14.07.2013 Views

reforma gjyqësore si një ndër 12 prioritetet e sfidës së integrimit të ...

reforma gjyqësore si një ndër 12 prioritetet e sfidës së integrimit të ...

reforma gjyqësore si një ndër 12 prioritetet e sfidës së integrimit të ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

REFORMA GJYQËSORE<br />

SI NJË NDËR <strong>12</strong> PRIORITETET<br />

E SFIDËS SË INTEGRIMIT<br />

TË SHQIPËRISË NË BE<br />

Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës<br />

Tiranë, Korrik 20<strong>12</strong>


Konferenca “Reforma <strong>gjyqësore</strong> <strong>si</strong> <strong>një</strong> <strong>ndër</strong> <strong>12</strong> <strong>prioritetet</strong> e <strong>sfidës</strong> <strong>së</strong><br />

<strong>integrimit</strong> <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong> në BE” u organizuar më 4 maj 20<strong>12</strong>, në Tiranë, nga<br />

Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong> në bashkëpunim me Fakultetin e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

<strong>të</strong> Univer<strong>si</strong>tetit “Luara<strong>si</strong>” dhe “Qendrën Europiane” <strong>si</strong> dhe me mbështetjen<br />

e Programit <strong>të</strong> USAID-it për Forcimin e Sistemit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në Shqipëri<br />

(JuST) dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros.<br />

Ky botim u mundësua me mbështetjen e Popullit Amerikan përmes Agjenci<strong>së</strong><br />

<strong>së</strong> Shteteve <strong>të</strong> Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) në kuadrin e<br />

Programit për Forcimin e Sistemit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në Shqipëri (JuST). Autorët<br />

mbajnë përgjegjë<strong>si</strong> <strong>të</strong> plo<strong>të</strong> për brendinë e tij, e cila nuk përfaqëson detyrimisht<br />

pikëpamjet e USAID-it apo <strong>të</strong> qeveri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Shteteve <strong>të</strong> Bashkuara.<br />

Mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros.<br />

Mendimet e shprehura në kë<strong>të</strong> botim janë <strong>të</strong> autorëve dhe nuk përfaqësojnë<br />

domosdoshmërisht mendimet e donatorit.


PËRMBAJTJA<br />

Faqe<br />

1. Parathënie..................................................................................................5<br />

2. Fjala përshënde<strong>të</strong>se....................................................................................7<br />

Nga Ervin METALLA<br />

3. Fjala përshënde<strong>të</strong>se....................................................................................9<br />

Nga Kristaq TRAJA<br />

4. E drejta, drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a dhe ne, në këto 20 vjet: Reflek<strong>si</strong>one............................11<br />

Nga Prof. Dr. Ardian NUNI<br />

5. Rëndë<strong>si</strong>a e pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>gjyqësore</strong> për <strong>një</strong> gjykim <strong>të</strong> lirë e <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>...........19<br />

Nga Cherie BOOTH (BLAIR)<br />

6. Kush i gjykon gjyqtarët?...........................................................................29<br />

Nga Ledi BIANKU<br />

7. Transparenca e gjykatave dhe vlerë<strong>si</strong>mi i gjyqtarëve <strong>si</strong> instrumente<br />

për garantimin e besueshmëri<strong>së</strong> dhe pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> gjyqësorit..................47<br />

Nga Gent IBRAHIMI<br />

8. Vendi dhe roli i Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> që nga Kushtetuta<br />

e vitit 1998, sa i takon përgjegjë<strong>si</strong><strong>së</strong> për <strong>të</strong> <strong>ndër</strong>tuar <strong>një</strong> gjyqësor <strong>të</strong><br />

përgjegjshëm e <strong>të</strong> pavarur.........................................................................55<br />

Nga Dr. Ilir PANDA<br />

9. Mi<strong>si</strong>oni i Shkollës <strong>së</strong> Magjistraturës në trajnimin vazhdues <strong>të</strong> gjyqtarëve.<br />

Realitete dhe sfida; kontributi që Shkolla mund <strong>të</strong> japë sa i takon<br />

konsolidimit <strong>të</strong> <strong>si</strong>stemit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>........................................................71<br />

Nga Prof. Dr. Mariana SEMINI-TUTULANI


10. Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a në kohë <strong>të</strong> arsyeshme..............................................................81<br />

Nga Kristaq TRAJA<br />

11. Rëndë<strong>si</strong>a që paraqet proce<strong>si</strong> i përzgjedhjes <strong>së</strong> gjyqtarëve<br />

<strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> dhe asaj Kushtetuese, <strong>si</strong> busull orientuese për<br />

praktikën <strong>gjyqësore</strong> dhe drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në kushtetuese. A paraqitet i plo<strong>të</strong><br />

kuadri ligjor në kë<strong>të</strong> drejtim? Sfida dhe realitete...................................91<br />

Nga Dr. Sokol SADUSHI<br />

<strong>12</strong>. Gjyka<strong>të</strong> e pavaruar dhe e paanshme.......................................................99<br />

Nga Josep CASADEVALL<br />

13. Rëndë<strong>si</strong>a e organizimit <strong>të</strong> gjyqtarëve në drejtim <strong>të</strong> konsolidimit<br />

<strong>të</strong> pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> pushtetit gjyqësor, transparencës, efektivitetit<br />

dhe paanë<strong>si</strong><strong>së</strong>........................................................................................107<br />

Nga Ervin METALLA<br />

14. Korrup<strong>si</strong>oni në <strong>si</strong>stemin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe strategji<strong>të</strong> antikorrup<strong>si</strong>on....117<br />

Nga Arta VORPSI<br />

15. Emërimi dhe ngritja në karrierë e gjyqtarëve, <strong>si</strong> <strong>një</strong> element i<br />

rëndë<strong>si</strong>shëm për garantimin e <strong>një</strong> gjyqësori <strong>të</strong> pavarur.......................<strong>12</strong>7<br />

Nga Luan HASNEZIRI<br />

16. Juridik<strong>si</strong>oni për shqyrtimin e akteve administrative normative midis<br />

Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese dhe Gjyka<strong>të</strong>s Administrative <strong>të</strong> Apelit..............141<br />

Nga Dr. Elsa TOSKA (DOBJANI)<br />

17. Rekomandime dhe konkluzione...........................................................159


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

PARATHËNIE<br />

E drejta, në <strong>një</strong> shtet demokratik, duhet <strong>të</strong> përmbushë nevojën për drej<strong>të</strong><strong>si</strong><br />

e <strong>si</strong>guri. Pra, në <strong>një</strong> shtet <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, ligjshmëria nuk ësh<strong>të</strong> e mjaftueshme<br />

pa vlerat demokratike <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, e cila gjithashtu duhet <strong>të</strong> <strong>ndër</strong>tohet mbi<br />

respektimin e <strong>të</strong> drejtave dhe lirive themelore <strong>të</strong> njeriut.<br />

Janë gjyqtarët ata që, nëpërmjet proce<strong>si</strong>t <strong>të</strong> interpretimit <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s,<br />

je<strong>të</strong>sojnë sen<strong>si</strong>n e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në shoqëri, imponojnë kuptimin e ligjit. Mi<strong>si</strong>oni i<br />

gjyqtarëve kërkon që ata, jo ve<strong>të</strong>m <strong>të</strong> jenë njohë<strong>si</strong>t më <strong>të</strong> mirë <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, por<br />

edhe intelektualë <strong>të</strong> mirëfill<strong>të</strong>, <strong>si</strong>pas përkufizimit <strong>të</strong> Sartrit, në këndvështrimin e<br />

<strong>të</strong> cilit, nuk mjafton <strong>të</strong> jesh eksperti më i mirë i <strong>një</strong> fushe <strong>të</strong> caktuar, por, <strong>të</strong> kesh<br />

vizion kritik dhe <strong>të</strong> mos jesh konformist.<br />

Kjo optikë e <strong>të</strong> vlerësuarit <strong>të</strong> mi<strong>si</strong>onit <strong>të</strong> dhënies <strong>së</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> përbën <strong>një</strong><br />

imperativ <strong>të</strong> kohës në Shqipëri. Sot, vendi përballet me sfidën e <strong>integrimit</strong> <strong>të</strong><br />

mëtejshëm në Europë, sfidë e cila nuk mund <strong>të</strong> realizohet pa <strong>një</strong> gjyqësor <strong>të</strong><br />

përgjegjshëm e <strong>të</strong> pavarur, tek i cili shoqëria <strong>të</strong> ke<strong>të</strong> be<strong>si</strong>m.<br />

Kjo përbën <strong>një</strong> dimen<strong>si</strong>on <strong>të</strong> pazëvendësueshëm për <strong>një</strong> qeverisje <strong>të</strong> mirë,<br />

përgjegjë<strong>si</strong> kjo, në radhë <strong>të</strong> parë, e politikës, por edhe e ve<strong>të</strong> ne gjyqtarëve, duke<br />

nisur që nga edukimi ligjor fillestar e deri tek ndjekja e trajnimit <strong>të</strong> vazhduar në<br />

Shkollën e Magjistraturës, <strong>si</strong> e drej<strong>të</strong> dhe <strong>një</strong>kohë<strong>si</strong>sht detyrim për çdo gjyqtar.<br />

Pikërisht, duke ndjerë kë<strong>të</strong> përgjegjë<strong>si</strong> profe<strong>si</strong>onale, Unioni i Gjyqtarëve<br />

<strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong> mori iniciativën për <strong>të</strong> organizuar <strong>një</strong> konferencë profe<strong>si</strong>onale<br />

e shkencore, ku <strong>të</strong> elaboroheshin tezat e reformimit real e <strong>të</strong> paanshëm <strong>të</strong><br />

gjyqësorit, në mënyrë <strong>të</strong> tillë që ky i fundit <strong>të</strong> mos përbëjë penge<strong>së</strong> në proce<strong>si</strong>n<br />

e <strong>integrimit</strong> europian <strong>të</strong> vendit, por, përkundrazi, ta përshpejtojë a<strong>të</strong>.<br />

Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, pas <strong>një</strong> mi<strong>si</strong>oni faktmbledhës që<br />

vlerësoi pavarë<strong>si</strong>në e kësaj shoqate nga qeveria, u pranua anëtar në Shoqa<strong>të</strong>n<br />

Ndërkombëtare <strong>të</strong> Gjyqtarëve që ka status këshillimor në OKB dhe Këshillin e<br />

Europës. Një konstatim <strong>të</strong> ngjashëm, në kë<strong>të</strong> drejtim, ka bërë edhe USAID-i,<br />

që e ka vlerësuar Unionin e Gjyqtarëve <strong>si</strong> <strong>të</strong> vetmen shoqa<strong>të</strong> gjyqtarësh që<br />

ekziston seriozisht e ligjërisht në Shqipëri. Ishte pikërisht ky be<strong>si</strong>m që bëri <strong>të</strong><br />

mundur mbështetjen e JuST (Programi për Forcimin e Sistemit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në<br />

Shqipëri, i financuar nga USAID) dhe SOROS (Fondacioni “Për <strong>një</strong> Shoqëri <strong>të</strong><br />

Hapur për Shqipërinë”) në organizimin e kësaj konference.<br />

5


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Duke përfaqësuar praktikën <strong>gjyqësore</strong>, për <strong>të</strong> shoqëruar ide<strong>të</strong> e saj me<br />

kendvështrimin e bo<strong>të</strong>s akademike, u ftua për <strong>të</strong> bashkëpunuar në pasurimin<br />

e kësaj përvoje edhe Univer<strong>si</strong>teti ”Luara<strong>si</strong>”, <strong>si</strong> dhe Qendra Europiane, që deri<br />

vonë ishte dritarja kryesore e njohjes me KEDNJ-në dhe jurisprudencën e<br />

GJEDNJ-<strong>së</strong>.<br />

Konferenca kon<strong>si</strong>stoi në <strong>një</strong> pje<strong>së</strong>marrje <strong>të</strong> gjerë dhe <strong>të</strong> profilit <strong>të</strong> lar<strong>të</strong><br />

profe<strong>si</strong>onal, që nga Gjykata e Lar<strong>të</strong> e ajo Kushtetuese, gjyqtarë, prokurorë,<br />

avoka<strong>të</strong>, pedagogë <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s etj., <strong>si</strong> dhe mi<strong>si</strong>onet e huaja që a<strong>si</strong>stojnë <strong>si</strong>stemin<br />

e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në Shqipëri, <strong>si</strong>, OPDAT, EURALIUS, OSBE, etj. Referuan ne kë<strong>të</strong><br />

Konferencë zëvëndëskryetari i Gjyka<strong>të</strong>s Europiane për <strong>të</strong> Drejtat e Njeriut,<br />

Josep Casadevall, <strong>si</strong> dhe avokatia e mirënjohur britanike, që ka përfaqësuar<br />

disa nga çështjet lider para Gjyka<strong>të</strong>s Europiane <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në Luksenburg,<br />

Cherie Booth Blair QC.<br />

Ndër eksper<strong>të</strong>t shqiptarë u angazhuan personalitete <strong>të</strong> shquara, <strong>si</strong>, Prof.<br />

Dr. Ardian Nuni, gjyqtar i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>; Ledi Bianku, gjyqtari aktual i<br />

Shqipëri<strong>së</strong> në GJEDNJ, në Strasburg; ish-gjyqtari shqiptar në kë<strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong>,<br />

Kristaq Traja; ish gjyqtari i Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese, Sokol Sadushi; Drejtoresha<br />

e Shkollës <strong>së</strong> Magjistraturës, Prof. Dr. Mariana Semini Tutulani; ish-Ministri<br />

i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe ish-zëvëndëskryetar i KLD-<strong>së</strong>, Dr. Ilir Panda, <strong>si</strong> dhe juristi i<br />

spikatur, Gent Ibrahimi.<br />

Kontributin e tyre me punime shkencore e dhanë edhe anëtarë <strong>të</strong> UGjSh<strong>së</strong><br />

dhe pedagogë <strong>të</strong> Univer<strong>si</strong>tetit ”Luara<strong>si</strong>”, <strong>të</strong> cilët, bashkë me punimet<br />

e referuesve në kë<strong>të</strong> konferencë, do t’i gjeni <strong>të</strong> botuara në kë<strong>të</strong> publikim <strong>të</strong><br />

posaçëm, i cili, mban autorë<strong>si</strong>në e profe<strong>si</strong>onis<strong>të</strong>ve <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, kontribut i vyer<br />

e i pazëvëndësueshëm, që ka autoritetin e nevojshëm profe<strong>si</strong>onal e moral dhe<br />

besueshmerinë që buron prej paanë<strong>si</strong><strong>së</strong>, për <strong>të</strong> shërbyer <strong>si</strong> gur udhërrëfyes në<br />

çdo proces vendimmarrës lidhur me drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në.<br />

Duke shprehur edhe <strong>një</strong>herë falënderimin për USAID JuST dhe SOROS,<br />

Ju urojmë lexim <strong>të</strong> mbarë!<br />

Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong><br />

Tiranë, Korrik 20<strong>12</strong><br />

6


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

I nderuar Zëvendëskryetar i Gjyka<strong>të</strong>s Europiane për <strong>të</strong> Drejtat e Njeriut,<br />

Z. Casadevall,<br />

E nderuar avokate, Znj. Cherie Booth Blair,<br />

I nderuar drejtor i USAID-it, Z. Williams,<br />

I nderuar drejtor i Shoqëri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Hapur për Shqipërinë, Z. Dobrushi,<br />

Te nderuar kolegë e <strong>të</strong> ftuar,<br />

FJALA PËRSHENDETËSE<br />

Nga Ervin Metalla<br />

Kryetar i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Rrethit Gjyqësor Durrës<br />

Kryetar i Bordit Drejtues <strong>të</strong> Unionit <strong>të</strong> Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong><br />

Më lejoni që, në emër <strong>të</strong> Unionit <strong>të</strong> Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, t’ju uroj<br />

mirëseardhjen dhe <strong>të</strong> deklaroj <strong>të</strong> hapur punimet e Konferencës ”Reforma<br />

<strong>gjyqësore</strong>, <strong>si</strong> <strong>një</strong> <strong>ndër</strong> <strong>12</strong> <strong>prioritetet</strong> e <strong>sfidës</strong> <strong>së</strong> <strong>integrimit</strong> <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong> në<br />

BE”.<br />

Kjo konferencë vjen në <strong>një</strong> moment historik për vendin dhe përbën <strong>një</strong><br />

ngjarje <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme profe<strong>si</strong>onale e shkencore për <strong>si</strong>stemin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

Jemi në prag <strong>të</strong> di<strong>të</strong>s kombëtare <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, në kë<strong>të</strong> 100-vjetor <strong>të</strong> pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong><br />

dhe në përpjekje e <strong>si</strong>për për <strong>të</strong> marrë statu<strong>si</strong>n e vendit kandidat për t’u<br />

anëtarësuar në BE.<br />

Në kë<strong>të</strong> kontekst rrethanash, Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong> <strong>ndër</strong>mori<br />

iniciativën për <strong>të</strong> organizuar kë<strong>të</strong> konferencë që ka për mi<strong>si</strong>on elaborimin e<br />

ideve konkrete, larg retorikave <strong>të</strong> padobishme dhe aspak domethënëse, se <strong>si</strong><br />

gjyqësori shqiptar mund <strong>të</strong> arrijë ato standarde <strong>të</strong> cilat ndihmojnë proce<strong>si</strong>n e<br />

<strong>integrimit</strong> <strong>të</strong> vendit ne BE.<br />

Realizimi i kësaj Konference do <strong>të</strong> ishte i pamundur pa vlerë<strong>si</strong>min<br />

dhe mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë - SOROS<br />

7


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

dhe Programit për Forcimin e Sektorit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në Shqipëri, JuST, <strong>të</strong><br />

financuar nga USAID. Gjithashtu, në kë<strong>të</strong> iniciativë, Unioni i Gjyqtarëve<br />

<strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong> u ndihmua edhe nëpërmjet bashkëpunimit me Univer<strong>si</strong>tetin<br />

Luara<strong>si</strong> dhe Qendrën Europiane.<br />

Në kë<strong>të</strong> takim, vijmë <strong>të</strong> gjithë <strong>si</strong> <strong>të</strong> barabar<strong>të</strong>, <strong>si</strong> kolegë, larg protokollit<br />

zyrtar apo hierarki<strong>së</strong> funk<strong>si</strong>onale, ndaj, le ta kon<strong>si</strong>derojmë a<strong>të</strong> <strong>si</strong> <strong>një</strong> moment<br />

reflektimi serioz, profe<strong>si</strong>onal e <strong>të</strong> <strong>si</strong>nqer<strong>të</strong> dhe ta sh<strong>ndër</strong>rojmë kë<strong>të</strong> konferencë<br />

në <strong>një</strong> forum ku <strong>të</strong> gjithë ne, <strong>të</strong> nxitur edhe nga fjala që do <strong>të</strong> na sjellin<br />

referue<strong>si</strong>t e nderuar, <strong>të</strong> mund <strong>të</strong> shprehim mendimet tona.<br />

Duke uruar që kjo Konferencë <strong>të</strong> lërë gjurmë në përvojën e realitetit <strong>të</strong><br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në vend, ju falenderoj përzemër<strong>si</strong>sht për praninë tuaj!<br />

8


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Të nderuar gjyqtarë shqiptarë <strong>të</strong> <strong>të</strong> gjitha niveleve,<br />

Të nderuar gjyqtarë <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Europiane <strong>të</strong> Strasburgut,<br />

E nderuar znj Blair,<br />

Të nderuar përfaqësues <strong>të</strong> mi<strong>si</strong>oneve <strong>ndër</strong>kombëtare në Shqipëri,<br />

Të nderuar prokurorë, avoka<strong>të</strong>, pedagogë, juris<strong>të</strong> e eksper<strong>të</strong>, miq e<br />

dashamirës që keni pranuar fte<strong>së</strong>n tonë për t’u bërë pje<strong>së</strong> e kësaj Konference,<br />

Mirëseerdhët!<br />

FJALA HAPËSE E KONFERENCËS<br />

Jemi <strong>të</strong> nderuar me pje<strong>së</strong>marrjen tuaj, sot, në kë<strong>të</strong> konferencë <strong>të</strong><br />

rëndë<strong>si</strong>shme jo ve<strong>të</strong>m për gjyqësorin, por, mbi <strong>të</strong> gjitha, për perspektivën<br />

europiane <strong>të</strong> vendit tonë.<br />

Rekomandimet, Bashkimi Europian, për Shqipërinë, janë lajm i di<strong>të</strong>s<br />

dhe jam i bindur se <strong>reforma</strong> në gjyqësor, <strong>si</strong> rruga më e <strong>si</strong>gur<strong>të</strong> e <strong>integrimit</strong><br />

<strong>të</strong> vendit tonë në Europë, ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> rekomandim mbi rekomandime. Për kë<strong>të</strong><br />

arsye, menduam <strong>të</strong> organizojmë, <strong>së</strong> bashku me Unionin e Gjyqtarëve <strong>të</strong><br />

Shqipëri<strong>së</strong>, kë<strong>të</strong> Konferencë, ku <strong>të</strong> shkëmbejmë mendimet e gjyqtarëve dhe<br />

akademikëve shqiptarë me gjyqtarët dhe jur<strong>si</strong><strong>të</strong>t europiane, duke shpresuar,<br />

jo ve<strong>të</strong>m tek ekspertiza e tyre, por edhe tek eksperienca që secili sjell.<br />

Ju do <strong>të</strong> ndiqni prezantimet e panelit tonë <strong>të</strong> nderuar dhe, më pas, do <strong>të</strong><br />

<strong>ndër</strong>hyni me reflektimet tuaja, <strong>të</strong> cilat janë kaq <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme për <strong>një</strong> debat<br />

gjithëpërfshirës që na çon në konkluzione sa më pranë realitetit, <strong>si</strong> dhe në<br />

rekomandime që i përgjigjen nevojave më thelbësore <strong>të</strong> gjyqësorit Shqiptar.<br />

Unë jam sot këtu <strong>si</strong> <strong>një</strong> ish-gjyqtar i Gjyka<strong>të</strong>s Europiane për <strong>të</strong> Drejtat e<br />

Njeriut, por edhe <strong>si</strong> drejtues i <strong>një</strong> trupe akademike, çka më lidh me gjyqësorin,<br />

jo ve<strong>të</strong>m eksperienca ime europiane, por edhe shqe<strong>të</strong><strong>si</strong>mi që kam pëpara<br />

studen<strong>të</strong>ve, <strong>të</strong> cilëve, nga <strong>një</strong>ra anë, nuk dua t’ua vras ëndrrat për drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në<br />

9<br />

Nga Z. Kristaq Traja<br />

Rektor i Univer<strong>si</strong>tetit ”Luara<strong>si</strong>”


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

dhe, nga ana tje<strong>të</strong>r, kam frikë se i ve<strong>të</strong>m nuk mund t’iu ofroj <strong>një</strong> realitet më<br />

<strong>të</strong> mirë. Por, kur ju shoh <strong>të</strong> gjithëve <strong>të</strong> mbledhur këtu për <strong>të</strong> diskutuar mbi<br />

reformimin e gjyqësorit tonë, ndihem i qe<strong>të</strong> që, në mos do <strong>të</strong> kemi <strong>një</strong> <strong>si</strong>stem<br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong>e më <strong>të</strong> mirë, <strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n, do kemi <strong>një</strong> përgjigje më <strong>të</strong> mirë përpara<br />

juris<strong>të</strong>ve <strong>të</strong> rinj, <strong>të</strong> cilët, shpresat i kanë tek ne dhe sy<strong>të</strong> nga e ardhmja.<br />

10


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

E DREJTA, DREJTËSIA DHE NE, NË 20 VJET<br />

REFLEKSIONE<br />

11<br />

Prof. Dr. Ardian Nuni<br />

Gjyqtar i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong><br />

Anëtar i Bordit Drejtues <strong>të</strong> UGjSh-<strong>së</strong><br />

Kur po bisedoja me Ervinin, kryetarin e UGjSh-<strong>së</strong>, lidhur me<br />

Konferencën dhe temën e referatit tim në <strong>të</strong>, në <strong>të</strong> vërte<strong>të</strong>, po mendoja se<br />

formati i aktivitetit dhe koha në dispozicion nuk do e pranonin referimin në<br />

traj<strong>të</strong>n e <strong>një</strong> lek<strong>si</strong>oni. Më e arsyeshme po më dukej përmendja e drejtpërdrej<strong>të</strong><br />

e problematikës, e disa <strong>të</strong> vërtetave <strong>ndër</strong>kohë <strong>të</strong> njohura nga <strong>të</strong> gjithë, jo<br />

thjesht për t’ua kujtuar, por për <strong>të</strong> nxitur reflektimin mbi to.<br />

Zhvillimet kontraverse <strong>të</strong> dy dekadave <strong>të</strong> fundit në Shqipëri e kanë<br />

bërë <strong>të</strong> vështirë <strong>një</strong> përcaktim <strong>të</strong> sak<strong>të</strong> <strong>të</strong> përka<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s shqiptare.<br />

Ndonëse ndryshimet socilal – politike pas viteve ’90, <strong>ndër</strong> <strong>të</strong> tjera, sollën<br />

dhe ndryshime thelbësore në <strong>si</strong>stemin tonë ligjor, sot, haset <strong>një</strong> legjislacion<br />

që, krahas evolucionit që ka bërë drejt standardeve bashkëkohore europiane,<br />

përmban, në vetvete, <strong>një</strong> problematikë që, në jo pak raste, pengon ecjen<br />

përpara, zhvillimin dhe integrimin e vendit në bashkë<strong>si</strong>në europiane.<br />

