21.02.2014 Views

MEDYATABLET 7. SAYI

MEDYATABLET 7. SAYISI - ŞUBAT SAYISI

MEDYATABLET 7. SAYISI - ŞUBAT SAYISI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SAYI: 7


YENĠ

ELEKTRONĠK

YAġAM

DERGĠNĠZ


Çok Mütevazi…

YAKINDA

REKLAM REZERVASYON

medyahk@gmail.com


8

ĠÇĠNDEKĠLER

Star Tv’ye

Yeni Talk Show

12

Timur Savcı’dan 2 Yıl Ara

9

Ceyhun Yılmaz

Alem Fm’e Geçti

13

10

18

X Factor

AkĢam Raporu

Balçiçek Ġlter’e Emanet

20

Her ġey Dahil Ġle

Devam Edecekler

Kaç Para Kaç

4


5

ĠÇĠNDEKĠLER

24

27

AYIN DĠZĠSĠ:

ÇalıkuĢu

32

AYIN OYUNCUSU:

Kenan Ġmirzalıoğlu

30

TEST

38

ARAġTIRMA

PLUS+

HANGĠ

OYUNCU

NEREDE

DOĞDU?

40

44

YAYIN

AKIġI

PORTRE:

ToktamıĢ AteĢ

43

YAZI

OSMAN

KILIÇ


6

KÜNYE

SAHĠBĠ

HATĠCE KILIÇ

GENEL YAYIN

YÖNETMENĠ

OSMAN KILIÇ

ĠLETĠġĠM

0212 651 51 83

medyahk@gmail.com

twitter.com/medyatablet

EDĠTÖR

ALĠ ÖZDEMĠR


7

BAġ

YAZI

NASILDA

HIZLI GEÇTĠ

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3 derken 7 Sayı oldu. Ġlk baĢlarda haftalık olarak

çıkarttığımız dergiyi Ģuan aylık olarak çıkartıyoruz. Ġlk

baĢlarda acemi bir dergiydik Ģuanda da acemi ruhuyla

çalıĢıyoruz. Acemi ruhuyla çalıĢmak daha fazla verim

verir. Önceki sayılarımıza bir göz atarken dikkatimi çekti,

aslında pekte bir zaman olmadı ilk sayıyı çıkaralı ama

yinede çok değiĢmiĢ dergimiz. Ġlk sayılarda haberlerin

azlığı ve içeriğin dar olması büyük sorunmuĢ aslında.

Hatta ilk sayıda birde talihsizlik yaĢamıĢız malum

aceleye gelmiĢti. Ama son sayılımızdan gururla

bahsedebilirim. Bu ilk sayılarımızın kötü olduğu anlamına

da gelmez. Ġlk sayılarımızda denediğimiz boyut ve içerik

farklı olabilir. AlıĢılmadık bir Ģey denemiĢtik o

sayılarımızda ama olsun o da bir tecrübe oldu. Bu

arada 8. Sayıda da çok Ģey değiĢebilir. Size iyi

okumalar.


8

TĠMUR SAVCI’DAN

2 YIL ARA

2 YIL ARA

HABER

Televizyondaki en önemli yapımlara imza

atan TĠMS productions’un sahibi Timur Savcı

yapımcılığa 2 yıl ara vereceğini açıkladı.

Savcı, son sezonu olan MuhteĢem Yüzyıl

dizisinden sonra ara verecek. Ayrıca Timur

Savcı’nın Kösem Sultan adından bir tarih dizisi

daha yapacağı konuĢuluyordu. Bu kararla

birlikte Kösem Sultan projesinin de

ertelenmesi söz konusu oldu. Bununla birlikte

Savcı’nın sahibi olduğu TĠMS Production’un

bir diğer yayında olan dizisi ÇalıkuĢu’nun da

yayından kaldırılacağı söylentileri dolaĢıyor.

BAġLIYOR

BaĢrollerinde Zeynep Ekin Öner, Eda Aydınlı, Deniz Gökçe Kayhan,

Gülin Ersoy ve Alpay Ulusoy’un yer aldığı dizinin yapımcılığını ise Limon

Film yapıyor. Dizinin senaryosunu Çetin Büyükakın kaleme alıyor,

yönetmen koltuğunda ise Ayrılsak da Beraberiz ve Çocuklar Duymasın

dizilerinin bir dönem yönetmenliğini yapmıĢ olan RaĢit Çelikezer yer

alıyor. Show Tv’de hafta içi her gün yayınlanacak dizi çok yakında

ekranlardaki yerini alacak.


9

LALE DEVRĠ

FĠNAL YAPTI

Ekranlardaki macerasına

Show Tv’de baĢlayan oradan

da Fox Tv’ye geçen dizi uzun

süredir ekranlardaki yerini

koruyordu. Senaryosunu

büyük bir senaryo grubunun

yazdığı yönetmen

koltuğunda ise Kemal Uzun,

Merve Girgin ve Yasin

Uslu’nun olduğu,

Yapımcılığını AvĢar Film/

ġükrü AvĢar’ın yaptığı dizi 8

ġubat Cumartesi günü

yayınlanan dizi uzun süren

ekran macerasına nokta

koydu.

