Investiciono-komercijalna banka DD Zenica - Privredna komora ZE ...

pkzedo.ba

Investiciono-komercijalna banka DD Zenica - Privredna komora ZE ...

1.200 litara svje`eg kravljeg,

odnosno 400 litara kozijeg

ili 600 litara ov~ijeg mlijeka.

Visina podr{ke iznosi 0,14

KM/litru za kravlje i kozije

mlijeko sa prosje~nom masno}om

od 3,5%, odnosno za

ov~ije mlijeko sa prosje-

~nom masno}om od 5,0%.

Kantonalno ministarstvo }e

Federalnom ministarstvu dostaviti

obra~un nov~ane podr{ke

i to:

1. za I kvartal do 15. maja

2006. godine;

2. za II kvartal do 31. jula

2006. godine;

3. za III kvartal do 31.

oktobra 2006. godine:

4. za IV kvartal 2006.

godine do 28. februara 2007.

godine.

- tov junadi - za proizvo|a~e

ako utove najmanje 30

junadi porijeklom iz vlastite

proizvodnje ili junadi

kupljene na tr`i{tu BiH i

plasiraju ih industrijskim

klaonicama registrovanim

kod Federalnog ministarstva

ili zanatskim klaonicama

registrovanim kod kantonalnog

ministarstva koje su u

sistemu PDV-a. Visina

nov~ane podr{ke je 150

KM/grlu. Kantonalna ministarstva

su du`na do 31. maja

teku}e godine, prijaviti

proizvo|a~e-tovlja~e Federalnom

ministarstvu, nakon

~ega }e se izvr{iti kontrola

prijavljenog tova. Kantonalno

ministarstvo }e

Federalnom ministarstvu

dostaviti obra~un nov~ane

podr{ke najkasnije do 30.

novembra teku}e godine;

- tov svinja - za proizvo|a~e

ako utove najmanje 30

svinja porijeklom iz vlastite

proizvodnje ili svinja

kupljenih na tr`i{tu BiH i

plasiraju ih industrijskim

klaonicama registrovanim

kod Federalnog ministarstva

ili zanatskim klaonicama

registrovanim kod kantonalnog

ministarstva koje su u

u sistemu PDV-a. Visina

nov~ane podr{ke je 35

KM/grlu. Kantonalna ministarstva

su du`na do 31. maja

teku}e godine, prijaviti

8

Aktuelnosti iz rada udru`enja Privredne komore Ze-Do kantona

proizvo|a~e-tovlja~e Federalnom

ministarstvu, nakon

~ega }e se izvr{iti kontrola

prijavljenog tova. Kantonalno

ministarstvo }e

Federalnom ministarstvu

dostaviti obra~un nov~ane

podr{ke najkasnije do 30.

novembra teku}e godine;

- uzgoj rasplodnih junica u

sistemu uzgojno-selekcijskog

rada (farme od 3 do

20 krava) - za registrovane

uzgajiva~e ukoliko u

vlastitom stadu proizvedu i

uzgoje najmanje dvije rasplodne

junice ~iste pasmine

koje slu`e za pro{irenje

vlastitog stada, a koji

posjeduju najmanje tri krave

u lancu otkupa mlijeka.

Visina nov~ane podr{ke je

250 KM/grlu. Kantonalna

ministarstva su du`na do 31.

maja teku}e godine, prijaviti

proizvo|a~e-uzgajiva~e Federalnom

ministarstvu, nakon

~ega }e se izvr{iti

kontrola prijavljenog tova.

Kantonalno ministarstvo }e

Federalnom ministarstvu

dostaviti obra~un nov~ane

podr{ke najkasnije do 30.

novembra teku}e godine;

- uzgoj rasplodnih junica u

sistemu uzgojno-selekcijskog

rada (farme od 20 i

vi{e krava) - za registrovane

uzgajiva~e ukoliko u

vlastitom stadu proizvedu i

uzgoje najmanje dvije rasplodne

junice ~iste pasmine

koje slu`e za pro{irenje

vlastitog stada, a ~ija se

muzna grla nalaze u lancu

otkupa mlijeka. Visina

nov~ane podr{ke je 200

KM/grlu. Kantonalna ministarstva

su du`na do 31. maja

teku}e godine, prijaviti

proizvo|a~e-uzgajiva~e Federalnom

ministarstvu, nakon

~ega }e se izvr{iti

kontrola prijavljenog tova.

Kantonalno ministarstvo }e

Federalnom ministarstvu

dostaviti obra~un nov~ane

podr{ke najkasnije do 30.

novembra teku}e godine;

- farmski uzgoj rasplodnih

ovaca i koza u sistemu

uzgojno-selekcijskog rada

- za registrovane uzgajiva~e

ukoliko u teku}oj godini u

vlastitom stadu proizvedu i

uzgoje najmanje 100

rasplodnih ovaca, odnosno

80 rasplodnih koza starosti

najmanje osam mjeseci, a

koje isklju~ivo slu`e za

pro{irenje vlastitog stada.

