krajowe centrum hodowli zwierzt w warszawie - Polska Federacja ...

pfhb.pl

krajowe centrum hodowli zwierzt w warszawie - Polska Federacja ...

POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYD£A

I PRODUCENTÓW MLEKA

REGION OCENY PARZNIEW

OCENA WARTOŒCI U¯YTKOWEJ

KRÓW MLECZNYCH

W 2010 R.

Parzniew, 2011 r.


Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt przekazać Państwu najnowszą edycję biuletynu informacyjnego, w którym

publikujemy wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych uzyskane w 2010 roku.

Informacje ujęte w prezentowanym wydawnictwie dotyczą stad utrzymywanych na terenie

objętym działalnością naszego Regionu Oceny tj. województw: lubelskiego, łódzkiego,

małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Mam nadzieję,

że tegoroczna publikacja okaże się wygodnym i praktycznym źródłem informacji dla wszystkich

zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Miniony rok to okres trudny dla krajowej gospodarki, chociaż w porównaniu z rynkami

innych krajów europejskich nasz rodzimy okazał się stabilniejszy i w lepszej kondycji

ekonomicznej. Po bardzo ciężkiej zimie, przez nasz kraj przeszły tragiczne w skutkach

powodzie, które wielu osobom zabrały dobytek całego życia. Wśród poszkodowanych znaleźli się

także Hodowcy z terenu naszego działania. Region Oceny Parzniew w miarę swoich możliwości

udzielił pomocy najbardziej dotkniętym przez niebezpieczny żywioł.

Pomimo tak niesprzyjających warunków Region Oceny Parzniew, podobnie jak w latach

ubiegłych utrzymał tendencje wzrostowe i zwiększył liczbę przeciętnie ocenianych krów o ponad

15 000 sztuk.

W dużej mierze stało się to możliwe dzięki mądrym decyzjom Hodowców, świadomie

zarządzających stadami, którzy potrafią umiejętnie korzystać zarówno z najnowszych jak i już

sprawdzonych osiągnięć w zakresie żywienia bydła, produkcji pasz, a także doboru właściwych

osobników do kojarzeń. Świadcząc usługi doradcze staramy się wspomagać Hodowców

w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań skracających drogę w dążeniu do uzyskania postępu

hodowlanego. Wszystkim Hodowcom, którzy na ten postęp pracują szczerze gratuluję i życzę

osiągania w kolejnych latach jak najlepszych wyników. Pragnę także podziękować pracownikom

Regionu Oceny Parzniew za zaangażowanie i znaczący wkład w tworzenie nowoczesnej hodowli

na europejskim poziomie.

Serdecznie dziękuję wszelkim instytucjom, firmom i organizacjom, które współdziałają

z naszą firmą i wspomagają nas w dążeniu do rozwoju oceny krów mlecznych w naszym

Regionie, a szczególnie Spółdzielniom i Zakładom Mleczarskim stosującym dopłaty do mleka

skupowanego od Hodowców prowadzących ocenę wartości użytkowej.

Wszystkim Państwu raz jeszcze gorąco dziękuję i życzę pomyślności w osiąganiu

sukcesów i realizowaniu życiowych planów.

Życzę miłej lektury.

Z-ca Dyrektora ds. Oceny

Polskiej Federacji Hodowców Bydła

i Producentów Mleka

w Warszawie

REGION OCENY PARZNIEW

Adam Kamiński


OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW MLECZNYCH

REGION OCENY PARZNIEW

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce roczne wyniki oceny wartości

użytkowej bydła mlecznego prowadzonej na terenie działania Regionu Oceny Parzniew w 2010

roku. Zachęcamy do zapoznania się z osiągnięciami Hodowców bydła mlecznego z terenu całego

naszego, bardzo różnorodnego i bogatego w tradycje hodowlane Regionu. Dziękujemy w tym

miejscu wszystkim, którzy korzystają z naszych usług wyrażając jednocześnie nadzieję,

że jesteście Państwo z nich zadowoleni. Na wstępie chcielibyśmy z wielką satysfakcją podzielić

się radością z otrzymania przez naszą organizację Certyfikatu Jakości ICAR, który został

przyznany Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka dnia 28 grudnia 2010 r.

oficjalną decyzją Zarządu ICAR (Międzynarodowego Komitetu ds. oceny użytkowości zwierząt)

w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła mlecznego, systemu identyfikacji bydła

mlecznego objętego oceną, analiz laboratoryjnych oraz przetwarzania danych. Uzyskanie tego

uznanego w całym świecie hodowlanym Certyfikatu Jakości jest dla nas ogromnym wyzwaniem

aby świadczone przez nas usługi rozwijać oraz je udoskonalać.

Miniony rok mimo powodzi był w dla rozwoju oceny w naszym Regionie bardzo

korzystny. Z wielką satysfakcją odnotowaliśmy wzrost ilości ocenianych krów mlecznych

na terenie naszego Regionu o 16 718 sztuk. Udział krów ocenianych na terenie całego Regionu

stanowił ponad 45 % ogółu wszystkich krów objętych oceną użytkowości w Polsce. Na terenie

działania RO Parzniew, który obejmuje 7 województw centralnej i wschodniej Polski (lubelskie,

łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie oraz świętokrzyskie)

przeciętna wydajność uzyskana od krowy objętej oceną użytkowości mlecznej w 2010 roku

wyniosła 6 564 kg mleka w tym 277 kg tłuszczu, 219 kg białka przy zawartości 4,22 %

tłuszczu oraz 3,34 % białka. W porównaniu do roku 2009 przeciętna wydajność wzrosła

o 33 kg mleka. Najwyższą przeciętną wydajność od ocenianej krowy uzyskano na terenie

województw: łódzkiego, gdzie osiągnięto przeciętnie 6 848 kg mleka oraz podlaskiego

z przeciętną wydajnością 6 701 kg mleka, natomiast najniższe przeciętne wydajności,

7


poniżej 6 tys. kg mleka zarejestrowano na terenach województwa małopolskiego 5 607 kg

i podkarpackiego 5 257 kg.

Stan oceny wartości użytkowej krów mlecznych na terenie Regionu Oceny Parzniew

PFHBiPM na dzień 31.12.2010 r. wynosił 277 661 krów. W stosunku do pogłowia masowego

populacja krów ocenianych stanowi na terenie regionu 16,94 %. Ocena wartości użytkowej

najdynamiczniej rozwijała się w 2010 roku głównie na terenie czterech województw

podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego. Spadki w ilości krów ocenianych

nastąpiły natomiast w województwach podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim. Najwięcej

zwierząt pod ocenę przybyło, podobnie jak w latach poprzednich, w województwie podlaskim

(9 057 krów) oraz w województwie mazowieckim (5 027 krów).

Dynamikę wzrostu liczby ocenianych krów ilustruje poniższy wykres:

Ocena wartości użytkowej bydła prowadzona była w 2010 roku w 10 069 oborach. Najwięcej

ocenianych stad znajduje się na terenie województwa mazowieckiego (3 434 obory) oraz na

terenie województwa podlaskiego (2 853 obór). Województwa o najmniejszej liczbie ocenianych

stad to świętokrzyskie (318 obór) oraz podkarpackie (340 obór).

Wzrost liczby ocenianych obór w RO Parzniew ilustruje wykres:

8


Przeciętna liczba krów w stadzie w całym RO Parzniew na koniec roku 2010 wynosiła

27,6 sztuki. Stada na terenie naszego Regionu są zróżnicowane pod względem wielkości

w zależności od województwa. Największą przeciętną liczbę krów w stadzie na koniec roku

osiągnęło już tradycyjnie województwo podlaskie, na którego terenie stado oceniane posiadało

przeciętnie 33,0 sztuki oraz województwo mazowieckie z przeciętną stada 28,9 sztuk.

Najmniejsze stada występują na terenach: województwa podkarpackiego z przeciętną stada

18,8 sztuk, świętokrzyskiego z przeciętna stada 17,9 sztuk oraz województwa małopolskiego

z najmniejszą przeciętną stada 14,7 sztuk.

Rok 2010 w porównaniu do 2009 był rokiem, w którym nastąpił spadek ilości krów

utrzymywanych w małych stadach zarówno tych od 1 do 9 sztuk a także w grupie stad od 10

do 19 sztuk. W grudniu 2009 roku w stadach w przedziale 1-9 sztuk utrzymywanych było

6 193 krowy natomiast w grudniu 2010 stan ten zmniejszył się o 364 krowy i wynosił w całym

RO 5 829 sztuk co stanowi 2,1 % całej populacji ocenianej w RO Parzniew. Największy udział

stad najmniejszych (1-9) objętych kontrolą użytkowości mlecznej występuje nadal na terenie

województwa małopolskiego 22,0 %, województwa świętokrzyskiego 12,6 % oraz województwa

podkarpackiego 10,5 %. W grupie stad od 10 do 19 sztuk liczba krów w porównaniu do roku

2009 zmniejszyła się o 2 063 sztuki. Stada z tej grupy stanowią obecnie 17,8 % populacji

ocenianej w Regionie. Wzrost ilości ocenianych krów nastąpił w stadach w przedziale

20-49 krów o 13 403 sztuki w porównaniu do grudnia 2009. Krowy oceniane w stadach w tym

przedziale stanowiły pod koniec minionego roku 56,5 % w stosunku do całej ilości krów

ocenianych w RO Parzniew. Jest to największa grupa stad. Wzrost ilości krów ocenianych

nastąpił także w grupie stad największych utrzymujących powyżej 50 sztuk gdzie na koniec

minionego roku wyniósł 5 666 sztuk. Krowy oceniane w tej grupie stanowią 23,6 % w stosunku

do reszty stad krów objętych owub w RO Parzniew. Wzrost ilości krów w tej grupie stad jest

nadal potwierdzeniem, postępującej specjalizacji hodowców w produkcji mleka.

Ocena wartości użytkowej bydła w RO Parzniew w 2010 roku była prowadzona zgodnie

z metodyką i Procedurami przyjętymi w PFHBiPM przy wykorzystaniu:

o metody A4 – 9,3 % populacji aktywnej (wg stanu na 12.2010),

o metody AT4 – 83,6 % populacji aktywnej ( wg stanu na 12.2010),

o metody A8 - 7,1 % populacji aktywnej (wg stanu na 12.2010).

Powyższe dane wskazują na ugruntowaną, najmocniejszą w RO Parzniew pozycję metody AT4

nad pozostałymi wariantami metod oceny. W ciągu 2010 roku procent udziału tej metody wzrósł

na całym RO Parzniew o 2,2 %. Najwięcej krów ocenianych metodą AT4 było na bezpośrednim

terenie działania RO Parzniew (woj. mazowieckie) gdzie udział metody jest najwyższy i wynosi

94,3 % według stanu na grudzień 2010 r. Najmniejszy udział metody AT4 występuje na terenie

działania Przedstawicielstwa Rzeszowskiego, gdzie wyniósł 49,3%. Udział metody A4 zmniejszył

się w całym RO w porównaniu do grudnia 2009 roku o 0,4 %, natomiast udział metody

A8 zmalał o 1,8 %.

9


Dokonując analizy sytuacji w ocenie użytkowości mlecznej nie można zapomnieć o tym,

że rozwój oceny wartości użytkowej bydła jest ściśle powiązany z kondycją finansową danej

mleczarni, oraz czynnikiem jakim jest dopłata do oceny przez zakłady i spółdzielnie mleczarskie,

która jest bardzo różna i wynosi od 1 do nawet 5 groszy do litra skupionego mleka. Podkreślić

należy fakt, że głównie wokół mleczarni dopłacających do oceny mamy największe skupiska

hodowców będących pod kontrolą użytkowości mlecznej. Na terenie RO Parzniew, z roku

na rok, coraz większa grupa spółdzielni i zakładów mleczarskich wspiera hodowców

prowadzących ocenę, poprzez wspomniane dopłaty do litra skupionego mleka. W tym miejscu

chcielibyśmy wszystkim Prezesom i Członkom Rad Nadzorczych tych spółdzielni i zakładów

mleczarskich przekazać słowa najwyższego uznania oraz bardzo podziękować za te niezwykle

cenne inicjatywy.

Zapraszamy Państwa do lektury naszego Biuletynu, zachęcamy do odnajdywania siebie

lub znajomych wśród rankingów najlepszych hodowców. Polecamy także nasze wydawnictwo

wszystkim miłośnikom i pasjonatom hodowli bydła mlecznego. Bardzo chcemy aby

przedstawione w nim wiadomości motywowały do uzyskiwania jeszcze lepszych rezultatów

i inspirowały do dalszego rozwoju oceny wartości użytkowej w naszym Regionie.

przyjęcie.

zawodowych.

Prosimy o zapoznanie się z wynikami oceny wartości użytkowej za 2010 rok i ich życzliwe

Życzymy Wszystkim wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych sukcesów

Z wyrazami szacunku

Kierownik

Zespołu ds. Oceny Wartości Użytkowej Bydła Mlecznego

10

w Regionie Oceny Parzniew

Rafał Morawski


Stada o najwyższej wydajności mlecznej w Regionie Oceny Parzniew.

wg ras (stada od 5,0 sztuk w danej rasie)

Lp. Właściciel stada

mleka tłuszczu białka tł+bi

kg kg % kg % kg

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czarno-biała

1. Dusznik Leszek

Wierzba

LUBELSKIE

A4 51,9 49,8 12 344 452 3,66 426 3,45 878 497

2. Pazdro Krzysztof

Borowa

PODKARPACKIE AT4 22,1 20,1 12 040 478 3,97 406 3,37 884 442

3. Szatkowska Agnieszka

Baboszewo

MAZOWIECKIE AT4 18,0 17,0 11 804 455 3,85 407 3,45 862 430

4. OHZ Dębołęka Sp.z o.o.

Dębołęka

ŁÓDZKIE

A4 309,9 308,0 10 983 432 3,93 355 3,23 787 458

5. Jończy Antoni

Wieprz

MAŁOPOLSKIE AT4 47,1 23,0 10 965 430 3,92 368 3,36 798 433

6.

GR Wysokiński

Szczepan

Radomyśl

MAZOWIECKIE AT4 62,8 62,8 10 851 429 3,95 356 3,28 785 409

7. GR Strus Alina

Brzozów Kolonia

MAZOWIECKIE AT4 26,3 26,3 10 848 460 4,24 381 3,51 841 412

8. Dzieliński Andrzej

Chrostowo-Zalesie

MAZOWIECKIE AT4 51,3 46,3 10 792 448 4,15 354 3,28 802 410

9. GR Wąsowski Piotr

Suchodół

MAZOWIECKIE AT4 46,6 46,6 10 756 460 4,35 374 3,48 834 425

10. OHZ Dębołęka Sp.z o.o.

Dąbrówka

ŁÓDZKIE

AT4 140,2 139,3 10 625 423 3,98 343 3,23 766 425

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czerwono-biała

1. Jończy Antoni

Wieprz

MAŁOPOLSKIE AT4 47,1 23,2 10 108 415 4,11 355 3,51 770 472

2. SK Michałów Sp. zo.o.

Lubcza

ŚWIĘTOKRZYSKIE A4 197,5 28,6 9 995 398 3,98 333 3,33 731 468

3. Pietruszyński Adam

Straduny

PODLASKIE

A4 399,3 15,9 9 664 351 3,63 329 3,40 680 445

4.

GR PM Świeżak

Elżbieta

Poszewka

MAZOWIECKIE AT4 54,7 13,6 9 593 407 4,24 322 3,36 729 407

5. GR Kopański Zbigniew

Sobiska

LUBELSKIE

AT4 45,6 7,2 9 400 411 4,37 336 3,57 747 362

6. Grodzki Grzegorz

Długobórz Drugi

PODLASKIE

AT4 55,2 5,3 9 313 450 4,83 343 3,68 793 358

7. Heród Adam

Lipnica Dolna

MAŁOPOLSKIE AT4 49,3 6,3 9 252 438 4,73 338 3,65 776 443

8. OHZ Osiek Sp. zo.o.

Nidek

MAŁOPOLSKIE A4 424,3 5,6 9 183 410 4,46 295 3,21 705 420

9. Cieśliński Stanisław

Stadniki

PODLASKIE

AT4 45,4 7,5 9 128 390 4,27 298 3,26 688 404

10. GR Kata Andrzej

Rogalin

LUBELSKIE

AT4 74,7 7,7 9 105 332 3,65 330 3,62 662 437

1. Wojtyński Marek

2. Wiśniewski Janusz

Skarżyn

Miejscowość

Województwo

MAZOWIECKIE

Kossaki Falki

PODLASKIE

metoda

oceny

RASA SIMENTALSKA

AT4

105,7 9,5 8 437 282

A4 42,9 5,8

18

przeciętna

liczba krów

w

oborze

w rasie

przeciętna wydajność od krowy

3,34 296

Tabela Nr 1.7

3,51 578 392

8 319 354 4,25 279 3,35 633

średni okres

m-wyc.

358


Lp. Właściciel stada

3. Międlarz Józef

4. Pietruszyński Adam

5.

GR Stączek Jerzy

6. Choińska Anna

7. Makowski Tomasz

8. Kłoczko Tadeusz

9. Sadowski Jacek

10. Materek Krzysztof

1. Bartoszek Krzysztof

2. Gubała Wojciech

3. Zdybał Maria

4. Janiczek Władysława

5. Borowski Hubert

6. Szymusiak Tadeusz

7. Łukaszka Andrzej

8. Filipowicz Teresa

9. Łukasz Wojciech

10. Kubiński Włodzimierz

Hostynne

Miejscowość

Województwo

LUBELSKIE

Lachowo

PODLASKIE

Jaćmierz

PODKARPACKIE

Rumejki

PODLASKIE

Pękowo

MAZOWIECKIE

Wronowo

PODLASKIE

Krzyczki-Żabiczki

MAZOWIECKIE

Urzecze

ŁÓDZKIE

Maruszyna

MAŁOPOLSKIE

Maruszyna

MAŁOPOLSKIE

Tarnawa

MAŁOPOLSKIE

Żegocina

MAŁOPOLSKIE

Oblęgorek

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załuczne

MAŁOPOLSKIE

Spytkowice

MAŁOPOLSKIE

Jasienna

MAŁOPOLSKIE

Krempachy

MAŁOPOLSKIE

Skawa

MAŁOPOLSKIE

metoda

oceny

przeciętna

liczba krów

w

oborze

A4 24,4

w rasie

AT4 9,0 9,0

AT4 8,3 8,3 5 348 254

przeciętna wydajność od krowy

mleka tłuszczu białka tł+bi

kg kg % kg % kg

AT4 17,7 15,1 7 984 327 4,09 271 3,39

AT4 24,1 21,6 7 263 317 4,37 257

AT4 7,5 7,5 6 943 341 4,91 241 3,47 582

AT4 20,6 8,9 5 878 230

5 859 272 4,65

207 3,53 479

4,63 189 3,32 453

5 417 273 5,03 180 3,32 453

RASA JERSEY

1. SK Michałów Sp. zo.o.

Lubcza

ŚWIĘTOKRZYSKIE A4 197,5 11,8 8 616 495 5,74 333 3,87 828 564

2. SK Michałów Sp. zo.o.

Michałów

ŚWIĘTOKRZYSKIE A4 143,5 143,5 7 071 386 5,47 277 3,92 663 447

3. Wielgolewski Marek

Przewodowo Parcele

MAZOWIECKIE AT4 52,0 6,1 6 920 339 4,90 276 3,99 615 576

4.

GR Bonisławski

Tadeusz

Chełchy Chabdzyno

MAZOWIECKIE AT4 14,6 13,1 5 959 356 5,97 256 4,30 612 417

5. Słodkowicz Wiktor

Piotrków Trybunalski

ŁÓDZKIE

A8 18,4 14,8 5 373 294 5,48 218 4,06 512 402

6. GR Pogoński Dariusz

Gotardy

MAZOWIECKIE AT4 41,6 5,0 5 156 308 5,98 212 4,11 520 491

7. GR Płatek Jarosław

Oleksianka

MAZOWIECKIE AT4 25,1 9,2 4 632 238 5,14 170 3,67 408 367

24,4

AT4 11,7 8,7 5 705

6 438 240 3,73

3,91

216 3,35 456

186 3,17

średni okres

m-wyc.

A4 436,3 11,1 7 878 343 4,35 274 3,48 617 371

A4 58,4 33,2

AT4 25,9 6,6 7 823 308 3,94 260 3,32 568

AT4 35,5 18,5 7 453 303 4,07 269 3,61 572 449

AT4 43,5 7,0

AT4 5,8 5,8 7 126 352 4,94 247 3,47 599 412

AT4 26,6 14,5

416

399

A4 15,8 15,8 5 868 270 4,60 202 3,45 472 361

264

3,54 574 389

AT4 20,9 9,6 7 255 327 4,50 246 3,39 573 453

RASA POLSKA CZERWONA

7 848 301 3,83 271 3,45 572

7 333 281 3,83 241

3,29 522

598 366

388

392

424

356

397

374

AT4 5,0 5,0 5 689 258 4,53 193 3,39 451 401

19

374

4,74 188 3,52 442 396


Lp. Właściciel stada

8. GR Lazarski Janusz

9. GR Ziembiński Piotr

10. Borowski Jerzy

1. Montagro Sp zo.o.

2. GR Puton Adam

3. GR Wąsowski Janusz

4. Wojtyński Marek

5. Jarmocik Mirosław

6. GR Bieniak Rafał

7. Błachnio Tomasz

8.

10. Sakowski Dariusz

1.

Parfieńczyk Zdzisław

9. Kostrzewski Mirosław

Makarewicz Wojciech

2. Topczewski Andrzej

3. Falkowski Stanisław

4. Karny Paweł

5. Rybałt Henryk

6. GR Szymański Bogdan

7. Koniszewska Bożena

8. Grygiewicz Andrzej

9. Druszcz Mirosław

10. Stefaniak Maria

Rydzewo

Miejscowość

Województwo

MAZOWIECKIE

Secymin Nowy

MAZOWIECKIE

Płońsk

MAZOWIECKIE

Wierzbica

LUBELSKIE

Kopiec

MAZOWIECKIE

Suchodół

MAZOWIECKIE

Skarżyn

MAZOWIECKIE

Waniewo

PODLASKIE

Kózki

MAZOWIECKIE

Leokadia

MAZOWIECKIE

Dulkowszczyzna

PODLASKIE

Łaźniki

ŁÓDZKIE

Łączki

MAZOWIECKIE

Terebela

LUBELSKIE

Trzeszczkowo

PODLASKIE

Filipy

PODLASKIE

Suchowola

PODLASKIE

Dubaśno

PODLASKIE

Jeże

MAZOWIECKIE

Wola Korybutowa Druga

LUBELSKIE

Chilmony Kolonia

PODLASKIE

Piotrówek

MAZOWIECKIE

Worgule

LUBELSKIE

metoda

oceny

AT4

AT4

przeciętna

liczba krów

w

oborze

w rasie

AT4 26,4 18,9 5 865

22,7 11,7

31,3 5,0

przeciętna wydajność od krowy

mleka tłuszczu białka tł+bi

kg kg % kg % kg

AT4 43,2 21,7 4 031 229 5,69

AT4 32,1 24,0 3 751 175 4,67

RASA MONTBELIARDE

AT4 227,9 227,9 9 565

AT4 108,1 9,5 7 977 338

5 108 223 4,36 171

4 638 210

4,53 175 3,77

449

176 3,41 370

4,58 178 3,46 413

385

średni okres

m-wyc.

371

AT4 25,5 7,9 5 816 213 3,67 186 3,19 399 425

AT4 14,0 11,9

AT4 40,2 5,3

160 3,98 389 343

134

AT4 11,4 6,3 2 968 200 6,74 122 4,12 322 424

AT4 42,9 8,8 9 143

369 3,87 344

310

3,60 713 420

3,39 657 324

AT4 77,5 15,4 8 773 333 3,80 293 3,34 626 407

A8 123,7 6,1 8 103 307

347 3,80

AT4 105,7 8,7 8 234 266 3,23 280

3,79 285

AT4 101,6 10,2 6 804 275 4,04

AT4

AT4 19,6

274 3,44

A8 60,6 7,9 6 112 257 4,21 210 3,43

RASA BIAŁOGRZBIETA

5 155

AT4 19,5 5,5 4 366

5 140 235

232 3,95

AT4 11,3 5,0 4 534 197 4,35 151

AT4 25,1 7,5 4 205 149 3,54

139

A8 9,5 5,1 4 216 168 3,99 138

20

6,6 6 307 259

4,24

235 3,46

47,4 8,0 6 772 238 3,51 211 3,12

4,10

194 3,76

167 3,82

3,57 309 968

3,40 546 399

3,52 592 374

510 400

209 3,31 468 423

200 3,41 432

612 328

467 425

385

586

3,34 394 385

3,32

343

348 350

3,19 306 386

3,28 306 464

138 3,28 287 672


Lp. Właściciel stada

1. Zdybał Maria

2. Świerad Piotr

3. GR Trałka Stanisław

4. Szumańska Dorota

5. Kraszewski Tomasz

6. Janiczek Władysława

7. Krzysztoń Jan

8. Waresiak Adam

9. Sowa Jan

10. Stanek Tadeusz

1. Strama Zygmunt

2. Urban Jerzy

3. Detkiewicz Marcin

4. Kwiecień Stanisław

5. Tworkowski Wojciech

6. Kamola Grzegorz

7. Wydro Danuta

8. Hawryluk Marian

9. Banaszek Mariusz

10. Ziółko Marek

Miejscowość

Województwo

metoda

oceny

przeciętna

liczba krów

w

oborze

w rasie

przeciętna wydajność od krowy

mleka tłuszczu białka tł+bi

kg kg % kg % kg

średni okres

m-wyc.

RASA POLSKA CZERWONO-BIAŁA

Tarnawa

MAŁOPOLSKIE

Trzycierz

AT4 26,6 6,2 8 012 292 3,64 264 3,30 556 481

MAŁOPOLSKIE

Brzeziny

AT4 9,0 5,0 7 736 341 4,41 255 3,29 596 400

PODKARPACKIE

Nowe Rybie

AT4 13,4 6,2 7 596 334 4,39 255 3,36 589 414

MAŁOPOLSKIE

Dąbrowa Łazy

AT4 17,9 7,0 7 341 326 4,44 241 3,28 567 373

PODLASKIE

Żegocina

AT4 143,4 22,4 7 195 301 4,18 268 3,73 569 501

MAŁOPOLSKIE

Jelna

AT4 20,6 8,0 6 566 268 4,08 224 3,41 492 437

MAŁOPOLSKIE

Zubrzyca Górna

AT4 9,0 9,0 6 533 259 3,96 198 3,03 457 429

MAŁOPOLSKIE

Jasienna

AT4 10,2 7,0 6 497 283 4,35 231 3,55 514 389

MAŁOPOLSKIE

Boguszowa

AT4 9,1 6,3 6 440 294 4,56 204 3,16 498 431

MAŁOPOLSKIE AT4 10,1 5,0 6 440 258 4,00 219 3,40 477 334

RASA POLSKA CZARNO-BIAŁA

Miłkowa

MAŁOPOLSKIE

Wyszatyce

AT4 20,2 5,0 6 960 351 5,04 218 3,13 569 581

PODKARPACKIE

Wizna

AT4 15,3 7,0 6 841 294 4,29 241 3,52 535 347

PODLASKIE

Giebułtów

AT4 17,4 6,1 6 803 254 3,73 229 3,37 483 358

MAŁOPOLSKIE

Brzóski Stare

AT4 17,5 8,0 6 666 259 3,89 214 3,21 473 397

PODLASKIE

Ksawerynów

AT4 33,2 5,3 6 410 302 4,71 217 3,38 519 701

LUBELSKIE

Kielczany

AT4 16,9 6,2 6 030 292 4,84 209 3,47 501 545

PODLASKIE

Zahajki

AT4 15,4 5,0 6 021 256 4,25 207 3,43 463 400

LUBELSKIE

Dziewięczyce

AT4 15,2 5,2 6 010 261 4,35 184 3,06 445 405

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Bukowska Wola

AT4 21,0 7,0 5 909 231 3,90 197 3,34 428 383

MAŁOPOLSKIE

AT4 13,5 10,8 5 870 237 4,04 190 3,23 427 358

21


LABORATORIA PFHBIPM REGIONU OCENY PARZNIEW

Region Oceny Parzniew Polskiej Federacji

Hodowców Bydła i Producentów Mleka, który swoim

zasięgiem obejmuje siedem województw, posiada

dwa Laboratoria mające siedziby w Parzniewie

i Białymstoku z/s w Jeżewie Starym.

Oba Laboratoria wykonują badania składu

mleka przy pomocy nowoczesnych aparatów

CombiFoss umożliwiających analizę takich

parametrów jak: tłuszcz, białko, laktoza, sucha

masa, mocznik oraz komórki somatyczne.

Badania w Laboratoriach w Białymstoku

i Parzniewie wykonywane są zgodnie

z międzynarodowymi normami badawczymi PN-ISO

9622 i PN-EN ISO 13366-2 oraz wytycznymi ICAR.

Kompetencje techniczne naszych laboratoriów oraz zgodność systemu zarządzania

z normą PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzają Certyfikaty Akredytacji Laboratoriów Badawczych

przyznane przez Polskie Centrum Akredytacji. Szczegółowe informacje zamieszczone są

na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl pod numerem:

AB 472 – Laboratorium w Białymstoku

AB 822 – Laboratorium w Parzniewie

Nadrzędnym celem Laboratoriów PFHBiPM jest

wykonywanie badań próbek mleka, które są przekazywane

Hodowcom na Raportach Wynikowych, dzięki którym możliwa

jest efektywna, a zarazem ekonomiczna hodowla, a także:

prawidłowe zarządzanie stadem,

ocena stanu zdrowotnego krów,

kontrola prawidłowego żywienia

rejon działania Lab. w Parzniewie

rejon działania Lab. w Białymstoku

ocena przydatności surowca do przetwórstwa

29


Od roku 2006, który był rokiem przejęcia prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła

przez Polską Federację Hodowców Bydłai Producentów Mleka, w obu laboratoriach widoczny jest

znaczny wzrost ilości wykonywanych analiz.

Aby możliwe było spełnienie

Państwa oczekiwań w ramach działalności

naszych Laboratoriów, chcielibyśmy

zachęcić Państwa do zadawania pytań oraz

przekazywania uwag poprzez zootechników

oceny i inspektorów nadzoru, jak również

osobiście.

1000000

800000

600000

400000

200000

2000000

1600000

1200000

Ilość badań próbek mleka wykonanych w Laboratorium

w Białymstoku w latach 2006 – 2010

800000

400000

Zapraszamy Państwa

do dalszej współpracy

Monika Mikołajczak

Kierownik Laboratorium w Parzniewie

Bogdan Kulesza

Kierownik Laboratorium w Białymstoku

0

0

478466

521601

656085

752202

853187

2006 2007 2008 2009 2010

Ilość badań próbek mleka wykonanych w Laboratorium

w Parzniewie w latach 2006 – 2010

1271471 1352249

1511753 1555701

1 627 420

2006 2007 2008 2009 2010

30


Wydajności uzyskane w stadach ocenianych w woj. mazowieckim w 2010 r.

wg powiatów

Lp. Powiat

Przeciętna wydajność

mleko tłuszcz białko

tł+bi

kg kg % kg % kg

1 BIAŁOBRZESKI 11 233,8 6 713 285 4,24 224 3,34 509

2 CIECHANOWSKI 235 6 114,4 6 584 281 4,26 222 3,37 503

3 GARWOLIŃSKI 156 3 434,7 6 385 277 4,34 213 3,33 490

4 GOSTYNIŃSKI 51 1 307,6 6 337 272 4,29 216 3,40 488

5 GRODZISKI 19 490,8 6 068 248 4,09 205 3,37 453

6 GRÓJECKI 8 243,2 7 191 288 4,00 244 3,39 532

7 KOZIENICKI 19 364,5 6 195 263 4,24 206 3,32 469

8 LEGIONOWSKI 1 24,0 6 093 269 4,42 202 3,32 471

9 LIPSKI 11 215,2 6 016 260 4,32 201 3,34 461

10 ŁOSICKI 46 1 024,1 5 865 259 4,42 196 3,34 455

11 MAKOWSKI 262 6 912,6 6 572 283 4,31 220 3,35 503

12 MIŃSKI 172 4 088,1 6 230 272 4,36 207 3,32 479

13 MŁAWSKI 285 7 434,8 5 938 250 4,21 198 3,33 448

14 NOWODWORSKI 5 123,1 6 385 285 4,47 218 3,42 503

15 OSTROŁĘCKI 160 5 742,2 6 414 269 4,19 216 3,36 485

16 OSTROWSKI 211 6 673,9 6 552 275 4,19 220 3,36 495

17 OTWOCKI 9 190,1 6 093 258 4,24 201 3,29 459

18 PIASECZYŃSKI 11 563,1 8 803 357 4,06 286 3,25 643

19 PŁOCKI 228 5 773,3 6 289 270 4,29 211 3,36 481

20 PŁOŃSKI 201 5 807,5 7 164 295 4,12 239 3,34 534

21 PRUSZKOWSKI 2 192,2 7 958 321 4,03 276 3,47 597

22 PRZASNYSKI 254 6 376,3 6 551 279 4,26 220 3,35 499

23 PRZYSUSKI 22 319,4 5 995 252 4,20 201 3,35 453

24 PUŁTUSKI 88 2 247,6 6 788 292 4,30 230 3,39 522

25 RADOMSKI 87 1 717,2 6 268 273 4,36 211 3,37 484

26 SIEDLECKI 217 6 255,8 6 575 281 4,27 219 3,33 500

27 SIERPECKI 130 4 478,9 6 720 277 4,12 227 3,37 504

28 SOCHACZEWSKI 37 1 013,9 6 202 265 4,28 205 3,31 470

29 SOKOŁOWSKI 307 8 639,1 6 421 281 4,38 216 3,36 497

30 SZYDŁOWIECKI 3 48,2 8 823 371 4,21 300 3,40 671

31 WARSZAWSKI ZACH. 10 775,0 7 516 307 4,08 248 3,30 555

32 WĘGROWSKI 174 5 052,3 6 349 266 4,19 212 3,34 478

33 WOŁOMIŃSKI 13 324,9 5 902 251 4,26 195 3,31 446

34 WYSZKOWSKI 29 787,3 6 428 262 4,07 216 3,36 478

35 ZWOLEŃSKI 30 633,9 6 874 298 4,33 230 3,34 528

36 ŻUROMIŃSKI 56 1 667,6 6 001 256 4,27 203 3,39 459

37 ŻYRARDOWSKI 7 116,6 5 503 244 4,43 181 3,29 425

Przeciętnie w woj.:

Liczba stad

ocenianych

Przeciętna

liczba krów

Tabela Nr 2.1

3 567 97 407,2 6 482 276 4,25 217 3,35 493

35


Ranking najlepszych hodowców w woj. mazowieckim (wg wydajności kg mleka)

wg ras (do 20 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów

w rasie

mleko

kg

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

Szatkowska Agnieszka Baboszewo 17,0 18,0 11 804 455 3,85 407 3,45 862

Piórkowski Jan Stare Gralewo 11,5 11,5 10 399 425 4,09 345 3,32 770

Grudziński Jacek Józefów 16,8 16,8 10 381 468 4,51 381 3,67 849

Piotrowski Janusz Wojewódki Dolne 12,8 12,8 9 556 393 4,11 330 3,45 723

Chmielewski Edward Lipniki Nowe 12,7 13,9 9 271 406 4,38 321 3,46 727

Mossakowski Mariusz Rzechowo Wielkie 9,8 21,4 9 257 337 3,64 298 3,22 635

Fituch Waldemar Zalesice 14,7 15,7 9 222 421 4,57 319 3,46 740

Fydrych Łukasz Rytele Olechny 20,0 20,3 9 171 378 4,12 302 3,29 680

GR Dudziński Bogusław Kanigowo 16,8 19,1 9 143 369 4,04 331 3,62 700

GR Wołyński Robert Rębowo 16,7 18,3 9 032 378 4,19 302 3,34 680

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

GR PM Świeżak Elżbieta Poszewka 13,6 54,7 9 593 407 4,24 322 3,36 729

GR Dąbrowski Robert Zbójno 4,6 47,8 9 060 392 4,33 324 3,58 716

GR Kotomski Krzysztof Paproć Duża 11,6 78,6 8 723 345 3,95 302 3,46 647

Rostkowski Franciszek i Mariusz Milewo Łosie 5,1 145,1 8 675 332 3,83 290 3,34 622

GR Trojanowski Michał Sypniewo 11,2 31,2 8 622 335 3,88 304 3,52 639

Świerżyńska Aniela Nienałty Szymany 6,4 69,5 8 576 372 4,34 296 3,45 668

Smoliński Antoni Ławy 12,5 75,4 8 445 378 4,47 287 3,40 665

GR Pilszka Grzegorz Kowiesy 7,3 65,5 8 409 324 3,85 284 3,38 608

Mossakowski Mariusz Rzechowo Wielkie 10,5 21,4 8 305 317 3,82 275 3,31 592

GR Kozicki Marek Ulatowo-Słabogóra 4,0 37,1 8 222 346 4,21 271 3,30 617

RASA POLSKA CZERWONA

Rąbalski Cezary Obłudzin 7,6 20,5 4 053 170 4,19 137 3,38 307

Fidos Zofia Wymysłów 5,1 7,4 3 965 176 4,45 137 3,46 313

Majkowski Marcin Chełsty 7,0 17,4 3 800 171 4,49 137 3,60 308

GR Salach Barbara Mroczki Kawki 4,0 10,9 3 376 149 4,42 117 3,45 266

Pepłowski Adam Chełsty 9,6 18,7 3 163 128 4,06 99 3,12 227

Gołębiowski Jerzy Brzezice 8,7 13,8 3 052 140 4,60 115 3,75 255

Tyszka Piotr Żyźniewo 5,4 5,4 3 038 124 4,07 105 3,45 229

Wysocki Mariusz Chełsty 6,8 20,0 2 797 122 4,35 98 3,51 220

Konopka Sławomir Pomaski Wielkie 8,0 15,9 2 697 108 4,01 92 3,42 200

RASA SIMENTALSKA

Wojtyński Marek Skarżyn 9,5 105,7 8 437 282 3,34 296 3,51 578

Krasiński Tadeusz Kuchary Skotniki 4,9 63,5 7 512 310 4,13 255 3,39 565

Makowski Tomasz Pękowo 18,5 35,5 7 453 303 4,07 269 3,61 572

GR Gocłowski Ryszard Brzeźno 9,2 155,3 6 778 270 3,99 242 3,57 512

Pogorzelski Adam Dybów 4,2 18,5 6 755 301 4,46 228 3,37 529

GR Sztych Lech Drążdzewo Małe 6,6 50,3 6 726 287 4,26 244 3,63 531

Zglinicki Jan Sierakowo 9,8 32,4 6 463 266 4,11 231 3,57 497

Zarzycki Zbigniew Bogusławice 5,3 11,3 6 405 277 4,33 221 3,45 498

Bronisz Wincenty Ziomaki 8,6 52,7 6 382 283 4,44 224 3,51 507

Wrzosek Bogdan Ziomaki 6,0

RASA JERSEY

32,5 6 125 271 4,43 224 3,65 495

Wilegolewski Marek Przewodowo Parcele 6,1 52,0 6 920 339 4,90 276 3,99 615

GR Mossakowski Janusz Chełchy Kmiece 4,4 47,2 6 762 315 4,66 251 3,71 566

GR Bonisławski Tadeusz Chełchy Chabdzyno 13,1 14,6 5 959 356 5,97 256 4,30 612

GR Stasiak Małgorzata Waliszew 4,8 50,9 5 619 337 6,00 242 4,30 579

GR Pogoński Dariusz Gotardy 5,0 41,6 5 156 308 5,98 212 4,11 520

Rosa Karol Wujówka 4,0 30,6 4 961 284 5,73 201 4,05 485

GR Płatek Jarosław Oleksianka 9,2 25,1 4 632 238 5,14 170 3,67 408

Otłowski Radosław Malechy 4,0 28,2 4 221 252 5,98 161 3,81 413

GR Szpiek Krzysztof Stara Biała 4,2 38,3 3 304 209 6,32 145 4,38 354

Borowski Jerzy Płońsk 6,3 11,4 2 968 200 6,74 122 4,12 322

RASA BIAŁOGRZBIETA

GR Szymański Bogdan Jeże 5,0 31,3 4 638 210 4,53 175 3,77 385

Druszcz Mirosław Piotrówek 5,1 9,5 4 216 168 3,99 138 3,28 306

Jagiełło Bogdan Szarłat 5,1 17,9 3 935 157 3,98 118 3,01 275

GR Lewandowski Tadeusz Rzeszotary-Gortaty 12,5 15,1 3 545 137 3,87 116 3,26 253

GR Zając Adam Stodzew 5,4 10,9 3 316 139 4,19 105 3,15 244

36

Przeciętna

liczba krów

Tabela Nr 2.2

Przeciętna wydajność od jednej krowy (w danej rasie)


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów

w rasie

Przeciętna

liczba krów

Przeciętna wydajność od jednej krowy (w danej rasie)

mleko

kg

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

RASA MONTBELIARDE

GR Puton Adam Kopiec 8,8 42,9 9 143 347 3,80 310 3,39 657

GR Wąsowski Janusz Suchodół 15,4 77,5 8 773 333 3,80 293 3,34 626

Rupiński Ryszrd Rogowo 4,8 49,5 8 662 369 4,26 292 3,37 661

Wojtyński Marek Skarżyn 8,7 105,7 8 234 266 3,23 280 3,40 546

GR Bieniak Rafał Kózki 9,5 108,1 7 977 338 4,24 274 3,44 612

Błachnio Tomasz Leokadia 10,2 101,6 6 804 275 4,04 235 3,46 510

Sakowski Dariusz Łączki 7,9 60,6 6 112 257 4,21 210 3,43 467

Kalinowski Tadeusz Zbójno 5,6 18,3 5 549 240 4,32 201 3,63 441

GR Nowakowski Sławomir Skrzeszew E 10,1 44,8 5 091 202 3,97 166 3,26 368

Staszewski Adam Sękowo 6,2 16,0 5 033 212 4,22 176 3,49 388

wg ras (20,1 - 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

GR Strus Alina Brzozów Kolonia 26,3 26,3 10 848 460 4,24 381 3,51 841

Dzieliński Andrzej Chrostowo Zalesie 46,3 51,3 10 792 448 4,15 354 3,28 802

GR Wąsowski Piotr Suchodół 46,6 46,6 10 756 460 4,35 374 3,48 834

GR PM Świeżak Elżbieta Poszewka 54,7 41,1 10 027 390 3,89 341 3,40 731

GR Grabowscy Barbara i Antoni Romanowo 26,3 28,2 9 890 398 4,02 340 3,44 738

Mórawski Andrzej Golany 22,7 22,8 9 859 385 3,90 334 3,39 719

Boniakowscy Dariusz i Anna Kołaczków 29,4 37,4 9 834 383 3,89 326 3,31 709

GR Szaniawski Marek Wólka Soseńska 41,1 43,4 9 740 399 4,10 325 3,34 724

Kopciński Andrzej Kłaki 36,2 38,3 9 705 396 4,08 333 3,43 729

GHR Godlewski Krzysztof Kuleszki Nienałty 37,3 38,3 9 682 369 3,81 312 3,22 681

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

Podbielski Zygmunt Rogowo Folwark 20,4 37,2 8 656 361 4,17 293 3,38 654

GR Kotomski Józef Załuski Lipniewo 25,7 94,2 7 090 293 4,13 240 3,38 533

Stepnowski Kazimierz Gąsewo 37,8 96,7 7 011 302 4,30 245 3,49 547

Leszczyński Dariusz Załuski Lipniewo 31,7 94,2 5 933 262 4,41 207 3,48 469

RASA SIMENTALSKA

Sadowski Jacek Krzyczki-Żabiczki 21,6 24,1 7 263 317 4,37 257 3,54 574

GR Wąsowski Janusz Suchodół 26,3 77,5 7 125 284 3,98 248 3,48 532

Zglinicki Paweł Zdunówek 28,7

RASA JERSEY

32,5 6 849 277 4,05 234 3,42 511

GR Lazarski Janusz Rydzewo 21,7 43,2 4 031 229 5,69 160 3,98 389

GR Ziembiński Piotr Secymin Nowy 24,0 32,1 3 751 175 4,67 134 3,57 309

RASA MONTBELIARDE

GR Grala Piotr Szafranki 23,6 53,5 4 941 197 3,99 182 3,69 379

wg ras (powyżej 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

GR Wysokiński Szczepan Radomyśl 62,8 62,8 10 851 429 3,95 356 3,28 785

GR Klimaszewski Mieczysław Turowo 52,9 52,9 10 117 415 4,10 353 3,49 768

GR Krępski Bogusław Rogowo 50,8 52,0 10 093 452 4,48 352 3,49 804

Nasiłowski Dariusz Skwierczyn Dwór 75,0 78,0 10 084 443 4,39 339 3,36 782

GR Szczepański Andrzej Pomaski Wielkie 81,7 81,7 10 036 416 4,15 335 3,34 751

SGGW RZD Wilanów- Obory Obory Ferma Goździe 315,4 318,2 9 967 422 4,23 323 3,24 745

GR Radzikowski Józef Modrzew 69,1 70,7 9 878 389 3,94 334 3,38 723

GR Kalinowski Sławomir Nacpolsk 788,9 788,9 9 854 345 3,51 322 3,27 667

GR Płodziszewski Jacek Przytoka 74,8 74,8 9 832 402 4,09 335 3,41 737

Tomaszewski Ryszard Bombalice 117,3 118,8 9 741 365 3,75 342 3,51 707

RASA SIMENTALSKA

GR Bieniak Rafał Kózki 54,3 108,1 6 970 280 4,01 235 3,37 515

37


Ranking najlepszych hodowców w woj. mazowieckim (wg wydajności kg mleka)

wg powiatów

Tabela Nr 2.3

Właściciel Miejscowość

POW. BIAŁOBRZESKI

GR Tarnowski Tadeusz Pierzchnia 26,1 8 284 312 3,77 280 3,38 592

Bąk Marcin Mała Wieś 26,0 8 139 340 4,17 278 3,41 618

Zych Stanisław Krzemień 35,6 8 022 335 4,18 257 3,20 592

GR Żaboklicki Marek Boże 24,4 7 110 326 4,59 238 3,34 564

Grzelak Piotr Małe Boże 23,7 6 781 293 4,32 231 3,41 524

Kopycki Bogdan Kożuchów

POW. CIECHANOWSKI

11,7 6 486 259 4,00 221 3,41 480

GR Płodziszewski Jacek Przytoka 74,8 9 832 402 4,09 335 3,41 737

Kowalski Mariusz Kołaki Małe 33,0 9 635 353 3,66 327 3,39 680

Boniakowscy Dariusz i Anna Kołaczków 37,4 9 570 371 3,87 318 3,32 689

Tomkalski Stanisław Rąbież 37,8 9 455 403 4,26 322 3,40 725

Płoski Kazimierz Długołęka 9,0 9 170 372 4,05 321 3,50 693

Czaplicki Sławomir Lech Kołaki Wielkie 22,6 9 062 338 3,73 311 3,43 649

Rzepliński Grzegorz Kołaki Kwasy 69,0 8 991 338 3,76 308 3,43 646

Konwerski Benedykt Bacze 29,7 8 989 376 4,18 303 3,37 679

GR Kownacki Radosław Łebki Wielkie 54,7 8 930 373 4,18 299 3,35 672

Goździewski Grzegorz Pokojewo 49,8 8 656 351 4,05 289 3,34 640

Szczypek Kazimierz Patory 20,1 8 635 393 4,55 292 3,38 685

Leliński Henryk Wiksin 19,8 8 605 387 4,49 303 3,52 690

GR Wroński Krzysztof Obrąb 20,7 8 579 389 4,54 290 3,38 679

Mieszkowski Bogdan Mieszki Wielkie 20,2 8 506 380 4,47 291 3,42 671

Kuc Andrzej Pomorze 63,8 8 474 337 3,98 287 3,39 624

GR Gburzyński Krzysztof Drążewo 46,5 8 166 352 4,31 283 3,46 635

Kołakowski Andrzej Skarżynek 32,9 8 151 358 4,39 292 3,58 650

GR Czaplicki Cezary Pokojewo 44,1 8 126 358 4,41 280 3,45 638

Ropelewski Dominik Łebki Wielkie 34,7 8 123 356 4,38 277 3,41 633

Kierzkowski Alojzy Trętowo Mazarnięta 46,1 8 101 349 4,30 280 3,45 629

Czarnecki Marek Kąty 27,4 7 980 343 4,30 268 3,36 611

Kuczyński Julian Kąty 26,1 7 951 339 4,26 266 3,35 605

Czarnecki Grzegorz Patory 31,1 7 892 357 4,53 257 3,26 614

Gnatowski Sławomir Zawady Dworskie 50,5 7 838 335 4,28 278 3,55 613

GR Żółtański Henryk Wola Pawłowska 19,4 7 837 344 4,39 274 3,49 618

Kołakowski Adam Trętowo Pełzy 11,2 7 813 341 4,37 262 3,35 603

Bober Adam Wola Wodzyńska 93,7 7 789 342 4,39 271 3,48 613

GR Żmijewski Marcin Sokólnik 12,7 7 779 326 4,19 246 3,16 572

Goździewski Sławomir Goździe 40,3 7 679 323 4,21 262 3,41 585

GR Morawski Zbigniew Obiedzino Górne 26,4 7 669 350 4,57 261 3,40 611

Bober Janusz Patory 18,9 7 645 345 4,52 255 3,33 600

Sobiech Janusz Humięcino 35,6 7 624 296 3,89 262 3,43 558

Smoliński Marek Pawłowo 43,3 7 593 311 4,10 264 3,47 575

Kruszewski Tadeusz Kołaki Kwasy 20,3 7 589 315 4,14 245 3,23 560

Czarnecki Janusz Kąty 24,0 7 538 333 4,42 264 3,50 597

GR Kutołowski Andrzej Konarzewo Marcisze 39,5 7 534 303 4,03 249 3,31 552

Kołakowski Tomasz Wola Wierzbowska 34,9 7 466 261 3,50 255 3,41 516

Pszczółkowski Aleksander Wola Wierzbowska 41,3 7 462 276 3,70 246 3,30 522

Trętowski Zbigniew Długołęka 35,4 7 456 305 4,09 248 3,32 553

Piotrowicz Henryk Leśniewo Górne 45,5 7 439 320 4,30 255 3,43 575

GR Trętowski Michał Pokojewo 20,4 7 437 318 4,28 258 3,47 576

Kuczyński Adam Wierzbowo 36,4 7 431 314 4,23 246 3,31 560

Seremak-Przeworska Jadwiga Humięcino Andrychy 37,3 7 424 310 4,17 247 3,33 557

Czarzasty Jan Lekówiec 34,3 7 406 308 4,15 246 3,32 554

Mysiakowski Henryk Przążewo 31,3 7 363 314 4,27 240 3,26 554

Rychlik Krzysztof Rzeczki 29,3 7 354 333 4,53 253 3,44 586

Kownacki Marek Łebki Wielkie 40,7 7 350 297 4,04 243 3,30 540

Kuczyński Stanisław Kąty 29,6 7 345 315 4,30 250 3,40 565

GR Kołakowski Sławomir Trętowo Pełzy 39,8 7 322 318 4,34 241 3,29 559

Szadkowski Józef Luberadz 35,6 7 309 313 4,28 253 3,46 566

Sadowski Ryszard Wierzbowo 25,6 7 304 319 4,37 245 3,36 564

Stopczyński Stefan Kliczki 28,4 7 302 301 4,12 237 3,24 538

Biernacka Lilla Maria Kołaki Wielkie 25,5 7 298 296 4,06 247 3,38 543

Bęćkowski Dariusz Wierzbowo 36,1 7 284 322 4,43 254 3,49 576

GR Łuczkowski Mariusz Kołaczków 19,1 7 265 316 4,35 249 3,42 565

Pacek Mirosław Baby 24,6 7 261 332 4,58 249 3,43 581

Kołakowski Maciej Kołaki Kwasy 33,9 7 247 282 3,91 245 3,38 527

38

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Zabielski Michał Morawka 47,3 7 239 309 4,27 253 3,50 562

Czarnecki Andrzej Rembówko 20,6 7 232 330 4,56 247 3,42 577

Lubiński Waldemar Rembowo 18,5 7 172 309 4,31 243 3,39 552

Jezierski Grzegorz Sosnowo 44,1 7 166 315 4,39 239 3,34 554

Pepłowski Tadeusz Bieńki Śmietanki 43,6 7 096 321 4,53 263 3,70 584

Pogorzelski Artur Pokojewo 31,0 7 086 292 4,12 247 3,48 539

Lipowski Michał Mościce 25,6 7 029 307 4,37 238 3,38 545

Wiśniewski Eugeniusz Długołęka 16,8 7 014 275 3,93 240 3,42 515

GR Bieńkowki Arkadiusz Rzeczki 50,9 6 985 323 4,62 241 3,45 564

Lubiński Leszek Sławomir Bogucin 24,9 6 977 282 4,04 239 3,43 521

Ruszczyński Dariusz Gostkowo 25,2 6 951 291 4,18 240 3,45 531

Rykowski Szymon Purzyce Trojany 32,6 6 912 279 4,03 223 3,23 502

Maliszewski Paweł Mieszki Bardony 21,6 6 908 296 4,29 236 3,41 532

Szczypek Krzysztof Wierzbowo 19,9 6 895 290 4,20 240 3,48 530

GR Wichowski Krzysztof Gumowo 19,1 6 887 284 4,12 230 3,34 514

Bober Andrzej Łysakowo 64,1 6 835 299 4,37 237 3,47 536

Krywalski Mirosław Targonie 21,3 6 833 301 4,40 227 3,32 528

Szwejkowski Andrzej Patory 23,8 6 824 317 4,65 231 3,39 548

Kołakowski Józef Wola Wierzbowska 34,4 6 818 280 4,12 229 3,36 509

Kołakowski Janusz Niemierzyce 21,7 6 817 300 4,40 228 3,34 528

GR Milewski Grzegorz Przytoka 25,7 6 812 270 3,97 226 3,31 496

Radkowski Wiesław Jarluty Duże 22,7 6 806 298 4,38 229 3,37 527

Olewniczak Zbigniew Ciemniewo 64,2 6 777 297 4,38 232 3,42 529

Niestępski Robert Pokojewo 30,7 6 761 293 4,34 235 3,48 528

Milewski Józef Sosnowo 32,9 6 746 285 4,22 222 3,29 507

GR Klimkowski Mariusz Humięcino Andrychy 20,3 6 687 292 4,36 223 3,34 515

Dymczyk Wojciech Ruszkowo 24,7 6 622 280 4,23 224 3,38 504

Kołakowski Jacek Wola Wierzbowska 39,5 6 621 307 4,63 234 3,53 541

Chojnowski Adam Gumowo 19,5 6 588 281 4,27 227 3,45 508

GR Gawlik Mirosław Zawady Dworskie 22,8 6 587 305 4,62 232 3,52 537

GR Tętowski Jarosław Konarzewo Marcisze 23,8 6 582 250 3,80 218 3,31 468

Zmorzyński Janusz Czernice 14,3 6 581 302 4,59 238 3,62 540

Grabowski Jacek Dębowo 14,3 6 580 278 4,23 211 3,21 489

GR Wilkowski Andrzej Łaguny 28,8 6 565 291 4,43 225 3,42 516

Dorosz Krzysztof Humięcino 29,0 6 561 286 4,36 217 3,30 503

Dąbrowski Wiesław Klonowo 15,5 6 558 275 4,19 212 3,23 487

Kosobucki Zenon Wkra 18,7 6 552 300 4,58 211 3,22 511

Niski Andrzej Garnowo 24,2 6 526 304 4,66 219 3,35 523

GR Samkowski Adam Czernice 32,4 6 523 276 4,23 221 3,38 497

GR Pątkowski Mirosław Niestum 19,0 6 510 264 4,05 201 3,08 465

GR Pajewski Adam Kołaczków 11,0 6 509 287 4,40 222 3,41 509

Jakubowski Zdzisław Łysakowo 14,7 6 507 275 4,23 222 3,41 497

Szniter Robert Kalisz 26,4 6 499 278 4,28 223 3,43 501

GR Konwerski Andrzej Bacze 16,5 6 491 282 4,35 211 3,25 493

Jackowski Grzegorz Klice 38,4 6 484 264 4,07 220 3,39 484

POW. GARWOLIŃSKI

Ośko Agnieszka Dudki 41,1 9 036 346 3,84 305 3,38 651

Michalec Krzysztof Chęciny 17,6 8 649 355 4,11 306 3,54 661

Dudzik Witold Stary Goniwilk 19,9 8 579 385 4,49 308 3,59 693

Szewczyk Janusz Piastów 43,8 8 426 331 3,93 287 3,40 618

Bober Andrzej Damianów 47,4 8 298 365 4,40 295 3,56 660

GR Latuszek Jolanta i Stanisław Piaski 27,6 8 244 352 4,26 275 3,34 627

Szczygielska Monika Zabruzdy Kolonia 25,2 8 120 351 4,32 279 3,44 630

Paćkowski Bogusław Dudki 22,7 8 106 322 3,97 267 3,29 589

GR Kruk Marek Żabianka 37,6 7 976 327 4,10 275 3,45 602

GR Maślak Witold Huta Żelechowska 29,2 7 976 328 4,12 274 3,43 602

Jakubiak Barbara Chęciny 12,6 7 965 320 4,02 272 3,41 592

GR Babik Sławomir Sokół 13,4 7 962 329 4,13 254 3,19 583

Szpicki Michał Piaski 19,9 7 695 349 4,54 256 3,32 605

Wielgosz Sławomir Gózd 23,1 7 669 363 4,73 252 3,29 615

Gazda Jacek Kobylnica 19,7 7 557 316 4,18 249 3,29 565

Nowakowski Krzysztof Stodzew 36,9 7 547 324 4,29 251 3,33 575

Prządka Witold Nowy Goniwilk 52,9 7 545 310 4,11 260 3,44 570

Skoczylas Radosław Chotynia 16,4 7 537 298 3,96 259 3,43 557

Lech Bogdan Derlatka 72,3 7 532 313 4,17 254 3,37 567

Michalak Tadeusz Piaski 14,6 7 507 330 4,39 246 3,27 576

GR Rumianek Andrzej Podebłocie 33,3 7 474 306 4,10 247 3,30 553

Sikora Adam Kujawy 22,3 7 308 324 4,44 242 3,31 566

Lech Janusz Sokół 27,9 7 289 328 4,49 242 3,32 570

39

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Klimaszewski Andrzej Łomnica 17,7 7 247 317 4,38 249 3,44 566

Mańkowski Krzysztof Mroków 62,2 7 214 315 4,37 247 3,42 562

Majek Krzysztof Dudki 13,1 7 206 319 4,42 241 3,35 560

Gałkowska Monika Górzno 17,9 7 153 358 5,00 230 3,22 588

Gugała Stefan Damianów 35,7 7 105 303 4,26 243 3,42 546

Domaszczyński Andrzej Zabruzdy 19,2 7 105 293 4,13 232 3,26 525

GR Wesołowski Leszek Korytnica 48,0 7 097 298 4,20 239 3,36 537

Piątek Tomasz Mroków 16,3 7 082 306 4,31 235 3,32 541

Wyziński Grzegorz Huta Żelechowska 21,4 7 065 319 4,52 251 3,55 570

Jakubiak Krzysztof Chęciny 28,3 7 042 320 4,55 244 3,47 564

GR Sitnik Zbigniew Oblin 42,5 7 005 316 4,52 231 3,29 547

Figielski Leszek Nowy Goniwilk 20,7 6 962 313 4,50 230 3,30 543

Przybysz Elżbieta Babice 17,1 6 936 303 4,37 228 3,29 531

Paprota Tomasz Władysławów 12,4 6 909 324 4,69 220 3,18 544

Gasek Czesław Jaźwiny 16,2 6 880 314 4,57 234 3,40 548

Gawryś Roman Miastków Kościelny 32,3 6 863 310 4,51 234 3,41 544

Zając Irena Kujawy 57,8 6 819 287 4,20 229 3,36 516

Baran Witold Zwola 17,3 6 805 313 4,60 217 3,19 530

Szlendak Adam Mroków 38,3 6 788 309 4,56 231 3,40 540

Wróbel Marek Wróble 28,6 6 784 292 4,30 229 3,37 521

Borkowski Krzysztof Kozłów 23,6 6 693 298 4,46 225 3,36 523

Bryzek Kazimierz Trojanów 13,4 6 689 279 4,17 218 3,26 497

Boratyński Krzysztof Zygmunty 28,3 6 685 295 4,42 235 3,52 530

Jędrych Ryszard Ruda 23,8 6 668 311 4,66 223 3,35 534

Baran Piotr Stary Miastków 12,4 6 642 273 4,10 220 3,31 493

GR Boratyński Witold Władysławów 20,5 6 634 315 4,74 220 3,32 535

Głodek Mirosław Babice 22,3 6 593 284 4,31 206 3,13 490

Błachnio Tomasz Leokadia 101,6 6 551 270 4,12 224 3,42 494

Więckowski Sławomir Ostrożeń Pierwszy 15,1 6 550 288 4,40 219 3,34 507

Kajka Andrzej Filipówka 12,7 6 544 292 4,46 211 3,23 503

Talarek Tomasz Zygmunty 31,7 6 495 295 4,54 220 3,39 515

GR Siwek Henryk Chotynia 12,6 6 484 295 4,56 211 3,26 506

Galiński Sławomir Wólka Ostrożeńska

POW. GOSTYNIŃSKI

20,0 6 483 296 4,57 220 3,40 516

Klimczak-Fudała Czesław Raków 39,8 8 869 392 4,41 305 3,44 697

Różycki Mirosław Remki 25,4 8 087 349 4,32 270 3,34 619

Popławski Grzegorz Podatkówek 46,2 8 080 312 3,87 287 3,55 599

GR Żuchniewicz Paweł Raków 105,3 7 940 321 4,04 276 3,48 597

GR Klarzyński Wieńczysław Podatkówek 20,8 7 920 335 4,23 246 3,11 581

Czapiewski Ryszard Leśniewice 10,9 7 630 334 4,37 256 3,35 590

GR Stasiak Małgorzata Waliszew 50,9 7 444 309 4,16 264 3,54 573

Tomasik Jarosław Raków 19,0 7 190 307 4,27 238 3,31 545

GR Śmiałkowski Remigiusz Dąbrówka 14,4 7 142 284 3,98 241 3,38 525

GR Woźniak Marzena Remki 27,2 7 009 281 4,01 236 3,36 517

Jagielski Mariusz Lubików 32,2 6 845 308 4,50 238 3,48 546

Gorzkowski Sławomir Romanów 31,3 6 737 292 4,33 233 3,46 525

GR Roskosz Jan Lubików 36,4 6 721 294 4,37 225 3,34 519

Załuga Robert Podczachy 25,6 6 688 295 4,41 222 3,32 517

GR Siemiński Marcin Nowa Wieś 29,9 6 681 291 4,35 231 3,45 522

GR Sobiecki Zbigniew Skrzeszewy 35,4 6 671 305 4,57 230 3,44 535

Rutecki Marcin Solec 17,3 6 564 291 4,44 225 3,42 516

Krysztofik Andrzej Osmolin 42,9 6 521 283 4,34 229 3,51 512

Porwolik Mirosław Swoboda

POW. GRODZISKI

11,6 6 499 279 4,30 216 3,32 495

Malesa Wojciech Adam Strumiany 71,8 8 335 321 3,85 283 3,40 604

Kołodziejak Henryk Kaski 21,4 7 551 291 3,85 255 3,38 546

Jadczak Zbigniew Kłudno Nowe 25,6 7 239 287 3,97 242 3,34 529

Bielak Marek Witold Strumiany 34,0 7 173 308 4,30 254 3,54 562

Banaszek Witold Kaski 15,6 7 033 300 4,26 241 3,42 541

Dawidek Mariusz Grądy 50,7 7 027 287 4,09 242 3,45 529

Dawidek Sławomir Grądy

POW. GRÓJECKI

47,3 6 762 283 4,18 236 3,49 519

Dańków Sp. z o.o. Dańków 118,4 8 867 340 3,84 304 3,43 644

Dziki Jacek Rokitnica

POW. KOZIENICKI

22,8 6 509 285 4,37 230 3,54 515

Jaworski Leszek Cychrowska Wola 20,2 8 223 314 3,82 280 3,40 594

GR Zawadzak Lucjan Garbatka Długa 46,2 7 855 342 4,35 273 3,48 615

GR Szewc Adam Mozolice Małe 38,3 7 190 292 4,06 249 3,46 541

Szatan Krzysztof Brzozówka 29,8 6 849 314 4,58 232 3,38 546

40

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

POW. LIPSKI

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

GR Kornak Sławomir Chotyze 42,5 7 237 303 4,19 246 3,40 549

GR Maziarz Halina Chotyze 19,7 6 725 294 4,37 225 3,34 519

Wójtowicz Katarzyna Pawłowice 6,4 6 682 295 4,41 232 3,47 527

Sobania Elżbieta Chotyze

POW. ŁOSICKI

17,0 6 664 300 4,50 232 3,48 532

GR Stefaniuk Piotr Olszanka 30,2 8 045 358 4,45 286 3,56 644

Rypina Krzysztof Nowa Kornica 33,8 7 844 348 4,44 272 3,47 620

Piwoni Grzegorz Rozwadow 23,3 7 753 371 4,79 260 3,35 631

Piotruk Zdzisław Próchenki 29,6 7 228 294 4,06 244 3,37 538

Czajka Zbigniew Jan Krzywośnity 17,6 6 916 320 4,63 244 3,53 564

GR Ozioro Henryk Wólka Nosowska 26,8 6 869 299 4,35 232 3,38 531

Biernacki Wojciech Stare Biernaty 26,7 6 810 308 4,54 230 3,38 538

GR Marczuk Andrzej Kisielew 27,8 6 774 319 4,70 234 3,46 553

Derkacz Krzysztof Patków

POW. MAKOWSKI

24,2 6 667 317 4,75 226 3,39 543

GR Krępski Bogusław Rogowo 52,0 10 106 453 4,48 353 3,49 806

GR Szczepański Andrzej Pomaski Wielkie 81,7 10 036 416 4,15 335 3,34 751

GR Grabowscy Barbara i Antoni Romanowo 28,2 9 847 397 4,03 339 3,44 736

GR Bonisławski Tadeusz Chełchy Chabdzyno 55,0 9 487 353 3,72 322 3,39 675

GR Kowalewski Krzysztof Szwelice 21,6 9 312 396 4,25 317 3,40 713

Niestępski Marek Bobino Grzybki 96,9 9 274 446 4,82 319 3,44 765

GR Załęski Kazimierz Chodkowo Załogi 62,7 9 206 376 4,10 310 3,37 686

GR Gogolewski Marek Chełchy Iłowe 86,8 9 108 388 4,26 314 3,45 702

Kołakowska Józefa Pienice 12,3 8 982 394 4,39 299 3,33 693

GR Choromański Jan Sypniewo 40,3 8 973 364 4,05 309 3,44 673

GRH Otłowski Robert Tłucznice 28,0 8 807 361 4,10 296 3,36 657

Mossakowski Mariusz Rzechowo Wielkie 21,4 8 735 328 3,75 287 3,28 615

Załęska Zofia Poświętne 24,9 8 638 357 4,14 293 3,39 650

Gogolewski Andrzej Chełchy Iłowe 39,9 8 556 354 4,13 293 3,42 647

Przychodzki Leszek Leśniewo 26,2 8 460 374 4,42 287 3,39 661

Bobiński Tadeusz Bagienice Folwark 17,6 8 457 363 4,29 276 3,26 639

Rzewnicka Janina i Zdzisław Chyliny 31,8 8 435 359 4,26 272 3,22 631

Budny Tadeusz Bagienice Folwark 20,0 8 336 337 4,04 278 3,34 615

GR Chrzanowski Dariusz Chrzanowo 25,6 8 320 319 3,83 278 3,34 597

Błachnio Arkadiusz Jan Chodkowo Kuchny 28,9 8 290 340 4,10 282 3,40 622

GR Bukowski Daniel Obiecanowo 48,0 8 260 386 4,67 283 3,42 669

Koterwas Barbara Wymysły 15,5 8 235 357 4,33 274 3,33 631

Zbrzezny Paweł Obiecanowo 17,0 8 226 340 4,13 268 3,26 608

Grabowski Kazimierz Bobino Wielkie 40,9 8 198 374 4,56 288 3,51 662

Lipowski Wiesław Łukowo 32,6 8 094 356 4,40 274 3,38 630

Szczepański Stanisław Bagienice Folwark 22,5 8 088 361 4,47 273 3,38 634

Rupiński Jerzy Chodkowo Załogi 54,2 8 081 373 4,61 279 3,45 652

GR Trojanowski Michał Sypniewo 31,2 8 058 299 3,71 284 3,52 583

Czyrsznic Stefan Leśniewo 23,5 8 037 359 4,47 281 3,49 640

GR Ferenc Wiesław Rogowo 41,3 8 013 331 4,12 276 3,45 607

GR Sikorski Włodzimierz Wronowo 20,6 7 975 337 4,22 258 3,23 595

Bobiński Tadeusz Rogowo 44,2 7 948 332 4,18 263 3,31 595

GR Wilkowski Kazimierz Bobino Grzybki 57,9 7 900 344 4,35 267 3,38 611

GR Mossakowski Janusz Chełchy Kmiece 47,2 7 818 337 4,31 270 3,45 607

GR Nosarzewski Leszek Chełchy Iłowe 38,1 7 779 356 4,57 277 3,56 633

Gadomski Lech Marek Chodkowo Załogi 39,0 7 763 363 4,68 267 3,44 630

Błaszczak Zbigniew Bagienice Folwark 17,9 7 754 368 4,74 259 3,34 627

Góralewski Robert Zaręby 27,8 7 740 355 4,59 272 3,51 627

GR Niestępski Karol Bobino Wielkie 24,9 7 738 354 4,57 260 3,36 614

GR Guzowski Kazimierz Sypniewo 26,8 7 728 315 4,08 261 3,38 576

GR Gierwatowski Jarosław Nowy Szczeglin 14,9 7 718 306 3,97 259 3,35 565

Grabowski Adam Bobino Wielkie 55,6 7 712 333 4,31 261 3,39 594

Rupiński Ryszard Rogowo 49,5 7 700 367 4,77 266 3,45 633

Majkowski Jan Jarzyły 34,2 7 694 312 4,05 259 3,37 571

Szczepański Włodzimierz Chełchy Klimki 46,5 7 676 326 4,25 270 3,52 596

Bartołd Paweł Budzyno Walędzięta 25,5 7 604 336 4,41 243 3,20 579

GR Chełchowski Mariusz Majki Tykiewki 45,1 7 576 318 4,20 260 3,43 578

Grochowski Krzysztof Byszewo 48,6 7 558 317 4,19 266 3,52 583

GR Piotrowski Artur Stare Glinki 37,9 7 535 308 4,09 249 3,31 557

Czyżewski Wiktor Milewo Wypychy 55,0 7 517 331 4,40 247 3,29 578

GR Ruszczyński Wojciech Pomaski Wielkie 20,0 7 510 332 4,42 255 3,40 587

Podgórski Stanisław Wymysły 11,8 7 436 335 4,51 260 3,50 595

Rawa Marek Wola Włosciańska 30,2 7 328 291 3,97 243 3,32 534

41

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

GR Jaworski Karol Szwelice 16,9 7 301 315 4,32 241 3,30 556

Majkowski Bogdan Chodkowo Załogi 25,2 7 257 338 4,65 263 3,63 601

GR Bobiński Stanisław Roman Chodkowo Załogi 65,7 7 251 330 4,56 254 3,50 584

GR Szczepański Andrzej Chodkowo Kuchny 39,6 7 239 322 4,45 250 3,45 572

GR Napiórkowski Mirosław Zelki Dąbrowe 20,4 7 203 313 4,35 234 3,25 547

Budny Sławomir Byszewo 37,9 7 180 309 4,30 247 3,44 556

Majkowski Stanisław Rogowo 33,9 7 171 304 4,27 249 3,47 553

GR Chodkowscy Jerzy Elżbieta i Zofia Bobino Wielkie 51,7 7 170 322 4,55 252 3,51 574

