2k-m pianka montażowa.cdr

tr.tremco.illbruck.com

2k-m pianka montażowa.cdr

2 K-M pianka

monta¿owa

Karta Produktu

Opis produktu

Dwusk³adnikowa, utwardzalna pod wp³ywem wilgoci szybka poliuretanowa pianka

monta¿owa, z substancj¹ wyt³aczaj¹c¹ niezawieraj¹c¹ freonu.

Zakres stosowania

Szybka pianka monta¿owa COCO nadaje siê do monta¿u odrzwi, ram okiennych

i drewnianych futryn drzwiowych oraz uszczelniania pustych przestrzeni i spoin.

Poza tym pianka monta¿owa s³u¿y do t³umienia dŸwiêku oraz izolacji.

W³aœciwoœci produktu

• Szybka obróbka dziêki krótkim czasom utwardzania

• Du¿a wytrzyma³oœæ dziêki wysokiej gêstoœci objêtoœciowej

• Wilgotnoœæ powietrza nie jest konieczna do utwardzenia

• Znakomita przyczepnoœæ do betonu, muru, kamienia, tynku, drewna, cementu

w³óknistego, metalu, licznych tworzyw sztucznych (polistyrol, sztywna pianka PUR,

poliester, twarde PCV)

• Odporna na rozk³ad, ciep³o, wodê i wiele chemikaliów

Barwa

zielona

Forma dostawy

Puszka aluminiowa 400 ml z dŸwigienk¹ zaworow¹

Dane techniczne

W³aœciwoœci

baza

WydajnoϾ (wolne wypienienie)

Wytrzyma³oœæ na œcinanie

Naprê¿enie œciskaj¹ce przy 10% odkszta³cenia

Spienianie

Poch³anianie wody

Czas utraty w³aœciwoœci klej¹cych

Mo¿liwoœæ ciêcia

* (pasmo 30 mm)

Przewodnoœæ cieplna 0,04 W / (m · K)

Wytrzyma³oœæ na zerwanie

Wyd³u¿enie przy zerwaniu

Gêstoœæ objêtoœciowa (na³o¿ona w spoinie)

Produkt niebezpieczny

D³ugoterminowa wytrzyma³oœæ temperaturowa:

Krótkoterminowa wytrzyma³oœæ temperaturowa:

Przechowywanie:

Sk³adowanie:

W³aœciwoœci

poliuretan-prepolimer

do 11 litrów

130 kPa

200 kPa

90%

0,3 % obj.

po ok. 10 minutach ,

+23°C, wilgotnoœæ wzgl. 50%

po ok. 25 minutach ,

+23°C, wilgotnoœæ wzgl. 50%

Przewodnoœæ cieplna 0,04 W / (m · K)

250 kPa

15%

40 kg/m

3

(ADR/RID; GGVS/GGVE)

klasa 2 gazy [2,5 F] 1

40°C do +90°C

40°C do +130°C

maks. 9 miesiêcy od daty produkcji

pionowo, w ch³odnym i suchym

miejscu.


Wskazówki dotycz¹ce obróbki 2 K-M pianki monta¿owej COCO

Temperatura obróbki

• temperatura otoczenia +10°C do +30°C

• temperatura puszki + 10°C do maks. +25°C

Obróbka

Pod³o¿e musi byæ czyste i noœne. Usun¹æ luŸne elementy, py³ i t³uszcz.

Umieœciæ czerwony przycisk uruchamiaj¹cy w otworze na spodzie puszki.

Nastêpnie postawiæ puszkê z przyciskiem na twardym pod³o¿u i i obydwoma rêkami

silnie wcisn¹æ. Puszkê wstrz¹sn¹æ silnie ok. 30 razy z nasadk¹ ochronn¹ wentyla

skierowan¹ w dó³. Zdj¹æ nasadkê i dokrêciæ mocno rurkê do wentyla. Zawartoœæ puszki

nale¿y zu¿yæ natychmiast i opró¿niæ puszkê w ci¹gu 5 minut.

Puszkê trzymaæ zawsze zwrócon¹ wentylem w dó³. Naciskanie na dŸwigienkê wentyla

powoduje dozowanie wyp³ywaj¹cej pianki. Upewniæ siê, czy barwa wyp³ywaj¹cej pianki

jest równomierna, a jeœli nie, wstrz¹sn¹æ ponownie. Po uruchomieniu dokonaæ obróbki

w ci¹gu 5 minut lub opró¿niæ puszkê.

Uwaga

Uruchamiaæ jedynie za pomoc¹ czerwonego przycisku.

Uruchamiaæ jedynie, jeœli temperatura puszki nie przekracza +25°C!

Wa¿ne wskazówki

• U¿ywaæ w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

• Nie paliæ! Chroniæ oczy, zak³adaæ rêkawice i odzie¿ robocz¹.

• Pod³ogê przykryæ papierem lub foli¹ z tworzywa sztucznego.

• Odpryski piany nale¿y natychmiast usun¹æ za pomoc¹ œrodka do czyszczenia

pistoletów COCO.

• Utwardzona pianka mo¿e byæ usuniêta wy³¹cznie mechanicznie.

• Produkt nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

• Puszkê przechowywaæ w pozycji pionowej.

Zalecenia bezpieczeñstwa

Zalecenia bezpieczeñstwa mo¿na znaleŸæ w karcie charakterystyki produktu.

Serwis

Dzia³ techniki aplikacyjnej illbruck s³u¿y Pañstwu sta³ym wsparciem technicznym.

Informacje dodatkowe

Podane powy¿ej informacje techniczne s¹ informacjami ogólnymi. Z powodu braku naszego wp³ywu na warunki obróbki

i stosowania oraz z uwagi na ró¿norodnoœæ materia³ów nale¿y dla sprawdzenia przydatnoœci w danych warunkach

zastosowania przeprowadziæ wystarczaj¹c¹ iloœæ w³asnych testów.

Tremco illbruck Sp. z o.o. - ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 13, 31 - 234 Kraków

Tel. 012 665 33 08 - Fax 012 665 33 09 - www.illbruck.pl e-mail: info-systemy@illbruck.com.pl

More magazines by this user
Similar magazines