İndirmek İçin Tıklayınız.. - Marmaris Belediyesi

marmaris.bel.tr

İndirmek İçin Tıklayınız.. - Marmaris Belediyesi

T.C.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2011 YILI

İDARİ FAALİYET RAPORU

0

MARMARİS BELEDİYESİ

2011

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

SUNUŞ

01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu İdarelerince

Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11.m maddesinin (1) fıkrasının

“idare faaliyet raporu; birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını

gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır” hükmü ile aynı yönetmeliğin 18. ve 19.

maddesi gereğince Belediyemize ait 2011 yılı için hazırlanmış olan İDARE FAALİYET

RAPORU ve ayrıca üst yönetici olarak yetkim dahilinde düzenlemiş olduğum ÜST

YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ilişikte sunulmuştur.

Arz ederim 27/03/2012

1

Muhammet Ali ACAR

Marmaris Belediye Başkanı


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

İÇİNDEKİLER Sayfa No

Sunuş 1

1- GENEL BİLGİLER 3

A-Misyon ve Vizyon 3

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3

C-İdareye İlişkin Bilgiler 5

1-Fiziksel Yapı 5

2-Örgüt Yapısı 12

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 12

4-İnsan Kaynakları 13

5-Sunulan Hizmetler 15

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 34

2-AMAÇ VE HEDEFLER 37

A-İdaremizin Amaç ve Hedefleri 37

3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 39

A-Mali Bilgiler 39

B-Performans Bilgileri 39

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 39

4-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 109

A-Üstünlükler 109

B-Zayıf Yönler 109

C-Değerlendirme 110

5-ÖNERİ VE TEDBİRLER 113

2


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

l- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON ve VİZYON

1) Misyon : Yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak, Marmaris halkının ve bir turizm

merkezi olan ilçemizde tatilini geçirmekte olan yerli-yabancı konukların çağdaş bir kent

ortamında, temiz, düzenli, güvenli şekilde yaşam sürdürmesi ve tatil yapmasını sağlamak.

2) Vizyon : Belediyemizin vizyonu; halka ve turiste en iyi şekilde hizmet veren ve

çağdaş belediyecilik anlayışına sahip personeli ile belediyemizi, hizmet kalitesini sürekli

arttıran bir yerel yönetim kuruluşu haline getirmektir.

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin görev ve sorumlulukları:

5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesine göre, Belediyemizin görev ve

sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

Belediyemiz, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma

ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut;

kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve

beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir

veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili

her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla

bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden

inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli

desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı

müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla

ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin

ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediyemizin hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle

sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun

yöntemler uygulanır.

Belediyemizin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin yetkileri:

5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 15.maddesine göre, Belediyemizin yetkileri aşağıdaki

gibidir;

a) Kent sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her

türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

3


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

b) Kanunların belediyemize verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya

ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyemize ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma

paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk

hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini

yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak;

atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,

kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı

sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve

mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya

kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili

mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin

gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla

tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini

ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Kentimizde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla

izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların

faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda

maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı

malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer

işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve

hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre

kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

4


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma

araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;

durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park

yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyemize

verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi.

Belediyemiz, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve

İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla

devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat

vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci

maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının

su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz

almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun

karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi

geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı

dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediyemiz, kent sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini

tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediyemiz mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları

hakkında da uygulanır.

Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve

kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim

ve harç gelirleri haczedilemez.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1) Fiziksel Yapı: Belediyemiz ana hizmet binası, Çıldır Mahallesi, Atatürk Caddesi,

No: 38 adresinde bulunmakta olup, bodrum+3 kattan oluşmaktadır. Bodrumu 340 m2., zemin

katı 1245 m2., birinci katı 485 m2., ikinci katı da 485 m2. olmak üzere toplam 2555 m2.

kullanım alanına sahiptir. Belediyemizin zemin katının bir kısmını da Marmaris Çevre

Koruma Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliği (Mariç-Belbir) kullanmaktadır.

Belediyemizin kullandığı toplam oda sayısı ise 37’dir.

5


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Taşınmaz malları (arsaları) ve gelir getiren işyerleri: Belediyemize ait aşağıda

listede belirtilen toplam 87.170,71 m 2 arsa taşınmazı mevcuttur.

Bunlara ilaveten Belediyemizin taşınmaz mallarından ;

a) Kira geliri elde edilen taşınmazlar :

Ø 97 Adet dükkan

- Bedesten İş Merkezi 26 adet dükkan - 12 adet boş, toplam 38 adet dükkan

- Belediye Otogarı 29 adet dükkan

- Belediye Hal Binası 21 adet dükkan

- Belediye İş Hanı 14 adet dükkan - 19 adet boş,toplam 33 adet dükkan

- Orta Çarşı 5 adet dükkan

- Sarıana Mahallesi 1 adet dükkan

- Huzurevi binasında ofis 1 adet dükkan

Ø 36 Adet ATM alanı

Ø 10 Adet büfe

- Atatürk Caddesi 6 adet büfe

- Sekine Evren Parkı 1 adet büfe

- Eşref Girginç Parkı 1 adet büfe

- Ilıca Parkı 1 adet büfe

- Halil Türkmen Parkı 1 adet büfe

Ø 3 adet Tuvalet

Ø 2 adet Halı Saha

Ø 1 adet Yat Çekek Yeri

Ø 1 adet Çay Ocağı

Ø Kapalı Pazaryeri (Kafeterya, 3 adet satış ünitesi ve Tuvalet)

Ø Kent Mobilyaları (Billboard, Raket vs.)

Ø Şehiriçi Otopark alanları

Ø Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu

Ø Yüzme Eğitim Merkezi

Ø Erkan Işıksal Spor Tesisleri

b) Belediyeye ait diğer taşınmazlar

Ø Sosyal Tesisler:

- Anfi Tiyatro

- Dinlenme ve Huzurevi

Ø Şehir Mezarlığı 1 adet yaklaşık 25.500 m2

Ø Pazaryeri 1 adet 2 katlı

Ø Mezbaha 1 adet

Ø Makine Araç Parkı 1 adet

Ø Belediye Otogarı 1 adet

6


SIRA

NO

VASFI HALİ HAZIR DURUMU VE

BULUNDUĞU YER

BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL ARSA m2'si HİSSE

1 ARSA BOŞ ARSA TEPE(SARIANA) 17 132 34 45,53

2 ARSA BOŞ ARSA TEPE(SARIANA) 17 132 33 47,41

3 ARSA BOŞ ARSA TEPE(SARIANA) 17 126 211 184,89

4 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 126 214 301,07

6 ARSA BOŞ ARSA TEPE(20.SOK. MARİNA

İŞYERİ

17 131 18 1351,00

7 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 127 241 190,90

8 ARSA SPOR SAHASI ALTI TEPE(SARIANA) 17 131 133 4925,00

9 ARSA BOŞ ARSA TEPE(SARIANA) 17 131 131 -

10 ARSA PARK YAPILAN YER TEPE(SARIANA) 16 163 291 772,00

11 ARSA ORMAN İŞL.MÜD.BAHÇESİ KEMERALTI 1 138 135 182,00

12 ARSA SULTANHAN İÇİ KEMERALTI 12 23 8 16,73

13 ARSA SUARKI KEMERALTI 16 163 310 64,09

14 ARSA PARK YAPILAN YERİN BİTİŞİĞİ TEPE 16 163 258 48,00

15 ARSA SU KUYUSU(SANAYİ GİR.) TEPE 14 86 75 750,00

16 ARSA PARSEL İÇİNDE HİSSE TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D 311 4 879,00 Hisse 203 m2

17 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D 320 1 1506,00 12/1506

18 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D 322 1 2640,00 19/2400 Hisse

19 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D 326 1 259,00 4/259

20 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D 327 1 706,00 7/706

21 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D 331 1 1657,00 56/1657

22 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D 333 1 606,00 5/606

23 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D 337 2 489,00

24 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D 339 1 84,00 4/84

25 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L4A 343 3 800,00 TAM

7


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

26 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L4A 346 1 1011,00

27 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L4A 321 1 630,00 7/630

28 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1C 374 3 37/470Hisse

29 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1C 376 7 100/1163

30 ARSA İYİLİKTAŞ KAYALIK KEMERALTI 1 138 211 8232,00

31 ARSA ESKİ SANTRALİN OLDUĞU YER KEMERALTI 9 140 47 449,00

32 ARSA TÜRKAN SAYLAN PARKI KEMERALTI 7 146 485 1657,00

33 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 247 447,18

34 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 195 46,00

35 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 245 33,84

36 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 249 2225,56

37 ARSA İSKELE KEMERALTI 11 2 1 880,00

38 ARSA AMFİ TİYATRO YANI KEMERALTI 6 165 46 1000,00

39 ARSA HÖYÜK TEPESİ KEMERALTI 6 165 46 37453,00

40 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI 6 168 12 267,00

41 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI 6 169 13 687,00

42 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI 6 287 43 22371,00

43 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 7 325,00

44 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 8 335,00

45 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 9 401,00

46 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 17 307,00

47 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 18 311,00

48 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 19 415,00

49 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 20 515,00

50 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 21 586,00

51 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 22 572,00

52 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 23 381,00

53 ARSA TERSANEDEKİ PARKYERİ TEPE 18 203 205 238,00

54 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 411 2 65,00

55 ARSA TM 4'ÜN YERİ KEMERALTI 3 288 463 790,00

56 ARSA ARKEOLOJİK PARK KEMERALTI 1 138 109 2100,00

57 ARSA HALICI OTEL YANİ

(Yol ve Dereiçi)

KEMERALTI 1 138 96 489,00

8


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

58 ARSA DRH YANI TEPE 17 134 16 1227,7/M2

59 ARSA TRİBÜN ALANI TEPE 16 51 51 1130,60

60 ARSA BOŞ ARSA TEPE 13 44 228 44,11

61 ARSA BOŞ ARSA TEPE 13 44 231 23,38

62 ARSA KALEDE PARK YERİ TEPE 19 72 77 1090,16

63 ARSA 1.NOLU SAĞLIK OCAĞI İÇİ KEMERALTI 9 11 54 261,42

64 ARSA TM3'ÜN YERİ KEMERALTI 7/1 185 457 1150,00

65 ARSA SARIANA (KUYU) TEPE 16 51 5 77,00

66 ARSA SARIANA YENİ TRAFO YERİ TEPE 17 131 122 157,00

67 ARSA KENT MEYDANI KEMERALTI 1 138 311 1649,34

68 ARSA KENT MEYDANI KEMERALTI 1 138 268 168,00

69 ARSA KENT MEYDANI KEMERALTI 1 138 312 2389,75

70 ARSA KENT MEYDANI KEMERALTI 1 138 285 71,00

71 ARSA KENT MEYDANI KEMERALTI 1 138 31 992,00

72 ARSA KENT MEYDANI TEPE 14 86 77 400,00

73 ARSA TEDAŞ TRAFO YERİ KEMERALTI 1 138 164 1874,00

74 ARSA BAĞLIİÇİ KEMERALTI 31LIB 353 3 100/641hisse

75 ARSA BAĞLIİÇİ KEMERALTI 31LIC 355 1 246/740 hisse

76 ARSA MEZARLIK KAVŞAĞI KEMERALTI 3-4-6 286 417 122/358 hisse

77 ARSA MEZARLIK KAVŞAĞI KEMERALTI 3-4-6 286 418 171/348 hisse

78 ARSA AÇIK PAZARYERİ KEMERALTI 4 136 123 1804,00

79 ARSA KARADENİZ OTELİ KEMERALTI 2 192 235 629,00

80 ARSA BELEDİYE HİZMET BİNASI KEMERALTI 2 192 107 1739,00

81 ARSA SARIANA TEPE 17 127 241 1909,00

82 ARSA SARIANA MUHTAR BİNASI TEPE 17 126 205 124,50

83 ARSA HUZUREVİ TEPE 17 134 11

84 ARSA AÇIK PAZARYERİ KEMERALTI 2 230 284 474,00 57/128 hisse

85 ARSA AÇIK PAZARYERİ KEMERALTI 4 230 287 2709,00 16152/16377

hisse

86 MESKEN EMEK YAPI KOOP. DAİRE TEPE 17 131 114 7194,00 1/72 hisse

87 DÜKKAN ÇAĞDAŞ MARMARİS BİNASI TEPE 18-20 203 301 864,00 26/1728 hisse

88 MESKEN ÇAĞDAŞ MARMARİS BİNASI TEPE 18-20 203 301 864,00 60/1728 hisse

89 DÜKKAN MENZİLHANE SULTANHAN KEMERALTI 12 23 8 16,73 TAM

9


Belediyemize ait araçların listesi aşağıda gösterilmiştir:

MÜDÜRLÜK ARAÇ SAYI

BAŞKANLIK MAKAMI Binek araç (Makam Aracı) 1 adet

10

Motosiklet 1 adet

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kamyon 3 adet

Kamyonet 6 adet

Otobüs 1 adet

Traktör 3 adet

İş Makinası - 955 Paletli 1 adet

İş Makinası - Silindir 1 adet

İş Makinası - Forklift 1 adet

İş Makinası - CJB - 2 1 adet

Panelvan 1 adet

Binek araç 1 adet

Motosiklet 5 adet

YAT LİMANI ZABITA OFİSİ Motosiklet 1 adet

Akülü valiz taşıma aracı 1 adet

Akülü yolcu taşıma aracı 1 adet

Eşya taşımakta kullanılan el

arabası

5 adet

Bisiklet 5 adet

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Motosiklet 1 adet

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çöp kamyonu 8 adet

Açık kasa kamyon 3 adet


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Vakumlu yol süpürge aracı 2 adet

11

Traktör 3 adet

Yıkama aracı 1 adet

Kepçe 1 adet

Motorsiklet 3 adet

Binek araç 1 adet

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Kamyonet 1 adet

Tanker 1 adet

Traktör 1 adet

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye aracı 2 adet

Su tankeri 1 adet

Kurtarma aracı (minibüs) 1 adet

Cenaze aracı 1 adet

Binek araç 1 adet

Motosiklet 3 adet

BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER Binek araç 1 adet

Motosiklet 2 adet

VETERİNER İŞLERİ Et taşıma aracı

(soğutma üniteli kamyonet)

1 adet

Hayvan nakil aracı (kamyonet) 1 adet

Motosiklet 1 adet

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Motosiklet 4 adet


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Kamyonet 2 adet

12

Motosiklet 9 adet

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ Motosiklet 1 adet

DİNLENME VE HUZUREVİ Motosiklet 1 adet

2) Örgüt Yapısı: 22 Şubat 2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve

Standartlarına Dair Yönetmelik ve 31 Mayıs 2009 gün ve 27244 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe

göre 2011 yılı içerisinde; Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri

Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik

İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat

ve Denetim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol

Müdürlüğü, Belediye Tabipliği, Hukuk İşleri, Yat Limanı ve Garaj birimlerinde Belediyemiz

bünyesinde, 73 adet memur, 144 daimi işçi, 5 adet geçici işçi, 6 adet sözleşmeli personel ile

çalışmalarını yürütmüştür. 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümlerine istinaden;

memurlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, işçiler ise 4857 Sayılı İş Kanunu’na ve

Belediye İş Sendikası ile yapılmış olan Toplu İş Sözleşmesine göre çalıştırılmış ve onlar için

bu kanunlar uygulanmıştır.

3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 2011 Yılında çağımızın gereklerinden olan bilgisayar

sisteminde,

2003 z-server 1 adet

Lunix server 1 adet

Bilgisayar (kasa) 75 adet

15" crt monitor 2 adet

17" crt monitör 5 adet

15" lcd monitör 8 adet

17" lcd monitör 15 adet

18,5" lcd monitör 3 adet

19" lcd monitör 30 adet

21" lcd monitör 4 adet

22" lcd monitör 2 adet

Laptop (dizüstü bilgisayar) 7 adet

32" lcd tv 1 adet

105” lcd tv 1 adet

A4 Yazıcı 42 adet

A3 yazıcı 6 adet

A4 tarayıcı 1 adet

A3 tarayıcı 5 adet

A4 tarayıcı+fax+fotokopi 5 adet

Fotokopi cihazı 3 adet

Faks 3 adet

Adsl modem 6 adet

Projeksiyon cihazı 3 adet

Dijital Fotoğraf makinesi 4

Hd dijital video kamera 1 adet

Video kamera 2 adet

Video kayıt cihazı 2 adet

32" crt tv 1

kullanılmış, böylece Belediyemizin işleri geçmiş yıllara göre daha kolay ve daha kısa sürede

yapılmıştır.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

4) İnsan Kaynakları: Yukarıdaki örgüt yapısı bölümünde de bahsedildiği üzere 2011 yılı

içerisinde Belediyemizde 73 memur, 144 daimi işçi, 5 geçici işçi ve 6 sözleşmeli personel

olmak üzere toplam 228 kişi çalışmış olup, bu personelimize ait bilgiler aşağıdaki

Tablo – 1, 2, 3 ve 4’de gösterilmiştir.

Belediyemizde 2011 yılı içerisinde İş Kanunu hükümleri doğrultusunda 8 özürlü,

3 eski hükümlü personel çalıştırılmıştır.

Tablo – 1 Belediyemizde 2011 yılı içerisinde görev yapmış olan personelin statü durumu

STATÜSÜ BAYAN ERKEK

Memur 20 53

Daimi İşçi 16 117

Geçici İşçi - 5

Eski Hükümlü İşçi - 3

Özürlü İşçi 1 7

Sözleşmeli Personel 3 3

Toplam 40 188

Tablo – 2 Belediyemizde 2011 yılı içerisinde görev yapmış olan personel bilgileri.

13


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

STATÜSÜ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE VE DENGİ

OKUL

14

YÜKSEK

OKUL

ÜNİVERSİTE TOPLAM

Memur 1 8 34 11 19 74

Daimi İşçi 86 14 31 5 8 144

Geçici İşçi 1 - 4 - - 5

Sözleşmeli

Personel

- - - - 6 6

Toplam 88 22 69 16 33 228

Tablo – 4 Belediyemizde 2011 yılında emekli olan, istifa eden, tayinle giden, tayinle gelen,

işi fesh edilen personel çizelgesi

.

Tablo – 3 Belediyemizde

2011 yılı içerisinde görev

yapmış olan personel

bilgileri

STATÜSÜ EMEKLİ İSTİFA TAYİNLE TAYİNLE GELEN İŞİ FESH

GİDEN

EDİLEN

Memur 3 - 2 - -

Sürekli işçi 12 1 - - -

Geçici işçi - - - -

Sözleşmeli personel - - - - -

Toplam 15 1 2 - -


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Sunulan Hizmetler:

Yazı İşleri Müdürlüğü

a) Belediyeye gelen ve belediyeden giden her türlü evrakın teslim alınması,

kayıtlarının yapılması, tasnifi; ilgili birim, makam, kurum ve kuruluşlara imza veya zimmet

karşılığı dağıtımlarının sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Belediyeye gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Belediye Başkanı ve Belediye

Başkan Yardımcılarına sunulmasını sağlamak.

c) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile

belirlenen resmi yazışma düzeninin uygulanmasını sağlamak.

ç) Belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili mevzuattan, Başkanlık tarafından uygun

görülenlerin ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak.

d) Mahalli İdareler yazışma kodlarına ilişkin genelge hükümleri doğrultusunda,

birimlerin kod dizin listelerini takip etmek ve güncellemekle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

e) Üst makamlarca uygun görülen her türlü yazışmayı yapmak.

f) Genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve geliştirilmesine

yönelik çalışmalarda bulunmak.

g) Belediye Encümeni ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

h) Belediye Meclisi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Belediye Meclisi İhtisas Komisyonu raporlarının, Başkanlık önergelerinin geldiği

birimler tarafından, zamanında yazılıp hazırlanmalarını takip etmek.

i) Belediyenin insan kaynaklarının atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük

işlemlerini yapmak.

j) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik,

verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının

bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını

sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak.

Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve

taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol

yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.

k) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve

kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt,

kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için

gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

15


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Mali Hizmetler Müdürlüğü

a) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve

sonuçlandırmak.

b) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak ve bütçe işlemlerini

gerçekleştirmek.

c) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı belediye Gelirleri Kanunu ve diğer

yazılı hukuk kurallarından kaynaklanan belediyemize ait vergi, resim, harç,

harcamalara katılma payı, para cezaları, kira, hizmete ait alacaklar, şartlı ve şartsız

bağışlar ile her türlü öz kaynaklardan sağlanan belediye alacaklarının ilgili yasalar

çerçevesinde takip ve tahsilini sonuçlandırmak.

ç) Ön mali kontrol görevini yürütmek.

d) Muhasebe kayıtlarını tutmak, denetime hazır hale getirmek.

e) Kesin hesabı çıkarmak, Marmaris Belediye Meclisi’ne sunulması için gereken iş

ve işlemleri yapmak.

f) Üçer aylık dönemler halinde mizanları Maliye Bakanlığı’na sunmak.

g) İdarenin Mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin

kayıtları tutmak ve ihale edilecek taşınmaz işlemlerini takip etmek.

h) İdarenin Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak.

ı) Belediye bütçesini hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe yapmak, bütçe kayıtlarını

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü yönetmeliğine göre hazırlamak.

i) Kamu İhale Kanunu hükümlerine ve merkezi yönetim harcama belgeleri

yönetmeliğine göre harcama yapılmasını sağlamak.

j) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirme ve bunların

raporlarını sağlamak.

k) İç ve dış denetime tüm belge, kayıt, bilgi ve defterleri sunmak üzere hazırlamak.

l) Mali işlerle ilgili düzenlenecek beyannameleri düzenlemek ve ilgili kuruma

zamanında sunmak.

m) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

n) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgiliye

vermek veya göndermek.

o) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığın, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama

yetkilisi ilk üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde

belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

16


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

ö) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları,

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe

düzenlemeleri ve bu Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri

tarafından yapılır.

p) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince

hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe

kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle

görevli ve sorumludur.

r) Muhasebe yetkilileri Taşınır Mal Yönetmeliğindeki görevleriyle ilgili

sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere

uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı

Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü – Evlendirme Memurluğu

a) 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin

Yönetmelik ve İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde işyerlerini ruhsatlandırmak.

b) Evlenmek için Belediyemize başvuran çiftlerin mevzuat gereği istenen belgeleri

tam olarak getirmeleri halinde nikâh işlemlerini ve Belediye Başkanının verdiği yetki ile

nikah akitlerini yapmak.

c) 5393 Sayılı Belediye yasasının 15. maddesinin (p) bendi ve ayrıca Bakanlar

Kurulunun 2003/6259 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar

Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı uyarınca gerekli iş ve işlemleri

yapmak, ilgili konu ve evrakları Belediye Encümenine sunmak.

ç) Marmaris Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerini uygulamak,

ilgili konu ve evrakları Belediye Encümenine sunmak.

Belediye Tabipliği

a) Belediyemizde çalışan memur ve işçiler ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk,

anne ve babalarının hasta muayene ve diğer sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerini yapmak,

b) Defnedilecek olanlar için defin ruhsatı vermek,

c) Esnafların portör muayenelerini yaptırmak ve denetlemek,

ç) Belediyemiz huzurevinde kalanlara sağlık hizmeti sunmak,

d) Gayri sıhhi müesseselerin denetimini yapmak,

17


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Huzurevi

a) Kuruma yapılan başvuruları değerlendirip, görüşme ve sosyal incelemeleri yapmak,

raporu yazmak ve onaylanmak üzere Belediye Encümenine göndermek.

b) Kuruma başvuran yaşlılara yaşlılık dönemleri, gelecekleri ile ilgili danışmanlık

yapmak, yardımcı olmak.

c) Geriatrik Sosyal Hizmet’le ilgili yaşlı nüfusa sosyal-kültürel-sanatsal etkinlikler

düzenlemek.

d) Huzurevinde önemli gün ve haftaları kutlamak.

e) Marmaris’te yaşayan, kitaba, kültüre, sanata meraklı yaşlıların kütüphane ortamında

buluşmasını sağlamak.

f) Yaşlılığın topluma değer katan, üretken olabilen, birikim ve deneyimler sunabilen

hazine olduğunu göstermek.

Zabıta Müdürlüğü

- Görevleri

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını

sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine

getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut

diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan

görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak

ve sonuçlarını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin

gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak,

tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı

hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve

encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri

yapmak.

18


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan

çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri

yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu

konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek;

sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim

masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin

kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme

suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını

önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre

çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve

Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara

verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve

kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya

harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde,

kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı

Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna

göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker

Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu

beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen

yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları

içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin

58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında

Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve

Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan

sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su

baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

19


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili

yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü

aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek,

damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini

kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin

Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili

mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında

korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı

materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin

vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki

Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı

olmak.

23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine

getirmek.

24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek,

kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara

uğratılmalarına meydan vermemek.

25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili

emirlerini yerine getirmek.

26) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili,

ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden,

kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde

tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu

olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak

tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır

kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.

27) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve

kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt,

kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için

gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen İşleri personeliyle birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre

belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların

20


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve

tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani

olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek,

yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli

tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak

belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında

kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya

meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde

yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa

göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz

define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve

5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin

uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele

yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci

fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence

yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp

kutusu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış

yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından

yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince

yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani

olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması

hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve

yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil

sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban

kesilmesini önlemek.

21


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre

ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak

şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak

düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine

getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili

yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin

görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak,

yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı

olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan

ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe

şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların

hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere,

zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda

üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde

nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

ç) Trafikle ilgili görevleri;

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye

sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için

belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde

işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri

ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol,

cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri

ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca

uygun görülenleri yürütmek,

5) Belediyece yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

6) Belediyece dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman

tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

22


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

d) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin

gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç

kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

e) Yat Limanı ile ilgili görevleri;

1) Yat limanında temizlik, düzen, güvenlik ve hizmetler ile hizmetliler arasında

koordinasyonu sağlamak.

2) Yat Limanı Yönetmeliğinin öngördüğü görevleri yapmak ve tedbirler almak.

3) Yatların limana girişi, bağlama, kalış ve limandan çıkışları düzenlemek.

4) Olağanüstü hallerde ve gerektiğinde yatları bağlama yerlerinden uzaklaştırmak.

5) Limanda huzur, düzen ve emniyeti bozan yatlar ve kişileri uyarmak, uymayanların

yat limanı dışına çıkarılmalarını sağlamak. Liman dışına çıkarılmasına karar verilen yatlar

için, uygulamadan önce liman başkanlığına bilgi vermek.

6) Belediye Meclisince belirlenen fiyat tarifesine uygun olarak tahakkuk ettirilen

ücretleri ödemeyen yatlara verilen hizmeti kesmek, ilgili kuruluşlarla görüşülerek gerekli

işlemleri yapmak.

7) Denizin temizliği için sürekli olarak kontrolleri yapmak, su yüzeyinde bulunan çöp

ve atıkları toplayarak çöp araçlarına vermek.

8) Kıyı deniz dibinde bulunan çöplerin (cam, şişe vb.) toplanmasını sağlamak.

9) Limana bağlı yada demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak

temizlenmesini engellemek.

10) Yat limanında bağlı teknelerden kabul edilecek evsel nitelikli atık (pis su ) suların

görevli denetiminde standart bağlantı flenci ile bağlı bulunduğu kanalizasyon sistemine

vermek.

11) Liman içerisinde bulunan gemi ve benzeri deniz araçlarının bakımı esnasında

gürültülü çalışmalarına ve yüksek sesli müzik yayını yapmalarına izin vermemek.

12) Gemi ve teknelerdeki petrol ve petrol türevli atıkların (sintine suyu, slaç, atık yağ )

atık yağ ve atık sintine tanklarına toplanmasını sağlamak.

23


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Yetkileri

Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının

yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden

kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri

bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım

uygular,

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında

adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri

ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal

edenleri men eder,

e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip

geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde

teşhir edilerek satışını önler,

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve

yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar

veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi

umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen

materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan

bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha

eder,

h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını

sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü

dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve

panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur,

uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

Sorumluluğu

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve

emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine

getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

24


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Veterinerlik Hizmetleri

a) 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun uygulanmasını sağlamak.

b) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun uygulanmasını sağlamak.

c) Mezbaha hizmetini sunmak.

ç) Gayrisıhhi işletmeleri denetlenmek.

d) Alıkonulan gıdalar hakkında karar vermek, imhada bulunmak.

e) Başıboş kedi ve köpekleri yakalanmak, kısırlaştırılmak ve aşılarını yapmak.

f) Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde barındırılan köpeklerin bakımı, muayene ve

tedavilerini yapmak.

g) Belediye mezbahasında hijyenik ortamda küçük ve büyükbaş hayvanların kesiminin

yapılmasını ve nakliyesini sağlamak.

h) Gıda mevzuatına uygun sağlık denetimlerini yapmak.

ı) Hayvan sevkiyatları ile ilgili olarak Menşe Şehadetnamesi hazırlanması.

i) Başıboş hayvanlarca ısırılma, tırmalanma vakalarında kuduz şüpheli hayvanları 10

gün müşahede altında tutmak, müşahede sonu sağlık raporu hazırlayarak ilgili kuruma bilgi

vermek.

j) Yakalanan seyyar satıcılardan alıkonulan gıda maddeleri hakkında karar vermek,

imhası gerekenlerin imhalarında hazır bulunmak.

k) Gıda maddeleri üreten ve satış yapan işyerlerinin diğer birimlerle (Belediye Tabibi,

Gıda Mühendisi, Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce) belli periyotlarla

denetlenmesi.

l) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik,

verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının

bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını

sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak.

Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve

taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol

yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.

m) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve

kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt,

kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için

gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

25


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Temizlik İşleri Müdürlüğü

a) Marmaris Belediyesi katı atık yönetim planını yapmak veya yapılmasını sağlamak.

b) Çevre ve körfez kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemlerin

alınmasını sağlamak.

c) Çöplerin toplanması, taşınması ve düzenli depolama sahasına nakli işlemini yapmak

veya yaptırmak.

ç) Çöp konteynırlarının yıkanması ve bakım işlerini yapmak.

d) Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek; bunun için gerekli tesisleri

kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

e) Bahçe ve budama atıklarının toplanmasını ve taşınmasını sağlamak.

f) Dere ve kanalların, kapalı tentelerin temizliklerini yapmak.

g) Sahil bandının temizlenmesi işleri yapmak.

h) Gerektiğinde yolların, meydan ve heykellerin temizliğini yapmak.

ı) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik,

verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının

bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını

sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak.

Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve

taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol

yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.

i) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve

kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt,

kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için

gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

Park Bahçeler Müdürlüğü

a) Marmaris Belediyesi sınırları dahilindeki mezarlık, yeşil alan, meydan, refüj,

kaldırım, kavşak, park ve bahçelerin peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda düzenlenmesini

ve bakımını sağlamak.

b) Yeşil alanlar içerisine kullanılan oyun grubu, bank, korkuluk, pota gibi her türlü

demir ve ahşap doğramalarının bakım ve onarım hizmetini diğer birimler ile ortaklaşa olarak

vermek veya hizmet satın almak.

c) Mezarlık, yeşil alan, meydan, kavşak, refüj ve benzeri alanların içerisine

aydınlatma, sulama sistemlerini kurmak, bunların bakım ve onarım hizmetini yürütmek.

26


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

ç) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik,

verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının

bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını

sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak.

Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve

taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol

yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.

d) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve

kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt,

kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için

gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

a) Belediyenin faaliyetlerini, hedef ve projelerini kitle iletişim araçları, internet ve

diğer yöntemlerle kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

b) Belediye Başkanının çeşitli konulardaki görüş ve açıklamaları ile belediye

faaliyetlerinin haber haline getirilerek, yazılı ve görsel basına aktarılmasını sağlamak.

c) Belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili kitle iletişim araçlarında yer alan haber,

yorum ve bilgilerin derlenerek başkana ve ilgili birimlere sunulmasını ve arşivlenmesini

sağlamak.

ç) Belediye etkinliklerinin düzenlenerek ve çalışmalarının fotoğraf ve film olarak

kaydedilmesini ve arşivlenmesini sağlamak.

d) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme

başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak ve bu amaçla gerekli tedbirleri almak.

e) Vatandaşlarımız ve basın mensupları ile tüm birimlerimiz arasındaki ilişkileri

düzenlemek.

f) Başkanlık Makamı ile koordineli çalışarak Belediye Başkanımızı ziyaret eden

konukların karşılanması ve ağırlanmasıyla ilgilenmek.

g) Ulusal ve yerel basın yayın organlarının görsel ve yazılı yayınlarını düzenli olarak

takip ederek Başkanlık makamına medyada yer alan Belediyemiz ve ilçemiz ile ilgili haberleri

sunmak ve arşiv çalışması yapmak,

ğ) Vatandaşların Belediye faaliyetlerinden haberdar olması amacıyla her ay düzenli

olarak yayınlanan Belediye Bülteni’ni hazırlamak ve dağıtmak.

h) Aceze, asker ailesi yardımı ve ramazan yardımı ile burs yardımlarının yapılmasında

ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve yardımları ulaştırmak.

ı) Belediye hizmet binasının genel düzenini ve temizliğini sağlamak.

27


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

i) Çözüm Masası olarak adlandırılan birimde belediyemize yazılı ve sözlü (telefon,

faks, posta, e-mail) olarak gelen talep, şikayet ve istekleri değerlendirmek, daha sonraki

aşamada çözüm için ilgili birimlere aktarmak ve en kısa zamanda vatandaşı sonuçtan haberdar

etmek.

j) Birimimize bağlı olarak çalışan ve “Tourist info” olarak adlandırılan birim ile

ilçemizde yaşayan ya da tatil amaçlı bulunan yabancı konuklarımızın sorunlarını

çözümlemek, ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirmek, istek ve önerilerini

değerlendirmek.

k) Marmaris’in yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı amacıyla kültürel etkinlikler düzenlemek.

l) Spor etkinlikleri düzenlemek.

m) Yardıma muhtaç kimseler, çocuklar, özürlüler, şehit aileleri, gazilere ilişkin

hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

n) Halkın kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla festival, tiyatro sergi, yarışma,

vb. faaliyetleri düzenlemek,

o) Her türlü kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin hazırlanması ve organize

edilmesini sağlamak.

ö) Dış ilişkiler komisyonunun sekretarya görevini üstlenmek.

p) Kardeş şehirlerle olan ilişkileri yürüterek koordinasyonu sağlamak.

r) Ayda bir yayınlanan ve Marmaris ve çevresinin tarihini kayıt altına almayı

amaçlayan Yerel Tarih Bülteni’nin hazırlamak ve dağıtmak.

s) Kent Konseyi Başkanlığı ile Belediye Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak.

ş) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik,

verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının

bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını

sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak.

Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve

taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol

yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.

t) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve

kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt,

kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için

gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

28


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri ile ilgili;

a) Marmaris Belediyesinin ihtiyacı olan ve Fen İşleri Müdürlüğünün görev kapsamı

ile ilgili malzemenin stok kontrol çalışmalarını yapmak.

b) Yasalarca Belediyelere görev olarak verilen ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu yapı,

tesis ve büyük onarım işlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak, bunlarla ilgili ihale

işlemlerini yürütmek.

c) Marmaris Belediyesinin yetki alanı dahilindeki her türlü alt ve üst yapı işleriyle

mevcut yapıların bakım ve onarımının yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.

ç) Ödeneği mevcut, yapım mal ve hizmet alımlarına ilişkin teknik ve gerektiği

durumlarda ön yeterlilik şartnamelerini hazırlatmak.

d) Yapımı planlanan yatırıma ilişkin gerekli inceleme, araştırma ve etütleri yapmak.

e) Yapımına başlanan projelerin yerinde kontrollerini yaptırmak.

f) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik,

verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının

bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını

sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak.

Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve

taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol

yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.

g) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve

kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt,

kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için

gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

İmar ve şehircilik ile ilgili;

a) Yürürlükteki çevre planlarına uygun olarak nazım imar planlarının /

değişikliklerinin / revizyonunun / ilavesinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlayarak elde

edilen nazım imar planlarını Marmaris Belediye Başkanına sunmak.

b) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını hazırlayarak

Marmaris Belediye Başkanına sunmak.

c) İmar yönetmeliği, Yüksek Yapılar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği Uygulama

Esasları gibi gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve mevcut yönetmeliklere yeni ilaveler veya

düzenlemeler yapmak, imar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama

birliğini sağlayıcı ve bağlayıcı koordinasyon kararları almak, tereddüde düşülen konularda

görüş bildirmek.

29


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

ç) Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar ile afet riski taşıyan veya can ve mal

güvenliği açısından tehlike oluşturan binalara ilişkin yasal işlemleri yürütmek.

d) Kentimizin afetlere hazırlıklı, sağlıklı yapılaşmasının ve denetiminin sağlanması

amacına yönelik plan ve programlarda yer alan projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin

çalışmaları yürütmek.

e) Marmaris Belediyesi sınırları içindeki tarihsel, kültürel ve doğal mirasın ortaya

çıkartılarak korunması, işlevlendirilmesi, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde tespit

ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek; bu anlamda kamuoyunda yer alan çalışmaları

desteklemek.

f) Tarihsel çevre ve kültür varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve yaşatılarak kente

kazandırılması amacıyla doku ölçeğinde koruma planlaması, kentsel tasarım ve çevre

düzenleme projeleri; yapı ölçeğinde röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlamak

veya yarışma ve hizmet satın alımı yöntemiyle elde etmek.

g) Tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarında koruma ve kullanma kararlarını

geliştirmek; koruma planları arasındaki bütünlüğü sağlamak, halkın koruma konusundaki

duyarlılığını arttırmaya yönelik biçimlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak,

uygulamaların yaşatılmasını sağlamak.

h) Belediyenin hizmet gereği ihtiyaç duyduğu haritaları yapmak veya yaptırılmasını

sağlamak.

ı) Halihazır haritalar üzerine yapılmış olan imar planlarının hayata geçirilmesini

sağlamak (kamulaştırma haritaları, parselasyon planları vs.).

i) Şehir rehberini hazırlamak ve bunun sürekli olarak güncellenmesini sağlamak ve bu

kapsamda numarataj çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

j) Marmaris Belediyesi kapsamındaki tüm teknik birimlerle, teknik olmayan bir kısım

birimlerden gelen mühendislik ölçümü, mülkiyet tespiti, detay alımı, kot belirlemesi,

aplikasyon gibi konularda alt yapıyı oluşturmak, mevcut projelere katkıda bulunmak.

k) Marmaris Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, satmak,

kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak

tesis etmekle ilgili iş ve işlemleri yürütmek; belediye emlakının değerlendirilmesini,

korunmasını ve denetimini sağlamak; taşınmaz envanterini çıkarmak.

l) Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli

taşınmazların, Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

m) Marmaris Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde, yeni yerleşim ve kentsel

dönüşüm projeleri hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

n) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik,

verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının

bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını

sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak.

30


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve

taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol

yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.

o) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve

kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt,

kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için

gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

Makine Araç Parkı ile ilgili;

a) Belediye bünyesinde bulunan araç, gereç ve iş makinelerinin yapım, bakım ve

onarımları ile yedek parça temini hususunda en hızlı ve en ekonomik çözümleri sağlamak ve

mekanik atölyelerle desteklemek.

b) Altyapı işi tamamlanan kavşaklara sinyalizasyon sistemlerinin kurulması

çalışmalarını yapmak.

c) Sinyalizasyonlu kavşakları günlük olarak kontrol edip, yanık ampulleri değiştirmek

ve teknik arızaları gidermek, sinyalizasyon direkleri ve uyarı levhalarını yapmak.

ç) Belediye sınırları içerisinde halka açık alanlarda bulunan aydınlatma armatürlerini

tesis etmek, bozuk ampul ve balansları değiştirmek.

d) Belediyemiz bünyesinde bulunan birçok ağaç ve demir işlerinin (ahşap pergole,

korkuluk, çocuk oyun gurupları, dolap, masa vb.) yapım, tamir ve bakım işlerini yapmak.

e) Tesislerin elektrik tesisat bakım ve kontrollerini yapmak.

f) 11.07.2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4703 Sayılı “Ürünlere

İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”a dayanılarak

hazırlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğini uygulamak.

g) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik,

verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının

bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını

sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak.

Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve

taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol

yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.

ğ) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve

kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt,

kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için

gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

31


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

İtfaiye Müdürlüğü

a) Şehir içindeki semtlere göre yangına ulaşma genel planı yapmak.

b) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

c) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik

kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su

üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.

ç) Su baskınlarına müdahale etmek.

d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.

e) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan,

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

f) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil

Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer

Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik,

kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.

g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek,

alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.

ğ) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim

ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye

standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve

gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.

h) Belediye Başkanından alacağı emirle Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale

etmek.

ı) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret

karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden

denetlemek.

i) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.

j) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit

etmek.

k) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler

yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.

l) Yurtiçi ve yurtdışı itfaiye teşkilatları ile irtibat kurarak bilgi transferi yapılmasını

sağlamak.

m) Personelin hizmet içi eğitimlerini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki

bilgilerini geliştirmek.

32


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

n) Motorlu araçlarla tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yapmak ve

hizmete hazır durumda tutulmalarını sağlamak.

o) Belediyemiz Meclis kararı ile kabul edilen “Marmaris Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü

Görev, Çalışma, Yangın Önleme ve Mücadele Yönergesi”nde belirtilen görevleri yapmak.

ö) Belediye Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yapmak.

p) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik,

verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının

bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını

sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak.

Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve

taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol

yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.

r) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve

kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt,

kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için

gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

Hukuk İşleri

a) Belediyeleri ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

b) Başkan ve belediye birimleri tarafından gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ile

diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek.

c) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri

zamanında almak; anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı

olmak.

ç) Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine

etmek.

d) Mahkemelerce ve başkanlık makamınca gönderilen evrakın ilgili mevzuat

çerçevesinde işlem görmesini sağlamak.

e) Marmaris Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına,

yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile Yönetmeliklere göre Belediye Başkanınca verilen

vekâletnamede belirtilen sınırlar içinde Belediyemizin haklarını aramak.

f) Belediye tarafından üçüncü şahıslar aleyhine açılacak davaların dilekçelerini

hazırlamak, duruşmalara ve yapılmasına karar verilen keşiflere katılmak. Mahkemelerin

Belediye lehine karar vermesi durumunda kararların icra yoluyla yerine getirilmesini

sağlamak.

33


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

g) Üçüncü şahısların Belediye aleyhine açtıkları davalarda savunmaları hazırlamak,

duruşmalara katılmak, aleyhte sonuçlanan kararların gerektiğinde Temyiz yoluyla üst yargı

organlarında incelenmesini sağlamak.