Stepnowski Kazimierz Gąsewo 96,7 7 066 301 4,27 244 3,45 545

Czarkowski Benedykt Grabowo 53,2 7 064 308 4,36 234 3,31 542

Zbrzezny Zbigniew Obiecanowo 26,7 7 052 346 4,90 231 3,28 577

GR Buczyński Andrzej Rogowo 40,5 7 048 328 4,65 235 3,34 563

Załęski Wojciech Prace 30,1 7 040 320 4,54 239 3,39 559

GR Grabowski Cezary Pomaski Wielkie 35,5 6 991 303 4,33 231 3,30 534

GR Buta Henryk Rafały 45,3 6 976 301 4,31 239 3,43 540

GR Gnas Grzegorz Krzysztof Gołoniwy 19,0 6 952 284 4,09 223 3,20 507

GR Głażewscy Waldemar i Ewa Nowy Szelków 22,1 6 922 301 4,35 232 3,35 533

Zabielski Dariusz Wola Józefowo 108,4 6 917 293 4,24 235 3,40 528

GR Bartołd Krzysztof Budzyno Walędzięta 17,1 6 913 284 4,11 214 3,10 498

Budny Dariusz Grabowo 24,1 6 885 276 4,01 224 3,25 500

Mosakowski Tomasz Szlasy Złotki 25,7 6 867 298 4,34 226 3,29 524

GR Bobiński Jan Bagienice Folwark 28,8 6 856 292 4,26 230 3,36 522

Chełchowski Andrzej Chełchy Klimki 19,5 6 841 285 4,17 218 3,19 503

Zyznowski Wiesław Szlasy Bure 16,9 6 837 308 4,50 221 3,23 529

Kobyliński Lech Budzyno Lipniki 19,2 6 815 290 4,25 220 3,23 510

Jakubiak Krzysztof Wólka Łukowska 16,6 6 792 275 4,04 225 3,31 500

Napiórkowski Jarosław Rzewnie 25,2 6 787 269 3,96 220 3,24 489

GR Dębski Mirosław Rzechówek 47,1 6 781 302 4,46 221 3,26 523

Chodkowski Marian Bobino Wielkie 37,1 6 757 313 4,63 231 3,42 544

Franczak Ireneusz Przytuły 28,2 6 755 278 4,12 220 3,25 498

Bobiński Jerzy Bagienice Folwark 18,9 6 742 285 4,22 218 3,23 503

GR Szczepankowski Włodzimierz Zakrzewo 68,0 6 741 291 4,32 242 3,59 533

Krupka Adam Nowy Szczeglin 30,7 6 696 297 4,44 215 3,21 512

GR Olkowski Ryszard Bagienice 62,6 6 692 288 4,30 229 3,42 517

GR Sztych Lech Drążdżewo Małe 50,3 6 683 276 4,13 223 3,34 499

Długołęcki Jan Waldemar Jarzyły 13,6 6 669 274 4,10 220 3,30 494

Trojanowski Adam Łukowo 14,0 6 642 312 4,69 225 3,38 537

Załęski Janusz Zalesie 37,7 6 633 277 4,17 218 3,29 495

Niesiobędzki Andrzej Bobino Wielkie 24,9 6 633 307 4,65 226 3,40 533

GR Napiórkowski Jacek Bobino Grzybki 63,8 6 628 315 4,75 230 3,47 545

Rzewnicki Andrzej Rafały 24,9 6 603 303 4,59 223 3,37 526

Kobyliński Kazimierz Budzyno Walędzięta 16,4 6 580 281 4,27 203 3,09 484

Kowalski Janusz Nowy Sielc 14,4 6 566 319 4,85 221 3,36 540

Jaworski Jan Gościejewo 11,9 6 525 274 4,19 213 3,27 487

Niestępski Piotr Bobino Wielkie 21,0 6 522 303 4,65 226 3,46 529

Głuchowski Grzegorz Stare Glinki 32,9 6 510 274 4,21 206 3,16 480

GR Soska Marek Leśniewo 16,5 6 497 286 4,40 216 3,32 502

POW. MIŃSKI

Garwolski Andrzej Królewiec 51,8 9 679 385 3,98 333 3,44 718

Szymańska-Kot Jolanta Jędrzejów Nowy 27,1 9 123 401 4,40 301 3,30 702

Brzozowski Sławomir Generałowo 34,0 8 974 391 4,35 304 3,39 695

Gajowniczek Andrzej Chyżyny 58,7 8 897 349 3,92 302 3,39 651

GR Janicki Krzysztof Kiczki Pierwsze 73,1 8 823 360 4,08 314 3,56 674

Adamiec Rafał Siodło 29,9 8 732 364 4,17 306 3,50 670

Chrościcki Janusz Wielgolas Duchnowski 28,8 8 565 345 4,02 281 3,28 626

Zawadka Marcin Transbór 48,1 8 397 378 4,50 296 3,53 674

GR Rogulski Marek Poręby 35,1 8 340 353 4,23 274 3,29 627

Adamiec Krzysztof Dzielnik 32,7 8 313 353 4,24 279 3,35 632

Sychowicz Krzysztof Żaków 33,1 8 265 389 4,73 288 3,49 677

Jackiewicz Jerzy Marian Szymankowszczyzna 14,3 8 230 319 3,87 272 3,31 591

Zawadka Tomasz Dębe Małe 29,2 8 035 336 4,19 272 3,38 608

Bąk Jan Brzóze 27,5 7 958 371 4,67 267 3,35 638

Zieliński Grzegorz Siodło 16,8 7 896 351 4,45 275 3,48 626

GR Wąsowski Leszek Kluki 23,4 7 847 338 4,31 256 3,26 594

Gołębiowski Sławomir Brzozówka 38,1 7 818 338 4,33 264 3,37 602

Wilczek Piotr Lasomin 28,4 7 790 337 4,32 268 3,44 605

Świątek Paweł Oleksianka 34,1 7 707 336 4,36 264 3,43 600

Konca Andrzej Jędrzejów Nowy 32,8 7 690 354 4,60 253 3,29 607

Łuszkiewicz Radosław Waliska 18,7 7 664 351 4,58 254 3,32 605

42

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Czerwiński Stanisław Marian Waliska 62,0 7 645 325 4,25 265 3,46 590

Chróst Ireneusz Kamionka 112,2 7 603 317 4,16 267 3,51 584

GR Drzazga Henryk Brzozówka 23,8 7 561 338 4,48 257 3,40 595

Barański Marek Siodło 20,5 7 542 337 4,47 250 3,31 587

Świętochowski Maciej Osęczyzna 30,8 7 535 339 4,49 252 3,34 591

Glinka Tomasz Kiczki Pierwsze 29,2 7 454 320 4,29 254 3,41 574

Żyszkowicz Zbigniew Łukówiec 14,1 7 425 288 3,87 237 3,19 525

Markowska Ewa Posiadały 20,3 7 312 333 4,55 241 3,29 574

Rokicki Kamil Stara Niedziałka 28,8 7 252 322 4,43 238 3,28 560

Gadomski Dariusz Nowe Poręby 33,9 7 240 312 4,31 247 3,41 559

Rogulska Agnieszka Stara Niedziałka 34,6 7 192 310 4,31 233 3,24 543

Prasuła Zbigniew Wiesław Żaków 13,4 6 998 299 4,28 237 3,38 536

Grzegrzułka Marcin Nowy Zglechów 30,0 6 989 299 4,27 243 3,48 542

Płatek Jerzy Oleksianka 23,9 6 938 302 4,36 235 3,38 537

Pazura Ryszard Chyżyny 19,6 6 918 314 4,54 224 3,23 538

GR Leszczyński Sławomir Jakubów 31,3 6 905 313 4,53 240 3,47 553

Kieliszczyk Jan Dąbrówka 25,5 6 875 266 3,87 231 3,36 497

Ciechański Marek Kiczki 30,9 6 872 296 4,30 233 3,39 529

Kowalczyk Paweł Huta Kuflewska 31,6 6 772 301 4,45 228 3,37 529

Gajowniczek Mirosław Strachomin 17,0 6 763 302 4,46 214 3,17 516

Stojak Krzysztof Majdan 24,3 6 674 279 4,19 216 3,24 495

Kulma Ewa Żuków 20,7 6 644 311 4,69 212 3,19 523

Nowak Maria Moczydła 25,5 6 638 285 4,30 213 3,21 498

Olko Krzysztof Chyżyny 13,4 6 594 298 4,53 214 3,24 512

Prus Wiesław Transbór 43,6 6 558 274 4,18 226 3,44 500

Zawadka Adam Dąbrówka 27,0 6 537 263 4,02 209 3,19 472

Zgódka Roman Dzielnik 27,8 6 533 310 4,76 222 3,40 532

POW. MŁAWSKI

Puźmirowski Grzegorz Garlino 37,2 9 506 401 4,22 329 3,46 730

GR Plantowski Waldemar Olszewo-Borzymy 88,4 9 444 387 4,10 324 3,43 711

Wawrzyńczak Jerzy Stupsk 65,0 9 161 382 4,17 320 3,49 702

GR Kalinowski Leszek Bolewo 33,9 8 707 342 3,92 296 3,40 638

GR Rutkowski Jan Adam Olszewo-Borzymy 51,1 8 657 357 4,12 307 3,55 664

Marat Marek Wydrzywilk 32,4 8 382 365 4,35 298 3,55 663

Jastrzębowski Dariusz Mdzewo 53,2 8 226 324 3,94 269 3,27 593

GR Gutkowski Zdzisław Budy Strzegowskie 45,7 8 176 325 3,98 271 3,32 596

GR Kowalewski Włodzimierz Augustowo 45,3 7 998 338 4,23 266 3,32 604

Klimek Mariusz Niegocin 36,7 7 856 339 4,32 266 3,38 605

Krajewska Danuta Kluszewo 39,6 7 775 340 4,37 261 3,36 601

GR Grocki Arkadiusz Lipowiec Kościelny 50,0 7 738 335 4,33 262 3,39 597

Orzechowski Mariusz Zgliczyn Glinki 49,0 7 665 317 4,13 265 3,46 582

Ciesielski Bogdan Wola Dębska 40,0 7 587 321 4,23 248 3,27 569

Sobczak Jan Pobodze 26,7 7 582 303 4,00 248 3,27 551

Czaplicki Robert Korzybie 29,6 7 573 326 4,30 251 3,31 577

Rutecki Wojciech Pączkowo 24,6 7 489 318 4,24 251 3,35 569

GR Sieński Tadeusz Grzebsk 43,0 7 462 330 4,43 251 3,36 581

Libera Małgorzata Dąbek 28,5 7 448 318 4,27 255 3,42 573

Sławski Zdzisław Brzozowo Dąbrówka 39,7 7 385 315 4,27 247 3,34 562

GR Krajewska Elżbieta Kluszewo 32,3 7 325 310 4,23 253 3,46 563

Jakóbiak Waldemar Stare Brzozowo 44,4 7 278 312 4,28 249 3,42 561

Stecz Bogusław Szydłowo 13,0 7 268 318 4,38 234 3,22 552

GR Łucjanek Krzysztof Trzcianka Kolonia 31,4 7 225 305 4,22 249 3,44 554

GR Płoski Wiesław Wąsosze 54,9 7 164 317 4,42 248 3,46 565

Pośpiech Dariusz Dunaj 72,8 7 143 295 4,13 248 3,47 543

Szamborski Jerzy Kosiny Bartosowe 12,3 7 140 294 4,12 230 3,22 524

Krysztofiak Adam Rosochy 19,1 7 134 294 4,12 231 3,24 525

GR Karpiński Kazimie Bogurzynek 37,6 7 129 292 4,10 244 3,42 536

GR Klepczyński Jerzy i Helena Beata Garlino 45,3 7 047 303 4,30 233 3,31 536

Perdion Jan Dzierzgówek 33,7 7 011 317 4,52 234 3,33 551

Charzyński Bogdan Gradzanowo Włościańskie 33,6 7 009 286 4,08 238 3,39 524

Ludwiczak Piotr Mdzewo 34,5 6 996 309 4,42 233 3,33 542

Jakubiak Antoni Mdzewo 20,7 6 982 319 4,56 226 3,24 545

Miecznikowski Adam Długokąty 33,0 6 945 298 4,28 234 3,37 532

GR Kacprzak Bogdan Sosnówka 47,4 6 930 299 4,32 238 3,44 537

GR Dzierżanowski Jacek Zawady 37,7 6 858 294 4,29 234 3,41 528

Chojnacki Tomasz Krery 16,8 6 850 297 4,34 237 3,46 534

Król Tadeusz Szreńsk 27,8 6 838 277 4,05 225 3,29 502

PGR Stryjewski Krzysztof Bolewo 43,3 6 818 290 4,25 233 3,41 523

Kędzierski Bogdan Giżynek 24,7 6 811 293 4,31 232 3,40 525

43

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Cywiński Łukasz Dąbek 21,8 6 797 293 4,32 228 3,36 521

Chmielewski Wojciech Łęg 30,3 6 772 314 4,63 223 3,29 537

Sobiecki Krzysztof Krery 19,4 6 772 304 4,49 221 3,26 525

Balcerowski Andrzej Pawłowo 21,3 6 731 300 4,45 213 3,17 513

Biegański Robert Zgliczyn Glinki 43,5 6 711 295 4,39 224 3,34 519

Cichocki Tadeusz Kęczewo 18,8 6 703 261 3,89 217 3,24 478

Zimolzak Zbigniew Miączyn Mały 22,3 6 697 294 4,39 224 3,35 518

Żbikowski Andrzej Dobrogosty 16,2 6 694 293 4,37 231 3,45 524

Nosarzewski Adam Sławiusz Olszewo Borzymy 38,2 6 656 287 4,31 216 3,24 503

Linke Dariusz Stupsk 19,6 6 648 299 4,50 232 3,49 531

GR Pisarkiewicz Jan Bogurzynek 51,3 6 639 257 3,87 223 3,36 480

Kalinowski Andrzej Brzozowo Dąbrówka 32,9 6 610 302 4,57 210 3,18 512

Nierobisz Mariusz Dobrogosty 21,9 6 604 294 4,45 230 3,48 524

Napiórkowski Wiesław Wieczfnia Kościelna 30,6 6 602 284 4,30 227 3,44 511

GR Stefański Arkadiusz Kowalewo 19,8 6 516 277 4,25 221 3,39 498

Miecznikowski Zdzisław Olszewo Grzymki 37,3 6 495 305 4,70 223 3,43 528

Krysztofiak Stanisław Wiśniewo

POW. NOWODWORSKI

32,9 6 495 287 4,41 216 3,33 503

GR Rasiński Tomasz Mogowo 29,6 7 695 338 4,40 264 3,43 602

Sadowski Jacek Krzyczki-Żabiczki 24,1 7 327 327 4,46 262 3,57 589

Słończewski Robert Pianowo Bargły 23,0 7 254 322 4,43 237 3,26 559

Karabin Łukasz Mokrzyce Dworskie

POW. OSTROŁĘCKI

14,3 6 506 307 4,72 218 3,35 525

Podbielski Adam Bobin 151,4 9 533 381 4,00 332 3,48 713

GR Zaborowski Mieczysław Zabiele 20,8 8 893 396 4,45 315 3,54 711

Smoliński Antoni Ławy 75,4 8 758 377 4,31 297 3,39 674

Tyszka Sławomir Seroczyn 107,4 8 608 353 4,10 298 3,46 651

Kubeł Henryk Golanka 18,1 8 585 336 3,92 284 3,31 620

Bacławski Bogdan Czarnia 54,2 8 517 351 4,12 296 3,47 647

Burzyński Radosław Rabędy 22,3 8 409 362 4,30 285 3,39 647

Łukasik Stanisław Ławy 13,9 8 384 375 4,47 280 3,34 655

GR HBM Zaręba Adam Seroczyn 44,7 8 307 339 4,08 279 3,36 618

GRH Wiśniewski Jan Wiśniewo 108,4 8 260 332 4,02 278 3,37 610

Rostkowski Franciszek i Mariusz Milewo Łosie 145,1 8 226 335 4,07 289 3,51 624

Karpiński Andrzej Czernie 20,7 8 107 338 4,17 269 3,32 607

GR Sadowski Ryszard Łątczyn 43,6 8 030 351 4,37 274 3,41 625

GR Kalinowski Jan Mieczki Ziemaki 47,9 7 981 335 4,20 264 3,31 599

GR Grzyb Stanisław Guzowatka 46,5 7 748 304 3,92 253 3,27 557

GR Mielnicki Radosław Przytuły Stare 34,6 7 607 333 4,38 248 3,26 581

GR Filochowski Stanisław Milewo Wielkie 41,3 7 548 315 4,17 250 3,31 565

Zaorski Wiesław Łady Mans 33,6 7 548 317 4,20 247 3,27 564

Ogniewski Janusz Szafranki 27,2 7 518 303 4,03 250 3,33 553

GR Ciepierski Waldemar Wólka Seroczyńska 77,8 7 406 312 4,22 253 3,42 565

Orłowski Jacek Czerwin. 31,3 7 375 321 4,36 245 3,32 566

GR Mieczkowski Piotr Mieczki Poziemaki 48,7 7 369 321 4,36 256 3,47 577

Stachelek Wiesław Dudy Puszczańskie 29,1 7 369 315 4,28 234 3,18 549

Jastrzębski Jarosław Pomian 52,5 7 299 313 4,29 242 3,32 555

GR Zych Mariola Rębisze Działy 16,6 7 270 334 4,59 252 3,46 586

GR Popielarczyk Stanisław Tartak 37,2 7 154 299 4,18 248 3,46 547

GR Podbielski Krzysztof Seroczyn 109,5 7 127 308 4,32 249 3,49 557

Pawłowski Tadeusz Gadomskie 51,2 7 114 310 4,36 236 3,32 546

Młynarczyk Andrzej Złota Góra 41,4 7 100 309 4,35 252 3,55 561

GR Gawkowski Marek Seroczyn 49,7 7 096 294 4,15 248 3,49 542

GR Fronczyk Andrzej Goworówek 67,9 7 055 300 4,25 244 3,46 544

GR Ciemniewska Aneta Baba 24,1 7 032 300 4,26 243 3,46 543

GR Zalewski Janusz Choromany Witnice 45,1 7 018 306 4,36 251 3,57 557

GR Zalewska Bożena Piski 28,8 6 996 312 4,46 241 3,44 553

GR Kozłowska Marta Baba 43,3 6 951 303 4,36 232 3,33 535

Kozłowski Jan Czarnia 32,4 6 948 307 4,41 241 3,47 548

GR Gocłowski Ryszard Brzeżno 155,3 6 876 304 4,42 234 3,40 538

GR Pieńkosz Krzysztof Cyk 20,3 6 871 284 4,13 222 3,23 506

Jastrzębski Piotr Wiśniewo 40,4 6 859 299 4,35 220 3,20 519

GR Dobkowski Krzysztof Gierwaty 57,6 6 832 271 3,96 230 3,37 501

GR Kaliściak Bożena Rostki 20,8 6 816 293 4,30 218 3,20 511

Chrostowski Mirosław Borowce 36,2 6 800 284 4,17 234 3,44 518

Kulas Stanisław Andrzej Myszyniec Stary 34,1 6 782 296 4,37 229 3,38 525

Choromański Paweł Kleczkowo 24,2 6 780 294 4,33 218 3,22 512

GR Ponikiew Mała Beniamin Szczygielski Ponikiew Mała 106,2 6 746 292 4,33 228 3,38 520

Podbielski Roman Księżopole 121,3 6 663 267 4,01 222 3,33 489

44

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Ciszkowski Tadeusz Zabiele 25,5 6 644 299 4,50 221 3,32 520

Ciborowski Janusz Zabiele 24,7 6 587 286 4,34 217 3,29 503

GR Kowalczyk Zbigniew Zabiele 41,7 6 546 274 4,19 214 3,27 488

GR Śniadała Grzegorz Seroczyn 69,1 6 533 279 4,27 225 3,45 504

GR Pęksa Ryszard Dzwonek 30,5 6 510 289 4,44 214 3,29 503

GR-H Agromarka Persa Nowa Wieś Wschodnia

POW. OSTROWSKI

28,3 6 495 291 4,48 216 3,33 507

GRH Godlewski Krzysztof Kuleszki Nienałty 38,3 9 658 370 3,83 312 3,23 682

GRH Zysik Antoni Andrzejewo Kolonie 79,6 9 327 383 4,11 313 3,36 696

Świerżyńska Aniela Nienałty Szymany 69,5 9 100 382 4,20 313 3,44 695

GR Załęska Bogumiła Rogowo Folwark 49,5 8 899 381 4,28 318 3,57 699

Rutkowski Czesław Rogowo Folwark 36,8 8 899 329 3,69 300 3,37 629

GR Kotomski Krzysztof Paproć Duża 78,6 8 811 332 3,76 301 3,42 633

GR Zdziarski Andrzej Bagatele 99,2 8 509 388 4,56 300 3,53 688

Kotomska Wiesława Stara Ruskołęka 21,0 8 464 365 4,31 290 3,43 655

Jamiołkowski Piotr Michałowo Wróble 50,7 8 430 334 3,96 284 3,37 618

GR Kańkowski Krzysztof Stara Ruskołęka 46,9 8 397 351 4,18 288 3,43 639

GR Adamczyk Krzysztof Gniazdowo 18,4 8 362 366 4,38 271 3,24 637

Podbielski Zygmunt Rogowo Folwark 37,2 8 321 345 4,15 280 3,37 625

GR Chełstowski Mariusz Rogowo Folwark 58,8 8 255 328 3,97 275 3,33 603

GR Głębocki Krzysztof Rogowo Folwark 90,9 8 188 325 3,97 287 3,50 612

Żyłowski Daniel Gniazdowo 22,6 8 057 341 4,23 262 3,25 603

GR Dąbkowski Zbigniew Kuleszki Nienałty 41,5 8 053 340 4,23 276 3,43 616

GR Podbielski Zbigniew Brulino Lipskie 85,1 8 014 309 3,86 273 3,40 582

Stańczuk Jacek Pęchratka Mała 23,2 7 991 367 4,59 266 3,33 633

Żebrowski Zbigniew Bartosy 32,9 7 980 319 4,00 271 3,39 590

GR Niemira Bolesław Szulborze Wielkie 19,9 7 906 318 4,02 274 3,47 592

GR Godlewski Ryszard Grodzick Ołdaki 36,9 7 798 347 4,45 264 3,38 611

Kempisty Wojciech Zaręby Leśne 31,3 7 759 327 4,21 252 3,25 579

GR Dąbrowski Roman Kosewo 40,6 7 732 330 4,26 258 3,34 588

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agromex Sp. z o.o. Zalesie 177,0 7 718 337 4,36 274 3,55 611

GRH Hilarczuk Stanisław Mianowo 43,8 7 716 316 4,10 268 3,47 584

Podbielski Adam Gniazdowo 35,1 7 706 287 3,73 256 3,32 543

GR Zaremba Jarosław Zaręby Choromany 54,2 7 671 330 4,30 262 3,42 592

Kossowski Janusz Nur 35,9 7 622 321 4,21 250 3,28 571

GR Pazik Andrzej Przyborowie 162,9 7 612 281 3,69 273 3,59 554

GR Choromański Piotr Zaręby Choromany 41,5 7 596 329 4,33 258 3,40 587

Wojtkowski Krzysztof Zaręby Choromany 44,9 7 557 309 4,09 258 3,42 567

Przeździecki Karol Ołdaki Polonia 33,9 7 511 335 4,46 273 3,64 608

Litwa Jan Króle Duże 31,5 7 494 313 4,18 253 3,37 566

GR Tyszka Wojciech Gniazdowo 29,3 7 377 283 3,83 252 3,41 535

Ogrodnik Stanisław Budziszewo 24,2 7 328 313 4,27 254 3,47 567

Sutkowski Stanisław Przeździecko Jachy 25,1 7 320 314 4,29 248 3,39 562

GR Wojtkowski Waldemar Kramkowo Lipskie 28,8 7 262 300 4,13 234 3,22 534

GR Zawistowski Mariusz Godlewo Milewek 30,9 7 256 288 3,97 259 3,57 547

Małachowicz Piotr Godlewo Mierniki 52,4 7 155 289 4,04 243 3,40 532

GR Kazimierczuk Justyna Pieńki Wielkie 24,8 7 122 305 4,28 244 3,43 549

GR Nienałtowski Krzysztof Słup 15,4 7 118 301 4,23 226 3,18 527

Kowalczyk Józef Nowa Ruskołęka 14,8 7 107 310 4,36 232 3,27 542

Perkowski Roman Zaręby Warchoły 11,0 7 106 311 4,37 244 3,44 555

GR Kotomski Józef Załuski Lipniewo 94,2 7 042 285 4,05 241 3,42 526

GR Wojtkowski Michał Pieńki Wielkie 25,8 7 040 299 4,24 225 3,20 524

GRH Żyłowski Dariusz Grodzick Ołdaki 25,9 7 023 298 4,24 225 3,20 523

GRH Mierzejewski Jan Kosewo 21,8 6 977 348 4,98 255 3,66 603

Zalewski Tadeusz Wąsewo 29,1 6 976 311 4,45 231 3,31 542

GR Chaberska Barbara Kiełczew 53,1 6 965 270 3,88 231 3,31 501

Kacprzak Marian Kalinowo 25,0 6 965 276 3,96 227 3,26 503

GR Jastrzębski Jan Przeździecko Dworaki 36,8 6 961 323 4,64 234 3,36 557

GR Pawlak Adam Brulino Lipskie 24,5 6 884 283 4,11 231 3,35 514

GR Zawistowski Piotr Skłody Piotrowice 56,6 6 873 275 4,00 229 3,33 504

Gaś Grażyna Grabowo 13,7 6 826 295 4,33 222 3,25 517

Kulesza Dariusz Kuleszki-Nienałty 26,8 6 779 296 4,37 227 3,35 523

Radwański Krzysztof Kalinowo 29,9 6 753 281 4,16 214 3,17 495

GR Terlikowski Bogdan Rabędy 41,7 6 751 297 4,39 228 3,37 525

GR Wagner Sylwester Lubotyń 57,1 6 741 264 3,91 230 3,41 494

GRH Pskiet Agnieszka Dąbrowa 27,1 6 732 273 4,05 221 3,28 494

Zawistowski Jan Drewnowo Dmoszki 41,6 6 701 294 4,39 222 3,31 516

GR Ołowski Aleksander Ołowskie 20,1 6 699 288 4,31 233 3,47 521

GRH Dąbkowski Wiesław Uścianek Wielki 54,5 6 677 261 3,91 216 3,23 477

45

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

GR Kozłowski Krzysztof Świerże Leśniewek 23,4 6 639 269 4,05 216 3,26 485

Świerżewski Stanisław Świerże Leśniewek 29,3 6 613 272 4,11 221 3,34 493

GR Wyszołmierski Krzysztof Skłody Średnie 43,4 6 603 270 4,10 219 3,32 489

Cymbalak Wiesław Kałeczyn 26,5 6 578 291 4,42 222 3,38 513

Kossowski Tadeusz Drewnowo Lipskie 54,4 6 563 269 4,09 217 3,30 486

Majewski Kazimierz Rząśnik Lubotyński 22,6 6 560 286 4,36 199 3,03 485

Lipska Hanna Przeździecko-Lenarty 40,7 6 541 291 4,45 215 3,28 506

Zaorski Mieczysław Lubotyń 18,5 6 540 287 4,38 217 3,31 504

GR Godlewski Roman Godlewo Wielkie 27,4 6 487 296 4,56 226 3,48 522

GR Jadczak Eugeniusz Leśniewo 11,7 6 487 272 4,20 232 3,57 504

Wilanowski Daniel Kowalówka

POW. OTWOCKI

49,9 6 482 292 4,50 224 3,46 516

GR Młot Zofia Lubice 52,5 8 168 335 4,10 274 3,36 609

Dąbrowski Łukasz Stara Wieś Druga

POW. PIASECZYŃSKI

19,5 7 481 328 4,39 239 3,19 567

SGGW RZD Wilanów-Obory Obory Ferma Goździe 318,2 9 971 422 4,23 323 3,24 745

Igihzpan Jastrzębiec Obora Kosów 119,9 9 221 328 3,56 306 3,32 634

Łukasiewicz Jadwiga Kolonia Gościeńczyce 5,8 8 261 334 4,04 262 3,17 596

Paszkin Elżbieta Wola Przypkowska 7,0 7 266 325 4,48 244 3,36 569

Łukasiewicz Anna Kolonia Gościeńczyce

POW. PŁOCKI

11,6 7 022 278 3,95 230 3,27 508

Kopciński Andrzej Kłaki 38,3 9 656 395 4,09 332 3,44 727

GR Dudziński Bogusław Kanigowo 19,1 9 275 375 4,04 335 3,61 710

GR Jankowska Barbara Suchodół 46,8 9 113 381 4,18 313 3,43 694

GR Wołyński Robert Rębowo 18,3 9 037 381 4,21 303 3,35 684

GR Kołodziejski Roman Dziedzice 71,8 8 942 400 4,48 322 3,60 722

Budek Jerzy Maciej Liwin 18,8 8 725 346 3,96 284 3,25 630

GR Pilewska Mirosław Suchodół 47,4 8 718 371 4,26 303 3,48 674

Staszewski Jacek Stary Podleck 27,5 8 690 366 4,21 292 3,36 658

GR Portalski Stanisław Uniejewo 21,4 8 643 359 4,15 280 3,24 639

Antczak Henryk Słomin 34,4 8 587 355 4,14 292 3,40 647

GR Michalak Tomasz Rębowo 29,7 8 496 363 4,28 292 3,44 655

Cichaczewski Piotr Robert Kierz 18,3 8 445 332 3,93 280 3,31 612

Szumański Jerzy Brzechowo 18,9 8 432 367 4,35 277 3,29 644

GR Kujawski Paweł Giżyno 28,4 8 380 344 4,11 286 3,41 630

Pietrzak Andrzej Kosino 21,8 8 336 296 3,55 280 3,36 576

Budnicki Wiesław Rostkowice 23,6 8 201 341 4,16 284 3,46 625

GR Lemanowicz Stanisław Brzechowo 45,0 8 150 364 4,47 281 3,45 645

GR Dymek Stefan Łęg Probostwo 36,1 8 082 358 4,42 297 3,67 655

GR Samoraj Waldemar Wilkęsy 103,8 8 015 318 3,96 289 3,60 607

Zmysłowski Zdzisław Rębowo 31,2 7 914 357 4,51 270 3,41 627

Kozera Janusz Słomin 18,8 7 876 359 4,56 276 3,51 635

Lewandowski Robert Kobylniki 19,1 7 835 362 4,62 262 3,34 624

Pankowski Stanisław Stara Biała 28,4 7 666 343 4,47 261 3,41 604

Matuszewski Jerzy Kozłowo 63,9 7 630 318 4,17 267 3,50 585

Zmysłowski Andrzej Rębowo 30,7 7 574 340 4,48 266 3,51 606

GR Gawiński Tadeusz Chudzynek 37,5 7 559 315 4,16 248 3,28 563

Jeżewski Bohdan Świerczynek 66,0 7 544 303 4,01 261 3,46 564

Pielat Krzysztof Jan Pilichówko 50,4 7 519 345 4,58 251 3,34 596

Brzeziński Kamil Rostkowo 13,7 7 496 299 3,99 246 3,28 545

GR Szymerski Mariusz Rębowo 58,2 7 451 333 4,47 263 3,53 596

Goszczyński Stanisław Brudzyno 23,5 7 425 313 4,22 244 3,29 557

Głowacki Grzegorz Rębowo 12,7 7 417 331 4,46 245 3,30 576

Koliński Włodzimierz Leszczyn Szlachecki 15,7 7 350 315 4,28 243 3,31 558

GR Chlebowski Krzysztof Reczyn 32,0 7 320 301 4,11 253 3,45 554

Stranc Mirosław Uniejewo 34,1 7 317 308 4,21 246 3,36 554

Kościelski Krzysztof Siemienie 34,8 7 313 318 4,35 247 3,38 565

GR Opała Stanisław Archutówko 24,6 7 292 308 4,23 246 3,37 554

Żabowski Ryszard Siemienie 19,7 7 289 283 3,89 244 3,34 527

GR Jagielski Stanisław Przeciszewo Kolonia 41,0 7 252 324 4,47 242 3,34 566

Araucz Zbigniew Lasocin 26,2 7 235 325 4,50 234 3,24 559

Felczak Arkadiusz Kierz 38,1 7 234 321 4,44 251 3,47 572

GR Pawłowski Stanisław Nowe Żochowo 112,0 7 119 293 4,11 246 3,45 539

GR Golacik Stanisław Pilichówko 36,5 7 115 326 4,58 236 3,31 562

Nowak Andrzej Brody Duże 21,4 7 108 286 4,02 237 3,33 523

Jankowski Jan Chudzynek 44,8 7 098 326 4,59 251 3,53 577

GR Kamiński Jan Dobra 19,3 7 097 290 4,09 221 3,12 511

GR Iwanowska Katarzyna Cybulin 46,8 7 082 299 4,22 236 3,33 535

Gajewski Marek Szczytno 20,7 7 051 296 4,20 227 3,22 523

46

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Ciski Stefan Rostkowo Orszymowice 18,6 7 041 342 4,85 240 3,41 582

GR Petera Janusz Karwowo-Podgórne 20,8 7 009 278 3,97 239 3,41 517

Wierzchowska Mieczysław Kobylniki 9,6 6 958 340 4,89 239 3,43 579

GR Wincenciak Barbara Kosino 19,4 6 912 304 4,40 243 3,52 547

Bogucki Mirosław Przedbórz 14,7 6 886 326 4,73 220 3,19 546

GR Chorzewski Ireneusz Rudowo 44,8 6 864 296 4,31 245 3,57 541

Boszko Marcin Rębowo 18,9 6 844 294 4,30 225 3,28 519

Rogowski Jan Brzechowo 17,9 6 843 287 4,20 227 3,32 514

Zmysłowski Marek Rębowo 31,3 6 836 316 4,63 227 3,32 543

GR Robakiewicz Janusz Piączyn 61,4 6 820 283 4,15 235 3,44 518

GR Filant Andrzej Gilino 33,2 6 772 281 4,15 226 3,34 507

Janasz Kazimierz Mokrzk 26,1 6 768 270 3,99 227 3,35 497

Dziergowski Marek Zdziar Wielki 26,7 6 762 316 4,67 239 3,54 555

GR Makomaski Mariusz Kozłówko 28,9 6 731 277 4,11 228 3,39 505

GR Głowacki Marek Rębowo 24,3 6 726 268 3,98 226 3,36 494

Przyczka Zdzisław Kędzierzyn 15,5 6 697 280 4,18 214 3,19 494

Krajewski Piotr Tłubice 29,1 6 665 280 4,20 220 3,30 500

Tarnicki Janusz Łęg Probostwo 24,4 6 593 317 4,80 229 3,47 546

Szczutowski Stanisław Chełstowo 28,4 6 589 289 4,39 223 3,39 512

Olszewski Ryszard Siemienie 18,7 6 574 280 4,32 220 3,34 500

Nowatkiewicz Krzysztof Niżdzin 22,3 6 571 291 4,42 207 3,15 498

Wójcik Jarosław Leksyn 25,7 6 561 301 4,59 213 3,24 514

Felczak Beata Kierz 25,1 6 537 277 4,23 223 3,41 500

Cieślak Marek Lipińskie 11,4 6 529 289 4,42 217 3,32 506

Gołębiowski Krzysztof Rostkowo-Orszymowice 38,8 6 523 273 4,19 209 3,21 482

GR Umiński Adam Janusz Tłubice 41,9 6 497 257 3,95 218 3,36 475

Matusiak Lech Brzechowo

POW. PŁOŃSKI

21,2 6 496 284 4,37 214 3,30 498

Szatkowska Agnieszka Baboszewo 18,0 11 682 455 3,89 404 3,46 859

Piórkowski Jan Stare Gralewo 11,5 10 399 425 4,09 345 3,32 770

GR Kalinowski Sławomir Nacpolsk 788,9 9 854 345 3,51 322 3,27 667

Drogosz Jarosław Szymaki 55,5 9 701 367 3,78 334 3,44 701

Żołądek Dariusz Stanisław Jarocin 25,9 9 519 373 3,92 313 3,29 686

Pankowski Bogdan Dobrska Kolonia 19,2 8 762 349 3,98 283 3,23 632

GR Falkiewicz Piotr Szczepkowo 49,6 8 574 327 3,81 293 3,42 620

Kramek Janusz Zbigniew Cieszkowo Stare 26,9 8 458 350 4,14 289 3,42 639

Śmigielski Zenon Józef Chrościn 33,8 8 408 383 4,56 290 3,45 673

Wronka Włodzimierz Skarszyn 15,2 8 354 334 4,00 269 3,22 603

GR Nowaczewski Krzysztof Żukowo Strusie 44,4 8 208 372 4,53 278 3,39 650

Sokołowski Jan Galomin 30,5 8 194 321 3,92 275 3,36 596

Kozera Mariusz Łazęki 16,6 8 188 316 3,86 277 3,38 593

GR Poświętne Sp. z o.o. Płońsk 277,9 8 154 337 4,14 278 3,41 615

Wierzbicki Grzegorz Wierzbica Szlachecka 29,5 8 147 350 4,30 266 3,26 616

Fronczak Bogusław Galominek 47,9 8 145 345 4,24 275 3,37 620

Smoliński Marek Krościn 26,3 8 103 355 4,38 276 3,40 631

Długoszewski Dariusz Jarocin 39,6 8 093 331 4,09 263 3,25 594

Pielat Krzysztof Bronisław Skarszyn 34,2 7 983 343 4,30 267 3,35 610

GR Pokorski Janusz Wola 26,0 7 936 347 4,37 272 3,43 619

Cybulski Paweł Andrzej Starczewo Wielkie 22,3 7 935 337 4,24 267 3,36 604

Kozakiewicz Wojciech Michałowo 17,3 7 883 381 4,83 274 3,48 655

Sobecki Ireneusz Błomino Jeże 40,8 7 875 345 4,39 270 3,43 615

Sadowski Andrzej Złotopole 23,9 7 862 337 4,29 256 3,26 593

Olechowicz Tadeusz Ciemniewo 24,1 7 855 334 4,25 258 3,28 592

Brzeziński Zbigniew Cieszkowo Kolonia 36,6 7 802 321 4,12 268 3,44 589

Smolarek Paweł Karol Cumino 18,7 7 792 332 4,26 257 3,30 589

GR Wroński Wojciech Brzeście Nowe 21,0 7 763 344 4,43 272 3,50 616

Wyrwich Iwona Nowe Kucice 22,9 7 730 337 4,36 248 3,21 585

Kolczyński Marek Stare Gumino 34,8 7 716 296 3,83 255 3,30 551

Konopka Dariusz Kucice 17,7 7 714 335 4,34 255 3,30 590

Traczyk Małgorzata Zaborowo 15,2 7 699 339 4,41 248 3,22 587

GR Bońkowski Mirosław Stary Niedróż 58,2 7 648 328 4,28 263 3,44 591

Konarzewski Sławomir Kruszewie 24,5 7 633 334 4,38 243 3,18 577

GR Kopczynski Jerzy Dobrska Włościany 20,4 7 615 311 4,08 262 3,44 573

Sochocki Włodzimierz Nacpolsk Stary 9,7 7 611 316 4,16 261 3,43 577

Stefański Andrzej Arcelin 18,1 7 540 307 4,07 253 3,35 560

Jarczewski Marek Złotopole 13,5 7 536 342 4,54 240 3,18 582

Antoszewski Henryk Szczepkowo 62,1 7 527 316 4,20 267 3,54 583

GR Zieliński Stanisław Pólka Raciąż 39,2 7 498 316 4,21 260 3,47 576

Kolczyński Wojciech Pilitowo 22,5 7 490 354 4,73 245 3,27 599

47

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Obrębska Iwona Brzeście Nowe 15,2 7 465 374 5,01 260 3,48 634

Chojnowski Andrzej Cieszkowo Nowe 27,7 7 460 317 4,24 241 3,23 558

GR Goszczyński Beniamin Wycinki 49,4 7 454 311 4,17 255 3,42 566

Berent Leon Antoni Żychowo 33,0 7 441 320 4,30 255 3,43 575

Matuszewski Tomasz Grąbczewo 25,6 7 421 337 4,54 240 3,23 577

Kretkiewicz Ryszard Wilamowice 38,0 7 366 298 4,05 245 3,32 543

Pokorski Ryszard Dobrska Kolonia 32,4 7 300 320 4,39 246 3,37 566

Fronczak Hieronim Słotwin 6,1 7 276 293 4,02 224 3,08 517

Kownacki Robert Kucice 35,2 7 261 330 4,54 247 3,40 577

Borowski Paweł Zaborowo II 23,9 7 257 320 4,41 241 3,32 561

Kwiatkowski Andrzej Sierakowo 10,7 7 257 335 4,62 253 3,48 588

Kleniewski Zbigniew Galominek 33,7 7 235 295 4,08 229 3,16 524

Anisiewicz Stanisław Garwolewo 12,2 7 229 313 4,33 257 3,56 570

Michalak Wanda Brzeście Nowe 22,0 7 196 354 4,92 240 3,34 594

GR Szcześniak Hubert Cieszkowo Stare 17,1 7 166 321 4,49 243 3,39 564

Staniszewska Benedykt Cywiny Dynguny 28,8 7 138 332 4,66 228 3,20 560

Derkus Marek Dobrska Kolonia 46,2 7 126 303 4,25 249 3,50 552

GR Giżyński Kazimierz Śródborze 33,5 7 105 309 4,34 246 3,46 555

Rajczak Janusz Arcelin 18,4 7 105 331 4,66 251 3,53 582

Bońkowski Wojciech Stary Niedróż 27,4 7 103 311 4,37 241 3,39 552

Krasiński Tadeusz Kuchary Skotniki 63,5 7 094 294 4,15 249 3,51 543

Szymański Sławomir Wronino 13,5 7 072 329 4,65 238 3,37 567

Koper Krzysztof Jacek Skarszyn 30,9 7 060 284 4,02 225 3,19 509

Petrykowski Ireneusz Stary Niedróż 40,3 7 027 306 4,35 235 3,35 541

Kaczyński Grzegorz Przemkowo 40,5 6 974 273 3,91 227 3,26 500

Olszewski Krzysztof Kucice 28,1 6 964 315 4,52 228 3,27 543

GR Woźnicka Ewa Marta Kraszewo-Falki 42,0 6 949 311 4,48 246 3,54 557

Bajkowski Leszek Brzeście Nowe 17,6 6 911 296 4,28 226 3,27 522

Olczak Grzegorz Skarszyn 15,7 6 883 292 4,24 217 3,15 509

Kozarzewski Marek i Krzysztofa Cumino 24,3 6 865 299 4,36 214 3,12 513

Topolewski Lesław W Złotopole 16,4 6 862 297 4,33 229 3,33 526

Maliszewski Stanisław Sadkowo 15,7 6 858 330 4,81 233 3,40 563

Zglinicki Paweł Zdunówek 32,5 6 845 277 4,04 234 3,42 511

GR Komorowski Zbigniew Mała Wieś 23,0 6 813 291 4,28 230 3,37 521

Chudzyński Janusz Krościn 26,0 6 807 300 4,41 227 3,34 527

Krajewski Wojciech Zdunówek 26,1 6 794 297 4,37 229 3,37 526

Rosiak Grzegorz Pieścidła 47,0 6 787 269 3,96 231 3,40 500

Domański Jarosław Ćwiersk 30,6 6 770 298 4,41 235 3,47 533

Gajewski Wiesław Sarnowo-Góry 13,7 6 767 316 4,67 238 3,51 554

Jaszczak Stanisław Siekluki 17,7 6 740 268 3,97 212 3,15 480

Burzykowski Grzegorz Cieszkowo Nowe 27,4 6 739 294 4,36 231 3,42 525

Obrębski Igor Adam Błomino-Gumowskie 15,7 6 711 307 4,58 232 3,46 539

GR Sobańska Mariola Sosenkowo 15,9 6 709 302 4,50 225 3,36 527

Zglinicki Jan Sierakowo 32,4 6 699 267 3,98 232 3,46 499

Kaliszewski Arkadiusz Nowe Kucice 16,4 6 664 327 4,90 221 3,31 548

Zaborowski Jacek Cholewy 28,0 6 660 270 4,06 222 3,33 492

Salak Stanisław Gumowo 11,0 6 654 283 4,26 212 3,19 495

Rybacki Zenon Rzewin 20,6 6 634 292 4,41 226 3,41 518

Charzyński Igor Kocięcin Brodowy 21,9 6 613 273 4,13 210 3,18 483

Salwowski Dariusz Lutomierzyn 11,1 6 607 280 4,24 217 3,28 497

Lewandowski Jerzy Unieck 20,4 6 605 284 4,30 222 3,36 506

Koperski Jacek Ilino 197,4 6 580 265 4,03 234 3,55 499

Kotelba Marek Malewo 24,9 6 556 285 4,35 227 3,46 512

Rasiński Łukasz Rakowo 15,6 6 552 338 5,15 212 3,23 550

Zarzycki Zbigniew Bogusławice 11,3 6 547 284 4,34 222 3,39 506

GR Goszczyński Leszek Korytowo 16,9 6 541 303 4,63 214 3,27 517

Kopacz Bogumiła Justyna Druchowo 26,9 6 509 276 4,24 214 3,29 490

Niemirski Łukasz Mariusz Wola Dłużniewska 17,1 6 506 285 4,38 224 3,44 509

Kornatowski Tadeusz Siedlin

POW. PRUSZKOWSKI

7,9 6 484 290 4,47 217 3,34 507

IT-P W Falenty ZD Falenty 106,7 8 407 333 3,96 295 3,51 628

GRN Rol-Nas Sp. z o.o. Krosna

POW. PRZASNYSKI

85,5 7 398 307 4,15 254 3,43 561

Dzieliński Andrzej Chrostowo Zalesie 51,3 10 797 447 4,14 355 3,29 802

GR Klimaszewski Mieczysław Turowo 52,9 10 117 415 4,10 353 3,49 768

Mórawski Andrzej Golany 22,8 9 859 386 3,91 334 3,39 720

GR Chodkowski Andrzej Olszewiec 54,7 9 240 329 3,56 320 3,46 649

GR-H Jasiński Krzysztof Przasnysz 44,0 8 739 371 4,25 304 3,48 675

Tomaszewski Benedykt Przasnysz 29,2 8 727 375 4,30 302 3,46 677

48

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Bartosiewicz Zbigniew Rostkowo 23,7 8 697 384 4,41 292 3,36 676

Stadnina Koni Krasne Krasne 78,5 8 694 350 4,02 286 3,29 636

Bądkowski Stanisław Zberoż 25,2 8 626 396 4,59 297 3,44 693

GR Niestępski Grzegorz Przasnysz 55,9 8 605 372 4,33 282 3,28 654

GR Tomaszewski Andrzej Turowo 41,9 8 317 342 4,12 281 3,38 623

Kamiński Józef Nałęcze 28,2 8 227 350 4,26 272 3,30 622

GR Wilkowski Grzegorz Kownaty 49,6 8 189 354 4,34 283 3,45 637

Krzykowski Jarosław Szla 109,8 8 188 341 4,16 277 3,38 618

GR Soliwodzki Andrzej Mchówko 63,5 8 168 375 4,59 286 3,50 661

Goździewski Ireneusz Golany 40,5 8 164 349 4,28 276 3,38 625

GR Żmijewski Józef Niesiobędy 46,0 8 108 330 4,07 285 3,51 615

Żuchniewski Stanisław Obrąb 12,6 8 088 332 4,10 274 3,39 606

Żuchniewski Andrzej Obrąb 23,4 8 084 340 4,21 272 3,36 612

GR Grabowski Marek Chrostowo Wielkie 36,6 8 075 335 4,15 268 3,32 603

Sosnowski Sławomir Żebry Marcisze 14,7 8 057 361 4,48 275 3,41 636

Grabowski Ryszard Jaźwiny 10,0 8 027 353 4,40 275 3,43 628

Krzykowski Paweł Przasnysz 9,6 7 987 327 4,09 262 3,28 589

GR Czaplicki Andrzej Dębiny 58,3 7 965 380 4,77 288 3,61 668

GR Bednarski Zbigniew Obrąb 31,4 7 937 348 4,38 269 3,39 617

Gutowski Bogdan Golany 29,3 7 872 324 4,12 255 3,24 579

Śliwiński Ryszard Golany 18,3 7 869 370 4,70 268 3,40 638

Filipczak Adam Kozin 24,5 7 864 349 4,43 280 3,56 629

GR Kozicki Marek Ulatowo-Słabogóra 37,1 7 828 322 4,11 258 3,29 580

Borczak Dariusz Szla 35,3 7 787 356 4,57 261 3,35 617

Poździał Lech Węgra 22,9 7 785 358 4,60 266 3,41 624

Tomaszewski Bogusław Przasnysz 24,4 7 777 361 4,64 257 3,31 618

GR Butryn Agnieszka Milewo Rączki 34,3 7 752 338 4,36 262 3,38 600

GR Zakrzewski Grzegorz Golany 49,9 7 694 324 4,21 266 3,46 590

GR Rutkowski Andrzej Zembrzus Wielki 22,0 7 687 330 4,29 258 3,35 588

Grabowski Tadeusz Jaźwiny 11,3 7 671 330 4,30 265 3,46 595

Zakrzewska Alicja Górki 14,0 7 667 354 4,62 254 3,31 608

Kowalski Piotr Przasnysz 18,4 7 666 313 4,09 253 3,30 566

Ślaski Tadeusz Wyrąb Karwacki 30,6 7 648 354 4,62 265 3,46 619

Kołakowska Joanna Szlasy Leszcze 7,0 7 625 328 4,30 243 3,18 571

GR Sosnowski Krzysztof Czaplice Kurki 49,2 7 612 323 4,25 255 3,35 578

Szafrański Lech Przasnysz 7,5 7 596 307 4,04 248 3,26 555

GR Roman Jan Piechy 33,5 7 579 329 4,34 254 3,35 583

Tyliński Piotr Czernice Borowe 9,2 7 575 330 4,36 263 3,47 593

Wróblewski Lech Świniary 39,4 7 573 285 3,76 259 3,42 544

Kierzkowski Piotr Żbiki Gawronki 29,5 7 570 308 4,07 251 3,32 559

Kołakowski Tadeusz Szlasy Umiemy 38,4 7 551 331 4,38 255 3,38 586

Chyliński Wojciech Golany 43,9 7 547 323 4,27 257 3,41 580

Karpiński Bogusław Węgra 26,9 7 541 322 4,27 253 3,36 575

GR Borowy Piotr Brzeski Kołaki 43,3 7 529 321 4,27 251 3,33 572

Ziółkowski Waldemar Kosmowo 16,2 7 501 314 4,18 242 3,22 556

GR Groszyk Hubert Ulatowo Pogorzel 21,9 7 498 305 4,07 237 3,16 542

Szelągowski Apolinary Kijewice 23,1 7 465 329 4,40 265 3,55 594

Grabowski Tadeusz Szlasy Umiemy 29,5 7 441 326 4,38 261 3,51 587

Zając Marcin Gostkowo 18,8 7 439 317 4,27 257 3,46 574

Grzybowski Stanisław Nowe Czernice 13,1 7 413 317 4,28 237 3,19 554

GR Milewska Małgorzata Szlasy Umiemy 23,3 7 400 310 4,19 246 3,33 556

Krajewski Ireneusz Rostkowo 15,8 7 397 332 4,48 255 3,44 587

GR Pszczółkowski Stanisław Nowe Czernice 28,9 7 390 340 4,60 245 3,32 585

Ćwiek Stanisław Zberoż 29,6 7 370 305 4,13 243 3,30 548

Żbikowski Jerzy Grójec 9,8 7 358 342 4,64 249 3,38 591

Czaplicki Jan Czaplice Kurki 39,5 7 342 300 4,09 251 3,42 551

GR Siedlecki Kazimierz Zagaty 43,1 7 271 323 4,44 250 3,44 573

Burkacki Dariusz Oględa 30,4 7 268 311 4,28 236 3,24 547

Zembrzuski Jacek Żbiki Gawronki 20,3 7 268 328 4,51 241 3,32 569

Ruszczyński Zbigniew Mosaki Stara Wieś 22,6 7 267 309 4,25 251 3,46 560

GR Wójcik Dariusz Mchowo 23,9 7 266 299 4,11 243 3,35 542

Czaplicka Marianna Nałęcze 36,5 7 248 297 4,09 232 3,20 529

Galewski Zenon Przasnysz 35,7 7 226 305 4,22 249 3,45 554

Kobyliński Jarosław Szczepanki 23,7 7 212 310 4,30 237 3,29 547

Wilkowski Tomasz Brzezice 14,0 7 201 319 4,43 240 3,33 559

Starzyk Mirosław Nowe Czernice 22,4 7 175 301 4,19 233 3,24 534

Szczyglak Piotr Paweł Zielona 35,6 7 163 276 3,85 248 3,46 524

Milewski Andrzej Zembrzus Wielki 20,1 7 152 321 4,49 243 3,39 564

Szymkowski Adam Stanisław Rostkowo 20,8 7 144 321 4,49 247 3,45 568

49

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

GR Ponikiewski Marcin Mchowo 22,2 7 068 303 4,28 235 3,32 538

Grabowski Jan Jaźwiny 22,4 7 043 310 4,41 247 3,51 557

Brzeziński Janusz Bogate 27,9 7 029 281 4,00 238 3,38 519

Keczmerski Waldemar Klewki 23,0 7 029 304 4,40 233 3,32 537

GR Chmieliński Mirosław Rzęgnowo 25,4 7 028 295 4,19 235 3,35 530

Sosnowski Wiktor Godacze 18,0 6 999 338 4,83 251 3,59 589

Milewski Ryszard Golany 19,5 6 990 295 4,22 224 3,21 519

Jankowski Andrzej Leszno 48,9 6 978 299 4,30 244 3,50 543

Matusiak Vel Matuszewski Wojciech Cierpigórz 24,5 6 953 300 4,31 241 3,46 541

Sierbiński Jacek Zberoż 14,2 6 931 311 4,49 241 3,48 552

GR Stepnowska Ewa Przasnysz 30,1 6 923 290 4,19 221 3,19 511

Ćwiek Krzysztof Zberoż 17,1 6 918 294 4,25 217 3,13 511

GR Kierzkowski Marek Wiesław Dębiny 43,4 6 910 304 4,41 249 3,60 553

Nosarzewski Krzysztof Żebry Kordy 22,7 6 899 309 4,48 238 3,45 547

GR Szymańska Jadwiga Romany Zalesie 31,2 6 845 289 4,22 235 3,43 524

Czarniecki Marek Rostkowo 16,4 6 829 280 4,09 222 3,25 502

Goś Stefan Szla 24,1 6 798 299 4,40 233 3,42 532

Jeliński Artur Robert Skierki 21,5 6 796 291 4,29 226 3,32 517

Sokołowski Ireneusz Osówiec Szlachecki 36,8 6 791 309 4,55 227 3,34 536

Ostrowska Janina Kaki Mroczki 17,2 6 757 281 4,15 232 3,43 513

Smoliński Tadeusz Kobylaki Czarzaste 13,4 6 751 302 4,49 224 3,32 526

GR Piotrak Tomasz Jednorożec 38,1 6 747 284 4,20 226 3,35 510

Tomaszewski Andrzej Oględa 23,7 6 734 299 4,44 230 3,41 529

Chachulski Tadeusz Polny Młyn 66,2 6 713 290 4,31 223 3,32 513

GR Długołęcki Andrzej Milewo Kulki 41,3 6 702 291 4,34 223 3,33 514

Sosnowski Mirosław Przasnysz 17,0 6 695 283 4,23 228 3,40 511

Kiersikowska Anna Nowe Czernice 19,0 6 681 299 4,48 233 3,48 532

GR Chodkowski Marcin Węgra 31,6 6 647 288 4,33 219 3,30 507

Dygos Jarosław Czernice Borowe 21,7 6 647 285 4,29 220 3,31 505

Tański Sławomir Kijewice 34,2 6 622 270 4,08 229 3,46 499

GR Tyczyński Mariusz Zielona 37,3 6 612 285 4,32 227 3,43 512

Biraga Wiesław Emowo 19,4 6 612 296 4,48 227 3,43 523

Śmigielski Leszek Węgra 25,4 6 592 281 4,26 221 3,35 502

Żbikowski Benedykt Chrostowo Zalesie 14,6 6 585 273 4,14 218 3,31 491

GR Kobyliński Michał Ulatowo Pogorzel 43,0 6 571 266 4,04 215 3,27 481

GR Wilkowska-Szypulska Joanna Brzezice 25,3 6 570 274 4,17 210 3,20 484

Pszczółkowski Zygmunt Kadzielnia 18,8 6 564 271 4,13 211 3,22 482

Roman Jan Cichowo 42,6 6 532 301 4,61 231 3,54 532

GR Olencki Janusz Lisiogóra 60,8 6 531 278 4,25 223 3,41 501

GR Smoliński Jan Nałęcze 32,1 6 506 248 3,81 204 3,14 452

GR Bukowski Tadeusz Kijewice 27,5 6 506 310 4,76 219 3,37 529

Szepczyński Jerzy Mirów 13,8 6 489 287 4,43 212 3,27 499

Kaim Jacek

POW. PRZYSUSKI

Kacperków 16,3 8 631 364 4,22 295 3,42 659

Ślizak Grzegorz Żuków 17,1 7 838 339 4,32 276 3,52 615

Wróbel Krzysztof Sokoliki Suche 14,8 7 238 285 3,93 237 3,28 522

GR Szatan Sylwester Marysin 19,3 6 973 323 4,63 232 3,33 555

Kondrowska Wiesława Rdzuchów Kolonia 12,1 6 768 250 3,70 229 3,39 479

Jędrzejczak Zofia Wistka

POW. PUŁTUSKI

11,6 6 570 305 4,63 234 3,56 539

Gołębiewski Andrzej Żebry Falbogi 37,3 9 422 369 3,92 317 3,36 686

Bonisławski Sławomir Kościesze 71,5 9 387 376 4,01 326 3,47 702

Salwin Cezary Przewodowo Majorat 28,1 9 298 365 3,93 320 3,44 685

Chmielewski Edward Lipniki Nowe 13,9 9 282 405 4,36 319 3,44 724

Jasiński Krzysztof Powielin 33,0 9 092 380 4,18 325 3,57 705

Sobczyński Krzysztof Przewodowo Poduchowne 22,0 8 854 403 4,55 284 3,21 687

Hipś Grzegorz Gatka 47,1 8 705 393 4,51 300 3,44 693

GR Kiliś Wojciech Borza Strumiany 62,7 8 496 346 4,07 291 3,43 637

Wielgolewski Marek Przewodowo Parcele 52,0 8 287 323 3,89 306 3,69 629

Łyszkowski Jerzy Marcisze 26,1 8 244 350 4,24 269 3,26 619

Salwin Grzegorz Przewodowo Majorat 31,0 8 159 356 4,36 273 3,35 629

GR Krysiak Włodzimierz Koziegłowy 18,4 8 105 349 4,30 270 3,33 619

Dłutowski Andrzej Glinice Wielkie 56,6 7 877 331 4,20 268 3,40 599

Wielgolewski Jerzy Gzy 24,0 7 808 327 4,18 277 3,55 604

Kołodziejczyk Piotr Bartodzieje 10,5 7 744 300 3,87 247 3,19 547

GR Kozłowska Dorota Powielin 36,4 7 693 362 4,71 260 3,38 622

GR Kamiński Jan Kamionna 35,2 7 619 324 4,25 255 3,35 579

Karpiński Ryszard Płocochowo 15,1 7 549 337 4,46 248 3,28 585

Żukowski Wojciech Skaszewo Nowe 106,7 7 486 312 4,18 268 3,58 580

50

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Jasiński Marek Powielin 27,0 7 414 338 4,56 260 3,51 598

