okul katoloğu

bndrmus

TRAKYA UNIVERSITY

FACULTY OF FINE ARTS

TRAKYA

ÜNİVERİSTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ


TRAKYA

ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


ww

ABOUT US

Trakya University, School of Fine Arts

was established on Sep. 30th, 2005

and started teaching in 2008-2009 academic

year. Curretly, we have three departments;

painting, sculpture and graphic design.

Our school is located at Karaağaç Campus, where

Edirne Train Station and its facilities in a georgiously

landscaped garden can be found. This historical

building was designed by famous Turkish architect

Ahmet Kemalettin Bey (known as Mimar Kemalettin).

Our goal is to serve our civilization and humanity

by training artists who create art with the awareness

of real artistry. Our mission is to develope

a reputable art education center in Balkans.

Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar

Fakültesi, 30.09.2005

tarihinde kurulmuş ve 2008-2009 eğitim

öğretim yılında Resim Bölümüyle eğitime

başlamıştır. Halen Resim, Heykel ve Grafik

olmak üzere üç bölüm ile eğitim yapmaktadır.

Okulumuzun konumlandığı Karaağaç Yerleşkesi,

20.yy’ın başında Mimar Kemalettin’in projesi

olarak inşa edilen tarihi Edirne Tren Garı ve

buna bağlı diğer hizmet binalarının içinde bulunduğu,

sanatçılara ilham kaynağı olan anıtsal

ağaçlarla dolu, eşsiz bir doğal güzelliğe sahiptir.

Fakültemizde gerçek sanat ve sanatçı kimliğinin bilincinde

sanatçılar yetiştirerek medeniyetimize ve insanlığa

hizmet etmek temel amacımızdır. Öncelikli

misyonumuz Sanat bağlamında Balkan coğrafyasında

saygın bir sanat eğitimi merkezi haline gelmektir.

HAKKIMIZDA

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


ww

MİSYON

Fakültemizin misyonu; sorumluluk alanlarında,

yasalar ve mevzuat çerçevesinde verilen olanak

ve yetkileri planlı, programlı, etkin ve eşitlikçi bir biçimde

sunarak, öğrenci odaklı hizmetiyle disiplinler

arası ilişki kurabilen, analitik düşünce yapısına sahip, özgün,

yaratıcı, iç ve dış rekabete açık, sürekli iyileşimi ve gelişimi

hedefleyen, sanatsal ve estetik beğeninin topluma yayılmasını

sağlayan üstün nitelikli Sanatçı bireyleri yetiştirmektir.

Ulusal ve uluslararası platformlarda

üyesi olmaktan övünç duyulan, vereceği

eğitim-öğretimle ve üreteceği sanatsal etkinliklerle

Trakya’nın ve Balkanların sanat merkezi olan, üzerinde

oturduğu çok katmanlı kültürü temel alarak ürettiği

sanatsal bilgiyle ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine

çıkararak geleceğe taşıyan lider bir Fakülte olmaktır.

VİZYON

MISSION

The mission of our faculty is; to raise superior artists who

can establish interdisciplinary relations by the student - centered

function, has analytic thinking, is creative, and competitive,

whose aim is to make constant progress and development,

who can spread the artistic and esthetic view

throughout the society by presenting the opportunities and

clearance given in a planned, programmed, efficent and

equal way within the framework of laws and regulations.

Our vision is, to be a leader faculty that the members are

proud to be a part of it in the national and international platform,

that is the art center of the Thrace and the Balkans with

the education and teaching given and the artistic activities

brought out, and also a faculty which raises our country over

the level of contemporary civilization by the artistic information

put out, based on the multi layered culture where it lives.

VISION

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


GRAPHIC

DESIGN

DEPARTMENT

GRAFİK

TASARIM

BÖLÜMÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


GRAPHIC DESIGN

Graphic Design Department aims to train

sensitive and authetic designer idetities who

are creative in the line of modern sense of

aesthetics, able to solve visual design problems,

capable of using technologic equipments competently,

investigative, innovative, aware of riches in their

environment and able to combine them with their creative

skills along the four years undergraduate education.

