11.06.2020 Views

TRD-01-KATALOG A4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TARDU OSGB

İşinizi Sağlama Alalım

İŞİNİZİ SAĞLAMA ALALIM


2

TARDU OSGB

İşinizi Sağlama Alalım


Kurucumuz Sinan DERMAN 1966 yılında Ankara’da dünyaya

gelmiştir. Lise eğitimini Fenerbahçe Lisesi’nde tamamladıktan

sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde makine mühendisliği

bölümünde okurken, 1985 yılında Viyana Teknik Üniversitesi’nde

işletme bölümünde iş güvenliği eğitimi görmüş, eğitim gördüğü süre

boyunca yaptığı firma ziyaretleri sırasında da iş güvenliği uygulamalarına

vakıf olmaya başlamıştır. 2005 yılında ilk A grubu uzmanlardan biri

olmuştur. Ayrıca, Marmara Üniversitesi’nde Modern Yönetim Teknikleri

konusunda yüksek lisans yapmıştır ve 2006 yılında İş Sağlığı Güvenliği

konusunda Yeditepe Üniversitesi’nde ilk açılan master grubunda yüksek

lisans programına başlayarak tamamlamıştır.

N. Sinan DERMAN

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

M.Y.T. Makine Mühendisi

İSG Uzmanı M. Sci.

Sanayi Enerji Yöneticisi

Çalışma hayatına İstanbul’un ilk doğalgaz dönüşümlerini hayata geçirerek

başlamış, bu çalışmalar sırasında İGDAŞ’a hazırladığı uygulama kitapçıkları

ile kurum içerisindeki birçok iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının

düzeltilmesinde rol oynamıştır.

1993 yılında, Aksan Metal firmasında İş Güvenliği Kurulu Başkanlığı

görevini yürütmüştür. 900’den fazla çalışana sahip, farklı iş kolları ve

bölümlerde faaliyette olan bu fabrikada aldığı iş güvenliği önemleri ve

hayata geçirdiği projeler sayesinde fabrikanın verimliliğinin artmasını

sağlamıştır.

2006 yılında, iş sağlığı ve güvenliği alanında Derman İş Sağlığı ve Güvenliği

firmasını kurarak profesyonel olarak hizmet vermeye başlamıştır.

2008 yılında iş güvenliği uzmanları yetiştirmeye başlayarak kendi iş

güvenliği ekibini kurmuştur. 2012 yılında Ortak Sağlık Güvenlik birimini

kurarak hizmetlerinin arasına iş yeri hekimliği, iş yeri hemşireliği, mobil

sağlık hizmetleri, ilk yardım eğitimleri gibi konularda hizmet vermeye

başlamıştır.

3

2012 yılında yetişmiş yeterli iş güvenliği uzmanı olmadığından, kendi

bünyesinde bir ekip oluşturarak dış kaynaklı birçok eğitimleri çalışanlarına

verdirmiş ve ekibini sürekli eğitime tabi tutarak kaliteli ve zamanında

hizmet veren prensipli bir ekip yetiştirmiştir.

2014 yılından itibaren TARDU OSGB firması altında faaliyetleri

sürdürmektedir. Tardu çalışanları her zaman iş güvenliği konusunda

kendini geliştirmeye çalışarak diğer OSGB’lere örnek teşkil etmiştir.

TARDU OSGB, sektörünün kurumsal firmalarından olup, kaliteli hizmet

vererek sektör lideri kuruluşlar arasında her zaman yerini sürdürecektir.

Kurucumuz İSGHEDER OSGB ve eğitim kurumları derneği yönetim kurulu

üyesi olup, İSGDER İş Güvenliği Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

üyeliğini de uzun yıllar sürdürmüştür.


4

İŞİNİZİ

SAĞLAMA

ALALIM


İş Güvenliği

Güvenli bir çalışma ortamı

sağlayın, kazanın!