ğ) Belediyenin amme alacakları dışında kalan ve süresinde ödemesi yapılmayan

alacaklarını icra yoluyla tahsilini sağlamak.

h) Belediye Başkanlığı, Encümen veya diğer müdürlüklerden incelenmesi istenilen

konuların hukuki yönden incelenmesini yaparak gerekli görüş ve düşüncelerini bildirmek.

ı) Başkanlık makamınca hukuksal konularda verilecek diğer görevleri yapmak ve

yetkileri kullanmak.

6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Marmaris Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimleri 29 Mart 2009 tarihinde

yapılmış olup, görev süresi bu tarihten itibaren 5 yıldır. Normal şartlarda bir sonraki mahalli

seçimler 2014 tarihinde yapılacaktır.

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir

(5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 37.maddesi).

Belediye başkanının görev ve yetkileri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38.

maddesinde belirtilmiş olup, aşağıda yazılı olduğu gibidir:

(a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,

belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

(b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve

personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,

bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

(c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

(d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

(e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

(f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

(g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

(h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

(i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara

onay vermek.

(j) Belediye personelini atamak.

34


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

(k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

(l) Şartsız bağışları kabul etmek.

(m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

(n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik

hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

(o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

(p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve

usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur (5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17. maddesi).

Belediye meclisinin görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.

maddesinde belirtilmiş olup, aşağıda yazıldığı gibidir:

(a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

(b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

(c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il

belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

(d) Borçlanmaya karar vermek.

(e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine

veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin

kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar

üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

(f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin

isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

(g) Şartlı bağışları kabul etmek.

(h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu

olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

(i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar

kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım

ortaklığı kurulmasına karar vermek.

(j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yapişlet-devret

modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin

özelleştirilmesine karar vermek.

35


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

(k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini

seçmek.

(l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas,

iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

(m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

(n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması,

kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek;

beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

(o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya

ayrılmaya karar vermek.

(p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî

idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına;

ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet

ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma,

kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

(r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

(s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

(t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

(u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek

kabul etmek.

29 Mart 2009 Mahalli Seçimleri neticesinde meclis üyelerimizin partilere göre

dağılımı CHP 10, AKP 5 olup, Aralık 2011 tarihine kadar dağılım CHP 10, AKP 5’dir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince, Belediye Meclisimiz 2011 yılında tatil olarak kabul

edilen Temmuz ayı hariç her ay düzenli olarak Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda

toplanmış ve yıl içinde toplam 132 adet karar almıştır. Belediye Encümenimiz yine 5393

Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. ve 38. maddesinin (f) fıkrası uyarınca Belediye Başkanımız

(onun izinli/görevli olarak il dışında bulunduğu tarihlerde yerine bıraktığı Başkan Vekili)

başkanlığında, bu kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana Belediye Meclisinin her yıl kendi

üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği iki üye ile mali hizmetler birim amiri ve

Belediye Başkanımızın birim amirleri arasından bir yıl için seçtiği bir üye (Fen İşleri Müdürü)

olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmak üzere 22 Şubat

2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe

göre belirlenmiş 1 adet Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu bulunmakta olup, bu kadroda

5393 Sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin, 7. fıkrası gereğince Belediye Meclis Üyesi

Halil GÖKOVALI görev yapmaktadır. Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi

gereğince Belediye Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonunca da yıl içinde yasanın

verdiği yetki dahilinde denetim yapılmıştır.

36


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

II – AMAÇ VE HEDEFLER

A – İDAREMİZİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Marmaris Belediyesi, ülkemizdeki diğer yerel yönetimlere benzer şekilde; hizmet

sınırları dâhilinde kentin imar, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye,

şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve

sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, evlendirme hizmetlerini

yapmakta veya yaptırmaktadır.

Bu çerçevede genel amaçlarımız;

1- Şehirde belediye hizmetlerinin hızlı, ihtiyaca cevap verecek ve etkili bir biçimde

sunulması,

2- Turizm sektörü üzerine kurulu şehrimizin uluslararası standartları yakalamış bir

“Dünya şehri” olması, tek geçim kaynağı turizm olan bölgemizdeki doğal, kültürel, tarihi

değerlerin ve olağanüstü özelliklere sahip çevrenin korunması, özellikle çevre koruma

bilincinin en hızlı şekilde geliştirilmesi,

3- Şehrin aldığı göçün ve doğal nüfus artışının herhangi bir olumsuzluğa sebep

olmayacak biçimde yapılandırılması,

4- Hızlı büyümenin getirdiği olumsuzlukların özellikle imar planlarında giderilmesi,

çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi; bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından

onaylanan İmar Revizyon Planına bağlı kalarak ilk olarak “konut” ve “ticaret” bölgelerinin

birbirinden ayrılması, kaçak yapılaşmaya son verilmesi,

5- Turizm sektörü başta olmak üzere tüm ticari hayatı etkileyen ve haksız rekabete yol

açan unsurların ortadan kaldırılması, örneğin yasadışı çalışan, ruhsatı bulunmayan, kurallara

uymayan işletmelere gerekli yaptırımların eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak

uygulanması,

6- Şehrin katılımcı bir anlayış ile yönetilmesi, kent yaşantısına katkı sağlayacak tüm

sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle, halkın her kesiminden temsilcilerle birlikte

ortak paydanın belirlenmesi,

7- Belediyemize ait kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılarak halkın ortak çıkarına

uygun hizmet verilmesi, şeffaf bir yönetim sergilenmesi,

8- Vatandaşlık bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak kentine ve ülkesine sahip

çıkan, kültürel değerlerine, geçmişine bağlı, geleceği düşünerek hareket eden bir toplum

oluşumunun yolunun açılması.

Yukarıda belirttiğimiz amaçlara uygun olarak hedeflerimiz ise;

Hedef 1 : Belediye personelinin yeni yasalar da göz önünde bulundurularak daha

verimli, daha hızlı, daha sorun çözücü ve güler yüzlü bir anlayışla hizmet vermesi, gelişen

teknolojiden belediye hizmetlerinde daha fazla yararlanılması, temel konularda personelin

belli aralıklarla hizmetiçi eğitimi, mevzuatın güncellenmesi konularında gerekli seminer,

37


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

konferans vb. faaliyetlere etkin biçimde katılımının sağlanması, güncel gelişmeleri içeren

yayınların düzenli olarak personele sağlanması, internet kullanımının yaygın hale getirilmesi,

halk ile doğrudan görüşen personelin özel eğitime alınarak halk-belediye ilişkilerinde

memnuniyet seviyesinin artması

Hedef 2 : Belediye sınırlarında veya mücavir alanda doğal dengeyi bozan veya tehdit

oluşturan her türlü olumsuzluğa karşı mücadele edilmesi, bu olumsuzluklara karşı tepkili bir

kamuoyu oluşturulması, varlığı tehlikeye giren doğal veya kültürel değerlerin korumaya

alınması (İyilik Kayalıkları parkı, Sığla ağacının tanıtılması ve yaygınlaştırılması, Nimara

Mağarası’nda kazı ve düzenleme çalışmaları, ormanlarımızın ve denizimizin korunması için

gereken hassasiyetin gösterilmesi gibi).

Hedef 3 : Göç ile birlikte artan nüfusun yaşam kalitesini üst seviyede tutabilmek

amacıyla konut ve ticaret bölgelerinin ayrılması, böylece konut bölgelerinde daha fazla

yerleşime imkan tanınması, konut bölgelerinde gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi

Hedef 4 : Ticaret ve konut bölgelerinin birbirinden ayrılması yoluyla konut

bölgelerinde İmar Revizyon Planında belirtilen işletme türleri dışında ticari yatırımlara izin

verilmemesi, ticaret bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerde ise yine Planda belirtilen

niteliklerin aranması, böylece yıllar içinde bozulan arz-talep dengesinin de en hızlı şekilde

sağlanması, işletmelerin hizmet ve ürün kalitesini arttırmaları amacıyla gerek eğitimbilinçlendirme

çalışmalarının devreye sokulması, gerekse yasal yaptırımların kesintisiz

uygulanması

Hedef 5 : Özellikle herhangi bir sivil toplum kuruluşuna veya örgüte üye olmayan

Marmarislilerin de (kadınlar, yaşlılar, gençler) kent yaşantısında söz sahibi olabilmesi,

yönetişim kavramını benimseyebilmesi amacıyla Kent Konseyinde yer almalarının

sağlanması, halkımızın hem hizmetlerini, hem de kentlilik bilincini sorgulamaya

yönlendirilmesi.

38


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri:

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediye Meclis gündemini hazırlayarak, Belediye Başkanının

onayına sunmuş, onaylanan gündemi zamanında meclis

üyelerine dağıtmış ve Kaymakamlık Makamınca da İlçemizde

yayınlanan yerel gazetelerde yayınlatarak halka duyurulması

sağlanmıştır.

5393 Sayılı Kanuna göre Belediyenin karar organları arasında

sayılan Belediye Meclisi, yasa gereği her ayın ilk haftasında toplanmış ve meclis gündeminde

belirlenen konuları görüşerek karara bağlamıştır. Meclis toplantısında görüşülerek ihtisas

komisyonlarına havale edilen konular da bir sonraki toplantıda görüşülerek karara

bağlanmıştır.

Meclis toplantısı görüşmeleri kayıt edilerek, deşifreleri

tutanak altına alınmıştır. Yıl içinde alınmış olan 132 adet

Meclis kararları yazılarak divan kâtipleri ve meclis başkanına

imzaya sunulmuş, meclis kararları onaylanmak üzere

Kaymakamlık Makamına ve gereği için ilgili birim, kurum ve

kuruluşlara iletilmesi sağlanmıştır.

Belediye Encümeni Belediye Başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yıl

kendi üyeleri arasından bir yıl için görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği iki üye, malî

hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir

üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Belediye Encümeni toplantı tutanak ve kararlarının

kaydı yapılarak yıl içinde alınmış olan toplam 3481 adet kararın yazımı ve ilgili birim, kurum

ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmıştır.

Yıl içinde Belediyemize çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen

toplam 7558 adet yazı ve vatandaşların verdiği/gönderdiği

toplam 7126 adet dilekçenin kaydı dijital ortamda yapılarak

gereğinin yapılmak üzere ilgili birimlere zimmet karşılığında

iletmesi sağlanmış, Belediyemizce çeşitli kurum ve

kuruluşlara yazılan toplam 8093 adet yazının kayıtları

yapılarak, bu yazılar elden zimmet karşılığında ya da posta ile

ilgili kişi, kurum veya kuruluşlara gönderilmiştir.

Belediyemize gelen resmi gazeteler incelenerek, ilgili

birimlere dağıtımı yapılmıştır. İnternet kullanılarak mevzuatlar günlük olarak takip edilmiştir.

Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca daha önceki yıllarda da tam

zamanlı sözleşmeli personel olarak çeşitli kadrolarda çalışan 6 sözleşmeli personelin

sözleşmesi yenilenmiştir.

39


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

657 S.D.M.K.nun 92. maddesi ile ilgili hükümleri ve İçişleri Bakanlığı Mahalli

İdareler Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2007 gün ve 2007/25 sayılı genelgesi ile 3269 Sayılı

Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak istihdam edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum

Kuruluşlarına Atamalarına İlişkin Tebliğ gereğince 5 personelin ataması yapılmış olup, özlük

ve sicil bilgileri otomasyon sistemine aktarılmıştır.

İçişleri Bakanlığının 2007/25 sayılı genelgesi ve Kamu Görevlerine İlk Defa

Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine istinaden

Belediyemizde münhal bulunan itfaiye kadrosuna 4 itfaiye eri alımı yapılmıştır.

Memur ve işçi personelimize hasta muayene sevk kâğıtları düzenlenmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri

uygulanarak memurlarımızın tümüne gıda yardımı yapılmış, yine görevinde başarılı olan

işçilerimize toplu iş sözleşmesi uyarınca hizmet özendirme ikramiyesi verilmiştir.

Memur, işçi ve sözleşmeli personelin yasa ile hak kazandıkları yıllık, mazeret, ölüm,

evlenme, doğum, hastalık izin formları düzenlenerek özlük dosyalarına kaldırılmıştır.

Her ay terfisi gelen personelin aylık toplu terfileri ve personel hareket onayları

yapılarak sicillerine işlenip kendilerine ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gereği bildirilmiştir.

Personelimizin derece-kademe terfi, atama, disiplin ve diğer cezai işlemler, emekli,

istifa ve nakil giden personel ile ilgili işlemleri yapılmıştır. Hizmet yıllarını tamamlayan 3

memur ve 12 işçi personelin emeklilik işlemleri ile başka kuruma nakil giden 2 memur

personel ve kendi isteği ile ayrılan 1 işçi personelin nakil ve ayrılma işlemleri yapılmıştır.

2011 Yılı 312 Adam/Ay Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli hazırlanmış olup, Belediye

Meclisimizce onaylanmıştır. Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce istenilen “İş Gücü

Çizelgesi” Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesinde her ay düzenlenerek güncellenmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurların yıl

içerisinde değişen beyanları 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve

Yolsuzluklarla Mücadele Kanununu gereğince Mal Beyanları alınarak sicil dosyalarına

işlenmiştir.

işlemleri yapılmıştır.

Belediyemiz Personeline Türkiye Belediyeler Birliği ile

birlikte hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

Belediyemizde mevzuat dahilinde staj yapacak olan orta ve

yüksek öğrenim öğrencilerinin staj işlemlerini yürütülmüştür.

1., 2., 3., derece kadroda bulunan personelin talepleri üzerine

pasaport almak için gerekli işlemleri ve pasaport temdit

40


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2011 Mali Yılı içerisinde Belediyemiz bütçesine ait işlemler

Mahalli idareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre

gerçekleştirilmiş,18.01.2007 tarihinde yayınlanan Taşınır Mal

Yönetmeliği ile 01.07.2007 tarihinden itibaren

Belediyemizdeki tüm taşınır mal işlemleri bu yönetmelik

doğrultusunda yapılmıştır. Belediye gelirleri ile ilgili tahakkuk

– tahsilat ve takip işlemleri mevzuat çerçevesinde zamanında

yerine getirilmektedir. Belediyemize ait harcamalara ilişkin

evraklar Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre incelenip hak sahiplerine

zamanında ödenmektedir. Yine Mali Hizmetler Müdürlüğünce transfer harcamaları

zamanında yapılmakta olup, Belediyemizin vergi borcu ve fonlar veya diğer kamu idareleri

adına yapılan tahsilatlarla ilgili hiçbir borcu bulunmamaktadır.

Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi ;

2011 Mali yılı bütçesinde cari harcamalar için 16.388.810,00-TL, yatırım harcamaları için

4.853.190,00-TL ve transfer harcamaları için 5.558.000,00-TL olmak üzere toplam

26.800.000,00TL gider öngörülmüştür. 2011 Mali Yıl içinde toplam 26.644.266,95-TL si

bütçe gideri tahakkuk etmiş olup, tahmini bütçeye göre gerçekleşme oranı %99’dur.

2011 Mali Yılı gider bütçesinin yıl içerisindeki Cari

harcamalar kaleminde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten

sonra yıl sonu ödeneğinin 17.981.014,33-TL olduğu,

17.981.014,33-TL’nin tamamının harcandığı, bu cari

harcamaların toplam bütçe giderlerine göre % 67 olarak

gerçekleştiği; Yatırım giderleri için yıl içerisinde yapılan ilave

ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu itibariyle

6.165.062,72-TL ödenek olduğu, 6.165.062,72-TL’nin

tamamının harcandığı, bu yatırım harcamalarının toplam bütçe giderlerine göre ise %23

olarak gerçekleştiği; transfer harcamaları kalemi için konulan ödeneğin yıl içerisinde yapılan

ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu bütçe ödeneğinin 2.498.189,90-TL olduğu, yıl

içerisinde 2.498.189,90-TL’nin tamamının harcandığı, bu transfer harcamalarının toplam

bütçe giderlerine göre % 10 olarak gerçekleştiği görülmüştür.

Gelir bütçesi gerçekleşmelerinde ise; vergi gelirlerinden

11.155.717,60-TL toplam tahakkuk elde edilmiş, bu

tahakkuktan yıl içerisinde 9.487.134,61-TL tahsil edilmiş,

tahsil edilemeyen 1.668.582,99-TL ise tahakkuktan alacak

olarak devretmiştir. Vergi dışı gelirlerden 16.896.242,15-TL

toplam tahakkuk elde edilmiş, bu tahakkukun yıl içerisinde

15.345.844,44-TL’si tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen

1.550.397,71-TL’si ise tahakkuktan alacak olarak

devretmiştir. Yardım ve fonlardan 306.375,47-TL tahakkuk etmiş ve tahakkuku tahsiline

bağlı olduğundan yıl içerisinde hepsinin tahsili yapılmıştır.

Gelir bütçesinde ise toplam tahakkuka göre tahsilat gerçekleştirme oranı % 89’dur.

41


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - Evlendirme Memurluğu

Birimimiz ilgili Kanunlar, Yönetmenlikler ve 10.08.2005 tarih

2005 / 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aşağıda belirtilen işleri

yapmıştır;

Ruhsat: Turizm beldesi olan ilçemizdeki işyerlerinin

niteliklerini artırmak, gerek turistler gerek İlçemizde yaşayan

halkımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için

Kanunlar, Yönetmelikler ve 10.08.2005 tarih,2005 /9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Belediye olarak üstümüze düşen görevi tam

anlamıyla yerine getirebilmek için yaptığımız çalışmalar devam etmektedir.

Revizyon imar plan notlarında da belirtildiği gibi konut

bölgelerinde bulunan işyerlerine sınırlama getirilerek

halkımızın özellikle rahatsızlık duymuş olduğu görüntü ve

gürültü kirliliği kontrol altına alınmıştır. Bunun yanında

İlçemizdeki bütün işletmeler işyeri açma ve çalışma ruhsatı

alma aşamasında yerinde hassasiyetle inceleme yapılarak

değerlendirilmeye alınmaktadır.

Eksikleri olan işletmecilere ilgili yönetmelikler doğrultusunda

süre verilerek eksikleri tamamlatılmakta ve işyeri açma ve

çalışma ruhsatları kendilerine takdim edilmektedir. Çünkü

amacımız dürüstlük ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda sağlıklı

ve iyi hizmet veren işyerlerinin çalışmasını sağlamaktır.

Bunun yanında 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince

denetimleri Belediyemize verilmiş olan işletmeler ilgili

kurumlar ile birlikte sürekli olarak denetim altında

tutulmaktadır. Özellikle gençlerimizin yetişmekte olduğu

okullarda bulunan kantinler, ekmek fırınları, internet salonları

ve çeşitli üretim yerleri denetlenmekte olup halkımızın sağlığı

ile ilgili konularda taviz verilmemektedir.2011 senesi içinde

verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı; 14 adet Gayri

Sıhhi İşyeri, 89 adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri, 430 adet Sıhhi İşyeri olmak

üzere 533 adettir.

2011 yılı ruhsat türlerine göre dağılım:

Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatı 14

Umuma Açık İşyeri Ruhsatı 89

Sıhhi İşyeri Ruhsatı 430

Genel Toplam 533

42


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Evlendirme Memurluğu :

İlçemiz yabancı turistlerin evlenmek için seçtiği bir turizm

mekanı haline gelmiştir. Bu durum son yıllarda yabancı turist

evlenme sayısının artması ile ortaya çıkmıştır. 2011 yılı içinde

Belediyemiz işlemleriyle evlenen yabancı turist çift sayısı 12

adet, yabancı-Türk çift sayısı:23 adet, Türk çiftlerin evlilik

sayısı ise 79 adet olup, toplam evlilik sayısı 114 adettir.

Trafik Komisyonu: Bilindiği üzere 03.07.2005 tarihinde

kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi (p)

bendine göre trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri

yürütmek Belediyelere verilmiştir. Belediyemiz yine bu

konuda da üzerine düşen görevi tam ve eksiksiz olarak

sürdürmektedir. Trafik düzeni ve vatandaşlarımızın güvenliği

açısından ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli

önlemler alınmaktadır. Geçen senelerdeki uygulamalarımıza

devam edilerek Belediyemizce uygun görülen noktalara İlçe Emniyet Müdürlüğünden

de görüş alınarak yaya, öğrenci ve trafik güvenliği açısından hız kesici butonlar konulmaya

devam edilmiştir.

Okul servis araçları okulların açık bulunduğu süreler içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü,

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler ve Kamyoncular Odası Başkanlığı ve Belediyemiz

ekiplerince denetlenmekte gerekli uyarılar yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmalarımız

2012 yılı için de devam edecektir.

Bunun yanında Belediye Trafik Komisyonunca 24 adet ticari plaka tahsis belgesi, 46

adet okul servis aracı izin belgesi, verilmiştir.

43


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Tabiplik

01.01.2011–31.12.2011 tarihleri arasında toplam 457

personelin muayenesi yapılmıştır.

Tüm belediye çalışanlarının şeker, kolesterol, trigliserid gibi

kan tahlilleri yapılmış, gerekli tedavileri düzenlenmiştir.

Personelimizin yapılan ilk muayene sonucu gerek görülmesi

üzerine, ileri tetkik ve tedavi için 2. basamak sağlık

kuruluşlarına sevk işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz sosyal tesislerinde bulunan okullardaki (futbol,

basketbol, voleybol, tenis, satranç, yüzme, yelken)

örgencilerin kayıtları için gerekli olan sağlık raporları

verilmiştir.

Huzurevinde kalan yaşlılarımızın rutin sağlık muayeneleri

yapılarak ileri tetkik ve tedavileri düzenlenmektedir. Düzenli

tansiyon ve ilaç takipleri yapılmaktadır.

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 2873 sayılı Çevre

Kanunu gereği, çevre sağlığı ve korunması amacı ile gayri

sıhhi müesseselerin denetimleri, görevli komisyon üyesi

olarak yapılmıştır.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesi gereğince 15

yeni kayıt, 5 eski kayıt olmak üzere esnaf ve çalışan

personellerin periyodik muayeneleri belediyemiz tabipliğince

yapılmıştır.

Portör ve hbs Ag tahlilleri yaptırılarak bulaşıcı hastalıklar

yönünden sonuçları değerlendirilmiştir.

01.01.2011– 31.12.2011 tarihleri arasında 18 kişinin defin

ruhsatları belediyemiz tabipliğince verilmiş, mernis tutanakları

yazılıp nüfus müdürlüğüne bildirilmiştir.

Mariç-Belbir bünyesinde çalışan, su sayaç okuyucu 6

personelimizin 3 doz koruyucu tetanoz aşıları yapılmıştır.

44


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Dinlenme ve Huzurevi

Kuruma değişik nedenlerle başvuran yaşlılarımıza yaşlılık

dönemi, bu dönemin zorlukları ve çözüm yolları ile ilgili

danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

Huzurevinde kalan yaşlılarımızın bakımları ile ilgili olarak

yüksek kalitede hizmet sunulmuştur.

Yaşlılarımızın periyodik kan, gaita, akciğer tahlilleri alınmış

ve dosyalarına işlenmiştir. Yine periyodik olarak şeker ve

kolesterol ölçümleri yapılmış, beslenme ve yaşam

alışkanlıkları bu sonuçlara göre ayarlanmıştır.

Yürüme, jimnastik, aerobik gibi sporlara yönlendirilmiş,

gönüllü eğitmenler ile bu sporlar kendilerine yaptırılmıştır.

Yaşlılara sosyal uzman tarafından aylık periyodik görüşme ve

testler uygulanmış, gözlem sonuçları ile birleştirilerek,

psikolojik durumlarına dair elde edilen bu veriler dosyalarına

işlenmiştir. Böylelikle yaşlılar olası duygusal çöküntü, stres,

melankoli ya da alzheimer, demans gibi durumlara karşın

izlenmiştir.

Gönüllü bakıcılar ile fiziksel ve psikolojik zorluklar çeken

yaşlılara yardım desteği sunulmuştur.

Kurum salonları çeşitli dernek ve kulüplerin toplantı ve

çalışmalarına sunulmuştur.

Kurum, insanların sürekli girip çıktıkları, yaşayan bir mekâna

dönüştürülmüş, yaşlıların sosyal yaşamın içinde olmaları sağlanmıştır.

Kurumda barınma ile ilgili olarak bakım ücretini ödemekte

sıkıntı çeken ya da hiç ödeme yapamayacak durumda bulunan

yaşlılarımıza kolaylık sağlanmıştır. Ücret indirimine gidilmiş

bazı yaşlılarımızın da ücretsiz olarak bakım hizmetinden

yararlanması sağlanmıştır.

Önemli gün ve haftalar kurum dışındaki yaşlılar ve halkın da

katılımıyla kutlanmıştır. Bu kutlamalarda bölgemizde bulunan

ve çalışmalarını yapan korolar, sanat grupları gönüllü destek vermiştir.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası çok yoğun bir program ile

kutlanmış, yaşlılarımız bu hafta içerisinde ilçe içinde ve

dışında gezi, eğlence, ziyaret gibi pek çok etkinliği keyifle

yaşamıştır.

Kurumda kalan yaşlılarımız düzenli aralıklarla sinemaya

götürülmüş, izleyemedikleri filmler kendilerine kurumdaki DVD sistemi ile sunulmuştur.

45


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Bölge halkı ve esnafının büyük desteğini gören kurumumuza

özellikle restoran ve otel gibi işletmelerden sürekli yemek

davetleri gelmektedir. Yaşlılarımız belirli aralıklarla kahvaltı,

akşam yemeği, kokteyl gibi davetlere götürülmüştür.

Anneler Günü, Babalar Günü, Yılbaşı ve Bayram günleri

okulların, derneklerin ve halkın katılımıyla büyük coşkuyla

kutlanmış, bu özel günlerde yaşlılarımıza değişik hediyeler

sunulmuştur.

Maddi geliri az olan ya da olmayan yaşlılarımıza belirli

aralıklarla giysi yardımı yapılmıştır.

Özellikle Marmaris Belediyesi’nin organize ettiği konser,

sergi, konferans gibi etkinliklerin tamamına kurumda kalan

yaşlılarımızın yanısıra bölgede yaşayan yaşlılarımızın da

katılımı sağlanmıştır.

Yaşlılarımıza doğum günleri büyük coşku ile kutlanmış bu

günlerde özel eğlenceler ve müzik dinletileri organize

edilmiştir.

46


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Zabıta Müdürlüğü

Belediye Zabıta Müdürlüğümüz denetimlerde beldenin

düzenini belde halkının huzurunu ve sağlığının korunmasını

amaçlar. Bu amaç doğrultusunda daha etkin ve daha sağlıklı

denetim yapılabilmesi için, beldemiz beş (5) denetim

bölgesine ayrılmış olup, ekiplerimiz 08:00–17:00 ve 17:00 –

08:00 olmak üzere çalışmalarını 24 saat esasına göre

sürdürmektedir.

İlçemizdeki tüm işyerlerinin ruhsat, sağlık karnesi, fiyat

etiketi, temizlik, hijyen ve işgaliye Zabıta ve Sıhhi Zabıta

Talimatnameleri ve Bakanlar Kurulu’nca 14.07.2005 tarih ve

2005/9207 sayılı kararı ile kabul edilen yönetmelik yine aynı

şekilde 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede

yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca sürekli denetlenmiş

olup, söz konusu maddelere aykırı hareket edenler hakkında 1536 adet zabıt varakası ve

tutanak tanzim edilerek Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmıştır.

Sıra No Suçun Nevi Miktarı

1

2

3

4

5

6

21.10.2011 gün ve 103 sayılı Belediye Meclisinin kararının 34. Maddesine

aykırılık. (Pazar binasında bulunan elektrik tesisatından kaçak olarak kablo

çekip, ampul, projektör, ısıtıcı cihaz vb. elektrikli araçları kullanma yasağı )

Sıhhi Zabıta Talimatnamesi 29. maddesine aykırılık (Gıda maddeleri

imalathanelerinde veya satış yerlerinde ve içinde yenilen, içilen, istirahat edilen

yerlerde hasıl olan çöpler, her türlü sulu atıklar öteye beriye atılmadan ağızları

mazbut kaplarda toplanarak izole edilecektir.)

Zabıta Tal. 8. Maddesine aykırılık (cadde, sokak ve kaldırımlara masa, sandalye,

vb şeyler koymak gelip-geçişi engellemek)

Zab. Tal. 62. Maddesine aykırılık (Yayalara ait yaya kaldırımlarında ve ilçe trafik

komisyonu ile kapatılan caddelerde motorlu vasıtalarla’’Motosiklet, otomobil

v.b.’’ geçilmesi ve park edilmesi yasağı ile ilgili maddeye) aykırılık.

01.10.2007 tarih ve 93 sayılı Kararının 16. maddesine aykırılık. (Her türlü

dükkan ve işletmelerin kapı, pencere, duvar ve saçak gibi dışarıdan görülecek

yerlerine emtia, hasır, bez vb. gibi maddeler konulmaması)

01.10.2007 gün ve 93 sayılı Belediye Meclis Kararının 17. Maddesine aykırılık.

(İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatında yazılı olan faaliyet konusu ve tamamlayıcı

unsurlarından başka faaliyette bulunma yasağı ile ilgili maddeye)

7 Zab. Tal. 5. maddesine aykırılık (Umuma ait yerlere cadde ve sokaklara pis su akıtmak) 2

47

20

3

6

879

109

19


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Zab. Tal. 9. maddesine aykırılık (Belediyeden izinsiz sokak, cadde ve kaldırımlara

masa,sandalye vb. işgaliye koymak)

Zab. Tal. 1. maddesine aykırılık (Meydan, bulvar, cadde ve tretuvarlara,

umuma açık yerlere çöp,kağıt vb. atmak ve tükürmek yasaktır.)

Zab. Tal. 4. maddesine aykırılık (Bütün dükkan ve evler çöplerini ağzı kapalı

sızdırmasız poşetlerde biriktireceklerdir. Birikmiş çöpler belediyenin tespit

edeceği saatlerde çöp kamyonlarına verilecektir. Çöp bidonu bulunan

mahallelerde çöp bidonlarına poşetli ve sızdırmasız şekilde konacaktır.)

01.10.2007 gün ve 93 sayılı Belediye Meclis Kararının 5. Maddesine aykırılık

(Restaurant ve barların ön kısmına 100x70 cm ebadında tek tip yazılardan

oluşan en çok 2 adet fiyat menüsü koyulabilir. a)Tek tip yazılardan oluşan en

çok 2 adet fiyat menüsü b)Türkçe ve yabancı dilde yazılmış 2 adet set menüsü)

Zab. Tal. 14. maddesine aykırılık (Sokaklara ve umuma ait yerlere başı boş

hayvan salıverilmesi ve tavuk gibi kümes hayvanlarının ev dâhilinde dışarı

çıkartılması yasaktır.)

01.10.2007 gün ve 93 sayılı Belediye Meclis Kararının 12. Maddesine aykırılık

(Bütün iş yerlerinin ve konutların çöplerini ağzı kapalı, sızdırmasız poşetlerde

biriktirmelerine, birikmiş çöplerini belediyenin tespit edeceği saatlerde çöp

kamyonlarına vermelerine, çöp bidonu bulunmayan mahallelerde çöp

bidonlarına poşetli ve sızdırmasız şekilde konacaktır)

Sıh. Zab. Tal. 38. maddesine aykırılık (Satılan ve teşhir edilen malların üzerine

etiket konması mecburidir. Ayrıca yetkili mercilerden alınan fiyat tarifeleri

görülebilir yere asılmalıdır)

01.10.2007 gün ve 93 sayılı Belediye Meclis Kararının 6. Maddesine aykırılık.

(Marketlerin önüne, yanına, çekme mesafelerine, gazete, paket, dondurma ve

belirlenecek hijyen koşullarına uygun ekmek dolabından başka herhangi eşya

ve emtianın konulmaması)

01.10.2007 gün ve 93 sayılı Belediye Meclis Kararının 2. maddesine aykırılık

(Restaurant ve kafeterya haricindeki diğer iş yerlerinin cephelerini 01.03.2008

tarihine kadar belediyeden onaylı projelerine uygun hale getirmeleri.)

Zab. Tal. 16. maddesine aykırılık (Umuma açık yerlerde gezdirilen bütün

köpeklere tasma ve ağızlık takarak gezdirmek mecburdur.)

01.10.2007 gün ve 93 sayılı Belediye Meclis Kararının 9. maddesine aykırılık.

(a-Emlak ofisleri ve fotoğrafçılar 23/10/2001 gün ve 55 sayılı karar ile kabul edilen Marmaris

Belediye Reklam Tanıtım Tabelaları Yönetmeliğine uygun olarak ticari unvanı belirtir tabela

asmalıdır, iş yerinin camekanına, ön ve yan cephelerine reklam ve tanıtım amaçlı broşür, yazı ve

benzeri materyal koyamazlar b)Seyahat acentaları; bilet satış ve tanıtım stantlarını dükkan

cephesinin dışına taşmayacak şekilde sadece iş yerinin içersine koyabilir)

48

56

1

4

59

1

3

2

23

2

1

8


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

19

20

21

22

23

24

25

26

27

05/05/2006 gün ve 71 sayılı Bel. Mec. Kararının (a) bendinin 1. maddesine (b)

fıkrasına aykırılık (Teknelerin tadilat işlemlerinde boy ve kapasitelerinin sabit

kalması kararına uymamak)

Zab. Tal. 54. maddesine aykırılık (Üzerinde belediye ilan pulu veya soğuk damga

veya mührü olmayan el ilanı dağıtmak veya asmak yasağı)

05.05.2009 gün ve 39 sayılı Belediye Meclis Kararına aykırılık (Turizm işletme

belgeli ve belediye belgeli otel ve apartların bünyesindeki bar ve restaurant

hizmeti veren ünitelerin dışa dönük “restaurant, bar, fiyat vb” yazı ve ışıklı

tabela koymamalarını içeren yasağına uymamak)

01.10.2007 gün ve 93 sayılı Belediye Meclis Kararının 4. maddesine aykırılık

(Restauran ve barlarda ateşli, meşale, yanıcı, patlayıcı ve bunun gibi maddeler,

hayvanlı ve işletme personelince yapılan her türlü şov ve animasyonun

yasaklanması )

06.11.2007 gün ve 99 sayılı Meclis Kararının 5. maddesine aykırılık (İlçemizde

faaliyet gösteren fırınlar, restaurantlar, büfe ve pakette satış yapan yerlerin

bacalarında; is, koku ve kurum yayılmasını engellemek amacıyla baca filtresi

bulundurmaları zorunluluğu)

06.11.2007 gün ve 99 sayılı Meclis Kararının 8. maddesine aykırılık (İlçemizdeki

LPG satışı, inşaat malzemeleri, su satışı, kargo işletmeciliği yapan iş yerleri ile

buna benzer işyerlerinin 01/03/2008 tarihine kadar kent dışına taşınmaları)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38. maddesine aykırı

olarak, canlı müzik izni almamak, 5259 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile

bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 1. maddesinin (d)

fıkrasına aykırılık.

Zab. Tal. 17. Maddesine aykırılık ( İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatında yazılı

olan faaliyet konusundan başka faaliyette bulunulması)

Bel. Enc. 12/08/2010 gün ve 1782 sayılı kararına aykırılık (İlçemizde faaliyet

gösteren halı sahaların açılış kapanış saatlerine uymaması)

49

1

2

336

4

2

7

1289

Gıda Maddeleri üreten ve satışı yapan işyerleri belli

periyotlarla Belediyemiz Tabibi, Gıda Mühendisi, Veteriner

Hekimi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce denetlenmekte olup,

TSE normlarına ve hijyen kurallarına uymayan işyerleri; TSE

normlarına ve hijyen kurallarına uymaları hususunda sürekli

uyarılmış olup denetimleri yapılmıştır.

8

2


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

İlçemizde bulunan işletmelerin çevreye verdiği gürültü

kirliliğini önleme konusunda Çevresel Gürültünün Yönetimi

Yönetmeliğinin tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde

çalışmalarda bulunulmuş olup, yönetmelik gereği bu

kontrolleri yapabilecek 6 adet personel ODTÜ’de düzelenen

seminere katılarak A Tipi Sertifika almışlardır. 17.06.2008

tarihinde Svantek Ses Analizörü, hatasız ölçüm yapılabilmesi

için Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü/Gebze’ye

gönderilerek kalibrasyonu yaptırılmış, bu sayede daha etkin, hassas ve hatasız denetimler

sürdürülmüştür.

Belediyemiz plajında yerli ve yabancı turistlerin rahat ve

güvenli yüzebilmeleri için Saman İskelesinden başlayarak,

Turban Tatil Köyüne kadar yaklaşık 3800 metrelik alana

şamandıra çekilerek rahat ve emniyetli yüzme alanı

oluşturulmuştur.

Birimimize gelen 1138 adet şikâyet dilekçesi yerinde

değerlendirilerek gereği yapılmış ve dilekçelere cevap

verilmiştir.

Uzunyalı, çarşı içi, yat limanı ve Kordon caddesinde yayaların

yürümesi ve alışverişini kolaylaştırmak için İlçe Emniyet

Müdürlüğü ile koordineli olarak motosiklet ve bisiklet girişi

engellenerek bu konuda aykırı davrananlara gerekli cezai

işlemler yapılmıştır.

İlçemizde bulunan imalathaneler, fırınlar, gıda ile ilgili

işletmeler, pazaryeri belirli periyotlarla İlçe Tarım Müdürlüğü

ve Zabıta Müdürlüğümüzce oluşturulan ekiplerle koordineli

olarak denetlenmiştir. Hijyen kuralları ve mevzuata aykırı

işletilen işyerlerine gerekli cezai işlem uygulanmıştır.

İlçemizde 2011 yılı içinde 89 kişi vefat etmiş olup, vefat

edenlerin defin için gerekli olan işlemlerine yardımcı olunarak

ilçemiz Şehir Mezarlığına definleri sağlanmıştır. Ayrıca

ilçemizde kimsesiz ve maddi olanakları müsait olmayan

halkımız için defin ücretleri belediyemiz tarafından

karşılanmaktadır.

Müdürlüğümüzce ilçemizdeki resmi törenlerde ve

protokollerde bulunulmuş, çelenk konulmasına ve

düzenlenmesine yardımcı olunmuştur.

Diğer Kurumlar ve Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü,

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Ruhsat

İşleri Biriminden gelen ve Müdürlüğümüze ait 3698 adet

tebligat süresi içinde esnafımıza ve halkımıza tebliğ

edilmiştir.

50


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri

Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat İşleri ile

koordineli çalışmalar yapılmış ve bu servislere çalışmalarında

yardımcı olunmuştur.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Umuma Açık İstirahat ve

Eğlence yerlerine yapılan denetimlerde mevzuat hükümlerine

aykırı olarak işletilen işyerlerine yapılan tutanaklar birimimize

havale edilmiş olup, birimimizce de Belediye Encümenine

havale edilerek 18 adet işyerine Encümen kararı ile idari para

cezası uygulanmış, ruhsatsız olan 13 adet işyeri de ticaret ve

sanat icrasından men edilerek ruhsat almaları sağlanmıştır.

Kurban Bayramı öncesi sırasında kurbanlık hayvanların

barınması için hijyenik ve sağlıklı ortam sağlanmıştır. Ayrıca

Hayvan Pazarının girişinde Zabıta Kontrol ekibi kurularak

Kurban Hayvanlarının Sağlık, Sevk Raporları ve menşe-i

şahadetnameleri kontrolü sağlanarak hayvanların girişine izin

verilmiştir. Kurban kesim yeri de Belediyemize ait yeni

yapılan modern mezbahamızda hazırlanmıştır. Halkımızın

memnuniyetinin sağlanması için kurban kesim alanındaki

vatandaşlara çeşitli ikramlar yapılmıştır. (çay, simit, çikolata,

vb.) Huzurlu bir ortam sağlanarak hizmet verilmiştir. 2011

yılı Kurban Bayramında sağlık şartlarına ve dini vecibelere

uygun 413 adet küçükbaş ve 68 adet büyükbaş hayvan kurban

olarak kesilmiştir.

İlçemiz sınırları içerisinde başıboş şekilde dolaşan 1070 adet

kedi ve köpek Veteriner İşleri görevlileri ve hayvan sever

dernek üyeleriyle ve Zabıta Ekipleriyle ortaklaşa toplatılarak

Belediyemiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirilmiş

olup, kısırlaştırılmaları, aşılanmaları, işaretlenmeleri

sağlandıktan sonra kediler tekrar alındıkları yere bırakılmış,

köpekler ise sahiplendirilmek üzere Hayvan Rehabilitasyon

Merkezi’nde tutulmuştur.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı

görevlilerince ilçemizdeki huzur ve güvenin sağlanması için

ortaklaşa olarak halkımızın yoğun olarak bulunduğu parklar,

dere ve deniz kenarlarında bulunan madde bağımlıları ve rahatsız edici davranışta bulunan

kişiler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, gerekli işlemler yapılmıştır.

51


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Yat Limanı

Yat Limanı Rıhtım Uzunluğu Tekne Kapasitesi İş Ve Tekne Türü

Barbaros Caddesi 1000 mt. 110 Adet Mavi Tur Tekneleri

Kordon İskelesi

Atatürk Meydani

256 mt.

56 mt.

Saman İskelesi 148 mt.

-26 Adet Günlük Gezi Teknesi

-8 Adet Dalgıç Teknesi

- 9 Adet Yolcu Motoru (Piyade)

-22 Adet Günlük Gezi Teknesi

-5 Adet Yolcu Motoru (Piyade)

52

Günlük gezi – Dalgıç - Yolcu

motoru (Piyade)

Günlük gezi - Yolcu Motoru

(Piyade)

Turizm amaçlı tekne yat ve benzeri deniz araçlarına elektrik, su,

palamar bağlama, katı ve sıvı atık alım, vb. hizmetler

verilmiştir.

2011 yılı turizm sezonunda Yat Limanına giriş çıkış yapan,

bağlama limanı Marmaris olmayan muhtelif tip ve boylardaki

turizm amaçlı tekne, yat ve benzeri deniz araçlarının aylara göre

dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Aylar Adet (Tekne Ve Yat) Aylar Adet (Tekne ve Yat)

Ocak 3 Temmuz 286

Şubat 1 Ağustos 306

Mart 4 Eylül 317

Nisan 17 Ekim 92

Mayis 94 Kasım 14

Haziran 194 Aralık 5

Toplam 13333


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

2011 Yılı Verilen Hizmetler Karşılığı Tahsil Edilen Ücretler:

Su Ücretleri Toplamı 114.510,66.- TL

Elektrik Ücretleri Toplamı 210.161,00- TL

Palamar Bağlama Ücretleri Toplam 197.898,00.- TL

İşgaliye Ücretleri Toplamı 414.751,96.- TL

Atık Su Alım Ücreti 60.330.00.- TL

Elektrik-Su Kartı Ücreti 7.145.00.- TL

Mavi Kart Ücreti 80.00.- TL

Araç (Eşya Valiz Taşıma) Ücreti 5.570.00.- TL

Çeşitli Gelir 1.414,41.- TL

TOPLAM 1.011 861,03- TL

2011 Yılı Tahakkuk Devri

Tahakkuk Devri (Günlük Gezi Tekneleri) 84.246,88.- TL

Tahakkuk Devri (Sezonluk Mavi Tur Tekneleri) 55.543,89.- TL

Toplam 139.790,77.- TL

Marmaris Limanı’na kayıtlı, mavi tur yapan sezonluk işgaliye

ödeyen 147 ve 54 günübirlik gezi tekne işletmecisi ve

sahipleri ile yat bağlama su ve elektik hizmet sözleşmesi

imzalanmıştır.

