26.09.2013 Views

38 naturreservat och en nationalpark

38 naturreservat och en nationalpark

38 naturreservat och en nationalpark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sandviol Ca 5 cm.

Sällsynt växt som

blommar i maj-juni.

Finnögontröst Ca 20

cm starkt hotad växt

som blommar i augusti.

Blåsuga Ca 10 cm

hög. Blommar i majjuni.

Kattfot Ca 10 cm hög.

Blommar mest i juni.

Har minskat mycket.

Tvåblad Ca 40 cm hög

sällsynt orkidé som

blommar i juni-juli.

Fältgentiana 5-20 cm

hög sällsynt växt som

blommar i juli.

Slåtterfibbla Ca 40

cm hög växt med

blomning i juli.

Brudsporre 20-30 cm

hög orkidé som blommar

i juni-juli.

Humlorna hör till ängsmarkens viktigaste pollinatörer – spridare av pollen mellan blommor.

Bandningen gör dem lätta att känna igen. Här de sju vanligaste arterna.

Blåklockshumla Hushumla Ljus jordhumla Stenhumla Trädgårdshumla Åkerhumla Ängshumla

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!