5

DANIŞMANLIK

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

EĞİTİM, BİLGİLENDİRME VE KAYIT

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

6331 sayılı ‘iş sağlığı ve güvenliği yasası’ uyarınca

kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve

işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren

vekillerine, çalışanlarına faaliyet konularına

bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı çalıştırma

zorunluluğu bulunmaktadır.

• Rehberlik

• İşveren ile Birlikte Yıllık Eğitim Ve Çalışma Planının Hazırlanması

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması

• İş Sağlığı ve Güvenliğire Dair Eğitimlerin Verilmesi

• Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi

• Risk Analizi İçin Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması

• İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının İncelenerek Tedbirlerinin Alınması

• Çalışma Ortamı Gözetimi

• Acil Durum Yangın Eğitim ve Tatbikatlarının Yapılması

• İlgili Birimlerle İşbirliği

• Çalışan Temsilcisi, Destek Elamanı vb Seçimi ve İSG Katkılarının Sağlanması

• İş Sağılığı ve Güvenliği Toplantılarının Yapılması

• İş Güvenliği Diğer Dokümantasyonlarının Hazırlanması

• Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

• İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Tespit Edilen Diğer Etkenler


6


İş Sağlığı

Sağlıklı insan,

sağlıklı ekip

7

İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETLERİ

• Rehberlik

• İşveren ile Birlikte Yıllık Eğitim ve Çalışma Planının Hazırlanması

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması

• Sağlık Eğitimi

• Çalışanların Bilgilendirilmesi

• Risk Analizi İçin Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması

• İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının İncelenerek Tedbirlerinin Alınması

• Çalışma Ortamı Gözetimi

• Acil Durum Eğitim ve Tatbikatlarının Yapılması

• İlgili Birimlerle İşbirliği

• Çalışan Temsilcisi, Destek Elamanı vb Seçimi ve İsg Katkılarının Sağlanması

• İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantılarının Yapılması

• İş Sağlığı Diğer Dokümantasyonlarının Hazırlanması

• Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

• İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Tespit Edilen Diğer Etkenler

E-REÇETE

• Poliklinik Hizmetlerinin Verilmesi

• Hastalara Gerekli Hallerde SGK İlaçlarının Yazılması

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETLERİ

• İş Yeri Hemşiresi Hizmetleri Verilmesi


8


Mobil Sağlık

Sağlığınız

emin ellerde

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE

YAPILACAK OLAN TETKİKLER –

LABORATUVAR TESTLERİ:

Akciğer Grafisi

EKG – Elektrokardiyografi

SFT – Solunum Fonksiyon Testi

Odiyometri - İşitme Testi

Göz Taraması Teknisyenli

- Otorefraktometre

- Göz Taraması Uzm Göz Doktorlu

- Otorefraktometre

BİYOKİMYA TESTLERİ:

Hemogram - Kan testi

- Kanda Nikel

- Kanda Kurşun

- Kanda Krom

- Kanda Mangan

- Kanda Alüminyum

- Kanda Kimyasal

Kan Grubu tayini

AKŞ - Açlık Kan Şekeri

Sedimantasyon

TİT - Tam İdrar Testi

İdrarda Fenol (ASS – Atomic

Absorbsiyon Spektroskopisi)

- İdrarda Kurşun

- İdrarda Hippürik Asit

- İdrarda TCA

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ :

ALT

AST

GGT

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ:

Bun

Keratinin

Üre

PORTÖR MUAYENESİ :

Burun, Boğaz ve Gaita Kültürü

Gaita Mikroskopisi

SEROLOJİK TESTLER :

HBs Ag – Elisa

Anti Hbs – Elisa

Anti HCV - Elisa

Anti HIV – Elisa

AŞILAR :

Tetanos Aşı + Uygulama

- Hazır Enjektörlü Aşı

- Flakonlu Tetanoz Aşısı

EK İSTENEBİLECEK TESTLER :

(Bu testler için sorunuz)

Total Kolesterol

LDL Kolestrol

Trigliserid

TSH – Troid Sitümulan Hormon

T3 Serbest ( Troid hormonu ile alakalı)

T4 Serbest ( Troid hormonu ile alakalı)

9


10


İlk Yardım

Bilmiyorsan

dokunma!

