aralikmag

Covid-19 günlerinde karantina zamanı sosyal medya üzerinden bir araya gelen fotoğraf sevdalısı kişilerin kurduğu Aralık Mag, 3 ayda bir yayınlanan bir fotoğraf dergisidir. İzole yaşamlarımız, fotoğrafta yeni ifade ve görme biçimlerini keşfetmemize olan

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!