Investiciono-komercijalna banka DD Zenica - Privredna komora ZE ...

pkzedo.ba

Investiciono-komercijalna banka DD Zenica - Privredna komora ZE ...

3. Zihnet Muhi}, [umsko-privredno

dru{tvo ZE-DO

kantona d.o.o. Zavidovi}i;

4. Semiz [i{i}, "Metalno"

d.d. Zenica;

5. Kasim Kotori}, "Pobjeda"

d.d. Te{anj;

6. Mustafa Uzunali},

"IGM" d.d. Visoko;

7. Salih Puri{evi}, JP Termoelektrana

"Kakanj" Kakanj;

4

Aktuelnosti iz rada Privredne komore ZE-DO kantona

8. Adnan Smailbegovi},

"Prevent

Visoko;

Sarajevo" d.o.o.

9. Hilmo Bjelopoljak,

Tvornica cementa Kakanj d.d.

Kakanj - zamjenik predsjednika.

U Nadzorni odbor Privredne

komore Zeni~ko-dobojskog

kantona, izabrani su:

1. Rasim Korajli}, "ABS"

banka d.d. Sarajevo-Filijala

Te{anj, predsjednik;

2. Alma Ja{arevi}, RMU

"Zenica" Zenica, zamjenik

predsjednika;

3. D`enana Spahi}, "Natron-Hayat"

d.o.o Maglaj, ~lan;

4. Albina Salihagi}, "Metalno"

d.d. Zenica, ~lan;

GLASNIK PRIVREDNE KOMORE ZE-DO KANTONA

5. Hazim [kapur, "Revah"

d.o.o. Te{anj, ~lan.

3. RAZMATRANJE I

DONO[ENJE ODLUKE O

VISINI NAKNADE ^LA-

NOVIMA SKUP[TINE I

NJENIH ORGANA I

RADNIH TIJELA ZA

PERIOD

GODINE.

2006. DO 2010.

4. TEKU]A PITANJA.

ODR@ANA KONSTITUIRAJU]A SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

PRIVREDNE KOMORE ZE-DO KANTONA

U Privrednoj Komori Zeni~ko-dobojskog

kantona odr-

`ana je 1. konstituiraju}a sjednica

Upravnog odbora PK

ZE-DO kantona 19.05.2006.

godine, na kojoj je razmatran:

1. Izbor predsjednika i

zamjenika predsjednika Upravnog

odbora Privredne komore

Zeni~ko-dobojskog kantona;

2. Razmatranje i dono{enje

Odluke o visini naknade za

~lanove Upravnog odbora

Privredne komore Zeni~kodobojskog

kantona.

Za predsjednika Upravnog

odbora Privredne komore

Zeni~ko-dobojskog kantona

izabran je gospodin Berzad

Vila{evi}, a za zamjenika

predsjednika gospodin Hilmo

Bjelopoljak.

ODR@ANA 2. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE

KOMORE ZE-DO KANTONA

Dana, 15.06.2006. godine,

u Privrednoj Komori Zeni-

~ko-dobojskog kantona odr`ana

je 2. sjednica Upravnog

odbora PK ZE-DO kantona, na

kojoj je razmatrano:

1. Usvajanje Zapisnika sa 1.

konstituiraju}e sjednice Upravnog

odbora Privredne komore

Zeni~ko-dobojskog kan-

U Privrednoj komori

Zeni~ko-dobojskog kantona

15.06.2006. godine odr`ana

je PRES KONFERENCIJA,

na kojoj je javnost upoznata

sa:

- Informacijom o privrednim

i drugim kretanjima

na podru~ju Zeni~ko- dobojskog

kantona za period

I-IV 2006. godine;

tona od 19. maja 2006.

godine;

2. Razmatranje i dono{enje

Poslovnika o radu Upravnog

odbora Privredne komore

Zeni~ko-dobojskog kantona;

3. Razmatranje Informacije o

privrednim/gospodarskim i

drugim kretanjima na podru~ju

Zeni~ko-dobojskog

- Pokrenutoj Inicijativi za

izjedna~avanje poreza i

doprinosa na pla}e na

podru~ju cijele Bosne i

Hercegovine.

Cilj Inaformacije o privrednim

i drugim kretanjima

je bio da se uka`e na osnovne

tendencije privrednih kretanja

na podru~ju Kantona i

polo`aj privrede Kantona u

odnosu na kretanja u Fe-

kantona za period januarapril

2006. godine;

4. Informacija o primjeni

Zakona o naplati i djelimi~nom

otpisu dospjelih, a

nenapla}enih doprinosa za

socijalno osiguranje;

5. Razmatranje Prijedloga Zakona

o najni`oj neto satnici;

PRES KONFERENCIJA PRIVREDNE KOMORE

deraciji Bosne i Hercegovine

radi preduzimanja neophodnih

mjera u pravcu stvaranja

i daljeg pobolj{anja privrednog

ambijenta koji treba da

omogu}i bolje i kvalitetnije

rezultate poslovanja ukupne

privrede.

Industrijska proizvodnja u

periodu I-IV 2006. u odnosu

na I-IV 2005.

6. Realizacija zaklju~ka Upravnog

odbora Komore sa 19.

sjednice od 26. aprila 2006.

godine po pitanju pokretanja

inicijative za izjedna~avanje

poreza i doprinosa na pla}e

na podru~ju Bosne i Hercegovine.

7. Teku}a pitanja.

• Zabilje`en rast industrijske

proizvodnje u Federaciji

Bosne i Hercegovine od

9,4 %

Zabilje`en rast industrijske

proizvodnje u Zeni~kodobojskom

kantonu za 13,2

%

3,8 % br`i rast proizvodnje

u Zeni~ko-dobojskom kantonu

nego u Federaciji BiH

More magazines by this user
Similar magazines