Yapılan sözleşme sonucu 2010 yılı işgaliye (bağlama)

borçlarını ödeyemeyen 41 tekne sahibi 6111 sayılı Torba Yasa

gereği borçlarını yapılandırmışlardır.

2011 yılı için işgaliye (bağlama) ücretlerini ödemeyen 53 adet

tekne sahibine / işletmecisine ödeme emri gönderilmiş ve 18

adet tekneye de haciz uygulaması yapılmıştır.

Deniz araçlarının güvenli ve emniyetli şekilde bağlanmasını

sağlamak için mapa ve analelerin tamamı değiştirilerek

yenilenmiştir.

Elektrik ve su hizmet panolarının teknik bakımları yaptırılmış,

arızalı olanları değiştirilmiş ve hizmete sunulmuştur.

Yat Limanı, Kordon Caddesi, Saman İskelesi aydınlatma

lambalarının bakımları yaptırılmıştır.

Yaz sezonu sonunda, dalga alan kısımlardaki elektrik ve su

hizmet panoları yerlerinden sökülerek Makine-Araç

Parkındaki depoya kaldırılmıştır.

Menderekteki taşlık bölgede bulunan 154 metre

uzunluğundaki ahşap platform demirlerinin zımparaları

yapılarak boya işlemi gerçekleştirilmiştir.

53


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

MARPOL 73/78 EK-5 kapsamında bulunan (çöp) katı atıklar

haftanın her günü deniz araçlarına tebliğ edilen saatlerde,

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde

aldırılmıştır.

MARPOL 73/78 EK-I kapsamında bulunan sintine suyu ve

Atık yağlar alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre

Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün genelgesiyle, 2872 sayılı

Çevre Kanunu ve bu kanun uyarınca yayımlanan Gemilerden

Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

Yat Limanına gelen teknelere atık alım hizmeti verilmesi ve

bu hizmetin takibini sağlamak amacıyla, Mavi Kart sistemi

oluşturulmuş olup, elektronik ortamda veri girişinin

kontrolünü sağlayan uygulamaya geçilmiştir. İşbu genelge

doğrultusunda Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden

ilgili Bakanlığın belirlediği fiyattan 200 adet Mavi Kart

alınarak, tekne ve deniz araçlarına yine Bakanlığın belirlediği fiyattan dağıtılmıştır.

2011 Yılı Turizm Sezonunda Yat Limanında Teknelerden Alınan Sintine Suyu, Atık Yağ

Ve Pis Su Miktarları :

Aylar Tekne Sayısı

(Marpol 73/78 ek-I)

Sintine Suyu (lt.)

(Marpol 73/78 ek-I)

Atik Yağ (lt.)

(Marpol73/78 ek-4) Marpol 73/78

Pis Su (lt.) ek-5 Çöp (kg)

Ocak 6 - 45 800 Araçla Alınıyor

Şubat 6 1000 184 3700 Araçla Alınıyor

Mart 3 390 25 300 Araçla Alınıyor

Nisan 4 100 150 13150 Araçla Alınıyor

Mayıs 97 1500 35 109785 Araçla Alınıyor

Haziran 184 2750 175 665950 Araçla Alınıyor

Temmuz 173 - 80 676150 Araçla Alınıyor

Ağustos 415 7800 205 1449335 Araçla Alınıyor

Eylül 342 5820 40 1273850 Araçla Alınıyor

Ekim 110 200 - 443950 Araçla Alınıyor

Kasım - - - - Araçla Alınıyor

Aralık - - - - Araçla Alınıyor

Toplam 1340 19560 939 4636970

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden deniz servisinde

kullanılmak üzere Telsiz İstasyon Ruhsatı alınmıştır.

7 adet olan yangın panosuna 6 adet daha ilave edilerek yangın

panosu sayısı 13’e çıkarılmıştır.

54


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Çevre :

Denizcilik Müsteşarlığı'nın yürütmekte olduğu “Kıyı

Tesisleri İşletme İzinleri Yönetmeliği” kapsamında, Kıyı

Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir Yardımcıları Dairesi

Başkanlığının belirlemiş olduğu kriterlere uygun olarak üç

adet seyir yardımcısı (Deniz Feneri) yaptırılarak hizmete

sunulmuştur.

55

Yat Limanı'nda bulunan

havuzların rutin temizlikleri

personelimizce yapılmıştır.

Deniz araçlarından şehir kanalizasyon şebekesine evsel (pis

su) atıklarını aktarmak için mevcut 17 olan piss u tahliye

noktalarının sayısı 22 adet arttırılarak 39 adete çıkarılmıştır.

Kıyı ve deniz dibinde bulunan çöpler (Cam, plastik malzeme

v.b.) belediyemizce ve Yat Limanı personeli tarafından

sürekli olarak temizlenmiştir.

Balıkçı barınağı olarak kullanılan ve küçük piyade

teknelerinin yanaştığı azmağın dip temizliği Netsel Marina

köprüsünden büyük iskeleye kadar olan kıyı deniz dip

temizliği yaptırılmıştır.

Yat Limanında yağmur ve fırtına nedeniyle batma tehlikesi

gösteren teknelerden, denize yağlı atık sızıntısını önlemek

için, tekne etrafı yağ bariyerleri ile çevrilerek oluşan sızıntılar

engellenmiş, yağ emici petlerle müdahale edilmiştir.

2011 yılı Ekim ayında yat limanına bağlı yabancı bayraklı bir teknede çıkan yangına

ilk müdahale yat limanı personelimizce yapılmış ve belediyemiz itfaiye ekiplerince yangın

söndürülmüştür. Hasarlı tekne soğutma çalışmaları için Burunucu mevkiine alınmıştır. Yağ

sızıntısını önlemek için etrafı yağ bariyeri ile çevrilmiştir.

Deniz araçlarından kaynaklanan sintine suyu ve atık yağlar, işletmeci ve sahiplerinin

talepleri doğrultusunda personel denetiminde 48-MAKTL-007 Lisans belge nolu Atık Kabul

Yetki Belgeli tesisimize alınmıştır.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Veteriner İşleri

Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde 2011 yılında 1070 adet

başıboş kedi-köpek kısırlaştırılmış ve köpekler sarı renkli

kulak küpeleri ile kediler iki kulak uçlarının kesilmesi ile

işaretlenmiştir.

Bu faaliyetlerde sivil toplum örgütlerinin aktif üyeleri ile

koordinasyon sağlanmış, başıboş hayvanların toplanıp

rehabilitasyon merkezimize getirilmesi işinde büyük ölçüde

faydalı olmuşlardır.

2011 yılında da her yıl olduğu gibi konu ile ilgili yetersiz

kalan çevre beldeler ve köylere hizmet desteği verilmiştir.

Kısırlaştırma – aşılama hizmetinin 914 adetlik kısmı

belediyemiz mücavir alanı içerisinden, 156 adetlik kısmı ise;

118 adet Armutalan, 12 adet Beldibi, 1 adet Gökova, 1 adet

Turunç, 4 adet Bozburun beldelerinden, 7 adet Hisarönü, 7

adet Söğüt, 2 adet Orhaniye ve 1’er adet Çamlı, Karacasöğüt,

Turgut, Çetibeli köylerinden getirilen hayvanlara verilmiştir.

Rehabilitasyon Merkezimizde geçici olarak barındırılan

köpeklere günlük bakım, hastalara muayene, teşhis ve tedavi

hizmeti kesintisiz verilmekte olup, duyarlı vatandaşlarımızın

kendi imkânları ile yakalayıp getirdikleri başıboş hasta kediköpeklere

de aynı hizmet sağlanmaktadır. Ayrıca

rehabilitasyon merkezimizde barındırılan köpeklere periyodik

olarak iç ve dış parazit koruyucu tedavileri yapılmakta,

aşılanmaları sağlanmaktadır.

Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde geçici olarak

barındırdığımız köpeklerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için

önceki yıl ihale ile alınan 21 ton 600 kilogram mama 2011 yılı

içinde kullanılmıştır. Bu besleme sistemi ile köpeklerin sağlıklı ve

dengeli beslenmeleri ve aynı zamanda iş gücünden ve personelden

tasarruf sağlanmakta olup, pişirme mama ile besleme yöntemine

denk bir maliyet hedefine ulaşılmaktadır.

Halkımızdan Zabıta Müdürlüğü telefonlarımıza yapılan

şikâyetlerin yoğunluğu doğrultusunda zaman zaman Zabıta ekipleri

ile birlikte söz konusu bölgelere sabahın erken saatlerinde köpek

yakalamaya çıkılmaktadır. Bu faaliyette uzun saplı yakalama

aparatları,3 ml ilaç kapasiteli enjektörler ve fünyeli enjektör fırlatma tabancaları, uygulanan

hayvana kesinlikle zarar vermeyecek sedatif (yatıştırıcı) ilaçlar kullanılmaktadır.

56


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Başıboş ya da sahipli köpekler tarafından ısırılma, kediler

tarafından ısırılma ya da tırmalanma vakalarında söz konusu

hayvanın kuduz aşısı bulunup bulunmadığının takibi

yapılmakta, söz konusu başvuru hangi kuruma yapılmış olursa

olsun hayvan tarafımızca 10 gün müşahede altında

tutulmaktadır.

Belediyemiz Mezbahası’nda 2011 yılı içerisinde kesilen 133

adet büyükbaş hayvandan elde edilen 34720 kg, 1435 adet

küçükbaş hayvandan elde edilen 23226 kg et belediyemizin

frigofirik üniteli taşıma aracı ile kasaplara ulaştırılmıştır.

5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem

kanunu” gereğince her tür hayvanın sevkiyatı kontrollü olarak

yapılmalıdır. Bu amaçla düzenlenen “Menşe Şhadetmanesi”

belgesi belediyemiz tarafından 2011 yılında 19 adet

düzenlenmiştir. Belediyemizce verilen menşe

şhadetnamelerinin büyük bölümü yurt dışından giriş yapmış

olan hayvanların geri dönüşü için, bir kısmı yabancı misafirler

tarafından ilçemizde oldukları dönemde sahiplendikleri ve

yurtdışına çıkarmak istedikleri hayvanlar için, bir kısmı bal

üreticilerimizin arı kovanlarını belgeli olarak sevk

edebilmeleri için, bir kısmı da canlı kasaplık hayvan sevkiyatı

için hazırlanmıştır.

Her yıl olduğu gibi 2011 yılında da Kurban Bayramı öncesi

ile Belediyemiz Makine ve Araç Parkı,Atık Su Arıtma

Tesisleri ve mezbahamızın bulunduğu Günlücek Mevkii’nde

“Kurban Satış Yeri” oluşturulmuş,giriş yapan hayvanların

sağlık durumları, yaşları, menşe şahadetnameleri ve sağlık

raporları kontrol edilmiştir.

1758 adet küçükbaş,161 adet büyükbaş kurbanlık hayvan

bayram süresince barındırılmıştır. Kesimlerin hijyenik

koşullarda, usulüne uygun yapılması amacı ile kesim yeri

olarak mezbaha kullanılmış, kaçak kesimlere Zabıta

ekiplerince izin verilmemiştir.

13 kişilik sertifikalı kasap ekibimizce dini vecibelerimize ve

hijyen koşullarına uygun olarak, arife günü dahil olmak üzere

413 adet küçükbaş, 68 adet büyükbaş kurbanlık kesilmiştir.

Kurban Bayramı’nın 1., 2., 3. ve 4. günleri ile arife gününde

yapılan kesimlerin sürekli olarak Veteriner Hekim nezaretinde

olması sağlanmış, kurbanlıklar kesim öncesi ve sonrası

muayeneleri yapılarak sahiplerine teslim edilmiştir.Tüketimi sakıncalı kısımlar vatandaşlar

bilgilendirilip ikna edilerek yerinde imha edilmiştir.

57


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü yapılan hizmet alımı

ihalesi sonucunda imzalanan sözleşmeye göre 15.12.2006

tarihinden itibaren yüklenici firma aracılığıyla hizmet

sunmaktadır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2011 yılı içerisinde

sunduğu hizmetler aşağıda verilmiştir.

Türkiye ve Dünya’da adını turizmin cenneti olarak duyuran

şehrimizin gelecek nesillere temiz, güvenli, yaşanabilir bir

kent bırakma olgusu içinde bilinçli ve düzenli programlar

oluşturarak özverili bir kadroyla görev yapan birimi,

şehrimizin temizliği için tüm yıl boyunca ara vermeden

çalışmalarını sürdürmektedirler. Verimli ve üretken bir ekiple

2011 yılında yaptığımız bu hizmet sonraki yıllarda artarak

devam edecektir.

Müdürlüğümüzce katı atıkların toplanması işlemi 8 mahalle

ve yaklaşık 400 sokakta, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında,

ana arter ve caddelerin tümünde düzenli olarak

gerçekleştirilmiştir. Çöp toplama işlemi sokakların

yoğunluğuna göre günde 2 ila 12 sefer arasında

değişmektedir. Bu nedenle çöp toplama hizmetimiz 8’er saat 3

vardiya şeklinde 24 saat sürmüştür.

Toplanan atıkların bertaraf işlemi için günlük olarak,

Hisarönü mevkii yeşilbelde köyünde bulunan MARİÇ-

BELBİR K.A.D.D. tesislerine nakli sağlanmıştır. Ortalama

evsel atık miktarı 2011 yılı için kış döneminde 42 ton / gün,

yaz döneminde 111 ton / gün olarak belirlenmiştir.

Çöp kamyonlarında sorumlu 1 adet şoför ve araç arkasında 2

adet temizlik işçisi çalışmaktadır. Her çöp kamyonu

bölgesindeki çöp konteynerlerini boşalttıktan sonra 2 adet

temizlik işçisi ile konteynerlerin etrafları süpürülmektedir.

Mesaisi biten araçlar çöp kamyonunu kullanan şoförler

tarafından, basınçlı sıcak su ile yıkanmaktadır.

Yaptığımız kontrollerde bölgede gördüğümüz, hidrolik

sıkıştırmalı çöp kamyonlarının alamadığı kaba atıklar ve

vatandaşlarımızdan gelen ağaç budamaları, inşaat atıkları ve

eski eşya atıklarına ait günlük telefon ihbarları anında

değerlendirilmiş olup, en kısa süre içerisinde Müdürlüğümüze ait 3 adet traktör vasıtasıyla

toplanıp eski depolama sahasına nakil işlemi sağlanmıştır. Traktörlerde 1 adet şoför ve 2 adet

işçi çalışmaktadır.

58


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Ayrıca kullanılmayan kamuya ve şahıslara ait arazilerde

bulunan terk edilmiş malzemelerin çevre kirliliği yaratması

ve yaz aylarında yabani kuru otların yangın tehlikesi

oluşturmaması için vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve

dilekçeler doğrultusunda temizliği yapılmaktadır.

Tepe mahallesi Kapalı Çarşı mevkiinde bulunan Yeni Cami

ve Eski Caminin çatılarında su giderlerinin tıkanmasına

sebebiyet veren kurumuş ağaç yaprakları personelimiz

tarafından belirli aralıklarla temizlenmiştir.

Ayrıca müdürlüğümüzce bünyemizde var olan yıkama

aracımız ile Çeşme Meydanı, Barlar Sokağı, Kapalı Çarşı,

Yat Limanı, cami avluları ve konteyner yerleri çevresinin

yıkanması bir program dahilinde yapılmaktadır.

Tepe mahallesi çarşı içinin üzerini örten fiberglas plastik

tentelerin üzerine çevrede bulunan mahalle sakinleri ve çarşı

esnafının bilinçsizce attığı atıklar 15 günde bir olmak kaydı

ile bir personelimiz tarafından yağmur giderlerinin

tıkanmasına sebebiyet vermemesi için temizlenmiş ve yağmur

giderlerin açılması sağlanmıştır.

Kapalı Çarşı, Kale İçi, Yat Limanı, Barlar Sokağı, vb. büyük

hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun giremediği dar

sokaklara 3,5m³ lük ve 1,5 m³ lük damperli açık kasa

kamyonetlerle 8’er saat 3 vardiya şeklinde 24 saat çöp

toplama hizmeti verilmektedir. 1 adet şoför ve 1 adet işçi ile

konteyner etrafları, sokak ve caddelerde bulunan çöpler

temizlenmekte, bu küçük araçlar dolduğunda belediyemiz

makina araç parkında bulunan büyük araca boşaltma yaptıktan

sonra tekrar bölgesinde çalışmaya devam etmektedir.

59


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

İlçemiz geneli yoğunluğun fazla olduğu yaz aylarında 18, kış

aylarında ise 13 meydancı bölgesine bölünmüş olup, her

bölgede 1 adet meydancı ile sokak ve caddelerin temizliği

yapılmaktadır. Yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde ( Ulusal

Egemenlik Caddesi, Atatürk Meydanı, Kapalı Çarşı, Atatürk

Caddesi Ve Yat Limanı) sabah ve akşam olmak üzere

dönüşümlü 2 adet meydancı çalışmaktadır.

Buna ek olarak müdürlüğümüzce bünyemizde

oluşturduğumuz mahalle ekibiyle sokak ve kaldırımlarda

bilinçsiz vatandaşlar tarafından gelişi güzel atılmış atıklar ve

kendiliğinden çıkmış yabani ot v.b. için derinlemesine

temizlik programları belirli periyotlarla tüm sokaklarda

uygulanmaktadır.

Kaldırım üzerindeki küçük kaba atıklar meydancılar

tarafından kaldırım kenarına indirilip vakumlu yol süpürme

aracı ile cadde ve sokaklar daha kısa sürede temizlenmektedir.

Ayrıca konteyner içine atılmayıp, kenarına bırakılan çöp

poşetlerinden sızan yağ ve yemek suları 1 adet işçi tarafından

temizlik maddesi ile fırçalanıp süpürge aracı ile vakumlanıp

temizlenmektedir.

Bazı noktalarda bulunan ve çevre kirliliğini tehdit eden rögar

ve yağmur giderlerinin temizliği, temizlik personeli tarafından

yapılmaktadır. Temizlik personelinin ulaşamadığı noktalarda

vakumlu yol süpürge aracının hortumu ile bu rögar ve

ızgaraların temizliği yapılmaktadır.

2011 yılı içinde yeni konteyner alımı yapılmamış olup, atıl

durumda bulunan kapasiteleri 400 lt. ve 800 lt. olan daldırma

galvaniz malzemeli eski çöp konteynerları Makine Araç

Parkımızdaki personel tarafından onarılmıştır. basınçlı ve

sıcak su ile iç dış yıkaması yapılmaktadır. Bu konteynerlar

bölgede yapılan kontroller neticesinde ihtiyaç duyulan yerlere

yerleştirilmiş ve sorunlu olan bölgeler çözüme

kavuşturulmuştur.

60


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Müdürlüğümüz bünyesindeki

bütün hidrolik sıkıştırmalı

katı atık toplama kamyon-

larımız belirli periyotlarda

program dahilinde kendi

bünyemizdeki ustalarımızca

baştan aşağı bakımları yapılıp

yenilenmiştir.

Eski durumu Yeni durumu

2872 sayılı Çevre Kanunu ve 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı

Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü

yönetmeliğinin 9. maddesi gereği toplamakla yükümlü

olduğumuz tıbbi atıklar ile ilgili olarak ilçemizde bulunan

sağlık kuruluşları ile karşılıklı imzalanan Tıbbi Atık

Sözleşmesine göre; haftada 2 gün (Salı, Perşembe) olmak

üzere tamamen tıbbi atık eğitiminden geçirilmiş personellerle

ve yönetmeliğe uygun bir şekilde, İl Çevre ve Orman

Müdürlüğünden lisanslı tıbbi atık toplama aracı ile bir yılda

28.633,00 kg. tıbbi atık toplanarak Aydın’daki Miroğlu Temizlik terilizasyon tesisinde

bertaraf işlemleri yapılmıştır.

2011 yılı içerisinde toplanan toplam Tıbbi Atık Miktarları:

Kg

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Ocak

3833

Şubat

3416

MARMARİS BELEDİYESİ 2011 YILI TIBBİ ATIK TOPLAMA MİKTARLARI

3707

Mart

Nisan

3078

Mayıs

3951

Haziran

4654

Temmuz

61

4113

Ağustos

1881

Eylül

4808

4211

Ekim

Kasım

3369

Aralık

4112


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Kış mevsiminde fırtınalı ve yağışlı

günlerin ardından Saman İskelesi

Parkı ile Turban Tatil Köyü

arasında kalan sahil bandımızda

biriken erişte ve diğer malzemeler

temizlik işçileri tarafından

poşetlendikten sonra traktörle

taşınmıştır.

Dere ve kanalların içerisinde biriken kum ve katı atıkların

yağmurlu havalarda su taşkınlıklarına sebebiyet vermemesi

ve her türlü çevre kirliliğini önlemek amacıyla sürekli olarak

temizliği yapılmıştır.

İlçemizde haftanın 2 günü kurulan semt pazarında, biriken

çöplerin temizliği temizlik işleri personelimizce yapılmıştır.

Pazaryerinde bulunan katı

atıklar toplandıktan sonra

basınçlı su ile bu alanların

yıkama ve dezenfekte

işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yaz sezonundan önce

ilçemizin tüm sokakları

belirli bir programa göre

kaldırım üzerinde bulunan

otlar, moloz artıkları, çalılar

temizlenmiştir.

Marmaris-Muğla karayolu ve

Aksaz yolu kenarlarına

araçlardan atılan pet şişe,

metal kutu ve poşet gibi çöpler

temizlik işçileri tarafından

temizlenmiştir.

Yat Limanı, Uzunyalı, oteller bölgesi, tekne işletmecileri,

Çarşı Esnafı, Kordon Caddesi, Atatürk Caddesi, Yeniyol

Caddesi, General Mustafa Muğlalı Caddesi, Kemal Seyfettin

Elgin ve Kenan Evren Bulvarındaki işletmeler başta olmak

üzere tüm işletmelere tebligatlar yapılarak çöp çıkartma

saatleri ve şekilleri konusunda bilgi verilmiştir.

62


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Tüm çabalara rağmen, bazı noktalarda halkımızınçöplerini gelişi güzel çıkardığı ve

konteynırları kullanmadığı fotoğraflarla tespit edilmiş olup, bölge halkımıza uyarılarda

bulunulmuştur.

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2011 yılı içerisinde toplam 25.293,28 ton. evsel nitelikli katı atık

toplamıştır. Toplanan katı atıkların ortalama aylara göre dağılımına bakacak olursak, kış

aylarından yaz aylarına doğru bir yükseliş görmektedir. Çöp miktarı arttıkça işçi sayısı ve

ekipmanlarında da artışa gidilmiştir.

2011 yılı içerisinde, çöp kamyonlarından Katı Atık Düzenli Deponi Alanına gönderilen

aylık çöp miktarları aşağıda gösterilmiştir.

TOPLANAN KATI ATIKLAR TON.

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AYLAR

63

Seri 1


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sunduğu hizmetler aşağıda

verilmiştir.

Ilıca Parkı'nın Düzenlemesi Çalışmaları;

1442m²’lik Ilıca Parkının çalışmaları 2011 yılında

tamamlanmıştır. Şelale, süs havuzu, çocuk oyun grupları,

çeşme, pergole ve büfesi bulunan parkın yeşillendirme

çalışmaları gerçekleştirilşmiştir.

64


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Abdi İpekçi Parkı'nın Yeniden Düzenlenmesi

1347 m2’lik Abdi İpekçi Parkı, 2011 yılı içerisinde

yeniden düzenlenmiştir. Projesi hazırlanan parkta

mevcutta bulunan yunus heykeli süs havuzu şekline

getirilip zıplayan sular ile birlikte imalatı yapılmıştır.

Ayrıca çocuk oyun grupları Fen işleri biriminin

yardımıyla hazırlanmış ve altında yumuşak malzeme olan

dökme kauçuk uygulanmıştır. Yeşillendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

65


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Yat Limanı Yeşil Alan Bitkilendirme Çalışmaları

Yat limanının Fen İşleri Müdürlüğünce yenilenmesi

sonrası yeşil alanların düzenlenmesi müdürlüğümüzün

çalışmalarıyla tamamlanmıştır. Yaklaşık 1263 m2 olan

Yat Limanı yeşil alanında zakkum, bodur mine, bodur

pittosporum, bodur ateş dikeni, taflan, begonvil, çalı

erguvan, salkım söğüt, ters dut ve sedum türü bitkiler

kullanılarak yeşillendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

194. Sokak Yeşil Alanına Çocuk Oyun Elemanlarının

Yerleştirilmesi;

194. sokaktaki yaklaşık 1595 m²’lik park alanına Fen İşleri

biriminin yardımıyla hazırlanan ahşap oyun grupları

yerleştirilmiştir.

66


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

164. ve 165. Sokaklarda Yeşil Alan Düzenlenmesi

İki sokağın kesiştiği noktada bulunan ve kullanımı düşük olan

parkta otopark alanı küçültülmüş, çocuk oyun alanı bırakılmış

ve yeşil alan arttırılmıştır. Çocuk oyun alanında, oyun grupları

ve açık hava spor aletlerinin bulunduğu birbiriyle bağlantılı

alanlar oluşturulmuştur. Kaldırım ve yürüyüş yolları yeniden

düzenlenmiştir. Yeşillendirme çalışmaları devam etmektedir.

Dere Kenarları Bitkilendirme Çalışmaları

66., 286., 230. ve 268. Sokaklarda dere kenarları yeşillendirme çalışmaları

yapılmıştır. Dere kenarlarına günlük ağaçları, turunç ağaçları, oya ağaçları

dikilmiş, çalı ve mevsimlik bitkilerle yeşillendirme çalışmaları

tamamlanmıştır.

Türkan Saylan Parkı Yeşillendirme Çalışmaları

Türkan Saylan parkında bitkilerin bakımı yapılmış

bozulan çim alanlar yeniden çimlendirilerek

yeşillendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

67


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Belediyemiz Makine Araç Parkında bitki yetiştirmek amacıyla kurulan 720 m2'lik seramızda

parklarda kullanılmak üzere gazanya, cordela, lantana, gül, rodos ağacı, çin karanfili,

sardunya, melissa bitkilerinden çelikler üretilmiştir.

Atatürk Heykeli çevresindeki saksılara, Çeşme Meydanına, Yat Limanı yeşil alanına, Meşale

yanı refüjlere, Kordon caddesi refüjlerine, Saman İskelesi Parkına, Marmaris girişi orta

refüjüne, Emniyet Kavşağı orta refüjüne yaz ve kış mevsimlerinde mevsimlik çiçek ve çok

sayıda yıllık bitki dikimi yapılmıştır.

Rutin İşler

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait çocuk oyun

alanı, yeşil alan, otogar, spor tesisleri, Belediye hizmet alanı,

refüj ve çiçekliklerin sulama, budama, belleme, çapalama,

gübreleme, yabancı ot temizleme, çim biçme, v.b. her türlü

bakım onarım, çiçeklendirme ve sulama tesisatı tamir bakım

işlemlerine belirli periyotlarla rutin olarak devam edilmiştir.

Ayrıca parklarda ve yeşil alanlarda yeşil kurt, çim kurdu,

salyangoz, kurt, sinek, kabuklu bit ve kırmızı örümcek

ilaçlamaları yapılmıştır.

Yazın açtığı çiçekleri nedeniyle alerjisi olan vatandaşlarımızı

rahatsız ettiğinden dolayı her yıl Kordon caddesinde ve

Atatürk caddesinde bulunan palmiye ağaçlarının dalları ve

çiçekleri Haziran Temmuz ayları arası rutin olarak

budanmıştır.

Elektrik tellerine değen ağaçlar dalları elektrik şirketi ile

ortaklaşa yürütülen çalışmalarla budanmıştır.

Personel sayımızın tüm park, bahçe, yeşil alan, refüj ve

çiçekliklerin bakım onarım işlerini yürütmeye yetersiz

oluşundan dolayı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı

ihalesi yapılmıştır. Yeşil alanların bakımını içeren bu hizmet

alımı 1 yıl süre ile devam etmiştir.

68


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2011 yılı içerisinde birimimizin görev ve yetki alanı kapsamında gerçekleştirilen

faaliyetlerimiz;

21-23 Ocak / Çanakkale 1915 Gezici Müze Tırı’nın

Marmaris Ziyareti

Çanakkale Valiliği’nin katkılarıyla Çanakkale’yi Anadolu’da

yaşatıyoruz sloganı ile yolan çıkan “Çanakkale 1915 Gezici

Müze Tır”ı 21-23 Ocak tarihleri arasında Marmaris

Belediyesi’nin de katkılarıyla Marmaris’teydi. Serginin ilk

günü Belediye Başkan V. Gökhan Uysal ve Başkan

Yardımcısı Halil Gökovalı da tırı ziyaret edenler arasındaydı.

Atatürk Meydanı’nda açılan gezici sergiye vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

2 Mart / Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Öğrencilerinin Marmaris Planları Sergisi

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge

Planlaması 3. sınıf öğrencileri, birinci dönem çevre planı

çalışmalarını, Marmaris'te gerçekleştirdi. Öğrenciler

hazırladığı kroki ve haritalardan oluşan kent yapısı planlarını,

Marmaris Belediyesi’nde sergiledi.

4-18 Mart / Halil Koçyiğit – Semih Atalay Sergisi

Ressamlar Halil Koçyiğit ve Semih Atalay Marmaris

Belediyesi sergi salonunda yağlıboya resimlerden oluşan bir

sergi açtı. 4 Mart Cuma günü açılışını Belediye Başkan

Yardımcısı Halil Gökovalı’nın yaptığı sergiye çok sayıda

davetli sanatseverin yanısıra Çamlı Köyü Muhtarı Özkan

Kalkan da katıldı. Sergi 18 Mart tarihine kadar sanatseverler

tarafından gezildi.

5 Mart / Ordu- Marmaris Kardeş Şehir Protokolü

Marmaris Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği,

kuruluşunun 5. yılını bir yemekle kutladı. Dernek tarafından

organize edilen gecede Ordu ve Marmaris’in kardeş şehir

olabilmeleri için ilk protokol iki şehrin belediye başkanları

tarafından imzalandı.

7-9 Mart / Japon Gruba Oya Kursu – Söğüt Gezisi

Türkiye’de Japon Yılı ilan edilen 2010 yılının Ekim ayında

Marmaris Japon misafirlere ev sahipliği yapmış, Japon

kültürünü yakından tanımıştı. İlk ziyaretlerinde Marmaris’e

hayran kalan Japonlar aradan 5 ay geçmesinin ardından 7

Mart günü 2. kez Marmaris’e geldi. Marmaris Belediyesi’nin

organizasyonu ile Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerleriyle

Yüzme Eğitim Merkezi’nde bir araya gelen yabancı konuklar

geleneksel el sanatlarımız hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Japon ve Türk

bayanların katıldığı etkinlik 8 Mart Dünya Kadınlar gününün bir gün öncesinde

gerçekleştirilmesiyle de ayrı bir anlam kazandı.

69


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Şirin'in gözünden anlatıldı.

8 Mart / Kadınlar Günü Tiyatro Oyunu “Şirin&Ferhat”

Emek Tiyatro oyuncuları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar

günü etkinlikleri çerçevesinde Marmaris Belediyesi’nin

destekleriyle sahneye konulan “Şirin&Ferhat” adlı tiyatro

oyunu sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sanat

Yönetmenliğini Ufuk Emek'in, Yönetmenliğini ise İnci

Bademsoy'un üstlendiği oyunda Ferhat&Şirin aşkı bu kez de

25-27 Mart / Avrasya Sirki

Uluslararası Avrasya Sirki Marmaris Belediyesi’nin

katkılarıyla çocuklarla buluştu. Sirk sanatçıları 25,26 ve 27

Mart tarihlerinde 3 gün boyunca Amfi Tiyatro yolunda

kurulan dev sirk çadırında gösterilerini sundu. Kamyonları,

karavanları ve farklı milletlerden 35 kişilik kadrosu ile gezici

bir aile sirki olan Avrasya Sirki, 25 Mart Cuma günü

gerçekleştirdikleri ilk gösterilerinde Marmaris Belediyesi

personelini ağırladı. Sirkin 2. günü konukları ise rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören

özel çocuklar oldu.

26 Mart / Cahit Koparal Konseri “Büyüleyici Flütler”

Ünlü Flüt Ustası Cahit Koparal bir konser ile anıldı. Konserin

organizasyonunu Marmaris Belediyesi Oda orkestrası

üstlendi. Konsere teknik destek sağlandı.

29-30 Mart / Biyolojik Çeşitlilik Fotoğraf Sergisi

Orhaniye İnci Narin İlköğretim Okulu öğrencileri Marmaris

Belediyesi ev sahipliğinde biyolojik çeşitlilik sergisi açtı.

Serginin organizasyonu Halkla İlişkiler personeli tarafından

gerçekleştirildi.

23 Nisan / Çocuk Şenliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Marmaris’te

faaliyetini sürdüren Rehabilitasyon Merkezleri tarafından

organize edilen programla kutlandı. Etkinlikte çocuklara

çeşitli ikramlarda bulunuldu.

23-24 Nisan / Fransız Kent Armoni Orkestrası Konseri

Fransa’nın Forbach Kenti Armoni Orkestrası Marmaris’te

ücretsiz iki konser verdi. Profesyonel orkestra şefi Manfred

Neumann yönetimindeki 70 kişilik orkestra, Marmaris

Belediyesi, Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) ve

bir seyahat acentesinin destekleriyle Marmarislilerle buluştu.

İlk konser Atatürk Meydanı’nda gerçekleşirken, ikincisi ise

24 Nisan Pazar günü ise Grand Yazıcı Club Turban’da

düzenlendi.

70


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

7 Mayıs / Türkan Saylan Büstü Açılışı

Marmaris Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme

Derneği’nin ortak çalışmasıyla Türkan Saylan Parkı’na

yaptırılan Türkan Saylan büstü törenle açıldı. Cumhuriyet

Caddesi’nde yer alan Türkan Saylan Parkı’nda yaptırılan

büstün açılışına Fırıldak adlı tiyatro oyununu sahnelemek için

ilçeye gelen tiyatro sanatçısı Levent Kırca da katıldı.

7 Mayıs / Tiyatro Gösterisi “Fırıldak”

Sevilen tiyatro sanatçısı Levent Kırca ve ekibi Marmarisli

tiyatro severlerle buluştu. 7 Mayıs Cumartesi günü Grand

Yazıcı ClupTurban otelin büyük salonunda sahnelenen oyunu

yaklaşık 800 kişi izledi.

14-18 Mayıs / Uluslararası Yat Festivali

Her yıl Mayıs ayında Uluslararası Yat Kulübü tarafından

düzenlenen Yat Festivali, Mayıs ayında Marmaris Belediyesi

Yat Limanında bir kez daha gerçekleştirildi. Birçok etkinliğin

yanısıra milyon dolarlık yatlar görücüye çıktı.

19 Mayıs / Hadise Konseri

Şarkıcı Hadise, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor

Bayramı kutlamaları kapsamında Marmaris'te halk konseri

verdi. Marmaris Belediyesi tarafından Atatürk Meydanı'nda

düzenlenen konser öncesinde havai fişek gösterisi yapıldı.

21 Mayıs / “Yüzde Bir Yetenek, Yüzde 99 Çaba” Resim

Sergisi

“Yüzde bir yetenek, yüzde 99 çaba” isimli karma resim

sergisi Marmaris Belediyesi’nin de katkısıyla Yüzme Eğitim

Merkezi’nde açıldı. Sanat Danışmanlığını Svetlana

Bayramkaya’nın yaptığı sergide toplam 180 resim yer aldı.

Resimlerin 130 tanesi Bayramkaya’nın yaşları 5 ile 60

arasında değişen öğrencilerine aitti.

21 Mayıs / Marmaris Belediye Başkanlığı Satranç Kupası

21-22 Mayıs 2011 tarihlerinde Yüzme Eğitim Merkezi’nde

gerçekleştirilen Marmaris Belediyesi Başkanlık Kupası

Satranç Turnuvası 22 Mayıs Pazar akşamı düzenlenen ödül

töreniyle sona erdi. Her kategoride heyecanın son maçlara

kadar devam ettiği yarışmada ilk üç dereceyi alan sporcular

kupalarını Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’dan,

ödüllerini ise Marmaris Belediyesi GSK Başkanı Gökhan Uysal’dan aldı.

25 Mayıs / Zirve Dağcılık Kulübü Resim Sergisi

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Marmaris Şubesi

tarafından Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde fotoğraf

sergisi açıldı. Açılış kurdelesini şube başkanı İnci Uysal ve

Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gökovalı’nın kestiği törene

çok sayıda kişi katıldı. Sergide 18 kulüp üyesinin doğa

yürüyüşleri, tırmanış gibi spor faaliyetlerinde çektikleri fotoğraflar yer aldı.

71


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

3-17 Haziran / Saime Kent Resim Sergisi

İzmir’de yaşayan emekli resim öğretmeni Saime Kent

Yıldırım Marmaris Belediyesi Sergi Salonu’nda “Çerkez

Düğünü” adlı resim sergisi açtı. Serginin açılış kurdelesini

Başkan Yardımcısı Halil Gökovalı ve Ressam Saime Kent

Yıldırım beraber kesti.

4 Haziran / Tufan Yaltırık Ses Yarışması

Liselerarası Geleneksel Tufan Yaltırık Ses Yarışması Amfi

Tiyatro’da düzenlendi. Çok sayıda liselinin katıldığı

yarışmaya Amfi Tiyatro’da teknik destek sağlandı.

9 Haziran / Amfi Tiyatro’da Milli Piyango Çekilişi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen milli

piyango çekilişi Marmaris Belediyesi’ne bağlı Amfi

Tiyatro’da gerçekleşti. Etkinliğe teknik destek sağlandı.

24-25 Haziran / Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Finali

Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Finali 2. Kez

Belediyemiz ev sahipliğinde 24-25 Haziran tarihlerinde Amfi

Tiyatro’da yapıldı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı

Gençlik ve Spor Genel Başkanlığınca geçtiğimiz yıl ilk kez

ilçemizde yapılan Türkiye Gençlik Merkezleri arası Halk

Oyunları Finali bu yıl yine Marmaris’in ev sahipliğinde

gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi de etkinliği destekleyen

kurumlar arasında yer aldı.

30 Haziran-3 Temmuz / Yıldızlara Yolculuk

"Uluslararası Yıldızlara Yolculuk Çocuk ve Gençlik

Festivali"nin ikincisi bu yıl da Marmaris’in ev sahipliğinde

düzenlendi. Etkinlik 30 Haziran günü düzenlenen açılış

yürüyüşü ve gösterisiyle başladı. Marmaris Belediyesi,

Armutalan ve Turunç belde belediyeleri tarafından ortaklaşa

düzenlenen festival 4 gün sürdü. Etkinliğe Türkiye’nin yanı

sıra, Ukrayna, Rusya ve Bulgaristan’dan gelen halk oyunu

ekiplerinin üyelerinden oluşan 150 kişi katıldı.

1 Temmuz / Kabotaj Bayramı’na Teknik Destek

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Marmaris’te de

çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. İlçedeki ilk tören

Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törene teknik destek sağlandı.

8 Temmuz / “Ataman’la Geziyoruz” Çekim Ekibi

Marmaris’te Ağırlandı

Haftaiçi her gün Show TV grubundan Show Max’te

yayınlanan “Ataman’la Geziyoruz” adlı programın çekim

ekibi Marmaris Belediyesi tarafından ilçede konuk edildi. 3

gün boyunca Marmaris’in çeşitli yerlerinde çekim yapan ekip,

Belediye Başkanı Ali Acar’la röportaj yaptı. Programın

sunucusu Ataman Erkul Başkan Ali Acar’dan Marmaris hakkında bilgi aldı.

72


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

25-27 Temmuz / Sultan Üçpınar Yağlı Boya Resim Sergisi

Marmaris Belediyesi sergi salonu şimdiye kadar ev sahipliği

yaptığı ressamlar arasında en genç olanını ağırladı. İzmir

Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi 17

yaşındaki Sultan Üçpınar yağlıboya resimlerine yer verdiği bir

sergiyle Marmarisli sanatseverlerle buluştu.

Ağustos / Dar Gelirli Vatandaşlara Erzak Yardımı

Belediyemiz geçen yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu sene

de ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere erzak yardımı sağladı.

Belediyenin hizmet sınırları içinde yeralan Tepe, Kemeraltı,

Çıldır, Siteler, Hatipirimi, Sarıana ve Çamdibi Mahallelerinde

yaşayan ve muhtarlar tarafından dar gelirli oldukları tespit

edilen 600 aileye erzak yardımı yapıldı. Yardımların bir kısmı

muhtarlıklardan yapılırken bir kısmı ise muhtarlığa

gelemeyecek durumda olan hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın

evlerine götürüldü.

Ağustos / Huzurevi’nde İftar Yemekleri

Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Sosyal Tesisleri’nde

Huzurevi Derneği tarafından organize edilen iftar yemeklerine

Belediyemizin ilgili birimleri de işgücü sağladı ve teknik

destek verdi. Her akşam bir hayırseverin karşıladığı yemekleri

dileyen vatandaş sosyal tesislerde, dileyen vatandaş da evinde

yedi.

30 Ağustos / Zafer Bayramı Kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 87. yıldönümünde tüm yurtta

olduğu gibi Marmaris’te de törenler düzenlendi. Atatürk

Meydanında çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar

akşam Aksaz Askeri Bandosu tarafından verilen konserle

devam etti. Marmarislilerin ve yerli-yabancı misafirlerin

ilgisinin büyük olduğu konser ile törene teknik destek

sağlandı.

30 Ağustos / Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni

Ramazan Bayramı, Marmaris Belediyesi Sergi Salonu’nda

düzenlenen ve gelenekleri yaşatmayı amaçlayan bayramlaşma

töreniyle kutlandı. Törene katılan konuklara çeşitli ikramlarda

bulunuldu. Kutlama töreni Basın – Halkla İlişkiler Müdürlüğü

görevlileri tarafından organize edildi.

30 Ağustos / Belediye Kültür Yayınları’nın 4. Kitabı

“Mıstan Sokağı”nın Tanıtım Günü

Marmaris Belediyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen

bayramlaşma töreni esnasında kokartlı turist rehberi, aynı

zamanda da amatör tarihçi Erol Uysal Marmaris Belediyesi

Kültür Yayınları'ndan çıkan yeni kitabını imzaladı. Belediye Kültür Yayınları’nın 4.sü olan

kitap Marmaris’in yakın geçmişine ışık tutuyor. Kitabın birinci bölümünde öyküleştirilmiş

tarihi olaylar ve anekdotlar yer alırken ikinci bölümde ise yazarın yerel gazetelerde

73


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

yayınlanmış köşe yazıları bulunuyor. İmza gününde yoğun ilgiyle karşılanan kitap

karşılığında toplanan bağışlar burs olarak kullanılmak üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme

Derneği’ne aktarıldı.