Konieckiewicz Irena Ostaszewo Włuski 24,6 7 387 307 4,16 233 3,16 540

Janczak Antoni Kozłówka 26,5 7 372 350 4,74 252 3,42 602

GR Michalski Mieczysław Dziarno 89,1 7 317 302 4,12 251 3,43 553

Makowski Tomasz Pękowo 35,5 7 307 310 4,25 261 3,57 571

Rybarczyk Ryszard Feliks Skaszewo Nowe 25,6 7 136 309 4,34 243 3,41 552

GR Kiliś Jan Borza Strumiany 37,0 7 019 314 4,47 244 3,47 558

GR Sierzan Zdzisław Pękowo 14,1 6 987 301 4,31 229 3,27 530

Zieliński Jan Mierzeniec 29,3 6 963 319 4,58 242 3,47 561

Kubajewski Andrzej Świercze Polna 21,2 6 954 324 4,65 228 3,28 552

GR Filipowicz Tadeusz Gotardy 23,7 6 943 301 4,33 238 3,43 539

Kowalewski Józef Zbigniew Kamionna 29,8 6 941 293 4,22 225 3,24 518

GR Pogoński Dariusz Gotardy 41,6 6 932 315 4,54 246 3,55 561

Stelmach Jan Śliski 24,4 6 912 260 3,77 225 3,26 485

GR Kozłowski Krzysztof Skarżyce 29,4 6 898 292 4,24 231 3,35 523

Skowronek Roman Sisice 14,6 6 819 283 4,15 223 3,27 506

Różycki Krzysztof Kowalewice Włościańskie 15,8 6 813 333 4,89 227 3,33 560

GR Karpiński Waldemar Kleszewo 28,3 6 747 293 4,34 233 3,46 526

Olbrych Wiesław Winnica 18,6 6 732 324 4,81 224 3,32 548

GR Turek Kazimierz Sulnikowo 38,4 6 660 305 4,57 230 3,45 535

Ostaszewski Waldemar Słończewo 14,7 6 606 318 4,81 231 3,49 549

GR Fiet Paweł Gotardy 38,9 6 583 290 4,40 222 3,37 512

Tomczyk Joanna Barbara Mieszki Kuligi 33,5 6 490 286 4,41 213 3,28 499

Gostkiewicz Wiesław Powielin 28,1 6 490 305 4,70 221 3,40 526

POW. RADOMSKI

Lis Grzegorz Zalesice 25,3 9 588 355 3,70 318 3,32 673

Fituch Waldemar Zalesice 15,7 9 137 420 4,59 317 3,47 737

GR Pytlewski Wojciech Gębarzów 38,6 8 698 392 4,51 304 3,50 696

Lis Dariusz Zalesice 14,2 8 578 340 3,96 287 3,35 627

GR Piskorz Bronisław Zalesice 36,2 8 293 344 4,15 286 3,45 630

Laban Zbigniew Antoniów 26,1 8 278 388 4,69 291 3,52 679

GR Dziocha Mariusz Bogusławice 29,4 8 164 347 4,26 276 3,38 623

Zając Zbigniew Odechów 22,4 8 147 362 4,44 282 3,46 644

Piskorz Kazimierz Zalesice 26,4 8 035 359 4,47 279 3,47 638

Fijałkowski Kazimier Mokrosęk 14,0 7 910 339 4,29 275 3,48 614

Majewscy Urszula i Marian Dąbrówka Warszawska 15,1 7 866 340 4,32 269 3,42 609

Mucha Janusz Gębarzów 11,7 7 771 350 4,50 256 3,30 606

Kołacz Edmund Kolonia Wawrzyszów 19,4 7 650 317 4,15 263 3,44 580

Soból Andrzej Wola Wrzeszczowska 22,2 7 585 325 4,28 253 3,33 578

Piwoński Stanisław Odechowiec 15,8 7 550 344 4,57 252 3,34 596

Zielińska Dorota Kuczki Kolonia 14,4 7 544 313 4,15 248 3,29 561

Kwaśniewska Olga Kłonowiec Koracz 18,5 7 461 329 4,41 253 3,39 582

Sawiczyński Zbigniew Skaryszew 20,1 7 348 318 4,32 242 3,29 560

Pawlak Roman Odechowiec 18,9 7 227 341 4,72 233 3,22 574

GR Słomka Mieczysław Kłonowiec Kurek 29,3 7 187 310 4,32 243 3,38 553

Firlej Ryszard Garno 25,5 6 961 283 4,07 249 3,57 532

Piskorz Krzysztof Łączany 18,0 6 897 285 4,14 237 3,44 522

GR Soból Wiesław Glinice 21,5 6 858 282 4,11 235 3,43 517

Kozłowski Tadeusz Wymysłów 12,2 6 682 280 4,18 225 3,36 505

Wątły Mirosław Zalesice 31,4 6 671 312 4,67 229 3,43 541

Węglicki Dominik Kłonowiec Koracz 26,6 6 663 294 4,42 217 3,26 511

Zięba Krzysztof Maków

POW. SIEDLECKI

28,3 6 512 288 4,42 210 3,23 498

GR Wysokiński Szczepan Radomyśl 62,8 10 851 429 3,95 356 3,28 785

GR Radzikowski Józef Modrzew 70,7 9 853 390 3,95 334 3,39 724

GR Szaniawski Marek Wólka Soseńska 43,4 9 709 398 4,10 325 3,35 723

Ostojska Mariola Cielemęc 34,4 9 593 368 3,84 335 3,49 703

GR Biernacki Zygmunt Wólka Soseńska 42,9 9 335 388 4,15 310 3,32 698

Sobiczewski Krzysztof Rzążew 24,7 9 223 423 4,59 325 3,52 748

Skolimowski Marcel Sosenki Jajki 26,7 8 985 369 4,11 315 3,50 684

Kobyliński Sławomir Klimonty 26,1 8 837 399 4,52 305 3,45 704

GR Protasiuk Antoni Nakory 78,8 8 818 400 4,53 308 3,49 708

Wysokiński Marian Dziewule 182,6 8 754 363 4,15 304 3,47 667

GR Kołtuniak Dariusz Wólka Soseńska 57,0 8 664 363 4,19 276 3,18 639

GR Multan Krzysztof Pieńki 33,6 8 663 362 4,18 296 3,42 658

Leszek Ruciński Kobylany Kozy 20,8 8 607 361 4,20 297 3,45 658

Skup Mariusz Księżopole Jałmużny 35,8 8 513 363 4,26 286 3,36 649

GR Jastrzębski Andrzej Wólka Żukowska 32,9 8 503 373 4,39 277 3,26 650

GR Dmowski Leszek Krynica 98,3 8 502 369 4,34 297 3,49 666

51

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

GR Jasiński Dariusz Tarcze 44,2 8 395 348 4,15 291 3,46 639

Krasuski Roman Mroczki 23,5 8 365 339 4,05 275 3,29 614

Chromiński Krzysztof Tchórzew Plewki 40,7 8 280 357 4,32 276 3,33 633

GR Zdanowski Zbigniew Choja 20,9 8 240 391 4,74 282 3,42 673

GRH Trzciński Grzegorz Nasiłów 67,7 8 154 359 4,40 284 3,48 643

Żelazowski Andrzej Dąbrowa 60,6 8 129 312 3,84 266 3,27 578

Pniewska Anna Modrzew 19,2 8 104 351 4,33 262 3,23 613

Pawluk Krzysztof Wólka Soseńska 29,8 7 972 333 4,18 281 3,52 614

GR Dobrowolski Jarosław Stany Małe 55,2 7 926 317 4,00 266 3,36 583

Woliński Tadeusz Bojmie 31,4 7 917 310 3,92 264 3,33 574

Czechowicz Marek Czołomyje 20,1 7 912 324 4,09 267 3,38 591

GR Mikołajczuk Jadwiga Wólka Soseńska 34,8 7 906 332 4,20 265 3,35 597

Matejczuk Stanisław Wólka Soseńska 30,0 7 862 336 4,28 262 3,33 598

Ługowski Marek Ostoje 23,1 7 849 299 3,81 257 3,28 556

GR Jasiński Tomasz Wólka Kamienna 24,4 7 807 324 4,16 263 3,37 587

Zalewska Ewa Czarnowąż 60,6 7 800 318 4,07 266 3,41 584

Wyżywniak Andrzej Brzozów 24,3 7 708 351 4,55 267 3,46 618

Borkowski Szymon Tchórzew Plewki 30,8 7 672 312 4,07 257 3,35 569

GR Ługowski Edward Cielemęc 28,7 7 670 307 4,01 255 3,32 562

Mikołajczuk Krzysztof Wesółka 38,0 7 650 329 4,30 267 3,49 596

GR Jurzyk Mirosław Ciosny 32,9 7 612 317 4,16 250 3,28 567

GR Jasiński Tomasz Modrzew 20,5 7 604 309 4,06 253 3,33 562

Skup Andrzej Księżopole Jałmużny 42,8 7 577 341 4,50 254 3,35 595

Pogonowski Janusz Pogonów 20,7 7 465 340 4,55 239 3,20 579

Świnarski Mirosław Czarnowąż 49,0 7 429 323 4,35 245 3,30 568

Płudowski Leszek Maciejowice 16,0 7 425 333 4,48 249 3,35 582

Maliszewski Andrzej Dąbrowa 33,1 7 370 346 4,70 262 3,55 608

GR Witowski Kazimierz Czarnowąż 35,3 7 364 332 4,50 248 3,37 580

Chybowski Tadeusz Kaliski 21,6 7 364 317 4,30 252 3,42 569

Marczuk Stanisław Czepielin 19,7 7 359 332 4,51 242 3,29 574

Jurzyk Krzysztof Wiśniew 28,1 7 355 323 4,38 238 3,24 561

GR Zdanowski Andrzej Choja 17,5 7 350 356 4,85 254 3,46 610

Kowieski Marek Borki-Paduchy 36,3 7 342 273 3,72 239 3,25 512

Rzążewski Marek Modrzew 33,4 7 319 302 4,12 242 3,30 544

Królikowski Janusz Mokobody Ostaszewizna 26,5 7 275 333 4,57 247 3,40 580

Rozbicki Andrzej Jeruzale 21,7 7 258 250 3,44 234 3,22 484

Radzikowski Kamil Jan Radzików Wielki 27,0 7 113 298 4,19 233 3,28 531

GR Radzikowski Dariusz Modrzew 35,6 7 057 292 4,14 239 3,38 531

Wyczółkowska-Włodarczyk Jadwiga Tchórzew Plewki 11,8 7 002 293 4,18 244 3,48 537

GR Sitarz Grzegorz Boroszków 67,3 6 981 304 4,36 235 3,36 539

Borkowski Kazimierz Borki Paduchy 32,7 6 970 256 3,67 224 3,22 480

GR Łęczycki Grzegorz Krynki 32,1 6 965 320 4,59 247 3,55 567

GR Kalicki Waldemar Dąbrowa 23,4 6 917 280 4,05 224 3,24 504

Cisak Ferdynand Wesółka 32,3 6 913 273 3,95 240 3,47 513

GR Okniński Waldemar Stare Okniny 50,1 6 878 319 4,64 252 3,67 571

Major Tomasz Brzozów 30,5 6 868 302 4,40 233 3,39 535

Dmowscy Renata, Mirosław Krynica 27,1 6 859 319 4,64 222 3,23 541

Krypa Zdzisław Krzesk Królowa Niwa 21,6 6 852 311 4,54 219 3,19 530

Sarnowski Krzysztof Brzozów 40,6 6 840 292 4,26 236 3,45 528

Głuchowski Tadeusz Pióry Wielkie 21,1 6 823 296 4,33 222 3,26 518

GR Skup Leszek Zaliwie Piegawki 41,5 6 812 292 4,29 226 3,31 518

GR Ostojski Andrzej Ostoje 24,4 6 770 280 4,13 221 3,26 501

Ługowski Szymon Śmiary 14,8 6 769 256 3,78 223 3,29 479

GR Rytel Marek Pieńki 54,3 6 745 292 4,33 227 3,37 519

Cała Andrzej Łączka 45,5 6 736 283 4,20 220 3,26 503

Krasuski Sławomir Mroczki 28,9 6 716 297 4,41 218 3,25 515

GR Osiński Wojciech Krynica 25,5 6 714 307 4,58 230 3,43 537

Pogonowski Piotr Stare Okniny 31,6 6 713 267 3,98 222 3,31 489

Stańczuk Zenon Strzała 24,1 6 687 296 4,43 227 3,39 523

Trębicki Jerzy Czołomyje 18,5 6 625 303 4,57 219 3,31 522

GR Goś Grzegorz Głuchów 21,7 6 614 310 4,68 228 3,44 538

Skup Sławomir Księżopole Jałmużny 28,9 6 575 287 4,37 218 3,31 505

Krzymowski Marek Mokobody 30,3 6 544 282 4,31 214 3,27 496

Rzążewski Marek Rzążew 11,6 6 542 283 4,33 221 3,37 504

Zawistowski Waldemar Księżopole Jałmużny 35,2 6 540 270 4,13 208 3,18 478

GR Soseński Mariusz Sosenki Jajki

POW. SIERPECKI

21,5 6 515 273 4,19 214 3,28 487

Tomaszewski Ryszard Bombalice 118,8 9 739 365 3,76 342 3,51 707

GR Staniszewski Grzegorz Jaworowo-Lipa 76,4 9 610 356 3,71 323 3,36 679

52

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

GR Lewandowska Danuta Reczewo 40,1 9 263 360 3,88 312 3,37 672

GR Mazurowski Karol Żytowo 43,0 9 046 376 4,16 309 3,42 685

GR Kasztelan Jan Rempin 336,9 8 875 322 3,63 298 3,36 620

GR Kalińska Urszula Sierpc 98,6 8 737 321 3,67 300 3,43 621

Żuchowscy Andrzej i Mariola Osiek 19,7 8 726 328 3,76 278 3,19 606

Pijankowski Piotr Wilczogóra 28,1 8 648 327 3,79 280 3,24 607

GR Będzikowski Szczepan Zakrzewko 67,8 8 617 348 4,03 294 3,41 642

GR Szpakowski Tomasz Grąbiec 34,8 8 422 359 4,26 283 3,36 642

GR Dąbrowski Robert Zbójno 47,8 8 271 335 4,05 284 3,43 619

Skowroński Wiesław Gutowo-Stradzyno 34,3 8 075 346 4,28 277 3,43 623

Szumański Dariusz Szumanie-Piory 108,1 7 897 321 4,08 267 3,38 588

Gajewski Błażej Zgagowo-Wieś 40,6 7 855 340 4,33 274 3,49 614

Kwiatkowski Zbigniew Cetlin 34,4 7 651 316 4,13 261 3,41 577

Lewandowski Robert Bonisław 42,3 7 620 317 4,17 259 3,40 576

GR Kajkowski Sławomir Kolczyn 96,6 7 578 303 4,00 259 3,42 562

GR Piątkowski Dariusz Zamość 18,6 7 570 294 3,88 260 3,43 554

Franciszkiewicz Elżbieta Bonisław 42,1 7 539 344 4,56 255 3,38 599

Leśniewski Józef Podlesie 17,0 7 401 343 4,63 228 3,08 571

Sobociński Bogdan Żabowo 26,4 7 382 316 4,28 250 3,38 566

Rutkowski Krzysztof Wilczogóra 41,8 7 316 308 4,21 260 3,55 568

GR Sochocki Paweł Śniedzanowo 97,7 7 297 309 4,23 244 3,35 553

Wróblewski Bogusław Jaworowo-Kolonia 69,9 7 263 291 4,00 244 3,36 535

Kowalski Andrzej Łazy 28,8 7 235 314 4,34 247 3,41 561

GR Traczyk Bartłomiej Wilczogóra 44,2 7 219 299 4,14 238 3,30 537

Wilamowski Wojciech Mańkowo 91,2 7 188 320 4,45 248 3,45 568

Gutowski Mirosław Gutowo-Górki 22,5 7 159 310 4,32 245 3,42 555

Wieczorkowski Jacek Kosmaczewo 14,9 7 154 290 4,05 226 3,16 516

Gutowski Jarosław Gutowo-Górki 23,0 7 085 320 4,56 245 3,46 565

GR Śniechowski Waldemar Wilczogóra 58,8 7 029 282 4,01 243 3,46 525

Czermiński Marek Krajewice Duże 17,2 6 981 288 4,13 225 3,22 513

Kalkowski Wojciech Komorowo 29,8 6 910 299 4,33 232 3,36 531

Myśliński Michał Kosemin 41,7 6 880 286 4,16 228 3,32 514

Maciejewski Janusz Podlesie 17,3 6 866 267 3,89 218 3,18 485

Piankowska Halina Zamość 18,6 6 751 299 4,42 224 3,32 523

Matusiak Kazimierz Stropkowo 32,1 6 748 294 4,36 228 3,38 522

Falkowski Mieczysław Gozdowo 19,0 6 718 314 4,68 213 3,17 527

Machulski Jarosław Susk 30,0 6 699 292 4,35 226 3,38 518

Markowski Wieslaw Białyszewo 30,0 6 643 281 4,23 219 3,29 500

GR Maciejewski Grzegorz Wola Grąbiecka 81,3 6 624 273 4,11 231 3,49 504

Jaworski Jarosław Zawidz Mały 30,5 6 596 291 4,41 219 3,32 510

Sulkowski Zbigniew Gutowo-Górki 20,5 6 524 310 4,75 222 3,40 532

Jaworowski Grzegorz Rzeszotary-Gortaty

POW. SOCHACZEWSKI

37,9 6 510 278 4,27 224 3,44 502

Baczyński Wacław Wyczółki 20,2 8 892 369 4,14 294 3,31 663

Maliński Jan Okopy 11,4 8 633 402 4,65 282 3,27 684

Kuracki Ryszard Okopy 27,1 8 501 346 4,07 281 3,31 627

Kaźmierczak Kazimierz Orłów 57,6 8 461 361 4,27 294 3,47 655

Dybiec Przemysław Witkowice 18,2 8 220 358 4,36 269 3,27 627

Rogalski Eugeniusz Nowa Sucha 12,8 7 596 308 4,05 256 3,37 564

Jakubowski Bogdan Rokotów 37,0 7 536 327 4,33 271 3,59 598

Mikulski Andrzej Roztropna 27,5 7 147 294 4,12 245 3,43 539

Baczyński Robert Wyczółki 28,0 7 144 337 4,71 226 3,16 563

Tybuś Marian Krzysztof Nowa Sucha 13,3 6 985 325 4,65 228 3,27 553

Kaźmierczak Halina Ćmiszew Parcel

POW. SOKOŁOWSKI

17,1 6 897 309 4,49 227 3,29 536

GR Strus Alina Brzozów Kolonia 26,3 10 848 460 4,24 381 3,51 841

Nasiłowski Dariusz Skwierczyn Dwór 78,0 10 031 442 4,41 339 3,38 781

Piotrowski Janusz Wojewódki Dolne 12,8 9 556 393 4,11 330 3,45 723

GR Olędzki Jerzy Podrogów 23,5 9 324 393 4,22 326 3,50 719

GR Strus Jerzy Józin 41,6 9 263 420 4,54 316 3,41 736

GR Strus Jacek Józin 45,7 9 199 421 4,58 316 3,43 737

Fydrych Łukasz Rytele Olechny 20,3 9 148 378 4,13 302 3,30 680

GR Grzegorz Pliszka Kowiesy 65,5 9 131 374 4,10 311 3,41 685

Skwierczyński Mirosław Kobylany Skorupki 41,5 9 059 375 4,14 314 3,47 689

Rytel-Andrianik Sylwester Krzysztof Rytele Święckie 46,6 8 854 359 4,06 300 3,39 659

GRH Jedliński Bogumił Kudelczyn 101,0 8 746 395 4,52 290 3,32 685

GR Mieczkowski Jacek Patrykozy Kolonia 113,9 8 667 349 4,02 304 3,51 653

Sójka Wojciech Kiełpiniec 43,3 8 504 369 4,34 287 3,37 656

GR Kosieradzki Marek Krasów 88,3 8 440 333 3,95 289 3,42 622

53

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Wrzosek Grażyna Dzięcioły Bliższe 36,1 8 385 326 3,88 289 3,45 615

Nasiłowski Leszek Brodacze 34,1 8 375 354 4,23 268 3,20 622

Makowiecki Jan Dzięcioły Bliższe 40,2 8 354 348 4,17 297 3,56 645

Przychodzeń Krzysztof Łuzki Kolonia 45,5 8 225 385 4,67 285 3,46 670

Makowiecki Krzysztof Chądzyń 44,2 8 193 335 4,08 286 3,49 621

Kożuchowscy Ireneusz I Ewa Błonie Małe 22,1 8 151 378 4,64 273 3,35 651

GR Nasiłowski Jacek Paweł Wólka Dolna 40,6 8 077 359 4,44 275 3,40 634

Sikorski Sławomir Kupientyn 40,1 8 069 381 4,72 270 3,34 651

Krasuski Zenon Kazimierz Krasnodęby Rafały 13,9 8 002 336 4,20 271 3,39 607

Pogorzelski Krzysztof Dybów 29,8 7 977 357 4,47 268 3,36 625

GR Mazurek Andrzej Kozuchów 29,9 7 971 359 4,51 273 3,42 632

Oleszczuk Krzysztof Trebień 49,8 7 923 370 4,67 262 3,30 632

GR Stelęgowski Tadeusz Kudelczyn 95,9 7 887 321 4,07 271 3,44 592

Długołęcki Wojciech Bielany Jarosławy 18,4 7 879 347 4,41 265 3,36 612

Materski Janusz Guty 23,9 7 826 342 4,37 263 3,36 605

Andrzejewski Jacek Lebiedzie 55,2 7 824 354 4,52 283 3,62 637

Skibniewski Waldemar Buczyn Szlachecki 22,1 7 782 349 4,48 258 3,31 607

GR Joński Sławomir Bielany Jarosławy 88,5 7 775 336 4,32 262 3,37 598

Pogorzelski Krzysztof Wólka Dolna 21,0 7 751 313 4,03 260 3,35 573

Sawicki Andrzej Niewiadoma 29,1 7 709 344 4,46 250 3,24 594

Wiceńciak Mariusz Kamianka 21,8 7 676 326 4,25 264 3,44 590

Pogorzelski Marek Kostki 24,2 7 657 326 4,25 262 3,42 588

Więzak Jarosław Justynów 40,7 7 643 340 4,45 262 3,43 602

Czarnocki Jerzy Wyrozęby Konaty 50,6 7 575 308 4,07 253 3,34 561

Rakowski Tomasz Wólka Dolna 10,8 7 551 337 4,46 264 3,49 601

GR Ołtarzewski Krzysztof Dybów 23,1 7 522 336 4,47 254 3,37 590

GR Trebnio Marcin Dziegietnia Kolonia 25,3 7 487 343 4,58 255 3,40 598

Strzała Marek Kobylany Skorupki 25,8 7 460 338 4,53 258 3,46 596

Czarnocki Krzysztof Nowe Mursy 25,7 7 445 333 4,48 255 3,42 588

Skup Stanisław Paczuski Duże 25,4 7 423 341 4,59 263 3,54 604

GR Kobyliński Wiesław Dmochy Rogale 50,3 7 407 300 4,04 250 3,37 550

GR Kozuchowski Zdzisław Kożuchów 46,1 7 397 356 4,81 258 3,49 614

Kalicki Witold Stanisław Kuczaby 24,8 7 373 334 4,53 254 3,44 588

GR Krasnodębski Dariusz Krasnodęby Rafały 20,0 7 354 305 4,15 247 3,36 552

Sobolewski Józef Justynów 26,4 7 343 327 4,45 248 3,37 575

Smolis Marzena Kupientyn 18,5 7 337 339 4,61 254 3,46 593

Popławski Marek Łazów 12,0 7 294 300 4,12 236 3,24 536

GR Popowski Adam Dolne Pole 18,3 7 274 353 4,85 244 3,35 597

Wyszomirski Michał Skwierczyn Dwór 41,9 7 265 311 4,28 248 3,41 559

Wojtkowski-Paczóski Stefan Wańtuchy 19,4 7 227 335 4,64 244 3,37 579

Tararuj Emil Wólka Okrąglik 23,3 7 214 328 4,54 240 3,32 568

Więsak Andrzej Justynów 43,1 7 209 311 4,31 242 3,35 553

Ruciński Romuald Nowa Wieś 13,4 7 152 333 4,65 240 3,36 573

GR Kurowicki Adam Radość 42,3 7 146 283 3,96 234 3,27 517

Wrzesień Piotr Skwierczyn Dwór 64,6 7 135 312 4,37 234 3,28 546

GRH Paczóski Marek Księżopole Komory 30,9 7 135 344 4,82 247 3,46 591

Oleszczuk Edmund Krupy 43,1 7 128 321 4,50 246 3,45 567

GR Ołdakowski Mirosław Kolonia Paderewek 60,8 7 111 292 4,10 239 3,36 531

Paczóski Kazimierz Księżopole Komory 29,7 7 107 306 4,31 241 3,39 547

Gawryś Marek Kiełpiniec 24,9 7 086 290 4,09 235 3,32 525

Pytlak Leszek Patrykozy 24,8 7 059 308 4,36 235 3,33 543

Boruta Józef Łazów 21,0 7 027 326 4,63 244 3,47 570

Świderski Czesław Kolonia Kurowice 28,7 7 003 332 4,75 234 3,34 566

Podleś Mieczysław Wólka Dolna 35,0 6 955 311 4,47 238 3,42 549

Żelazowski Jacek Wyrozęby Konaty 21,4 6 952 306 4,39 232 3,33 538

Dobrzyński Eugeniusz Bielany Jarosławy 27,1 6 939 297 4,27 231 3,33 528

Trusiak Sławomir i Joanna Gródek 23,2 6 875 303 4,41 233 3,39 536

Wołynek Jerzy Kolonia Hołowienki 44,9 6 848 298 4,36 236 3,45 534

Danielak Jerzy Kolonia Hołowienki 25,2 6 845 297 4,34 246 3,60 543

Niemierka Łukasz Lebiedzie 17,9 6 836 301 4,40 221 3,23 522

Pogorzelski Adam Dybów 18,5 6 816 297 4,36 230 3,37 527

GR Perkowski Piotr Dąbrowa 35,6 6 812 309 4,54 232 3,40 541

GR Stolarczuk Tadeusz Seroczyn 20,6 6 811 307 4,50 226 3,32 533

Milik Jarosław Łazów 21,7 6 803 288 4,24 225 3,31 513

Soszyński Karol Dmochy Rogale 34,8 6 791 288 4,23 235 3,46 523

GR Nowak Piotr Lebiedzie 24,3 6 784 303 4,46 240 3,54 543

Sówka Dariusz Kuczaby 21,6 6 776 279 4,12 230 3,39 509

GR Waszczuk Elżbieta Stary Ratyniec 33,3 6 748 289 4,28 232 3,43 521

Pastewka Piotr Rytele Olechny 31,7 6 717 304 4,53 224 3,34 528

54

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

GR Ratyński Tadeusz Rytele Olechny 29,8 6 710 291 4,34 219 3,26 510

GR Wyszomirski Stanisław Pogorzel 41,1 6 683 284 4,25 217 3,25 501

GR Jurczak Piotr Patrykozy 101,0 6 678 301 4,50 237 3,55 538

GR Krasowski Artur Krasów 24,3 6 669 282 4,22 218 3,27 500

GR Byczuk Jan Stelągi 36,9 6 666 296 4,44 222 3,33 518

Kołek Małgorzata i Marek Jakubiki 14,8 6 663 282 4,23 215 3,23 497

GR Wiśniewski Witold Zawady 28,6 6 659 277 4,16 224 3,36 501

GR Wrzosek Andrzej Krasów 22,3 6 653 335 5,03 234 3,51 569

Strus Zbigniew Ludwinów 49,1 6 650 299 4,51 228 3,43 527

GR Ruciński Wojciech Kożuchów 34,7 6 643 295 4,44 217 3,27 512

GR Mieczkowski Adam Patrykozy Kolonia 201,0 6 613 286 4,32 230 3,48 516

Mikołajczuk Jan Kupientyn 11,9 6 611 251 3,80 212 3,20 463

Bujalski Marek Dybów 23,9 6 608 278 4,20 221 3,35 499

GR Maleszewski Bogusław Sabnie 27,7 6 595 317 4,81 229 3,47 546

GR Bielawski Wojciech Rogów 28,9 6 590 299 4,54 223 3,39 522

Sikorski Grzegorz Albinów 19,1 6 587 291 4,42 227 3,45 518

Ładziak Ireneusz Patrykozy Kolonia 21,1 6 577 287 4,36 219 3,33 506

Paczóski Mirosław Paczuski Duże 24,6 6 576 295 4,48 212 3,23 507

GR Gęsina Michał Nowy Buczyn 31,1 6 575 292 4,44 222 3,37 514

Dmowski Marian Wojewódki Dolne 20,4 6 566 289 4,39 220 3,35 509

Krasnodębski Waldemar Zawady 35,6 6 549 275 4,19 220 3,36 495

GR "Koziniec" Zawadzki Czekanów 26,7 6 543 290 4,42 217 3,32 507

Mlonek Witold Bielany Jarosławy 20,9 6 535 287 4,39 229 3,51 516

Poniatowski Piotr Zawady 39,4 6 529 296 4,54 215 3,29 511

Soszyński Jarosław Dmochy Rętki 18,9 6 527 292 4,47 213 3,27 505

Dmowski Ireneusz Dmochy Rogale 36,8 6 519 292 4,47 220 3,37 512

Pajewska Katarzyna Rogów 20,3 6 516 305 4,68 214 3,28 519

Zawadzki Jacek Wańtuchy 25,7 6 514 306 4,70 220 3,37 526

Tomczuk Roman Gródek Dwór 13,8 6 512 274 4,21 208 3,20 482

GR Gromek Mariusz Łuzki 74,8 6 502 268 4,12 217 3,34 485

Nasiłowski Andrzej i Grzegorz Skwierczyn Dwór 33,7 6 501 295 4,54 215 3,31 510

Marczuk Janusz Chądzyń

POW. SZYDŁOWIECKI

17,2 6 491 277 4,26 208 3,21 485

GR Orlicki Jan Kolonia Kuźnia 41,8 9 477 395 4,17 322 3,40 717

POW. WARSZAWSKI ZACHODNI

IHIAR PiB ZDHIAR Radzików 198,3 8 704 346 3,97 293 3,37 639

GRH Jakubowski Jerzy Kopytów 25,4 8 673 369 4,25 291 3,35 660

GRN Rol-Nas Sp. z o.o. Płochocin 152,1 8 459 349 4,12 293 3,46 642

Bocheński Marek Grądy 37,2 7 697 330 4,28 247 3,21 577

Bednarska Mirosława Strzyżew 26,6 7 574 301 3,98 244 3,22 545

Księżyk Edward Podrochale 28,4 7 270 304 4,18 244 3,36 548

Dębkowski Michał Błonie

POW. WĘGROWSKI

32,7 6 970 287 4,11 229 3,29 516

GR Wąsowski Piotr Suchodół 46,6 10 756 460 4,35 374 3,48 834

GR Pm Świeżak Elżbieta Poszewka 54,7 9 919 395 3,98 337 3,40 732

Ratyński Józef Ziomaki 20,5 9 616 397 4,13 318 3,31 715

GR Cibor Piotr Miedzna 57,1 8 804 341 3,88 294 3,34 635

Panufnik Tadeusz Miedzna 38,0 8 425 337 4,00 281 3,34 618

Chrupek Andrzej Szaruty 25,9 8 271 295 3,57 273 3,30 568

GR Wrzosek Bogdan Kopcie 66,2 8 170 351 4,30 306 3,75 657

Wąsowska Zofia Teresa Suchodół 18,5 8 095 377 4,66 272 3,36 649

Jaszczur Krzysztof Zawady 43,0 8 065 319 3,96 266 3,30 585

Gałązka Jerzy Sojkówek 25,9 7 998 333 4,16 267 3,34 600

Czechowski-Dombrowski Krzysztof Orzeszówka 51,1 7 976 307 3,85 270 3,38 577

GR Cyran Waldemar Płatkownica 30,6 7 845 326 4,16 270 3,44 596

GR Rogalski Grzegorz Liw 27,8 7 817 290 3,70 266 3,40 556

Skarżyński Andrzej Adam Strupiechów 43,6 7 809 327 4,19 259 3,32 586

GR Piotrowski Wojciech Węgrów 110,7 7 795 332 4,26 275 3,53 607

Wojtyński Marek Skarżyn 105,7 7 781 275 3,53 272 3,49 547

Kuryłek Dariusz Śnice 19,3 7 754 328 4,23 258 3,33 586

GR Wąsowski Janusz Jerzy Suchodół 77,5 7 708 300 3,89 261 3,38 561

Tomkiel Rafał Orzeszówka 51,3 7 658 337 4,40 260 3,39 597

GR Laskowski Włodzimierz Ogródek 42,8 7 596 321 4,23 259 3,41 580

Pobikrowski Krzysztof Pobratymy 19,3 7 593 328 4,32 251 3,30 579

GR Skórka Witold Tończa 23,0 7 486 344 4,59 255 3,40 599

GR Lipiński Ryszard Orzeszówka 24,7 7 295 336 4,60 245 3,36 581

GR Bieniak Rafał Kózki 108,1 7 260 289 3,98 243 3,34 532

Kuryłek Paweł Śnice 13,1 7 197 306 4,26 237 3,29 543

GR Gołaszewski Bogdan Sojkówek 52,9 7 145 333 4,66 242 3,39 575

55

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Puścian Dębkowska Sójkówek 49,9 7 097 325 4,58 243 3,42 568

Kłusek Adam Morzyczyn Włóki 28,7 7 080 288 4,07 244 3,44 532

GR Wojtyra Tadeusz Zuzułka 19,3 7 055 309 4,38 224 3,18 533

Litka Marek Żeleźniki 23,6 7 038 270 3,84 234 3,32 504

Roguski Paweł Leśniki 34,6 7 006 275 3,92 241 3,44 516

Karczewski Szymon Strupiechów 31,3 6 962 297 4,26 229 3,29 526

GR Żeleźnicki Wojciech Żeleźniki 41,1 6 938 292 4,21 235 3,38 527

Chrupek Mieczysław Żeleźniki 28,7 6 933 304 4,38 225 3,24 529

GR Solka Andrzej Ruchna 40,7 6 907 316 4,57 222 3,21 538

GR Nojszewski Paweł Czerwonka Folwark 38,4 6 894 282 4,08 230 3,33 512

Duszak Leszek i Tomasz Ogródek 160,2 6 889 296 4,30 235 3,41 531

Styś Jarosław Ruchna 46,6 6 865 277 4,04 231 3,36 508

Boratyński Wojciech Miedzna 23,3 6 855 290 4,23 232 3,39 522

Ksionek Karol Zając 14,1 6 818 298 4,37 224 3,29 522

Chudzik Krzysztof Poszewka 25,5 6 770 294 4,34 230 3,40 524

Szczęsny Marian i Marcin Ruchenka 56,6 6 766 290 4,29 235 3,47 525

Kuryłek Jacenty i Mirosława Śnice 23,7 6 765 300 4,44 225 3,32 525

GR Skórka Janusz Tończa 36,9 6 743 284 4,21 223 3,30 507

Bronisz Wincenty Ziomaki 52,7 6 709 297 4,42 237 3,53 534

Świętochowski Jarosł Połazie Świętochowskie 27,4 6 698 296 4,42 219 3,27 515

GR-H Dąbrowski Cezar Wrotnów 30,9 6 689 306 4,58 221 3,31 527

GR Górski Waldemar Górki Grubaki 56,9 6 686 271 4,06 229 3,43 500

GR Rafałowicz Robert Popielów 40,2 6 657 288 4,33 224 3,37 512

GR Ksionek Marzena Witanki 22,4 6 635 315 4,74 225 3,39 540

GR Brzezik Marek Jarnice 33,5 6 634 291 4,38 226 3,40 517

GR Gąsowski Paweł Wrzoski 21,9 6 624 260 3,92 222 3,35 482

Wierzbicki Tadeusz Sójkówek 18,5 6 590 274 4,15 219 3,32 493

Zawadzki Sławomir Oszczerze 22,9 6 585 292 4,43 233 3,53 525

Rychlik Piotr Śnice 19,5 6 558 289 4,40 227 3,46 516

GR Tarapata Wojciech Żeleźniki 27,8 6 549 240 3,66 221 3,37 461

Turniak Stanisław Jarnice 32,7 6 524 239 3,66 224 3,43 463

Wrzosek Bogdan Ziomaki

POW. WOŁOMIŃSKI

32,5 6 502 273 4,19 222 3,42 495

Brzozowski Zbigniew Kozły 31,2 8 005 328 4,10 281 3,51 609

Mościcki Sławomir Chrzęsne 47,0 6 801 281 4,13 217 3,19 498

Gańko Mariusz Adam Kąty Wielgi 31,1 6 664 317 4,75 229 3,43 546

Suchenek Wojciech Sulejów

POW. WYSZKOWSKI

33,5 6 578 273 4,14 217 3,30 490

Kamiński Tadeusz Choszczowe 41,5 9 093 344 3,78 318 3,50 662

Wróbel Sławomir Gulczewo 26,9 8 846 369 4,17 306 3,46 675

Mościcki Wojciech Mościska 28,1 8 795 333 3,79 306 3,48 639

Mościcki Stanisław Gulczewo 12,4 7 888 347 4,40 261 3,31 608

Laskowski Krzysztof Adelin 81,5 7 875 315 4,00 277 3,52 592

GR Suchta Bogdan Janowo 43,5 7 029 281 3,99 225 3,20 506

Skwarski Edward Przykory 58,1 6 889 287 4,17 239 3,47 526

Orłowski Wiesław Janowo 33,3 6 730 259 3,85 219 3,25 478

Chmiel Andrzej Zabrodzie

POW. ZWOLEŃSKI

18,0 6 683 281 4,20 215 3,21 496

Grudziński Jacek Józefów 16,8 10 381 468 4,51 381 3,67 849

GR Puton Adam Kopiec 42,9 8 459 342 4,05 282 3,33 624

Czerwińska Lucyna Paciorkowa Wola Nowa 13,3 8 380 333 3,97 261 3,11 594

Sałek Irena Marzena Koszary 20,7 8 290 357 4,31 279 3,36 636

GR Molenda Wojciech Chechły 41,3 8 220 348 4,23 279 3,39 627

Zagożdżon Stanisław Podzagajnik 31,4 8 171 358 4,38 281 3,44 639

GR Skórkiewicz Piotr Niedarczów Dolny Kolonia 35,2 8 170 349 4,27 276 3,38 625

Kosmala Jarosław Mieczysławów 18,6 7 744 335 4,33 258 3,33 593

Sałek Halina Helenówka 11,7 7 575 336 4,43 249 3,29 585

Szewczyk Agnieszka Załazy 7,8 7 516 353 4,70 256 3,40 609

Bukalska Barbara Tynica 14,5 7 419 314 4,24 255 3,43 569

Piorun Władysław Rawica Kolonia 13,4 7 349 319 4,34 254 3,46 573

Kozuń Mieczysław Rawica Kolonia 28,0 6 773 291 4,29 228 3,36 519

GR Baran Andrzej Władysławów 40,4 6 676 298 4,46 227 3,40 525

GR Sajnóg Marek Kroczów Mniejszy

POW. ŻUROMIŃSKI

24,0 6 578 286 4,35 226 3,44 512

Kocięda Stefan Małocin 29,5 8 565 366 4,27 307 3,58 673

Figurski Wojciech Małocin 28,4 7 870 361 4,59 275 3,49 636

Dunikowski Grzegorz Łaszewo 101,6 7 691 329 4,28 275 3,58 604

GR Kopacz Jarosław Pijawnia 56,4 7 552 309 4,09 262 3,47 571

Kierski Zbigniew Gutkowo 33,5 7 394 298 4,02 252 3,41 550

56

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Kożuchowski Krzysztof Stawiszyn Zwalewo 32,9 7 203 323 4,49 240 3,33 563

GR Magdziński Piotr Dźwierzno 38,2 7 109 288 4,04 242 3,41 530

Wiśniewski Marek Budy Koziebrodzkie 46,3 7 089 289 4,08 238 3,35 527

Skowyrski Stanisław Gołuszyn 34,4 7 029 299 4,25 237 3,37 536

Szymańska Maria Dąbrowice 34,4 6 908 309 4,47 237 3,43 546

Szydłowski Mieczysław Sadłowo Parcele 53,1 6 865 289 4,21 238 3,47 527

Wiśniewska Elżbieta Pozga 20,3 6 680 285 4,27 240 3,59 525

Janecki Krzysztof Zdrojki

POW. ŻYRARDOWSKI

24,3 6 614 282 4,26 220 3,33 502

Walczak Wojciech Radziejowice 21,4 8 105 361 4,45 281 3,47 642

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Zestawienie krów o najwyższej wydajności mlecznej w województwie mazowieckim

wg ras

Tabela Nr 2.4

Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czarno-biała

GR Olędzki Jerzy Podrogów DE-0349877673 PL-000609557341 Ford II 2 305 16 044 445 2,77 479 2,98 924

GR Kasztelan Jan Rempin SE-05314808209 SE-46249 DOV 3 305 14 991 437 2,91 461 3,08 898

GR Mieczkowski Jacek Patrykozy Kolonia PL-005111085946 PL-005046110232 Cliff-ET 3 305 14 841 555 3,74 448 3,02 1 003

GR Wąsowski Piotr Suchodół PL-005097465428 PL-005054463764 Best 3 305 14 827 591 3,98 468 3,16 1 059

IGIHZ PAN Jastrzębiec Obora Kosów PL-005103291928 FR-2941264752 Ultimate 3 305 14 790 505 3,41 487 3,29 992

SGGW RZD Wilanów Obory Obory Ferma Goździe PL-005103312104 PL-000609390741 Die-Hard 2 305 14 682 539 3,67 457 3,10 996

GR Poświętne Sp. zo.o. Płońsk PL-005112196818 PL-005054463764 Best 3 305 14 657 596 4,06 466 3,10 1 062

GR Rudnicki Krzysztof Brzozowo Utraty PL-005132175633 PL-005034928757 Niko 3 305 14 586 518 3,55 496 3,40 1 014

Tomaszewski Ryszard Bombalice DE- 1302366814 PL-000609580142 Lobito 4 305 14 512 498 3,43 499 3,44 997

GR Kalinowski Sławomir Nacpolsk PL-005115374343 CA-7104235 Merchant 2 305 14 415 376 2,61 431 2,99 807

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czerwono-biała

GR PM Świeżak Elżbieta Poszewka DE-0347845971 PL-000609082590 Finn 4 305 13 325 433 3,25 415 3,12 848

SGGW RZD Wilanów Obory Obory Ferma Goździe PL-005103310582 PL-005074178648 Men 3 305 12 641 535 4,23 397 3,14 932

GR PM Świeżak Elżbieta Poszewka DE-0579664795 DE-0577045024 Kornet 4 305 11 838 376 3,18 356 3,00 732

GR Kasztelan Jan Rempin PL-005108711759 PL-000609078296 Origin 3 303 11 476 347 3,03 363 3,16 710

GR PM Świeżak Elżbieta Poszewka PL-005119509307 DE-0578467783 Larell 3 305 11 274 554 4,91 383 3,40 937

GR Dudziński Bogusław Kanigowo PL-005131359096 NL-395811456 Stjerkalf 2 305 11 191 401 3,58 404 3,61 805

GR Lewandowska Danuta Reczewo PL-005114921364 US-120265778 Archer 2 305 11 079 397 3,58 312 2,82 709

GR Staniszewski Grzegorz Jaworowo-Lipa PL-005132377969 PL-005087431280 Tornado 2 305 10 969 383 3,49 358 3,26 741

Stepnowski Kazimierz Gąsewo PL-005014363376 PL-000607026091 Pikor 6 305 10 892 404 3,70 368 3,38 772

GR PM Świeżak Elżbieta Poszewka DE-0579874853 DE-0579177754 Jarlac 4 305 10 804 426 3,95 341 3,16 767

RASA POLSKA CZERWONA

Szlaski Andrzej Nieradowo PL-005025688448 3 305 6 625 292 4,41 213 3,21 505

GR Gołąb Michał Grądy PL-005034210364 5 305 5 747 229 3,99 179 3,12 408

Sosnowski Roman Sosnowo PL-005149269264 1 305 5 321 219 4,11 160 3,01 379

Kamionowska Danuta Gniazdowo PL-005034512154 5 305 4 574 166 3,63 154 3,37 320

Konopka Sławomir Pomaski Wielkie PL-005002624421 PL-000604467236 Urwis 6 305 4 314 165 3,81 154 3,57 319

Majkowski Marcin Chełsty PL-005137184326 PL-000607002833 Pantalyk 2 305 4 292 206 4,80 154 3,59 360

Fidos Zofia Wymysłów PL-005079836437 6 305 4 275 213 4,98 143 3,35 356

Wysocki Mariusz Chełsty PL-005010433008 PL-000603321532 Celnik 5 305 4 238 138 3,26 132 3,10 270

Wołosz Roman Nowy Sielc PL-005000915002 PL-000604467636 Parys 5 305 4 149 174 4,20 128 3,08 302

Majkowski Marcin Chełsty PL-005097626362 PL-000603302235 Upak 4 305 4 095 183 4,48 146 3,57 329

RASA SIMENTALSKA

GR Kotomski Józef Załuski Lipniewo CZ-007890952 CZ-104229586 Zelios 5 305 11 839 424 3,58 372 3,14 796

GR Bieniak Rafał Kózki CZ-186731961 CZ-066363690 Morelo 4 305 9 290 360 3,88 319 3,43 679

GR Bieniak Rafał Kózki CZ-223773961 CZ-058847589 Morelo 3 305 9 287 377 4,06 320 3,45 697

Wojtyński Marek Skarżyn CZ-184647961 CZ-035061381 Brest 4 305 9 237 326 3,53 327 3,54 653

Kulas Stanisław Myszyniec Stary PL-005148508524 AT-856992547 Rexi 1 305 9 224 312 3,38 285 3,09 597

Wojtyński Marek Skarżyn SK-800200479 SK-045174051 Gater 3 287 9 186 264 2,88 305 3,32 569

Wojtyński Marek Skarżyn SK-800157286 AT-348995433 Ress 2 305 9 111 264 2,89 315 3,46 579

58


Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

GR Bieniak Rafał Kózki CZ-100723952 CZ-012451683 Morelo 3 305 9 091 317 3,49 252 2,77 569

GR Bieniak Rafał Kózki CZ-106154952 CZ-112034692 Bohus 4 305 8 811 372 4,22 303 3,44 675

GR Kotomski Józef Załuski Lipniewo CZ-003041952 CZ-012451683 Morelo 6 298 8 784 227 2,58 284 3,23 511

RASA JERSEY

Wielgolewski Marek Przewodowo Parcele PL-005087747749 PL-000607003221 Boskop 2 305 9 015 326 3,61 358 3,97 684

GR Bonisławski Tadeusz Chełcho Chabdzyno PL-005120491516 DK-301191 Qlic 2 305 8 611 448 5,20 341 3,96 789

Grabowski Kazimierz Bobino Wielkie PL-005087649876 PL-000607008926 Smrek 5 305 8 321 350 4,21 292 3,51 642

Woliński Tadeusz Bojmie PL-005088288210 PL-000607008926 Smrek 5 296 7 765 349 4,49 302 3,89 651

GR Bonisławki Tadeusz Chełchy Chabdzyno PL-005120491523 DK-301191 Qlic 3 305 7 666 424 5,53 333 4,35 757

GR Mossakowski Janusz Chełchy Kmiece PL-005024078911 PL-000607008926 Smrek 5 305 7 658 333 4,35 242 3,16 575

Przychodzki Leszek Leśniewo PL-005177242772 PL-005061898191 Odys 1 305 7 489 383 5,11 250 3,33 633

GR Bonisławski Tadeusz Chełchy Chabdzyno PL-005087650803 PL-000609007924 Brumle 4 305 7 361 444 6,03 314 4,27 758

Wielgolewski Marek Przewodowo Parcele PL-005008174944 PL-000607002722 Bejak 7 279 7 324 327 4,46 271 3,70 598

GR Mossakowski Janusz Chełchy Kmiece PL-005094001278 PL-005043337847 Mirt 2 305 7 279 324 4,45 264 3,62 588

RASA BIAŁOGRZBIETA

GR Zając Adam Stodzew PL-005140556219 2 276 5 865 274 4,67 180 3,07 454

Druszcz Mirosław Piotrówek PL-005023558205 10 305 5 667 232 4,10 190 3,35 422

Chrupek Mieczysław Żeleźniki PL-005009802358 6 305 5 584 278 4,98 192 3,44 470

Druszcz Mirosław Piotrówek PL-005112558470 3 263 5 567 217 3,91 171 3,08 388

GR Zając Adam Stodzew PL-005097220744 3 304 5 401 197 3,64 174 3,22 371

GR Lewandowski Tadeusz Rzeszotary-Gortaty PL-005108564300 3 305 4 679 137 2,92 159 3,39 296

GR Lewandowski Tadeusz Rzeszotary-Gortaty PL-005086690633 4 291 4 254 163 3,84 134 3,15 297

GR Lewandowski Tadeusz Rzeszotary-Gortaty PL-005117630393 1 305 4 194 163 3,89 128 3,04 291

GR Lewandowski Tadeusz Rzeszotary-Gortaty PL-005026612138 5 305 4 113 160 3,88 132 3,20 292

Druszcz Mirosław Piotrówek PL-005179202446 PL-005022628447 1 305 4 104 151 3,68 126 3,07 277

RASA MONTBELIARDE

Wiojtyński Marek Skarżyn SK-800200489 CZ-028867586 Aimant 3 305 12 005 291 2,43 367 3,06 658

GR Wąsowski Janusz Suchodół CZ-234254961 FR-3997030043 Nenni JB 3 305 10 575 413 3,90 328 3,10 741

GR Stefaniuk Piotr Olszanka FR-0105012492 FR-0196002859 Megastar 3 305 10 467 377 3,61 375 3,58 752

GR Trojanowski Michał Sypniewo NL-381709673 PL-000609004372 Izara 3 305 9 632 307 3,19 335 3,47 642

GR Kamiński Jan Kamionna CZ-110255953 FR-7095016968 Letustro 3 305 9 627 404 4,20 294 3,05 698

GR Wąsowski Janusz Suchodół CZ-102752942 CZ-102562586 Aimant 3 305 9 615 392 4,08 314 3,27 706

GR Wasowski Janusz Suchodół CZ-112442942 FR-3996000008 Myosotis 2 305 9 412 341 3,62 301 3,19 642

GR Wąsowski Janusz Suchodół CZ-102753942 FR-3997030043 Nenni JB 3 305 9 378 323 3,44 306 3,26 629

GR Wąsowski Janusz Suchodół CZ-234263961 PL-000609003673 Mozart 2 295 9 161 350 3,82 299 3,26 649

GR Wąsowski Janusz Suchodół CZ-102758942 PL-000609007374 Merci 3 301 9 039 332 3,67 305 3,37 637

RASA BROWN SWISS

GR Stasiak Małgorzata Waliszew PL-005054230205 CH-110916041621 Gardan 3 305 7 106 320 4,50 236 3,32 556

GR Stasiak Małgorzata Waliszew PL-005054230199 CH-120015348897 Alprin 3 305 6 566 246 3,74 219 3,34 465

GR Kosieradzki Sławomir Skupie AT-479205114 AT-793394707 Petrus 1 112 2 757 95 3,44 103 3,73 198

GR Kosieradzki Sławomir Skupie AT-821220514 DE-0932230236 Etvei 1 115 2 584 109 4,22 79 3,06 188

GR Kosieradzki Sławomir Skupie AT-984227209 AT-793408307 GS Mobil 1 117 2 415 117 4,83 100 4,16 217

GR Kosieradzki Sławomir Skupie AT-689652814 AT-219470945 Vinto 1 125 2 363 85 3,59 87 3,69 172

GR Kosieradzki Sławomir Skupie AT-572584714 AT-812100272 Gs Huxoy 1 106 2 262 71 3,15 83 3,65 154

59


Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

RASA POLSKA CZARNO-BIAŁA

GR Samsel Zbigniew Czarnotrzew PL-005034390783 9 305 5 312 208 3,91 157 2,96 365

GR Wolska Dorota Szydłówka PL-005021198057 7 305 5 192 196 3,77 165 3,17 361

GR Samsel Zbigniew Czarnotrzew PL005113757629 3 305 4 969 184 3,71 165 3,32 349

GR Wolska Dorota Szydłówka PL-005119771247 4 305 4 922 202 4,10 157 3,19 359

GR Zgorzałek Wojciech Wesółka PL-005026484629 5 305 4 909 205 4,17 168 3,43 373

GR Zgorzałek Wojciech Wesółka PL-005016011091 5 289 4 885 225 4,60 167 3,42 392

GR Zgorzałek Wojciech Wesółka PL-005016011065 9 305 4 783 185 3,87 153 3,19 338

GR Wolska Dorota Szydłówka PL-005130858958 2 293 4 759 157 3,31 139 2,92 296

GR Wolska Dorota Szydłówka PL-005119771254 3 305 4 659 201 4,30 158 3,39 359

GR Wolska Dorota Szydłówka PL-005026359255 8 259 4 625 153 3,31 143 3,10 296

RASA POLSKA CZERWONO-BIAŁA

GR Stelęgowski Tadeusz Kudelczyn PL-005055664139 3 305 8 506 363 4,27 275 3,23 638

GR Popielarczyk Stanisław Tartak PL-005003549303 PL-000609013793 Corus 5 305 7 437 313 4,21 234 3,14 547

GR Ciepierski Waldemar Wólka Seroczyńska PL-005220820100 PL-005095790355 Generał 1 305 6 044 250 4,14 207 3,43 457

GR Popielarczyk Stanisław Tartak PL-005003549310 PL-000609013793 Corus 7 304 5 871 216 3,68 193 3,28 409

GR Chojnowski Arkadiusz Mamino PL-005004471221 PL-000607026091 Pikor 6 305 4 782 181 3,79 148 3,10 329

GR Chojnowski Arkadiusz Mamino PL-005036286794 PL-000607037098 Patek 3 305 4 454 164 3,68 138 3,10 302

GR Chojnowski Arkadiusz Mamino PL-005004468917 PL-000607025392 Rabat 10 305 3 685 160 4,34 109 2,95 269

GR Popielarczyk Stanisław Tartak PL-005009810834 PL-000607035395 Jaz 5 113 3 026 133 4,39 85 2,82 218

GR Chojnowski Arkadiusz Mamino PL-005004468825 PL-000603050997 Foksal 9 280 2 823 121 4,28 86 3,05 207

GR Chojnowski Arkadiusz Mamino PL-005004468870 PL-000600949795 Cygan 11 247 2 016 85 4,22 65 3,21 150

60


WYSTAWY ORGANIZOWANE W WOJ. MAZOWIECKIM W 2010 R.

WYKAZ NAGRODZONYCH ZWIERZĄT

kategoria wystawowa

nazwa

prezentowanej

sztuki

numer identyfikacyjny wystawca

krowy III i dalsza laktacja Struna

SUPERCZEMPION

PL00510809910-9 Jeżewski Bohdan, Świerczynek

jałowice cielne Milka 3

CZEMPIONY

PL00514647728-0 Bońkowski Mirosław, Stary Niedróż

pierwiastki Kral PL00515869400-2 Kasztelan Jan, Rempin

krowy II laktacja Irene 1 PL00510842820-6 Jeżewski Bohdan, Świerczynek

krowy III i dalsza laktacja Struna PL00510809910-9 Jeżewski Bohdan, Świerczynek

jałowice cielne Frankena 2

WICECZEMPIONY

PL00515895410-6 Jeżewski Bohdan, Świerczynek

jałowice cielne Ronka PL00515869499-6 Kasztelan Jan, Rempin

pierwiastki Krasa 2 PL00514368869-6 Pilewska Mirosława Katarzyna, Suchodół

pierwiastki Zezula PL00516939494-6 Staniszewski Grzegorz, Jaworowo Lipa

krowy II laktacja Bystra 1 PL00513020117-4 Piątkowski Dariusz, Zamość

krowy II laktacja Nina PL00516773257-3 Słupecki Piotr, Malanowo Stare

krowy III i dalsza laktacja Łania PL00508838338-0 Pilewska Mirosława Katarzyna, Suchodół

X Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach -Bramurze

29-30 maja 2010 r.

kategoria wystawowa

VII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu

16 maja 2010 r.

nazwa

prezentowanej

sztuki

numer identyfikacyjny wystawca

pierwiastki Cedra 21

SUPERCZEMPION

PL00514186232-6 Stadnina Koni "Krasne", Krasne

jałowice cielne Olivette 6

CZEMPIONY

PL00520362018-5 Szczepański Andrzej, Pomaski Wielkie

pierwiastki Cedra 21 PL00514186232-6 Stadnina Koni "Krasne", Krasne

krowy II laktacja Cleopatra PL00512489550-1 Niestępski Marek, Bobino Grzybki

krowy III i dalsza laktacja Ikra 113 PL00511607656-7 Stadnina Koni "Krasne", Krasne

jałowice cielne Niuśka 1

WICECZEMPIONY

PL00514499552-6 Tomaszewski Bogusław, Przasnysz

jałowice cielne Bryza PL00519325044-7 Guzowski Kazimierz, Sypniewo

pierwiastki Olivette 5 PL00514598770-4 Szczepański Andrzej, Pomaski Wielkie

pierwiastki Muza 3 PL00515761237-3 Załęski Kazimierz, Chodkowo Załogi

krowy II laktacja Ankara 14 PL00511319135-5 Kiersikowska Anna, Czernice Nowe

krowy II laktacja Marlon 2 PL00512489548-8 Niestępski Marek, Bobino Grzybki

krowy III i dalsza laktacja Tertia 17 PL00511016305-8 Soliwodzki Andrzej, Mchówko

krowy III i dalsza laktacja Łysa 4 PL00512088734-0 Tomaszewski Benedykt, Przasnysz

61


kategoria wystawowa

nazwa

prezentowanej

sztuki

numer identyfikacyjny wystawca

krowy II laktacja Irene 1

SUPERCZEMPION

PL00510842820-6 Jeżewski Bohdan, Świerczynek

jałowice cielne Niuśka 1

CZEMPIONY

PL00514499552-6 Tomaszewski Bogusław, Przasnysz

pierwiastki Ultima 6 PL00514906468-5 Plantowski Waldemar, Olszewo-Borzymy

krowy II laktacja Irene 1 PL00510842820-6 Jeżewski Bohdan, Świerczynek

krowy III i dalsza laktacja Roza 1 PL00512184022-1 Plantowski Waldemar, Olszewo-Borzymy

jałowice cielne Berita 2

WICECZEMPIONY

PL00514906521-7 Plantowski Waldemar, Olszewo-Borzymy

krowy II laktacja Katerina 11 PL00511218301-6 Wawrzyńczak Jerzy, Stupsk

krowy II laktacja Kora 23 PL00511991522-1 Janasz Kazimierz, Mokrzk

kategoria wystawowa

Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem

12-13 czerwca 2010 r.

VI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach

11-12 września 2010 r.

nazwa

prezentowanej

sztuki

numer identyfikacyjny wystawca

pierwiastki Anda 46

SUPERCZEMPION

PL00518006264-0 Mieczkowski Jacek, Patrykozy Kolonia

jałowice cielne Dola

CZEMPIONY

PL00517724097-6 Zawistowski Mariusz, Godlewo Milewek

pierwiastki Anda 46 PL00518006264-0 Mieczkowski Jacek, Patrykozy Kolonia

krowy II laktacja Łania 16 PL00507263792-5 Makowiecki Jan, Dzięcioły Bliższe

krowy III i dalsza laktacja Tormela PL00512963235-4 Nasiłowski Dariusz, Skwierczyn Dwór

jałowice cielne Malwa 42

WICECZEMPIONY

PL00517300900-3 Piotrowski Wojciech, Węgrów

jałowice cielne Ryksa 1 PL00521525104-9 Cibor Piotr, Miedzna

pierwiastki Ombrelle 3 PL00517600570-5 Świerżyńska Aniela, Nienałty Szymany

pierwiastki Brzegowa 5 PL00516028116-0 Sójka Wojciech, Kiełpiniec

krowy II laktacja Pola 1 PL00513009178-2 Witowski Kazimierz, Czarnowąż

krowy II laktacja Mećka 4 PL00514475690-5 Rytel-Andrianik Sylwester i Krzysztof, Rytele Święckie

krowy III i dalsza laktacja Kwiata 8 PL00511785005-0 Mikołajczuk Krzysztof, Wesółka

krowy III i dalsza laktacja Żyrafa PL00511467671-4 Biernacki Zygmunt, Wólka Soseńska

62


Wydajności uzyskane w stadach ocenianych w woj. podlaskim w 2010 r.

wg powiatów

Lp. Powiat

Przeciętna wydajność

mleko tłuszcz białko

tł+bi

kg kg % kg % kg

1 AUGUSTOWSKI 240 7 182,8 6 430 268 4,17 210 3,26 478

2 BIAŁOSTOCKI 222 6 627,9 6 444 269 4,17 215 3,33 484

3 BIELSKI 169 4 754,7 6 103 253 4,14 202 3,31 455

4 GRAJEWSKI 150 5 677,5 6 393 267 4,17 212 3,31 479

5 HAJNOWSKI 28 1 094,3 6 695 287 4,29 226 3,37 513

6 KOLNEŃSKI 177 5 860,9 6 671 279 4,18 222 3,32 501

7 ŁOMŻYŃSKI 403 13 723,7 7 068 295 4,18 238 3,36 533

8 MONIECKI 95 3 256,6 6 997 290 4,15 234 3,34 524

9 SEJNEŃSKI 54 1 805,2 6 612 277 4,19 218 3,30 495

10 SIEMIATYCKI 182 4 680,2 7 092 306 4,31 236 3,32 542

11 SOKÓLSKI 102 3 366,3 6 252 264 4,22 206 3,30 470

12 SUWALSKI 103 2 973,3 6 518 271 4,16 217 3,33 488

13 WYSOKOMAZOWIECKI 773 22 568,5 6 810 286 4,20 227 3,33 513

14 ZAMBROWSKI 231 7 240,4 6 744 285 4,23 224 3,32 509

Przeciętnie w woj.:

Liczba stad

ocenianych

Przeciętna

liczba krów

Tabela Nr 2.1

2 929 90 812,3 6 701 281 4,19 223 3,32 504

15 EŁCKI* 1 399,3 10 058 356 3,54 343 3,41 699

* - obora terytrialnie położona na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (Adam Pietruszyński - Straduny) oceniana

przez Oddział w Białymstoku z siedzibą w Jeżewie Starym

69


Ranking najlepszych hodowców w woj. podlaskim (wg wydajności kg mleka)

wg ras (do 20 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów

w rasie

mleko

kg

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

Zalewski Grzegorz Truskolasy Lachy 4,0 4,0 10 058 430 4,28 322 3,20 752

Olszak Wojciech Czerwone 13,7 16,8 9 903 423 4,27 351 3,54 774

Klukowski Dariusz Żarnowo Drugie 18,5 18,5 9 446 374 3,96 325 3,44 699

Bartczak Kazimierz Budy Mikołajka 18,1 19,1 9 163 307 3,35 292 3,19 599

Mystkowski Jan Pułazie Świerże 15,1 15,1 9 068 368 4,06 297 3,28 665

Kryński Eugeniusz Kostry Noski 18,0 19,0 9 015 363 4,03 307 3,40 670

Sieńkowska Teresa Turówka 17,9 18,4 9 008 422 4,68 308 3,42 730

Zajkowski Zenon Targonie Wity 20,0 20,0 8 998 355 3,95 294 3,27 649

Kosk Stanisław Leszczka Mała 9,1 12,1 8 934 389 4,35 311 3,48 700

Harbaszewski Wiesław Arbasy 11,7 24,3 8 668 403 4,65 290 3,34 693

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

Karwowski Janusz Kosaki 4,7 95,0 9 774 360 3,68 328 3,36 688

Pietruszyński Adam* Straduny 15,9 399,3 9 664 351 3,63 329 3,40 680

Grodzki Grzegorz Długobórz Drugi 5,3 55,2 9 313 450 4,83 343 3,68 793

Kacperski Mirosław Sulimy 4,1 46,4 9 207 401 4,36 313 3,40 714

Cieśliński Stanisław Stadniki 7,5 45,4 9 128 390 4,27 298 3,26 688

Bruliński Tadeusz Jakać Borki 5,0 136,1 9 068 369 4,07 320 3,53 689

Milewski Tadeusz Jakać Borki 10,8 130,1 8 908 360 4,04 308 3,46 668

Stachyra Jan Dreństwo 4,9 58,0 8 821 399 4,52 299 3,39 698

Jankowski Bogusław Kosaki 5,6 109,2 8 529 340 3,98 283 3,32 623

Szablonowski Tadeusz Wiśniówek Kolonia 4,3 23,2 8 514 339 3,98 278 3,27 617

RASA POLSKA CZERWONA

Sadowska Agata Tykocin 11,2 20,7 3 886 163 4,19 134 3,45 297

Kułakowski Adam Rutka 4,4 4,4 3 772 160 4,23 127 3,36 287

Kalinowska Katarzyna Kalinowo Solki 7,1 10,4 3 696 189 5,10 129 3,48 318

Rakowicz Marek Tykocin 12,6 26,1 3 332 138 4,13 110 3,31 248

Wydro Danuta Kielczany 4,4 15,4 3 226 138 4,28 112 3,47 250

Majewski Andrzej Cimochowizna 6,0 6,0 3 200 133 4,16 111 3,48 244

Dunaj Jarosław Zawyki 6,4 7,4 3 104 101 3,25 100 3,21 201

Reszeć Marcin Rogowo 5,0 5,0 3 070 123 4,00 92 2,98 215

Pietranik Paweł Bobrowniki 5,0 5,0 2 662 117 4,40 96 3,60 213

Bagiński Ludwik Puchły 10,4 25,0 2 631 110 4,18 83 3,14 193

RASA SIMENTALSKA

Wiśniewski Janusz Kossaki Falki 5,8 42,9 8 319 354 4,25 279 3,35 633

Pietruszyński Adam Lachowo 11,1 436,3 7 878 343 4,35 274 3,48 617

Choińska Anna Rumejki 6,6 25,9 7 823 308 3,94 260 3,32 568

Jermacz Paweł Czerwone 4,8 24,5 7 502 279 3,72 250 3,33 529

Kłoczko Tadeusz Wronowo 7,0 43,5 7 333 281 3,83 241 3,29 522

Żero Jacek Czarkówka Mała 4,1 61,5 7 043 266 3,77 240 3,40 506

Szum Józef Rafałówka 17,1 81,9 6 985 271 3,88 239 3,42 510

Ślesiński Ryszard Chojnowo 14,8 24,9 6 945 295 4,25 238 3,42 533

Batalion Bogdan Czaplice 5,6 87,9 6 860 290 4,22 231 3,37 521

Walerzak Mariusz Srebrny Borek 5,0 27,5 6 854 324 4,73 237 3,46 561

RASA BIAŁOGRZBIETA

Topczewski Andrzej Trzeszczkowo 7,9 25,5 5 816 213 3,67 186 3,19 399

Falkowski Stanisław Filipy 11,9 14,0 5 155 194 3,76 176 3,41 370

Karny Paweł Suchowola 5,3 40,2 5 140 235 4,58 178 3,46 413

Rybałt Henryk Dubaśno 11,7 22,7 5 108 223 4,36 171 3,34 394

Grygiewicz Andrzej Chilmony Kolonia 5,5 19,5 4 366 167 3,82 139 3,19 306

Wiszejko Jerzy Łużany 4,0 5,0 4 167 195 4,67 150 3,60 345

Piaścik Agnieszka Nowe Kupiski 8,0 12,8 4 159 168 4,03 137 3,30 305

Gryczkowska Krystyna Pieńczykowo 5,5 22,2 3 507 159 4,53 115 3,29 274

Rogaczewski Kazimierz Nowy Dwór 4,3 4,3 2 427 96 3,96 78 3,20 174

RASA MONTBELIARDE

Jarmocik Mirosław Waniewo 6,1 123,7 8 103 307 3,79 285 3,52 592

Parfieńczyk Zdzisław Dulkowszczyzna 8,0 47,4 6 772 238 3,51 211 3,12 449

Biedrzycka Teresa Kurki 9,8 23,0 5 688 218 3,83 191 3,36 409

RASA BROWN SWISS

Perkowski Józef Warele Stare 6,8 91,5 7 811 304 3,89 260 3,33 564

Zalewski Zbigniew Maciej Perlejewo 5,0 90,2 7 152 283 3,96 250 3,49 533

Dąbrowski Bogusław Rosochate Kościelne 11,2 58,3 7 130 297 4,16 250 3,50 547

70

Przeciętna

liczba krów

Tabela Nr 2.2

Przeciętna wydajność od jednej krowy (w danej rasie)


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów

w rasie

Przeciętna

liczba krów

Przeciętna wydajność od jednej krowy (w danej rasie)

mleko

kg

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

RASA POLSKA CZARNO-BIAŁA

Detkiewicz Marcin Wizna 6,1 17,4 6 803 254 3,73 229 3,37 483

Tworkowski Wojciech Brzóski Stare 5,3 33,2 6 410 302 4,71 217 3,38 519

Wydro Danuta Kielczany 5,0 15,4 6 021 256 4,25 207 3,43 463

Chrostowski Wojciech Truszki Zalesie 17,7 38,0 5 617 226 4,03 185 3,30 411

Filipkowski Mariusz Gromadzyn Wykno 5,3 20,0 5 514 244 4,43 186 3,38 430

Matusiewicz Andrzej Wiżajny 8,0 29,9 5 456 210 3,85 180 3,29 390

Olendzka Krystyna Olędzkie 5,0 22,9 5 330 197 3,70 166 3,12 363

Radziszewski Andrzej Bogusze Stare 11,8 26,4 5 298 213 4,02 169 3,19 382

Falkowski Krzysztof Filipy 7,0 9,9 5 169 202 3,90 182 3,52 384

Borzymowski Henryk Truszki Zalesie 10,7 26,2 5 152 199 3,87 168 3,26 367

RASA POLSKA CZERWONO-BIAŁA

Podolszański Zbigniew Ferma 6,0 19,2 5 439 227 4,18 179 3,29 406

Jadczak Marek Michałowo Wielkie 13,7 45,7 4 836 189 3,90 155 3,21 344

Rydzewski Piotr Zaborowo 9,0 20,9 3 603 136 3,78 115 3,20 251

Dzierżek Krzysztof Gołębie 6,5 20,6 3 506 152 4,32 117 3,34 269

Olszewski Bogdan Olszewek 6,0 19,2 3 348 131 3,91 109 3,25 240

Koszycki Henryk Samułki Duże 5,0 5,0 3 167 120 3,78 96 3,03 216

wg ras (20,1 - 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

Charubin Jan Charubiny 44,9 44,9 10 296 393 3,82 342 3,32 735

Skrodzki Zbigniew Konopki Białystok 41,5 41,5 10 263 376 3,66 350 3,41 726

Kaczyński Jarosław Kaczyn Stary 22,2 22,2 10 032 395 3,94 335 3,34 730

Turczyniak Jerzy Skiwy Duże 30,1 31,7 9 977 407 4,08 331 3,32 738

Dworakowski Radosław Perki Wypychy 27,7 27,7 9 930 397 4,00 316 3,18 713

Wasilewski Krzysztof Arbasy 31,6 31,6 9 888 442 4,47 330 3,34 772

Przeździecki Adam Grodzkie Szczepanowięta 34,5 34,5 9 844 399 4,05 339 3,44 738

Kardasz Wiaczesław Glejsk 44,7 45,7 9 835 410 4,17 335 3,41 745

Szymański Andrzej Szkocja 40,5 40,5 9 682 401 4,15 320 3,30 721

Ciupiński Bogusław Smorczewo 36,8 44,2 9 589 401 4,18 331 3,45 732

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

Kraszewski Grzegorz Łuniewo Małe 21,7 117,1 8 665 359 4,14 299 3,45 658

Kłosowski Tomasz Bużyski 30,3 66,0 8 566 345 4,03 270 3,15 615

Pietruszyński Adam Lachowo 22,8 436,3 8 345 330 3,95 278 3,33 608

Patalan Jacek Poryte 25,2 75,5 7 832 309 3,95 259 3,30 568

Hlebowicz Dariusz Wychodne 30,1 144,1 7 602 319 4,19 279 3,67 598

Samulski Daniel Wojny Szuby Włościańskie 30,5 133,5 6 181 255 4,13 215 3,48 470

Jankowski Rafał Jemielite Stare 20,2 104,8 5 001 205 4,09 169 3,38 374

Strzeszewski Stanisław Milewo 22,7 61,5 4 189 184 4,40 144 3,44 328

RASA POLSKA CZERWONA

Mojski Jacek Klewinowo 47,0 47,0 2 034 81 3,96 73 3,60 154

RASA SIMENTALSKA

Hajkowski Bogdan Grodziszczany 20,8 145,8 8 173 314 3,84 300 3,67 614

Jarmocik Mirosław Waniewo 32,4 123,7 7 073 296 4,19 259 3,66 555

ZD Biebrza Biebrza 34,4 66,6 6 820 274 4,02 232 3,40 506

Deputat Grzegorz Lebiedzin 23,5 95,2 3 323 136 4,09 117 3,51 253

RASA POLSKA CZERWONO-BIAŁA

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy 22,4 143,4 7 195 301 4,18 268 3,73 569

wg ras (powyżej 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

Piechociński Antoni Stare Bożejewo 67,6 68,6 10 591 395 3,73 356 3,36 751

Krupiński Stanisław Pruska Wielka 95,0 98,9 10 513 381 3,62 348 3,31 729

Olszewski Tadeusz Glinki 95,1 96,9 10 137 461 4,55 361 3,56 822

Karwowski Janusz Kosaki 90,3 95,0 10 066 372 3,70 338 3,36 710

Pietruszyński Adam* Straduny 380,5 399,3 10 049 355 3,53 342 3,40 697

Tymiński Andrzej Piętki Basie 74,0 76,0 10 043 398 3,96 342 3,40 740

Niewiarowski Paweł Szpakowo 50,2 54,2 9 924 428 4,31 329 3,31 757

Arbaszewski Andrzej Klepacze 52,5 61,6 9 893 417 4,21 339 3,43 756

Moczulski Bogdan Mierzynówka 52,7 52,7 9 874 417 4,22 337 3,41 754

Pupik Marek Budziski 88,0 88,3 9 758 422 4,32 325 3,33 747

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy 104,7 143,4 8 396 325 3,87 296 3,52 621

* - obora leżąca w administracyjnych granicach woj. warmińsko-mazurskiego oceniana przez Oddział w Białymstoku zs. w Jeżewie Starym

71


Ranking najlepszych hodowców w woj. podlaskim (wg wydajności kg mleka)

wg powiatów

Tabela Nr 2.3

Właściciel Miejscowość

POW. AUGUSTOWSKI

mleko

kg

Krupiński Stanisław Pruska Wielka 98,9 10 484 381 3,63 347 3,31 728

Klukowski Dariusz Żarnowo Drugie 18,5 9 446 374 3,96 325 3,44 699

Stachyra Jan Dreństwo 58,0 9 061 380 4,19 300 3,31 680

Sieńkowska Teresa Turówka 18,4 9 024 423 4,68 310 3,43 733

Stankiewicz Stanisław Rumiejki 40,1 8 756 380 4,34 297 3,39 677

Chmielewski Gustaw Żarnowo Trzecie 31,4 8 715 340 3,90 284 3,26 624

Szymczyk Piotr Pruska Mała 34,5 8 715 359 4,12 282 3,24 641

Korenkiewicz Czesław Netta Pierwsza 64,8 8 684 370 4,26 287 3,30 657

Piotrowski Jacek Żrobki 28,8 8 536 366 4,28 282 3,30 648

Karbowski Kazimierz Żarnowo Drugie 30,3 8 457 333 3,94 266 3,15 599

Fadrowski Leszek Rutki Stare 22,0 8 447 360 4,27 288 3,41 648

Prawdzik Tadeusz Biernatki 42,0 8 343 360 4,31 281 3,37 641

Zawadzki Jacek Rutki Nowe 75,9 8 315 343 4,13 279 3,36 622

Sztukowski Aleksander Skieblewo 33,0 8 295 374 4,50 293 3,53 667

Cebeliński Jacek Rumiejki 55,6 8 220 350 4,26 274 3,33 624

Cudnowski Jarosław Netta Druga 64,8 8 218 348 4,23 276 3,36 624

Prostko Jarosław Solistówka 13,2 8 209 354 4,31 268 3,26 622

Sołtys Grzegorz Augustów 20,6 8 187 337 4,11 265 3,24 602

Skorupa Krzysztof Sosnowo 36,7 8 092 335 4,14 261 3,23 596

Mitros Tomasz Polkowo 28,7 8 060 338 4,20 267 3,31 605

Sobolewski Andrzej Biernatki 40,2 8 048 333 4,13 262 3,26 595

Sienkiewicz Bogdan Wólka Karwowska 45,4 8 043 329 4,08 271 3,37 600

Malinowski Wincenty Żrobki 35,7 8 021 321 4,00 263 3,28 584

Danowski Zdzisław Rutki Nowe 20,1 7 956 375 4,72 272 3,42 647

Skowroński Grzegorz Bargłów Dworny 24,7 7 899 297 3,76 254 3,21 551

Leszczyński Stanisław Wrotki 37,9 7 817 327 4,19 261 3,34 588

Poniatowski Bogdan Nowiny Bargłowskie 15,0 7 783 342 4,39 260 3,34 602

Kleszczewski Tadeusz Pomiany 25,3 7 777 353 4,54 257 3,31 610

Bujnowski Kazimierz Turówka 36,9 7 761 356 4,60 258 3,32 614

Kukliński Janusz Rutki Nowe 44,8 7 704 358 4,65 254 3,29 612

Grędziński Antoni Biernatki 40,5 7 680 324 4,23 258 3,36 582

Milanowski Paweł Biernatki 36,1 7 667 341 4,44 252 3,28 593

Zyskowski Piotr Żarnowo Trzecie 21,0 7 656 345 4,51 247 3,22 592

Stolarski Tadeusz Ostrowie 37,8 7 639 324 4,25 257 3,37 581

Miller Andrzej Wólka Karwowska 30,4 7 628 318 4,17 260 3,41 578

Szczepanowski Marcin Pomiany 21,6 7 576 319 4,21 236 3,11 555

Sztukowski Sławomir Kol.Lipsk 24,7 7 523 328 4,35 247 3,28 575

Milanowski Leszek Biernatki 35,4 7 512 308 4,11 243 3,24 551

Mikołajczyk Danuta Netta Druga 35,5 7 494 312 4,16 232 3,10 544

Żywalewski Piotr Lipowo 44,8 7 489 297 3,97 249 3,32 546

Miller Andrzej Wólka Karwowska 20,4 7 463 320 4,29 251 3,36 571

Sokołowski Marian Kroszówka 34,5 7 416 290 3,92 234 3,15 524

Malinowski Jarosław Żarnowo Trzecie 38,9 7 365 309 4,20 245 3,33 554

Bućko Jadwiga Dreństwo 13,8 7 303 310 4,32 232 3,18 542

Urban Tomasz Pruska Wielka 25,4 7 265 305 4,20 247 3,40 552

Kozłowska Marianna Promiski 28,2 7 230 276 3,81 234 3,23 510

Kapla Andrzej Mogilnice 47,7 7 219 301 4,17 225 3,11 526

Modzelewski Ryszard Rumiejki 64,9 7 139 280 3,93 229 3,21 509

Karpiński Jerzy Dreństwo 22,7 7 131 291 4,08 230 3,23 521

Skowroński Jarosław Górskie 26,1 7 129 295 4,14 231 3,24 526

Prawdzik Marek Biernatki 46,0 7 120 304 4,27 240 3,37 544

Prusko Andrzej Augustów 48,8 7 106 299 4,21 232 3,27 531

Hryń Wincenty Lipowo 24,4 7 076 284 4,01 226 3,20 510

Chrulski Wojciech Augustów 39,8 7 062 302 4,28 225 3,18 527

Kużma Krzysztof Rutki Stare 26,7 7 042 336 4,76 238 3,38 574

Dębski Jerzy Rutki Stare 28,7 6 990 297 4,25 219 3,13 516

Mikołajczyk Janusz Bargłów Kościelny 33,1 6 987 298 4,27 224 3,20 522

Arciszewski Konrad Nowiny Bargłowskie 32,3 6 969 283 4,06 227 3,25 510

Trocki Antoni Biernatki 42,6 6 961 314 4,51 233 3,35 547

Formejster Jacek Dreństwo 15,3 6 945 294 4,23 219 3,15 513

Grochowski Edward Uścianki 56,4 6 942 304 4,37 232 3,34 536

72

Przeciętna

liczba krów w

oborze

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Zalewski Karol Dreństwo 26,8 6 920 281 4,05 228 3,30 509

