ШЫМКЕНТ КЕЛБЕТІ 10-2022

shymkent

ШЫМКЕНТ КЕЛБЕТІ 10-2022


5

Субсидияланатын тыңайтқыштардың

түрлері

Тыңайтқыштардың заттық құрамы, % Ө л ш е м

бірлігі

Субсидиялар

нормасы,

теңге/

тонна,

литр, кг.

Азотты тыңайтқыштар

Аммиак селитрасы N - 34,4

Аммиак селитрасы N 34,4

1 Б маркалы аммиак селитрасы N 34,4

тонна 57 500,0

Б маркалы аммиак селитрасы N - 34,4

Б маркалы аммиак селитрасы құрғақ заттағы азот,%, кем емес: 34,4

2

Б маркалы сұйық аммоний нитраты

NH4NO3-52 тонна 249 500,0

3 Сoten азоттық тыңайтқышы N-42; N-NH2-42 тонна 750 000,0

Аммоний сульфаты

N, кемінде 21%; күкірт, кемінде 24%; су,

килограмм

0,2% артық емес

51,5

Аммоний сульфаты N-21, S-24

4

Түйіршіктелген аммоний сульфаты

N-21, S-24

SiB маркалы аммоний сульфаты

(модификацияланған минералды N-21, S-24

тонна 75 000,0

тыңайтқыш)

Аммоний сульфаты+BMZ N-21, S-24, B-0,018, Mn-0,030, Zn-0,060

Аммоний сульфаты 21%N+24%S N-21: S-24

Карбамид N - 46,2

Б маркалы карбамид N - 46,2

Б маркалы карбамид (N-46,2) N - 46,2

SiB маркалы карбамид, марки SiB

тонна 84 375,0

(модификацияланған минералды N - 46,2

тыңайтқыш)

Карбамид+BCMZ

N-46,2, B-0,02, Cu-0,03, Mn-0,030, Zn-

0,060

КАС+ сұйық тыңайтқышы N-28-34, K2O-0,052, SO3-0,046, Fe-0,04

6

КАС-32 маркалы сұйық азотты

N - 32

тыңайтқыш

КАС-32 маркалық азотты сұйық

N - 32

тыңайтқыш

КАС-32 маркалы азотты сұйық

N - 32

тыңайтқыш

КАС-32 маркалы сұйық азотты

N - 32

тыңайтқыш

(КАС) Сұйық азотты тыңайтқыш N-32

тонна 75 000,0

Фосфорлы тыңайтқышы

Ауыл шаруашылығына арналған

7

CaSO4-80,0%; P-1,0%

4 750,0

фосфогипс

тонна

8 Азықтық үшкальцийфосфат P-27% 38 000,0

9 Фосфор-калий тыңайтқышы P-26%; К-5% 25 750,0

10

Б маркалы Суперфосфат минералды

тыңайтқыш

P2О5 -15, К2О -2 тонна 45 000,0

Супрефос -минералды тыңайтқышы

N-12, P2О5-24, CaO-14, Mg-0,5, SO3-25

Құрамында азот-фосфор–күкірті

бар кешенді тыңайтқыш, SiB маркалы

(модификацияланған мине-

N-12, P2О5-24, CaO-14, Mg-0,5, SO3-25

ралды тыңайтқыштар)

Құрамында азот-фосфор–күкірті

11

87 500,0

бар кешенді тыңайтқыш 12:24, SiB

N-12, P2О5-24, CaO-14, Mg-0,5, SO3-25

маркалы (модификацияланған

минералды тыңайтқыштар)

Азот фосфор күкірт құрамды тыңайтқыш

20:20, SiB маркалы (модификацияланған

минералды ты-

N-20, P-20, S-14

ңайтқыштар)

Haifa UP, мочевина фосфаты

N-17,5; P2О5-44

(17,5-44-0)

тонна 437 500,0

12 Growfert кешенді тыңайтқыш

маркалы: 18-44-0 (UP) N - 18%, P2О5 -44% килограмм 424,0

Аммофос

N -10%; P - 46%

N -12, P - 52

Аммофос

Жалпы азоттың массалық үлесі (N),-

10±1%; Жалпы фосфаттардың массалық

үлесі, P2O5,-46 ± 1% есептегенде

Аммофос N-12, P-52 маркалы N -12, P - 52

13 Аммофос (N-12, P-52)

Жалпы азоттың массалық үлесі (N), - 12

± 1%; Жалпы фосфаттардың массалық тонна 84 375,0

үлесі, P2O5,-52 ± 1% есептегенде

Аммофос 12:52 маркалы N 12, P 52

Аммофос 12-52 маркалы N - 12, P - 52

Аммофоc 12:52, SiB маркалы модификацияланған

минералды N - 12, P2O5 - 52

тыңайтқыш)

Аммофос 12:52+B

N-12, P2O5-52, B-0,03

Аммофос 12:52+Zn

N-12, P2O5-52, Zn-0,21

14

Аммофос, маркасы 10:36 N-10, P2O5-36

Аммофос, маркасы 10:33

N-10, P2O5-33

тонна 150 000,0

Хлорлы калий

Калийлі тыңайтқыштар

K2O-60 тонна

Хлорлы калий, SiB маркалы (модификацияланған

минералды K2O-43

тонна

тыңайтқыш

84 000,0

Хлорлы калий K2O-45 тонна

Solumop® маркалы калий хлориді

KCL-95,8; K2O-60

тонна

Growfert маркалы: 0-0-61 (KCl) кешенді

тыңайтқыш

K2O-61% килограмм 143,0

Калий сульфаты

K2O-50

Калий сульфаты

K2O-53, SO4-18

Калий сульфаты

K2O-51, SO4-46

Калий сульфаты

K2O-52, SO4-45

Калий сульфаты (күкірт-қышқылды

калий)

K2O-52, SO4-53

Күкірт қышқылды калий, SiB маркалы

(модификацияланған минералды

K2O-50

тыңайтқыш)

тонна 160 000,0

16

Күкірт қышқылды калий (калий

K2O-53, SO3- 45

сульфаты) тазартылған

Калий сульфаты агрохимикаты K-53, S-18

Калий сульфаты (Krista SOP) K2O-52, SO3- 45

Калий сульфаты (Yara Tera Krista

K2O-52, SO3- 45

SOP)

Калий сульфаты

K2O-51, SO3-45

Еритін калий сульфаты

K2O-51,5; SO4-56

Калий сульфаты K2O 53, SО3 18

0-0-51 (SOP) маркалы Growfert кешенді

тыңайтқышы

K2O-51%, SO3-47%

312,5

17 Тазартылған күкіртқышқылды

килограмм

калий (калий сульфаты) K2O-53, S-18 900

минералды тыңайтқышы

Күрделі тыңайтқыштар

18

19

20

21

22

23

24

25

Сұйық кешенді тыңайтқыш (ЖКУ) N-11, Р-37

11-37 маркалы

N-10, Р2O5-37

С ұ й ы қ к е ш е н д і т ы ң а й т қ ы ш

N-11, Р-37

(ЖКУ)

Сұйық кешенді тыңайтқыш (ЖКУ)

N-10, Р-34

10-34 маркалы

тонна 98 036,0

Нитроаммофоска, 15:15:15 маркалы

N-15, P-15, K-15

NPK 15:15:15 маркалы нитроаммофоска

N-15, P-15, K-15

NPK 15-15-15 маркалы нитроаммофоска

N-15, P-15, K-15

Нитроаммофоска, 17:17:17 маркалы

N-1, P-17, K-17

Нитроаммофоска NPK маркасы

N-16, Р2О5-16, К2О-16, B-0,03

16:16:16+B

Нитроаммофоска NPK маркасы

N-16, Р2О5-16, К2О-16, Zn-0,21

16:16:16+Zn

Нитроаммофоска (азофоска)

N-20, Р2О5-10, К2О-10, S-4, B-0,03

NPK20:10:10+S+B маркалы

Нитроаммофоска (азофоска) NPK

N-16, Р2О5-16, К2О-16, Zn-0,21

20:10:10+S+Zn маркалы

Нитроаммофоска (азофоска) NPK N-20, Р2О5-10, К2О-10, S-4, B-0,018, Mn-

20:10:10+S+BMZ маркалы

0,03, Zn-0,06

Нитроаммофоска (азофоска) NPK N-20, Р2О5-10, К2О-10, S-4, B-0,02, Mn-0,03,

20:10:10+S+BCMZ маркалы Zn-0,06, Cu-0,03

NPK 15-15-15 маркалы Нитроаммофоска

(азофоска)

N-15, P-15, K-15

NPK 15:15:15 маркалы Нитроаммофоска

(азофоска)

N-15, P-15, K-15

15-15-15 маркалы азотты-фосфорлы-калийлі

тыңайтқыш

N-15, P-15, K-15

15:15:15 маркалы азотты-фосфорлы-калийлі

тыңайтқыш

N-15, P-15, K-15

Азотты-фосфорлы-калийлі -нитроаммофоска

тыңайтқыш (азофоска),

15:15:15 маркалы NPK-ты-

N-15, P-15, K-15

ңайтқыш

Нитроаммофоска 15:15:15, SiB маркалы

(модификацияланған минералды

N-15, P-15, K-15

тыңайтқыш)

NPK 16:16:16 маркалы Нитроаммофоска

N-16, P-16, K-16

Нитроаммофоска (азофоска) 16-

N-16, P-16, K-16

16-16 NPK маркалы

Нитроаммофоска (азофоска)

N-16, P-16, K-16

16:16:16 NPK маркалы

Нитроаммофоска 16:16:16, SiB маркалы

(модификацияланған минералды

N- 16, P-16, K-16

тыңайтқыш)