Në fillimin e viteve ’90, Shqipëria u ndodh në kushtet e <strong>një</strong> nevoje<br />

imediate për ndryshime esenciale legjislative. Tradita e deria<strong>të</strong>hershme e <strong>së</strong><br />

drej<strong>të</strong>s socialiste duhej <strong>të</strong> zëvendësohej me <strong>një</strong> tradi<strong>të</strong> <strong>të</strong> re, <strong>të</strong> ndryshme<br />

prej saj, jo ve<strong>të</strong>m për sa i përkiste rolit që ideologjia luante tek e drejta dhe<br />

zbatimi i saj, por dhe mënyrës <strong>së</strong> konceptimit dhe zbatimit <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s në<br />

përgjithë<strong>si</strong>.<br />

Shumica prej nesh e mbajnë mend se, në a<strong>të</strong> kohë, e drejta ishte hartuar<br />

nga juris<strong>të</strong>, <strong>të</strong> cilët, në vitet pas Luf<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Dy<strong>të</strong> Bo<strong>të</strong>rore, kishin studiuar<br />

në shkollat sovjetike <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s ose ishin influencuar prej tyre, <strong>si</strong> pasojë<br />

e <strong>si</strong>stemit politik <strong>të</strong> vendosur në Shqipëri. Prona private ishte eliminuar,<br />

ekonomia e centralizuar kishte zëvendësuar tregtinë private dhe fusha e<br />

veprimit <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s tradicionale ishte kufizuar shumë, e drejta private, në<br />

<strong>një</strong> plan <strong>të</strong> gjerë, ishte thithur nga e drejta publike. Në fushën e zbatimit


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

<strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, shkelja në ma<strong>së</strong> e <strong>të</strong> drejtave <strong>të</strong> njeriut ishte trashëguar. Dhe<br />

kjo kërkonte ndryshime në parimet bazë <strong>të</strong> organizimit dhe funk<strong>si</strong>onimit <strong>të</strong><br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, gjithashtu.<br />

Sipas Savinji<strong>së</strong> (Savigny), e drejta ësh<strong>të</strong> shprehje, në fakt, <strong>një</strong> nga<br />

shprehjet më <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme <strong>së</strong> bashku me gjuhën, e “shpirtit <strong>të</strong> popullit”.<br />

E drejta, kur shkruhet në le<strong>të</strong>r, në çdo kohë qof<strong>të</strong>, nuk ësh<strong>të</strong> gjë tje<strong>të</strong>r veçse<br />

<strong>një</strong> pasqyrim statik i <strong>një</strong> proce<strong>si</strong> që ësh<strong>të</strong> gjithmonë në lëvizje, i evolucionit<br />

kulturor. Ne jemi dëshmitarë <strong>të</strong> ndryshimeve dhe përmirë<strong>si</strong>meve <strong>të</strong><br />

legjislacionit shqiptar, <strong>si</strong> dhe përpjekjeve për kuptimin dhe zbatimin e drej<strong>të</strong><br />

<strong>të</strong> tij. Në vijimë<strong>si</strong>në e pas viteve ’90, janë miratuar <strong>një</strong> mori ligjesh që synonin<br />

përshtatjen me legjislacionin e BE-<strong>së</strong> dhe aktet e tjera <strong>ndër</strong>kombëtare. Në<br />

thelb, drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a penale dhe ajo civile kanë ndryshuar rrë<strong>një</strong><strong>si</strong>sht dhe për <strong>të</strong><br />

arritur kë<strong>të</strong>, nuk ka qenë e leh<strong>të</strong>. Në <strong>një</strong> vështrim <strong>të</strong> përgjithshëm evidentohet<br />

se, krahas legjislacionit në <strong>të</strong>rë<strong>si</strong>, ësh<strong>të</strong> miratuar <strong>një</strong> kuadër ligjor krejt i ri për<br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në në <strong>të</strong>rë<strong>si</strong> dhe për drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në penale e civile në veçanti.<br />

Bazat e ndryshimeve thelbësore <strong>të</strong> legjislacionit tonë u vendo<strong>së</strong>n me<br />

Dispozitat Kryesore Kushtetuese dhe, më pas, me Kushtetu<strong>të</strong>n e vitit 1998.<br />

Kushtetuta, në thelb, konfirmoi <strong>të</strong> drejtat themelore <strong>të</strong> njeriut, sank<strong>si</strong>onoi<br />

parimet kryesore dhe elemen<strong>të</strong>t bazë <strong>të</strong> proce<strong>si</strong>t <strong>të</strong> rregullt ligjor (<strong>si</strong> në sferën<br />

e administra<strong>të</strong>s publike dhe në a<strong>të</strong> <strong>të</strong> gjyqësorit), strukturoi dhe përcaktoi<br />

funk<strong>si</strong>onalitetin e shtetit në <strong>të</strong>rë<strong>si</strong> dhe hallkave <strong>të</strong> tij në veçanti, rikonfirmoi<br />

bazat e zhvillimit ekonomik e politik <strong>të</strong> vendit, ndarjen e pushteteve dhe,<br />

<strong>një</strong>kohë<strong>si</strong>sht, rikonfirmoi garanci<strong>të</strong> e pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> pushtetit gjyqësor, pushtet<br />

ky që, ende, vazhdon <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i anatemuar. Me <strong>të</strong> drej<strong>të</strong> apo pa <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>, ky<br />

ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> problem mjaft kompleks dhe kërkon zgjidhje shumëplanëshe.<br />

Kushdo, qof<strong>të</strong> dhe ai që nuk ka marrë pje<strong>së</strong> në kë<strong>të</strong> proces reformimi <strong>të</strong><br />

legjislacionit, veçanërisht në proce<strong>si</strong>n e realizimit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, e di se sa ësh<strong>të</strong><br />

folur, shkruajtur e debatuar për legjislacionin që duhej <strong>të</strong> implementohej. Në<br />

kë<strong>të</strong> proces ka pasur vështirë<strong>si</strong> dhe pengesa që vinin dhe vazhdojnë <strong>të</strong> vijnë<br />

nga shumë drejtime, faktorë dhe shkaqe <strong>të</strong> ndryshme. Në retrospektivë <strong>të</strong><br />

viteve ’90 evidentohen problematika që, për kohën, pje<strong>së</strong>risht, u zgjidhën<br />

drejt, por, kalimi i viteve ka nxjerrë në pah pasak<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>të</strong>, mangë<strong>si</strong><strong>të</strong> dhe<br />

gabimet e bëra, <strong>të</strong> cilat kanë ndikuar negativisht, në mënyrë <strong>të</strong> veçan<strong>të</strong>, në<br />

hartimin e legjislacioni dhe në zbatimin e tij. Kalimi nga <strong>një</strong> ekonomi e<br />

planifikuar në <strong>një</strong> ekonomi <strong>të</strong> tregut <strong>të</strong> lirë lindi nevojën e miratimit <strong>të</strong> <strong>një</strong><br />

legjislacioni <strong>të</strong> ri, <strong>të</strong> <strong>një</strong> numri <strong>të</strong> madh ligjesh <strong>të</strong> reja, <strong>të</strong> cilat çanë rrugën<br />

<strong>12</strong>


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

drejt <strong>një</strong> <strong>si</strong>stemi <strong>të</strong> ri ligjor. Por, në <strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n kohë, tiparet ende <strong>të</strong> mbetura <strong>të</strong><br />

<strong>së</strong> kaluarës socialiste vazhdonin <strong>të</strong> ekzistonin. Këto trashëgimi ndikojnë, jo<br />

ve<strong>të</strong>m në përmbajtjen e normave dhe instituteve juridike, por, <strong>një</strong>kohë<strong>si</strong>sht,<br />

nxjerrin në pah mënyrën e <strong>të</strong> kuptuarit <strong>të</strong> natyrës dhe <strong>të</strong> rolit <strong>të</strong> <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>s<br />

<strong>si</strong> dhe <strong>të</strong> mënyrës se <strong>si</strong> ajo duhet reformuar dhe vënë në zbatim. Dihet se<br />

hartimi i ligjeve <strong>të</strong> reja nuk ësh<strong>të</strong> i mjaftueshëm. Af<strong>të</strong><strong>si</strong>a për t’i zbatuar ato<br />

mirë, ësh<strong>të</strong> elementi esencial. Ashtu <strong>si</strong>ç shkruante dikur Montesquieu, “Kur<br />

unë shkoj në <strong>një</strong> vend, nuk më intereson nëse ka apo jo ligje <strong>të</strong> mira; unë jam<br />

i interesuar nëse ato zbatohen, pa<strong>si</strong> ligje <strong>të</strong> mira ka gjithandej”. Dhe duke<br />

vlerësuar dinamikën dhe rolin e rëndë<strong>si</strong>shëm <strong>të</strong> mjaft zhvillimeve pozitive<br />

ligjore e politike, për<strong>së</strong>ri, duhet <strong>të</strong> jemi realis<strong>të</strong> e <strong>të</strong> pranojmë se progre<strong>si</strong> në<br />

fushën e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s do <strong>të</strong> dojë akoma edhe shumë kohë. Sistemi ligjor shqiptar<br />

vazhdon <strong>të</strong> je<strong>të</strong> në tranzicion, i influencuar nga <strong>si</strong>steme <strong>të</strong> ndryshme ligjore,<br />

krye<strong>si</strong>sht europiane. Konstatohet se degë <strong>të</strong> ndryshme <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s shqiptare<br />

e kanë burimin në modele <strong>të</strong> ndryshme ligjore, çka ka sjellë, në disa raste,<br />

përplasje, për<strong>së</strong>ritje dhe trajtime jo konsekuente <strong>të</strong> <strong>të</strong> <strong>një</strong>jtit institut në ligje<br />

<strong>të</strong> ndryshme.<br />

Ndonëse, sot, emergjenca i ka lënë vendin nevojës për <strong>një</strong> legjislacion<br />

<strong>të</strong> qëndrueshëm, afatgja<strong>të</strong> dhe që t’u përgjigjet kërkesave <strong>të</strong> zhvillimit,<br />

ende, legjislacioni ynë lë shumë për <strong>të</strong> dëshiruar nga pikëpamja teknike:<br />

kemi dispozita që ku<strong>ndër</strong>shtojnë <strong>një</strong>ra-tjetrën; terminologji ambigue, etj.<br />

Pra, ekziston <strong>një</strong> legjislacion jo i harmonizuar dhe herë-herë jo koherent<br />

në parimet e parashikuara dhe në terminologjinë e përdorur, faktor ky, që<br />

edhe për shkak <strong>të</strong> munge<strong>së</strong>s <strong>së</strong> vullnetit shoqëror e politik, ka çuar, në mjaft<br />

raste, në zbatimin jo unik <strong>të</strong> legjislacionit. Në kushtet e sotme, zhvillimi<br />

eksten<strong>si</strong>v i legjislacionit duhet t’i lerë vendin përpjekjeve për <strong>një</strong> legjislacion<br />

<strong>të</strong> konsoliduar dhe <strong>të</strong> zbatuar <strong>një</strong>traj<strong>të</strong><strong>si</strong>sht. Zgjidhjet ligjore duhet <strong>të</strong> jenë<br />

afatgjata.<br />

Nuk mund <strong>të</strong> lihet jash<strong>të</strong> vëmendjes mënyra dhe procedura që ndiqet<br />

ende në hartimin e legjislacionit. Nga ana e hartuesve <strong>të</strong> ligjit dhe <strong>të</strong> atyre<br />

që e miratojnë duhet <strong>të</strong> mënjanohen praktikat e miratimit me urgjencë <strong>të</strong><br />

ligjeve dhe ndryshimet e <strong>një</strong>pas<strong>një</strong>shme dhe <strong>të</strong> shpeshta <strong>të</strong> tyre. Shpesh<br />

arrihet konsesu<strong>si</strong> midis ligjbërësve në miratimin e ligjeve dhe ky konsesus<br />

shpallet <strong>si</strong> zgjidhja më e mirë për <strong>një</strong> <strong>si</strong>tua<strong>të</strong> <strong>të</strong> caktuar politike apo juridike<br />

qof<strong>të</strong>, por, arritja e këtij konsesu<strong>si</strong>, <strong>si</strong>kurse ka treguar prakika e këtyre viteve,<br />

nuk ka sjellë gjithmonë produkt legjislativ cilësor. Arritja e konsesu<strong>si</strong>t nuk<br />

duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> thjesht dhënie pëlqimi nga palët për miratimin e ligjit. Ajo duhet<br />

13


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

<strong>të</strong> paraprihet nga studime konkrete <strong>të</strong> <strong>si</strong>tua<strong>të</strong>s shoqërore dhe ekonomike<br />

<strong>të</strong> marrëdhënies që parashikohet <strong>të</strong> rregullohet, evoluimit <strong>së</strong> saj, faktorëve<br />

<strong>të</strong> tjerë ndikues <strong>si</strong> dhe efekteve juridike, shoqërore e ekonomike që do <strong>të</strong><br />

pasojën zbatimin e ligjit. E drejta hartohet për zgjidhjen e problemeve dhe<br />

jo për <strong>të</strong> krijuar probleme <strong>të</strong> reja. Konsensu<strong>si</strong> në miratimin e ligjeve shpesh<br />

shihet <strong>si</strong> qëllim në vetvete edhe në kuadrin e përmbushjes <strong>së</strong> detyrimeve<br />

për integrimin në BE. Dje, p.sh., Parlamenti miratoi ligjin “Për Gjykatat<br />

Administrative”. Unë mendoj, qofsha i gabuar, se miratimi i tij ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong>ri<br />

prej rasteve <strong>të</strong> dhënies përparë<strong>si</strong> konsensu<strong>si</strong>t, në dëm <strong>të</strong> cilë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> ligjit. Kam<br />

përshtypjen se, <strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n në fazën e parë <strong>të</strong> zbatimit, ky ligj, më tepër do ta<br />

pengojë se sa do ta shpejtojë proce<strong>si</strong>n e kontrollit gjyqësor <strong>të</strong> veprimtari<strong>së</strong><br />

administrative dhe, shumë shpejt, do <strong>të</strong> kërkojë ndryshime.<br />

Siç thamë më lart, evidentohet <strong>një</strong> rritje voluminoze e legjislacionit <strong>të</strong><br />

miratuar, por, <strong>ndër</strong>kohë, ky legjislacion jo gjithmonë ësh<strong>të</strong> cilësor. Ndonëse<br />

janë përfshirë në legjislacionin tonë standarde bashkëkohore, cilë<strong>si</strong>a e<br />

pasqyrimit, qar<strong>të</strong><strong>si</strong>a e formulimit dhe teknika legjislative e përdorur lë për <strong>të</strong><br />

dëshiruar. Dhe kjo përbën shkak për moszbatim uniform <strong>të</strong> ligjit dhe, në fund<br />

<strong>të</strong> fundit, për cënimin e parimit <strong>të</strong> <strong>si</strong>guri<strong>së</strong> juridike. Ligji, ndodh që lexohet<br />

ndryshe nga njerëz që kanë përafër<strong>si</strong>sht <strong>të</strong> <strong>një</strong>jtin ar<strong>si</strong>mim, kulturë, pozicion<br />

shoqëror apo punë<strong>si</strong>mi, qofshin kë<strong>të</strong> edhe ligjbërës. Për <strong>të</strong> mënjanuar<br />

kon<strong>si</strong>derueshëm këto lexime <strong>të</strong> ndryshme, ligji duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i qar<strong>të</strong> dhe i<br />

sak<strong>të</strong>.<br />

Zgjedhja dhe emërimi i përshtatshëm i gjyqtarëve ka <strong>një</strong> rëndë<strong>si</strong><br />

thelbësore në çdo shtet <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s. E ku<strong>ndër</strong>ta minon efika<strong>si</strong>tetin e <strong>si</strong>stemit<br />

<strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, cënon be<strong>si</strong>min e publikut tek drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a dhe, në analizë <strong>të</strong> fundit,<br />

vë në diskutim angazhimin e institucioneve për implementimin e shtetit <strong>të</strong><br />

<strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s. Nga ana tje<strong>të</strong>r, <strong>një</strong> gjyqësor i tulatur dhe i druajtur, i cili e ka <strong>të</strong><br />

pamundur apo nuk ka dëshirë për <strong>të</strong> vepruar në mënyrë <strong>të</strong> paanshme dhe <strong>të</strong><br />

pavarur, shumë shpejt, humbet dhe dëmton perceptimin e mirë <strong>të</strong> publikut<br />

për <strong>të</strong>. Vendimet e marra në këto kushte nuk gëzojnë respekt, duke sjellë <strong>si</strong><br />

pasojë munge<strong>së</strong>n më <strong>të</strong> gjerë <strong>të</strong> respektit, në shoqëri, për ligjin dhe shtetin<br />

e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s. Pyetja që shtrohet ësh<strong>të</strong> se cilat janë shkaqet që sot be<strong>si</strong>mi tek<br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a ësh<strong>të</strong> jo aq i lar<strong>të</strong> sa duhet <strong>të</strong> ishte?<br />

Pikë<strong>së</strong>pari, ar<strong>si</strong>mi juridik në Shqipëri ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> nga elemen<strong>të</strong>t kyç <strong>të</strong><br />

formimit <strong>të</strong> <strong>një</strong> mendë<strong>si</strong>e <strong>të</strong> drej<strong>të</strong> <strong>të</strong> puno<strong>një</strong>sve <strong>të</strong> sektorit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

Meritokracia duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> guri udhërrëfyes në zgjedhjen dhe promovimin<br />

14


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

e pedagogëve <strong>të</strong> af<strong>të</strong>, në vlerë<strong>si</strong>min e studen<strong>të</strong>ve <strong>si</strong>pas meri<strong>të</strong>s, <strong>si</strong> dhe në<br />

<strong>ndër</strong>timin e <strong>si</strong>stemeve ar<strong>si</strong>more sa më efiçente. Kjo pa<strong>si</strong>, ar<strong>si</strong>mi i mirë ësh<strong>të</strong><br />

<strong>një</strong> bazë e mirë për <strong>një</strong> <strong>si</strong>stem drej<strong>të</strong><strong>si</strong>e më <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>. E lidhur ngush<strong>të</strong> me <strong>të</strong><br />

gjitha këto, ishte dhe ësh<strong>të</strong>, edhe nevoja e përgatitjes <strong>së</strong> juris<strong>të</strong>ve <strong>të</strong> rinj, me<br />

koncepte <strong>të</strong> reja rreth natyrës <strong>së</strong> <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>s dhe rolit <strong>të</strong> saj në shoqëri, rreth<br />

mënyrës se <strong>si</strong> duhet <strong>të</strong> hartohet e drejta, <strong>si</strong> duhet <strong>të</strong> zbatohet dhe <strong>të</strong> përsoset<br />

ajo.<br />

Cilë<strong>si</strong>a e njerëzve që merren me drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në, ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> nga kriteret kyçe<br />

për ecjen mbarë <strong>të</strong> punëve. Që <strong>të</strong> bëhet <strong>një</strong> gjë e tillë, duhet <strong>të</strong> mbahet parasysh<br />

eksperienca <strong>ndër</strong>kombëtare, e cila mund t’i përshtatet më mirë Shqipëri<strong>së</strong>.<br />

Një rol <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shëm këtu, luajnë edhe specialis<strong>të</strong>t e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, <strong>të</strong> cilët kanë<br />

<strong>të</strong> parët detyrimin <strong>të</strong> përshtaten me ri<strong>si</strong><strong>të</strong> e zhvillimeve moderne ligjore dhe <strong>të</strong><br />

përçojnë frymën e drej<strong>të</strong> në auditore dhe kudo që ata ushtrojnë detyrën e tyre.<br />

Fatkeqë<strong>si</strong>sht, ka prej tyre që mendojnë se mund <strong>të</strong> interpretojnë dispozitat e<br />

ligjit <strong>si</strong>pas mendjes <strong>së</strong> tyre, pa bërë as konsultimin më <strong>të</strong> vogël me doktrinën<br />

e vendeve nga janë marrë dispozitat përka<strong>të</strong>se. Kjo ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> e me<strong>të</strong> që, në<br />

vlerë<strong>si</strong>m <strong>të</strong> fundit, ndikon në klimën e përgjithshme <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në vend.<br />

Njerëzit kanë nevojë për <strong>si</strong>guri dhe drej<strong>të</strong><strong>si</strong>, <strong>të</strong> cilat mund <strong>të</strong> garantohen<br />

ve<strong>të</strong>m nga e drejta, e zbatuar nga <strong>një</strong> <strong>një</strong> gjyqësor efektiv. Prandaj <strong>një</strong> rol<br />

<strong>të</strong> pazëvendësueshëm, në kë<strong>të</strong> sfidë <strong>të</strong> shoqëri<strong>së</strong> shqiptare, kanë gjyqtarët<br />

dhe gjykatat <strong>si</strong> institucione <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Nevojës për gjyqtarë <strong>të</strong> çliruar nga<br />

indoktrinimi i <strong>së</strong> kaluarës, me gjithë format e përdoruara në fillim <strong>të</strong> viteve<br />

’90, për fat <strong>të</strong> keq, nuk iu përqas produkti i dëshiruar.<br />

Zgjidhje, jo thjesht formale, por që u shoqërua me ndryshime thelbësore<br />

në formimin dhe integritetin profe<strong>si</strong>onal <strong>të</strong> gjyqtarëve, qe krijimi i Shkollës<br />

<strong>së</strong> Magjistraturës në vitin 1996. Shkolla e Magjistraturës krijoi <strong>një</strong> brez <strong>të</strong><br />

ri gjyqtarësh, jo ve<strong>të</strong>m në moshë. Sigurisht që, edhe këtu ka vend për <strong>të</strong><br />

përmirësuar, në mënyrë që rekrutimi i magjistra<strong>të</strong>ve <strong>të</strong> rinj <strong>të</strong> bëhet nga pjesa<br />

më e mirë e studen<strong>të</strong>ve <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, <strong>si</strong> dhe nga kandida<strong>të</strong> që ofrojnë garanci<br />

për <strong>një</strong> integritet <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> profe<strong>si</strong>onal, moral dhe etik. Por, duhet theksuar<br />

se, sot, vëmendja, krahas konsolidimit <strong>të</strong> formimit profe<strong>si</strong>onal, duhet<br />

përqendruar tek mekanizmat e konsolidimit <strong>të</strong> integritetit moral dhe social<br />

<strong>të</strong> gjyqtarëve. Integriteti profe<strong>si</strong>onal dhe moral janë faktorë thelbësorë që<br />

ndikojnë drejtpër<strong>së</strong>drejti në besueshmërinë e publikut tek drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a.<br />

Një <strong>ndër</strong> institucionet kushtetuese nëpërmjet <strong>të</strong> cilit reflektohet<br />

standardi i pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> gjyqësorit, <strong>si</strong> parim i sank<strong>si</strong>onuar me Kushtetu<strong>të</strong> ësh<strong>të</strong><br />

15


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

K.L.D-ja. Në vështrim <strong>të</strong> organizimit dhe funk<strong>si</strong>onimit <strong>të</strong> këtij institucioni,<br />

hasen momente vlerë<strong>si</strong>mi pozitiv, por nuk mund <strong>të</strong> thuhet plo<strong>të</strong><strong>si</strong>sht se ai<br />

ka mundësuar krijimin e <strong>një</strong> trupe <strong>gjyqësore</strong> me integritet profe<strong>si</strong>onal<br />

dhe moral <strong>të</strong> bindshëm për publikun. Siç duket, nuk ësh<strong>të</strong> e mjaftueshme<br />

qenia në përbërje <strong>të</strong> tij e 9 anëtarëve <strong>të</strong> zgjedhur nga ve<strong>të</strong> kolegët e tyre<br />

gjyqtarë, që, <strong>së</strong> bashku me kryetarin e Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>, që ësh<strong>të</strong> anëtar ex<br />

offico përbëjnë 2/3 e KLD-<strong>së</strong> prej 15 anëtarësh. Në kushtet që, garanci<strong>të</strong><br />

kushtetuese për pavarë<strong>si</strong>në e gjyqtarit dhe gjyqtarëve janë <strong>ndër</strong> më <strong>të</strong> lartat<br />

në Europë, natyrshëm shtrohet pyetja, çfarë e kërcënon kë<strong>të</strong> pavarë<strong>si</strong>? Mos<br />

ësh<strong>të</strong> kjo e lidhur me promovimin e ve<strong>të</strong> anëtarëve <strong>të</strong> KLD-<strong>së</strong> apo shkaqe <strong>të</strong><br />

tjera ekzistojnë?<br />

Në <strong>një</strong> aspekt, në opinionin tim, zgjedhja në K.L.D nuk duhet kuptuar<br />

<strong>si</strong> privilegj, por, <strong>si</strong> detyrim ndaj gjyqësorit. Në kë<strong>të</strong> organ duhet <strong>të</strong> zgjidhen<br />

jo njerëzit që synojnë promovimin e tyre, por njerëz me <strong>një</strong> karrierë <strong>të</strong><br />

realizuar dhe që u intereson më shumë gjyqësori se sa përfitimet personale.<br />

Referuar <strong>të</strong> dhënave, konstatohet se, ve<strong>të</strong>m në vitet e fundit, janë larguar nga<br />

puna mbi 30 gjyqtarë nëpërmjet proceseve di<strong>si</strong>plinore që janë konstatuar <strong>si</strong><br />

antikushtetuese nga Gjykata e Lar<strong>të</strong> dhe ajo Kushtetuese. Ky fakt flet për<br />

mosfunk<strong>si</strong>onim efiçent <strong>të</strong> këtij organi, <strong>ndër</strong>kohë që, zhvillimi i karrierës<br />

<strong>gjyqësore</strong> ësh<strong>të</strong> mi<strong>si</strong>oni parësor i tij. Mosrealizimi i vlerë<strong>si</strong>mit <strong>të</strong> gjyqtarëve<br />

nuk ka qenë thjesht pamundë<strong>si</strong> për t’u realizuar, por, ësh<strong>të</strong>, gjithashtu, shenja<br />

e munge<strong>së</strong>s <strong>së</strong> vullnetit <strong>të</strong> mirë. Kjo gjë ësh<strong>të</strong> përmendur edhe nga raportprogreset<br />

për Shqipërinë, <strong>ndër</strong> vite.<br />

Në këto rrethana, gjendja e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe gjyqësorit nuk ka qenë<br />

<strong>një</strong> konstante lineare. Ajo ka pasur momente ulje-ngritjeje, progre<strong>si</strong> dhe e<br />

ku<strong>ndër</strong>ta. Ashtu <strong>si</strong>ç ka prova <strong>të</strong> <strong>një</strong> pavarë<strong>si</strong>e dhe profe<strong>si</strong>onalizmi në momente<br />