26 Ağustos / 10 Eylül Neşe Aksoy Resmi Sergisi

Sanatçı Neşe Aksoy Marmaris Belediyesi Sergi Salonu’nda

kişisel yağlıboya resim sergisi açtı. Sergiyi çok sayıda

Marmarisli ziyaret etti.

19-23 Eylül / TRT Avaz’ın “Yaz Sohbetleri” Programı

TRT’nin Türki Cumhuriyetlere yayın yapan kanalı TRT Avaz

ekranlarından yayınlanan Yaz Sohbetleri adlı program 19-23

Eylül tarihlerinde Marmaris’ten yayın yaptı. Format gereği 2

Türkmenistanlı devlet sanatçısı da hafta boyunca Marmaris’te

çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Konuklar kapalı çarşıda alışveriş

etti, jeep safari turuna çıktı ve koyları gezerek, dalış

yaptı. 5 gün boyunca Yat Limanından canlı yayın yapan ekip kapanış bölümünde Belediye

Başkanı Ali Acar’ı konuk etti. 1 saat süren programda izleyiciler Marmaris’i Belediye

Başkanı Ali Acar’dan dinledi.

20-25 Eylül / Bakırköylü Sanatçılar Derneği Resim Sergisi

Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) “20. Sanat

Köprüsü” Etkinliğini Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde

gerçekleştirdi. 20 Eylül Salı günü açılan sergide 8 ressamın

eserleri yer aldı. Serginin açılış kurdelesini Belediye Başkan

Yardımcısı Halil Gökovalı ve Derneğin kurucu üyelerinden

Zühre Keskin beraber kesti.

24 Eylül / Ağaç Dikimi Organizasyonu

Türk eşi Selda Roos ile tatillerini Marmaris'te geçiren

Hollandalı Hans Roos, Orman İşletme Müdürlüğü

yetkililerine başvurarak, yaptığı bağış karşılığında 80 fidan

aldı. Sonra Marmaris Belediyesi yetkilileri ile temasa geçen

Roos, Yeni Datça Yolu'nun kenarındaki boş alanda Marmaris

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla fidanları toprakla

buluşturdu.

28 Eylül – 5 Ekim / Kardeş Şehir Fürth’ten Gelen Öğrenci

Grubunun Marmaris Programının Hazırlanması

Fürth – Marmaris öğrenci değişim programı kapsamında

Almanya’dan gelen 11 kişilik öğrenci grubu ve 2 öğretmen

bir hafta boyunca Marmaris’te kalarak çeşitli etkinliklere

katıldı. Grubun programı Müdürlüğümüz tarafından

hazırlandı.

74


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

26 Ekim-4 Kasım / “Ekim Geçidi-10” Marmaris Sergisi

Marmaris’ten ve yurdun diğer illerinden toplam 54 sanatçının

katılımıyla gerçekleşen “Ekim Geçidi-10” sergisi çok sayıda

sanatseverin katıldığı kokteyl ile açıldı. Serginin açılış

kurdelesini Başkan Vekili İsmet Kamil Öner, Organizasyonun

sahibi İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Derneği üyesi

İstanbullu ressam Onur Ayangil ile beraber kesti.

27 Ekim / Açıkhava Resim Çalışması; 250 Çocuktan

Ataları’na Armağan

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Muğla'nın

Marmaris ilçesinde düzenlenen etkinlikte biraraya gelen 250

çocuk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan etmek

üzere 55 metre uzunluğunda resim yaptı. Marmaris

Belediyesi, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve

Marmaris Rotary Kulübü'nün desteğiyle Marmaris Atatürk

Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda

bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin ardından 1,80 metre genişliğinde

ve 55 metre uzunluğunda olan beyaz bez yere serildi. Değişik ilköğretim okullarından

etkinliğe katılan 250 öğrenci, belirli bir konuya bağlı kalmadan hayal güçlerini kullanarak

spatulalar yardımıyla resimlerini yaptı.

29 Ekim / Cumhuriyet Bayramı Töreni’ne Teknik Destek

Cumhuriyet’in kuruluşunun yıldönümü Anıt’ta düzenlenen

çelenk sunum töreni ile kutlandı. Törene ses düzeni desteği

sağlandı.

30 Ekim / Dev Beton Kütle İçin Yıkım Töreni

Şehrin tam ortasındaki 23.300 metrekare alana sahip dev

alışveriş merkezi ile çok katlı otopark “kaçak yapı” olması

nedeniyle Marmaris Belediyesi tarafından “törenle” yıkılmaya

başlandı. Yaklaşık 5 bin Marmarisli’nin izlediği törende

halkın temsilcileri olarak sivil toplum kuruluşlarına ve meslek

örgütlerine söz verildi.

1 Kasım / Elizabeth Tuganova Resim Sergisi

20 yıldır Türkiye’de yaşayan Moskova doğumlu ressam

Elizabeth Tuganova 2. kişisel sergisini Marmaris

Belediyesi’nin ev sahipliğinde açtı. Daha önce birçok yerde

resimlerini sergileyen Tuganova’nın sergisi bir hafta boyunca

açık kaldı.

6 Kasım / Kurban Bayramı

Kurbanlarını Belediye Mezbahası’nda kesen vatandaşlar için

hazırlıklar yapıldı. Sabahın erken saatlerinde alana gelen

vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.

75


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

10 Kasım / Atatürk’ü Anma Töreni

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Önderi, Cumhuriyetimizin

kurucusu yüce Atatürk aramızdan ayrılışının 71.inci

yıldönümünde Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının Atatürk Anıtı’na çelenk

sunumuyla başlayan anma töreni saat 09.05’da sirenler

eşliğinde iki dakikalık saygı duruşuyla devam etti. Anma

törenlerinin teknik organizasyonu birimimiz tarafından

gerçekleştirildi.

15 Kasım-15 Aralık / Ayaz Filmi Çekim Ekibine Destek

Çekimleri Marmaris’te gerçekleştirilen sinema filmi Ayaz

ekibine bir ay boyunca teknik destek sağlandı.

15 Aralık / “Afetlerde Yalnız Değilsiniz” Etkinliği

Arama-Kurtarma Derneği (AKUT) Marmaris Şubesi,

Marmaris Belediyesi ve Rotary Kulübü’nün ortaklaşa

düzenlediği bir etkinlikle Marmarisliler doğal afetlere hazırlık

amacıyla bilinçlendirilmeye çalışıldı. AKUT’un

deneyimleriyle ve bilimsel yöntemlerle hazırlanan yayınların

yanısıra ülkemizde gerçekleşen doğal afetlerde aramakurtarma

ekiplerinin çalışmalarının yerverildiği 15 Aralık

tarihindeki etkinliğe Marmaris halkı ilgi gösterdi.

15 Aralık / “Deprem Gerçeği” Fotoğraf Sergisi

AKUT Marmaris Şubesi, Marmaris halkını bilinçlendirme

çalışmaları çerçevesinde bir de fotoğraf sergisi hazırladı.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, AKUT ve Rotary

Kulübüyle ortak gerçekleştirilen fotoğraf sergisinin açılışında

Marmarislilere uyarılarda bulundu. Sergi Belediye giriş

katında düzenlendi.

16 Aralık / Aşure Dağıtımı

Marmaris Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara

ve bazı resmi kurumlara aşure dağıttı. 7 yıldır süregelen

geleneğini bu sene de bozmayan Marmaris Belediyesi

dağıtımı Marmaris Belediyesi Pazaryeri’nde yaptı.

Müdürlüğümüzün organizasyonu ile Huzurevi’nde görevli

aşçılar tarafından yapılan 2 bin kişilik aşure Müdürlüğümüz

görevlilerince, çeşitli kamu kurumlarına da dağıtıldı.

31 Aralık / Yılbaşı Kutlamaları

Yeni yıl kutlamaları kapsamında Atatürk Meydanı’nda havai

fişek gösterisi gerçekleştirildi. Planlaması yapılan konser ise

hava şartları nedeniyle daha sonraki bir tarihe ertelendi.

76


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Aceze Yardımları

Yıl boyunca yapılan başvurular değerlendirildi ve ihtiyaç

sahibi vatandaşlarımız tespit edilerek Encümen’e sunuldu.

Yardım kararı verilen vatandaşlarımızın tüm işlemleri Halkla

İlişkiler personeli tarafından yürütüldü.

Haber Bültenimiz Yedi Yaşında

Marmaris Belediyesi Haber Bülteni yayın hayatında 7.

senesini doldurdu. Bülten; Belediyenin tüm çalışmalarını

takip ederek vatandaşlara bilgi aktarırken ilçemizdeki sosyal

ve kültürel hayatı da yakından izleyerek okurlarına yansıtıyor.

Haber bültenimiz aynı zamanda İzmir, Ankara ve İstanbul

gibi Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan Marmarisseverlere

de postalanarak Marmaris’in daha etkin tanıtılmasına katkıda

bulunuyor. Her ay bin 5 yüz adet basılarak tüm kamu dairelerine, işyerlerine, bankalara ve

alışveriş merkezlerine dağıtılan haber bülteninin bir bölümü ilçe belediyelere gönderilirken

bir bölümü ise ücretsiz abonelik sistemiyle vatandaşların adreslerine posta yoluyla ulaşıyor.

Yerel Tarih Bülteni

Asırlar boyu çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Karya

bölgesi ve güzel Marmarisimiz’in özellikle Cumhuriyet

dönemi ve sonrasına ait tarihini kayıt altına almak amacıyla

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başlatılan

Yerel Tarih Bülteni çalışması 68. sayısına ulaştı.

Marmaris Belediyesi Web Sayfası

Belediye Başkanlığımızın dünyaya açılan penceresi

www.marmaris.bel.tr adresinde hizmet veren web sitemizde

geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Belediyemizin yapmış

olduğu faaliyetler vatandaşlarımıza günlük olarak

duyurulurken bunun yanısıra Belediyenin diğer birimleri

hakkında da bilgiler verildi.

Çözüm Masası

Vatandaşların şikâyetlerine neden olan sorunları en kısa

zamanda çözmek ve her konuda belediyeye gelen dilekçeleri

kayıt altına alarak ilgili birime ulaştırmak amacıyla

oluşturduğu “Çözüm Masası” 2011 yılında da halka hizmet

vermeye devam etti. Görevliler vatandaşların yazılı ve sözlü

(telefon, faks, posta, e-mail, dilekçe) olarak Belediyeye

ilettikleri her türlü istek, öneri ve şikâyeti anında

cevaplandırdı ya da çözüm için ilgili birimlere aktardı. Çözüm Masasına 2011 yılı içerisinde

7126 adet resmi yazı geldi.

Tanıtım ve Reklam Çalışmalarına Destek

Ulusal çaplı firmaların Marmaris’te gerçekleştirdikleri

organizasyonlara destek verildi. Değişik alanlarda faaliyet

gösteren büyük firmaların programları dahilinde ilçemizde

yürüttükleri tanıtım programlarına destek olunarak

Belediyemize gelir sağlanırken, şehir hayatına da hareket getirildi.

77


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011

Amfi Tiyatro Etkinliklerine Destek

Yaz ayları boyunca Amfi Tiyatro’da düzenlenen pek çok

konsere ve yardım amaçlı sanatsal etkinliğe destek olundu.

Okulların mezuniyet törenleri, şenlikleri, yılsonu gösterileri

gibi Amfi Tiyatro’da organize edilen çeşitli etkinliklere teknik

destek sağlandı.

Ses Düzeni Desteği

Belediyemizin sahip olduğu ses sistemi teknik personelimiz

eşliğinde kamu kurumları, sivil toplum ile eğitim

kurumlarının özel günler ve haftalar nedeniyle

gerçekleştirdikleri törenlerde talepleri doğrultusunda ücretsiz

olarak kullanıldı.

Başkanlık Makamına Ziyaretler

Yıl boyunca Belediye Başkanı Ali Acar’ı makamında ziyaret

eden tüm konukların fotoğraf çekimleri, görüntülenmesi,

çeviri hizmetleri, hediye, plaket, hatıra eşya sunumları ve

ziyaretlerin basın duyuruları müdürlüğümüz görevlileri

tarafından yapıldı.

Basın Toplantıları

Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen sosyal-sportif ve

sanatsal etkinlikler öncesi veya gündem konularıyla ilgili

olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın

toplantıları organize edildi. Toplantılarla ilgili her türlü ön

hazırlık çalışması tarafımızdan yürütüldü.

İş Başvuruları

Yapılan iş başvuruları kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca özel

sektörden gelen talepleri de iş başvurusunda bulunan

vatandaşlarımıza iletilerek görüşmelerine yardımcı

olunmaktadır.

Arşiv Çalışması

Ulusal ve yerel basın yayın organlarının görsel ve yazılı

yayınları düzenli olarak takip edilip, belediyemiz ve ilçemiz

ile ilgili haberlerin arşiv çalışması düzenli olarak

yapılmaktadır. Ayrıca belediye ve belediyeye bağlı birimlerin

faaliyetleri de fotoğraf ve video kayıtlarıyla düzenli olarak

arşivlenmekte, ulusal ve yerel basından gelen talep

doğrultusunda da oluşturulan bu arşiv paylaşılmaktadır.

Araç Desteği

Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumlarından gelen resmi talepler

doğrultusunda, Belediyemizin sahip olduğu araçların tahsisiyle ilgili programlama çalışmaları

yapıldı

78


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

Fen İşleri Müdürlüğü

79

2011

Belediyemiz, kent kimliğini belirlemek, kentteki yaşam

konusunda kullanıcıların memnuniyetini arttırmak, geçmişte

yer etmiş yanlış uygulamaların düzene kavuşturularak, modern

kent vurgusunu taşıyan çağdaş ve örnek mekanlar yaratmak

adına; aşağıda belirtilen iş ve işlemler müdürlüğümüz

çalışanları tarafından 2011 yılı içerisinde yapılmıştır.

İmar Uygulamaları

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne imar işleri ile ilgili çalışmalar çerçevesinde

1575’e yakın evrak girişi olmuştur. Bunların 154 adeti imar durum belgesi talebi olup belgeler

düzenlenip ilgililerine verilmiştir. 13 adet yola terk, birleştirme ve ayırma 3194 sayılı İmar

Kanunu ve Yönetmeliğine uygun olarak titizlikle incelenerek uygulaması yapılmıştır. 27 adet

inşaat ruhsatı ve 37 adet tadilat ruhsatı düzenlenmiştir.Ayrıca 90 adet yapı kullanma izin

belgesi düzenlenerek tüm işlerin arazi kontrolleri teknik personelimizle titizlikle yapılarak

bürokratik işlemleri hızla tamamlanmıştır.

İhale İşleri

2011yılı içerisinde;

ü 4 adet hizmet alımı ihalesi yapılmıştır.

ü 20 adet mal alımı ihalesi yapılmıştır.

ü 6 adet yapım işi ihalesi ihale dosyası hazırlanmış olup ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

2011 yılı çalışmaları

Kent genelinde hızla devam etmekte olan yağmur suyu

toplama kanalları ve dere ıslah çalışmaları yapım işleri

çerçevesinde mühendislik hesapları yapılarak projelendirilen

ve ıslahları tamamlanan derelerin çevre düzenlemeleri

kapsamında Kanlıazmak Deresi ve birleştiği Yetim Deresi

kenarında Atatürk Caddesi ile Eski Datça Yolu arasında kalan

kısmı çift taraflı olarak düzenlenmiş olup, dere kenarındaki

hat boyunca yürüyüş yolu, araç park cepleri, yeşil bantlar,

taşıt yolu ve kaldırımlar oluşturulmuştur. Bu çalışma

kapsamında 4662m 2 döşeme yapılmış olup dere babalarının üzerine yerleştirilen dekoratif

aydınlatma armatürleri, balık, deniz atı, kurbağa figürlü görsel objelerle zenginleştirilerek

modern bir görünüm kazandırılmıştır.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

Kent bütününde belediyemizce yürütülmekte olan rehabilitasyon çalışmaları

kapsamında Uzunyalı sahil yürüyüş yolunun son etap Miramer Otel ile Amos Otel arası

düzenlemesi yapılmış olup, 1050 m 2’ lik döşeme alanı ile 175 metre uzunluğunda yürüyüş yolu

hattı düzenlenmiştir

Yaya ve trafik yollarının yenilenmesi, mevcut durumda olanların kalitesinin

arttırılması noktasında; 209. Sokak’ta imar planına uygun olarak yol genişletme ve

düzenleme çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar da yolun deformasyonunu engellemek

amacıyla çelik hasırlı beton uygulamasına müteakip beton parke taşı döşeme imalatı

yapılmıştır. Bu sokaktaki mevcut havai hatlar yer altına alınarak sokağın modern bir yapıya

ulaşması sağlanmıştır. Bu sokak üzerinde 90 araçlık araç park cebi oluşturularak sokağın park

ve taşıt trafik sirkülasyon sorunu çözüme kavuşturulmuştur. 346 metre uzunluğundaki bu

sokakta 4757 m2 döşeme alanında uygulama yapılmıştır.

80

2011

Taşıt sirkülasyonunun yoğun olması ve zeminin

gevşek olması sebebiyle sürekli tamirat yapılan ve

deformasyona uğramış olan Kordon Caddesinde çelik hasırlı

beton uygulamasına müteakip beton parke taşı döşeme

imalatı yapılarak caddenin deformasyonunun engellenmesi

hedeflenmiştir. 660 metre uzunluğundaki bu caddede 5744

m2 döşeme alanında uygulama yapılmıştır.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

Belediyemize ait Pazaryeri binası etrafındaki 112, 114, 155 ve 91. sokaklarda yapılan

proje çalışması sonucunda yol kaldırım ve araç park cebi oluşturulmuştur. Pazaryeri binasının

temizlenmesi sırasında bina çevresinde ki yolların sürekli suya maruz kalması sebebiyle bina

çevresindeki yollarda 25cm kalınlığında çift sıra çelik hasırlı perdahlı saha betonu uygulaması

yapılmış olup devamında ise çelik hasırlı saha betonu üzerine beton parke döşeme imalatı

yapılmıştır. 670 m uzunluğundaki bu sokaklarda toplam 7130 m 2 ’lik alanda uygulama

yapılmıştır. Kapalı pazaryeri binasında dükkan dönüştürme yapım işi ile gıda ve balık halinin

yeni bir alana taşınması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca pazar yeri binasının dış cephe boya işi

yapılmıştır.

Yaya ve trafik yollarının yenilenmesi, mevcut durumda

olanların kalitesinin arttırılması noktasında trafik

sirkülasyonunun yoğun olduğu ve ciddi anlamda

deformasyona uğramış olan Yeniyol caddesinde, zeminin çok

sıkı olmaması nedeniyle yolda 10 cm çelik hasırlı saha betonu

üzerine beton parke uygulaması, kaldırımda ise harçlı

yapıştırmalı dekoratif karo uygulaması yapılmıştır. Mevcut

altyapı imalatlarında gerekli revizyon ve düzenlemelerle

birlikte cadde üzerindeki havai elektrik ve telefon hatları yeraltına alınmıştır. Bu cadde

üzerinde 217 mt uzunluğunda yeni 400’lük yağmur suyu drenaj hattının yapılması suretiyle

caddedeki yağmur suyu birikinti problemi çözülmüştür. 800 m uzunluğundaki caddede taşıt

yolu, yaya yolu ve araç park cepleri oluşturulmuştur. Araç park probleminin olduğu bu

caddede oluşturulan 81 araçlık araç park yeri ile bu sorunun çözülmesi hedeflenmiştir.

81

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

İlçemiz Ulusal Egemenlik Caddesi

üzerinde bulunan; 3480 m2 oturum

alanlı, 23063 m2 inşaat alanlı 5

katlı büyük bir hipermarket

binasının yıkımı yapılarak, kent

merkezindeki bu alana yapılacak

olan Kent Meydanı Projesinin ilk

adımı tamamlanmıştır.

Eski İlçemiz Şantiye Evleri bölgesi 58.Sok. - 62.Sok. - 64.Sok. -

95.Sok. - 97.Sok. - 99. Sokaklarda taşıt sirkülasyonunun

yoğun olması ve zeminin gevşek olması sebebiyle sürekli

tamirat yapılmaktaydı. Ayrıca deformasyona uğramış olan bu

caddelerde en önemli sorun düzensiz araç parkları nedeniyle

taşıt ve yaya sirkülasyonunun engellenmesiydi. Yeni

düzenleme ile standartlara uygun tek şerit araç yolu, araç

cepleri ve yaya kaldırımları ile bu sorun çözüme

kavuşturulmuştur. Mevcut altyapı imalatlarında gerekli revizyon ve düzenlemelerle birlikte

cadde üzerindeki havai elektrik ve telefon hatları yeraltına alınmıştır. Bu caddelerde toplam

72 araçlık araç park yeri oluşturularak bölgenin park sorunu giderilmeye çalışılmıştır.

Kaldırımlarda uygulanan dekoratif karolarla caddeye modern bir görünüm kazandırılmıştır.

Eski

82

Yeni

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

İlçemiz tekne trafiği yoğunluğu

nedeniyle yat limanına yapılan 2

adet deniz fenerine ek olarak

Marmaris liman başkanlığı önündeki

büyük limana 1 adet çelik

konstrüksiyonlu deniz feneri ek

olarak yapılmış ve bu sayede tekne

trafiğinin daha güvenli seyir etmesi

sağlanmıştır.

83

2011

Marmaris Belediyesi Erkan Işıksa Spor tesisleri 2285 m2 suni

çim alanı yenileme çalışmasıyla 3422 m2 olarak

düzenlenmiştir. Sosyal tesislerinin giriş bölümü ve bahçe

peyzaj çalışmaları yapılmıştır. 2 adet ilave aydınlatma direği

eklenerek halı saha aydınlatması yenilenmiştir. Halı saha

çalışması kapsamında toplam net 3422 m2 suni çim

kullanılmıştır. Ayrıca sosyal tesislerin çevre bahçe duvarları

yenilenerek kompleks yapı daha düzenli bir hale getirilmiştir.

Asfalt çalışmaları kapsamında Bağlıiçi mevkiinde 324. Sokak, 263. Sokak, 300.

Sokak, 314. Sokak, 251. Sokak, 253. Sokak, 290. Sokak, 249. Sokak, 302. Sokak, 247. Sokak,

316. Sokak, 324. Sokaklarda, İsmet Kamil Öner Caddesinde ve İnönü Caddesinde asfalt

yüzey kaplama tamiratları yapılmıştır.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

Kısayalı mevkii sahil yaya yolu düzenlemesi çalışmaları

kapsamında, sahil yürüyüş yolunun dekoratif karo taşı ile

döşenmesi yıpranmış ve dayanıklılığını kaybetmiş kronman

betonlarının yenilenmesi, bu liman betonlarının üzerine

standartlara uygun mapa ve baba montajları ile tekne pis su

atıklarını boşaltmak için boşaltım ağızları yapılmak suretiyle Yat

Limanı bölgesi çok daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

İşletmelerin önündeki eski fosseptik çukurlarının iptal edilmesi ve

tekne atıklarının da boşaltım ağızları vasıtasıyla direkt

kanalizasyon hattına verilmesi ile deniz temizliğine de büyük

ölçüde katkı sağlanmıştır. Marmaris Yat Limanına, turizm şehri

Marmaris’in tarihi çehresine uygun mimaride tasarlanan deniz fenerleri yapılarak tekne

trafiğinin daha güvenli seyretmesi sağlanmıştır. Görsel objeler, süs havuzları, dekoratif

aydınlatma direkleri ve peyzaj düzenlemesi ile birlikte oldukça hoş ve estetik bir görünüme

bürünen yat limanı bölgesi Marmaris’e ciddi anlamda değer kazandırmıştır.

84

2011

Eski hali

Yeni hali


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

Yaya ve trafik yollarının yenilenmesi, mevcut durumda olanların kalitesinin arttırılması

noktasında trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu ve ciddi anlamda deformasyona uğramış

olan Eski Datça yolu zemininin de çok sıkı olmaması nedeniyle yolda 10 cm çelik hasırlı saha

betonu üzerine beton parke uygulaması yapılmıştır. Bu sayede yolun erken deformasyona

uğramasının engellenmesi hedeflenmiştir. Kaldırımda ise harçlı yapıştırmalı dekoratif karo

uygulaması yapılmıştır. Mevcut altyapı imalatlarında gerekli revizyon ve düzenlemelerle

birlikte cadde üzerindeki havai elektrik ve telefon hatları yeraltına alınmıştır. Bu cadde

üzerinde 340 mt uzunluğunda yeni 400’lük yağmur suyu drenaj hattının yapılması suretiyle

caddedeki yağmur suyu birikinti problemi çözülmüştür. 1100m uzunluğunda ki caddede

yaklaşık 13500 m 2 döşeme alanında uygulama yapılarak taşıt yolu, yaya yolu ve araç park

cepleri oluşturulmuştur. Bu caddede 71 araçlık araç park yeri düzenlenerek bölge halkının

kullanımına sunulmuştur. Böylelikle Eski Datça yolu da hak ettiği çağdaş görüntüsüne

kavuşturulmuştur.

Eski Hali

Yeni Hali

85

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

Kent genelinde uzun süreli

kullanımların sonucu veya

değişik kurumların altyapı

bakım onarım çalışmaları ile

bozulan irili ufaklı birçok yol

ve kaldırım onarımları

yapılmıştır.

Yılbaşında Atatürk Heykeli ve

çevresi led ampul ve ışıklı

yazılarla süslenerek vatandaş-

larımızın yılbaşı kutlama-

larına ayrı bir renk gelmesi

sağlanmıştır.

86

2011

Kent genelinde Belediyemiz bünyesinde hizmet veren tüm

birim binaları, bakım ve sorumluluğu belediyemize ait park

alanları, tarihi surlar, anıtlar ve tesislerin elektrik tesisat bakım

ve kontrolleri yapılmış, bakım ve sorumluluğu belediyemize

ait sokak aydınlatmalarının arızaları giderilmiştir. Trafik

sinyalizasyon sistemlerindeki arızalar giderilerek

vatandaşların trafikteki can güvenliği sağlanmaya

çalışılmıştır.

Kent estetiğinin ayrılmaz parçası olan süs havuzu ve heykel

çalışmaları kapsamında mevcut bulunan heykel ve süs

havuzlarının bakım – onarım çalışmaları yapılmış , yeni

heykeller ve süs havuzlarıyla çalışmalar devam ettirilmiştir.

Madeni Yağ İkmal Bakım ve Lastikhane bölümü çalışmaları

kapsamında Belediyemiz envanterinde bulunan oto kamyon,

traktör, binek araç-pikap ve iş makinalarının lastiklerini

söküp–takma, soğuk-sıcak yama, bijonların değiştirilmesi,

lastik değiştirme v.b. lastik tamir işleri yapıldı. Belediyemiz

envanterinde kayıtlı araçların ve her türlü makinanın yağ, su,

hava, mazot, tank v.b. filtrelerin değişimi, motor, şanzıman,

diferansiyel, damper ve diğer muhtelif yağların

değiştirilmesi, gresörlüklerin yağlanması, periyodik

bakımlarının yapılması v.b. yağ bakımı - ikmali, yıkama ve temizlik işleri yapıldı.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

87

2011

Demirhane bölümü çalışmaları kapsamında demir doğrama

işleri, dere kenarı, orta refüj, köprü korkulukları, demir

pergule gölgelik, yağmur suyu kanal ızgaraları, sinyalizasyon

direkleri ve uyarı levhalarının yapımı ve onarımları, parçaları

kırılan veya çürüyen araçların kaporta ve kaynak işleri ile

doğrultma, egzost tamiri yapıldı. Yol kapama demirleri

yapılarak Marmaris genelinde muhtelif yerlere montaj

edilmiştir.

Tamirhane bölümü çalışmaları kapsamında Belediyemizdeki

tüm araç-gereç ve iş makinalarının mekanik tamir bakım ve

revizyonları, araçların kaporta boya işleri, elektrik

aksamlarında ve ateşleme sistemlerinde meydana gelen

arızalar ile akümülatörlerin bakım ve onarımları bu

bölümümüzde yapılmıştır.

Belediyemiz bünyesinde bulunan ahşap pergole, korkuluk ve

çocuk oyun grupları ve dere kenarı korkulukları, tüm ağaç

işlerinin yapımı, tamiri ve bakımı yapıldı. Belediyemiz

bünyesindeki birçok birime dolap ve masalar üretilerek

montajları yapıldı.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

İtfaiye Müdürlüğü

88

2011

2011 yılı içerisinde 67 adet yangın, 10 adet trafik kazası olmak

üzere İtfaiye Müdürlüğümüzce toplam 77 olaya müdahale

edilmiş ve raporları tutulmuştur. Bu olaylarda halktan 18 kişi

yaralanmış olup toplam 7 kişi hayatını kaybetmiştir.

Sınıflandırması şu şekildedir; 28 adet elektrik tesisatı kaynaklı

yangın, 11 adet araç yangını, 10 adet trafik kazası (kurtarma), 7

adet baca yangını, 5 adet sabotaj, 2 adet tekne yangını, 9 adet

dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çıkan yangın, 5 adet çıkış

nedeni belirlenemeyen yangın.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

89

2011

İtfaiye Müdürlüğümüzce

2011 yılı içerisinde toplam

611 işletmeye yerinde

kontrolleri yapılarak “Yangın

Önlem Raporu” verilmiştir.

İşletmelerin sınıflandırması

ve sayısı yandaki tabloda

sunulmuştur.

Belediyemiz ana hizmet binası ile İtfaiye Müdürlüğü, Otogar

zabıta noktası, Yat Limanı ofisi, Dinlenme ve Huzurevi,

Makine-Araç Parkı ve Kapalı Yüzme Havuzu’nda başlangıç

yangınlarına karşı alınan önlemlerin keşfi yapılmış ve

envanteri çıkarılmıştır. Bu keşif neticesinde mevcut yangın

söndürme araç-gereç ve teçhizatının bakımı, onarımı ve

dolumu yapılmış, eksik olan teçhizat ise satın alınmış ve

yönetmeliğe uygun olarak ilgili yerlerde konuşlandırılmıştır.

Bu faaliyet her yıl tekrarlanmaktadır.

İtfaiye Müdürlüğümüzce Hizmet Destek Ekibi ile:

4 650 adet sulama, su verme, yol ve kanal yıkama vb.

4 530 adet hidrolik merdivenli araç çalışması (ağaç

budaması, pankart asılması, yüksek aydınlatmaların bakım ve

onarımı vb.) toplam 1367 defa destek hizmeti verilmiştir.

Tüm yangın ve trafik kazalarına İtfaiye Müdürlüğümüzde 24

saat görev yapan Acil Müdahale ve Kurtarma Ekipleri ile

zamanında müdahale edilmiş, olası can ve mal kayıpları

önlenmiş veya en aza indirilmiştir.

İlçemiz ve civarında çıkan orman yangınlarında,

Müdürlüğümüz envanterinde bulunan yüksek tonajlı itfaiye

araçları ile Orman İşletme Müdürlüğü arozözlerine su

takviyesi yapılmıştır.

İlçemizde şiddetli yağan yağmurlar neticesinde meydana

gelen su baskınlarında önceden planlandığı biçimde İtfaiye

Müdürlüğümüz personeli ve envanterinde bulunan su tahliye

pompa ve motorları ile müdahale edilerek; kamusal alanlar,

işyeri, konut vb. tüm binalarda suların tahliyesi sağlanmıştır.

Yine yoğun yağışlarda yollarda kalan araçlar güvenli bir

bölgeye çekilerek sürücülerin ve yolların emniyeti sağlanmıştır.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

90

2011

2011 yılı içerisinde ilçemizde yapılan miting, konser, gösteri

vb. tüm faaliyetlerde İtfaiye Müdürlüğümüzü ilgilendiren

konularda tüm emniyet tedbirleri alınarak faaliyet sonuna

kadar refakat hizmeti verilmiştir.

Müdürlüğümüzce, Büyükşehir İtfaiyeleri ile işbirliği yapılarak

İtfaiye Personeli için alt başlıkları aşağıda belirtilen Temel

Yangın Eğitimi Programı hazırlanarak sunum haline

getirilmiş ve her yıl yenilenerek tekâmül eğitimleri verilmesi kararlaştırılmıştır.

Eğitim programı başlıkları:

İtfaiye Tarihçesi - Temel Yangın Bilgisi - Yanma Teorisi - Yanma Çeşitleri - Yanma Ürünleri

Ve Etkileri - Yangın Sınıfları - Yangın Nedenleri - Yangın Etkenleri - Yangın Önleyici

Tedbirler - Yangın Türleri - Yangın Yerindeki Tehlikeler - Yangın Söndürme Prensipleri -

Yangın Söndürücü Maddeler - Yangına Müdahale Ekibinin Oluşturulması, Görevleri -

İtfaiyede Kullanılan Araç-Gereç Ve Malzemeler - Yangın İhbarı Ve Yangın İhbarından

Sonraki Hareket Şekli - İtfaiyede Haberleşme - Yangına Müdahale - Yangından Sonra

Yapılacak İşler

İlçemizde faaliyet gösteren kamu, özel sektör personeli ve

okul öğrencileri için ayrıca “Temel Yangın Eğitimi” ve

“Doğal Afet Eğitimi” hazırlanmıştır. Eğitimler sunum haline

getirilerek talep doğrultusunda verilmeye başlanmıştır. Bu

eğitimler görsel, işitsel materyallerle ve uygulamalı olarak

tatbik edilmektedir. Eğitimler sonunda katılan tüm personele

sertifika ve katılım belgesi verilmeye başlanmıştır. Bu

bağlamda Marmaris Devlet Hastanesi, Sabancı Anadolu

Lisesi, 75. Yıl Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi, Atatürk İlköğretim Okulu, Evren Paşa

İlköğretim Okulu, Kızılay Kan Merkezi, Armutalan Belediyesi İtfaiye Personeli, Marmaris

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Marmaris’te bulunan tüm yat limanı ve marinalar, Temizlik İşleri

Müdürlüğü personeline yerinde eğitim verilmiş, eğitim sonunda yangın tatbikatı yapılmıştır.

Yine bölgemizde bulunan özel kreşler ile İhsan Mermerci İlköğretim Okulu anasınıfları

Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. Bu ziyaret esnasında öğrencilere itfaiye ve yangınlar

hakkında özet bilgiler verilerek itfaiyenin tanıtımı yapılmıştır.

Personele, yetkili firmalar ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde “Gaz Tesisatları ve

Alınması Zorunlu Tedbirler” ile “Temiz Hava Tüpleri kullanımı ve kompresörlerle

doldurulması” gibi konularda görsel, işitsel ve uygulamalı eğitim verilmiştir.

İtfaiye Müdürlüğümüzce 09.09.2009 tarih ve 2009/15316 karar sayılı binaların

yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe istinaden işyeri kontrollerinde kullanılmak

üzere bina kullanım sınıflarına göre kontrol formları (checklist) hazırlanmıştır. İşyeri Açma

ve Çalıştırma Ruhsatına esas olarak verilen “Yangın Önlem

Raporları” bu formlara göre yapılan kontrollerin ardından

verilmiştir.

İtfaiye Haftasında birçok etkinlik düzenlenmiş, bu etkinlikler

kapsamında ilçemizde bulunan Özel Duriye Vasfiye Göncü

Anaokulunda eğitim gören çocuklarımızla bir dizi etkinlik

yapılmıştır.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

Hukuk İşleri Servisi

Hukuk İşleri Birimi adli ve idari yargı mercilerinde, belediyemizin davalı ve davacı

olduğu hukuksal ihtilaflarda, olumlu sonuç almak için; Belediye Başkanı adına Belediye tüzel

kişiliğinin tüm hukuksal problemlerine, başkanlığın verdiği yetki çerçevesinde çözümler

getirmek için gerekli çalışmalarını sürdürmektedir.

Belediyemizin diğer birimlerinin işlem ve uygulamalarında; kanun, tüzük, yönetmelik

ve diğer yasal mevzuat ile verilmiş hak ve yetkilerin tam olarak kullanılabilmesi için bütün

mevzuatı inceleyip araştırarak, kanunların halkın ve kamunun menfaatine daha uygun olarak

uygulanabilmesi için gerekli hukuki yorumlar yapılmakta, tereddütlü durumlarda görüş

bildirerek yardımcı olunmaya çalışılmaktadır.

Belediyemiz ile hukuksal problemleri bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olunmakta,

kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çözüm yolları anlatılmaktadır.

Açılmış veya açılacak tüm davalar hakkında, ilgili birimler ile iç yazışmalar yapılarak,

gerekli tüm bilgi ve belgeler temin edilmiş ve ilgili mahkemelerine süresi içerisinde bu bilgi

ve belgeleri içeren dosyalar teslim edilmiştir.

Geçmişe dönük arşivleme çalışmasına başlanmış olup, 2004-2010 dönemi adli ve idari

davalar; isim, mahkeme, esas ve karar yönünden bilgisayar ortamına aktarılmıştır.

Mahkemelerce Belediyemize yazılan tüm müzekkereler takip edilerek, ilgili birimce

zamanında cevap verilmesi sağlanmıştır.

Mahkemelerce duruşmalarda tanık sıfatı ile dinlenilmesi istenilen belediye personeli

ile ilgili, çalıştıkları birim ile görüşülerek duruşmalara katılımları sağlanmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde mühür fekki, kamu malına zarar verme, imar

kirliliğine neden olma vb. sebeplerle 3. şahıslar hakkında toplam 25 adet şikayet ve suç

duyurusu yapılmış olup bunlardan bir kısmı kamu davasına dönüşmüş, bir kısmı da

soruşturma aşamasındadır.

Görülmekte olan davalar ile ilgili mahkeme heyetince talep edilen 5 keşifte hazır

bulunulmuştur.

Marmaris Adli Mahkemeleri nezdinde 2010 yılından 118 derdest dava 2011 yılına

aktarılmış, 2011 yılı içerisinde de açılan 121 yeni dava ile birlikte 239 davaya bakılmıştır.

Muğla İdari Mahkemeleri nezdinde 141 dava ve Muğla Vergi Mahkemesi nezdinde 8 davayla

birlikte toplam 388 davaya bakılmış ve bu davaların ilgili mahkemelerinde görülen 456

duruşmasına girilmiştir. Ayrıca gerek idari ve adli mahkemeler nezdinde; 2559 Sayılı Polis

Vazife ve Salahiyet Kanunun 6. maddesine aykırı hareketten (izinsiz canlı müzik, açma

kapama saatlerine uymama) ve işletmelerin uymasına yönelik alınan meclis kararlarına aykırı

hareket edilmesi sebebiyle tesis edilen idari para cezalarını içerir encümen kararlarının iptali

talepli davalarda, davacılar tarafından aynı dava dosyası ile yaklaşık 10-15 encümen kararının

iptali talep edile gelmiştir. Bunun dışında diğer yıllarda açılmakla Danıştay, Yargıtay, Aydın

Bölge İdare Mahkemesi, Muğla İdare Mahkemeleri ve Muğla Vergi Mahkemesi nezdinde

henüz derdest olup kesinleşmemiş dosyalarımız da mevcuttur.

91

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

2011 yılında belediyemizin tesis ettiği işlemlerin iptali talepli ve belediyemizce açılan

davalar aşağıda ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.

a) Adli Mahkemeler

Marmaris Adli Mahkemeleri nezdinde (Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, Asliye Ceza ve

Sulh Ceza Mahkemeleri); 2010 yılından 118 derdest dava 2011 yılına aktarılmıştır. 2011 yılı

içerisinde de 121 yeni dava açılmış olup (Tablo-1), bu davalardan 87 tanesi duruşmasız, 34

tanesi duruşmalı olarak devam etmiştir.

Tablo 1- Marmaris Adli Mahkemeleri nezdinde 2011 yılı içerisinde açılan davalar

Marmaris Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 8

Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 19

Marmaris Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde 93

Marmaris Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde 1

Toplam 121

01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında Marmaris Adli Mahkemeleri nezdinde

(2010 yılından 118 + 2011 yılından duruşmalı görülen 34) toplamda 152 derdest davanın 447

duruşması gerçekleşmiştir (Tablo-2)

Tablo 2 - Aylara göre duruşmaların dağılımı

AY

SULH HUKUK

MAH.

ASLİYE HUKUK

MAH.

SULH CEZA

MAH.

92

ASLİYE CEZA

MAH.

2011

MUĞLA

İDARE MAH.

TOPLAM

OCAK 2 37 1 14 54

ŞUBAT 3 48 1 14 66

MART 4 46 25 2 77

NİSAN 4 20 20 44

MAYIS 4 9 17 30

HAZİRAN 4 21 15 1 41

TEMMUZ 3 11 6 20

AĞUSTOS 1 1

EYLÜL 2 11 4 16 33

EKİM 3 14 1 20 38

KASIM 2 2 5 9

ARALIK 3 9 5 20 6 46

* 9 duruşma Muğla İdare Mahkemelerinde, 447 duruşma Marmaris Adli Mahkemelerinde

gerçekleşmiştir.

TOPLAM 456*

Marmaris Adli Mahkemeleri nezdinde 2011 yılı içerisinde görülen 152 davanın 64

tanesi sonuçlanmış (Tablo-3), 5 davada Yargıtay nezdinde duruşmasız olarak devam

etmektedir.

Tablo 3 - Kararlar

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararı 21

Kısmen Kabul/Ret Kararı 39

Beraat Kararı 3

Davadan Feragat 1

Toplam 64


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

2011 yılı içerisinde tebliğ edilmiş olup, işlem/duruşma tarihi 2012 olan davalarla

birlikte; 31.12.2011 itibari ile Marmaris Adli Mahkemeleri nezdinde 189 derdest dava 2012

yılına aktarılmıştır. Bu davalardan 91 tanesi Marmaris Sulh Ceza Mahkemeleri nezdinde

duruşmasız olarak devam etmektedir (Tablo-4).

Tablo 4 - Marmaris Adli Mahkemeleri nezdinde 2012 yılına aktarılan derdest davalar

Mahkemesi Derdest Dava Sayısı

Marmaris Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde 71

Marmaris Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde 18

Marmaris Sulh Ceza Mahkemeleri nezdinde 93

Marmaris Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde 7

Toplam 189

Tablo 5 - Marmaris Adli Mahkemeleri nezdinde derdest davaların konularına göre

dağılımları

Mahkemesi Dava Konusu Derdest Dava Sayısı

Marmaris Asliye

Ceza Mahkemeleri

Marmaris Asliye

Hukuk

Mahkemeleri

Marmaris Sulh

Ceza Mahkemeleri

Marmaris Sulh

Hukuk

Mahkemeleri

Mühür fekki 57

İmar Kirliliğine Neden Olma 11

Görevi Kötüye Kullanma 2

Kamu Malına Zarar Verme 1

Toplam 71

Tapu İptal Davası 4

Alacak Davası 14

Toplam 18

Kamu Davası 1

Hakaret, Basit Tehdit-Yaralamaya Teşebbüs 1

2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet

Kanunun 6. maddesine aykırı hareketten

(izinsiz canlı müzik, açma kapama saatlerine

91

uymama) ve işletmelerin uymasına yönelik

alınan meclis kararlarına aykırı hareket

Toplam 93

Alacak Davası 3

Ortaklığın Giderilmesi 2

Tahliye 1

Taksirle Yaralanmaya Neden Olma 1

Toplam 7

Genel Toplam 189

93

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

b) İdari Mahkemeler

01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında Muğla İdare Mahkemeleri nezdinde 141

dava açılmıştır. Bu davalardan 2 tanesi duruşmalı gerçekleşmiştir.