Нитроаммофоска NPK маркасы N-16, P2O5-16, K2O-16, B-0,02, Cu-0,03, Mn-

16:16:16+BCMZ

0,030, Zn-0,060

Нитроаммофоска жақсартылған

N-16, P-16, K-16, S-2, Ca-1, Mg-0,6

гранулометриялық құрамы

Нитроаммофоска жақсартылған

гранулометриялық құрамы, N- 16, P-16, K-16

16:16:16 маркалы

тонна 84 375,0

Нитроаммофоска жақсартылған

гранулометриялық құрамы, N- 8, P-24, K-24

8:24:24 маркалы

Нитроаммофоска жақсартылған

гранулометриялық құрамы, N- 17, P-0,1, K-28

17:0,1:28 маркалы

Нитроаммофоска жақсартылған

гранулометриялық құрамы, N- 21, P-0,1, K-21

21:0,1:21 маркалы

Нитроаммофоска жақсартылған

гранулометриялық құрамы, N- 15, P-24, K-16

15:24:16 маркалы

Нитроаммофоска (азофоска) 16-

N-16, P-16, K-8

16-8 NPK маркалы

Диаммофоска маркалы азот-фосфор-калийлі

тыңайтқыш 10-26- N 10 P 26 K 26

26 маркалы

Диаммофоска маркалы азот-фосфор-калийлі

тыңайтқыш 10-26- N -10, P - 26, K - 26

26 маркалы

Азотты-фосфорлы-калийлі тыңайтқыш

NPK-1 маркасы (диаммофоска)

N 10 P 26 K 26

Азотты-фосфорлы-калийлі тыңайтқыш,

NPK-1 маркасы (диаммофоска)

N-10, P2O5-26, K2O-26

Диаммофоска маркалы азот-фосфор-калийлі

тыңайтқыш 10:26:26 N-10, P2О5-26, K2О-26

маркалы

Диаммофоска NPK 10:26:26+B маркалы

азот-фосфор-калийлі тыңайтқыш

N-10, P2O5-26, K2O-26, S-2, B-0,03

Диаммофоска NPK 10:26:26+Zn

маркалы азот-фосфор-калийлі N-10, P2O5-26, K2O-26, S-2, Zn-0,21

тыңайтқыш

Диаммофоска NPK 10:26:26+BMZ

N-10, P2O5-26, K2O-26, S-2, B-0,018, Mnмаркалы

азот-фосфор-калийлі

0,03, Zn-0,06

тыңайтқыш

Диаммофоска NPK 10:26:26+BCMZ

N-10, P2O5-26, K2O-26, S-2, B-0,02, Mn-0,03,

маркалы азот-фосфор-калийлі

Zn-0,06,Cu-0,03

тыңайтқыш

Нитроаммофоска (азофоска) NPK

N-13, P-13, K-24

13-13-24 маркалы

Нитроаммофоска 14:14:23 маркалы

N-14, P-14, K-23

NPK 20-10-10 маркалы, Нитроаммофоска

(азофоска)

N 20 P 20 K 10

NPK 24-6-12 маркалы, Нитроаммофоска

(азофоска)

N 24 P 6 K 12

Multicote Формула Multicote

N-18; P2O5-6; K2O-12

18-6-12+ME

Multicote Формула Multicote 15-

N-15; P2O5-7; K2O-15

7-15+2MgO+ME

тонна 975 000,0

Multicote Формула Multicote 12-

N-12; P2O5-32; K2O-5

32-5+1,2MgO+ME

Органикалық зат-2,14; Калий-0,65; Магний-0,03;

Натрий-0,01; Фосфор-0,002.

«Биограно форте» кешенді тыңайтқышы

Bacillus spp., Trichoderma spp. және басқа

да өсуді ынталандыратын бактерия-

литр 982,2

лар, КОЕ/мл кем емес 2*10⁹

Азот (N)-35, Фосфор (P2О5) - 0, Калий

35-0-0 маркалы Ростолон тыңайтқышы

(K2О)-0, Сера (S)-0, Fe - 0, Бор (B)-4, Mo- килограмм

0,05, Cu-0,1, Zn-0,1, Mn-0,1, Mg-0

Азот (N)-18, Фосфор (P2О5) - 18, Калий

18-18-18маркалы Ростолон тыңайтқышы

(K2О)-18, Сера (S)-4,7, Fe - 0, Бор (B)-0, килограмм

Mo-0, Cu-0,03, Zn-5,3, Mn-0, Mg-0,025

Азот (N)-0, Фосфор (P2О5) - 20, Калий

0-20-35маркалы Ростолон тыңайтқышы

(K2О)-35, Сера (S)-7,5, Fe - 0, Бор (B)-2, Mo- килограмм

0,2, Cu-0,2, Zn-0,2, Mn-0,2, Mg-0

Азот (N)-18, Фосфор (P2О5) - 18, Калий

18-18-18+МЭ маркалы Ростолон

(K2О)-18, Сера (S)-1,7, Fe - 0,1, Бор (B)-0,1, килограмм

тыңайтқышы

Mo-1,5, Cu-0,4, Zn-0,4, Mn-0,4, Mg-0

Азот (N)-20, Фосфор (P2О5) - 20, Калий

20-20-20маркалы Ростолон тыңайтқышы

(K2О)-20, Сера (S)-2,2, Fe - 0,1, Бор (B)-0,04, килограмм

Mo-0, Cu-0,25, Zn-0,25, Mn-0,20, Mg-0

Азот (N)-14, Фосфор (P2О5) - 5, Калий

14-5-15 маркалы Ростолон тыңайтқышы

1 785,5

(K2О)-15, Сера (S)-0, Fe - 0, Бор (B)-0, Mo-0, килограмм

Cu-0,1, Zn-0,1, Mn-0,1, Mg-0

Азот (N)-17, Фосфор (P2О5) - 6, Калий

17-6-18 маркалы Ростолон тыңайтқышы

(K2О)-18, Сера (S)-4,8, Fe - 0,25, Бор (B)-0,1, килограмм

Mo-1,5, Cu-0,8, Zn-0,8, Mn-0,9, Mg-0

Азот (N)-15, Фосфор (P2О5) - 5, Калий

15-5-23 маркалы Ростолон тыңайтқышы

(K2О)-23, Сера (S)-9,7, Fe - 0,2, Бор (B)-0,05, килограмм

Mo-0, Cu-0,3, Zn-0,3, Mn-0,3, Mg-2,2

Азот (N)-14, Фосфор (P2О5) - 14, Калий

14-14-14 маркалы Ростолон тыңайтқышы

(K2О)-14, Сера (S)-6,1, Fe - 0,25, Бор (B)-0,1, килограмм

Mo-0, Cu-0,65, Zn-0,65, Mn-0,55, Mg-3,4

Азот (N)-3, Фосфор (P2О5) - 11, Калий

3-11-26 маркалы Ростолон тыңайтқышы

(K2О)-26, Сера (S)-12,5, Fe - 0,25, Бор (B)-0,1, килограмм

Mo-0, Cu-0,55, Zn-0,55, Mn-0,5, Mg-4,5

Коллоидтық күміс 500мг/л+полигексаметиленбигуанид

гидрохлориды 100

«ЗероМаксФос» сұйық кешенді

мг/л Фосфор (P2О2) - 3,7, Калий (K2О)- литр

тыңайтқыштар

5,8, Молибден (Мо)-0,13, Селен (Se)-

4 821,5

0,043 мг/дм3

NPK(S) 8-20-30 (2) маркалы құрамында

күкірті бар азот-фосфоркалийлі

N-8, P-20, K-30, S-2

тыңайтқыш

NPK(S) 13-17-17(6) маркалы құрамында

күкірті бар азот-фосфоркалийлі

N-13, P-17, K-17, S-6

тыңайтқыш

NPK(S) 13-17-17(6)+0,15В+0,6Zn маркалы

құрамында күкірті бар азотфосфор-калийлі

N-13, P-17, K-17, S-6, B-0,15, Zn-0,6

тыңайтқыш

NPK(S) 15-15-15(10) маркалы құрамында

тонна

129 911,0

күкірті бар азот-фосфор-

N-15, P-15, K-15, S-10

калийлі тыңайтқыш

NP+S=20:20+14 маркалы азоттыфосфорлы

күкірт құрамды тыңайтқыш

N-20, P-20, S-14

NP+S=20:20+14 маркалы, азоттыфосфорлы

күкірт құрамды тыңайтқыш

N-20, P-20, S-14

NPKS-8 маркалы, азотты-фосфорлы-калийлі

Нитроаммофоска (азофоска) NPK

N-20, P2О5-10, K2О-10, S-4

20:10:10+S маркалы

тонна 100 000,0

кешенді тыңайтқыш N-8, P-20, K-30, S-2

Нитроаммофоска (азофоска) NPK

N-27, P2О5-6, K2О-6, S-2,6

27-6-6+S маркалы

26

Нитроаммофоска,14:14:23 маркалы

N-14, P-14, K-23, S-1,7, Ca-0,5, Mg-1

Нитроаммофоска,14:14:23 маркалы

N-14, P-14, K-23, S-1,7, Ca-0,5, Mg-0,9

Нитроаммофоска, 23:13:8 маркалы

N-23, P-13, K-8, S-1, Ca-0,5, Mg-0,4

Нитроаммофоска 23:13:8 маркалы

N-23, P-13, K-8, S-1, Ca-0,5, Mg-0,4

Нитроаммофоска 23:13:8 маркалы

N-23, P-13, K-8

Нитроаммофоска. Кешенді азотфосфор-калийлі

тыңайтқыш, N-23, P-13, K-8, S-1, Ca-0,5, Mg-0,4

23:13:8 маркалы

тонна 100 446,0

10:26:26 маркалы азотты-фосфорлы-калийлі

тыңайтқыш (диаммофоска)