HABER

STAR TV’YE YENĠ

TALK SHOW

TALK SHOW

BKM Mutfak oyuncularından Eser

Yenenler, Ġbrahim Büyükak ve

Oğuzhan Koç’un sunduğu 3 Adam

programının büyük ilgi görmesi ve

programın Tv8’e geçmesiyle Star Tv

kolları sıvadı. Yine BKM Mutfak

oyuncularından Hıyarlı Baba

karakteriyle ġahin Irmak, Havuçlu

Anne karakteriyle BüĢra Pekin ile

birlikte geçtiğimiz sezona damgasını

vuran ĠĢler Güçler dizisinden

tanıdığımız Sadi Celil Cengiz’in

sunacğı bir talk show baĢlıyor. Ayrıca

programın bir diğer özelliği ise yar talk

show yarı sit-com olarak ekrana

gelecek olması. Yapımcılığını Yirmi

BeĢ Film’in üstlendiği yeni talk show

programı Kim O! Çok yakında

Star Tv’de.

TURKMAX,

GURME OLDU

GURME DIGITURK’ün OLDU en önemli eğlence

kanallarından Turkmax içeriğini

değiĢtirerek Turkmax Gurme adını

aldı. TMSF’nin elinde bulunan

kanalın böyle bir kararı neden aldığı

halen bilinmiyor. Turkmax Gurme ise

ilk yayınına 3 ġubat Pazartesi günü

start verdi.


10

HABER

KANAL D’DEN YENĠ DĠZĠ PAġA GÖNLÜM

BaĢrollerinde Tarık Papuççuoğlu, Kerem Atabeyoğlu ve Derya Alabora

gibi bir çok ünlü oyuncunun yer aldığı, senaristliğini Ekin Atalar’ın yaptığı

ve Yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan’ın oturduğu yeni dizi yakında

Kanal D ekranlarında olacak. Ayrıca dizinin yapımcılığını ise D Yapım

üstleniyor. Yeni dizi PaĢa Gönlüm çok yakında izleyicisiyle buluĢmaya

hazırlanıyor.

Uzun süredir ekranlarda tanıtımı yayınlanan müzik yarıĢması X Factor

baĢlıyor. Juri koltuğunda Emre Aydın, Ziynet Sali, Armağan Çağlayan,

Ömer Karacan ve Kadir Doğulu’nun yer aldığı program 10 ġubat

Pazartesi akĢamı ekranlardaki yerini aldı. Programın yapımcılığını ise

Medyapım yapıyor. YarıĢmanın Oses Türkiye’ye rakip olması

beklenirken Oses Türkiye’nin ara vermesiyle programın izleyicilerinin

de X Factor’e kayacağı görülebilir. Yeni yarıĢma programı X Factor

her Pazartesi 20:00’de Kanal D’de ekranlara gelecek.


HABER

11

3 ADAM

TV8’E GEÇTĠ

Ekran serüvenine 3+1 ismiyle baĢlayan Eser Yenenler, Ġbrahim Büyükak ve

Oğuzhan Koç’un sunduğu programın yapımcılığını ilk zamanlar BKM

yaparken, Yapımcılığının Acun Ilıcalının sahibi olduğu Acun Medya’ya

geçmesiyle programın adı da değiĢti. Acun Ilıcalı’nın Tv8’i satın almasıyla

birlikte programda Tv8’e geçti. Haziran ayında baĢlaması beklenen

programın yanı sıra 3 Adam ekibi Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Tv8’e dizi

hazırlayacak.

CESUR HEMġĠRE FĠNAL YAPIYOR

Yapımcılığını NTC Medya’nın yaptığı,

yönetmen koltuğunda ise baĢarılı

yönetmen Bora Onur’un oturduğu

Cesur HemĢire dizisi yayından

kaldırılıyor. BaĢrollerinde Hakan

Yılmaz, ġebnem Bozoklu, Fırat

Doğruloğlu ve Tuluğ Çizgen gibi

birçok ünlü ismin yer aldığı dizi 16

ġubat Pazar Günü yayınlanacak final

bölümüyle ekranlara veda ediyor.


HABER

işimiz

GÜCÜMÜZ

MEDYA

CEYHUN YILMAZ ALEM FM’E GEÇTĠ

Sevilen radyo programcısı Ceyhun Yılmaz Best

Fm’den ayrıldı. Best Fm’den ayrıldıktan sonra ise

yeni adresi de belli oldu. BaĢarılı radyocunun

yeni adresi Alem Fm oldu. Best Fm’de Ceyhun

Yılmaz’dan boĢalan yeri ise Rıza Esendemir

dolduracak. Ceyhun Yılmaz ayrıca Lig Tv’de 21

adında bir programda sunuyor.

GURBETTE AġK

FĠNAL YAPTI

BaĢrollerinde Vine’da

çektiği kısa videolarla

meĢhur olan Sina Özer,

Cezmi Baskın, Müge Boz ve

birçok oyuncunun yer aldığı

Gurbette AĢk Bir Yastıkta

dizisi yayından kaldırıldı.

