimită linkul pentru a permite accesul persoanelor străine la conferință;

(11) Să nu se deconecteze înainte de finalizarea activității.

Art. 14 (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea

de învățământ, cât și în afara ei.

(2) Elevii, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale

acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:

a) Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ

preuniversitar;

b) regulile de circulație;

c) normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a

incendiilor;

d) normele de protecție civilă;

e) normele de protecție a mediului.

SECȚIUNEA a 4-a. Drepturi sociale

Art. 16 - (1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață,

naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot

parcursul anului calendaristic;

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menționate la lit.

a), pentru elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a

stabilit. o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare;

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în

cazul în care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile

legale in vigoare;

d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dusîntors

pe an pentru elevii care locuiesc la internat sau la gazdă;

e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu și de merit, de performanță, precum și de

ajutoare sociale și financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educației;

f) dreptul ca elevii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ

special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, să beneficieze

de asistență socială constând în alocație zilnică de hrană, a cazarmamentului, de rechizite

școlare, de îmbrăcăminte și de încălțăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în

sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau în centrele de

asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale de asistență

socială și protecția copilului județene;

g) dreptul de a beneficia de locuri în tabere și în școli de vară/iarnă, în condițiile stabilite de

autoritățile competente;

h) dreptul la premii, burse, și alte asemenea stimulente materiale pentru elevii cu performanțe

școlare înalte, precum și pentru elevii cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor

62


profesională sau în activități culturale și sportive, asigurate de către stat;

i) dreptul de a fi susținuți financiar pentru activitățile de performanță, de nivel național și

internațional de către stat, persoane fizice și juridice, în condițiile legii;

j) dreptul la asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită în cabinete medicale,

psihologice și logopedice școlare ori în unități medicale de stat. La începutul fiecărui an școlar,

pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale și cercetării

științifice și al ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor;

k) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru,

de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituțiile publice,

conform legii;

l) dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naționalitate română din

străinătate, bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la lit. l), conform legii.

(2) În vederea stabilirii burselor școlare prevăzute la alin. (1) lit. e):

a) consiliile locale, respectiv consiliile județene stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul și

numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,

conform legii;

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către

consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de fondurile repartizate și de

rezultatele elevilor, conform legii;

c) elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale unităților de

învățământ de stat, în condițiile legii.

(3) Autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din

învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate, cu sprijinul agenților economici sau

al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau

fizice pot asigura acestor elevi, în situații bine justificate, servicii de transport, de masă și de

internat.

Art. 17 - Elevii beneficiază și de următoarele drepturi:

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte și de documente de studii, în condițiile legii.

Unitățile de învățământ vor emite documentele solicitate, conform legii;

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informații de interes public, în conformitate cu

prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu

modificările și completările ulterioare;

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate, în condițiile legii;

d) dreptul de a beneficia de un "Ghid al elevului", elaborat de consiliul județean al elevilor,

cu avizul Consiliului Național al Elevilor, conținând informații referitoare la: drepturile și

obligațiile elevului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la dispoziție de

unitatea de învățământ preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a școlii,

informații despre consiliul elevilor și alte structuri asociative, modalități de acces la burse și

la alte mijloace de finanțare, mobilități, precum și alte facilități și subvenții acordate;

inspectoratul școlar sau unitatea de învățământ poate susține financiar publicarea acestui ghid,

în funcție de resursele disponibile;

e) dreptul de a avea profesori repartizați la clasă în mod nediscriminatoriu.

63


SECȚIUNEA a 5-a. Recompensarea elevilor

Art. 18 - (1) Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară pot

primi următoarele recompense:

a) evidențiere în fața clasei și/sau în fața colegilor din școală sau în fața consiliului profesoral;

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, tutorelui sau susținătorului legal, cu

mențiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidențiat;

c) burse de merit, de studiu și de performanță sau alte recompense materiale acordate de stat,

sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;

d) premii, diplome, medalii;

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din țară și din

străinătate;

f) premiul de onoare al unității de învățământ preuniversitar.

(2) Performanța elevilor la concursuri, la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele

inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele

sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul

Educației.

(3) La sfârșitul anului școlar, elevii pot fi premiați pentru activitatea desfășurată, cu diplome

sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar, a profesorului diriginte, a

consiliului clasei, a directorului școlii sau a consiliului școlar al elevilor.