Our students are taught how to use visual language utilized in

universal scale creatively and effectively with regard to design

in the line of modern education given by our academists who are

experts in their fields by means of tablet computers supported by the

latest softwares in the Mac labs within the body of our department.

Graduates of the programme are entitled with “Graphic Designer”

and they can find job oppurtunuties in advertisement agents, media,

packing, expo and marketing companies, and they can work as graphic

designer, art consultant, and art director in public enterprises, and

they can work as a graphic designer and manager in printing houses.

They can run their own design, advertisement and publicity businesses.

They can become academists in related education and research

institution continuing post gradute education in the field of Fine Arts.

It is necessary to complete the courses required by 8 semester

programme successfully and to perform the research report

and exhibition project which prove the improvement of

grapher cadidate and his / her identity as a designer.

Grafik Tasarım Bölümü,

dört yıllık lisans eğitimi

boyunca çağdaş estetik anlayış

ekseninde yaratıcı, görsel tasarım

problemleri çözebilen, teknolojik donanımı

yetkin şekilde kullanabilen, araştırıcı, yeniliklere

açık, çevresindeki zenginliklerin farkında

olan ve bunu yaratıcı yetenekleriyle birleştirebilen duyarlı,

özgün tasarımcı kimlikleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüz bünyesinde yer alan Mac laboratuvarlarında

son sistem yazılımlarla destekli tabletler yardımıyla

alanında uzman olan akademisyenler tarafından verilen

modern eğitim ekseninde öğrencilerimize evrensel ölçekte

kullanılan görsel dilin tasarım açısından nasıl yaratıcı

ve etkili biçimde kullanılabileceğinin öğretilmektedir.

Programdan mezun olanlar “Grafiker’’ unvanı alırlar ve reklam

ajanslarında, medyada, basın-yayın kurumlarında, ambalaj, fuar

ve pazarlama şirketlerinde, resmi kurumlarda grafik tasarımcı, sanat

danışmanı, sanat direktörü; matbaalarda grafikerlik ve yöneticilik

yapabilirler. Kendi tasarım, reklam ve tanıtım büroları açarak

işletebilirler. Güzel Sanatlar alanında lisans üstü eğitime devam edip,

ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında öğretim elemanı olabilirler.

Mezun olabilmek için 8 yarıyıllık programda belirtilen derslerden

başarılı olmak ve grafiker adayının gelişimini, tasarımcı

kimliğini ortaya koyabilecek bitirme tezi niteliğinde araştırma

raporu ve sergi projesi gerçekleştirmesi gerekmektedir.

GRAFİK TASARIM

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


PAINTING

DEPARTMENT

RESİM

BÖLÜMÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


PAINTING DEPARTMENT

The education programme based

on understanding of interdiciplinary

arts and bringing student’s

individual creativity forefront is

practiced in Painting Department which

started to give education in the Educational

Year of 2008-2009 within our Faculty

established at the date of 30.09.2005.

The Painting Department adopting education programme

in the line of modern understanding aims to

train artist individuals whom our country needs by enhancing

their intellectual level with institutive courses and

also aims to improve their skills of chosing means of description,creating

concep tinterpreting relationship among the objects

through a diciplined observation with applied courses in order

to increase creative and productive of powers of the students.

Wide range of art history courses are given for strenghtening

conceptual aspect of applied workshop courses. In this direction

all the phases of Painting Art from the begining to our day

are scrutinized. The history and the concept of Painting Art is

given within application integrity. Mainly experimental programmes

are supported with conferences, seminars and exibitions and

applications. Individual works based interdiciplinary construction

are performed in Painting Department from the third semester.

Contemporary art problems are handled conceptually and practically

so that the students can discover their experimental sides.

Our students graduating from Painting Department can work

as acritic and a curator in public or private sectors.