Dizinin yönetmenliğini ise

Hamdi Alkan Yapıyordu. TRT

1’de yayınlanan dizinin

ekran serüveni kısa sürede

sonlandırılmıĢ oldu.

12

TÜRKĠYE’NĠN TEK

ELEKTRONĠK

MEDYA DERGĠSĠ

medyatablet@gmail.com


13

HABER

VĠCDAN YAYINDAN KALDIRILDI

Ekran macerası kısa süren diziler kervanına bir yenisi daha katıldı. Kanal

D’de büyük umutlarla ve güçlü oyuncularla ekrana gelen Vicdan dizisi

yayından kaldırıldı. BaĢrollerinde Timuçin Esen, Ahu Türkpençe, Yılmaz

Gruda gibi birçok oyuncunun rol aldığı dizinin yapımcılığını Elizi Film,

yönetmenliğini ise Feride Kaytan yapıyordu.

AKġAM RAPORU

BALÇĠÇEK ĠLTER’E EMANET

BALÇĠÇEK ĠLTER’E EMANET

Ece Üner’in Show Tv Ana Haberin baĢına

geçmesiyle birlikte Habertürk Tv’de gece

haberlerini sunan Veyis AteĢ, AkĢam Raporunu

sunmaya baĢlamıĢtı. Bir süre AkĢam Raporunu

sunan Veyis AteĢ Televizyon Gazetesi adında

bir haber programına baĢlarken AkĢam

Raporu da Söz Sende programından

tanıdığımız Balçiçek Ġlter’in sunumuyla ekrana

gelmeye baĢladı. Habertürk Tv’de ekrana

gelen programın saati değiĢmezken

programın içine Ġlter’in sunduğu Söz Sende

programı da eklendi. Yeni sunucusuyla AkĢam

Raporu hafta içi her akĢam 18:00 ile 20:00

saatleri arasında Habertürk Tv’de olacak.


14

HABER

CĠNAYETĠN YAYIN GÜNÜ DEĞĠġTĠ

Nurgül YeĢilçay, Engin Altan Düzyatan, Uğur Polat ve Ahmet Mümtaz

Taylan gibi birçok ünlü oyuncunun yer aldığı dizi ilk yayınlandığı Salı

gününden Pazar gününe alındı. Pazar gününe alınmasıyla saati de

değiĢen dizi bundan sonra Pazar AkĢamları 23:15’te ekranlara gelecek.

Ayrıca dizinin Yönetmenliğini de Behzat Ç.’nin de yönetmenliğini yapmıĢ

Serdar Akar yapıyor. Dizinin Senaryolarını Gülden Çakır, Sema Ali Erol

yaparken, Yapımcılığını yine Behzat Ç.’nin yapımcısı olan Adam Film

üstleniyor. Cinayet yeni günü yeni saatinde Cumartesi 23:15’te

izleyicisiyle buluĢmaya devam ediyor.

ARTIK PAZAR AKġAMLARI EKRANA GELECEK

Yapımcılığını Focus Film’in yaptığı Adını Kalbime Yazdım dizisi Pazar

akĢamına alındı. BaĢrollerinde Serhan YavaĢ, Ġpek Karapınar, Tolga

Güleç ve Meltem Miroğlu gibi birçok ünlü ismin yer aldığı dizinin

yönetmenliğini ise Metin Balekoğlu yapıyor. Aha önce Cumartesi

günleri 22:45’te ekranlara gelen dizi artık Pazar akĢamları 19:45’te

Show Tv’de ekrana gelecek.


SİYASETTEN SANATA

HERŞEY TABS’DE

YAKINDA

WEBTE/CEPTE/TABLETTE

REKLAM REZERVASYON

medyahk@gmail.com

30 31


16

HABER

SHOW TV’DEN YENĠ BĠR DĠZĠ

Yapımcılığını C Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini ise UlaĢ GüneĢ

Kaçargil ve Dilek Keser’in üstlendiği Her Sevda Bir Veda Show Tv’de

izleyicisiyle buluĢmaya baĢladı. Dizinin baĢrollerinde ise 46. Altın

Portakal Film Festivalinde en iyi oyuncu ödülünü alan oyuncu Nix

Xhelilaj, Elif Atakan, Devrim Evin, Cemal Hünal ve birçok usta

oyuncuların yer aldığı dizi Pazartesi akĢamlar izleyicisiyle buluĢuyor.

Ayrıca dizinin yapımcılığını yapan Ģirkette kanalında sahibi olan Ciner

Grubuna bünyesinde yer alıyor.

KURTLAR VADĠSĠ PUSU’YA

YENĠ OYUNCU

YaklaĢık 10 küsur yıldır ekran

macerasına devam eden

Kurtlar Vadisi Pusu’ya yeni

bir oyuncu daha katıldı.

Oyuncu Murat Aydın’ın

dahil olacağı dizi bu

transferiyle de zirvedeki

yerini koruyacağa benziyor.


