Yard. Doç. Dr. Levent DOĞAN - Türk Dili Bölümü - Trakya Üniversitesi

tdb.trakya.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Levent DOĞAN - Türk Dili Bölümü - Trakya Üniversitesi

1. Adı Soyadı : Levent DOĞAN

2. Doğum Tarihi : 24 Temmuz 1970

3. Ünvanı : Yard.Doç.Dr.

4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ

Derece Alan Üniversite Yıl

Doktora Türk Dili Trakya Üniversitesi 2000

Y. Lisans Türk Dili Trakya Üniversitesi 1994

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Trakya Üniversitesi 1992

5. Akademik Unvanlar

Unvan Alanı Üniversite Yıllar

Yard. Doç. Dr. Türk Dili Trakya Üniversitesi 2001-...

Tük Dili Öğrç Üyesi Türk Dili Komrat Devlet Üniversitesi 2000

Okutman Türk Dili Celalabad Commersiya Üniversitesi 1996-1997

Araştırma Gör. Türk Dili Trakya Üniversitesi 1993-2001

Okutman Türk Dili Ankara Üni. TÖMER 1994-2006

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Tez Konusu : Karahanlı, Harezm ve Kıpçak Türkçelerinde Arapça Alıntı Ögeler

Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Tezi Hazırlayan : Oğuzhan Durmuş -2003

Tez Konusu : Tekirdağ Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları

Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Tezi Hazırlayan : İlker Tosun- 2003

1


Tez Konusu : Şah İsmail (Hatayi) Gazellerinden Örneklerle Güney Azerbaycan

Türkçesindeki Ses Değişiklikleri

Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Tezi Hazırlayan : Hilal Demirkol-2004.

Tez Konusu : Kazak Türkçesinde Zarf-Fiiller ve Sıfat-Fiiller

Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Tezi Hazırlayan : Ayşe Tekin-2004

Tez Konusu : Kıpçak Türkçesinde Soyut Kelimeler

Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Tezi Hazırlayan : Ahmediyye Efendiyev -2004

Tez Konusu : Kastamonu Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları

Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Tezi Hazırlayan : Ergün Acar -2009

Tez Konusu : Uygur halk edebiyatında Boz Yigit destanı

Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Tezi Hazırlayan : Şükran Çatık Karadağ-2006

6.2 Doktora Tezleri

Tez Konusu : Ehet Turdi – Ay Yamguri (Metin-İnceleme-Dizin)

Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Tezi Hazırlayan : Sevgi Öztürk-2007

Tez Konusu : Çuvaş Türkçesinin Şekil Bilgisi

Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Tezi Hazırlayan : Oğuzhan Durmuş-2009

Tez Konusu : Tuva Türkçesinin Şekil Bilgisi

Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Tezi Hazırlayan : İlker Tosun-Devam Ediyor

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Doğan, Levent, “Türk Kültüründe ve Atasözlerinde Hayvanlarla İlgili İnanışlar”, Türk

Kültürü, Nisan 2002, S.468, s.229-256.

2. Doğan, Levent, “Türk Kültüründe Hayvanlar ve Hayvan İsimleri” , Türk Dünyası Dil ve

Edebiyat Dergisi, Güz/2 2002 S.12/2, s.615-659.

3. Doğan, Levent, “Türk Dünyası Atasözleri”, Türk Kültürü, Haziran-2001, S.458, s. 326-340.

2


4. Doğan, Levent, “Gurbanî”, Türk Kültürü, Nisan-2001, S. 456, s. 239-243.

5. Doğan, Levent, “Kırgız Atasözleri, Kırgız Atasözlerinin Sınıflandırılması”, Türk Kültürü,

Temmuz-2000, S. 447, s. 407-424.

6. Doğan, Levent, “Kırgızistan’ın Üç Büyük Şehrinin İsimleri Üzerine”, Bilig, Güz-1998, S.

7, s. 216-220.

7. Doğan, Levent, “Türkmenistan Atasözleri (Nağıllar)”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat

Dergisi, Güz-1997, S. 4, s. 68-87.

8. Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nde Uzun Ünlüler İle İlgili Hususlar”, Türk Dünyası

Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-1996, S. 1, s. 232-238.

9. Doğan, Levent, “Trakya Bölgesi ile Bulgaristan ve Gagavuz Türklerinde Doğumla İlgili

Gelenek ve İnanışlar” Türk Kültürü, Ocak-Şubat 2004, S. 489-490, s. 465-477.

10. Doğan, Levent- Tosun, İlker, “Doğu Trakya Ağızlarında İstek Kipi”, Turkish Studies,

Sayı:Volume 3 Issue 3, s. 292-318

11. Doğan, Levent, “Doğu Trakya Ağızlarında Uzun Ünlüler”, Turkish Studiesi , Sayı:

Volume 3 Issue 3, s. 731-764

7.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings)

Basılan Bildiriler

1. Doğan, Levent, “The Importance of Turkish Language Teaching in The EU and its

Candidate Countires” The Language Policy of the EU and Eurapean University Education,

Volume: 1, s. 210-216. Tırnova-Bulgaristan.

7.3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Doğan, Levent; Demirbilek, Salih, “Dilimizdeki Bir Belirsizlik Zamiri: Şey”, İlmi

Araştırmalar, İstanbul-1999, S. 8, s. 95-106.

2. Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nin Fonetik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine -II-”,

Ankara Üniv. Tömer Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Şubat-1996, S. 6, s.74-85.

3. Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nin Fonetik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine -I-”,

Ankara Üniv. Tömer Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Şubat-1996, S. 5, s. 65-74.

4. Doğan, Levent, “Emir Timur’un Öğütleri”, Türk Dili, Eylül 1997, S. 549, s. 248-251.

5. Doğan, Levent, “Türkmenistan Türkçesi Dil Terimleri”, Türk Dili, Aralık-1996, S.540, s.

722- 731.

6. Doğan, Levent, “Çağdaş Uygur Türkleri’nin Edebiyatı”, Bilge, Kış-1999, S. 19, s. 60-61.

7. Doğan, Levent, “Kutadgu Bilig’den Hareketle Çağdaş Türk Lehçelerinde Arapça Alıntı

Kelimeler Üzerine Bir Karşılaştırma” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 2,

Aralık, 2005.

8. Doğan, Levent, “Türk Dilinde Organ Adları Üzerine Bir İnceleme – Ana ve Ara Temel

Kelimeler” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6, S. 1, Haziran, 2005, s. 142-164.

3


7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Doğan, Levent; Durmuş, Oğuzhan, “Türk Dilinde Kalınlık-İncelik Uyumu Bakımından +ki

Eki” Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni

8-10 Ekim 2003, Kırşehir

2. Doğan, Levent; Öztürk Sevgi, “Edirne ve Çevre İllerde Sayılarla İlgili Görenekler ve Halk

İnanışları” Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1.

Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu 23-25 Ekim 2002 – Edirne

3. Doğan, Levent, “Türkiye Türkçesinin Ağızlarında Çokluk Birinci Şahıs Kullanımları” Gazi

Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni 13-14

Ekim 2005, Kırşehir

7.6. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

a) Kitap

1. Doğan, Levent, “Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın Şiirlerinden Seçmeler” Nobel Yayınevi,

Ankara, 2007.

2. Doğan, Levent, “Günümüz Uygur Şairlerinden Hezret ve Nicadi’nin Şiirlerinden Seçmeler,

Şiirler, Aktarma, Sözlük” Kriter Yayınları, İstanbul, 2007.

b) Kitapta Bölüm

1. Doğan, Levent, “Dil” Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi,

4. basım, İstanbul, Eylül 2010, s. 1-5.

2. Doğan, Levent, “Türkçenin Alfabeleri” Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü

Anlatım, Kriter Yayınevi, 4. basım, İstanbul, Eylül, 2010, s. 25-36.