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda:

a) pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit

consiliului profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este

limitat;

b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activități sau

preocupări care merită să fie apreciate.

(5) Elevii din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obține premii dacă:

a) au obținut primele medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru

următoarele medii se pot acorda mențiuni conform reglementărilor interne ale unității de

învățământ;

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;

c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare

desfășurate la nivel local, județean, național sau internațional;

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar.

(6) Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de regulamentul de organizare și

funcționare al unității de învățământ.

(7) Unitatea de învățământ preuniversitar poate stimula activitățile de performanță înaltă ale

copiilor/elevilor la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din

partea asociației părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a

comunității locale și altele asemenea.

64


CAPITOLUL III. INTERDICȚII

Art. 19 - Elevilor le este interzis:

a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele școlare, precum cataloage, foi

matricole, carnete de elev și orice alte documente din aceeași categorie sau să deterioreze

bunurile din patrimoniul unității de învățământ;

b) să introducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ preuniversitar, materiale care, prin

conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea, unitatea și integritatea națională a țării,

care cultivă violența, intoleranța sau care lezează imaginea publică a unei persoane/ a unității

școlare;

c) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

d) să dețină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări,

substanțe etnobotanice și să participe la jocuri de noroc/ să aibă cărți de joc în perimetrul

unității de învățământ;

e) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau

alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray- uri

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea

fizică și psihică a elevilor și a personalului unității de învățământ. Elevii nu pot fi deposedați

de bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din

unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale;

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic

în incinta unităților de învățământ sau în cadrul activităților desfășurate în mediul online;;

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor;

prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul

orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ

sau în situații de urgență;

h) să lanseze anunțuri false către serviciile de urgență;

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare și să manifeste

violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ;

j) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitatea de învățământ și în afara

ei;

k) să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar, cu exceptia

situațiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar;

m) să invite/să faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii

și al diriginților, inclusiv să comande mâncare la firme de catering sau firme de distribuție

mâncare;

n) să distrugă elemente ale sistemelor de siguranță ale scolii sau să le folosească fără motiv

(PSI, sistem detectie incendiu, stingătoare)

o) să posteze informatii denigratoare, sa folosească limbaj licențios la adresa colegilor/

profesorilor/ familiei colegilor etc., atât pe site-uri de socializare online, cât si pe grupuri de

Whatsapp, pe toata durata programului școlar.

p) sunt interzise: părul vopsit, machiajul, tatuajele, bijuteriile, piercinguri, gene false, unghii

false, purtarea bluzelor foarte decoltate, transparente sau scurte, a fustelor cu talie joasă și/sau

65


mulate și/sau foarte scurte, precum și a pantalonilor scurți sau a colanților fără fustă (pentru

fete); frizuri provocatoare/ ostentative, tricouri/ bluzoane cu înscrisuri/ mesaje/ desene

discriminatorii.

CAPITOLUL IV. SANCȚIONAREA ELEVILOR

SECȚIUNEA 1. Sancționarea elevilor

Art. 20 - (1) Elevii din sistemul de învățământ de stat, care săvârșesc fapte prin care se încalcă

dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de

gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut.

(2) Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de

învățământ sau în cadrul activităților extrașcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului

unității de învățământ sau în afara activităților extrașcolare organizate de unitatea de

învățământ, elevii răspund conform legislației în vigoare.

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.

(4) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

a) observație individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau pe durata întegului an școlar a burselor de care beneficiază elevul;

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;

e) suspendarea elevului pe o durată limitată de timp;

f) preavizul de exmatriculare;

g) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de învățământ;

h) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în altă unitate de învățământ;

(5) Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și părinților,

tutorilor sau susținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau

ulterior, după caz.

(6) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este

interzisă în orice context.

(7) Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare.

(8) Sancțiunile prevăzute la alin. (4) lit. d)-h) nu se pot aplica în învățământul primar.

(9) Sancțiunile prevăzute la alin. (4) lit. f) și g) se pot aplica în învățământul obligatoriu numai în situații

foarte grave, când prezența elevului în școală pune în pericol siguranța elevilor sau a personalului

din școală, afectând dreptul la educație, respectiv la muncă.

(10) Suspendarea elevului se poate realiza pentru o durată de maximum 5 zile lucrătoare. Un elev nu

poate fi suspendat pe durata unui an școlar pentru mai mult de 15 zile lucrătoare.