Czokało Wojciech Kurianka 39,0 6 873 282 4,12 214 3,11 496

Zieliński Waldemar Olszanka 51,9 6 869 291 4,25 229 3,33 520

Ziarko Jarosław Brzozówka 42,5 6 863 281 4,09 226 3,29 507

Milanowski Jacek Biernatki 42,5 6 826 319 4,67 230 3,37 549

Sujata Marek Rutki Stare 31,3 6 816 281 4,13 223 3,27 504

Klekotko Jacek Brzozówka 49,4 6 811 287 4,21 219 3,21 506

Rółkowski Marian Żarnowo Trzecie 28,4 6 810 280 4,11 224 3,29 504

Szpakowski Grzegorz Dreństwo 18,9 6 807 286 4,20 219 3,21 505

Budziński Krzysztof Wólka Karwowska 33,4 6 802 286 4,21 218 3,21 504

Kotarski Andrzej Topiłówka 21,9 6 796 272 4,01 228 3,36 500

Łapszys Wiesław Tajno Stare 47,5 6 793 283 4,17 227 3,34 510

Dobrowolski Wiesław Sosnowo 33,4 6 783 259 3,82 220 3,24 479

Jankowski Marek Jeziorki 30,1 6 781 281 4,14 222 3,28 503

Stanulewicz Bożena Teresa Jastrzębna Pierwsza 43,8 6 770 277 4,10 212 3,13 489

Magdziarek Artur Kamień 9,7 6 722 296 4,40 214 3,18 510

Rółkowski Krzysztof Rumiejki 30,3 6 716 289 4,31 224 3,34 513

POW. BIAŁOSTOCKI

Kardasz Wiaczesław Glejsk 45,7 9 846 411 4,17 336 3,41 747

Drągowski Krzysztof Dzierżki 38,6 9 494 398 4,19 334 3,52 732

Wądołowski Jerzy Chlebiotki Nowe 47,7 9 441 377 4,00 317 3,36 694

Żochowski Janusz Kamińskie Wiktory 134,9 9 399 374 3,98 318 3,38 692

Żochowski Stanisław Kamińskie Wiktory 71,6 9 267 384 4,14 319 3,44 703

Zajkowski Zenon Targonie Wity 20,0 8 998 355 3,95 294 3,27 649

Wróblewski Dariusz Józefin 27,2 8 935 367 4,11 303 3,39 670

Dzierżek Mirosław Dzierżki 63,1 8 891 372 4,19 311 3,50 683

Zajkowski Bogdan Targonie Wielkie 37,7 8 813 390 4,42 309 3,50 699

Grochowski Henryk Gąsówka Oleksin 50,5 8 784 374 4,26 302 3,44 676

Wojcieszuk Marcin Waliły Stacja 40,5 8 333 347 4,17 293 3,52 640

Zakrzewski Bogdan Liza Nowa 127,7 8 315 330 3,96 274 3,30 604

Brzozowski Grzegorz Brzozowo Chrzczony 30,0 8 223 335 4,07 273 3,32 608

Ostrzygało Arkadiusz Pietkowo 23,5 8 143 311 3,82 264 3,24 575

Łapiński Tadeusz Gołębie 37,3 8 087 341 4,21 278 3,44 619

Suszko Anatol Grabówka 7,4 8 049 322 4,00 262 3,25 584

Kossakowski Paweł Kapice Stare 76,3 8 014 372 4,64 279 3,48 651

Gąsowski Adam Łapy Korczaki 35,4 8 008 343 4,29 276 3,44 619

Łupiński Dariusz Łupianka Stara 32,8 7 959 317 3,99 257 3,23 574

Płoński Józef Łupianka Nowa 41,6 7 915 323 4,08 260 3,29 583

Łukoszyk Włodzimierz Gródek 76,0 7 906 308 3,90 259 3,27 567

Komar Marek Poświętne 110,5 7 890 303 3,84 268 3,40 571

Pogorzelski Krzysztof Targonie Wity 21,7 7 872 323 4,10 253 3,21 576

Wildowicz Mirosław Bielewicze 74,5 7 824 330 4,22 261 3,33 591

Wojewódzki Andrzej Rumejki 33,0 7 814 326 4,17 252 3,23 578

Malecki Wiesław Daniłowo Duże 61,8 7 793 308 3,96 267 3,42 575

Kamiński Marek Brzozowo Stare Kolonia 19,8 7 746 335 4,32 261 3,37 596

Krasowski Mariusz Brzozowo Antonie 29,6 7 691 340 4,42 253 3,29 593

Krajewski Krzysztof Brzozowo Panki 13,4 7 652 320 4,18 248 3,24 568

Piekutowski Zenon Brzozowo Korabie 40,9 7 647 337 4,40 256 3,35 593

Kamieński Sławomir Brzozowo Stare Kol. 21,8 7 586 321 4,26 249 3,28 570

Prychocki Janusz Lewickie Kol. 18,7 7 485 304 4,07 246 3,29 550

Brzozowski Tadeusz Brzozowo Stare 48,0 7 468 313 4,19 249 3,34 562

Monach Jan Kobylanka 52,3 7 449 291 3,91 245 3,29 536

Mikołajczuk Anna Kamionka 25,4 7 408 320 4,33 243 3,28 563

Czaczkowski Janusz Brzozowo Panki 24,1 7 381 308 4,17 243 3,29 551

Przybylski Bogusław Dzierżki Ząbki 30,0 7 368 298 4,04 254 3,44 552

Sakowicz Barbara Juszkowy Gród Kol. 47,6 7 345 299 4,07 245 3,34 544

Kaczyński Edward Gąsówka Oleksin 41,9 7 338 284 3,87 237 3,23 521

Prus Józef Rafałówka 12,2 7 320 315 4,30 246 3,36 561

Łapiński Adam Gąsówka Oleksin 41,4 7 316 327 4,47 245 3,35 572

Bagiński Zdzisław Gąsówka Skwarki 34,7 7 308 330 4,51 240 3,29 570

Roszkowski Bogusław Płonka Strumianka 27,2 7 281 294 4,04 240 3,29 534

Choiński Zbigniew Roszki Wodźki 26,4 7 215 306 4,24 232 3,22 538

Łapiński Marek Marynki 28,7 7 170 291 4,07 251 3,50 542

Gąsowski Henryk Gąsówka Oleksin 39,6 7 161 297 4,15 241 3,37 538

Olędzki Marek Gąsówka Oleksin 44,0 7 036 284 4,03 241 3,42 525

Grochowski Jerzy Gąsówka Oleksin 48,4 7 029 297 4,23 246 3,50 543

73

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Kraszewski Józef Hermany 33,8 7 013 291 4,15 231 3,30 522

Zinczuk Aleksander Końcowizna 35,2 6 970 283 4,06 234 3,36 517

Twarowski Marek Liza Stara 12,5 6 946 290 4,18 229 3,29 519

Zinczuk Władysław Końcowizna 93,6 6 921 276 3,99 237 3,42 513

Perkowski Marcin Gąsówka Skwarki 35,3 6 905 287 4,15 216 3,13 503

Jabłoński Tomasz Gąsówka Skwarki 24,2 6 890 309 4,48 231 3,35 540

Ciborowski Bogdan Rumejki Kol. 33,0 6 885 313 4,54 221 3,21 534

Świerżewska Teresa Nowa Wola 87,0 6 864 295 4,30 231 3,36 526

Kacner Daniel Brzozowo Panki 21,8 6 821 279 4,09 233 3,41 512

Maciejuk Heronim Janowicze Kol. 28,1 6 818 282 4,13 214 3,14 496

Moczydłowski Mirosław Brzozowo Panki 23,4 6 814 325 4,77 231 3,39 556

Sowiński Antoni Dobki 91,4 6 812 316 4,65 243 3,57 559

POW. BIELSKI

Roszkowski Andrzej Domanowo 32,3 9 509 402 4,22 324 3,41 726

Szmurło Krzysztof Popławy 192,4 9 162 377 4,12 317 3,46 694

Leończak Piotr Domanowo 27,1 8 816 395 4,50 301 3,41 696

Muczyński Krzysztof Pruszanka Baranki 22,2 8 558 337 3,93 288 3,37 625

Popławski Edward Topczewo 25,5 8 363 363 4,34 287 3,43 650

Pietraszko Mariusz Pietraszki 25,7 8 295 348 4,20 275 3,32 623

Krasowski Marek Szmurły 46,8 8 104 331 4,08 274 3,38 605

Busłowicz Jan Augustowo 33,7 8 064 375 4,65 275 3,41 650

Ryszt Józef Zalesie 47,7 7 999 318 3,97 274 3,42 592

Januszewski Andrzej Sobótka 34,0 7 945 321 4,07 269 3,38 590

Cereniewicz Sylwester Domanowo 27,9 7 859 321 4,08 265 3,37 586

Rzepniewski Krzysztof Hawryłki 101,3 7 843 318 4,05 264 3,37 582

Pruszyński Jan Pruszanka Stara 40,8 7 783 328 4,22 264 3,39 592

Bielacki Jerzy Pruszanka Baranki 27,5 7 612 335 4,40 254 3,34 589

Trzeszczkowski Robert Warpechy Stare 41,1 7 432 315 4,24 240 3,23 555

Pietrzykowski Leszek Godzieby 12,5 7 391 273 3,69 234 3,16 507

Tatarczuk Zbigniew Boćki 28,1 7 366 345 4,68 250 3,39 595

Popławski Tadeusz Pietraszki 35,2 7 283 301 4,13 247 3,39 548

Pietraszko Sławomir Pietraszki 45,9 7 251 311 4,29 241 3,32 552

Twarowski Wojciech Brzeźnica 16,6 7 223 301 4,17 243 3,36 544

Falkowski Eugeniusz Godzieby 19,6 7 158 274 3,83 226 3,15 500

Walicka Halina Olędzkie 29,1 7 122 291 4,08 224 3,14 515

Nieroda Krzysztof Burchaty 35,6 7 105 298 4,19 232 3,27 530

Łuczaj Michał Warpechy Stare 47,0 7 058 282 4,00 232 3,28 514

Lipski Andrzej Niewino Popławskie 30,1 7 029 309 4,40 238 3,38 547

Kardaszewicz Andrzej Mierzwin Mały 51,9 7 021 297 4,27 230 3,27 527

Kosiński Waldemar Rudka 168,6 6 977 273 3,91 237 3,40 510

Kondrat Zbigniew Bodaki 51,1 6 936 274 3,95 220 3,17 494

Borowska Mirosława Patoki 17,0 6 876 297 4,31 222 3,23 519

Niewiński Ludwik Szczepany 32,3 6 875 300 4,37 230 3,35 530

Puchalski Jan Bolesty 28,9 6 869 288 4,19 218 3,17 506

Sieklucki Dariusz Solniki Kol. 18,4 6 847 310 4,53 231 3,37 541

Bartosiak Kazimierz Burchaty 42,1 6 810 296 4,35 223 3,28 519

Kondrat Janusz Bodaczki 52,8 6 797 284 4,18 243 3,58 527

Borowski Witold Szczepany 22,9 6 797 281 4,13 215 3,16 496

Niemyjski Andrzej Koce Borowe 28,5 6 768 264 3,90 215 3,18 479

Borowski Marcin Gawiny 21,6 6 748 279 4,14 214 3,17 493

Muczyński Stanisław Pruszanka Stara 35,0 6 731 264 3,92 217 3,23 481

Markowska Irena Kadłubówka 48,8 6 723 260 3,87 215 3,20 475

Gawrysiak Mirosław Śpieszyn 20,6 6 712 287 4,27 227 3,38 514

Czarniawski Jan Patoki

POW. GRAJEWSKI

14,4 6 711 280 4,17 211 3,15 491

Olszewski Tadeusz Glinki 96,9 10 184 462 4,54 363 3,56 825

Olszewski Jacek Miecze 59,0 9 709 374 3,85 324 3,34 698

Karwowski Robert Mikuty 71,2 8 906 370 4,15 306 3,44 676

Borkowski Tomasz Bukowo 29,1 8 707 353 4,05 286 3,28 639

Zawadzki Jan Ciemnoszyje 87,2 8 521 326 3,83 296 3,47 622

Zalewska Sławomira Sikora 65,5 8 517 342 4,02 286 3,36 628

Karwowski Czesław Kozłówka 36,1 8 513 349 4,09 289 3,39 638

Chrzanowski Andrzej Wypychy 70,4 8 369 335 4,00 280 3,34 615

Zalewski Andrzej Białogrądy 75,8 8 340 342 4,10 277 3,32 619

Wierzbicki Mirosław Rajgród 43,5 8 281 349 4,22 269 3,25 618

Łajewska Jolanta Ciemnoszyje 50,0 8 265 349 4,23 274 3,32 623

74

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Babul Marcin Kozłówka 23,5 8 150 345 4,23 258 3,17 603

Skrodzki Tadeusz Cyprki 98,5 8 093 351 4,33 270 3,33 621

Andruszkiewicz Waldemar Miecze 43,2 8 051 334 4,14 261 3,24 595

Modzelewski Waldemar Cyprki 71,1 7 972 323 4,06 265 3,32 588

Downar Albert Cyprki 63,3 7 728 338 4,38 260 3,36 598

Łynko Kazimierz Bogusław Mazewo 46,8 7 698 319 4,15 253 3,29 572

Świderski Robert Flesze 65,6 7 686 334 4,35 261 3,40 595

Łaguna Tomasz Lipnik 51,9 7 605 323 4,25 262 3,44 585

Modzelewski Paweł Arkadiusz Klimaszewnica 41,4 7 595 310 4,08 240 3,16 550

Bukowski Mieczysław Wólka Piotrowska 43,1 7 380 303 4,11 235 3,18 538

Stankiewicz Marian Bukowo 56,9 7 218 297 4,13 231 3,20 528

Pieńczykowski Mariusz Bukowo 29,3 7 178 303 4,23 226 3,15 529

Świderski Józef Wąsosz 25,3 7 170 321 4,48 232 3,23 553

Przyborowski Eugeniusz Chojnówek 70,3 7 036 293 4,16 236 3,35 529

Cebeliński Bernard Karwowo 20,9 7 022 303 4,31 231 3,29 534

Tuźnik Jarosław Białaszewo Kolonia 38,6 6 974 300 4,32 241 3,45 541

Wielgat Saturnin Karczewo 17,1 6 941 304 4,38 236 3,40 540

Jamiński Józef Toczyłowo 34,0 6 923 286 4,14 232 3,35 518

Mocarski Jacek Karwowo 48,4 6 865 300 4,38 233 3,40 533

Przyborowska Danuta Koniecki Rostroszewo 59,0 6 850 273 3,99 229 3,34 502

ZD Biebrza Biebrza 66,6 6 827 272 3,99 230 3,37 502

Więckowski Kacper Skrodzkie 76,0 6 815 294 4,31 230 3,38 524

Koniecko Władysław Konopki 37,2 6 792 273 4,02 220 3,24 493

Grzymkowski Henryk Ławsk 34,4 6 763 318 4,71 220 3,25 538

Piaszczyński Kazimierz Kosówka 27,9 6 759 275 4,07 208 3,08 483

Zielińska Bogusława Słucz 206,2 6 730 285 4,25 230 3,41 515

Rakowska Bożena

POW. HAJNOWSKI

Gorodczyno 41,9 8 663 356 4,10 289 3,33 645

Rajewski Marek Soce 33,1 7 977 342 4,29 267 3,35 609

Siemienowicz Jerzy Iwanki 89,0 7 962 360 4,52 283 3,55 643

Andrzejuk Władysław Nowoberezowo 65,3 7 730 347 4,49 253 3,27 600

Maksymiuk Jan Soce 19,5 7 703 328 4,26 250 3,25 578

Bazyluk Roman Gorodczyno 52,6 7 670 317 4,13 257 3,35 574

Moroz Wiktor Chytra 26,6 7 532 342 4,54 258 3,42 600

Jarmocik Mirosław Waniewo 123,7 7 362 291 3,95 258 3,51 549

Golonko Mikołaj Mochnate 10,2 6 835 310 4,53 239 3,50 549

Dubko Bazyli Kutowa

POW. KOLNEŃSKI

25,0 6 746 283 4,19 223 3,30 506

Charubin Jan Charubiny 44,9 10 296 393 3,82 342 3,32 735

Skrodzki Zbigniew Konopki Białystok 41,5 10 263 376 3,66 350 3,41 726

Olszak Wojciech Czerwone 16,8 9 817 417 4,25 346 3,52 763

Pupik Marek Budziski 88,3 9 759 422 4,32 326 3,34 748

Charubin Wacław Charubiny 46,2 9 251 373 4,03 318 3,44 691

Stachelek Mirosław Nowa Ruda 35,1 9 111 377 4,14 302 3,31 679

Skopnik Teresa Nowa Ruda 61,5 8 616 353 4,10 278 3,23 631

Wielbut Janusz Borkowo 59,3 8 516 393 4,62 291 3,42 684

Zabielski Waldemar Sokoły 71,2 8 351 339 4,06 286 3,43 625

Kazimierz Niedbała Zaskrodzie 34,9 8 301 354 4,26 293 3,53 647

Filipkowski Dariusz Kiełcze Kopki 55,1 8 275 326 3,94 272 3,29 598

Wolanowski Mirosław Korzeniste 27,8 8 260 367 4,45 275 3,33 642

Andrzej Chyliński Dzierzbia 52,0 8 252 329 3,98 268 3,25 597

Mroczkowska Barbara Dzierzbia 25,4 8 049 327 4,06 270 3,36 597

Mikucki Ryszard Górskie 33,7 7 888 329 4,17 256 3,25 585

Zduńczyk Andrzej Korzeniste 25,0 7 866 325 4,14 258 3,28 583

Patalan Jacek Poryte 75,5 7 840 312 3,99 265 3,38 577

Zduńczyk Sławomir Zaskrodzie 31,1 7 838 340 4,34 263 3,36 603

Pietruszyński Adam Lachowo 436,3 7 817 323 4,14 263 3,36 586

Patalan Zdzisław Poryte 51,5 7 739 321 4,15 266 3,44 587

Olender Mirosław Cieloszka 62,8 7 729 337 4,35 254 3,29 591

Bagiński Jan Sokoły 52,3 7 711 332 4,30 271 3,52 603

Filipkowski Michał Kiełcze Kopki 53,0 7 704 303 3,93 251 3,26 554

Darmetko Roman Borkowo 47,6 7 689 308 4,01 261 3,40 569

Dawidczyk Mariola Cieloszka 13,9 7 685 346 4,50 251 3,26 597

Rafałowski Bogdan Borkowo 83,3 7 681 341 4,44 283 3,68 624

Grochowska Agnieszka Borkowo 49,2 7 643 326 4,26 262 3,43 588

Jermacz Paweł Czerwone 24,5 7 636 326 4,27 257 3,36 583

75

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Smaka Sylwester Czerwone 26,1 7 627 308 4,04 256 3,36 564

Chiliński Stanisław Zaskrodzie 21,1 7 570 309 4,08 239 3,15 548

Kordal Jarosław Borkowo 59,2 7 548 341 4,51 254 3,37 595

Górski Adam Żebry 31,3 7 544 310 4,11 251 3,32 561

Dobrzycki Henryk Mieczki 28,1 7 435 308 4,15 244 3,28 552

Nosek Piotr Charubin 21,0 7 404 341 4,61 238 3,22 579

Kurkowska Bożena Tyszki Łabno 52,8 7 363 311 4,23 250 3,40 561

Włodkowski Wojciech Wścieklice 32,9 7 289 300 4,12 229 3,14 529

Kosk Janusz Lachowo 24,2 7 287 311 4,27 252 3,46 563

Szok Andrzej Ksebki 15,0 7 243 306 4,23 238 3,29 544

Puławski Dariusz Nowa Ruda 29,2 7 198 307 4,26 234 3,25 541

Popkowski Janusz Zalesie 24,9 7 174 314 4,38 237 3,30 551

Barżykowski Wiesław Zabiele 32,5 7 168 300 4,18 236 3,29 536

Ramatowski Zdzisław Zalesie 25,3 7 147 317 4,44 237 3,32 554

Wieczorek Krzysztof Borkowo 61,3 7 108 301 4,23 252 3,54 553

Skrodzki Tomasz Świdry Dobrzyce 29,5 7 069 291 4,11 221 3,12 512

Chojnowski Mirosław Ignacewo 20,1 7 061 296 4,19 227 3,22 523

Gromadzki Mieczysław Kuczyny 29,6 7 055 322 4,56 234 3,31 556

Borawska Anna Tyszki Łabno 19,3 7 041 283 4,02 237 3,36 520

Szepietowski Jerzy Wścieklice 44,0 7 040 294 4,17 231 3,28 525

Karwowski Marek Karwowo 37,0 7 040 308 4,37 232 3,29 540

Włodkowski Adam Mieczki Sucholaszczki 43,5 7 021 297 4,24 228 3,25 525

Marcińczyk Krzysztof Charubin 15,1 7 013 292 4,16 236 3,36 528

Bagiński Michał Stare Kiełcze 33,5 7 002 300 4,28 239 3,41 539

Kulągowski Wojciech Gromadzyn Wykno 19,2 6 979 279 3,99 228 3,26 507

Zajk Edward Zimna 34,5 6 918 269 3,89 224 3,23 493

Brzózko Marek Surały 17,7 6 916 274 3,96 216 3,12 490

Mieczkowski Bogdan Filipki Duże 56,3 6 878 289 4,22 239 3,47 528

Kierchner Daniel Barżykowo 29,4 6 860 283 4,12 222 3,24 505

Wszeborowski Antoni Chludnie 26,4 6 851 289 4,21 229 3,34 518

Siwik Stanisław Wanacja 23,4 6 836 275 4,03 219 3,21 494

Orzołek Marian Zabiele 27,5 6 809 287 4,22 219 3,22 506

Niebrzydowski Piotr Korzeniste 23,9 6 788 265 3,90 214 3,15 479

Zuzga Michał Janowo 33,6 6 755 312 4,62 221 3,27 533

Charubin Jarosław Korzeniste 16,5 6 740 293 4,34 227 3,36 520

Biedrzycki Andrzej Marki 28,2 6 730 274 4,07 226 3,35 500

Bałdyga Mieczysław Nowa Ruda

POW. ŁOMŻYŃSKI

28,3 6 713 270 4,03 225 3,35 495

Piechociński Antoni Stare Bożejewo 68,6 10 595 395 3,73 356 3,36 751

Karwowski Janusz Kosaki 95,0 10 053 372 3,70 339 3,37 711

Burzyński Dariusz Bronowo 117,8 9 568 367 3,84 338 3,53 705

Burzyński Marek Bronowo 119,9 9 568 365 3,82 327 3,42 692

Ładyżyński Zbigniew Wizna 24,1 9 564 374 3,91 319 3,34 693

Jakubiak Marian Kupiski Nowe 25,3 9 403 341 3,63 326 3,47 667

Napiórkowski Tomasz Bronowo 38,0 9 247 363 3,92 319 3,45 682

Bruliński Tadeusz Jakać Borki 136,1 9 228 372 4,03 317 3,44 689

Kurpiewski Tomasz Jakać Borki 75,4 9 166 365 3,98 318 3,47 683

Górski Sławomir Rutki 40,2 9 104 390 4,29 315 3,46 705

Bartczak Kazimierz Budy Mikołajka 19,1 9 084 310 3,41 292 3,21 602

Pruszkowski Wojciech Jemielite Stare 98,7 9 062 378 4,17 303 3,34 681

Strzelecki Tomasz Młynik 31,3 9 060 395 4,36 329 3,63 724

Banach Krzysztof Kalinowo 190,1 9 055 386 4,27 299 3,30 685

Dmochowski Piotr Ratowo Piotrowo 58,2 9 011 383 4,25 315 3,49 698

Milewski Tadeusz Jakać Borki 130,1 8 987 359 4,00 311 3,46 670

Kowalewski Wojciech Srebrowo 180,2 8 976 340 3,79 305 3,40 645

Trzaska Wiesław Dłużniewo 90,8 8 965 355 3,95 304 3,39 659

Kosiński Edward Grądy 61,2 8 897 380 4,27 297 3,34 677

Mioduszewski Czesław Nowe Wyrzyki 44,8 8 876 368 4,15 301 3,39 669

Jastrzębski Dariusz Bożenica 86,1 8 858 357 4,03 307 3,46 664

Bruliński Tomasz Osobne 77,4 8 712 368 4,23 308 3,53 676

Kacperski Mirosław Sulimy 46,4 8 690 367 4,22 291 3,35 658

Jankowski Bogusław Kosaki 109,2 8 663 351 4,05 299 3,45 650

Ruszczyk Mirosław Kramkowo 19,2 8 585 385 4,48 290 3,38 675

Mioduszewski Andrzej Lutostań 42,9 8 558 364 4,25 297 3,47 661

Jarnutowski Adam Olszewo 67,7 8 523 322 3,78 288 3,38 610

Budkiewicz Zbigniew Bronowo 19,7 8 488 345 4,06 289 3,41 634

76

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Modzelewski Czesław Chojny Młode 37,8 8 443 391 4,63 283 3,35 674

Tyszka Piotr Brulin 37,8 8 435 347 4,11 273 3,23 620

Bargielski Lech Kalinowo 47,6 8 368 334 3,99 275 3,28 609

Truszkowski Sławomir Wierzbowo 24,2 8 366 349 4,17 289 3,45 638

Chojnowski Mieczysław Stare Konopki 44,8 8 317 367 4,41 284 3,42 651

Borkowski Krzysztof Bronowo 29,3 8 294 328 3,96 285 3,44 613

Gumkowski Jerzy Truszki 43,5 8 284 346 4,18 279 3,37 625

Bielicki Jerzy Milewo 27,1 8 273 327 3,95 265 3,20 592

Tyszka Tadeusz Jakać Stara 31,7 8 233 292 3,55 278 3,37 570

Sikorski Grzegorz Kobylin 27,9 8 181 343 4,20 270 3,30 613

Górski Andrzej Męczki 31,5 8 126 351 4,32 276 3,39 627

Depta Edmund Chmielewo 55,2 8 077 324 4,01 269 3,33 593

Ciszkowski Edward Piotr Wszerzecz Kolonia 42,6 8 038 348 4,33 265 3,30 613

Kadłubowski Piotr Jemielite Wypychy 113,9 8 033 334 4,16 275 3,42 609

Żebrowska Barbara Chojny Młode 56,1 8 003 354 4,42 275 3,44 629

Boguski Wojciech Szczepankowo 73,5 7 973 328 4,12 272 3,41 600

Jakacki Tomasz Jakać Borki 97,3 7 967 335 4,21 275 3,45 610

Chojnowski Jerzy Stare Duchny 38,9 7 946 338 4,25 264 3,32 602

Rostkowski Wojciech Jakać Młoda 41,5 7 899 326 4,13 261 3,30 587

Olender Janusz Kuzie 20,5 7 895 311 3,94 249 3,15 560

Dziedzic Piotr Kupiski Nowe 20,3 7 842 343 4,37 263 3,35 606

Chełstowski Bogdan Młynik 36,2 7 787 331 4,25 273 3,50 604

Kuczyński Jan Czarnocin 55,3 7 784 358 4,60 280 3,60 638

Głębocki Grzegorz Jakać Borki 72,9 7 781 322 4,14 268 3,44 590

Pruszkowski Leszek Stare Jemielite 41,3 7 777 328 4,22 264 3,39 592

Brajczewski Stefan Puchały 21,1 7 756 329 4,24 260 3,35 589

Kaczyński Wiesław Milewo 23,7 7 747 350 4,51 260 3,36 610

Domurat Robert Adam Niwkowo 54,2 7 730 337 4,36 272 3,52 609

Kupidłowski Adam Jakać Stara 26,5 7 724 329 4,25 253 3,28 582

Pietraszewski Tadeusz Nowe Wyrzyki 46,1 7 718 322 4,17 260 3,37 582

Chyliński Jacek Mrówki 113,2 7 715 311 4,02 261 3,38 572

Jastrzębski Wiesław Duchny Młode 96,8 7 711 324 4,21 264 3,42 588

Jankowski Tadeusz Jakać Borki 118,6 7 711 303 3,93 258 3,34 561

Kurpiewski Stanisław Chojny Młode 31,9 7 702 295 3,84 264 3,43 559

Tomaszewski Tadeusz Osobne 26,7 7 695 325 4,22 262 3,41 587

Mieczkowski Tadeusz Jakać Borki 100,2 7 692 320 4,15 260 3,38 580

Zaremba Eugeniusz Jakać Młoda 35,6 7 689 338 4,40 252 3,28 590

Rupacz Hubert Nowogród 47,8 7 674 325 4,24 272 3,55 597

Boguski Ryszard Andrzejki 33,2 7 672 302 3,94 252 3,28 554

Tyszka Stanisław Olszewo 100,2 7 666 330 4,30 263 3,43 593

Truszkowski Jerzy Mężenin 36,5 7 660 282 3,68 257 3,35 539

Samluk Leszek Murawy 37,8 7 641 351 4,59 248 3,24 599

Wojsz Jadwiga Młynik 28,8 7 641 326 4,26 255 3,34 581

Żebrowski Piotr Wierzbowo 23,5 7 628 334 4,38 257 3,37 591

Batalion Bogdan Czaplice 87,9 7 624 302 3,96 253 3,32 555

Pastorczyk Franciszek Osowiec 9,2 7 616 311 4,08 267 3,50 578

Bialuk Zbigniew Jakać Młoda 33,1 7 614 320 4,21 261 3,43 581

Szewczyk Mariusz Janczewo 20,7 7 612 319 4,19 257 3,38 576

Dłużniewski Mieczysław Dłużniewo 53,5 7 604 311 4,10 252 3,31 563

Polkowski Cezary Wszerzecz Kolonia 34,4 7 591 336 4,42 252 3,32 588

Modzelewski Mariusz Nowe Wyrzyki 35,4 7 584 315 4,16 253 3,33 568

Jarosik Kazimierz Mątwica 24,9 7 583 337 4,44 249 3,28 586

Arkiszewski Jarosław Sulimy 35,0 7 582 324 4,27 261 3,44 585

Bruliński Tomasz Jemielite Wypychy 41,9 7 572 332 4,38 267 3,52 599

Szeligowski Sławomir Modzele Wypychy 45,1 7 567 314 4,15 258 3,41 572

Chrzanowski Zbigniew Bronowo 23,6 7 521 322 4,28 270 3,59 592

Chojnowski Piotr Chojny Młode 32,3 7 513 339 4,51 264 3,51 603

Szabłowski Robert Szabły Młode 102,4 7 499 296 3,95 248 3,30 544

Dąbrowski Sławomir Kosaki 13,7 7 494 324 4,33 252 3,36 576

Szabłowski Marek Szabły Młode 73,6 7 490 307 4,10 258 3,45 565

Chojnowski Waldemar Stare Konopki 75,8 7 460 315 4,22 254 3,41 569

Brulińska Urszula Osobne 26,0 7 448 335 4,50 256 3,44 591

Gosk Janusz Chomentowo 31,6 7 417 309 4,17 254 3,42 563

Dmochowski Konrad Chomentowo 47,7 7 413 320 4,32 258 3,48 578

Wróblewska Iwona Wierzbowo 24,6 7 406 313 4,23 255 3,44 568

Ciborowski Jan Srebrowo 16,2 7 403 302 4,08 254 3,43 556

77

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Komorowski Jarosław Chomentowo 36,3 7 398 314 4,24 252 3,41 566

Danielewski Edmund Niwkowo 13,0 7 398 307 4,16 255 3,45 562

Żelechowski Stanisław Rutki Zaborowo 23,7 7 398 280 3,79 238 3,21 518

Borawski Paweł Rutki 44,7 7 398 298 4,03 255 3,44 553

Jastrzębski Stanisław Ratowo Stare 99,7 7 391 312 4,23 257 3,48 569

Karwowski Mirosław Grądy Wielkie 21,2 7 375 301 4,09 236 3,20 537

Chludziński Jan Nagórki 26,3 7 359 285 3,87 247 3,36 532

Olszewski Adam Ratowo Stare 65,6 7 351 307 4,17 250 3,40 557

Kotowski Bogumił Koty 20,7 7 340 300 4,09 231 3,15 531

Piotrowski Karol Srebrowo 68,8 7 339 310 4,23 251 3,42 561

Gliński Marek Wizna 28,4 7 332 303 4,13 240 3,27 543

Konopka Wojciech Jemielite Stare 71,6 7 328 304 4,15 243 3,31 547

Grzymała Mariusz Jemielite Wypychy 49,9 7 327 340 4,65 259 3,53 599

Bagiński Sławomir Karwowo 18,1 7 325 309 4,22 237 3,23 546

Mrozek Sławomir Dobrzyjałowo 31,0 7 315 304 4,15 244 3,34 548

Borawski Józef Rutki 31,9 7 312 297 4,06 238 3,26 535

Grochowski Bogdan Jemielite Stare 37,2 7 308 323 4,42 255 3,49 578

Nitkiewicz Wiesław Wizna Kolonia 26,2 7 304 309 4,23 242 3,31 551

Górski Franciszek Męczki 20,4 7 300 328 4,49 245 3,35 573

Dasiak Stanisław Sosnowiec 45,0 7 288 325 4,46 247 3,39 572

Biedrzycki Lech Bronowo 14,4 7 282 319 4,39 244 3,35 563

Malinowski Bogdan Niewodowo 20,4 7 271 285 3,92 232 3,19 517

Lutostański Michał Puchały 37,8 7 268 323 4,45 241 3,31 564

Jakacka Hanna Szablak 26,9 7 268 295 4,06 251 3,45 546

Ciszkowski Jan Jakać Borki 23,6 7 265 330 4,55 243 3,35 573

Komorowska Agnieszka Nagórki 30,1 7 257 310 4,27 237 3,26 547

Krajewski Marek Mątwica 21,4 7 256 301 4,15 232 3,19 533

Rogowski Jarosław Pieńki Okopne 40,3 7 253 305 4,21 251 3,46 556

Jabłoński Kazimierz Koty 63,5 7 250 318 4,38 263 3,62 581

Chojnowski Mariusz Czaplice 72,7 7 216 307 4,25 247 3,42 554

Kadłubowski Tadeusz Szabły Młode 63,9 7 204 297 4,13 239 3,32 536

Laskowski Bogdan Kazimierz Mątwica 75,3 7 203 299 4,15 249 3,45 548

Detkiewicz Marcin Wizna 17,4 7 194 287 3,98 238 3,31 525

Balicki Ireneusz Jeziorko 15,1 7 183 340 4,73 234 3,26 574

Kruszewski Jarosław Jednaczewo 19,0 7 158 315 4,39 233 3,26 548

Nizik Przemysław Boguszyce 44,0 7 142 278 3,90 236 3,31 514

Jakacki Bogdan Jakać Borki 31,0 7 141 274 3,83 219 3,06 493

Filipkowski Zdzisław Grzymki 24,1 7 135 298 4,18 233 3,27 531

Mioduszewski Grzegorz Lutostań 32,8 7 133 303 4,25 247 3,46 550

Jemielity Henryk Chomentowo 36,7 7 130 299 4,19 245 3,43 544

Dominikowski Daniel Ratowo Stare 47,3 7 124 305 4,28 237 3,33 542

Zakrzewski Kazimierz Milewo 12,6 7 118 291 4,09 238 3,34 529

Żebrowski Kazimierz Mieczki 23,4 7 117 304 4,27 235 3,30 539

Grodzki Paweł Jakać Stara 46,5 7 111 289 4,07 256 3,60 545

Trzaska Zdzisław Dłużniewo 48,5 7 110 322 4,53 238 3,34 560

Mucharski Jan Przestrzele 36,5 7 108 320 4,50 245 3,44 565

Daniszewski Dariusz Mikołajki 26,4 7 102 317 4,46 242 3,40 559

Borawska Sylwia Rutki 12,5 7 086 288 4,06 223 3,14 511

Dominikowski Andrzej Milewo 19,4 7 084 293 4,14 220 3,10 513

Sierzputowski Piotr Sierzputy Zagajne 41,8 7 074 282 3,99 242 3,42 524

Chludziński Paweł Sierzputy Stare 36,0 7 049 291 4,13 231 3,28 522

Bruliński Krzysztof Brulin 32,8 7 036 290 4,11 242 3,44 532

Kowalewski Roman Uśnik 20,2 7 033 305 4,34 231 3,28 536

Szymański Wiesław Bronowo 42,8 7 020 286 4,07 235 3,35 521

Bieńkowska Krystyna Stare Jemielite 39,5 7 001 309 4,41 230 3,29 539

Rachubka Waldemar Grądy 30,2 6 991 282 4,03 230 3,29 512

Kossakowski Witold Stare Duchny 43,7 6 989 296 4,23 226 3,24 522

Barszcz Andrzej Kosaki 28,3 6 973 316 4,53 242 3,47 558

Liszewski Jacek Wierzbowo 22,8 6 971 298 4,28 238 3,42 536

Jastrzębski Zenon Truszki 29,9 6 968 298 4,28 236 3,39 534

Cwalina Teresa Śniadowo 24,4 6 963 276 3,97 224 3,21 500

Dąbkowski Jarosław Ratowo Stare 22,0 6 958 301 4,33 233 3,35 534

Zielińska Danuta i Józef Modzele Wypychy 28,4 6 956 274 3,94 219 3,15 493

Kurpiewski Wojciech Dzierzgi 19,2 6 952 315 4,53 226 3,25 541

Marchelewski Witold Bronowo 20,7 6 952 306 4,41 235 3,38 541

Dera Grzegorz Tarnowo 35,5 6 945 289 4,16 245 3,53 534

78

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Żebrowski Dariusz Wierzbowo 23,8 6 943 317 4,56 229 3,30 546

Jakacki Robert Jakać Borki 96,9 6 941 303 4,36 235 3,38 538

Trzaska Sławomir Strzeszewo 48,0 6 913 300 4,33 236 3,41 536

Dąbrowski Grzegorz Rutki 28,3 6 912 267 3,86 220 3,18 487

Kisiel Marek Mątwica 18,1 6 901 281 4,06 216 3,13 497

Ogonowski Waldemar Młynik 54,5 6 881 282 4,10 232 3,37 514

Żebrowski Tomasz Ratowo Piotrowo 36,1 6 878 311 4,52 239 3,48 550

Bruliński Wojciech Brulin 25,9 6 872 292 4,25 227 3,30 519

Wiśniewski Cezary Pniewo 29,5 6 861 298 4,34 229 3,34 527

Sosnowski Krzysztof Mątwica 28,4 6 856 301 4,40 234 3,41 535

Boguski Zbigniew Żebry 47,7 6 837 296 4,33 228 3,34 524

Nowacki Jan Truszki 30,4 6 829 283 4,15 221 3,24 504

Grochowski Jan Jemielite Stare 33,5 6 827 300 4,40 229 3,36 529

Szmitko Mariusz Kossaki 20,5 6 796 304 4,48 223 3,28 527

Kuzia Stanisław Kupiski Nowe 9,5 6 794 272 4,00 221 3,25 493

Lubiejewski Tadeusz Nowy Cydzyn 24,1 6 783 289 4,25 225 3,32 514

Górski Andrzej Kubra Przebudówka 23,6 6 779 332 4,90 237 3,49 569

Bajkowski Dariusz Górki Sypniewo 63,3 6 766 262 3,87 228 3,37 490

Łada Grzegorz Brulin 19,2 6 765 297 4,39 232 3,43 529

Chojnowski Krzysztof Chojny Młode 13,9 6 764 274 4,05 232 3,43 506

Zaorski Adam Śniadowo 28,5 6 751 290 4,29 230 3,41 520

Szulc Zbigniew Srebrowo 34,1 6 750 280 4,15 224 3,32 504

Mleczek Jarosław Sulki 45,8 6 736 282 4,18 228 3,38 510

Kurpiewski Roman Żebry 39,2 6 732 281 4,18 232 3,44 513

Włostowski Waldemar Nowe Wyrzyki 22,6 6 729 275 4,09 219 3,26 494

Dąbkowski Antoni Miastkowo 18,8 6 726 302 4,48 227 3,38 529

POW. MONIECKI

Niewiarowski Paweł Szpakowo 54,2 9 817 424 4,32 326 3,32 750

Rogalski Stanisław Czechowizna 31,1 9 455 398 4,21 339 3,59 737

Adam Guzel Szpakowo 108,5 9 310 346 3,72 309 3,32 655

Magnuszewski Ryszard Dziękonie 24,9 8 992 329 3,66 299 3,32 628

HZZ Knyszyn Sp.z o. o. Knyszyn Zamek 283,1 8 790 311 3,54 299 3,40 610

Siemienkowicz Paweł Zubole 34,3 8 686 345 3,97 274 3,15 619

Szklanko Lucjan Smogorówka Dolistowska 29,0 8 300 354 4,26 275 3,31 629

Kobeszko Adam Peńskie 25,0 8 152 349 4,28 266 3,26 615

Jaworowski Tomasz Bajki Stare 55,6 8 152 322 3,95 281 3,45 603

Zyskowski Grzegorz Osowiec 95,6 8 148 324 3,98 275 3,37 599

Krukowski Andrzej Owieczki 38,4 8 145 342 4,20 265 3,25 607

Okulczyk Joanna Doły 25,0 8 126 342 4,21 271 3,33 613

Dziekoński Andrzej Dziękonie 47,7 7 917 346 4,37 284 3,59 630

Kropiewnicki Henryk Białosuknia 43,2 7 883 328 4,16 273 3,46 601

Cybulko Wojciech Lewonie 55,3 7 623 345 4,52 249 3,27 594

Buraczewski Piotr Morusy 67,8 7 608 342 4,49 265 3,48 607

Szaciło Krzysztof Kalinówka Kościelna 26,5 7 515 320 4,26 257 3,42 577

Wojno Marek Stare Bajki 45,4 7 414 333 4,49 254 3,43 587

Marciszewski Zdzisław Mroczki 32,5 7 394 302 4,09 237 3,20 539

Szklanko Wojciech Smogorówka Dolistowska 38,4 7 386 316 4,27 246 3,33 562

Bojarzyński Jarosław Brzozowa 17,2 7 346 338 4,60 246 3,35 584

Olechno Wiesław Bagno 30,3 7 297 332 4,55 238 3,26 570

Burawski Andrzej Kramkówka Duża 64,2 7 259 310 4,27 243 3,34 553

Pogorzelski Zbigniew Stare Bajki 36,3 7 193 304 4,22 244 3,39 548

Winkiewicz Kazimierz Zabiele 27,7 7 180 300 4,18 242 3,37 542

Okrasińska Elwira Czechowizna 35,7 7 104 305 4,29 240 3,38 545

Mnich Mirosław Rusaki 40,0 7 091 302 4,26 245 3,46 547

Sławomir Olechno Bagno 28,4 7 083 329 4,64 245 3,46 574

Olechno Jan Szpakowo 22,8 7 020 291 4,14 227 3,24 518

Pisanko Ryszard Kramkówka Duża 42,0 6 992 287 4,11 244 3,49 531

Magnuszewski Cezary Dziękonie 50,4 6 980 314 4,50 234 3,35 548

Wigda Wiesław Krasne Folwarczne 28,4 6 934 302 4,35 228 3,29 530

Dziękoński Kazimierz Dziękonie 34,3 6 887 311 4,51 236 3,42 547

Koniecki Mirosław Antoni Smogorówka Dolistowska 54,6 6 873 269 3,92 217 3,15 486

Osiecki Mieczysław Bajki Zalesie 27,2 6 870 306 4,46 233 3,39 539

Grygielko Marek Dzięciołowo 49,2 6 864 300 4,37 222 3,24 522

Skutnik Andrzej Kropiwnica 12,2 6 829 305 4,46 238 3,49 543

Zajkowski Zenon Boguszewo 24,5 6 807 321 4,71 234 3,43 555

Pietrzycki Adam Krypno Wielkie 38,2 6 789 300 4,41 227 3,35 527

79

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Osiecki Wacław Bajki Zalesie 25,0 6 730 281 4,18 217 3,22 498

Ślesiński Ryszard Chojnowo

POW. SEJNEŃSKI

24,9 6 706 286 4,27 227 3,39 513

Radzewicz Dariusz Przystawańce 55,2 8 598 331 3,85 282 3,28 613

Chmielewski Robert Tauroszyszki 101,7 8 529 388 4,55 287 3,37 675

Pieczulis Witold Kompocie 71,2 8 440 346 4,10 269 3,19 615

Pieczulis Piotr Pełele 34,4 7 797 339 4,35 266 3,41 605

Jodzis Mirosław Białowierśnie 19,0 7 738 348 4,50 254 3,28 602

Peczulis Piotr Oszkinie 32,1 7 712 335 4,34 267 3,46 602

Statkiewicz Zenon Karolin 56,8 7 710 329 4,26 265 3,44 594

Staśkielunas Jan Kompocie 43,6 7 704 303 3,93 248 3,22 551

Żukowski Jan Krejwiany 36,8 7 542 308 4,08 247 3,27 555

Niewulis Sylwester Rejsztokiemie 48,4 7 484 308 4,11 243 3,24 551

Myszczyński Jarosław Babańce 27,2 7 424 301 4,05 248 3,34 549

Pieczulis Tadeusz Pełele 28,5 7 362 321 4,37 238 3,23 559

Szulewski Stanisław Łumbie 66,8 7 360 323 4,38 247 3,35 570

Sienkiewicz Albin Łumbie 20,2 7 215 317 4,40 237 3,28 554

Rekuć Leszek Jenorajście 27,6 7 164 322 4,50 245 3,42 567

Balita Józef Przystawańce 21,0 7 162 292 4,08 242 3,38 534

Zawadzki Marian Jegliniec 25,5 7 045 299 4,25 235 3,33 534

Pieczulis Jan Pełele 55,3 6 974 265 3,80 220 3,15 485

Kwaterski Stanisław Jenorajście 48,4 6 966 293 4,21 234 3,36 527

Jankowski Audrus Krejwiany 45,4 6 813 274 4,03 223 3,27 497

Niewulis Jerzy Żwikiele 28,6 6 790 280 4,12 219 3,23 499

Chałko Marian Żubrówka Nowa 28,5 6 733 264 3,92 222 3,29 486

Matulewicz Wojciech Kielczany 32,8 6 722 292 4,35 221 3,28 513

Turczyniak Jerzy

POW. SIEMIATYCKI

Skiwy Duże 31,7 10 069 411 4,08 334 3,32 745

Wasilewski Krzysztof Arbasy 31,6 9 888 442 4,47 330 3,34 772

Moczulski Bogdan Mierzynówka 52,7 9 874 417 4,22 337 3,41 754

Arbaszewski Andrzej Klepacze 61,6 9 741 414 4,25 336 3,45 750

Ciupiński Bogusław Smorczewo 44,2 9 377 395 4,21 324 3,45 719

Łagoda Andrzej Józef Czarkówka Mała 46,7 9 323 377 4,04 308 3,30 685

Cieśliński Stanisław Stadniki 45,4 9 267 396 4,28 301 3,25 697

Piotrowski Zbigniew Wojeniec 44,1 9 245 427 4,62 323 3,49 750

Klepacki Mieczysław Putkowice Nagórne 31,9 9 218 385 4,18 313 3,40 698

Putkowski Dariusz Rotki 40,7 9 076 403 4,44 305 3,36 708

Niewiarowski Piotr Korzeniówka Mała 28,9 9 067 407 4,49 316 3,49 723

Pura Jan Klekotowo 26,4 9 030 414 4,59 316 3,50 730

Szumski Adam Narojki Kolonia 41,4 8 905 407 4,57 294 3,30 701

Sobótka Dariusz Skiwy Małe 30,6 8 892 392 4,41 300 3,37 692

Pawluk Andrzej Stadniki 27,0 8 884 363 4,09 285 3,21 648

Kozakiewicz Janusz Kosianka Stara 46,6 8 765 367 4,18 315 3,59 682

Kosk Stanisław Leszczka Mała 12,1 8 726 378 4,34 303 3,47 681

Władysiuk Beata Sytki 21,7 8 645 366 4,23 290 3,35 656

Kłosowski Tomasz Bużyski 66,0 8 613 347 4,03 273 3,17 620

Turczyniak Sławomir Narojki 36,6 8 515 427 5,02 287 3,37 714

Tymosiak Wacław Obniże 27,4 8 457 439 5,19 286 3,38 725

Pikuliński Jarosław Skiwy Duże 23,0 8 411 370 4,40 279 3,32 649

Zdzichowski Mirosław Czarkówka Mała 60,8 8 350 354 4,24 282 3,38 636

Kobyliński Kazimierz Arbasy 28,6 8 334 363 4,35 270 3,24 633

Wisłocki Adam Dołubowo 28,1 8 272 360 4,36 278 3,36 638

Żoch Ryszard Smolugi 41,8 8 265 353 4,28 282 3,41 635

Żero Jacek Czarkówka Mała 61,5 8 230 314 3,81 277 3,36 591

Krzyżanowski Andrzej Miodusy Pokrzywne 105,5 8 225 341 4,14 275 3,34 616

Romaniuk Sławomir Wyromiejki 16,3 8 213 410 4,99 283 3,44 693

Kalinowski Piotr Putkowice Nadolne 17,4 8 203 328 4,00 271 3,30 599

Balejko Jarosław Czarna Wielka 38,2 8 191 350 4,27 274 3,34 624

Cieślik Tomasz Pokaniewo 78,7 8 161 368 4,52 282 3,45 650

Czesuła Waldemar Sady 25,2 8 144 376 4,62 270 3,31 646

Warszycki Adam Bryki 20,7 8 118 375 4,62 275 3,39 650

Twarowski Sławomir Kłopoty Bańki 37,4 8 102 364 4,49 270 3,33 634

Król Józef Sady 22,8 8 027 351 4,37 271 3,38 622

Harbaszewski Wiesław Arbasy 24,3 7 967 367 4,61 265 3,33 632

Czuprynko Adam Stadniki 40,5 7 942 341 4,29 254 3,20 595

Siekierko Maciej Obniże 34,5 7 922 328 4,14 265 3,34 593

80

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Tonkiel Wojciech Putkowice Nadolne 19,3 7 827 314 4,01 254 3,24 568

Porzeziński Tomasz Porzeziny Mendle 37,2 7 773 320 4,12 255 3,28 575

Szajkowski Andrzej Pokaniewo Kolonia 28,3 7 651 323 4,22 254 3,32 577

Zalewski Zbigniew Maciej Perlejewo 90,2 7 634 294 3,85 250 3,28 544

Puchalski Roman Zaminowo 33,3 7 624 320 4,19 259 3,39 579

Biszewski Grzegorz Czarkówka Mała 38,5 7 530 324 4,30 246 3,27 570

Lubowicki Zbigniew Kłopoty Bańki 27,2 7 504 319 4,24 246 3,28 565

Leończuk Janusz Biszewo 35,1 7 464 320 4,28 247 3,31 567

Lubowicki Wojciech Wiercień Duży 42,8 7 457 318 4,26 255 3,42 573

Łopuski Henryk Łopusze 16,7 7 426 312 4,19 235 3,17 547

Budka Jan Wałki 17,7 7 417 289 3,90 245 3,30 534

Leszczyński Wojciech Miodusy Pokrzywne 32,4 7 402 319 4,31 250 3,38 569

Sobieszuk Wiaczesław Pokaniewo 40,6 7 326 338 4,61 253 3,45 591

Tołwiński Kamil Drochlin 37,8 7 308 309 4,23 230 3,15 539

Pietrasiuk Jerzy Wierzchuca 21,0 7 306 346 4,74 256 3,51 602

Radziszewski Bogdan Borzymy 37,4 7 297 307 4,21 231 3,16 538

Szyszko Adam Pokaniewo Kol. 52,2 7 198 300 4,17 239 3,32 539

Gawrysiuk Andrzej Miłkowice Paszki 16,7 7 162 329 4,59 239 3,33 568

Zaremba Waldemar Kamianki 46,0 7 145 314 4,40 252 3,52 566

Ziniewicz Dariusz Sobiatyno 29,8 7 117 299 4,21 225 3,16 524

Twarowski Bogdan Twarogi Wypychy 13,6 7 084 307 4,33 230 3,24 537

Jaczyński Lech Ostrożany 42,1 7 031 304 4,32 237 3,37 541

Sterniczuk Krzysztof Pokaniewo 48,7 7 016 290 4,14 231 3,29 521

Szawkało Mirosław Stadniki 16,0 7 010 308 4,39 217 3,10 525

Wojtkowski Stanisław Miodusy Pokrzywne 31,4 6 915 324 4,69 226 3,27 550

Halliop Adam Twarogi Wypychy 31,2 6 896 308 4,46 233 3,38 541

Moczulski Karol Twarogi Mazury 34,3 6 831 314 4,59 232 3,40 546

Moczulski Stanisław Moczydły Stare 17,9 6 762 273 4,03 216 3,19 489

Jaszczołt Krzysztof Twarogi Lackie 19,4 6 747 301 4,46 220 3,26 521

Sieklucki Piotr Zaminowo 18,0 6 736 307 4,56 220 3,27 527

Kryński Mariusz Kosianka Trojanówka 31,1 6 727 303 4,50 233 3,46 536

Twarowski Mirosław Twarogi Mazury 23,3 6 707 314 4,68 220 3,28 534

Moczulski Stanisław Moczydły Kukiełki

POW. SOKÓLSKI

19,5 6 706 281 4,19 215 3,20 496

Hajkowski Bogdan Grodziszczany 145,8 8 827 340 3,85 311 3,52 651

Kryjan Andrzej Aulakowszczyzna 45,4 8 739 378 4,32 301 3,44 679

Kloza Wiesław Przesławka 34,9 8 301 344 4,14 281 3,38 625

Kozłowski Zbigniew Laskowszczyzna 48,8 8 292 346 4,17 264 3,18 610

Kochanowski Janusz Janów 74,1 8 131 325 3,99 270 3,32 595

Stasiewicz Jerzy Wojnowce 25,5 8 008 358 4,47 271 3,38 629

Halicki Jerzy Rutkowszczyzna 34,0 7 837 319 4,08 257 3,28 576

Radulski Jarosław Wojtachy 24,0 7 709 293 3,80 255 3,31 548

Marchel Bogusław Suchowola 88,6 7 497 279 3,72 244 3,26 523

Bakun Marian Sitawka 23,3 7 395 331 4,48 246 3,32 577

Gręś Krzysztof Karpowicze 60,1 7 364 315 4,28 245 3,32 560

Krasowski Marek Janów 64,3 7 361 316 4,30 253 3,43 569

Lengiewicz Leszek Krukowszczyzna 67,5 7 356 338 4,60 241 3,27 579

Szacki Ryszard Zielony Gaj 56,4 7 057 301 4,26 237 3,36 538

Żukowski Andrzej Jatwieź Mała 35,5 6 927 296 4,27 229 3,30 525

Bujnowski Mieczysław Sadek 31,6 6 905 291 4,21 218 3,15 509

Iłendo Tomasz Ostra Góra 19,0 6 829 313 4,59 223 3,27 536

Fiedorczyk Bogusław Rutkowszczyzna 34,4 6 825 288 4,21 218 3,20 506

Kruk Janusz Podłubianka 62,5 6 760 278 4,11 224 3,31 502

Karny Paweł Suchowola

POW. SUWALSKI

40,2 6 703 277 4,14 217 3,24 494

Szymański Andrzej Szkocja 40,5 9 682 401 4,15 320 3,30 721

Czuper Michał Korytki 40,3 9 533 374 3,93 315 3,30 689

Czuper Tomasz Korytki 23,8 8 500 358 4,22 279 3,28 637

Kłoczko Tadeusz Wronowo 43,5 8 462 331 3,91 278 3,28 609

Wałejko Walenty Leszkiemie 108,8 8 447 356 4,21 275 3,26 631

Drażba Jan Szczodruchy 28,8 8 445 356 4,22 274 3,24 630

Górski Leszek Sokołowo 73,9 8 306 324 3,90 279 3,36 603

Kłoczko Krzysztof Lipówka 24,8 7 973 322 4,04 254 3,18 576

Drażba Grzegorz Wronowo 24,9 7 956 326 4,10 259 3,25 585

Szymanowski Piotr Nowe Motule 21,2 7 908 305 3,86 258 3,26 563

Łozowska Justyna Aleksandrowo 29,0 7 858 313 3,99 257 3,27 570

81

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Hlebowicz Dariusz Wychodne 30,6 7 838 314 4,00 288 3,67 602

Hlebowicz Sławomir Wychodne 49,6 7 667 321 4,20 281 3,67 602

Hlebowicz Dariusz Wychodne 144,1 7 507 318 4,24 278 3,70 596

Chajewski Kazimierz Szczodruchy 20,6 7 297 297 4,07 245 3,36 542

Woliński Jan Kol Przerośl 43,8 7 293 316 4,33 241 3,30 557

Iwaszko Adam Krukówek 53,0 7 290 304 4,17 240 3,29 544

Harasim Jadwiga Wronowo 31,7 7 232 277 3,82 237 3,27 514

Kuprewicz Mieczysław Lipówka 28,4 7 103 304 4,27 232 3,27 536

Pruszyński Tadeusz Użmauda 73,5 7 095 314 4,42 238 3,35 552

Murawski Andrzej Zaboryszki 29,2 7 076 301 4,25 234 3,31 535

Bielecki Radosław Lipówka 28,4 7 061 306 4,33 232 3,29 538

Czarniecki Grzegorz Nowy Dwór 45,3 6 999 309 4,41 232 3,32 541

Jeleniewicz Paweł Karasiewo 46,1 6 872 280 4,07 231 3,36 511

Żukowski Jacek Lipowo 23,2 6 855 303 4,42 233 3,40 536

Motulewicz Jan Grauże Stare 32,3 6 855 302 4,41 231 3,37 533

Motulewicz Łukasz Grauże Stare 17,0 6 848 295 4,30 228 3,33 523

Korczak Jarosław Pawłówka Nowa 14,2 6 801 288 4,23 225 3,31 513

Czaplejewicz Iwona Podwysokie 24,5 6 769 273 4,03 225 3,33 498

Więcko Wiesław Szczodruchy 50,7 6 762 312 4,61 225 3,33 537

POW. WYSOKOMAZOWIECKI

Zalewski Grzegorz Truskolasy Lachy 4,0 10 058 430 4,28 322 3,20 752

Kaczyński Jarosław Kaczyn Stary 22,2 10 032 395 3,94 335 3,34 730

Tymiński Andrzej Piętki Basie 76,0 10 022 397 3,97 341 3,40 738

Dworakowski Radosław Perki Wypychy 27,7 9 930 397 4,00 316 3,18 713

Przeździecki Adam Grodzkie Szczepanowięta 34,5 9 844 399 4,05 339 3,44 738

Kurzyna Eugeniusz Jamiołki Godzieby 68,9 9 530 359 3,76 325 3,41 684

Czajkowski Kazimierz Czajki 53,1 9 460 417 4,41 330 3,49 747

Piętka Jerzy Dąbrowa Wilki 57,1 9 449 393 4,15 330 3,49 723

Dmochowski Tadeusz Brulino Piwki 137,2 9 380 377 4,02 321 3,42 698

Sokołowski Zdzisław Chojane Pawłowięta 36,4 9 334 385 4,12 333 3,57 718

Średnicki Wiesław Średnica Maćkowięta 32,8 9 311 378 4,05 317 3,40 695

Uszyński Jarosław Dąbrowa Tworki 23,8 9 287 322 3,47 315 3,39 637

Góralczyk Dariusz Czyżew Ruś Wieś 35,9 9 273 386 4,16 317 3,42 703

Malinowski Stanisław Czyżew Ruś Wieś 38,4 9 262 386 4,17 313 3,38 699

Krajewski Sylwester Wnory Wiechy 40,7 9 253 367 3,97 307 3,32 674

Kraszewski Grzegorz Łuniewo Małe 117,7 9 242 378 4,09 319 3,45 697

Kraszewski Tadeusz Zaręby Góry Leśne 95,1 9 240 369 4,00 316 3,42 685

Wnorowski Mieczysław Garbowo Nowe 37,9 9 123 362 3,97 290 3,18 652

Kostro Stanisław Kostry Noski 30,9 9 098 353 3,88 301 3,31 654

Mystkowski Jan Pułazie Świerże 15,1 9 068 368 4,06 297 3,28 665

Tymiński Zdzisław Warele Filipowicze 58,1 9 067 396 4,37 313 3,45 709

Piekutowski Dariusz Markowo Wólka 23,7 9 009 381 4,23 306 3,40 687

Bagiński Bohdan Ruś Stara 28,1 8 987 363 4,04 305 3,39 668

Kryński Eugeniusz Kostry Noski 19,0 8 973 365 4,07 308 3,43 673

Wojno Wiesław Wojny Piecki 67,7 8 965 376 4,19 303 3,38 679

Kulesza Emilia i Grzegorz Rębiszewo Studzianki 25,6 8 958 404 4,51 306 3,41 710

Dąbrowski Andrzej Rosochate Kościelne 48,5 8 902 395 4,44 303 3,40 698

Dąbrowski Zygmunt Dąbrowa Moczydły 31,3 8 887 356 4,00 298 3,35 654

Moczulski Mariusz Koce Basie 32,4 8 821 364 4,13 295 3,34 659

Kulesza Piotr Chojane Stankowięta 45,0 8 819 373 4,23 296 3,36 669

Zaremba Stanisław Zaręby Bindugi 22,9 8 812 381 4,32 304 3,45 685

Choiński Wojciech Chojane Stankowięta 52,6 8 809 375 4,26 307 3,48 682

Faszczewski Robert Kalinowo Stare 39,5 8 776 353 4,03 298 3,40 651

Kaczyński Tadeusz Dąbrowa Nowa Wieś 46,7 8 772 380 4,34 309 3,52 689

Lipski Wiesław Piętki Żebry 26,9 8 687 375 4,32 295 3,40 670

Dąbrowski Zygmunt Kalinowo Czosnowo 46,2 8 680 372 4,28 295 3,40 667

Szepietowski Marek Pułazie Świerże 38,8 8 636 371 4,29 293 3,39 664

Skarzyński Marek Dąbrowa Cherubiny 31,9 8 622 358 4,16 285 3,30 643

Kaczyńscy Joanna i Wojciech Mystki Rzym 134,4 8 609 400 4,64 307 3,57 707

Kałętkowski Tomasz Dąbrowa Nowa Wieś 39,3 8 595 363 4,22 285 3,32 648

Kurzyna Henryk Kurzyny 45,7 8 554 347 4,06 294 3,44 641

Zakrzewska Aneta Moczydły Stanisławowięta 16,1 8 535 349 4,09 286 3,35 635

Bauer Wojciech Dąbrowa Cherubiny 56,5 8 509 330 3,88 280 3,29 610

Zalewski Dariusz Dworaki Pikaty 31,0 8 485 332 3,91 289 3,41 621

Skłodowska Grażyna Ruś Stara 48,1 8 484 353 4,16 287 3,38 640

Dyszczyk Jarosław Dąbrowa Moczydły 36,8 8 481 362 4,27 286 3,37 648

82

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Budniak Krzysztof Waniewo 19,8 8 476 329 3,88 276 3,26 605

Kruszewski Jerzy Kruszewo Głąby 17,7 8 475 342 4,03 281 3,31 623

Dąbrowski Zbigniew Gołasze Puszcza 18,4 8 474 376 4,44 265 3,13 641

Dołęgowski Robert Dąbrowa Moczydły 60,3 8 471 350 4,14 281 3,32 631

Mikołajczyk Adam Mazury 25,3 8 434 366 4,34 284 3,37 650

Roszkowski Kazimierz Skłody Borowe 68,0 8 400 326 3,88 283 3,37 609

Dudziński Piotr Wojny Szuby Włościańskie 30,4 8 389 382 4,55 279 3,32 661

Roszkowski Piotr Perki Lachy 39,6 8 378 337 4,03 283 3,38 620

Kulesza Jan Jabłoń Dąbrowa 52,1 8 362 331 3,96 274 3,28 605

Nowicki Jerzy Chojane Sierocięta 46,4 8 352 346 4,14 279 3,34 625

Wnorowski Wiesław Chojane Bąki 76,4 8 349 295 3,53 280 3,35 575

Lubowicki Marek Czyżew Złote Jabłko 38,1 8 331 346 4,15 284 3,41 630

Koc Grzegorz Szepietowo Żaki 26,7 8 329 325 3,90 273 3,28 598

Deszczyński Karol Wysokie Mazowieckie 40,4 8 329 337 4,05 282 3,38 619

Sawicki Tomasz Dworaki Pikaty 32,5 8 311 344 4,14 275 3,31 619

Jabłoński Zenon Wojny Pietrasze 20,9 8 305 340 4,09 278 3,35 618

Odachowski Mirosław Krasowo Siódmaki 44,6 8 302 361 4,35 278 3,35 639

Pęza Dariusz Drągi 44,5 8 292 342 4,12 281 3,39 623

Godlewski Piotr Warele Filipowicze 38,0 8 283 383 4,63 287 3,47 670

Średnicka Weronika Wojny Szuby Szlacheckie 14,0 8 273 369 4,46 286 3,46 655

Bruliński Stanisław Dąbrowa Wilki 55,5 8 252 330 3,99 276 3,35 606

Kostro Wiktor Krasowo Wielkie 15,5 8 249 320 3,88 276 3,34 596

Stypułkowski Mariusz Perki Lachy 36,7 8 237 356 4,32 281 3,41 637

Jamiołkowski Andrzej Jamiołki Godzieby 42,6 8 233 355 4,32 282 3,43 637

Jabłoński Jarosław Jabłonka Świerszczewo 29,9 8 170 328 4,01 271 3,32 599

Dobkowski Marek Sokoły 21,8 8 157 336 4,11 260 3,19 596

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy 143,4 8 151 321 3,95 290 3,56 611

Choiński Karol Chojane Pawłowięta 33,5 8 141 321 3,94 274 3,37 595

Kostro Wojciech Kostry Noski 37,4 8 137 352 4,32 283 3,48 635

Radziszewski Tomasz Skłody Przyrusy 42,1 8 136 345 4,24 277 3,40 622

Dołęgowski Marcin Gołasze Górki 55,8 8 125 331 4,07 271 3,33 602

Dąbrowski Piotr Dąbrowa Dzięciel 44,8 8 120 328 4,04 268 3,30 596

Dąbrowski Jarosław Dąbrowa Cherubiny 32,1 8 111 315 3,88 274 3,38 589

Kaczyński Sławomir Jabłonka Świerszczewo 20,7 8 096 342 4,22 262 3,24 604

Kamiński Marian Ruś Stara 28,0 8 095 301 3,72 266 3,28 567

Michalski Grzegorz Tybory Kamianka 31,1 8 080 353 4,37 264 3,27 617

Szepietowski Jarosław Stawiereje Michałowięta 46,5 8 063 314 3,89 269 3,33 583

Wyszyński Waldemar Warele Nowe 30,4 8 054 318 3,96 275 3,42 593

Zaręba Sławomir Dąbrowa Moczydły 38,9 8 051 334 4,15 276 3,43 610

Wyszyński Wojciech Piętki Szeligi 16,6 8 046 333 4,14 266 3,30 599

Pruszyński Józef Dąbrowa Wilki 33,3 8 046 319 3,97 279 3,47 598

Szabłowski Sławomir Perki Franki 31,7 8 045 347 4,31 276 3,43 623

Gierałtowski Wojciech Nowe Żochy 25,9 8 037 319 3,97 263 3,27 582

Zaremba Jerzy Gołasze Górki 14,1 8 014 325 4,05 263 3,28 588

Żochowski Wojciech Wyszonki Posele 16,2 8 005 349 4,35 275 3,44 624

Pruszyński Szczepan Średnica Pawłowięta 41,4 7 985 328 4,10 266 3,33 594

Kowalczuk Piotr Kobusy 86,0 7 970 359 4,51 268 3,36 627

Jaźwiński Marek Sienica Klawy 29,8 7 912 322 4,07 273 3,45 595

Cichoński Sławomir Łopienie Zyski 30,5 7 912 335 4,24 267 3,38 602

Skłodowski Henryk Dąbrowa Cherubiny 20,6 7 906 343 4,34 259 3,28 602

Kaczyński Radosław Dąbrowa Wilki 39,7 7 890 335 4,25 267 3,38 602

Szablonowski Tadeusz Wiśniówek Kolonia 23,2 7 872 324 4,11 264 3,35 588

Kruszewski Zbigniew Bujny 83,8 7 867 302 3,84 257 3,27 559

Komarowski Paweł Osipy Nowe 49,7 7 841 347 4,42 272 3,47 619

Roszkowski Bogdan Perki Karpie 28,8 7 827 316 4,03 261 3,34 577

Dąbrowski Bogusław Rosochate Kościelne 58,3 7 825 326 4,17 267 3,41 593

Roszkowski Józef Roszki Ziemaki 22,8 7 816 326 4,17 261 3,34 587

Perkowski Józef Warele Stare 91,5 7 791 295 3,79 258 3,31 553

Koc Tadeusz s.Stanisława Koce Schaby 63,6 7 786 306 3,93 250 3,21 556

Bagiński Adam Chojane Piecki 31,2 7 779 327 4,24 274 3,52 601

Leśniewski Leszek Czajki 30,3 7 779 335 4,31 258 3,32 593

Jamiołkowski Zbigniew Wnory Wiechy 43,1 7 777 328 4,21 261 3,36 589

Drągowski Jerzy Moczydły Stanisławowięta 70,5 7 766 315 4,05 265 3,41 580

Wyszyński Tadeusz Warele Nowe 41,6 7 755 333 4,29 258 3,32 591

Kunicki Krzysztof Krasowo Wielkie 37,3 7 750 328 4,24 267 3,45 595

Koc Jarosław Jerzy Koce Piskuły 39,3 7 734 321 4,15 264 3,41 585

83

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Zajkowski Jacek Wnory Wiechy 37,1 7 734 309 4,01 275 3,56 584