3. Doğan, Levent, “Türk Dilinin Tarihi Dönemleri” Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve

Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, 4. basım, İstanbul, 2010, s. 37-44.

4. Doğan, Levent; Durmuş, Oğuzhan, “Türkçenin Bugünkü Yayılımı” Üniversiteler İçin Türk

Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, 4. basım, İstanbul, 2010, s. 45-58.

5. Doğan, Levent; Efendiyev, Ahmediyye; Durmuş, Oğuzhan “Azerbaycan Türkçesi,

Azerbaycan Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınları,

İstanbul, 2007. s. 1-91.

6. Doğan, Levent, “Gagavuz Türkçesi, Gagavuz Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk

Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2007. s. 93-162.

7. Doğan, Levent; Şuataman, Özlem, “Kazak Türkçesi, Kazak Türkçesi Metin Örnekleri”

Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2007. s. 165-255.

8. Doğan, Levent; Hünerli, Bülent, “Kırgız Türkçesi, Kırgız Türkçesi Metin Örnekleri”

Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2007. s. 257-365.

9. Doğan, Levent, “Özbek Türkçesi, Özbek Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk

Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2007. s. 367-445.

10. Doğan, Levent; Hünerli, Bülent, “Tatar Türkçesi, Tatar Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş

Türk Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2007. s. 447-536.

4


11. Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi, Türkmen Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk

Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2007. s. 539-616.

12. Doğan, Levent, “Uygur Türkçesi, Uygur Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk

Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2007. s. 619-710.

13. Doğan Levent, “Dil Nedir?” Türkiye Türkçesi Grameri, Kriter Yayınları, İstanbul, Eylül

2010, s. 1

13. Doğan Levent, “Şekil Bilgisi” Türkiye Türkçesi Grameri, Kriter Yayınları, İstanbul, Eylül

2010, s. 171

7.7. Diğer Yayınlar

1. Doğan, Levent, “Kırgızistan’da Nooruz”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Mart 2002, S.183,

s.31-33.

2. Doğan, Levent, “Kırgızistan Türkçesi Dil Bilgisi Terimlerinin Türkiye Türkçesi’ndeki

Karşılıkları”, Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos-1997, S. 109, s. 166-171.

3. Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nde Şimdiki Zaman”, Erciyes, Temmuz-1996, Yıl: 19,

S. 223, s. 10-12.

7.8 Editörlükler

Editörlük

a. Kitap Editörlüğü

1. I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Edirne Valiliği Yayınları, Edirne, 2005.

2. Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2007.

3. Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, , Kriter Yayınevi, İstanbul, 2007.

4. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Özetleri 2001–2005.

5. Türkiye Türkçesi Grameri, Kriter Yayınevi, İstanbul, Eylül, 2010.

b. Dergi Editörlüğü

1. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S. 1, Haziran, 2004.

2. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 2, Aralık, 2004.

3. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6, S. 1, Haziran, 2005.

4. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 2, Aralık, 2005.

5. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C. 8, S. 1, Haziran, 2006.

6. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C. 9, S. 2, Aralık, 2006.

7. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.10, S. 1, Haziran, 2007.

8. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.11, S. 2, Aralık, 2007

5


8. Projeler

9. İdari Görevler

2004-2010 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

2004-…. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölüm Başkanlığı

2001-2004 Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığı

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeyindeki Dersler

Lisans:

Türkiye Türkçesi Grameri III

Türkiye Türkçesi Grameri III

Çağdaş Türk Lehçeleri I

Çağdaş Türk Lehçeleri II

Çağdaş Türk Lehçeleri III

Çağdaş Türk Lehçeleri IV

Uygur Türkçesi

Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri

Yüksek Lisans:

Çağdaş Uygur Edebiyatında Şiir I

Çağdaş Uygur Edebiyatında Şiir II

Türkmen Türkçesi I

Türkmen Türkçesi II

Bugünkü Oğuz Türkçesi I

Bugünkü Oğuz Türkçesi II

Yeni Uygur Türkçesi I

Yeni Uygur Türkçesi II

Doktora:

Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

6

Similar magazines