(11) Elevii care au fost sancționați conform prevederilor alin. (4) lit. e)—h) beneficiază de consiliere,

intervenție psihologică și psihoterapie, precum și de activități remediale.

(12) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) pot fi însoțite și de scăderea notei la purtare.

(13) Procedura de aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin. (4) este reglementată de Statutul elevului,

prevăzut la art. 105 alin. (4).

66


(14) Procedura de aplicare a sancțiunilor prevăzută la alin. (4) prevede în mod obligatoriu:

a) informarea elevilor și a părinților/tutorilor legali;

b) intervievarea elevilor, în prezența părinților/tutorilor legali;

c) după caz, consultarea managerului de caz desemnat de DGASPC, în acord cu Hotărârea Guvernului

nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă

multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a

Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în

situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii

români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state și a raportului de evaluare

multidisciplinară realizat de acesta;

d) oferirea posibilității de contestare a sancțiunii.

(15) În procesul de sesizare și analiză disciplinară a elevilor, comunicarea cu părinții/tutorii legali se

realizează în absența elevilor, într-un spațiu dedicat, care asigură confidențialitatea, în prezența

consilierului școlar și a mediatorului școlar, dacă este necesar.

(16) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității de învățământ sunt

obligați să acopere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor

sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate

sau sustrase.

(17) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc

manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual

deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi

sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor școlare.

SECȚIUNEA a 2-a. Sancțiuni

Art. 21- (1) Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.

(2) Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea

regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită

de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancțiunea se aplică

de către profesorul diriginte, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar sau

de către directorul unității de învățământ și poate fi însoțită de scăderea notei la purtare.

Art. 22 - (1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul pentru

învățământul primar sau profesorul diriginte, cu menționarea faptelor care au determinat

sancțiunea. (2) Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia

s-au petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în

registrul de procese-verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului

profesoral de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar sau

profesorul diriginte, la sfârșitul anului.

(3) Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau

părintelui/tutorelui/susținătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situația în care

acest lucru nu este posibil, prin poștă, cu confirmare de primire.

67


(4) Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

(2) Sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea

calificativului, în învățământul primar.

(3) Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

Art. 23 - (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la

propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.

(2) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului,

în învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unității de învățământ.

Art. 24 - (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ, se

consemnează într-un document care se înmânează de către învățător/institutor/profesorul pentru

învățământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau

susținătorului legal al elevului minor și elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(2) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol.

(3) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la

propunerea consiliului clasei.

Art. 25 Suspendarea elevului pe o durată limitată de timp.

Art. 26 Preavizul de exmatriculare

Art. 27 Exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de

învățământ;

Art. 28 Exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în altă

unitate de învățământ;

Art. 29 ABATERI DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNI

Nr.crt

ABATERI

În perimetrul

școlii

1. Întârziere la oră

2. Absența nemotivată la ore

3.

Introducerea în școală a

unei persoane străine fără

acordul conducerii

PRIMA DATĂ

Observație individuală

Absență în catalog

Informarea în scris a

părinților Observație

individuală

Informarea în scris a părinților

Discuție cu elevul si părintii

acestuia (în prezența

Consilierului școlar)

68

Informarea în scris a

părinților

Notarea absențelor în

catalog

DE MAI MULTE ORI

Scăderea notei la purtare cu 1 punct

pentru fiecare 10 absențe

nejustificate

Consiliere elev, părinte la Cabinetul

de consiliere psihopedagogică al

școlii.

Sesizare Poliția de Proximitate


Referat în Consiliu clasei

și consiliu profesoral

Scăderea notei la purtare însoțită de

sancțiuni cf. Regulamentului școlar

4.

Deținere de țigări,

dispozitive fumat tip vape,

droguri, băuturi alcoolice,

substanțe etnobotanice,

petarde, pocnitori, spray

lacrimogen/ paralizant,

materiale electorale, de

prozelitism religios/

caracter obscen

5. Fumat în școală sau în

curtea școlii

6. Distrugerea bunurilor școlii

7.

8.

9.

10.

11.

