13.07.2020 Views

Mysteriedrama av Rudolf Steiner

Program för 10 okt 2020

Program för 10 okt 2020

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

10/10

Lördag 14 00 – 21 15

INVIGNINGENS

PORT

14.00 – 16.00 Bild ett, två och tre

16.00 – 16.45 Paus (kaffe/te)

16.45 – 18.45 Bild fyra, fem, sex och sju

18.45 – 20.15 Paus (kvällsmat)

20.15 – 21.15 Bild åtta, nio tio och elva

ETT MYSTERIEDRAMA BJUDER IN TILL MÖTE MELLAN KONSTERNA

Den 10 oktober 2020 uppför Järna dramagrupp Rudolf Steiners

första mysteriedrama Invigningens port i regi av Paul Klarskov och

med musik av Lennart Nilo.

Rudolf Steiner skrev mellan 1910 och 1913 sina fyra mysteriedramer

som uppfördes i samband med antroposofiska sommarkonferenser

i München.

Nu spelas dramerna världen över i många olika länder och på

många olika språk.

Järna dramagrupp har arbetat med mysteriedramerna sedan 2010

och spelat dem i Kulturhuset i Ytterjärna sedan 2013 i samband med

årliga sommarkonferenser.

Mysteriedramerna väcker många frågor genom sitt innehåll men

även sin konstnärlig gestaltning med regi och scenografi, belysning,

musik, eurytmi, tal - och skådespelarkonst.

Det finns även en rad anvisningar av Rudolf Steiner i samband med

konsternas utövande och dramernas framförande som vill bli prövade

av vår tids medvetenhet!

Paul Klarskov är verksam på Marjatta i Danmark och har varit

mångårig medarbetare på scenen i Goetheanum berättar om sitt

regiarbete.

Lennart Nilo har komponerat musiken och framför den på piano.

FOTON: MATS-OLA OHLSSON OCH KENT HOLMSTRÖM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!