17

ÖZLEM YILDIZ TVEM’DE

Ekranların sevilen sunucusu

Özlem Yıldız TvEm’e transfer

oldu. Hafta içi her gün 13:00’den

16:30’a kadar ekrana gelen

programda modadan sağlığa

her Ģey yer alıyor. Yeni program

3 ġubat Pazartesi ekranlardaki

yerini aldı. BaĢarılı sunucu Özlem

Yıldız’ın sunumuyla Her ġey

Burada hafta içi her gün

13:00’de TvEm’de izleyicisiyle

buluĢuyor.

HABER

SANA BĠR SIR VERECEĞĠM

YAYINDAN KALDIRILDI

BaĢrollerinde Murat Han, Sedat

Kalkavan, Esra Ronabar, Ekin Koç

ve Demet Özdemir gibi birçok

oyuncunun yer aldığı bilim kurgu

dizi Sana Bir Sır Vereceğim dizisi

final yaptı. Senaryosunu Sudan

BıkmıĢ Balıklar dizisinin de

senaryosunu yazmıĢ olan Ethem

ÖzıĢık, Yönetmenliğini Cevriye

Demir ve Yapımcılığını Scor Filmin

üstlendiği dizinin baĢka bir kanala

geçip geçmeyeceği ise henüz

bilinmemekte.

NAZLI ILACAK BUGÜN’DE

Sabah Gazetesindeki iĢine son verilmesiyle birlikte kısa bir süre hiçbir

gazetede yazmayan Nazlı Ilıcak Bugün Gazetesiyle anlaĢtı. Sabah

Gazetesindeki iĢine son verilmesinin nedeni ise gazeteyle Nazlı Ilıcak

arasındaki fikir ayrılığının sebep olduğu konuĢuluyordu. Nazlı Ilıcak

yazılarıyla yeni adresi Bugün Gazetesinde okuyucularıyla buluĢuyor.


HABER

HER ġEY DAHĠL ĠLE

DEVAM EDECEKLER

DEVAM EDECEKLER

Show Tv’de her sabah yayınlanan Her

ġey Dahil programını sonlandırıp

Yurdum Ġnsanı adında bir yetenek

yarıĢmasına baĢlayan AliĢan ve Çağla

ġikel ikilisi Yurdum Ġnsanı programının

istenilen baĢarıya ulaĢamaması

sonucu programın yayından

kaldırılmasıyla tekrar sabah

programlarına devam etme kararı

aldı. 10 ġubat Pazartesi günü sabahı

Her ġey Dahil ile ekranlara dönen ikili

her sabah 10:00’da Show Tv’de

sevenleriyle buluĢmaya devam ediyor.

18

SERBESTĠYET’Ġ SATIN ALDI

BĠR YAZAR AYRILDI

TMSF yönetiminden Sky Türk

360’ı ve AkĢam Gazetesini

satın alan Ethem Sancak

Serbestiyet adlı web sitesini

satın aldı. Ethem Sancak’ın

Serbestiyet adlı siteyi satın

almasıyla birlikte sitenin

yazarlarından olan Roni

Margulies’te Serbestiyet adlı

siteden ayrıldığını twitter

hesabından duyurdu.

KANALTÜRK

WEB SĠTESĠNĠ YENĠLEDĠ

WEB SĠTESĠNĠ YENĠLEDĠ

Koza Ġpek Holding’in

televizyon kanallarından

Kanaltürk web sitesini

değiĢtirdi. Yeni web sitesinin

içeriğini geniĢ tutan, daha

sade ve kaliteli dizaynıyla

dikkat çekiyor. Kanaltürk

izleyicisinin programlardan

ve sinema filmlerinde

haberdar olması açısından

çok iyi hazırlanması kanalı

tkip edenler açısından iyi bir

avantaj olarak gözüküyor.


AYLIK

ELEKTRONĠK

ELEKTRONĠK

TELEVĠZYON

TELEVĠZYON

DERGĠSĠ

DERGĠSĠ

YAKINDA

REKLAM REZERVASYON

medyahk@gmail.com


20

HABER

KAÇ PARA KAÇ

Orijinal adı Don’t Lose The Many olan

yarıĢma programı Kaç Para Kaç baĢlıyor.

YarıĢmacıların iki takın halinde yarıĢacakları

programın büyük ödülü ise 500.000 Türk

Lirası. 8 ġubat Cumartesi ekran yolculuğuna

baĢlayan program baĢarılı oyuncu Hakan

Yılmaz’ın sunumuyla her Cumartesi 19:45’te

Fox Tv ekranlarında izleyicisiyle buluĢacak.

BENĠM HALA

UMUDUM VAR

FĠNAL YAPIYOR

BaĢrollerinde Gizem

Karaca, Berk Oktay,

ġükrü Özyıldız, Laçin

Ceylan ve Ali

Erkazan gibi birçok

oyuncunun rol aldığı

dizi yayından

kaldırıldı. Ekran

Serüvenine Star

Tv’de baĢlayan ve

oradan da Fox Tv’ye

geçen dizinin

yönetmenliğini Nisan

Akman, yapımcılığını

Gold Film/ Faruk

Turgut’un yaptığı dizi

33. Bölümüyle final

yapacağını açıkladı.