Folosirea limbajului

neadecvat cu personalului

școlii, comportament

jignitor, de discriminare

sau de intimidare

Tinuta vestimentară

nepotrivită, indecentă

Deranjarea orei la curs

(comportament

neadecvat, limbaj vulgar)

Implicarea în acțiuni ce

aduc

atingere bunului renume al

școlii

Utilizarea telefonului mobil

în

timpul orelor de curs fără

acordul cadrului

Informarea în scris a părinților

Discuție cu elevul si părintii

acestuia (în prezența

Consilierului școlar)

Referat în Consiliu clasei

și consiliu profesoral

Informarea în scris a părinților

Discuție cu elevul si părintii

acestuia (în prezența

Consilierului școlar)

Referat în Consiliu clasei și

Consiliu profesoral

Informarea în scris a

părinților Discuție cu

părinții elevului

Plata pagubelor sau repararea

bunului

Informarea în scris a

părinților Discuție cu

părinții elevului Discutarea

cazului în Consiliul clasei

Informarea în scris a

părinților Discuție cu

părinții elevului

Informarea în scris a

părinților Discuție cu

părinții elevului Discutarea

cazului în Consiliul clasei

Informarea în scris a părinților

Discutarea cu elevul,

consilierea acestuia la cabinetul

școlii

Informarea în scris a

părinților Observație

individuală

69

Consiliere elev, părinte la Cabinetul

de consiliere psihopedagogică al

școlii.

Sesizare Poliția de Proximitate

Scăderea notei la purtare însoțită de

sancțiuni cf. Regulamentului școlar

Consiliere la Cabinetul de consiliere

psihopedagogică al școlii și scăderea

notei la purtare însoțită de sancțiuni cf.

Regulamentului școlar Sesizare Poliția

de Proximitate

Informarea în scris a părinților

Plata pagubelor sau repararea bunului

Scăderea notei la purtare însoțită de

sancțiuni cf. Regulamentului școlar

Discutarea cazului în Consiliu

profesoral Scăderea notei la purtare

însoțită de sancțiuni cf.

Regulamentului școlar

Observație individuală

Discutarea cazului în Consiliu

profesoral Scăderea notei la purtare

însoțită de sancțiuni cf.

Regulamentului școlar

Informarea în scris a părinților

Consiliere elev, părinte Scăderea

notei la purtare însoțită de sancțiuni

cf. Regulamentului școlar

Discuție cu elevul si părintii acestuia

Discutarea cazului în Consiliul

clasei și consiliul profesoral


didactic/filmare în timpul

orelor de curs/în

perimetrul școlii

12. Înregistrarea/

fotografierea

activăților educative

on-line

13.

Lansare de anunțuri

false către serviciile de

urgență

Informarea în scris a

părinților Observație

individuală

Informarea în scris a

părinților Observație

individual

Discuție cu elevul și părintii acestuia

(în prezența Consilierului școlar)

Discutarea cazului în Consiliul

clasei și consiliul profesoral

Consiliere elev, părinte la Cabinetul

de consiliere psihopedagogică al

școlii.

Sesizare Poliția de Proximitate

Scăderea notei la purtare însoțită de

sancțiuni cf. Regulamentului școlar

14.

Distrugerea elementelor de

siguranță ale școlii (PSI,

sistem detecție

incendiu, stingătoare) sau

intervenția asupra lor

15. Părăsirea incintei școlii

în timpul programului

școlar

16. Implicarea în conflicte și

acte de violență fizică si

verbală

Informarea în scris a

părinților Observație

individuală

Informarea în scris a

părinților Observație

individuală

Conform procedurii privind

managementul cazurilor de

violență nr. 6235/2023

Discuție cu elevul și părintii acestuia

(în prezența Consilierului școlar)

Discutarea cazului în Consiliul clasei și

consiliul profesoral

Scăderea notei la purtare

Discuție cu elevul și părinții acestuia

(în prezența Consilierului școlar)

Discutarea cazului în Consiliul clasei și

consiliul profesoral

Conform procedurii privind

managementul cazurilor de violență

nr. 6235/2023

SECȚIUNEA a 3-a. Anularea sancțiunii

Art. 30 - (1) După opt săptămâni de la abatere, consiliul se reîntrunește. Dacă elevul căruia i s-

a aplicat o sancțiune menționată la art. 16 alin. (4) lit. a) -e) dă dovadă de un comportament

fără abateri pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de școală, prevederea privind scăderea notei

la purtare, asociată sancțiunii, poate fi anulată.

(2) Anularea, în condițiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către

entitatea care a aplicat sancțiunea.