30.09.2005

tarihinde kurulmuş

olan fakültemiz

bünyesinde 2008-2009

Eğitim-Öğretim yılında eğitim

vermeye başlayan Resim Bölümü’nde

öğrencinin bireysel yaratıcı kişiliğini ön

plana çıkaran ve disiplinlerarası sanat anlayışını

temel alan bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Çağdaş anlayış ekseninde bir eğitim programını benimsemiş olan

Resim bölümü, öğrencilerinin üretken ve yaratıcı güçlerini arttırmak

için, bir yandan uygulamalı derslerle disiplinli bir gözlem

yoluyla nesneler arasında ilişkileri yorumlama, kavram yaratma,

ifade etme aracını seçme becerilerini geliştirmeyi, diğer yandan

kuramsal derslerle entellektüel seviyesini yükselterek ülkemizin

ihtiyacı olan sanatçı bireylerini yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Uygulamalı atölye derslerinin kavramsal yönünü kuvvetlendirmek

adına geniş yelpazeli sanat tarihi dersleri verilmektedir.

Bu doğrultuda resim sanatının başlangıcından günümüze

kadar olan tüm evreleri görsel veriler doğrultusunda irdelenmektedir.

Resim sanatının tarihi ve kuramı uygulama bütünlüğü

içerisinde verilmektedir. Deneysel ağırlıklı programlar,

konferans, seminer, sergi ve uygulamalarla desteklenmektedir.

Resim Bölümü’nde üçüncü yarıyıldan başlayarak disiplinlerarası

yapıya dayalı bireysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Güncel sanat sorunları kavramsal ve uygulamalı olarak ele

alınıp öğrencilerin deneysel yönlerini keşfetmeleri sağlanır.

Resim Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz danışmanlık,

küratörlük ve eleştirmenlik yapabilmektedir.

RESİM BÖLÜMÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


SCULPTURE

DEPARTMENT

HEYKEL

BÖLÜMÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


SCULPTURE DEPARTMENT

Trakya University, Faculty of Fine Arts,

Department of Sculpture started teaching

in 2010 – 2011 Academic Year

and will give its first graduates in 2014.

Paralel to ongoing developments, Department of

Sculpture Art Major has been founded within the

Instıtute of Social Sciences of Trakya University and

will start its educational activities from the year 2016.

Department of Sculpture aims to educate authentic artistic

minds and to create pioneer artists who are able to

present interdisciplinary approaches within various branches

of arts. In this regard, students will be given theoretical and

applicational courses so as to ensure them to know the culture

of sculpture and different materials implicating them to use and

shape in order to increase awareness in the field of arts. Our

main aim is to support individual creativity and help our national

sculpture be represented in national and international fields.

In order to graduate from the department, students are obliged

to succeed courses over eight semesters, submit a final

project representing the artistic mind of the student and hold

an exhibition to demonstrate the four year’s accomplishments.

Graduates are rewarded the “sculptor” degree. They can be appointed

to various professional activities such as freelance sculptors,

scene designers in cinema and theatre fields, three dimensional

form designers, monetary designers within the Central Bank, technical

staff in state and private sectors, art consultants, art educators

and art reseachers or instructors in relevant faculties.

Trakya Üniversitesi,

Güzel Sanatlar Fakültesi,

Heykel Bölümü 2010-2011

Eğitim Öğretim yılı itibariyle faaliyete

geçmiş ve 2014 yılında ilk mezunlarını

vermiştir. Bölümün gelişimine bağlı olarak, Trakya

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulan

“Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı” da 2016 yılından

itibaren öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetine başlayacaktır.

Heykel Bölümü dört yıllık lisans eğitimi boyunca çağdaş estetik anlayış ekseninde

yaratıcı güce sahip, araştırmacı, özgün sanatçı kişilikler yetiştirilmesi

yanında, farklı sanat disiplinleriyle de bağ kurabilecek özgün anlatım diline

ulaşmış, yapıcı, öncü sanatçı kimlikleri ortaya çıkarma amacındadır. Bu bağlamda

teorik ve uygulamalı dersler verilerek öğrencilerimizin heykel dili ve

kültürü hakkında bilgi sahibi olmalarıyla birlikte, farklı malzemeleri tanıma,

kullanma ve biçimlendirme yetkinliği kazandırılarak sanatsal alanda kendilerine

bir bilinç oluşturmalarını sağlamak da bölümümüzün hedefleri arasındadır.