Kryński Sławomir Koce Piskuły 26,0 7 731 326 4,21 247 3,20 573

Gąsowski Wojciech Dąbrówka Kościelna 61,2 7 728 320 4,14 248 3,21 568

Sienicki Marian Piętki Basie 30,8 7 723 311 4,03 252 3,26 563

Wyszyński Adam Wojny Pogorzel 23,0 7 722 341 4,41 256 3,31 597

Frankowski Wojciech Franki Piaski 34,4 7 715 324 4,20 251 3,25 575

Dąbrowski Marcin Wojny Szuby Szlacheckie 16,9 7 715 334 4,32 248 3,22 582

Kamiński Leszek Rosochate Kościelne 25,5 7 704 342 4,44 271 3,52 613

Janczewski Tadeusz Dąbrowa Nowa Wieś 31,2 7 697 337 4,38 253 3,28 590

Kulesza Kazimierz Chojane Sierocięta 16,6 7 690 306 3,98 235 3,05 541

Stypułkowski Jarosław Jamiołki Kowale 22,0 7 690 322 4,19 256 3,33 578

Idźkowski Józef Truskolasy Olszyna 24,7 7 674 341 4,45 254 3,31 595

Szymoniak Bogdan Wojny Pogorzel 36,1 7 669 307 4,01 267 3,48 574

Kulesza Wiesław Wnory Wiechy 23,9 7 659 344 4,48 257 3,36 601

Sabak Ireneusz Klukowo 13,3 7 654 312 4,08 247 3,23 559

Bogusz Mieczysław Krasowo Wielkie 51,0 7 654 320 4,18 256 3,35 576

Wyszyński Marcin Markowo Wielkie 38,1 7 649 316 4,13 259 3,38 575

Kalinowski Tadeusz Kalinowo Solki 44,2 7 645 306 4,00 265 3,47 571

Buczyński Ryszard Gołasze Dąb 53,0 7 643 335 4,38 261 3,41 596

Jabłońska Katarzyna Ruś Nowa 28,9 7 636 336 4,39 252 3,30 588

Dąbrowski Henryk Dąbrowa Łazy 45,2 7 635 301 3,94 250 3,27 551

Waszczuk Rafał Sobolewo 32,5 7 634 337 4,42 256 3,35 593

Pruszyński Karol Wojny Piecki 52,0 7 633 320 4,19 259 3,39 579

Truszkowski Piotr Sienica Święchy 25,7 7 628 322 4,23 262 3,44 584

Tworkowski Adam Brzóski Stare 79,7 7 625 330 4,33 259 3,39 589

Stypułkowski Zygmunt Wnory Wiechy 47,8 7 612 294 3,86 254 3,33 548

Stypułkowski Grzegorz Dąbrowa Moczydły 54,3 7 600 316 4,16 249 3,27 565

Piętka Ignacy Szulborze Kozy 30,2 7 597 322 4,23 267 3,51 589

Perkowski Włodzimierz Dąbrowa Moczydły 11,8 7 596 310 4,09 248 3,27 558

Choiński Andrzej Grodzkie Szczepanowięta 19,6 7 593 319 4,20 256 3,37 575

Kulesza Mariusz Chojane Stankowieta 43,8 7 581 306 4,03 250 3,30 556

Płoński Andrzej Idźki Młynowskie 47,3 7 570 333 4,40 260 3,44 593

Żebrowski Andrzej Piętki Żebry 23,0 7 566 313 4,13 246 3,25 559

Wnorowski Wojciech Wnory Wiechy 26,8 7 566 296 3,92 247 3,26 543

Jabłoński Rafał Żochy Nowe 120,6 7 566 326 4,30 253 3,34 579

Sokołowski Marek Chojane Pawłowięta 39,7 7 538 336 4,45 249 3,30 585

Gołębiewski Bogusław Kostry Litwa 30,6 7 524 313 4,16 247 3,28 560

Korytko Czesław Lubowicz Wielki 16,6 7 521 299 3,97 257 3,41 556

Raciborski Marek Drągi 32,3 7 519 317 4,22 263 3,50 580

Jabłonowski Sławomir Jabłonowo Wypychy 28,0 7 512 334 4,44 256 3,41 590

Brzozowski Stanisław Łopienie Zyski 30,6 7 504 320 4,26 251 3,35 571

Choiński Zdzisław Chojane Pawłowięta 42,6 7 495 316 4,22 252 3,36 568

Łapiński Waldemar Jabłonowo Wypychy 20,7 7 474 310 4,15 250 3,34 560

Szymborski Wincenty Szymbory Andrzejewięta 27,8 7 465 297 3,97 250 3,35 547

Brzozowski Stanisław Gierałty Nowe 48,7 7 464 275 3,68 256 3,43 531

Gierałtowski Henryk Gołasze Puszcza 12,3 7 463 343 4,59 243 3,25 586

Tymiński Michał Łuniewo Małe 44,7 7 456 296 3,97 243 3,26 539

Dąbrowski Leszek Kamień Stary 13,7 7 455 307 4,12 247 3,31 554

Kierzkowski Wiesław Kalinowo Stare 33,6 7 428 312 4,20 242 3,26 554

Jasiński Andrzej Dąbrowa Dzięciel 23,4 7 428 319 4,29 244 3,28 563

Felczuk Eugeniusz Stare Warele 47,1 7 423 299 4,02 241 3,25 540

Grochowski Dariusz Wnory Pażochy 36,1 7 417 292 3,93 240 3,23 532

Rynkowski Janusz Andrzej Nowe Rzepki 62,2 7 416 324 4,36 248 3,34 572

Rawa Leonard Zaręby Góry Leśne 26,3 7 408 328 4,43 242 3,26 570

Kalinowski Kazimierz Kalinowo Solki 37,8 7 408 327 4,41 264 3,56 591

Dworakowski Andrzej Dworaki Pikaty 43,0 7 408 313 4,22 256 3,45 569

Mościcki Wojciech Dąbrowa Nowa Wieś 22,0 7 403 310 4,18 235 3,17 545

Dworakowski Mieczysław Tłoczewo 29,8 7 394 297 4,02 246 3,32 543

Wnorowska Dorota Skłody Przyrusy 32,6 7 388 311 4,21 244 3,30 555

Muszyński Władysław Tybory Wólka 36,2 7 387 299 4,05 243 3,29 542

Wróblewski Jacek Kalinowo Solki 33,0 7 386 315 4,26 243 3,29 558

Faszczewski Wiesław Chojane Bąki 19,3 7 384 305 4,12 242 3,27 547

Kostro Marek Zbigniew Tłoczewo 31,2 7 384 297 4,02 243 3,29 540

Gąsowski Grzegorz Wojny Izdebnik 43,6 7 384 290 3,92 239 3,24 529

Pogorzelski Krzysztof Sokoły Jaźwiny 36,9 7 384 303 4,10 243 3,29 546

Sokołowski Józef Chojane Pawłowięta 21,8 7 372 313 4,24 249 3,38 562

84

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Jankowski Tadeusz Zalesie Nowe 22,7 7 371 309 4,19 245 3,32 554

Włostowski Zbigniew Mystki Rzym 19,4 7 370 309 4,19 240 3,25 549

Gołaszewski Jerzy Kalinowo Czosnowo 15,5 7 368 301 4,09 245 3,32 546

Olędzki Kazimierz Krasowo Częstki 18,7 7 347 317 4,31 237 3,22 554

Nienałtowski Krzysztof Michałowo Wielkie 95,1 7 345 290 3,95 247 3,36 537

Perkowski Krzysztof Perki Mazowsze 20,4 7 334 284 3,87 255 3,48 539

Wyszyński Waldemar Kostry Noski 35,2 7 331 291 3,96 252 3,44 543

Ezman Krzysztof Dąbrowa Nowa Wieś 28,6 7 318 316 4,32 241 3,29 557

Gołaszewski Tadeusz Gołasze Górki 39,7 7 317 309 4,22 244 3,34 553

Roszkowski Jan Kalinowo Czosnowo 28,0 7 313 321 4,38 244 3,33 565

Kłoskowski Andrzej Jamiołki Kowale 41,3 7 311 294 4,03 240 3,28 534

Brzoska Adam Brzóski Stare 50,3 7 310 294 4,02 252 3,45 546

Kolińska Iwona Czyżew Ruś Wieś 38,9 7 308 306 4,18 245 3,35 551

Kutyłowski Jarosław Dąbrowa Nowa Wieś 18,3 7 307 334 4,57 238 3,26 572

Kulesza Andrzej Gołasze Puszcza 28,6 7 305 311 4,26 248 3,40 559

Zdrodowski Stanisław Truskolasy Lachy 20,6 7 302 326 4,46 248 3,39 574

Sierota Tomasz Michałowo Wielkie 23,4 7 301 301 4,13 240 3,29 541

Wyszyński Marek Nowe Żochy 42,1 7 295 292 4,00 241 3,30 533

Gąsowski Michał Dąbrowa Dołęgi 32,1 7 293 301 4,13 241 3,31 542

Lubowicki Eugeniusz Sobolewo 18,0 7 292 307 4,20 233 3,20 540

Czajkowski Jarosław Wnory Pażochy 25,3 7 291 314 4,30 249 3,42 563

Truskolawski Radosław Jabłonowo Kąty 34,7 7 285 313 4,29 238 3,26 551

Sokołowski Paweł Chojane Pawłowięta 33,9 7 283 336 4,62 249 3,42 585

Leszczyński Stanisław Tybory Wólka 38,3 7 276 326 4,48 240 3,30 566

Zalewska Dorota Pruszanka Mała 40,2 7 272 296 4,07 242 3,33 538

Krawczyński Krzysztof Lubowicz Kąty 64,9 7 268 307 4,23 249 3,42 556

Przeździecki Arkadiusz Łopienie Szelągi 31,1 7 263 291 4,00 236 3,25 527

Uszyński Adam Malec 18,3 7 254 336 4,63 250 3,44 586

Leśniewski Henryk Gołasze Mościckie 45,5 7 239 307 4,23 258 3,56 565

Łapiński Lucjan Łopienie Jeże 45,0 7 236 304 4,20 249 3,44 553

Gołaszewski Stanisław Gołasze Górki 32,5 7 229 324 4,48 246 3,40 570

Wyszyński Adam Wyszonki Posele 32,2 7 228 300 4,14 239 3,31 539

Dmochowski Sławomir Dmochy Mrozy 46,1 7 218 298 4,12 252 3,49 550

Pogorzelski Krzysztof Roszki Ziemaki 45,0 7 214 282 3,92 242 3,35 524

Kalinowski Tomasz Mścichy 35,8 7 211 289 4,01 236 3,27 525

Porowski Stanisław Wnory Pażochy 34,7 7 210 309 4,29 227 3,15 536

Choiński Andrzej Wnory Kuzele 30,1 7 199 312 4,34 233 3,24 545

Wyszyński Krzysztof Warele Nowe 27,6 7 195 329 4,57 254 3,53 583

Janczewski Jan Czaje Bagno 28,8 7 190 314 4,36 230 3,20 544

Dmochowski Wiesław Szepietowo Żaki 36,7 7 188 303 4,22 237 3,30 540

Kaczyński Stanisław Dąbrowa Cherubiny 22,9 7 185 301 4,18 247 3,44 548

Gołaszewski Tadeusz Łopienie Zyski 17,6 7 181 304 4,23 237 3,30 541

Załuska Dariusz Średnica Jakubowięta 19,0 7 175 301 4,19 245 3,42 546

Śliwowski Krzysztof Osipy Wydziory Drugie 40,1 7 175 306 4,26 236 3,29 542

Kruszewska Aniela Jabłoń Dąbrowa 18,8 7 152 281 3,92 235 3,28 516

Muszyńska Henryka Kalinowo Solki 47,0 7 145 305 4,27 249 3,49 554

Gołębiewski Krzysztof Łopienie Szelągi 55,6 7 139 286 4,00 246 3,45 532

Kruszewski Krzysztof Perki Lachy 53,5 7 137 262 3,67 229 3,21 491

Kaczyński Zygmunt Zaręby Skórki 27,2 7 131 292 4,09 232 3,25 524

Choiński Jan Kropiewnica Racibory 49,8 7 122 281 3,94 246 3,46 527

Bagiński Andrzej Sokoły Jaźwiny 26,5 7 116 312 4,38 230 3,23 542

Kruszewski Piotr Chojane Piecki 31,0 7 103 289 4,06 229 3,23 518

Roszkowski Ryszard Kropiewnica Gajki 38,3 7 102 290 4,08 240 3,38 530

Kalinowski Henryk Roszki Ziemaki 29,3 7 102 285 4,01 237 3,34 522

Radziszewska Marzena Włosty Olszanka 22,1 7 098 307 4,33 236 3,32 543

Wyszyński Edward Piętki Szeligi 13,2 7 087 316 4,46 243 3,43 559

Jaworowska Dorota Rosochate Kościelne 48,5 7 084 299 4,22 235 3,32 534

Choiński Józef Chojane Gorczany 38,1 7 072 320 4,52 238 3,36 558

Szulborski Piotr Dąbrowa Łazy 44,5 7 069 309 4,37 235 3,32 544

Godlewski Leszek Sienica Łukasze 40,0 7 067 291 4,12 238 3,36 529

Sasinowski Andrzej Nowe Rzepki 20,6 7 067 304 4,30 236 3,34 540

Mościcki Franciszek Gołasze Mościckie 26,5 7 066 306 4,33 247 3,49 553

Szymborski Ryszard Rosochate Kościelne 95,6 7 032 309 4,39 243 3,46 552

Grodzki Zdzisław Grodzkie Stare 25,4 7 032 300 4,27 236 3,36 536

Wyszyński Bogdan Warele Nowe 22,9 7 030 323 4,59 242 3,44 565

Łuba Tadeusz Koce Schaby Kolonia 30,8 7 021 300 4,28 221 3,14 521

85

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Przeździecki Andrzej Zaręby Góry Leśne 32,6 7 017 290 4,13 227 3,23 517

Kulesza Romuald Gołasze Puszcza 60,8 7 015 302 4,30 229 3,26 531

Przeździecki Jerzy Krzeczkowo Mianowski 23,8 6 993 314 4,49 231 3,30 545

Grodzki Stanisław Kalinowo Nowe 43,3 6 992 310 4,44 238 3,40 548

Kruszewski Andrzej Tłoczewo 32,0 6 992 281 4,02 231 3,30 512

Szymborski Zdzisław Pułazie Świerże 29,8 6 991 293 4,19 230 3,29 523

Gosiewski Paweł Faszcze Jabłoń 22,5 6 990 294 4,20 233 3,33 527

Porowski Stanisław Wyszonki Posele 27,4 6 986 313 4,48 233 3,34 546

Kostro Waldemar Kostry Litwa 30,6 6 982 293 4,20 233 3,33 526

Wróblewski Sylwester Dąbrowa Dzięciel 43,7 6 976 305 4,37 239 3,43 544

Jamiołkowski Andrzej Jamiołki Piotrowięta 47,7 6 974 295 4,24 232 3,33 527

Jamiołkowski Tomasz Stare Truskolasy 23,8 6 964 287 4,12 245 3,52 532

Grodzki Marek Nowe Grodzkie 12,9 6 960 272 3,90 219 3,14 491

Czajkowski Wojciech Noski Śnietne 23,6 6 956 307 4,42 241 3,47 548

Zaręba Marek Brzóski Brzezińskie 36,4 6 952 295 4,25 227 3,26 522

Zaremba Robert Gołasze Górki 44,8 6 952 300 4,31 228 3,28 528

Zawistowski Andrzej Usza Mała 23,7 6 947 317 4,56 221 3,18 538

Faszczewski Andrzej Sokoły Jaźwiny 27,9 6 944 300 4,32 224 3,22 524

Kulesza Wiesław Stare Wykno 36,3 6 931 310 4,47 227 3,27 537

Czajkowski Stanisław Warele Nowe 20,5 6 927 302 4,35 232 3,35 534

Zawistowski Janusz Średnica Pawłowięta 26,8 6 920 312 4,51 235 3,39 547

Łempicki Romuald Łempice 21,4 6 919 301 4,34 232 3,35 533

Janczewski Tadeusz Dąbrowa Łazy 38,7 6 917 282 4,07 230 3,32 512

Kruszewski Marek Truskolasy Niwisko 16,0 6 916 261 3,78 228 3,30 489

Łuniewski Janusz Kalinowo Czosnowo 28,4 6 913 304 4,40 225 3,25 529

Dąbrowski Grzegorz Krzeczkowo Nowe Bieńki 28,6 6 909 292 4,23 229 3,31 521

Bruszewski Paweł Bruszewo 46,6 6 909 295 4,26 236 3,42 531

Roszkowski Henryk Roszki Ziemaki 52,9 6 909 303 4,39 238 3,45 541

Łubnicki Wiesław Rebiszewo Studzianki 20,6 6 904 301 4,36 214 3,10 515

Piekutowski Marek Dąbrowa Dołęgi 26,3 6 899 280 4,06 230 3,34 510

Olszewski Wiesław Piętki Szeligi 22,6 6 892 298 4,32 227 3,30 525

Łopiński Kazimierz Łopienie Szelągi 27,0 6 881 304 4,41 248 3,60 552

Stypułkowski Waldemar Truskolasy Lachy 23,8 6 877 273 3,97 218 3,17 491

Choiński Józef Chojane Stankowięta 32,1 6 876 298 4,34 231 3,36 529

Niemira Andrzej Krzeczkowo Szepielak 25,3 6 875 302 4,39 231 3,36 533

Zarzecki Henryk Szymbory Włodki 30,1 6 875 302 4,39 226 3,29 528

Kulesza Leszek Wykno Stare 21,0 6 874 317 4,61 232 3,37 549

Wdzieńkoński Mirosław Dąbrowa Moczydły 15,4 6 872 299 4,35 233 3,39 532

Zaremba Marek Miodusy Wielkie 59,1 6 851 303 4,42 245 3,57 548

Dmochowski Józef Stokowo Szerszenie 44,3 6 845 300 4,39 236 3,45 536

Radziszewski Andrzej Skłody Przyrusy 46,5 6 830 300 4,40 225 3,30 525

Radziszewska Twarowska Katarzyna Stara Winna 54,0 6 827 283 4,15 225 3,29 508

Łapiński Piotr Dąbrowa Dzięciel 19,9 6 825 289 4,23 226 3,31 515

Dąbrowski Jacek Dąbrowa Dzięciel 24,4 6 823 290 4,25 226 3,31 516

Łopieński Piotr Łopienie Jeże 25,0 6 815 305 4,48 232 3,41 537

Dąbrowska Wiesława Dąbrowa Wilki 37,2 6 815 279 4,10 234 3,43 513

Gołaszewski Mariusz Chojane Stankowięta 35,1 6 813 277 4,07 226 3,31 503

Moczydłowski Grzegorz Perki Mazowsze 18,0 6 812 288 4,22 225 3,30 513

Mioduszewski Krzysztof Tybory Uszyńskie 33,6 6 809 287 4,21 224 3,29 511

Dąbrowski Andrzej Dąbrowa Wilki 36,7 6 804 291 4,28 238 3,49 529

Wyszyński Bernard Łempice 15,5 6 800 302 4,43 215 3,16 517

Dąbrowski Jarosław Brzóski Stare 26,3 6 800 307 4,52 224 3,29 531

Sasinowski Wojciech Kulesze Podawce 20,4 6 782 302 4,46 225 3,32 527

Pruszyńska Barbara Tłoczewo 20,5 6 782 271 4,00 220 3,24 491

Godlewski Mariusz Łuniewo Wielkie 69,6 6 776 284 4,19 234 3,46 518

Grodzki Jan Średnica Maćkowięta 19,8 6 773 277 4,09 236 3,49 513

Dołęgowski Zbigniew Dąbrowa Dołęgi 23,3 6 772 289 4,27 224 3,30 513

Wyszyński Roman Piętki Gręzki 33,7 6 765 284 4,20 227 3,36 511

Wyszyński Ryszard Pułazie Świerże 19,0 6 747 275 4,08 221 3,27 496

Dudziński Jerzy Wojny Szuby Włościańskie 18,0 6 739 272 4,04 222 3,29 494

Kulesza Wojciech Stare Wykno 18,0 6 735 294 4,36 223 3,31 517

Kruszewski Stanisław Truskolasy Olszyna 23,4 6 733 306 4,57 224 3,32 530

Gałecki Andrzej Skórzec 40,0 6 732 293 4,36 222 3,29 515

Mystkowski Janusz Mystki Rzym 12,4 6 732 287 4,26 237 3,52 524

Gosk Paweł Zaręby Skórki 38,4 6 716 281 4,18 216 3,21 497

Mystkowski Andrzej Pułazie Świerże 29,5 6 713 293 4,36 222 3,31 515

86

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Mocarski Wiesław Gołasze Mościckie 19,2 6 712 281 4,19 201 3,00 482

Mościcki Krzysztof Stare Truskolasy 24,5 6 711 291 4,34 217 3,24 508

Brzozowski Tadeusz Łopienie Szelągi 22,6 6 707 304 4,53 220 3,28 524

Jabłoński Roman Jabłonowo Kąty 31,5 6 707 276 4,12 213 3,17 489

Kietliński Stanisław Stare Wojtkowice 28,4 6 706 281 4,19 221 3,30 502

Wojno Tomasz Trojanówek 51,0 6 705 293 4,38 213 3,17 506

Wojno Andrzej Wojny Szuby Szlacheckie 31,5 6 705 292 4,36 211 3,14 503

Kruszewski Dariusz Idźki Młynowskie 22,3 6 703 279 4,16 219 3,27 498

Godlewski Jan Warele Filipowicze 27,1 6 703 262 3,91 219 3,27 481

Czarnowski Tomasz Czarnowo Biki

POW. ZAMBROWSKI

44,0 6 701 288 4,30 225 3,36 513

Rogowska Helena Jawory Klepacze 84,0 9 540 463 4,85 337 3,53 800

Grodzki Grzegorz Długobórz Drugi 55,2 9 497 401 4,22 328 3,45 729

Pruszkowski Marek Krajewo Stare 37,8 9 481 347 3,66 326 3,44 673

Kulesza Małgorzata i Wiesław Rębiszewo Zegadły 30,1 9 298 414 4,45 311 3,34 725

Kraska Łukasz Kalinowo 60,0 9 179 376 4,10 325 3,54 701

Piechociński Jarosław Podłatki Duże 49,7 9 169 376 4,10 319 3,48 695

Szeligowski Piotr Łubnice Krusze 38,4 9 123 412 4,52 296 3,24 708

Leśniewski Artur Cieciorki 46,6 9 028 376 4,16 316 3,50 692

Wiśniewski Janusz Kossaki Falki 42,9 8 884 372 4,18 295 3,32 667

Perkowski Jerzy Wdziękoń I 23,8 8 818 371 4,21 291 3,30 662

Gosk Leszek Głodowo Dąb 37,8 8 661 329 3,80 277 3,20 606

Zawistowski Krzysztof Łubnice Krusze 29,5 8 652 372 4,30 292 3,38 664

Kulesza Jacek Wdziękoń II 21,5 8 608 328 3,81 278 3,23 606

Saniewski Andrzej Cieciorki 45,5 8 504 336 3,95 287 3,37 623

Grzymała Adam Nowy Skarżyn 25,7 8 419 328 3,90 291 3,45 619

Dmochowski Ryszard Czartosy 17,5 8 384 376 4,48 273 3,25 649

Saniewski Krzysztof Czarnowo Dąb 34,0 8 382 331 3,95 283 3,37 614

Święcki Stanisław Gosie Duże 80,4 8 340 357 4,28 276 3,31 633

Truchel Zdzisław Ostróżne 34,3 8 310 332 4,00 275 3,31 607

Łuniewski Józef Szczodruchy 53,9 8 289 380 4,58 272 3,28 652

Nagórka Eugeniusz Srebrny Borek 56,8 8 237 372 4,51 286 3,47 658

Dąbrowski Andrzej Ożary Wielkie 63,0 8 227 346 4,21 274 3,33 620

Dąbrowski Andrzej Zambrów 24,4 8 172 359 4,39 266 3,25 625

Piłkowski Ireneusz Gardlin 106,8 8 145 354 4,35 276 3,39 630

Mystkowski Zenon Zaręby Grzymały 37,5 8 142 349 4,28 279 3,42 628

Jałbrzykowski Józef Gardlin 106,6 8 132 395 4,85 277 3,41 672

Kalinowski Roman Jawory Klepacze 34,2 8 122 332 4,08 261 3,21 593

Tyszka Marek Krajewo Korytki 54,1 8 082 342 4,23 280 3,46 622

Jarnutowski Janusz Gardlin 56,2 8 040 336 4,18 282 3,51 618

Ołdakowski Piotr Podłatki Duże 21,0 7 996 303 3,79 269 3,36 572

Milewski Stanisław Pęsy Lipno 64,5 7 931 313 3,94 269 3,39 582

Dmochowski Andrzej Szczodruchy 25,6 7 925 347 4,37 269 3,39 616

Leśniewski Roman Cieciorki 30,2 7 832 332 4,24 259 3,30 591

Gołaszewski Ryszard Podłatki Duże 55,4 7 818 318 4,06 258 3,30 576

Gwardiak Mirosław Żabikowo Rządowe 26,3 7 811 325 4,16 255 3,26 580

Ołdakowska Grażyna Podłatki Duże 28,0 7 748 318 4,10 260 3,36 578

Łuba Ryszard Kałęczyn Walochy 39,0 7 735 302 3,90 252 3,26 554

Sierzputowski Adam Gardlin 23,0 7 676 341 4,45 258 3,36 599

Klimaszewska Danuta Klimasze 59,6 7 618 325 4,27 256 3,36 581

Zaręba Piotr Zaręby Kramki 37,4 7 601 296 3,90 249 3,27 545

Truchel Janusz Ostróżne 36,4 7 586 306 4,04 250 3,30 556

Sienicki Wiesław Kalinowo 35,1 7 573 308 4,07 245 3,24 553

Kotowski Czesław Witold Pęsy Lipno 52,1 7 552 303 4,01 239 3,17 542

Kulesza Bogdan Czachy Kołaki 21,4 7 538 295 3,92 250 3,31 545

Łuniewski Grzegorz Szczodruchy 48,8 7 527 340 4,51 251 3,33 591

Dąbrowski Jan Ożarki Olszanka 47,3 7 517 311 4,14 242 3,22 553

Wyszyński Zygmunt Zaręby Grzymały 36,3 7 473 334 4,46 248 3,32 582

Łuniewski Henryk Szczodruchy 82,9 7 456 333 4,47 257 3,45 590

Żabiński Jarosław Czarnowo Dąb 29,5 7 443 307 4,12 249 3,35 556

Zawistowski Krzysztof Sanie Dąb 27,1 7 429 322 4,33 253 3,40 575

Wiśniewski Ludwik Wiśniewo 12,2 7 416 329 4,43 266 3,58 595

Wdziękoński Grzegorz Zaręby Kramki 43,8 7 396 296 4,00 233 3,15 529

Jabłońska Krystyna Zakrzewo Nowe 32,5 7 394 307 4,16 246 3,33 553

Kołakowski Tomasz Głodowo Dąb 50,4 7 326 304 4,15 248 3,39 552

Gromek Piotr Łętownica 20,6 7 294 328 4,50 247 3,39 575

87

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Pisiński Zbigniew Pęchratka Polska 35,6 7 259 300 4,13 240 3,30 540

Ołdakowski Janusz Łubnice Krusze 25,9 7 207 283 3,92 233 3,23 516

Milewski Andrzej Sanie Dąb 53,2 7 188 311 4,32 258 3,59 569

Jarząbek Marcin Srebrna 32,6 7 168 296 4,14 242 3,37 538

Daniłowski Wiesław Pęchratka Polska 26,3 7 155 300 4,19 232 3,24 532

Kurpiewski Adam Wyszomierz Wielki 47,2 7 134 297 4,16 230 3,22 527

Cimoch Dariusz Łętownica 25,9 7 119 283 3,98 236 3,31 519

Gawkowski Grzegorz Wdziękoń II 33,0 7 119 316 4,44 245 3,44 561

Pęski Franciszek Pęsy Lipno 64,0 7 106 294 4,13 240 3,38 534

Leśniewski Krzysztof Konopki Jałbrzyków Stok 89,6 7 106 289 4,07 247 3,48 536

Klimaszewski Marek Gosie Duże 31,0 7 088 307 4,33 232 3,27 539

Gromek Krzysztof Zbrzeźnica 20,6 7 084 298 4,20 226 3,19 524

Uszyński Jan Grzymały 50,6 7 050 299 4,24 240 3,40 539

Milewski Lucjan Głodowo Dąb 30,6 7 017 291 4,15 225 3,20 516

Nowowiejski Paweł Pęsy Lipno 50,5 7 010 296 4,22 232 3,31 528

Strzeszewski Andrzej Szczodruchy 24,0 7 006 289 4,12 232 3,31 521

Gosk Tadeusz Ćwikły Krajewo 19,0 6 999 307 4,38 240 3,43 547

Zięba Bogdan Modzele Górki 13,6 6 923 294 4,25 222 3,21 516

Sierzputowski Marek Zaręby Kramki 29,2 6 917 289 4,18 232 3,36 521

Kotowski Zbigniew Gosie Duże 34,8 6 902 326 4,73 228 3,30 554

Kołakowski Michał Krusze Łubnice 98,1 6 888 295 4,28 237 3,44 532

Jankowski Ireneusz Jawory Klepacze 20,4 6 885 298 4,33 227 3,29 525

Zaleska Daniela Koziki Jałbrzyków Stok 24,9 6 862 315 4,59 228 3,32 543

Tyborowski Dariusz Gunie Ostrów 25,8 6 857 295 4,30 236 3,44 531

Milewski Janusz Podłatki Małe 20,6 6 854 298 4,34 223 3,25 521

Mioduszewski Sławomir Chorzele 52,2 6 824 327 4,79 224 3,28 551

Konopka Leszek Konopki Jałbrzyków Stok 16,0 6 804 275 4,04 217 3,19 492

Ptaszyński Marian Ożary Wielkie 37,3 6 794 280 4,12 216 3,18 496

Kaliszewski Stanisław Pęchratka Polska 58,5 6 783 292 4,30 223 3,29 515

Konarzewski Mariusz Ćwikły Rupie 22,6 6 770 294 4,34 236 3,49 530

Pęski Krzysztof Podłatki Małe 22,4 6 764 287 4,24 221 3,26 508

Walerzak Mariusz Srebrny Borek 27,5 6 754 301 4,45 224 3,32 525

Kossakowski Marek Kossaki Nadbielne 49,4 6 734 290 4,31 218 3,23 508

Zambrzycki Andrzej Zambrzyce Kapusty 20,9 6 714 296 4,40 210 3,13 506

Kowalewski Czesław Ostrożne 34,5 6 707 284 4,24 219 3,26 503

Kossakowski Waldemar Podłatki Duże 13,6 6 703 286 4,26 237 3,54 523

POW. EŁCKI

Pietruszyński Adam* Straduny 399,3 10 058 356 3,54 343 3,41 699

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

* - obora leżąca w administracyjnych granicach woj. warmińsko-mazurskiego oceniana przez Oddział w Białymstoku zs. w Jeżewie Starym

88

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Zestawienie krów o najwyższej wydajności mlecznej w województwie podlaskim

wg ras

Tabela Nr 2.4

Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czarno-biała

Wnorowski Mieczysław Garbowo Nowe PL-005102920188 PL-005062430277 MODEL 3 305 16 315 599 3,67 493 3,02 1092

HZZ Knyszyn Sp. z o. o. Knyszyn Zamek PL-005090907338 PL-005053310373 ZONK 3 305 15 616 485 3,11 504 3,23 989

Krupiński Stanisław Pruska Wielka CZ-109541953 CZ-015905021 HOLE 3 305 15 463 448 2,90 486 3,14 934

Pietruszyński Adam* Straduny PL-005100768553 PL-000609555448 MARGRIET 4 305 15 100 339 2,25 458 3,03 797

HZZ Knyszyn Sp. z o. o. Knyszyn Zamek PL-005101480454 PL-005030909736 MARTYN 4 305 15 054 477 3,17 514 3,42 991

Piechociński Jarosław Podłatki Duże PL-005101485237 PL-005053304662 MUŚLIN 3 305 14 970 579 3,86 457 3,05 1036

Pietruszyński Adam* Straduny DE-1601993603 DE-0768163276 EL TORO 3 305 14 825 430 2,90 470 3,17 900

Milewski Tadeusz Jakać Borki NL-328774050 PL-000609125441 LORD LILY 5 305 14 712 552 3,75 487 3,31 1039

Milewski Tadeusz Jakać Borki PL-005101907005 PL-000609487643 MTOTO 3 305 14 671 504 3,44 436 2,97 940

Krasowski Marek Janów PL-005101135897 DE-10830837 ALVES 3 305 14 603 533 3,65 485 3,32 1018

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czerwono-biała

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy PL-005104990936 PL-005047827511 MILEK 3 305 13 332 365 2,74 435 3,26 800

Olszewski Tadeusz Glinki PL-005105444681 PL-000609092498 ADAM-RED 2 305 12 784 521 4,07 428 3,35 949

Milewski Tadeusz Jakać Borki DE-0768863253 DE-0580082612 GONDERO 2 305 12 607 423 3,36 432 3,43 855

Pietruszyński Adam* Straduny DE-0662430621 DE-0660516378 FLASH 3 305 12 330 372 3,02 387 3,14 759

Milewski Tadeusz Jakać Borki PL-005083003474 PL-000609088794 CARGON 4 305 12 329 419 3,40 408 3,31 827

Jakubiak Marian Kupiski Nowe DE-0662704924 PL-000609088394 RENO 2 305 12 192 325 2,67 393 3,22 718

Kraszewski Grzegorz Łuniewo Małe PL-005073103986 PL-000609082790 ACHIEVER 3 305 11 854 428 3,61 378 3,19 806

Milewski Tadeusz Jakać Borki DE-0580255775 NL-348709863 ESTRELLA 2 305 11 744 522 4,45 427 3,63 949

Pietruszyński Adam* Straduny DE-0662430623 DE-0660516378 FLASH 3 305 11 675 340 2,91 356 3,05 696

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy PL-005173243810 FR-5614512976 VICTOR 2 305 11 637 326 2,80 358 3,07 684

RASA POLSKA CZERWONA

Anchim Natalia Suszcza PL-005016873365 8 305 6 671 265 3,98 206 3,09 471

Zdrodowski Janusz Brzozowo Chabdy PL-005106908243 2 286 6 593 304 4,62 228 3,46 532

Tatarczuk Zbigniew Boćki PL-005017002283 6 305 6 544 324 4,95 235 3,59 559

Popławski Tadeusz Pietraszki PL-005114417188 PL-005050279925 UNIK 2 305 6 405 260 4,07 223 3,48 483

Jelski Tadeusz Kumiałka PL-005161370948 1 291 6 308 250 3,96 217 3,44 467

Jelski Tadeusz Kumiałka PL-005028338593 5 302 6 242 260 4,17 225 3,60 485

Jelski Tadeusz Kumiałka PL-005028338531 8 287 6 029 231 3,83 205 3,40 436

Tatarczuk Zbigniew Boćki PL-005017002320 6 305 5 832 272 4,66 211 3,62 483

Sasinowski Andrzej Nowe Rzepki PL-005120251714 3 305 5 754 274 4,77 185 3,22 459

Dunaj Jarosław Zawyki PL-005101945786 3 305 5 391 184 3,42 175 3,24 359

RASA SIMENTALSKA

Hajkowski Bogdan Grodziszczany CZ-162039971 DE-0932739095 WATERBERG 1 305 10 513 356 3,38 339 3,22 695

Hajkowski Bogdan Grodziszczany CZ-162052971 DE-0931065699 ALTAI 1 305 10 465 350 3,35 348 3,33 698

Jermacz Paweł Czerwone CZ-39699952 CZ-012451683 MORELO 4 305 10 117 294 2,91 302 2,98 596

Sokołowski Zdzisław Chojane Pawłowięta SK-800487570 DE-0932878499 HULOCK 1 305 9 522 348 3,66 329 3,45 677

89


Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

Olszak Wojciech Czerwone CZ-137106952 CZ-020997683 RADI 3 305 9 467 416 4,39 336 3,55 752

Pietruszyński Adam Lachowo CZ-139567952 CZ-020997683 RADI 3 305 9 213 391 4,24 326 3,54 717

Pietruszyński Adam Lachowo CZ-113799952 CZ-023411683 MRAK 5 2 305 9 176 394 4,29 326 3,55 720

Batalion Bogdan Czaplice AT-070769809 DE-0931098195 MARTL 2 305 8 800 317 3,60 290 3,29 607

Konopka Janusz Elżbiecin CZ-205970961 CZ-020997683 RADI 3 305 8 788 312 3,55 261 2,97 573

Zimiński Marian Henryk Barszcze AT-449722709 AT-784503334 HARUM 2 275 8 764 311 3,55 257 2,93 568

RASA JERSEY

Gosk Janusz Chomentowo PL-005107159347 PL-005043337823 MINARET 2 305 9 339 387 4,14 322 3,45 709

Hajkowski Bogdan Grodziszczany DK-04107701324 PL-000609008728 JAS HOT 6 290 6 772 354 5,23 272 4,02 626

Peczulis Piotr Oszkinie PL-005138707876 DK-301607 JAS ARTIST 1 305 6 371 326 5,11 243 3,81 569

Suszko Anatol Grabówka PL-005131267162 PL-000609008328 TROPHY 2 277 5 779 280 4,84 228 3,94 508

Szmurło Sławomir Szmurły PL-005101680014 PL-000607008926 SMREK 3 305 5 757 321 5,57 214 3,72 535

Bogusz Mieczysław Krasowo Wielkie PL-005122009474 PL-005061844402 TOPIK 2 305 5 698 298 5,23 238 4,18 536

Święcki Paweł Dąbrowa Moczydły PL-005157676177 PL-005043337823 MINARET 1 305 5 675 235 4,14 189 3,34 424

Dąbrowski Ryszard Dąbrowa Moczydły PL-005152382684 PL-005043337823 MINARET 1 305 5 401 250 4,63 170 3,15 420

Jodzis Mirosław Białowierśnie PL-005105611618 PL-005042818927 TOPAZ 2 305 5 307 295 5,55 208 3,92 503

Jodzis Mirosław Białowierśnie PL-005157393562 PL-005043337823 MINARET 1 305 4 747 266 5,60 156 3,29 422

RASA BIAŁOGRZBIETA

Karny Paweł Suchowola PL-005032556891 4 305 7 459 302 4,05 225 3,02 527

Rybałt Henryk Dubaśno PL-005101258985 5 305 6 695 241 3,60 219 3,27 460

Falkowski Stanisław Filipy PL-005100404741 5 305 6 536 239 3,66 205 3,14 444

Topczewski Andrzej Trzeszczkowo PL-005017014323 7 305 6 483 193 2,98 191 2,95 384

Niemyński Edward Puchały Nowe PL-005083072791 4 305 6 464 273 4,23 197 3,05 470

Topczewski Andrzej Trzeszczkowo PL-005114891018 2 305 5 788 249 4,29 190 3,29 439

Topczewski Andrzej Trzeszczkowo PL-005179789480 PL-005030150732 LASKAR 1 305 5 749 185 3,21 164 2,86 349

Topczewski Andrzej Trzeszczkowo PL-005114890974 2 305 5 647 209 3,70 170 3,01 379

Rybałt Henryk Dubaśno PL-005115268697 3 305 5 564 298 5,35 200 3,59 498

Falkowski Stanisław Filipy PL-005101670657 4 305 5 546 209 3,76 209 3,77 418

RASA MONTBELIARDE

Kowalczuk Piotr Kobusy SK-800266797 CZ-028867586 AIMANT 2 305 9 156 466 5,09 305 3,33 771

Parfieńczyk Zdzisław Dulkowszczyzna FR-3912920793 FR-3912920598 ULTRASON 2 305 8 113 282 3,47 252 3,11 534

Jarmocik Mirosław Waniewo CZ-171922952 CZ-178131061 EDHAR 1 305 8 062 250 3,10 268 3,32 518

Krupiński Stanisław Pruska Wielka FR-3919242401 FR-3997030043 NENNI JB 2 305 7 965 290 3,64 322 4,04 612

Wojno Marek Stare Bajki PL-005158828988 FR-7196056005 MASOLINO 1 305 7 873 287 3,64 235 2,98 522

Kowalczuk Piotr Kobusy SK-800266787 CZ-028867586 AIMANT 2 305 7 665 385 5,02 233 3,03 618

Pietraszko Sławomir Pietraszki FR-3926511126 FR-3913510645 UTACH JB 2 305 7 654 295 3,86 278 3,63 573

Jarmocik Mirosław Waniewo CZ-171904952 FR-7194063212 JAL 1 305 7 493 301 4,02 238 3,17 539

Parfieńczyk Zdzisław Dulkowszczyzna FR-3919502652 FR-2598006599 ORAN 2 305 7 394 238 3,21 230 3,11 468

Jarmocik Mirosław Waniewo CZ-301274961 CZ-105967681 VOJTECH 1 305 7 179 254 3,54 245 3,41 499

90


Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

RASA BROWN SWISS

Klepacki Mieczysław Putkowice Nagórne AT-997408672 AT-941315447 PRIMUS 2 305 9 537 370 3,88 299 3,14 669

Dąbrowski Bogusław Rosochate Kościelne FR-2134768215 FR-1294130752 JANVIER 4 305 9 131 351 3,85 303 3,32 654

Zalewski Zbigniew Maciej Perlejewo AT-081750614 AT-575669966 PUCK 2 301 8 698 323 3,71 275 3,16 598

Klepacki Mieczysław Putkowice Nagórne AT-101167609 AT-966783547 PRISON 2 305 8 375 326 3,89 279 3,34 605

Perkowski Józef Warele Stare AT-029472409 AT-785750147 SWEATHART 2 305 8 044 287 3,57 272 3,38 559

Dąbrowski Bogusław Rosochate Kościelne PL-005124084523 US-193371 DYNASTY 2 305 7 862 340 4,32 262 3,33 602

Dąbrowski Bogusław Rosochate Kościelne PL-005124084547 US-193371 DYNASTY 2 305 7 853 271 3,45 269 3,43 540

Dąbrowski Bogusław Rosochate Kościelne FR-2136048688 FR-1294130752 JANVIER 5 305 7 761 344 4,44 269 3,46 613

Arkiszewski Jarosław Sulimy AT-029104709 AT-979539311 TEDDY 2 305 7 497 359 4,78 272 3,63 631

Dąbrowski Bogusław Rosochate Kościelne PL-005124084653 FR-1098001583 ORTEGA 3 305 7 297 307 4,21 265 3,64 572

RASA POLSKA CZARNO-BIAŁA

Detkiewicz Marcin Wizna PL-005028873902 8 305 8 864 327 3,69 278 3,13 605

Chrostowski Wojciech Truszki Zalesie PL-005019053665 5 305 8 055 328 4,08 255 3,16 583

Filipkowski Henryk Żebry PL-005030905547 6 305 7 703 269 3,49 222 2,88 491

Jadczak Marek Michałowo Wielkie PL-005059026360 6 305 7 678 265 3,45 231 3,00 496

Tworkowski Wojciech Brzóski Stare PL-005111474870 PL-005020207974 EDER HARRY 2 305 7 325 347 4,74 247 3,37 594

Wydro Danuta Kielczany PL-005029194013 5 305 7 204 304 4,22 246 3,41 550

Detkiewicz Marcin Wizna PL-005031739523 4 305 7 133 343 4,80 225 3,16 568

Detkiewicz Marcin Wizna PL-005075150933 5 305 7 069 234 3,30 221 3,12 455

Borzymowski Henryk Truszki Zalesie PL-005007644752 4 305 6 982 239 3,42 192 2,75 431

Filipkowski Mariusz Gromadzyn Wykno PL-005035861190 5 305 6 941 292 4,20 219 3,15 511

RASA POLSKA CZERWONO-BIAŁA

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy PL-005097496019 PL-000609077292 CLIFFORD 3 305 10 884 416 3,83 388 3,56 804

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy PL-005080221703 3 305 9 813 435 4,44 353 3,59 788

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy PL-005056255626 PL-000609077292 CLIFFORD 4 305 9 638 346 3,59 335 3,48 681

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy PL-005073109322 3 305 9 232 353 3,83 291 3,15 644

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy PL-005007992310 PL-000609013793 CORUS 7 305 9 149 382 4,18 321 3,51 703

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy PL-005073109384 2 305 9 132 306 3,35 329 3,61 635

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy PL-005073109308 3 305 9 038 411 4,55 336 3,72 747

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy PL-005104990882 PL-005047827993 MAKLER 3 305 8 802 391 4,45 338 3,84 729

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy PL-005156706776 PL-005047827764 GIGANT 1 305 8 732 355 4,06 308 3,53 663

Kraszewski Tomasz Dąbrowa Łazy PL-005081370776 PL-005050280006 MORES 4 305 8 693 288 3,31 304 3,50 592

91

* - obora leżąca w administracyjnych granicach woj. warmińsko-mazurskiego oceniana przez Oddział w Białymstoku z siedzibą w Jeżewie Starym


WYSTAWY ORGANIZOWANE W WOJ. PODLASKIM W 2010 R.

WYKAZ NAGRODZONYCH ZWIERZĄT

kategoria wystawowa

VI Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego,

XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

26 - 27 czerwca 2010 r.

nazwa

prezentowanej

sztuki

numer

identyfikacyjny

wystawca

SUPERCZEMPION

jałowice Rogala 16 PL00521592565-0 Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach

krowy Marka 9 PL00513175458-7 Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach

jałowice 10-11 m-cy PHF-HO Goldisa

CZEMPIONY

PL00520486559-2 Jarosław Krasuski, Wólka Konopna

jałowice 12-13 m-cy PHF-HO Froukje 18 PL00520781274-6 Jan Zawadzki, Ciemnoszyje (O/Białystok)

jałowice 14-15 m-cy PHF-HO Deborah PL00520781267-8 Jan Zawadzki, Ciemnoszyje (O/Białystok)

jałowice 16-18 m-cy PHF-HO Veela 106 PL00521766914-9 Janusz Żochowski, Kamińskie Wiktory (O/Białystok)

jałowice 19-21 m-cy PHF-HO Diomena 14 PL00520757293-0 Stadnina Koni w Dobrzyniewie

jałowice 22-24 m-cy PHF-HO, RW Rogala 16 PL00521592565-0 Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach

krowy I laktacja PHF-HO Veela 80 PL00514456300-8 Janusz Żochowski, Kamińskie Wiktory (O/Białystok)

krowy II laktacja PHF-HO Jamajka 22 PL00503653398-0 Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dębołęce

krowy III laktacja i dalsze PHF-HO Marka 9 PL00513175458-7 Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach

krowy PHF-RW Rolanda PL00514654247-6 Ośrodek Hodowli Zarodowej w Głogówku

krowy rasy polskiej czerwonej Bika PL00512357437-7 Jan Solarczyk, Wróblówka

krowy rasy jersej Jeżyna 44 PL00508112482-9 Stadnina Koni w Michałowie

krowy rasy simentalskiej Sama PL00514176257-2 Agromarina Kulczyn

WICECZEMPIONY

jałowice 10-11 m-cy PHF-HO Nemo 1 PL00519256519-1 Elżbieta Świeżak, Poszewka

jałowice 12-13 m-cy PHF-HO Nakata 1 PL00519480768-8 Wojciech Kostro, Kostry Noski (O/Białystok)

jałowice 14-15 m-cy PHF-HO Soraja PL00518298918-1 Adam Pietruszyński, Straduny (O/Białystok)

jałowice 16-18 m-cy PHF-HO Zela 1 PL00521996812-7 Stanisław Krupiński, Pruska Wielka (O/Białystok)

jałowice 19-21 m-cy PHF-HO Fridche PL00520982393-1 Adam Pietruszyński, Straduny (O/Białystok)

jałowice 22-24 m-cy PHF-HO, RW Diana PL00518243554-1 Sławomira Zalewska, Sikora (O/Białystok)

krowy I laktacja PHF-HO Sanda 2 PL00514271154-8 Stadnina Koni w Dobrzyniewie

krowy II laktacja PHF-HO Pina PL00513745411-5 Antoni Piechociński, Stare Bożejewo (O/Białystok)

krowy III laktacja i dalsze PHF-HO Roma PL00511612605-7 Adam Pietruszyński, Straduny (O/Białystok)

krowy PHF-RW Ida PL00512950486-6 Sławomira Zalewska, Sikora (O/Białystok)

krowy rasy polskiej czerwonej Beza PL00507284553-5 Jan Solarczyk, Wróblówka

krowy rasy jersej Hortensja 10 PL00508112451-5 Stadnina Koni w Michałowie

krowy rasy simentalskiej Łuna PL00509614197-2 Jerzy Stączek Jaćmierz

92


Wydajności uzyskane w stadach ocenianych w woj. łódzkim w 2010 r.

wg powiatów

Lp.

mleko tłuszcz

białko

tł+bi

kg kg % kg % kg

1 BEŁCHATOWSKI 19 562,0 6 966 302 4,33 238 3,41 540

2 BRZEZIŃSKI 6 108,6 5 851 254 4,34 190 3,25 444

3 KUTNOWSKI 141 3 635,4 7 006 301 4,30 235 3,36 536

4 ŁASKI 74 1 820,5 6 648 287 4,32 223 3,36 510

5 ŁĘCZYCKI 120 2 371,5 6 142 265 4,31 202 3,28 467

6 ŁOWICKI 260 6 260,5 6 813 295 4,33 227 3,33 522

7 ŁÓDZKI WSCHODNI 24 381,1 5 791 255 4,41 191 3,30 446

8 OPOCZYŃSKI 18 504,2 6 628 298 4,49 224 3,38 522

9 PABIANICKI 41 1 112,7 6 638 280 4,21 222 3,34 502

10 PAJĘCZAŃSKI 2 28,5 6 802 293 4,31 225 3,31 518

11 PIOTRKOWSKI 65 1 312,6 6 522 281 4,31 218 3,34 499

12 PODDĘBICKI 99 1 991,2 6 317 266 4,21 209 3,30 475

13 RADOMSZCZAŃSKI 19 566,8 7 527 312 4,14 255 3,39 567

14 RAWSKI 4 271,0 6 762 273 4,04 228 3,37 501

15 SIERADZKI 146 4 448,8 7 812 327 4,18 261 3,34 588

16 SKIERNIEWICKI 40 804,0 6 565 292 4,44 221 3,37 513

17 TOMASZOWSKI 101 2 333,8 6 910 291 4,21 229 3,32 520

18 WIELUŃSKI 9 285,5 7 453 310 4,16 253 3,40 563

19 WIERUSZOWSKI 17 413,3 5 933 248 4,18 205 3,46 453

20 ZDUŃSKOWOLSKI 31 603,0 6 824 289 4,24 227 3,33 516

21 ZGIERSKI 78 1 868,3 6 644 284 4,27 221 3,32 505

22 M. ŁÓDŹ 1 14,1 5 591 263 4,70 178 3,19 441

23 M. PIOTRKÓW TRYB. 2 54,0 7 100 310 4,37 253 3,56 563

1 317 31 751,4 6 848 292 4,27 229 3,34 521

Wydajności uzyskane w stadach ocenianych w woj. świętokrzyskim w 2010 r.

wg powiatów

Powiat

Przeciętnie w woj.:

Lp. Powiat

mleko tłuszcz

białko

tł+bi

kg kg % kg % kg

1 BUSKI 21 377,1 5 384 228 4,23 178 3,31 406

2 JĘDRZEJOWSKI 52 848,3 7 083 307 4,33 238 3,36 545

3 KAZIMIERSKI 18 292,3 6 785 295 4,35 231 3,40 526

4 KIELECKI 50 770,8 5 750 248 4,32 191 3,32 439

5 KONECKI 21 416,1 7 041 295 4,19 241 3,42 536

6 OPATOWSKI 99 1 430,0 6 698 282 4,21 221 3,30 503

7 OSTROWIECKI 17 412,2 6 931 293 4,23 229 3,30 522

8 PIŃCZOWSKI 11 291,5 6 588 324 4,92 239 3,62 563

9 SANDOMIERSKI 8 102,3 5 951 244 4,10 190 3,19 434

10 SKARŻYŃSKI 1 32,4 6 327 284 4,49 204 3,23 488

11 STARACHOWICKI 1 11,6 5 457 225 4,13 178 3,27 403

12 STASZOWSKI 4 108,1 6 216 266 4,28 221 3,55 487

13 WŁOSZCZOWSKI 32 606,1 6 266 305 4,86 207 3,31 512

Przeciętnie w woj.:

Liczba stad

ocenianych

Liczba stad

ocenianych

Przeciętna

liczba krów

Przeciętna

liczba krów

Przeciętna wydajność

Przeciętna wydajność

Tabela Nr 2.1

Tabela Nr 2.1a

335 5 698,8 6 508 284 4,36 218 3,35 502

97


Ranking najlepszych hodowców w woj. łódzkim (wg wydajności kg mleka)

wg ras (do 20 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów

w rasie

mleko

kg

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

Biernacki Paweł Brzoza 15,6 15,6 10 454 523 5,00 346 3,31 869

Sowiński Henryk Gajówka Wieś 17,0 49,0 10 091 416 4,12 360 3,57 776

Węglewski Marek Krokocice 18,9 18,9 9 699 422 4,35 328 3,38 750

GR Czestkowski Sławomir Górka Pabianicka 12,2 12,2 9 440 411 4,35 324 3,43 735

Prusinowski Zdzisław Anielin 17,7 18,1 9 319 362 3,88 309 3,31 671

Wrona Tomasz Jackowice 13,8 14,7 9 273 343 3,70 309 3,33 652

Czarnek Tomasz Goszczanów 17,0 18,0 9 220 400 4,34 319 3,46 719

Wochna Beata Kolonia Łaznów 9,6 9,6 9 198 385 4,19 308 3,35 693

Kubiak Roman Prusinowice Parcela 16,7 17,7 9 021 377 4,18 309 3,43 686

GRH Cyganiak Krzysztof i Wioletta Emilianów 18,4 19,4 8 925 386 4,32 292 3,27 678

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

GR Kurp Jadwiga Ciołki 4,9 47,9 8 632 316 3,66 281 3,25 597

GR Niewiadów Jabłoński Włodzimierz Konstancin 6,5 395,3 8 389 343 4,09 286 3,41 629

GR Kaczmarek Bogumiła Kazimierek 5,9 54,8 8 248 328 3,98 267 3,24 595

Pawlak Izydor Żytowice 5,4 61,5 7 480 273 3,65 253 3,38 526

Zygmuntowicz Marcin Mięsośnia 5,1 13,9 6 785 295 4,34 217 3,20 512

Kaźmierczak Tadeusz Osiny 19,6 34,1 6 624 242 3,66 229 3,46 471

Tomczak Włodzimierz Nieborów 7,7 25,5 6 516 301 4,62 211 3,24 512

Kubacki Tadeusz Smotryszów 13,8 22,6 5 625 275 4,89 192 3,42 467

Placek Dariusz Kalenice 4,9 30,3 5 463 214 3,91 164 3,00 378

RASA POLSKA CZERWONA

Ślęzak Wojciech Woźniki 4,9 18,5 3 441 142 4,12 119 3,45 261

RASA SIMENTALSKA

GR Kaczmarek Bogumiła Kazimierek 4,4 54,8 7 626 306 4,01 264 3,46 570

Materek Krzysztof Urzecze 9,6 20,9 7 255 327 4,50 246 3,39 573

GR Szołowski Wojciech Białaczów 13,3 181,5 6 887 305 4,43 245 3,55 550

Kruczyk Rafał Nowa Wojska 14,6 39,0 5 283 229 4,33 189 3,58 418

Wielemborek Karol Bąków Dolny 6,1

RASA JERSEY

10,8 4 706 194 4,13 156 3,32 350

Słodkowicz Wiktor i Teresa Piotrków Trybunalski 14,8 18,4 5 373 294 5,48 218 4,06 512

RASA MONTBELIARDE

Kostrzewski Mirosław Łaźniki 6,6 19,6 6 307 259 4,10 209 3,31 468

RASA POLSKA CZARNO-BIAŁA

Ślęzak Wojciech Woźniki 5,0 13,6 4 625 175 3,78 145 3,13 320

wg ras (20,1 - 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

Szczodrowski Paweł Strachanów 31,5 31,5 9 814 345 3,52 326 3,32 671

GR Pijanka Piotr Sowizdrzały 42,2 42,2 9 770 382 3,91 327 3,35 709

Grzegory Krzysztof Złaków Borowy 33,2 35,2 9 660 353 3,65 324 3,35 677

Charążka Ireneusz Wola Kałkowa 46,0 46,9 9 629 355 3,69 319 3,31 674

Staniaszek Stanisław Gosławice 38,1 39,1 9 596 325 3,39 319 3,32 644

Zalewski Jacek Chlewo 21,9 29,5 9 514 402 4,23 313 3,29 715

Dominiak Grzegorz Klonówek 26,8 26,9 9 446 385 4,08 321 3,40 706

GHBM Pietrucha Karol i Henryka Wierzbowa 33,2 34,2 9 371 419 4,47 335 3,57 754

GR Nowak Tomasz Wielgie 47,1 47,8 9 218 377 4,09 313 3,40 690

Żuchowski Paweł Rząśno 21,6 21,7 9 189 371 4,04 312 3,39 683

RASA SIMENTALSKA

Włodarczyk Danuta Garbów 24,2 25,4 6 252 277 4,43 221 3,53 498

wg ras (powyżej 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

OHZ Dębołęka Spółka z o.o. Dębołęka 308,0 309,9 10 983 432 3,93 355 3,23 787

OHZ Dębołęka Spółka z o.o. Dąbrówka 139,3 140,2 10 625 423 3,98 343 3,23 766

PRPH "ŁĘKPOL" Spółka z o.o. Łęki Kościelne 99,4 99,4 10 200 451 4,42 348 3,41 799

GRH Kubiak Jan Sulmów 156,5 156,8 10 119 424 4,19 352 3,48 776

GR Bartoszek Tomasz Strachanów 104,9 106,9 9 969 393 3,94 344 3,45 737

GR Dobrowolska Grażyna Leśmierz 256,1 256,1 9 697 362 3,74 326 3,36 688

GR Kocięba Tomasz Kolonia Łaznów 69,3 69,3 9 582 379 3,95 323 3,37 702

Wójcik Andrzej i Marek Łaznowska Wola 75,9 81,0 9 576 333 3,48 322 3,36 655

Glonek Stefan i Michał Michałów 71,6 72,5 9 368 343 3,66 305 3,26 648

Walaszczyk Krzysztof Porszewice 51,9 53,9 9 303 369 3,97 333 3,58 702

98

Przeciętna

liczba krów

Tabela Nr 2.2

Przeciętna wydajność od jednej krowy (w danej rasie)


Ranking najlepszych hodowców w woj. świętokrzyskim (wg wydajności kg mleka)

wg ras (do 20 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów

w rasie

mleko

kg

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Duda Agnieszka Drygulec 15,7 15,7 9 877 395 4,00 316 3,20 711

Sobczyński Jan Sadowie 17,4 17,4 8 984 389 4,33 293 3,26 682

Niewiadomski Zbigniew Wszechświęte 12,8 13,8 8 941 379 4,24 303 3,39 682

Ożygała Sławomir Modliborzyce 17,6 17,8 8 790 345 3,93 299 3,40 644

Pietrzyk Henryk Adamów 10,8 14,4 8 721 376 4,31 302 3,46 678

Wawrzyńczak Adam Wyspa 10,6 10,6 8 708 374 4,29 314 3,61 688

Waga Anna Modliborzyce 11,0 11,5 8 552 376 4,40 289 3,38 665

Misiurski Mirosław Modliborzyce 19,9 22,8 8 310 341 4,10 279 3,36 620

Bernat Stanisław Chrustowice 18,7 23,4 8 176 371 4,54 288 3,52 659

Krakowiak Adam Daromin 8,1 9,1 8 114 364 4,48 262 3,23 626

Masłowski Waldemar Kuchary 4,9 15,7 6 330 270 4,27 205 3,24 475

Wójcik Józef Piotrów Podłazy 9,6 34,2 6 322 253 4,00 202 3,20 455

Gaździk Maria Wola Łagowska 8,4 17,5 6 285 253 4,02 202 3,21 455

GR Kędzior Dariusz Deszno 9,5 23,9 6 112 279 4,56 207 3,38 486

Borowski Hubert Oblęgorek 15,8 15,8 5 868 270 4,60 202 3,45 472

Gierczyński Roch Wiesław Pomorzany 7,6 8,9 3 869 161 4,16 134 3,46 295

Szpiega Stanisław Brzeście 5,0 8,2 3 612 137 3,79 122 3,39 259

Jamrożek Wojciech Górno 4,8 6,8 6 235 253 4,06 212 3,40 465

GR Konieczny Tadeusz Wola Tesserowa 10,6 16,2 5 844 263 4,50 199 3,41 462

Skrzyniarz Grzegorz Leśna 4,8 11,4 4 811 198 4,12 164 3,41 362

Suska Piotr Boduszów 10,0 21,3 4 489 183 4,07 154 3,42 337

GD Chlebny Marek Bodzechów 5,4

RASA JERSEY

37,7 4 301 189 4,39 142 3,30 331

Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. Lubcza 11,8 197,5 8 616 495 5,74 333 3,87 828

Banaszek Mariusz Dziewięczyce 7,0 21,0 5 909 231 3,90 197 3,34 428

GR Brzeziński Paweł Sępichów 5,0 15,3 5 394 216 4,00 175 3,24 391

GR Kwiecień Grzegorz Diament 5,0 24,0 5 237 224 4,28 163 3,12 387

GR Ciszewski Jarosław Sępichów 6,0 20,5 4 620 186 4,03 156 3,37 342

Krupski Jerzy Sępichów 6,0 12,5 4 137 191 4,62 135 3,26 326

Gajek Wiesław i Krzysztof Błotnowola 6,2 12,2 4 116 168 4,08 136 3,30 304

RASA POLSKA CZERWONO-BIAŁA

GR Rogala Rafał Baranów 5,0 5,0 2 928 121 4,13 115 3,92 236

wg ras (20,1 - 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

Gruszka Rafał Jeżów 37,1 37,1 9 757 414 4,27 318 3,26 732

GR Kłos Witold Bejsce 25,3 25,3 8 918 398 4,47 318 3,56 716

GR Frańczak Witold Gojców 35,8 35,8 8 531 338 3,96 294 3,44 632

KR.H.I N.OG."POLAN" Krzczonów 46,1 49,3 8 528 390 4,57 288 3,38 678

GR Łowicki Krzysztof Brzeście 33,2 33,2 8 455 391 4,63 280 3,31 671

GR Kłonica Szymon Jeżów 37,2 38,6 8 024 339 4,22 266 3,31 605

Radosz Zbigniew Kobylany 23,8 24,8 7 934 362 4,56 265 3,34 627

Kania Małgorzata Małoszyce 29,8 30,9 7 880 296 3,76 260 3,30 556

Grudzień Artur Czerników Karski 20,2 21,2 7 729 379 4,90 251 3,25 630

GRFB Przemyski Dariusz Stara Słupia 21,3 22,9 7 729 322 4,17 252 3,26 574

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. Lubcza 28,6 197,5 9 995 398 3,98 333 3,33 731

RASA SIMENTALSKA

GR Lagierski Artur Słaboszowice 24,0 25,9 4 671 203 4,35 162 3,47 365

wg ras (powyżej 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. Lubcza 155,1 197,5 10 570 404 3,82 343 3,24 747

Matuszczyk Michał Modliszewice 98,3 101,4 9 439 357 3,78 333 3,53 690

GR Sałapa Robert Bidziny 72,6 72,8 8 717 323 3,71 292 3,35 615

Podgajny Alina Garbacz 62,0 64,3 8 167 350 4,28 275 3,37 625

GR Główka Marek Ciszyca Górna 120,7 120,7 7 142 309 4,33 249 3,48 558

Stadnina Koni Kurozwęki Sp. z o.o. Kurozwęki 81,0

RASA JERSEY

82,0 6 486 280 4,32 236 3,64 516

Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. Michałów 143,5 143,5 7 071 386 5,47 277 3,92 663

Przeciętna

liczba krów

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

RASA POLSKA CZERWONA

RASA SIMENTALSKA

RASA POLSKA CZARNO-BIAŁA

99

Tabela Nr 2.2a

Przeciętna wydajność od jednej krowy (w danej rasie)