SECȚIUNEA a 4-a. Sancțiuni privind nefrecventarea orelor de curs

Art. 31 - (1) Pentru toți elevii din învățământul preuniversitar, la fiecare 20 absențe

nejustificate pe din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore

pe an la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

70


SECȚIUNEA a 5-a. Pagube patrimoniale

Art. 32 - Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității de

învățământ sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul

civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie

bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

Art. 33 - În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu

și tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor

respective. Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau

deteriorarea manualelor școlare.

SECȚIUNEA a 6-a. Contestarea

Art. 34 - (1) Contestarea sancțiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16, se

adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului,

consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar, în termen de 5 zile

lucrătoare de la aplicarea sancțiunii.

(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul

unității de învățământ. Hotărârea consiliului de administrație nu este definitivă și poate fi

atacată ulterior la instanța de contencios administrativ din circumscripția unității de învățământ,

conform legii.

CAPITOLUL V. REPREZENTAREA ELEVILOR

SECȚIUNEA 1. Moduri de asociere în vederea reprezentării

Art. 35 - În vederea reprezentării drepturilor și intereselor elevilor, aceștia se pot asocia în:

a) consiliul elevilor;

b) asociațiile reprezentative ale elevilor.

SECȚIUNEA a 2-a. Moduri de reprezentare

Art. 36 - Interesele și drepturile elevilor sunt reprezentate și apărate prin:

a) participarea reprezentanților elevilor în organismele - foruri, consilii, comisii și alte

organisme și structuri asociative - care au impact asupra sistemului educațional;

b) participarea reprezentanților elevilor aleși în organismele administrative și forurile

decizionale sau consultative din cadrul unității de învățământ liceal și profesional;

c) participarea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ,

conform legii;

71


d) depunerea de memoran dumuri, petiții, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz;

e) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziție și alte forme de comunicare

publică;

f) alte modalități de exprimare a doleanțelor, drepturilor și poziției reprezentaților elevilor,

inclusiv organizarea de acțiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 3-a. Elevii reprezentanți

Art. 37 - Se consideră reprezentanți ai elevilor următorii:

a) președintele și vicepreședinții consiliului școlar al elevilor;

b) reprezentanții elevilor în birourile executive ale consiliului județean al elevilor/Consiliul

Național al Elevilor și în structurile de conducere ale asociațiilor reprezentative ale elevilor

legal constituite, ce au prevăzut în statut scopul reprezentării elevilor;

c) reprezentantul elevilor în consiliul de administrație;

d) reprezentanții elevilor în comisiile unității de învățământ, inspectoratelor școlare,

autorităților locale sau centrale.

SECȚIUNEA a 4-a. Alegerea sau desemnarea reprezentanților

Art. 38 - (1) Fiecare elev are dreptul de a alege și de a fi ales ca reprezentant al elevilor din

unitatea de învățământ preuniversitar. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a

alege sau de a fi ales, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, statut

socioeconomic, convingeri sociale sau politice, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate,

boală, apartenență la un grup defavorizat, medie generală, medie la purtare, situație școlară,

precum și orice alt criteriu discriminatoriu.

(2) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învățământ

preuniversitar le este interzis să influențeze procedurile de alegere a elevilor reprezentanți,

indiferent de nivelul de reprezentare. Influențarea alegerilor se sancționează conform

prevederilor Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023.

(3) Modul concret de desfășurare a alegerilor pentru elevii reprezentanți se stabilește de aceștia

printrun regulament adoptat de către Consiliul Național al Elevilor.

SECȚIUNEA a 5-a. Relația dintre elevii reprezentanți și structurile asociative reprezentative

Art. 39 - (1) Asociațiile reprezentative ale elevilor constituite la nivel de unitate de învățământ,

fie direct, fie prin sucursale sau filiale, au dreptul să monitorizeze procesul electoral de

desemnare a reprezentanților elevilor.

(2) Elevii reprezentanți au dreptul să constituie sau să facă parte din asociații reprezentative.

SECȚIUNEA a 6-a. Drepturile elevilor reprezentanți

Art. 40 - Elevii reprezentanți au următoarele drepturi:

72


a) de a avea acces la activitățile desfășurate de către organismele în cadrul cărora este

reprezentant și la informațiile ce vizează activitatea acestora, în condițiile legii;

b) de a folosi baza materială a unității de învățământ, în conformitate cu îndatoririle ce le revin

în calitatea de reprezentant;

c) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activitățile

aferente calității de elev reprezentant;

d) de a li se motiva absențele în baza unor documente justificative, care atestă prezența elevului

reprezentant la activitățile derulate prin prisma calității și care sunt semnate de

președintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat.