N-10, P-26, K-26, S-1, Ca-0,8, Mg-0,8

10:26:26 маркалы Нитроаммофоска

N-10, P-26, K-26, S-1, Ca-0,8, Mg-0,8

Нитроаммофоска жақсартылған

N-16, P-16, K-16, S-2, Ca-1, Mg-0,6

гранулометриялық құрамы

Нитроаммофоска. 16: 16: 16 маркалы

азотты-фосфорлы-калийлі N-16, P-16, K-16, S-2, Ca-1, Mg-0,6

кешенді тыңайтқыш

NPK 16:16:16 маркалы Нитроаммофоска

N-16, P-16, K-16, S-2, Ca-1, Mg-0,6

20:20 маркалы, азотты-фосфорлы

күкірт құрамды күрделі тыңайтқыш

N-20, P-20, S-14

20:20 маркалы азотты-фосфорлы

күкірт құрамды күрделі тыңайтқыш

N-20, P-20, S-8-14

20:20 (N-20, P-20, S-14) маркалы

азотты-фосфорлы күкірт құрамды

күрделі тыңайтқыш

N-20, P-20, S-14

20:20 маркалы, азотты-фосфорлы

күкірт құрамды күрделі тыңайтқыш

N20:P20 (8-14S)

27

20:20+B маркалы, азотты-фосфорлы

күкірт құрамды күрделі N-20, P2O5-20, S-14, B-0,03

тыңайтқыш

20:20+Zn маркалы, азотты-фосфорлы

күкірт құрамды күрделі N-20, P2O5-20, S-14, Zn-0,21

тыңайтқыш

тонна 100 446,0

20:20+BMZ маркалы, азотты-фосфорлы

күкірт құрамды күрделі

N-20, P2O5-20, S-14, B-0,018, Mn-0,030,

Zn-0,060

тыңайтқыш

20:20+BСMZ маркалы, азотты-фосфорлы

күкірт құрамды күрделі

N-20, P2O5-20, S-14, B-0,02, Сu-0,03, Mn-

0,030, Zn-0,060

тыңайтқыш

NP+S=16:20+12 маркалы азоттыфосфорлы

күкірт құрамды тыңайтқыш

N-16, P-20, S-12

Сульфоаммофос агрохимикаты N-16, P-20, S-12

Сульфоаммофос N-16, P-20, S-12

Арнайы суда еритін моноаммонийфосфат,

А маркалы

N-12, P-61

Моноаммонийфосфат тазартылған

N-12%, P2O5-61%

тонна 219 000,0

28

Моноаммонийфосфат тазартылған

N-12, P-61

Моноаммонийфосфат P2О5-61; N-12

Моноаммонийфосфат тазартылған

N-12, P2O-61

Growfert кешенді тыңайтқыш маркалы:

12-61-0 (MAP)

N - 12%, P2O5 -61%

килограмм 300,0

Калий монофосфат агрохимикаты

P 52 K 34

тонна

Монокалийфосфат агрохимикаты

P-52, K-34

тонна

Монокалийфосфат агрохимикаты

P52:K34

29

Монокалийфосфат минералды

P2O5-52, K20-34

тыңайтқышы

420 000,0

Krista MKP тыңайтқышы (монокалий

фосфат)

P2O5-52, K2O-34

тонна

Yara Tera Krista MKP тыңайтқышы

(монокалий фосфаты)

Монокалийфосфат

P2O5-52, K2O-34

МКР тыңайтқышы P2O5-52, K20-34

Монокалийфосфат (МКР) P2O5-52, K2O-34

Haifa калий монофосфаты P2O5-52, K2О-34

0-52-34 (MKP) маркалы Growfert

P2O5 -52%, K2O – 34%

кешенді тыңайтқышы

килограмм 602,5

Микротыңайтқыш

YaraLiva Calcinit тыңайтқышы

(кальций нитраты)

N- 15,5, NH4-1,1, NO3-14,4, CaO-26,5

YaraLivaТМ CALCINIT кальций

нитраты

30

Кальций нитраты қойылтылған

тонна 195 000,0

N-17; N-NО3-16,7; Ca-23,5; CaO-33

(Haifa-Cal Prime)

Abocol CN кальций селитрасы N-15,5; N-NО3-14,4; CaО-26,5

Сұйық кальций нитраты Са(NО3)2-51

Haifa кальций селитрасы N-15,5, NH4-1,1, NO3-14,4, CaO-26,5

15-0-0 + 27 CaO (CN) маркалы

N-15%, CaO-27%

Growfert кешенді тыңайтқышы

килограмм 167,5

N-18, NH4-3,3, NO3-4,9, Nкарб- 9,8, P2O5-18,

Kristalon Special 18-18-18 минералды

тыңайтқыш

K2O-18, MgO-3, SO3-27,5, B-0,025, Cu-0,01,

Fe- 0,07, Mn-0,04, Zn-0,025, Mo-0,004

N-18, NH4-3,3, NO3-4,9, Nкарб- 9,8, P2O5-18,

Kristalon Special 18-18-18

K2O-18, MgO-3, SO3-5, B-0,025, Cu-0,01, Fe-

0,07, Mn-0,04, Zn-0,025, Mo-0,004

N-12, NH4-1,9, NO3-10,1, P2O5-12, K2O-36,

Kristalon Red 12-12-36 минералды

MgO-1, SO3-27,5, B-0,025, Cu-0,01, Fe-0,07,

тыңайтқыш

Mn-0,04, Zn-0,025, Mo-0,004

N-12, NH4-1,9, NO3-10,1, P2O5-12, K2O-36,

31 Kristalon Red 12-12-36

MgO-1, SO3-2,5, B-0,025, Cu-0,01, Fe-0,07,

Mn-0,04, Zn-0,025, Mo-0,004

N-13, NH4-8,6, NO3-4,4, P2O5-40, SO3-27,5,

Kristalon Yellow 13-40-13 минералды

тыңайтқыш

K2O-13, B-0,025, Cu-0,01, Fe-0,07, Mn-0,04,

Zn-0,025, Mo-0,004

тонна 576 000,0

N-13, NH4-8,6, NO3-4,4, P2O5-40, K2O-13,

Kristalon Yellow 13-40-13

B-0,025, Cu-0,01, Fe-0,07, Mn-0,04, Zn-

0,025, Mo-0,004

N-14, NO3-7, Nкарб-7, P2O5-11, K2O-31, MgO-

Kristalon Cucumber 14-11-31 минералды

тыңайтқыш

2,5, SO3-27,5, B-0,02, Cu-0,01, Fe-0,15, Mn-

0,1, Zn-0,01, Mo-0,002

N-14, NO3-7, Nкарб-7, P2O5-11, K2O-31, MgO-

Kristalon Cucumber 14-11-31 2,5, SO3-5, B-0,02, Cu-0,01, Fe-0,15, Mn-0,1,

Zn-0,01, Mo-0,002

Kristalon Brown 3-11-38 микроэлементтері

N-3, N-NO3-3, P2O5-11, K2O-38, MgO-4, SO3-

32

бар суда еритін NPK ке-

27,5, B-0,025, Cu-0,01, Fe-0,07, Mn-0,04, Mo-

шенді тыңайтқышы

0,004, Zn-0,025

N-3, N-NO3-3, P2O5-11, K2O-38, MgO-4, SO3-

Yara Tera Kristalon Brown 3-11-38

27,5, B-0,025, Cu-0,01, Fe-0,07, Mn-0,04, Mo-

(қоңыр Кристалон)

0,004, Zn-0,025

33

NPS (N-20, P-20 + S-14 ) маркалы

ФЕРТИМ (КМУ ФЕРТИМ) кешенді N-20, P2O5-20 + S-14

минералды тыңайтқышы

NPS (N-9, P-14 + S-10) маркалы ФЕР-

ТИМ (КМУ ФЕРТИМ) кешенді минералды

N-9, P2O5-14 + S-10

тонна 75 000,0

тыңайтқышы

34

YaraVita Rexolin Q40 тыңайтқышы,

темір хелаты EDDHA

Fe-6 килограмм 2 634,0

35 Yara Vita Rexolin Ca10 тыңайтқыш Са-9,7 килограмм 2 727,0

36 Yara Vita Stopit тыңайтқышы Са-12 литр 879,0

37

Yara Vita Rexolin APN тыңайтқыш

Mo-0,25

B-0,85, Cu-0,25, Fe-6, Mn-2,4, Zn-1,3,

килограмм 2 952,0

38

Yara Vita Rexolin ABC тыңайтқыш

Mn-4, Zn-1,5, Mo-0,1

K2O-12, MgO-3, SO3-6,2, B-0,5, Cu-1,5, Fe-4,

килограмм 2 595,0

39

Yara Tera Tenso Coctail тыңайтқыш

Mo-0,13, CaO-3,6

B-0,52, Cu-0,53, Fe-3,8, Mn-2,57, Zn-0,53,

килограмм 3 816,0

40 Yara Vita Brassitrel тыңайтқыш MgO-8,3, SО3- 28,75, B-8, Vn-7, Mo-0,4 килограмм 2 028,0

41 Yara Vita agriphos тыңайтқыш

P2O5-29,1, K2O-6,4,Cu-1, Fe-0,3, Mn-1,4,

литр

Zn-1

1 818,0

42

YaraRega 9-0-36 тыңайтқыш N-9, P2O5-0, K2O-36

YaraRega 9-5-26 тыңайтқыш N-9, P2O5-5, K2O-26

тонна 500 000,0

43 YaraVita ZINTRAC 700 Zn-40, N-1 литр 3 033,0

44 Yara Vita MOLYTRAC 250 P2O5-15,3, Mo-15,3 литр 10 830,0

45 YaraVita BORTRAC 150 N-4,7, B-11 литр 1 260,0

46

Yara Vita KOMBIPHOS тыңайтқыш

Zn-0,34

P2O5-29,7, K2O-5,1, MgO-4,5, Mn-0,7,

литр 1 818,0

47

Growfert кешенді тыңайтқ ыш

МgО-16%, SО3-32%

"Magnesium Sulphate" маркалы

килограмм 152,0

Азот қышқылды калий (калий

N-13,7, K2O-46,3

нитраты)

