02.03.2013 Views

Roundup Bio (pdf) - Monsanto

Roundup Bio (pdf) - Monsanto

Roundup Bio (pdf) - Monsanto

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P a g e | 3

Bekämpning av ogräs i växande gröda

Ogräs som sticker upp över grödan är åtkomliga för selektiv bekämpning, via avstrykning. Ogräset bör sticka minst 10 cm över

grödan.

Bekämpning av ogräs i fruktodlingar

Besprutning görs på försommaren fore fruktsättningen eller på hösten efter fruktplockningen. Avstrykningsmetoden eliminerar risken

för vindavdrift och kan ske under hela fruktsäsongen. Fruktträdens

grenar och blad får under inga omständigheter träffas av sprutvätskan eller avstrykningsredskapet.

Bekämpning av icke önskvärd vegetation

T. ex i plantskolor, i trädgårdar och parker, på ängs- och hagmark, på industriområden, gårdsplaner, banvallar och allmänna platser

Behandling ska göras på ett sådant sätt att det inte finns risk för ytavrinning till ytvatten och/eller dagvattenbrunnar.

Bekämpning kan ske genom besprutning eller avstrykning. Skydda önskvärd vegetation.

Skog

För kemisk bekämpning av lövsly på skogsmark krävs dispens från skogsvårdsstyrelsen (Se SFS 1983:428)

Skogsplantering på åkermark

Bekämpning av lövsly samt icke önskvärd gräs- och örtvegetation.

A) Före plantering se Stubb/träda/vall.

B) Efter plantering kan bredsprutning på barrträdsföryngring endast ske om planteringen är minst några år gammal. Behandlingen

bör ske i augusti-september, medan ogräset fortfarande är grönt, och årsskotten har blivit förvedade.

Lövskog och energiskog

Vid behandling efter plantering måste sprutning göras avskärmad eller som avstrykning.

Behandling av stubbar

Hela stubben besprutas eller penslas med 2 - 3 %-ig sprutvätska (2 - 3 dl Roundup Bio I 10 liter vatten). Kan utföras hela året med

undantag av savningsperioden.

Optimala betingelser

För att nå optimal effekt med de lägre dosalternativen krävs optimala betingelser

* Torra plantor

* God tillväxt, 3 - 4 gröna friska blad

* Regnfri period 6 timmar efter behandling.

* Hög relativ fuktighet

* Dagstemperatur 15 grader

* Sprutning på förmiddagen

Vattenmängd och vätmedel

Generellt 50 - 200 l / ha.

Vid låga doseringar under 2 l/ha max 150 l.

Vätmedel skall endast tillsättas när koncentrationen understiger 2 % vilket är då det är mer än 50 l vatten per 1 L Roundup Bio.

Vätmedelstillsats är 0,3 l/ha.

M + R TEKNIK

M + R TEKNIK är en metod för att förbättra kvickrotseffekten i höstvete, rågvete och vårvete. Grödan behandlas med 18,75 g

Monitor/ha + vätmedel på våren, kvickroten blir kraftigt hämmad i sin utveckling, och därigenom lättare att bekämpa med Roundup

Bio.

Rekommendation:

Behandling av kvickroten kan ske så fort som det råder goda tillväxtbetingelser. Om det råder torka är vickroten ej i tillväxt och

behandling bör ej utföras. Kvickroten skall ha 3 - 4 utvecklade blad, halm och skörderester får ej täcka plantorna (läs optimala

betingelser). Jordbearbetning m.m. se -Almänt om Roundup Bio.

Dosering se tabell.

Dosering: Roundup Bio 1,5 - 2,0 l + vätmedel/ha.

Tillsats av nonjoniskt vätmedel bestäms av vattenmängd som skall användas per hektar. Se nedanstäende tabell.

Roundup Bio Dosering/ha 50 100 150 200

1 l / ha 0.3 0.5 0.7

2 l / ha 0.3 0.5

3 l / ha 0.3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!