10.07.2015 Views

1ac47851b227b2e_ek

1ac47851b227b2e_ek

1ac47851b227b2e_ek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TMMOBElektrik Mühendisleri OdasýBursa ÞubesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiElektrik-Elektronik FakültesiUludað ÜniversitesiMühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliði BölümüTÜBÝTAK


Uludað27-29BursaTURKEYKasým2014ELECO 2014ELEKTRÝK - ELEKTRONÝK - BÝLGÝSAYAR ve BÝYOMEDÝKAL MÜHENDÝSLÝÐÝSEMPOZYUMU ve SERGÝSÝTMMOBElektrik Mühendisleri OdasýBursa ÞubesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiElektrik-Elektronik FakültesiUludað ÜniversitesiMühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliði BölümüTÜBÝTAK


Uludað27-29BursaTURKEYKasým201427-29 Kasým 2014www.eleco.org.tr - eleco@emo.org.tr


‘‘Yurtta SulhCihanda Sulh’’


Uludað27-29BursaTURKEYKasým201427-29 Kasým 2014www.eleco.org.tr - eleco@emo.org.tr


BursaUludaðTURKEYÖnsöz27-29Kasým2014EMO Bursa Þubesi, Uludað Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölümü ve ÝTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi tarafýndandüzenlenen ELECO 2014: Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve BiyomedikalMühendisliði Sempozyumu ve Sergisi, 27-29 Kasým 2014 tarihleri arasýndaBursa'da gerçekleþtirilecektir.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Bursa Þubesi, 1986 yýlýndan beridönüþümlü olarak gerçekleþtirdiði Elmeksem (Bursa ElektromekanikSempozyum ve Fuarý) ile Bursa Bilgisayar ve Haberleþme Sempozyum veFuarlarýný 1999 yýlýnda birleþtirerek ELECO ismi ile düzenlemeye baþlamýþ,bu çerçeve içerisinde 1999 yýlýndan bu yana IEEE destekli sekiz uluslararasýkonferans, yedi ulusal sempozyum düzenlenmiþtir. ELECO 2014: Elektrik -Elektronik - Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliði Sempozyumu da aynýzincir içinde gerçekleþtirilecek sekizinci ulusal sempozyum olmaktadýr.Tek yýllarda uluslararasý düzeyde düzenlenmek üzere planlanan bu konferansserisi, "Electrical and Electronics Engineering Conference" kelimelerinin baþharflerinden esinlenilerek "ELECO" olarak adlandýrýlmýþtýr. Çift yýllarda ulusaldüzeyde düzenlenen sempozyumlar da ayný seri içerisinde yer aldýklarýndan,ayný isim altýnda sürdürülmüþlerdir.1999 yýlýndan bu yana ELECO Sempozyumlarýnda yürütme kurulunun üzerindedurduðu en önemli konu, gelen bildirilerin iyi bir hakem süzgecinden geçmesive belli bir kalite çizgisinin tutturulmasýdýr. Bu duyarlýlýk, ulusal ve uluslararasýkongre ve sempozyum sayýsýndaki hýzlý artýþa raðmen ödünsüz olarak devametmiþtir. ELECO 2014 sempozyumuna iletilen 229 adet bildiri, ülkemizin 71farklý üniversitesinden 255 öðretim üyesi tarafýndan 730 hakemlik yapýlarakdeðerlendirilmiþtir. Bildiri baþýna en az üç, en çok dört nitelikli deðerlendirmeve ayrýca sonuçlarýn uzman konu izleyicileri tarafýndan son deðerlendirmesiile belli bir çizginin altýnda kalan ve/veya özgün çalýþmalarý yansýtmayanbildiriler elenmiþ ve 164 adet bildirinin sempozyumda sunumuprogramlanmýþtýr. Bugüne kadar izlenen yol sonucunda ulaþýlmýþ olan bilimselkalite, saygýn uluslararasý konferanslarýn düzeyine eriþmiþ, ELECO ismi,ülkemizde adeta bir marka haline gelmiþtir. Amacýmýz, ELECO sempozyumsaygýnlýðýný ve katýlýmýný daha da arttýrmaktýr. Bu konuda tüm kiþi ve kurumlarýnönerilerine açýk olduðumuzu belirtmek isterim.164 adet araþtýrma bildirisi yanýnda devreler, elektromanyetik kirlilik, eðitimkalitesi konularýnda dört çaðrýlý bildiri ile sempozyum kapsamýzenginleþtirilmiþtir. ELECO organizasyonlarýnýn, elektrik, elektronik, bilgisayarve biyomedikal mühendisliði alanýnda üniversite ve endüstride çalýþanaraþtýrmacýlarý bir araya getirerek çalýþmalarýný sunmalarýna ve bilgialýþveriþinde bulunmalarýna yardýmcý olmak þeklinde özetlenen temel amacýnaek olarak, ilgili kiþileri çeþitli sosyal etkinlikler içerisinde tanýþýp kaynaþmasýnada destek olmayý hedeflemektedir.Elektrik, elektronik, bilgisayar ve biyomedikal mühendisliði konularýný geniþbir çatý altýnda toplamak gibi önemli bir görevi üstlenen ELECO 2014Sempozyumu'nun katýlýmcýlara ve izleyicilere yararlý olmasýný, ülkemizdekiaraþtýrmacýlarýn bu alanda bilgi alýþveriþinde bulunmasýna ve konuyla ilgilibilgi birikiminin oluþmasýna katkýda bulunmasýný dilerim. Sempozyumakatýlan ve katký sunanlara teþekkür eder, saygýlar sunarým.Prof. Dr. Özcan KALENDERLÝELECO 2014 Düzenleme ve Yürütme Kurulu Baþkaný


BursaUludaðTURKEYDüzenleme ve Yürütme Kurulu27-29Kasým2014Baþkan Özcan Kalenderli Ýstanbul Teknik ÜniversitesiBaþkan Yardýmcýsý Güneþ Yýlmaz Uludað ÜniversitesiBaþkan Yardýmcýsý Serdar Özoðuz Ýstanbul Teknik ÜniversitesiKoordinatör Remzi Çýnar EMO Bursa ÞubesiSempozyum Sekreteri Hüseyin Yeþilseven EMO Bursa ÞubesiAli OktayAydýn AkanAyten KuntmanBelgin Emre TürkayBilgin MetinCengiz GöltaþEmir BirgünErsen YýlmazFahri VatanseverGalip CanseverHakan KuntmanHüseyin YeþilUludað ÜniversitesiÝstanbul ÜniversitesiÝstanbul ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiBoðaziçi ÜniversitesiTMMOB Onur Kurulu ÜyesiEMO Bursa ÞubesiUludað ÜniversitesiUludað ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiEMO Yönetim Kurulu BaþkanýÝrfan ÞenlikEMO Yönetim Kurulu SaymanýHüseyin Önder EMO Yönetim Kurulu ÜyesiMünir Büyükyazýcý EMO Bursa ÞubesiM. Tayfun Günel Ýstanbul Teknik ÜniversitesiM. Turan Söylemez Ýstanbul Teknik ÜniversitesiNeyir Özcan Semerci Uludað ÜniversitesiOðuzhan Çiçekoðlu Boðaziçi ÜniversitesiÖzgür ÜstünÝstanbul Teknik ÜniversitesiR. Nejat Tuncay Okan ÜniversitesiSadri ÖzcanÝstanbul Teknik ÜniversitesiSait Eser Karlýk Uludað ÜniversitesiTunç AladaðlýEMO Bursa Þubesi6


BursaUludaðTURKEYTeknik Kurul27-29Kasým2014Abdurrahman Karamancýoðlu Osmangazi ÜniversitesiAcar SavacýÝzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüAhmet AltuncuDumlupýnar ÜniversitesiAhmet UçarGaziantep ÜniversitesiAli OktayUludað ÜniversitesiAlinur BüyükaksoyOkan ÜniversitesiAltuð ÝftarAnadolu ÜniversitesiArif NacaroðluGaziantep ÜniversitesiAtalay BarkanaAnadolu ÜniversitesiAvni MorgülBeykent ÜniversitesiAydýn AkanÝstanbul ÜniversitesiAydoðan ÖzdemirÝstanbul Teknik ÜniversitesiAyþen Basa ArsoyKocaeli ÜniversitesiAyten KuntmanÝstanbul ÜniversitesiBelgin Emre TürkayÝstanbul Teknik ÜniversitesiBilgin MetinBoðaziçi ÜniversitesiBülent ÖrencikÝstanbul Teknik ÜniversitesiCelal KocatepeYýldýz Teknik ÜniversitesiCem GöknarDoðuþ ÜniversitesiCoþkun SönmezÝstanbul Teknik ÜniversitesiCüneyt GüzeliþÝzmir Ekonomi ÜniversitesiDavut AkdaþBalýkesir ÜniversitesiEldar MusaUludað ÜniversitesiErdal BekiroðluAbant Ýzzet Baysal Üniversitesi7Erdem YazganHacettepe ÜniversitesiErdoðan Dilaveroðlu Uludað ÜniversitesiErgül AkçakayaDoðuþ ÜniversitesiErsen YýlmazUludað ÜniversitesiFahri VatanseverUludað ÜniversitesiFatoþ Yarman VuralOrtadoðu Teknik ÜniversitesiFýrat KaçarÝstanbul ÜniversitesiFiliz GüneþYýldýz Teknik ÜniversitesiGalip CanseverYýldýz Teknik ÜniversitesiGökhan UzgörenÝstanbul Kültür ÜniversitesiGökhan YavuzYýldýz Teknik ÜniversitesiGülay TohumoðluDokuz Eylül ÜniversitesiGüneþ YýlmazUludað ÜniversitesiGünhan DündarBoðaziçi ÜniversitesiGüven ÖnbilginOndokuz Mayýs ÜniversitesiHakan Ali ÇýrpanÝstanbul Teknik ÜniversitesiHakan KuntmanÝstanbul Teknik ÜniversitesiHaluk GörgünYýldýz Teknik ÜniversitesiHamit SerbestÇukurova ÜniversitesiÝrfan ÞenlikOndokuz Mayýs ÜniversitesiÝrfan AlanEge ÜniversitesiÝsmail KadayýfÇanakkale ÜniversitesiM. Ali Yalçýn Sakarya ÜniversitesiM. Cengiz Taplamacýoðlu Gazi Üniversitesi