Açıklama ise Gold

Film’in twitter

sayfasından yapıldı.

KANALTÜRK’TEN YENĠ PROGRAM

Sunuculuğunu Metin ġentürk’ün yaptığı yeni bir

magazin programı baĢladı. Salı AkĢamları

23:20’de ekrana gelen program ünlü Ģarkıcı

Metin ġentürk’ün esprili sunumuyla ekranlarda

kahkaha fırtınaları estiriyor. Hayatın Rengi her

Salı 23:20’de Kanaltürk’te izleyicisiyle buluĢuyor.


Diğer Gazetelerden

Daha DıĢarı Çıkmadan

Farklı

Bir Gazete Okumak

Gazete Okumak

Ġster Misiniz?

Ġster Misiniz?

gazetegraf

GÜNLÜK DĠJĠTAL GAZETE

YAKINDA

REKLAM REZERVASYON

medyahk@gmail.com


40.000 TL’YE

LĠRAYA MARKET

SAHĠBĠ

SĠZDE OLMAK

HEPSĠNDEN

ĠSTER MĠSĠNĠZ?

MARKETĠNĠZĠ

BĠZ KURALIM

ÜRÜNLERĠNĠZĠ

BĠZ VERELĠM

BĠRĠ OLUN


SĠZDE

HEPSĠNDEN

HEPSĠNDEN BĠRĠ OLUN

BĠRĠ OLUN

BĠRĠ OLUN

BaĢvuru Adresi

markethepsi@gmail.com


24

ENLER

AYIN

DĠZĠSĠ

Feride küçük yaĢta annesini kaybetmiĢtir ve teyzesinin yanında

kalmaktadır. Fazla görmediği Babası tarafından bir gün bir Fransız

okuluna verilir. ÇalıkuĢu lakabı ise ona arkadaĢları tarafından

takılmıĢtır. Yıllar geçmiĢ ve feride büyümüĢtür. Teyzesinin oğlu

Kamuran, Feride’nin kaldığı yatılı okula ziyarete gider. Ve feride

teyzesinin oğlu Kamuran’a aĢık olur. Feride okulu bitirdikten sonra

öğretmen olur. Evlenme hazırlıkları sürerken Feride Kamuran’ı

kendini aldattığı düĢünerek bakanlığa baĢvurup tayinini ister. Ve

tayini Anadoluda fakir bir köye çıkar…

Yapımcı: Timur Savcı

Yapım ġirketi: TĠMS

Yönetmenler: Çağan Irmak, Doğan Ümit Karaca

Yayınlandığı Kanal: Kanal D


Sıkılmadan

Okuyacağınız

Bir Gazete Olsun

Ġster Misiniz?

gazetegraf

GÜNLÜK DĠJĠTAL GAZETE

YAKINDA

REKLAM REZERVASYON

medyahk@gmail.com


26 27

ENLER

AYIN

OYUNCUSU

Bu ayın oyuncusu

Karadayı Dizisinin

Mahir Kara’sı

Kenan İmirzalıoğlu

KENAN

ĠMĠRZALIOĞLU

18 Haziran 1974 yılında Ankara’da doğmuĢtur. ilkokulu, ortaokulu

ve liseyi Ankara’da tamamlamıĢtır. Üniversiteyi ise Ġstanbul’da

Yıldız Teknik Üniversitesinde okumuĢtur. Yıldızı 1997 yılında Best

Model Of Turkey yarıĢmasıyla parlayan Ġmirzalıoğlu, bu yarıĢmada

birinci olmuĢtur. Ayrıca katıldığı Best Model Of The World

yarıĢmasında da dünya çapında birinci olmuĢtur. ilk

tecrübelerinden olan Deli Yürek dizisiyle izleyenleri kendine hayran

bırakmıĢtırve dizinin sinema filmi olan Deliyürek Bumerang

Cehenneminde de oynamıĢtır. Deli Yürek serüveninden sonra ise

Uğur Yücel’in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisinde rol almıĢtır.

Alacakaranlık dizisinin ardından ise ACI Hayat dizisinde rol almıĢtır.

Bu diziden sonra ise efsane haline gelen Ezel DĠZĠSĠNDE oynamıĢtır.

ġuan ise Karadayı dizisinde Mahir Kara karakterini

canlandırmaktadır.