Bireysel yaratıcılığın desteklendiği bir anlayışla, ülkemiz heykel sanatının

ulusal ve uluslararası alanda temsiline katkı sağlamak temel ilkelerimizdendir.

Bölümden mezun olabilmek için, 8 yarıyıllık programda belirtilen derslerden

başarılı olmak ve sanatçı adayının gelişimini, sanatsal kimliğini

ortaya koyabilecek nitelikte bir bitirme projesi ile birlikte dört yıllık birikimin

somut olarak görülebildiği bir sergi gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Programdan mezun olanlar “Heykeltıraş” unvanı alırlar. Böylelikle serbest

heykeltıraş, sinema-tiyatro sektöründe dekor, Merkez Bankası bünyesinde

madalya-para tasarımcısı, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında uzman ve

teknik eleman, sanat danışmanı, sanat eğitimcisi, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim

ve araştırma kurumlarında öğretim elemanı ve sanat eğitimcisi olabilirler.

HEYKEL BÖLÜMÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


COMMUNICATION ARTS

DEPARTMENT

İLETİŞİM SANATLARI

BÖLÜMÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


COMMUNICATION ARTS

Communication Arts Department

aims to train meticulous andbinnovative

researchers, writers, directors

of photography, directors and cartoon

animators who are equipped in the field of

cinema and television, sensitive with regards

to basic artistic and professional principles.

Communication and media are two of most

important facts determining and directing socio-cultural,

economic and even political life. Communication

Arts Department aims to train personnel

who can master technology within communication in

cooperation with Cinema, Television and Graphic Design

Departments where these visual-audial dimensions of

two facts are questioned in all their parts and brought the

students professional practices both the industry needs and

will direct them correspondingly to the necessities of the time.

Communication Arts Depatment displays students special

study fields where they can combine applicational aspects

of media industry. The purpose of the department is help the

students to discover their professional and artistic creativities

by means of equiped studios and experienced academists

and academic staff who are movers and shakers. Its vision

is to train successful comunication designers and artists who

are experts in every field of communication, competent to

blend with the world and to work in the international platform

and have the abilities of critical thinking and team-work.

Communication Arts Department Faculty is in the phase

of construction and it’s not accept students yet.

İletişim

Sanatları Bölümü,

sinema ve televizyon

alanında donanımlı, sanatsal

ve mesleki prensipler açısından

duyarlı, çalışmalarında titiz ve kendisini

yenilemeye açık araştırmacılar, yazarlar,

görüntü yönetmenleri, yönetmenler ve çizgi film

animasyon uygulayıcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İletişim ve medya artık günümüz sosyo-kültürel, ekonomik ve hatta siyasal

hayatı belirleyen, ona yön veren en önemli olgularından ikisidir.

İletişim Sanatları Bölümü bu iki olgunun görsel-işitsel boyutunun tüm

yönleriyle sorgulandığı, aynı zamanda da hem sektörün ihtiyaç duyduğu

hem de onu çağın gereklerine uygun bir biçimde yönlendirecek

mesleki pratiklerinin öğrencilere kazandırıldığı, Sinema, Televizyon

ve Grafik Tasarım bölümleri ile işbirliği içinde görsel teknolojiyi iletişim

ortamında ustalıkla kullanan elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İletişim Sanatları Bölümü, öğrencilere, medya üretiminin uygulamalı

yönleri ile kuramsal çalışmaları bir araya getirebilecekleri özel

çalışma alanları sunar. Bölümün amacı, deneyimli akademisyenler

ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan akademik kadro

ve donanımlı stüdyolarla birlikte öğrencilerin mesleki, sanatsal yaratıcılıklarını

keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Vizyonu ise, iletişim

sektörünün her alanında uzmanlaşmış, eleştirel düşünce ve takım

halinde çalışabilme becerilerine sahip, dünya ile uyum sağlayabilecek

yetenekte ve uluslararası platformlarda çalışabilecek, başarılı

iletişim tasarımcıları ve sanatçılarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde yer alan İletişim Sanatları Bölümü henüz

yapılanma aşamasında olup, öğrenci almamaktadır.