BursaUludaðTURKEYTeknik Kurul27-29Kasým2014M. Kubilay Eker Balýkesir ÜniversitesiM. Tayfun Günel Ýstanbul Teknik ÜniversitesiM. Turan Söylemez Ýstanbul Teknik ÜniversitesiMehmet BayrakSakarya ÜniversitesiMehmet KurbanBilecik ÜniversitesiMetin GökaþanÝstanbul Teknik ÜniversitesiMuhteþem Tanrýöven Yýldýz Teknik ÜniversitesiMurat DoðruelMarmara ÜniversitesiMurat UzamMelikþah ÜniversitesiMustafa AlçýErciyes ÜniversitesiMustafa TemizPamukkale ÜniversitesiMüzeyyen SarýtaþGazi ÜniversitesiO. Nuri Uçan Ýstanbul Aydýn ÜniversitesiOðuzhan ÇiçekoðluBoðaziçi ÜniversitesiOsman Hilmi KoçalYalova ÜniversitesiOya KalýpsýzYýldýz Teknik ÜniversitesiÖ. Aydýn Çivi Orta Doðu Teknik ÜniversitesiÖmer UstaÝstanbul Teknik ÜniversitesiÖzcan KalenderliÝstanbul Teknik ÜniversitesiÖzgür ÜstünÝstanbul Teknik ÜniversitesiR. Nejat Tuncay Okan ÜniversitesiRecai KýlýçErciyes ÜniversitesiSait Eser KarlýkUludað ÜniversitesiSadýk KaraFatih ÜniversitesiSadri ÖzcanSerdar ÖzoðuzSema OktuðSemra F. ÖztürkSýddýk YarmanTankut YalçýnözTevfik AkgünTülay YýldýrýmUður ÇamUður YalçýnVedat TavþanoðluYasemin Kahya8Ýstanbul Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiKocaeli ÜniversitesiÝstanbul ÜniversitesiMelikþah ÜniversitesiOkan ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiDokuz Eylül ÜniversitesiUludað ÜniversitesiIþýk ÜniversitesiBoðaziçi Üniversitesi


BursaUludaðTURKEYDanýþma Kurulu27-29Kasým2014Murat KurtuluþÝsmail ÖzsumanÝsmail ZümbülMejnun Alper SoyaslanMestan GüneþMustafa GüveloðluMustafa UzelMümin CeyhanNevzat AkkaþlýOsman Aykut BaþkanSait SakaOnur DallýlarYalçýn SeymenAbdullah ÞavklýHakan TunaMehmet ÖzdaðBeyza MetinEMO Bursa ÞubesiEMO Bursa ÞubesiEMO Bursa ÞubesiEMO Bursa ÞubesiEMO Bursa ÞubesiEMO Bursa ÞubesiEMO Bursa ÞubesiEMO Bursa ÞubesiEMO Bursa ÞubesiEMO Bursa ÞubesiEMO Bursa ÞubesiEMO Bursa ÞubesiEMO Bursa ÞubesiEMO Denizli ÞubesiEMO Eskiþehir ÞubesiEMO Samsun ÞubesiEMO Ýstanbul ÞubesiEbru Akgün YalçýnÝslim ArýkanMehmet FidanHasan KaralAhmet SormazÝlhan MetinMehmet MakMahir UlutaþSeyfettin AtarAhmet AltuncuAhmet Emir DirikAli Ýhsan ÇanakoðluBahadýr HiçdurmazCelal YaþarÝsmail TekinMutlu DemirerSevim KurtulduEMO Ankara ÞubesiEMO Gaziantep ÞubesiEMO Kocaeli ÞubesiEMO Trabzon ÞubesiEMO Diyarbakýr ÞubesiEMO Antalya ÞubesiEMO Adana ÞubesiEMO Ýzmir ÞubesiEMO Mersin ÞubesiDumlupýnar ÜniversitesiUludað ÜniversitesiDumlupýnar ÜniversitesiUludað ÜniversitesiDumlupýnar ÜniversitesiUludað ÜniversitesiUludað ÜniversitesiUludað Üniversitesi10


BursaUludaðTURKEYHakemler27-29Kasým2014A. Emir DirikA. Kadir YaldýrA. Murat ÖzbayoðluA. Serdar YýlmazA. Þima Etaner-UyarAhmet AlkanAhmet AltuncuAhmet GökçenAhmet ÖzkurtAhmet SayarAlbert GüveniþAli AlkumruAli Emre PusaneAli OkatanAli OktayAli ÖzenAli TokerAli YaparAli YazýcýAli ZekiAlp KuþtepeliArif DolmaArif NacaroðluAsýf ÞabanoviçUludað ÜniversitesiPamukkale ÜniversitesiTOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiKahramanmaraþ Sütçü Ýmam ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiKahramanmaraþ Sütçü Ýmam ÜniversitesiDumlupýnar ÜniversitesiMustafa Kemal ÜniversitesiDokuz Eylül ÜniversitesiKocaeli ÜniversitesiBoðaziçi ÜniversitesiGebze Yüksek Teknoloji EnstitüsüBoðaziçi ÜniversitesiKTO Karatay ÜniversitesiUludað ÜniversitesiNuh Naci Yazgan ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiAtýlým ÜniversitesiGirne Amerikan ÜniversitesiGebze Yüksek Teknoloji EnstitüsüKocaeli ÜniversitesiGaziantep ÜniversitesiSabancý ÜniversitesiAslan ÝnanAsuman SavaþcýhabeþAtilla ÖzmenAydýn AkanAydýn KýzýlkayaAyhan ÝstanbulluAyþen Basa ArsoyAyten AtasoyAyten KuntmanBaha ÞenBanu DiriBarbaros PrevezeBekir DizdaroðluBekir Sami SazakBelgin Emre TürkayBilgin MetinBirim Balcý DemirciBirol SoysalBora AlboyacýBurak KelleciBurcu ErkmenBülent ÇakmakCaner ÖzdemirCelal YaþarYýldýz Teknik ÜniversitesiNuh Naci Yazgan ÜniversitesiKadir Has ÜniversitesiÝstanbul ÜniversitesiPamukkale ÜniversitesiBalýkesir ÜniversitesiKocaeli ÜniversitesiKaradeniz Teknik ÜniversitesiÝstanbul ÜniversitesiYýldýrým Beyazýt ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiÇankaya ÜniversitesiKaradeniz Teknik ÜniversitesiPamukkale ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiBoðaziçi ÜniversitesiOkan ÜniversitesiAtatürk ÜniversitesiKocaeli ÜniversitesiOkan ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiAtatürk ÜniversitesiMersin ÜniversitesiDumlupýnar Üniversitesi11


BursaUludaðTURKEYHakemler27-29Kasým2014Celal Zaim ÇilCengiz ÖzzaimDeniz TaþkýnEmel ÖnalEngin ÇetinEngin KaratepeEnis GünayEnver TatlýcýoðluErcan ÝzgiErdem YazganErkan AfacanErsen YýlmazErtuðrul ÇamEsin OnbaþýoðluEsin Öztürk IþýkEsra Kadýoðlu UrtiþFahri VatanseverFatma LatifoðluFeza BuzlucaFikret ÇalýþkanFiliz GüneþGalip CanseverGökhan ÇýnarGökhan ErtaþGülay TohumoðluÇankaya ÜniversitesiDumlupýnar ÜniversitesiTrakya ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiPamukkale ÜniversitesiEge ÜniversitesiErciyes ÜniversitesiÝzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüYýldýz Teknik ÜniversitesiHacettepe ÜniversitesiGazi ÜniversitesiUludað ÜniversitesiKýrýkkale ÜniversitesiYeditepe ÜniversitesiYeditepe ÜniversitesiTOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiUludað ÜniversitesiErciyes ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiGebze Yüksek Teknoloji EnstitüsüYeditepe ÜniversitesiGülden KöktürkGüneþ YýlmazGünhan DündarGüray YýlmazGürhan KüçükGüven KömürgözGüven ÖnbilginHacer Þekerci ÖzturaHakan KuntmanHakan ToraHaldun ÖzaktaþHarun ArtunerHasan KürümHasbi ÝsmailoðluHaydar KayaHerman SedefHüseyin CanbolatHüseyin EriþtiHüseyin PolatÝbrahim DeveliÝbrahim SoðukpýnarÝhsan Ömür BucakÝlker BekmezciÝlker KýlýçDokuz Eylül Üniversitesi12Ýlyas EkerDokuz Eylül ÜniversitesiUludað ÜniversitesiBoðaziçi ÜniversitesiHava Harp OkuluYeditepe ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiOndokuz Mayýs ÜniversitesiYaþar ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiAtýlým ÜniversitesiBilkent ÜniversitesiHacettepe ÜniversitesiFýrat ÜniversitesiKocaeli ÜniversitesiKaradeniz Teknik ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiMersin ÜniversitesiTunceli ÜniversitesiAnadolu ÜniversitesiErciyes ÜniversitesiGebze Yüksek Teknoloji EnstitüsüMevlana ÜniversitesiHava Harp OkuluCelal Bayar ÜniversitesiÇukurova Üniversitesi


BursaUludaðTURKEYHakemler27-29Kasým2014Ýrfan ÞenlikÝsmail Hakký TayyarÝsmail KadayýfKemal FidanboyluLale Tükenmez ErgeneM. Bülent ÖrencikM. Ertuðrul ÇelebiM. Kemal LeblebicioðluM. Kubilay EkerM. Tayfun GünelM. Tolga SakallýM. Turan SöylemezMehmed CelebiMehmet Ali EbeoðluMehmet Ali YalçýnMehmet BayrakMehmet CebeciMehmet Efe ÖzbekMehmet Emin MeralMehmet ErtuðrulMehmet Fatih ÇaðlarMehmet Hakan HocaoðluMehmet KaraköseMehmet Salih MamiþOndokuz Mayýs ÜniversitesiGebze Yüksek Teknoloji EnstitüsüÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiFatih ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiOrta Doðu Teknik ÜniversitesiBalýkesir ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiTrakya ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiAtatürk ÜniversitesiDumlupýnar ÜniversitesiSakarya ÜniversitesiSakarya ÜniversitesiFýrat ÜniversitesiAtýlým ÜniversitesiYüzüncü Yýl ÜniversitesiAtatürk ÜniversitesiSüleyman Demirel ÜniversitesiGebze Yüksek Teknoloji EnstitüsüFýrat ÜniversitesiÝnönü ÜniversitesiMehmet Sýraç ÖzerdemMehmet Süleyman ÜnlütürkMehmet Timur AydemirMehmet TümayMelih Cevdet ÝnceMelih PazarcýMesut KartalMetin HünerMetin ÖzkanMetin ÞengülMetin YazgýMetin YýldýzMitat UysalMuammer AkçayMuammer ÖzdemirMuðdeþem TanrýövenMuhammet KöksalMukden UðurMurat Can GanizMurat DoðruelMurat EgiMurat KomesliMurat LüyMurat Manguoðlu13Dicle ÜniversitesiÝzmir Ekonomi ÜniversitesiGazi ÜniversitesiÇukurova ÜniversitesiFýrat ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiOsmangazi ÜniversitesiKadir Has ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiBaþkent ÜniversitesiDoðuþ ÜniversitesiDumlupýnar ÜniversitesiOndokuz Mayýs ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiHaliç ÜniversitesiÝstanbul ÜniversitesiDoðuþ ÜniversitesiMarmara ÜniversitesiGalatasaray ÜniversitesiYaþar ÜniversitesiKýrýkkale ÜniversitesiOrta Doðu Teknik Üniversitesi