<strong>të</strong> caktuara, po ashtu, ndodh edhe e ku<strong>ndër</strong>ta. Forca për <strong>të</strong> ndryshuar për<br />

më mirë gjendet në veprimtarinë e ve<strong>të</strong> gjyqësorit, në harmoni me vullnetin<br />

politik për <strong>të</strong> <strong>ndër</strong>tuar <strong>një</strong> gjyqësor efiçent nëpërmjet <strong>një</strong> proce<strong>si</strong> legjislativ<br />

adekuat. Pavarë<strong>si</strong>sht sa më <strong>si</strong>për, gjyqtarët duhet <strong>të</strong> kenë kurajon morale që<br />

<strong>të</strong> marrin vendime <strong>të</strong> drejta, <strong>të</strong> cilat, mund <strong>të</strong> jenë edhe <strong>të</strong> papëlqyeshme<br />

për politikanët, median apo publikun. Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a nuk ësh<strong>të</strong> diçka që mund<br />

<strong>të</strong> merret e gatshme në <strong>një</strong> format <strong>të</strong> parafabrikuar. A<strong>të</strong> e japin njerëzit, <strong>të</strong><br />

cilët kanë detyrimin që <strong>të</strong> jenë <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>. Por, <strong>si</strong>ç dihet, proce<strong>si</strong> i dhënies <strong>së</strong><br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, përmbledh në vetvete <strong>një</strong> <strong>së</strong>rë vektorësh <strong>të</strong> cilët synojnë <strong>të</strong> ndikojnë<br />

në <strong>të</strong>. Kjo, nga<strong>një</strong>herë, sjell edhe humbjen e be<strong>si</strong>mit <strong>të</strong> publikut tek dhënia<br />

e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Në humbjen e këtij be<strong>si</strong>mi ka ndikuar <strong>si</strong> mungesa e analizave<br />

16


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

objektive për mangë<strong>si</strong><strong>të</strong> e ve<strong>të</strong> <strong>si</strong>stemit gjyqësor dhe, <strong>një</strong>kohë<strong>si</strong>sht, në jo pak<br />

raste, edhe anatemimi i padrej<strong>të</strong> që i ësh<strong>të</strong> bërë këtij <strong>si</strong>stemi nga faktorët e<br />

tjerë <strong>të</strong> shoqëri<strong>së</strong> sonë.<br />

Gjyqtarët kanë disa garanci ligjore në lidhje me pozi<strong>të</strong>n e tyre, por nga ana<br />

tje<strong>të</strong>r ata kanë edhe shumë privime, ndalime dhe pamundë<strong>si</strong> që <strong>të</strong> angazhohen<br />

në aktivitete <strong>të</strong> tjera <strong>të</strong> cilat <strong>të</strong> mund t’u sjellin përfitime ekonomike. Në kë<strong>të</strong><br />

këndvështrim, gjyqësori, <strong>si</strong> <strong>një</strong> nga tre shtyllat e pushtetit shte<strong>të</strong>ror, ka nevojë<br />

<strong>të</strong> je<strong>të</strong> në <strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n pozi<strong>të</strong> me pushtetet e tjera, sa i takon garancive <strong>të</strong> jete<strong>së</strong>s<br />

dhe trajtimit ekonomik <strong>të</strong> gjyqtarëve. Kjo pa<strong>si</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a në Shqipëri duhet <strong>të</strong><br />

bëhet jo me heronj që janë <strong>të</strong> gatshëm <strong>të</strong> ve<strong>të</strong>sakrifikohen, por, nga njerëz<br />

normalë, <strong>të</strong> cilëve u duhen krijuar kushte dhe garanci <strong>të</strong> përshtatshme për<br />

ushtrimin e funk<strong>si</strong>onit <strong>të</strong> dhënies <strong>së</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, në mënyrë që <strong>të</strong> jenë sa më<br />

rezisten<strong>të</strong> ndaj <strong>ndër</strong>hyrjeve <strong>të</strong> llojllojshme <strong>të</strong> paligjshme.<br />

Kemi <strong>një</strong>zet vjet që fla<strong>si</strong>m për <strong>reforma</strong>, që bëjmë <strong>reforma</strong> dhe që prapë<br />

kërkojmë <strong>të</strong> reformojmë. Edhe sa do <strong>të</strong> vazhdojmë? Gjasat janë që do <strong>të</strong> na<br />

duhet ende edhe shumë kohë. Fenomenet për<strong>së</strong>riten dhe ripër<strong>së</strong>riten ndonëse<br />

në forma <strong>të</strong> ndryshme.<br />

17


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

RËNDËSIA E PAVARËSISË GJYQËSORE<br />

PËR NJË GJYKIM TË LIRË E TË DREJTË<br />

19<br />

Cherie Booth-Blair<br />

QC<br />

Kam kënaqë<strong>si</strong>në <strong>të</strong> jem me ju sot dhe <strong>të</strong> kem mundë<strong>si</strong>në <strong>të</strong> flas mbi <strong>një</strong><br />

temë kaq jetike, përpara kësaj audience <strong>të</strong> shquar. E di që kjo sallë ka mbledhur<br />

shumë nga njerëzit që kanë ndihmuar në nxitjen e përparimit <strong>të</strong> dukshëm<br />

<strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong> gja<strong>të</strong> viteve <strong>të</strong> fundit dhe mbi shpatullat e <strong>të</strong> cilëve qëndron<br />

përgjegjë<strong>si</strong>a që vendi <strong>të</strong> përmbushë ambiciet e tij në <strong>të</strong> ardhmen. Dëshiroj<br />

<strong>të</strong> falënderoj USAID-in, Fondacionin Soros dhe Unionin e Gjyqtarëve për<br />

fte<strong>së</strong>n e ardhjes <strong>si</strong>me në Tiranë.<br />

Kjo ësh<strong>të</strong> vizita ime e dy<strong>të</strong> në Shqipëri dhe unë ndjehem <strong>së</strong>rish e<br />

impre<strong>si</strong>onuar nga dinamizmi i njerëzve këtu dhe nga shpej<strong>të</strong><strong>si</strong>a e transformimit<br />

<strong>të</strong> këtij vendi. Vizita ime e fundit në Shqipëri zgjati ve<strong>të</strong>m <strong>një</strong> di<strong>të</strong>. Isha duke<br />

udhëtuar për t’iu bashkuar bashkëshortit tim në Kosovë, ku për shkak <strong>të</strong> rolit<br />

tij në <strong>ndër</strong>hyrjen e NATO-s, dhje<strong>të</strong> vjet më parë, ai shihet <strong>si</strong> <strong>një</strong> hero. Aq<br />

hero në fakt, sa u trondit edhe ve<strong>të</strong> kur takoi aty dhje<strong>të</strong>ra djem <strong>të</strong> quajtur<br />

Tony Blair, <strong>të</strong> cilëve u ishte dhënë emri i tij <strong>një</strong> dekadë më parë, nga pri<strong>ndër</strong><br />

mirënjohës!<br />

Ndërsa ndodhesha në Tiranë, pata mundë<strong>si</strong>në <strong>të</strong> takoja Z. Berisha<br />

dhe Z. Topi dhe <strong>të</strong> merrja pje<strong>së</strong> në <strong>një</strong> diskutim interesant në <strong>një</strong> tryezë <strong>të</strong><br />

rrumbullakët rreth trafikimit dhe dhunës ndaj grave, tema <strong>të</strong> cilat janë aq <strong>të</strong><br />

rëndë<strong>si</strong>shme në vendin tim, sa janë <strong>të</strong> ngutshme këtu në Shqipëri. Përparimi i<br />

Shqipëri<strong>së</strong> ka kënaqur <strong>së</strong> tepërmi miq<strong>të</strong> e saj <strong>të</strong> shum<strong>të</strong> në bo<strong>të</strong>. Por unë e di<br />

që ju keni ambicie edhe më mbre<strong>së</strong>lënëse për <strong>të</strong> ardhmen. Një nga <strong>prioritetet</strong><br />

kryesore për Qeverinë ësh<strong>të</strong> anëtarë<strong>si</strong>mi i Shqipëri<strong>së</strong> në BE dhe unë kam<br />

kënaqë<strong>si</strong> <strong>të</strong> lexoj se mbi 80% e shqiptarëve e mbështe<strong>si</strong>n kë<strong>të</strong> hap 1 . Megjitha<strong>të</strong>,<br />

ekziston edhe mendimi i përkrahur e i pranuar gjerë<strong>si</strong>sht se nevojiten ende<br />

<strong>reforma</strong> domethënëse për ta përmbushur kë<strong>të</strong> qëllim. Një fushë me prioritet<br />

dhe veçanërisht e rëndë<strong>si</strong>shme ësh<strong>të</strong> pikërisht forcimi i shtetit <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s.<br />

1. Intervis<strong>të</strong> e Revis<strong>të</strong>s Java me ish Ambasadoren Britanike, Fiona Mcllwham, 10.03.20<strong>12</strong>


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

USAID-i e ka përshkruar <strong>si</strong>stemin gjyqësor shqiptar <strong>si</strong>: “relativisht<br />

<strong>të</strong> dobët, <strong>të</strong> nën-financuar dhe <strong>të</strong> renditur në <strong>një</strong> nivel <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> korrup<strong>si</strong>oni,<br />

<strong>si</strong>pas sondazheve <strong>të</strong> realizuara për kë<strong>të</strong> aspekt 2 ”. Një gjë e tillë i rrezikon<br />

jash<strong>të</strong>zakonisht aspiratat e Shqipëri<strong>së</strong> për anëtarë<strong>si</strong>min e saj në BE. Reforma në<br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong> ësh<strong>të</strong> në fakt <strong>një</strong> nga <strong>prioritetet</strong> kryesore <strong>të</strong> identifikuara nga Opinioni i<br />

Komi<strong>si</strong>onit Evropian lidhur me aplikimin e Shqipëri<strong>së</strong>. 3 Kjo përbën, padyshim,<br />

<strong>një</strong> çështje shqe<strong>të</strong>suese, jo ve<strong>të</strong>m në nivel <strong>ndër</strong>kombëtar. Edhe sondazhet e<br />

fundit <strong>të</strong> realizuara brenda Shqipëri<strong>së</strong> kanë treguar <strong>të</strong> <strong>një</strong>jtin shqe<strong>të</strong><strong>si</strong>m.<br />

Sipas vlerë<strong>si</strong>mit <strong>të</strong> Institutit për Kërkim dhe Alternativa Zhvillimi,<br />

pothuajse dy <strong>të</strong> tretat e shqiptarëve kanë pak ose aspak be<strong>si</strong>m tek gjyqësori.<br />

Shumë shqiptarë besojnë se faktori vendimtar në përcaktimin e rezultatit <strong>të</strong><br />

<strong>një</strong> gjyqi nuk janë faktet objektive, por kon<strong>si</strong>deratat monetare ose lidhjet<br />

financiare <strong>të</strong> gjyqtarit. Një sondazh i kohëve <strong>të</strong> fundit i Freedom House zbuloi<br />

se, qytetarët shqiptarë përballen me fenomenin e mitmarrjes tri herë më shpesh<br />

se popull<strong>si</strong>a e shteteve fqinje. 4 Këto pikëpamje <strong>të</strong> përhapura, kanë shkaktuar<br />

fatkeqë<strong>si</strong>sht <strong>një</strong> rënie <strong>të</strong> be<strong>si</strong>mit tek pushteti gjyqësor që prej vitit 2009, duke<br />

e përmbysur kështu a<strong>të</strong> rritjen e qëndrueshme <strong>të</strong> be<strong>si</strong>mit që u vu re që pas<br />

vitit 2005.<br />

Shumë nga miq<strong>të</strong> tuaj janë <strong>të</strong> kënaqur që ju shohin kaq <strong>të</strong> vendosur për<br />

t’i adresuar këto shqe<strong>të</strong><strong>si</strong>me. Strategjia dhe Plani i Veprimit për Reformën e<br />

Gjyqësorit, <strong>të</strong> vitit 2011, përcaktojnë <strong>një</strong> objektiv <strong>të</strong> qar<strong>të</strong> për përmirë<strong>si</strong>min<br />

e <strong>si</strong>stemit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Ky objektiv ësh<strong>të</strong>: “Shqipëria do <strong>të</strong> gëzojë statu<strong>si</strong>n e<br />

<strong>një</strong> vendi <strong>të</strong> integruar në strukturat evropiane dhe euro-atlantike <strong>si</strong> <strong>një</strong> shtet<br />

demokratik dhe i udhëhequr nga shteti i <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, ku garantohen <strong>të</strong> drejtat<br />

dhe liri<strong>të</strong> themelore <strong>të</strong> njeriut, duke e transformuar kështu <strong>si</strong>stemin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

në <strong>një</strong> <strong>si</strong>stem transparent, duke fituar be<strong>si</strong>min e <strong>të</strong> gjithëve dhe duke garantuar<br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong> për <strong>të</strong> gjithë”. Pra, <strong>si</strong> mund <strong>të</strong> tejkalohet ky hendek <strong>ndër</strong>mjet perceptimit<br />

publik dhe këtyre ambicieve <strong>të</strong> merituara?<br />

Lejomëni <strong>të</strong> them fillimisht se baraspeshimi i pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> gjyqësorit<br />

me nevojën për legjitimitet demokratik në <strong>një</strong> shoqëri <strong>të</strong> udhëhequr nga shteti i<br />

<strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s përbën <strong>një</strong> sfidë për shumicën e shteteve. Në Mbre<strong>të</strong>rinë e Bashkuar,<br />

qeveria e bashkëshortit tim, për shembull, u përball me sfida domethënëse,<br />

2. http://albania.usaid.gov/skedaret/1-CDCS_USAID_Albania_111711.pdf<br />

3. COM(2010) 680 Brussels, 9.11. 2010 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/<br />

package/al_opinion_2010_en.pdf<br />

4. Freedom House, Nations in Tran<strong>si</strong>t, 2011, http://67.192.63.63/images/File/nit/2011/NIT-2011-<br />

Albania.pdf<br />

20


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

duke peshuar luf<strong>të</strong>n ku<strong>ndër</strong> terrorizmit me mbrojtjen e <strong>të</strong> drejtave civile, me<br />

daljen e Aktit për Terrorizmin në vitin 2006. Këto sfida vazhdojnë <strong>të</strong> hasen<br />

edhe nga qeveria aktuale, <strong>si</strong>ç tregohet nga vendimi i kohëve <strong>të</strong> fundit i Gjyka<strong>të</strong>s<br />

Evropiane për <strong>të</strong> Drejtat e Njeriut për rastin e klerikut radikal islamik, Abu<br />

Qatada dhe përpjekjen e qeveri<strong>së</strong> për ta ekstraduar a<strong>të</strong> nga Londra në Jordani.<br />

Deri tani, këto përpjekje kanë dështuar pa<strong>si</strong> Gjykata Evropiane për <strong>të</strong> Drejtat<br />

e Njeriut beson se gja<strong>të</strong> proce<strong>si</strong>t gjyqësor në Jordani, do <strong>të</strong> përdoren ku<strong>ndër</strong> tij<br />

prova <strong>të</strong> marra nëpërmjet torturës. 5<br />

Edhe shumë qeveri <strong>të</strong> tjera, me <strong>të</strong> shkuar shumë më pak <strong>të</strong> trazuar<br />

dhe me tradita shumë më <strong>të</strong> gjata <strong>të</strong> demokraci<strong>së</strong> dhe gjyqësorit <strong>të</strong> pavarur<br />

krahasuar me Shqipërinë, janë duke u përpjekur për <strong>të</strong> arritur kë<strong>të</strong> baraspeshë<br />

<strong>të</strong> nevojshme. Po ashtu, duhet <strong>të</strong> pranohet fakti se korrup<strong>si</strong>oni përbën <strong>një</strong><br />

rrezik për pushtetet <strong>gjyqësore</strong> <strong>të</strong> <strong>të</strong> gjitha shteteve dhe <strong>të</strong> <strong>të</strong> gjitha <strong>si</strong>stemeve<br />

ligjore, qofshin këto demokratike ose jo, <strong>të</strong> pasura apo <strong>të</strong> varfra. Çrrënjosja<br />

e plo<strong>të</strong> e korrup<strong>si</strong>onit përbën <strong>një</strong> sfidë për çdo shtet. Por <strong>si</strong>gurisht, që <strong>një</strong> gjë<br />

e tillë ësh<strong>të</strong> më e arritshme në ato shtete ku <strong>si</strong>stemet <strong>gjyqësore</strong> u përmbahen<br />

standardeve më <strong>të</strong> larta <strong>të</strong> pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe transparencës dhe ku masat në fuqi<br />

<strong>si</strong>gurojnë <strong>një</strong> reagim efektiv dhe <strong>të</strong> shpej<strong>të</strong> në rastet kur zbulohet korrup<strong>si</strong>oni.<br />

Kjo kërkon gjithashtu <strong>një</strong> gjyqësor <strong>të</strong> pavarur nga Qeveria e jo <strong>të</strong> varur prej saj,<br />

apo <strong>të</strong> nënshtruar ndaj saj. Një gjë e tillë ilustrohet edhe në Betimin Gjyqësor<br />

Britanik. 6 Duke shpjeguar rëndë<strong>si</strong>në e këtij betimi, Lordi Bingham, ish-kryetari<br />

i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Mbre<strong>të</strong>ri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Bashkuar, e cila ësh<strong>të</strong> gjykata më e lar<strong>të</strong><br />

në vend, tha:<br />

‘Betimi gjyqësor bën <strong>të</strong> qar<strong>të</strong> … se në administrimin e ligjit,<br />

gjyqtari duhet <strong>të</strong> veprojë me pavarë<strong>si</strong> <strong>të</strong> plo<strong>të</strong>, duke mos kërkuar as <strong>të</strong><br />

përftojë favore, e as <strong>të</strong> shmangë ndo<strong>një</strong> formë hakmarrjeje.<br />

Dhe… për aq sa ësh<strong>të</strong> njerëzisht e mundshme, gjyqtarët duhet <strong>të</strong><br />

marrin vendime me objektivitet <strong>të</strong> plo<strong>të</strong>, duke mos pasur as<strong>një</strong> interes<br />

personal përtej atij <strong>të</strong> dhënies <strong>së</strong> <strong>një</strong> zgjidhjeje <strong>të</strong> drej<strong>të</strong> dhe ligjërisht<br />

<strong>të</strong> rregullt.’ 7<br />

Pra, cilët janë gurët e themelit për pavarë<strong>si</strong>në e gjyqësorit? Këto janë<br />

identifikuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, <strong>si</strong> më<br />

posh<strong>të</strong>:<br />

5. ÇËSHTJA E ABU QATADA ku<strong>ndër</strong> MBRETËRISË SË BASHKUAR (Aplikimi nr. 8139/09)<br />

6. http://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/introduction-to-justice-system/oaths<br />

7. Pavarë<strong>si</strong>a e Gjyqësorit-Bordi i Studimeve Gjyqësore 1996, Lek<strong>si</strong>on i mbajtur nga Lord Bingham,<br />

Kryetar i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong><br />

21


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

• Administrimi Gjyqësor;<br />

• Përzgjedhja Gjyqësore; dhe<br />

• Përgjegjshmëria kundrejt Pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> në Gjykim 8 .<br />

Por, cili ësh<strong>të</strong> kuptimi i tyre në praktikë? Le <strong>të</strong> kthehemi <strong>si</strong> fillim tek<br />

Administrimi Gjyqësor, që i referohet <strong>si</strong>gurisht punës <strong>së</strong> këshillave gjyqësorë,<br />

organeve ve<strong>të</strong>-qeveri<strong>së</strong>se dhe rolit <strong>të</strong> gjyqtarit kryesues. Sipas ligjit shqiptar,<br />

Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> përkufizohet <strong>si</strong>: “autoriteti i ve<strong>të</strong>m përgjegjës<br />

për mbrojtjen, emërimin, shkarkimin, transferimin, ar<strong>si</strong>mimin, vlerë<strong>si</strong>min<br />

moral dhe profe<strong>si</strong>onal, karrierën dhe kontrollin e veprimtari<strong>së</strong> <strong>së</strong> gjyqtarëve<br />

<strong>të</strong> gjykatave <strong>të</strong> shkallës <strong>së</strong> parë dhe gjykatave <strong>të</strong> apelit” 8 . Kjo ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong><br />

përgjegjë<strong>si</strong> e madhe për 15 anëtarët e tij.<br />

Sipas raportit <strong>të</strong> progre<strong>si</strong>t <strong>të</strong> vitit 2011, <strong>të</strong> përgatitur nga Komi<strong>si</strong>oni<br />

Evropian, janë bërë përpjekje për ta njehsuar punën e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> me<br />

standardet evropiane, duke përmirësuar metodat e vlerë<strong>si</strong>mit, emërimit,<br />

transferimit dhe ngritjes në detyrë <strong>të</strong> gjyqtarëve. Kjo tregon <strong>një</strong> vendosmëri<br />

<strong>të</strong> mirëpritur për <strong>të</strong> ecur përpara në drejtimin e duhur. Ajo që ësh<strong>të</strong> po ashtu<br />

e rëndë<strong>si</strong>shme ësh<strong>të</strong> se Administrimi Gjyqësor nuk duhet <strong>të</strong> përdoret kurrë <strong>si</strong><br />

pretekst për <strong>të</strong> kontrolluar përmbajtjen e vendimeve <strong>gjyqësore</strong> individuale.<br />

Nga gjykata më e ulët e deri tek ajo më e larta, vendimmarrja nga gjyqtarët<br />

duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong>, dhe <strong>të</strong> shihet se ësh<strong>të</strong>, <strong>të</strong>rë<strong>si</strong>sht e pavarur nga ndikimet e<br />

degëve <strong>të</strong> tjera <strong>të</strong> shtetit. Kjo ësh<strong>të</strong> arsyeja pse unë besoj se ësh<strong>të</strong> shumë e<br />

rëndë<strong>si</strong>shme që Zëvendëskryetari i KLD-<strong>së</strong> duhet <strong>të</strong> shihet <strong>si</strong> i pavarur, në<br />

mënyrë që ai ose ajo <strong>të</strong> mund <strong>të</strong> mbështe<strong>së</strong> parimin themelor <strong>të</strong> mbrojtjes <strong>së</strong><br />

ndarjes <strong>së</strong> pushteteve.<br />

Kë<strong>të</strong> sfidë e ka adresuar edhe MB, në kohën kur bashkëshorti im ishte<br />

Kryeminis<strong>të</strong>r. Pikërisht, për <strong>të</strong> theksuar kë<strong>të</strong> ndarje <strong>të</strong> pushteteve, qeveria e<br />

tij ia hoqi <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n e emërimeve në gjyqësor Ministrit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, duke ia<br />

dhënë a<strong>të</strong> <strong>një</strong> Komi<strong>si</strong>oni <strong>të</strong> Emërimeve Gjyqësore plo<strong>të</strong><strong>si</strong>sht <strong>të</strong> pavarur. Në<br />

<strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n kohë, gjykata më e lar<strong>të</strong> e MB-<strong>së</strong> u largua nga Dhoma e Lar<strong>të</strong> e<br />

Parlamentit, ku kishte qëndruar tradicionalisht prej shekujsh, për <strong>të</strong> treguar<br />

kështu pavarë<strong>si</strong>në e saj <strong>të</strong> plo<strong>të</strong>. Lordi Kryetar i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>, që zgjidhet<br />

tashmë nga <strong>një</strong> komitet i posaçëm i pavarur, ka marrë mbi 400 funk<strong>si</strong>one<br />

<strong>të</strong> cilat ushtroheshin më parë nga <strong>një</strong> minis<strong>të</strong>r i qeveri<strong>së</strong>. Për shembull, ai<br />

ësh<strong>të</strong> <strong>të</strong>rë<strong>si</strong>sht përgjegjës për llojin e çështjeve që shqyrton çdo gjyqtar, për<br />

<strong>të</strong> shfry<strong>të</strong>zuar më <strong>së</strong> miri formimin dhe ekspertizën e tyre.<br />

8. Ligji shqiptar nr. 8811, i vitit 2001.<br />

22


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Përveç <strong>një</strong> gjyqësori që ësh<strong>të</strong> dhe shihet <strong>si</strong> i pavarur, ësh<strong>të</strong> po ashtu e<br />

rëndë<strong>si</strong>shme që <strong>të</strong> <strong>si</strong>gurohen fondet për <strong>të</strong> garantuar se <strong>si</strong>stemi i drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

funk<strong>si</strong>onon <strong>si</strong> duhet. Komi<strong>si</strong>oni Evropian sugjeron se buxheti aktual nuk<br />

ësh<strong>të</strong> aspak i mjaftueshëm. Unë e di që në kë<strong>të</strong> klimë shumë <strong>të</strong> vështirë<br />

ekonomike, trysnia mbi burimet nuk ka qenë kurrë më e madhe. Qeveri<strong>të</strong> në<br />

mbarë Evropën, në fakt edhe globalisht, janë duke u përpjekur <strong>të</strong> përmbushin<br />

nevojat në rritje nga fondet që vijnë duke u pakësuar. Por, unë nuk besoj se<br />

e teproj kur theksoj rëndë<strong>si</strong>në e shpenzimeve <strong>të</strong> mjaftueshme për gjyqësorin,<br />

pa<strong>si</strong> nuk mund <strong>të</strong> ke<strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong> me çmim <strong>të</strong> lirë. Ka kosto që lidhen me mbajtjen<br />

e puno<strong>një</strong>sve <strong>të</strong> mirë, jo ve<strong>të</strong>m për pagat, por edhe për kushtet e punës,<br />

kualifikimin dhe ofrimin e programeve që shërbejnë për <strong>të</strong> ruajtur vlerat e<br />

pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong>, transparencës dhe përgjegjshmëri<strong>së</strong>. Buxhetet financiare duhet<br />

<strong>të</strong> bazohen edhe tek vëllimi i çështjeve dhe efiçenca e fluk<strong>si</strong>t <strong>të</strong> çështjeve.<br />