Yara Tera Krista K Plus (калий нитраты)

тыңайтқыш

48

N-13,7, NO3-13,7, K2O - 46,3

тонна 375 000,0

Growfert кешенді тыңайтқыш маркалы:

13-0-46 (NOP)

N-13%, K2O -46% килограмм 335,0

49

Yara Tera Krista MAG тыңайтқыш

N-3-11, NO3-11, MgO - 15

(магний нитраты )

тонна 255 000,0

Growfert кешенді тыңайтқыш маркалы:

11-0-0 + 15 MgO (MN)

N-11%, MgO-15% килограмм 221,0

50 BlackJak тыңайтқыш

қышқылдары-3-5,ульмин қышқылдары

литр

г у м и н қ ы ш қ ы л дары 19 -21, фульво

3 105,0

және гумин

51 Terra-Sorb foliar тыңайтқыш

бос аминқышқылдары 9,3, N-2,1, B-0,02,

литр

Zn-0,07, Mn-0,04

2 760,0

52 Terra-Sorb complex тыңайтқыш

бос аминқышқылдары 20, N-5,5, B-1,5, Znлитр

0,1, Mn-0,1, Fe-1,0, Mg-0,8, Mo-0,001

3 450,0

53 Millerplex тыңайтқыш

N-3, P2O5-3, K2O-3, теңіз балдырларының

экстракты

литр 5 796,0

54

Yara VitaТМ Azos 300ТМ тыңайтқыш

S-22,8, N-15,2 литр 993,0

55

Yara Mila Complex 12-11-18 хлорсыз

кешенді минералды ты-

тонна

N-12, P2O5-11, K2O-18, MgO-2,7, SO3-20, B-

0,015, Mn-0,02, Zn-0,02

ңайтқыш

297 000,0

Yara Mila NPK 16-27-7 тыңайтқыш N-16, P2O5-27, K2O-7, SO3-5, Zn-0,1

Yara Mila NPK 12-24-12 тыңайтқыш

N-12, P2O5-24, K2O-12, MgO-2, SO3-5,Fe-

56

0,2, Zn-0,007

тонна 204 000,0

N-9, P2O5-12, K2O-25, MgO-2, SO3-6,5,

Yara Mila NPK 9-12-25 тыңайтқыш

В-0,02

57 «Boranit-Mo» минералды тыңайтқыш N-3, В-6, Mо-1 литр 1 607,0


«Curanit» минералды тыңайтқыш

қышқылдары – 8%, Cu -1

N – 5%, органикалық заттар – 55%, амин

58

литр 2 589,5

«Mais-Vittal» минералды тыңайтқыш

N – 5, Р2О5 – 25, Zn – 4, Mn – 1

«Rapsol-Vittal» минералды тыңайтқыш

литр 1 518,0

N – 5, Cu-1, Mn – 6, Zn – 3

59

«Vittal 355» минералды тыңайтқыш N – 3, Mn – 5, Zn – 5

«Grain-Vittal» минералды тыңайтқыш

0,012, Zn-0,004, Cu-0,004, Mo-0,001

N-15, S-21, SO3-52,5, B-0,01, Fe-0,02, Mn-

"ГидроСера" органо - минералды N-0,19%; P2O5-0,025%; K2O-1,52%; S-26%;

тыңайтқыш

CaO-8,2%; MgO-0,9%; Fe2O3-0,013%

60

литр 2 232,1

N-0,19%; P2O5-0,025%; K2O-1,52%; S-26%;

"ГидроСера" агрохимикаты

CaO-8,2%; MgO-0,9%; Fe2O3-0,013%

Суда еритін NPK тыңайтқыш, N-6, P-14, K-35, MgO-2, В-0,02, Cu-0,005,

6:14:35+2MgO+МЭ маркалы Mn-0,05, Zn-0,01, Fe-0,07, Mo-0,004

Суда еритін NPK тыңайтқ ыш N-6, P-14, K-35, MgO-2, В-0,02, Cu-0,005,

6:14:35+2MgO+МЭ маркалы Mn-0,05, Zn-0,01, Fe-0,07, Mo-0,004

Суда еритін NPK тыңайтқыш, N-12, P-8, K-31, MgO-2, В-0,02, Cu-0,005, Mn-

12:8:31+2MgO+MЭ маркалы 0,05, Zn-0,01, Fe-0,07, Mo-0,004

Суда еритін NPK тыңайтқ ыш N-12, P-8, K-31, MgO-2, В-0,02, Cu-0,005, Mn-

12:8:31+2MgO+MЭ маркалы 0,05, Zn-0,01, Fe-0,07, Mo-0,004

Суда еритін NPK тыңайтқыш,13:40:13+MЭ

маркалы Zn-0,01, Fe-0,07, Mo-0,004

N-13, P-40, K-13, В-0,02, Cu-0,005, Mn-0,05,

61

тонна 360 000,0

Суда еритін NPK тыңайтқыш, N-15, P-15, K-30, MgO-1,5, В-0,02, Cu-0,005,

15:15:30+1,5MgO+МЭ маркалы Mn-0,05, Zn-0,01, Fe-0,07, Mo-0,004

Суда еритін NPK тыңайтқыш, N-18, P-18, K-18, MgO-3, В-0,02, Cu-0,005,

18:18:18+3MgO+МЭ маркалы Mn-0,05, Zn-0,01, Fe-0,07, Mo-0,004

Суда еритін NPK тыңайтқыш, N-18, P-18, K-18, MgO-3; В-0,02, Cu-0,005,

18:18:18+3MgO+МЭ маркалы Mn-0,05, Zn-0,01, Fe-0,07, Mo-0,004

Суда еритін NPK тыңайтқыш, N-20, P-20, K-20, В-0,02, Cu-0,005, Mn-0,05,

20:20:20+МЭ маркалы

Zn-0,01, Fe-0,07, Mo-0,004

Фертигрейн Старт (FERTIGRAIN

Азот 3%

START)

62

литр 2 788,0

Фертигрейн Старт СоМо

Азот 3%, Молибден 1,0%, Мырыш 1,0%

(FERTIGRAIN START СоМо)

Азот 5%, Мырыш 0,75%, Марганец 0,50%,

Фертигрейн Фолиар (FERTIGRAIN

63

Бор 0,10%, Темір 0,10%, Мыс 0,10%, Молибден

0,02%, Кобальт-0,01%

литр 1 741,0

FOLIAR)

Fertigrain Cereal (астықты Фертигрейн

)

ний 1,5%

Азот 3,5%, Фосфор 2%, Kалий 2%, Mаг-

64

литр 1 744,5

Азот 5,5%, Калий 1,0%, Темір 0,5%, Марганец

0,3%, Мырыш 0,15%, Мыс 0,05%

65 Текамин Райз (TECAMIN RAIZ)

литр 2 401,0

Текамин Макс (TECAMIN MAX) Азот-7%

66

литр 1 562,5

ТЕКАМИН 31 / TECAMIN 31 Азот 9%

Текамин Брикс (TECAMIN BRIX) Kалий 18%, Бор 0,2%

67 Tecamin Vigor (Текамин Вигор) Азот 1%, Фосфор 0,15%, Калий 2,5% литр 1 505,8

Текамин Брикс 2/Tecamin Brix2 Бор 0,2%, Калий 18%

Текамин флауэр (TEKAMIN

68

Бор 10%, Mолибден 0,50% литр 1 851,0

FLOWER)

69 Агрифул (AGRIFUL) Азот 4,5%, Фосфор 1,0%, Калий 1,0% литр 1 654,0

Агрифул антисоль (AGRIFUL

70

Азот 9%, Кальций 10,0% литр 1 274,0

ANTISAL)

Текнокель Амино Микс (TECNOKEL Темір 3%, Мырыш 0,7%, Марганец 0,7%,

71

литр 1 295,5

AMINO MIX)

Мыс 0,3%, Бор 1,2%, Молибден 1,2%

Текнокель амино бор (TECNOKEL

72

Бор 10,0% литр 1 400,0

AMINO B)

Текнокель Амино цинк (TECNOKEL

73

Мырыш 8% литр 1 223,0

AMINO Zn)

Текнокель Амино кальций

74

Кальций 10,0% литр 1 427,0

(TECNOKEL AMINO CA)

75 Текнокель Fe (TECHNOKEL Fe) Темір хелаты 3,8% килограмм 3 100,0

Текнокель Амино магний

76

Магний 6,0% литр 1 150,0

(TECNOKEL AMINO Mg)

77 Контролфит купрум (CONTROLPHYT Cu) Мыс 6,5% литр 2 230,0

78 TECNOKEL К/ТЕКНОКЕЛЬ КАЛИЙ Калий 20%, Азот 1% литр 1 450,0

79 TECNOKEL S/ТЕКНОКЕЛЬ СЕРА Азот 12%, Сера 65% литр 1 254,0

80 TECNOKEL N/ТЕКНОКЕЛЬ АЗОТ Азот 20% литр 1 026,5

Контролфит РК (CONTROLPHYT Жалпы фосфор 30%, Жалпы калий (калий

фосфаты түрінде) 20%

81

литр 1 730,5

РК)