BursaUludaðTURKEYHakemler27-29Kasým2014Murat UzamMustafa AlçýMustafa BaðrýyanýkMustafa BaysalMustafa Ersel KamaþakMustafa GökMustafa ÞanverMustafa TürkmenMutlu BoztepeMübariz EminliMüþtak E. YalçýnN. Özlem ÜnverdiNadia ErdoðanNalan ÖzkurtNeslihan Serap ÞengörNeyir Özcan SemerciNihal SarýerNihan KahramanNilüfer YurtayNuran YörükerenNurettin UmurkanOðuzhan ÇiçekoðluOkan ÖzgönenelOktay ArýkanOlcay AkayMelikþah ÜniversitesiErciyes ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiÇukurova ÜniversitesiZirve ÜniversitesiErciyes ÜniversitesiEge ÜniversitesiHaliç ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiYaþar ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiUludað ÜniversitesiÝstanbul Kültür ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiSakarya ÜniversitesiKocaeli ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiBoðaziçi ÜniversitesiOndokuz Mayýs ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiDokuz Eylül Üniversitesi14Osman AbulOsman ÇerezciOsman PalamutcuoðullarýOya KalýpsýzÖmer MermerÖzcan KalenderliÖzgür Cemal ÖzerdemÖzgür ÜstünPýnar KaragözR. Nejat TuncayRadosveta SokulluRahime CeylanRamazan ÇaðlarRaþit AtaRecai KýlýçRecep YumurtacýRýfat EdizkanSaadettin AksoySabir RüstemliSadri ÖzcanSait Eser KarlýkSalih FadýlSalim KahveciSalman KurutulanSami ArýcaTOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiSakarya ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiEge ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiYakýn Doðu ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiOrta Doðu Teknik ÜniversitesiOkan ÜniversitesiEge ÜniversitesiSelçuk ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiCelal Bayar ÜniversitesiErciyes ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiOsmangazi ÜniversitesiSakarya ÜniversitesiBitlis Eren ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiUludað ÜniversitesiOsmangazi ÜniversitesiKaradeniz Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiÇukurova Üniversitesi


BursaUludaðTURKEYHakemler27-29Kasým2014Sedef KentSelami KeslerSelim ÞekerSemih BilgenSemra ÝçerSerap ÞahinSerdar ÖzoðuzSermin OnaygilSezai TokatSinan GeziciÞükrü ÖzenTaner ArsanTankut YalçýözTevfik AkgünTolga AyavTolga CanTolga YükselTolgay KaraTuncay ErcanTurgay ÝbrikçiUður ÇamUlaþ EminoðluUmut Engin AytenÜmit AygölüÝstanbul Teknik ÜniversitesiPamukkale ÜniversitesiBoðaziçi ÜniversitesiOrta Doðu Teknik ÜniversitesiErciyes ÜniversitesiÝzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüÝstanbul Teknik ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiPamukkale ÜniversitesiBilkent ÜniversitesiAkdeniz ÜniversitesiKadir Has ÜniversitesiMelikþah ÜniversitesiOkan ÜniversitesiÝzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüOrta Doðu Teknik ÜniversitesiBilecik Þeyh Edebali ÜniversitesiGaziantep ÜniversitesiYaþar ÜniversitesiÇukurova ÜniversitesiDokuz Eylül ÜniversitesiNiðde ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniveristesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiÜmit GüzV. M. Ýstemihan GençY. Murat AksoyYakup KutluYasemin KahyaYýlmaz AslanYunus Emre SelçukYücel KoçyiðitYücel YemezYüksel ÖzbayZekeriya UykanZeki OmaçZeynep AltanZeynep OrhanIþýk ÜniversitesiÝstanbul Teknik ÜniversitesiÇukurova ÜniversitesiMustafa Kemal ÜniversitesiBoðaziçi ÜniversitesiDumlupýnar ÜniversitesiYýldýz Teknik ÜniversitesiCelal Bayar ÜniversitesiKoç ÜniversitesiSelçuk ÜniversitesiDoðuþ ÜniversitesiTunceli ÜniversitesiBeykent ÜniversitesiFatih Üniversitesi15


BursaUludaðTURKEYSempozyum YeriBursa Uludað’ýn eteklerinde kurulan ve Osmanlý Ýmparatorluðu’nun ilk baþkentliðini yapan þehirdir. Þehir yeþillikler ile kaplýdýr.Kaplýca turizmi, tekstil, otomotiv sanayii ve ipekçilikte geçmiþten günümüze kadar önemli bir merkez olmuþtur. UludaðTürkiye’nin en ünlü kayak merkezi olup yýlýn her dönemi ziyaret edilebilir. Þehirde bulunan bir çok otel ulusal ve uluslarasýtoplantýlara ev sahipliði yapar. Osmanlý döneminden kalma eski evler kapalý çarþý, camiler ve müzeler þehrin kültürel miraslarýdýr.27-29Kasým2014ÝþleyiþKatýlýmcýlar kayýt masasýndan sempozyum iþleyiþi hakkýnda bilgi alabilirler.SergiSempozyum sýrasýnda sektörde ilgili ürünlerin sergilenmesi devam edecektir. Sergi sempozyum alanýnda yer alacaktýr.Sosyal EtkinliklerSempozyum katýlýmcýlarýn Bursa ve çevresindeki kültürel faaliyetler gerçekleþtirebilmeleri için ELECO Sempozyum programýdahilinde sosyal geziler düzenlenecektir. Katýlýmcýlar sosyal etkinlikler hakkýnda bilgileri kayýt masasýndan alabilirler.16


27 Kasým 2014, PerþembeBursaUludaðTURKEYELECO 2014 KONFERANS PROGRAMI27-29Kasým2014Saat09:0010:1510:1510:4510:4511:15ELECO’2014 Açýlýþ TöreniBursa Akademik Odalar Birliði Yerleþkesi (BAOB)Çay - Kahve ArasýAçýlýþ SunumuSempozyuma KayýtÇaðrýlý BildiriEMO Bilimsel DergiA. Hamit SERBESTÇukurova Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölümü11:1512:3012:3013:3013:3014:00Öðle YemeðiÇaðrýlý BildiriMaxwell Denklemlerinden Devreler Teorisine Yeni Bir BakýþVedat TAVÞANOÐLUIþýk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliði BölümüÇaðrýlý BildiriBaþarýlý Ürün Geliþtirme Ýçin Gereken Temel Beceriler: MÜDEK Program ÇýktýlarýA. Erbil PAYZINMühendislik Eðitim Programlarýný Deðerlendirme ve Akreditasyon Derneði (MÜDEK)BAOB (Bursa Akademik Odalar Birliði Yerleþkesi)17


27 Kasým 2014, PerþembeBursaUludaðTURKEYELECO 2014 KONFERANS PROGRAMI27-29Kasým2014Saat14:0014:3014:3014:5014:5016:3016:3016:50Çay - Kahve ArasýÇEKÝRGEOturum A1Elektrik Makinalarý - 1Çay - Kahve ArasýOturum A2Elektrik Makinalarý - 2Çaðrýlý BildiriBaz Ýstasyonlarý Nerelere ve Nasýl Kurulmalýdýr?Osman ÇEREZCÝ 1 , S. Selim ÞEKER 21 Sakarya Üniversitesi, 2 Boðaziçi ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliði BölümüTÝRÝLYE CUMALIKIZIK ÝZNÝKOturum C1ElektronikOturum B1Elektromanyetik Alanlar veMikrodalga Tekniði, Antenler vePropagasyon – 1Oturum B2Elektromanyetik Alanlar veMikrodalga Tekniði, Antenlerve Propagasyon – 2Oturum C2Kontrol ve OtomasyonOturum D1Bilgisayar Yazýlým, Donanýmve Uygulamalarý - 1Oturum D2Bilgisayar Yazýlým, Donanýmve Uygulamalarý - 219:3020:30ELECO’2014 Kokteyl PartisiBursa Akademik Odalar Birliði Yerleþkesi (BAOB)BAOB (Bursa Akademik Odalar Birliði Yerleþkesi)18


28 Kasým 2014, CumaBursaUludaðTURKEYELECO 2014 KONFERANS PROGRAMI27-29Kasým2014Saat09:0010:4010:4011:0011:0012:40ÇEKÝRGEOturum A3Enerji Üretim,Ýletim ve DaðýtýmýÇay - Kahve ArasýOturum A4Enerji Kalitesi ve VerimliliðiTÝRÝLYE CUMALIKIZIK ÝZNÝKOturum C3Güç Elektroniði- 1Oturum B3Devreler ve SistemlerOturum B4Haberleþme Tekniðive SistemleriOturum C4Güç Elektroniði- 2Oturum D3Bilgisayar Yazýlým, Donanýmve Uygulamalarý - 3Oturum D4Bilgisayar Yazýlým, Donanýmve Uygulamalarý - 412:4014:00Öðle Yemeði14:0018:00Sosyal Etkinlikler- TÝRÝLYE gezisi- Gölyazý gezisi- Cumalýkýzýk Köyü gezisi- Bursa þehir turuBAOB (Bursa Akademik Odalar Birliði Yerleþkesi)19


29 Kasým 2014, CumartesiBursaUludaðTURKEYELECO 2014 KONFERANS PROGRAMI27-29Kasým2014Saat09:0010:4010:4011:0011:0012:4012:4014:0014:0015:4015:4016:0016:0017:4018:0018:30ÇEKÝRGEOturum A5Elektriksel Malzemeler veYüksek Gerilim TekniðiÇay - Kahve ArasýÖðle Yemeði---Oturum A6Yenilenebilir EnerjiKaynaklarý - 1Çay - Kahve ArasýOturum A7Yenilenebilir EnerjiKaynaklarý - 2ELECO’2014 Kapanýþ OturumuTÝRÝLYE CUMALIKIZIK ÝZNÝKOturum C5Akýllý Sistem UygulamalarýOturum B5Opto Elektronik / AydýnlatmaÇaðrýlý BildiriTÜBÝTAK ARDEB DestekProgramlarýTÜBÝTAK EEEAGOturum B6Biyomedikal /Mekatronik ve Robot BilimiOturum B7BiyomedikalBAOB (Bursa Akademik Odalar Birliði Yerleþkesi)20---Oturum C6Ýþaret ÝþlemeOturum C7Ýþaret Ýþleme /Algýlayýcýlar,Dönüþtürücüler ve ÖlçmeOturum P1Aydýnlatma / Yenilenebilir EnerjiKaynaklarý / Enerji Kalitesi ve Verimliliði/ Elektrik Makinalarý / Güç ElektroniðiOturum P2Elektromagnetik Alanlar /Haberleþme Sistemleri /Ýþaret Ýþleme / BiyomedikalOturum P3Bilgisayar Yazýlýmý veUygulamalarýOturum P4Kontrol ve Otomasyon / Akýllý SistemUygulamalarý / Devreler ve Sistemler