İLETİŞİM SANATLARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


HISTORICAL EDİRNE

TRAIN STATION

TARİHİ EDİRNE

TREN GARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


HISTORICAL TRAIN STATION

The Historical Train Station of

Edirne is a piece of art by the

Architect Kemaleddin (1870 –

1927) from the First National Architectural

Movement times. The station is

in Karaagac district, four kilometers Southeast

of Edirne. It is tied to the city centre by

two birdges over Maritza and Tundja rivers.

The station links İstanbul and European railways

through İstanbul, Edirne, Sarımbey line. The exact

dates of designing are not known. But the building

has been suspenden due to wars in 1914 and later

resumed after The Republic, being opened to service in

1930. Thus, it can be assumed that the design process

was completed in the first years of Constitutional Monarcy,

the building was started in 1911-1912 before

Balkan War, or before the independence of Edirne in

1913. Because of Balkan War in 1914, the building

could not be put into service. Edirne Train Station is the

last of four stations designed by Architect Kemaleddin.

The four stations represent the “West Railways Enterprise”

which constitutes of Plovdiv Station, Thessaloniki Station,

Sofia Station and Edirne Station. Upon the great success

in Plovdiv Station, Architect Kemaleddin was appointed

with building the Thessaloniki Station, of which only the

base was constructed. The he successfully completed

Edirne Station and finally Sofia Station during

the times of Second Constitutional Monarchy.

Tarihi

Edirne Tren

Garı I. Milli Mimari

Akımı eserlerindendir

ve mimarı o dönemin

akademisyen mimarlarından

biri olan Mimar Kemalettin Bey’dir

(1870-1927). Gar Binası, Edirne’nin 4

km. güneybatısındaki Karaağaç Mahallesi’nin

güneyindedir ve Edirne’ye Meriç ve Tunca nehirleri

üzerindeki köprülerden geçen düz bir yolla bağlıdır.

İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan Rumeli Demiryollarının

merkez hattını oluşturan İstanbul-Edirne-Sarımbey hattı

üzerinde bulunan istasyonlardan biri olarak gerçekleştirilmiş

Edirne Garı’nın, kesin tasarım yılı saptanamamıştır.

Ancak yapının 1914’de, savaş nedeniyle yarım

kaldığı, ancak Cumhuriyet’ten sonra 1930’da işletmeye

açılabildiği bilinmektedir. Buna göre, tasarımın II.

Meşrutiyet’in ilk yıllarında tamamlandığı, inşaata Balkan

Savaşı’ndan önce, 1911-12’de, ya da savaştan

ve Edirne’nin kurtarılmasından sonra, 1913’de başlandığı,

1914’deki I. Dünya Savaşı nedeniyle yapının

kullanıma açılamadığı anlaşılmaktadır. Edirne Garı,

Kemalettin Bey’in “Şark Demiryolları İşletme Şirketi”

adına tasarladığı dört tren istasyonundan sonuncusudur.

Bu şirket için ilk olarak Filibe Garı’nı tasarlamıştır.

Bu yapıda gösterdiği başarı nedeniyle, Selanik ve

Edirne Garlarını tasarlamakla görevlendirilmiştir. Selanik

Garı’nın yalnızca temelleri atılmış, Edirne Garı

ise genel olarak 1914’e kadar bitirilmiştir. Kemalettin

Bey’in tasarladığı diğer istasyon ise, Sofya Garı’dır ve

II. Meşrutiyetten önce gerçekleştirildiği bilinmektedir.

TARİHİ EDİRNE TREN GARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


HISTORICAL TRAIN STATION

A restoration project was

prepared in 1959 and this

caused the building to lose

some of its authentic properties.