27 28

ENLER

AYIN

OYUNCUSU

ALDIĞI ÖDÜLLER

Adana Altın Koza Film Festivali

Yazı Tura Filmiyle En Ġyi Erkek Oyuncu Ödülü

Altın Kelebek Ödülleri

Ezel Dizisiyle En Ġyi Erkek Oyuncu Ödülü

Sadri AlıĢık Sinema Ödülleri

Ejder Kapanı Filmyle Ayhan IĢık Juri Özel Ödülü

Ġsmail Cem Televizyon Ödülleri

Ezel Dizisiyle En Ġyi Erkek Oyuncu Ödülü

Altın Kelebek Ödülleri

Karadayı Dizisiyle En Ġyi Erkek Oyuncu Ödülü

Antalya Televizyon Ödülleri

Karadayı Dizisiyle Dram Dizisi En Ġyi Erkek Oyuncu Ödülü

Altın Aslan Ödülleri

Karadayı Dizisiyle En Ġyi Drama Erkek Oyuncu Ödülü

Ayaklı Gazete Televizyon Yıldızları Ödülleri

Karadayı Dizisiyle En Ġyi Erkek Oyuncu Ödülü

ROL ALDIĞI FĠLMLER

Deli Yürek Bumerang Cehennemi

Son Osmanlı Yandım Ali

Ejder Kapanı

Yazı Tura

Kabadayı

Uzun Hikaye


30 31 28

ENLER

AYIN

YAZARI

ERTUĞRUL

ÖZKÖK

4 Ağustos 1970 yılında Ġzmir’de dünyaya

gelmiĢtir. Liseyi Ġzmir Namık Kemal

Lisesinde okuyan Özkök ardından Ankara

Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın

Yüksekokulu'nda öğrenimine devam

etmiĢtir. Bir süre TRT’de çalıĢtıktan sonra

Fransa'da ĠletiĢim Bilimleri'nde doktora

yapmıĢtır.

Asıl mesleği sosyolog’dur. Hürriyet’e ise

Hacettepe Üniversitesi'nde 1986 yılına

kadar öğretim üyesi görevini üstlendikten

sonra gelmiĢtir. YaklaĢık 20 yıl boyunca

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın

Yönetmenliği yapmıĢ ve attığı manĢetlerle

gündeme oturmuĢtur. Hâlen Doğan Yayın

Holding yönetim kurulu üyesi ve yürütme

komitesi baĢkan yardımcısı olan Özkök,

Hürriyet'teki Genel Yayın Yönetmenliğine

29 Aralık 2009 tarihinde son vermiĢtir.

Ayrıca Ģuan TOBB Ekonomi ve Teknoloji

Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Kendisi köĢe yazılarının yanı sıra kitapta

yazmaktadır.


Gazete

Okurken

Oyun Oynamak

Ġster Misiniz?

gazetegraf

GÜNLÜK DĠJĠTAL GAZETE

YAKINDA

REKLAM REZERVASYON

medyahk@gmail.com


TEST

1. Her Sevda Bir Veda dizisinin

yapım Ģirketi aĢağıdakilerden

hangisidir?

A) Ay Yapım

B) TĠMS

C) C Yapım

D) Barakuda Film

2. Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi

aĢağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya

B) Rapor

C) Referans

D) Türkiye

3. Küçük Ağa dizisindeki Mehmet

Can karakterinin gerçek adı nedir?

A) Emir Berke Zincidi

B) Sarp Levetoğlu

C) Furkan Kızılay

D) Zeki Alasya

4. AĢağıdaki kanalların hangisinde

ana haber bülteni yoktur?

A) Show Tv

B) Fox Tv

C) Kanaltürk

D) Tv8

5. AĢağıdaki köĢe yazarlarından

hangisi bir dönem ana haber

bülteni sunmuĢtur?

A) Ertuğrul Özkök

B) Soli Özel

C) Fatih Altaylı

D) CandaĢ Tolga IĢık

6. AĢağıdaki köĢe yazarlarından

hangisi bir dönem ana haber

bülteni sunmuĢtur?

A) Ertuğrul Özkök

B) Soli Özel

C) Fatih Altaylı

D) CandaĢ Tolga IĢık

Geçtiğimiz Sayının Cevapları: 1-B, 2-B, 3-D, 4-C, 5-C, 6-D

30


En Uygun Fiyatlarla

Bu Gazeteye

Reklam Vermek

Ġster Misiniz?

gazetegraf

GÜNLÜK DĠJĠTAL GAZETE

YAKINDA

REKLAM REZERVASYON

medyahk@gmail.com


32

PORTRE

VEFATININ BĠRĠNCĠ YILINDA

TOKTAMIġ

ATEġ


34

PORTRE

ToktamıĢ AteĢ

1944 yılında Ġstanbul’da dünyaya gelmiĢtir.

Türk MüsteĢrik Ahmet AteĢ’in oğludur. Lise

eğitimini Vefa Lisesinde tamamlayan AteĢ,

üniversiteyi Ġstanbul Üniversitesi’nin Ġktisat

Bölümünde tamamlamıĢtır. Ġstanbul

Üniversitesindeki bölümünü bitirdikten

sonra bu bölümün Siyasal Bilimler kürsüsüne

atanmıĢtır. “KurtuluĢ Dönemi Osmanlı

Toplumunun Siyasal Yapısı” baĢlıklı

çalıĢmasıyla Doktora, “Demokrasi Teorisi”

baĢlıklı çalıĢmasıyla Doçent ve 1982 yılında

da Profesör olmuĢtur. okuduğu üniversite

olan Ġstanbul Üniversitesinde derslerde

veren AteĢ, aynı üniversitenin Ġktisat

Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Uluslar Arası

ĠliĢkiler Bölümü BaĢkanlığı da yapmıĢtır.