2011 yılı içerisinde Muğla İdare Mahkemeleri nezdinde görülen davaların konulara

göre dağılımı (Tablo-6);

Tablo 6

Konu Dava Sayısı

İzinsiz canlı müzik yayını yapıldığı bahisle tesis edilen encümen kararı iptali

109

talebi

İşyeri açma-kapama saatlerine riayet edilmediği bahisle tesis edilen

encümen kararı iptali talebi

Fen İşleri uygulamalarının iptali talebi 21

Ruhsat İşleri uygulamalarının iptali talebi 5

Müdahil

Diğer

Toplam 141

Bu 141 davadan aşağıda detayları verilen (Tablo-7); 63 davadan 56'sında birinci

derece mahkemesi olan İdare Mahkemelerince yürütmenin durdurulması isteminin reddine

karar verilmiştir. 78 adet dava dosyasına savunmalarımız sunulmuş olup, davalar derdesttir.

7 adeti ise bir üst mahkemede temyiz edilmekle derdesttir.

Tablo 7

Dava sayısı Durum

78 dava için Derdest

56 dava için Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi

6 dava için Dava Konusu İşlemin İptali

1 dava için Davanın Reddi

Muğla İdare Mahkemeleri nezdinde görülen 141 davada, Marmaris Belediyesi müşteki

olarak katıldığı 2 dava haricinde diğer tüm davalarda "davalı" konumundadır.

Yukarıda (Tablo-7) birinci derece mahkeme kararlarından da anlaşılacağı üzere 6 dava

için ilk kararlar belediyemiz adına olumsuz olmasına rağmen, birinci derece mahkemenin

verdiği diğer 57 kararın belediyemiz adına "olumlu" sonucu bulunmaktadır. Özellikle

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personelince 2 senedir yoğun olarak uygulanan "izinsiz canlı

müzik yayını" kontrolleri neticesinde tesis edilen encümen kararlarına karşı açılan davalarda,

31.12.2011 tarihinde kadar tebliğ edilen ilk derece mahkeme kararlarının hepsi davacıların

yürütmeyi durdurma istemlerinin reddi yönündedir.

94

2011

2

2

2


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

c) Vergi Mahkemesi

2011 yılına kadar bölgemizin bağlı bulunduğu Vergi Mahkemesi, Aydın Vergi

Mahkemesi olup, 2011 yılı ortasında Muğla Vergi Mahkemesi açılmıştır. Bu tarihten itibaren

konuyla ilgili davalara Aydın Vergi Mahkemesi'nce yetkisizlik kararı verilerek, yetkili Muğla

Vergi Mahkemesi'ne gönderilmiş olup, Temmuz 2011 tarihinden itibaren de yeni davalar bu

mahkemede açılmaya başlanmıştır.

01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında Aydın ve Muğla Vergi Mahkemeleri

nezdinde 8 dava açılmıştır. Bu davalardan 1 tanesi duruşmalı gerçekleşmiştir.

2011 yılı içerisinde Muğla Vergi Mahkemeleri nezdinde görülen davaların konulara

göre dağılımı (Tablo-8),

Tablo 8

Yol Harcamalarına Katılım Payının iptali talebi 4

İşgal Harcı Tarifesine itiraz 1

Dolmuş Hat Ücretine İtiraz 2

Ödeme Emrine itiraz 1

Toplam 8

Muğla Vergi Mahkemeleri nezdinde görülen davaların 7 tanesi derdesttir. Bir dava

hakkında birinci derece mahkeme kararları verilmiş olup, bu karar, bir üst mahkemede temyiz

imkanı bulunduğu için, kesinleşmiş karar değildir.

95

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

Şehirlerarası Otobüs Terminali

96

2011

Muğla Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 17/08/2010

tarih ve 5923 sayılı yazısı ekinde alınan İçişleri Bakanlığı’nın

02/08/2010 tarih ve 22209 sayılı yazısı ve eki formuna göre

otogarda hizmet veren otobüs firmalarının büro ve araç

şoförleri ile çalışanlarının (hostes, host ve muavin) kimlik

bilgileri ad, soyad, T.C. kimlik numarası, meslekleri, işyeri

unvan kayıtları tek tek dosyalanmıştır.

Yıl içinde garajımıza giriş çıkış yapan 58.947 otobüs, midibüs

ve minibüs kayıtları düzenli olarak tutulmuş ve toplam

1.036.514,00 TL gelir elde edilmiştir.

Marmaris ilçe sınırlarına giren ve çıkış yapan 13 adet taşıma

kooperatifine ait dosyalar oluşturulmuştur. İl Trafik

Komisyon kararına göre terminalimize giriş çıkış yapmaları

kayıt altında olan yetki belgeli kooperatiflere (D4) yetki

belgesi almaları için peron tahsis belgesi verilmiştir.

Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan

Belediyemiz hayvan barınağının önünde yapılan düzenleme

çalışması ile alan 04/05/2011 tarihinden itibaren ücretli otobüs

otoparkı olarak hizmet vermeye başlamış ve 2011 yılı sonuna

kadar 37.985,00 TL gelir elde edilmiştir.

Süreli park yerinde süre aşımında bulunan çok sayıda araç

çektirilmiştir.

Yapılan denetimlerde 2 tona yakın kaçak et ve midyeye,

Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle

birlikte gerekli işlemler yapılarak el konulmuştur.

Firmaların (F1) ve (D1) belgeleri sürekli olarak kontrol

altında tutularak, şikayeti olan yolcuların sorunları

çözümlenmiştir.

Libya’daki iç savaştan kaçan Türk vatandaşlarının gemilerle

Marmaris Limanı’na getirilmesinde, gelen vatandaşlarımızı

konaklama ve barınma yerlerine nakletmek için gelen 150

adet otobüsün konaklaması sağlanmıştır.

Garaj içerisindeki iç düzen sürekli olarak takip edilerek

düzenli denetim yapılmıştır.

Telefonla terminalimizi arayan misafirlerimize gerekli

danışmalık hizmeti verilmiştir.

Garajın iç ve çevre temizliği düzenli olarak takip edilerek yaptırılmıştır.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

Mariç-Belbir

97

2011

Üye olduğumuz Mariç-Belbir tarafından her üye belediyenin

altyapı sorunları tespit edilmiş, projelendirilmiş ve önem arz

eden yerlerden başlanarak sırasıyla yapılmaya çalışılmıştır. Bu

projeler 2004 yılından beri başarı ile devam etmektedir.

Marmaris Belediyesi sınırları içinde yapılan yatırımları özet

olarak sıralarsak;

Beldibi Deresi 0+120,00-0+238,88 Km ve Kanlı Azmak 0+238,88-0+841, 54 Km Arası

Dere Islahı Yapımı :

04/03/1993 tarihli DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan veriler esas alınarak, 500

yıllık taşkın debisine göre Birliğimizce projelendirilme çalışmaları yapılmıştır. 15.10.2010

tarihinde ihale edilen, 12.11.2010 tarihinde işyeri teslim edilerek yapımına başlanan,

1.247.348,62 TL sözleşme bedelli, Beldibi Deresi 0+120,00-0+238,88 km ve Kanlı Azmak

0+238,88-0+841,54 km arası Dere Islahı Yapım İşi kapsamında; Beldibi Deresinin 0+120,00-

0+238,88 km’leri arasında L=118,88 m uzunluğunda 12,00 m genişliğinde, 1,80 m

yüksekliğinde su içi beton bloklu açık kesitli dere ıslahı ve Kanlı Azmak Deresinin 0+238,88-

0+841,54 km’leri arasında L=602,66 m uzunluğunda 4,00 m genişliğinde, 1,60 - 2,50

değişken yüksekliğinde betonarme açık ve kapalı kesitli dere ıslahı 11/03/2011 tarihinde

tamamlanmıştır.

Beldibi Deresi 0+120,00-0+238,88 km Arası Dere Islahı - öncesi

Beldibi Deresi 0+120,00-0+238,88 km Arası Dere Islahı - sonrası


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

Kanlı Azmak 0+238.88-0+841.54 km Arası Dere Islahı - sonrası

98

2011

Kanlı Azmak

0+238,88-0+841,54 km Arası

Dere Islahı - öncesi


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

(KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ)

2011 YILI KADD TESİSİNE AİT VERİLER

Marmaris evsel atık üreticilerine göre 2011 yılı dağılım oranları

MARİÇ-BELBİR EVSEL KATI ATIK ÜRETİCİLERİNE

GÖRE 2011 YILI DAĞILIM ORANLARI MARMARİS BELEDİYESİ

5%

13%

2%

3%

1% 4%

1%

20%

1%

Marmaris evsel atık üreticilerine göre 2011 yılı dağılım oranları

44%

2011 yılı aylık ortalam gelen evsel katı atık tonajları

99

ARMUTALAN BELEDİYESİ

İÇMELER BELEDİYESİ

BELDİBİ BELEDİYESİ

ÇAMLI MUHTARLIĞI

AKZAS ÖZEL EĞİTİM MERKEZ

AKSAZ DENİZ ÜS KOM

TURUNÇ BELEDİYESİ

KARACA KÖYÜ MUHTARLIĞI

TURGUT MUHTARLIĞI

HİSARÖNÜ MUHTARLIĞI

SELİMİYE MUHTARLIĞI

AKÇAPINAR MUHTARLIĞI

BAYIR MUHTARLIĞI

ORHANİYE MUHTARLIĞI

ROBİNSON CLUB

ANT MARİN AŞ.

TIBBİ ATIK

GÖKÇE MUHTARLIĞI

SÖĞÜT MUHTARLIĞI

S.S OHRİ YAPI KOOP.I

ÇETİBELİ MUHTARLIĞI

MİLLİ PARKLAR

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

2011 % OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

MARMARİS BELEDİYESİ 44,07 1379,620 1260,560 1393,180 1637,460 2423,300 2803,900 3333,800 3147,660 2848,920 2303,860 1390,960 1370,060 25.293,28

ARMUTALAN BELEDİYESİ 19,94 619,320 527,560 621,020 758,520 1086,340 1303,920 1601,980 1428,320 1289,520 1017,740 598,740 591,640 11.444,62

İÇMELER BELEDİYESİ 12,70 188,960 177,600 193,260 388,720 761,660 1009,880 1279,480 1140,240 1049,380 680,620 221,780 197,240 7.288,82

BELDİBİ BELEDİYESİ 4,86 242,360 208,400 224,860 212,820 231,120 247,800 260,720 247,680 240,400 236,340 209,780 224,260 2.786,54

ÇAMLI MUHTARLIĞI 0,59 20,660 20,700 22,720 26,840 25,380 32,240 49,800 43,300 30,560 22,980 22,760 18,360 336,30

AKZAS ÖZEL EĞİTİM MERKEZ 0,51 13,440 12,600 15,260 17,080 37,400 46,160 11,620 24,580 44,320 34,540 21,160 14,840 293,00

AKSAZ DENİZ ÜS KOM 4,46 233,600 202,620 213,760 188,400 179,660 157,960 234,040 219,400 219,300 225,940 235,540 248,700 2.558,92

TURUNÇ BELEDİYESİ 2,96 48,440 54,200 56,660 85,840 168,600 220,980 301,500 258,460 233,620 161,120 59,160 51,000 1.699,58

KARACA KÖYÜ MUHTARLIĞI 0,37 3,080 4,040 9,960 7,900 18,560 25,280 39,700 37,940 29,980 18,620 11,300 4,980 211,34

TURGUT MUHTARLIĞI 0,42 17,200 15,880 14,980 18,660 27,820 25,860 31,600 17,100 25,320 14,080 20,480 11,440 240,42

HİSARÖNÜ MUHTARLIĞI 2,13 48,960 36,100 54,540 67,360 101,740 145,020 229,820 205,060 159,060 91,380 45,100 40,460 1.224,60

SELİMİYE MUHTARLIĞI 1,04 23,340 19,000 26,640 30,380 46,360 63,340 115,860 105,280 80,200 37,460 25,240 23,680 596,78

AKÇAPINAR MUHTARLIĞI 0,16 6,880 7,120 7,740 8,640 8,520 7,380 10,900 6,920 7,200 8,140 6,040 6,800 92,28

BAYIR MUHTARLIĞI 0,56 8,620 7,940 7,140 14,280 25,960 52,820 59,200 55,480 54,800 20,400 9,060 6,260 321,96

ORHANİYE MUHTARLIĞI 0,77 21,800 17,000 19,760 25,860 44,120 45,960 74,420 61,220 49,180 38,860 25,060 18,840 442,08

ROBİNSON CLUB 0,57 18,060 20,760 28,140 21,720 31,180 39,320 31,880 32,100 25,380 28,940 21,160 27,460 326,10

ANT MARİN AŞ. 0,07 0,000 0,000 0,000 0,000 2,680 0,000 15,340 19,820 1,740 0,000 0,000 0,000 39,58

TIBBİ ATIK 0,06 4,420 3,960 4,940 4,120 4,860 5,460 4,500 2,780 0,000 0,000 0,000 0,000 35,04

GÖKÇE MUHTARLIĞI 0,45 27,960 22,000 24,300 19,500 23,800 17,820 20,820 19,940 20,440 22,840 19,000 22,380 260,80

SÖĞÜT MUHTARLIĞI 0,42 18,160 17,460 19,580 16,420 17,420 14,280 24,380 29,240 24,020 19,220 19,720 19,540 239,44

S.S OHRİ YAPI KOOP.I 0,02 0,000 0,000 0,000 0,000 1,880 0,000 5,120 1,380 2,220 0,000 0,000 0,000 10,60

ÇETİBELİ MUHTARLIĞI 0,09 0,000 0,000 0,000 0,000 4,760 6,840 8,360 6,380 8,700 6,160 0,000 8,580 49,78

MİLLİ PARKLAR 0,06 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,680 8,680 4,240 1,320 5,920 0,940 34,78

BOZBURUN BELEDİYESİ 1,19 49,440 42,200 45,320 57,040 67,920 65,860 91,440 63,660 85,220 65,500 0,000 49,000 682,60

GERİDÖNÜŞÜM FİRE 0,95 0,000 0,000 0,000 65,220 60,460 45,840 78,240 28,540 100,680 88,120 51,880 23,480 542,46

Traktör 0,59 11,360 7,020 2,180 87,720 18,300 2,660 103,960 55,380 11,440 3,820 19,640 15,300 338,78

TOPLAM 100,01 3005,68 2684,72 3005,94 3760,50 5419,80 6386,58 8032,16 7266,54 6645,84 5148,00 3039,48 2995,24 57.390,48

2011 Yılı Ortalama Aylık Gelen Evsel Katı Atık Tonajları

100

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

2006-2007-2008–2009-2010-2011 yılı aylık KADD’ye kabul edilen evsel atık miktarları:

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 yılı atık üreticilerine göre dağılım oranı

101

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

2011 YILINA AİT AYLARA GÖRE ATIKSU ARITMA TESİSİNE GELEN SIZINTI SULARI

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Atıksu Arıtma Tesisine Gelen Sızıntı Suyunun 2011 Yılı Aylık Ortalama Miktarının Zamanla Değişimi

102

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

Marmaris geri kazanım projesi 2011 yılı faaliyet özeti

Marmaris Belediyesi, Armutalan Belediyesi, Beldibi Belediyesi ve İçmeler

Belediyesi; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama çalışmalarının yürütülmesi görevini

Mariç-Belbir Marmaris Çevre Koruma ve Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliğine

vermişlerdir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereği 11.01.2011

tarihinde Birliğimiz, ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı ve

Lisanslı Firma arasında “Mariç-Belbir Belediyeler Birliği Mücavir Alanları İçinde Ambalaj

Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması sözleşmesi”

imzalanmış ve aynı tarihten itibaren lisanslı firma işe başlamıştır.

Kaynağında Ayrı Toplama Çalışmaları

103

2011

Sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren Birliğimizce

ambalaj atıkları toplama çalışmaları tekrar başlamış olup

sistemin devamlılığı sağlanmıştır. Toplama işlemi yıl içinde

ara vermeden kesintisiz olarak devam etmiştir. Proje

uygulamaya başlaması ile birlikte mücavir alan sınırları

içerisinde çeşitli noktalara geri dönüşüm sepetleri ve cam

kumbaralar yerleştirilmiştir.

Toplama Yöntemleri

Konutlar: Seçilen pilot bölgelerde Ambalaj atıklarının ayrı

toplanması ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılarak poşet

dağıtıldı ve bölgelere göre belirtilen günlerde toplama hizmeti

verildi. Evlerde kaynağında ambalaj atıklarının ayrı

toplanması için şeffaf, mavi, üzeri baskılı geri kazanım

poşetleri kullanılmaktadır.

Oteller: Birliğimiz tarafından hazırlanan tebligatla otellerde

ambalaj atıklarının ayrı toplanması konusunda bilgilendirme

yapılmıştır. Özellikle yatak kapasitesi fazla olan otellerde

toplama uygulamasının sağlıklı olarak yürütülebilmesi için

atık depolama odaları oluşturulmaya başlanmıştır. Yüklenici

firma elemanları, bu odalarda biriktirilen ambalaj atıklarını

her gün düzenli olarak almışlardır. Yaz döneminde özellikle

büyük çaplı otellerde günde birkaç sefer toplama yapılmış, kış

sezonunda ise sefer sayıları otelin kapasitesine bağlı olarak

düzenlenmiştir.

İş yerleri ve resmi kurumlar: Tüm işyerlerine ve resmi

kurumlara Çevko Vakfı’ndan temin edilen plastik iç mekan

kumbaralarından dağıtılmıştır. Bu kumbaralarda biriken

malzemeler haftanın belirli günlerinde alınmıştır.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

104

2011

Okullar: Okulların bahçelerine yerleştirilen geri kazanım

kumbaralarından ve okulların koridorlarına konulan plastik iç

mekan kumbaralarından düzenli olarak, öğrenciler tarafından

biriktirilen ambalaj atıkları yüklenici firma tarafından

toplanmıştır.

Sahil Bandı Uygulaması: Yaz aylarında çok fazla ambalaj

atığının oluşması sonucu sahil kenarlarındaki büfelerin

yanlarına geri kazanım sepetleri yerleştirilmiştir.

Toplama Araçları

Proje kapsamında ambalaj atığı üretiminin fazla olduğu yaz

aylarında lisanslı firma tarafından 4 asil + 1 yedek olmak

üzere toplam 5 adet toplama aracı kullanılmıştır. Bu araçların

yanısıra, trafiğe kapalı alanlarda ve dar sokaklarda

kullanılmak üzere sepetli geri dönüşüm bisikletleri faaliyet

göstermiştir. Yaz sezonunda gündüz ve gece olmak üzere

araçlar iki vardiya çalışmıştır. Özellikle oteller, barlar ve

restoranlarda gece ambalaj atıklarının toplanması gerçekleştirilmiştir.

Kış sezonunda ise ambalaj atığı oluşumunun azalması ile araç sayısı 2 asıl + 1 yedek olmak

üzere toplam 2 araca düşmüştür. Araçlardan bir tanesi konutlarda, diğeri ise işyerlerinde,

gündüz ve gece olmak üzere iki vardiya toplama yapmıştır.

Ambalaj Atığı Toplama Bisikletleri


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

ATIK TÜRÜ OCAK

(KG/AY)

Toplanan Malzeme Miktarları

2011 yılı içerisinde kaynağında ayrı toplanan ambalaj atığı miktarları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

ŞUBAT

(KG/AY)

MART

(KG/AY)

NİSAN

(KG/AY)

MAYIS

(KG/AY)

HAZİRAN

(KG/AY)

TEMMUZ

(KG/AY)

2011 Yılı Aylık Geri Dönüşüme Gönderilen Madde Miktarı 2011 Yılı Geri Dönüşüme Gönderilen Madde Dağılımları

105

2011

AĞUSTOS

(KG/AY)

EYLÜL

(KG/AY)

EKİM

(KG/AY)

KASIM

(KG/AY)

ARALIK

(KG/AY)

TOPLAM

(KG/YIL)

TOPLAM

(TON/YIL)

PLASTİK 0 0 7000 26500 30420 39180 48220 91480 62950 32260 37840 44400 420250 420,25

METAL 0 0 0 0 15940 34670 25740 6540 13680 12840 11820 10260 131490 131,49

CAM 0 0 0 0 7480 26360 25900 9000 47560 116300 116,3

KAĞIT

KARTON

0 0 70560 230280 261800 303030 303040 235800 220420 266060 97700 109580 2098270 2098,27

TOPLAM 0 0 77560 256780 315640 403240 377000 359720 306050 358720 147360 164240 2766310 2766,31

ARALIK (KG/AY)

KASIM (KG/AY)

EKİM (KG/AY)

EYLÜL (KG/AY)

AĞUSTOS (KG/AY)

TEMMUZ (KG/AY)

HAZİRAN (KG/AY)

MAYIS (KG/AY)

NİSAN (KG/AY)

MART (KG/AY)

0 100000 200000 300000 400000

KAĞIT KARTON

CAM

METAL

PLASTİK

2011 Yılı Geri Dönüşübilen Madde

Miktarları Dağılımı

KAĞIT KARTON

76%

PLASTİK

15% METAL

5%

CAM

4%


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

KENT İLAÇLAMA HİZMETLERİ (HAŞERE İLE MÜCADELE)

Sorumluluk sahamızdaki kent

zararlıları ile mücadele

hizmetimiz sorumlu müdür

gözetiminde yağış sezonu

içinde ekip şefi ile birlikte

toplam 14 ilaçlama

operatörü, kurak mevsimde

ekip şefi ile birlikte toplam

16 ilaçlama operatörü ile yürütülmüştür. Mücadele süresince 4 adet çift kabin kamyonet, 4

adet araç üstü ULV(soğuk sisleme) cihazı, 1 adet araç üstü termal fog (sıcak sisleme) cihazı, 1

adet 200 lt kapasiteli taral, 6 adet el tipi sıcak sileme cihazı, 6 adet sırt pompası ve 4 adet sırt

tipi motorlu pülverizatör kullanılmıştır.

Sivrisinek mücadelesi

Her çeşit göl, sazlık ve bataklık alanlar, doğal çukurlar, ağaç

kovukları, kar ve yağmur suları, yavaş akan akarsuların

kıyısında oluşan su bitkileri ve yosunlarla sarılmış durgun su

odakları, havuzlar, sulama kanalları, çeltik tarlaları, içinde su

birikebilecek her türlü kap ve malzeme, inşaat alanları ve bina

temellerinde oluşan birikintiler, fosseptikler sivrisineklerin

üremeleri için uygun ortamlardır. Gündüzleri üreme yerleri çevresinde dinlenen sivrisinekler

güneş batımı ile birlikte çiftleşmek veya beslenmek için uçmaya başlarlar. Sivrisinekler zayıf

uçucudurlar. Genellikle kendi güçleriyle üredikleri yerlerden 500-1000 m’ den fazla uçmayı

tercih etmezler.

106

2011

Entegre Sivrisinek Mücadelesi

Entegre mücadelede, zararlı türlerinin nüfus yoğunluklarını ve

çevre ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan bütün mücadele

metotları ve tekniklerinin uyumlu bir şekilde kullanılarak,

bunların nüfus yoğunluklarının belirli bir düzeyin altında

tutulmasını sağlayan bir zararlı yönetim sistemidir.

Entegre mücadele esas olan zararlılar ile mücadelede

kullanılan metot ve tekniklerin birbirlerini tamamlayacak

şekilde uygulanmasıdır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda

aşağıda belirtilen yöntemler benimsenmiş ve uygulanmıştır.

Haritalama: Bölgedeki yerleşim birimleri ve çevresinde

sivrisinek türlerinin saptanması, üreme, dinlenme ve kışlama

alanlarının tespiti yapılmıştır. Böylece nerede, ne zaman,

hangi önlemlerin alına bileceği ve hangi ürünlerin

kullanılacağı planlanmıştır.

Fiziksel kontrol yöntemleri: Bu mücadele yöntemi doğrudan veya dolaylı olarak zararlıyı

öldürme amacını taşımaktadır. Zararlının ekolojisine dayanır ve biyolojisindeki tolerans

sınırına göre ayarlanır. Bir başka ifade ile zararlının yaşadığı ortamın fiziksel özelliklerini

değiştirmek suretiyle zararlıyı yok etme veya faaliyetini azaltmaya yönelik çalışmalardır.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

Bu kapsamda çalışma sahasında bulunan araba lastikleri, işe

yaramaz kap kacak, içerisine su biriken işe yaramaz her şey

toplanarak yaşam alanlarından uzaklaştırılmıştır.

Doğrudan müdahale imkânı olmayan sorunlu altyapı

tesisleri(septik tanklar, gayri nizami tesis edilmiş parsel

bacaları, tıkanan yağmur suyu kanalları, tesislere ait alt yapı

galerileri, vb.) sahada yürütülen tarama çalışmaları ile tespit

edilerek tedbir alınması maksadıyla ilgili kurumlara rapor

edilmiştir. Kentsel bir yaşam alanında sivrisinekler için en ideal üreme alanları genellikle o

bölgede yaşayan insanlar eliyle oluşturulur.(Lastikler, kap kacak, havuzlar, süs havuzları

vb.)Bu nedenle halkın mücadeleye etkin katılımını sağlamak ve bu üreme alanların

oluşmasını engellemek amacı ile kısa bilgiler içeren broşürler hazırlanarak belli aralıklar ile

dağıtılmıştır.

Kimyasal Kontrol Yöntemleri: Halk sağlığı alanında

kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığın tarafından

ruhsatlandırılan biyosidal ürünlerin zararlı ile temas etmesini

sağlayarak öldürülmesi esasına dayanır.

Bu yöntemde mücadele kurak ve yağışlı mevsimler olmak

üzere iki ana bölümde yapılmıştır.

Yağışlı mevsim kontrol çalışmaları: Kasım- Nisan ayları

arasında yürütülen çalışmalardır.15-20 günlük periyodik turlar

şeklinde sürdürülmüştür. Özellikle sivrisinek larva mücadelesi çalışmaları ve sivrisinek

erginleri için yalnızca kapalı alanlarda(bina bodrumları, kuyu ve fosseptikler, bitmemiş

inşaatlar, kanalizasyon hatları, terk edilmiş binalar, ahırlar vb.)yürütülen kışlak çalışmaları

yapılmıştır.

107

2011

Kurak mevsim kontrol çalışmaları: Mayıs-Ekim ayları

arasında yürütülen çalışmalardır.10-15 günlük periyodik turlar

şeklinde sürdürülmüştür. Yağışlı dönem çalışmalarına devam

edilmiş, ek olarak sivrisinek uçkun mücadelesi(ULV)

yapılmıştır.

ULV mücadelesi tüm çalışma sahasında 4 gün de bir tur

atılmak sureti ile 4 adet Pick-Up ve 4 adet Ulv Cihazı ile

sürdürülmüştür. Uygulamalar gün batımından önceki 2 saat ve

gündoğumundan önceki iki saat olmak üzere günde 4 saat

yapılmıştır. Tüm bu periyodik çalışmaların yanında ihbar

telefonlarımıza gelen şikâyetleri değerlendiren bir ekip

kurularak gelen ihbarlar düzenli olarak değerlendirilmiştir.

Karasinek mücadelesi

Karasinekler insan gıdaları yanı sıra çöp, dışkı vb. organik

maddeler tüketmeleri dolayısıyla viral, bakteriyel ve paraziter

kökenli pek çok bulaşıcı hastalığı açık ve kapalı alanlar arasında taşıyabilmektedir. İnsan ve

hayvanlara yaklaşık 60 kadar hastalık etkeni bulaştırabilir. İnsanlara naklettiği önemli bazı

hastalıklar; tifo, kolera, dizanteri, menenjit’tir. Ayrıca sıcak bölgelerde amipli dizanteri ve

trahoma karasinekler tarafından taşınmaktadır.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

108

2011

Mücadele Yöntemi

Bu mücadele kapsamında da, sivrisinek mücadelesinde

olduğu gibi üreme alanlarının kontrol altına alınması yapılan

çalışmaların en önemli adımı oluşturmaktadır. Bu kapsamda

atık su arıtma tesislerinden çıkan aktif çamurun bertaraf

edildiği bölgede fiziki tedbirler alınarak en önemli üreme

alanı ortadan kaldırılmıştır.

Yapılan bu uygulama sonucunda karasinek popülasyonu

büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Bu uygulamaya

üremenin sıcaklık düşüşüne bağlı olarak durduğu yağış

sezonu boyunca ara verilmektedir.

Buna ilaveten havza sınırları içinde kalan tüm ahırlarda

karasinek erginlerine yönelik boyama ve spreyleme

uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulama kullanılan ilacın

kalıcılık süresinin 6 hafta olması dolayısı ile 30-45 günlük

dönemler halinde yapılmaktadır.

Tüm çöp konteynerlerinde boyama ve spreyleme yöntemleri ile karasinek erginlerine yönelik

ilaçlama çalışması yapılmıştır.

Pazar yerlerinde ve hal binalarında, mezbaha ve bölgedeki restoranların etrafında 30-45

günlük dönemler halinde boyama ve spreyleme yöntemleri ile karasinek erginlerine yönelik

ilaçlama çalışması yapılmıştır.

Kemirgen Mücadelesi

Fareler, 200 kadar patojen organizma (virus, bakteri, mantar solucan ve artropod)taşırlar.

Kemirgenlerce taşınan hastalıklar genel olarak zoonoz terimiyle adlandırılırlar. Bunlardan

başlıcaları Veba (Plaque), Salmonellosis, Sıçan Tifüsü, Kuduz, Trişinoz gibi hastalıklardır.

Mücadele Yöntemi

Kemirgen mücadelesi kurak mevsim boyunca sürdürülmüştür. Mücadele sorumluluk

sahamızda bulunan tüm kanalizasyon sisteminde aynı anda ve ayda bir olmak üzere ve ihbar

gelen bölgelerde yerel uygulamalar şeklinde yapılmıştır.

Kanalizasyon uygulamaları parsel bağlantı noktalarında kemirgen yemlerinin tel ile asılarak

uygulanması şeklinde, ihbar gelen bölgelerde ise bölgenin durumuna göre kemirgen

istasyonları koymak suretiyle yapılmıştır.

Hamam böceği mücadelesi

Dizanteri, gıda zehirlenmeleri, Verem, Gastroenteritis, Antrax, Pnomoni, Hepatit, Mantar

hastalıkları, Astım, allerjik reaksiyon gibi çeşitli hastalık mikroplarını taşır ve bulaştırırlar.

Mücadele Yöntemi

Mücadele kurak mevsim boyunca sürdürülmüştür. Mücadele sorumluluk sahamızda bulunan

tüm kanalizasyon sisteminde aynı anda ve ayda bir olmak üzere ve ihbar gelen bölgelerde

yerel uygulamalar şeklinde yapılmıştır.

Kanalizasyon uygulamaları parsel bağlantı kapaklarının çıkış deliklerinin ve parsel iç

duvarlarının ilaçlanması şeklinde yapılmıştır.

Gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan uygulamalar ise bölgenin durumuna bağlı olarak sırt

pompaları ile ilaçlanmıştır.


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A – ÜSTÜNLÜKLER

1. Yönetimin güçlü iradesi ve kesintisiz kararlılığı.

2. Yönetimin hızlı karar alma yeteneğine sahip olması.

3. Belediye yönetiminde müdür ve amirlere yetki kullanma özgürlüğünün tanınarak

bürokratik işlemlerin en aza indirilmesi ve hızlı hizmet etme ortamının yaratılması.

4. Mali işlemlerde sağlanan düzenli kayıt ve alacakların takibinde elde edilen başarı.

5. Ana geçim kaynağı turizm olan kentimizde sektördeki gelişmelerin yakından izlenmesi.

6. Belediye kaynaklarının doğru ve akılcı kullanılarak yapılan çalışmalarda halkın büyük

desteğinin sağlanması.

7. İmar Revizyon Planı’nın tüm ayrıntılarıyla uygulanması sonucu kentin genel görünümünün

değişmeye başlaması.

8. 41 yaş gibi genç bir yaş ortalamasına sahip olan birim müdür ve amirlerimizin her geçen

yıl artan deneyimi ve koordineli çalışma becerisi.

B – ZAYIF YÖNLER

1. Ana hizmet binamızın yetersiz, eski ve kullanışsız olması (2012 yılında turizm sezonu

sonunda yeni hizmet binasının yapımına başlanması programa alınmış bulunmaktadır).

2. Makine ve donanım eksiğimizde önemli mesafe alınmasına karşın yine de ihtiyaçlarımızın

tam olarak karşılanamaması.

3. Yasalardan kaynaklanan personel ödüllendirme sisteminin olmaması ve personel ücret

dengesizliğinin bulunması.

4. Sosyal tesis eksikliği (Halkımızın değişik kesimlerinin ihtiyaç duyduğu kapalı sosyal

mekânların oluşturulması konusu 2012 yılı planlarına alınmıştır).

5. 80’li yıllarla birlikte başlayan çarpık yapılaşmanın ve plansız büyümenin günümüzde

ortaya çıkardığı trafik sorunları (Cadde ve sokakların yeniden düzenlenmesi çalışmalarında

tek yön uygulaması, otopark yerleri yaratılması gibi çözümler üretilmeye başlanmıştır).

6. Personel sayısının kış nüfusuna göre belirlenmiş olması ve bu sayının yaz aylarında

yetersiz kalması. Aynı şekilde kıyı belediyelerinde büyük sorun olan, merkezi bütçeden

ayrılan payın da kış nüfusuna göre belirlenmesi ve yaz aylarında hizmet bekleyen nüfusun

dikkate alınmaması

7. Kent merkezinde ve çevre beldelerde işyeri sitelerinin oluşturulamaması ve normal

şartlarda şehir dışında bulunması gereken bazı işkollarının şehir merkezinde yapılanmış

olması (tüp depoları, su firmaları, nakliye firmaları, mobilyacılar, inşaat malzemecileri,

vb.), çevresel planlama konusunda ilgili kamu kurumlarından olumlu yanıt alınamaması.

8. Belediyemizde de işgücü sıkıntısı oluşturan norm kadro uygulamasının ilçemizdeki diğer

kamu kurumlarında da ortaya çıkarmış olduğu yetersizlik nedeniyle, Belediyemiz

uygulamalarında diğer kamu kurumlarından beklenen desteğin alınamaması.

9. Asılsız ve anlamsız şikâyetlerin personelimizin işgücü üzerinde yarattığı zaman kaybı.

109

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

C – DEĞERLENDİRME

2011 yılı Marmaris Belediyesi’nin çağdaş kentleşme çalışmaları açısından önemli

işlere imza atılan bir yıl olmuştur.

2006 yılında İmar Revizyon Planı ile başlayan “değişim ve yenileşme” döneminin bazı

önemli adımları bu yıl içerisinde atılmış, halkımızın Belediye çalışmalarına güveni ve desteği

en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu çalışmaların ve halk desteğinin en önemli göstergesi kuşkusuz

ki, 1996 yılında yasal olmayan bir şekilde, kentimizin en merkezi noktasına yapılan dev

alışveriş merkezi ve çok katlı otoparkın yıkım töreni ile ülkemizde ilk kez yapılan böyle bir

tören için binlerce vatandaşımızın bizzat sergilediği içten destek tavrıdır.

Marmaris Belediye yönetimi ve idarecilerinin her geçen yıl daha seri şekilde

gerçekleştirdiği proje uygulamaları, yalnızca 6 aya sıkışan inşaat döneminde hızlı ve başarılı

kentsel değişim çalışmalarımızın en önemli noktasıdır.

Fen İşleri Müdürlüğümüzün, Marmaris’in en çok ziyaret edilen noktası olan

Kısayalı’da 2011 yılında gerçekleştirmiş olduğu proje, gerek zamanın azlığı, gerekse

beklenmedik sorunlarla karşılaşılmasına karşın büyük başarıyla noktalanmıştır. Özellikle,

Belediyede kayıtlı hiçbir planda görünmeyen eski fosseptik çukurlarının kazı işlemlerinin

başlamasıyla ortaya çıkışı planlanan işlerin üstüne oldukça fazla bir yük bindirmiştir.

Kullanılmayan, ancak yat limanı bölgesinde koku ve kirliliğe neden olduğu belirlenen bu

çukurlar hızlı şekilde kapatılarak üstyapıda çalışma hızı 2 katına çıkarılmıştır. Turizm sezonu

başında da Yat Limanı, her türlü alt ve üstyapısı tamamlanmış olarak hizmete girmiştir. Yat

Limanının yeni düzeninde motorlu araç girişine hiçbir şekilde izin verilmeyerek yayaların

bölgeyi kullanımları rahatlatılmıştır. Deniz araçlarından pis su alımını rahatlatmak için 17

olan tahliye noktası sayısı 39 âdete çıkartılmıştır. Ayrıca, yeniden düzenleme çalışmaları

kapsamında limanı kullanan teknelerin bağlama işinin daha güvenli yapılması amacıyla

yıpranmış olan beton doku “kronman beton” ile sağlamlaştırılmıştır. Yaz boyunca bu

bölgemizle ilgili olarak vatandaşlarımızın ve konuklarımızın iletmiş olduğu olumlu tepkiler,

“Kaliteli Marmaris” anlayışımızın adım adım gerçekleşmesine olan inancın arttığını

göstermiştir.

İlçemiz için kentsel değişim açısından en önemli işlerden birisi ise kuşkusuz,

bölgemizin en büyük beton yapısı olan çok katlı otopark ve alışveriş merkezinin yasal süreç

sonunda ortadan kaldırılmasıdır. Yasal dayanaktan yoksun olarak yıllardır hizmet veren dev

bina, hukuki ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkılmıştır. Genel görünümüyle de

kent merkezine yakışmayan bu binanın ortadan kaldırılmasıyla ortaya çıkan alanın, 2012 yılı

Mayıs ayında tamamlanmak üzere bir kent meydanına dönüştürme çalışmaları da 2011

yılında başlatılmıştır.

Yine Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından çeşitli cadde ve sokaklarda yapılan

düzenleme çalışmalarında genel görünüm, dayanıklılık, altyapı göz önünde bulundurulmuş ve

halkımızın beğenisini kazanan işler ortaya çıkmıştır.

Müdürlüklerimize ve bazı birimlerimize ait ayrıntılı bilgiler faaliyetler bölümünde

anlatılmakla birlikte özetle şu şekildedir;

Mali İşler Müdürlüğü gelirlerimiz üzerindeki takip işlemlerini arttırarak

gerçekleştirme oranını önceki yılların da üzerine çıkarmayı başarmıştır. Bu başarıya ilişkin

veriler mali tablolarda ve eklerindeki analiz raporlarında ayrıntılı olarak sunulmuştur.

110

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından, personelinin kullanmakta olduğu yangın

kıyafetleri ve donanımlarını yenilenilerek yangınlarda hızlı ve etkili müdahale gücü

geliştirilmiştir. Marmaris Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yalnızca ilçe merkezinde değil, komşu

belde ve köylerimizdeki yangınlara, orman yangınlarına da en büyük yardım desteğini veren

birim olmuştur. İtfaiye Müdürlüğümüz asli işlerinin yanında Marmaris ve çevresindeki eğitim

kurumları başta olmak üzere, Devlet Hastanesi, Emniyet Müdürlüğü ve Belediyelere de temel

yangın eğitimi vermiştir. Bundan ayrı olarak, Fethiye Karaçulha Belediyesi, Datça Belediyesi,

Armutalan ve İçmeler Belediyelerinin almış olduğu yeni itfaiye erlerine “ileri itfaiyecilik

eğitimi” verilerek mesleğe hazır duruma gelmeleri sağlanmıştır.

Zabıta Müdürlüğü, özellikle Uzunyalı bölgesinde denetimlerini arttırarak gürültü ve

rahatsız edici davranışlara karşı gerekli yaptırımları uygulamıştır. Birkaç yıldır devam eden

bu kesintisiz uygulamadan olumlu sonuç alınmaya başlandığı 2011 yılında ortaya çıkmıştır.

Uzunyalı bölgesi herkesin rahatça, gürültüden uzak, zevk alarak kullanabileceği bir alana kısa

süre içerisinde dönüşmüş olacaktır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2011 yılında; sosyal, kültürel, sanatsal, sportif

ve dış ilişkilerimize yönelik 53 faaliyetin yanısıra çok sayıda toplantı, kutlama ve benzer

organizasyonlarda destek sağlamaya devam etmiştir. Bu müdürlüğümüzün çalışmalarıyla

Çin’in 6 milyon nüfuslu Jinan kenti ile “kardeş şehir” anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca,

“Geleceğin Spor Kenti Marmaris” projesi hazırlanarak Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın

desteği sağlanmış ve ilçemizin kış ve bahar aylarında çeşitli sportif etkinliklerine evsahipliği

yapmasının yolu açılmıştır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz ve kış mevsimi boyunca şehrin her yerini temiz

tutmak için kısıtlı personel yapısıyla birlikte etkin çalışmıştır. Elindeki işgücünü ve donanımı

en verimli şekilde kullanmaya çalışan bu birimimiz, ilçemizdeki tıbbi atıkları da ayrı bir

ekiple toplamaya ve Aydın iline taşımaya başlamıştır.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediyemiz tarafından yeni oluşturulan kamusal

alanlarda ve yeniden düzenlenen park, yol ve dere kenarı, yürüyüş yolu gibi yerlerde peyzaj

düzenlemesiyle fiziki çalışmaları görsel açıdan tamamlamıştır.

Ruhsat İşleri Müdürlüğü tarafından yasadışı çalışan kaçak işyerlerine karşı

mücadeleye devam edilmiş, bu konuda ciddi bir disiplin sağlanmıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğü ve Hukuk Servisi de bürokratik ve hukuki işlemleri en hızlı

şekilde tamamlayarak vatandaşımızın kurumumuzla olan işlerini bekletmeksizin

tamamlamaya çalışmışlardır.

Huzurevi yalnızca kendi sakinlerinin değil, ilçemizdeki tüm yaşlı vatandaşlarımızın

önemli günleri ve anları paylaştığı bir mekân haline dönüşmüştür. Tesiste sergi, müzik

çalışması, toplantı gibi birçok sosyal içerikli çalışma gerçekleştirilmiştir. Ramazan ayında

günlük olarak 800 kişilik iftar yemeği ve ihtiyacı olan vatandaşa yemek dağıtımı, aşure ayında

aşure dağıtımı yine Huzurevi personelimiz tarafından başarıyla yerine getirilen hizmetler

olmuştur.