After the opening of the

Pehlivanköy – Edirne line and a

new train station in 1971, the historical

station was abandoned. Being

unoperatonal for some time, the

station was assigned by the Turkish National

Railways to the Ministry of Education.

The building was used as an outpost

during the Cyprus conflict in 1974. Later, in

1977, it was assigned to the newly established

Edirne Architecture and Engineering Academy.

In 1992 the building was opened for

public use as Edirne Vocational School, Tourism

and Hospitality Programme accommodation

location. Later, it was redecorated and used

as supplementary unit for the Trakya University

Rectorate. Then, in 2011, the station was assigned

to the Faculty of Fine Arts and it is used

as the main building of the faculty ever since.

• The information which is published above was taken

from the MA Thesis, “Edirne Station”, by Architect

Özlem BÜYÜKDEMİR, written durin Department of

Architecture, History of Architecture Programme.

Gar Binası

için 1959 yılında

bir onarım projesi

hazırlanmış, bu onarım

binada kısmen de olsa

hem plan hem de cephe olarak

bina özgünlüğünün yitirilmesine neden

olmuştur. 1971 yılında işletmeye açılan

yeni Pehlivanköy-Edirne hattının açılmasıyla

yeni bir gar inşa edilmiş ve Tarihi Edirne Garı

terkedilmiştir. Türk-Yunan sınırına çok yakın bulunan

gar binası, bir süre boş durduktan sonra, T.C.D.D. tarafından

Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. Bina,

1974 Kıbrıs olayları sırasında bir ileri karakol görevi

yapmıştır. Daha Sonra ise, 1977’de yeni kurulan Edirne

Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne verilmiştir.

1992 tarihinde Trakya Üniversitesi tarafından Edirne

Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Programı’nın

uygulama oteli amacıyla halkın kullanımına açılmıştır.

Ardından T.Ü.’nin Rektörlük ve ek hizmetleri için 1998

yılı itibariyle yeniden düzenlenerek hizmet vermeye

başlamıştır. Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce 2011

yılında Karaağaç Yerleşkesinin Güzel Sanatlar Fakültesi’ne

tahsis edilmesinden bu yana Tarihi Gar, Güzel

Sanatlar Fakültesi Ana Binası olarak kullanılmaktadır.

• Bu metindeki bilgiler Mimar Özlem BÜYÜKDEMİR’in

1999’da İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Tarihi Programın’da yazdığı,

“EDİRNE GARI” adlı Yüksek Lisans Tezi’nden alınmıştır.

TARİHİ EDİRNE TREN GARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


İLHAN KOMAN

SCULPTURE AND PAINTING

MUSEUM

İLHAN KOMAN

HEYKEL VE RESİM

MÜZESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


İLHAN KOMAN SCULPTURE AND PAINTING MUSEUM

İlhan Koman Sculpture and Painting

Museum was founded in Edirne,

which was the capital of many historical

and artistic cultural values. Being the

“Monument City” itself, Edirne İlhan Koman

Museum serves in the courtyard of train station

among large gardens, mansions and residences.

In 1977, Edirne Train Station was used as main building

of Edirne Architecture and Engineering Academy, which forms

the basis of Trakya University. The building, later, handed

to Trakya University was restored to its original condition and served

as The Rectorate until being handed to the Faculty of Fine Arts.

The museum, being in the same campus with Edirne Train Station, was

founded in 23 October, 2002 by the Ministry of Tourism in the Medicine

Studies part of Sultan Bayezid II Social Complex. The museum was first

called “Museum of Contemporary Sculpture and Painting”. It was opened

on the 20. Anniversary of Trakya University on 23 September, 2002.