поли-гиброки-карбо қышқылы-20%, Азот

82 Текнофит (TECNOPHYT PH)

литр 1 846,5

2%, Фосфор 2%

CoRoN 25-0-0 Plus 0,5% B тыңайтқыш

83

Азот 25%, Бор 0,5% литр 946,0

АГРИ M40 / AGRI M40 Азот 1%, Фосфор 1%, Калий 2,5%

84

литр 1 600,0

АГРИ M2 / AGRI M2 Азот 1%, Калий 3,5%

N-3%; К2O-8%, B-0,02%, C-12%, Fe-0,5%

85 АктиВейв (ActiWave) тыңайтқыш (EDTA), Zn-0,08% (EDTA), кайгидрин, бетаин,

альгин қышқылы

литр 3 240,0

N - 3,0%, К2O - 8,0%, C - 8,0%, Fe - 0,02%

(EDDHSA), Полисахаридтер, Витаминдер,

86 Вива (Viva) тыңайтқыш

литр 1 879,6

Ақуыздар, Амин қышқылдары, Тазартылған

гумус қышқылы

Кендал ТЕ (Kendal TE) тыңайтқыш

249

Cu - 23,0%, Mn - 0,5%, Zn - 0,5%, GEA

87

литр 5 713,2

88 Бороплюс (Boroplus) тыңайтқыш B - 11,0% литр 2 266,9

Брексил кальций (Brexil Ca) тыңайтқыш

89

CaO - 20% (LSA), B - 0,5% килограмм 2 265,6

B-0,9%, Cu-0,3% (LSA), Fe-6,8% (LSA),

Брексил комби (Brexil Combi) тыңайтқыш

90

Mn-2,6% (LSA), Mo-0,2% (LSA), Zn-1,1% килограмм 2 240,5

(LSA)

MgO -6% (LSA), B-1,2%, Cu-0,8% (LSA),

Брексил Микс (Brexil Mix) тыңайтқыш

Fe-0,6% (LSA), Mn-0,7% (LSA), Мо-1,0%

91

(LSA), Zn-5,0%(LSA) килограмм 2 165,1

Брексил Мульти (Brexil Multi) тыңайтқыш

Zn-1,5%

MgO-8,5%, B-0,5%, Fe-4,0%, Mn-4,0%,

Брексил Феррум (Brexil Fe) тыңайтқыш

92

Fe-10% (LSA) килограмм 1 813,2

Брексил Цинк (Brexil Zn) тыңайтқыш

93

Zn-10% (LSA) килограмм 2 031,1

Брексил Марганец (Brexil Mn) тыңайтқыш

94

Mn - 10% (LSA) килограмм 2 031,1

95 Кальбит C (Calbit C) тыңайтқыш CaO - 15% (LSA) литр 1 147,4

Кендал (Kendal) минералды тыңайтқышы

96

N-3,5%, K2O-15,5%, C-3,0, GEA 249 литр 3 532,8

N-13%; Р2О5-40%; K2O -13%, B-0,02%, Cu-

Мастер 13:40:13 (Master 13:40:13)

0,005% (EDTA), Fe-0,07% (EDTA), Mn-0,03%

тыңайтқышы

(EDTA), Zn-0,01% (EDTA)

N-15%, Р2О5-5%, K2O -30%, MgO - 2%, B-

Мастер (MASTER) 15:5:30+2 тыңайтқышы

0,02%, Cu-0,005% (EDTA), Fe-0,07% (EDTA),

Mn-0,03% (EDTA), Zn-0,01% (EDTA)

N-20%, Р2О5-20%, К2O-20%, B-0,02%, Cu-

Мастер 20:20:20 (Master 20:20:20)

97

0,005% (EDTA), Fe-0,07% (EDTA), Mn-0,03% килограмм 522,0

тыңайтқышы

(EDTA), Zn-0,01% (EDTA)

N-3%, Р2О5-11%, К2O-38%, MgO-4%, SO3-25,

Мастер 3:11:38+4 (Master 3:11:38+4)

B-0,02, Cu-0,005 (EDTA), Fe-0,07% (EDTA),

тыңайтқышы

Mn-0,03% (EDTA), Zn-0,01% (EDTA)

N-3%, Р2О5-37%, К2O-37%, B-0,02%, Cu-

Мастер (MASTER) 3:37:37 тыңайтқышы

0,005% (EDTA), Fe-0,07% (EDTA), Mn-0,03%

(EDTA), Zn-0,01% (EDTA)

N-10%, Р2О5-54%, К2O-10%, B-0,02%, Cu-

Плантафол 10:54:10 (Plantafol

0,05% (EDTA), Fe-0,1% (EDTA), Mn-0,05%

10:54:10) тыңайтқышы

(EDTA), Zn-0,05% (EDTA)

N-20%, Р2О5-20%, К2O-20%, B-0,02%, Cu-

Плантафол 20:20:20 (Plantafol

0,05% (EDTA), Fe-0,1% (EDTA), Mn-0,05%

20:20:20) тыңайтқышы

(EDTA), Zn-0,05% (EDTA)

килограмм 859,4

98

N-30%, Р2О5-10%, К2O-10%, B-0,02%, Cu-

Плантафол 30:10:10 (Plantofol

0,05% (EDTA), Fe-0,1% (EDTA), Mn-0,05%

30:10:10) тыңайтқышы

(EDTA), Zn-0,05% (EDTA)

N-5%, Р2О5-15%, К2O-45%, B-0,02%, Cu-

Плантафол 5:15:45 (Plantafol

0,05% (EDTA), Fe-0,1% (EDTA), Mn-0,05%

5:15:45) тыңайтқышы

(EDTA), Zn-0,05% (EDTA)

PLANTAFIT GOLD N-7,2 литр 2 050,0

99 PLANTIN FER 648 Fe-6,0000 килограмм 4 250,0

N-3,3, K2O-52,1, B-0,0300, Cu-0,0297, Fe-

100 FOLIAPLANT K52

литр 1 856,0

0,0490, Mn-0,0396, Mo-0,0054, Zn-0,0295

B-6,2100, Cu-0,9300, Mn-8,8000, Zn-

101 OLIGOMIX №8

килограмм 1 700,0

11,0500

N-3%; К2O-8%, C-10, Zn-(EDTA), дәрумендер

, сапонин, бетаин, ақуыздар , амин литр 5 392,6

Радифарм (Radifarm) тыңайтқышы

102

қышқылдары

N-3%; К2O-8%, C-9%, фитогормоны,

103 Мегафол (Megafol) тыңайтқышы бетаин, витамины, белки, аминокислоты

литр 2 194,3

CaO-10, MgO-1, B-0,1, Zn-0,01 (EDTA),

104 Свит (Sweet) тыңайтқышы

литр 3 532,8

Моно-, ди-, три-, полисахаридтер

Бенефит ПЗ (Benefit PZ) тыңайтқышы

ақуыздар, амин қышқылдары

N-3%; C-10, нуклеотидтер, дәрумендер,

105

литр 5 868,5

Феррилен 4,8 (Ferrilene 4,8 ) тыңайтқышы

Fe-6,0% (EDDHA)

Феррилен Триум (Ferrilene Trium) Fe-6,0% (EDDHA/EDDHSA), Mn-1,0%

106

килограмм 2 445,8

тыңайтқышы

(EDTA), K2O-6,0%

Феррилен (Ferrilеne) тыңайтқышы

Fe-6,0% (EDDHSA)

PLANSTAR 10/40/0+11 SO3 + Азот - 10%, Фосфор - 40%, Күкірт - 11%,

107

килограмм 660 000,0

1,7ZN+0,5B

Бор - 0,5%, Мырыш - 1,7%

Контрол ДМП (Control DMP) тыңайтқышы

ТОКСИД ФОСФОРА)

N-30% (АМИДНЫЙ АЗОТ), P2O5-17% (ПЕН-

108

литр 2 100,7

N-3,0; К2О-3,0; С-10,0; Mo-0,2; Mn-0,5: Zn-

Yieldon тыңайтқышы

0,5; GEA689

109

литр 1 617,7

N-3,0; К2О-3,0; С-10,0; Mo-0,2; Mn-0,5: Zn-

Yeildon тыңайтқышы

0,5; GEA689

МС Kрем (МС Cream) тыңайтқышы

қышқылдары, бетаин

Mn-1,5, Zn-0,5, фитогормондар, амин

110

литр 3 498,0

K2O-20, N-1,0, C-20, фитогормондар, бетаин,

маннитол, ақуыздар, амин қыш-

литр 6 362,7

МС ЭКСТРА (MC EXTRA) тыңайтқышы

111

қылдары

B-0,5, Zn-1,5 (EDTA), фитогормондар,

112 МС Сет (МС Set) тыңайтқышы

литр 2 392,3

амин қышқылдары, бетаин

N-3%; К2O-8%, C-12%, Fe-0,5% (EDDHA),

113 АКТИВЭЙВ (ACTIVAWE)