Ësh<strong>të</strong> e nevojshme ta shohim gjyqësorin me <strong>një</strong> rol thelbësor në akordimin<br />

e buxhetit, për <strong>të</strong> pakësuar kështu ndikimin politik mbi këto vendime. Ësh<strong>të</strong><br />

gjithashtu vendimtare që këto fonde publike <strong>të</strong> akordohen dhe shpenzohen në<br />

mënyrë transparente nga Zyra e Administrimit <strong>të</strong> Buxhetit Gjyqësor.<br />

Guri i dy<strong>të</strong> i themelit ishte Përzgjedhja Gjyqësore. Gjyqtarët e<br />

pakualifikuar, <strong>të</strong> cilët i detyrohen për pozicionet e tyre korrup<strong>si</strong>onit ose<br />

patronazhit politik, e minojnë pavarë<strong>si</strong>në e gjyqësorit. Në vend <strong>të</strong> kësaj,<br />

duhet <strong>të</strong> ekzistojë <strong>një</strong> <strong>si</strong>stem i bazuar në meri<strong>të</strong>, me <strong>një</strong> proces <strong>të</strong> pavarur <strong>të</strong><br />

shqyrtimit dhe përzgjedhjes <strong>së</strong> gjyqtarëve, <strong>të</strong> parashikuar qar<strong>të</strong> në ligj. Gara<br />

për <strong>një</strong> vend vakant, po ashtu edhe rregullat dhe kushtet përka<strong>të</strong>se, duhet <strong>të</strong><br />

njoftohen gjerë<strong>si</strong>sht dhe publikisht. Ësh<strong>të</strong> e nevojshme që etika dhe integriteti<br />

<strong>të</strong> jenë në qe<strong>ndër</strong> <strong>të</strong> be<strong>si</strong>mit <strong>të</strong> kandida<strong>të</strong>ve dhe punës <strong>së</strong> tyre.<br />

Parimet e Bangalores mbi Sjelljen Gjyqësore <strong>të</strong> vitit 2002 9 përcaktuan<br />

<strong>një</strong> <strong>së</strong>rë “vlerash”, ku përfshihej edhe integriteti, <strong>të</strong> cilit duhet t’i përmbahen <strong>të</strong><br />

gjithë gjyqtarët. Këto parime theksojnë se gjyqtari duhet <strong>të</strong> <strong>si</strong>gurojë që sjellja<br />

e tij apo e saj <strong>të</strong> je<strong>të</strong> e paqortueshme nga këndvështrimi i <strong>një</strong> vëzhgue<strong>si</strong> <strong>të</strong><br />

arsyeshëm dhe mënyra e sjelljes duhet <strong>të</strong> ripohojë be<strong>si</strong>min e njerëzve tek<br />

integriteti i gjyqësorit. Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a, thuhet në këto parime, duhet “jo ve<strong>të</strong>m <strong>të</strong><br />

jepet, por edhe <strong>të</strong> shihet se jepet”. Kjo ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> fushë që ka ende nevojë<br />

për punë, gjë që besoj se e pranoni <strong>të</strong> gjithë.<br />

9. PARIMET E BANGALORES PËR SJELLJEN GJYQËSORE, 2002 http://www.unodc.org/pdf/<br />

crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf<br />

23


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Në Shqipëri, pavarë<strong>si</strong>a e emërimeve në Gjyka<strong>të</strong>n e Lar<strong>të</strong> dhe në<br />

Gjyka<strong>të</strong>n Kushtetuese nuk ësh<strong>të</strong> garantuar ende dhe <strong>si</strong>stemi aktual kërkon<br />

ende rishikim, për <strong>të</strong> shmangur pretendimet për politizim <strong>të</strong> vazhdueshëm 10 .<br />

Studime <strong>të</strong> tjera <strong>të</strong> realizuara nga USAID-i tregojnë <strong>një</strong> korrelacion <strong>të</strong> for<strong>të</strong><br />

midis pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> gjyqësorit dhe <strong>si</strong>guri<strong>së</strong> për kohëzgjatjen e qëndrimit në<br />

detyrë në gjyqësor. Kështu, pozicionet e gjyqtarëve duhet <strong>të</strong> jenë <strong>të</strong> garantuara<br />

deri në kohën e pen<strong>si</strong>onit, përveçse kur ka prova <strong>të</strong> kequshtrimit <strong>të</strong> detyrës.<br />

Kjo sepse, kur gjyqtarët i shërbejnë interesave <strong>të</strong> autoriteteve politike, ata<br />

janë leh<strong>të</strong><strong>si</strong>sht <strong>të</strong> prekshëm nga <strong>ndër</strong>hyrjet politike. 11<br />

Po ashtu, <strong>një</strong> tje<strong>të</strong>r kërke<strong>së</strong> e veçan<strong>të</strong> ësh<strong>të</strong> që përbërja e gjyqësorit <strong>të</strong><br />

reflektojë përbërjen e popull<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>si</strong> <strong>një</strong> e <strong>të</strong>rë. Kjo ësh<strong>të</strong> e rëndë<strong>si</strong>shme për dy<br />

arsye. Së pari, unë besoj se gjyqësori merr vendime më <strong>të</strong> mira, nëse mundet<br />

<strong>të</strong> huazojë nga këndvështrime apo prejardhje <strong>të</strong> ndryshme. Për shembull, unë<br />

besoj fuqimisht se sa më shumë femra <strong>të</strong> kemi në pozicione <strong>të</strong> larta, jo ve<strong>të</strong>m<br />

në gjyqësor, por në përgjithë<strong>si</strong>, <strong>të</strong> cilat punojnë <strong>si</strong> <strong>të</strong> barabarta me meshkujt,<br />

aq më shumë vendime dhe rezultate më <strong>të</strong> mira do <strong>të</strong> kemi. Së dyti, ësh<strong>të</strong> e<br />

rëndë<strong>si</strong>shme që gjyqësori <strong>të</strong> perceptohet se përfaqëson <strong>të</strong> gjithë popull<strong>si</strong>në,<br />

për <strong>të</strong> rritur kështu be<strong>si</strong>min në vendimet e gjyqtarëve dhe në <strong>si</strong>stemin gjyqësor<br />

në përgjithë<strong>si</strong>. Kjo nuk do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> që <strong>të</strong> emërohen njerëz <strong>të</strong> pakualifikuar<br />

në këto poste me rëndë<strong>si</strong> jetike, pa<strong>si</strong> <strong>një</strong> gjë e tillë nuk ësh<strong>të</strong> në intere<strong>si</strong>n e<br />

askujt. Por, do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> që <strong>të</strong> hiqen barrierat, <strong>të</strong> cilat qof<strong>të</strong> për shkak <strong>të</strong> gjini<strong>së</strong>,<br />

prejardhjes etnike ose be<strong>si</strong>mit fetar, i pengojnë njerëzit që <strong>të</strong> ngrihen në poste<br />

më <strong>të</strong> larta drejtuese. Gjithashtu, do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> që <strong>të</strong> inkurajohen edhe personat<br />

që vijnë nga grupet e nënpërfaqësuara, që <strong>të</strong> fitojnë edhe ata kualifikimet dhe<br />

përvojën e nevojshme për <strong>të</strong> aplikuar.<br />

Në lidhje me kë<strong>të</strong>, dëshiroj <strong>të</strong> përgëzoj objektivin e përcaktuar në<br />

dokumentin tuaj strategjik, për <strong>të</strong> <strong>si</strong>guruar 30% përfaqë<strong>si</strong>m <strong>të</strong> gjyqtareve<br />

femra <strong>të</strong> emëruara, megjithëse shpresoj se nuk do <strong>të</strong> kalojë shumë kohë<br />

përpara se ky synim <strong>të</strong> arrijë shkallën 50%! E për<strong>së</strong>ris se kjo nuk ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong><br />

sfidë me <strong>të</strong> cilën përballet ve<strong>të</strong>m Shqipëria. Edhe në MB kemi ende shumë<br />

punë për <strong>të</strong> bërë për <strong>të</strong> <strong>si</strong>guruar <strong>një</strong> përfaqë<strong>si</strong>m <strong>të</strong> përshtatshëm për femrat dhe<br />

pakicat etnike në gjyqësorin tonë. Një pje<strong>së</strong> e kësaj ësh<strong>të</strong> historike. Ve<strong>të</strong>m në<br />

pak dekadat e fundit femrat arri<strong>të</strong>n <strong>të</strong> futeshin gjerë<strong>si</strong>sht në profe<strong>si</strong>onin ligjor,<br />

madje në <strong>të</strong> gjitha profe<strong>si</strong>onet.<br />

10. Raport i Fondacionit Soros për zbatimin e rekomandimeve <strong>të</strong> KE-<strong>së</strong>, viti 2010 http://www.soros.<br />

al/2010/foto/uploads/File/Executive_summary%20Final.pdf<br />

11. Reduktimi i korrup<strong>si</strong>onit në gjyqësor, Zyra për Demokracinë dhe Qeverisjen, përmbledhje nga<br />

programi i USAID-it, qershor 2009.<br />

24


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Kur unë u kualifikova <strong>si</strong> avokate e sallës <strong>së</strong> gjyqit në vitin 1976, ishte<br />

viti i parë në <strong>të</strong> cilin përqindja e grave <strong>të</strong> pranuara kishte tejkaluar 10%.<br />

Edhe a<strong>të</strong>herë, disa nga koleget e mia femra që kërkuan punë pas trajnimit, u<br />

refuzuan nga zyrat ligjore thjesht me fjalët “ne nuk pranojmë gra”. Mua nuk<br />

më ndodhi <strong>një</strong> gjë e tillë. Por m’u desh <strong>të</strong> kërkoja tje<strong>të</strong>rkund pas përfundimit<br />

<strong>të</strong> trajnimit, pa<strong>si</strong> ishte e qar<strong>të</strong> se i vetmi vend vakant pune me kohë <strong>të</strong> plo<strong>të</strong><br />

në firmën time do t’i jepej kolegut tim mashkull, me <strong>të</strong> cilin ndaja zyrën. Kjo<br />

ishte mjaft e padrej<strong>të</strong>, pa<strong>si</strong> edhe ai e pranonte që unë isha <strong>një</strong> juriste më e<br />

mirë. Emri i tij ishte Tony Blair. Dhe meqë ra fjala, ai kishte <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>….<br />

Kjo ndodhi mund <strong>të</strong> shpjegojë përse unë vendosa <strong>të</strong> fokusohesha tek<br />

çështjet e diskriminimit, barazi<strong>së</strong> dhe <strong>të</strong> drejtave <strong>të</strong> njeriut gja<strong>të</strong> karrierës<br />

<strong>si</strong>me <strong>si</strong> avokate. Në disa mënyra, ne kemi bërë përparim <strong>të</strong> madh. Tani ka më<br />

shumë femra që kualifikohen <strong>si</strong> avokate, sesa meshkuj. Por ende nuk e kemi<br />

parë kë<strong>të</strong> raport <strong>të</strong> pasqyrohet në nivelet më <strong>të</strong> larta. Në MB, ve<strong>të</strong>m afro <strong>një</strong><br />

në pe<strong>së</strong> gjyqtarë ësh<strong>të</strong> femër <strong>12</strong> . Pra, mbetet ende shumë për t’u bërë në kë<strong>të</strong><br />

fushë.<br />

Megjitha<strong>të</strong>, ne kemi në MB rezultate më <strong>të</strong> mira në lidhje me gurin<br />

e tre<strong>të</strong> <strong>të</strong> themelit, Përgjegjshmëria kundrejt Pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> në Gjykim. Çfarë<br />

do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> kjo në praktikë? Ësh<strong>të</strong> e rëndë<strong>si</strong>shme që gjyqtarët nuk munden<br />

dhe nuk duhet t’i nënshtrohen procedurave di<strong>si</strong>plinore për vendimet e tyre<br />

në çështje individuale. Mënyra se <strong>si</strong> <strong>një</strong> gjyqtar vendos mbi <strong>një</strong> çështje nuk<br />

duhet <strong>të</strong> shërbejë kurrë <strong>si</strong> bazë për <strong>një</strong> sank<strong>si</strong>on. Si gjyqtarë, ne <strong>të</strong> gjithë herë<br />

pas here, do <strong>të</strong> marrim vendime me <strong>të</strong> cilat gjyqtarë <strong>të</strong> tjerë mund <strong>të</strong> mos<br />

bien dakord. Në rolin tim <strong>si</strong> gjyqtare me kohë <strong>të</strong> pjesshme në MB, e di kë<strong>të</strong><br />

nga përvoja. Por, <strong>ndër</strong>sa masa di<strong>si</strong>plinore nuk duhet <strong>të</strong> mbështetet kurrë mbi<br />

çështje individuale, as gjyqtarët apo ndo<strong>një</strong> zyrtar tje<strong>të</strong>r publik nuk mund <strong>të</strong><br />

vendoset mbi ligjin.<br />

Në fakt, <strong>një</strong> nga pengesat e njohura kryesore për reformën këtu në<br />

Shqipëri ësh<strong>të</strong> imuniteti i plo<strong>të</strong> që gëzojnë gjyqtarët dhe zyrtarët publikë. E<br />

kuptoj që heqja e këtij imuniteti kërkon ndryshimin e Kushtetu<strong>të</strong>s, por nuk<br />

mund <strong>të</strong> rri pa e theksuar për<strong>së</strong>ri rëndë<strong>si</strong>në e <strong>ndër</strong>marrjes <strong>së</strong> këtij hapi. Siç<br />

e ka përmendur Kier Starmer QC, Drejtue<strong>si</strong> i Prokurori<strong>së</strong> Publike <strong>të</strong> MB në<br />

fjalën e tij këtu në janar, “Shteti i <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s nënkupton respektimin e disa<br />

parimeve thelbësore, që askush nuk ësh<strong>të</strong> mbi ligjin dhe që ligji vepron <strong>si</strong><br />

<strong>12</strong>. 2011: Statistika për diver<strong>si</strong>tetin në gjyqësor, gjinia, etnia dhe profe<strong>si</strong>oni, botim i gjyqësorit http://<br />

www.judiciary.gov.uk/publications-and-reports/statistics/diver<strong>si</strong>ty-stats-and-gen-overview<br />

25


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

garanci ku<strong>ndër</strong> qeverisjes arbitrare”. Në MB, <strong>një</strong> gjë e tillë ësh<strong>të</strong> demonstruar<br />

kohët e fundit kur Shërbimi i Prokurori<strong>së</strong> <strong>së</strong> Kurorës realizoi <strong>një</strong> ndjekje<br />

penale <strong>të</strong> profilit <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> ku<strong>ndër</strong> disa anëtarëve <strong>të</strong> Parlamentit për mashtrime<br />

në lidhje me deklarimet e shpenzimeve <strong>të</strong> tyre. Fajtorët u dënuan me burgim,<br />

me dënime më <strong>të</strong> ashpra nga ç’do <strong>të</strong> kishin qenë nëse nuk do <strong>të</strong> kishin pasur<br />

pozicione <strong>të</strong> tilla me përgjegjë<strong>si</strong>. Kjo përhapi mesazhin e qar<strong>të</strong> se askush<br />

nuk ësh<strong>të</strong> i paprekshëm për shkak <strong>të</strong> pozicionit. Secili prej tyre u gjykua me<br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong> në gjyq <strong>të</strong> hapur, pa<strong>si</strong> transparenca ësh<strong>të</strong> veçanërisht e rëndë<strong>si</strong>shme<br />

në luf<strong>të</strong>n ku<strong>ndër</strong> korrup<strong>si</strong>onit. Kjo nuk mund <strong>të</strong> lihet në vullnetin e gjyqtarit<br />

kryesues. Të gjitha gjyqet duhet <strong>të</strong> mbahen në salla gjyqi <strong>të</strong> hapura, e jo në<br />

zyrat e gjyqtarëve. Madje, edhe ve<strong>të</strong> procesverbali i seancës <strong>gjyqësore</strong> duhet<br />

<strong>të</strong> je<strong>të</strong> i sak<strong>të</strong> dhe i besueshëm.<br />

Në MB kemi filluar hapat e parë për <strong>të</strong> lejuar filmimin e proceseve<br />

<strong>gjyqësore</strong>, gjë që ndodh aktualisht në Norvegji, <strong>si</strong>ç e ka treguar edhe<br />

transmetimi më i fundit në mbarë Evropën, i gjyqit <strong>të</strong> Anders Breivik. Më<br />

kanë treguar se procesverbalet këtu mbahen shpesh me shkrim dore ose <strong>si</strong><br />

përmbledhje <strong>të</strong> asaj që sekretareve ju diktohet nga gjyqtarët, gjë që sjell<br />

detyrimisht pasak<strong>të</strong><strong>si</strong> dhe mangë<strong>si</strong>. Me qëllim që <strong>të</strong> jenë në përputhje me<br />

nenin 6 <strong>të</strong> Konven<strong>të</strong>s Evropiane, gjyqtarët duhet <strong>të</strong> arsyetojnë vendimet e<br />

tyre në mënyrë <strong>të</strong> qar<strong>të</strong> dhe në <strong>një</strong> gjuhë <strong>të</strong> leh<strong>të</strong> për t’u kuptuar. 13<br />

Disa rekomandime <strong>të</strong> tjera nga USAID-i për <strong>të</strong> forcuar transparencën<br />

në gjyqësor, përfshijnë:<br />

• Deklarimin e pasurive dhe <strong>të</strong> ardhurave nga gjyqtarët dhe personeli<br />

i nivelit <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> në gjyqësor;<br />

• Më shumë monitorim dhe përfshirje nga shoqëria civile; dhe<br />

• Ndërveprim dhe mbikëqyrje më e lar<strong>të</strong> nga media (gjë që<br />

duhet gjithashtu <strong>të</strong> inkurajojë lëvizjen e shoqëri<strong>së</strong> civile). 14<br />

Në <strong>të</strong> gjitha këto, ësh<strong>të</strong> thelbësore që <strong>të</strong> ekzistojë <strong>një</strong> media e pavarur,<br />

gjithëpërfshirëse dhe energjike. Jam e kënaqur që ndodhen me ne sot kaq<br />

shumë përfaqësues <strong>të</strong> medias në vend. Ju jeni çelë<strong>si</strong> për nxitjen e reformës<br />

dhe ndihmën në luf<strong>të</strong>n ku<strong>ndër</strong> korrup<strong>si</strong>onit. Një media e pavarur nuk ësh<strong>të</strong><br />

gjithmonë e rehatshme për ata që janë në sy<strong>të</strong> e publikut. Nuk ësh<strong>të</strong> as<br />

gjithmonë e drej<strong>të</strong>. Por përftimet prej saj për <strong>një</strong> shoqëri <strong>të</strong> shëndetshme i<br />

13. Neni 6 i KEDNJ-<strong>së</strong> parashikon në mënyrë <strong>të</strong> detajuar <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n për <strong>një</strong> proces <strong>të</strong> rregullt.<br />

14. Reduktimi i korrup<strong>si</strong>onit në gjyqësor, Zyra për Demokracinë dhe Qeverisjen, përmbledhje nga<br />

programi i USAID-it, qershor 2009<br />

26


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

çbalancojnë ndjeshëm këto disavantazhe. Një media energjike dhe e pavarur<br />

përbën <strong>një</strong> mbikëqyrës <strong>të</strong> domosdoshëm për popullin, dhe <strong>një</strong> mjet thelbësor<br />

që <strong>të</strong> mbajë personat në pushtet përpara përgjegjë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> përmirë<strong>si</strong>mit konstant<br />

<strong>të</strong> standardeve. Ishte <strong>një</strong> gaze<strong>të</strong> në MB ajo që zbuloi e para historinë se disa<br />

anëtarë <strong>të</strong> Parlamentit po abuzonin me <strong>si</strong>stemin e shpenzimeve. Na nevojitet<br />

ta ndihmojmë median që ta bëjë punën e saj mirë dhe t’i ndihmojmë gazetarët<br />

<strong>të</strong> kuptojnë komplek<strong>si</strong>tetin e çështjeve dhe <strong>të</strong> gjykimeve. Gazetarët duhet <strong>të</strong><br />

respektohen <strong>si</strong> <strong>një</strong> mjet thelbësor për t’i komunikuar <strong>reforma</strong>t publikut dhe<br />

për <strong>të</strong> përmirësuar perceptimin e publikut për <strong>si</strong>stemin. Unë nuk shoh asgjë<br />

<strong>të</strong> gabuar në pasjen e zyrtarëve <strong>të</strong> shtypit <strong>të</strong> af<strong>të</strong> për t’ju përgjigjur pyetjeve<br />

<strong>të</strong> medias dhe për <strong>të</strong> këshilluar gjyqtarët lidhur me marrëdhëniet me mediat.<br />

Sigurisht që, nuk janë ve<strong>të</strong>m gjyqtarët ata që kanë <strong>një</strong> rol për <strong>të</strong> luajtur në<br />

ruajtjen e <strong>një</strong> <strong>si</strong>stemi gjyqësor transparent dhe <strong>të</strong> efektshëm, por edhe avoka<strong>të</strong>t.<br />

Miku im Sir Henry Brooke, i cili ësh<strong>të</strong> Pre<strong>si</strong>dent i Fondacionit Slynn dhe i<br />

njohur për shumë nga ju këtu sot, ka vërejtur se në Shqipëri avoka<strong>të</strong>t e këqij<br />

nuk pezullohen kurrë nga ushtrimi i profe<strong>si</strong>onit. 15 Ai ka <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>. Pavarë<strong>si</strong>sht<br />

Kodit <strong>të</strong> Etikës <strong>së</strong> Avokatit <strong>të</strong> hartuar nga Dhoma Kombëtare e Avokati<strong>së</strong><br />

e Shqipëri<strong>së</strong>, unë nuk mund <strong>të</strong> gjej ndo<strong>një</strong> <strong>të</strong> dhënë për ndo<strong>një</strong> avokat që<br />

i ësh<strong>të</strong> nënshtruar me sukses procedimit di<strong>si</strong>plinor, në rrethanat kur akuzat<br />

janë kontestuar.<br />

Kam dëgjuar gjithashtu se avoka<strong>të</strong>t e kanë bërë rutinë mosparaqitjen në<br />

gjyka<strong>të</strong>, për <strong>të</strong> shtyrë kështu rrjedhën e proce<strong>si</strong>t gjyqësor. Kjo ësh<strong>të</strong> e sjellje<br />

e papranueshme për anëtarët e profe<strong>si</strong>onit tonë, <strong>një</strong> profe<strong>si</strong>on që supozohet<br />

<strong>të</strong> përkrahë shenj<strong>të</strong>rinë e shtetit <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s. Kjo dëmton keqazi dhe në<br />

mënyrë <strong>të</strong> paevitueshme reputacionin dhe pozi<strong>të</strong>n e avoka<strong>të</strong>ve shqiptarë.<br />

Sir Henry më ka treguar se ësh<strong>të</strong> përgatitur <strong>një</strong> projektligj mbi <strong>një</strong> proces<br />

di<strong>si</strong>plinor dhe ësh<strong>të</strong> e rëndë<strong>si</strong>shme që ai <strong>të</strong> miratohet shpejt, në mënyrë që<br />

Dhoma e Avokati<strong>së</strong> <strong>të</strong> mund <strong>të</strong> mbrojë publikun nga avoka<strong>të</strong>t e këqij. Dhoma<br />

e Avokati<strong>së</strong> duhet <strong>të</strong> bëjë përpjekje edhe për <strong>të</strong> nxitur përgjegjshmërinë dhe<br />

sjelljen e mirë <strong>të</strong> anëtarëve <strong>të</strong> saj.<br />

Unë ju inkurajoj <strong>të</strong> zhvilloni af<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>të</strong> tuaja në <strong>ndër</strong>mje<strong>të</strong><strong>si</strong>m, <strong>si</strong> <strong>një</strong> formë<br />

alternative e zgjidhjes <strong>së</strong> mosmarrëveshjeve, megjithëse e kuptoj që ligji i ri<br />

ësh<strong>të</strong> miratuar ve<strong>të</strong>m vitin shkuar dhe do <strong>të</strong> duhet kohë për ta zbatuar a<strong>të</strong> 16 . Unë<br />

15. Deklara<strong>të</strong> për Shtyp, Reforma në Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>: Projektet Britanike, 6 Tetor 2011, Ambasada Britanike<br />

në Tiranë<br />

16. Republika e Shqipëri<strong>së</strong>, Ligji Nr. 10385, da<strong>të</strong> 24.02.11, “Për <strong>ndër</strong>mje<strong>të</strong><strong>si</strong>min në zgjidhjen e<br />

mosmarrëveshjeve”<br />

27


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

<strong>ndër</strong>mje<strong>të</strong>soj <strong>si</strong> brenda vendit, ashtu edhe <strong>ndër</strong>kombëtarisht dhe mund t’ju<br />

<strong>si</strong>guroj që kjo ësh<strong>të</strong> shpesh <strong>një</strong> mënyrë më e efektshme në drejtim <strong>të</strong> kostos<br />

për zgjidhjen e çështjeve jash<strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong>s.<br />

Zonja dhe zo<strong>të</strong>rinj, ësh<strong>të</strong> e qar<strong>të</strong> që pavarë<strong>si</strong>sht përparimit real, ka ende<br />

shumë më tepër për <strong>të</strong> bërë për <strong>të</strong> përmirësuar funk<strong>si</strong>onimin e gjyqësorit<br />

dhe pavarë<strong>si</strong>në e reputacionin e <strong>si</strong>stemit ligjor. Por, ajo që ësh<strong>të</strong> inkurajuese,<br />

ësh<strong>të</strong> që ju i keni identifikuar tashmë këto sfida. Dokumenti juaj i reformës<br />

ësh<strong>të</strong> shumë inkurajues. Unë jam e kënaqur që MB ësh<strong>të</strong> në partneritet me<br />

ju në <strong>një</strong> projekt mbi shërbimin e provës dhe Fondacioni Soros, BE-ja dhe<br />

USAID-i janë duke punuar me ju për disa projekte brilante. Drejtimi dhe<br />

transparenca e proceseve ligjore ësh<strong>të</strong> përmirësuar dhe gjyqtarët e prokurorët<br />

kanë përfituar nga rritja e trajnimit profe<strong>si</strong>onal dhe zhvillimi i af<strong>të</strong><strong>si</strong>ve.<br />