BursaUludaðTURKEYÇEKÝRGEOturum A1Elektrik Makinalarý - 127 Kasým 2014, Perþembe14:50 - 16:30Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Güven ÖNBÝLGÝN,Ondokuz Mayýs Üniversitesi, SamsunTÝRÝLYEOturum B1Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniði,Antenler ve Propagasyon - 127 Kasým 2014, Perþembe14:50 - 16:30Oturum Baþkaný: Doç. Dr. A. Erbil PAYZIN, MÜDEK, Ýstanbul27-29Kasým201456. Sürekli Mýknatýslý Senkron Motorun Minimum Kayýp KontrolüHüseyin Erdoðan 1 , Bilal Gümüþ 1 , Mehmet Özdemir 21Dicle Üniversitesi, 2 Fýrat Üniversitesi184.Sürekli Mýknatýslý Senkron Motorun Ýkinci Dereceden Kayan KipGözlemleyici ile Sensörsüz KontrolüFuat Kýlýç, Feriha Erfan KuyumcuKocaeli Üniversitesi217. 36-Oluk/12-Kutuplu Sürekli Mýknatýslý Senkron Motorun PerformansýnaMýknatýs Korozyonunun EtkisiYücel Demir 1 , Barýþ Tuðrul Ertuðrul 2 , Eyyüp Sincar 2 , Metin Aydýn 31MDS Motor Ltd., 2 ASELSAN A.Þ., 3 Kocaeli Üniversitesi151. Rotor Oluk Þekillerinin Asenkron Motor Performansýna EtkileriEfe Ünlükaya 1 , Asým Gökhan Yetgin 1 , Ali Ýhsan Çanakoðlu 1 , Mustafa Turan 21Dumlupýnar Üniversitesi, 2 Sakarya Üniversitesi220. Davlumbazlarda Kullanýlan Tek Fazlý Sürekli Kondansatörlü AsenkronMotor AnaliziUður Emre Doðru, Nezih Gökhan Özçelik, Lale T. ErgeneÝstanbul Teknik Üniversitesi20. Dielektrik Rezonatör Halka Ýstifleri ile Yüklenen Monopol Antenin UltraGeniþ Bant Ýçin TasarýmýCengiz ÖzzaimDumlupýnar Üniversitesi109. Açýk Halka Rezonatörler Kullanýlarak Üç Bantlý Mikroþerit Bant DurduranFiltre TasarýmýCeyhun Karpuz 1 , Murat Emür 1 , Ahmet Özek 1 , Ali Kürþad Görür 21Pamukkale Üniversitesi, 2 Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi182. Ýndüktif Yüklemeli Mikroþerit Kare Halka Rezonatörler KullanýlarakMikrodalga Frekans Çiftleyici Tasarýmý ve Çift-Band UygulamalarýPýnar Özdemir 1 , Ali Kürþad Görür 2 , Ceyhun Karpuz 11Pamukkale Üniversitesi, 2 Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi35. Dairesel Anten Dizilerinin Genetik Algoritma ile TasarýmýBanu Özen 1 , Erkan Afacan 21Orman Genel Müdürlüðü, 2 Gazi Üniversitesi112. Yüksek Kazançlý ve Dairesel Polarizasyonlu Mikroþerit Yakýnlýk KuplajAnten Dizisi Kullanýlan Bir Telemetri Sisteminin Tasarýmý ve ÜretimiCeyhan Türkmen, Umut Onuþ, Mustafa SeçmenYaþar Üniversitesi21


BursaUludaðTURKEYCUMALIKIZIKOturum C1Elektronik27 Kasým 2014, Perþembe14:50 - 16:30Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Hakan KUNTMAN,Ýstanbul Teknik Üniversitesi, ÝstanbulÝZNÝKOturum D1Bilgisayar Yazýlýmý, Donanýmý ve Uygulamalarý - 127 Kasým 2014, Perþembe14:50 - 16:30Oturum Baþkaný: Doç. Dr. Fahri VATANSEVER,Uludað Üniversitesi, Bursa27-29Kasým201469.Çeþitli Toplama Devrelerinin FPGA Üzerinde Performans AnaliziOlcay Kurt, Uður ÇiniTrakya Üniversitesi167. Elektriksel Sabit Yorma Kaynaklý MOSFET Kapasite DeðiþimlerininAnalog Uygulamalara EtkileriHatice Gül Sezgin 1 , Yasin Özçelep 21Bartýn Üniversitesi, 2 Ýstanbul Üniversitesi82. Sadece MOS Tekniði ile Geliþtirilmiþ Yüksek Performanslý KurgulanabilirSüzgeç TasarýmýErsin Alaybeyoðlu, Hakan KuntmanÝstanbul Teknik Üniversitesi94. Yüksek Dinamik Aralýklý, Si-Ge Transistorlu, 8-11 GHz Simetrik SürümlüB Sýnýfý KuvvetlendiriciHilal Hilye Canbey, Osman PalamutçuoðullarýÝstanbul Teknik Üniversitesi66. Düþük Maliyetli 802.11 Kablosuz Að DinleyiciYusuf Türk, Sezer Gören, Onur DemirYeditepe Üniversitesi98. Bulut-Vekil Sunucu ve Tabletler Arasýnda Veri Senkronizasyonu Ýçin RTTKullanarak Farklý Kümeleme Metodlarýnýn DeðerlendirilmesiSüleyman Eken, Fidan Kaya, Ahmet Güngör, Ahmet Sayar, Adnan Kavak,Suhap ÞahinKocaeli Üniversitesi72. RF Tabanlý Durum Kontrol Özelliðine Sahip LCD GöstergeSalih Fadýl, Ali Ozan Kutlu, Çiler SapmazEskiþehir Osmangazi Üniversitesi99. Mikrodenetleyici Tabanlý Bir PLC Ýçin Programlama Arayüzü GeliþtirilmesiSerhat Kýlýçarslan, Gökhan GelenGaziosmanpaþa Üniversitesi177. Anahtarlamalý Nano Dizinler ile Lojik Devre Tasarýmý ve BoyutOptimizasyonuMuhammed Ceylan Morgül, Mustafa AltunÝstanbul Teknik Üniversitesi22


BursaUludaðTURKEYÇEKÝRGEOturum A2Elektrik Makinalarý - 227 Kasým 2014, Perþembe16:50 - 18:30Oturum Baþkaný: Doç. Dr. Lale TÜKENMEZ ERGENE,Ýstanbul Teknik Üniversitesi, ÝstanbulTÝRÝLYEOturum B2Elektromagnetik Alanlar ve MikrodalgaTekniði, Antenler ve Propagasyon - 227 Kasým 2014, Perþembe16:50 - 18:30Oturum Baþkaný: Prof. Dr. S. Selim ÞEKER,Boðaziçi Üniversitesi, Ýstanbul27-29Kasým2014237. Dýþ Rotorlu, Fýrçasýz Elektrikli Bisiklet Motoru Tasarýmý ve DeneyselDoðrulamasýOðuzhan Ocak 1 , Dilan Yýlmaz 1 , Melike Aydýn 2 , Metin Aydýn 31Akým Metal San. ve Tic. A.Þ., 2 MDS Motor Tasarým Ltd, 3 Kocaeli Üniversitesi257. Fýrçasýz Doðru Akým Motorlarýnda Alan Zayýflatma AlgoritmasýnýnGeliþtirilmesi ve UygulanmasýÖzgür Üstün 1 , R. Nejat Tuncay 2 , Ö. Cihan Kývanç 2 , Bekir Fincan 1 ,Gürkan Tosun 31Ýstanbul Teknik Üniversitesi, 2Okan Üniversitesi, 3Mekatro MekatronikSistemler Araþtýrma Geliþtirme Tic. ve San. Ltd. Þti.254. Seri Köprü Doðrultuculu Sýðaç Özuyartýmlý Asenkron/Senkron GeneratörOnur Copçuoðlu 1 , Güven Önbilgin 2 , Ýrfan Þenlik 21Ýltek Enerji Yatýrým San. ve Tic. A.Þ., 2 Ondokuz Mayýs Üniversitesi245. Modüler Bantlý Taþýyýcý Bir Sistem Tasarýmý ve Bant Hýzýnýn Evirici Düzeniile KontrolüAhmet Yasin Yeksan, Derya Ahmet Kocabaþ, Ahmet Kubilay AtalayÝstanbul Teknik Üniversitesi248. Transformatörde Kýsa Devre KuvvetleriSerhat Güneri, Güven Kömürgöz, Tayfun GündoðduÝstanbul Teknik Üniversitesi2370. Doppler Radarý ile Yüksek Baþarýmlý Hýz Tespiti Ýçin Optimizasyon TemelliYeni Bir AlgoritmaOkyanus Tulgar, Ahmet Arif ErginGebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü73. Hava, Deniz ve Kara Platformlarýnýn Takibi Ýçin Yeni Bir Radar AlgoritmasýÖmer Kip 1 , Özgür Sütçüoðlu 1 , Okyanus Tulgar 2 , Kadir Durgut 21GATE Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ., 2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü235. Ýnce Tabakalý Dar-Dual Bant Frekans Seçici Yüzey TasarýmýSibel Ünaldý 1 , Gonca Çakýr 2 , Sibel Çimen 2 , Umut Engin Ayten 31Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi, 2 Kocaeli Üniversitesi, 3 Yýldýz TeknikÜniversitesi192. Ateþböceði Algoritmasý ile Mikrodalga Transistör PerformansKarakterizasyonuMehmet Ali Belen, Mustafa Alýcý, Aykut Çor, Filiz GüneþYýldýz Teknik Üniversitesi242. Tümdevrelerin Elektromanyetik Yayýnýmý Ýçin Yakýn Alan ölçümleriMuhammed Emin Baþak, Ayten KuntmanÝstanbul Üniversitesi