SECȚIUNEA a 7-a. Îndatoririle elevilor reprezentanți

Art. 41 - Elevii reprezentanți au următoarele îndatoriri:

a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut;

b) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influențați de factori politici;

c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naționalitate, sex, religie,

convingeri politice, orientare sexuală și alte criterii discriminatorii;

d) de a informa elevii cu privire la activitățile întreprinse și deciziile luate și de a asigura

diseminarea informațiilor în timp util;

e) de a participa la activitățile care decurg din poziția pe care o dețin, conform prevederilor

legale;

f) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă

care ține de atribuțiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat;

g) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact

pe siteul unității de învățământ sau pe diverse panouri de afișaj din unitatea de învățământ;

h) de a fi informați periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, la publicarea

deciziilor care privesc elevii, precum și la alte informații de interes.

CAPITOLUL VI. ASOCIEREA ELEVILOR

SECȚIUNEA 1. Drepturi ale formelor de asociere ale elevilor

Art. 42 - Consiliul Național al Elevilor și asociațiile reprezentantive ale elevilor au

următoarele drepturi:

a) dreptul de a fi consultate pentru toate deciziile majore ce privesc dezvoltarea

învățământului preuniversitar și a procesului educațional, după caz și după nivelul de

reprezentativitate;

b) dreptul de a folosi spațiul unității de învățământ pentru desfășurarea obiectivelor asumate

și pentru a derula activitățile interne, cu acordul consiliului de administrație al unității de

învățământ, în condițiile legii.

73


SECȚIUNEA a 2-a. Asociațiile reprezentative ale elevilor

Art. 43 - (1) Sunt considerate asociații reprezentative ale elevilor organizațiile

neguvernamentale, înființate în baza prevederilor legale în vigoare, care îndeplinesc cumulativ

următoarele cerințe:

a) au statut propriu, în care au declarat ca scop reprezentarea intereselor și drepturilor elevilor;

b) nu fac propagandă politică partizană sau religioasă;

c) au cel puțin 75% din membri elevi în sistemul de învățământ preuniversitar românesc.

(2) Asociațiile reprezentative își pot desfășura activitatea la nivel național, județean, local sau

școlar. (3) Filialele sau sucursalele asociațiilor reprezentative au același statut reprezentativ,

în raport cu scopul înființării acestora.

CAPITOLUL VII. CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR

SECȚIUNEA 1. Reprezentarea elevilor în consiliul școlar al elevilor

Art. 44 - (1) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la

începutul anului școlar. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea

reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei

elevilor.

(2) În fiecare unitate de învățământ de stat, particular și confesional se constituie consiliul

școlar al elevilor, format din reprezentanții elevilor din fiecare clasă.

SECȚIUNEA a 2-a. Modul de organizare

Art. 45 - (1) Consiliul școlar al elevilor este structură consultativă și reprezintă interesele

elevilor din învățământul preuniversitar, la nivelul unității de învățământ.

(2) Prin consiliul școlar al elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi

afectează în mod direct.

(3) Consiliul școlar al elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la

specificul și nevoile școlii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit. de Consiliul

Național al Elevilor.

(4) Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va asigura

o comunicare eficientă între corpul profesoral și consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în

luarea deciziilor consiliului școlar al elevilor.

(5) Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea consiliului școlar al elevilor, prin

punerea la dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru

întrunirea biroului executiv și a adunării generale a respectivului consiliu școlar al elevilor.

Fondurile aferente desfășurării activităților specifice se asigură din finanțarea suplimentară,

fără a afecta derularea activităților educaționale.

SECȚIUNEA a 3-a. Atribuțiile consiliului școlar al elevilor

Art. 46 - Consiliul elevilor are următoarele atribuții:

74


a) reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administrație,

directorului/directorului adjunct și consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor

la problemele de interes pentru aceștia;

b) apără drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ și sesizează încălcarea lor;

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea

unității de învățământ despre acestea și propunând soluții;

d) sprijină comunicarea între elevi și cadrele didactice;

e) dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte;

f) poate iniția activități extrașcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc.;

g) poate organiza acțiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din

medii dezavantajate, pe probleme de mediu și altele asemenea;

h) poate sprijini proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de

învățământ preuniversitar;

i) propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare;

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;

k) organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în

cazul în care posturile sunt vacante;

l) desemnează un membru care va fi invitat pentru consiliul de administrație, conform legii;

m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant ca observator în consiliul de

administrație;

n) deleagă reprezentanți, prin decizia președintelui consiliului școlar al elevilor, în comisia de

evaluare și asigurare a calității, comisia de prevenire și combatere a violenței și orice altă

comisie din care reprezentanții elevilor fac parte, conform legii;

o) Consiliul școlar al elevilor va completa o secțiune din raportul activităților educative

extrașcolare la nivelul unității de învățământ, în care va preciza opinia elevilor față de

activitățile educative extrașcolare realizate.