Zbatimi i Shtetit <strong>të</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong>s kërkon njerëz me kurajë. Gjyqtari<br />

i vërte<strong>të</strong> i zbulon faktet <strong>ndër</strong>sa i sheh ato. Kjo do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> <strong>të</strong> kesh kurajë<br />

<strong>të</strong> vendo<strong>së</strong>sh <strong>si</strong>pas <strong>së</strong> vërte<strong>të</strong>s, ashtu <strong>si</strong>ç e percepton a<strong>të</strong> e jo <strong>si</strong>pas ur<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

konvencionale, jo <strong>si</strong>pas <strong>së</strong> leverdisshmes, popullores, <strong>të</strong> dobishmes, por <strong>si</strong>pas<br />

asaj që e beson <strong>si</strong> <strong>të</strong> vërte<strong>të</strong> dhe <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>. Të bësh gjënë e duhur ësh<strong>të</strong> detyra<br />

më e vështirë e <strong>një</strong> udhëheqë<strong>si</strong> politik. Ësh<strong>të</strong> gjithashtu detyra supreme e<br />

<strong>një</strong> gjyqtari. Në kë<strong>të</strong> kuptim, udhëheqë<strong>si</strong>t janë gjyqtarë dhe gjyqtarët janë<br />

gjithashtu udhëheqës. Unë e di që ju jeni <strong>të</strong> vendosur <strong>të</strong> jeni në lar<strong>të</strong><strong>si</strong>në e<br />

kësaj përgjegjë<strong>si</strong>e.<br />

Ishte <strong>një</strong> privilegj t’ju drejtohesha ju sot.<br />

28


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

“KUSH I GJYKON GJYQTARËT?” *1<br />

29<br />

Ledi Bianku<br />

Gjyqtar në GjEDNj, Strasburg<br />

1 audio quid ueteres olim moneatis amici,<br />

“pone seram, cohibe.” sed quis custodiet ipsos custodes? 2<br />

Kur në dhjetorin e kaluar u hodh për diskutim ideja e organizimit <strong>të</strong><br />

<strong>një</strong> konference për gjyqësorin dhe <strong>reforma</strong>t që duhet <strong>të</strong> bëhen në gjyqësor në<br />

kuadrin e <strong>integrimit</strong> evropian, mendja më shkoi në përgatitjen e <strong>një</strong> fjale që ka<br />

<strong>të</strong> bëjë analizën e punës <strong>së</strong> gjyqësorit <strong>si</strong> kusht paraprak për ideimin, hartimin<br />

dhe zbatimin e çdo reforme. Natyrisht që kjo fjalë nuk ka për qëllim ta bëjë <strong>një</strong><br />

analizë <strong>të</strong> tillë, madje synimin e ka <strong>të</strong> tregojë që <strong>një</strong> mendim sporadik qof<strong>të</strong><br />

edhe me pretendimin se vjen nga dikush që prej vitesh komenton vendime<br />

<strong>gjyqësore</strong>, nuk mund ta bëjë <strong>një</strong> gjë <strong>të</strong> tillë. Megjitha<strong>të</strong> unë po i zbardh këto<br />

mendime, në <strong>një</strong> kohë kur shumë kusure i vishen gjyqësorit shqiptar dhe<br />

jo ve<strong>të</strong>m atij, me dyshimin dhe keqardhjen që kritikat dhe pastaj <strong>reforma</strong>t<br />

në fushën e gjyqësorit, <strong>si</strong>domos në Shqipëri vuajnë nga kriteri paraprak për<br />

konceptimin dhe zbatimin e suksesshëm <strong>të</strong> tyre në praktikë – nga mungesa<br />

e analizës <strong>së</strong> vazhdueshme, periodike, profe<strong>si</strong>onale mbi punën e tij. Në<br />

<strong>një</strong> <strong>si</strong>tua<strong>të</strong> <strong>të</strong> tillë çdo analizë e ndryshme ka, për mendimin tim, qëllime<br />

<strong>të</strong> momentit dhe <strong>si</strong> pasojë mund <strong>të</strong> thuhet, jo-profe<strong>si</strong>onale nga pikëpamja<br />

juridike megjithëse mund <strong>të</strong> jenë qëllime <strong>të</strong> pranueshme ose qof<strong>të</strong> edhe<br />

<strong>të</strong> lëvdueshme nga pikëpamja politike, diplomatike, strategjike apo tje<strong>të</strong>r.<br />

Fillimisht kur e diskutova kë<strong>të</strong> ide me bashkë-organizatorët kisha <strong>ndër</strong> mend<br />

ta fokusoja kë<strong>të</strong> fjalë në rolin e doktrinës juridike në <strong>reforma</strong>t <strong>gjyqësore</strong><br />

* Ide<strong>të</strong> e shprehura në kë<strong>të</strong> fjalë përfaqësojnë ngush<strong>të</strong><strong>si</strong>sht mendimin personal <strong>të</strong> autorit dhe në as<strong>një</strong><br />

mënyrë apo formë qëndrimin e Gjyka<strong>të</strong>s Evropiane <strong>të</strong> <strong>të</strong> Drejtave <strong>të</strong> Njeriut.<br />

1. Titulli i kësaj fjale pavarë<strong>si</strong>sht se shpreh mjaftueshmërisht në vetvete <strong>një</strong> shqe<strong>të</strong><strong>si</strong>m <strong>të</strong> gjerë,<br />

ësh<strong>të</strong> frymëzuar dhe riprodhon titullin e artikullit <strong>të</strong> mirënjohur <strong>të</strong> M. Cappelletti ‘Who watches<br />

the watchmen? a comparative study of judicial respon<strong>si</strong>bility’ (1983) 31 The American Journal of<br />

Comparative Law 1.<br />

2. Nga lat.: “dëgjoj shpesh qortimet e miqve <strong>të</strong> mi,<br />

Mbylle brenda, mos e lër <strong>të</strong> dalë. Por kush do t’i ruajë rojet”<br />

Juvenal, “Satira VI”, vargjet 347-348


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

në Shqipëri, por arsye shte<strong>së</strong>, <strong>si</strong>domos a<strong>të</strong> që kanë <strong>të</strong> bëjnë me rolin e ve<strong>të</strong><br />

gjyqtarëve në këto <strong>reforma</strong> më bënë <strong>të</strong> zgjedh për trajte<strong>së</strong> <strong>një</strong> pyetje përgjigja<br />

e <strong>së</strong> cilës mund <strong>të</strong> je<strong>të</strong> më e gjerë dhe më e dobishme për qëllimin e temës<br />

<strong>së</strong> konferencës mbi <strong>reforma</strong>t në pushtetin gjyqësor. Për kë<strong>të</strong> arsye mu duk e<br />

natyrshme <strong>të</strong> shtroja për trajtim pyetjen: kush i gjykon gjyqtarët?<br />

- I -<br />

Dilema e parë – ‘ratio’: a duhen dhe a mund <strong>të</strong> gjykohen gjyqtarët?<br />

Në përpjekjen për t’i dhënë përgjigje pyetjes “Kush i gjykon gjyqtarët”<br />

pyetja paraprake që vlen <strong>të</strong> shtrohet ësh<strong>të</strong>: A duhen gjykuar gjyqtarët? A<br />

mund <strong>të</strong> gjykohen ata?<br />

Platoni në kryeveprën e tij Republika e shihte <strong>si</strong> <strong>të</strong> vështirë kë<strong>të</strong><br />

mundë<strong>si</strong>, pra që gjyqtarët ose ata që janë ngarkuar <strong>të</strong> kontrollojnë ose ruajnë<br />

<strong>të</strong> gjykohen, ruhen ose <strong>të</strong> kontrollohen nga <strong>të</strong> tjerë në kë<strong>të</strong> rol 3 . Megjitha<strong>të</strong> sot,<br />

në çdo <strong>si</strong>stem demokratik duhet <strong>të</strong> bazohet në parimin e “check and balance”<br />

dhe <strong>të</strong> veprimit brenda kornizave ligjore <strong>të</strong> çdo institucioni, nevoja e kontrollit<br />

<strong>të</strong> çdo institucioni, <strong>si</strong>domos atyre që ushtrojnë pushtet publik, në respektimin<br />

e ligjit kjo ësh<strong>të</strong> më se e qar<strong>të</strong> për këdo. Nëse <strong>si</strong>stemi gjyqësor në logjikën<br />

e tij institucionale dhe funk<strong>si</strong>onale ësh<strong>të</strong> konceptuar për <strong>të</strong> kontrolluar dy<br />

pushtetet e tjera, përfshirë edhe legjislativin me anë <strong>të</strong> kontrollit kushtetues,<br />

dhe për kë<strong>të</strong> qëllim janë parashikuar mekanizma dhe procedura <strong>të</strong> posaçme,<br />

çështja ësh<strong>të</strong> më delikate kur shtrohet problemi i kontrollit apo i gjykimit<br />

<strong>të</strong> gjyqtarëve. Kjo jo ve<strong>të</strong>m për arsyen e lartpërmendur <strong>të</strong> pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe <strong>të</strong><br />

paanë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> tyre por edhe për faktin se gjykata flet e fundit në lidhje me <strong>të</strong><br />

gjitha çështjet që ka në shqyrtim 4 .<br />

Sot, kur teoria e funk<strong>si</strong>onimit institucional ka përfituar po aq nga<br />

praktika sa edhe nga filozofia, mund <strong>të</strong> pranohet që, padyshim, edhe kontrolli<br />

gjyqësor ësh<strong>të</strong> pje<strong>së</strong> e parimit <strong>të</strong> “check and balance”. Lord Bingham, i<br />

3. Në <strong>një</strong> pasazh dialogu në “Republika”(libri. III, kreu. XIII) Platoni satirizon idenë që <strong>një</strong> roje duhet<br />

<strong>të</strong> ruhet nga <strong>të</strong> tjerë duke thënë “Nempe ridiculum esset, custode indigere custodem” (Natyrisht që<br />

ësh<strong>të</strong> qesharake, <strong>një</strong> roje që duhet ruajtur).<br />

4. Për qëllimet e kësaj fjale megjithëse i referohem nocioneve <strong>të</strong> “check and balance” dhe <strong>të</strong> ndarjes <strong>së</strong><br />

pushteteve, tipike në idenë dhe praktikën kushtetuese <strong>të</strong> SH.B.A., shpreh <strong>një</strong> tendencë për tu fokusuar<br />

më shumë në nocionin tipik kushtetues britanik <strong>të</strong> “pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> gjyqësorit”, i cili gjithse<strong>si</strong> në analizë<br />

<strong>të</strong> fundit ka <strong>një</strong> rezultat <strong>të</strong> krahasueshëm me nocionet e përtej Atlantikut përsa i përket gjyqësorit. Shih<br />

për shembull P.Craig. “The Common Law, Shared Powers and Judicial Review”, 24 Oxford Journal<br />

of Legal Studies 237 (2004).<br />

30


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

cilësuar <strong>si</strong> më i shquari <strong>ndër</strong> gjyqtarët britanikë , shprehet në librin e tij <strong>të</strong><br />

fundit “The rule of law” 5 kur flet për diskrecionin gjyqësor në interpretimin<br />

dhe zbatimin e ligjit se:<br />

“ajo çfarë ësh<strong>të</strong> e vërte<strong>të</strong> për ministrat dhe për zyrtarët e tjerë ësh<strong>të</strong>,<br />

përgjithë<strong>si</strong>sht, e vërte<strong>të</strong> edhe për gjyqtarët” 6<br />

Dhe në vijim, citon <strong>një</strong> tje<strong>të</strong>r gjyqtar <strong>të</strong> shquar britanik <strong>të</strong> 100 vje<strong>të</strong>ve<br />

më parë, Lordin Shaw, <strong>si</strong>pas <strong>të</strong> cilit:<br />

“ta lësh respektimin e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s kushtetuese në sferën e diskrecionit<br />

gjyqësor do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> t’i sh<strong>ndër</strong>rosh themelet e liri<strong>së</strong> nga shkëmb në<br />

rërë” 7<br />

Për <strong>të</strong> nxjerrë në pah sa larg mund <strong>të</strong> shkojë diskrecionariteti i gjyqtarit<br />

Lord Bingham përdor në librin e tij <strong>të</strong> lartpërmendur <strong>një</strong> anekdo<strong>të</strong>, <strong>si</strong>pas <strong>të</strong><br />

cilës <strong>një</strong> gjyqtar i tho<strong>të</strong> <strong>të</strong> pandehurit: “krimi juaj ësh<strong>të</strong> aq i rëndë sa padyshim<br />

do ju çoja në burg. Por, vazhdon gjyqtari, meqë sot unë kam di<strong>të</strong>lindjen jeni<br />

me fat dhe po ju lë <strong>të</strong> lirë...” 8<br />

Pasur parasysh hapë<strong>si</strong>rën por edhe rëndë<strong>si</strong>në e diskrecionit gjyqësor<br />

në zbatimin e ligjit 9 , duket pra se figura <strong>të</strong> shquara, <strong>të</strong> hershme por edhe<br />

<strong>të</strong> kohëve tona <strong>të</strong> gjyqësorit në Evropë e pranojnë dobinë e kontrollit <strong>të</strong><br />

punës <strong>së</strong> gjyqësorit në zbatimin dhe interpretimin e ligjit, me idenë e<br />

kufizimit <strong>të</strong> diskrecionaritetit <strong>të</strong> gjyqtarit në ushtrimin e tagrave <strong>të</strong> tij.<br />

Dhe kjo duket se ësh<strong>të</strong> pje<strong>së</strong> e rëndë<strong>si</strong>shme e shtetit <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s. Askush,<br />

përfshirë edhe gjyqtarët dhe ndoshta gjyqtarët më shumë se <strong>të</strong> tjerët, nuk<br />

mund ti pranojë më sot praktikat e “star chambers”. Në qof<strong>të</strong> se Nicolas<br />

Sarkozy pyeste “a thua ka dy lloj pagabueshmërish, ajo e Papës dhe<br />

ajo e gjyqtarëve?” 10 , nga ana tje<strong>të</strong>r Paul Martens aludon që, në fund <strong>të</strong><br />

5. Tom Bingham, “The Rule of Law”, Allen Lane, an imprint of Penguin Books, 2010. Ky libër ka<br />

marrë në vitin 2011 çmimin Orwell në literaturë.<br />

6. Ibid, faqe 51.<br />

7. Ibid.<br />

8. bid, faqe 53.<br />

9. Në ideimin e teori<strong>së</strong> <strong>së</strong> tij <strong>të</strong> parashikueshmëri<strong>së</strong> Oliver Wendell Holmes shkonte deri aty sa thoshte,<br />

pavarë<strong>si</strong>sht se krye<strong>si</strong>sht në lidhje me common law, që “Profeci<strong>të</strong> e asaj çfarë gjykatat do bëjnë, dhe<br />

as<strong>një</strong> pritshmëri tje<strong>të</strong>r, janë në fakt çfarë unë quaj ligj”, në “The Path of Law”, 10 Harward Law<br />

Review, 457 (1897).<br />

10. Fjala e Nicolas Sarkozy në Ecole nationale de la magistrature, në Bordeaux, më 9 dhjetor 1999,<br />

botuar në Le Monde, 11 dhjetor 1999.<br />

31


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

fundit, kur e Drejta nuk mund <strong>të</strong> hiqet <strong>si</strong> Zoti, aq më pak gjyqtarët mund<br />

<strong>të</strong> <strong>si</strong>llen <strong>si</strong> dishepuj 11 .<br />

Dilema e dy<strong>të</strong> – ‘quam’: <strong>si</strong> mund <strong>të</strong> gjykohen gjyqtarët?<br />

Në përpjekje për <strong>të</strong> sqaruar idenë që dua <strong>të</strong> ndaj me ju sot më lejoni t’ju<br />

ofroj dy perspektiva në lidhje me kontrollin ndaj gjyqësorit.<br />

Në 6 janar 2006 në hapjen e vitit gjyqësor në Francë, Pre<strong>si</strong>denti i Parë i<br />

Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Kasacionit Franceze Guy Canivet <strong>12</strong> shprehej:<br />

“Të japësh llogari mbi drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në..., mund bëhet në disa mënyra, ligjore,<br />

institucionale, hierarkike, di<strong>si</strong>plinore, civile, penale, por <strong>të</strong> gjitha<br />

shtrojnë pyetjen – tepër <strong>të</strong> diskutueshme – <strong>të</strong> përgjegjë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> gjyqtarëve<br />

në raport me pavarë<strong>si</strong>në e tyre... objekt i <strong>një</strong> reflektimi delikat” ...<br />

dhe vazhdon<br />

“Çdo vendim gjyqësor e ekspozon autorin e tij ndaj kritikës publike...<br />

Në Republikë, sovraniteti ësh<strong>të</strong> i popullit në emër <strong>të</strong> <strong>të</strong> cilit drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a<br />

jepet; atij duhet t’i japin llogari gjyqtarët”<br />

Më lejoni t’ju ofroj <strong>një</strong> perspektivë tje<strong>të</strong>r, duke iu referuar ish-Komisarit<br />

<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drejtave <strong>të</strong> Njeriut <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Europës, Thomas Hammarberg, i cili në<br />

ceremoninë e hapjes <strong>së</strong> vitit gjyqësor <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Strasburgut, më 27 janar<br />

20<strong>12</strong>, i referohet <strong>një</strong> editoriali <strong>të</strong> <strong>një</strong> <strong>të</strong> përditshmeje britanike i cili titullohej<br />

“Gjykata Europiane e <strong>të</strong> Drejtave <strong>të</strong> Njeriut : dita e gjykimit” 13 dhe vazhdonte<br />

në tekst “në bankën e gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> opinionit publik ishte <strong>si</strong>stemi evropian i<br />

<strong>të</strong> drejtave <strong>të</strong> njeriut”. Sipas Hammarberg komenti i gaze<strong>të</strong>s britanike ishte<br />

mjaft pozitiv për Gjyka<strong>të</strong>n e Strasburgut megjitha<strong>të</strong> nuk ësh<strong>të</strong> ky problemi 14 .<br />

Hammarberg tho<strong>të</strong> se megjithë ësh<strong>të</strong> <strong>të</strong>rheqëse <strong>të</strong> komentosh apo edhe <strong>të</strong><br />

11. Shih për <strong>një</strong> analizë tepër interesante Paul Martens “Le Droit peut-il se passer de Dieu? Six leçons<br />

sur le désenchantement du droit”, Presses Univer<strong>si</strong>taires de Namur, Coll. Travaux de la Faculté de<br />

Namur, 28, 2007. për <strong>një</strong> përgjigje <strong>gjyqësore</strong> <strong>të</strong> kësaj pyetjeje shih <strong>si</strong>domos Regina v Glen Dalke:<br />

Supreme Court of B.C. – Dawson Creek Registry – CC/R/181 – April 28, 1981 - Reasons for judgment<br />

of Judge Craig Munroe.<br />

<strong>12</strong>. Në Raportin Vjetor <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Kasacionit Franceze për vitin 2005, fq. 33-34. Shih gjithashtu<br />

Pierre Truche, “Juger, être jugé . Le magistrat face aux autres et à lui-même”, éd. Fayard, Paris, 2001,<br />

p. 7.<br />

13. Ësh<strong>të</strong> fjala për editorialian e The Guardian <strong>të</strong> 17 janarit 20<strong>12</strong>: “European Court of Human Rights:<br />

judgment day - Strasbourg had to rule on two cases with inflammatory potential – an application<br />

against whole-life jail sentences, and an appeal against expelling Abu Qatada”.<br />

14. Ibid. Shih paragrafin e fundit <strong>të</strong> editorialit <strong>të</strong> <strong>si</strong>përpërmendur.<br />

32


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

kritikosh vendime <strong>gjyqësore</strong>, kë<strong>të</strong> duhet ta bëjnë ata që i njohin problemet<br />

ligjore përka<strong>të</strong>se.<br />

Pra duke pranuar se kontrolli ose gjykimi i gjyqësorit ësh<strong>të</strong> i dobishëm,<br />

madje mund <strong>të</strong> thuhet edhe i domosdoshëm në kuadrin e <strong>integrimit</strong> evropian 15 ,<br />

çështja ësh<strong>të</strong> e mënyrës se <strong>si</strong> ky kontroll mund dhe duhet <strong>të</strong> ushtrohet pa<br />

cenuar tiparin themelor <strong>të</strong> ndarjes <strong>së</strong> pushteteve dhe <strong>të</strong> pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> gjyqësorit<br />

në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 16 . Dy këndvështrimet e më<strong>si</strong>përme e<br />

reflektojnë kë<strong>të</strong> mëdyshje 17 .<br />

- II -<br />

Pra përgjigja e pyetjes a duhen gjykuar gjyqtarët duket se u kush<strong>të</strong>zoka<br />

nga ana e saj në <strong>një</strong> ma<strong>së</strong> <strong>të</strong> madhe nga përgjigja e pyetjes se kush i gjykon<br />

gjyqtarët dhe <strong>si</strong>, në ç’mënyrë e ushtron kë<strong>të</strong> kontroll? Ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> pyetje <strong>të</strong><br />

vje<strong>të</strong>r e cila ësh<strong>të</strong> shtruar në forma <strong>të</strong> ndryshme prej shekujsh, megjithëse<br />

thuajse gjithmonë ka pasur <strong>një</strong> karakter gati mistik në vetvete, tiparet e <strong>së</strong><br />

cilës pashmangshmërisht ngërthehen tek <strong>një</strong>ra tjetra në formën e <strong>një</strong> circulus<br />

vitiosus.<br />

Pavarë<strong>si</strong>sht nga origjina, ideja ësh<strong>të</strong> themelore, aktuale dhe madje<br />

akute për çdo <strong>si</strong>stem demokratik, kombëtar apo <strong>ndër</strong>kombëtar, <strong>të</strong> bazuar në<br />

15. Qof<strong>të</strong> nën këndvështrimin e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s <strong>së</strong> BE por edhe <strong>të</strong> Konven<strong>të</strong>s Europiane <strong>të</strong> <strong>të</strong> Drejtave<br />

<strong>të</strong> Njeriut, vepron nga <strong>një</strong>ra anë parimi i sub<strong>si</strong>diaritetit dhe nga ana tje<strong>të</strong>r mungesa e përgjegjë<strong>si</strong><strong>së</strong><br />

<strong>së</strong> specifikuar institucionale në rastin e përgjegjë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>ndër</strong>kombëtare <strong>të</strong> shtetit. Ky parim që ësh<strong>të</strong><br />

përpunuar fillimisht në <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n <strong>ndër</strong>kombëtare publike duke filluar me çështjen Disa Interesa<br />

Gjermane në Silezinë e Sipërme Polake, mbi themelin, vendim nr. 7, 1926, GJPDN, Series A, No.7,<br />

§ 19, e deri tek çështja LaGrand (Gjermani k. SH.B.A.) Masat e Ndërmjetme, urdhër i 9 mar<strong>si</strong>t<br />

1999, GJND, Reports 1999, <strong>si</strong>domos fq. 9 dhe 16, dhe i kodifikuar pastaj nga Nenet <strong>të</strong> Komi<strong>si</strong>onit<br />

<strong>të</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong>s Ndërkombëtare mbi Përgjegjë<strong>si</strong>në e Shteteve për Akte Ndërkombëtarisht <strong>të</strong> Paligjshme<br />

(<strong>si</strong>domos nenet 4-11 dhe 44 § 2). Shih gjithashtu vendimin e GJEDNJ në çështjen Lingens ku<strong>ndër</strong><br />

Austri<strong>së</strong> (Application no. 9815/82), 8.7.1986, § 46, vendimin e fundit <strong>të</strong> <strong>12</strong> qershorit 20<strong>12</strong> në lidhje<br />

me çështjen Poghosyan dhe Baghdasaryan k. Armeni<strong>së</strong> (kërkesa nr. 22999/06). Kurse në kuadrin e <strong>së</strong><br />

drej<strong>të</strong>s <strong>së</strong> B.E. për përpunimin e konceptit <strong>të</strong> përgjegjë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> gjyqtarëve për shkelje <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s <strong>së</strong> BE<br />

shih nder <strong>të</strong> tjera Kobler v Austria Case 224/01ECJ [2003] All ER (D) 73 (Oct.) .<br />

16. Ish Kryetari i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Izraeilit, Aharon Barak, shprehej: “Për më tepër, demokracia<br />

na garanton, ne gjyqtarëve, pavarë<strong>si</strong>në. Ajo na forcon, duke na ofruar munge<strong>së</strong> llogaridhënie ndaj<br />

luhatjeve <strong>të</strong> opinionit publik.” Në artikullin “Human Rights in Times of Terror – A Judicial Point of<br />

View”, në 116 Harv. L. Rev. 16 (2002).<br />

17. Ky debat, mbi kritikat dhe kufij<strong>të</strong> e kritikave ndaj gjyqësorit ka qënë objekt shqyrtimi edhe në ve<strong>të</strong><br />

Gjyka<strong>të</strong>n e Strasburgut. Shih për shembull vendimet Fey ku<strong>ndër</strong> Austri<strong>së</strong>, 24 shkurt 1993, Reports<br />

1993, Series A, § 30, De Haes dhe Gijsels ku<strong>ndër</strong> Belgjikës, 24 shkurt 1997, Reports 1997-I, § 37,<br />

Worm ku<strong>ndër</strong> Austri<strong>së</strong>, 29 gusht 1997, Reports 1997-V, § 40, <strong>si</strong> dhe Skalka ku<strong>ndër</strong> Poloni<strong>së</strong>, i 23 majit<br />

2003, §§ 32-34.<br />

33


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

sundimin e ligjit. Forma <strong>të</strong> ndryshme <strong>të</strong> kontrollit janë trajtuar në teorinë e <strong>së</strong><br />

drej<strong>të</strong>s dhe janë konkretizuar në praktikën institucionale <strong>të</strong> shumë shteteve.<br />

Duket se dy ndarjet më <strong>të</strong> kristalizuara në teori dhe në praktikë janë 18 :<br />

Së pari - ndarja në kontroll brenda <strong>si</strong>stemit (pra kur <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong> më<br />

e lar<strong>të</strong> kontrollon vendimet e <strong>një</strong> gjykate më <strong>të</strong> ulët) dhe kontroll jash<strong>të</strong><br />