BursaUludaðTURKEYCUMALIKIZIKOturum C2Kontrol ve Otomasyon27 Kasým 2014, Perþembe16:50 - 18:30Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Galip CANSEVER,Yýldýz Teknik Üniversitesi, ÝstanbulÝZNÝKOturum D2Bilgisayar Yazýlýmý, Donanýmý ve Uygulamalarý - 227 Kasým 2014, Perþembe16:50 - 18:30Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Oya KALIPSIZ,Yýldýz Teknik Üniversitesi, Ýstanbul27-29Kasým201418. Kapalý Çevrim Kontrol Sisteminin Kararlýlýðýný Garantileyen Veriye BaðýmlýPID Kontrolör TasarýmýSavaþ Þahin 1 , Cüneyt Güzeliþ 21Ýzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2 Ýzmir Ekonomi Üniversitesi44. Sualtý Deney Platformu Ýçin Kontrol Kartý TasarýmýAhmet Furkan Ergan, Serhat Yýlmaz, Mehmet YakutKocaeli Üniversitesi55. Kalman Filtresi ile LQR ve PI Denetleyicilerin DC Motor SistemineUygulanmasýYusuf Muratoðlu, Alkan AlkayaMersin Üniversitesi219. Zaman Gecikmeli Isýl Sürecin Gerçek Zamanlý Tanýlanmasý ve Kontrolü:Deneysel UygulamaNecdet Sinan Özbek 1 , Ýlyas Eker 21Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2 Çukurova Üniversitesi198. Video Tabanlý Uykulu Sürücü Algýlama SistemiSedat Golgiyaz 1 , Adnan Fatih Kocamaz 2 , Fatih Okumuþ 21Bingöl Üniversitesi, 2 Ýnönü Üniversitesi122. Metin Sýnýflandýrma Ýçin Yeni bir Eðitimsiz Anlamsal Özellik SeçimiYöntemiMelike Tutkan, Murat Can Ganiz, Selim AkyokuþDoðuþ Üniversitesi135. Gerçek Nesnelerin RGB Görüntüleri Üzerine Nokta BulutlarýnýnUyarlanmasýErdal Özbay, Ahmet ÇýnarFýrat Üniversitesi156. Suç Veri Madenciliði Yardýmýyla Hýrsýzlýk Suçlarý Hakkýnda Kural ÇýkarýmýHidayet Takçý 1 , Þengül Hayta 21Cumhuriyet Üniversitesi, 2 Haliç Üniversitesi158. Doðrusal Genetik Programlama Algoritmasýnýn Paralel MimariyeUyarlanmasý Ýçin Yeni Bir Model ÖnerimiÖzgür Aksu, Adem KalýnlýErciyes Üniversitesi77. Çevik Süreç ile Model Tabanlý Yazýlým GeliþtirmeGürkan Alpaslan, Oya KalýpsýzYýldýz Teknik Üniversitesi24


BursaUludaðTURKEYÇEKÝRGEOturum A3Enerji Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý28 Kasým 2014, Cuma09:00 - 10:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Belgin EMRE TÜRKAY,Ýstanbul Teknik Üniversitesi, ÝstanbulTÝRÝLYEOturum B3Devreler ve Sistemler28 Kasým 2014, Cuma09:00 - 10:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Vedat TAVÞANOÐLU,Iþýk Üniversitesi, Ýstanbul27-29Kasým201481. Mevcut Endüstriyel Elektrik Tesislerinde Kýsa Devre AkýmlarýnýnDüþürülmesiSelahattin KüçükTÜPRAÞ-Ýzmit Rafinerisi139. Elektromanyetizm Algoritmasý ile Radyal Þebekelerde Ters ZamanlýYönsüz Selektif Aþýrý Akým Röle KoordinasyonuBarýþ GürsuTEÝAÞ75. Daðýtýlmýþ Üretim ile Ýstemli Ada ÇalýþmaMelih Cansever, Ayþen Basa ArsoyKocaeli Üniversitesi159. Yapay Sinir Aðý Kullanýlarak Kýsa Dönem Elektrik Yükü TahminiHakan Var, Belgin Emre TürkayÝstanbul Teknik Üniversitesi58. Ýstanbul Ýli Avrupa Yakasý Ýçin Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Yük TahminiSibel Örün, Canan KaratekinÝstanbul Teknik Üniversitesi2. Eþit Uzunlukta Hat Parçalarý Kullanarak Geniþbant Uyumlaþtýrýcý TasarýmýMetin ÞengülKadir Has Üniversitesi34. PV Hücre Simülasyonunda MATLAB Simulink ve GUI Arayüzü KullanýmýVeli Türkmenoðlu, Fatih GüngörOrdu Üniversitesi40. iTLB Güvenirliðinden Kaynaklanan Performans Kaybýnýn AzaltýlmasýÝsmail KadayýfÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi60. Mikroiþlemci Tabanlý Bir Sisteme Hata Enjekte Etme Yöntemi Geliþtirilmesive Hata Tespit Mekanizmasýnýn GerçeklenmesiBuse Ustaoðlu, Berna ÖrsÝstanbul Teknik Üniversitesi93. Çok Geniþ Bant Uygulamalarý Ýçin Darbe Üreteci TasarýmýAhmet Yýldýrým, Ercan YaldýzSelçuk Üniversitesi25


BursaUludaðTURKEYCUMALIKIZIKOturum C3Güç Elektroniði - 128 Kasým 2014, Cuma09:00 - 10:40Oturum Baþkaný: Doç. Dr. Özgür ÜSTÜN,Ýstanbul Teknik Üniversitesi, ÝstanbulÝZNÝKOturum D3Bilgisayar Yazýlýmý, Donanýmý ve Uygulamalarý - 328 Kasým 2014, Cuma09:00 - 10:40Oturum Baþkaný: Doç. Dr. Bilgin METÝN,Boðaziçi Üniversitesi, Ýstanbul27-29Kasým201485. DC-DC Dönüþtürücülerde Kullanýlan Yumuþak Anahtarlama YöntemlerininKarþýlaþtýrýlmasýYakup Þahin, Ýsmail Aksoy, Naim Süleyman TýnðYýldýz Teknik Üniversitesi32. DA-DA Dönüþtürücülerin Maksimum Güç Noktasý Ýzleme SistemlerindeKullanýmýMustafa Engin Baþoðlu, Bekir ÇakýrKocaeli Üniversitesi39. AC-DC Dönüþtürücü Tabanlý Güç Faktörü Düzeltme Devresi Tasarýmý veUygulamasýErgin Þahin, Onur Büyükkatýrcý, Burak AkýnYýldýz Teknik Üniversitesi241. Modüler Çok Seviyeli Dönüþtürücülerde Taþýyýcý Temelli DGM ileAnahtarlama ve Kondansatör Gerilimi Dengeleme YöntemleriBarýþ Çiftçi, Feyzullah Ertürk, Ahmet Masum HavaOrta Doðu Teknik Üniversitesi243. Modüler Çok Seviyeli Dönüþtürücülerin KontrolüFeyzullah Ertürk, Barýþ Çiftçi, Ahmet Masum HavaOrta Doðu Teknik Üniversitesi16. Hadoop ile Kaos Temelli FCW Optimizasyon Algoritmasýnýn AnaliziGüngör Yýldýrým, Galip Aydýn, Hasan Alli, Yetkin TatarFýrat Üniversitesi168. Lorenz ve Rössler Tabanlý Farksal Geliþim Algoritmalarýnýn KarþýlaþtýrmasýMehmet Eser, Uður YüzgeçBilecik Þeyh Edebali Üniversitesi57. HCS12 EmumiS: Sanal HCS12 Geliþtirme AracýHüseyin Ulutaþ, Alp Arslan BayrakçýGebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü136. Kuantum Devre Sentezi ve Optimizasyonu Ýçin Verimli Bir AlgoritmaÖmercan Susam, Mustafa AltunÝstanbul Teknik Üniversitesi170. Stokastik Hesaplamada Hata Oranlarýný Azaltmak Ýçin Rastgele BitKarýþtýrma YöntemiSerter Yavuz, Mustafa AltunÝstanbul Teknik Üniversitesi26


BursaUludaðTURKEYÇEKÝRGEOturum A4Enerji Kalitesi ve Verimliliði28 Kasým 2014, Cuma11:00 - 12:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Okan ÖZGÖNENEL,Ondokuz Mayýs Üniversitesi, SamsunTÝRÝLYEOturum B4Haberleþme Tekniði ve Sistemleri28 Kasým 2014, Cuma11:00 - 12:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Güneþ YILMAZ,Uludað Üniversitesi, Bursa27-29Kasým201410. PLC ile Farklý Algoritmalar Kullanýlarak Statik Reaktif Güç KompanzasyonuYalçýn Doðrul, Yýlmaz AslanDumlupýnar Üniversitesi64. Güç Sistemlerinde Aktif Güç Kaybýnýn OptimizasyonuVolkan Yamaçlý, Kadir AbacýMersin Üniversitesi194. Üç Bölgeli bir Güç Sisteminde Yük-Frekans Kontrolü Ýçin Yapay SinirAðlarý Tabanlý Bir Kontrolör TasarýmýVolkan Yamaçlý, Kadir Abacý, Zafer ÖzerMersin Üniversitesi91. Harmonik Bozunum Kompanzasyonu Ýçin Melez ve Çift Ayarlý Pasif GüçFiltresi Tasarýmý ve Performans AnaliziÖ. Fatih Keçecioðlu 1 , Hakan Açýkgöz 2 , Mustafa Þekkeli 11Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, 2 Kilis 7 Aralýk Üniversitesi244. Mikroþebekelerde Yakýt Sarfiyatýnýn ve Karbon Emisyonunun AzaltýlmasýBora Semiz, Mustafa BaysalYýldýz Teknik Üniversitesi65. Serpiþtirme Bölmeli çoklu Eriþim Sistemlerinin Nakagami-m SönümlüKanallardaki PerformansýMehmet Bilim, Nuri Kapucu, Ýbrahim DeveliErciyes Üniversitesi126. Birincil Kullanýcý Trafiði Ýçeren Biliþsel Radyolarda Kanal DurumununTahmini Ýçin Yeni Bir YöntemTimur Düzenli, Olcay AkayDokuz Eylül Üniversitesi231. Ayrýk Harmoni Arama Algoritmasý kullanýlarak Tepe Gücü/ OrtalamaGüç Oranýnýn DüþürülmesiYüksel Tokur Bozkurt 1 , Necmi Taþpýnar 21Gaziantep Üniversitesi, 2 Erciyes Üniversitesi233. Karasal, Hava ve Uzay Tabanlý Haberleþme Sistemleri ArasýndakiGiriþimin Minimizasyonu Ýçin Optimizasyon YaklaþýmýCihan Aydýn, Tayfun GünelÝstanbul Teknik Üniversitesi30. Bragg ve Çirpli Aynalý Tek Parça Yarýiletken LazerlerÇaðlar Duman, Bülent ÇakmakAtatürk Üniversitesi27


