02.01.2023 Views

STİKBAL MİMARİ KURUMSAL KİMLİK SON 02.01

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.ÖNSÖZİÇİNDEKİLER

13

20

07

45

ZEMİN UYGULAMALARI

DUVAR UYGULAMALARI

24

07

13

AYDINLATMA UYGULAMALARI

20

SEPERATÖRLER

DUVAR TASARIMLARI

24

45
01

02

03

04

05YÜRÜYÜŞ

YOLLARIFilli Boya

Silikonlu İç Duvar Boyası

ANDEZİT 55

Filli Boya

Silikonlu İç Duvar Boyası

ANDEZİT 65


Filli Boya

Silikonlu İç Duvar Boyası

HİBİSKUS 120

Filli Boya

Silikonlu İç Duvar Boyası

TAN 50

Filli Boya

Silikonlu İç Duvar Boyası

HASIR 45

Filli Boya

Silikonlu İç Duvar Boyası

İPEKSİ 35

Filli Boya

Silikonlu İç Duvar Boyası

REZENE 290

Filli Boya

Silikonlu İç Duvar Boyası

KOZMİK 120


ÇOCUK ODASI KONSEPT

BOYA RENKLERİ


İç

İ

ı

İç

İ İ

ı


İ

-


İ
İ

İ


İ

İ

- -
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!