07.01.2021 Views

Otoportre Olarak Mekan : İlhan Koman

İLHAN KOMAN : SONSUZLUK-1 Bu mekan; İlhan Koman’ın sonsuzlık-1 serisinden ilham alarak tasarlanmıştır. Bir yüzey parçalanarak farklı eksenlerde oluşturduğu düzlem alanlar tanımladı. Bu mekan, açık bir sistemle tasarlanmıştır. Yırtılan yüzeyin oluşturduğu alanlar da özel ve toplu yaşam alanlarını oluşturmaktadır. Proje çözümünde geniş bir atölyeye yer verilmiş ve atölyenin her yerden kolay ulaşılabilir olması önemsenmiştir. İç-Dış kabuk ilişkisi kuran ve kağıt parçalanması efekti veren bu hacim, iç hacimde sarmalayan ve kısmi mahremiyet oluşturabilen alanlar tanımlıyor. Mekanın açık sistemle tasarlanması sebebiyle ayrışan mekanlar arası iletişim çok güçlüdür. Mekanın atmosferinde etkin iki ana malzeme; konsept duvarın dış kabuğuna kaplanmış oksitlenmiş metal ve iç kabukta donatılaşmasını sağlayan ahşap lambri’dir. Son olarak tasarımın oluşumunda İlhan Koman’ın sanata bakış açısını yansıtan bir söz tasarımcının odağı olmuştur. “Hacmi yok etmeye çalışıyorum Evliya..” Bu mekan İÇT 321 Ders kodu kapsamında Şerife Gürbüz tarafından tasarlanmıştır. Şerife Gürbüz

İLHAN KOMAN : SONSUZLUK-1
Bu mekan; İlhan Koman’ın sonsuzlık-1 serisinden ilham alarak tasarlanmıştır. Bir yüzey parçalanarak farklı eksenlerde oluşturduğu düzlem alanlar tanımladı. Bu mekan, açık bir sistemle tasarlanmıştır. Yırtılan yüzeyin oluşturduğu alanlar da özel ve toplu yaşam alanlarını oluşturmaktadır. Proje çözümünde geniş bir atölyeye yer verilmiş ve atölyenin her yerden kolay ulaşılabilir olması önemsenmiştir. İç-Dış kabuk ilişkisi kuran ve kağıt parçalanması efekti veren bu hacim, iç hacimde sarmalayan ve kısmi mahremiyet oluşturabilen alanlar tanımlıyor. Mekanın açık sistemle tasarlanması sebebiyle ayrışan mekanlar arası iletişim çok güçlüdür. Mekanın atmosferinde etkin iki ana malzeme; konsept duvarın dış kabuğuna kaplanmış oksitlenmiş metal ve iç kabukta donatılaşmasını sağlayan ahşap lambri’dir. Son olarak tasarımın oluşumunda İlhan Koman’ın sanata bakış açısını yansıtan bir söz tasarımcının odağı olmuştur. “Hacmi yok etmeye çalışıyorum Evliya..”
Bu mekan İÇT 321 Ders kodu kapsamında Şerife Gürbüz tarafından tasarlanmıştır.
Şerife Gürbüz

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!