Visina nov~ane podr{ke je

20 KM/grlu. Kantonalna

ministarstva su du`na do 31.

maja teku}e godine, prijaviti

proizvo|a~e-uzgajiva~e Federalnom

ministarstvu, nakon

~ega }e se izvr{iti

kontrola prijavljenog tova.

Kantonalno ministarstvo }e

Federalnom ministarstvu

dostaviti obra~un nov~ane

podr{ke najkasnije do 30.

novembra teku}e godine;

- uzgoj rasplodnih nazimica

u sistemu uzgojno-selekcijskog

rada - za registrovane

uzgajiva~e ukoliko u teku}oj

godini u vlastitom oboru

proizvedu i uzgoje najmanje

10 rasplodnih nazimica

starosti najmanje osam

mjeseci, a koje isklju~ivo

slu`e za pro{irenje vlastitog

stada. Visina nov~ane

podr{ke je 50 KM/grlu.

Kantonalna ministarstva su

du`na do 31. maja teku}e

godine, prijaviti proizvo-

|a~e-uzgajiva~e Federalnom

ministarstvu, nakon ~ega }e

se izvr{iti kontrola prijavljenog

tova. Kantonalno

ministarstvo }e Federalnom

ministarstvu dostaviti obra-

~un nov~ane podr{ke najkasnije

do 30. novembra

teku}e godine;

- proizvodnja meda - za

proizvo|a~e koji proizvedu i

prodaju najmanje 500

kilograma meda pravnim

licima koja se bave otkupom

i preradom meda i koja su

registrovana kod Federalnog

ili kantonalnog ministarstva

i koji su u sistemu PDV-a.

Visina nov~ane podr{ke je 1

KM/kilogramu. Kantonalno

ministarstvo }e Federalnom

ministarstvu dostaviti obra-

~un nov~ane podr{ke najkasnije

do 15. novembra

teku}e godine;

- uzgoj 18-sedmi~nih pilenki

- za registrovane proizvo|a~e

koji proizvedu,

uzgoje i prodaju najmanje

10.000 pilenki u teku}oj

godini, visina nov~ane

GLASNIK PRIVREDNE KOMORE ZE-DO KANTONA

podr{ke je 0,70 KM/

komadu. Kantonalno ministarstvo

}e Federalnom

ministarstvu dostaviti obra-

~un nov~ane podr{ke najkasnije

do 30. oktobra

teku}e godine;

- uzgoj pilenki te{kih roditeljskih

linija - za registrovane

proizvo|a~e koji

uvezu najmanje 10.000

pilenki u teku}oj godini za

uzgoj i dalju reprodukciju.

Visina nov~ane podr{ke je 1

KM/komadu. Kantonalno

ministarstvo }e Federalnom

ministarstvu dostaviti obra-

~un nov~ane podr{ke najkasnije

do 30. oktobra

teku}e godine;

- uzgoj pilenki lahkih roditeljskih

linija - za registrovane

proizvo|a~e koji

uvezu najmanje 10.000

pilenki u teku}oj godini za

uzgoj i dalju reprodukciju.

Visina nov~ane podr{ke je

1,50 KM/komadu. Kantonalno

ministarstvo }e Federalnom

ministarstvu dostaviti

obra~un nov~ane podr{ke

najkasnije do 30.

oktobra teku}e godine;

C) KAPITALNA ULA-

GANJA

- Projekat - zasnivanje novog

rasadnika kontinantalnog vo-

}a na povr{ini od 3x4

hektara, visina nov~ane

podr{ke je 25.000 KM/

hektaru;

- Projekat - stanje ruralnih

podru~ja u FBiH sa bitnim

poljoprivrednim, demografskim,

infrastrukturnim, organizacionim,

ekolo{kim i

ekonomskim obilje`jima (prva

faza) - izrada i realizacija

projekta, za nau~ne i stru~ne

institucije. Nov~ana podr{ka

iznosi 210.000 KM;

- Projekat - uspostava informacionog

sistema u sektoru

poljoprivrede;

- Projekat - remedijacija

zapu{tenog i degradiranog

poljoprivrednog zemlji{ta u

FBiH - izrada i realizacija

projekta (druga faza), za

pravna lica koja se bave

poljoprivrednom proizvodnjom

na zemlji{tu, fizi~ka

lica koja su vlasnici

zemlji{ta i drugi korisnici

poljoprivrednog zemlji{ta na

More magazines by this user
Similar magazines