Ayrıca Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulu

Üyeliği ve Zirve Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Üyeliği yapmıĢtır. ToktamıĢ AteĢ Cumhuriyet

Gazetesinde 10 yılı aĢkın bir süre yazarlık

yapmıĢtır. Son olarak da Bugün

Gazetesinde yazılarını yazmaya devam

etmiĢtir. ToktamıĢ AteĢ’in eĢi de kendi gibi

Profesör olan Prof. Dr. Nevin AteĢ’tir.

ToktamıĢ AteĢ, 19 Ocak 2013 yılında Çapa

Tıp Fakültesi Hastanesinde organ

yetmezliğinden dolayı 69 yaĢında hayata

gözlerini yummuĢtur.


35

PORTRE

TOKTAMIġ ATEġ’ĠN BAZI KĠTAPLARI

Türk Devrim Tarihi

Demokrasi

Cumhuriyet Ve Laiklik

Dünyada Ve Türkiyede Laiklik

Demokrasi Ve Sorunları

Osmanlı Toplumunun Siyasal Yapısı

Siyasi Tarih

Türk Fransız ĠliĢkileri

Biz Devrimi Çok Seviyoruz

YaĢasın Cumhuriyet

Kelaynak KuĢları

Ne Oldu Bize?

Nereden Nereye?

Seyyan Hanım Ve Diğerleri

Utanç Yüzyılı

Gene Laiklik Gene Demokrasi

Bıktım Bu Yök’ten

Aslan Sosyal Demokratlar

Kemalizm’in Özü

HoĢgörü Ve UzlaĢma

Günümüzün Atatürkçüsü

ArayıĢ

68’li Olmak

Üniversiteler: Bitmeyen ġarkı

Toplumların Belleği Ve Medya

Kızıma Atatürk’ü Anlatıyorum

DüĢünce Parlementosu

Bilmek Ve Bilmemek

Türk El Sanatları


PORTRE

36


Sıkılmadan

Okuyacağınız

Bir Gazete Olsun

Ġster Misiniz?

gazetegraf

GÜNLÜK DĠJĠTAL GAZETE

YAKINDA

REKLAM REZERVASYON

medyahk@gmail.com


ARAġTIRMA

KAPAK

KONUSU

TELEVİZYON

ÖYLE BĠR

BİR VİZYON

VĠZYON

VİZYON

Televizyondan o kadar çok etkilendik ki, Kurtlar Vadisi

karakterlerinden Çakır’ın gıyabi cenaze namazını bile kıldık

zamanında. Kurtlar Vadisi neredeyse 11. Yılına girecek

daha yeni dizi olduğunu anlayabildik gibi gözüküyor. Bir

zamanlar Cuma günleri dıĢarısı “Baron” kaynardı, çünkü

“Baron” PerĢembe gecesi Kurtlar Vadisi’ni izlemiĢti.

Aslında etkilenilecek pekte bir Ģey yok gibi gözükse de

etkileniyor insan Karizmatik bir Lider izlermiĢ gibi buda iĢin

psikolojik tarafıdır. Söylediklerim sadece Kurtlar Vadisi ile

ilgili değil diğer tüm diziler içinde durum aynıdır. Hatta Ģöyle

bir Ģey hatırlatırım, bir katil söylemiĢti zamanında televizyon

haberlerinde “Televizyondan izliyorsunuz Ģimdi niye

garipsiyorsunuz” gibi bir Ģeydi.

Özenilecek karakterlerde belli zaten, kimse çok sakin birine

özenmez ya da özendirilmez. Hep babacan tavırlarıyla

veya kavgacı, aksi davranıĢlarındaki karakterler

38


39

ARAġTIRMA

KAPAK

KONUSU

Özenilecek karakterlerde belli zaten, kimse çok sakin birine

özenmez ya da özendirilmez. Hep babacan tavırlarıyla

veya kavgacı, aksi davranıĢlarındaki karakterler

baĢroldedir. Kimi zaman kimi zaman dünyayı kurtarırlar kimi

zaman hesap sorarlar belki de kendimizi bulmak isteriz o

karakterlerde. Öcümüzü alırcasına izleriz güçlü karakterin

kavga eĢliğinde kötü adamdan hesap sormasını.

Bir laf vardır. “Bir Ģey ne kadar çok tekrarlanırsa o Ģeyin

doğru olduğuna inanılır.” Bu ilada kötü etkileyecek

sahnelerde değildir, iyi etkilendirebilecek sahnelerde vardır.

Buda iyi olduğunu düĢündüğüm yapılmasından memnun

olduğum sahnelerdir. Ve genelde çocuklara yöneliktir.

Örnek vermek gerekirse çocuk karakterin her bölüm diĢ diĢ

fırçalamasın istenmesi gibi.

Ekranlarda subliminal mesaj arayacağımıza mesajın

aranacak kadar zor olmadığını anlayalım. TELEVĠZYON

BÖYLE BĠR VĠZYON’dur iĢte.