BursaUludaðTURKEYCUMALIKIZIKOturum C4Güç Elektroniði - 228 Kasým 2014, Cuma11:00 - 12:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Nejat TUNCAY,Okan Üniversitesi, ÝstanbulÝZNÝKOturum D4Bilgisayar Yazýlýmý, Donanýmý ve Uygulamalarý - 428 Kasým 2014, Cuma11:00 - 12:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Oðuzhan ÇÝÇEKOÐLU,Türk-Alman Üniversitesi, Ýstanbul27-29Kasým2014114. 5 kW Trafolu Tek Faz Kýsa Devre Korumalý Ýnverter Tasarýmý,Esra Erdem 1 , Sinan Kývrak 21Pamukkale Üniversitesi, 2 Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi250. Bir Fazlý Akým Zorlamalý Þebeke Komütasyonlu EviriciMurat Ünlü, Sabri Çamur, Ersoy Beþer, Birol ArifoðluKocaeli Üniversitesi152. Çok Seviyeli Evirici Tabanlý Paralel Aktif Güç Filtresi Ýçin GeliþtirilenDenetim AlgoritmasýKorhan Karaarslan, Birol Arifoðlu, Ersoy Beþer, Sabri ÇamurKocaeli Üniversitesi238. Asimetrik Beslemeli Eviricilerde Besleme Gerilim Seviyeleri Ýçin FibonacciSayýlarýnýn KullanýlmasýAbdülvehhab Kazdaloðlu, Bekir ÇakýrKocaeli Üniversitesi246. Anahtarlamalý Relüktans Motorlarda Sürücü DevrelerininKarþýlaþtýrýlmasýBurcu Durak, Ahmet Yasin Yeksan, Lale T. ErgeneÝstanbul Teknik Üniversitesi25. Sahte Baz Ýstasyonu Saldýrý Tespit AlgoritmasýÖmer Faruk Çelik, Refik SametAnkara Üniversitesi43. Mean Shift ve Gaussian Filtre ile Gölge TespitiYunus Santur 1 , Haluk Dilmen 1 , Semiha Makinist 2 , Muhammed Fatih Talu 11Ýnönü Üniversitesi, 2 Fýrat Teknopark47. Renk Tutarlýlýk Vektörü Kullanýlarak Jpeg Görüntüler Üzerinde SahtecilikTespiti YapýlmasýEmre Gürbüz 1 , Güzin Ulutaþ 2 , Mustafa Ulutaþ 21Gaziosmanpaþa Üniversitesi, 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi96. Fatih Projesinde Proxy Sunucunun Doðru Konumlandýrýldýðýnýn KontrolEdilmesi ve Tabletlerinin Yerini Tespit Ýçin Bir MetotSüleyman Eken, Fidan Kaya, Kerem Çomak, Ahmet Sayar, Adnan Kavak,Suhap ÞahinKocaeli Üniversitesi251. Yaya Parekete Hesabýnda Kullanýlan Adým Tespit ve Adým UzunluðuTahmin Yöntemlerinin Bir DeðerlendirmesiLevent Bayýndýr, Iþýl KarabeyAtatürk Üniversitesi28


BursaUludaðTURKEYÇEKÝRGEOturum A5Yüksek Gerilim Tekniði ve Elektriksel Malzemeler29 Kasým 2014, Cumartesi09:00 - 10:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Ayten KUNTMAN,Ýstanbul Üniversitesi, ÝstanbulTÝRÝLYEOturum B5Opto Elektronik / Aydýnlatma29 Kasým 2014, Cumartesi09:00 - 10:40Oturum Baþkanlarý: Yrd. Doç. Dr. N. Özlem ÜNVERDÝ,Yýldýz Teknik Üniversitesi, ÝstanbulYrd. Doç. Dr. Canan ZOBÝ KARATEKÝN,Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Ýstanbul27-29Kasým2014226. Çok Düþük Frekanslý Yüksek Gerilim Üretilmesi ve KontrolüUður Aktepe, Mehmet Aykut Solak, Emel Önal, Özcan KalenderliÝstanbul Teknik Üniversitesi120. Döner Atlama Aralýklý Tesla Bobini TasarýmýOktay Tuna Bediz, Aytuð Font, Özcan KalenderliÝstanbul Teknik Üniversitesi123. Güç Transformatörleri Arýzalarýnýn Yaðda çözünmüþ Gaz AnaliziyleTanýlanmasýSelim Köroðlu 1 , Akif Demirçalý 1 , Mustafa Yýldýz 2 , Merve Ece Çalý 1 , GamzeMýhcý 11Pamukkale Üniversitesi, 2 TEÝAÞ, 21. Ýletim Tesis ve Ýþletme Grup Müdürlüðü189. Ortam Koþullarýnýn Yeraltý Kablolarýnýn Sýcaklýðý ve Akým Taþýma KapasitesiÜzerindeki EtkisiBarýþ Küçükaydýn, Oktay ArýkanYýldýz Teknik Üniversitesi124. Darbeli Elektrik Alan Uygulamasýnýn Sývý Gýdalarýn PastörizasyonundaKullanýmýHalil Ýbrahim Kaký, Batýkan Balkan, Merve Akar, Aytuð Font, FundaKarbancýoðlu Güler, Özcan KalenderliÝstanbul Teknik Üniversitesi29208. Optik Modülatörlerin Analizi ve UygulamalarýGizem Pekküçük, Ýbrahim Uzar, N. Özlem ÜnverdiYýldýz Teknik Üniversitesi210. Optik Kuvvetlendiriciler ve UygulamalarýGizem Pekküçük, Ýbrahim Uzar, N. Özlem ÜnverdiYýldýz Teknik Üniversitesi214. FTTX Teknolojisi ve UygulamalarýÝbrahim Uzar, N. Özlem ÜnverdiYýldýz Teknik Üniversitesi137. Ýstanbul Halit Ulukurt Tünelinde Eþik Parýltý Deðeri ve Fren MesafesineGöre LED Armatür ile Aydýnlatma TasarýmýFurkan Çelebi 1 , Canan Karatekin 21ÝSBAK Ýstanbul Ulaþým Haberleþme ve Güvenlik Teknolojileri A.Þ., 2 ÝstanbulTeknik Üniversitesi23. Karma Aydýnlatma Türü ve Ýç Mekân Rengi Ýliþkisinin Ekonomi veErgonomi Baþlýðý Altýnda ÝncelenmesiYüksel Oðuz 1 , Mustafa Þahin 2 , Fuat Büyüktümtürk 31Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2 Erzincan Üniversitesi, 3 Marmara Üniversitesi


BursaUludaðTURKEYCUMALIKIZIKOturum C5Akýllý Sistem Uygulamalarý29 Kasým 2014, Cumartesi09:00 - 10:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Tülay YILDIRIM,Yýldýz Teknik Üniversitesi, Ýstanbul27-29Kasým20148. Örneklemeli K-ortalama AlgoritmasýMehmet Fatih AmasyalýYýldýz Teknik Üniversitesi49. Sürücüsüz Araç Trafiði ile Sürücü Davranýþý Ýyileþtirmeye Yönelik Bir Oyun: OKANOMKutay Ata Þen, Kader Nikbay, B. Tevfik AkgünOkan Üniversitesi83. Yeni Nesil Topçu Silahlarý Ýçin Benzetime Dayalý Hýzlý Bir Atýþ Kontrol Hesaplama YöntemiFatih Geridönmez, Tuðrul AdýgüzelTÜBiTAK SAGE203. DNA Dizilimlerinin Sýnýflandýrýlmasýnda Karar Aðacý Algoritmalarýnýn KarþýlaþtýrýlmasýBihter Daþ 1 , Ýbrahim Türkoðlu 21Fýrat Üniversitesi, 2 Bingöl Üniversitesi187. RF Enerji Toplayýcý Devre ve SistemlerMehmet Ali Belen, Mehmet Muhittin MaçYýldýz Teknik Üniversitesi-Radarcomm30


BursaUludaðTURKEYÝZNÝKOturum P1Aydýnlatma / Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý /Enerji Kalitesi ve Verimliliði / Elektrik Makinalarý / Güç Elektroniði29 Kasým 2014, Cumartesi09:00 - 10:40Oturum Baþkaný: Yrd. Doç. Dr. Muammer ÖZDEMÝR,Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Samsun27-29Kasým2014186. Seri Baðlantýlý LED Armatürlerinde Senkron DC-DC DönüþtürücüKullanýlarak Iþýk Þiddeti KontrolüBarýþ Pirci, Mehmet Zeki Bilgin, Tarýk ErfidanKocaeli Üniversitesi255. Deþarj Lambalarýnda Lamba-Balast Uyumluluðunun Regresyon YaklaþýmýKullanýlarak AnaliziNazým Ýmal 1 , Nuri Bektaþ 21Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi, 2 Elektrik Mühendisleri OdasýBursa Þubesi52. Güneþ Enerji Santrallerinin Teknolojik ve Sosyal EtkileriÝzzettin Enes Þen, Nezihe Yýldýran, Emin TacerBahçeþehir Üniversitesi115. Çeken Akýntý Yöntemi ile Elektrik Enerjisi Üretim ModeliVeli Türkmenoðlu, Fatih GüngörOrdu Üniversitesi216. Güç Salýnýmý Tespiti Yöntemlerinin Mesafe Koruma Rölesinin ÇalýþmaBaþarýmý Açýsýndan KarþýlaþtýrýlmasýÝbrahim Gürsu Tekdemir, Bora AlboyacýKocaeli Üniversitesi68. Elektrik Makinalarýnda Geçici Rejim Olaylarýnýn Bilgisayar Destekli AnaliziNecibe Füsun Oyman SertellerMarmara Üniversitesi153. Transformatörlerde Sargý Sýcaklýðýnýn Etkisinin Deneysel OlarakÝncelenmesiCenk Gezegin 1 , Hasan Dirik 2 , Muammer Özdemir 31Amasya Üniversitesi, 2 Sinop Üniversitesi, 3 Ondokuz Mayýs Üniversitesi51. Toprak Özgül Direnci Belirlenmesinde Jeolojik Yapý KullanýmýAbdullah Büyükýþýklar 1 , Ü. Çiðdem Turhal 21Iþýklar Mühendislik-Peska Kablo, 2 Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi130. Ýki Hücreli DA-DA Yükseltici Dönüþtürücü Üzerinde Farklý Akým KontrolYöntemlerinin KarþýlaþtýrýlmasýFatih Karýk 1 , Ýres Ýskender 2 , Hasan Eroðlu 31Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, 2 Gazi Üniversitesi, 3 GümüþhaneÜniversitesi199. Çok Katlý Yükseltici Tip DA-DA Dönüþtürücü Tasarýmý ve UygulamasýRauf Yapýcý, Tarýk Erfidan, Nasýr Çoruh, M. Zeki BilginKocaeli Üniversitesi31