Ranking najlepszych hodowców w woj. łódzkim (wg wydajności kg mleka)

wg powiatów

Tabela Nr 2.3

Właściciel Miejscowość

POW. BEŁCHATOWSKI

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

GR Różycki Jan Dzbanki 61,7 8 586 369 4,30 295 3,43 664

GR Sujka Halina Gręboszów 25,4 8 063 388 4,81 280 3,47 668

Biesaga Maciej i Barbara Bocianicha 22,5 8 062 349 4,33 267 3,31 616

Olszewska Mariola Gręboszów 36,4 8 019 308 3,84 273 3,40 581

Rusek Andrzej Huta 40,2 8 012 341 4,25 271 3,38 612

GR Bębnowski Zdzisław Dąbrowa 31,1 7 174 313 4,37 248 3,46 561

GR Bara Grzegorz Gręboszów 66,1 7 096 318 4,49 253 3,56 571

GR Pajor Lilla Laski

POW. KUTNOWSKI

30,0 6 870 317 4,61 235 3,42 552

PRPH "ŁĘKPOL" Sp. z o.o. Łęki Kościelne 99,4 10 200 451 4,42 348 3,41 799

Charążka Ireneusz Wola Kałkowa 46,9 9 574 355 3,71 318 3,32 673

Staniaszek Stanisław Gosławice 39,1 9 521 323 3,40 316 3,32 639

GR Tarka Andrzej Wola Kałkowa 38,6 8 998 345 3,83 308 3,42 653

Strzelecki Tadeusz Kaczkowizna 34,6 8 446 387 4,62 277 3,28 664

GR Włodarczyk Michał Chochołów 74,1 8 445 345 4,08 289 3,42 634

GR Kowalski Cezary Chochołów 121,5 8 407 389 4,63 291 3,46 680

GR Kaczmarek Bogumiła Kazimierek 54,8 8 381 348 4,15 277 3,31 625

Strzelecki Grzegorz Grzybów Hornowski 29,2 8 379 372 4,43 274 3,27 646

Gasik Włodzimierz Żeronice 35,3 8 365 335 4,01 276 3,30 611

GR Felińczak Bartosz Skórzewa 12,8 8 233 352 4,28 272 3,30 624

Wojciechowska Elżbieta Kajew 37,4 8 178 365 4,47 275 3,36 640

Gałusa Paweł Gosławice 106,6 8 146 290 3,56 283 3,47 573

Hodowla Roślin Strzelce Spółka z o.o. Strzelce 308,3 8 131 361 4,44 291 3,58 652

Flisiak Stanisław Stradzew 38,7 8 001 330 4,13 266 3,33 596

Jaros Piotr Orłów Kolonia 18,6 7 938 332 4,18 256 3,23 588

Jaskuła Janusz Kaczkowizna 31,6 7 929 364 4,59 274 3,46 638

GR Olesiński Wiktor Wola Chruścińska 16,1 7 774 332 4,27 256 3,29 588

Gładoch Jacek Kaczkowizna 32,7 7 650 340 4,44 239 3,12 579

Pieniążek Jan Błonie 48,2 7 644 322 4,21 255 3,33 577

Pszczółkowska Renata Dębowa Góra 13,9 7 631 339 4,45 253 3,32 592

Kikosicki Andrzej Baby 11,4 7 627 293 3,84 233 3,05 526

Dobieński Piotr Raj 14,9 7 625 343 4,50 240 3,15 583

Kaźmierczak Łukasz Skórzewa 19,7 7 512 313 4,16 243 3,24 556

Olczak Adam Wola Owsiana 25,2 7 430 347 4,67 253 3,40 600

Białas Tadeusz Kazimierek 21,2 7 407 363 4,90 252 3,40 615

Wronkowski Grzegorz Dąbrowice 14,0 7 366 322 4,37 239 3,25 561

Pleśnierowicz Dominik Karolew 23,8 7 358 361 4,91 250 3,40 611

Szadkowski Bogdan Baby Stare 10,6 7 356 338 4,59 237 3,22 575

Rzymski Sławomir Czesławów 17,4 7 326 282 3,85 248 3,39 530

Florczak Aleksander Żeronice 13,2 7 318 264 3,60 245 3,35 509

GR Wasilewski Robert Gosławice 73,1 7 244 293 4,04 246 3,40 539

Kaźmierczak Karol Luboradz 21,2 7 216 299 4,14 242 3,35 541

Stasiak Jacek Wola Kałkowa 22,4 7 209 311 4,31 237 3,29 548

Kozłowski Marek Gosławice 57,5 7 203 291 4,04 246 3,42 537

Jabłoński Sławomir Wola Kałkowa 29,4 7 176 296 4,13 234 3,26 530

Szczapa Andrzej Kaczkowizna 18,6 7 150 318 4,44 233 3,26 551

GRH Anglard Jakub Suchodębie Kolonia 20,0 7 105 291 4,09 239 3,36 530

Borkowski Andrzej Szubsk Towarzystwo 15,2 7 098 292 4,11 226 3,19 518

Wróbel Jan Garbów 28,8 7 095 302 4,26 241 3,39 543

Kaczor Henryka Stradzew Górki 21,4 7 070 308 4,35 226 3,20 534

Lewandowski Mirosław Żabików 19,6 7 004 306 4,37 219 3,13 525

Strzelecki Zygmunt Chochołów 16,9 6 965 308 4,42 228 3,27 536

Gawroński Sławomir Potok 12,4 6 950 314 4,51 225 3,23 539

Jagieło Zbigniew Dzwonków 31,5 6 901 352 5,10 241 3,49 593

GR Lewandowski Michał Morawce

POW. ŁASKI

30,5 6 849 289 4,22 229 3,35 518

GR Bośka Łukasz Julianów 32,8 8 848 367 4,15 300 3,39 667

GR Przybylski Stanisław Dębina 63,0 8 701 363 4,17 285 3,27 648

Maj Andrzej Wielka Wieś B 54,1 8 605 375 4,36 298 3,46 673

GR Gacki Mariusz Wola Kleszczowa 19,2 8 493 352 4,14 282 3,32 634

GR Rafałek Grzegorz Włodzimierz 27,3 7 937 330 4,16 263 3,31 593

100


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

GR Wróblewska Marzanna Wola Kleszczowa 73,1 7 913 323 4,08 269 3,40 592

GR Kopka Bożena Stare Kozuby 27,0 7 774 367 4,73 260 3,34 627

GR Gawlik Jacek Józefów 28,1 7 668 311 4,05 261 3,40 572

Szmuda Jan Wielka Wieś B 27,7 7 650 299 3,91 254 3,32 553

GR Bednarek Daniel Wilkowyja 48,4 7 612 332 4,36 247 3,25 579

GR Drzazga Jarosław Przymiłów 46,8 7 379 294 3,99 249 3,38 543

Musiałek Marian Wola Kleszczowa 50,9 7 153 320 4,47 239 3,34 559

GR Smarzych Piotr Górki Grabiańskie 20,4 7 136 323 4,53 243 3,41 566

Polak Barbara Kocina 51,4 7 101 282 3,97 241 3,40 523

GR Guziński Włodzimierz Wola Buczkowska 19,1 7 010 295 4,20 229 3,26 524

Szczepaniak Rafał Czestków B 17,0 6 952 288 4,14 229 3,29 517

Borowiecka Beata Wola Buczkowska 20,5 6 925 309 4,47 240 3,46 549

GR Tyran Jarosław Las Zawadzki

POW. ŁĘCZYCKI

18,3 6 867 324 4,72 237 3,45 561

GR Osowski Arkadiusz Gledzianówek 63,0 8 790 364 4,14 295 3,35 659

Sobiński Krzysztof Besiekiery 30,1 8 722 392 4,49 294 3,37 686

Nikodemski Paweł Kobyle 30,1 8 450 355 4,20 284 3,36 639

Stolarczyk Czesław Rybnik 27,8 8 247 385 4,67 280 3,39 665

Gomulak Gabriel Zawada 33,8 8 220 351 4,26 282 3,43 633

Bielecki Robert Nędzerzew 20,3 8 113 318 3,92 273 3,37 591

Bartnicki Jan Romartów 43,4 8 095 346 4,27 273 3,37 619

Rakowski Włodzimierz Gledzianów 9,6 7 917 358 4,53 254 3,21 612

GR Zduńczyk Stefan Sobótka Kolonia 42,3 7 637 321 4,20 272 3,56 593

Mikołajczyk Władysław Orenice 8,3 7 561 315 4,17 222 2,94 537

Danielewicz Waldemar Radzyń 13,0 7 287 323 4,44 247 3,39 570

Gogała Krzysztof Jarochów 14,2 7 219 313 4,34 236 3,27 549

Osowski Władysław Oraczew 19,2 7 184 345 4,80 237 3,30 582

Błocisz Leszek Konarzew 26,5 7 143 292 4,09 233 3,26 525

Romański Kazimierz Oraczew 8,1 7 065 303 4,28 225 3,18 528

Jędrzejczak Stanisław Łęka 22,7 6 900 290 4,20 224 3,24 514

Budzyński Andrzej Zawada 21,1 6 869 273 3,98 216 3,14 489

GR Andrzejczak Renata Błonie

POW. ŁOWICKI

17,0 6 865 291 4,24 228 3,32 519

Grzegory Krzysztof Złaków Borowy 35,2 9 742 357 3,66 327 3,36 684

Wrona Tomasz Jackowice 14,7 9 315 350 3,76 309 3,32 659

Żuchowski Paweł Rząśno 21,7 9 192 372 4,05 312 3,39 684

GR Marciniak Józef Łaźniki 57,3 9 187 386 4,20 318 3,46 704

Wojda Paweł Urzecze 34,2 9 136 368 4,03 308 3,37 676

Wysocki Piotr Boczki 43,7 9 011 345 3,83 300 3,33 645

Wielemborek Robert Bąków Dolny 19,5 8 863 411 4,64 299 3,37 710

GRH Cyganiak Krzysztof i Wioletta Emilianów 19,4 8 863 385 4,35 292 3,29 677

Politowicz Piotr Rząśno 21,0 8 832 304 3,44 303 3,43 607

GR Skoneczny Jacek Strzebieszew 43,6 8 589 368 4,29 298 3,47 666

GR Pietrzak Katarzyna Skaratki 38,0 8 425 385 4,56 283 3,36 668

Dałek Andrzej Bąków Dolny 15,5 8 420 378 4,49 282 3,35 660

Grzegory Grzegorz Złaków Borowy 20,2 8 403 325 3,87 280 3,33 605

Kubica Witold Złaków Borowy 19,5 8 232 358 4,35 282 3,42 640

GR Wojciechowski Sławomir Skaratki 41,7 8 207 316 3,85 280 3,41 596

Kunikowski Mariusz Wiskienica Górna 21,2 8 192 366 4,47 293 3,57 659

Stadnina Koni Walewice Spółka z o.o. Walewice 268,6 8 174 345 4,22 269 3,29 614

Gołębiewski Jan Mystkowice 28,9 8 059 328 4,07 265 3,29 593

GR Benedykczak Sylwester Bogumin 11,2 7 999 318 3,97 266 3,32 584

Miziołek Marian Bąków Dolny 40,8 7 995 307 3,84 267 3,34 574

Staniszewski Krzysztof Wyborów 12,4 7 986 395 4,94 265 3,32 660

Rubin Piotr Wola Gosławska 33,5 7 985 335 4,21 276 3,45 611

Kołucki Sławomir Pilaszków 19,8 7 977 253 3,17 268 3,36 521

Dubiel Waldemar Złaków Borowy 27,6 7 957 330 4,14 261 3,28 591

Perzyna Tadeusz Niedźwiada 24,7 7 950 346 4,35 262 3,30 608

Świdrowski Andrzej Łaźniki 26,4 7 946 310 3,90 254 3,20 564

Muras Marcin Złaków Borowy 15,0 7 930 311 3,92 271 3,42 582

GRH Szewczyk Witold Maurzyce 33,3 7 919 314 3,98 266 3,36 580

Skwarnecki Stanisław Zalesie 38,1 7 906 318 4,02 268 3,39 586

Muras Paweł Złaków Borowy 27,9 7 881 344 4,37 268 3,40 612

Dałek Sławomir Bąków Dolny 18,7 7 848 358 4,57 265 3,38 623

Pawłowski Rafał Pilaszków 30,4 7 845 314 4,01 271 3,46 585

Woliński Tadeusz Różyce 11,5 7 798 372 4,77 242 3,10 614

101


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Jurga Dariusz Skaratki 26,4 7 778 340 4,37 250 3,21 590

Jarosz Agnieszka Łaźniki 49,8 7 761 322 4,15 268 3,45 590

GR Siekiera Anna Pilaszków 32,0 7 746 314 4,05 262 3,38 576

Panek Mieczysław Pilaszków 25,6 7 727 323 4,18 250 3,23 573

GR Wiechno Marcin Bogoria Górna 62,8 7 701 314 4,08 270 3,50 584

GRH Imiołek Sylwester Krępa 191,9 7 669 353 4,60 261 3,40 614

Wojtysiak Krzysztof Łaźniki 34,7 7 666 316 4,12 251 3,28 567

Pełka Jerzy Niedźwiada 23,0 7 661 335 4,38 258 3,37 593

Włodarczyk Bogdan Emilianów 35,3 7 658 312 4,08 257 3,36 569

Muras Cezary Przemysłów 23,5 7 645 325 4,25 249 3,25 574

Gołębiewski Sławomir Wiskienica Górna 17,8 7 637 357 4,67 253 3,31 610

Workowski Dominik Złaków Borowy 55,3 7 631 334 4,37 260 3,40 594

Dobrzyński Dawid Bocheń 23,2 7 594 333 4,39 260 3,42 593

GR Milewska Beata Łaźniki 32,9 7 578 295 3,90 253 3,34 548

Pędziejewski Ireneusz Wiskienica Dolna 47,8 7 549 373 4,94 254 3,36 627

Doroba Ireneusz Dąbkowice Dolne 21,7 7 531 350 4,64 235 3,12 585

Workowski Przemysław Łaźniki 12,4 7 519 331 4,40 249 3,31 580

Jaraźny Andrzej Niedzieliska 40,0 7 505 322 4,30 245 3,27 567

Racewicz Krzysztof Przezwiska 30,1 7 504 312 4,16 245 3,26 557

Trzaskowska Danuta Stępów 31,2 7 500 319 4,25 248 3,31 567

Zawiślak Mirosław Bąków Dolny 11,3 7 477 343 4,58 256 3,42 599

Szwajewski Grzegorz Bąków Górny 23,4 7 463 319 4,27 248 3,32 567

Rosłonek Andrzej Złaków Kościelny 22,5 7 453 319 4,28 244 3,27 563

Staszewski Janusz Trzaskowice 32,0 7 450 270 3,65 253 3,40 523

Gmosiński Andrzej Złaków Borowy 25,4 7 433 343 4,61 237 3,19 580

Mostowski Adam Bąków Dolny 28,1 7 428 315 4,25 247 3,32 562

Jaros Wanda Strugienice 17,5 7 423 325 4,38 258 3,47 583

Kołaczyński Dariusz Złaków Borowy 19,8 7 423 339 4,57 238 3,21 577

Waracki Andrzej Niedźwiada 26,5 7 415 308 4,15 237 3,20 545

Materek Krzysztof Urzecze 20,9 7 390 323 4,37 250 3,38 573

Wójcik Mirosław Wiskienica Dolna 23,4 7 369 330 4,48 247 3,35 577

GR Gajda Jacek Złaków Borowy 39,2 7 333 291 3,97 245 3,34 536

Grzegory Adam Łaźniki 21,3 7 327 344 4,69 248 3,38 592

Jakiel Paweł Sobota 30,4 7 319 334 4,56 242 3,30 576

Jabłońska Anna Skaratki 32,6 7 315 310 4,24 255 3,49 565

Węgierek Karolina Szymanowice 15,4 7 313 319 4,36 239 3,27 558

Majewski Tomasz Złaków Kościelny 24,3 7 310 320 4,37 256 3,50 576

Dabergut Grzegorz Zduny 13,1 7 310 310 4,25 241 3,29 551

Domański Edward Rulice 24,5 7 307 315 4,31 246 3,37 561

Madanowski Jacek Skowroda Północna 27,3 7 285 286 3,93 246 3,38 532

Głowacki Ryszard Zduny 19,7 7 268 331 4,55 239 3,29 570

Ignaczak Robert Retki 35,3 7 252 304 4,19 236 3,25 540

Kochanek Romuald Wiśniewo 23,9 7 249 319 4,40 241 3,32 560

Madanowski Marcin Boczki 18,7 7 246 336 4,63 261 3,60 597

Kutermankiewicz Andrzej Kuczków 29,8 7 205 325 4,52 228 3,16 553

Witerek Waldemar Mystkowice 18,3 7 176 330 4,59 258 3,60 588

Szczepanek Leszek Przemysłów 25,0 7 170 299 4,18 229 3,19 528

Blus Dariusz Złaków Borowy 15,9 7 149 347 4,85 234 3,27 581

Gluba Paweł Złaków Borowy 28,9 7 144 301 4,21 232 3,25 533

Muras Piotr Przemysłów 31,5 7 140 313 4,38 242 3,39 555

Majcher Stanisław Skowroda Północna 14,7 7 118 291 4,09 234 3,29 525

Pietrzak Mariusz Emilianów 17,0 7 113 307 4,31 245 3,44 552

Golan Marcin Dąbrowa 16,4 7 099 316 4,45 240 3,38 556

GR Miazek Sławomir Wygoda 18,0 7 067 301 4,26 235 3,33 536

Śnieguła Jan Kuczków 33,4 7 063 326 4,62 239 3,38 565

Grzegory Klemens Złaków Borowy 34,3 7 054 306 4,33 235 3,33 541

Kaźmierczak Tadeusz Osiny 34,1 7 026 258 3,67 244 3,47 502

Głowacki Sławomir Retki 20,3 7 002 305 4,35 232 3,31 537

Warzywoda Józef Bogoria Dolna 20,9 6 998 282 4,03 227 3,24 509

Brzozowski Grzegorz Goleńsko 19,0 6 989 300 4,29 231 3,31 531

Perzyna Andrzej Bąków Dolny 11,2 6 926 330 4,76 227 3,28 557

Włodarczyk Aleksander Borówek 34,5 6 921 287 4,15 234 3,38 521

Kostrzewa Jan Skaratki 17,9 6 894 298 4,32 232 3,36 530

Kozłowski Mariusz Dąbkowice Górne 22,6 6 874 307 4,46 233 3,39 540

Majewska-Krukowska Małgorzata Skaratki Pod Las 17,4 6 862 262 3,82 218 3,17 480

GR Kacprzyk Łukasz Maurzyce 27,4 6 860 304 4,43 231 3,37 535

102


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Guzek Jerzy Wierznowice 21,0 6 860 313 4,56 222 3,24 535

Klimkowski Andrzej Złaków Borowy 20,1 6 860 303 4,42 225 3,28 528

GR Milewski Marek Strugienice 16,9 6 857 325 4,74 232 3,38 557

POW. ŁÓDZKI WSCHODNI

Soszka Marcin Borowa 10,6 7 889 385 4,87 264 3,34 649

Przyłęcki Konrad Borowa 9,6 7 607 384 5,05 255 3,35 639

Ciesielski Jan Borchówka

POW. OPOCZYŃSKI

16,7 6 918 321 4,64 221 3,20 542

Rogulski Marek Poręby 14,4 8 113 361 4,45 274 3,38 635

GR Szołowski Wojciech Białaczów 181,5 7 854 352 4,48 271 3,45 623

GR Worach Henryk Brzustowiec 15,9 7 044 288 4,08 220 3,12 508

GR Gwadera Grzegorz Popławy

POW. PABIANICKI

50,1 7 010 355 5,06 257 3,67 612

GR Czestkowski Sławomir Górka Pabianicka 12,2 9 440 411 4,35 324 3,43 735

Walaszczyk Krzysztof Porszewice 53,9 9 259 371 4,00 333 3,60 704

GR Kołodziejczyk Jacek Jastrzębieniec 34,9 8 788 354 4,03 297 3,38 651

Grabarz Stanisław Barycz 18,1 8 602 386 4,51 297 3,45 683

Augustyniak Mieczysław Albertów 36,4 7 479 325 4,34 250 3,34 575

GR Józefczyk Mariola Górka Pabianicka 55,0 7 400 309 4,17 249 3,37 558

Pawlak Izydor Żytowice 61,5 7 397 278 3,76 249 3,37 527

Sysio Jan Dobroń 38,9 7 215 305 4,22 245 3,40 550

GR Tomaszewska Krystyna Piętków 22,3 7 174 316 4,41 251 3,50 567

Sujecki Józef Prusinowice 17,4 7 104 315 4,44 245 3,45 560

GR Miller Wojciech Prusinowice 26,6 7 091 321 4,52 234 3,30 555

Prencel Sławomir Babice 40,2 7 042 307 4,36 236 3,35 543

Kądziela Stanisław Prusinowice 38,1 6 941 283 4,08 226 3,25 509

GR Pluciński Paweł Zimne Wody 43,5 6 935 281 4,05 226 3,26 507

GR Fątner Jan Markówka

POW. PAJĘCZAŃSKI

71,3 6 859 281 4,09 217 3,17 498

GR Kręzel Piotr Suchowola

POW. PIOTRKOWSKI

20,2 7 388 319 4,31 246 3,33 565

Biernacki Paweł Brzoza 15,6 10 454 523 5,00 346 3,31 869

Ulcyfer Adam Oprzężów 21,4 8 627 356 4,13 291 3,37 647

Zelcer Piotr Żychlin 20,2 8 560 397 4,63 282 3,29 679

Ostalczyk Stanisław Zalesice 17,1 8 341 345 4,13 283 3,39 628

Kamiński Marcin Majdany 17,0 8 300 343 4,13 279 3,36 622

Dajcz Zenon Żądło 22,6 8 102 326 4,02 270 3,33 596

GR Głowacki Sylwester Budków 54,4 8 085 336 4,16 262 3,24 598

Rytych Józef Bogusławice 10,8 8 028 329 4,09 294 3,66 623

Kula Agnieszka Modrzewek 46,6 7 967 304 3,81 277 3,47 581

Piera Wacław Dalków 16,4 7 894 324 4,11 274 3,47 598

GR Matuszczyk Małgorzata Biała 51,9 7 788 338 4,33 266 3,42 604

Dukowski Krzysztof Majków Folwark 11,5 7 735 302 3,90 240 3,10 542

Niemczyk Krystyna i Bogdan Borowa 20,2 7 592 338 4,46 254 3,35 592

Jakiel Włodzimierz Czarnocin 7,6 7 530 384 5,09 261 3,46 645

Toma Jan Dąbrówka 32,2 7 522 339 4,50 263 3,49 602

Bartosik Adam Rękoraj 15,1 7 452 344 4,63 249 3,34 593

GR Ciotucha Maciej Proszenie 43,4 7 305 308 4,22 262 3,58 570

Bogołębski Henryk Rzepki 39,9 7 239 304 4,20 240 3,31 544

Toma Sylwester Rękoraj 19,3 7 162 328 4,58 245 3,42 573

Baranowski Ryszard Raciborowice 19,2 7 097 312 4,40 232 3,27 544

Misztela Andrzej i Agnieszka Gazomia Nowa 46,5 7 094 335 4,72 245 3,45 580

Skóra Wojciech Budy 25,2 6 993 307 4,40 234 3,34 541

Szymański Marcin Kolonia Zalesice 48,4 6 924 264 3,81 234 3,38 498

Wereszczyński Jan Brzoza 5,7 6 871 263 3,82 208 3,03 471

Baranowska Mariola Gutów Mały

POW. PODDĘBICKI

16,1 6 852 284 4,14 228 3,33 512

Sowiński Henryk Gajówka Wieś 49,0 9 160 378 4,13 327 3,57 705

GRHBM Gogolewski Tadeusz Leszkomin 22,4 9 059 410 4,53 313 3,45 723

GR Malewski Sławomir Charchów Pański 34,5 8 762 333 3,80 297 3,39 630

Kozłowski Roman Pęczniew 25,1 8 342 317 3,80 274 3,28 591

Malewski Grzegorz Lipnica 18,7 8 260 341 4,13 266 3,22 607

Zamojski Jarosław Drwalew 30,1 8 250 315 3,82 267 3,23 582

GR Woźniak Beata Charchów Pański 16,0 8 098 320 3,95 260 3,21 580

Kozłowski Bogdan Rudniki 13,1 7 993 287 3,59 255 3,19 542

SGR Więźlak Stanisław Charchów Pański 41,4 7 868 311 3,95 266 3,38 577

103


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

GR Kochanek Błażej Niemysłów 20,3 7 620 324 4,25 251 3,29 575

GRH Kałużka Tadeusz i Halina Lipnica 30,2 7 554 304 4,03 247 3,27 551

Jabłoński Włodzimierz Nasale 16,1 7 452 318 4,27 239 3,21 557

Piaseczny Karol Biała Góra 25,9 7 334 312 4,25 238 3,25 550

GR Woźniak Józef Charchów Pański 14,6 7 286 292 4,00 232 3,18 524

GR Krysiak Marianna Bratków Górny 14,7 7 189 297 4,13 239 3,33 536

Szczepaniak Marek Stanisławów 13,3 7 169 298 4,15 237 3,30 535

Pisera Jarosław Domaniewek 19,7 7 129 311 4,36 234 3,28 545

GR Danecki Dariusz Bratków Dolny 20,3 7 128 313 4,39 255 3,58 568

GR Kuźniak Ryszard Domaniewek 24,0 7 126 295 4,14 230 3,23 525

GR Grabarczyk Tomasz Zawady 17,4 6 974 279 4,00 238 3,41 517

Borsiak Krzysztof Saków 10,4 6 966 296 4,25 247 3,54 543

Stępień Marian Leszkomin 22,5 6 913 299 4,32 223 3,23 522

Piaseczny Stanisław Alfonsów 17,5 6 912 293 4,24 219 3,17 512

GR Dzieran Piotr Sempółki 29,5 6 901 273 3,95 216 3,13 489

Kiełbik Karol Krzepocinek 44,9 6 887 308 4,47 236 3,42 544

POW. RADOMSZCZAŃSKI

Cudak Mirosław Wojnowice 21,5 8 559 376 4,40 289 3,38 665

GR Gaik Andrzej Niedośpielin 58,7 8 367 345 4,13 290 3,47 635

Romańczyk Bogusława Ojrzeń 17,5 7 932 361 4,55 260 3,28 621

GR Olczyk Józef Borzykowa 56,5 7 680 345 4,50 266 3,46 611

GR Rochowska Irena Kolonia Lgota

POW. RAWSKI

24,8 7 000 305 4,36 236 3,37 541

PGR Jagieliński Hubert i Olga Babsk 135,3 7 062 277 3,92 235 3,32 512

Zielińska Teresa Wałowice

POW. SIERADZKI

19,5 6 855 314 4,58 228 3,33 542

OHZ Dębołęka Spółka z o.o. Dębołęka 309,9 10 992 433 3,94 355 3,23 788

OHZ Dębołęka Spółka z o.o. Dąbrówka 140,2 10 631 424 3,99 344 3,24 768

GRH Kubiak Jan Sulmów 156,8 10 128 425 4,19 353 3,48 778

GR Bartoszek Tomasz Strachanów 106,9 9 982 395 3,96 344 3,45 739

Szczodrowski Paweł Strachanów 31,5 9 814 345 3,52 326 3,32 671

GR Pijanka Piotr Sowizdrzały 42,2 9 770 382 3,91 327 3,35 709

Dominiak Grzegorz Klonówek 26,9 9 432 386 4,09 321 3,40 707

GHBM Pietrucha Karol i Henryka Wierzbowa 34,2 9 422 420 4,46 335 3,56 755

Zalewski Jacek Chlewo 29,5 9 370 397 4,24 310 3,31 707

GR Trzeba Zdzisław Owieczki 27,7 9 245 398 4,30 326 3,53 724

Czarnek Tomasz Goszczanów 18,0 9 193 403 4,38 318 3,46 721

Gruchot Jerzy Stefanów Barczewski I 19,7 8 926 392 4,39 292 3,27 684

Kupis Eugeniusz Rybnik 31,0 8 871 341 3,86 295 3,32 636

GR Kurp Jadwiga Ciołki 47,9 8 863 348 3,92 303 3,42 651

Szadek Jacek Maszew 55,4 8 861 343 3,87 308 3,48 651

Czarnek Henryk Strachanów 27,3 8 753 358 4,09 278 3,18 636

GR Wolski Radosław Poniatów 50,6 8 752 366 4,19 297 3,39 663

GR Siwek Marek Strachanów 29,7 8 739 399 4,56 310 3,55 709

GR Ubych Rafał Lipicze 118,7 8 714 350 4,02 290 3,33 640

Kozielski Józef Poradzew 28,1 8 567 386 4,51 270 3,15 656

GR Dominiak Jarosław Maszew 57,7 8 541 339 3,96 292 3,42 631

Kowalczyk Tomasz Poniatów 17,3 8 510 351 4,12 288 3,38 639

GR Chudzik Tomasz Strachanów 21,1 8 471 352 4,15 277 3,27 629

GR Okoński Tomasz i Edyta Miedze 18,7 8 416 293 3,48 277 3,29 570

Nowakowski Piotr Wola Miłkowska 20,2 8 362 362 4,33 283 3,38 645

GR Piekielny Dariusz Poniatów 24,6 8 361 363 4,34 289 3,45 652

Denkowski Ireneusz Goszczanów 29,5 8 346 390 4,67 293 3,51 683

Wiśniewski Sławomir Waliszewice 34,3 8 300 322 3,88 271 3,26 593

Rzeźniczak Henryk Goszczanów 7,3 8 283 389 4,70 276 3,33 665

GR Musialski Piotr Gawłowice 13,1 8 206 365 4,44 278 3,39 643

GR Juszczak Ryszard Poniatów 25,2 8 200 337 4,10 274 3,34 611

Kuchczyński Piotr Starce 25,8 8 176 359 4,39 276 3,38 635

GR Krzyczkowski Krzysztof Goszczanów 24,8 8 143 335 4,12 269 3,30 604

GR Chojecki Jan Poradzew 55,6 8 139 337 4,14 283 3,48 620

GR Stępień Janusz Poprężniki 20,5 8 137 378 4,64 273 3,36 651

GR Stępniak Sławomir Sędzimirowice 37,2 8 071 362 4,48 295 3,65 657

GR Jakubczyk Michał Lipicze 23,9 7 995 337 4,22 267 3,34 604

Buda Józef Karolina 31,0 7 957 358 4,50 258 3,24 616

GR Ptak Jolanta Goszczanów 16,6 7 878 333 4,23 266 3,37 599

GRH Złoty Dariusz Czarna 54,7 7 878 310 3,94 257 3,26 567

104


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Piekielna Eugenia Poniatów 29,1 7 851 332 4,23 261 3,32 593

GR Krzyczkowski Wiesław Poradzew 29,0 7 849 336 4,29 275 3,50 611

GR Zdunek Wiesław Poprężniki 28,2 7 838 361 4,61 248 3,16 609

GR Kuś Jarosław Bukowiec 53,3 7 833 334 4,26 266 3,39 600

GR Jaros Łukasz Zadębieniec 37,5 7 825 325 4,15 261 3,33 586

GR Siwek Stanisław Goszczanów 38,2 7 809 308 3,95 256 3,28 564

GR Słaby Krzysztof Wrony 22,1 7 800 347 4,45 254 3,25 601

GR Chojecki Dariusz Poradzew 19,9 7 724 344 4,45 267 3,46 611

GR Wolski Sebastian Brąszewice 29,5 7 704 316 4,10 264 3,42 580

Chmielecki Paweł Strachanów 28,6 7 685 308 4,01 255 3,32 563

Woźniak Sławomir Stojanów 74,2 7 683 304 3,96 251 3,26 555

GR Żabicki Marek Strachanów 17,6 7 670 312 4,07 244 3,18 556

Wachowski Józef Wola Tłomakowa 26,0 7 667 341 4,45 253 3,30 594

Marciniak Stanisław Goszczanów 20,3 7 664 320 4,18 259 3,38 579

GR Dziechciarek Henryk Złoczew 39,2 7 639 333 4,36 253 3,31 586

GR Rogaczewscy Marek i Elżbieta Ręszew 34,9 7 624 312 4,09 259 3,40 571

GR Krawczyk Piotr Ziemięcin 20,8 7 621 331 4,35 256 3,36 587

Binek Adam Biadaczew 16,2 7 605 353 4,64 263 3,46 616

Warszewski Krzysztof Poradzew 47,4 7 580 333 4,40 265 3,50 598

GRH Wesołowska Magdalena Nowa Wieś 29,6 7 522 347 4,62 269 3,57 616

GR Gaj Krzysztof Poniatów 37,2 7 481 334 4,46 248 3,32 582

Kupis Henryk Rybnik 25,6 7 458 316 4,23 246 3,30 562

GR Przezak Józef Przedłęcze 47,9 7 454 296 3,97 251 3,37 547

Jaros Jerzy Zadąbrów Wiatraki 17,0 7 438 293 3,94 236 3,17 529

GR Leśnik Szymon Klonowa 23,9 7 415 316 4,26 248 3,35 564

Wyglądacz Bogdan Wierzbowa 19,2 7 412 300 4,08 258 3,48 558

Strumiński Jerzy Chajew Kolonia 13,0 7 309 303 4,15 232 3,18 535

Kubiak Paweł Sulmów 25,3 7 173 329 4,59 242 3,38 571

GR Chabier Wojciech Poniatówek 37,8 7 160 286 3,99 240 3,35 526

Stasiak Jan Kaszew 20,3 7 156 337 4,70 244 3,41 581

GR Szewczyk Józef Sulmów 31,7 7 144 317 4,43 232 3,24 549

Pustelnik Ignacy Bukowiec 16,0 7 141 308 4,31 240 3,36 548

Jaszczak Małgorzata Wola Miłkowska 23,3 7 081 311 4,40 240 3,39 551

Olbiński Krzysztof Strachanów 17,7 7 070 326 4,60 245 3,47 571

Szymczak Szczepan i Balbina Prażmów 33,3 7 065 312 4,41 249 3,52 561

GRH Kubiak Ryszard Cielce 49,4 7 060 323 4,57 247 3,50 570

Kowalkiewicz Dariusz Sulmów 19,9 7 003 300 4,28 217 3,10 517

Misiak Andrzej Szczesie 32,1 6 903 292 4,23 235 3,40 527

Karasiński Wiesław Klonówek

POW. SKIERNIEWICKI

15,1 6 858 316 4,61 228 3,32 544

Klepaczka Tadeusz Lnisno 22,1 7 914 349 4,41 272 3,43 621

Trębski Jan Lnisno 21,8 7 893 342 4,33 285 3,61 627

Wasilewski Mariusz Słomków 30,1 7 838 325 4,15 259 3,31 584

GR Rosiński Wiesław Janisławice 28,3 7 665 319 4,16 258 3,36 577

Topolski Michał Lnisno 34,2 7 637 333 4,36 264 3,45 597

GR Kijo Daniel Byczki 14,2 7 618 310 4,07 249 3,27 559

GR Bieliński Janusz Wysokienice 12,3 7 493 336 4,48 247 3,29 583

GR Topolski Andrzej Janisławice 26,4 7 432 338 4,55 257 3,46 595

Mikina Michał Bonarów 22,0 7 400 339 4,58 247 3,34 586

Czajka Sławomir Lnisno 17,4 7 297 308 4,22 241 3,30 549

Krupa Włodzimierz Brzozów 17,4 7 164 296 4,13 240 3,35 536

Różycki Cezariusz Pszczonów 16,8 7 149 307 4,30 225 3,14 532

Klimek Zygmunt Wola Wysoka 28,4 6 932 274 3,95 234 3,38 508

Koter Jan Lnisno

POW. TOMASZOWSKI

30,0 6 925 293 4,23 247 3,56 540

GR Kocięba Tomasz Kolonia Łaznów 69,3 9 582 379 3,95 323 3,37 702

Wójcik Andrzej i Marek Łaznowska Wola 81,0 9 547 333 3,49 322 3,37 655

Glonek Stefan i Michał Michałów 72,5 9 394 345 3,67 307 3,27 652

Wochna Beata Kolonia Łaznów 9,6 9 198 385 4,19 308 3,35 693

GR Jałmużna Wojciech Popielawy 41,1 8 825 366 4,15 294 3,33 660

Ogłuszka Tomasz Kolonia Łaznów 11,3 8 567 358 4,18 285 3,33 643

Gogól Tadeusz Zaborów I 29,8 8 548 351 4,10 293 3,43 644

GR Niewiadów Jabłoński Włodzimierz Konstancin 395,3 8 437 335 3,97 289 3,42 624

Gniewisz Paweł Łaznów 17,6 8 066 356 4,42 267 3,31 623

Gorzkiewicz Hanna Wilkucice 22,8 8 019 321 4,00 261 3,25 582

Kosiński Piotr Łaznówek 13,3 7 938 337 4,25 264 3,33 601

105


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Pakuła Sławomir Kolonia Łaznów 28,4 7 712 337 4,36 245 3,17 582

Matera Wiesław Popielawy 8,4 7 606 339 4,46 262 3,44 601

CHIHB Żarczyński Roman Popielawy 23,3 7 509 332 4,43 247 3,29 579

Łopyta Stanisław Łominy 12,8 7 416 331 4,46 247 3,33 578

Wochna Witold Zacharz 25,7 7 405 339 4,58 244 3,30 583

Trela Marek Popielawy 21,5 7 361 319 4,33 234 3,18 553

Pardej Krzysztof Brzeg 18,3 7 288 312 4,28 241 3,31 553

Włodarczyk Sławoj Czerniewice 14,0 7 250 322 4,44 244 3,37 566

Sęk Bogdan Popielawy 24,5 7 190 285 3,97 247 3,43 532

Szydłowski Przemysław Reginów 10,2 7 071 296 4,19 233 3,29 529

GR Mazurek Włodzimierz Helenów 32,4 7 043 301 4,27 232 3,29 533

Ziętek Andrzej Michałów 11,8 7 019 325 4,62 235 3,35 560

Chruściński Marian Łączkowice

POW. WIELUŃSKI

14,5 6 884 347 5,03 234 3,40 581

GR Nowak Tomasz Wielgie 47,8 9 240 378 4,09 314 3,40 692

GR Ochocki Andrzej Bębnów 34,6 8 299 339 4,08 274 3,30 613

GR Kapica Marianna Rychłocice 49,3 7 794 299 3,84 268 3,44 567

Chuda Elżbieta Wielgie 30,6 7 482 314 4,20 246 3,29 560

GR Warszawski Czesław Dymek 28,6 7 161 315 4,39 240 3,35 555

Grondowy Jacek Konopnica

POW. WIERUSZOWSKI

47,7 7 136 301 4,22 250 3,50 551

GRH Fajga Zbigniew Knapy 26,0 7 420 321 4,32 241 3,25 562

GR Gonera Henryk Zygmuntów 102,2 7 361 306 4,16 270 3,67 576

POW. ZDUŃSKOWOLSKI

Węglewski Marek Krokocice 18,9 9 699 422 4,35 328 3,38 750

Kubiak Roman Prusinowice Parcela 17,7 8 905 371 4,17 305 3,43 676

Kramarski Jan Kolonia Choszczewo 40,7 8 819 350 3,97 302 3,42 652

Wiśniak Rafał Wola Krokocka 21,3 8 210 386 4,70 273 3,33 659

Jarczewski Sylwester Kolonia Choszczewo 25,9 7 974 322 4,03 278 3,48 600

Staniucha Emilia Krobanów 16,4 7 628 308 4,04 243 3,19 551

Owczarek Piotr Tomaszew 10,0 7 557 345 4,56 254 3,36 599

GR Pawęta Janusz Kolonia Krokocice 31,0 7 506 314 4,19 256 3,41 570

Kacała Krzysztof Wojsławice 14,1 7 471 287 3,85 238 3,19 525

GRH Bejmert Agnieszka i Sylwester Kornaty 16,6 7 333 324 4,41 247 3,37 571

RGI Frątczak Ewa i Andrzej Michałów 23,2 7 265 313 4,31 231 3,18 544

GRH Kozłowicz Witold Ptaszkowice 23,0 7 021 320 4,58 235 3,34 555

Sowiński Marcin Grzybów

POW. ZGIERSKI

20,4 7 003 312 4,45 239 3,41 551

GR Dobrowolska Grażyna Leśmierz 256,1 9 697 362 3,74 326 3,36 688

Prusinowski Zdzisław Anielin 18,1 9 303 362 3,90 308 3,31 670

Pakuła Sławomir Władysławów Popowski 15,6 8 419 383 4,55 280 3,33 663

Dobrowolska Magdalena Leśmierz 29,4 8 172 325 3,98 280 3,42 605

Dziedziela Wiesław Władysławów Popowski 15,3 7 829 365 4,66 265 3,38 630

Krzeszewski Wiesław Popów Głowieński 35,2 7 808 370 4,74 273 3,50 643

Pakuła Jacek Dąbrowa 26,5 7 485 323 4,32 253 3,38 576

GRH Marciniak Krzysztof Popów Głowieński 50,3 7 466 326 4,37 262 3,51 588

Figura Jan Mąkolice 24,4 7 409 304 4,10 238 3,21 542

Gudej Grzegorz Mąkolice 28,6 7 281 317 4,35 245 3,37 562

GR Wojtczak Wiesław Wielka Wieś 13,2 7 181 300 4,18 251 3,49 551

Ptasiński Krzysztof Popów Głowieński 50,3 7 117 329 4,62 240 3,37 569

Lewarski Waldemar Jasionna 28,8 7 088 317 4,47 242 3,42 559

Zygmuntowicz Marcin Mięsośnia 13,9 6 939 322 4,64 228 3,28 550

Wojtczak Ryszard Śliwniki 28,7 6 884 290 4,21 231 3,36 521

Jaborski Marian Wola Mąkolska 13,0 6 879 324 4,71 237 3,45 561

Anasik Stanisław Boczki Zarzeczne 15,2 6 866 302 4,40 227 3,30 529

POW. MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Barański Zbigniew Piotrków Trybunalski 35,6 7 705 316 4,10 264 3,43 580

106


Ranking najlepszych hodowców w woj. świętokrzyskim (wg wydajności kg mleka)

wg powiatów

Tabela Nr 2.3a

Właściciel Miejscowość

POW. BUSKI

Rzepecki Piotr Kuchary 26,9 6 846 288 4,18 225 3,29 513

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. Lubcza

POW. JĘDRZEJOWSKI

197,5 10 365 410 3,96 342 3,30 752

GR Banasiewicz Tomasz Mniszek 16,8 7 865 369 4,69 271 3,45 640

GR Grochal Anna Błogoszów 23,1 7 692 340 4,42 264 3,43 604

Ziętara Agata i Paweł Błogoszów 33,1 7 620 347 4,56 282 3,70 629

Sosnowska Agnieszka Złotniki 8,7 7 461 325 4,36 261 3,50 586

Smacki Kazimierz Mniszek 12,1 7 330 342 4,67 248 3,38 590

Wziątek Jan Cierno-Żabieniec 14,0 7 325 293 4,00 236 3,22 529

GR Adamus Mateusz Słupia 19,9 7 306 327 4,48 244 3,34 571

Wrona Paweł Węgleszyn-Dębina 7,4 7 171 361 5,04 235 3,28 596

GR Struska Marianna Błogoszów 29,1 7 158 339 4,73 248 3,47 587

Kot Krzysztof Pawęzów 9,5 6 905 336 4,86 227 3,29 563

GR Grabek Ewa Tarnawa

POW. KAZIMIERSKI

9,0 6 614 297 4,49 224 3,39 521

GR Kłos Witold Bejsce 25,3 8 918 398 4,47 318 3,56 716

KHINO "POLAN" Krzczonów 49,3 8 360 383 4,58 283 3,38 666

Bernat Stanisław Chrustowice 23,4 8 164 374 4,59 288 3,53 662

Cerazy Tadeusz Kolosy 16,2 7 713 335 4,34 258 3,34 593

GR Bernat Marek Rzemienowice 24,9 7 536 294 3,91 248 3,29 542

Kurzyński Piotr Senisławice

POW. KIELECKI

13,4 6 783 255 3,76 227 3,35 482

GR Gadowski Tadeusz Wola Łagowska 16,5 7 785 365 4,69 262 3,37 627

GRFB Przemyski Dariusz Stara Słupia 22,9 7 437 314 4,22 245 3,29 559

GR Płyta Grażyna Przegrody 18,8 7 171 342 4,77 253 3,53 595

GR Mizera Waldemar Lechówek 13,3 6 927 325 4,69 238 3,43 563

Sobecki Andrzej Masłów Pierwszy 9,1 6 858 313 4,56 223 3,25 536

Dwojewski Krzysztof Bodzentyn 13,9 6 763 313 4,63 232 3,43 545

Mendak Marian Wzdół Kolonia 8,1 6 672 323 4,85 236 3,53 559

Grys Tadeusz Lechówek 12,9 6 542 303 4,62 229 3,50 532

Ogonowski Kazimierz Marianów

POW. KONECKI

39,1 6 510 266 4,08 225 3,46 491

Matuszczyk Michał Modliszewice 101,4 9 370 355 3,79 332 3,54 687

Spurek Mirosława Kłucko 19,3 8 192 333 4,07 267 3,26 600

GR Barcicki Antoni Bania 42,7 7 506 318 4,23 264 3,52 582

GR Janduła Mirosław Czerwona Wola 18,1 7 025 337 4,79 240 3,41 577

Hejduk Grzegorz Mnin 10,1 7 023 337 4,80 235 3,35 572

Skrobisz Antoni Hucisko 28,1 6 889 279 4,05 243 3,53 522

Cetera Robert Wywła

POW. OPATOWSKI

11,7 6 857 321 4,69 233 3,40 554

Duda Agnieszka Drygulec 15,7 9 877 395 4,00 316 3,20 711

Sobczyński Jan Sadowie 17,4 8 984 389 4,33 293 3,26 682

Pietrzyk Henryk Adamów 14,4 8 953 386 4,32 313 3,49 699

Ożygała Sławomir Modliborzyce 17,8 8 869 348 3,92 302 3,40 650

Niewiadomski Zbigniew Wszechświęte 13,8 8 834 376 4,26 300 3,40 676

GR Sałapa Robert Bidziny 72,8 8 719 324 3,72 293 3,36 617

GR Frańczak Witold Gojców 35,8 8 531 338 3,96 294 3,44 632

Waga Anna Modliborzyce 11,5 8 530 377 4,42 288 3,38 665

Misiurski Mirosław Modliborzyce 22,8 8 094 336 4,16 272 3,36 608

Rycombel Jan Kochów 7,9 8 089 350 4,32 266 3,29 616

Jędras Krzysztof Bidziny 5,8 8 083 347 4,29 249 3,08 596

Kania Małgorzata Małoszyce 30,9 7 901 298 3,77 261 3,30 559

Radosz Zbigniew Kobylany 24,8 7 856 362 4,60 265 3,37 627

Bełczowska Stella Zochcin 12,1 7 707 334 4,33 249 3,23 583

Grudzień Artur Czerników Karski 21,2 7 676 373 4,91 249 3,24 622

Granat Andrzej Grocholice 8,6 7 584 346 4,57 247 3,26 593

Radosz Stanisław Kochów 14,5 7 374 324 4,39 250 3,39 574

Strzyż Monika Strzyżowice 13,6 7 369 334 4,53 253 3,43 587

Kot Wiesław Nieskurzów Stary 14,8 7 352 316 4,29 247 3,36 563

Duda Kazimierz Gierczyce 9,2 7 334 304 4,15 234 3,19 538

Baran Zdzisław Kobylany 26,8 7 280 331 4,55 248 3,41 579

107

Przeciętna

liczba krów

w oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów

w oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Sabat Andrzej Modliborzyce 9,9 7 230 315 4,35 233 3,22 548

Kosiela Adam Zwola 18,3 7 210 323 4,47 228 3,16 551

Piwiński Mirosław Rudniki 12,0 7 207 296 4,11 236 3,27 532

Wójcik Marek Rudniki 11,8 7 190 297 4,13 234 3,25 531

Rębacz Bożena Kobylany 7,8 7 183 312 4,34 245 3,41 557

GR Główka Marek Ciszyca Górna 120,7 7 142 309 4,33 249 3,48 558

Maj Zofia Kobylany 8,5 7 058 317 4,49 231 3,27 548

Czajkowski Marek Bidziny 9,8 7 036 299 4,26 222 3,15 521

Ryszkowski Wojciech Ruszkowiec 11,2 6 973 314 4,50 227 3,26 541

Sidor Jarosław Karwów 14,7 6 919 289 4,18 221 3,20 510

Głąb Jerzy Kobylany 20,0 6 915 296 4,28 221 3,20 517

Brodawka Grzegorz Baćkowice 20,3 6 912 288 4,17 227 3,28 515

Grys Andrzej Piórków 12,5 6 906 318 4,60 231 3,35 549

Kaczmarczyk Grzegorz Olszownica 19,8 6 889 338 4,91 241 3,50 579

Wiśniewska Teresa Rudniki 9,9 6 800 263 3,87 217 3,19 480

Walczak Jerzy Przybysławice 6,7 6 743 265 3,92 220 3,26 485

GR Burek Dariusz Ciszyca Przewozowa 18,4 6 706 286 4,27 234 3,49 520

Brzeziński Andrzej Bińkowice 9,6 6 704 292 4,35 211 3,15 503

Religa Sławomir Kobylany 14,0 6 698 285 4,25 212 3,17 497

Dziadowicz Jerzy Kobylanki 13,9 6 690 293 4,37 219 3,28 512

Wosik Teresa Olszownica 16,0 6 624 292 4,41 210 3,17 502

Zieja Zdzisław Kobylany

POW. OSTROWIECKI

9,9 6 607 260 3,94 198 3,00 458

Gruszka Rafał Jeżów 37,1 9 757 414 4,27 318 3,26 732

Podgajny Alina Garbacz 64,3 8 070 346 4,29 273 3,38 619

GR Kłonica Szymon Jeżów 38,6 8 012 336 4,20 265 3,31 601

Kubik Adam Jeżów 18,0 7 448 325 4,36 250 3,36 575

Zdonek Jacek Jastków 8,7 7 370 280 3,79 235 3,19 515

Ślusarz Zbigniew Janowice 25,0 7 315 328 4,51 251 3,43 579

GR Gajewski Krzysztof Świrna 14,9 7 072 289 4,09 224 3,17 513

Cebula Janusz Buszkowice 38,4 6 951 286 4,11 232 3,34 518

Haraźny Józef Mirkowice

POW. PIŃCZOWSKI

13,5 6 615 284 4,29 214 3,23 498

IGR Rusak Leszek Ryszard Pasturka 13,7 8 000 372 4,65 266 3,33 638

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. Michałów 143,5 7 071 386 5,47 277 3,92 663

Soboń Leszek Wymysłów 21,5 6 659 293 4,40 218 3,28 511

POW. SANDOMIERSKI

Wawrzyńczak Adam Wyspa 10,6 8 708 374 4,29 314 3,61 688

Krakowiak Adam Daromin 9,1 8 156 362 4,44 263 3,23 625

Cieszkowski Adam Wygoda

POW. WŁOSZCZOWSKI

7,0 6 845 296 4,33 213 3,11 509

GR Łowicki Krzysztof Brzeście 33,2 8 455 391 4,63 280 3,31 671

GR Malicka Anna Ostrów 30,5 7 609 383 5,03 260 3,42 643

GR Fidera Artur Knapówka 32,8 7 244 352 4,86 246 3,40 598

GR Świtała Adam Knapówka 30,2 6 966 324 4,65 234 3,36 558

GR Dziubek Zbigniew Konieczno 17,7 6 633 338 5,09 227 3,42 565

108


Zestawienie krów o najwyższej wydajności mlecznej w województwie łódzkim

wg ras

Tabela Nr 2.4

Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czarno-biała

GR Niewiadów Jabłoński Włodzimierz Konstancin PL-005044923537 PL-005074178648 MEN 3 305 16 155 357 2,21 492 3,04 849

OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Dębołęka PL-005038763569 PL-005054463832 FIGHTER 5 305 16 069 603 3,75 488 3,04 1091

OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Dębołęka PL-005038761657 PL-005038761619 ORZEŁ 5 305 15 822 546 3,45 469 2,96 1015

OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Dębołęka PL-005176929957 NL-385454986 LANCASTER 2 305 15 701 619 3,94 533 3,39 1152

OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Dębołęka PL-005176928820 PL-005069846163 MARMUR 2 305 15 652 485 3,10 428 2,74 913

OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Dębołęka PL-005010344458 PL-005034928375 ROLF 5 305 15 514 522 3,37 451 2,91 973

OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Dębołęka PL-005091447260 PL-005046109274 WODZIK 3 305 15 485 480 3,10 484 3,13 964

OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Dębołęka PL-005176928783 PL-005053310717 PRECY 2 305 15 425 563 3,65 455 2,95 1018

OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Dąbrówka PL-005054753247 PL-000609498040 ADAM 3 305 15 395 442 2,87 420 2,73 862

OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Dębołęka PL-005036531450 PL-000609604946 DAWSON 3 305 15 002 568 3,79 509 3,39 1077

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czerwono-biała

OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Dębołęka PL-005176929780 NL-385454986 LANCASTER 2 305 13 179 537 4,07 428 3,25 965

GR Kurp Jadwiga Ciołki PL-005113612669 LU-1090158082 FAZIT 3 305 12 784 422 3,30 381 2,98 803

GR Derdak Bogusław Lipicze PL-005092281115 NL-203537561 MILLENNIUM 3 305 11 571 418 3,62 387 3,34 805

Kaźmierczak Tadeusz Osiny PL-005092237358 PL-005047827993 MAKLER 3 305 10 948 328 2,99 365 3,33 693

GHBM Pietrucha Karol i Henryka Wierzbowa PL-005126232861 PL-005074178648 MEN 2 305 10 609 411 3,87 339 3,20 750

OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Dębołęka PL-005142070157 AU-930377 TALENT 1 305 10 068 328 3,26 310 3,08 638

GR Niewiadów Jabłoński Włodzimierz Konstancin PL-005078508656 PL-005074178648 MEN 4 305 9 954 306 3,08 313 3,14 619

Grzegory Krzysztof Złaków Borowy DE-0113514116 DE-110084595 CHIFFRE 5 305 9 872 370 3,75 352 3,57 722

GR Niewiadów Jabłoński W. Konstancin PL-005133146441 PL-005053032503 SAMBIA 2 305 9 693 328 3,38 330 3,41 658

Glonek Stefan i Michał Michałów PL-005165352346 PL-005118748530 LAKIE 1 305 9 516 350 3,68 310 3,26 660

RASA POLSKA CZERWONA

Ślęzak Wojciech Woźniki PL-005003304131 PL-000607006639 DEKS 6 288 4 108 179 4,35 143 3,47 322

Ślęzak Wojciech Woźniki PL-005004222618 PL-000607006639 DEKS 6 285 3 717 136 3,66 127 3,40 263

RASA SIMENTALSKA

GR Szołowski Wojciech Białaczów AT-445062909 AT-447242233 DIONIS 2 305 10 497 423 4,03 348 3,31 771

Materek Krzysztof Urzecze DE-0812724066 DE-0911096877 RENTAR 4 305 9 449 420 4,44 280 2,96 700

Włodarczyk Danuta Garbów CZ-120532953 PL-000609027758 ENGADIN 3 305 9 161 380 4,15 308 3,36 688

GR Kaczmarek Bogumiła Kazimierek AT-460704709 AT-872204734 WALF 2 305 8 470 410 4,84 312 3,69 722

GR Szołowski Wojciech Białaczów AT-440626109 AT-841069834 WAL 2 278 8 079 319 3,95 269 3,33 588

Materek Krzysztof Urzecze DE-0812910888 DE-0935803201 RUMBOIS 4 304 8 043 281 3,49 261 3,25 542

Włodarczyk Danuta Garbów CZ-255023961 AT-447242233 DIONIS 2 305 7 998 332 4,15 254 3,17 586

Materek Krzysztof Urzecze PL-005156242427 DE-0810661667 STROKAR 2 305 7 882 363 4,61 275 3,49 638

Materek Krzysztof Urzecze DE-000812919359 PL-000609013359 ROMEL 4 305 7 871 378 4,80 291 3,70 669

GR Szołowski Wojciech Białaczów AT-990796207 AT-378211733 ROCKET 2 305 7 744 342 4,42 276 3,56 618

RASA JERSEY

Słodkowicz Wiktor i Teresa Piotrków Trybunalski PL-005037524932 PL-000609006520 FUTURE 6 305 6 885 376 5,46 284 4,12 660

Słodkowicz Wiktor i Teresa Piotrków Trybunalski PL-005167446784 PL-005061898191 ODYS 2 305 6 869 335 4,87 251 3,65 586

Muras Piotr Przemysłów PL-005092786658 PL-005043337847 MIRT 3 305 6 427 296 4,61 234 3,64 530

GR Bara Grzegorz Gręboszów PL-005176433690 PL-005043337847 MIRT 2 286 6 397 340 5,31 259 4,04 599

109


Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

GR Grabarczyk Tomasz Zawady PL-005128887656 PL-005043337847 MIRT 3 305 6 335 246 3,89 220 3,47 466

Słodkowicz Wiktor i Teresa Piotrków Trybunalski PL-005010663870 PL-000609006520 FUTURE 7 305 6 027 320 5,31 247 4,10 567

Musiałek Marian Wola Kleszczowa PL-005031934027 PL-000607008926 SMREK 4 305 5 963 288 4,83 231 3,87 519

Szczepaniak Andrzej Anielin PL-005148512378 DK-302071 DJ MESS 1 305 5 907 330 5,59 218 3,68 548

GR Grabarczyk Tomasz Zawady PL-005128887656 PL-005043337847 MIRT 2 305 5 895 230 3,91 203 3,44 433

Słodkowicz Wiktor i Teresa Piotrków Trybunalski PL-005078280262 PL-000607008926 SMREK 4 305 5 870 340 5,80 258 4,40 598

RASA MONTBELIARDE

Kostrzewski Mirosław Łaźniki CZ-161306932 FR-0197000611 NEGOCIAR 2 305 7 612 326 4,29 241 3,16 567

GR Kaczmarek Bogumiła Kazimierek CZ-301496961 CZ-105967681 VOJTECH 1 281 6 713 264 3,94 218 3,25 482

Kostrzewski Mirosław Łaźniki CZ-153988932 FR-3997030043 NENNI JB 2 305 6 573 292 4,44 215 3,27 507

Kostrzewski Mirosław Łaźniki CZ-153879932 PL-000609008578 ISANGRIN 2 305 6 224 269 4,33 217 3,49 486

Szwajewski Grzegorz Bąków Górny CZ-153990932 FR-7194054703 JAZANA 2 305 5 573 266 4,77 190 3,41 456

Kostrzewski Mirosław Łaźniki CZ-153867932 CZ-025490381 ATOMIK 2 305 5 443 189 3,47 181 3,32 370

RASA BROWN SWISS

Białas Tadeusz Kazimierek DE-0936053675 DE-0916604780 NOFAK 3 305 10 145 486 4,79 345 3,40 831

Białas Tadeusz Kazimierek DE-0937127898 DE-0916398021 DOZELA 3 305 8 392 389 4,63 280 3,33 669

GR Kaczmarek Bogumiła Kazimierek DE-0937651090 DE-0916604780 NOFAK 4 305 6 955 282 4,05 252 3,63 534

Białas Tadeusz Kazimierek PL-005167642018 DE-0937854275 EASY 2 305 6 835 388 5,68 249 3,64 637

Białas Tadeusz Kazimierek PL-005167642056 IT-PR000129605 GOLDFINGER 1 305 6 303 342 5,43 244 3,87 586

GR Kaczmarek Bogumiła Kazimierek PL-005167553208 DE-101340435 VIDOBA 1 296 6 180 266 4,31 217 3,51 483

GR Kaczmarek Bogumiła Kazimierek PL-005167553215 DE-101340435 VIDOBA 1 302 5 342 262 4,90 190 3,55 452

RASA POLSKA CZARNO-BIAŁA

Ślęzak Wojciech Woźniki PL-005047067481 9 305 5 179 193 3,74 156 3,02 349

Ślęzak Wojciech Woźniki PL-005078834861 5 305 4 702 157 3,33 149 3,17 306

Ślęzak Wojciech Woźniki PL-005047067511 8 287 4 496 165 3,66 147 3,27 312

Ślęzak Wojciech Woźniki PL-005092343523 4 294 3 969 154 3,88 129 3,26 283

110


Zestawienie krów o najwyższej wydajności mlecznej w województwie świętokrzyskim

wg ras

Tabela Nr 2.4a

Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czarno-biała

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005096675262 PL-000609506447 BEAUTY 2 305 16 049 576 3,59 458 2,86 1034

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005081125413 PL-000609475642 PALMER 2 305 15 064 793 5,26 485 3,22 1278

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005081125581 PL-000609453943 JASPER 2 305 14 837 644 4,34 444 2,99 1088

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005122461203 US-128368028 VETO 2 305 14 692 492 3,35 460 3,13 952

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005122461579 US-128368028 VETO 2 305 14 632 547 3,74 454 3,10 1001

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005056387907 PL-000609514442 BONGO 5 305 13 853 505 3,64 438 3,16 943

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza NL-321435042 PL-000609088144 CASH 6 305 13 840 539 3,90 399 2,88 938

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005081125314 PL-000609496242 SATURN 2 305 13 720 451 3,29 440 3,21 891

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005122460961 US-128368028 VETO 2 305 13 667 569 4,16 449 3,28 1018

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005081127615 CA-9043859 JERRY 2 305 13 631 504 3,70 419 3,08 923

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czerwono-biała

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005080857926 PL-000609082790 ACHIEVER 3 305 14 956 540 3,61 470 3,14 1010

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005096675736 PL-005052810997 SARMATA 2 305 12 753 517 4,05 406 3,18 923

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005122461555 PL-005052810997 SARMATA 1 305 11 780 402 3,42 365 3,10 767

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005122461708 PL-005052810997 SARMATA 2 305 11 617 345 2,97 381 3,28 726

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005122462033 PL-005055633104 FEKIR 2 305 11 328 604 5,33 383 3,38 987

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005175779522 NL-256086528 FREDERIK 1 305 11 249 485 4,31 385 3,42 870

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005080858220 PL-000609085792 ACHTUNG 3 305 11 122 524 4,71 358 3,22 882

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005122461340 US-128368028 VETO 1 305 11 095 379 3,42 369 3,33 748

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005122462255 PL-005052810997 SARMATA 1 304 10 906 442 4,05 379 3,47 821

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005122461708 PL-005052810997 SARMATA 1 303 10 879 344 3,16 346 3,18 690

RASA POLSKA CZERWONA

Borowski Hubert Oblęgorek PL-005056482183 PL-000609002974 VALEDO 4 305 8 945 403 4,50 314 3,51 717

Borowski Hubert Oblęgorek PL-005056464424 PL-000609002879 FJEMBE 5 305 7 910 383 4,84 292 3,69 675

Borowski Hubert Oblęgorek PL-005096497161 PL-005039316757 WIKŁACZ 3 303 6 528 268 4,10 219 3,36 487

Borowski Hubert Oblęgorek PL-005079881468 PL-000607009136 WIATR 5 273 5 983 285 4,76 209 3,50 494

Borowski Hubert Oblęgorek PL-005096497192 PL-005039316757 WIKŁACZ 2 305 5 592 235 4,20 196 3,50 431

Borowski Hubert Oblęgorek PL-005159200011 PL-005079841318 WALUŚ 1 284 5 453 274 5,03 181 3,33 455

Borowski Hubert Oblęgorek PL-005140905680 PL-000603308534 BATON 2 249 5 132 206 4,01 165 3,22 371

Borowski Hubert Oblęgorek PL-005140905543 PL-005039316757 WIKŁACZ 2 284 4 973 233 4,68 179 3,59 412

Borowski Hubert Oblęgorek PL-005096790880 PL-000607008837 WICHEREK 4 305 4 664 197 4,21 162 3,47 359

Borowski Hubert Oblęgorek PL-005140905697 PL-005094585778 BICZ 2 265 4 643 215 4,64 166 3,58 381

RASA SIMENTALSKA

Jamrożek Wojciech Górno PL-005126114792 PL-000609006253 HUMID 2 305 7 254 305 4,20 244 3,37 549

GR Łuczyński Paweł Sielec CZ-127567952 CZ-020997683 RADI 2 305 7 206 256 3,56 233 3,23 489

GR Konieczny Tadeusz Wola Tesserowa AT-988768407 AT-809837234 WALD 2 305 6 898 316 4,59 214 3,10 530

GR Konieczny Tadeusz Wola Tesserowa AT-084949609 AT-082586611 REKORD 2 305 6 855 338 4,94 238 3,48 576

Cieślak Zofia Kępa Lubawska CZ-099140952 CZ-066363690 MORELO 2 305 6 662 293 4,40 196 2,95 489

Jamrożek Wojciech Górno PL-005008657171 PL-000609009855 START 7 305 6 475 291 4,49 213 3,29 504

Piotrowska Elżbieta Górno PL-005155242268 DE-0930988845 SAMUT 1 305 6 431 260 4,04 201 3,12 461

111


Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

GR Łuczyński Paweł Sielec CZ-127540952 AT-447242233 DIONIS 3 305 6 391 281 4,39 214 3,35 495

GR Łuczyński Paweł Sielec CZ-099091952 CZ-066363690 MORELO 3 303 5 914 261 4,41 190 3,21 451

Suska Piotr Boduszów PL-005174911794 PL-005096127990 DIAGRAM 1 305 5 879 227 3,87 182 3,09 409

RASA JERSEY

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005122459279 US-110437084 ROCKET 3 305 10 033 565 5,64 370 3,69 935

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005081124607 US-000665185 BW PARADE 2 305 9 780 527 5,39 379 3,87 906

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005056637767 PL-000609008128 HADYN 4 305 9 673 498 5,15 361 3,73 859

SK Michałów Sp. z o.o. Michałów PL-005122459781 US-110437084 ROCKET 2 305 9 315 422 4,53 336 3,61 758

SK Michałów Sp. z o.o. Michałów PL-005056637941 PL-000609007124 MALCOLM 4 305 9 019 464 5,15 328 3,64 792

SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza PL-005122459712 US-000665185 BW PARADE 2 305 8 756 495 5,65 358 4,08 853

SK Michałów Sp. z o.o. Michałów PL-005056594756 PL-000609008128 HADYN 4 305 8 679 407 4,69 328 3,78 735

SK Michałów Sp. z o.o. Michałów PL-005081124621 US-110106571 JACE 2 305 8 678 500 5,77 325 3,74 825

SK Michałów Sp. z o.o. Michałów PL-005096675040 US-000665185 BW PARADE 3 305 8 607 425 4,94 335 3,89 760

SK Michałów Sp. z o.o. Michałów PL-005008676684 PL-000609006225 SUNNY DAY 7 305 8 592 432 5,03 322 3,75 754

RASA MONTBELIARDE

Dwojewski Krzysztof Bodzentyn PL-005139544180 FR-3993016084 IGOROT 2 305 6 258 293 4,68 226 3,61 519

Dwojewski Krzysztof Bodzentyn PL-005055613984 PL-000609004677 JUVISY 3 305 5 767 268 4,65 198 3,43 466

Dwojewski Krzysztof Bodzentyn PL-005139544180 FR-3993016084 IGOROT 3 147 4 713 205 4,36 157 3,32 362

RASA POLSKA CZARNO-BIAŁA

Banaszek Mariusz Dziewięczyce PL-005081132220 3 305 8 137 297 3,65 263 3,23 560

Banaszek Mariusz Dziewięczyce PL-005056639433 4 305 8 013 307 3,83 253 3,16 560

GR Kwiecień Grzegorz Diament PL-005132952449 2 305 6 741 266 3,94 202 2,99 468

GR Brzeziński Paweł Sępichów PL-005042599826 9 305 6 698 301 4,49 201 3,00 502

Banaszek Mariusz Dziewięczyce PL-005052039374 11 305 6 669 248 3,71 214 3,22 462

Krupski Jerzy Sępichów PL-005042598737 4 305 6 447 285 4,43 193 3,00 478

GR Brzeziński Paweł Sępichów PL-005056362867 4 305 6 288 244 3,88 199 3,17 443

Banaszek Mariusz Dziewięczyce PL-005052039343 5 305 6 250 219 3,50 195 3,12 414

Banaszek Mariusz Dziewięczyce PL-005081132169 3 305 5 938 252 4,25 209 3,52 461

GR Ciszewski Jarosław Sępichów PL-005008484692 11 305 5 892 231 3,93 189 3,20 420

112


WYSTAWY ORGANIZOWANE W WOJ. ŁÓDZKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

WYKAZ NAGRODZONYCH ZWIERZĄT

V Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach

26-27 czerwca 2010 r.

kategoria wystawowa

nazwa

prezentowanej

sztuki

numer identyfikacyjny wystawca

krowy II laktacja PHF Kropka 2

SUPERCZEMPION

PL00516274762-6 GR Jastrzębski Witek, Brynica Mokra

krowy pierwiastki PHF Mewa 1

CZEMPIONY

PL00517080107-5 Piotrowska Elżbieta, Górno

krowy II laktacja PHF Kropka 2 PL00516274762-6 GR Jastrzębski Witek, Brynica Mokra

krowy III lakt.i starsze PHF Hala 4 PL00509674707-5 Gadowski Tadeusz, Wola Łagowska

krowy SM Zuzia PL00517491175-6 Suska Piotr, Boduszów

jałówki niecielne PHF Bania 14 PL00520277472-8 Piasecki Ryszard, Kołaczkowice

jałówki cielne HO Bila 43 PL00519316755-4 GR Barcicki Antoni, Bania

jałówki RP Kora 3 PL00519206647-6 Gierczyński Roch Wiesław

krowy II laktacja PHF Papla 118

WICECZEMPIONY

PL00515031951-4 GR Wcisło Bożena, Balice

krowy III laktacja PHF Piłka 5 PL00508101785-5 Skrobisz Antoni, Hucisko

krowy SM Bromelia 1 PL00516389071-0 GR Lagierski Artur, Słaboszowice

jałówki niecielne PHF Aldonka 1 PL00520581294-6 Frańczak Witold, Gojców

jałówki cielne PHF Krysta 31 PL00520487128-9 Matuszczyk Michał, Modliszewice

XII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach

3-4 lipca 2010 r.

kategoria wystawowa

nazwa

prezentowanej

sztuki

numer identyfikacyjny wystawca

krowy PHF Kulawka 17

SUPERCZEMPION

PL00509226349-4 Cyganiak Krzysztof i Wioletta, Emilianów

jałówki PHF Ciska 3 PL00519175757-3 GR Niewiadów Jabłoński W., Konstancin

krowy pierw.młodsze PHF Baćka 85

CZEMPIONY

PL00514207489-6 OHZ Dębołęka Spółka z o.o., Dębołęka

krowy pierw.starsze PHF Rosita 64 PL00514207312-7 OHZ Dębołęka Spółka z o.o., Dębołęka

krowy II laktacja PHF Jamajka 22 PL00503653398-0 OHZ Dębołęka Spółka z o.o., Dębołęka

krowy III laktacja i starsze PHF Kulawka 17 PL00509226349-4 Cyganiak Krzysztof i Wioletta, Emilianów

jałówki I kat. wiek. PHF Mera 31 PL00519707464-3 Kubiak Władysław, Emilianów

jałówki II kat. wiek. PHF Tamiza 22 PL00520000688-3 Workowski Dominik, Złaków Borowy

jałówki III kat. wiek. PHF Ciska 3 PL00519175757-3 GR Niewiadów Jabłoński W., Konstancin

jałówki IV kat. wiek. PHF Jagoda 99 PL00520925780-4 GRH Kubiak Jan, Sulmów

jałówki V kat. wiek. PHF Armolka 6 PL00518163481-5 Glonek Stefan i Michał, Michałów

jałówki VI kat. wiek. PHF Beppe 4 PL00519175664-4 GR Niewiadów Jabłoński W., Konstancin

jałówki VII kat. wiek. PHF Jantje 7 PL00519175646-0 GR Niewiadów Jabłoński W., Konstancin

jałówki VIII kat. wiek. PHF Zola 75 PL00517507959-2 Glonek Stefan i Michał, Michałów

krowy pierwiastki młodsze PHF Armolka 5

WICECZEMPIONY

PL00516535233-9 Glonek Stefan i Michał, Michałów

krowy pierwiastki starsze PHF Tamiza 14 PL00515907055-3 Workowski Dominik, Złaków Borowy

krowy II laktacja PHF Wisła 61 PL00517692993-3 OHZ Dębołęka Spółka z o.o., Dębołęka

krowy III laktacja i starsze PHF Cisa 3 PL00509144728-4 OHZ Dębołęka Spółka z o.o., Dębołęka

jałówki I kat. wiek. PHF Malina 48 PL00521021019-5 GR Kocięba Tomasz, Kolonia Łaznów

jałówki II kat. wiek. PHF Słaba 38 PL00519265430-7 Dobiech Paweł, Michałów

jałówki III kat. wiek. PHF Janka 1 PL00519175742-9 GR Niewiadów Jabłoński W., Konstancin

jałówki IV kat. wiek. PHF Alfa 12 PL00521224113-5 GR Kaźmierczak Wojciech, Popów Głow.

jałówki V kat. wiek. PHF Beta 6 PL00515939598-4 PGR Jagieliński Hubert i Olga, Babsk

jałówki VI kat. wiek. PHF Drwinka 4 PL00519496540-1 GRH Imiołek Sylwester, Krępa

jałówki VII kat. wiek. PHF Maskotka 6 PL00517507967-7 Glonek Stefan i Michał, Michałów

jałówki VIII kat. wiek. PHF Malina 39 PL00516240018-7 GR Kocięba Tomasz, Kolonia Łaznów

113


Wydajności uzyskane w stadach ocenianych w woj. lubelskim w 2010 r.

wg powiatów

Lp.

