Yazı-Onay - Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

mersin.meb.gov.tr

Yazı-Onay - Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C.

MERSİN VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 82418910/774/2233060 28/08/2013

Konu: 2013 Eylül Ayında açılan

Kurs /Seminer Onayı

TELEFON ZİNCİRİ

KAYMAKAMLIĞINA

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Hgi : Valilik Makamının 14 Kasım 2012 tarih ve 29968 sayılı onayı.

ilgi onay gereğince, 2013 yılı Eylül ayında İlimiz İlçelerinde düzenlenecek olan

Kurs / Seminerlere ait Valilik Makamının 28/08/2013 tarih ve 2225826 sayılı onayı ekte

gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve yazının ilçenize bağlı kursun düzenleneceği Okul Müdürlüğüne

duyurulmasını ve kursiyerlerin belirtilen gün/saatte kurs yerinde hazır bulunmalarının

sağlanmasını rica ederim.

EKLER :

1-Valilik Onayı.

2-Eğitim Görevlileri ve Kursiyer Listesi

Eyyup GÜLER

Vali a.

Müdür Yardımcısı

NOT:

*Listede adı olm ayanlar kurs ve sem inerlere katılamazlar, eğitim görevlileri sor

"“Listede adı geçenlerin kurs ve sem inerlere katılm aları mecburi d ir. Ö zürleri sebebiyle, çağrıldıkları hizm etiçi

eğitim faaliyetine katılam ayacak olanlar, özürlerine ilişkin dilekçe ve belgelerini kurs/sem inerin başladığı

gün(dilekçede sem iner num arası belirtilecek) İlçe Millî Eğitim M üdürlüğüne hiyerarşik düzen içerisinde

göndereceklerdir. İlçe Milli Eğitim M üdürlükleri özürsüz olarak katılm ayanlara, ilgi yönetm eliğin d bendinin

4.m addesi gereğince yasal işlem uygulayarak, yapılan işlem sonucu hakkında İl M illi Eğitim M üdürlüğüne bilgi

vereceklerdir.

*K urs/Sem iner evrakları eğitim görevlileri tarafından bilgisayar ortam ında dol duru lacaktır(Form -2 ve Form-;

alfabetik olarak doldurulacak).

*Eğitiııı G örevlileri kurs/sem iner bitim tarihinden itibaren 3(üç)gün içinde evrakları İlçe M illi Eğitim

M üdürlüğüne teslim edecekler, İlçe Milli Eğitim M üdürlükleri de 5(beş)gün içinde evrak ve kurs/sem iner

belgelerini İl M illi Eğitim M üdürlüğüne göndereceklerdir.

*Yazı telefon zincirine verildiği için yazının tekrar dağıtımı yapılm ayacaktır.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 4891-66ed-35f6-8a00-l376 kodu ile yapılabilir. -•

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dumlupınar Mahallesi GMK. Bulvarı Yenişehir / MERSİN Bilgi İçin N.G ÜNG Ö R Ş ef

Hizmetiçi Eğitim Birimi Telefon: 0 (3 2 4 )3 2 9 14 8 1 -8 4 Dahili Tel: 250 Faks:0 (324) 327 35 1 8 - 19

E-Posta: hizm etici33@ m eb.gov.tr Elektronik Ağ: http://mersin.meb.gov.tr.


T.C.

MERSİN VALİLİĞİ

İl Müfi Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 82418910/774/2225826 28/08/2013

Konu: 2013 Mahalli Hizmetiçi Kurs ve Seminerlere

ait Eylül Ayı Kurs Onayı

VALİLİK MAKAMINA

Ugi

: Valilik Makamının 14 Kasım 2012 tarih ve 29968 sayılı onayı.

Valilik Makamının ilgi onayı gereğince; 2013 yılı Eylül ayı içerisinde İlimiz

ilçelerinde Hizmetiçi Eğitim Kurs ve seminerleri açılacaktır. Ekli listede adı geçenlerin

Eğitim Yöneticisi, Merkez Müdürü ve Eğitim Görevlisi ve kursiyer olarak görevlendirilmesi,

Eğitim görevlisi olarak görevlendirilenlere tahakkuk ettirilecek her türlü

ücretin, kadrosunun bulunduğu okul/kurum tarafından ödenmesi ve ilişik listede adı

geçenlerin kurs/seminer süresince görevli izinli sayılmaları ve kurs/seminere katılmaları

uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

Haşan GÜL

İl Milli Eğitim Müdürü

OLUR

28/08/2013

Nihat KARABİBER

Vali a

Vali Yardımcısı

EKLER :

1-Kursiyer Listesi

2-Eğitim Görevlileri

Bu belge. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Evrak teyidi http://evraksorgtj.meb.gov.tr adresinden 8516-0ab0-37da-be56-efa2 kodu ile yapılabilir.

__________________________________ _______________________ <

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dumlupınar Mahallesi GMK. Bulvan Yenişehir / M ERSİN B ilgi İçin :N.GÜNGÖR Şef.

İıısaıı Kaynakları 2 Telefon; 0 (324) 329 14 81- 84 Dahili Tel: 250 Faks: 0 (324) 327 35 18 - 19

E-Posta: hizm eiici33@ m eb.gov.tr Elektronik Ağ: http://mersin.meb.gov.tr

More magazines by this user
Similar magazines