<strong>si</strong>stemit (ku organe <strong>të</strong> caktuara <strong>si</strong> Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në Shqipëri për<br />

shembull) ushtrojnë kontroll në bazë <strong>të</strong> Kushtetu<strong>të</strong>s dhe <strong>të</strong> ligjit, dhe<br />

Së dyti – ndarja në kontroll formal (pra kur kontrolli ushtrohet në<br />

çdo<strong>një</strong>rën prej formave <strong>të</strong> lartpërmendura) dhe kontroll jo formal (kur<br />

kontrolli ushtrohet nëpërmjet doktrinës juridike).<br />

Natyrisht që unë nuk jam këtu për <strong>të</strong> bërë kla<strong>si</strong>fikimin e këtyre<br />

formave, aq më tepër që përdorimi dhe efika<strong>si</strong>teti i tyre ndryshon në varë<strong>si</strong><br />

<strong>të</strong> <strong>si</strong>stemit ligjor. Megjitha<strong>të</strong> më lejoni t’ju shpreh disa reflektime mbi disa<br />

tipare <strong>të</strong> kontrollit ndaj gjyqësorit që i çmoj <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme në mënyrë që <strong>të</strong><br />

respektohet parimin i shtetit ligjor dhe ndarjes <strong>së</strong> pushteteve.<br />

Në vlerë<strong>si</strong>min tim ka tre faktorë përcaktues në vlerë<strong>si</strong>min nëse <strong>një</strong><br />

kontroll që i ushtrohet gjyqësorit ësh<strong>të</strong> apo jo ai që duhet, natyrisht edhe në<br />

varë<strong>si</strong> se nga kush ushtrohet. Po i trajtoj tepër shkurtimisht më posh<strong>të</strong> për ta<br />

vijuar li<strong>një</strong>n e mendimit tim me disa shembuj nga Gjykata e Strasburgut që<br />

besoj se i shërbejnë përçimit <strong>të</strong> ide<strong>së</strong> që kam <strong>ndër</strong> mend <strong>të</strong> përcjell.<br />

Së pari – ligjshmëria<br />

Kush ligjërohet <strong>të</strong> gjykojë gjyqtarët dhe në ç’mënyra dhe forma<br />

ligjërohet <strong>të</strong> bëhet <strong>një</strong> gjykim <strong>të</strong> tillë.<br />

Guy Canivet, <strong>si</strong>ç e citova më lart, shprehet që gjyqësori duhet t’i<br />

japë llogari popullit, sovranit, dhe unë besoj që ai e ka fjalën për organet<br />

përfaqësuese <strong>të</strong> tij që veprojë <strong>si</strong>pas rregullave <strong>të</strong> caktuara dhe <strong>të</strong> qarta 19 .<br />

18. Shih për <strong>një</strong> pasqyrë dhe analizë <strong>të</strong> formave <strong>të</strong> kontrollit ndaj gjyqtarëve Recommendation CM/Rec(2010)<strong>12</strong><br />

of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and respon<strong>si</strong>bilities. Për <strong>një</strong><br />

analizë doktrinale interesante dhe <strong>të</strong> plo<strong>të</strong> <strong>të</strong> këtyre formave <strong>të</strong> kontrollit shuh, “Independence, accountability,<br />

and the Judiciary”, British Institute of International and Comparative Law. 2006.<br />

19. Ndryshe do <strong>të</strong> shkohej drejt <strong>një</strong> <strong>si</strong>tuate që Alexis de Tocqueville e anatemon kur analizon ‘arbitraritetin<br />

e magjistra<strong>të</strong>ve nën perandorinë e demokraci<strong>së</strong> amerikane’, në “De la Démocratie en Amérique”, T.1, fq.<br />

310-3<strong>12</strong>, Editions Gallimard, 1961, ose akoma më keq në <strong>një</strong> <strong>si</strong>tua<strong>të</strong> <strong>si</strong> ajo në ish Bashkimin Sovjetik e në<br />

vende <strong>të</strong> tjera ish-komuniste ku gjyqtarët jepnin llogari përpara popullit dhe procedurat ku<strong>ndër</strong> gjyqtarëve<br />

mund <strong>të</strong> viheshin në lëvizje nga partia, komsomola<strong>si</strong>t, <strong>si</strong>ndikatat, kooperativat dhe kolektivat e punës <strong>si</strong><br />

dhe organizmat e tjerë publikë. Shih për <strong>një</strong> analizë mbre<strong>së</strong>lënëse, në kë<strong>të</strong> drejtim “The Judicial Process<br />

in Comparative Perspective”, M. Cappelletti, Clanderon Press, Oxford, 1989, fq. 79-86.<br />

34


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Mjafton <strong>të</strong> vlerësohet veprimtaria dhe raportet, <strong>të</strong> Komi<strong>si</strong>onit Europian<br />

mbi Efika<strong>si</strong>tetin e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> 20 , ose <strong>të</strong> Këshillit Konsultativ <strong>të</strong> Gjyqtarëve<br />

Evropianë 21 ose edhe e Komi<strong>si</strong>onit <strong>të</strong> Venecias 22 për <strong>të</strong> pasur <strong>të</strong> qar<strong>të</strong> ta<br />

kuptuar se organet përfaqësuese <strong>të</strong> sovranit, <strong>të</strong> caktuara me ligj, dhe mënyrat<br />

e vlerë<strong>si</strong>mit <strong>të</strong> punës dhe <strong>të</strong> kontrollit <strong>të</strong> gjyqësorit në përputhje me ligjin,<br />

janë <strong>të</strong> larmishme. Pra në parim <strong>një</strong> lloj kontrolli i tillë ligjërohet dhe ësh<strong>të</strong><br />

i dobishëm. Por nuk ësh<strong>të</strong> ky faktori në <strong>të</strong> cilin dua <strong>të</strong> ndalem veçanërisht<br />

edhe për arsyen se ësh<strong>të</strong> parashikuar <strong>të</strong> trajtohet nga folës <strong>të</strong> tjerë në kë<strong>të</strong><br />

konferencë.<br />

Së dyti - Arsyet dhe pasojat ose legjitimiteti<br />

Legjitimimi i <strong>një</strong> kontrolli formal bazohet vërtet në kompetencat që<br />

parashikon ligji për organet përka<strong>të</strong>se, qof<strong>të</strong> edhe për ato <strong>të</strong> përfaqë<strong>si</strong>mit <strong>të</strong><br />

drejtpërdrej<strong>të</strong>, megjitha<strong>të</strong> ai ësh<strong>të</strong> i lidhur dhe i pandarë madje me arsyet<br />

për <strong>të</strong> cilat ushtrohet dhe me pasojat që prodhon në lidhje me ushtrimin e<br />

funk<strong>si</strong>oneve <strong>të</strong> gjykatave.<br />

Në kë<strong>të</strong> drejtim më lejoni <strong>të</strong> shtroj <strong>një</strong> pyetje <strong>të</strong> thjesh<strong>të</strong>: më shumë<br />

se 200 vjet pas Murbery ku<strong>ndër</strong> Madison në Gjyka<strong>të</strong>n e Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Shteteve <strong>të</strong><br />

Bashkuara 23 dhe pas <strong>një</strong> tendence <strong>të</strong> qar<strong>të</strong> <strong>ndër</strong>kombëtare në <strong>të</strong> gjitha shtetet<br />

demokratike për <strong>të</strong> rritur dhe jo për <strong>të</strong> kufizuar kompetencat e gjyqësorit,<br />

a mund <strong>të</strong> legjitimohen masa, <strong>të</strong> propozuara dhe <strong>të</strong> miratuara nga organe<br />

plo<strong>të</strong><strong>si</strong>sht <strong>të</strong> ligjshme, që synojnë <strong>të</strong> kufizojnë juridik<strong>si</strong>onin e gjykatave,<br />

kombëtare apo <strong>ndër</strong>kombëtare 24 ?<br />

Ose pyetjen tje<strong>të</strong>r, a mund <strong>të</strong> orientohen dhe <strong>të</strong> kush<strong>të</strong>zohen kontrollet<br />

ose <strong>reforma</strong>t ndaj <strong>një</strong> gjykate ose <strong>si</strong>stemi gjyqësor për shkak se organi që<br />

legjitimohet formalisht që t’i bëjë këto kontrolle nuk ësh<strong>të</strong> dakord ose nuk i<br />

pëlqen <strong>një</strong> vendim i veçan<strong>të</strong>, apo më keq <strong>një</strong> rrymë e caktuar jurisprudenciale,<br />

ku për më tepër mund <strong>të</strong> je<strong>të</strong> edhe palë ose i interesuar?<br />

20. Shih në http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp<br />

21. Shih në http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccje/default_en.asp<br />

22. Sidomos CDL-JD(2008)002 European Standards on the Independence of the Judiciary - A<br />

Systematic overview, CDL-AD(2010)004 Rapport sur l’indépendance du système judiciaire Partie I :<br />

l’indépendance des juges adoptée par la Commis<strong>si</strong>on de Venise lors de sa 82e ses<strong>si</strong>on plénière (Venise,<br />

<strong>12</strong>-13 mars 2010), CDL-JD(2009)003 Comments on European Standards as regards the Independence<br />

of the Judicial System: Judges.<br />

23. 5. U.S. (1Cranch), 137, 180 (1803).<br />

24. Ësh<strong>të</strong> interesant <strong>të</strong> përmendet se, <strong>si</strong>pas Richard Fallon, Jr. et al, duke filluar që në vitet 30 në SH.B.A.<br />

as<strong>një</strong> projektligj që ka pasur për synim ose efekt kufizimin e juidik<strong>si</strong>onit gjyqësor nuk ësh<strong>të</strong> miratuar. Në<br />

Hart & Wechsler’s “The Federal Courts and the Federal System”, Foundation Press, fq. 351.<br />

35


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Këto, apo <strong>të</strong> tjera <strong>të</strong> ngjashme, nuk janë pyetje që mund <strong>të</strong> marrin <strong>një</strong><br />

përgjigje negative në parim por në vlerë<strong>si</strong>min tim nuk mund as <strong>të</strong> marrin <strong>një</strong><br />

përgjigje pozitive në parim nga ana tje<strong>të</strong>r. Për ta sqaruar më tej kë<strong>të</strong> mëdyshje,<br />

besoj jo ve<strong>të</strong>m timen, më lejoni <strong>të</strong> kaloj në kriterin e tre<strong>të</strong>. Pra pavarë<strong>si</strong>sht<br />

nga ligjërimi formal pyetja për mua shtrohet sa legjitimohet dhe <strong>si</strong> ushtrohet<br />

në substancë kontrolli ose gjykimi i pushtetit gjyqësor, për cilat arsye dhe në<br />

pritje <strong>të</strong> cilave pasoja. Për <strong>të</strong> kuptuar kë<strong>të</strong>, legjitimimin substancial <strong>të</strong> kontrollit<br />

ndaj gjyqësorit për mendimin tim terreni dhe konteksti, në <strong>të</strong> cilin ky kontroll<br />

ushtrohet merr <strong>një</strong> rëndë<strong>si</strong>, për mendimin tim, themelore.<br />

Ky kriter - i treti - ka <strong>të</strong> bëjë me a<strong>të</strong> që quhet kontroll jo formal i pushtetit<br />

gjyqësor. Ai kon<strong>si</strong>ston në gjykimin që i bëhet punës <strong>së</strong> gjyqësorit jo nga organe<br />

<strong>të</strong> ngarkuara me ligj për kë<strong>të</strong> qëllim. Rëndë<strong>si</strong>a e <strong>një</strong> kontrolli <strong>të</strong> tillë ësh<strong>të</strong><br />

pranuar edhe kjo prej vitesh 25 . Pyetja shtrohet për<strong>së</strong>ri nga kush?<br />

Më lejoni që për <strong>të</strong> qar<strong>të</strong>suar idenë time në lidhje me kë<strong>të</strong> pikë t’ju ofroj<br />

disa shembuj nga jurisprudenca e Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Strasburgut. Këta shembuj<br />

provojnë që edhe <strong>një</strong> Gjyka<strong>të</strong> <strong>ndër</strong>kombëtare, kontrollet formale ndaj <strong>së</strong> cilës<br />

janë tepër <strong>të</strong> kufizuara, përderisa ësh<strong>të</strong> Gjykata që flet e fundit në Evropë,<br />

mund <strong>të</strong> përfitojë <strong>së</strong> tepërmi, dhe nëpërmjet saj <strong>një</strong> <strong>së</strong>rë standardesh në nivelin<br />

legjislativ dhe gjyqësor <strong>të</strong> vendeve anëtare, nëpërmjet <strong>një</strong> kontrolli, ose gjykimi<br />

jo formal.<br />

Së pari linja jurisprudenciale e Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Strasburgut në lidhje me<br />

konceptin e juridik<strong>si</strong>onit ekstra-territorial <strong>të</strong> Konven<strong>të</strong>s Europiane për <strong>të</strong><br />

Drejtat e Njeriut dhe për pasojë edhe <strong>të</strong> ve<strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s.<br />

Më lejoni t’ju rikujtoj shkurt disa vendime <strong>të</strong> Dhomës <strong>së</strong> Madhe <strong>të</strong><br />

Gjyka<strong>të</strong>s:<br />

Në vendimin Loizidou 26 , Gjykata vendo<strong>si</strong> se Turqia kishte juridik<strong>si</strong>on<br />

edhe mbi territorin e Qipros <strong>së</strong> Veriut, pa<strong>si</strong> forcat ushtarake turke ushtronin<br />

autoritet në a<strong>të</strong> territor. Në <strong>të</strong> <strong>një</strong>jtin përfundim ajo arriti edhe në vendimin<br />

Ilascu dhe <strong>të</strong> tjerë ku<strong>ndër</strong> Moldavi<strong>së</strong> dhe Ru<strong>si</strong><strong>së</strong> 27 , duke vendosur që Ru<strong>si</strong>a<br />

25. Për shembull LM Friedman “The legal system. A social science perspective” Russel Sage – New York.<br />

26. Loizidou k. Turqi<strong>së</strong> (kërkesa nr. 15318/89), vendim i Dhomës <strong>së</strong> Madhe <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Strasburgut<br />

i 18.<strong>12</strong>.1996, në Recueil 1996-VI<br />

27. Ilascu dhe <strong>të</strong> tjerë ku<strong>ndër</strong> Ru<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe Moldavi<strong>së</strong>, (kërkesa nr. 48787/99), vendim i Dhomës <strong>së</strong><br />

Madhe <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Strasburgut i 8.7.2004, në Recueil 2004.<br />

36


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

kishte juridik<strong>si</strong>on mbi territorin e Transdistrias, formalisht pje<strong>së</strong> e territorit<br />

Moldav. Në <strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n li<strong>një</strong> renditen edhe vendimet e Gjyka<strong>të</strong>s në çështjet Issa<br />

ku<strong>ndër</strong> Turqi<strong>së</strong> , Oçalan ku<strong>ndër</strong> Turqi<strong>së</strong> 28 , etj. Megjitha<strong>të</strong> vendime që dukej se<br />

dilnin jash<strong>të</strong> kësaj linje, ose <strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n linin <strong>një</strong> hije dyshimi, <strong>si</strong> për shembull<br />

Bankoviç dhe <strong>të</strong> tjerë ku<strong>ndër</strong> 16 vendeve anëtare <strong>të</strong> NATO 29 .<br />

Situata ishte e tillë që doktrina juridike me komentet e saj por edhe<br />

juridik<strong>si</strong>onet nacionale filluan te shprehnin kritika ndaj kësaj jurisprudence <strong>të</strong><br />

Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Strasburgut. Në kë<strong>të</strong> drejtim mjafton t’ju përmend <strong>një</strong> fjali <strong>të</strong> Lord<br />

Rodger nga House of Lords, sot Gjykata Supreme në Britani i cili shprehej<br />

se “Problemi me <strong>të</strong> cilin Dhoma (e Lordëve) duhet <strong>të</strong> përballet ësh<strong>të</strong>, krejt<br />

haptazi, se gjykimet dhe vendimet e Gjyka<strong>të</strong>s Evropiane nuk fla<strong>si</strong>n me <strong>një</strong> zë”. 30<br />

Me <strong>një</strong> vendim <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shëm <strong>të</strong> 7 korrikut 2011, në çështjen Al-Skeini 31 ,<br />

Gjykata e Strasburgut duket se reagon ndaj këtyre kritikave ose gjykimeve,<br />

<strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n në vlerë<strong>si</strong>min e <strong>një</strong> pjese <strong>të</strong> madhe <strong>të</strong> doktrinës që e ka komentuar<br />

<strong>ndër</strong>kaq vendimin, duke qar<strong>të</strong>suar disa nga pikat e jurisprudencës <strong>së</strong> saj që<br />

mund <strong>të</strong> interpretoheshin <strong>si</strong> paqar<strong>të</strong><strong>si</strong>.<br />

Së dyti linja e jurisprudencës <strong>së</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Strasburgut në lidhje me<br />

përgjegjë<strong>si</strong>në e organizatave <strong>ndër</strong>kombëtare ose <strong>të</strong> vendeve <strong>të</strong> tyre anëtare për<br />

shkelje <strong>të</strong> <strong>të</strong> drejtave themelore.<br />

E hasur për here <strong>të</strong> parë në raport me Bashkimin Evropian, kjo çështje<br />

kishte arritur <strong>të</strong> shmangej me dy vendime në çështjet Senator Lines 32 dhe, ajo<br />

që njihet më tepër Bosphorus Airways 33 . Megjitha<strong>të</strong> problemi doli për<strong>së</strong>ri në<br />

28. Öcalan ku<strong>ndër</strong> Turqi<strong>së</strong>, (kërkesa nr. 46221/99), vendim i Dhomës <strong>së</strong> Madhe <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong><br />

Strasburgut i <strong>12</strong>.5.2005, në Recueil 2005.<br />

29. Vlastimir dhe Borka Banković, Živana Stojanović, Mirjana Stoimenovski, Dragana Jok<strong>si</strong>mović dhe<br />

Dragan Suković ku<strong>ndër</strong> Belgjikës, Republikës Çeke, Danimarkës, Francës, Gjermani<strong>së</strong>, Greqi<strong>së</strong>, Hungari<strong>së</strong>,<br />

Islandës, Itali<strong>së</strong>, Luksemburgut, Holandës, Norvegji<strong>së</strong>, Poloni<strong>së</strong>, Portugali<strong>së</strong>, Spa<strong>një</strong>s, Turqi<strong>së</strong> dhe Mbre<strong>të</strong>ri<strong>së</strong><br />

<strong>së</strong> Bashkuar (kërkesa no. 52207/99), vendim papranueshmërie i Dhomës <strong>së</strong> Madhe i <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.2001, Recueil, 2001.<br />

30. Paragrafi 67 i opinionit <strong>të</strong> Lord Rodger of Earlsferry në çështjen Al-Skeini and others (Respondents)<br />

v. Secretary of State for Defence (Appellant), Al-Skeini and others (Appellants) v. Secretary of State<br />

for Defence (Respondent). Në “The House of Lords, Ses<strong>si</strong>on 2006–07, [2007] UKHL 26, on appeal<br />

from: [2005] EWCA Civ 1609.”<br />

31. Al-Skeini dhe <strong>të</strong> tjerë ku<strong>ndër</strong> Mbre<strong>të</strong>ri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Bashkuar, (kërkesa nr. 55721/07), vendim i Dhomës <strong>së</strong><br />

Madhe i 7.7.2011. Në Recueil 2011.<br />

32. Senator Lines GmbH ku<strong>ndër</strong> Austri<strong>së</strong>, Belgjikës, Danimarkës, Finlandës, Francës, Gjermani<strong>së</strong>, Greqi<strong>së</strong>,<br />

Irlandës, Itali<strong>së</strong>, Luksemburgut, Holandës, Portugali<strong>së</strong>, Spa<strong>një</strong>s, Suedi<strong>së</strong> dhe Mbre<strong>të</strong>ri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Bashkuar (kërkesa<br />

nr. 56672/00), vendim papranueshmërie i Dhomës <strong>së</strong> Madhe i 10.3.2004, në Recueil 2004.<br />

33. Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi ku<strong>ndër</strong> Irlandës (kërkesa 45036/98),<br />

Vendim i Dhomës <strong>së</strong> Madhe i 30.6.2005, në Recueil 2005.<br />

37


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

pah në çështjen Behrami dhe Saramati 34 , në lidhje me përgjegjë<strong>si</strong>në e këtyre<br />

shteteve për aktet që forcat e tyre ushtarake përmbushnin në kuadrin e KFOR<br />

ose <strong>të</strong> UNMIK në Kosovë. Në kë<strong>të</strong> çështje Dhoma e Madhe në Strasburg në<br />

maj 2007, vendo<strong>si</strong> <strong>të</strong> mos e pranojë kërke<strong>së</strong>n, duke u mbështetur në <strong>një</strong> ma<strong>së</strong> <strong>të</strong><br />

madhe, për <strong>të</strong> mos thënë përcaktuese, në stadin e deria<strong>të</strong>hershëm <strong>të</strong> doktrinës<br />

<strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s <strong>ndër</strong>kombëtare mbi interpretimin e Kar<strong>të</strong>s <strong>së</strong> OKB dhe <strong>si</strong>domos<br />

<strong>të</strong> Kreut VII, <strong>të</strong> saj. Mjafton <strong>të</strong> shihni për kë<strong>të</strong> qëllim ve<strong>të</strong>m paragrafët 130<br />

dhe 132 <strong>të</strong> vendimit. Ishte i vetmi argument ligjor i përpunuar dhe i detajuar<br />

në kë<strong>të</strong> fushë komplekse, në <strong>të</strong> cilin Gjykata mund <strong>të</strong> mbështetej.<br />

Reagimet nga doktrina dhe juridik<strong>si</strong>onet nacionale nuk munguan edhe<br />

në lidhje me kë<strong>të</strong> vendim. Ishin këto reagime, komente dhe kritika, ose edhe<br />

<strong>një</strong> vendim tje<strong>të</strong>r në Gjyka<strong>të</strong>n e Luksemburgut në çështjen Kadi në vitin<br />

2008 35 , që <strong>ndër</strong>kaq përfitoi prej këtyre komenteve, <strong>të</strong> cilat i krijuan mundë<strong>si</strong><br />

Dhomës <strong>së</strong> Madhe <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Strasburgut që me vendimin Al-Jedda 36 , në<br />

korrik 2011, ta sqaronte dhe plo<strong>të</strong>sonte më tej qëndrimin e saj, në lidhje kë<strong>të</strong><br />

radhë me përgjegjë<strong>si</strong>në e Britani<strong>së</strong> <strong>së</strong> Madhe për akte <strong>të</strong> kryera nga ushtarët<br />

britanikë në Irak.<br />

Më lejoni <strong>të</strong> përmend <strong>një</strong> shembull tje<strong>të</strong>r, besoj <strong>të</strong> njohur edhe në<br />

Shqipëri. Vendimi Laut<strong>si</strong> ku<strong>ndër</strong> Itali<strong>së</strong> i cili kishte <strong>të</strong> bënte me mbajtjen e<br />

kryqit në shkollat publike në Itali apo jo. Vlen <strong>të</strong> kujtohet që në nëntor 2009<br />

<strong>një</strong> Dhomë e Gjyka<strong>të</strong>s me unanimitet 37 kishte vendosur shkelje <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s<br />

për edukim <strong>si</strong>pas Konven<strong>të</strong>s <strong>të</strong> interpretuar <strong>së</strong> bashku me <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n për<br />

be<strong>si</strong>m. Jurisprudenca dhe praktika <strong>ndër</strong>kombëtare në kë<strong>të</strong> drejtim ishte tepër<br />

e pakët deri në a<strong>të</strong> moment dhe megjithëse kishte edhe vendime interesante<br />

<strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> Amerikane 38 gjithse<strong>si</strong> ngeleshin dy <strong>si</strong>tuata <strong>të</strong> ndryshme.<br />

Di<strong>të</strong>n që ësh<strong>të</strong> marrë ky vendim takoj në Gjyka<strong>të</strong> <strong>një</strong> nga kolegët<br />

34. Behrami dhe Behrami ku<strong>ndër</strong> Francës dhe Saramati ku<strong>ndër</strong> Francës, Gjermani<strong>së</strong> dhe Norvegji<strong>së</strong><br />

(kërkesat 714<strong>12</strong>/01 dhe 78166/01), Vendim çregjistrimi i Dhomës <strong>së</strong> Madhe i 2.5.2007.<br />

35. Vendim i Dhomës <strong>së</strong> Madhe <strong>të</strong> GJDKE (sot GJDBE) i 3.9.2008 në çështjen Yas<strong>si</strong>n Abdullah<br />

Kadi, Al Barakaat International Foundation ku<strong>ndër</strong> Këshillit <strong>të</strong> Bashkimit Europian, Komi<strong>si</strong>onit <strong>të</strong><br />

Komuniteteve Europiane dhe Mbreteëri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Bashkuar (Çështjet e bashkuara C-402/05 P et C-415/05<br />

P), në Gaze<strong>të</strong>n Zyrtare <strong>të</strong> BE, C 285/2, <strong>të</strong> 8.11.2008.<br />

36. Al-Jedda ku<strong>ndër</strong> Mbre<strong>të</strong>ri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Bashkuar, (kërkesa nr. 27021/08), vendim i Dhomës <strong>së</strong> Madhe i<br />

7.7.2011. Në Recueil 2011.<br />

37. Bëhet fjalë për vendimin e 3.11.2009 <strong>të</strong> <strong>një</strong> Dhome <strong>të</strong> Sek<strong>si</strong>onit II <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Strasburgut në<br />

çështjen Laut<strong>si</strong> ku<strong>ndër</strong> Itali<strong>së</strong> (kërkesa 30814/06).<br />

38. Shih nga Stone v. Graham, 449 U. S. 39, vendim i vitit 1980, deri tek, <strong>si</strong>domos, McCreary County<br />

v. American Civil Liberties Union of Kentucky. 545 U. S. ____ (2005) dhe Van Orden v. Perry, 545 U.<br />