Otobüs Terminal idaremiz tarafından, Ulaştırma Bakanlığı tarafından zorunlu hale

getirilen D-4 yetki belgesini alabilmeleri için garajımızı kullanan tüm araçlara tek tek “peron

tahsis belgesi” düzenlenmiştir. Garaj zabıtamızın geçmiş yıllarda titizlikle takip ederek ele

111

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

geçirmiş olduğu kaçak midye ve et miktarında 2011 yılında azalma olduğu belirlenmiştir. Bu

sonuç, Marmaris Otobüs terminalinin artık bu tür işlerde kullanılamayacağının en önemli

göstergesidir. Ayrıca garaj içerisindeki işletmelerin açık alanda müşteri toplama yöntemlerine

kesin müdahaleler sonucu 2011 yılında bu alışkanlık son bulmuştur.

Mariç-Belbir, belediyemiz içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla çağdaş bir kent

kimliği kazanmamızda büyük katkı sağlamıştır. Özellikle dere yataklarının yeniden

düzenlenmesi, su toplama kanallarının işlerlik kazandırılması sonucu yoğun yağmurlarda bile

vatandaşımız artık korkulu rüya görmemektedir.

Özetle, Belediyemize bağlı müdürlükler ve birimler ile Mariç-Belbir, 2011 yılındaki

çalışma temposunu daha da arttırarak, hizmet kalitesinde üst basamaklara tırmanmayı

sürdürmüştür. 2011 yılında başlatılan ve 2012 yılına taşan çalışmalar ise hizmetlerin ve

hizmet kalitesinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağının en önemli göstergesidir.

112

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

V – ÖNERİ VE TEDBİRLER

Daha önceki raporlarımızda belirtmiş olduğumuz İmar Yasasının uygulanmasıyla ilgili

konularda ve Belediyemizin 2006 yılında hazırladığı İmar Revizyon Planıyla ilgili konularda

halkımızın Belediye çalışmalarını anlayışla karşıladığı görülmüştür.

Yeniden düzenlenen cadde, sokak ve alanları yakından takip eden halkımız her

bölgede benzer çalışmaların yapılması için yönetimimizi cesaretlendiren en önemli

motivasyon kaynağımız olmuştur. Bu nedenle, planlamamızda olan bölgelerin yanına yeni

cadde ve sokakların da eklenebilmesi için en üst düzeyde çaba harcanmıştır. Halkımızın bu

içten talebi gözönünde bulundurularak, çalışmalarımıza 2012 yılı içerisinde daha da fazla

enerji ve kaynak sağlanacaktır.

“Kaliteli Marmaris, kaliteli turizm” anlayışımıza işletmelerimizin, özellikle de

Uzunyalı bölgesinde bulunan otellerimizin ve restoranlarımızın olumlu karşılık vermeye

başladığı 2011 yılında açık bir şekilde görülmüştür. Bu bölgedeki turizm hareketinin

kazandığı değer, ilçemizin ve bölgemizin diğer işletmelerine de örnek oluşturacak niteliktedir.

Turisti rahatsız edecek davranışlardan uzak, gürültü ve ve kalitesiz hizmet kılıfından

sıyrılmış, haksız rekabeti sona erdirmiş, insana ve çevreye saygı gösteren bir anlayış ile iş

yapacak olan işletmelerimizi Belediye yönetimi olarak her zaman örnek göstermeye devam

edeceğiz.

2012 yılında yapımına başlanarak 2013 yılında hizmete girmesi planlanan yeni ve

çağdaş Belediye Binası ile de Marmaris’te kamu hizmetleri alanında büyük bir adım

atacağımızı şimdiden söyleyebiliriz.

Marmaris’in ve Belediyemizin hızlı değişiminin vatandaşlarımız da yansıması

ilçemize her geçen yıl değer kazandırmaya devam edecektir.

Arz ederim.

113

2011

Muhammet Ali ACAR

Marmaris Belediye Başkanı


EKLER:

MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

EK 1 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

EK 2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

EK 3 Örnek 29 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli

EK 4 Örnek 30 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli

EK 5 Örnek 76 Kesin Mizan

EK 6 Bilanço

EK 7 Örnek 78 Faaliyet Tablosu

EK 8 Örnek 86 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu

EK 9 Örnek 87 Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu

EK 10 Örnek 88 Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

EK 11 Örnek 93 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

EK 12 Örnek 85 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

114

2011


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK-1

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol

sisteminin işlemlerinin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını

bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim

olmadığını beyan ederim. 27/03/2012

115

2011

Muhammet Ali ACAR

Marmaris Belediye Başkanı


MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI EK–2

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını

temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin

alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 27/03/2012

116

2011

Aysel ÇELİK

Mali Hizmetler Müdürü


Bütçe Yılı : 2011

KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

I

II

III

IV

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

I

II

III

IV

FİN.

TİPİ

I

EKON.

SINIF.

I

II

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ / EK-3

AÇIKLAMA

Geçen

Yıldan

Devreden

Ödenek

Bütçe İle

Verilen

Ödenek

Ek

Ödenek

AKTARMA SURETİYLE Net

46 BELEDİYE 0,00 26.800.000,00 0,00 4.942.352,61 4.942.352,61 26.800.000,00 26.644.266,95 26.644.266,95 0,00 155.733,05

46 48 MUĞLA İLİ 0,00 26.800.000,00 0,00 4.942.352,61 4.942.352,61 26.800.000,00 26.644.266,95 26.644.266,95 0,00 155.733,05

46 48 11 MARMARİS

BELEDİYESİ

0,00 26.800.000,00 0,00 4.942.352,61 4.942.352,61 26.800.000,00 26.644.266,95 26.644.266,95 0,00 155.733,05

46 48 11 02 ÖZEL KALEM 0,00 4.465.550,00 0,00 449.740,05 522.926,83 4.392.363,22 4.392.363,22 4.392.363,22 0,00 0,00

46 48 11 02 01 GENEL KAMU

HİZMETLERİ

0,00 4.210.550,00 0,00 449.740,05 497.926,83 4.162.363,22 4.162.363,22 4.162.363,22 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 YASAMA VE

YÜRÜTME

ORGANLARI

FİNANSAL VE MALİ

İŞLER HİZMETLERİ

0,00 4.210.550,00 0,00 449.740,05 497.926,83 4.162.363,22 4.162.363,22 4.162.363,22 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 YASAMA VE

YÜRÜTME

ORGANLARI

HİZMETLERİ

0,00 4.210.550,00 0,00 449.740,05 497.926,83 4.162.363,22 4.162.363,22 4.162.363,22 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 YASAMA VE

YÜRÜTME

ORGANLARI

HİZMETLERİ

0,00 4.210.550,00 0,00 449.740,05 497.926,83 4.162.363,22 4.162.363,22 4.162.363,22 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 4.210.550,00 0,00 449.740,05 497.926,83 4.162.363,22 4.162.363,22 4.162.363,22 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 01 PERSONEL GİDERLER 0,00 944.600,00 0,00 184.986,62 0,00 1.129.586,62 1.129.586,62 1.129.586,62 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 01 1 MEMURLAR 0,00 110.200,00 0,00 14.258,61 0,00 124.458,61 124.458,61 124.458,61 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 01 2 SÖZLEŞMELİ

PERSONEL

0,00 88.000,00 0,00 4.850,73 0,00 92.850,73 92.850,73 92.850,73 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 01 3 İŞÇİLER 0,00 646.400,00 0,00 149.679,59 0,00 796.079,59 796.079,59 796.079,59 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 01 5 DİĞER PERSONEL 0,00 100.000,00 0,00 16.197,69 0,00 116.197,69 116.197,69 116.197,69 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 02 SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

0,00 158.450,00 0,00 22.794,34 230,55 181.013,79 181.013,79 181.013,79 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 02 1 MEMURLAR 0,00 20.100,00 0,00 2.126,73 0,00 22.226,73 22.226,73 22.226,73 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 02 2 SÖZLEŞMELİ

PERSONEL

0,00 20.600,00 0,00 0,00 160,26 20.439,74 20.439,74 20.439,74 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 02 3 İŞÇİLER 0,00 115.000,00 0,00 20.667,61 0,00 135.667,61 135.667,61 135.667,61 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 2.750,00 0,00 0,00 70,29 2.679,71 2.679,71 2.679,71 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 03 MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

0,00 2.727.500,00 0,00 181.560,70 460.568,34 2.448.492,36 2.448.492,36 2.448.492,36 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 03 2 TÜKETİME YÖNELİK

MAL VE MALZEME

ALIMLARI

0,00 397.000,00 0,00 116.123,43 0,00 513.123,43 513.123,43 513.123,43 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 03 3 YOLLUKLAR 0,00 16.000,00 0,00 48.417,08 0,00 64.417,08 64.417,08 64.417,08 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 03 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 1.430.000,00 0,00 0,00 250.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 03 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 184.500,00 0,00 5.689,24 0,00 190.189,24 190.189,24 190.189,24 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 03 6 TEMSİL VE TANITMA

GİDERLERİ

EKLENEN

(+)

DÜŞÜLEN

(-)

Bütçe

Ödeneği

Toplamı

Bütçe

Gideri

Toplamı

Ödenen

Bütçe

Gideri

Ödenek

Üstü

Harcama

İptal

Edilen

Ödenek

0,00 600.000,00 0,00 0,00 194.445,94 405.554,06 405.554,06 405.554,06 0,00 0,00

Sonraki

Yıla

Devreden

Ödenek


46 48 11 02 01 1 1 00 5 03 7 MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ

HAK ALIM, BAKIM VE

ONARIM GİDERLERİ

0,00 80.000,00 0,00 11.330,95 0,00 91.330,95 91.330,95 91.330,95 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 03 8 GAYRİMENKUL MAL

BAKIM VE ONARIM

GİDERLERİ

0,00 20.000,00 0,00 0,00 16.122,40 3.877,60 3.877,60 3.877,60 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 05 CARİ TRANSFERLER 0,00 305.000,00 0,00 55.163,88 0,00 360.163,88 360.163,88 360.163,88 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 05 3 KAR AMACI

GÜTMEYEN

KURULUŞLARA

YP.TRANSFER

0,00 110.000,00 0,00 11.721,56 0,00 121.721,56 121.721,56 121.721,56 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 05 4 HANE HALKINA

YAPILAN

TRANSFERLER

0,00 195.000,00 0,00 43.442,32 0,00 238.442,32 238.442,32 238.442,32 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 75.000,00 0,00 5.234,51 37.127,94 43.106,57 43.106,57 43.106,57 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 06 1 MAMUL MAL

ALIMLARI

0,00 50.000,00 0,00 0,00 22.127,94 27.872,06 27.872,06 27.872,06 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 06 3 GAYRİ MADDİ HAK

ALIMLARI

0,00 10.000,00 0,00 5.234,51 0,00 15.234,51 15.234,51 15.234,51 0,00 0,00

46 48 11 02 01 1 1 00 5 06 7 GAYRİMENKUL

BÜYÜK ONARIM

GİDERLERİ

0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 48 11 02 10 SOSYAL GÜVENLİK

VE SOSYAL YARDIM

HİZMETLERİ

0,00 255.000,00 0,00 0,00 25.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00

46 48 11 02 10 9 SINIFLANDIRMAYA

GİRMEYEN SOSYAL

GÜVENLİK VE

SOSYAL YARDIM

HİZMETLERİ

0,00 255.000,00 0,00 0,00 25.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00

46 48 11 02 10 9 9 SINIFLANDIRMAYA

GİRMEYEN SOSYAL

GÜVENLİK VE

SOSYAL YARDIM

HİZMETLERİ

0,00 255.000,00 0,00 0,00 25.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00

46 48 11 02 10 9 9 00 SINIFLANDIRMAYA

GİRMEYEN SOSYAL

GÜVENLİK VE

SOSYAL YARDIM

HİZMETLERİ

0,00 255.000,00 0,00 0,00 25.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00

46 48 11 02 10 9 9 00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 255.000,00 0,00 0,00 25.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00

46 48 11 02 10 9 9 00 5 03 MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

0,00 255.000,00 0,00 0,00 25.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00

46 48 11 02 10 9 9 00 5 03 2 TÜKETİME YÖNELİK

MAL VE MALZEME

ALIMLARI

0,00 255.000,00 0,00 0,00 25.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00

46 48 11 18 YAZI İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

0,00 235.950,00 0,00 16.358,64 409,52 251.899,12 251.899,12 251.899,12 0,00 0,00

46 48 11 18 01 GENEL KAMU

HİZMETLERİ

0,00 235.950,00 0,00 16.358,64 409,52 251.899,12 251.899,12 251.899,12 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 GENEL HİZMETLER 0,00 235.950,00 0,00 16.358,64 409,52 251.899,12 251.899,12 251.899,12 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 1 GENEL PERSONEL

HİZMETLERİ

0,00 235.950,00 0,00 16.358,64 409,52 251.899,12 251.899,12 251.899,12 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 1 00 GENEL PERSONEL

HİZMETLERİ

0,00 235.950,00 0,00 16.358,64 409,52 251.899,12 251.899,12 251.899,12 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 1 00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 235.950,00 0,00 16.358,64 409,52 251.899,12 251.899,12 251.899,12 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 1 00 5 01 PERSONEL GİDERLER 0,00 177.100,00 0,00 2.538,91 0,00 179.638,91 179.638,91 179.638,91 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 1 00 5 01 1 MEMURLAR 0,00 46.300,00 0,00 2.538,91 0,00 48.838,91 48.838,91 48.838,91 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 1 00 5 01 3 İŞÇİLER 0,00 130.800,00 0,00 0,00 0,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 0,00 0,00


46 48 11 18 01 3 1 00 5 02 SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

0,00 25.850,00 0,00 4.169,40 0,00 30.019,40 30.019,40 30.019,40 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 1 00 5 02 1 MEMURLAR 0,00 10.500,00 0,00 76,46 0,00 10.576,46 10.576,46 10.576,46 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 1 00 5 02 3 İŞÇİLER 0,00 15.350,00 0,00 4.092,94 0,00 19.442,94 19.442,94 19.442,94 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 1 00 5 03 MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

0,00 33.000,00 0,00 9.650,33 409,52 42.240,81 42.240,81 42.240,81 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 1 00 5 03 2 TÜKETİME YÖNELİK

MAL VE MALZEME

ALIMLARI

0,00 17.000,00 0,00 1.150,33 0,00 18.150,33 18.150,33 18.150,33 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 1 00 5 03 3 YOLLUKLAR 0,00 1.000,00 0,00 0,00 409,52 590,48 590,48 590,48 0,00 0,00

46 48 11 18 01 3 1 00 5 03 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 15.000,00 0,00 8.500,00 0,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 0,00 0,00

46 48 11 31 FEN İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

0,00 7.206.890,00 0,00 2.460.894,92 508.698,07 9.159.086,85 9.159.086,85 9.159.086,85 0,00 0,00

46 48 11 31 06 İSKAN VE TOPLUM

REFAHI HİZMETLERİ

0,00 7.206.890,00 0,00 2.460.894,92 508.698,07 9.159.086,85 9.159.086,85 9.159.086,85 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 İSKAN İŞLERİ VE

HİZMETLERİ

0,00 7.206.890,00 0,00 2.460.894,92 508.698,07 9.159.086,85 9.159.086,85 9.159.086,85 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 İSKAN İŞLERİ VE

HİZMETLERİ

0,00 7.206.890,00 0,00 2.460.894,92 508.698,07 9.159.086,85 9.159.086,85 9.159.086,85 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 İSKAN İŞLERİ VE

HİZMETLERİ

0,00 7.206.890,00 0,00 2.460.894,92 508.698,07 9.159.086,85 9.159.086,85 9.159.086,85 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 7.206.890,00 0,00 2.460.894,92 508.698,07 9.159.086,85 9.159.086,85 9.159.086,85 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 01 PERSONEL GİDERLER 0,00 1.657.900,00 0,00 102.750,15 0,00 1.760.650,15 1.760.650,15 1.760.650,15 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 01 1 MEMURLAR 0,00 256.900,00 0,00 3.797,01 0,00 260.697,01 260.697,01 260.697,01 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 01 2 SÖZLEŞMELİ

PERSONEL

0,00 93.000,00 0,00 6.958,80 0,00 99.958,80 99.958,80 99.958,80 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 01 3 İŞÇİLER 0,00 1.308.000,00 0,00 91.994,34 0,00 1.399.994,34 1.399.994,34 1.399.994,34 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 02 SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

0,00 327.800,00 0,00 50.432,85 9.627,83 368.605,02 368.605,02 368.605,02 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 02 1 MEMURLAR 0,00 62.500,00 0,00 0,00 7.920,94 54.579,06 54.579,06 54.579,06 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 02 2 SÖZLEŞMELİ

PERSONEL

0,00 21.500,00 0,00 0,00 1.706,89 19.793,11 19.793,11 19.793,11 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 02 3 İŞÇİLER 0,00 231.200,00 0,00 47.739,72 0,00 278.939,72 278.939,72 278.939,72 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 02 4 GEÇİCİ İŞÇİLER 0,00 12.600,00 0,00 2.693,13 0,00 15.293,13 15.293,13 15.293,13 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 03 MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

0,00 933.000,00 0,00 104.819,33 42.757,22 995.062,11 995.062,11 995.062,11 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 03 2 TÜKETİME YÖNELİK

MAL VE MALZEME

ALIMLARI

0,00 510.000,00 0,00 95.638,62 0,00 605.638,62 605.638,62 605.638,62 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 03 3 YOLLUKLAR 0,00 3.000,00 0,00 0,00 726,34 2.273,66 2.273,66 2.273,66 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 03 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 260.000,00 0,00 0,00 42.030,88 217.969,12 217.969,12 217.969,12 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 03 7 MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ

HAK ALIM, BAKIM VE

ONARIM GİDERLERİ

0,00 160.000,00 0,00 9.180,71 0,00 169.180,71 169.180,71 169.180,71 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 4.288.190,00 0,00 2.202.892,59 456.313,02 6.034.769,57 6.034.769,57 6.034.769,57 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 06 1 MAMUL MAL

ALIMLARI

46 48 11 31 06 1 0 00 5 06 3 GAYRİ MADDİ HAK

ALIMLARI

46 48 11 31 06 1 0 00 5 06 4 GAYRİMENKUL

ALIMLARI VE

KAMULAŞTIRMASI

0,00 250.000,00 0,00 0,00 140.820,46 109.179,54 109.179,54 109.179,54 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,03 23.072,29 76.927,74 76.927,74 76.927,74 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


46 48 11 31 06 1 0 00 5 06 5 GAYRİMENKUL

SERMAYE ÜRETİM

GİDERLERİ

0,00 3.638.190,00 0,00 2.202.892,56 0,00 5.841.082,56 5.841.082,56 5.841.082,56 0,00 0,00

46 48 11 31 06 1 0 00 5 06 7 MENKUL MALLARIN

BÜYÜK ONARIM

GİDERLERİ

0,00 200.000,00 0,00 0,00 192.420,27 7.579,73 7.579,73 7.579,73 0,00 0,00

46 48 11 32 HESAP İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

0,00 6.905.760,00 0,00 360.621,21 3.257.874,04 4.008.507,17 3.852.774,12 3.852.774,12 0,00 155.733,05

46 48 11 32 01 GENEL KAMU

HİZMETLERİ

0,00 6.905.760,00 0,00 360.621,21 3.257.874,04 4.008.507,17 3.852.774,12 3.852.774,12 0,00 155.733,05

46 48 11 32 01 1 YASAMA VE

YÜRÜTME

ORGANLARI

FİNANSAL VE MALİ

İŞLER HİZMETLERİ

0,00 6.905.760,00 0,00 360.621,21 3.257.874,04 4.008.507,17 3.852.774,12 3.852.774,12 0,00 155.733,05

46 48 11 32 01 1 2 FİNANSAL VE MALİ

İŞLER VE HİZMETLER

0,00 6.905.760,00 0,00 360.621,21 3.257.874,04 4.008.507,17 3.852.774,12 3.852.774,12 0,00 155.733,05

46 48 11 32 01 1 2 00 FİNANSAL VE MALİ

İŞLER VE HİZMETLER

0,00 6.905.760,00 0,00 360.621,21 3.257.874,04 4.008.507,17 3.852.774,12 3.852.774,12 0,00 155.733,05

46 48 11 32 01 1 2 00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 6.905.760,00 0,00 360.621,21 3.257.874,04 4.008.507,17 3.852.774,12 3.852.774,12 0,00 155.733,05

46 48 11 32 01 1 2 00 5 01 PERSONEL GİDERLER 0,00 1.291.400,00 0,00 179.051,93 56.749,93 1.413.702,00 1.413.702,00 1.413.702,00 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 01 1 MEMURLAR 0,00 475.400,00 0,00 179.051,93 0,00 654.451,93 654.451,93 654.451,93 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 01 3 İŞÇİLER 0,00 816.000,00 0,00 0,00 56.749,93 759.250,07 759.250,07 759.250,07 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 02 SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

0,00 258.360,00 0,00 0,00 8.909,33 249.450,67 249.450,67 249.450,67 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 02 1 MEMURLAR 0,00 101.000,00 0,00 0,00 7.508,62 93.491,38 93.491,38 93.491,38 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 02 3 İŞÇİLER 0,00 152.000,00 0,00 0,00 1.261,74 150.738,26 150.738,26 150.738,26 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 02 4 GEÇİCİ İŞÇİLER 0,00 5.360,00 0,00 0,00 138,97 5.221,03 5.221,03 5.221,03 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 03 MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

0,00 103.000,00 0,00 0,00 51.404,57 51.595,43 51.595,43 51.595,43 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 03 2 TÜKETİME YÖNELİK

MAL VE MALZEME

ALIMLARI

0,00 65.000,00 0,00 0,00 30.353,55 34.646,45 34.646,45 34.646,45 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 03 3 YOLLUKLAR 0,00 4.000,00 0,00 0,00 1.199,97 2.800,03 2.800,03 2.800,03 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 03 7 MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ

HAK ALIM, BAKIM VE

ONARIM GİDERLERİ

0,00 19.000,00 0,00 0,00 4.851,05 14.148,95 14.148,95 14.148,95 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 03 9 TEDAVİ VE CENAZE

GİDERLERİ

0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 05 CARİ TRANSFERLER 0,00 2.573.000,00 0,00 181.569,28 616.543,26 2.138.026,02 2.138.026,02 2.138.026,02 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 05 1 GÖREV ZARARLARI 0,00 120.000,00 0,00 0,00 84.241,31 35.758,69 35.758,69 35.758,69 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 05 3 KAR AMACI

GÜTMEYEN

KURULUŞLARA

YAPILAN

TRANSFERLER

0,00 1.640.000,00 0,00 181.569,28 0,00 1.821.569,28 1.821.569,28 1.821.569,28 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 05 8 GELİRLERDEN

AYRILAN PAYLAR

0,00 813.000,00 0,00 0,00 532.301,95 280.698,05 280.698,05 280.698,05 0,00 0,00

46 48 11 32 01 1 2 00 5 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 2.680.000,00 0,00 0,00 2.524.266,95 155.733,05 0,00 0,00 0,00 155.733,05

46 48 11 32 01 1 2 00 5 09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 2.680.000,00 0,00 0,00 2.524.266,95 155.733,05 0,00 0,00 0,00 155.733,05

46 48 11 33 İTFAİYE HİZMETLERİ 0,00 1.334.400,00 0,00 213.830,11 257.144,12 1.291.085,99 1.291.085,99 1.291.085,99 0,00 0,00

46 48 11 33 03 KAMU DÜZENİ VE

GÜVENLİK

HİZMETLERİ

0,00 1.334.400,00 0,00 213.830,11 257.144,12 1.291.085,99 1.291.085,99 1.291.085,99 0,00 0,00


46 48 11 33 03 2 YANGINDAN

KORUNMA

HİZMETLERİ

0,00 1.334.400,00 0,00 213.830,11 257.144,12 1.291.085,99 1.291.085,99 1.291.085,99 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 YANGINDAN

KORUNMA

HİZMETLERİ

0,00 1.334.400,00 0,00 213.830,11 257.144,12 1.291.085,99 1.291.085,99 1.291.085,99 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 YANGINDAN

KORUNMA

HİZMETLERİ

0,00 1.334.400,00 0,00 213.830,11 257.144,12 1.291.085,99 1.291.085,99 1.291.085,99 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 1.334.400,00 0,00 213.830,11 257.144,12 1.291.085,99 1.291.085,99 1.291.085,99 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 01 PERSONEL GİDERLER 0,00 823.200,00 0,00 161.847,05 0,00 985.047,05 985.047,05 985.047,05 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 01 1 MEMURLAR 0,00 239.200,00 0,00 161.615,74 0,00 400.815,74 400.815,74 400.815,74 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 01 3 İŞÇİLER 0,00 584.000,00 0,00 231,31 0,00 584.231,31 584.231,31 584.231,31 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 02 SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

0,00 152.200,00 0,00 51.983,06 0,00 204.183,06 204.183,06 204.183,06 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 02 1 MEMURLAR 0,00 45.000,00 0,00 27.860,46 0,00 72.860,46 72.860,46 72.860,46 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 02 3 İŞÇİLER 0,00 107.200,00 0,00 24.122,60 0,00 131.322,60 131.322,60 131.322,60 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 03 MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

0,00 179.000,00 0,00 0,00 78.543,60 100.456,40 100.456,40 100.456,40 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 03 2 TÜKETİME YÖNELİK

MAL VE MALZEME

ALIMLARI

0,00 103.000,00 0,00 0,00 42.850,19 60.149,81 60.149,81 60.149,81 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 03 3 YOLLUKLAR 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 03 7 MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ

HAK ALIM, BAKIM VE

ONARIM GİDERLERİ

0,00 75.000,00 0,00 0,00 34.693,41 40.306,59 40.306,59 40.306,59 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 180.000,00 0,00 0,00 178.600,52 1.399,48 1.399,48 1.399,48 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 06 1 MAMUL MAL

ALIMLARI

0,00 130.000,00 0,00 0,00 128.600,52 1.399,48 1.399,48 1.399,48 0,00 0,00

46 48 11 33 03 2 0 00 5 06 5 GAYRİMENKUL

SERMAYE ÜRETİM

GİDERLERİ

0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 48 11 34 PARK VE BAHÇE

İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0,00 2.053.450,00 0,00 320.330,59 193.164,35 2.180.616,24 2.180.616,24 2.180.616,24 0,00 0,00

46 48 11 34 06 İSKAN VE TOPLUM

REFAHI HİZMETLERİ

0,00 2.053.450,00 0,00 320.330,59 193.164,35 2.180.616,24 2.180.616,24 2.180.616,24 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 TOPLUM REFAHI

HİZMETLERİ

0,00 2.053.450,00 0,00 320.330,59 193.164,35 2.180.616,24 2.180.616,24 2.180.616,24 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 TOPLUM REFAHI

HİZMETLERİ

0,00 2.053.450,00 0,00 320.330,59 193.164,35 2.180.616,24 2.180.616,24 2.180.616,24 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 TOPLUM REFAHI

HİZMETLERİ

0,00 2.053.450,00 0,00 320.330,59 193.164,35 2.180.616,24 2.180.616,24 2.180.616,24 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 2.053.450,00 0,00 320.330,59 193.164,35 2.180.616,24 2.180.616,24 2.180.616,24 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 01 PERSONEL GİDERLER 0,00 579.650,00 0,00 69.872,66 0,00 649.522,66 649.522,66 649.522,66 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 01 1 MEMURLAR 0,00 79.650,00 0,00 41.713,23 0,00 121.363,23 121.363,23 121.363,23 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 01 3 İŞÇİLER 0,00 500.000,00 0,00 28.159,43 0,00 528.159,43 528.159,43 528.159,43 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 02 SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

0,00 110.800,00 0,00 11.723,22 0,00 122.523,22 122.523,22 122.523,22 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 02 1 MEMURLAR 0,00 21.000,00 0,00 3.757,04 0,00 24.757,04 24.757,04 24.757,04 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 02 3 İŞÇİLER 0,00 89.800,00 0,00 7.966,18 0,00 97.766,18 97.766,18 97.766,18 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 03 MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

0,00 1.213.000,00 0,00 238.734,71 87.446,12 1.364.288,59 1.364.288,59 1.364.288,59 0,00 0,00


46 48 11 34 06 2 0 00 5 03 2 TÜKETİME YÖNELİK

MAL VE MALZEME

ALIMLARI

0,00 1.102.000,00 0,00 238.734,71 0,00 1.340.734,71 1.340.734,71 1.340.734,71 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 03 3 YOLLUKLAR 0,00 1.000,00 0,00 0,00 847,00 153,00 153,00 153,00 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 03 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 03 7 MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ

HAK ALIM, BAKIM VE

ONARIM GİDERLERİ

0,00 40.000,00 0,00 0,00 16.599,12 23.400,88 23.400,88 23.400,88 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 150.000,00 0,00 0,00 105.718,23 44.281,77 44.281,77 44.281,77 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 06 1 MAMUL MAL

ALIMLARI

0,00 80.000,00 0,00 0,00 49.406,23 30.593,77 30.593,77 30.593,77 0,00 0,00

46 48 11 34 06 2 0 00 5 06 5 GAYRIMENKÜL

SERMAYE ÜRETİM

GİDERİ

0,00 70.000,00 0,00 0,00 56.312,00 13.688,00 13.688,00 13.688,00 0,00 0,00

46 48 11 38 TEMİZLİK İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

0,00 2.813.500,00 0,00 744.981,77 125.761,50 3.432.720,27 3.432.720,27 3.432.720,27 0,00 0,00

46 48 11 38 05 ÇEVRE KORUMA

HİZMETLERİ

0,00 2.813.500,00 0,00 744.981,77 125.761,50 3.432.720,27 3.432.720,27 3.432.720,27 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 ATIK YÖNETİMİ

HİZMETLERİ

0,00 2.813.500,00 0,00 744.981,77 125.761,50 3.432.720,27 3.432.720,27 3.432.720,27 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 ATIK YÖNETİMİ

HİZMETLERİ

0,00 2.813.500,00 0,00 744.981,77 125.761,50 3.432.720,27 3.432.720,27 3.432.720,27 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 ATIK YÖNETİMİ

HİZMETLERİ

0,00 2.813.500,00 0,00 744.981,77 125.761,50 3.432.720,27 3.432.720,27 3.432.720,27 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 2.813.500,00 0,00 744.981,77 125.761,50 3.432.720,27 3.432.720,27 3.432.720,27 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 5 01 PERSONEL GİDERLER 0,00 132.500,00 0,00 0,00 0,00 132.500,00 132.500,00 132.500,00 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 5 01 3 İŞÇİLER 0,00 132.500,00 0,00 0,00 0,00 132.500,00 132.500,00 132.500,00 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 5 02 SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

0,00 22.500,00 0,00 0,00 15,00 22.485,00 22.485,00 22.485,00 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 5 02 3 İŞÇİLER 0,00 22.500,00 0,00 0,00 15,00 22.485,00 22.485,00 22.485,00 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 5 03 MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

0,00 2.518.500,00 0,00 744.981,77 782,50 3.262.699,27 3.262.699,27 3.262.699,27 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 5 03 2 TÜKETİME YÖNELİK

MAL VE MALZEME

ALIMLARI

0,00 382.500,00 0,00 130.418,75 0,00 512.918,75 512.918,75 512.918,75 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 5 03 3 YOLLUKLAR 0,00 1.000,00 0,00 0,00 782,50 217,50 217,50 217,50 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 5 03 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 2.035.000,00 0,00 401.709,69 0,00 2.436.709,69 2.436.709,69 2.436.709,69 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 5 03 7 MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ

HAK ALIM, BAKIM VE

ONARIM GİDERLERİ

0,00 100.000,00 0,00 212.853,33 0,00 312.853,33 312.853,33 312.853,33 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 5 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 140.000,00 0,00 0,00 124.964,00 15.036,00 15.036,00 15.036,00 0,00 0,00

46 48 11 38 05 1 0 00 5 06 1 MAMUL MAL

ALIMLARI

0,00 140.000,00 0,00 0,00 124.964,00 15.036,00 15.036,00 15.036,00 0,00 0,00

46 48 11 39 VETERİNERLİK

HİZMETLERİ

0,00 517.700,00 0,00 28.628,22 53.628,22 492.700,00 492.700,00 492.700,00 0,00 0,00

46 48 11 39 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 517.700,00 0,00 28.628,22 53.628,22 492.700,00 492.700,00 492.700,00 0,00 0,00

46 48 11 39 07 9 SINIFLANDIRMAYA

GİRMEYEN SAĞLIK

HİZMETLERİ

46 48 11 39 07 9 9 SINIFLANDIRMAYA

GİRMEYEN SAĞLIK

HİZMETLERİ

46 48 11 39 07 9 9 00 SINIFLANDIRMAYA

GİRMEYEN SAĞLIK

HİZMETLERİ

0,00 517.700,00 0,00 28.628,22 53.628,22 492.700,00 492.700,00 492.700,00 0,00 0,00

0,00 517.700,00 0,00 28.628,22 53.628,22 492.700,00 492.700,00 492.700,00 0,00 0,00

0,00 517.700,00 0,00 28.628,22 53.628,22 492.700,00 492.700,00 492.700,00 0,00 0,00


46 48 11 39 07 9 9 00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 517.700,00 0,00 28.628,22 53.628,22 492.700,00 492.700,00 492.700,00 0,00 0,00

46 48 11 39 07 9 9 00 5 01 PERSONEL GİDERLER 0,00 309.600,00 0,00 17.341,33 16.883,03 310.058,30 310.058,30 310.058,30 0,00 0,00

46 48 11 39 07 9 9 00 5 01 1 MEMURLAR 0,00 63.100,00 0,00 0,00 16.883,03 46.216,97 46.216,97 46.216,97 0,00 0,00

46 48 11 39 07 9 9 00 5 01 3 İŞÇİLER 0,00 246.500,00 0,00 17.341,33 0,00 263.841,33 263.841,33 263.841,33 0,00 0,00

46 48 11 39 07 9 9 00 5 02 SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

0,00 54.100,00 0,00 7.354,73 1.231,85 60.222,88 60.222,88 60.222,88 0,00 0,00

46 48 11 39 07 9 9 00 5 02 1 MEMURLAR 0,00 14.600,00 0,00 0,00 1.231,85 13.368,15 13.368,15 13.368,15 0,00 0,00

46 48 11 39 07 9 9 00 5 02 3 İŞÇİLER 0,00 39.500,00 0,00 7.354,73 0,00 46.854,73 46.854,73 46.854,73 0,00 0,00

46 48 11 39 07 9 9 00 5 03 MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

0,00 154.000,00 0,00 3.932,16 35.513,34 122.418,82 122.418,82 122.418,82 0,00 0,00

46 48 11 39 07 9 9 00 5 03 2 TÜKETİME YÖNELİK

MAL VE MALZEME

ALIMLARI

0,00 148.000,00 0,00 0,00 35.513,34 112.486,66 112.486,66 112.486,66 0,00 0,00

46 48 11 39 07 9 9 00 5 03 7 MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ

HAK ALIM, BAKIM VE

ONARIM GİDERLERİ

0,00 6.000,00 0,00 3.932,16 0,00 9.932,16 9.932,16 9.932,16 0,00 0,00

46 48 11 40 ZABITA İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

0,00 1.266.800,00 0,00 346.967,10 22.745,96 1.591.021,14 1.591.021,14 1.591.021,14 0,00 0,00

46 48 11 40 03 KAMU DÜZENİ VE

GÜVENLİK

HİZMETLERİ

0,00 1.266.800,00 0,00 346.967,10 22.745,96 1.591.021,14 1.591.021,14 1.591.021,14 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 GÜVENLİK

HİZMETLERİ

0,00 1.266.800,00 0,00 346.967,10 22.745,96 1.591.021,14 1.591.021,14 1.591.021,14 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 GENEL GÜVENLİK

HİZMETLERİ

0,00 1.266.800,00 0,00 346.967,10 22.745,96 1.591.021,14 1.591.021,14 1.591.021,14 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 - 0,00 1.266.800,00 0,00 346.967,10 22.745,96 1.591.021,14 1.591.021,14 1.591.021,14 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 1.266.800,00 0,00 346.967,10 22.745,96 1.591.021,14 1.591.021,14 1.591.021,14 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 01 PERSONEL GİDERLER 0,00 804.600,00 0,00 220.410,41 0,00 1.025.010,41 1.025.010,41 1.025.010,41 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 01 1 MEMURLAR 0,00 351.000,00 0,00 132.497,53 0,00 483.497,53 483.497,53 483.497,53 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 01 3 İŞÇİLER 0,00 453.600,00 0,00 87.912,88 0,00 541.512,88 541.512,88 541.512,88 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 02 SGK’LARINA DEVLET

PRİMİ GİDERLERİ

0,00 163.200,00 0,00 47.718,04 0,00 210.918,04 210.918,04 210.918,04 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 02 1 MEMURLAR 0,00 68.000,00 0,00 26.427,48 0,00 94.427,48 94.427,48 94.427,48 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 02 3 İŞÇİLER 0,00 95.200,00 0,00 21.290,56 0,00 116.490,56 116.490,56 116.490,56 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 03 MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

0,00 279.000,00 0,00 72.369,32 22.745,96 328.623,36 328.623,36 328.623,36 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 03 2 TÜKETİME YÖNELİK

MAL VE MALZEME

ALIMLARI

0,00 106.000,00 0,00 0,00 12.207,16 93.792,84 93.792,84 93.792,84 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 03 3 YOLLUKLAR 0,00 1.000,00 0,00 595,50 0,00 1.595,50 1.595,50 1.595,50 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 03 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 150.000,00 0,00 71.773,82 0,00 221.773,82 221.773,82 221.773,82 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 03 7 MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ HAK

ALIM, BAKIM VE ONARIM

GİDERLERİ

0,00 20.000,00 0,00 0,00 8.957,60 11.042,40 11.042,40 11.042,40 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 03 9 TEDAVİ VE CENAZE

GİDERLERİ

0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.581,20 418,80 418,80 418,80 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 20.000,00 0,00 6.469,33 0,00 26.469,33 26.469,33 26.469,33 0,00 0,00

46 48 11 40 03 1 1 00 5 06 1 MAMUL MAL

ALIMLARI

0,00 20.000,00 0,00 6.469,33 0,00 26.469,33 26.469,33 26.469,33 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 26.800.000,00 0,00 4.942.352,61 4.942.352,61 26.800.000,00 26.644.266,95 26.644.266,95 0,00 155.733,05


Bütçe Yılı : 2011

GELİRİN

KODU

AÇIKLAMA

GELİR CETVELİ KESİN HESAP DÖKÜMÜ / EK-4

Bütçe

ile

Tahmin

Edilen

2010

Yılından

Devreden

Gelir Tahakkuku

2011

Yılı

Tahakkuku

01 VERGİ GELİRLERİ 12.682.000,00 1.922.162,16 9.233.555,44 11.155.717,60 9.487.134,61 0,00 9.487.134,61 1.668.582,99 85

01 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6.300.000,00 1.514.161,91 4.427.831,96 5.941.993,87 4.646.419,33 0,00 4.646.419,33 1.295.574,54 78,1

01 2 9 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN DİĞER

VERGİLER

6.300.000,00 1.514.161,91 4.427.831,96 5.941.993,87 4.646.419,33 0,00 4.646.419,33 1.295.574,54 78,1

01 2 9 51 Bina Vergisi 3.500.000,00 717.408,36 2.833.208,35 3.550.616,71 2.880.397,26 0,00 2.880.397,26 670.219,45 81,1

01 2 9 52 Arsa Vergisi 1.600.000,00 379.286,54 1.199.177,59 1.578.464,13 1.201.789,32 0,00 1.201.789,32 376.674,81 76,1

01 2 9 53 Arazi Vergisi 200.000,00 9.487,92 13.348,78 22.836,70 13.558,68 0,00 13.558,68 9.278,02 59,3

01 2 9 54 Çevre Temizlik Vergisi 1.000.000,00 407.979,09 382.097,24 790.076,33 550.674,07 0,00 550.674,07 239.402,26 69,6

01 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ 2.850.000,00 408.000,25 2.156.141,19 2.564.141,44 2.191.132,99 0,00 2.191.132,99 373.008,45 85,4

01 3 2 OZEL TÜKETİM VERGİLERİ 1.400.000,00 0,00 1.303.643,62 1.303.643,62 1.303.643,62 0,00 1.303.643,62 0,00 100

01 3 2 51 Haberleşme Vergisi 200.000,00 0,00 57.350,10 57.350,10 57.350,10 0,00 57.350,10 0,00 100

01 3 2 52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 1.200.000,00 0,00 1.246.293,52 1.246.293,52 1.246.293,52 0,00 1.246.293,52 0,00 100

01 3 9 DAHILDE ALINAN DİGER MAL VE HİZMET VER. 1.450.000,00 408.000,25 852.497,57 1.260.497,82 887.489,37 0,00 887.489,37 373.008,45 70,4

01 3 9 51 Eğlence Vergisi 350.000,00 157.095,00 146.054,79 303.149,79 169.551,53 0,00 169.551,53 133.598,26 55,9

01 3 9 52 Yangın Sigortası Vergisi 100.000,00 0,00 32.791,53 32.791,53 32.791,53 0,00 32.791,53 0,00 100

01 3 9 53 İlan Reklam Vergisi 1.000.000,00 250.905,25 673.651,25 924.556,50 685.146,31 0,00 685.146,31 239.410,19 74,1

01 6 HARCLAR 3.532.000,00 0,00 2.649.582,29 2.649.582,29 2.649.582,29 0,00 2.649.582,29 0,00 100

01 6 9 DİGER HARÇLAR 3.532.000,00 0,00 2.649.582,29 2.649.582,29 2.649.582,29 0,00 2.649.582,29 0,00 100

01 6 9 51 Bina İnşaat Harcı 300.000,00 0,00 13.867,62 13.867,62 13.867,62 0,00 13.867,62 0,00 100

01 6 9 52 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 100.000,00 0,00 30.498,92 30.498,92 30.498,92 0,00 30.498,92 0,00 100

01 6 9 53 İşgal Harcı 1.500.000,00 0,00 1.329.861,60 1.329.861,60 1.329.861,60 0,00 1.329.861,60 0,00 100

01 6 9 54 İşyeri Açma İzin Harcı 250.000,00 0,00 134.933,59 134.933,59 134.933,59 0,00 134.933,59 0,00 100

01 6 9 56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 2.000,00 0,00 1.990,75 1.990,75 1.990,75 0,00 1.990,75 0,00 100

01 6 9 57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı 800.000,00 0,00 970.125,10 970.125,10 970.125,10 0,00 970.125,10 0,00 100

01 6 9 58 Tellallık Harcı 350.000,00 0,00 120.719,99 120.719,99 120.719,99 0,00 120.719,99 0,00 100

01 6 9 59 Toptancı Hali Resmi 80.000,00 0,00 24.441,54 24.441,54 24.441,54 0,00 24.441,54 0,00 100

01 6 9 60 YapıKullanma İzin Harcı 100.000,00 0,00 13.964,18 13.964,18 13.964,18 0,00 13.964,18 0,00 100

01 6 9 99 Diğer Harçlar 50.000,00 0,00 9.179,00 9.179,00 9.179,00 0,00 9.179,00 0,00 100

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 6.313.000,00 543.212,60 7.928.730,55 8.471.943,15 8.098.884,59 0,00 8.098.884,59 373.058,56 95,5