Powiat

Przeciętna wydajność

mleko tłuszcz białko

tł+bi

kg kg % kg % kg

1 BIALSKI 75 2 707,1 6 689 282 4,22 225 3,37 507

2 BIŁGORAJSKI 9 174,1 6 451 283 4,39 214 3,32 497

3 CHEŁMSKI 29 985,9 6 270 250 3,98 213 3,39 463

4 HRUBIESZOWSKI 48 1 377,2 7 363 277 3,76 246 3,34 523

5 JANOWSKI 6 61,9 5 178 230 4,44 172 3,32 402

6 KRASNOSTAWSKI 26 725,3 7 051 292 4,14 238 3,37 530

7 KRAŚNICKI 23 489,1 7 005 309 4,41 233 3,32 542

8 LUBARTOWSKI 107 1 730,9 5 252 229 4,35 172 3,27 401

9 LUBELSKI 110 2 180,8 6 718 284 4,22 223 3,32 507

10 ŁĘCZYŃSKI 17 360,8 6 211 269 4,33 212 3,41 481

11 ŁUKOWSKI 369 8 732,4 7 017 302 4,31 237 3,37 539

12 PARCZEWSKI 26 489,5 5 016 213 4,25 167 3,32 380

13 PUŁAWSKI 44 824,1 6 528 281 4,30 218 3,34 499

14 RADZYŃSKI 69 1 522,9 6 489 276 4,25 217 3,34 493

15 RYCKI 117 2 253,7 6 757 289 4,27 226 3,35 515

16 ŚWIDNICKI 13 291,0 6 858 299 4,36 230 3,36 529

17 TOMASZOWSKI 28 1 021,2 7 022 288 4,10 244 3,47 532

18 WŁODAWSKI 18 1 422,8 7 912 291 3,68 267 3,38 558

19 ZAMOJSKI 32 747,7 6 578 275 4,18 220 3,35 495

20 LUBLIN 3 67,0 7 229 291 4,03 234 3,24 525

21 OPOLSKI 1 9,6 6 021 198 3,28 194 3,22 392

Przeciętnie w woj.:

Liczba stad

ocenianych

Przeciętna

liczba krów

Tabela Nr 2.1

1 170 28 175,0 6 761 284 4,20 227 3,36 511

119


Ranking najlepszych hodowców w woj. lubelskim (wg wydajności kg mleka)

wg ras (do 20 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów

w rasie

mleko

kg

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

Pawlak Adam Gózd 12,1 14,4 9 967 356 3,57 331 3,32 687

Kozieł Witold Wielkie 10,1 10,1 9 950 454 4,57 336 3,38 790

Lada Robert Dychawica 17,4 17,4 9 753 445 4,56 346 3,55 791

Kurowski Waldemar Kurów 19,4 20,5 9 569 377 3,94 310 3,24 687

Kałużny Wojciech Wincentówek 13,5 13,5 9 289 401 4,32 320 3,44 721

Borzęcki Antoni Witowice 17,1 17,1 9 285 408 4,39 315 3,39 723

Miklaszewski Włodzimierz Ksawerynów 15,1 15,1 9 207 362 3,94 320 3,47 682

Polak Dariusz Błażków 12,3 12,3 9 158 430 4,69 315 3,44 745

Spust Mirosław Gałęzów Kolonia Druga 7,8 16,1 9 096 372 4,09 308 3,39 680

Dadas Waldemar Germanicha 17,8 17,8 9 079 389 4,29 307 3,38 696

Kiełczykowski Florian Gózd 15,2 18,0 9 011 380 4,22 314 3,48 694

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

GR Stasiuk Jan Worgule 4,2 31,0 10 202 451 4,42 360 3,53 811

Wilgos Stanisław Kol. Łuszczów 4,9 40,2 10 053 412 4,10 361 3,59 773

GR Kopański Zbigniew Sobiska 7,2 45,6 9 400 411 4,37 336 3,57 747

GR Kata Andrzej Rogalin 7,7 74,7 9 105 332 3,65 330 3,62 662

Spust Mirosław Gałęzów Kolonia Druga 7,5 16,1 8 660 398 4,60 311 3,59 709

Borkowski Józef Jakusze 12,9 74,5 8 573 352 4,11 299 3,49 651

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn 16,0 710,6 8 336 330 3,96 303 3,63 633

Podgajny Jarosław Trzebieszów I 5,8 53,3 8 195 375 4,57 306 3,73 681

Izdebski Zdzisław Jakusze 4,9 78,4 8 130 357 4,39 291 3,58 648

Szaliński Marian Surhów 4,0 18,7 8 038 318 3,95 265 3,30 583

RASA POLSKA CZERWONA

Furtak Sylwester Wolica 7,1 10,5 3 929 188 4,78 134 3,41 322

Michnowicz Ryszard Tomaszówka 10,3 12,3 3 379 146 4,31 109 3,21 255

Pajer Maurycy Wierzchowina 7,1 15,5 3 259 135 4,15 121 3,70 256

Zieńczuk Andrzej Paszenki 5,8 8,5 3 255 148 4,53 112 3,45 260

RASA SIMENTALSKA

Międlarz Józef Hostynne 15,1 17,7 7 984 327 4,09 271 3,39 598

Duziak Mirosław Dub 8,0 28,4 6 730 269 3,99 228 3,39 497

Ciszewski Witold Moszenki 6,5 81,0 6 627 260 3,92 230 3,47 490

GR Pilipiuk Jan Żeszczynka 9,4 105,0 6 546 265 4,04 232 3,54 497

GR Filipiak Waldemar Samoklęski 12,4 66,4 6 496 253 3,90 225 3,46 478

GRH Sawicki Mariusz Kozodawy 14,6 32,7 5 882 242 4,12 205 3,49 447

Szymanek Józef Dębiny 8,0 17,9 5 846 258 4,41 195 3,34 453

Wojcieszuk Iwona Romanów 14,9 23,3 5 744 222 3,86 194 3,37 416

Gołacki Jarosław Parczew 9,1 33,8 5 605 230 4,10 196 3,50 426

Zdanowski Kazimierz Wierzejki 5,3 23,5 5 498 223 4,05 180 3,27 403

RASA BIAŁOGRZBIETA

Makarewicz Wojciech Terebela 18,9 26,4 5 865 232 3,95 200 3,41 432

Koniszewska Bożena Wola Korybutowa Druga 5,0 11,3 4 534 197 4,35 151 3,32 348

Stefaniak Maria Worgule 7,5 25,1 4 205 149 3,54 138 3,28 287

Chilimoniuk Leszek Zaniówka 5,0 5,0 4 200 191 4,55 158 3,75 349

Sucharzewski Mirosław Bielany 7,8 17,2 3 701 170 4,59 118 3,20 288

Włodarczyk Sławomir Gołąb 5,3 25,2 3 547 160 4,51 120 3,38 280

Chojda Janusz Władysławin 4,0 9,6 3 129 137 4,39 100 3,20 237

UP w Lublinie GD w Uhrusku Uhrusk 16,1 60,5 3 074 124 4,03 102 3,31 226

Kowalski Grzegorz Turowola 4,8 4,8 3 074 109 3,54 103 3,36 212

Chrabska Nina Kąty 6,0 6,0 2 768 119 4,31 89 3,23 208

RASA POLSKA CZARNO-BIAŁA

Kamola Grzegorz Ksawerynów 6,2 16,9 6 030 292 4,84 209 3,47 501

Hawryluk Marian Zahajki 5,2 15,2 6 010 261 4,35 184 3,06 445

Kamola Waldemar Powały 13,5 35,3 5 805 287 4,94 216 3,72 503

Cichosz Mirosław Sięciaszka 8,6 16,3 5 334 250 4,68 180 3,38 430

Koniszewska Bożena Wola Korybutowa Druga 6,3 11,3 5 189 219 4,21 165 3,18 384

Daniluk Krzysztof Worsy 8,3 23,6 4 978 200 4,02 166 3,34 366

Marchwiak Marek Turów 4,2 20,4 4 892 202 4,12 156 3,19 358

Gajownik Barbara Józefów 9,5 20,7 4 827 217 4,49 164 3,39 381

Stępniewski Grzegorz Sięciaszka 8,0 16,0 4 787 209 4,37 165 3,44 374

Gajos Janusz Kolonia Starościn 12,0 16,1 4 761 200 4,19 151 3,17 351

RASA POLSKA CZERWONO-BIAŁA

Protaś Zbigniew Ostrówki 4,0 19,1 5 391 238 4,41 195 3,62 433

120

Przeciętna

liczba krów

Tabela Nr 2.2

Przeciętna wydajność od jednej krowy (w danej rasie)


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów

w rasie

Przeciętna

liczba krów

Przeciętna wydajność od jednej krowy (w danej rasie)

mleko

kg

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

wg ras (20,1 - 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

Dusznik Leszek Wierzba 49,8 51,9 12 344 452 3,66 426 3,45 878

Brauła Dariusz Gózd 24,6 24,6 10 421 438 4,20 351 3,37 789

Wilgos Stanisław Kolonia Łuszczów 30,6 40,2 9 801 425 4,34 349 3,56 774

Lada Zdzisław Ksawerynów 40,6 40,6 9 778 418 4,28 345 3,53 763

Kisielewski Janusz Ortel Książęcy I 24,4 25,4 9 746 347 3,56 326 3,34 673

Piątek Stanisław Stryj 33,6 33,9 9 722 400 4,11 336 3,46 736

Kosiorek Leszek Lisikierz 30,3 30,3 9 621 371 3,86 318 3,30 689

GR Stasiuk Jan Worgule 26,8 31,0 9 611 389 4,05 333 3,46 722

Dymitrak Andrzej Kolonia Ostrów 29,2 29,2 9 517 384 4,04 317 3,33 701

GR Cebula Andrzej Lendo Wielkie 34,5 35,5 9 423 374 3,97 322 3,42 696

RASA SIMENTALSKA

PGR Arasimowicz Jacenty ZD w Bezku 22,1 377,8 5 803 236 4,07 215 3,71 451

RASA BIAŁOGRZBIETA

Linkiewicz Bogdan Horodyszcze 23,0 23,0 3 021 133 4,41 103 3,40 236

wg ras (powyżej 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

Turski Artur Robert Popławy Rogale 137,4 141,2 10 289 454 4,41 349 3,39 803

Goławski Krzysztof Kępki 62,3 64,0 10 076 381 3,78 350 3,47 731

Kocielnik Grzegorz Ksawerynów 70,4 70,7 9 991 358 3,58 333 3,33 691

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn 452,5 710,6 9 905 360 3,63 341 3,44 701

GR Kieliszek Wiesław Kurzelaty 51,1 51,3 9 775 395 4,04 329 3,37 724

GR Kata Andrzej Rogalin 67,0 74,7 9 660 324 3,35 332 3,44 656

Stadnina Koni Janów Podlaski Wygoda 302,3 306,4 9 349 403 4,31 312 3,34 715

Wójcik Krzysztof Gospodarstwo Korolówka 407,2 411,7 9 218 330 3,58 300 3,25 630

GR Kajda Leszek Dwornia 82,1 82,1 9 189 395 4,31 312 3,39 707

Grzelak Stanisław Drążgów 52,3 53,0 9 185 391 4,26 313 3,41 704

RASA SIMENTALSKA

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn 230,3 710,6 6 083 218 3,59 217 3,57 435

RASA MONTBELIARDE

"Montagro" Sp. z o.o. Wierzbica 227,9 227,9 9 565 369 3,87 344 3,60 713

121


Ranking najlepszych hodowców w woj. lubelskim (wg wydajności kg mleka)

wg powiatów

Tabela Nr 2.3

Właściciel Miejscowość

POW. BIALSKI

GR Stasiuk Jan Worgule 31,0 9 691 398 4,10 336 3,47 734

Kisielewski Janusz Ortel Książęcy I 25,4 9 675 346 3,57 323 3,34 669

Stadnina Koni Janów Podlaski Wygoda 306,4 9 339 403 4,32 313 3,35 716

Szabaciuk Jerzy Szóstka 23,3 8 988 397 4,42 307 3,41 704

GR Weremko Jarosław Ortel Książęcy 17,5 8 869 360 4,06 303 3,42 663

Paszko Mirosław Szóstka 39,5 8 556 376 4,40 300 3,50 676

Zakład Rolno-Handlowy Cieleśnica Sp.z o.o. Cieleśnica 100,5 8 541 354 4,15 289 3,38 643

Sozoniuk Piotr Bokinka Pańska 28,6 8 418 361 4,29 270 3,21 631

Ołtuszyk Adam Drelów 16,1 8 225 353 4,29 276 3,35 629

Leśniczuk Leszek Drelów 32,9 8 211 355 4,32 278 3,38 633

GR Semeniuk Krzysztof Żerocin 21,9 8 131 318 3,91 268 3,29 586

Iwańczuk Leszek Worsy 31,0 8 093 318 3,93 279 3,45 597

Żukowski Edward Stasiówka 41,5 7 865 348 4,43 276 3,51 624

GR Arseniuk Grzegorz Ortel Królewski II 35,5 7 773 337 4,34 260 3,35 597

Karpiuk Leszek Przechód 30,3 7 634 311 4,07 259 3,39 570

Klimiuk Wiesława Komarno 18,1 7 595 316 4,16 249 3,28 565

GR Parchomiuk Sławomir Wólka Kościeniewicka 33,4 7 482 340 4,54 265 3,54 605

GR Chmiel Czesław Kijowiec Kolonia 19,4 7 439 333 4,48 254 3,42 587

Popielewicz Witold Motwica 29,8 7 131 314 4,40 238 3,33 552

Sadownik Tadeusz Bielany 17,1 6 980 290 4,15 241 3,45 531

GR Pilipiuk Jan Żeszczynka 105,0 6 948 288 4,15 238 3,42 526

GR Kocko Mirosław Worsy

POW. BIŁGORAJSKI

58,8 6 800 276 4,06 233 3,43 509

Świeca Eugeniusz Lipiny Dolne Kolonia 35,8 8 618 380 4,41 294 3,41 674

GR Kapica Zenon Radzięcin 24,5 7 281 319 4,38 248 3,41 567

POW. CHEŁMSKI

Suwała Marek Kolonia Strzelce 21,8 8 454 384 4,54 290 3,43 674

Pradun Zbigniew Skordiów 42,2 8 352 319 3,82 277 3,32 596

Sawicki Marek Pobołowice 16,5 7 816 339 4,33 249 3,18 588

Miszczuk Andrzej Lipówki 19,6 7 774 342 4,40 257 3,30 599

GR Rostecka Ewa Nowiny 22,1 7 631 342 4,48 248 3,25 590

Chmiel Wojciech Buśno 41,8 7 483 301 4,03 247 3,30 548

Nadolska Krystyna Michałówka 22,7 7 377 283 3,84 237 3,21 520

Manaj Robert Kolonia Horodyszcze 29,0 7 282 324 4,45 233 3,20 557

Tkaczyk Andrzej Strzelce 14,0 7 226 285 3,94 245 3,39 530

Ciężki Kazimierz Raciborowice 19,3 7 099 321 4,51 240 3,38 561

POW. HRUBIESZOWSKI

Wilgos Stanisław Kolonia Łuszczów 40,2 9 819 420 4,27 351 3,57 771

GR Kata Andrzej Rogalin 74,7 9 604 325 3,39 333 3,47 658

GR Szafraniec Zbigniew Kolonia Łuszczów 29,7 8 905 358 4,02 302 3,39 660

Cisło Dariusz Terebiń 30,3 8 865 406 4,57 300 3,38 706

Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice Werbkowice 367,4 8 465 259 3,06 281 3,32 540

Małecki Jarosław Łuszków 21,6 8 312 321 3,86 283 3,40 604

Międlarz Józef Hostynne 17,7 7 958 324 4,07 267 3,36 591

Guluk Piotr Kolonia Łuszczów 14,5 7 573 308 4,06 262 3,46 570

Lasko Krzysztof Chyżowice 25,8 7 433 316 4,25 244 3,28 560

Ślepko Wiesław Stara Wieś 10,4 7 395 302 4,08 235 3,18 537

Mucha Zbigniew Chyżowice 22,4 7 183 341 4,75 234 3,26 575

Zakład Rolny Kuczyński Szymon Wiszniów 133,4 7 069 270 3,82 237 3,35 507

Miłosz Franciszek Dąbrowa 26,1 7 029 287 4,08 240 3,42 527

Kusy Grzegorz Modryń 22,5 6 905 288 4,18 231 3,34 519

Szambara Dariusz Terebiń

POW. JANOWSKI

16,1 6 810 318 4,67 237 3,48 555

Mazur Henryk Kolonia Stawce 10,6 7 974 359 4,50 275 3,45 634

POW. KRASNOSTAWSKI

Przeciętna

liczba krów w

oborze

Soczyński Witold Siennica Różana 11,4 8 538 363 4,25 295 3,46 658

GR Rudnik Witold Kolonia Jaślików 72,3 8 495 411 4,84 288 3,39 699

Weremko Bogusław Stężyca Nadwieprzańska 37,6 8 333 345 4,14 285 3,42 630

Stado Ogierów "Białka" Sp. z o.o. Białka 87,6 8 221 315 3,83 273 3,32 588

Świszcz Andrzej Stężyca Łęczyńska 22,3 8 069 341 4,22 274 3,39 615

Wójtowicz Wiesław Stężyca Łęczyńska 26,4 7 638 308 4,03 252 3,30 560

Szaliński Marian Surhów 18,7 7 562 299 3,95 250 3,30 549

Kuczyński Marek Krasnystaw 14,3 7 320 276 3,77 237 3,24 513

Borys Henryk Siennica Różana 61,1 7 236 278 3,84 249 3,44 527

GR Borys Jerzy Stójło 61,2 6 958 260 3,73 236 3,39 496

GR Dudkowska Małgorzata Wola Żółkiewska 99,1 6 839 294 4,30 233 3,40 527

122

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

POW. KRAŚNICKI

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Dymitrak Andrzej Kolonia Ostrów 29,2 9 517 384 4,04 317 3,33 701

Jarosz Jarosław Majdan Grabina 20,5 8 912 403 4,52 305 3,42 708

Mikołajewicz Krzysztof Kolonia Ostrów 16,1 8 746 379 4,33 286 3,27 665

Pietraszek Antoni Rudnik I 22,5 8 558 370 4,32 288 3,37 658

Ciołek Wiesława Bystrzyca 29,6 8 001 328 4,10 266 3,32 594

Sobieszczański Robert Zakrzówek 35,7 7 920 356 4,49 269 3,40 625

Flis Henryk Bystrzyca 23,5 7 459 332 4,46 250 3,35 582

GR Pawłaszek Zbigniew Zakrzówek Wieś 36,9 7 187 336 4,67 240 3,34 576

Zapalski Dariusz Wólka Olbięcka 21,0 6 899 292 4,24 220 3,19 512

POW. LUBARTOWSKI

Kozieł Witold Wielkie 10,1 9 950 454 4,57 336 3,38 790

Wałach Sławomir Dębiny 33,3 8 276 349 4,21 278 3,36 627

Gomoła Kamil Krępa 19,3 7 510 354 4,71 261 3,47 615

Mitrus Stanisław Kozłówka 21,5 7 264 314 4,33 244 3,36 558

Skolimowski Ireneusz Kolechowice Folwark 18,0 7 068 301 4,28 238 3,36 539

Mitura Jerzy Nowodwór 26,8 6 860 285 4,16 215 3,14 500

Grzesiak Anna Abramów 12,9 6 823 266 3,90 211 3,09 477

Długosz Piotr Andrzej Blizocin 12,7 6 770 352 5,20 228 3,37 580

POW. LUBELSKI

Kałużny Wojciech Wincentówek 13,5 9 289 401 4,32 320 3,44 721

Spust Mirosław Gałęzów Kolonia Druga 16,1 9 022 389 4,31 313 3,47 702

GR Barwiak Jan Kolonia Łubki 38,9 8 933 355 3,98 299 3,35 654

Sieńko Piotr Babin 30,4 8 477 347 4,09 281 3,32 628

Buczek Dariusz Bychawa 40,6 8 426 363 4,30 281 3,34 644

GR Paruch Stanisław Bogucin 23,2 8 421 347 4,11 279 3,31 626

Boczek Waldemar i Anna Bychawka II 12,1 8 254 332 4,03 285 3,45 617

GR Pietraś Jan Babin 52,3 8 204 327 4,00 269 3,28 596

Kępka Wojciech Majdan Sobieszczański 15,4 8 148 391 4,80 278 3,41 669

Boryga Andrzej Zemborzyce Wojciechowskie 29,8 8 126 353 4,35 276 3,40 629

Gustaw Adam Bystrzyca Nowa 18,8 8 084 330 4,09 268 3,32 598

Krzysztoń Ireneusz Babin 31,1 8 010 328 4,10 253 3,16 581

Maruszak Grzegorz Piotrawin 18,5 7 986 340 4,26 272 3,40 612

GR Dąbrowski Robert Łubki Szlachta 17,3 7 930 345 4,34 261 3,29 606

Kałkus Halina Olszowiec 46,1 7 761 321 4,14 263 3,39 584

GR Goch Małgorzata Stara Wieś Trzecia 52,5 7 727 297 3,84 260 3,37 557

Kozieł Jerzy Osina 14,0 7 713 352 4,56 261 3,38 613

GRP Sapała Marian Wojciechów Kolonia Piąta 24,5 7 437 339 4,56 257 3,45 596

Gustaw Andrzej Piotrkówek 10,4 7 413 304 4,10 247 3,33 551

Stachyra Zbigniew Halinówka 11,2 7 372 279 3,78 235 3,19 514

Rybaczek Kinga Łuszczów II 33,5 7 362 294 3,99 243 3,30 537

Gorzel Andrzej Kolonia Wilczopole 30,2 7 311 326 4,46 252 3,44 578

Rybak Ewa Strzeszkowice Małe 25,2 7 262 313 4,31 249 3,43 562

Goral Tadeusz Piotrawin 10,9 7 239 295 4,07 231 3,19 526

Ciuraj Waldemar i Marzena Olszowiec 26,9 7 236 304 4,20 248 3,43 552

Baran Krzysztof Kiełczewice Maryjskie 19,0 7 219 331 4,58 236 3,27 567

Matys Wojciech Kolonia Tomaszowice 38,5 7 166 276 3,85 246 3,43 522

Młynarski Janusz Miłocin 23,3 7 163 317 4,42 235 3,28 552

Wilczek Edyta Kliny 10,9 7 157 273 3,81 224 3,13 497

Adamczyk Jan Garbów 6,3 7 140 288 4,04 229 3,20 517

Zgliniecki Wiesław Borzechów 28,3 7 116 307 4,31 236 3,31 543

Pietrak Bogdan Ługów 21,1 7 097 307 4,32 241 3,39 548

Kowalik Adam Kolonia Moszna 11,1 7 095 315 4,44 221 3,11 536

GR Skrzypek Krzysztof Stara Wieś Trzecia 29,7 7 030 323 4,60 239 3,40 562

Siudziak Małgorzata Kolonia Wilczopole 13,2 7 029 260 3,70 215 3,06 475

Salasa Leszek Gałęzów 34,0 6 942 319 4,60 232 3,34 551

Wilkołazki Tomasz Wincentówek 19,3 6 942 274 3,94 222 3,20 496

GR Łuczkowski Marek Matczyn 19,5 6 939 306 4,41 242 3,49 548

Wilkołazki Wiesław Wincentówek 65,5 6 938 282 4,06 221 3,19 503

GR Pszczoła Sylwester Gutanów 13,7 6 920 291 4,21 241 3,48 532

Wójcik Marian Garbów 17,8 6 891 293 4,25 217 3,15 510

Abramek Witold Kolonia Tomaszowice 17,1 6 865 308 4,49 229 3,33 537

Wójtowicz Krzysztof Wola Krasienińska 14,3 6 795 274 4,03 219 3,22 493

Węgorowski Julian Stary Gaj 17,2 6 765 300 4,43 230 3,40 530

POW. ŁĘCZYŃSKI

Zygmunt Daniel Turowola 43,5 7 703 333 4,32 280 3,64 613

Gryglicki Tomasz Kolonia Osiedle Trębaczów 19,8 7 431 324 4,36 245 3,29 569

Stamirowski Edward Kolonia Górne 54,8 6 828 288 4,22 235 3,44 523

POW. ŁUKOWSKI

Brauła Dariusz Gózd 24,6 10 421 438 4,20 351 3,37 789

Turski Artur i Robert Popławy Rogale 141,2 10 264 453 4,41 348 3,39 801

Kocielnik Grzegorz Ksawerynów 70,7 10 001 358 3,58 333 3,33 691

Lada Zdzisław Ksawerynów 40,6 9 778 418 4,28 345 3,53 763

123

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Lada Robert Dychawica 17,4 9 753 445 4,56 346 3,55 791

Kurowski Waldemar Kurów 20,5 9 637 379 3,94 312 3,24 691

Kosiorek Leszek Lisikierz 30,3 9 621 371 3,86 318 3,30 689

Pawlak Adam Gózd 14,4 9 479 349 3,69 319 3,36 668

GR Koślacz Witold Fiukówka 31,5 9 384 394 4,19 317 3,38 711

Miklaszewski Włodzimierz Ksawerynów 15,1 9 207 362 3,94 320 3,47 682

GR Kajda Leszek Dwornia 82,1 9 189 395 4,31 312 3,39 707

GR Osiński Piotr Kosuty 33,7 9 189 367 4,00 321 3,49 688

Polak Dariusz Błażków 12,3 9 158 430 4,69 315 3,44 745

Frączek Urszula Okrzeja Kolonia Gąszcze 39,6 9 151 368 4,02 305 3,33 673

Kiełczykowski Karol Gózd 23,2 9 145 366 4,00 316 3,45 682

Orzyłowska Anna Trzebieszów Kolonia 27,7 9 129 415 4,54 313 3,43 728

Dadas Waldemar Germanicha 17,8 9 079 389 4,29 307 3,38 696

GR Gula Józef Jarczew 30,6 9 045 394 4,35 320 3,54 714

Kiełczykowski Krzysztof Gózd 38,6 8 989 371 4,13 325 3,62 696

GR Krasuski Jarosław Wólka Konopna 34,2 8 967 351 3,91 300 3,34 651

GR Maślak Rafał Dwornia 27,3 8 920 363 4,07 308 3,45 671

Jasiński Zbigniew Zaolszynie 25,9 8 882 377 4,25 296 3,33 673

Kiełczykowski Florian Gózd 18,0 8 874 379 4,29 310 3,49 689

GR Mateńko Mariusz Fiukówka 75,3 8 858 352 3,97 301 3,40 653

GR Pietrzak Tomasz Radoryż Kościelny 26,3 8 852 359 4,06 313 3,53 672

Czajka Bogusław Lisikierz 60,3 8 837 367 4,15 294 3,33 661

GR Matysiak Adam Popławy Rogale 68,2 8 775 356 4,06 305 3,47 661

Szlaski Kazimierz Trzebieszów I 67,8 8 754 359 4,10 306 3,49 665

Podgajny Jarosław Trzebieszów I 53,3 8 745 374 4,28 312 3,57 686

Lada Łukasz Ksawerynów 31,3 8 737 348 3,98 289 3,31 637

Płudowski Michał Kurów 16,6 8 705 380 4,37 285 3,27 665

Traczyk Jan Dwornia 24,7 8 704 361 4,14 309 3,55 670

Izdebski Zdzisław Jakusze 78,4 8 649 359 4,15 298 3,45 657

Pikulska Joanna Ksawerynów 26,7 8 554 339 3,97 295 3,45 634

Grochowski Jacek Aleksandrów 34,8 8 545 367 4,30 298 3,49 665

Podgajny Mariusz Trzebieszów I 32,1 8 510 376 4,43 295 3,47 671

Talarek Tadeusz Ksawerynów 17,3 8 495 350 4,12 297 3,50 647

Kopeć Grzegorz Anonin 25,3 8 478 332 3,92 298 3,52 630

Koślacz Sławomir Fiukówka 20,0 8 468 381 4,50 289 3,41 670

Gula Grzegorz Dwornia 40,6 8 459 375 4,44 280 3,31 655

Piszcz Tomasz Fiukówka 34,6 8 459 353 4,18 300 3,55 653

GR Kulikowski Marcin Kosuty 41,7 8 445 368 4,36 294 3,48 662

Suchodolski Adam Świdry 18,6 8 439 377 4,47 284 3,37 661

GR Kopański Zbigniew Sobiska 45,6 8 429 360 4,27 298 3,54 658

Szewczak Marcin Kobiałki Nowe 37,1 8 425 393 4,66 290 3,44 683

Borkowski Józef Jakusze 74,5 8 385 343 4,09 289 3,45 632

Gągała Adam Ernestynów 18,8 8 380 359 4,28 286 3,41 645

Zdańkowski Witold Popławy Rogale 38,2 8 370 346 4,14 271 3,24 617

GR Szczygielski Bogdan Szczygły Dolne 37,0 8 336 340 4,08 286 3,43 626

GR Goławski Tadeusz Szaniawy Matysy 47,6 8 326 356 4,27 270 3,24 626

Rozwadowski Krzysztof Rzymy Rzymki 22,8 8 290 357 4,30 292 3,52 649

Kot Stanisław Fiukówka 37,7 8 285 368 4,44 297 3,58 665

Sulej Wincenty Popławy Rogale 25,3 8 276 337 4,09 270 3,26 607

GR Świder Tomasz Józefów 32,8 8 256 366 4,43 281 3,40 647

GR Sztyber Dariusz Fiukówka 35,0 8 186 342 4,18 279 3,41 621

Józwik Elżbieta Wola Burzecka 20,8 8 142 331 4,07 270 3,31 601

GR Wójcik Sylwester Dwornia 23,1 8 135 342 4,21 283 3,48 625

Grochowski Arkadiusz Jakusze 52,9 8 034 332 4,13 283 3,52 615

GR Rosa Romuald Ksawerynów 43,2 7 998 373 4,67 286 3,57 659

Rzążewski Waldemar Kurów 27,3 7 993 344 4,31 258 3,23 602

GR Rościński Karol Hordzież 21,4 7 983 339 4,25 268 3,36 607

Gzara Sławomir Trzebieszów I 18,2 7 974 389 4,88 278 3,49 667

Owczarski Piotr Dębowierzchy 24,8 7 925 369 4,66 270 3,41 639

GR Mróz Jarosław Ciechomin 29,8 7 924 345 4,35 269 3,40 614

Stępniak Mieczysław Władysławów 26,8 7 917 319 4,03 265 3,35 584

Kalbarczyk Zygmunt Władysławów 17,2 7 903 347 4,39 273 3,45 620

Podgajny Krzysztof Trzebieszów I 41,4 7 890 361 4,58 256 3,25 617

GR Tratkiewicz Kazimierz Ksawerynów 36,9 7 863 339 4,31 272 3,46 611

GR Krawczyk Paweł Ciechomin 44,7 7 829 342 4,37 272 3,47 614

Chiliński Grzegorz Wilczyska 24,5 7 824 351 4,49 263 3,36 614

Krawczyk Bogdan Leonardów 17,1 7 802 368 4,72 258 3,31 626

Pytlik Krzysztof i Halina Wola Bystrzycka 31,4 7 786 322 4,14 255 3,28 577

Miszkurka Stefan Dychawica 15,1 7 748 327 4,24 269 3,47 596

GR Bujak Krystyna Sobiska 33,1 7 745 305 3,94 269 3,47 574

GR Gryczka Ryszard Celiny Szlacheckie 53,8 7 743 336 4,34 269 3,47 605

GR Bujak Stanisław Sobiska 15,4 7 729 330 4,27 267 3,46 597

Grzechnik Krzysztof Leonardów 38,2 7 727 328 4,25 270 3,49 598

124

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Barszcz Andrzej Jeziory 64,9 7 704 341 4,43 274 3,56 615

Wierzejski Paweł Wierzejki 22,0 7 689 315 4,10 268 3,48 583

Kruk Marek Germanicha 13,0 7 667 320 4,17 264 3,44 584

Konieczny Marek Kopina 19,2 7 644 308 4,03 250 3,27 558

Kurowski Wiesław Celiny 15,1 7 625 313 4,11 255 3,35 568

GR Wójcik Zofia Dwornia 27,8 7 607 327 4,30 257 3,38 584

Stępniak Andrzej Ernestynów 18,2 7 559 316 4,18 262 3,46 578

Zarzycki Andrzej Kosuty 29,7 7 543 308 4,09 253 3,36 561

Piszcz Tadeusz Fiukówka 13,9 7 515 337 4,48 238 3,17 575

GR Kazana Piotr Radoryż Kościelny 13,4 7 510 325 4,32 255 3,39 580

Panasz Marek Rzymy Las 46,8 7 498 347 4,63 257 3,43 604

Sulej Robert Nurzyna 32,8 7 482 305 4,08 258 3,45 563

Goławski Łukasz Celiny 21,6 7 481 321 4,29 241 3,22 562

GR Latoch Wojciech Wola Bystrzycka 25,8 7 469 318 4,26 253 3,39 571

Rzążewski Leszek Kurów 22,3 7 450 339 4,55 248 3,33 587

Kot Mariusz Fiukówka 20,4 7 450 330 4,43 247 3,31 577

Cąkała Grzegorz Helenów 10,4 7 450 279 3,75 245 3,29 524

Twardziak Roman Mysłów 17,3 7 448 356 4,77 250 3,36 606

GR Witkowska Helena Osiny 32,7 7 442 321 4,31 260 3,49 581

Grabowski Adam Sobiska 21,2 7 440 305 4,10 257 3,46 562

Kopeć Mariola Radoryż Kościelny 12,8 7 434 323 4,35 245 3,29 568

GR Szczęśniak Sławomir Kierzków 14,5 7 417 354 4,77 252 3,40 606

GR Ambroziak Andrzej Gózd 20,7 7 416 331 4,47 267 3,60 598

Filip Kazimierz Ernestynów 18,7 7 414 327 4,42 252 3,40 579

Wolanin Sylwester Karol Celiny 35,8 7 413 320 4,31 251 3,38 571

Guzek Marcin Szczygły Dolne 25,3 7 402 327 4,42 244 3,29 571

GR Pikulski Marek Ksawerynów 44,1 7 393 311 4,20 254 3,44 565

Ducki Marek Wilczyska 32,6 7 391 367 5,00 259 3,51 626

Jarzębski Jarosław Wola Burzecka 33,3 7 387 303 4,11 259 3,51 562

Przerwa Sławomir Popławy Rogale 20,0 7 361 302 4,10 246 3,34 548

Olejniczak Krystyna Siedliska 15,2 7 360 312 4,24 247 3,35 559

GR Krawczyk Bogdan Gołe Łazy 29,2 7 337 317 4,32 251 3,42 568

GR Wojtaś Władysław Poznań 47,7 7 325 302 4,12 253 3,46 555

Grochowski Zdzisław Jakusze 48,7 7 311 301 4,12 244 3,34 545

Redzik Jan Wola Mysłowska 24,6 7 297 285 3,92 233 3,19 518

GR Sierpień Adam Trzebieszów I 18,6 7 290 318 4,36 242 3,32 560

Kurowski Tadeusz Kurów 24,3 7 289 324 4,44 243 3,33 567

Koślacz Anna Kopina 10,3 7 280 314 4,31 236 3,24 550

GR Broś Leszek Wandów 27,2 7 278 322 4,43 241 3,31 563

Pietryka Andrzej Lisikierz 26,5 7 275 321 4,41 245 3,37 566

Rosiak Jan Roman Dychawica 26,8 7 273 368 5,06 258 3,54 626

Gajowy Piotr Kopina 29,3 7 260 319 4,39 243 3,35 562

GR Chruśliński Jan Stary Patok 18,2 7 232 281 3,89 235 3,25 516

Siedlczyński Robert Okrzeja 29,7 7 220 335 4,65 251 3,48 586

GR Ambroziak Beata Kosuty 20,6 7 216 305 4,23 239 3,31 544

Szewczak Grzegorz Fiukówka 13,0 7 204 349 4,84 235 3,26 584

Szczygielski Grzegorz Szaniawy Matysy 22,1 7 202 328 4,55 231 3,20 559

Borkowska Renata Gołąbki 18,1 7 184 326 4,54 233 3,24 559

GR Sulej Bożena i Zenon Nurzyna 39,6 7 184 277 3,85 238 3,31 515

Siestrzewitowski Waldemar Celiny 29,8 7 181 330 4,59 241 3,35 571

Koślacz Witold Fiukówka 18,3 7 179 322 4,49 241 3,36 563

GR Białach Tomasz Gołe Łazy 41,4 7 169 310 4,33 251 3,50 561

Michalak Karol Tomasz Jeleniec 11,1 7 162 319 4,45 249 3,47 568

Wołoszka Ignacy Gózd 12,7 7 116 304 4,27 231 3,24 535

GR Ciołek Anna Ernestynów 38,3 7 083 313 4,41 249 3,51 562

Kuźma Mariola Lisikierz 16,8 7 078 308 4,35 241 3,40 549

GR Nurzyński Zbigniew Karwów 27,9 7 075 306 4,33 238 3,36 544

Karpiński Waldemar Lipniak 25,6 7 066 313 4,47 242 3,42 555

Matyka Mariusz Ksawerynów 18,7 7 030 289 4,11 236 3,35 525

Izdebski Marek Popławy Rogale 23,2 7 011 310 4,48 229 3,27 539

GR Wiąckiewicz Lesław Tuchowicz 37,5 6 995 281 4,03 246 3,52 527

Kamola Grzegorz Ksawerynów 16,9 6 992 327 4,68 243 3,47 570

Piszcz Zbigniew Wielgolas 12,7 6 978 320 4,58 241 3,46 561

Kucharski Jerzy Radoryż Kościelny 13,0 6 967 338 4,86 235 3,37 573

GR Krasuska Grażyna Trzebieszów II 12,3 6 940 301 4,33 230 3,32 531

Chomicki Adam Trzebieszów IV 17,9 6 937 307 4,43 234 3,37 541

Kurowski Stefan Kurów 27,6 6 937 297 4,28 236 3,40 533

Gajownik Jerzy Nowy Patok 23,2 6 927 306 4,42 222 3,20 528

GR Chudzik Tomasz Świder 21,8 6 927 293 4,23 229 3,30 522

Koślacz Bogdan Ogniwo 21,9 6 919 295 4,26 234 3,38 529

Celińska Jakubowicz Celiny 37,2 6 918 317 4,58 234 3,38 551

GR Majek Szczepan Okrzeja Kolonia Gąszcze 38,4 6 910 304 4,40 230 3,33 534

Chmiel Elżbieta Sobiska 9,2 6 910 284 4,11 235 3,40 519

125

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Gołębiowski Krzysztof Gózd 16,1 6 902 313 4,53 244 3,53 557

Gil Tadeusz Trzebieszów II 24,7 6 898 300 4,35 227 3,29 527

Mućka Leszek Ogniwo 33,3 6 886 309 4,48 229 3,33 538

Janaszek Antoni Mysłów 14,1 6 884 324 4,71 240 3,48 564

GR Władziński Mirosław Dwornia 22,1 6 866 299 4,36 236 3,43 535

Skwarek Czesław Stary Patok 4,2 6 833 280 4,10 231 3,38 511

Ekielski Jerzy Wierzejki 20,1 6 826 313 4,59 221 3,23 534

GR Gajowy Józef Fiukówka 23,8 6 824 310 4,54 229 3,35 539

Kurowski Leszek Kurów 31,9 6 822 270 3,96 218 3,19 488

Śledź Leszek Trzebieszów II 23,1 6 821 296 4,35 222 3,25 518

Araj Zbigniew Nowy Patok 14,9 6 817 295 4,32 215 3,15 510

Sikora Janusz Otylin 18,7 6 806 309 4,54 228 3,35 537

Szczepanik Krzysztof Ciechomin 29,6 6 789 295 4,34 230 3,39 525

Świerczewski Ryszard Celiny 60,2 6 766 286 4,22 230 3,40 516

Zdunek Witold Władysławów

POW. PARCZEWSKI

14,1 6 762 314 4,64 225 3,33 539

GR Skorupski Jacek Jasionka 31,9 7 436 331 4,46 245 3,29 576

Kuzko Edward Rudno I

POW. PUŁAWSKI

21,4 7 095 298 4,20 241 3,39 539

Borzęcki Antoni Witowice 17,1 9 285 408 4,39 315 3,39 723

GR Pszczoła Grzegorz Piotrowice 25,5 8 426 351 4,17 284 3,37 635

Freliga Andrzej Skrudki 23,2 8 393 352 4,19 291 3,47 643

Sułek Józef Młynki 28,6 8 110 329 4,06 279 3,44 608

Pawelec Sławomir Zabłocie 11,5 8 025 332 4,19 265 3,30 597

Pochroń Robert Cynków 28,4 8 018 335 4,17 268 3,34 603

GR Rułka Andrzej Bałtów 28,5 7 716 366 4,74 268 3,47 634

Sułek Adam Osiny 28,3 7 687 331 4,30 252 3,28 583

Szaruga Michał Śniadówka 23,6 7 591 316 4,16 248 3,26 564

Woch Stanisław Kaleń 24,2 7 504 341 4,55 270 3,60 611

Adamczyk Jolanta Śniadówka 7,5 7 462 317 4,24 239 3,20 556

Szaruga Jan Śniadówka 27,5 7 263 322 4,43 237 3,26 559

GR Cybula Dariusz Wilczanka 27,8 7 098 319 4,50 247 3,48 566

GR Wojciechowski Ryszard Dębczyna 29,7 6 967 286 4,11 245 3,52 531

Sykut Dariusz Osiny

POW. RADZYŃSKI

12,4 6 920 316 4,57 230 3,33 546

Goławski Krzysztof Kępki 64,0 10 026 380 3,79 349 3,48 729

Niebrzegowski Radosław Stok 30,3 8 637 365 4,23 303 3,51 668

Kot Grzegorz Skrzyszew 30,1 8 314 346 4,17 298 3,58 644

GR Bojaczuk Lech Ostrówki 32,8 8 231 354 4,30 282 3,42 636

Przychodzki Piotr Ostrówki 29,8 8 185 340 4,16 271 3,31 611

Stefańczuk Grzegorz Żakowola Stara 27,9 8 122 324 3,99 263 3,24 587

Korolczuk Leszek Ostrówki 27,6 8 088 342 4,23 277 3,42 619

Juszczuk Krystyna Ossowa 31,5 8 034 338 4,20 268 3,34 606

Domański Tadeusz Ossowa 41,1 8 032 329 4,10 264 3,29 593

Szwaj Bożena i Roman Wohyń 21,0 7 737 339 4,39 250 3,23 589

GR Pawłowska Renata Ostrówki 27,0 7 705 320 4,16 254 3,29 574

Donica Wojciech Suchowola 32,3 7 383 312 4,23 239 3,23 551

Szczygielski Janusz Ulan Mały 22,3 7 017 312 4,44 229 3,26 541

GR Dudek Waldemar Czemierniki Kol. Południowa 39,0 6 976 304 4,37 255 3,65 559

Pękała Roman Żakowola Poprzeczna 12,9 6 954 328 4,71 231 3,32 559

Sposób Andrzej Krasew 16,5 6 908 307 4,45 247 3,57 554

GR Struk Sławomir Branica Suchowolska 19,5 6 886 266 3,87 221 3,21 487

Krupa Kazimierz Wygnanów

POW. RYCKI

16,5 6 810 320 4,70 221 3,25 541

GR Kieliszek Wiesław Kurzelaty 51,3 9 785 395 4,05 330 3,37 725

Piątek Stanisław Stryj 33,9 9 757 402 4,12 339 3,47 741

GR Cebula Andrzej Lendo Wielkie 35,5 9 485 380 4,01 326 3,44 706

Grzelak Stanisław Drążgów 53,0 9 193 393 4,27 314 3,42 707

Jaszczyk Jacek Przykwa 21,9 8 973 371 4,14 303 3,38 674

Druzd Grzegorz Bazanów Stary 15,3 8 915 405 4,54 317 3,55 722

Wesołek Dorota Bazanów Stary 32,6 8 766 385 4,39 302 3,45 687

Grudniak Ryszard Kłoczew 14,3 8 749 389 4,45 296 3,38 685

Domański Henryk Janopol 42,3 8 706 354 4,06 293 3,36 647

Grudzień Daniel Kłoczew 27,4 8 464 343 4,05 279 3,29 622

Bichta Maria Ownia 9,3 8 436 310 3,68 275 3,26 585

Sochacki Dariusz Gęsia Wólka 10,8 8 303 383 4,61 280 3,37 663

Olszak Marian Drążgów 46,7 8 227 335 4,07 276 3,35 611

Filipek Janusz Przykwa 22,9 8 158 358 4,41 277 3,40 635

Długoszek Tomasz Stryj 22,2 8 158 350 4,28 265 3,25 615

GR Filipek Marek Kłoczew 21,0 8 153 365 4,47 287 3,52 652

GR Błachnio Mariusz Brzeziny 53,3 8 135 310 3,81 294 3,61 604

Celej Krzysztof Stryj 13,7 8 123 358 4,41 288 3,54 646

Majek Wiesław Stryj 26,2 8 057 361 4,48 264 3,28 625

126

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

GR Kwas Daniel Krzysztof Zaryte 25,5 8 017 342 4,27 267 3,33 609

Łysoń Halina Nowa Dąbia 53,3 7 973 299 3,75 276 3,46 575

Wojtaś Elżbieta Drążgów 10,7 7 972 296 3,72 256 3,21 552

Gorzkowski Artur Drążgów 50,6 7 932 336 4,23 271 3,41 607

Prządka Franciszek Przykwa 14,5 7 766 336 4,32 253 3,26 589

Nagiel Zbigniew Bazanów Stary 26,1 7 610 321 4,22 252 3,31 573

Kiełtyka Sylwester Wola Zadybska 26,0 7 468 314 4,21 246 3,29 560

Latusek Karol Drążgów 31,9 7 437 319 4,28 250 3,36 569

Miłosz Kazimierz Janisze 9,5 7 410 306 4,13 253 3,42 559

Ochnio Krzysztof Wola Zadybska 21,9 7 347 303 4,13 247 3,36 550

Pielacha Marek Ownia 25,9 7 312 291 3,98 252 3,44 543

Przychodzeń Józef Paprotnia 14,3 7 295 293 4,01 236 3,23 529

Grabek Bogusław Grabów Rycki 19,9 7 273 318 4,37 244 3,35 562

Filipek Ryszard Kokoszka 31,9 7 266 301 4,14 243 3,34 544

Polak Andrzej Ownia 12,2 7 155 318 4,44 248 3,46 566

Pyt Roman Podwierzbie 22,2 7 068 300 4,24 232 3,28 532

Głodek Zbigniew i Teresa Nowa Dąbia 9,1 7 016 283 4,04 241 3,43 524

Niski Tadeusz Rokitnia Stara 11,7 6 995 280 4,00 221 3,16 501

Piecek Ryszard Zadybie Stare 15,2 6 974 287 4,12 241 3,45 528

Parzyszek Sylwester Przykwa 21,6 6 960 313 4,49 237 3,40 550

Walasek Sławomir Oszczywilk 17,9 6 877 336 4,89 235 3,41 571

Celej Andrzej Zadybie Stare 11,6 6 832 294 4,31 236 3,45 530

GR Barszcz Marzena Zawitała 23,1 6 814 307 4,50 230 3,37 537

Sekita Bożena Zielony Kąt 13,0 6 805 305 4,48 231 3,39 536

Olszak Stanisław Drążgów 15,4 6 800 279 4,10 214 3,15 493

POW. ŚWIDNICKI

Mędrala Sławomir Klimusin 28,7 8 814 404 4,58 303 3,44 707

Rozwałka Lucyna Gardzienice 5,9 7 619 329 4,31 257 3,37 586

Fijałkowski Ryszard Krępiec 26,8 7 541 291 3,85 250 3,31 541

Matysiak Władysław Majdanek Kozicki 18,7 7 275 325 4,47 232 3,19 557

Burdzanowski Zbigniew Trzeszkowice 23,8 7 093 319 4,49 248 3,49 567

Wróbel Agata Kawęczyn 22,7 7 057 307 4,35 223 3,16 530

Skrobas Jadwiga Józefów

POW. TOMASZOWSKI

68,5 6 798 293 4,31 231 3,40 524

"Montagro" Sp. z o.o. Wierzbica 227,9 9 565 369 3,87 344 3,60 713

Międlarz Bogdan Typin 29,2 8 532 340 3,98 289 3,39 629

GR Malec Dariusz Radków 44,0 8 223 359 4,37 294 3,57 653

Turczanik Monika Radków Kolonia 14,9 8 203 353 4,30 274 3,34 627

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie Hopkie 86,2 8 065 334 4,15 273 3,38 607

GR Marek Czernij Kazimierówka 16,3 7 788 328 4,21 250 3,21 578

Czop Kazimierz i Renata Jarczów Kolonia Druga 24,7 7 429 314 4,23 252 3,39 566

Pawłowski Ryszard Jarczów Kolonia Pierwsza 11,8 7 361 311 4,23 248 3,37 559

Kocira Wiesław i Maria Perespa Kolonia 14,8 7 300 314 4,30 242 3,32 556

Zawadzki Zbigniew Czermno

POW. WŁODAWSKI

15,8 7 124 297 4,16 252 3,54 549

Wójcik Krzysztof Gospodarstwo Korolówka 411,7 9 194 330 3,59 300 3,26 630

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn 710,6 8 602 313 3,64 299 3,48 612

Haponiuk Andrzej Holeszów 30,5 6 982 312 4,47 226 3,24 538

GR Waszczuk Stanisław Kolonia Hanna

POW. ZAMOJSKI

33,0 6 778 258 3,81 221 3,26 479

Dusznik Leszek Wierzba 51,9 12 237 449 3,67 422 3,45 871

Maziarczyk Marek Wierzba 19,4 7 997 330 4,12 258 3,22 588

Marszał Wiesław Janówka 23,0 7 928 340 4,29 266 3,36 606

Król Mieczysław Gruszka Zaporska 48,8 7 748 326 4,21 272 3,51 598

GR Suchara Tadeusz Chomęciska Duże 70,5 7 623 358 4,69 255 3,34 613

GR Prystupa Ryszard Skibice 16,7 7 505 346 4,61 259 3,45 605

Dubas Mieczysław Kadłubiska 22,1 7 393 302 4,08 247 3,34 549

Rudy Ryszard Marek i Teresa Janówka Wschodnia 18,0 7 117 285 4,00 244 3,43 529

Rudnicki Stanisław Gruszka Zaporska

POW. MIASTO LUBLIN

60,0 6 766 283 4,18 231 3,42 514

Pęcak Teresa Lublin 18,9 7 604 306 4,02 246 3,23 552

Krzewiński Wiktor Lublin 17,5 7 330 293 4,00 237 3,23 530

GR Kwiatkowski Adam Lublin 30,6 6 940 282 4,07 226 3,25 508

127

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi

kg


Zestawienie krów o najwyższej wydajności mlecznej w województwie lubelskim

wg ras

Tabela Nr 2.4

Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

Właściciel Miejscowość

nr rejestracyjny krowy

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czarno-biała

Dusznik Leszek Wierzba PL005156246036 DE0345085334 AKONNOR 2 305 16 313 625 3,83 536 3,28 1 161

Wójcik Krzysztof Gospodarstwo Korolówka PL005133940926 US131102143 ALTON 2 305 15 508 457 2,95 509 3,28 966

Wójcik Krzysztof Gospodarstwo Korolówka FR5500516299 FR2995001444 LUZER 3 305 15 502 515 3,32 454 2,93 969

Wójcik Krzysztof Gospodarstwo Korolówka PL005114755747 PL000609606944 WESTMINSTER 2 305 15 425 532 3,45 465 3,01 997

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn PL005122385486 PL005074005777 MAKOWIEC 3 305 15 364 635 4,13 513 3,34 1 148

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn PL005089688071 PL005069432304 ERIS 3 305 15 327 587 3,83 501 3,27 1 088

Wójcik Krzysztof Gospodarstwo Korolówka DE0113805969 DE0112665539 POKEMON 4 305 14 922 510 3,42 457 3,07 967

Wójcik Krzysztof Gospodarstwo Korolówka PL005089686954 PL005020207974 EDER HARRY 2 297 14 879 608 4,09 502 3,38 1 110

Wójcik Krzysztof Gospodarstwo Korolówka PL005133991164 US131102143 ALTON 1 305 14 875 435 2,92 423 2,84 858

GR Osiński Piotr Kosuty PL005033663093 DE0340638969 BRASIL 4 305 14 844 534 3,60 493 3,32 1 027

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czerwono-biała

Kałkus Halina Olszowiec PL005114437506 PL000609091294 KIAN 4 305 13 462 523 3,88 455 3,38 978

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn NL336544687 PL000609041499 JUBEL 5 305 12 874 457 3,55 437 3,39 894

Wilgos Stanisław Kol. Łuszczów PL005127949034 DE0113956548 EISVOGEL 2 305 12 019 502 4,18 395 3,29 897

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn PL005090221670 PL000609088099 PERICLES 4 303 11 810 417 3,53 407 3,44 824

GR Malec Dariusz Radków NL357122031 NL277572985 INGWERS 6 305 11 640 424 3,64 376 3,23 800

GR Rosa Romuald Ksawerynów NL326903760 NL256716012 BASTION 6 305 11 470 382 3,33 400 3,49 782

Dusznik Leszek Wierzba DE0114019758 DE0113271062 CAMION 3 305 11 315 448 3,96 360 3,19 808

GR Stasiuk Jan Worgule NL362482957 NL287158339 HILLTOP T 5 305 11 050 506 4,57 361 3,26 867

Dusznik Leszek Wierzba PL005156246470 US130043038 PERFECT-RED 1 305 10 984 385 3,51 384 3,49 769

Rydz Jan Kobylany DE0349836966 DE0349071066 JURY 2 305 10 939 423 3,87 343 3,13 766

RASA POLSKA CZERWONA

Furtak Sylwester Wolica PL005096790866 PL005042707634 RYDWAN 3 305 5 109 226 4,43 176 3,45 402

Pajer Maurycy Wierzchowina PL005091893418 PL000607007538 CYMBAŁ 4 305 4 358 181 4,15 150 3,45 331

Zieńczuk Andrzej Paszenki PL005127989351 PL000607008437 FELEK 3 305 4 064 180 4,43 143 3,53 323

Furtak Sylwester Wolica PL005093796458 PL000607009936 POTOK 2 305 3 946 181 4,59 125 3,16 306

Pajer Maurycy Wierzchowina PL005091893425 PL000607007538 CYMBAŁ 5 305 3 932 151 3,83 143 3,63 294

RASA SIMENTALSKA

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn PL005001338770 PL005041640802 FIKUS 9 299 9 835 286 2,91 327 3,32 613

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn PL005170140105 PL000609027853 HIPPO 2 229 9 645 350 3,63 309 3,21 659

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn PL005033300714 PL000609006253 HUMID 5 288 8 915 303 3,40 303 3,40 606

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn PL005011693432 PL000609018759 BERND 8 305 8 879 308 3,47 326 3,67 634

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn PL005010402684 PL000609016951 MALHAX 6 305 8 814 248 2,81 287 3,25 535

GR Szafraniec Zbigniew Kol. Łuszczów DE0940304002 DE0932739095 WATERBERG 2 305 8 783 356 4,06 314 3,58 670

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn PL005141760868 AT856992547 REXI 1 299 8 641 276 3,19 290 3,36 566

Międlarz Józef Hostynne PL005153519843 DE0932878499 HULOCK 2 305 8 601 307 3,57 283 3,29 590

"Agromarina" Sp. z o.o. Kulczyn PL005011693401 PL000609027758 ENGADIN 7 305 8 587 324 3,78 336 3,91 660

GR-H Sawicki Mariusz Kozodawy DE0940643562 DE0931435786 SAUERBRUCH 2 305 8 565 324 3,78 261 3,04 585

128


Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

Właściciel Miejscowość

nr rejestracyjny krowy

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

RASA JERSEY

GR Kulikowski Marcin Kosuty PL005089109897 PL005042818927 TOPAZ 3 305 5 987 308 5,14 221 3,68 529

Pyt Roman Podwierzbie PL005122734604 PL005043337823 MINARET 1 305 5 667 359 6,33 198 3,49 557

Królik Zbigniew Ryki PL005077915301 PL000607003221 BOSKOP 3 305 4 573 228 4,98 166 3,63 394

Królik Zbigniew Ryki PL005152036280 PL005043337823 MINARET 2 305 4 543 223 4,90 152 3,34 375

RASA BIAŁOGRZBIETA

Koniszewska Bożena Wola Korybutowa Druga PL005012574853 7 305 5 700 222 3,89 189 3,32 411

Makarewicz Wojciech Terebela PL005021755823 5 281 5 699 158 2,78 181 3,18 339

Makarewicz Wojciech Terebela PL005117311056 PL005022628645 STEFAN 4 305 5 594 242 4,32 194 3,47 436

Makarewicz Wojciech Terebela PL005021756011 8 305 5 557 199 3,58 187 3,36 386

Makarewicz Wojciech Terebela PL005021755809 9 305 5 455 198 3,63 202 3,70 400

RASA MONTBELIARDE

"Montagro" Sp. z o.o. Wierzbica FR7025842028 FR2596018190 MILAN 4 305 15 481 610 3,94 527 3,40 1 137

"Montagro" Sp. z o.o. Wierzbica FR7045598655 FR2596018190 MILAN 4 305 14 521 599 4,13 497 3,42 1 096

"Montagro" Sp. z o.o. Wierzbica FR7031823130 FR7196056005 MASOLINO 4 305 14 485 711 4,91 530 3,66 1 241

"Montagro" Sp. z o.o. Wierzbica FR7041185905 FR7196069123 MESAGRONOS 3 305 14 177 655 4,62 539 3,80 1 194

"Montagro" Sp. z o.o. Wierzbica FR3802439417 FR7194054703 JAZANA 3 305 14 099 670 4,75 478 3,39 1 148

"Montagro" Sp. z o.o. Wierzbica FR3802457614 FR0199093651 SECRET 4 305 13 550 742 5,47 480 3,55 1 222

"Montagro" Sp. z o.o. Wierzbica FR7045706948 FR0196014411 MICMAC 3 305 13 478 537 3,98 482 3,58 1 019

"Montagro" Sp. z o.o. Wierzbica FR5239101071 FR3894010659 JOBLANDIN 4 305 13 355 648 4,85 436 3,27 1 084

"Montagro" Sp. z o.o. Wierzbica FR7026208305 FR2596018190 MILAN 4 305 13 333 501 3,76 450 3,37 951

"Montagro" Sp. z o.o. Wierzbica FR2529434295 FR2596018190 MILAN 4 305 13 266 449 3,38 450 3,39 899

RASA BROWN SWISS

Szlaski Kazimierz Trzebieszów I AT338345307 AT122969972 PRIMENE 3 232 5 651 241 4,27 200 3,54 441

RASA POLSKA CZARNO-BIAŁA

Kamola Grzegorz Ksawerynów PL005134868526 4 304 7 824 420 5,37 262 3,35 682

Marchwiak Marek Turów PL005021049809 6 305 7 702 314 4,07 218 2,82 532

GR Kocko Mirosław Worsy PL005012309783 7 305 7 538 262 3,48 242 3,20 504

Hawryluk Marian Zahajki PL005021747989 7 305 7 373 297 4,03 222 3,01 519

Cichosz Mirosław Sięciaszka PL005022969038 6 305 7 259 386 5,32 218 3,01 604

RASA POLSKA CZERWONO-BIAŁA

Protaś Zbigniew Ostrówki PL005012042253 5 289 6 400 238 3,72 209 3,27 447

Protaś Zbigniew Ostrówki PL005121756058 1 305 6 000 260 4,33 209 3,48 469

129


Wydajności uzyskane w stadach ocenianych w woj. małopolskim w 2010 r.

wg powiatów

Lp. Powiat

Liczba stad

ocenianych

Przeciętna

liczba krów

Przeciętna wydajność

Tabela Nr 2.1

mleko tłuszcz białko

tł+bi

kg kg % kg % kg

1 BOCHEŃSKI 33 422,8 6 100 257 4,22 201 3,30 458

2 BRZESKI 11 249,7 7 308 282 3,86 240 3,29 522

3 DĄBROWSKI 18 709,0 7 832 344 4,39 266 3,40 610

4 GORLICKI 122 1 521,3 4 077 164 4,03 133 3,26 297

5 KRAKOWSKI 12 404,4 7 126 292 4,10 238 3,34 530

6 LIMANOWSKI 77 780,1 3 995 165 4,12 133 3,32 298

7 MIECHOWSKI 47 613,0 5 748 239 4,15 188 3,27 427

8 MYŚLENICKI 8 55,7 4 933 213 4,32 213 4,32 379

9 NOWOSĄDECKI 137 1 412,2 5 102 216 4,24 167 3,27 383

10 NOWOTARSKI 217 2 303,4 4 441 189 4,25 146 3,29 335

11 OLKUSKI 7 139,1 5 700 238 4,17 185 3,24 423

12 OŚWIĘCIMSKI 2 116,5 6 551 268 4,09 215 3,28 483

13 PROSZOWICKI 5 79,4 6 555 282 4,30 212 3,23 494

14 SUSKI 8 70,8 5 625 235 4,18 183 3,25 418

15 TARNOWSKI 35 948,5 6 821 271 3,97 227 3,32 498

16 TATRZAŃSKI 19 153,3 3 591 152 4,24 119 3,30 271

17 WADOWICKI 16 1 042,8 8 587 351 4,09 287 3,34 638

18 WIELICKI 5 121,4 5 545 210 3,78 187 3,38 397

19 M.KRAKÓW 2 130,6 5 400 221 4,10 182 3,37 403

20 M.NOWY SĄCZ 4 35,9 5 314 220 4,13 171 3,21 391

Przeciętnie w woj.:

785 11 309,9 5 607 233 4,15 186 3,31 419

135


Ranking najlepszych hodowców w woj. małopolskim (wg wydajności kg mleka)

wg ras (do 20 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów

w rasie

mleko

kg

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Kozioł Wiesława Dąbrówki Breńskie 11,8 11,8 8 768 432 4,93 296 3,37 728

Bryja Jan Łapsze Niżne 6,8 11,7 8 644 354 4,09 274 3,17 628

Chrzan Paweł Kanna 12,7 12,7 8 598 350 4,10 281 3,27 631

Fic Józef Nowa Wieś Szlachecka 18,6 18,6 8 288 333 4,02 269 3,24 602

Koszyk Andrzej Siedlce 11,4 19,9 8 156 308 3,77 260 3,19 568

Iwulski Wiesław Ludźmierz 13,0 24,1 8 012 413 5,15 263 3,28 676

Guździk Anna Kalina Wielka 10,3 10,3 7 990 336 4,20 274 3,43 610

Sendek Krzysztof Czajęczyce 14,2 14,2 7 988 363 4,54 272 3,41 635

GR Policht Jerzy Rajsko 12,0 12,2 7 940 306 3,85 243 3,06 549

Kudłacik Józef Wieprz 5,6 16,2 7 737 303 3,92 258 3,34 561

Heród Adam Lipnica Dolna 6,3 49,3 9 252 438 4,73 338 3,65 776

OHZ Osiek sp. z o.o. Nidek 5,6 424,3 9 183 410 4,46 295 3,21 705

Kudłacik Józef Wieprz 10,6 16,2 8 051 365 4,53 280 3,48 645

Iwulski Wiesław Ludźmierz 10,0 24,1 8 011 411 5,13 260 3,24 671

GR Półtorak Jan Bieńkowice 4,6 9,7 7 723 346 4,48 246 3,19 592

Koszyk Andrzej Siedlce 8,5 19,9 7 618 302 3,96 245 3,22 547

Mejza Marek Gierałtowice 8,7 14,3 7 515 301 4,00 250 3,33 551

Koziara Jan Hebdów 5,7 8,5 7 117 296 4,16 228 3,20 524

Krok Jan Gródek 15,2 21,6 7 113 320 4,50 238 3,35 558

Krok Jacenty Gródek 12,8 14,8 7 026 335 4,77 232 3,30 567

Bartoszek Krzysztof Maruszyna 5,8 5,8 7 126 352 4,94 247 3,47 599

Gubała Wojciech Maruszyna 7,5 7,5 6 943 341 4,91 241 3,47 582

Zdybał Maria Tarnawa 14,5 26,6 6 438 240 3,73 216 3,35 456

Janiczek Władysława Żegocina 8,9 20,6 5 878 230 3,91 186 3,17 416

Łukaszka Andrzej Spytkowice 8,7 11,7 5 705 264 4,63 189 3,32 453

Filipowicz Teresa Jasienna 5,0 5,1 5 689 258 4,53 193 3,39 451

Nędza Stanisław Podole-Górowa 4,7 4,7 5 466 253 4,63 181 3,31 434

Łukasz Ewa i Wojciech Krempachy 9,0 9,0 5 417 273 5,03 180 3,32 453

Kubiński Włodzimierz Skawa 8,3 8,3 5 348 254 4,74 188 3,52 442

Jachymiak Jan Trute 4,1 8,0 5 245 227 4,33 168 3,21 395

Serwin Alojzy Wieprz 7,2 234,1 5 900 242 4,10 210 3,56 452

Lisowicz Albin Śnietnica 4,0 11,8 5 744 225 3,92 183 3,19 408

Lichoń Józef Biała Wyżna 6,2 11,6 5 636 228 4,04 179 3,17 407

ZD IZ PIB "Rudawa" sp. z o.o. Kobylany 10,5 146,2 5 373 210 3,90 189 3,51 399

Dubec Jan Hańczowa 4,0 20,1 5 164 215 4,17 168 3,25 383

Jędruch Ryszard Janowiczki 5,5 30,1 4 604 181 3,93 152 3,31 333

Merena Michalina Bednarka 9,2 14,1 4 532 178 3,92 149 3,29 327

Bodak Mikołaj Bodaki 5,0 10,0 4 337 172 3,97 142 3,27 314

Kossakowska Zofia Tęgoborze 6,4 17,5 4 197 172 4,09 128 3,06 300

Uram Włodzimierz Smerekowiec 7,8 10,8 4 130 164 3,97 136 3,28 300

Nowak Józef Łapsze Niżne 4,4 8,5 7 100 277 3,90 231 3,25 508

Strama Zygmunt Miłkowa 5,0 20,2 6 960 351 5,04 218 3,13 569

Kwiecień Stanisław Giebułtów 8,0 17,5 6 666 259 3,89 214 3,21 473

Krzyś Leszek Marcinkowice 4,4 14,4 6 060 223 3,68 187 3,08 410

Ziółko Marek Bukowska Wola 10,8 13,5 5 870 237 4,04 190 3,23 427

Cerek Zdzisława Kalina-Lisiniec 5,7 8,8 5 847 234 4,00 197 3,36 431

Gackowiec Julian Olszówka 5,0 7,1 5 572 229 4,10 164 2,95 393

Pięta Adam Małyszyce 5,0 6,0 5 383 206 3,82 172 3,20 378

Duda Stanisław Dziewięcioły 4,9 5,8 5 164 202 3,91 165 3,19 367

Nowak Krzysztof Jeżówka 8,0 16,4 5 164 180 3,49 159 3,08 339

Zdybał Maria Tarnawa 6,2 26,6 8 012 292 3,64 264 3,30 556

Świerad Piotr Trzycierz 5,0 9,0 7 736 341 4,41 255 3,29 596

Szumańska Dorota Nowe Rybie 7,0 17,9 7 341 326 4,44 241 3,28 567

Oleksy Andrzej Wronowice 4,0 8,6 7 073 294 4,16 243 3,43 537

Satoła Łukasz Tarnawa 4,5 5,5 6 741 276 4,09 208 3,08 484

Janiczek Władysława Żegocina 8,0 20,6 6 566 268 4,08 224 3,41 492

Krzysztoń Jan Jelna 9,0 9,0 6 533 259 3,96 198 3,03 457

Waresiak Adam Zubrzyca Górna 7,0 10,2 6 497 283 4,35 231 3,55 514

Sowa Jan Jasienna 6,3 9,1 6 440 294 4,56 204 3,16 498

Stanek Tadeusz Boguszowa 5,0 10,1 6 440 258 4,00 219 3,40 477

Przeciętna

liczba krów

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

RASA POLSKA CZERWONA

RASA SIMENTALSKA

RASA POLSKA CZARNO-BIAŁA

RASA POLSKA CZERWONO-BIAŁA

136

Tabela Nr 2.2

Przeciętna wydajność od jednej krowy (w danej rasie)


wg ras (20,1 - 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

rasie

mleko

kg

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO-BIAŁEJ

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Jończy Antoni Wieprz 23,0 47,1 10 965 430 3,92 368 3,36 798

Heród Adam Lipnica dolna 42,0 49,3 9 459 418 4,42 316 3,34 734

Kleszcz Krzysztof Barwałd Średni 30,1 33,6 8 305 358 4,31 275 3,31 633

GR Migdał Błażej Wesołów 20,9 25,1 7 999 328 4,10 270 3,38 598

Sokołowski Jerzy Gierałtowiczki 25,7 28,7 7 881 325 4,12 265 3,36 590

GHS Grzesik Sieradza 32,9 33,1 7 770 314 4,04 255 3,28 569

Czekaj Jarosław Strzeżów 23,3 26,3 7 652 330 4,31 256 3,34 406

Piątek Ryszard Przybysławice 20,1 20,1 7 541 322 4,26 256 3,40 578

Kowal Robert Dąbrowa Tarnowska 21,8 33,0 7 526 306 4,06 247 3,28 553

Roch Czesław Bukowska Wola 20,8 30,3 7 372 286 3,88 237 3,22 523

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO-BIAŁEJ

Jończy Antoni Wieprz 23,2 47,1 10 108 415 4,11 355 3,51 770

GP "Wielopolanka" Wielopole 26,2 451,9 8 364 379 4,53 295 3,53 674

RSP "Inwałd" Inwałd 24,4 119,6 8 028 312 3,89 267 3,32 579

RASA POLSKA CZERWONA

Szymusiak Tadeusz Załuczne 24,4 24,4 5 859 272 4,65 207 3,53 479

Leja Aniela i Józef Podczerwone 22,6 22,6 4 336 183 4,22 142 3,28 325

Piechówka Paweł Jodłownik 26,7 32,6 3 761 161 4,28 131 3,49 292

Ruchała Paweł Podczerwone 26,1 29,8 3 622 160 4,41 125 3,44 285

RASA SIMENTALSKA

Królikowski Eugeniusz Bednarka 31,6 40,7 5 275 212 4,02 173 3,27 385

wg ras (powyżej 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

OHZ Osiek sp. z o.o. Nidek 418,7 424,3 9 930 415 4,18 327 3,29 742

SPR Diament Otfinów 225,0 289,1 8 723 316 3,62 290 3,32 606

GP Wielopolanka Wielopole 420,2 451,9 8 588 382 4,45 297 3,46 679

RSP Inwałd Inwałd 90,3 119,6 8 521 332 3,90 293 3,44 625

Osada Maciej Poręba Spytkowska 127,6 132,9 8 297 311 3,75 276 3,33 587

KHINO Polan Sp. z o.o. Dziekanowice 69,1 71,3 7 796 327 4,19 253 3,25 580

ZD IZ PIB "Rudawa'' sp. z o.o. Kobylany 120,2 146,2 7 777 302 3,88 259 3,33 561

Serwin Alojzy Wieprz 136,9 234,1 7 767 286 3,68 259 3,34 545

GP CKU Zespołu Szkół Rolniczych Czernichów 53,1 61,9 7 454 325 4,36 258 3,46 583

Kiełbasa Anna Lusławice 57,8 57,8 7 357 310 4,21 244 3,32 554

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

SPR Diament Żabno 50,3 289,1 8 453 284 3,36 283 3,35 567

Serwin Alojzy Wieprz 72,3 234,1 7 366 278 3,78 252 3,42 530

RASA POLSKA CZERWONA

GR OO Cystersów Szczyrzyc 67,6 95,9 3 437 140 4,08 111 3,22 251

GRH Wąsowicz Jacek Jodłownik 79,2 79,2 2 802 117 4,16 96 3,43 213

137

Przeciętna

liczba krów

Przeciętna wydajność od jednej krowy (w danej rasie)


Ranking najlepszych hodowców w woj. małopolskim (wg wydajności kg mleka)

wg powiatów

Tabela Nr 2.3

Właściciel Miejscowość

POW. BOCHEŃSKI

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Heród Adam Lipnica Dolna 49,3 9 396 419 4,46 319 3,39 738