S. ___ (2005), <strong>të</strong> dyja vendime <strong>të</strong> vitit 2005 dhe që kanë <strong>të</strong> bëjnë me vendosjen e <strong>si</strong>mboleve fetare (10<br />

urdhëresave) në shkolla publike.<br />

38


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

e Dhomës që kish marrë vendimin dhe, pa dashur t’ju nxjerr sekrete<br />

vendimmarrjeje, më tho<strong>të</strong> ve<strong>të</strong>m, “kështu <strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n do kemi mundë<strong>si</strong> <strong>të</strong><br />

shohim se <strong>si</strong> do komentohet vendimi ynë dhe eventualisht mund <strong>të</strong> apelohet<br />

në Dhomë <strong>të</strong> Madhe”.<br />

Praktikisht ashtu ndodhi! Komentet ishin <strong>të</strong> me<strong>një</strong>hershme, ndo<strong>një</strong>herë<br />

edhe <strong>të</strong> ashpra, megjitha<strong>të</strong> <strong>një</strong> pje<strong>së</strong> e madhe e atyre që kam lexuar me vlerë<br />

juridike dhe me tipare <strong>të</strong> mirëfillta <strong>të</strong> reflektimit shkencor juridik. Ndër to<br />

nuk mund <strong>të</strong> lë pa përmendur komentin e Prof. Weiler, profesorin e shquar<br />

amerikan që njeh aq mirë <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n kushtuese evropiane, i cili komentin e<br />

çështjes Laut<strong>si</strong> e kishte editorial <strong>të</strong> <strong>një</strong> numri <strong>të</strong> Revis<strong>të</strong>s Europiane <strong>të</strong> <strong>së</strong><br />

Drej<strong>të</strong>s Ndërkombëtare, <strong>një</strong> periodike juridike shumë e njohur në Evropë 39 .<br />

Dhoma e Madhe, duke vlerësuar këto reagime, dhe pas <strong>një</strong> seance<br />

ku Prof. Weiler mbrojti edhe qëndrimin e dhje<strong>të</strong> shteteve që dolën <strong>si</strong> palë e<br />

tre<strong>të</strong>, ndryshoi qëndrim me <strong>një</strong> shumicë prej 15 ku<strong>ndër</strong> 2, duke vendosur jo<br />

shkelje 40 .<br />

Më lejoni në vend <strong>të</strong> shembullit <strong>të</strong> fundit <strong>të</strong> citoj Kryetarin e Gjyka<strong>të</strong>s<br />

<strong>së</strong> Strasburgut, Sir Nicolas Bratza, i cili në Ceremoninë e hapjes <strong>së</strong> vitit<br />

gjyqësor më 27 janar <strong>të</strong> këtij merrte <strong>si</strong> shembull <strong>një</strong> vendim <strong>të</strong> Dhomës <strong>së</strong><br />

Madhe <strong>të</strong> dhjetorit <strong>të</strong> kaluar dhe thoshte:<br />

“Gjykata Supreme e Mbre<strong>të</strong>ri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Bashkuar i përcolli Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong><br />

Strasburgut dyshimet e saj mbi a<strong>të</strong> çfarë mund <strong>të</strong> perceptohej <strong>si</strong> zbatim i<br />

ngur<strong>të</strong> i jurisprudencës <strong>së</strong> Gjyka<strong>të</strong>s në lidhje me gjykimin e drej<strong>të</strong> që pranon<br />

<strong>si</strong> provë thashetheme, pa mbajtur parasysh karakteristikat specifike <strong>të</strong> <strong>së</strong><br />

drej<strong>të</strong>s procedurale <strong>të</strong> vendit përka<strong>të</strong>s. Ky këndvështrim u kon<strong>si</strong>derua me<br />

kujdes nga Gjykata jonë, e cila iu përgjigj në mënyrë <strong>të</strong> detajuar në vendimin<br />

e Dhomës <strong>së</strong> Madhe Al-Khawaja dhe Tahery ku<strong>ndër</strong> Mbre<strong>të</strong>ri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Bashkuar.<br />

Ky ishte, <strong>si</strong>pas mendimit tim, <strong>një</strong> shkëmbim shumë i vlefshëm, i bërë në <strong>një</strong><br />

frymë konstruktive nga <strong>të</strong> dy anët.”<br />

Pse i citova këta shembuj dhe çfarë dua <strong>të</strong> them. Besoj ësh<strong>të</strong> e qar<strong>të</strong> – edhe<br />

për Gjyka<strong>të</strong>n që flet e fundit në Evropë, ndaj <strong>të</strong> cilës në parim nuk ushtrohet<br />

as<strong>një</strong> kontroll formal ka <strong>një</strong> gjykim që e bën <strong>të</strong> reflektojë, eventualisht <strong>të</strong><br />

39. Shih Prof. Joseph Weiler, “Laut<strong>si</strong>: Crucifix in the Classroom Redux” EJIL Editorial Vol 21:1, 1<br />

qershor 2010.<br />

40. Vendimi i Dhomës <strong>së</strong> Madhe <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Strasburgut i 18.3.2011 në çështjen Laut<strong>si</strong> dhe <strong>të</strong> tjerë<br />

ku<strong>ndër</strong> Itali<strong>së</strong> (kërkesa 30814/06). Në Recueil 2011.<br />

39


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

reagojë, <strong>të</strong> përshtatet, ta konsolidojë ose ta ndryshojë jurisprudencën e vet. Ky<br />

gjyqtar ësh<strong>të</strong> arsyeja, mendimi profe<strong>si</strong>onal juridik, i përçuar qof<strong>të</strong> nga gjykatat<br />

e tjera, me vendime <strong>gjyqësore</strong> apo me qëndrime doktrinale, qof<strong>të</strong> nga doktrina,<br />

qof<strong>të</strong> edhe nga shtetet anëtare dhe institucionet e tyre.<br />

Më lejoni ta sjell paksa më afër, natyrisht brenda kufijve që më lejon<br />

funk<strong>si</strong>oni që kam, shpjegimin e ide<strong>së</strong> time.<br />

Të nderuar kolege, gjyqësori shqiptar, ndodhet në vazhdimë<strong>si</strong> nën<br />

trysninë e pre<strong>si</strong>oneve <strong>të</strong> ndryshme, për arsye që ju i dini më mirë se unë. Por<br />

në qof<strong>të</strong> se për vendimet që marrin <strong>një</strong> mori gjykatash në Evropë, përfshirë<br />

edhe Gjyka<strong>të</strong>n e Strasburgut ka <strong>një</strong> analizë, kritikë dhe vlerë<strong>si</strong>m shkencor dhe<br />

profe<strong>si</strong>onal, fatkeqë<strong>si</strong>sht nuk ësh<strong>të</strong>, ose nuk më duket <strong>të</strong> je<strong>të</strong> kjo, <strong>si</strong>tuata në<br />

doktrinën shqiptare.<br />

Më lejoni <strong>të</strong> kufizohem ve<strong>të</strong>m me dy shembuj, në këndvështrimin tim <strong>të</strong><br />

rëndë<strong>si</strong>shëm:<br />

Në korrik <strong>të</strong> vitit 2008 Gjykata e Strasburgut me vendimin Xheraj<br />

ku<strong>ndër</strong> Shqipëri<strong>së</strong> vendo<strong>si</strong> shkelje <strong>të</strong> nenit 6 <strong>të</strong> KEDNJ nga ana e Republikës<br />

<strong>së</strong> Shqipëri<strong>së</strong> 41 . Në përpjekje për implementimin e këtij vendimi në nivel <strong>të</strong><br />

brendshëm ka pasur deri tani dy vendime <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese 42 dhe dy<br />

vendime <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> . Megjithëse duhet pranuar që ka pasur <strong>një</strong> lloj<br />

dialogu mes Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese dhe Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> nëpëmjet vendimeve<br />

<strong>gjyqësore</strong>, fakti ësh<strong>të</strong> që për as<strong>një</strong> prej këtyre vendimeve, <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme për<br />

rendin ligjor dhe gjyqësor shqiptar dhe <strong>si</strong>domos për <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n procedurale<br />

penale shqiptare, gjykatat tona, përfshirë edhe a<strong>të</strong> <strong>të</strong> Strasburgut, nuk kanë<br />

përfituar nga as<strong>një</strong> reagim, pozitiv apo negativ qof<strong>të</strong>, nga ana e doktrinës<br />

juridike shqiptare. Dhe secila Gjyka<strong>të</strong> justifikohet <strong>të</strong> mendojë se ësh<strong>të</strong> ajo që<br />

e ka pasur drejt. Rezultati ësh<strong>të</strong> që <strong>një</strong> vendim i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Strasburgut që<br />

kërkonte thjesht <strong>një</strong> përgjigje ligjore ose <strong>gjyqësore</strong> në nivel <strong>të</strong> brendshëm më<br />

në fund, <strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n duket se e mori, pas afro 4 vje<strong>të</strong>sh, por që nuk duket se e<br />

<strong>një</strong>jta gjë mund <strong>të</strong> thuhet me bindje për <strong>si</strong>tua<strong>të</strong>n kur ësh<strong>të</strong> kërkuar rihapja e<br />

procedurave <strong>gjyqësore</strong> nga Gjykata e Strasburgut 43 .<br />

41. Vendim i GJEDNJ i 28 korrikut 2008 (kërkesa no. 37959/02).<br />

42. Bëhet fjalë për vendimin nr. 22, da<strong>të</strong> 09.03.2010, dhe për vendimin nr. 20, da<strong>të</strong> 01.06.2011 (V –<br />

20/11)<br />

43. Shih <strong>ndër</strong> <strong>të</strong> tjera vendimin e 8.<strong>12</strong>.2009 në lidhje me çështjen Caka ku<strong>ndër</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, (kërkesa<br />

44023/02) ose vendimin e 20.04.2010 në lidhje me çështjen Lika dhe Laska ku<strong>ndër</strong> Shqipëri<strong>së</strong><br />

(kërkesat <strong>12</strong>315/04 ; 17605/04).<br />

40


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Më lejoni <strong>të</strong> përmend gjithashtu vendimin e dhjetorit 2010 <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s<br />

<strong>së</strong> Strasburgut në lidhje me çështjen Mishgjoni ku<strong>ndër</strong> Shqipëri<strong>së</strong> 44 . Mund<br />

<strong>të</strong> thuhet se ësh<strong>të</strong> i vetmi rast në jurisprudencën e Gjyka<strong>të</strong>s sonë në <strong>të</strong> cilin<br />

analizohet zbatimi i kritereve <strong>të</strong> nenit 6 <strong>të</strong> Konven<strong>të</strong>s nga <strong>një</strong> organ që<br />

kontrollon gjyqësorin, KLD në kë<strong>të</strong> rast. As për <strong>një</strong> rast <strong>të</strong> tillë nuk kam gjetur<br />

as<strong>një</strong> reagim për <strong>të</strong> shtjelluar, shpjeguar, kritikuar apo lëvduar mënyrën se <strong>si</strong><br />

vlerësohen gjyqtarët në Shqipëri nëpërmjet kontrollit formal.<br />

Ve<strong>të</strong>m vitet e fundit gjykatat shqiptare kanë qenë para <strong>sfidës</strong> <strong>së</strong> madhe<br />

profe<strong>si</strong>onale <strong>të</strong> zgjidhjes <strong>të</strong> <strong>një</strong> <strong>së</strong>rë çështjesh me ngarkesa <strong>të</strong> kon<strong>si</strong>derueshme<br />

juridike, por edhe sociale, politike, <strong>ndër</strong>kombëtare e më tej. Në lidhje me<br />

as<strong>një</strong> prej këtyre vendimeve unë <strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n, pavarë<strong>si</strong>sht intere<strong>si</strong>mit, nuk kam<br />

arritur <strong>të</strong> gjej ndo<strong>një</strong> analizë doktrinale që ta bëjë gjyqësorin shqiptar <strong>të</strong><br />

reflektojë dhe <strong>të</strong> reagojë, dhe <strong>të</strong> tjerët ta gjykojnë, <strong>si</strong> duhet e kam fjalën 45 .<br />

Të nderuar kolegë:<br />

- III -<br />

Ku mund <strong>të</strong> çojë <strong>një</strong> vakum i tillë i analizës profe<strong>si</strong>onale <strong>të</strong> punës <strong>së</strong><br />

gjyqësorit?<br />

Përpara shumë vje<strong>të</strong>sh kam pasur <strong>një</strong> profesor i cili më thoshte: “Kur,<br />

në mbrojtjen e <strong>një</strong> çështje përpara <strong>një</strong> gjykate, sheh se faktet janë ku<strong>ndër</strong><br />

teje, mbështetu tek ligji, kur sheh se ligji ësh<strong>të</strong> ku<strong>ndër</strong> teje, mbështetu tek<br />

faktet. Por kur edhe faktet dhe ligji janë ku<strong>ndër</strong> teje a<strong>të</strong>herë s’<strong>të</strong> ngelet asgjë<br />

tje<strong>të</strong>r veçse <strong>të</strong> bërta<strong>së</strong>sh e <strong>të</strong> ulërish që t’i <strong>të</strong>rheqësh vëmendjen gjyka<strong>të</strong>s. Po<br />

<strong>të</strong> gjitha gjasat janë që kjo <strong>të</strong> mos <strong>të</strong> <strong>të</strong> çojë gjëkundi, sepse kjo nuk ka <strong>të</strong> bëjë<br />

shumë me profe<strong>si</strong>onin e juristit”<br />

E <strong>një</strong>jta gjë ndodh edhe përpara atij që Guy Canivet e quante gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong><br />

popull 46 , kur dikush nuk bazohet tek interpretimi i ligjit ose i fakteve ka shumë<br />

44. Vendim i Gjyka<strong>të</strong>s i 7 dhjetorit 2010 në lidhje me çështjen Mishgjoni ku<strong>ndër</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, (kërkesa<br />

18381/05).<br />

45. Duke marrë për shembull ve<strong>të</strong>m çështjen e nxeh<strong>të</strong>, <strong>të</strong> shumë debatueshme dhe gjithëpërfshirëse<br />

<strong>të</strong> zgjedhjeve, ësh<strong>të</strong> fjala, për shembull për vendimin e GJEDNJ <strong>të</strong> 10.04.2008, në lidhje me<br />

çështjen Paschalidis, Koutmeridis et Zaharakis ku<strong>ndër</strong> Greqi<strong>së</strong> (kërkesat nr. 27863/05, 28422/05 et<br />

28028/05) vendim i) i cili trajton çështjen e numërimit <strong>të</strong> votave në kuti<strong>të</strong> e gabuara ose vendimin e<br />

2.03.2010 në lidhje me çështjen Grosaru k. Rumani<strong>së</strong> (kërkesa nr. 78039/01), i cili trajton çështjen e<br />

procedurave ankimore për mosmarrëveshjet zgjedhore.<br />

46. Shih citimet në faqen 3 <strong>të</strong> kërij artikulli më lart.<br />

41


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

mundë<strong>si</strong> që në proce<strong>si</strong>n e gjykimit <strong>të</strong> gjyqtarëve t’i <strong>të</strong>rheqin vëmendjen me <strong>të</strong><br />

bërtitura. Shpresoj që kjo mos i çojë gjëkundi. Ata që komentojnë, kritikojnë<br />

punën e gjyqësorit duke u mbështetur tek ligji ose tek faktet, i sjellin dobi<br />

punës <strong>së</strong> gjyqësorit, ata që nuk mbështeten as në fakte as në ligj, sepse nuk<br />

janë profe<strong>si</strong>onis<strong>të</strong> që <strong>të</strong> mund ta bëjnë, nuk mund t’i sjellin veçse dëm.<br />

Në qof<strong>të</strong> se <strong>si</strong>ç tho<strong>të</strong> Prof Rivero, “e drejta ësh<strong>të</strong> matematika e lirive” 47 ,<br />

a<strong>të</strong>herë ajo qenka aq e rëndë<strong>si</strong>shme, përderisa ka <strong>të</strong> bëjë me liri<strong>të</strong>, dhe aq<br />

teknike, përderisa qenka matematikë, sa nuk mund t’i lihet në dorë kujt nuk<br />

ka kuptimin e duhur <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe përgatitjen e përshtatshme shkencore<br />

<strong>të</strong> fushës që <strong>të</strong> merret me zbatimin, interpretimin e saj ose, aq më pak, me<br />

kritikën ndaj atyre që aplikojnë kë<strong>të</strong> shkencë. Problemi në Shqipëri ësh<strong>të</strong><br />

që personi ose organi që komenton thashethemet e tele-realiteteve analizon<br />

edhe zhvillimet ligjore ose vendimet <strong>gjyqësore</strong>, përfshirë madje edhe ato <strong>të</strong><br />

specializuara që jo çdo jurist madje do merrte për<strong>si</strong>për t’i komentonte. Dhe<br />

këto dy operacione analitike ose edhe thjesht komunikative, vështirë i shoh <strong>të</strong><br />

pajtohen intelektualisht me <strong>një</strong>ra-tjetrën 48 . Në qof<strong>të</strong> se shkenca juridike nuk<br />

bën punën e vet dhe analizon dhe gjykon gjyqtarët 49 , kë<strong>të</strong> ka rrezik ta bëjë, as<br />

më shumë e as më pak, por injoranca 50 .<br />

Më duhet <strong>të</strong> nënvizoj <strong>një</strong> premi<strong>së</strong>, në përpjekje për <strong>të</strong> shmangur çdo<br />

keqkuptim, ndoshta në formën e <strong>një</strong> konkluzioni te <strong>ndër</strong>mje<strong>të</strong>m. Askush nuk<br />

duhet te mendoje që me propozimet ose qëndrimet e mia <strong>të</strong> shkoj deri aty<br />

sa <strong>të</strong> pretendoj se kritika profe<strong>si</strong>onale ndaj gjyqtareve dhe <strong>si</strong>domos roli i<br />

doktrinës në kë<strong>të</strong> proces <strong>të</strong> shkojnë deri aty sa <strong>të</strong> kush<strong>të</strong>zojnë ato vete rolin<br />

dhe diskrecionaritetin e gjyqtarit. Jo! Aspak! Por për mua pavarë<strong>si</strong>a, paanë<strong>si</strong>a<br />

dhe autonomia e gjyqtarit shprehen në <strong>një</strong> <strong>si</strong>stem <strong>të</strong> informuar, profe<strong>si</strong>onal, i<br />

cili ofron premisat e analizës dhe <strong>të</strong> reflektimit gjyqësor, përfshirë këtu edhe<br />

47. Jean Rivero, « Les Libertés Publiques », PUF, 1979, fq. 237.<br />

48. Sepse <strong>si</strong>ç shprehet Sokrati në apologjinë e tij në lidhje me ma ata që e akuzonin janë “shumë njerëz që mendojnë<br />

se dinë diçka dhe që nuk dinë asgjë ose shumë pak” në lidhje me <strong>një</strong> fushë <strong>të</strong> caktuar. Në “Apologie de Socrate”,<br />

Platon, Garnier-Flammarion, no 75, fq. 42.<br />

49. Sipas <strong>një</strong> kërkimi <strong>të</strong> shpej<strong>të</strong> në bibliotekën e Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> në Tiranë në dy revistat «Tribuna Juridike» dhe<br />

«Jeta Juridike» respektivisht për periudhat 2006-2009 dhe 2005-2008 ka gjithsej 6 komente për vendime te Gjyka<strong>të</strong>s<br />

<strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>, 4 komente për vendime <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese, dhe 1 për <strong>një</strong> vendim <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Rrethit Tiranë.<br />

Reagimi për kë<strong>të</strong> <strong>si</strong>tua<strong>të</strong> i <strong>një</strong> kolegu dhe <strong>një</strong>kohë<strong>si</strong>sht miku im që më ndihmoi për <strong>të</strong> bërë kë<strong>të</strong> kërkim ishte “E<br />

tmerrshme apo jo??!!” E nuk besoj se, fatkeqë<strong>si</strong>sht, ndokush mund <strong>të</strong> arrijë në ndo<strong>një</strong> <strong>si</strong>tua<strong>të</strong> tje<strong>të</strong>r.<br />

50. Ve<strong>të</strong>m brenda <strong>një</strong> jave autori i këtij shkrimi lexoi me keqardhje dy shkrime në dy <strong>të</strong> përditshme shqiptare<br />

<strong>të</strong> nxirrnin në pah në mënyrë trondi<strong>të</strong>se se <strong>një</strong>ri nuk njihte nocionin e veprimit horizontal <strong>të</strong> normave <strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

drejtave <strong>të</strong> njeriut në përgjithë<strong>si</strong> dhe <strong>të</strong> KEDNJ në veçanti, kurse tjetri se nuk kishte as<strong>një</strong> nocion <strong>të</strong> procedurës<br />

<strong>së</strong> pranueshmëri<strong>së</strong> <strong>të</strong> kërkesave përpara KEDNJ. Për arsye <strong>të</strong> vënies në dukej <strong>të</strong> fenomenit dhe jo <strong>të</strong> vënies në<br />

dukje <strong>të</strong> përgjegjë<strong>si</strong><strong>së</strong> profe<strong>si</strong>onale përka<strong>të</strong>se, më duket e papërshtatshme t’i citoj titujt, autorët apo botue<strong>si</strong>t.<br />

42


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

gjykimin vijues <strong>të</strong> gjyqtareve, e ndihmon dhe i ofron alternativa vendimmarrjes<br />

<strong>së</strong> gjyqtarit por nuk e kush<strong>të</strong>zon a<strong>të</strong>. Ai ësh<strong>të</strong> terreni profe<strong>si</strong>onal në <strong>të</strong> cilin<br />

<strong>një</strong> gjyqtar duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i <strong>ndër</strong>gjegjshëm dhe i lirë <strong>të</strong> vendo<strong>së</strong>. Në kë<strong>të</strong> drejtim<br />

doktrina ofron <strong>një</strong> gjykues <strong>të</strong> pakrahasueshëm <strong>të</strong> punës <strong>së</strong> gjyqësorit, sepse<br />

duke qenë e lirë dhe e larmishme, ofron zgjedhje dhe jo imponim, e forcon<br />

dhe nuk e cenon pavarë<strong>si</strong>në.<br />

Në qof<strong>të</strong> se gjyqtarët, <strong>si</strong>ç tho<strong>të</strong> Lord Bingham duhet <strong>të</strong> merren ve<strong>të</strong>m<br />

me shqyrtim gjyqësor sepse ve<strong>të</strong>m në a<strong>të</strong> fushë kanë ekspertizë dhe jo<br />

në fushë tje<strong>të</strong>r, për analogji, punën e gjyqësorit mund dhe duhet ta bëjnë<br />

ata që posedojnë kanë ekspertizën ligjore përka<strong>të</strong>se 51 . Dikush mund edhe<br />

<strong>të</strong> tho<strong>të</strong> që ky ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> pamflet në mbështetje <strong>të</strong> juristokraci<strong>së</strong> 52 ose <strong>të</strong><br />

qeveri<strong>së</strong> <strong>të</strong> gjyqtarëve 53 . Por në çdo demokraci që pretendon <strong>të</strong> mbështetet<br />

në shtetin ligjor, dhe këto dy nocione janë <strong>të</strong> pandarë nga <strong>një</strong>ri-tjetri,<br />

niveli i debatit profe<strong>si</strong>onal juridik kush<strong>të</strong>zon jo ve<strong>të</strong>m cilë<strong>si</strong>në e gjyqësorit<br />

por edhe ve<strong>të</strong> nivelin e shtetit ligjor dhe <strong>të</strong> demokraci<strong>së</strong> në vetvete.<br />

Në qof<strong>të</strong> se kjo do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> juristokraci a<strong>të</strong>herë ashtu qof<strong>të</strong>, unë pa as<strong>një</strong><br />

dyshim jam për <strong>të</strong>, <strong>si</strong> gur themelor i demokraci<strong>së</strong> dhe i shtetit ligjor. Në<br />

qof<strong>të</strong> se as<strong>një</strong> <strong>si</strong>stem gjyqësor nuk mund <strong>të</strong> je<strong>të</strong> më i mirë se gjyqtarët<br />

që e përbëjnë, nga ana tje<strong>të</strong>r edhe gjyqtarët reflektojnë nivelin e <strong>si</strong>stemit<br />

ligjor 54 , përfshirë këtu analizën ligjore, në <strong>të</strong> cilin ata punojnë dhe zhvillohen 55 .<br />

51. Në librin e lartpërmendur, “The Rule of Law”, Lord Bingham shprehet :<br />

“‘Rishikimi’ gjyqësor ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> përshkrim i shkëlqyer i këtij ushtrimi (ndr. ushtrimit <strong>të</strong> pushtetit) sepse<br />

ai thekson se gjyqtarët rishikojnë ligjshmërinë e veprimit administrative <strong>të</strong> marrë nga <strong>të</strong> tjerët. Ky<br />

ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> funk<strong>si</strong>on i përshtatshëm gjyqësor , përderisa ësh<strong>të</strong> pasuria e gjyqtarëve, fusha në <strong>të</strong> cilën<br />

ata janë profe<strong>si</strong>onalisht eksper<strong>të</strong>. Po rata nuk janë vendimmarrës <strong>të</strong> pavarur, dhe nuk kanë punë <strong>të</strong><br />

veprojnë <strong>si</strong> <strong>të</strong> tillë. Sipas <strong>të</strong> gjitha gjasave, ata nuk kanë as<strong>një</strong> ekspertizë në fushën në <strong>të</strong> cilën ësh<strong>të</strong><br />

marrë vendimi që po rishikojnë. Ata janë kontrollues <strong>të</strong> ligjshmëri<strong>së</strong>: as më shumë as më pak.” Fq.<br />

61. Kjo filozofi më kujton analizën e Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Strasburgut, <strong>ndër</strong> shumë <strong>të</strong> tjerë, në vendimet S dhe<br />

Marper ku<strong>ndër</strong> Mbre<strong>të</strong>ri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Bashkuar (kërkesat nr. 30562/04 and 30566/04,), vendim i Dhomës <strong>së</strong><br />