11

İlk Yardımcı ve Zorunlu

İlk Yardımcı İstihdamı

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam

edilen personeller için, ilgili mevzuata göre

yetkilendirilmiş merkezlerden en az “Temel İlk

Yardım Eğitimi” sertifikası almış ilk yardımcının

bulundurulması zorunludur.

İşyeri Tehlike Sınıflarına Göre

İlk Yardımcı Sayıları

• AZ TEHLİKELİ > Her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı

• TEHLİKELİ > Her 15 çalışan için 1 ilk yardımcı

• ÇOK TEHLİKELİ > Her 10 çalışan için 1 ilk yardımcı

çalışan bulunmalıdır.

İlk Yardım Eğitim Konuları

• Genel İlk Yardım Bilgileri

• Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

• Temel Yaşam Desteği

• Kanamalarda İlk Yardım

• Yaralanmalarda İlk Yardım

• Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım

• Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım

• Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım

• Zehirlenmelerde İlk Yardım

• Hayvan Isırmalarında İlk Yardım

• Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında

İlk Yardım

• Boğulmalarda İlk Yardım

• Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri


Eğitimler

Sizin sektörünüzü biliyoruz...

Mesleki Yeterlilik Belgenizi

Aldınız mı?

6331 sayılı kanun gereği Tehlikeli ve Çok Tehlikeli

sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların işe alınmadan

önce Mesleki Yeterlik Belgesi olması zorunlu

hale getirilmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgesi alacaklar

için gerekli şartları yerine getirdikten sonra Mesleki

Yeterlilik Sınavı yapılmaktadır.

12

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belge

zorunluluğu başlatılan meslekler belirlenmiştir.

Mesleki Yeterlik Kapsamı içinde yer almayanlar

meslekler için de Mesleki Eğitim yapılabilmektedir.

Özel Eğitimler

İSG Özel Eğitimlerden Bazıları

• Yüksekte Çalışma Eğitimi

• Yangın Eğitimi

• Sapanlama Eğitimi

• İskele Eğitimi

• Vinç Eğitimi

• Acil Durum Eğitimi

• Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi

• Elle Yük Kaldırma Taşıma Teknikleri Eğitimi


Teknik Periyodik Kontrol

Kaldırma İletme Makinaları

Vinç

Mobil Vinç

Kule Vinç

Sapan

Forklift

Makaslı Lift

İş Makinası

Cephe Asansörü

Basınçlı Ekipmanlar

Hava Tankı Buhar Kazanı Boyler / Genleşme

Tankı

Hidrofor

Elektriksel Ölçümler Muayeneler

13

Topraklama Yalıtım Direnci Elektrik İç Tesisat

Paratoner

Laboratuvar

Baca Gazı

Ölçümleri:

Kükürtdioksit Tayini, Azot

Emisyonlarının Tayini,

Kabormonooksit Karbondioksit

Tayini, Oksijen Tayini, İslilik Tayini,

Gaz Akışının Hız ve Debi Tayini

İş Hijyeni

Ölçümleri:

Gürültü Ölçümleri,Toz Ölçümleri

(Toplam ve Solunabilir Toz),

Aydınlık Seviyesi Ölçümleri,

Titreşim Ölçümleri

Termal Konfor

Ölçümleri:

PMV, PPD İndeksi Tayini, Çalışan

Üzerindeki Isıl Baskının Tayini

Ortam Ölçümleri, Hava Kalitesi

Ölçümleri, Asbest Ölçümleri


TARDU

OSGB

İşinizi Sağlama AlalımTARDU OSGB

İşinizi Sağlama Alalım

TARDU Mühendislik İş Sağlığı ve Güvenliği Tic. A.Ş.

Eğitim Mah. Poyraz Sok.Söğütlüçeşme İş Merk. 1/41

Kadıköy / İstanbul T: (216) 450 69 00(pbx)

E: info@tarduosgb.com

www.tarduosgb.com

tarduosgb

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!