Zn-0,08% (EDTA), кайгидрин, бетаин, литр 3 240,0

альгин қышқылы

Ca-8, Zn-0,2 (EDTA), дәрумендер, осмолиттер,

114 Retrosal тыңайтқышы

литр 1 039,2

бетаин, ақуыздар, амин қышқылдары

SWISSGROW Phoskraft Mn-Zn минералды

тыңайтқышы

115

N - 3%, P2O - 30%, Mn - 5%, Zn - 5% литр 2 120,5

SWISSGROW Bioenergy минералды

116

N - 7%, C-23% литр 4 152,0

тыңайтқышы

Nitrokal минералды тыңайтқышы

0,07%

N- 9%, CaO - 10%, MgO - 5 %, Mo -

117

литр 1 875,0

118 Super K минералды тыңайтқышы P2O5 - 5%, К2О - 40% литр 3 884,0

BioStart минералды тыңайтқышы

119

N - 3%, P2O5 - 30%, Zn - 7% литр 1 964,5

Phoskraft MKP минералды тыңайтқышы

120

P2O5 - 35%, K2O - 23% литр 2 232,0

121

Curamin Foliar минералды тыңайтқышы

- 42%

N- 3%, Сu - 3%, амин қышқылдары

литр 2 170,5

122

Aminostim минералды тыңайтқышы

N - 14 %, C - 75% килограмм 2 321,5

123

Sprayfert 312 минералды тыңайтқышы

0,1%, Zn-0,1%

N-27%, P2O5-9%, K2O-18%, B-0,05%, Mnкилограмм

2 321,5

124

N-13%, P2O5-8%,K2O-21%,MgO-2%, Cu-

Algamina минералды тыңайтқышы

0,08%,Fe-0,2%, Mn-0,1%,Zn-0,01%, килограмм

C-17%

2 187,5

125

Agrumax минералды тыңайтқышы

Mn-4%, Zn-4%

N-16%, P2O5-5%, MgO-5%,B-0,2%, Fe-2%,

килограмм 1 875,0

126

SWISSGROW Phomazin минералды

N - 3%, P2O5 - 30%, Mn - 5%, Zn - 5 %

тыңайтқышы

литр 6 445,5

127

Hordisan минералды тыңайтқышы

N-2%, Cu-5%, Mn-20%, Zn-10% килограмм 2 120,5

128

SWISSGROW Thiokraft минералды

N-10%, P2O5-15%, K2O - 5%, SO3-30%

тыңайтқышы

литр 4 062,5

129 Vigilax минералды тыңайтқышы N - 6%, C-23% литр 2 098,0

130

SWISSGROW Fulvimax минералды

N-3%

тыңайтқышы

литр 2 009,0

131

"Vittafos Zn" кешенді тыңайтқыш

N - 3%, P2O5 - 33%, Zn -10% литр 2 009,0

132

"Vittafos Cu" минералды тыңайтқышы

N - 11%, P2O5 - 22%, Cu - 4% литр 1 919,5

133

"Vittafos Mn" кешенді тыңайтқыш

N - 3%, P2O5 - 30%, Mn- 7% литр 1 942,0

134 "Vittafos PK" кешенді тыңайтқыш P2O5-30%, K2O-20% литр 1 785,5

135

N- 3%, P2O5 - 27%, K2O - 18%, B - 0,01%,

Vittafos кешенді тыңайтқыш NPK

Cu - 0,02%, Mn - 0,02%, Mo - 0,001%,Zn литр

маркалы

- 0,02%

5 594,5

136

Vittafos кешенді тыңайтқыш Plus

N - 2%, P2O5 - 27%, K2O - 6%

маркалы

литр 1 875,0

137 "Trio" кешенді тыңайтқыш B - 3%, MgO- 7%, Zn- 2%, Mo-0,05% литр 1 785,5

138 "Molibor" кешенді тыңайтқыш Mo - 2%, B - 5% литр 2 259,0

139

"Polystim Global" кешенді тыңайтқыш

N - 8%, P2O5 - 11%, К2О - 5% литр 1 964,5

140 "Nematan" кешенді тыңайтқыш N-2%, амин қышқылдары - 25% литр 2 750,0

141 "Start-Up" кешенді тыңайтқыш N - 6%, C- 24% литр 1 375,0

142 "Alginamin" кешенді тыңайтқыш N - 12%, C - 9,5% литр 2 455,5

143 "Ammasol" кешенді тыңайтқыш N- 12%, SO3 - 65% литр 2 664,0

144

"Humika PLUS" кешенді тыңайтқыш

N-0,8% литр 1 375,0

145 "Kalisol" кешенді тыңайтқыш К2О - 25%, ЅО3- 42% литр 3 179,5

146 "Boramin" кешенді тыңайтқыш N- 0,5%, B -10% литр 1 250,0

147 "Biostim" кешенді тыңайтқыш N-1%, С-3%, амин қышқылдары - 6% литр 25 669,5

148 "Bio Kraft" кешенді тыңайтқыш N - 7%, C - 24% литр 2 678,5

N- 4%, P2O5 - 8%, K2O - 16%,Mg - 2%, B-

149 "Folixir" кешенді тыңайтқыш 0,02%, Cu - 0,05%, Fe- 0,1%, Mn - 0,05%, литр 1 964,5