SECȚIUNEA a 4-a. Adunarea generală a consiliului școlar al elevilor

Art. 47 - (1) Forul decizional al consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ

preuniversitar este adunarea generală.

(2) Adunarea generală a consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar

este formată din reprezentanții claselor și se întrunește cel puțin o dată pe lună.

(3) Consiliul elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar are următoarea structură:

a) președinte;

b) vicepreședinte/vicepreședinți, în funcție de numărul de elevi din școală;

c) secretar;

d) membri: reprezentanții claselor.

(4) Președintele, vicepreședintele/vicepreședinții și secretarul formează biroul executiv.

SECȚIUNEA a 5-a. Președintele consiliului școlar al elevilor

75


Art. 48 - (1) Elevii din unitatea de învățământ preuniversitar aleg prin vot universal, secret și

liber exprimat biroul executiv al consiliului școlar al elevilor.

(2) Pentru unitățile de învățământ care au doar clase din învățământul primar și gimnazial,

biroul executiv este ales dintre elevii claselor a VII-a-a VIII-a.

(3) Președintele consiliului școlar al elevilor participă, cu statut de observator, la ședințele

consiliului de administrație al unității de învățământ, la care se discută aspecte privind elevii,

la invitația scrisă a directorului unității de învățământ. În funcție de tematica anunțată,

președintele consiliului școlar al elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca

participant la anumite ședințe ale consiliului de administrație.

(4) Președintele consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar are

următoarele atribuții:

a) colaborează cu responsabilii departamentelor consiliului școlar al elevilor;

b) conduce întrunirile consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ;

c) este purtătorul de cuvânt al consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ

preuniversitar;

d) asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii

și a libertății de exprimare;

e) propune excluderea unui membru, în cadrul biroului executiv și a adunării generale, dacă

acesta nu își respectă atribuțiile sau nu respectă regulamentul de funcționare al consiliului.

(5) Mandatul președintelui consiliului școlar al elevilor este de 2 ani. După un an de mandat,

președintele își prezintă raportul de activitate în cadrul adunării generale. Dacă raportul de

activitate este respins cu votul majorității absolute, președintele este demis din funcție.

SECȚIUNEA a 6-a. Vicepreședintele consiliului școlar al elevilor

Art. 49 - (1) Vicepreședintele consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ

preuniversitar are următoarele atribuții:

a) monitorizează activitatea departamentelor;

b) preia atribuțiile și responsabilitățile președintelui în absența acestuia, prin delegație;

c) elaborează programul de activități al consiliului.

(2) Mandatul vicepreședintelui consiliului școlar al elevilor este de 2 ani. După un an de

mandat, vicepreședintele își prezintă raportul de activitate în cadrul adunării generale. Dacă

raportul de activitate este respins cu votul majorității absolute, vicepreședintele este demis din

funcție.

(3) În unitățile de învățământ, cu predare în limba română, în care există și clase/secții cu

predare în limbile minorităților naționale sau în unitățile de învățământ în limbile minorităților

naționale, în care funcționează și clase/secții cu predare în limba română, în consiliul școlar al

elevilor este cooptat, în funcția de vicepreședinte, un reprezentant al claselor cu predare în

limbile minorităților naționale, respectiv ale claselor cu predare în limba română, după caz.

SECȚIUNEA a 7-a. Secretarul consiliului școlar al elevilor

76


Art. 50 - (1) Secretarul consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar

are următoarele atribuții:

a) întocmește procesul-verbal al întrunirilor consiliului școlar al elevilor din unitatea de

învățământ preuniversitar;

b) notează toate propunerile avansate de consiliul școlar al elevilor.

(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul

își prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este

respins cu votul majorității absolute, secretarul este demis din funcție.