03 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 3.010.000,00 0,00 4.001.305,83 4.001.305,83 4.001.305,83 0,00 4.001.305,83 0,00 100

03 1 1 MAL SATIŞ GELİRLERİ 10.000,00 0,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 0,00 5.720,00 0,00 100

03 1 1 04 Diğer Değerli Kağıt Bedelleri 10.000,00 0,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 0,00 5.720,00 0,00 100

03 1 2 HİZMET GELİRLERİ 3.000.000,00 0,00 3.995.585,83 3.995.585,83 3.995.585,83 0,00 3.995.585,83 0,00 100

03 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 3.000.000,00 0,00 3.995.585,83 3.995.585,83 3.995.585,83 0,00 3.995.585,83 0,00 100

03 4 KURUMLAR HASILATI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

03 4 5 MAHALLI İDARELER KURUMLAR HASILAT 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

03 4 5 58 Su Hizmetleri Hasılatı 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Toplam

Tahakkuk

2011

Yılı

Tahsilatı

Tahsilattan

Red ve

İadeler

2011

Yılı

Net Tahsilatı

2012

Yılına

Devreden

Tahakkuk

Tahsil

Oranı


03 6 KİRA GELİRLERİ 3.302.000,00 543.212,60 3.927.424,72 4.470.637,32 4.097.578,76 0,00 4.097.578,76 373.058,56 91,6

03 6 1 TAŞINMAZ KİRALARI 3.302.000,00 543.212,60 3.927.424,72 4.470.637,32 4.097.578,76 0,00 4.097.578,76 373.058,56 91,6

03 6 1 01 Lojmanlardan 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 218,40 0,00 218,40 1.781,60 10,9

03 6 1 02 Ecrimisil Geliri 800.000,00 118.502,00 375.424,72 493.926,72 450.134,69 0,00 450.134,69 43.792,03 91,1

03 6 1 99 Diğer tasınmaz kira gelirleri 2.500.000,00 424.710,60 3.550.000,00 3.974.710,60 3.647.225,67 0,00 3.647.225,67 327.484,93 91,7

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 400.000,00 0,00 306.375,47 306.375,47 306.375,47 0,00 306.375,47 0,00 100

04 4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN

YARDIM VE BAĞIŞLAR

400.000,00 0,00 306.375,47 306.375,47 306.375,47 0,00 306.375,47 0,00 100

04 4 1 CARİ 200.000,00 0,00 164.375,47 164.375,47 164.375,47 0,00 164.375,47 0,00 100

04 4 1 02 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 200.000,00 0,00 164.375,47 164.375,47 164.375,47 0,00 164.375,47 0,00 100

04 4 2 SERMAYE 200.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00 0,00 100

04 4 2 01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 200.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00 0,00 100

05 DİĞER GELİRLER 7.295.000,00 1.265.058,84 6.896.114,21 8.161.173,05 6.983.833,90 0,00 6.983.833,90 1.177.339,15 85,5

05 1 FAİZ GELİRLERİ 30.000,00 0,00 45,16 45,16 45,16 0,00 45,16 0,00 100

05 1 9 DİĞER FAİZLER 30.000,00 0,00 45,16 45,16 45,16 0,00 45,16 0,00 100

05 1 9 99 Diğer faizler 30.000,00 0,00 45,16 45,16 45,16 0,00 45,16 0,00 100

05 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 4.913.000,00 0,00 5.393.194,47 5.393.194,47 5.393.194,47 0,00 5.393.194,47 0,00 100

05 2 2 VERGİ VE HARC GELİRLERİNDEN ALINAN

PAYLAR

4.850.000,00 0,00 5.196.999,62 5.196.999,62 5.196.999,62 0,00 5.196.999,62 0,00 100

05 2 2 51 Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar 4.850.000,00 0,00 5.196.999,62 5.196.999,62 5.196.999,62 0,00 5.196.999,62 0,00 100

05 2 4 KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI 43.000,00 0,00 188.276,25 188.276,25 188.276,25 0,00 188.276,25 0,00 100

05 2 4 51 Kanalizasyon harcamalarına katılma payları 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

05 2 4 53 Yol Harcamalarına katılma payları 40.000,00 0,00 188.276,25 188.276,25 188.276,25 0,00 188.276,25 0,00 100

05 2 8 MAHALLİ İDARELERE AİT PAYLAR 20.000,00 0,00 7.918,60 7.918,60 7.918,60 0,00 7.918,60 0,00 100

05 2 8 52 Müze giriş ücretlerinden alınan paylar 20.000,00 0,00 7.918,60 7.918,60 7.918,60 0,00 7.918,60 0,00 100

05 3 PARA CEZALARI 1.050.000,00 1.265.058,84 834.099,14 2.099.157,98 921.818,83 0,00 921.818,83 1.177.339,15 43,9

05 3 2 İdari Para cezaları 250.000,00 1.265.058,84 160.317,41 1.425.376,25 248.037,10 0,00 248.037,10 1.177.339,15 17,4

05 3 2 99 Diger idari para cezaları 250.000,00 1.265.058,84 160.317,41 1.425.376,25 248.037,10 0,00 248.037,10 1.177.339,15 17,4

05 3 4 VERGİ CEZALARI 800.000,00 0,00 673.781,73 673.781,73 673.781,73 0,00 673.781,73 0,00 100

05 3 4 01 Vergi ve diger Amme alacakları Gecikme Zamları 800.000,00 0,00 673.781,73 673.781,73 673.781,73 0,00 673.781,73 0,00 100

05 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 1.302.000,00 0,00 668.775,44 668.775,44 668.775,44 0,00 668.775,44 0,00 100

05 9 1 DİGER CESİTLİ GELİRLER 1.302.000,00 0,00 668.775,44 668.775,44 668.775,44 0,00 668.775,44 0,00 100

05 9 1 06 Kişilerden alacaklar 580.000,00 0,00 241.822,57 241.822,57 241.822,57 0,00 241.822,57 0,00 100

05 9 1 99 Yukarıda tanımanmayan diger çeşitli gelirler 722.000,00 0,00 426.952,87 426.952,87 426.952,87 0,00 426.952,87 0,00 100

06 SERMAYE GELİRLERİ 110.000,00 0,00 263.125,95 263.125,95 263.125,95 0,00 263.125,95 0,00 100

06 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 100.000,00 0,00 263.125,95 263.125,95 263.125,95 0,00 263.125,95 0,00 100

06 1 5 Arsa Satışı 100.000,00 0,00 263.125,95 263.125,95 263.125,95 0,00 263.125,95 0,00 100

06 1 5 01 Arsa Satışı 100.000,00 0,00 263.125,95 263.125,95 263.125,95 0,00 263.125,95 0,00 100

06 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

06 2 2 Taşıt satış gelirleri 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

06 2 2 01 Taşıt Satış gelirleri 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Genel Toplam 26.800.000,00 3.730.433,60 24.627.901,62 28.358.335,22 25.139.354,52 0,00 25.139.354,52 3.218.980,70


Hesap

Kodu

Hesap Adı

KESİN MİZAN (01.01.2011 - 31.12.2011) / EK-5

Borç Tutarı

Alacak Tutarı

100 KASA HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

101 ALINAN ÇEKLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

102 BANKA HESABI 28.913.872,44 26.942.736,54 1.971.135,90 0,00

103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 26.928.607,64 26.929.366,41 0,00 758,77

104 PROJE ÖZEL HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

105 DÖVİZ HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 4.392.989,44 4.390.068,18 2.921,26 0,00

117 MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 8.044,00 5.670,00 2.374,00 0,00

120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 9.335.280,13 9.335.280,13 0,00 0,00

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 5.348.930,43 2.123.348,88 3.225.581,55 0,00

122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 0,00 0,00 0,00 0,00

132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 4.590,56 2.006,35 2.584,21 0,00

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 2.809.239,80 2.807.176,86 2.062,94 0,00

153 TİCARİ MALLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

157 DİĞER STOKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 79.566,61 79.566,61 0,00 0,00

164 AKREDİTİFLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER

HESABI

0,00 0,00 0,00 0,00

166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE

AKREDİTİFLER HESABI

0,00 0,00 0,00 0,00

167 DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE

AKREDİFLERİ HESABI

0,00 0,00 0,00 0,00

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 31.225.852,91 28.917.966,89 2.307.886,02 0,00

191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 23.677,76 23.677,77 0,00 0,01

197 SAYIM NOKSANLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

Borç

Kalanı

Alacak

Kalanı


217 MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

218 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 19.530,65 0,00 19.530,65 0,00

241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN

SERMAYELER HESABI

0,00 0,00 0,00 0,00

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 29.028.264,55 77.000,00 28.951.264,55 0,00

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 1.175.305,25 0,00 1.175.305,25 0,00

252 BİNALAR HESABI 34.533.012,88 0,00 34.533.012,88 0,00

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 1.002.193,47 0,00 1.002.193,47 0,00

254 TAŞITLAR HESABI 2.360.781,47 0,00 2.360.781,47 0,00

255 DEMİRBAŞLAR HESABI 2.311.319,72 0,00 2.311.319,72 0,00

256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 61.190,50 0,00 61.190,50 0,00

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 5.430.953,26 0,00 5.430.953,26 0,00

259 YATIRIM AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

260 HAKLAR HESABI 433.234,20 0,00 433.234,20 0,00

264 ÖZEL MALİYETLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN

VARLIKLAR HESABI

61.190,50 0,00 61.190,50 0,00

297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 61.190,50 0,00 61.190,50

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

304 CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 9.880.360,79 10.225.727,12 0,00 345.366,33

322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 481.748,11 742.288,05 0,00 260.539,94

333 EMANETLER HESABI 177.494,89 536.007,96 0,00 358.513,07

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 1.918.923,29 2.075.055,67 0,00 156.132,38


361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 2.237.130,60 2.278.681,22 0,00 41.550,62

362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN

TAHSİLAT HESABI

154.442,82 199.242,54 0,00 44.799,72

363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 384.462,78 402.487,04 0,00 18.024,26

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ

VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI

0,00 0,00 0,00 0,00

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 206.922,63 206.922,63 0,00 0,00

397 SAYIM FAZLALARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

HESABI

0,00 0,00 0,00 0,00

400 BANKA KREDİLERİ HESABI 239.693,89 945.237,82 0,00 705.543,93

403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

404 TAHVİLLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 17.646,20 538.920,65 0,00 521.274,45

438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ

BORÇLAR HESABI

0,00 0,00 0,00 0,00

440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

449 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

499 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

500 NET DEĞER HESABI 0,00 67.712.696,52 0,00 67.712.696,52

522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 0,00 10.761.002,48 0,00 10.761.002,48

580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI

( - )

0,00 0,00 0,00 0,00

590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 5.277.771,81 8.144.901,16 0,00 2.867.129,35

591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00

600 GELİRLER HESABI 25.228.980,82 25.228.980,82 0,00 0,00

630 GİDERLER HESABI 22.361.851,47 22.361.851,47 0,00 0,00

690 FAALİYET SONUÇLARI HESABI 25.228.980,82 25.228.980,82 0,00 0,00

800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 25.139.354,52 25.139.354,52 0,00 0,00

805 GELİR YANSITMA HESABI 25.139.354,52 25.139.354,52 0,00 0,00


810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 26.644.266,95 26.644.266,95 0,00 0,00

834 GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 26.644.266,95 26.644.266,95 0,00 0,00

895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI 51.783.621,47 51.783.621,47 0,00 0,00

900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 31.742.352,61 31.742.352,61 0,00 0,00

901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 31.742.352,61 31.742.352,61 0,00 0,00

905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 26.644.266,95 26.644.266,95 0,00 0,00

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK

ÖDENEKLER HESABI

0,00 0,00 0,00 0,00

907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 1.263.870,19 248.424,14 1.015.446,05 0,00

911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 248.424,14 1.263.870,19 0,00 1.015.446,05

912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 5.808.524,40 5.530.372,29 278.152,11 0,00

921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 5.530.372,29 5.808.524,40 0,00 278.152,11

TOPLAM 537.616.566,69 537.616.566,69 85.148.120,49 85.148.120,49


AKTİF HESAPLAR

BİLANÇO / EK-6

01.01.2011 / 31.12.2011

2009 2010 2011

2009 2010 2011

TL TL TL

PASİF HESAPLAR

TL TL TL

1 DÖNEN VARLIKLAR 5.850.661,75 10.006.016,91 7.513.787,10 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.463.545,09 1.446.216,72 1.224.926,32

10 HAZIR DEĞERLER 114.125,18 3.113.130,39 1.973.298,39 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 0,00

100 KASA HESABI 0,00 0,00 0,00 300 BANKA KREDİLERİ HESABI 0,00 0,00 0,00

101 ALINAN ÇEKLER HESABI 0,00 0,00 0,00 303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00

102 BANKA HESABI 115.627,16 3.118.369,44 1.971.135,90 304 CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI 0,00 0,00 0,00

103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME

EMİRLERİ HESABI ( - )

-1.501,98 -5.239,05 -758,77 309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00

104 PROJE ÖZEL HESABI 0,00 0,00 0,00 31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 0,00

105 DÖVİZ HESABI 0,00 0,00 0,00 310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR

HESABI

0,00 0,00 0,00

106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI

( - )

0,00 0,00 0,00 32 FAALİYET BORÇLARI 648.921,22 609.912,52 345.366,33

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 0,00 0,00 0,00 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 648.921,22 609.912,52 345.366,33

109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN

ALACAKLAR HESABI

0,00 0,00 2.921,26 322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00

11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,00 44,00 2.374,00 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 456.033,47 451.475,62 619.053,01

117 MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 165.478,77 185.187,24 260.539,94

118 DİĞER MENKUL KIYMET VE

VARLIKLAR HESABI

0,00 44,00 2.374,00 333 EMANETLER HESABI 290.554,70 266.288,38 358.513,07

12 FAALİYET ALACAKLARI 3.027.245,97 3.730.433,60 3.225.581,55 34 ALINAN AVANSLAR 0,00 0,00 0,00

120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR

HESABI

2.522.245,97 3.730.433,60 3.225.581,55 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI 0,00 0,00 0,00

122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ

ALACAKLAR HESABI

0,00 0,00 0,00 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 358.590,40 384.828,58 260.506,98

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

HS.

505.000,00 0,00 0,00 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 190.901,24 224.796,56 156.132,38

13 KURUM ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

HESABI

82.222,77 98.703,42 41.550,62

132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN

0,00 0,00 0,00 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA

85.466,39 51.705,66 44.799,72

ALACAKLAR HESABI

YAPILAN TAHSİLAT HESABI

137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI

HESABI

0,00 0,00 0,00 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 0,00 9.622,94 18.024,26

14 DİĞER ALACAKLAR 2.666,58 2.580,00 2.584,21 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA

TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER

YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI

0,00 0,00 0,00

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 2.666,58 2.580,00 2.584,21 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 0,00 0,00

15 STOKLAR 10.550,06 589.131,43 2.062,94 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0,00 0,00 0,00

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 10.550,06 589.131,43 2.062,94 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00

153 TİCARİ MALLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER

TAHAKKULARI

0,00 0,00 0,00

157 DİĞER STOKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 0,00 0,00 0,00

16 ÖN ÖDEMELER 72.621,74 79.566,61 0,00 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00

160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 0,00 0,00 0,00 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 0,00

161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 0,00 0,00 0,00

162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER

HESABI

72.621,74 79.566,61 0,00 397 SAYIM FAZLALARI HESABI 0,00 0,00 0,00

164 AKREDİTİFLER HESABI 0,00 0,00 0,00 399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI

KAYNAKLAR HESABI

0,00 0,00 0,00


165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN

AVANS VE KREDİLER HESABI

0,00 0,00 0,00 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.222.759,44 1.484.158,47 1.226.818,38

166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN

AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI

0,00 0,00 0,00 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 1.175.450,85 945.237,82 705.543,93

167 DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ

KULLANIMLARI AVANS VE

AKREDİFLERİ HESABI

0,00 0,00 0,00 400 BANKA KREDİLERİ HESABI 1.175.450,85 945.237,82 705.543,93

18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 0,00 0,00 0,00 403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

HESABI

0,00 0,00 0,00 404 TAHVİLLER HESABI 0,00 0,00 0,00

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 2.623.452,22 2.491.130,88 2.307.886,01 409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00

190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

HESABI

2.622.220,77 2.491.130,88 2.307.886,02 41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 0,00

191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

HESABI

1.231,45 0,00 -0,01 410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00

197 SAYIM NOKSANLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 43 DİĞER BORÇLAR 542.308,59 538.920,65 521.274,45

2 DURAN VARLIKLAR 70.778.084,68 71.398.057,28 76.278.785,95 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 542.308,59 538.920,65 521.274,45

21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA

TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI

0,00 0,00 0,00

217 MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 44 ALINAN AVANSLAR 0,00 0,00 0,00

218 DİĞER MENKUL KIYMET VE

VARLIKLAR HESABI

0,00 0,00 0,00 440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00

22 FAALİYET ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 449 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI 0,00 0,00 0,00

220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 0,00 0,00

222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ

ALACAKLAR HESABI

0,00 0,00 0,00 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0,00 0,00 0,00

23 KURUM ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00

232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN

0,00 0,00 0,00 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER

0,00 0,00 0,00

ALACAKLAR HESABI

TAHAKKUKLARI

24 MALİ DURAN VARLIKLAR 168.774,12 19.530,65 19.530,65 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI 0,00 0,00 0,00

240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN

SERMAYELER HESABI

168.774,12 19.530,65 19.530,65 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00

241 MAL VE HİZMET ÜRETEN

KURULUŞLARA YATIRILAN

SERMAYELER HESABI

0,00 0,00 0,00 49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 505.000,00 0,00 0,00

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 70.176.076,36 70.945.292,43 75.826.021,10 499 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

HESABI

505.000,00 0,00 0,00

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 29.337.264,55 29.028.264,55 28.951.264,55 5 ÖZKAYNAKLAR 72.942.441,90 78.473.699,00 81.340.828,35

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

HESABI

1.175.305,25 1.175.305,25 1.175.305,25 50 NET DEĞER HESABI 67.459.211,23 67.712.696,52 67.712.696,52

252 BİNALAR HESABI 34.116.817,08 34.533.012,88 34.533.012,88 500 NET DEĞER HESABI 67.459.211,23 67.712.696,52 67.712.696,52

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 800.189,60 788.445,27 1.002.193,47 52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0,00 0,00 0,00

254 TAŞITLAR HESABI 1.816.430,77 2.139.039,18 2.360.781,47 522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00

255 DEMİRBAŞLAR HESABI 1.767.570,11 2.057.535,80 2.311.319,72 57 GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI 4.735.948,93 5.483.230,67 10.761.002,48

256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

0,00 0,00 0,00 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET

4.735.948,93 5.483.230,67 10.761.002,48

HESABI

SONUÇLARI HESABI

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (

0,00 61.190,50 61.190,50 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET

0,00 0,00 0,00

- )

SONUÇLARI

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

1.162.499,00 1.162.499,00 5.430.953,26 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET

0,00 0,00 0,00

HESABI

SONUÇLARI HESABI ( - )

259 YATIRIM AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 747.281,74 5.277.771,81 2.867.129,35

26 MADDİ OLMAYAN DURAN

VARLIKLAR

433.234,20 433.234,20 433.234,20 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 747.281,74 5.277.771,81 2.867.129,35

260 HAKLAR HESABI 433.234,20 433.234,20 433.234,20 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( -

)

0,00 0,00 0,00

264 ÖZEL MALİYETLER HESABI 0,00 0,00 0,00

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (

- )

0,00 0,00 0,00

28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 0,00 0,00 0,00


280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

HESABI

0,00 0,00 0,00

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE

MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI

0,00 61.190,50 61.190,50

297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

HESABI

0,00 0,00 0,00

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 0,00 -61.190,50 -61.190,50

TOPLAM 76.628.746,43 81.404.074,19 83.792.573,05 TOPLAM 76.628.746,43 81.404.074,19 83.792.573,05

9 NAZIM HESAPLAR 0,00 0,00 0,00 9 NAZIM HESAPLAR 0,00 0,00 0,00

90 ÖDENEK HESAPLARI 0,00 0,00 0,00 90 ÖDENEK HESAPLARI 0,00 0,00 0,00

900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ

HESABI

0,00 0,00 0,00 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 0,00 0,00 0,00

91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE

0,00 0,00 0,00 91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT

0,00 0,00 0,00

KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER

HS.

MENKUL KIYMETLER HS.

910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 640.385,01 747.262,01 1.015.446,05 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 640.385,01 747.262,01 1.015.446,05

GENEL TOPLAM 77.269.131,44 82.151.336,20 84.808.019,10 GENEL TOPLAM 77.269.131,44 82.151.336,20 84.808.019,10


AYRINTI

KODLARI

GİDERİN TÜRÜ

FAALİYET TABLOSU / EK-7

01.01.2011 / 31.12.2011

2009 2010 2011 AYRINTI

2009 2010 2011

TL TL TL

KODLARI

GELİRİN TÜRÜ

TL TL TL

630 GİDERLER HESABI 18.736.466,74 19.783.585,11 22.361.851,47 600 GELİRLER HESABI 19.483.748,48 25.061.356,92 25.228.980,82

63001 Personel Giderleri 6.229.972,71 6.650.396,01 7.585.716,10 60001 Vergi Gelirleri 7.593.119,23 8.927.207,59 9.232.905,44

6300101 Memurlar 1.695.133,08 1.697.989,01 2.140.339,93 6000102 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 4.072.687,58 4.016.578,97 4.427.831,96

630010101 Temel Maaşlar 929.651,09 780.704,40 917.267,80 600010209 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 4.072.687,58 4.016.578,97 4.427.831,96

63001010101 Temel Maaşlar 929.651,09 780.704,40 917.267,80 60001020951 Bina Vergisi 2.169.739,29 2.512.011,22 2.833.208,35

630010102 Zamlar ve Tazminatlar 601.796,11 676.475,50 844.760,79 60001020952 Arsa Vergisi 912.643,67 1.008.771,49 1.199.177,59

63001010201 Zamlar ve Tazminatlar 601.796,11 676.475,50 844.760,79 60001020953 Arazi Vergisi 20.365,66 14.786,49 13.348,78

630010104 Sosyal Haklar 67.313,74 160.909,31 298.268,98 60001020954 Çevre Temizlik Vergisi 969.938,96 481.009,77 382.097,24

63001010401 Sosyal Haklar 67.313,74 160.909,31 298.268,98 6000103 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 708.162,65 2.211.370,39 2.158.191,19

630010105 Ek Çalışma Karşılıkları 96.372,14 79.899,80 80.042,36 600010302 Özel Tüketim Vergisi 50.805,63 1.442.921,71 1.303.643,62

63001010501 Ek Çalışma Karşılıkları 96.372,14 79.899,80 80.042,36 60001030251 Haberleşme Vergisi 50.805,63 55.702,17 57.350,10

6300102 Sözleşmeli Personel 79.809,88 188.562,46 192.809,53 60001030252 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 0,00 1.387.219,54 1.246.293,52

630010201 Ücretler 79.809,88 188.562,46 192.809,53 600010309 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 657.357,02 768.448,68 854.547,57

63001020102 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 79.809,88 188.562,46 192.809,53 60001030951 Eğlence Vergisi 119.644,03 166.632,57 146.054,79

6300103 İşçiler 4.403.261,79 4.665.183,32 5.136.368,95 60001030952 Yangın Sigortası Vergisi 33.872,53 19.042,15 32.791,53

630010301 İşçilerin Ücretleri 2.543.869,53 2.905.555,52 2.936.424,39 60001030953 İlan ve Reklam Vergisi 503.840,46 582.773,96 675.701,25

63001030101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 2.450.177,74 2.858.191,82 2.873.211,49 6000106 Harçlar 2.812.269,00 2.699.258,23 2.646.882,29

63001030102 Geçici İşçilerin Ücretleri 93.691,79 47.363,70 63.212,90 600010609 Diğer Harçlar 2.812.269,00 2.699.258,23 2.646.882,29

630010302 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 163.265,82 207.696,23 584.634,35 60001060951 Bina İnşaat Harcı 155.356,97 396.398,84 13.867,62

63001030201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 163.265,82 207.696,23 584.634,35 60001060952 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 22.041,68 26.351,00 30.498,92

630010303 İşçilerin Sosyal Hakları 842.006,11 550.706,88 610.229,98 60001060953 İşgal Harcı 1.079.191,51 1.224.987,84 1.320.080,35

63001030301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 820.704,82 539.492,62 593.219,68 60001060954 İşyeri Açma İzni Harcı 71.297,15 184.893,18 134.236,59

63001030302 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 21.301,29 11.214,26 17.010,30 60001060956 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 435,00 244,00 2.470,75

630010304 İşçilerin Fazla Mesaileri 21.531,34 55.873,58 79.825,18 60001060957 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 1.105.228,20 593.949,60 970.342,10

63001030401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 21.531,34 53.870,59 76.200,06 60001060958 Tellallık Harcı 293.249,21 167.354,40 127.801,24

63001030402 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 2.002,99 3.625,12 60001060959 Toptancı Hali Resmi 25.673,56 16.219,03 24.441,54

630010305 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 832.588,99 945.351,11 925.255,05 60001060960 Yapı Kullanma İzni Harcı 54.135,22 78.800,85 13.964,18

63001030501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 797.181,27 925.794,64 906.746,09 60001060999 Diğer Harçlar 5.660,50 10.059,49 9.179,00

63001030502 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 35.407,72 19.556,47 18.508,96 60003 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.976.882,25 6.107.469,42 8.100.068,50

6300105 Diğer Personel 51.767,96 98.661,22 116.197,69 6000301 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.094.663,61 2.959.776,47 4.172.643,78

630010501 Ücret ve Diğer Ödemeler 51.767,96 98.661,22 116.197,69 600030101 Mal Satış Gelirleri 80.468,80 6.881,00 186.125,95

63001050151 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 51.767,96 98.661,22 62.215,15 60003010104 Diğer Değerli Kağıt Bedelleri 0,00 61,00 0,00

63001050152 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 0,00 0,00 53.982,54 60003010199 Diğer Mal Satış Gelirleri 80.468,80 6.820,00 186.125,95

63002 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

Giderleri

1.076.657,85 1.326.855,23 1.449.421,08 600030102 Hizmet Gelirleri 3.014.194,81 2.952.895,47 3.986.517,83

6300201 Memurlar 214.969,40 325.192,95 386.286,76 60003010204 Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet

Gelirleri

0,00 0,00 50,00

630020106 Sosyal Güvenlik Kurumuna 214.969,40 325.192,95 386.286,76 60003010299 Diğer hizmet gelirleri 3.014.194,81 2.952.895,47 3.986.467,83

63002010601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 214.969,40 325.192,95 244.528,78 6000306 Kira Gelirleri 1.882.218,64 3.147.692,95 3.927.424,72

63002010602 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 141.757,98 600030601 Taşınmaz Kiraları 1.709.419,16 3.127.692,95 3.927.424,72

6300202 Sözleşmeli Personel 17.916,88 40.163,84 40.232,85 60003060101 Lojman Kira Gelirleri 2.488,20 546,00 2.000,00

630020204 İşsizlik Sigortası Fonuna 920,06 0,00 1.600,00 60003060102 Ecrimisil Gelirleri 865.988,78 775.540,01 375.424,72

63002020401 İşsizlik Sigortası Fonuna 920,06 0,00 1.600,00 60003060199 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 840.942,18 2.351.606,94 3.550.000,00

630020206 Sosyal Güvenlik Kurumuna 16.996,82 40.163,84 38.632,85 600030602 Taşınır Kiraları 172.799,48 20.000,00 0,00


63002020601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 16.996,82 40.163,84 38.632,85 60003060201 Taşınır Kira Gelirleri 172.799,48 20.000,00 0,00

6300203 İşçiler 813.481,38 940.765,06 999.707,60 60004 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 332.020,95 218.944,00 306.375,47

630020304 İşsizlik Sigortası Fonuna 69.712,80 82.426,25 84.019,85 6000404 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve

Bağışlar

332.020,95 218.944,00 306.375,47

63002030401 İşsizlik Sigortası Fonuna 69.712,80 82.426,25 84.019,85 600040401 Cari 212.420,95 218.944,00 164.375,47

630020306 Sosyal Güvenlik Kurumuna 743.768,58 858.338,81 915.687,75 60004040102 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 212.420,95 218.944,00 164.375,47

63002030601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 743.768,58 858.338,81 915.687,75 600040402 Sermaye 119.600,00 0,00 142.000,00

6300204 Geçici Personel 30.290,19 20.733,38 23.193,87 60004040201 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 119.600,00 0,00 142.000,00

630020404 İşsizlik Sigortası Fonuna 2.592,34 1.789,26 1.990,89 60005 Diğer Gelirler 6.581.726,05 9.807.735,91 7.589.631,41

63002040401 İşsizlik Sigortası Fonuna 2.592,34 1.789,26 1.990,89 6000501 Faiz Gelirleri 976,30 59,98 45,16

630020406 Sosyal Güvenlik Kurumuna 27.697,85 18.944,12 21.202,98 600050109 Diğer Faizler 976,30 59,98 45,16

63002040601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 27.697,85 18.944,12 21.202,98 60005010999 Diğer Faizler 976,30 59,98 45,16

63003 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 8.553.311,08 7.492.692,13 8.058.935,85 6000502 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4.655.105,09 6.134.331,56 6.076.149,67

6300302 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.453.551,20 1.779.315,54 1.872.566,49 600050202 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 4.648.993,92 6.126.019,07 5.879.954,82

630030201 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 116.569,88 131.456,34 160.487,68 60005020251 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 4.648.993,92 6.126.019,07 5.879.954,82

63003020101 Kırtasiye Alımları 16.629,01 24.489,38 12.957,64 600050204 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 666,28 2.359,94 188.276,25

63003020103 Periyodik Yayın Alımları 65.571,53 75.147,36 116.838,24 60005020453 Yol Harcamalarına Katılma Payı 666,28 2.359,94 188.276,25

63003020105 Baskı ve Cilt Giderleri 34.369,34 31.819,60 30.691,80 600050208 Mahalli İdarelere Ait Paylar 5.444,89 5.952,55 7.918,60

630030203 Enerji Alımları 832.296,34 1.113.025,31 960.057,96 60005020852 Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar 5.444,89 5.952,55 7.918,60

63003020301 Yakacak Alımları 248.299,07 54.190,08 60.470,88 6000503 Para Cezaları 1.073.784,64 2.346.183,53 844.661,14

63003020302 Akaryakıt ve Yağ Alımları 184.196,95 760.073,03 608.504,08 600050302 İdari Para Cezaları 273.675,82 1.555.603,31 161.169,91

63003020303 Elektrik Alımları 399.800,32 298.762,20 291.083,00 60005030299 Diğer İdari Para Cezaları 273.675,82 1.555.603,31 161.169,91

630030204 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 154,80 0,00 29.980,09 600050304 Vergi Cezaları 800.108,82 790.580,22 683.491,23

63003020401 Yiyecek Alımları 154,80 0,00 13.329,21 60005030401 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 800.108,82 790.580,22 683.491,23

63003020402 İçecek Alımları 0,00 0,00 1.330,72 6000509 Diğer Çeşitli Gelirler 851.860,02 1.327.160,84 668.775,44

63003020403 Yem Alımları 0,00 0,00 15.320,16 600050901 Diğer Çeşitli Gelirler 851.860,02 1.327.160,84 668.775,44

630030206 Özel Malzeme Alımları 0,00 921,00 0,00 60005090106 Kişilerden Alacaklar 527.467,72 649.583,20 241.822,57

63003020690 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 921,00 0,00 60005090199 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 324.392,30 677.577,64 426.952,87

630030209 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 504.530,18 533.912,89 722.040,76

63003020901 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım

Giderleri

495.518,80 519.909,30 602.989,07

63003020990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 9.011,38 14.003,59 119.051,69

6300303 Yolluklar 28.838,01 10.470,47 72.047,25

630030301 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 16.179,37 10.470,47 14.976,04

63003030101 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 11.600,20 10.214,50 14.976,04

63003030102 Yurtiçi Tedavi Yollukları 4.579,17 255,97 0,00

630030303 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 12.658,64 0,00 57.071,21

63003030301 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 12.658,64 0,00 57.071,21

6300304 Görev Giderleri 1.015.398,00 2.112.609,83 1.180.000,00

630030402 Yasal Giderler 406.601,93 1.442.196,08 817.719,24

63003040204 Mahkeme Harç ve Giderleri 406.601,93 1.442.196,08 817.719,24

630030403 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri

Giderler

608.796,07 670.413,75 362.280,76

63003040301 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 586.124,34 648.129,76 282.886,40

63003040390 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri

Giderler

22.671,73 22.283,99 79.394,36

6300305 Hizmet Alımları 5.010.836,04 2.141.648,37 3.179.901,20

630030501 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 4.396.998,03 1.805.825,90 2.749.533,65

63003050101 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 12.400,00 45.000,00 101.806,65

63003050103 Bilgisayar Hizmeti Alımları 39.610,01 29.293,50 34.235,12

63003050104 Müteahhitlik Hizmetleri 4.344.988,02 1.731.532,40 2.613.491,88


630030502 Haberleşme Giderleri 64.241,08 77.181,88 76.548,20

63003050201 Posta ve Telgraf Giderleri 15.657,50 30.348,09 28.520,28

63003050202 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 48.583,58 46.833,79 48.027,92

630030503 Taşıma Giderleri 164.612,22 48.809,97 12.411,57

63003050303 Yük Taşıma Giderleri 164.612,22 48.809,97 12.411,57

630030504 Tarifeye Bağlı Ödemeler 40.368,57 40.655,25 46.433,13

63003050401 İlan Giderleri 19.100,73 17.648,29 21.942,76

63003050402 Sigorta Giderleri 21.267,84 23.006,96 24.490,37

630030505 Kiralar 338.760,14 130.067,16 247.234,40

63003050502 Taşıt Kiralaması Giderleri 4.617,00 5.310,00 22.945,60

63003050503 İş Makinası Kiralaması Giderleri 334.143,14 124.757,16 210.246,80

63003050510 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve

Yazılımları Kiralaması Giderleri

0,00 0,00 14.042,00

630030509 Diğer Hizmet Alımları 5.856,00 39.108,21 47.740,25

63003050903 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 3.496,00 3.661,84 12.396,30

63003050990 Diğer Hizmet Alımları 2.360,00 35.446,37 35.343,95

6300306 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 66.786,35 208.821,63 245.236,09

630030601 Temsil Giderleri 25.160,33 39.779,67 3.610,09

63003060101 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon

Giderleri

25.160,33 39.779,67 3.610,09

630030602 Tanıtma Giderleri 41.626,02 169.041,96 241.626,00

63003060201 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon

Giderleri

41.626,02 169.041,96 241.626,00

6300307 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve

Onarım Giderleri

133.534,81 181.880,03 301.934,06

630030701 Menkul Mal Alım Giderleri 21.528,52 8.631,38 19.539,93

63003070101 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 15.912,00 5.320,36 4.311,72

63003070102 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 2.719,90 312,69 4.155,63

63003070104 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 2.459,12 2.913,36 10.092,34

63003070190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 437,50 84,97 980,24

630030703 Bakım ve Onarım Giderleri 112.006,29 173.248,65 282.394,13

63003070302 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 48.389,03 43.048,17 57.897,89

63003070303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 45.020,86 116.267,07 180.368,49

63003070304 İş Makinası Onarım Giderleri 18.124,40 13.166,41 42.741,25

63003070390 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 472,00 767,00 1.386,50

6300308 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 733.069,63 1.033.422,25 1.207.250,76

630030801 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 2.211,27 30.929,91 78.060,54

63003080101 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 2.211,27 27.389,91 1.132,80

63003080190 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım

Giderleri

0,00 3.540,00 76.927,74

630030803 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri 0,00 0,00 21.660,08

63003080301 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri 0,00 0,00 21.660,08

630030806 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 730.858,36 1.002.492,34 1.093.429,14

63003080601 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 730.858,36 1.002.492,34 1.093.429,14

630030809 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım

Giderleri

0,00 0,00 14.101,00

63003080901 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım

Giderleri

0,00 0,00 14.101,00

6300309 Tedavi Ve Cenaze Giderleri 111.297,04 24.524,01 0,00

630030901 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi

Gideri

63003090101 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi

Gideri

18.425,18 23.521,88 0,00

18.425,18 23.521,88 0,00


630030902 Kamu Personeli İlaç Giderleri 92.871,86 1.002,13 0,00

63003090201 Kamu Personeli İlaç Giderleri 92.871,86 1.002,13 0,00

63005 Cari Transferler 1.212.281,98 2.535.355,38 2.460.601,58

6300501 Görev Zararları 237.124,26 178.665,62 35.758,69

630050102 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 237.124,26 178.665,62 35.758,69

63005010205 Sosyal Güvenlik Kurumuna 237.124,26 178.665,62 35.758,69

6300503 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan

Transferler

345.771,21 1.626.330,85 1.943.290,84

630050301 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 345.771,21 1.626.330,85 1.943.290,84

63005030101 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.