Mo-0,005%, Zn - 0,1%

150 "Caramba" кешенді тыңайтқыш N-20%, C- 11,4% литр 669,5

151 "Calvelox" кешенді тыңайтқыш CaO-12% литр 893,0

152 "Cabamin" кешенді тыңайтқыш N- 0,5%, CaO - 12%, B - 3% литр 1 719,0

153 "Curadrip" кешенді тыңайтқыш Сu- 6,2% литр 1 875,0

154 "Carmina" кешенді тыңайтқыш N - 4%, C-20% литр 2 455,5

155 "Growcal" кешенді тыңайтқыш N - 9%, CaO - 18% литр 602,5

156 "POTENCIA" кешенді тыңайтқыш N - 10%, C - 33%, L-амин қышқылы литр 11 160,5

N - 10%, P2O5 -52%, K2O – 10%, B – 0,01%,

10-52-10 маркалы Growfert+Micro

Cu – 0,01%, Fe – 0,02%, Mn – 0,01%, Mo килограмм

кешенді тыңайтқыш

– 0,005%, Zn - 0,01%

13-6-26+8 CaO маркалы N - 13%, P2O5 -6%, K2O – 26%, CaO- 8%,

Growfert+Micro кешенді тыңайтқыш

B – 0,01%, Cu – 0,01%, Fe – 0,02%, Mn – килограмм

0,01%, Mo – 0,005%, Zn - 0,01%

15-5-30+2MgO маркалы N - 15%, P2O5 -5%, K2O – 30%, MgO - 2%,

Growfert+Micro кешенді тыңайтқыш

B – 0,01%, Cu – 0,01%, Fe – 0,02%, Mn – килограмм

0,01%, Mo – 0,005%, Zn - 0,01%

N - 15%, P2O5 -30%, K2O – 15%, B – 0,01%,

15-30-15 маркалы Growfert+Micro

Cu – 0,01%, Fe – 0,02%, Mn – 0,01%, Mo килограмм

кешенді тыңайтқыш

– 0,005%, Zn - 0,01%

16-8-24+2MgO маркалы N - 16%, P2O5 -8%, K2O – 24%, MgO - 2%,

Growfert+Micro кешенді тыңайтқыш

B – 0,01%, Cu – 0,01%, Fe – 0,02%, Mn – килограмм

0,01%, Mo – 0,005%, Zn - 0,01%

157

18-18-18+1MgO маркалы N - 18%, P2O5 -18%, K2O – 18%, MgO - 1%,

Growfert+Micro кешенді тыңайтқыш

B – 0,01%, Cu – 0,01%, Fe – 0,02%, Mn – килограмм 294,5

0,01%, Mo – 0,005%, Zn - 0,01%

N - 20%, P2O5 -10%, K2O – 20%, B – 0,01%,

20-10-20 маркалы Growfert+Micro

Cu – 0,01%, Fe – 0,02%, Mn – 0,01%, Mo килограмм

кешенді тыңайтқыш

– 0,005%, Zn - 0,01%

N - 20%, P2O5 -20%, K2O – 20%, B – 0,01%,

20-20-20 маркалы Growfert+Micro

Cu – 0,01%, Fe – 0,02%, Mn – 0,01%, Mo килограмм

кешенді тыңайтқыш

– 0,005%, Zn - 0,01%

N - 8%, P2O5 -20%, K2O – 30%, B – 0,01%,

8-20-30 маркалы Growfert+Micro кешенді

тыңайтқыш

Cu – 0,01%, Fe – 0,02%, Mn – 0,01%, Mo килограмм

– 0,005%, Zn - 0,01%

N - 3%, P2O5 -5%, K2O – 55%, B – 0,01%,

3-5-55 маркалы Growfert+Micro кешенді

тыңайтқыш

Cu – 0,01%, Fe – 0,02%, Mn – 0,01%, Mo килограмм

– 0,005%, Zn - 0,01%

N - 3%, P2O5 - 8 %, K2O – 42%, B – 0,01%,

3-8-42 маркалы Growfert+Micro кешенді

тыңайтқыш

Cu – 0,01%, Fe – 0,02%, Mn – 0,01%, Mo килограмм

– 0,005%, Zn - 0,01%

158

0-60-20 маркалы Growfert кешенді

P2O5 – 60%, K2O-20%

тыңайтқыш

килограмм 625,0

159

P2O5 -40 %, K2O – 40%, B – 0,01%, Cu

0-40-40+Micro маркалы Growfert

– 0,01%, Fe – 0,02%, Mn – 0,01%, Mo – килограмм

кешенді тыңайтқыш

0,005%, Zn - 0,01%

535,5

160 "Fosiram" кешенді тыңайтқыш

P2O5 - 35%, K2O - 20%, MgO-3%, Cu

килограмм

- 12%

3 013,5

161 "Etidot 67" кешенді тыңайтқыш В - 21% килограмм 893,0

162

"Ferromax" кешенді тыңайтқыш N-0,5%, Fe - 6% килограмм

"Ferrovit" кешенді тыңайтқыш N-0,5%, Fe - 9% килограмм

1 562,5

163 FERRO 9 Fe - 6,3000% литр 3 625,0

SO3-3,4, B-2,0000, Cu-

N-6,3, P2O5-13,2,

164 FERTYAX

2,4000, As<60 mg/kg, Cd<90 mg/kg/P2O,

литр

Cr<120 mg/kg, Hg<2 mg/kg, Ni<120mg/kg,

5 550,0

Pb<150mg/kg

165 Б маркалы Цитогумат

N-1,43%; P2O5-238 мг/кг; K2O-6,2%; Na-

5,2%; SO3-681 мг/кг; CaO-939 мг/кг; Mg-

78 мг/кг; В-71 мг/кг; Со-0,7 мг/кг; Fe-253

литр

мг/кг; Mn-25 мг/кг; Zn-71 мг/кг; Мо-28 мг/

1 517,9

кг; Cu-96 мг/кг; Al-76 мг/кг; Ba-5,5 мг/

кг; Ni-1,3 мг/кг

166 "Micrall" кешенді тыңайтқыш

MgO-9%, B-0,5%, Cu-1,5%,Fe-4%,Mn-4%,

килограмм

Mo-0,1%, Zn-1,5%

2 259,0

167 "Growbor" кешенді тыңайтқыш N-0,5%, В - 17% килограмм 848,0

168 "Microlan" кешенді тыңайтқыш B-4%, Mn-0,5%, Zn-0,5% килограмм 1 205,5

169 "Sancrop" кешенді тыңайтқыш N-1%, C-26% килограмм 5 402,0

170

"Nutrimic Plus" кешенді тыңайтқыш

0,1%, Fe-3%, Mn-4%, Zn-6%

N-10%, P2O5-5%, K2O-5%, MgO-3,5%, B-

килограмм 2 634,0

171

N-5%, P2O5-10%, K2O-20%, CaO-1,5%, MgO-

"Vittaspray" кешенді тыңайтқыш 1,5%, B-1,5%, Cu-0,5%, Fe-0,1%, Mn-0,5%, килограмм 1 830,5

Mo-0,2%, Zn-4%

Фосфор (P2O5)-18%, калий (K2O)-16%, (Р

172 АТЛАНТЕ ПЛЮС тыңайтқыш және К Калий фосфиті түрінде-КН2РО3), литр 4 241,0

салицил қышқылы, бетаиндер

173 КЕЛИК К-SI тыңайтқыш

Калий (K2O) хелаты-15%, кремний (Si2O)-

литр

10%, хелатирлеуші агент EDTA-2%

4 241,0

Органикалық зат-46,5 г/л, гумин қышқылы-

38,9 г/л, фульво қышқылы-7,6 г/л, азот-0,14г/

л,фосфор-16,7 г/л, калий-29,8 г/л, темір-312

174

"Белый жемчуг" сұйық гуминді мг/л, , кальций-5670 мг/л, магний-671 мг/л,

литр

тыңайтқыш

кобальт-0,051 мг/л, мырыш-0,23 мг/л, мыс-

2 008,5

0,30,мг/л, марганец-31,4 мг/л, молибден-0,10

мг/л, кремний-631 мг/л, құрғақ қалдық – 84

pH-7,2 ед

г/л, зола – 55,8 %,

175 KEY FEEDS IRON Темір (Fe)-15 килограмм 3 375,0

176

K-NOW

К2О-30

K-NOW

Калий (К2О)-30

литр 3 200,0

Азот (N)-20, Фосфор (P2O5)-20, Калий (Cu)-

177 MAXSOLI 20-20-20+ME

0,01, Темір (Fe)-0,02, Марганец (Mn)-0,01, килограмм 950,0

Мырыш (Zn)-0,01

178 MAX BZnFe Бор (B)-6, Мырыш (Zn)-9, Темір (Fe)-5 килограмм 3 600,0

179

KEY FEEDS ZINC

KEY FEEDS ZINC

Мырыш(Zn)-20

Zn-20

килограмм 3 200,0

180

WHITE LABEL BORON B-9

WHITE LABEL BORON

Бор (B)-9

литр 1 750,0

0,35%, Cu-0,37%; В-0,37%, Fe – 0,07%; Mn-

N-10,0%, К2О – 5,0%; MgO – 2,46%; SO3-

181 Нановит Супер

0,04%; Zn-0,21%, Мо - 0,002%; амин қышқылдар

– 2,86%; органикалық қышқыл-

литр 1 062,5

дар – 2,30%; полисахаридтер-0,00403%,

фитогормондар – 0,00046%

182 Нановит Макро

N – 11,1 %; P2O5- 4,03%, К2О – 6,47%; SO3-

0,02%, Cu – 0,01 %; В – 0,02 %; Fe – 0,02

%; Mn- 0,01 %; Zn – 0,01 %; амин қышқылдары-3,0

%; органикалық қышқыл-

литр 862,5

дар – 0,7%; полисахаридтер – 0,00388%;

фитогормондар – 0,00044%

183 Нановит Микро

N – 3,98 %; MgO – 4,53 %; SO3 – 3,91 %;

Cu – 0,51 %; В – 0,51 %; Fe – 0,60 %; Mn-

0,94 %; Zn – 0,50 %; Мо-0,002%; амин

қышқылдары – 5,19 %; органикалық

литр

қышқылдар – 5,30 %; полисахаридтер

962,5

– 0,00379 %; фитогормондар – 0,00043

%; гуминді қышқылдар – 0,25 %, фульво

қышқылдар – 0,045 %

184 Нановит Моно Бор

В-10,95 %; амин қышқылдары – 1,5 %;

полисахаридтер – 0,00368 %; фитогормондар

литр 1 125,0

– 0,00042 %

185 Нановит Моно Марганец

Mn-10,84 %; N- 2,66 %; SO3-4,41 %;

амин қышқылдары – 1,39 %; органикалық

қышқылдар – 7,20%; полисахаридтер

литр 912,5

– 0,00329 %; фитогормондар

– 0,00038 %

186 Нановит Моно Мыс

N – 5,40 %; SO3 – 2,66 %; Cu – 5,65 %;

амин қышқылдары – 2,68 %; органикалық

қышқылдар – 6,20 %; полисахаридтер

литр 812,5

– 0,00397 %; фитогормондар

– 0,00045 %

187 Нановит Моно Мырыш

Zn – 7,67 %; N – 5,41%; SО3 – 3,61 %;

амин қышқылдары – 2,78 %; органикалық

қышқылдар – 8,35 %; полисахаридтер

литр 862,5

– 0,00385%; фитогормондар

– 0,00044 %

N – 8,86 %, MgO – 0,71 %; SO3 – 0,77

%; СаО – 15,0 %; Cu-0,02 %; В – 0,04 %;

Fe – 0,21 %; Mn - 0,11 %; Zn – 0,02 %;

188 Нановит Кальцийлі

амин қышқылдары – 0,78 %; органикалық

литр 912,5

қышқылдар – 0,10 %; поли-

сахаридтер – 0,00347 %; фитогормондар

– 0,0004 %

189 Нановит Фосфорлы

N – 4,53 %, Р2О5 – 30,00 %; В – 0,51 %;

Zn – 0,51 %; амин қышқылдары – 0,08

%; органикалық қышқылдар – 4,5 %; литр 1 362,5

полисахаридтер – 0,00365 %; фитогормондар

– 0,00042 %

190 Нановит Молибденді

N – 3,34 %, SO3 – 0,25 %; В – 0,50 %; Мо

– 3,00 %; Zn – 0,50 %; амин қышқылдары

– 4,26 %; органикалық қышқылдар литр 1 262,5

– 16,5 %; полисахаридтер – 0,00417 %;

фитогормондар – 0,00048 %

191 НАНОВИТ АМИНО МАКС

N-1,7 %, MgO – 0,1 %; SO3 – 0,08 %; Cu-

0,015 %; В – 0,01 %; Fe – 0,01%; Mn-

0,02 %; Мо – 0,006 %; Zn – 0,02 %; Р2

О5–1,0 %; К2О–1,1 %, Si-0,004 %; Co – литр 2 062,5

0,004 %; амин қышқылдары – 35,0 %;

моносахаридтер – 0,1 %; фитогормондар

– 0,012 %

N – 3,0 %, Р2О5 – 18,0 %; К2О –18,0 %;

MgO–0,015 %; SO3 – 0,015 %; В – 0,022 %;

НАНОВИТ ТЕРРА 3:18:18 маркалы Cu – 0,038 %; Fe – 0,06 %; Mn – 0,030 %;

Мо – 0,015 %; Zn – 0,015 %; Si–0,015 %;

Co – 0,0015 %

N – 5,0 %, Р2О5 – 20,0 %; К2О –5,0 %;

MgO–0,010 %; SO3 – 0,010 %; В – 0,020

192 НАНОВИТ ТЕРРА 5:20:5 маркалы %; Cu – 0,040 %; ; Fe – 0,070 %; Mn – литр 837,5

0,035 %; Мо – 0,010 %; Zn – 0,010 %;, Si–

0,010 %; Co – 0,001 %

НАНОВИТ ТЕРРА 9:18:9 маркалы

N – 9,0 %, Р2О5 – 18,0 %; К2О –9,0 %;

MgO–0,012 %; SO3 – 0,012 %; В – 0,018 %;