Półtorak Jan Bieńkowice 9,7 7 511 354 4,71 252 3,36 606

Zdybał Maria Tarnawa 26,6 7 191 272 3,79 239 3,32 511

Bartyzel Janusz Proszówki 5,2 7 160 333 4,65 249 3,48 582

Rybka Piotr Andrzej Cikowice 8,1 6 703 285 4,25 216 3,22 501

Janiczek Władysława Żegocina 20,6 6 647 264 3,97 215 3,24 479

Satoła Łukasz Tarnawa 5,5 6 547 276 4,21 205 3,13 481

Kania Adam Majkowice 20,4 6 486 275 4,24 221 3,40 496

Szostak Kazimierz Wieruszyce 14,3 6 239 239 3,83 197 3,15 436

Kurek Stanisław Lipnica Dolna 19,2 6 113 258 4,22 198 3,24 456

Włodarczyk Jadwiga i Jan Lipnica Dolna 47,1 6 047 265 4,38 200 3,31 465

Dreścik Maria Gawłów 4,1 6 040 249 4,12 207 3,42 456

Nowak Teresa Tarnawa 12,7 5 930 241 4,06 199 3,35 440

Natanek Małgorzata Brzezowa 9,6 5 908 250 4,23 206 3,48 456

Bukowiec Marek Kobylec 16,0 5 907 246 4,16 189 3,20 435

Janik Wojciech Łapanów 16,6 5 803 246 4,24 187 3,22 433

Gembacz Antonina Kobylec 8,4 5 415 219 4,04 177 3,27 396

Zdebska Stanisława Kobylec 16,8 5 362 206 3,84 172 3,21 378

Drąg Stanisław Tarnawa

POW. BRZESKI

8,7 5 288 248 4,70 178 3,36 426

Osada Maciej Poręba Spytkowska 132,9 8 300 312 3,75 276 3,33 588

GR Policht Jerzy Rajsko 12,2 7 949 306 3,85 243 3,06 549

Kowalczyk Henryk Zaborów 9,2 7 235 284 3,93 234 3,24 518

Wojnicki Grzegorz Zaborów 8,0 6 412 258 4,03 198 3,08 456

Topolski Wojciech Jadowniki 10,8 6 227 265 4,25 212 3,40 477

Żurek Zdzisław Strzelce Wielkie 8,8 6 182 263 4,26 206 3,33 469

Malaga Jolanta Tymowa 17,5 6 169 255 4,13 198 3,21 453

GR Madej Kazimierz Borzęcin Dolny 30,2 6 094 231 3,82 197 3,24 428

Rosa Stanisław Szczurowa

POW. DĄBROWSKI

4,4 5 856 275 4,70 213 3,63 488

Kozioł Wiesława Dąbrówki Breńskie 11,8 8 768 432 4,39 296 3,37 728

GR "Wielopolanka" Wielopole 451,9 8 601 384 4,47 299 3,47 683

Chrzan Paweł Kanna 12,7 8 598 350 4,10 281 3,27 631

Kowal Robert Dąbrowa Tarnowska 21,8 7 526 306 4,06 247 3,28 553

Kijak Marek Nieczajna Dolna 17,8 7 504 334 4,44 236 3,15 570

Pikul Piotr Sutków 17,6 7 485 296 3,95 251 3,35 547

Wojtas Danuta Skrzynka 12,2 7 105 261 3,67 225 3,16 486

Kurpaska Józef Samocice 18,7 6 731 258 3,83 209 3,10 467

Koziara Jan Wola Gręboszowska 8,5 6 706 290 4,33 221 3,29 511

Borek Paweł Świebodzin 10,9 6 689 288 4,33 223 3,34 511

Klimaj Leszek Kupienin 32,2 6 545 270 4,12 213 3,25 483

Lustofin Czesław Wólka Grądzka 6,8 6 413 278 4,34 216 3,36 494

Kupiec Sylwester Radgoszcz

POW. GORLICKI

9,2 5 910 255 4,31 193 3,26 448

GR "EKO-LEM" Bołdyś Piotr Konieczna 22,8 6 149 239 3,89 197 3,21 436

Górska Genowefa Siedliska 11,0 6 054 277 4,57 207 3,42 484

Maniak Ryszard Zagórzany 18,8 5 791 247 4,26 187 3,22 434

Paszko Jan Bartne 5,0 5 672 215 3,79 176 3,11 391

Lisowicz Albin Śnietnica 11,8 5 622 224 3,99 181 3,22 405

Jantas Jan Ropa 13,4 5 620 220 3,91 197 3,51 417

Kocur Piotr Bartne 9,0 5 614 207 3,69 174 3,09 381

Habaj Piotr Łużna 25,1 5 387 235 4,37 181 3,35 416

Gucwa Małgorzata Kwiatonowice 39,5 5 362 213 3,97 176 3,28 389

Królikowski Eugeniusz Bednarka 40,7 5 270 214 4,06 173 3,28 387

Gubała Marek Zagórzany 19,5 5 198 198 3,82 173 3,32 371

Buczek Fryderyk Bodaki 11,2 5 108 209 4,10 165 3,23 374

Kaszczak Jan Zdynia 20,1 5 054 176 3,48 160 3,17 336

Kowalski Marek Stróżna

POW. KRAKOWSKI

8,7 5 041 251 4,98 162 3,21 413

Fic Józef Nowa Wieś Szlachecka 18,6 8 288 333 4,02 269 3,24 602

KHINO Polan Sp. z o.o. Dziekanowice 71,3 7 839 329 4,20 256 3,26 585

ZD IZ PIB "Rudawa" sp. z o.o. Kobylany 146,2 7 515 292 3,89 251 3,34 543

138


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

GP CKU ZSR Czernichów 54,5 7 444 326 4,38 258 3,47 584

GR Siwek Piotr Sobiesęki 21,3 7 122 283 3,99 238 3,34 521

Stojek Marek Minoga 8,4 6 753 291 4,31 227 3,36 518

Adamiec Leszek Grzegorzowice 9,2 6 491 295 4,54 219 3,38 514

Mucha Paweł Miłocice 23,4 6 026 254 4,22 204 3,39 458

Przybek Krzysztof Wielmoża 9,6 5 746 268 4,66 196 3,41 464

Natkaniec Andrzej Sobiesęki 13,0 5 677 239 4,20 176 3,10 415

Jędrys Zofia

POW. M. KRAKÓW

Kraków - Liplas

POW. LIMANOWSKI

72,8 6 958 278 4,00 234 3,36 512

Szumańska Dorota Nowe Rybie 17,9 7 137 313 4,38 235 3,29 548

Gackowiec Julian Olszówka 7,1 5 483 221 4,03 162 2,95 383

Frys Czesław Stróża 21,9 5 437 198 3,65 179 3,29 377

Hebda Franciszek Przyszowa 9,7 5 384 231 4,30 173 3,22 415

Kordeczka Adam Wilkowisko

POW. MIECHOWSKI

10,0 5 112 223 4,36 170 4,36 393

Guździk Anna Kalina Wielka 10,3 7 990 336 4,20 274 3,43 610

Czekaj Jarosław Strzeżów II 26,3 7 608 328 4,31 255 3,35 583

GR Zaich Paweł Siedliska 9,6 7 391 321 4,34 244 3,30 565

Roch Czesław Bukowska Wola 22,8 7 369 285 3,87 239 3,24 524

Pazdańska Jolanta Bryzdzyń 9,1 7 141 286 4,00 233 3,26 519

Kwiecień Stanisław Giebułtów 17,5 7 138 276 3,87 224 3,14 500

Placek Leszek Górka Kościejowska 19,5 6 994 276 3,95 240 3,43 516

GRH Czekaj Mirosław Wysocice 12,5 6 982 320 4,58 232 3,32 552

Koziara Jerzy Nasiechowice 10,8 6 847 265 3,88 207 3,02 472

Migas Arkadiusz Nieszków 11,9 6 820 300 4,39 232 3,40 532

Szymczyk Tomasz Ilkowice 4,3 6 788 262 3,86 225 3,32 487

Horyń Marcin Dziaduszyce 7,5 6 692 260 3,88 218 3,25 478

Włodarczyk Sebastian Janowice 13,9 6 670 254 3,81 212 3,18 466

Idzik Robert Nieszków 10,0 6 522 274 4,21 230 3,53 504

Pluta Rafał Karczowice 12,9 6 480 284 4,38 206 3,18 490

Frączek Jarosław Bukowska Wola 25,1 6 474 263 4,06 214 3,30 477

Konieczny Krzysztof Rzemiendzice 15,5 6 258 250 4,00 206 3,29 456

Pieczyrak Adam Słupów 14,4 6 047 246 4,07 192 3,18 438

Ziólko Marek Bukowska Wola 13,5 5 983 245 4,19 196 3,28 441

Rakoczy Czesław Bukowska Wola 18,9 5 940 229 3,86 193 3,24 422

Kwiecień Marek Kalina Wielka 14,6 5 837 252 4,32 189 3,23 441

Bogacz Łukasz Brzuchania 20,3 5 823 252 4,32 188 3,23 440

Cypała Bożena Ilkowice 6,0 5 796 244 4,21 183 3,16 427

Cerek Zdzisława Kalina Lisiniec 8,8 5 652 224 3,97 189 3,34 413

Tkaczewski Grzegorz Cisia Wola 24,5 5 532 247 4,46 187 3,38 434

Duda Stanisław Dziewięcioły 5,8 5 352 216 4,04 172 3,21 388

Tomczyk Grzegorz Dziaduszyce 12,9 5 173 214 4,13 166 3,21 380

Prokop Kazimierz Przysieka 4,8 5 067 225 4,43 177 3,49 402

GR Szaleniec Joanna Bryzdzyń

POW. MYŚLENICKI

15,0 5 057 229 4,53 171 3,39 400

Konieczna Zofia Lipnik 12,3 5 756 267 4,65 198 3,44 465

Stalmach Mieczysław Poznachowice Dolne

POW. NOWOSĄDECKI

10,7 5 176 231 4,46 177 3,41 408

Koszyk Andrzej Siedlce 19,9 7 913 305 3,85 254 3,21 559

Rosiek Zbigniew Siedlce 16,7 7 576 317 4,18 253 3,34 570

Chorążewska Stanisława Czyrna 16,4 7 492 290 3,87 230 3,07 520

Chochorowski Bogdan Janczowa 7,6 7 322 297 4,06 224 3,06 521

Krok Jacenty Gródek 14,8 7 201 341 4,74 235 3,26 576

Kawalec Zdzisław Janczowa 9,2 7 193 307 4,26 230 3,20 537

Krok Jan Gródek 21,6 6 982 324 4,64 237 3,39 561

Strama Zygmunt Miłkowa 20,2 6 904 323 4,67 220 3,18 543

Świerad Piotr Trzycierz 9,0 6 850 296 4,32 226 3,30 522

Oleksy Andrzej Wronowice 8,6 6 755 280 4,15 230 3,41 510

Piekarski Marek Trzycierz 5,2 6 659 285 4,28 222 3,33 507

Krzysztoń Jan Jelna 9,0 6 533 259 3,96 198 3,03 457

Hamernik Krzysztof Muszynka 17,6 6 460 280 4,35 218 3,37 498

Oracz Jerzy Librantowa 20,1 6 433 258 4,01 204 3,17 462

Olszanecki Krzysztof Stróże 25,3 6 301 290 4,60 224 3,56 514

Popardowski Włodzimierz Librantowa 16,8 6 145 258 4,20 209 3,40 467

Fedko Paweł Przydonica 8,8 6 069 303 4,99 199 3,28 502

139


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Basta Teresa Trzycierz 10,2 6 030 253 4,20 203 3,37 456

Sowa Jan Jasienna 9,1 5 986 271 4,53 193 3,23 464

Mółka Józef Librantowa 6,5 5 966 264 4,43 195 3,26 459

Gałęziowski Kazimierz Muszynka 16,0 5 905 239 4,40 195 3,30 434

Baziak Jan Przydonica 6,9 5 879 245 4,17 185 3,15 430

Laskoś Ryszard Muszynka 13,7 5 856 234 4,00 192 3,28 426

Lichoń Józef Biała Wyżna 11,6 5 800 240 4,14 182 3,14 422

Poręba Renata Stara Wieś 13,5 5 710 236 4,41 184 3,23 420

Fiflipowicz Teresa Jasienna 5,0 5 689 258 4,53 193 3,39 451

Jakiel Czesław Andrzejówka 39,4 5 626 238 4,22 178 3,17 416

Lichoń Tadeusz Biała Niżna 6,2 5 564 244 4,39 178 3,20 422

Oleksyk Marta Łęka 12,4 5 548 240 4,32 179 3,23 419

Leśniak Władysława i Kazimierz Januszowa 12,3 5 537 230 4,15 172 3,10 402

Załubski Zygmunt Łososina Dolna 5,8 5 533 216 3,91 172 3,11 388

Mędoń Marek Siołkowa 6,4 5 506 243 4,42 181 3,29 424

Janus Jan Polna 14,2 5 505 240 4,35 183 3,33 423

Dudek Ewa Biała Niżna 17,1 5 469 222 4,06 185 3,39 407

Nędza Stanisław Podole Górowa 4,7 5 466 253 4,63 181 3,31 434

Kępa Tadeusz Słowikowa 8,9 5 426 254 4,68 176 3,24 430

Turek Piotr Naszacowice 12,3 5 423 236 4,35 189 3,48 425

Rosiek Marcin Siedlce 12,8 5 306 245 4,62 184 3,46 429

Janusz Eugeniusz Łyczana 10,9 5 300 222 4,13 178 3,35 400

Pazgan Wojciech Mystków 8,6 5 263 219 4,15 176 3,34 395

Prusak Małgorzata Sienna 4,5 5 247 274 4,71 172 3,28 419

Galica Piotr Przydonica 22,1 5 242 213 4,06 171 3,26 384

Gruca Danuta Biała Niżna 25,5 5 231 220 4,20 175 3,35 395

Kogut Marek Trzycierz 9,6 5 230 211 4,04 176 3,36 387

Ciastoń Kazimierz Wola Kurowska 11,1 5 220 220 4,22 159 3,04 379

Majerz Krystyna Krużlowa Niżna 5,3 5 204 203 3,90 172 3,31 375

Sejut Krystyna Lipnica Wielka 4,0 5 179 277 5,36 170 3,28 447

Cisowska Marta Sienna 11,3 5 158 220 4,27 169 3,28 389

Tomasiak Józef Mochnaczka Niżna 9,0 5 152 200 3,88 164 3,19 364

Orzechowski Bogdan Korzenna 7,0 5 142 207 4,03 162 3,14 369

Pawlik Jacek Jastrzębik 9,0 5 117 219 4,28 161 3,14 380

Koczwara Arkadiusz Berest 6,0 5 059 204 4,03 170 3,36 374

Gądek-Turek Renata Lipie 5,5 5 044 218 4,32 162 3,22 380

Pękała Stanisław Przydonica 20,0 5 038 252 5,00 163 3,24 415

Tabaszewski Jerzy Łyczana 5,5 5 028 201 4,00 149 2,96 350

Tomasiak Lucjan Jelna 7,3 5 028 167 3,32 167 3,33 334

Cetnarowski Stanisław Witowice Dolne

POW. M. NOWY SĄCZ

6,0 5 007 206 4,11 155 3,10 361

Stanek Tadeusz Boguszowa 10,1 6 330 259 4,10 215 3,39 474

Mółka Leszek Nowy Sącz

POW. NOWOTARSKI

10,2 5 533 229 4,14 175 3,17 404

Bryja Jan Łapsze Niżne 11,7 8 051 333 4,14 259 3,22 592

Iwulski Wiesław Ludźmierz 24,1 7 940 412 5,18 260 3,28 672

Bartoszek Krzysztof Maruszyna 5,8 7 126 352 4,94 247 3,47 599

Gubała Wojciech Maruszyna 7,5 6 943 341 4,91 241 3,47 582

Nowak Józef Łapsze Niżne 8,5 6 778 295 4,35 228 3,37 523

Waresiak Adam Zubrzyca Adam 10,2 6 548 279 4,25 229 3,50 508

Mazurek Krzysztof Łapsze Niżne 8,0 6 498 300 4,62 207 3,18 507

Zając Stanisław Dział 20,8 6 453 268 4,15 210 3,25 478

Wojdyła Stanisław Skawa 9,2 6 288 311 4,94 203 3,23 514

Buła Paweł Morawczyna 18,2 6 266 263 4,19 211 3,37 474

Galarowicz Juliusz Łopuszna 14,0 6 211 289 4,65 212 3,42 501

Bryja Maria Gronków 10,2 6 188 245 3,95 192 3,11 437

Murzańska Stanisława Nowy Targ 4,5 5 962 240 4,03 193 3,23 433

Szymusiak Tadeusz Załuczne 24,4 5 859 272 4,65 207 3,53 479

Łukaszka Andrzej Spytkowice 11,7 5 857 268 4,57 193 3,29 461

Tazik Edward i Danuta Krempachy 7,1 5 854 272 4,65 189 3,23 461

Radecki Andrzej Kacwin 13,9 5 824 232 4,12 189 3,25 421

Kobroń Emil Lipnica Mała 8,8 5 777 243 4,20 184 3,18 427

Łukasz Julian Krempachy 6,0 5 704 236 4,14 194 3,40 372

Gal Tadeusz Załuczne 15,3 5 662 222 3,92 183 3,23 405

Jachymiak Jan Trute 8,0 5 655 251 4,44 180 3,18 431

Rychtarczyk Kazimierz Gronków 10,1 5 598 241 4,31 178 3,17 419

140


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Łoś Marek Nowa Biała 11,4 5 536 208 3,75 169 3,05 377

Pisarczyk Eugeniusz Frydman 11,2 5 516 221 4,00 167 3,02 388

Gnida Sylwester Nowa Biała 5,0 5 484 251 4,57 195 3,56 446

Butas Bolesław Łapsze Niżne 5,0 5 430 246 4,53 177 3,25 423

Łukasz Wojciech i Ewa Krempachy 9,0 5 417 273 5,03 180 3,32 453

Kopeć Józef Gronków 10,2 5 412 268 4,96 181 3,34 449

Sołtys Marian Łapszanka 10,1 5 412 215 3,97 171 3,16 386

Kowalczyk Zofia Gronków 8,6 5 383 210 3,90 171 3,18 381

Bigos Anna Kacwin 9,5 5 375 232 4,31 173 3,21 405

Niemiec Tadeusz Gronków 12,9 5 357 206 3,84 166 3,09 372

Pieczonka Paweł Raba Wyżna 89,5 5 354 236 4,40 180 3,37 416

Kubasek Stefan Kacwin 10,2 5 353 218 4,07 171 3,09 389

Kubiński Włodzimierz Skawa 8,3 5 348 254 4,74 188 3,52 442

Kos Krzysztof Stare Bystre 15,6 5 324 218 4,09 179 3,36 397

Radecka Maria Kacwin 15,3 5 320 210 3,95 171 3,21 381

Waliczek Józef Gronków 8,2 5 308 218 4,10 177 3,33 395

Mondel Józef i Janina Łapszanka 5,5 5 236 204 3,90 159 3,04 363

Solarczyk Jan Wróblówka 14,1 5 181 242 4,68 185 3,57 427

Walkosz Anna i Tadeusz Zaskale 15,8 5 180 209 4,04 166 3,21 375

Szewczyk Józef Kacwin 5,0 5 177 195 3,77 167 3,22 362

Kalata Renata i Józef Krempachy 6,3 5 156 247 4,79 158 3,06 405

Zagata Józef Gronków 13,2 5 151 213 4,14 159 3,09 372

Stasiak Andrzej Podsarnie 10,0 5 103 209 4,10 164 3,21 373

Bednarczyk Dominik Nowa Biała 6,1 5 101 203 3,97 163 3,20 366

Zgama Ireneusz Jabłonka 5,9 5 057 223 4,41 164 3,25 387

Kopeć Maria Gronków 10,6 5 042 246 4,88 166 3,30 412

Króżel Zofia i Jan Wróblówka 8,9 5 027 205 4,09 173 3,44 378

Strączek Władysław Ciche 9,6 5 052 214 4,26 174 3,46 388

Sołtys Franciszek Łapszanka 14,1 5 017 206 4,11 174 3,46 380

Kidoń Bronisław Lipnica Mała

POW. OLKUSKI

8,5 5 000 208 4,17 156 3,12 364

Kowalski Dariusz Zadroże 17,7 6 550 278 4,25 212 3,23 490

Półtorak Wojciech Zagórowa 32,0 6 535 292 4,47 216 3,30 508

GR Adamczyk Jan Podlesie 10,9 6 079 237 3,90 189 3,11 426

Nowak Krzysztof Jeżówka 16,4 5 383 197 3,67 168 3,12 365

Rosół Tomasz Poręba Dzierżna 16,0 5 380 210 3,91 171 3,18 381

Pięta Adam Małyszyce

POW. OŚWIĘCIMSKI

6,0 5 173 199 3,85 165 3,19 364

RSP Przeciszów Przeciszów 93,2 6 685 275 4,11 220 3,29 495

Jaszczyk Rafał Polanka Wielka

POW. PROSZOWICKI

23,3 6 015 239 3,98 194 3,22 433

Sendek Krzysztof Czajęczyce 14,2 7 988 363 4,54 272 3,41 635

Koziara Jan Hebdów 30,5 6 933 289 4,17 223 3,21 512

GR Wleciał Marta Pieczonogi 8,6 6 505 324 4,98 228 3,50 552

Ramza Tadeusz Piotrowice

POW. SUSKI

10,8 6 486 269 4,15 192 2,96 461

Folwarski Henryk Naprawa 9,8 7 493 294 3,93 247 3,30 541

Książek Krystyna i Józef Jordanów 13,0 6 400 269 4,20 211 3,29 480

Jąkała Józef Wysoka 10,0 5 834 248 4,26 185 3,17 433

Zając Jadwiga Naprawa 6,6 5 556 246 4,43 170 3,05 416

Jabcoń Janina Łętownia

POW. TARNOWSKI

8,0 5 415 246 4,55 167 3,08 413

SPR "Diament" Otfinów 289,1 8 674 311 3,59 289 3,33 600

GHS Grzesik Sieradza 33,1 7 759 314 4,05 255 3,29 569

GR Migdał Błażej Wesołów 25,1 7 750 317 4,10 263 3,39 580

Piątek Ryszard Przybysławice 20,1 7 541 322 4,26 256 3,40 578

Kiełbasa Anna Lusławice 57,8 7 357 310 4,21 244 3,32 554

GR Truchan Waldemar Kipszna 46,7 7 018 306 4,36 239 3,41 545

Sanek Tadeusz Pasieka Otfinowska 13,6 6 849 301 4,39 232 3,39 533

Koziara Katarzyna Sikorzyce 13,5 6 846 291 4,25 212 3,10 503

Krzyś Leszek Marcinkowice 14,4 6 392 245 3,83 200 3,13 445

Kocialski Franciszek Demblin 7,7 6 346 321 5,06 203 3,20 412

Legieć Maria Przybysławice 6,8 6 310 258 4,09 213 3,37 471

Mizera Adam Przybysławice 18,7 6 175 250 4,05 195 3,15 445

Partyka Ryszard Demblin 19,4 6 068 263 4,33 199 3,28 462

Górka Grażyna Siedlec 18,8 6 058 248 4,09 201 3,32 449

141


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Kozioł Łukasz Wietrzychowice 14,7 5 826 235 4,03 192 3,30 427

Pochroń Mariusz Zabawa 12,7 5 720 264 4,62 196 3,42 460

GR Kuśnierz Elżbieta Wesołów 34,2 5 590 236 4,21 190 3,39 426

GR Rutka Waldemar Ciężkowice 25,0 5 557 525 4,53 194 3,49 446

GR Tokarz Stanisław Roztoka 41,0 5 552 220 3,96 189 3,40 409

GR Usarz Piotr Burzyn 30,7 5 531 214 3,87 189 3,41 403

Krupa Wacław Piotrkowice 11,4 5 217 232 4,45 177 3,39 409

Halastra Mieczysław Zabawa 16,7 5 154 229 4,43 169 3,27 398

Kusior Stanisław Przybysławice 16,5 5 111 220 4,31 171 3,35 391

Łazarz Ryszard Wola Radłowska 23,6 5 064 213 4,21 165 3,25 378

Baran Arkadiusz Miechowice Wielkie 12,3 5 062 210 4,14 164 3,24 374

Pachowicz Leszek Zabawa 10,0 5 003 222 4,43 160 3,19 382

POW. WADOWICKI

Jończy Antoni Wieprz 47,1 10 565 425 4,03 363 3,44 788

OHZ "Osiek" sp. z o.o. Nidek 424,3 9 921 415 4,18 327 3,30 742

RSP 'Inwałd" Inwałd 119,6 8 402 328 3,91 288 3,43 616

Kleszcz Krzysztof barwałd Średni 33,6 8 278 356 4,30 273 3,30 629

Kudłacik Józef Wieprz 16,2 7 944 344 4,33 273 3,44 617

Sokołowski Jerzy Gierałtowiczki 28,7 7 829 323 4,12 263 3,36 586

Serwin Alojzy Wieprz 234,1 7 532 282 3,74 255 3,39 537

Mejza Marek Gierałtowice 14,3 7 304 287 3,93 240 3,28 527

Moskała Antoni Witanowice 18,0 6 853 317 4,62 219 3,20 536

Mydlarz Maciej Inwałd 13,6 6 695 325 4,86 226 3,38 551

Spisak Marek Witanowice

POW. WIELICKI

17,4 6 503 287 4,41 213 3,27 500

ZD IHiAR Grodkowice Grodkowice 88,7 6 119 224 3,67 207 3,38 431

Zagól Kazimierz Wiatowice 9,1 5 273 244 4,63 172 3,26 416

142


Zestawienie krów o najwyższej wydajności mlecznej w województwie małopolskim

wg ras

Tabela Nr 2.4

Wydajność krowy

białko% tł.+b. kg

białko

kg

tłuszcz

%

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czarno-biała

OHZ "Osiek" sp. z.o.o Nidek PL005094952860 CA8209524 BRILEA FBI 2 305 15 146 580 3,83 489 3,23 1 069

SPR "Diament" Otfinów PL005114134368 US123569358 MACRO 3 305 14 904 469 3,15 449 3,02 918

OHZ "Osiek" sp. z.o.o Nidek PL005094076399 PL000609485340 RIBUS 3 305 14 806 664 4,48 453 3,06 1 117

OHZ "Osiek" sp. z.o.o Nidek PL005048873210 PL000609519747 NEVADA 3 301 14 436 561 3,88 436 3,02 997

OHZ "Osiek" sp. z.o.o Nidek PL005079554676 PL000609485445 CILIUS 3 305 14 104 651 4,62 432 3,06 1 083

OHZ "Osiek" sp. z.o.o Nidek PL005079553945 PL005054463764 BEST 3 305 14 078 580 4,12 431 3,06 1 011

OHZ "Osiek" sp. z.o.o Nidek PL005094076894 PL000609560546 FUTURE 2 297 14 038 537 3,82 467 3,32 1 004

OHZ "Osiek" sp. z.o.o Nidek PL005079700479 PL000609589148 SHAKOPEE 3 305 14 009 508 3,63 459 3,28 967

OHZ "Osiek" sp. z.o.o Nidek PL005095192227 US123586443 BOLIVER 2 305 13 937 505 3,62 438 3,14 943

OHZ "Osiek" sp. z.o.o Nidek PL005095191794 US120754720 WIZARD 2 305 13 927 503 3,61 419 3,01 922

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czerwono-biała

SPR "Diament" Otfinów PL005079518586 PL000609069192 SUGAR 4 305 14 060 396 2,81 447 3,18 843

Jończy Antoni Wieprz PL005094079246 PL000609091294 KIAN 2 305 12 937 502 3,88 425 3,28 927

SPR "Diament" Otfinów PL005094137472 PL000609082390 BEAUTIFUL 3 305 12 861 435 3,39 368 2,86 803

OHZ "Osiek" sp. z.o.o Nidek PL005079553068 PL005047827368 CHABER 4 305 12 677 543 4,28 360 2,84 903

SPR "Diament" Otfinów PL005169858417 NL248268086 CLASSIC 1 305 11 743 440 3,75 405 3,45 845

OHZ "Osiek" sp. z.o.o Nidek PL005003356611 PL000607041792 MIKOR 4 305 11 694 506 4,32 368 3,14 874

SPR "Diament" Otfinów PL005114134429 PL000609082390 BEAUTIFUL 3 305 11 364 294 2,58 347 3,06 641

Jończy Antoni Wieprz PL005094078997 FR2998011963 ORIKAN 2 305 11 290 399 3,53 393 3,48 792

Osada Maciej Poręba Spytkowska PL005079745944 PL005047828242 LIR 2 305 11 149 375 3,36 383 3,43 758

GP "Wielopolanka" Wielopole PL005144327112 NL286644611 LAWRENCE 1 305 11 039 460 4,17 407 3,68 867

RASA POLSKA CZERWONA

GR Migdał Błażej Wesołów PL005079539598 PL000607007033 SZPARAG 4 305 8 494 347 4,08 287 3,38 634

Rychtarczyk Kazimierz Gronków PL005134481473 PL005050279895 RUMIANEK 2 305 7 900 323 4,09 228 2,89 551

Solarczyk Edward Czarny Dunajec PL005049235772 PL000609002774 RUBIN 6 305 7 755 334 4,31 240 3,10 574

Gubała Wojciech Maruszyna PL005072837370 PL000607007633 CZAR 3 305 7 633 384 5,03 263 3,45 647

Włodarczyk Jadwiga i Jan Lipnica Dolna PL005124772901 PL000609008873 FYN CENT 3 305 7 623 319 4,19 272 3,57 591

Bartoszek Krzysztof Maruszyna PL005131106690 DK35440 VEST ANDY 2 305 7 599 374 4,92 270 3,55 644

Bartoszek Krzysztof Maruszyna PL005004217867 PL000609000776 PADUA 8 305 7 339 351 4,79 249 3,39 600

Gubała Wojciech Maruszyna PL005079976928 PL000607007033 SZPARAG 4 305 7 251 336 4,63 253 3,49 589

Łukasz Ewa i Wojciech Krempachy PL005050469647 PL000609002974 VALEDO 5 305 7 158 290 4,04 243 3,40 533

Zając Stanisław Dział PL005010372697 PL000609002679 UNNA 6 305 7 126 300 4,22 239 3,35 539

RASA SIMENTALSKA

Serwin Alojzy Wieprz PL005129090505 AT447242233 DIONIS 1 305 8 080 340 4,20 302 3,74 642

ZD IZ PIB "Rudawa" sp. z o.o. Kobylany PL005179479817 DE0933748308 ZARRI 1 305 7 753 256 3,30 266 3,43 522

Serwin Alojzy Wieprz PL005164127990 PL005041641120 PRACZ 1 305 7 132 294 4,13 269 3,77 563

ZD IZ PIB "Rudawa" sp. z o.o. Kobylany PL005055664894 PL000609006253 HUMID 2 305 6 990 296 4,23 218 3,12 514

Królikowski Eugeniusz Bednarka PL005004382800 PL00609011256 LOTARRY 5 305 6 841 285 4,17 218 3,19 503

RASA JERSEY

Poręba Renata Stara Wieś PL005094221362 PL005042818927 TOPAZ 3 305 6 396 258 4,03 208 3,25 466

RASA MONTBELIARDE

GR Tokarz Stanisław Roztoka PL005138904541 PL000609007374 MERCI 1 305 6 457 286 4,43 196 3,03 482

GR Tokarz Stanisław Roztoka PL005115407959 FR5394084623 JEREZ 2 305 6 123 290 4,73 203 3,31 493

143


WYSTAWY ORGANIZOWANE W WOJ. MAŁOPOLSKIM W 2010 R.

WYKAZ NAGRODZONYCH ZWIERZĄT

I Podhalańska Wystawa Bydła Polskiego Czerwonego w Maruszynie

29-30 maja 2010 r.

kategoria wystawowa

nazwa

prezentowanej

sztuki

numer identyfikacyjny wystawca

krowy II i III laktacja Bika

SUPERCZEMPION

PL00512357437-7 Solarczyk Jan, Wróblówka

jałowice cielne Cześnia

CZEMPIONY

PL00516834684-7 Liszka Stanisław, Porąbka

krowy I lak. Prog. Ochr. Zas. Gen. Poziomka PL00514944766-2 Zdybał Maria, Tarnawa

krowy I lak. Prog. Doskonalenia Ras Wiśnia PL00511656545-0 Szymusiak Tadeusz, Załuczne

krowy II i III laktacja Bika PL00512357437-7 Solarczyk Jan, Wróblówka

krowy IV i V laktacja Miła PL00507285859-7 Leja Józef, Podczerwone

krowy VI i wyższa laktacja Malina PL00500437353-2 Kopeć Maria, Gronków

krowy RW Jodła PL00511143994-7 Zając Stanisław, Dział

krowy ZR Brzoza PL00501172558-4 Koza Stanisław, Stróża

jałowice cielne Luba

WICECZEMPIONY

PL00521342552-7 Koza Stanisław, Stróża

krowy I lak. Prog. Ochr. Zas. Gen. Bliska PL00518035950-4 Kulpa Henryk, Słopnice

krowy I lak. Prog. Doskonalenia Ras Akacja PL00514410527-7 Strama Stanisława, Maruszyna

krowy II i III laktacja Lalka PL00513338961-9 Bartoszek Krzysztof, Maruszyna

krowy IV i V laktacja Biedronka PL00504480298-8 Liszka Stanisław, Porąbka

krowy VI i wyższa laktacja Warka PL00500437353-2 Kopeć Maria, Gronków

krowy RW Łatka PL00500422003-4 Buła Paweł, Morawczyna

krowy ZR Kalina PL00514213637-2 Buła Paweł, Morawczyna

Wystawa Bydła Mlecznego podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej

Agropromocja 2010 w Nawojowej 4-5 września 2010 r.

kategoria wystawowa

nazwa

prezentowanej

sztuki

numer identyfikacyjny wystawca

krowy SM Oleńka

SUPERCZEMPION

PL00509478427-0 Królikowski Eugeniusz, Bednarka

krowy RP Astra

CZEMPIONY

PL00507278373-8 Ćwiklik Henryk, Łużna

krowy PHF-HO Panda PL00509378905-4 Chorążewska Stanisława, Czyrna

krowy PHF-RW Jagła PL00509434666-9 GR Bołdyś Piotr, Konieczna

krowy ZR Selwa PL00504902303-4 Wacek Alicja, Łużna

krowy SM Oleńka PL00509478427-0 Królikowski Eugeniusz, Bednarka

krowy RP Jodła

WICECZEMPIONY

PL00512685149-9 Gal Wojciech, Mochnaczka

krowy PHF-HO Bajka PL00516845111-4 Hamernik Krzysztof, Muszynka

krowy PHF-RW Pola PL00505537909-5 Olszanecki Krzysztof, Stróże

krowy ZR Jagódka PL00500438387-6 Wacek Alicja, Łużna

krowy SM Bryza PL00509478430-0 Królikowski Eugeniusz, Bednarka

144


Wydajności uzyskane w stadach ocenianych w woj. podkarpackim w 2010 r.

wg powiatów

Lp.

Powiat

Przeciętna wydajność

mleko tłuszcz białko

tł+bi

kg kg % kg % kg

1 BIESZCZADZKI 55 535,0 4 669 187 4,00 156 3,34 343

2 BRZOZOWSKI 27 401,8 4 848 204 4,21 162 3,34 366

3 DĘBICKI 2 39,0 5 706 232 4,07 179 3,14 411

4 JAROSŁAWSKI 7 167,6 5 242 209 3,98 171 3,26 380

5 JASIELSKI 10 97,0 4 377 180 4,12 144 3,29 324

6 KOLBUSZOWSKI 6 98,4 5 465 225 4,11 174 3,19 399

7 KROŚNIEŃSKI 51 1 056,5 5 150 211 4,09 173 3,35 384

8 LESKI 9 116,8 4 645 184 3,95 152 3,27 336

9 LEŻAJSKI 9 328,2 6 611 257 3,88 221 3,34 478

10 LUBACZOWSKI 12 138,1 5 379 223 4,14 175 3,26 398

11 ŁAŃCUCKI 2 27,3 6 290 265 4,22 212 3,37 477

12 MIELECKI 12 446,7 7 562 303 4,01 257 3,40 560

13 NIŻAŃSKI 3 44,0 4 680 195 4,16 155 3,31 350

14 PRZEMYSKI 11 190,3 5 578 233 4,18 186 3,34 419

15 PRZEWORSKI 20 385,3 5 599 221 3,94 179 3,20 400

16 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 11 141,1 5 810 240 4,13 192 3,31 432

17 RZESZOWSKI 20 218,0 5 589 225 4,03 182 3,25 407

18 SANOCKI 111 2 010,3 4 659 192 4,13 157 3,36 349

19 STALOWOWOLSKI 1 17,0 5 942 231 3,89 184 3,10 415

20 STRZYŻOWSKI 5 74,0 6 273 265 4,23 204 3,25 469

21 TARNOBRZESKI 1 17,5 4 809 237 4,93 169 3,51 406

Przeciętnie w woj.:

Liczba stad

ocenianych

Przeciętna

liczba krów

Tabela Nr 2.1

385 6 549,9 5 257 214 4,07 175 3,33 389

149


Ranking najlepszych hodowców w woj. podkarpackim (wg wydajności kg mleka)

wg ras (do 20 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów

w rasie

mleko

kg

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

GR Stączek Jerzy Jaćmierz 16,5 58,4 8 909 341 3,83 298 3,34 639

Kubacki Bartłomiej Żarnowiec 4,0 9,3 8 718 388 4,45 299 3,43 687

Ożóg Marian Nienadówka 7,0 8,0 8 673 298 3,44 257 2,96 555

Kasprzyk Barbara Maćkowice 4,0 4,0 8 107 361 4,45 294 3,63 655

Miś Jerzy Łukawiec 8,8 8,8 7 980 362 4,54 258 3,23 620

Ziemiańska Halina Trześniów 13,0 43,2 7 965 338 4,24 280 3,52 618

Mazurek Stanisław Jastrzębiec 4,5 7,1 7 704 294 3,82 247 3,20 541

Urban Jerzy Wyszatyce 7,3 15,3 7 567 320 4,23 258 3,41 578

Perykasza Marian Jagiełła 19,2 19,2 7 351 300 4,08 237 3,22 537

Sternik Grzegorz Ubieszyn 4,0 7,0 7 329 330 4,50 235 3,20 565

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

Raś Józef Wielopole 10,5 12,7 8 232 324 3,94 273 3,32 597

Łuszcz Tomasz Wielopole 8,9 10,9 6 102 279 4,57 208 3,40 487

Szeliga Józef Pstrągowa 8,3 12,5 5 735 247 4,31 186 3,25 433

Łaba Lucyna Bandrów Narodowy 11,4 11,4 5 591 227 4,05 186 3,33 413

Gros Krzysztof Rajskie 12,5 16,0 5 167 205 3,97 151 2,92 356

Suska Małgorzata Bandrów Narodowy 12,7 14,5 5 162 199 3,85 162 3,14 361

RASA POLSKA CZERWONA

GR Tutka Henryk Cygany 5,8 17,5 4 657 237 5,09 163 3,49 400

Sowa Grzegorz Kąkolówka 11,6 11,6 4 485 200 4,45 162 3,62 362

RASA SIMENTALSKA

Wrona Jan Brzegi Dolne 14,9 14,9 7 059 266 3,76 232 3,28 498

Żarów Krystyna Bandrów Narodowy 16,9 21,5 6 960 281 4,03 242 3,47 523

Kuśnierz Tadeusz Nowy Borek 8,5 9,5 6 903 285 4,13 249 3,61 534

GR Mroczka Jerzy Nowotaniec 15,1 16,1 6 881 284 4,12 239 3,47 523

GR Łoś Tadeusz Łazów 4,1 15,9 6 844 279 4,07 241 3,52 520

Drzystek Joanna Jagiełła 4,4 30,0 6 793 251 3,69 232 3,41 483

Jakubowski Zdzisław Nadolany 9,2 9,2 6 656 277 4,15 228 3,42 505

GR Partyka Mirosław Górno 4,6 19,1 6 351 241 3,79 219 3,45 460

GR Furtek Jan Szufnarowa 15,5 24,0 6 294 269 4,27 212 3,37 481

GR Różowicz Tadeusz Nowotaniec 13,6

INNE RASY

26,6 6 181 249 4,03 213 3,45 462

GR Trałka Stanisław Brzeziny 6,2 13,4 7 596 334 4,39 255 3,36 589

Urban Jerzy Wyszatyce 7,0 15,3 6 841 294 4,29 241 3,52 535

Onak Jan Słotowa 7,0 16,2 6 003 207 3,45 192 3,19 399

Mazur Marek Niedźwiada 5,0 6,3 5 986 262 4,37 191 3,19 453

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów 13,0 259,2 5 651 259 4,59 197 3,48 456

Siembab Zdzisława Jamy 5,0 21,7 5 351 225 4,21 175 3,27 400

Machała Maria Jagiełła 5,3 29,9 5 256 203 3,87 175 3,32 378

RWKS im. Antoniego Paśki Dębno 4,2 166,2 5 177 236 4,56 191 3,68 427

wg ras (20,1 - 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

Pazdro Krzysztof Borowa 20,1 22,1 12 040 478 3,97 406 3,37 884

Kagan Franciszek Zabrnie Wampierzowskie 30,5 31,5 7 768 314 4,04 259 3,33 573

Machała Maria Jagiełła 22,1 29,9 7 765 285 3,67 258 3,32 543

Kowalik Marian Domacyny 23,1 28,0 6 633 275 4,14 217 3,27 492

GR Osieczko Jan Hermanowice 27,8 29,4 6 622 270 4,07 221 3,34 491

Serafin Zbigniew Cmolas 20,8 23,7 6 399 276 4,31 200 3,13 476

Mazurek Zbigniew Różaniec Drugi 20,4 20,4 6 345 291 4,59 204 3,22 495

Stecyk Dariusz Hruszowice- Gaje 20,1 25,9 6 062 249 4,11 204 3,36 453

GR Fortuna Andrzej Torki 26,9 26,9 6 026 254 4,22 199 3,30 453

Duda Zbigniew Wierzawice 23,3 35,7 5 961 251 4,21 200 3,36 451

150

Przeciętna

liczba krów

Tabela Nr 2.2

Przeciętna wydajność od jednej krowy (w danej rasie)


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów

w rasie

Przeciętna

liczba krów

Przeciętna wydajność od jednej krowy (w danej rasie)

mleko

kg

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

RASA SIMENTALSKA

GR Stączek Jerzy Jaćmierz 33,2 58,4 7 848 301 3,83 271 3,45 572

GR Rusnok Zbigniew Wisłoczek 35,1 37,1 7 181 291 4,05 243 3,38 534

GR Bruk Daniel Puławy 26,6 32,1 7 150 287 4,01 240 3,36 527

GR Rusnok Eugeniusz Wisłoczek 21,1 24,7 6 743 266 3,95 219 3,24 485

GR Krajzewicz Jan Średnie Wielkie 21,7 22,7 6 459 240 3,71 218 3,37 458

Ziemiańska Halina Trześniów 22,0 43,2 6 443 267 4,14 229 3,56 496

Twardowski Czesław Wisłoczek 23,8 23,8 6 041 233 3,86 205 3,40 438

GR Krzok Jan Wola Piotrowa 36,0 51,3 5 965 257 4,30 207 3,47 464

GR Tylka Mieczysława Tokarnia 26,9 27,6 5 888 248 4,21 204 3,46 452

GR Szturc Jan Wisłoczek 26,5 28,8 5 479 236 4,31 190 3,46 426

wg ras (powyżej 50 szt. krów przeciętnie danej rasy w stadzie)

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZARNO- BIAŁEJ

RWKS im. Antoniego Paśki Dębno 159,1 166,2 8 004 297 3,71 267 3,33 564

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów 240,5 259,2 7 739 300 3,88 266 3,44 566

RSP Wietlin III 108,9 110,8 5 480 216 3,94 180 3,29 396

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA ODMIANY CZERWONO- BIAŁEJ

RSP Wisłoczek 56,6 144,6 6 018 258 4,28 208 3,45 466

Czubski Janusz Wróblik Szlachecki 64,6 134,2 4 968 196 3,94 159 3,20 355

RASA SIMENTALSKA

PPHU "Proj-Rem" Spółka z o.o. Równe 65,6 81,4 5 624 228 4,06 194 3,45 422

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Odrzechowa Gospodarstwo Pastwiska 120,6 120,6 5 608 234 4,17 190 3,38 424

RSP Wisłoczek 67,8 144,6 5 408 233 4,31 190 3,51 423

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Odrzechowa 326,7 375,6 4 127 177 4,28 145 3,51 322

151


Ranking najlepszych hodowców w woj. podkarpackim (wg wydajności kg mleka)

wg powiatów

Tabela Nr 2.3

Właściciel Miejscowość

POW. BIESZCZADZKI

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Wrona Jan Brzegi Dolne 14,9 7 059 266 3,76 232 3,28 498

Żarów Krystyna Bandrów Narodowy 21,5 7 021 293 4,17 244 3,47 537

Sarnociński Maciej Krościenko 10,9 5 776 230 3,98 185 3,21 415

Łaba Lucyna Bandrów Narodowy 11,4 5 591 227 4,05 186 3,33 413

Nóżka Piotr Żłobek 12,9 5 577 214 3,83 192 3,44 406

Stopiński Kazimierz Czarna Dolna 18,5 5 559 223 4,00 181 3,26 404

Sobiecki Bogdan Łodyna 14,5 5 487 220 4,01 184 3,36 404

Suska Małgorzata Bandrów Narodowy 14,5 5 162 202 3,91 163 3,15 365

Tylenda Jolanta Bandrów Narodowy 16,5 5 103 189 3,71 167 3,28 356

Bubeła Irena Dźwiniacz Dolny 25,2 5 095 205 4,02 171 3,36 376

Lubaczewski Ryszard Łlutowiska 4,5 5 085 189 3,72 170 3,34 359

GR Waląg Tadeusz Równia 19,5 5 072 207 4,07 175 3,45 382

Bachniuk Jan Lipie 18,4 5 055 193 3,81 167 3,31 360

Nykiel Krzysztof Lutowiska 23,2 5 045 202 4,01 170 3,37 372

POW. BIŁGORAJSKI administracyjnie leżący w woj. lubelskim*

Mazurek Zbigniew Różaniec Drugi 20,4 6 345 291 4,59 204 3,22 495

Koszel Mariusz Bukowina

POW. BRZOZOWSKI

23,3 6 028 261 4,33 194 3,21 455

Ziemiańska Halina Trześniów 43,2 6 873 287 4,18 244 3,55 531

Walczak Ryszard Jasienica Rosielna 13,7 6 277 257 4,09 207 3,29 464

Rymarowicz Stanisław Trześniów 14,1 5 936 269 4,53 213 3,59 482

Pojnar Maria Trześniów 6,9 5 729 251 4,37 189 3,29 440

Żuchowski Władysław Wzdów 17,6 5 431 215 3,96 173 3,18 388

Supel Bogusław Wzdów 18,8 5 328 229 4,31 180 3,37 409

Prugar Sylwester Trześniów 8,8 5 143 223 4,33 168 3,27 391

GR Władyka Grzegorz Wzdów

POW. DĘBICKI

46,0 5 124 214 4,17 174 3,39 388

Onak Jan Słotowa 16,2 6 283 226 3,60 205 3,26 431

Nikiel Dariusz Pilzno

POW. JAROSŁAWSKI

22,8 5 296 237 4,48 161 3,03 398

Zawadzki Jan Laszki 10,8 5 564 227 4,08 166 2,99 393

RSP Wietlin III 110,8 5 484 217 3,96 181 3,30 398

Maziarka Władysław Surochów 16,8 5 145 212 4,12 165 3,20 377

POW. JASIELSKI

Stanek Teresa Łubienko 7,6 5 748 230 4,00 179 3,11 409

Michalski Wojciech Szebnie

POW. KOLBUSZOWSKI

6,6 5 144 246 4,79 167 3,25 413

GR Sondej Jan Zielonka 15,4 6 541 262 4,00 202 3,09 464

Serafin Zbigniew Cmolas 23,7 6 320 272 4,30 198 3,14 470

Miazga Grażyna Kupno 9,2 6 303 262 4,16 208 3,30 470

Kubacki Bartłomiej

POW. KROŚNIEŃSKI

Żarnowiec 9,3 7 911 357 4,52 271 3,42 628

GR Bruk Daniel Puławy 32,1 7 271 297 4,08 244 3,35 541

GR Rusnok Zbigniew Wisłoczek 37,1 7 200 292 4,05 243 3,38 535

GR Rusnok Eugeniusz Wisłoczek 24,7 6 889 270 3,92 224 3,25 494

Twardowski Czesław Wisłoczek 23,8 6 041 233 3,86 205 3,40 438

Wais Andrzej Klimkówka 16,5 6 008 228 3,79 207 3,45 435

PPHU "Proj-Rem" Spółka z o.o. Równe 81,4 5 741 233 4,06 196 3,42 429

GR Wigłasz Stanisław Puławy 14,5 5 696 247 4,33 191 3,35 438

RSP Wisłoczek 144,6 5 634 244 4,33 197 3,49 441

GR Szturc Jan Wisłoczek 28,8 5 521 239 4,33 192 3,47 431

Kuźniar Maria Bzianka 8,7 5 474 238 4,35 180 3,28 418

GR Śliwka Szczepan Puławy 20,4 5 457 221 4,06 175 3,21 396

Brózda Paweł Puławy 11,8 5 429 236 4,35 178 3,27 414

Szafran Kazimierz Bzianka 14,9 5 339 224 4,20 171 3,20 395

GR Stonawski Daniel Puławy 20,4 5 284 212 4,01 168 3,17 380

GR Czudek Marcin Puławy 33,0 5 254 209 3,99 171 3,25 380

GR Goryczka Piotr Wisłoczek 24,1 5 239 229 4,37 182 3,48 411

Polański Marian Bzianka 7,4 5 203 239 4,59 182 3,50 421

GR Konderla Marek Wisłoczek 22,5 5 138 201 3,91 170 3,31 371

GR Kotas Tomasz Puławy 14,1 5 101 188 3,69 170 3,33 358

152


Właściciel Miejscowość

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Zywar Jan Wróblik Królewski 10,7 5 073 219 4,32 173 3,40 392

Urbanek Stanisław Korczyna

POW. LESKI

9,4 5 005 208 4,16 164 3,28 372

GR Skowroński Daniel Mchawa 18,4 5 936 238 4,01 201 3,38 439

Gros Krzysztof Rajskie 16,0 5 352 212 3,96 157 2,94 369

GR Tyma Adam Rajskie 23,6 5 232 203 3,88 181 3,46 384

Choma Grzegorz Roztoki Dolne

POW. LEŻAJSKI

7,2 5 008 192 3,84 164 3,27 356

RWKS im. Antoniego Paśki Dębno 166,2 7 889 295 3,74 264 3,35 559

Mazurek Stanisław Jastrzębiec 7,1 6 848 273 3,99 226 3,30 499

GR Jakubek Zbigniew Wierzawice 18,6 6 338 292 4,61 219 3,46 511

Kogut Andrzej Rzuchów 16,1 6 092 244 4,00 194 3,19 438

Duda Zbigniew Wierzawice 35,7 5 939 248 4,18 203 3,41 451

Szewczyk Henryk Jastrzębiec 6,8 5 219 212 4,06 169 3,24 381

POW. LUBACZOWSKI

Lasota Mirosław Lipie 19,2 6 936 262 3,78 224 3,23 486

Karaś Leszek Narol - Wieś 8,0 6 903 292 4,23 231 3,34 523

Kopta Stanisław Ułazów 8,1 5 907 265 4,48 187 3,16 452

Czarny Adam Moszczanica - Witki 9,6 5 481 231 4,21 179 3,26 410

Kołodziej Eugenia Stary Lubliniec 18,3 5 342 220 4,12 177 3,32 397

Wojtuch Ryszard Stary Lubliniec 25,4 5 139 234 4,54 175 3,40 409

GR Pankiewicz Marek Majdan Lipowiecki

POW. ŁAŃCUCKI

15,4 5 041 204 4,04 162 3,22 366

Inglot Marcin Albigowa 9,9 6 836 273 3,99 222 3,24 495

Markowicz Ryszard Kosina

POW. MIELECKI

17,4 5 979 262 4,37 207 3,46 469

Pazdro Krzysztof Borowa 22,1 11 791 487 4,13 403 3,42 890

Kagan Franciszek Zabrnie Wampierzowski 31,5 7 758 314 4,05 259 3,34 573

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów 259,2 7 739 299 3,87 267 3,45 566

Dusza Wiesław Zabrnie Wampierzowski 18,9 7 073 304 4,30 238 3,36 542

Kowalik Marian Domacyny 28,0 6 704 279 4,16 221 3,29 500

Perczak Janusz Rożniaty 10,5 6 472 249 3,84 194 3,00 443

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów II 25,7 6 105 281 4,59 211 3,46 492

Siembab Zdzisława Jamy

POW. NIŻAŃSKI

21,7 5 355 225 4,21 183 3,41 408

GR Łoś Tadeusz Łazów

POW. PRZEMYSKI

15,9 6 571 275 4,18 222 3,38 497

Kasprzyk Barbara Maćkowice 4,0 8 107 361 4,45 294 3,63 655

Urban Jerzy Wyszatyce 15,3 7 193 309 4,30 250 3,47 559

GR Osieczko Jan Hermanowice 29,4 6 575 267 4,06 220 3,35 487

GR Fortuna Andrzej Torki 26,9 6 026 254 4,22 199 3,30 453

Stecyk Dariusz Hruszowice- Gaje 25,9 5 956 248 4,16 201 3,37 449

Pelc Jan Stubienko 12,7 5 233 235 4,48 174 3,32 409

GR Klucznik Bożena Wyszatyce 19,2 5 035 211 4,19 160 3,17 371

POW. PRZEWORSKI

Machała Maria Jagiełła 29,9 7 352 271 3,68 244 3,32 515

Perykasza Marian, Ryszard Jagiełła 19,2 7 351 300 4,08 237 3,22 537

Sternik Grzegorz Ubieszyn 7,0 6 985 316 4,52 223 3,19 539

Drzystek Joanna Jagiełła 30,0 5 778 217 3,75 192 3,32 409

Zubek Tadeusz Ostrów 4,1 5 654 197 3,49 168 2,97 365

Korchowiec Marian Rudka 25,2 5 554 223 4,02 175 3,15 398

Ożga Maria Dobra 11,2 5 207 214 4,12 172 3,30 386

Kuźniar Tomasz Ostrów 12,1 5 176 229 4,42 158 3,05 387

Szewczyk Ryszard Cieplice 14,3 5 100 185 3,62 155 3,04 340

GR Skalska Bogumiła Chałupki 25,7 5 032 200 3,97 153 3,03 353

Siemieniak Mariusz Tryńcza 25,9 5 018 188 3,75 164 3,27 352

POW. ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI

Raś Józef Wielopole 12,7 8 071 324 4,01 267 3,31 591

GR Trałka Stanisław Brzeziny 13,4 7 328 307 4,19 240 3,28 547

Paśko Artur Glinik 4,1 7 319 340 4,65 241 3,29 581

Szczepanek Lesław Ropczyce 4,4 6 900 329 4,77 233 3,37 562

Łuszcz Tomasz Wielopole 10,9 6 151 291 4,73 209 3,40 500

Mazur Marek Niedźwiada 6,3 5 706 251 4,39 183 3,21 434

Kopala Tadeusz Wielopole 16,8 5 399 215 3,99 183 3,39 398

Jakubiec jerzy Sielec 32,6 5 217 201 3,86 172 3,29 373

Pasowicz Stanisław Glinik 26,2 5 115 209 4,09 168 3,29 377

153

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg


Właściciel Miejscowość

POW. RZESZOWSKI

Przeciętna

liczba krów w

oborze

mleko

kg

Przeciętna wydajność od jednej krowy

tłuszcz

kg

tłuszcz

%

białko

kg

białko

%

tł+bi kg

Ożóg Marian Nienadówka 8,0 8 460 302 3,57 256 3,02 558

Miś Jerzy Łukawiec 8,8 7 980 362 4,54 258 3,23 620

Kuśnierz Tadeusz Nowy Borek 9,5 7 050 292 4,14 253 3,59 545

Kiełb Stanisław Górno 10,0 6 922 279 4,03 222 3,20 501

GR Partyka Mirosław Górno 19,1 6 817 262 3,84 230 3,37 492

Bukała Sławomir Szklary 19,9 6 263 251 4,01 203 3,24 454

Siry Michał Dynów 15,8 5 880 242 4,12 188 3,20 430

WG.R-H Witowski Tadeusz Wola Rafałowska 8,8 5 847 237 4,04 188 3,22 425

GR Kołodziej Edward Kamień - Podlesie 46,6 5 379 209 3,88 171 3,17 380

Kołodziej Jan i Bożena Wólka Niedźwiecka

POW. SANOCKI

15,2 5 181 219 4,23 165 3,19 384

GR Stączek Jerzy Jaćmierz 58,4 8 053 309 3,84 274 3,40 583

GR Mroczka jerzy Nowotaniec 16,1 6 936 287 4,14 241 3,47 528

Jakubowski Zdzisław Nadolany 9,2 6 656 277 4,15 228 3,42 505

GR Krajzewicz Jan Średnie Wielkie 22,7 6 447 241 3,74 219 3,39 460

GR Różowicz Tadeusz Nowotaniec 26,6 6 284 251 3,99 212 3,37 463

Kozdraś Ewa Smolnik 4,6 6 064 216 3,57 194 3,20 410

GR Krzok Jan Wola Piotrowa 51,3 5 972 256 4,29 206 3,45 462

GR Majka Jerzy Nadolany 16,0 5 939 257 4,33 203 3,42 460

GR Serwoński Zdzisław Nagórzany 26,0 5 875 239 4,07 190 3,24 429

Małkowska Michalina Besko 6,3 5 827 259 4,44 202 3,47 461

GR Tylka Mieczysława Tokarnia 27,6 5 826 246 4,21 202 3,46 448

GR Król Andrzej Tokarnia 13,4 5 678 263 4,64 191 3,37 454

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Odrzechowa Gospodarstwo Pastwiska 120,6 5 607 234 4,18 190 3,39 424

Rokita Małgorzata Jaćmierz 9,8 5 597 220 3,93 184 3,28 404

GR Pyszko Andrzej Wola Piotrowa 36,6 5 539 226 4,07 186 3,36 412

Konik Józef Tokarnia 4,8 5 469 217 3,97 181 3,30 398

Winiarz Agnieszka Karlików 16,0 5 464 210 3,84 179 3,27 389

Łuszcz Janusz Bukowsko 11,6 5 459 242 4,43 186 3,41 428

Bruciak Jan Turzańsk 8,1 5 279 206 3,91 173 3,27 379

Szyca Władysław Smolnik 5,4 5 277 231 4,37 175 3,32 406

GR Łukaszczyk Bronisław Płonna 36,5 5 268 210 3,98 173 3,29 383

GR Gac Zbigniew Nadolany 30,1 5 256 219 4,16 181 3,44 400

Miszczyszyn Halina Karlików 11,7 5 249 209 3,99 176 3,35 385

Mazur Józef Nadolany 9,6 5 248 230 4,38 177 3,37 407

Niemiec Piotr Posada Jaćmierska 6,9 5 197 192 3,68 171 3,28 363

GR Czyż Jan Wola Piotrowa 24,3 5 190 223 4,30 181 3,48 404

Marzec Witold Pobiedno 9,0 5 189 212 4,09 168 3,24 380

GR Chowaniec Tadeusz Długie 11,2 5 036 201 3,98 165 3,27 366

POW. STALOWOWOLSKI

Bąk Ewa Chwałowice

POW. STRZYŻOWSKI

17,0 5 942 231 3,89 184 3,10 415

Irzyk Stanisław Grodzisko 12,0 6 958 293 4,21 214 3,07 507

GR Mac Stanisław Babica 18,5 6 856 272 3,97 220 3,21 492

GR Furtek Jan Szufnarowa 24,0 6 016 256 4,26 202 3,35 458

Szeliga Józef Pstrągowa 12,5 5 784 251 4,35 190 3,29 441

Knap Roman Lubla 7,0 5 310 256 4,81 177 3,34 433

* powiat biłgorajski w woj. lubelskim jest częściowo obsługiwany przez zootechnika Przedstawicielstwa w Rzeszowie

154


Zestawienie krów o najwyższej wydajności mlecznej w województwie podkarpackim

wg ras

Tabela Nr 2.4

Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czarno-biała

Pazdro Krzysztof Borowa PL005095924200 PL005054463764 BEST 4 305 14 010 544 3,89 457 3,26 1 001

Pazdro Krzysztof Borowa PL005176126400 PL000609345841 OSTARWOOD 2 305 13 399 591 4,41 474 3,53 1 065

Pazdro Krzysztof Borowa PL005080545601 PL005050279833 DOPLER 3 305 12 585 413 3,29 461 3,66 874

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów PL005094076573 PL000609560546 FUTURE 2 305 12 201 269 2,20 401 3,28 670

RWKS im. Antoniego Paśki Dębno PL005176231920 FR2941264866 ULSON 2 305 11 885 407 3,42 390 3,28 797

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów PL005115478980 PL005050280099 ZANER 2 305 11 624 521 4,48 416 3,58 937

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów PL005094075187 PL000609606249 DIFFERENCE 2 305 11 612 356 3,07 379 3,26 735

Pazdro Krzysztof Borowa PL005119780126 PL005053310144 CIAK 2 305 11 277 459 4,07 365 3,23 824

RWKS im. Antoniego Paśki Dębno PL005176232033 FR2931253612 VULCAIN 2 305 11 224 294 2,62 341 3,04 635

RWKS im. Antoniego Paśki Dębno PL005096102713 PL005055618217 HUBAK 3 305 11 187 323 2,89 330 2,95 653

RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA odmiana czerwono-biała

Raś Józef Wielopole Skrzyńskie PL005055855490 FR2931363574 TRIVIAL 2 305 10 756 409 3,81 367 3,41 776

Raś Józef Wielopole Skrzyńskie PL005055855506 FR2931363574 TRIVIAL 2 305 9 676 428 4,42 335 3,46 763

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów PL005154193486 PL005115480297 SEMEN 1 305 9 364 273 2,92 289 3,08 562

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów PL005174030730 DE0112627703 CALL 1 305 8 943 345 3,86 307 3,44 652

Raś Józef Wielopole Skrzyńskie PL005073262591 PL005047828051 LAMUS 5 293 8 870 404 4,55 273 3,08 677

Raś Józef Wielopole Skrzyńskie PL005004420557 PL005047827825 JANUS 6 305 8 769 319 3,64 266 3,03 585

RSP Wisłoczek PL005041181251 PL000609078191 KOENIG 4 305 8 654 328 3,79 304 3,51 632

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów PL005154193660 PL005080590571 ZENEK 1 305 8 572 280 3,27 287 3,35 567

GR Stączek Jerzy Jaćmierz PL005096141910 PL005047827368 CHABER 3 305 8 505 322 3,78 298 3,50 620

Gros Krzysztof Rajskie PL005001156770 PL000609043792 BRENTANO 6 305 8 411 317 3,77 250 2,98 567

RASA POLSKA CZERWONA

Sowa Grzegorz Kąkolówka PL005095142147 PL000600906135 BIEGŁY 4 305 7 135 271 3,79 224 3,14 495

Sowa Grzegorz Kąkolówka PL005039316016 PL000607006534 MIŁEK 6 305 5 795 289 4,98 229 3,96 518

Siembab Zdzisława Jamy PL005129905946 PL005039624753 URSAJ 2 291 5 380 266 4,94 177 3,28 443

Siembab Zdzisława Jamy PL005170118876 PL000607009231 PESTEK 3 303 5 310 253 4,76 183 3,45 436

Dubis Bronisław Zyndranowa PL005041532862 7 305 5 264 199 3,79 181 3,44 380

Sowa Grzegorz Kąkolówka PL005040149085 PL000606410835 DEMON 9 305 5 117 206 4,02 170 3,32 376

RASA SIMENTALSKA

GR Stączek Jerzy Jaćmierz PL005096141972 PL000609006253 HUMID 2 305 12 192 432 3,54 388 3,18 820

GR Stączek Jerzy Jaćmierz PL005055673902 PL000609006253 HUMID 3 305 11 156 403 3,61 354 3,17 757

GR Stączek Jerzy Jaćmierz PL005096148384 PL000609009950 HODRIL 4 305 10 463 341 3,26 332 3,17 673

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów PL005080410466 PL000609007057 RESPOND 3 305 9 703 345 3,56 318 3,27 663

GR Rusnok Zbigniew Wisłoczek DE0937581336 DE0911110260 REPULS 5 305 9 623 386 4,01 308 3,20 694

GR Stączek Jerzy Jaćmierz PL005011728271 PL000609011256 LOTARRY 5 302 9 572 366 3,82 348 3,64 714

GR Stączek Jerzy Jaćmierz PL005096234056 AT447242233 DIONIS 2 305 9 393 337 3,59 317 3,37 654

GR Stączek Jerzy Jaćmierz PL005051166385 PL000609006253 HUMID 4 305 9 047 411 4,55 319 3,53 730

GR Stączek Jerzy Jaćmierz PL005051166668 PL000609006253 HUMID 4 305 8 870 314 3,54 290 3,27 604

GR Mroczka Jerzy Nowotaniec PL005056036645 PL000609011351 BONSAI 5 305 8 869 334 3,77 295 3,32 629

155


Wydajność krowy

białko% tł.+b.

kg

białko

kg

tłuszcz

%

mleko kg tłuszcz

kg

dni doju

laktacja

nazwa ojca

nr ojca

Właściciel Miejscowość nr rejestracyjny krowy

RASA MONTBELIARDE

GR Władyka Grzegorz Wzdów CZ100126952 CZ078746688 HELIOS 2 305 6 818 268 3,93 205 3,01 473

GR Sagan Tomasz Wróblik Szlachecki PL005121552667 FR2598016261 ORLANDO 1 305 5 854 232 3,96 192 3,28 424

RASA POLSKA CZARNO-BIAŁA

RWKS im.Antoniego Paśki Dębno PL005096166531 PL005041799913 CYPRYS 2 305 9 242 361 3,91 314 3,40 675

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów PL005055762071 5 305 8 705 330 3,80 279 3,21 609

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów PL005118973949 3 305 7 595 389 5,12 263 3,46 652

Machała Maria Jagiełła PL005080156425 4 305 7 235 271 3,75 223 3,08 494

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów PL005095885105 PL005050279833 DOPLER 3 305 7 169 278 3,88 269 3,75 547

Siembab Zdzisława Jamy PL005178033904 2 305 7 139 308 4,31 220 3,09 528

RWKS im.Antoniego Paśki Dębno PL005005899369 PL000609028241 SUREN 6 305 6 991 302 4,32 252 3,60 554

Machała Maria Jagiełła PL005051735529 9 305 6 722 224 3,33 215 3,20 439

Machała Maria Jagiełła PL005021773612 6 305 6 664 210 3,15 228 3,42 438

Szewczyk Ryszard Cieplice PL005001060336 5 305 6 663 245 3,67 190 2,86 435

RASA POLSKA CZERWONO-BIAŁA

GR Trałka Stanisław Brzeziny PL005162367121 2 305 8 837 369 4,18 282 3,19 651

GR Trałka Stanisław Brzeziny PL005080121324 4 305 8 365 391 4,67 307 3,67 698

GR Trałka Stanisław Brzeziny PL005080135055 3 304 8 269 358 4,33 253 3,06 611

GR Trałka Stanisław Brzeziny PL005073278622 4 305 8 244 370 4,49 288 3,49 658

Onak Jan Słotowa PL005119929839 3 305 8 228 261 3,17 239 2,90 500

Onak Jan Słotowa PL005050686594 5 305 7 805 275 3,52 211 2,71 486

GR Trałka Stanisław Brzeziny PL005050851510 6 305 7 757 307 3,95 254 3,27 561

Onak Jan Słotowa PL005041492944 6 305 7 214 237 3,28 231 3,21 468

Onak Jan Słotowa PL005168153582 1 305 6 931 222 3,21 210 3,03 432

Kopala Tadeusz Wielopole Skrzyńskie PL005051393378 8 305 6 581 239 3,63 216 3,28 455

156


WYSTAWY ORGANIZOWANE W WOJ. PODKARPACKIM W 2010 R.

WYKAZ NAGRODZONYCH ZWIERZĄT

kategoria wystawowa

nazwa

prezentowanej

sztuki

numer identyfikacyjny wystawca

pierwiastki Ława

SUPERCZEMPION

PL00517403116-4 ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów

jałowice cielne Kamelia

CZEMPIONY

PL00521553909-3 Paśko Artur, Glinik

pierwiastki Ława PL00517403116-4 ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów

krowy II laktacja Jarka PL00511547898-0 ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów

krowy III laktacja i dalsze Bzura PL00509407809-6 ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów

krowy PHF-RW Polewa 5 PL00513980090-3 ZD IZ PIB Spółka z o.o. Odrzechowa

krowy SM Jodła PL00505603664-5 Mroczka Jerzy, Nowotaniec

jałowice cielne Justyna

WICECZEMPIONY

PL00515290425-1 Kasprzyk Barbara, Maćkowice

pierwiastki Plamka PL00514600097-6 GR Sondej Jan, Zielonka

krowy II laktacja Lala PL00516637075-2 GR Partyka Mirosław, Górno

krowy III laktacja i dalsze Czajka 2 PL00507322119-2 GR Stączek Jerzy, Jaćmierz

krowy PHF-RW Figa PL00500115518-6 GR Mroczka Jerzy, Nowotaniec

krowy SM Krasa PL00500442246-9 GH-U Bryś Antoni, Korczyna

VI Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej

28-29 sierpnia 2010 r.

kategoria wystawowa

XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale

26-27 czerwca 2010 r.

nazwa

prezentowanej

sztuki

numer identyfikacyjny wystawca

pierwiastki Wrona 4

SUPERCZEMPION

PL00513980094-1 ZD IZ PIB Spółka z o.o. Odrzechowa

jałowice 12-18 m-cy Halinka

CZEMPIONY

PL00519255524-6 Wojtuch Ryszard, Stary Lubliniec

jałowice cielne Chałwa PL00517231312-5 GR Władyka Grzegorz, Wzdów

pierwiastki Wrona 4 PL00513980094-1 ZD IZ PIB Spółka z o.o. Odrzechowa

krowy II laktacja Sama PL00514176257-2 Agromarina Spółka z o.o. Kulczyn

krowy III-V laktacja Kejt PL00504124040-8 Wrona Jan, Brzegi Dolne

krowy VI i dalsze laktacje Bauxi 7 PL00501172827-1 GR Stączek Jerzy, Jaćmierz

jałowice 12-18 m-cy Moda

WICECZEMPIONY

PL00520452127-6 Prugar Sylwester, Trześniów

jałowice cielne Lola PL00521612371-0 Dziaduch Bronisław, Maćkowice

pierwiastki Alga PL00521534050-7 GR Mroczka Jerzy, Nowotaniec

krowy II laktacja Hesia PL00515351985-0 Międlarz Józef, Hostynne

krowy III-V laktacja Jadzia PL00509611717-5 GR Gac Zbigniew, Nadolany

krowy VI i dalsze laktacje Kolumbia 6 PL00500134003-2 ZD IZ PIB Spółka z o.o. Odrzechowa

157

More magazines by this user
Similar magazines