Kuruluşlara

273.339,81 1.534.279,45 1.821.569,28

63005030105 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 72.431,40 92.051,40 121.721,56

6300504 Hane Halkına Yapılan Transferler 229.096,48 172.900,00 200.854,00

630050401 Burslar ve Harçlıklar 50.425,00 0,00 0,00

63005040101 Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar 50.425,00 0,00 0,00

630050407 Sosyal Amaçlı Transferler 177.980,00 172.900,00 200.854,00

63005040790 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 177.980,00 172.900,00 200.854,00

630050408 Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler 691,48 0,00 0,00

63005040801 Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler 691,48 0,00 0,00

6300508 Gelirlerden Ayrılan Paylar 400.290,03 557.458,91 280.698,05

630050809 Diğerlerine Verilen Paylar 400.290,03 557.458,91 280.698,05

63005080951 İller Bankasına Verilen Paylar 400.290,03 557.458,91 280.698,05

63014 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 1.664.243,12 1.778.286,36 2.807.176,86

6301401 Kırtasiye Malzemeleri 72.469,65 82.456,22 143.600,60

6301402 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan

Tüketim Malzemeleri

3.062,02 2.611,66 16.139,45

6301403 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 12.229,17 14.316,87 17.559,02

6301404 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 34.975,35 52.870,56 61.195,96

6301405 Temizleme Ekipmanları 49.328,26 43.890,58 87.974,97

6301406 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 79.188,85 178.970,26 73.116,83

6301407 Yiyecek 179.282,08 159.894,36 184.190,89

6301408 İçecek 38.499,54 18.998,01 15.434,61

6301409 Canlı Hayvanlar 0,00 0,00 200,00

6301410 Zirai Maddeler 67.527,98 59.056,32 161.801,44

6301411 Yem 63.920,88 59.400,00 63.288,00

6301412 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 871.842,99 806.510,85 1.638.162,08

6301413 Yedek Parçalar 160.340,05 233.006,72 230.775,50

6301414 Nakil Vasıtaları Lastikleri 12.914,12 40.430,34 65.402,72

6301415 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 250,00 2.886,28 9.308,00

6301416 Spor Malzemeleri Grubu 0,00 0,00 3.274,50

6301417 Basınçlı Ekipmanlar 0,00 29,50 2.174,15

6301499 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 18.412,18 22.957,83 33.578,14

TOPLAM 18.736.466,74 19.783.585,11 22.361.851,47 TOPLAM 19.483.748,48 25.061.356,92 25.228.980,82

FAALIYET SONUCU 2.867.129,35 FAALIYET SONUCU 0,00


BÜTÇE GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU /

EK-8

KURUMSAL

2009 2010 2011

Hesap Kodu

KURUM ADI

TL TL TL

46481102 ÖZEL KALEM 0,00 0,00 4.392.363,22

46481118 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 251.899,12

46481130 ARAÇ PARKI VE ULAŞIM HİZMETLERİ 0,00 0,00 0,00

46481131 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 9.159.086,85

46481132 HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 3.852.774,12

46481133 İTFAİYE HİZMETLERİ 0,00 0,00 1.291.085,99

46481134 PARK VE BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 2.180.616,24

46481135 SU İŞLERİ 0,00 0,00 0,00

46481136 SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00

46481137 SPORTİF HİZMETLER 0,00 0,00 0,00

46481138 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 3.432.720,27

46481139 VETERİNERLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 492.700,00

46481140 ZABITA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 1.591.021,14

Örnek 86

GİDERLER TOPLAMI 0,00 0,00 26.644.266,95


GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU / EK-9

FONKSİYON

2009 2010 2011

Hesap Kodu

FONKSİYON ADI

TL TL TL

I - FAALİYET GİDERLERİ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 8.267.036,46

011 YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI FİNANSAL VE MALİ

İŞLER HİZMETLERİ

0,00 0,00 8.015.137,34

0111 YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ 0,00 0,00 4.162.363,22

011100 YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ 0,00 0,00 4.162.363,22

0112 FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER 0,00 0,00 3.852.774,12

011200 FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER 0,00 0,00 3.852.774,12

013 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 251.899,12

0131 GENEL PERSONEL HİZMETLERİ 0,00 0,00 251.899,12

013100 GENEL PERSONEL HİZMETLERİ 0,00 0,00 251.899,12

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 2.882.107,13

031 GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 1.591.021,14

0311 GENEL GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 1.591.021,14

031100 - 0,00 0,00 1.591.021,14

032 YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ 0,00 0,00 1.291.085,99

0320 YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ 0,00 0,00 1.291.085,99

032000 YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ 0,00 0,00 1.291.085,99

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 0,00 0,00 3.432.720,27

051 ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ 0,00 0,00 3.432.720,27

0510 ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ 0,00 0,00 3.432.720,27

051000 ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ 0,00 0,00 3.432.720,27

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 0,00 11.339.703,09

061 İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ 0,00 0,00 9.159.086,85

0610 İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ 0,00 0,00 9.159.086,85

061000 İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ 0,00 0,00 9.159.086,85

062 TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 0,00 2.180.616,24

0620 TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 0,00 2.180.616,24

062000 TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 0,00 2.180.616,24

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 0,00 492.700,00

079 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 0,00 492.700,00

0799 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 0,00 492.700,00

079900 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 0,00 492.700,00

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0,00 0,00 230.000,00

109 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SOSYAL GÜVENLİK VE

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

0,00 0,00 230.000,00

1099 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SOSYAL GÜVENLİK VE

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

0,00 0,00 230.000,00

109900 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SOSYAL GÜVENLİK VE

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

0,00 0,00 230.000,00

GİDERLER TOPLAMI (A) 26.644.266,95

II - MALİ OLMAYAN

DURAN VARLIK

MALİ OLMAYAN

DURAN VARLIK TO

EDİNİMLERİ

PLAMI (B)

GENEL TOPLAM (A+B) 0,00 0,00 26.644.266,95


Hesap

Kodu

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU / EK-10

Yardımcı Hesap Kodu

GİDERİN TÜRÜ

2009 2010 2011

TL TL TL

630 GİDERLER HESABI 18.736.466,74 19.783.585,11 22.361.851,47

630 01 Personel Giderleri 6.229.972,71 6.650.396,01 7.585.716,10

630 01 01 Memurlar 1.695.133,08 1.697.989,01 2.140.339,93

630 01 01 01 Temel Maaşlar 929.651,09 780.704,40 917.267,80

630 01 01 01 01 Temel Maaşlar 929.651,09 780.704,40 917.267,80

630 01 01 02 Zamlar ve Tazminatlar 601.796,11 676.475,50 844.760,79

630 01 01 02 01 Zamlar ve Tazminatlar 601.796,11 676.475,50 844.760,79

630 01 01 04 Sosyal Haklar 67.313,74 160.909,31 298.268,98

630 01 01 04 01 Sosyal Haklar 67.313,74 160.909,31 298.268,98

630 01 01 05 Ek Çalışma Karşılıkları 96.372,14 79.899,80 80.042,36

630 01 01 05 01 Ek Çalışma Karşılıkları 96.372,14 79.899,80 80.042,36

630 01 02 Sözleşmeli Personel 79.809,88 188.562,46 192.809,53

630 01 02 01 Ücretler 79.809,88 188.562,46 192.809,53

630 01 02 01 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 79.809,88 188.562,46 192.809,53

630 01 03 İşçiler 4.403.261,79 4.665.183,32 5.136.368,95

630 01 03 01 İşçilerin Ücretleri 2.543.869,53 2.905.555,52 2.936.424,39

630 01 03 01 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 2.450.177,74 2.858.191,82 2.873.211,49

630 01 03 01 02 Geçici İşçilerin Ücretleri 93.691,79 47.363,70 63.212,90

630 01 03 02 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 163.265,82 207.696,23 584.634,35

630 01 03 02 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 163.265,82 207.696,23 584.634,35

630 01 03 03 İşçilerin Sosyal Hakları 842.006,11 550.706,88 610.229,98

630 01 03 03 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 820.704,82 539.492,62 593.219,68

630 01 03 03 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 21.301,29 11.214,26 17.010,30

630 01 03 04 İşçilerin Fazla Mesaileri 21.531,34 55.873,58 79.825,18

630 01 03 04 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 21.531,34 53.870,59 76.200,06

630 01 03 04 02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 2.002,99 3.625,12

630 01 03 05 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 832.588,99 945.351,11 925.255,05

630 01 03 05 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 797.181,27 925.794,64 906.746,09

630 01 03 05 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 35.407,72 19.556,47 18.508,96

630 01 05 Diğer Personel 51.767,96 98.661,22 116.197,69

630 01 05 01 Ücret ve Diğer Ödemeler 51.767,96 98.661,22 116.197,69

630 01 05 01 51 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 51.767,96 98.661,22 62.215,15

630 01 05 01 52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 0,00 0,00 53.982,54

630 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

Giderleri

1.076.657,85 1.326.855,23 1.449.421,08

630 02 01 Memurlar 214.969,40 325.192,95 386.286,76

630 02 01 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 214.969,40 325.192,95 386.286,76

630 02 01 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 214.969,40 325.192,95 244.528,78

630 02 01 06 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 141.757,98

630 02 02 Sözleşmeli Personel 17.916,88 40.163,84 40.232,85

630 02 02 04 İşsizlik Sigortası Fonuna 920,06 0,00 1.600,00

630 02 02 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 920,06 0,00 1.600,00

630 02 02 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 16.996,82 40.163,84 38.632,85

630 02 02 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 16.996,82 40.163,84 38.632,85

630 02 03 İşçiler 813.481,38 940.765,06 999.707,60

630 02 03 04 İşsizlik Sigortası Fonuna 69.712,80 82.426,25 84.019,85

630 02 03 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 69.712,80 82.426,25 84.019,85

630 02 03 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 743.768,58 858.338,81 915.687,75

630 02 03 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 743.768,58 858.338,81 915.687,75

630 02 04 Geçici Personel 30.290,19 20.733,38 23.193,87

630 02 04 04 İşsizlik Sigortası Fonuna 2.592,34 1.789,26 1.990,89

630 02 04 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 2.592,34 1.789,26 1.990,89

630 02 04 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 27.697,85 18.944,12 21.202,98

630 02 04 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 27.697,85 18.944,12 21.202,98

630 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 8.553.311,08 7.492.692,13 8.058.935,85

630 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.453.551,20 1.779.315,54 1.872.566,49

630 03 02 01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 116.569,88 131.456,34 160.487,68

630 03 02 01 01 Kırtasiye Alımları 16.629,01 24.489,38 12.957,64


630 03 02 01 03 Periyodik Yayın Alımları 65.571,53 75.147,36 116.838,24

630 03 02 01 05 Baskı ve Cilt Giderleri 34.369,34 31.819,60 30.691,80

630 03 02 03 Enerji Alımları 832.296,34 1.113.025,31 960.057,96

630 03 02 03 01 Yakacak Alımları 248.299,07 54.190,08 60.470,88

630 03 02 03 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 184.196,95 760.073,03 608.504,08

630 03 02 03 03 Elektrik Alımları 399.800,32 298.762,20 291.083,00

630 03 02 04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 154,80 0,00 29.980,09

630 03 02 04 01 Yiyecek Alımları 154,80 0,00 13.329,21

630 03 02 04 02 İçecek Alımları 0,00 0,00 1.330,72

630 03 02 04 03 Yem Alımları 0,00 0,00 15.320,16

630 03 02 06 Özel Malzeme Alımları 0,00 921,00 0,00

630 03 02 06 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 921,00 0,00

630 03 02 09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 504.530,18 533.912,89 722.040,76

630 03 02 09 01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım

Giderleri

495.518,80 519.909,30 602.989,07

630 03 02 09 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 9.011,38 14.003,59 119.051,69

630 03 03 Yolluklar 28.838,01 10.470,47 72.047,25

630 03 03 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 16.179,37 10.470,47 14.976,04

630 03 03 01 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 11.600,20 10.214,50 14.976,04

630 03 03 01 02 Yurtiçi Tedavi Yollukları 4.579,17 255,97 0,00

630 03 03 03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 12.658,64 0,00 57.071,21

630 03 03 03 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 12.658,64 0,00 57.071,21

630 03 04 Görev Giderleri 1.015.398,00 2.112.609,83 1.180.000,00

630 03 04 02 Yasal Giderler 406.601,93 1.442.196,08 817.719,24

630 03 04 02 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 406.601,93 1.442.196,08 817.719,24

630 03 04 03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri

Giderler

608.796,07 670.413,75 362.280,76

630 03 04 03 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 586.124,34 648.129,76 282.886,40

630 03 04 03 90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri

Giderler

22.671,73 22.283,99 79.394,36

630 03 05 Hizmet Alımları 5.010.836,04 2.141.648,37 3.179.901,20

630 03 05 01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 4.396.998,03 1.805.825,90 2.749.533,65

630 03 05 01 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 12.400,00 45.000,00 101.806,65

630 03 05 01 03 Bilgisayar Hizmeti Alımları 39.610,01 29.293,50 34.235,12

630 03 05 01 04 Müteahhitlik Hizmetleri 4.344.988,02 1.731.532,40 2.613.491,88

630 03 05 02 Haberleşme Giderleri 64.241,08 77.181,88 76.548,20

630 03 05 02 01 Posta ve Telgraf Giderleri 15.657,50 30.348,09 28.520,28

630 03 05 02 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 48.583,58 46.833,79 48.027,92

630 03 05 03 Taşıma Giderleri 164.612,22 48.809,97 12.411,57

630 03 05 03 03 Yük Taşıma Giderleri 164.612,22 48.809,97 12.411,57

630 03 05 04 Tarifeye Bağlı Ödemeler 40.368,57 40.655,25 46.433,13

630 03 05 04 01 İlan Giderleri 19.100,73 17.648,29 21.942,76

630 03 05 04 02 Sigorta Giderleri 21.267,84 23.006,96 24.490,37

630 03 05 05 Kiralar 338.760,14 130.067,16 247.234,40

630 03 05 05 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 4.617,00 5.310,00 22.945,60

630 03 05 05 03 İş Makinası Kiralaması Giderleri 334.143,14 124.757,16 210.246,80

630 03 05 05 10 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve

Yazılımları Kiralaması Giderleri

0,00 0,00 14.042,00

630 03 05 09 Diğer Hizmet Alımları 5.856,00 39.108,21 47.740,25

630 03 05 09 03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 3.496,00 3.661,84 12.396,30

630 03 05 09 90 Diğer Hizmet Alımları 2.360,00 35.446,37 35.343,95

630 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 66.786,35 208.821,63 245.236,09

630 03 06 01 Temsil Giderleri 25.160,33 39.779,67 3.610,09

630 03 06 01 01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon

Giderleri

25.160,33 39.779,67 3.610,09

630 03 06 02 Tanıtma Giderleri 41.626,02 169.041,96 241.626,00

630 03 06 02 01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon

Giderleri

41.626,02 169.041,96 241.626,00

630 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve

Onarım Giderleri

133.534,81 181.880,03 301.934,06

630 03 07 01 Menkul Mal Alım Giderleri 21.528,52 8.631,38 19.539,93

630 03 07 01 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 15.912,00 5.320,36 4.311,72

630 03 07 01 02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 2.719,90 312,69 4.155,63

630 03 07 01 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 2.459,12 2.913,36 10.092,34

630 03 07 01 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 437,50 84,97 980,24

630 03 07 03 Bakım ve Onarım Giderleri 112.006,29 173.248,65 282.394,13


630 03 07 03 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 48.389,03 43.048,17 57.897,89

630 03 07 03 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 45.020,86 116.267,07 180.368,49

630 03 07 03 04 İş Makinası Onarım Giderleri 18.124,40 13.166,41 42.741,25

630 03 07 03 90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 472,00 767,00 1.386,50

630 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 733.069,63 1.033.422,25 1.207.250,76

630 03 08 01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 2.211,27 30.929,91 78.060,54

630 03 08 01 01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 2.211,27 27.389,91 1.132,80

630 03 08 01 90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 3.540,00 76.927,74

630 03 08 03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri 0,00 0,00 21.660,08

630 03 08 03 01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri 0,00 0,00 21.660,08

630 03 08 06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 730.858,36 1.002.492,34 1.093.429,14

630 03 08 06 01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 730.858,36 1.002.492,34 1.093.429,14

630 03 08 09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım

Giderleri

0,00 0,00 14.101,00

630 03 08 09 01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım

Giderleri

0,00 0,00 14.101,00

630 03 09 Tedavi Ve Cenaze Giderleri 111.297,04 24.524,01 0,00

630 03 09 01 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi

Gideri

18.425,18 23.521,88 0,00

630 03 09 01 01 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi

Gideri

18.425,18 23.521,88 0,00

630 03 09 02 Kamu Personeli İlaç Giderleri 92.871,86 1.002,13 0,00

630 03 09 02 01 Kamu Personeli İlaç Giderleri 92.871,86 1.002,13 0,00

630 05 Cari Transferler 1.212.281,98 2.535.355,38 2.460.601,58

630 05 01 Görev Zararları 237.124,26 178.665,62 35.758,69

630 05 01 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 237.124,26 178.665,62 35.758,69

630 05 01 02 05 Sosyal Güvenlik Kurumuna 237.124,26 178.665,62 35.758,69

630 05 03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan

Transferler

345.771,21 1.626.330,85 1.943.290,84

630 05 03 01 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 345.771,21 1.626.330,85 1.943.290,84

630 05 03 01 01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.

Kuruluşlara

273.339,81 1.534.279,45 1.821.569,28

630 05 03 01 05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 72.431,40 92.051,40 121.721,56

630 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 229.096,48 172.900,00 200.854,00

630 05 04 01 Burslar ve Harçlıklar 50.425,00 0,00 0,00

630 05 04 01 01 Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar 50.425,00 0,00 0,00

630 05 04 07 Sosyal Amaçlı Transferler 177.980,00 172.900,00 200.854,00

630 05 04 07 90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 177.980,00 172.900,00 200.854,00

630 05 04 08 Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler 691,48 0,00 0,00

630 05 04 08 01 Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler 691,48 0,00 0,00

630 05 08 Gelirlerden Ayrılan Paylar 400.290,03 557.458,91 280.698,05

630 05 08 09 Diğerlerine Verilen Paylar 400.290,03 557.458,91 280.698,05

630 05 08 09 51 İller Bankasına Verilen Paylar 400.290,03 557.458,91 280.698,05

630 14 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 1.664.243,12 1.778.286,36 2.807.176,86

630 14 01 Kırtasiye Malzemeleri 72.469,65 82.456,22 143.600,60

630 14 02 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan

Tüketim Malzemeleri

3.062,02 2.611,66 16.139,45

630 14 03 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 12.229,17 14.316,87 17.559,02

630 14 04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 34.975,35 52.870,56 61.195,96

630 14 05 Temizleme Ekipmanları 49.328,26 43.890,58 87.974,97

630 14 06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 79.188,85 178.970,26 73.116,83

630 14 07 Yiyecek 179.282,08 159.894,36 184.190,89

630 14 08 İçecek 38.499,54 18.998,01 15.434,61

630 14 09 Canlı Hayvanlar 0,00 0,00 200,00

630 14 10 Zirai Maddeler 67.527,98 59.056,32 161.801,44

630 14 11 Yem 63.920,88 59.400,00 63.288,00

630 14 12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 871.842,99 806.510,85 1.638.162,08

630 14 13 Yedek Parçalar 160.340,05 233.006,72 230.775,50

630 14 14 Nakil Vasıtaları Lastikleri 12.914,12 40.430,34 65.402,72

630 14 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 250,00 2.886,28 9.308,00

630 14 16 Spor Malzemeleri Grubu 0,00 0,00 3.274,50

630 14 17 Basınçlı Ekipmanlar 0,00 29,50 2.174,15

630 14 99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 18.412,18 22.957,83 33.578,14

GİDERLER TOPLAMI 18.736.466,74 19.783.585,11 22.361.851,47


Hesap

Kodu

EKONOMİK

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU /

EK-11

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

2009 2010 2011

TL TL TL

830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 0,00 21.230.324,59 26.644.266,95

830 01 Personel Giderleri 0,00 6.650.396,01 7.585.716,10

830 01 01 Memurlar 0,00 1.697.989,01 2.140.339,93

830 01 01 01 Temel Maaşlar 0,00 780.704,40 917.267,80

830 01 01 01 01 Temel Maaşlar 0,00 780.704,40 917.267,80

830 01 01 02 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 676.475,50 844.760,79

830 01 01 02 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 676.475,50 844.760,79

830 01 01 04 Sosyal Haklar 0,00 160.909,31 298.268,98

830 01 01 04 01 Sosyal Haklar 0,00 160.909,31 298.268,98

830 01 01 05 Ek Çalışma Karşılıkları 0,00 79.899,80 80.042,36

830 01 01 05 01 Ek Çalışma Karşılıkları 0,00 79.899,80 80.042,36

830 01 02 Sözleşmeli Personel 0,00 188.562,46 192.809,53

830 01 02 01 Ücretler 0,00 188.562,46 192.809,53

830 01 02 01 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 0,00 188.562,46 192.809,53

830 01 03 İşçiler 0,00 4.665.183,32 5.136.368,95

830 01 03 01 İşçilerin Ücretleri 0,00 2.905.555,52 2.936.424,39

830 01 03 01 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 2.858.191,82 2.873.211,49

830 01 03 01 02 Geçici İşçilerin Ücretleri 0,00 47.363,70 63.212,90

830 01 03 02 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 207.696,23 584.634,35

830 01 03 02 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 207.696,23 584.634,35

830 01 03 03 İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 550.706,88 610.229,98

830 01 03 03 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 539.492,62 593.219,68

830 01 03 03 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 11.214,26 17.010,30

830 01 03 04 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 55.873,58 79.825,18

830 01 03 04 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 53.870,59 76.200,06

830 01 03 04 02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 2.002,99 3.625,12

830 01 03 05 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 945.351,11 925.255,05

830 01 03 05 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 925.794,64 906.746,09

830 01 03 05 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 19.556,47 18.508,96

830 01 05 Diğer Personel 0,00 98.661,22 116.197,69

830 01 05 01 Ücret ve Diğer Ödemeler 0,00 98.661,22 116.197,69

830 01 05 01 51 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 0,00 98.661,22 62.215,15

830 01 05 01 52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 0,00 0,00 53.982,54

830 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 0,00 1.326.855,23 1.449.421,08

830 02 01 Memurlar 0,00 325.192,95 386.286,76

830 02 01 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 325.192,95 386.286,76

830 02 01 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 325.192,95 244.528,78

830 02 01 06 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 141.757,98

830 02 02 Sözleşmeli Personel 0,00 40.163,84 40.232,85

830 02 02 04 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 1.600,00

830 02 02 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 1.600,00

830 02 02 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 40.163,84 38.632,85

830 02 02 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 40.163,84 38.632,85

830 02 03 İşçiler 0,00 940.765,06 999.707,60

830 02 03 04 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 82.426,25 84.019,85

830 02 03 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 82.426,25 84.019,85

830 02 03 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 858.338,81 915.687,75

830 02 03 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 858.338,81 915.687,75

830 02 04 Geçici Personel 0,00 20.733,38 23.193,87

830 02 04 04 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 1.789,26 1.990,89

830 02 04 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 1.789,26 1.990,89

830 02 04 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 18.944,12 21.202,98

830 02 04 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 18.944,12 21.202,98

830 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 8.081.122,30 8.945.877,15

830 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 0,00 2.847.174,32 3.521.641,60

830 03 02 01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 201.458,65 290.868,65

830 03 02 01 01 Kırtasiye Alımları 0,00 65.475,49 80.186,19

830 03 02 01 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 75.147,36 116.838,24


830 03 02 01 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 60.835,80 93.844,22

830 03 02 02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 24.057,33 65.077,42

830 03 02 02 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 24.057,33 65.077,42

830 03 02 03 Enerji Alımları 0,00 1.171.762,73 1.038.990,59

830 03 02 03 01 Yakacak Alımları 0,00 54.190,08 60.470,88

830 03 02 03 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 813.129,93 661.126,28

830 03 02 03 03 Elektrik Alımları 0,00 304.442,72 317.393,43

830 03 02 04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 0,00 190.495,16 240.000,00

830 03 02 04 01 Yiyecek Alımları 0,00 111.817,80 145.000,00

830 03 02 04 02 İçecek Alımları 0,00 4.735,80 5.000,00

830 03 02 04 03 Yem Alımları 0,00 73.941,56 90.000,00

830 03 02 05 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 172.127,67 51.764,64

830 03 02 05 01 Giyecek Alımları 0,00 172.127,67 51.764,64

830 03 02 06 Özel Malzeme Alımları 0,00 15.035,98 27.053,50

830 03 02 06 02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 0,00 1.649,69 13.195,47

830 03 02 06 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 13.386,29 13.858,03

830 03 02 09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 1.072.236,80 1.807.886,80

830 03 02 09 01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 0,00 605.458,22 1.230.872,18

830 03 02 09 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 466.778,58 577.014,62

830 03 03 Yolluklar 0,00 10.470,47 72.047,25

830 03 03 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 10.470,47 14.976,04

830 03 03 01 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 10.214,50 14.976,04

830 03 03 01 02 Yurtiçi Tedavi Yollukları 0,00 255,97 0,00

830 03 03 03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 57.071,21

830 03 03 03 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 57.071,21

830 03 04 Görev Giderleri 0,00 2.112.609,83 1.180.000,00

830 03 04 02 Yasal Giderler 0,00 1.442.196,08 817.719,24

830 03 04 02 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 0,00 1.442.196,08 817.719,24

830 03 04 03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 0,00 670.413,75 362.280,76

830 03 04 03 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 648.129,76 282.886,40

830 03 04 03 90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 0,00 22.283,99 79.394,36

830 03 05 Hizmet Alımları 0,00 2.142.138,85 3.090.141,87

830 03 05 01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 1.807.166,38 2.673.816,32

830 03 05 01 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 0,00 45.000,00 27.437,00

830 03 05 01 03 Bilgisayar Hizmeti Alımları 0,00 30.633,98 32.887,44

830 03 05 01 04 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 1.731.532,40 2.613.491,88

830 03 05 02 Haberleşme Giderleri 0,00 77.181,88 76.548,20

830 03 05 02 01 Posta ve Telgraf Giderleri 0,00 30.348,09 28.520,28

830 03 05 02 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 46.833,79 48.027,92

830 03 05 03 Taşıma Giderleri 0,00 47.959,97 12.411,57

830 03 05 03 03 Yük Taşıma Giderleri 0,00 47.959,97 12.411,57

830 03 05 04 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 40.655,25 46.433,13

830 03 05 04 01 İlan Giderleri 0,00 17.648,29 21.942,76

830 03 05 04 02 Sigorta Giderleri 0,00 23.006,96 24.490,37

830 03 05 05 Kiralar 0,00 130.067,16 233.192,40

830 03 05 05 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 5.310,00 22.945,60

830 03 05 05 03 İş Makinası Kiralaması Giderleri 0,00 124.757,16 210.246,80

830 03 05 09 Diğer Hizmet Alımları 0,00 39.108,21 47.740,25

830 03 05 09 03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 0,00 3.661,84 12.396,30

830 03 05 09 90 Diğer Hizmet Alımları 0,00 35.446,37 35.343,95

830 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 0,00 346.679,28 405.554,06

830 03 06 01 Temsil Giderleri 0,00 120.991,74 51.907,90

830 03 06 01 01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 0,00 120.991,74 51.907,90

830 03 06 02 Tanıtma Giderleri 0,00 225.687,54 353.646,16

830 03 06 02 01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 0,00 225.687,54 353.646,16

830 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım

Giderleri

0,00 565.118,11 672.195,97

830 03 07 01 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 114.742,71 107.962,85

830 03 07 01 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 37.861,59 58.933,78

830 03 07 01 02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 0,00 14.746,34 12.877,23

830 03 07 01 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 18.141,26 17.644,34

830 03 07 01 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 43.993,52 18.507,50

830 03 07 03 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 450.375,40 564.233,12

830 03 07 03 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 74.286,66 59.291,93


830 03 07 03 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 329.082,78 424.207,84

830 03 07 03 04 İş Makinası Onarım Giderleri 0,00 46.238,96 79.346,85

830 03 07 03 90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 767,00 1.386,50

830 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 0,00 32.407,43 3.877,60

830 03 08 01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 32.407,43 3.877,60

830 03 08 01 01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 0,00 32.407,43 3.877,60

830 03 09 Tedavi Ve Cenaze Giderleri 0,00 24.524,01 418,80

830 03 09 01 Kamu Personeli Tedavi Sağlık Malzemesi Giderleri 0,00 23.521,88 0,00

830 03 09 01 01 Kamu Personeli Tedavi Sağlık Malzemesi Giderleri 0,00 23.521,88 0,00

830 03 09 02 Kamu Personeli İlaç Giderleri 0,00 1.002,13 0,00

830 03 09 02 01 Kamu Personeli İlaç Giderleri 0,00 1.002,13 0,00

830 03 09 03 Cenaze Giderleri 0,00 0,00 418,80

830 03 09 03 01 Cenaze Giderleri 0,00 0,00 418,80

830 05 Cari Transferler 0,00 2.585.044,49 2.498.189,90

830 05 01 Görev Zararları 0,00 178.665,62 35.758,69

830 05 01 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 0,00 178.665,62 35.758,69

830 05 01 02 05 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 178.665,62 35.758,69

830 05 03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0,00 1.626.330,85 1.943.290,84

830 05 03 01 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 0,00 1.626.330,85 1.943.290,84

830 05 03 01 01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara 0,00 1.534.279,45 1.821.569,28

830 05 03 01 05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 0,00 92.051,40 121.721,56

830 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 0,00 203.058,46 238.442,32

830 05 04 07 Sosyal Amaçlı Transferler 0,00 203.058,46 238.442,32

830 05 04 07 90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 0,00 203.058,46 238.442,32

830 05 08 Gelirlerden Ayrılan Paylar 0,00 576.989,56 280.698,05

830 05 08 09 Diğerlerine Verilen Paylar 0,00 576.989,56 280.698,05

830 05 08 09 51 İller Bankasına Verilen Paylar 0,00 576.989,56 280.698,05

830 06 Sermaye Giderleri 0,00 2.586.906,56 6.165.062,72

830 06 01 Mamul Mal Alımları 0,00 224.995,57 210.550,18

830 06 01 01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 0,00 0,00 7.936,45

830 06 01 01 05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 0,00 0,00 7.936,45

830 06 01 02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 0,00 73.927,21 102.421,40

830 06 01 02 01 Büro Makinaları Alımları 0,00 5.571,70 0,00

830 06 01 02 02 Bilgisayar Alımları 0,00 14.527,57 15.935,61

830 06 01 02 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 0,00 53.827,94 86.485,79

830 06 01 04 Taşıt Alımları 0,00 36.306,42 100.192,33

830 06 01 04 01 Kara Taşıtı Alımları 0,00 36.306,42 100.192,33

830 06 01 05 İş Makinası Alımları 0,00 114.761,94 0,00

830 06 01 05 03 Hareketli İş Makinası Alımları 0,00 114.761,94 0,00

830 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 15.340,00 92.162,25

830 06 03 01 Bilgisayar Yazılımı Alımları 0,00 0,00 15.234,51

830 06 03 01 01 Bilgisayar Yazılımı Alımları 0,00 0,00 15.234,51

830 06 03 02 Harita Plan Proje Alımları 0,00 15.340,00 76.927,74

830 06 03 02 02 Plan Proje Alımları 0,00 15.340,00 76.927,74

830 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 2.346.570,99 5.854.770,56

830 06 05 01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 5.310,00 88.057,65

830 06 05 01 01 Proje Giderleri 0,00 5.310,00 88.057,65

830 06 05 02 Malzeme Giderleri 0,00 524.387,05 769.056,08

830 06 05 02 01 İnşaat Malzemesi Giderleri 0,00 524.387,05 769.056,08

830 06 05 07 Müteahhitlik Giderleri 0,00 1.816.873,94 4.997.656,83

830 06 05 07 02 Hizmet Tesisleri 0,00 318.255,80 597.205,42

830 06 05 07 07 Yol Yapım Giderleri 0,00 1.498.618,14 4.169.474,41

830 06 05 07 90 Diğerleri 0,00 0,00 230.977,00

830 06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 7.579,73

830 06 07 07 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 7.579,73

830 06 07 07 90 Diğerleri 0,00 0,00 7.579,73

GİDERLER TOPLAMI 0,00 21.230.324,59 26.644.266,95


Hesap

Kodu

Yardımcı Hesap Kodu

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU / EK-12

GELİRİN TÜRÜ

2009 2010 2011

TL TL TL

600 GELİRLER HESABI 19.483.748,48 25.061.356,92 25.228.980,82

600 01 Vergi Gelirleri 7.593.119,23 8.927.207,59 9.232.905,44

600 01 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 4.072.687,58 4.016.578,97 4.427.831,96

600 01 02 09 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 4.072.687,58 4.016.578,97 4.427.831,96

600 01 02 09 51 Bina Vergisi 2.169.739,29 2.512.011,22 2.833.208,35

600 01 02 09 52 Arsa Vergisi 912.643,67 1.008.771,49 1.199.177,59

600 01 02 09 53 Arazi Vergisi 20.365,66 14.786,49 13.348,78

600 01 02 09 54 Çevre Temizlik Vergisi 969.938,96 481.009,77 382.097,24

600 01 03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 708.162,65 2.211.370,39 2.158.191,19

600 01 03 02 Özel Tüketim Vergisi 50.805,63 1.442.921,71 1.303.643,62

600 01 03 02 51 Haberleşme Vergisi 50.805,63 55.702,17 57.350,10

600 01 03 02 52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 0,00 1.387.219,54 1.246.293,52

600 01 03 09 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 657.357,02 768.448,68 854.547,57

600 01 03 09 51 Eğlence Vergisi 119.644,03 166.632,57 146.054,79

600 01 03 09 52 Yangın Sigortası Vergisi 33.872,53 19.042,15 32.791,53

600 01 03 09 53 İlan ve Reklam Vergisi 503.840,46 582.773,96 675.701,25

600 01 06 Harçlar 2.812.269,00 2.699.258,23 2.646.882,29

600 01 06 09 Diğer Harçlar 2.812.269,00 2.699.258,23 2.646.882,29

600 01 06 09 51 Bina İnşaat Harcı 155.356,97 396.398,84 13.867,62

600 01 06 09 52 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 22.041,68 26.351,00 30.498,92

600 01 06 09 53 İşgal Harcı 1.079.191,51 1.224.987,84 1.320.080,35

600 01 06 09 54 İşyeri Açma İzni Harcı 71.297,15 184.893,18 134.236,59

600 01 06 09 55 Kaynak Suları Harcı 0,00 0,00 0,00

600 01 06 09 56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 435,00 244,00 2.470,75

600 01 06 09 57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 1.105.228,20 593.949,60 970.342,10

600 01 06 09 58 Tellallık Harcı 293.249,21 167.354,40 127.801,24

600 01 06 09 59 Toptancı Hali Resmi 25.673,56 16.219,03 24.441,54

600 01 06 09 60 Yapı Kullanma İzni Harcı 54.135,22 78.800,85 13.964,18

600 01 06 09 99 Diğer Harçlar 5.660,50 10.059,49 9.179,00

600 01 09 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 0,00

600 01 09 01 Kaldırılan Vergi Artıkları 0,00 0,00 0,00

600 01 09 01 01 Kaldırılan Vergi Artıkları 0,00 0,00 0,00

600 01 09 09 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 0,00 0,00 0,00

600 01 09 09 99 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 0,00 0,00 0,00

600 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.976.882,25 6.107.469,42 8.100.068,50

600 03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.094.663,61 2.959.776,47 4.172.643,78

600 03 01 01 Mal Satış Gelirleri 80.468,80 6.881,00 186.125,95

600 03 01 01 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 01 02 Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 01 04 Diğer Değerli Kağıt Bedelleri 0,00 61,00 0,00

600 03 01 01 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 80.468,80 6.820,00 186.125,95

600 03 01 02 Hizmet Gelirleri 3.014.194,81 2.952.895,47 3.986.517,83

600 03 01 02 03 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 04 Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 50,00

600 03 01 02 05 Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 06 Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri 0,00 0,00 0,00


600 03 01 02 07 Kalite Kontrol Hizmet Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 10 Sportif Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 11 İlan ve Reklam Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 13 Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 14 Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 28 Sergi ve Fuar Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 39 İhale İlan Yayın Geliri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 40 Otopark İşletmesi Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 53 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 56 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 57 Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 60 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler 0,00 0,00 0,00

600 03 01 02 99 Diğer hizmet gelirleri 3.014.194,81 2.952.895,47 3.986.467,83

600 03 02 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni

Gelirleri

0,00 0,00 0,00

600 03 02 01 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni

Gelirleri

0,00 0,00 0,00

600 03 02 01 99 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine

İlişkin Diğer Gelirler

0,00 0,00 0,00

600 03 03 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 03 01 Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 03 01 02 İştirak Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 03 01 03 Yeniden Değerlendirme Farkları 0,00 0,00 0,00

600 03 03 01 99 Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 04 Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 04 05 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 04 05 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar

Hasılatı

0,00 0,00 0,00

600 03 04 05 52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 04 05 53 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 04 05 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 04 05 55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 04 05 56 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 04 05 57 Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 04 05 58 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 04 05 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 04 05 60 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 04 09 Diğer Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 04 09 99 Diğer Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00

600 03 05 Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00

600 03 05 05 Mahalli İdareler 0,00 0,00 0,00

600 03 05 05 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumların

Karları

0,00 0,00 0,00

600 03 05 05 52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 0,00 0,00 0,00

600 03 05 05 53 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 0,00 0,00 0,00

600 03 05 05 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 0,00 0,00 0,00

600 03 05 05 55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 0,00 0,00 0,00


600 03 05 05 56 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 0,00 0,00 0,00

600 03 05 05 57 Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 0,00 0,00 0,00

600 03 05 05 58 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 0,00 0,00 0,00

600 03 05 05 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 0,00 0,00 0,00

600 03 05 05 60 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 0,00 0,00 0,00

600 03 05 09 Diğer kurumlar karları 0,00 0,00 0,00

600 03 05 09 99 Diğer kurumlar karları 0,00 0,00 0,00

600 03 06 Kira Gelirleri 1.882.218,64 3.147.692,95 3.927.424,72

600 03 06 01 Taşınmaz Kiraları 1.709.419,16 3.127.692,95 3.927.424,72

600 03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 2.488,20 546,00 2.000,00

600 03 06 01 02 Ecrimisil Gelirleri 865.988,78 775.540,01 375.424,72

600 03 06 01 03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 06 01 04 Spor Tesisi Kira Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 06 01 05 Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 840.942,18 2.351.606,94 3.550.000,00

600 03 06 02 Taşınır Kiraları 172.799,48 20.000,00 0,00

600 03 06 02 01 Taşınır Kira Gelirleri 172.799,48 20.000,00 0,00

600 03 09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 03 09 09 Diğer Gelirler 0,00 0,00 0,00

600 03 09 09 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 332.020,95 218.944,00 306.375,47

600 04 01 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 01 01 Cari 0,00 0,00 0,00

600 04 01 01 01 AB den Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 01 01 02 Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 01 01 99 Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 01 02 Sermaye 0,00 0,00 0,00

600 04 01 02 01 AB den Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 01 02 02 Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 01 02 99 Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan

Bağış ve Yardımlar

0,00 0,00 0,00

600 04 02 01 Cari 0,00 0,00 0,00

600 04 02 01 01 Hazine yardımı 0,00 0,00 0,00

600 04 02 01 51 Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan 0,00 0,00 0,00

600 04 02 01 99 Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan 0,00 0,00 0,00

600 04 02 02 Sermaye 0,00 0,00 0,00

600 04 02 02 01 Hazine yardımı 0,00 0,00 0,00

600 04 02 02 51 Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan 0,00 0,00 0,00

600 04 02 02 52 Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan 0,00 0,00 0,00

600 04 02 02 99 Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan 0,00 0,00 0,00

600 04 03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 03 01 Cari 0,00 0,00 0,00

600 04 03 01 01 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve

Yardımlar

0,00 0,00 0,00

600 04 03 01 02 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 03 01 03 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 03 02 Sermaye 0,00 0,00 0,00

600 04 03 02 01 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve

Yardımlar

0,00 0,00 0,00

600 04 03 02 02 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 03 02 03 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00


600 04 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 332.020,95 218.944,00 306.375,47

600 04 04 01 Cari 212.420,95 218.944,00 164.375,47

600 04 04 01 01 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 04 01 02 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 212.420,95 218.944,00 164.375,47

600 04 04 02 Sermaye 119.600,00 0,00 142.000,00

600 04 04 02 01 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 119.600,00 0,00 142.000,00

600 04 04 02 02 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 0,00 0,00 0,00

600 04 05 Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00

600 04 05 01 Cari 0,00 0,00 0,00

600 04 05 01 01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00

600 04 05 01 02 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00

600 04 05 01 03 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje

Yardımları

0,00 0,00 0,00

600 04 05 01 04 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje

Yardımları

0,00 0,00 0,00

600 04 05 01 05 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00

600 04 05 01 09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00

600 04 05 02 Sermaye 0,00 0,00 0,00

600 04 05 02 01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00

600 04 05 02 02 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00

600 04 05 02 03 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje

Yardımları

0,00 0,00 0,00

600 04 05 02 04 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje

Yardımları

0,00 0,00 0,00

600 04 05 02 05 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00

600 04 05 02 09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00

600 05 Diğer Gelirler 6.581.726,05 9.807.735,91 7.589.631,41

600 05 01 Faiz Gelirleri 976,30 59,98 45,16

600 05 01 03 Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri 0,00 0,00 0,00

600 05 01 03 01 Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri 0,00 0,00 0,00

600 05 01 04 Takipteki Kurum Alacakları Faizleri 0,00 0,00 0,00

600 05 01 04 01 Takipteki Kurum Alacakları Faizleri 0,00 0,00 0,00

600 05 01 05 Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri 0,00 0,00 0,00

600 05 01 05 01 Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri 0,00 0,00 0,00

600 05 01 08 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 0,00 0,00 0,00

600 05 01 08 01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 0,00 0,00 0,00

600 05 01 09 Diğer Faizler 976,30 59,98 45,16

600 05 01 09 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 0,00 0,00 0,00

600 05 01 09 03 Mevduat Faizleri 0,00 0,00 0,00

600 05 01 09 99 Diğer Faizler 976,30 59,98 45,16

600 05 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4.655.105,09 6.134.331,56 6.076.149,67

600 05 02 02 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 4.648.993,92 6.126.019,07 5.879.954,82

600 05 02 02 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 4.648.993,92 6.126.019,07 5.879.954,82

600 05 02 02 52 Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar 0,00 0,00 0,00

600 05 02 03 Yönetim Giderlerine Katılma Payları 0,00 0,00 0,00

600 05 02 03 05 Mahalli İdarelerden Alınan Yönetim Giderlerine

Katılma Payları

0,00 0,00 0,00

600 05 02 03 99 Diğerlerinden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma

Payları

0,00 0,00 0,00

600 05 02 04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 666,28 2.359,94 188.276,25

600 05 02 04 51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 0,00 0,00 0,00

600 05 02 04 52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 0,00 0,00 0,00

600 05 02 04 53 Yol Harcamalarına Katılma Payı 666,28 2.359,94 188.276,25

600 05 02 04 99 Diğer Harcamalara Katılma Payları 0,00 0,00 0,00

600 05 02 08 Mahalli İdarelere Ait Paylar 5.444,89 5.952,55 7.918,60


600 05 02 08 51 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 0,00 0,00 0,00

600 05 02 08 52 Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar 5.444,89 5.952,55 7.918,60

600 05 02 08 53 Ortak Altyapı Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar

Tarafından Paylar

0,00 0,00 0,00

600 05 02 08 54 Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri

Payları

0,00 0,00 0,00

600 05 02 08 99 Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 0,00 0,00 0,00

600 05 02 09 Diğer Paylar 0,00 0,00 0,00

600 05 02 09 99 Diğer Paylar 0,00 0,00 0,00

600 05 03 Para Cezaları 1.073.784,64 2.346.183,53 844.661,14

600 05 03 02 İdari Para Cezaları 273.675,82 1.555.603,31 161.169,91

600 05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları 273.675,82 1.555.603,31 161.169,91

600 05 03 04 Vergi Cezaları 800.108,82 790.580,22 683.491,23

600 05 03 04 01 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 800.108,82 790.580,22 683.491,23

600 05 03 04 02 Vergi Barışı TEFE Tutarı 0,00 0,00 0,00

600 05 03 04 03 Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı 0,00 0,00 0,00

600 05 03 04 99 Diğer Vergi Cezaları 0,00 0,00 0,00

600 05 03 09 Diğer Para Cezaları 0,00 0,00 0,00

600 05 03 09 01 Düşük Olan Değerleme Tutarları 0,00 0,00 0,00

600 05 03 09 02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak

Gecikme Zamları

0,00 0,00 0,00

600 05 03 09 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 0,00 0,00 0,00

600 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 851.860,02 1.327.160,84 668.775,44

600 05 09 01 Diğer Çeşitli Gelirler 851.860,02 1.327.160,84 668.775,44

600 05 09 01 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0,00 0,00 0,00

600 05 09 01 02 İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller 0,00 0,00 0,00

600 05 09 01 03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 0,00 0,00 0,00

600 05 09 01 05 Para Farkları 0,00 0,00 0,00

600 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 527.467,72 649.583,20 241.822,57

600 05 09 01 07 Afetlerde Kullanılacak Gelirler 0,00 0,00 0,00

600 05 09 01 11 Mera Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 05 09 01 51 Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli 0,00 0,00 0,00

600 05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 324.392,30 677.577,64 426.952,87

600 11 Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 11 01 Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu

Kur Farkları

0,00 0,00 0,00

600 11 01 01 Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarların

Değerlemesinden Kaynaklananlar

0,00 0,00 0,00

600 11 01 02 Döviz Hesabında Kayıtlı Tutarların Değerlemesinden

Kaynaklananlar

0,00 0,00 0,00

600 11 01 02 01 Hazine Malı Yabancı Paralardan Kaynaklananlar 0,00 0,00 0,00

600 11 01 02 02 Hazinedeki Emanet Yabancı Paralardan

Kaynaklananlar

0,00 0,00 0,00

600 11 01 99 Diğer Döviz Mevcutlarının Değerlemesinden

Kaynaklananlar

0,00 0,00 0,00

600 11 02 Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç

Stokundaki Azalışlar

0,00 0,00 0,00

600 11 02 02 Devlet Tahvillerinin Değerlemesinden Kaynaklananlar 0,00 0,00 0,00

600 11 02 04 Diğer İç Borçların Değerlemesinden Kaynaklananlar 0,00 0,00 0,00

600 11 02 05 Hazineye Ait Dış Borçların Değerlemesinden

Kaynaklananlar

0,00 0,00 0,00

600 11 02 99 Diğer Borçların Değerlemesinden Kaynaklananlar 0,00 0,00 0,00

600 11 03 Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsinden Verilen

Borçlardan Doğan Alacaklardaki Artışlar

0,00 0,00 0,00

600 11 03 03 Kurumca Verilen Borçlardan Doğan Alacakların

Değerlemesinden Kaynaklananlar

0,00 0,00 0,00

600 11 03 99 Diğer Alacakların Değerlemesinden Kaynaklananlar 0,00 0,00 0,00

600 11 04 Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar

Değişimlerinden Kaynaklanan Gelirler

600 11 04 01 Mali Varlıkların Değer ve Miktar Değişiminden

Kaynaklanan Gelirler

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


600 11 04 01 01 Mali Varlıkların Değer Değişiminden Kaynaklananlar 0,00 0,00 0,00

600 11 04 01 02 Mali Varlıkların Miktar Değişiminden Kaynaklananlar 0,00 0,00 0,00

600 11 04 02 Mali Olmayan Varlıkların Değer ve Miktar

Değişiminden Kaynaklanan Gelirler

0,00 0,00 0,00

600 11 04 02 01 Mali Olmayan Varlıkların Değer Değişiminden

Kaynaklananlar

0,00 0,00 0,00

600 11 04 02 02 Mali Olmayan Varlıkların Miktar Değişiminden

Kaynaklananlar

0,00 0,00 0,00

600 11 04 03 Yükümlülüklerdeki Değer ve Miktar Değişiminden

Kaynaklanan Gelirler

0,00 0,00 0,00

600 11 04 03 01 Yükümlülüklerdeki Değer Değişiminden

Kaynaklananlar

0,00 0,00 0,00

600 11 04 03 02 Yükümlülüklerdeki Miktar Değişiminden

Kaynaklananlar

0,00 0,00 0,00

600 11 99 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri 0,00 0,00 0,00

600 11 99 01 Para Farkları 0,00 0,00 0,00

600 11 99 01 01 Avans, Kredi ve Akreditiflerin Gönderilmesi ve

İadesinden Doğan Para Farkları

0,00 0,00 0,00

600 11 99 01 99 Diğer Para Farkları 0,00 0,00 0,00

600 11 99 99 Diğerleri 0,00 0,00 0,00

GELİRLER TOPLAMI 19.483.748,48 25.061.356,92 25.228.980,82

More magazines by this user
Similar magazines