40

PLUS+

HANGĠ OYUNCU

NEREDE DOĞDU?

Emre Kınay

Ġstanbul

Zafer Algöz

Kars

Nurgül YeĢilçay

Afyon

Engin Günaydın Engin Altan Düzyatan Burak Özçivit

Tokat Ġzmir Ġstanbul


41

PLUS+

Aslıhan Gürbüz Burak Hakkı Mehmet Özgür

Çanakkale Ġstanbul Antalya

Erdal Özyağcılar Ahmet Mümtaz Taylan Sinan Tuzcu

Bursa Ankara Gaziantep

Yiğit ÖzĢener Okan Çabalar Alican Yücesoy

Ġzmir Ġzmir Ġstanbul


42

PLUS+

Beren Saat Özgü Namal Demet Akbağ

Ankara Ġstanbul Denizli

Gülse Birsel Sarp Apak Tayanç Ayaydın

Ġstanbul Diyarbakır Ġstanbul

Hakan Meriçliler Mert Fırat Altan Erkekli

Ġzmir Ankara Ġstanbul


43

OSMAN

KILIÇ

YAZI

KANAL D’NĠN

“AB PROJESĠ” TUTMADI

ġimdi Kanal D’nin yakın zamanda yayından kaldırılan

dizilerine bakalım.

1. Kayıp:

Hikayesini DYH Ceo’su Ġrfan ġahin’in yazdığı AB izleyici

kesimi yani eğitim düzeyi yüksek izleyici kesimine hitap eden

bir diziydi ve yayından kaldırıldı.

2.AġK:

AġK dizisi de izleyiciden destek alamadı ve AġK dizisi de AB

izleyici kesimine hitap eden bir diziydi.

3. Ġnadında YaĢamak:

Ġnadına YaĢamak dizisi de diğer diziler gibi AB izleyicisine

ağırlık veren bir diziyidi ve yayından kaldırıldı.

4. Vicdan:

Vicdan dizisi de diğerleri kadar olmasa da AB izleyici

kesimine hitap eden bir diziydi ve yayından kaldırıldı.

Ve Ģuan yayında olan Cinayet adlı dizi onunda sonu pek iyi

gözükmüyor. Salı günü 20:00’da yayınlanan dizi Ģuan Pazar

23:15’te yayınlanıyor. Onunda sonu yukarıdaki diziler gibi

olacağa benziyor.

Anlayacağınız bir sürü dizi Kanal D’nin elinde patladı. Ve

kanal tekrar Tüm KiĢiler izleyici kitlesine hitap eden

programlar yapmaya baĢladı.


YAYIN AKIġI

HER PAZARTESĠ

KARADAYI 20:00 ATV

HEY CANLI 22:30 SHOW TV

X FACTOR 20:00 KANAL D

KĠM MĠLYONER OLMAK ĠSTER? 23:30 ATV

HER SEVDA BĠR VEDA 20:00 SHOW TV

44


YAYIN AKIġI

HER SALI

BENĠM ĠÇĠN ÜZÜLME 20:00 SHOW TV

ÇALIKUġU 22:00 KANAL D

KÜÇÜK AĞA 20:00 KANAL D

45

KAÇAK 20:00 ATV


YAYIN AKIġI

HER ÇARġAMBA

SEVDALUK 20:00 SHOW TV

ZEYTĠN TEPESĠ 20:00 KANAL D

ZEYTĠN TEPESĠ 20:00 KANAL D

MERHAMET 22:00 KNL D

DOKSANLAR 20:00 ATV

B. KONUġ. 23:20 KNLTURK GENÇ BAKIġ 00:30 KANAL D

46


47

YAYIN AKIġI

HER PERġEMBE

AġK EKMEK HAYALLER 20:00 SHOW TV

A. HOġGELDĠN 22:30 KANAL D

KURTLAR VADĠSĠ PUSU 20:00 ATV

ĠNTĠKAM 20:00 KANAL D


YAYIN AKIġI

HER CUMA

YALAN DÜNYA 20:00 KANAL D

DĠLA HANIM 20:00 SHOW TV

BEYAZ SHOW 23:15 KANAL D

MAKĠNA KAFA 23:15 SHOW TV

HUZUR SOKAĞI 20:00 ATV

48


YAYIN AKIġI

HER CUMARTESĠ

FATĠH HARBĠYE 19:45 SHOW TV

KĠM MĠLYONER OLMAK ĠSTER? 23:15 ATV

BUGÜNÜN SARAYLISI 20:00 ATV

49

GALĠP DERVĠġ 23:00 KANAL D


YAYIN AKIġI

HER PAZAR

ADINI KALBĠME YAZDIM 19:45 SHOW TV

D. MĠSAFĠR 23:00 STV

GÜNEġĠ BEKLERKEN 20:00 KANAL D

CĠNAYET 23:15 KANAL D

50


MEDYA

HAYATTIR

YAKINDA IPHONE, IPAD VE ANDROĠD’TE


HK HATĠCE KILIÇ MEDYA GRUBU

medyahk@gmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!