On 20 July, 2011, the museum was moved to Karaağaç Campus, to

one of the residences near the train station. After being moved the name

of the museum changed to “İlhan Koman Sculpture and Painting Museum”

At present, in addition to pieces of art by İlhan Koman, also some works

by Burhan Doğançay, Onay Akbaş, Numan Pura, Mustafa Plevneli, Hasip

Pektaş, Mehmet Akbaba, Zeki Serbest, Sevim Gürsoy Tunçyıldız, Güngör

D. Arıbal, F. Huskovic, Burhan Yıldırım, Nikolay Alexiev, Ülkü Ünal, Devrim

Erbil, Ali Atakan, Orhan Benli, Hakan Esmer, Bahattin Odabaşı, Hasan

Pekmezci, Tülin Onat, Mehmet Pesen, Veli Sapaz, Hatice Bengisu, Süleyman

Saim Tekcan and many more precious works are exhibited.

İlhan

Koman Heykel

ve Resim Müzesi,

sanat tarihi ve kültürel

değerleriyle birçok medeniyete

başkentlik yapmış olan Anıt-Kent

Edirne’de yer almaktadır. Müze, dönemin

mimari özelliğini taşıyan geniş bahçeli,

köşklerin ve konakların bulunduğu, Edirne Gar Binası

bahçesi içindeki tarihi köşkte hizmet vermektedir.

Edirne Gar Binası, 1977 yılında yeni kurulan ve bugünkü

Trakya Üniversitesi’nin temelini oluşturan Edirne Mühendislik

ve Mimarlık Akademisi binası olarak kullanılmıştır. Trakya

Üniversitesi’nin kurulmasıyla Üniversiteye devredilen bina,

orijinaline uygun olarak restore edilerek, Üniversiteye hizmet

vermiştir. Şu an Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılmaktadır.

Edirne Gar Binası ile aynı yerleşkede bulunan müze, Kültür ve

Turizm Bakanlığı’nın 23.10.2002 tarihinde ilk olarak II.Bayezıd

Külliyesi’nin Tıp Medresesi kısmında “Çağdaş Resim ve

Heykel Müzesi”adıyla kurulmuştur. Müzenin açılışı, Trakya

Üniversitesi’nin kuruluşunun 20. yılı olan 23 Eylül 2002 tarihinde

gerçekleşmiştir. 20.07.2011 tarihinde ise Müze, Karaağaç

Yerleşkesi Eski Gar Binasının bulunduğu yerleşkedeki tarihi köşke

taşınarak “İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi”adını almıştır.

Müze müzeye adı verilen sanatçı İlhan Koman eserlerinin

yanısıra, Burhan Doğançay, Onay Akbaş, Numan Pura, Mustafa

Plevneli, Hasip Pektaş, Mehmet Akbaba, Zeki Serbest, Sevim

Gürsoy Tunçyıldız, Güngör D.Arıbal, F.Huskovic, Burhan Yıldırım,

Nikolay Alexiev, Ülkü Ünal, Devrim Erbil, Ali Atakan, Orhan Benli,

Hakan Esmer, Tayyip Yılmaz, Halim Çeliker, Basri Erdem, Habib

Gerez,Mustafa Aslıer, Adil Doğançay, Ramis Aydın, Erol Özden,

İsmail Yıldırım, Hayri Esmer, Bahattin Odabaşı, Hasan Pekmezci,

Tülin Onat, Mehmet Pesen, Veli Sapaz, Hatice Bengisu, Süleyman

Saim Tekcan gibi çok önemli sanatçıların eserleri de bulunmaktadır.

İLHAN KOMAN HEYKEL VE RESİM MÜZESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


ADMISSION/ YÖNETİM

Prof. Melihat TÜZÜN

Görev : Dekan

Görev Süresi : 14.11.2018 - 14.11.2021

Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 101

TÜ E-Posta : melihattuzun@trakya.edu.tr

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Dekan Yardımcısı

Görev Süresi : 05.12.2018 - 05.12.2021

Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130

TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ercan YILMAZ

Görev : Dekan Yardımcısı

Görev Süresi : 05.12.2018 - 05.12.2021

Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201

TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

ACADEMIC

STAFF

AKADEMİK

KADRO

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Fakülte Sekreteri

Telefon : 0 (284) 236 27 85

TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


GRAPHIC

DESIGN

DEPARTMENT/

GRAFİK

TASARIM

BÖLÜMÜ

Prof. Melihat TÜZÜN

Görev : GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)

Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 101

TÜ E-Posta : melihattuzun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU

Görev : GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : alibayraktaroglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Baybora TEMEL

Görev : GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : bayboratemel@trakya.edu.tr

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130

TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Begona RODRIGUEZ RUEDA

Görev : GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : begonarodriguez@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İlter ALKAN

Görev : GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128

TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Konur KOLDAŞ

Görev : GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : konurkoldas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Koral İLHAN

Görev : GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : koralilhan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ersan SARIKAHYA

Görev : GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

Telefon : 0 (284) 235 52 04 » Dahili : 100

TÜ E-Posta : ersansarikahya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zehra ATABEY

Görev : GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


PAINTING

DEPARTMENT/

RESİM

BÖLÜMÜ

Doç. Ruken ASLAN

Görev : RESİM BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)

RESİM BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : rukenaslan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Deniz BAYAV

Görev : RESİM BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : denizbayav@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa HAYKIR

Görev : RESİM BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 126

TÜ E-Posta : mustafahaykir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kerem İŞCANOĞLU

Görev : RESİM BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : keremiscanoglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : RESİM BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 185

TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşegül KALKAN

Görev : RESİM BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : aysegulkalkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Elif KARAASLAN

Görev : RESİM BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : elifkaraaslan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zerrin PEHLİVAN

Görev : RESİM BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 170

TÜ E-Posta : zerrinpehlivan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ö. Gökhan TEMİZEL

Görev : RESİM BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 184

TÜ E-Posta : ogokhantemizel@trakya.edu.tr

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


SCULPTURE

DEPARTMENT/

HEYKEL

BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ercan YILMAZ

Görev : HEYKEL BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)

HEYKEL BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201

TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ergin SOYAL

Görev : HEYKEL BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : erginsoyal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Velislav Velichkov MINEKOV

Görev : HEYKEL BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : velislavminekov@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Can ÖZAL

Görev : HEYKEL BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : canozal@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Halil Fırat UYSAL

Görev : HEYKEL BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : hfiratuysal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Akın DEMİRAL

Görev : HEYKEL BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : akindemiral@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Öner KIRANLAR

Görev : HEYKEL BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta : onerkiranlar@trakya.edu.tr

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


COMMUNICATION

ARTS

DEPARTMENT/

İLETİŞİM

SANATLARI

BÖLÜMÜ

ERASMUS/

ERASMUS

Dr. Öğr. Üyesi Ersan SARIKAHYA

Görev : İLETİŞİM SANATLARI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)

Telefon : 0 (284) 235 52 04 » Dahili : 100

TÜ E-Posta : ersansarikahya@trakya.edu.tr

Assist. Prof. / MFA, Yrd. Doç. Hacı MustafaAKKAYA

(Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Başar HATIRNAZ

Görev : İLETİŞİM SANATLARI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta :

basarhatirnaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Devrim BARAN

Görev : İLETİŞİM SANATLARI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta :

devrimbaran@trakya.edu.tr

ERASMUS BILATERAL AGREEMENT / ERASMUS ANLAŞMALARI

Lithunian University of Educational Sciences

University of Odivus

International Balkan University

Academia Di Belle Arti

Jana Evangelistty Purkyne v Usti Labem University

State University of Tetova

Technological Educational Ins. (TEI) Athens

Öğr. Gör. Dr. Filiz GÜLTEKİN

Görev : İLETİŞİM SANATLARI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)

TÜ E-Posta :

filizgultekin@trakya.edu.tr

CONTACT / İLETİŞİM

+90 284 236 27 85

+90 284 235 17 14 (Faks / Fax)

+90 533 710 93 04 (Mobile / Gsm)

hmustafaakkaya@trakya.edu.tr

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS


www.trakya.edu.tr

www.guzelsanatlar.trakya.edu.tr

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS

More magazines by this user
Similar magazines