SECȚIUNEA a 8-a. Întrunirile consiliului școlar al elevilor

Art. 51 - Întrunirile consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar se

vor desfășura de câte ori este cazul, fiind prezidate de președinte.

SECȚIUNEA a 9-a. Membrii consiliului școlar al elevilor

Art. 52 - (1) Consiliul școlar al elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar are în

componență departamentele prevăzute în propriul regulament.

(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către consiliul școlar al elevilor și să

asigure aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezența membrilor la activitățile

consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar este obligatorie. Membrii

consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar care înregistrează 3

absențe nemotivate consecutive vor fi înlocuiți din aceste funcții.

(3) Membrii consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar au datoria

de a prezenta consiliului de administrație, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice

procesului instructiv-educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.

(4) Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiveducativ,

îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor activități cu

caracter extrașcolar de larg interes pentru elevi, activități care sunt, ca desfășurare, de

competența unității de învățământ. (5) Fiecare membru al consiliului școlar al elevilor are

dreptul de a vota sau de a se abține de la vot. Votul poate fi secret sau deschis.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE

SECȚIUNEA 1. Aplicarea statutului elevului

Art. 53 - Unitățile de învățământ asigură respectarea prevederilor prezentului statut prin

intermediul tuturor organismelor interne ale cadrelor didactice și elevilor.

77


ANEXĂ la regulament

Modelul contractului educaţional

Având în vedere prevederile Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, ale

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind

protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,se încheie prezentul CONTRACT EDUCAȚIONAL

I. Părțile semnatare

1. Școala Gimnazială Nr.29 “Mihai Viteazul”, cu sediul în Constanța, reprezentată prin

director, doamna/domnul ........................

2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul ....................................................................... ,

părinte/tutore/susținător legal al elevului, cu domiciliul în .......................................

3. Beneficiarul direct al educației, ....................................... , elev

II. Scopul contractului

Scopul prezentului contract este asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de

învățământ prin implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor

direcți ai educației.

II. Drepturile părților

III. Drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în

regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și în

regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de învățământ.

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații:

1. Unitatea de învățământ se obligă:

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ;

b) să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de

protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ;

c) să se asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile

legislației în vigoare;

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu privire la

prevederile legislației specifice în vigoare;

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile

educaționale pe care le transmite elevilor, și un comportament responsabil;

f) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată,

direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează

demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului/copilului;

g) să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze

imaginea publică a copilului/elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

h) să se asigure că personalul din învățământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează

verbal sau fizic elevii;

i) să se asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu

condiționează această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui

tip de avantaje;

78


j) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de moralitate și nu

pun în niciun moment în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor,

respectiv a personalului unității de învățământ;

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și

prozelitism religios.

2. Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații:

a) asigură frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și ia măsuri pentru

școlarizarea elevului până la finalizarea studiilor;

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de

învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă, pentru evitarea

degradării stării de sănătate a celorlalți copii/elevi din colectivitate/unitatea de învățământ;

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu

potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree,

vărsături, rinoree etc.);

d) ia legătura cu profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cel puțin o dată pe

lună, pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului;

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev;

f) respectă prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unității de învățământ.

3. Elevul are următoarele obligații:

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și

însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare;

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul de stat,

particular și confesional autorizat/acreditat;

c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea

de învățământ, în cazul elevilor din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență

redusă;

d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă în unitatea de învățământ;

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, regulile de

circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a

incendiilor, normele de protecție a mediului;

f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole,

documente din portofoliul educațional etc.;

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și

mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de

învățământ etc.);

h) de a nu aduce sau difuza în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor,

atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența

și intoleranța;

i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest altfel decât este prevăzut în Statutul elevului;

j) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ, droguri, substanțe

etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări;

k) de a nu introduce și/sau a face uz, în perimetrul unității de învățământ, de orice tipuri de

arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum

79


și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta

integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de

învățământ;

l) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de

colegi și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică

a acestora;

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violență în unitatea de învățământ și în

proximitatea acesteia;

o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul

profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul

primar/profesorului diriginte.

V. Durata contractului

Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învățământ.

VI. Alte clauze

Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023,

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022, Legii nr.

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

Încheiat astăzi, ..............................................., în două exemplare, în original, pentru fiecare

parte.

Unitatea școlară,

Școala Gimnazială Nr.29 “Mihai Viteazul”

Beneficiar indirect,

........................

80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!