BURSABursa, Uludað’ýn eteklerinde kurulanve Osmanlý Ýmparatorluðu’nun ilkbaþkentliðini yapan bir þehirdir. Þehiryeþilliklerle kaplýdýr. Kaplýca turizmi,tekstil, otomotiv sanayi ve ipekçiliktegeçmiþten günümüze kadar önemlibir merkez olmuþtur. UludaðTürkiye’nin en ünlü kayak merkeziolup yýlýn her dönemi ziyaretedilebilir. Þehirdeki bir çok otelulusal ve uluslararasý toplantýlara evsahipliði yapar. Osmanlýdöneminden kalma eski evler, kapalýçarþý, camiler ve müzeler þehrinkültürel mirasýdýr.CUMALIKIZIKVakýf köyü olarak kurulan ve OsnmanlýlarýnBursa’da ilk yerleþtiði yerlerden biri olanCumalýkýzýk Bursa’nýn 10 km doðusunda, Uludað’ýnyamaçlarýnda yer almakta ve 700 yýllýk tarihidokusunu korumaktadýr. Sempozyum yerine 30dakika mesafededir.ÝZNÝKÝznik (Nicaea) ilk yerleþimin M.Ö. 2500 yýllarýndaolduðu sanýlmaktadýr. 325 yýlý Hristiyanlýk için çokönemli olan Birinci Konsül, Ýznik’te toplanmýþtýr.Osmanlý döneminde Ýznik, sanat, ticaret ve kültürmerkezi olmuþtur. 14.15. ve 16. yüzyýllarda Ýznirbir sanat merkezi olmuþ dünyaca ünlü çiniseramikler burada üretilmiþtir.TÝRÝLYEEski adý Tirilye, yeni adý Zeytinbaðý olan birinciderecede sit alaný belde de iki ve üç katlý kerpiç,kagir, ahþap cumbalý, çýkmalý evler Türk tarzýnýnyanýsýra Bizans ve Rum mimarý örnekleriniyansýtýyor. Sempozyum yerine 50 dakikamesafededir.32


BursaUludaðTURKEYÝZNÝKOturum P2Elektromagnetik Alanlar / Haberleþme Sistemleri /Ýþaret Ýþleme / Biyomedikal29 Kasým 2014, Cumartesi11:00 - 12:40Oturum Baþkaný: Yrd. Doç. Dr. Sait Eser KARLIK,Uludað Üniversitesi, Bursa27-29Kasým2014256. Kocaeli Ýzmit Ýlçesi Karabaþ Mahallesinin Baz Ýstasyonu Kaynaklý GSMFrekanslarýndaki Elektromanyetik Alan Þiddeti Daðýlýmlarýnýn Ölçülmesi veDeðerlendirilmesiAlp Oral Salman, Arif Dolma, Mahir Mamedov, Ýbrahim Saðlam,Eren GörkenKocaeli Üniversitesi163. Gaussian Modülasyonlu Sinüzoidal Ýþaretlere Dayalý AGB DalgaFormu TasarýmýYasin Oðuz 1 , Haydar Kaya 21Gümüþhane Üniversitesi, 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi209. Optik Filtrelerde Performans AnaliziGizem Pekküçük, Ýbrahim Uzar, N. Özlem ÜnverdiYýldýz Teknik Üniversitesi213. Pasif Optik Aðlarýn Analizi ve UygulamalarýGizem Pekküçük, N. Özlem ÜnverdiYýldýz Teknik Üniversitesi27. Markov Rastgele Alanlar Yöntemi Kullanýlarak Marmara BölgesindekiSüreksizliklerin SaptanmasýAli Muhittin AlboraÝstanbul Üniversitesi33195. Hedef Yoðunluk Fonksiyonuyla Aktif Sensör GörüntülemeRýdvan Fýrat Çýnar, Aþkýn DemirkolSakarya Üniversitesi223. Grunwald-Letnikov Kesir Mertebeli Diferansiyel Maskesi KullanarakDüþük Çözünürlüklü Avuçiçi Görüntülerinin ÝyileþtirilmesiÖzkan Bingöl 1 , Murat Ekinci 2 , Ahmet Gökdoðan 11Gümüþhane Üniversitesi, 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi121. EEG Sinyallerinden Fraktal Boyut ve Dalgacýk Dönüþümü KullanýlarakDuygu TanýmaHüseyin Atasoy, Serdar Yýldýrým, Esen Yýldýrým, Yakup KutluMustafa Kemal Üniversitesi140. Akciðerin Seri RC’den Oluþan Paralel Baðlý Çift Bölmeli ElektrikselModeliFikret Yalçýnkaya, Mustafa Emrah Yýldýrým, Hamza ÜnsalKýrýkkale Üniversitesi253. Migren Hastalýðýnýn EEG Sinyalleri Ýle AraþtýrýlmasýÞule Baþarslan, Semra Ýçer, Þerife GengeçErciyes Üniversitesi


BursaUludaðTURKEYÇEKÝRGEOturum A6Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý - 129 Kasým 2014, Cumartesi14:00 - 15:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. M. Cengiz TAPLAMACIOÐLU,Gazi Üniversitesi, AnkaraTÝRÝLYEOturum B6Mekatronik ve Robot Bilimi / Biyomedikal29 Kasým 2014, Cumartesi14:00 - 15:40Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Aydýn AKAN,Ýstanbul Üniversitesi, ÝstanbulYrd. Doç. Dr. Gülay ÖKE, Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Ýstanbul27-29Kasým2014228. Coðrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanýk Analitik Hiyerarþi Metodu(FAHP) Kullanýlarak Rüzgar Santralleri Ýçin En Uygun Yer TayiniHasan EroðluGümüþhane Üniversitesi87. Rüzgar Türbinlerinde Kullanýlan Sabit Mýknatýslý Senkron GeneratörünGüç Kontrolünde Uzay Vektörü PWM ve Histerezis Akým KontrolüTekniklerinin KarþýlaþtýrýlmasýNaim Süleyman Týnð, Ýsmail Aksoy, Yakup ÞahinYýldýz Teknik Üniversitesi229. Mono-Kristal PV Panelin Matlab/Simulink’te Modellenmesi ve DeneyselVerilerle DoðrulanmasýMahmut Kürþat Develi, Emrulla Çalýmlý, Ali Durusu, Ramazan Ayaz,Muðdeþem TanrýövenYýldýz Teknik Üniversitesi166. Solar Enerji Dönüþümünde, Maximum Güç Noktasý Ýzleyicisinin Etkisive Kablosuz Enerji Ýletimine UygulamasýMehmet Ali Özçelik 1 , Ahmet Serdar Yýlmaz 21Gaziantep Üniversitesi, 2 Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi118. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Kullanarak Optimum BeslemeSalim Cenk Elmacý, Belgin Emre TürkayÝstanbul Teknik Üniversitesi3413. Mayýn Algýlama RobotuÝbrahim Yýldýrým, Uður Yüzgeç, Metin KeslerBilecik Þeyh Edebali Üniversitesi239. Telsiz Bomba Ýmha Robotu Tasarýmý ve GerçekleþtirilmesiAdnan Cora, Necmettin Taflan, Büþra SaraçKaradeniz Teknik Üniversitesi63. Ýçsel Mod Fonksiyonlarýnýn Tekrarlýlýk Grafiði Kullanýlarak EEG SinyallerindeEpileptik Nöbetin AlgýlanmasýFunda Kutlu Onay, Cemal KöseKaradeniz Teknik Üniversitesi134. EEG Sinyalleri Kullanýlarak Uyku Evrelerinin Sýnýflandýrýlmasýnda SayýsalFiltrelemenin EtkisiMuhammed Kürþad Uçar 1 , Mehmet Recep Bozkurt 1 , Kemal Polat 2 , CahitBilgin 11Sakarya Üniversitesi, 2 Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi97. Bilgisayar Kontrollü Termoelektrik Modüllü Soðuk ve Sýcak TerapiCihazýnda Örnek Bir Deneye Ait Sonuçlarýn NeuNet Programý ile AnaliziResul Tuna 1 , Volkan Çavuþ 1 , Celil Yavuz 1 , Sezayi Yýlmaz 21Sinop Üniversitesi, 2 Karabük Üniversitesi


BursaUludaðTURKEYCUMALIKIZIKOturum C6Ýþaret Ýþleme29 Kasým 2014, Cumartesi14:00 - 15:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Serdar ÖZOÐUZ,Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Ýstanbul27-29Kasým2014190. HDTVler Ýçin Düþük Karmaþýklýklý Gömülü SýkýþtýrmaOkan Palaz 1 , 2 , H. Fatih Uðurdað 1 , 2 , Buðra Kertmen 2 , Özgür Özkurt 2 , ÝsmailGerçek 2 , Faruk Dönmez 21Özyeðin Üniversitesi, 2 Vestek ArGe A.Þ.161. Wiener Model Kullanýlarak Sistem KimliklendirmeSelçuk Mete 1 , Þaban Özer 2 , Hasan Zorlu 21Türk Telekom A.Þ., 2 Erciyes Üniversitesi201. Sýfýr Geçiþ Ýstatistikleri ile Ýçkin Kip Ýþlevlerinin KümelendirilmesiMehmet Erdal ÖzbekÝzmir Üniversitesi193. EEG Ýþaretlerinden Matematiksel Ýþlemlerin kNN Algoritmasý ileSýnýflandýrýlmasýServer Göksel Eraldemir, Esen Yýldýrým, Yakup KutluMustafa Kemal Üniversitesi211. 3-Boyutlu Duygu Uzayýnda Konuþma Sinyalinden Duygu Tahmini ileDeðerlendiricilerin AnaliziÇaðlar Oflazoglu, Serdar Yýldýrým, Esen Yýldýrým, Yakup KutluMustafa Kemal Üniversitesi35