Cu – 0,035 %; Fe – 0,065 %; Mn – 0,028

%; Мо–0,012 %; Zn – 0,012 %; Si–0,012

%; Co – 0,0012 %

193 Rooter тыңайтқышы Р2О5 -13, K2O-5, GA142-25

194 Vitalroot тыңайтқышы Р2О5 -13, K2O-5, GA142-25 литр

5 302,2

195 Tonivit тыңайтқышы P2O5-13, K2O-5, GA142-25 литр

196 Calibra тыңайтқышы

MnCl2-2,64, ZnCl2-2,17, NaOH-0,86, GA142-

литр

93,33

5 650,8

197 Starflor тыңайтқышы

MgSO4-30,10, Na2MoO4-0,06, GA142-

литр

20, B-37,11

4 400,0

198 Colorstar тыңайтқышы

MgCl2-11,41, CaCl2-7,24, MnCl2-4,83, ZnCl2-

литр

4,13, NaOH-0,55, GA142-22,81

4 500,0

199 Multoleo тыңайтқышы GA142-8,8, B-9,9 литр 4 400,0

200 Yara Tera SUPER FK 30 P2O-18,8, K2O-6,3, Na2O-5,8 литр 606,0

201 YaraVita Mantrac Pro N-3,8, Mn-27,4 литр 2 856,0

202 Изабион

амин қышқылдары және пептидтер

литр

- 62,5

4 677,2

203

Poly-Feed Формула Poly-Feed

N-12; Р2О5-45; K2O-12

12-45-12+ME

Poly-Feed Формула Poly-Feed

N-18; Р2О5-18; K2O-18

18-18-18+ME

Poly-Feed Формула Poly-Feed

N-16; Р2О5-8; K2O-24

16-8-24+ME

Poly-Feed Формула Poly-Feed

N-20; Р2О5-10; K2O-20

20-10-20+ME

Poly-Feed Формула Poly-Feed

N-10; Р2О5-52; K2O-10

10-52-10+ME

Poly-Feed Формула Poly-Feed 12-

N-12; Р2О5-42; K2O-8

42-8+3MgO+ME

Poly-Feed Формула Poly-Feed 12-

N-12; Р2О5-9; K2O-34

9-34+3MgO+ME

Poly-Feed Формула Poly-Feed 20-

N-20; Р2О5-10; K2O-10

10-10+4MgO+ME

Poly-Feed Формула Poly-Feed 18-

N-18; Р2О5-14; K2O-18

14-18+2MgO+ME

тонна 700 000,0

Суда еритін NPK тыңайтқ ыш

Poly-Feed 5.1.1. Формула: Poly-Feed N-15; Р2О5 -30; K2O-15

GG 15-30-15

Суда еритін NPK тыңайтқ ыш

Poly-Feed 5.1.1. Формула: Poly-Feed N-19; Р2О5-19; K2O-19

GG 19-19-19

Суда еритін NPK тыңайтқ ыш

Poly-Feed 5.1.1. Формула: Poly-Feed N-11; Р2О5-44; K2O-11

Drip 11-44-11

Суда еритін NPK тыңайтқыш Poly-

Feed 5.1.1. Формула: Poly-Feed Drip N-15; Р2О5-30; K2O-15; 2MgO

15-30-15+2MgO

204

Суда еритін NPK тыңайтқыш Poly-

Feed 5.1.1. Формула: Poly-Feed Drip N-19; Р2О5-19; K2O-19; 1MgO

19-19-19+1MgO

Суда еритін NPK тыңайтқыш Poly-

Feed 5.1.1. Формула: Poly-Feed Drip N-26; Р2О5-12; K2O-12; 2MgO

26-12-12+2MgO

Суда еритін NPK тыңайтқ ыш

Poly-Feed 5.1.1. Формула: Poly-Feed N-20; Р2О5-20; K2O-20

Drip 20-20-20

Суда еритін NPK тыңайтқ ыш

Poly-Feed 5.1.1. Формула: Poly-Feed N-21; Р2О5-21; K2O-21

Foliar 21-21-21

Суда еритін NPK тыңайтқ ыш

Poly-Feed 5.1.1. Формула: Poly-Feed N-8; Р2О5-52; K2O-17

Foliar 8-52-17

Суда еритін NPK тыңайтқ ыш

Poly-Feed 5.1.1. Формула: Poly-Feed N-23; Р2О5 -7; K2O-23

Foliar 23-7-23

тонна 700 000,0

Суда еритін NPK тыңайтқ ыш

Poly-Feed 6.0.1. Формула: Poly- N-16; Р2О5-8; K2O-32

Feed GG 16-8-32

Суда еритін NPK тыңайтқыш Poly-

Feed 6.0.1. Формула: Poly-Feed Drip N-14; Р2О5-7; K2O-21; 2MgO

14-7-21+2MgO

Суда еритін NPK Poly-Feed 6.0.1.

тыңайтқыш Формула: Poly-Feed N-14; Р2О5-7; K2O-28; 2MgO

Drip 14-7-28+2MgO

205

Суда еритін NPK Poly-Feed 6.0.1.

тыңайтқыш Формула: Poly-Feed N-12; Р2О5-5; K2O-40; 2MgO

Drip 12-5-40+2MgO

Суда еритін NPK Poly-Feed 6.0.1.

тыңайтқыш Формула: Poly-Feed N-16; Р2О5-8; K2O-34

Foliar 16-8-34

Суда еритін NPK Poly-Feed 6.0.1.

тыңайтқыш Формула: Poly-Feed N-12; Р2О5-5; K2O-40

Foliar 12-5-40

Еритін NPK тыңайтқыш Poly-

Feed 9.0.1. тотықтырғыш аммоний

нитратымен

N-17; Р2О5-10; K2O-27

Суда еритін NPK тыңайтқыш Poly-

Feed 10.0.1. Аммония нитратымен. N-20; Р2О5-9; K2O-20

Формула Poly-Feed GG 20-9-20

206

Biron. Түйіршіктелген тыңайтқыш.

NPK формуласы 10-10-20

N-10; Р2О5-10; K2O-20

Biron. Түйіршіктелген тыңайтқыш.

NPK формуласы 14-7-21

N-14; Р2О5 -7; K2O-21

тонна 387 500,0

207

"Калий гуматы" органоминералды

сұйық тыңайтқыш

N-156,8 мк/кг, P-50 мк/кг, К-80 мк/кг литр 1 500,0

208 Калий гуматы K2О-12 тонна 700 000,0

209 ВМ86 тыңайтқышы

MgSO4-30,10, Na2MoO4-0,06, GA142-

литр

20, B-37,11

4 400,0

210 COLORADO тыңайтқышы

MgCl2-11,41, CaCl2-7,24, MnCl2-4,83, ZnCl2-

литр

4,13, NaOH-0,55, GA142-22,81

4 500,0

211 Goteo тыңайтқышы P2O5-13, K2O-5, GA142-25 литр 5 302,2

212 Appetizer тыңайтқышы

Mn – 10,67г/л, Zn – 10,67г/л,0,GA142–

литр

995г/л

5 650,8

AryAmin F&V / АРИАМИН F&V N-6, C-23, амин қышқылы-10,5

213

N-6, C-18, MgO-1, Mn-0,5, Zn-0,5,амин литр 4 005,0

AryAmin С / АРИАМИН С

қышқылы - 7,5

214 SALIFORT К2О - 47; Р2О5 - 24 килограмм 3 678,5

215 Nano Silica NH2-15,6; SiO2-2,5 литр 6 950,0

216

Лебозол - күкірт 800 маркалы лебозол

тыңайтқышы

S - 56 литр 2 445,0

217

Лебозол - Молибден маркалы тыңайтқыш

Лебозол

Mo - 15,6 литр 19 666,0

218

Тыңайтқыш Лебозол маркасы

Zn - 39,8

Лебозол-Мырыш 700

литр 5 315,0

219

Лебозол-Кальций маркалы лебозол

тыңайтқышы

CaO - 16,8 литр 1 913,5

SICOGREEN-B Economy

N - 20%, P - 20%, K - 20%, MgO - 2% TE

SICOGREEN-P Economy

N - 10%, P - 42%, K - 10%, MgO + 3% TE килограмм 932,5

220 SICOGREEN-K Economy

N - 10%, P - 10%, K - 40%, MgO + 2% TE

SICOGREEN-L super P N - 6,5%, P - 25%, K - 6,5% TE литр 1 975,0

SICOGREEN-L Amino N - 9% амин қышқылы - 766 г/л литр 3 615,0

N-20, P2O5-20, K2O-20, MgO-2, B-0,0070,

221 NITARD GOLD 20-20-20+2MgO+TE Cu-0,0015, Fe-0,0100, Mn-0,0150, Mo- килограмм 822,5

0,0015, Zn-0,0070

TRIBOdyn Foliar Fertilizer: Lithovit CaCO3 - 60,0, CaO - 35,0, SiO2 - 12,0, MgO

Standard

- 2,0, Fe - 1,0, Mn - 0,02

TRIBOdyn Foliar Fertilizer: Lithovit CaCO3 - 60,0, CaO - 35,0, SiO2 - 12,0, MgO

Forte

- 2,0, Fe - 1,0, Mn - 0,02

222 TRIBOdyn Foliar Fertilizer: Lithovit CaCO3 - 50,0, CaO - 28,0, SiO2 - 9,0, B - 5,0, килограмм 4 500,0

Boron 05

MgO - 1,8, Fe - 1,0, Mn - 0,02

CaCO3 - 50,0, CaO - 28,0, SiO2 - 9, N

Lithovit Amino 25 - Tribodyn Foliar

total nitrogen - 3,0, MgO - 1,8, Fe - 0,5,

Fertilizer

Mn - 0,02

223

Nutriland Plus Grain кешенді тыңайтқышы

0,5%, Fe-1%, Mn-1%, Mo-0,3%, Zn-1%

N-8%, P2O5-45%, K2O-10%, B-0,5%, Cuкилограмм

1 153,5


More magazines by this user
Similar magazines