BursaUludaðTURKEYÝZNÝKOturum P3Bilgisayar Yazýlýmý ve Uygulamalarý29 Kasým 2014, Cumartesi14:00 - 15:40Oturum Baþkaný: Yrd. Doç. Dr. Ersen YILMAZ,Uludað Üniversitesi, Bursa27-29Kasým201422. Çok Katmanlý-Geri Beslemeli Yapay Sinir Aðý (MFLNN) ve Parçacýk SürüOptimizasyon Algoritmasý (PSO) Kullanarak Bir DC Motor TanýlamasýÝnayet Özge Aksu 1 , Ramazan Çoban 21Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2 Çukurova Üniversitesi28. Multi Rotor Robotlar Ýçin Otopilot Yer Kontrol BirimiHaluk Dilmen 1 , Yunus Santur 1 , M. Fatih Talu 1 , Hakan Baysal 21Ýnönü Üniversitesi, 2 Hdrobotik Biliþim Dan. ve Otom. Eðit. Ltd. Þti.84. Gömülü Sistemler Üzerinde Araç Ýçi Eðlence Bilgi SistemiAdil Karaöz, Erkan ZergeroðluGebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü131. Castlenet Temelli Kablo Modemlerde Kritik WPS Güvenlik AçýðýDeniz Taþkýn, Cem Taþkýn, Ýlkay DemiralayTrakya Üniversitesi191. BBO Algoritmasýnýn Optimizasyon Baþarýmýnýn ÝncelenmesiCihan Karakuzu, Tufan ÝnaçBilecik Þeyh Edebali Üniversitesi236. Nazaroff-Cass Modeli Kullanarak Ýç Ortam Gaz KirleticiKonsantrasyonunun TahminiNesibe Yalçýn 1 , Ahmet Özmen 21Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi, 2 Sakarya Üniversitesi222. Eðitim Amaçlý Mikrobilgisayar Sistemleri Ýçin I2C Seri HaberleþmeProtokolü ile Analog Arayüz TasarýmýResul Köksal, Halit Öztekin, Feyzullah TemurtaþBozok Üniversitesi174. Yazýlým Tabanlý MIL-STD-1553B Veri Yolu Simülasyonu Üzerinden SensörVerilerinin AktarýlmasýOzan Özgür, Esra Açan, Yetkin Aksoy, Halit OðuztüzünOrtadoðu Teknik Üniversitesi36


BursaUludaðTURKEYÇEKÝRGEOturum A7Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý - 229 Kasým 2014, Cumartesi16:00 - 17:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Özcan KALENDERLÝ,Ýstanbul Teknik Üniversitesi, ÝstanbulTÝRÝLYEOturum B7Biyomedikal29 Kasým 2014, Cumartesi16:00 - 17:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Aydýn AKAN,Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul27-29Kasým201492. Bir Evin Elektrik Enerjisi Ýhtiyacýný Karþýlayacak Fotovoltaik SisteminKurulumuSelman Alkan, Ali Öztürk, Sultan Zavrak, Salih Tosun, Emre AvcýDüzce Üniversitesi125. Þebekeden Baðýmsýz FV Sistemler Ýçin Yeni bir Güç Yönetimi UygulamaÇatýsýTalat Özden, Ramazan Özgür Doðan, Halil Ýbrahim OkumuþGümüþhane Üniversitesi164. Fotovoltaik Sistemlerde Deðiþtir Gözle ve Artan ÝletkenlikAlgoritmalarýnýn KarþýlaþtýrýlmasýYunus Emre Keskin, Mustafa Engin Baþoðlu, Ýbrahim Gürsu Tekdemir,Bekir ÇakýrKocaeli Üniversitesi148. Farklý Güneþ Paneli Teknolojilerinin Kocaeli Ýli Ýçin PerformansDeðerlendirmesiMustafa Engin Baþoðlu, Abdulvehhap Kazdaloðlu, Mehmet Zeki Bilgin,Tarýk Erfidan, Bekir ÇakýrKocaeli Üniversitesi232. Bulanýk Mantýk Tabanlý MPPT Sistem Performansýnýn Ani ve YavaþDeðiþen Güneþ Radyasyonu Koþullarýnda ÝncelenmesiRecep Çakmak 1 , Ýsmail Hakký Altaþ 21Gümüþhane Üniversitesi, 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi37141. Darbeli Lazer Diyot Uyartýmlý Fotoakustik Yöntemle Glikoz AlgýlanmasýTimuçin Emre Tabaru 1 , Ömer Galip Saraçoðlu 21Hitit Üniversitesi, 2 Erciyes Üniversitesi200. Görgül Mod Fonksiyonlarýn Eliptik Analizi ile Kongestif Kalp YetmezliðiTeþhisiApdullah Yayýk 1 , Gökhan Altan 2 , Yakup Kutlu 2 , Esen Yýldýrým 2 , SerdarYýldýrým 21Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, 2 Mustafa Kemal Üniversitesi90. Duraðan Hal Görsel Uyarýlmýþ Potansiyel Temelli Beyin BilgisayarArayüzleriAbdullah Talha Sözer, Can Bülent FidanKarabük Üniversitesi173. Ölçeksiz Nöral Aðlarda Periyodik Kuplajýn Eþik-Altý Sinyal KodlamayaEtkileriVeli Baysal, Ergin Yýlmaz, Mahmut ÖzerBülent Ecevit Üniversitesi143. Cep Telefonu SAR Deðerinin Ýnsan Kulak ve Etrafýnda Sebep OlduðuSýcaklýk Artýþýnýn Termal Görüntüleme Tekniði ve Bulanýk C-OrtalamaAlgoritmasý ile AnaliziFikret Yalçýnkaya 1 , Ahmet Özer 21Kýrýkkale Üniversitesi, 2 Kara Harp Okulu


BursaUludaðTURKEYCUMALIKIZIKOturum C7Ýþaret Ýþleme / Algýlayýcýlar, Dönüþtürücüler ve Ölçme29 Kasým 2014, Cumartesi16:00 - 17:40Oturum Baþkaný: Prof. Dr. M. Tayfun GÜNEL,ÝTÜ, Ýstanbul27-29Kasým2014227. Algýlayýcý Yerleþim Belirsizliðinin Çözümünde Graf-KuramsalAlgoritmasýnýn KullanýlmasýDoðan Yýldýz 1 , Serap Karagöl 1 , Okan Özgönenel 1 , Satish Tadiparthi 2 , MarwanBikdash 31Ondokuz Mayýs Üniversitesi, 2 Prolifics, 3 North Carolina A & T StateUniversitesi46. Hýzlý Fourier Dönüþümünün FPGA uygulamasýnýn SQNR SimülasyonuBurak Kelleci 1 , Mehmet Öner 2 , Hakan Baþaran 21Okan Üniversitesi, 2 Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Þ.71. Yeni Bir Yüksek Çözünürlüklü Spektral Kestirim AlgoritmasýOkyanus Tulgar, Ahmet Arif ErginGebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü107. Yönbaðýmsýz ve Yönbaðýmlý Gauss SüzgeçlemeDeniz Yýldýrým, Bekir DizdaroðluKaradeniz Teknik Üniversitesi149. Döndürülmüþ Kayan Pencereler Kullanarak Ýyileþtirilmiþ Hibrid NesneTespit YöntemiM. Ece Gürbüz, Ali GangalKaradeniz Teknik Üniversitesi38


BursaUludaðTURKEYÝZNÝKOturum P4Kontrol ve Otomasyon / Akýllý Sistem Uygulamalarý /Devreler ve Sistemler29 Kasým 2014, Cumartesi16:00 - 17:40Oturum Baþkaný: Yrd. Doç. Dr. Neyir Özcan SEMERCÝ,Uludað Üniversitesi, Bursa27-29Kasým201419. Hibrit Rüzgar/FV Enerji Sistemleri Ýçin PID Denetleyici ParametrelerininPSO ve GA Ýle OptimizasyonuAmirhossein Hajisalm, Ýsmail Hakký AltaþKaradeniz Teknik Üniversitesi95. Ters Sarkacýn Bulanýk Mantýk Esaslý DenetimiAhmet Gani 1 , Hakan Açýkgöz 2 , Erdal Kýlýç 1 , Sami Þit 11Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, 2 Kilis 7 Aralýk Üniversitesi142. Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanýk Mantýk Denetleyici ile HýzDenetimiAhmet Gani 1 , Hakan Açýkgöz 2 , Ö. Fatih Keçecioðlu 1 , Þaban Yýlmaz 11Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, 2 Kilis 7 Aralýk Üniversitesi147. Doðrusal Karesel Gaussian Kontrolü ile Doðru Akým Motorunun HýzKontrolüÞinasi Arslan, Gülçin MühürcüSakarya Üniversitesi157. Inverter Klima Elektronik Kontrol Sistemi TasarýmýErsin Sarýkaya 1 , Nihan Kahraman 2 , Halime Usta Yoðun 1 , Ýlker Yaðcý 11Arçelik-LG Klima A.Þ., 2 Yýldýz Teknik Üniversitesi31. Soðuk Haddeleme Sürecinde Alüminyum Folyonun Çýkýþ KalýnlýðýnýnYapay Sinir Aðý Yardýmýyla Tahmin EdilmesiAli Öztürk 1 , Kadir Çýnar 21KTO Karatay Üniversitesi, 2 Selçuk Üniversitesi113. Destek Vektör Makine Sýnýflandýrýcýsý ile Sinter Makinesi HýzOptimizasyonuAhmet Beþkardeþ 1 , Ahmet Kurtuldu 1 , Merve Erkýnay Özdemir 2 , SerdarYýldýrým 21Ýsdemir A.Þ., 2 Mustafa Kemal Üniversitesi12. Zamanla Deðiþen Bazý Doðrusal Sistemler Ýçin Yeni Bir Çözüm YöntemiÝhsan Dal, Arif NacaroðluGaziantep Üniversitesi67. GPS Uygulamalarý Ýçin OTA Tabanlý Frekans Atik Süzgeç YapýsýMesut Atasoyu, Hakan KuntmanÝstanbul Teknik Üniversitesi204. Effect of nonlinearity on the reading margin of resistive memorieswith capacitor-based AC sensingErtuðrul Karakulak 1 , Reþat Mutlu 1 , Erdem Uçar 21Namýk Kemal Üniversitesi, 2 Trakya Üniversitesi39


Uludað27-29BursaTURKEYKasým201427-29 Kasým 2014www.eleco.org.tr - eleco@emo.org.trSempozyum Kapanýþ Oturumu 18:30EMO Bursa Þubesi Toplantý Salonu


BursaUludaðTURKEY27-29Kasým,2014BAOB - EMOELECO 2014SEMPOZYUMYERÝAnkaraÝstanbulÝzmir...BursaOtobüs TerminaliELECO 2014Danýþma MasasýBAOB-NilüferBURSAÝstanbulAtatürkHava LimanýÝstanbulYenikapýKabataþBursa-MudanyaGüzelyalý ÝskelesiELECO 2014Danýþma MasasýBAOB-NilüferBURSA


SPONSOR KAPAK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!