Madhe i 4 dhjetorit 2008, (në Recueil 2008), çështje në <strong>të</strong> cilën objekt gjykimi ishin krye<strong>si</strong>sht <strong>të</strong> dhënat<br />

e AND (<strong>si</strong>domos paragrafi 106), ose S.H. ku<strong>ndër</strong> Austri<strong>së</strong> (kërkesa nr. 57813/00), vendim i 3 nëntorit<br />

2011, ku Gjykata u mor me problemin e inseminimit artificial dhe in vitro (shih <strong>si</strong>domos fjalinë e dy<strong>të</strong><br />

<strong>të</strong> paragrafit 92).<br />

52. Shih mbi kë<strong>të</strong> nocion: Ran Hirschl, “Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the<br />

New Constitutionalism”, Harvard Univer<strong>si</strong>ty Press, 2004.<br />

53. Shih <strong>ndër</strong> shumë <strong>të</strong> tjerë për kë<strong>të</strong> nocion Alec Stone Sweet, “Governing with Judges” Oxford<br />

Univer<strong>si</strong>ty Press (2000).<br />

54. Shih Vanderbild AT “Judges and Jurors, their functions, qualifications and selection”, Boston<br />

Univer<strong>si</strong>ty Press, (1956), fq. 2-3.<br />

55. Lawrence M. Friedman shprehet: “<strong>një</strong> gjyqtar mund <strong>të</strong> je<strong>të</strong> autonom ve<strong>të</strong>m nëse <strong>si</strong>stemi ligjor ësh<strong>të</strong><br />

autonom” në “Judgeing the Judges: Some Remarks on the Way Judges Think and the Way Judges Act;<br />

in Norms and the Law,” Cambridge Univer<strong>si</strong>ty Press 2006), fq. 141<br />

43


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Kur shtroj pyetjen se kush i gjykon gjyqtarët nuk e kam fjalët ve<strong>të</strong>m<br />

se kush ka <strong>të</strong> drej<strong>të</strong> ta bëjë kë<strong>të</strong> konstitucionalisht, apo ligjërisht, ose edhe<br />

në kuadrin e liri<strong>së</strong> <strong>së</strong> shprehjes, por se këta, organe ose persona, duhet <strong>të</strong><br />

kenë ose <strong>të</strong> ngrenë af<strong>të</strong><strong>si</strong>në dhe cilë<strong>si</strong>në profe<strong>si</strong>onale për ta bërë <strong>një</strong> gjykim<br />

<strong>të</strong> tillë. Legjitimiteti në gjykim nuk mund <strong>të</strong> qëndrojë ve<strong>të</strong>m në atributin<br />

për ta bërë <strong>një</strong> gjë <strong>të</strong> tillë por edhe në af<strong>të</strong><strong>si</strong>në për ta përmbushur atributin<br />

në mënyrën e duhur. Nëse af<strong>të</strong><strong>si</strong>a ësh<strong>të</strong> kriter themelor, dhe kështu duhet <strong>të</strong><br />

je<strong>të</strong>, për gjyqtarët, nuk ka përse <strong>të</strong> je<strong>të</strong> ndryshe për ata që marrin për<strong>si</strong>për t’i<br />

gjykojnë gjyqtarët<br />

Më lejoni t’ju kujtoj <strong>një</strong> shprehje <strong>të</strong> ish kryetarit <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong><br />

Strasburgut, Jean-Paul Costa ku ai thoshte se:<br />

“Autoriteti ësh<strong>të</strong> i pandashëm nga arsyeja, nga besueshmëria, dhe në<br />

fund <strong>të</strong> fundit nga pushteti për <strong>të</strong> bindur, më shumë sesa nga e drejta për tu<br />

imponuar56 ”<br />

Por arsyet, besueshmëria, af<strong>të</strong><strong>si</strong>a e gjyqësorit për <strong>të</strong> bindur, analizohen,<br />

shpjegohen, kritikohen apo mbështeten nga profe<strong>si</strong>onis<strong>të</strong>t. Ashtu <strong>si</strong> autoriteti<br />

i gjyqësorit ësh<strong>të</strong> i lidhur me af<strong>të</strong><strong>si</strong>në profe<strong>si</strong>onale për <strong>të</strong> bindur dhe me<br />

arsyen, nuk ka përse dhe nuk do ishte e logjikshme në fakt, që këto kritere<br />

<strong>të</strong> mos ju kërkohen atyre që marrin për<strong>si</strong>për <strong>të</strong> gjykojnë gjyqësorin. Kultura<br />

juridike në përgjithë<strong>si</strong> dhe kultura <strong>gjyqësore</strong> në veçanti me dy kahet e<br />

veprimit nga publiku tek gjyqtari dhe nga gjyqtari tek publiku janë elemen<strong>të</strong><br />

themelorë në <strong>të</strong> gjithë proce<strong>si</strong>n e vlerë<strong>si</strong>mit <strong>të</strong> gjyqtarëve. Megjitha<strong>të</strong> në kë<strong>të</strong><br />

proces kon<strong>si</strong>deroj se profe<strong>si</strong>onis<strong>të</strong>t, juris<strong>të</strong>t kanë <strong>një</strong> rol kyç, pa<strong>si</strong> janë ata që<br />

komentojnë dhe përçojnë mesazhin tek publiku, duke gjykuar, por edhe duke<br />

lejuar që <strong>të</strong> tjerët <strong>të</strong> arrijnë <strong>të</strong> gjykojnë gjyqtarët. Ësh<strong>të</strong> ky kriter në vlerë<strong>si</strong>min<br />

tim që në vijim e bën më <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>, më <strong>të</strong> arsyeshëm dhe më suksesshëm edhe<br />

çdo lloj kontrolli formal që mund t’i bëhet gjyqësorit57 .<br />

Dialogu mes profe<strong>si</strong>onis<strong>të</strong>ve, <strong>të</strong> cilët duhet <strong>të</strong> gjejnë por duhet edhe<br />

tu krijohen mundë<strong>si</strong><strong>të</strong> dhe instrumentet e duhura për ta zhvilluar kë<strong>të</strong><br />

dialog, për <strong>të</strong> gjykuar në mënyrë <strong>të</strong> paanshme dhe profe<strong>si</strong>onale vendimet<br />

<strong>gjyqësore</strong> jo duke u nisur domosdoshmërisht nga rezultati, por nga kriteret<br />

shkencore juridike që përdoren në arritjen e tij, ësh<strong>të</strong> kriteri më i mirë, që<br />

56. Fjala e Jean-Paul Costa, Kryetar i Gjyka<strong>të</strong>s Europiane <strong>të</strong> <strong>të</strong> Drejtave <strong>të</strong> Njeriut, Beograd, 20 shtator<br />

2007.<br />

57. Shih për<strong>së</strong>ri Lawrence M. Friedman në botimin e cituar supra (posh<strong>të</strong>shënimi 57) kur shprehet:<br />

“në fakt pavarë<strong>si</strong>a ësh<strong>të</strong> shumë më tepër se çështje strukture. Kultura, ndoshta, luan <strong>një</strong> rol edhe më<br />

<strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shëm”. Fq. 147.<br />

44


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

ka në Evropë dhe duhet <strong>të</strong> ke<strong>të</strong> edhe më shumë në Shqipëri, <strong>një</strong> kontribut <strong>të</strong><br />

pazëvendësueshëm edhe në lidhje me kontrollin formal ndaj gjyqësorit. Këtij<br />

dialogu duhet t’i shërbejë shkenca juridike dhe doktrina e konsoliduar, duke<br />

filluar që nga ar<strong>si</strong>mimi juridik që ësh<strong>të</strong> mi<strong>si</strong>on i Univer<strong>si</strong>tetit Luara<strong>si</strong>, ashtu<br />

edhe aktivitetet e Unionit <strong>të</strong> gjyqtarëve dhe puna e çdo juristi në Shqipëri.<br />

Përgjigjja që unë do guxoja ti jepja sot pyetjes “Kush i gjykon gjyqtarët”<br />

ësh<strong>të</strong> : ata që, për shkak se kanë dhe shprehin af<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>të</strong>, mund ta bëjnë kë<strong>të</strong><br />

duke u bazuar në kritere shkencore dhe profe<strong>si</strong>onale juridike. Por në munge<strong>së</strong><br />

<strong>të</strong> <strong>një</strong> doktrine dhe mendimi juridik periodik, <strong>të</strong> paanshëm dhe <strong>të</strong> shkëputur<br />

nga çdo debat me natyrë tje<strong>të</strong>r, çdo pretendim për <strong>një</strong> gjykim profe<strong>si</strong>onal mbi<br />

punën e gjyqësorit do më dukej i pambështetur, madje i pamundur.<br />

Ky do ishte gjykimi, dhe në <strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n kohë edhe mbrojtja më e mirë që<br />

mund t’i bëhej pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe profe<strong>si</strong>onalizmit <strong>të</strong> pushtetit gjyqësor.<br />

Ju falënderoj për vëmendjen.<br />

45


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

TRANSPARENCA E GJYKATAVE DHE VLERËSIMI I<br />

GJYQTARËVE SI INSTRUMENTE PËR<br />

GARANTIMIN E BESUESHMËRISË DHE PAVARËSISË<br />

SË GJYQËSORIT<br />

Gent Ibrahimi<br />

Instituti për Studime Publike & Ligjore<br />

Diskutimi i çështjeve <strong>të</strong> gjyqësorit ësh<strong>të</strong> di<strong>si</strong> i mërzitshëm dhe teknik<br />

dhe, për pasojë, nuk arrin <strong>të</strong> <strong>të</strong>rheqë vëmendjen e publikut. Prirja dhe, në fakt,<br />

nevoja për <strong>të</strong> rënë në teknikalitete, sa herë që diskutohen temat themelore <strong>të</strong><br />

gjyqësorit, ësh<strong>të</strong> e domosdoshme nëse shpreson <strong>të</strong> arrish objektivat e reformës.<br />

Ve<strong>të</strong>m se kjo prirje, me kalimin e kohës, i largon qytetarët, duke e fokusuar<br />

gjetkë vëmendjen civile. Në <strong>të</strong> vërte<strong>të</strong>, njerëzit e zakonshëm kujtohen për<br />

gjyqësorin ve<strong>të</strong>m kur fati i përplas në dyert e gjykatave. Mjerisht edhe qasja<br />

e elitave politike nuk ndryshon thelbë<strong>si</strong>sht nga ajo e masave sepse edhe ato<br />

priren <strong>të</strong> kujtohen për gjyqësorin ve<strong>të</strong>m kur vendimet e këtij <strong>të</strong> fundit kanë<br />

pasoja politike, tipikisht vendimet mbi konfliktet zgjedhore, por jo ve<strong>të</strong>m ato.<br />

Në varë<strong>si</strong> <strong>të</strong> përvojave individuale dhe rezultateve <strong>të</strong> proceseve<br />

<strong>gjyqësore</strong>, shpesh, qytetarët mbeten <strong>të</strong> pakënaqur, <strong>të</strong> çoroditur dhe priren <strong>të</strong><br />

anatemojnë gjyqësorin, tipikisht me aleancën e mediave. Disa nuk mjaftohen<br />

me kaq por kërkojnë “shpëtim” tek përfaqësue<strong>si</strong>t e tyre politikë ve<strong>të</strong>m për<br />

<strong>të</strong> zbuluar se edhe ata janë pothuajse po aq <strong>të</strong> pafuqishëm për <strong>të</strong> ndryshuar<br />

diçka në mënyrën e punës <strong>së</strong> gjyqësorit, <strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n në afatin e shkur<strong>të</strong>r.<br />

Mendjet e tyre <strong>të</strong> thjeshta e kanë <strong>të</strong> vështirë <strong>të</strong> rrokin <strong>të</strong> gjitha nuancat<br />

e këtij <strong>si</strong>stemi politik, që ësh<strong>të</strong> demokracia liberale dhe <strong>të</strong> këtij <strong>si</strong>stemi<br />

qeverisjeje me pushtete <strong>të</strong> ndara e <strong>të</strong> balancuara mes vedi, ku në pamje <strong>të</strong><br />

parë, e për<strong>së</strong>ris - në pamje <strong>të</strong> parë, gjyqësori duket <strong>si</strong> pushtet i pa shoqëruar<br />

me <strong>një</strong> <strong>si</strong>stem adekuat legjitimiteti e përgjegjë<strong>si</strong>e.<br />

Qytetarët e kanë <strong>të</strong> vështirë <strong>të</strong> kuptojnë se <strong>si</strong> <strong>një</strong> kla<strong>së</strong> profe<strong>si</strong>onis<strong>të</strong>sh<br />

(gjyqtarët) e përbërë nga <strong>një</strong> grup individësh pa profil publik (dhe kjo në <strong>një</strong><br />

epokë kur <strong>të</strong> jesh publik ësh<strong>të</strong> shpesh kusht për <strong>të</strong> ushtruar autoritet), shpesh,<br />

47


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

pa karizmë dhe pa ndo<strong>një</strong> legjitimitet <strong>të</strong> dukshëm, <strong>të</strong> ushtrojë <strong>një</strong> pushtet <strong>të</strong><br />

tillë që ësh<strong>të</strong> në gjendje <strong>të</strong> përcaktojë rrjedhën e je<strong>të</strong>s <strong>së</strong> individëve dhe <strong>të</strong><br />

shoqërive.<br />

Më lejoni <strong>të</strong> ndalem për <strong>një</strong> çast tek legjitimiteti. Besoj, jeni dakord<br />

me mua se çdo formë autoriteti, antropologjikisht, mbahet në këmbë nga<br />

<strong>një</strong> strukturë apo proces legjitimimi. Edhe cubi i periferi<strong>së</strong>, <strong>një</strong> personazh i<br />

njohur i kulturave sub-urbane, ësh<strong>të</strong> qar<strong>të</strong><strong>si</strong>sht legjitim në statu<strong>si</strong>n e tij. Në<br />

themel <strong>të</strong> atij statu<strong>si</strong> dhe formave elementare <strong>të</strong> autoritetit që burojnë prej tij,<br />

qëndrojnë bëmat, trimëri<strong>të</strong> apo sukse<strong>si</strong> në ekonominë informale/kriminale.<br />

Po kështu, në shoqëri<strong>të</strong> me organizim patriarkal-fisnor, autoriteti i paterfamilias<br />

apo gerontokracia (pushteti i më <strong>të</strong> vje<strong>të</strong>rve) që ka karakterizuar<br />

edhe <strong>si</strong>stemin tonë <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s kanunore, mbështetet qar<strong>të</strong> mbi <strong>një</strong> strukturë<br />

legjitimimi mbi baza gjeneracionale dhe gjinore. Pra, gjithmonë ka <strong>një</strong> formë<br />

legjitimimi që ësh<strong>të</strong> e dukshme dhe e shpjegueshme nga <strong>të</strong> gjithë. Në qof<strong>të</strong><br />

se do <strong>të</strong> më kërkonin <strong>të</strong> shkruaja <strong>një</strong> manual për format e legjitimimit, do <strong>të</strong><br />

numëroja <strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n tre, duke filluar nga ai më i patundshmi tek ai më i brishti.<br />

Kështu, <strong>së</strong> pari, do <strong>të</strong> numëroja legjitimitetin transedental (ose hyjnor,<br />

po <strong>të</strong> doni) i cili i ësh<strong>të</strong> dhënë <strong>një</strong> herë e përgjithmonë <strong>një</strong> autoriteti tradicional<br />

që ka ekzistuar gjithmonë, që ësh<strong>të</strong> përtej mundë<strong>si</strong>ve tona <strong>të</strong> njohjes e<br />

gjykimit dhe për pasojë ësh<strong>të</strong> i padiskutueshëm dhe absolut. A nuk ka qenë<br />

vallë kjo loja e <strong>ndër</strong>tuar dhe e luajtur me kujdes ritual nga <strong>të</strong> gjitha <strong>si</strong>stemet<br />

shte<strong>të</strong>rore <strong>të</strong> <strong>së</strong> shkuarës, deri në lindjen e qeverisjes përfaqësuese?<br />

Së dyti, do <strong>të</strong> përmendja <strong>një</strong> formë legjitimiteti që ësh<strong>të</strong> di<strong>si</strong> statike (e<br />

palëvizshme), e cila shfaqet në ato raste kur dhënia e be<strong>si</strong>mit ësh<strong>të</strong> afatgja<strong>të</strong> ose<br />

pa afat <strong>të</strong> paracaktuar kohor (<strong>si</strong> ishte p.sh. legjitimimi kushtetues i monarkive<br />

kushtetuese), por, në analizë <strong>të</strong> fundit, ësh<strong>të</strong> gjithëse<strong>si</strong> i revokueshëm dhe<br />

jo absolut, ndonëse mundë<strong>si</strong>a për ta revokuar ndo<strong>një</strong>herë ësh<strong>të</strong> më shumë<br />

teorike.<br />

Dhe <strong>së</strong> fundi, ësh<strong>të</strong> legjitimimi dinamik, ku periudhat e be<strong>si</strong>mit jo ve<strong>të</strong>m<br />

që janë <strong>të</strong> shkurtra dhe <strong>të</strong> rinovueshme, por nuk janë absolute në praktikë.<br />

Natyrisht që, natyra dhe forma e legjitimimit përcaktohen nga lloji dhe<br />

forma e pushtetit në themel <strong>të</strong> <strong>të</strong> cilit ato qëndrojnë. Kështu <strong>një</strong> pushtet që<br />

mëton <strong>të</strong> je<strong>të</strong> absolut ose <strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n afatgja<strong>të</strong>, do <strong>të</strong> kërkojë se s’bën <strong>një</strong> formë<br />

48


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

<strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n statike <strong>të</strong> legjitimitetit. Kjo vlen për ato forma <strong>të</strong> autoritetit që Max<br />

Weber-i i quante tradicional dhe karizmatik. Nga ana tje<strong>të</strong>r, <strong>një</strong> pushtet që<br />

ësh<strong>të</strong> përfaqësues dhe shërbyes (Max Weber-i do ta quante autoritet legalracional)<br />

nënkupton legjitimim dinamik në kuptimin e dhënë më lart.<br />

Dy format e para <strong>të</strong> legjitimimit kanë mbështetur pak a shumë, strukturat<br />

e pushteteve tradicionale <strong>të</strong> <strong>së</strong> shkuarës. Ne, njerëzit modernë që jetojmë<br />

në epokën e racionalizmit dhe që jetojmë në <strong>një</strong> <strong>si</strong>stem politik që quhet<br />

demokraci liberale, zakonisht, kërkojmë më shumë se kaq dhe <strong>si</strong> rezultat,<br />

kemi <strong>ndër</strong>tuar <strong>si</strong>steme <strong>të</strong> çmendura zgjedhore dhe <strong>një</strong> mal me mekanizma<br />

<strong>të</strong> tjerë filtrues (para investiturës <strong>së</strong> pushtetit) dhe garantues (gja<strong>të</strong> dhe pas<br />

investiturës <strong>së</strong> pushtetit), <strong>të</strong> cilët rreken <strong>të</strong> legjitimojnë pushtetin politik. Kjo<br />

ësh<strong>të</strong> ajo forma dinamike e legjitimimit që presupozon sprovën periodike<br />

dhe me <strong>të</strong> cilën homo sapien<strong>si</strong> modern ësh<strong>të</strong> më i familjarizuar dhe më i<br />

prirur ta pranojë.<br />

Po legjitimiteti i gjyqësorit nga vjen? A ësh<strong>të</strong> ai dinamik, statik apo<br />

transedental/tradicional?<br />

Dhe ç’ka ësh<strong>të</strong> më e rëndë<strong>si</strong>shmja: A ësh<strong>të</strong> ai i përshtatshëm për natyrën<br />

e autoritetit/pushtetit që ushtrohet nga institucionet <strong>gjyqësore</strong>?<br />

Në pamje <strong>të</strong> parë, duket se legjitimiteti i gjyqësorit i ngjan më shumë<br />

atyre formave statike e transedentale që kanë karakterizuar <strong>si</strong>stemet e<br />

qeverisjes në <strong>të</strong> shkuarën, se sa formës dinamike që karakterizon kohën tonë.<br />

Duket <strong>si</strong> <strong>një</strong> dinosaur që mrekullisht i ka kapërcyer kufij<strong>të</strong> e bo<strong>të</strong>s <strong>së</strong> tij për<br />

t’u shfaqur në kë<strong>të</strong> tonën.<br />

Të kuptohemi drejt! Unë nuk jam nga ata që mendojnë se gjyqësorit<br />

i mungon legjitimiteti. Legjitimiteti për <strong>të</strong> vendosur për pronën time,<br />

legjitimiteti për <strong>të</strong> përcaktuar mandatet zgjedhore (në rast konflikti) apo<br />

legjitimiteti për <strong>të</strong> hedhur në kosh <strong>të</strong> plehrave <strong>një</strong> ligj <strong>të</strong> Parlamentit (Gjykata<br />

Kushtetuese). Jo, absolutisht nuk e mendoj kë<strong>të</strong>.<br />

Legjitimiteti i gjyqësorit ësh<strong>të</strong> konstitucional. Dhe në kë<strong>të</strong><br />

kuptim, ndonëse di<strong>si</strong> statik (për aq sa ësh<strong>të</strong> statike ve<strong>të</strong> Kushtetuta dhe<br />

konstitucionalizmi që ajo prodhon), ësh<strong>të</strong> më i lar<strong>të</strong> se legjitimiteti i pushtetit<br />

politik. Pavarë<strong>si</strong>sht nga ky konstatim akademik, në sy<strong>të</strong> e publikut (shpesh<br />

edhe <strong>të</strong> eli<strong>të</strong>s politike) natyra statike dhe afatgja<strong>të</strong> e legjitimimit <strong>të</strong> gjyqësorit,<br />

duke qenë e domosdoshme dhe volitshme, ësh<strong>të</strong>, në <strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n kohë, edhe<br />

49


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

arsyeja sepse tipikisht gjyqësori bëhet viktimë e keqkuptimeve dhe politikave<br />

populiste.<br />

E çfarë duhet <strong>të</strong> bejmë a<strong>të</strong>herë? T’i zgjedhim edhe gjyqtarët çdo ka<strong>të</strong>r<br />

vjet? Pra, <strong>të</strong> aplikojmë a<strong>të</strong> formë <strong>të</strong> legjitimimit aktiv/dinamik me anë <strong>të</strong> <strong>së</strong><br />

cilit autorizojmë ushtrimin e pushtetit politik? Pse jo? - mund <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> dikush.<br />

Larg qof<strong>të</strong>! - them unë. E di se ka vende në bo<strong>të</strong> ku kjo ësh<strong>të</strong> e vërte<strong>të</strong>, por,<br />

mua thjesht nuk më del llogaria se <strong>si</strong> do <strong>të</strong> arrinim pastaj <strong>të</strong> mbanin në këmbë<br />

<strong>një</strong> <strong>si</strong>stem qeverisjeje me pushtete <strong>të</strong> balancuara e <strong>të</strong> kufizuara në rast se edhe<br />

zgjedhjet për gjyqësorin do t’i fitonte PD-ja ose PS-ja. E pra, çfarë mbetet<br />

për <strong>të</strong> bërë?<br />

Defekti natyror dhe i pashmangshëm në legjitimitetin e gjyqësorit duhet<br />

dhe, në fakt, zbutet me <strong>një</strong> mori mjetesh, <strong>të</strong> cilat do t’i përmend shkurtimisht<br />

më posh<strong>të</strong>.<br />

Por, para se ta bëj kë<strong>të</strong>, do <strong>të</strong> bëja <strong>një</strong> pohim <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shëm. Shkurt,<br />

do <strong>të</strong> thosha se ky problem (perceptimi se autoritetit gjyqësor i mungon <strong>një</strong><br />

<strong>si</strong>stem adekuat legjitimimi) nuk do <strong>të</strong> ekzistonte <strong>si</strong>kur gjyqësori <strong>të</strong> gëzonte<br />

be<strong>si</strong>min e publikut dhe kaq. Pra, me fjalë <strong>të</strong> tjera, do <strong>të</strong> mjaftonte <strong>të</strong> fitohej<br />

zemra e publikut dhe, në kë<strong>të</strong> mënyrë, do t’i dilnim para çdo politike apo<br />

vendimi populist për gjyqësorin dhe po në kë<strong>të</strong> mënyrë do <strong>të</strong> <strong>si</strong>guronim<br />

mirëfunk<strong>si</strong>onimin afatgja<strong>të</strong> <strong>të</strong> <strong>si</strong>stemit tonë shoqëror dhe ekonomik, <strong>të</strong> cilët e<br />

kanë në ADN-në e tyre <strong>një</strong> gjyqësor <strong>si</strong> ky.<br />

Natyrisht që kjo ësh<strong>të</strong> më e thjesh<strong>të</strong> <strong>të</strong> thuhet se <strong>të</strong> bëhet. Të gjithë jemi<br />

dëshmitarë <strong>të</strong> erozionit <strong>të</strong> frikshëm <strong>të</strong> be<strong>si</strong>mit te pushteti gjyqësor. Kjo ësh<strong>të</strong><br />

fara e <strong>të</strong> gjitha rreziqeve që i kanosen pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> pushtetit gjyqësor e cila,<br />

nga ana e saj, ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> e mirë e pakontestueshme.<br />

Nga ana tje<strong>të</strong>r, mungesa e be<strong>si</strong>mit tek gjyqësori, vë në pikëpyetje<br />

llogjikën kushtetuese <strong>të</strong> <strong>ndër</strong>timit <strong>të</strong> këtij <strong>si</strong>stemi. Po, po! Sepse <strong>së</strong> bashku më<br />

pavarë<strong>si</strong>në, besueshmëria e gjyqësorit ësh<strong>të</strong> çështje me natyrë konstitucionale<br />

dhe politike për gjyqësorin. Çështjet e tjera <strong>të</strong> gjyqësorit janë <strong>të</strong> gjitha teknike<br />

dhe mund <strong>të</strong> adresohen efektshëm në <strong>një</strong> kontekst <strong>të</strong> përgjithshëm be<strong>si</strong>mi dhe<br />

<strong>ndër</strong>gjegjë<strong>si</strong>mi për natyrën dhe rolin e natyrshëm <strong>të</strong> këtij pushteti.<br />

Mungesa e be<strong>si</strong>mit tek Gjyqësori përcaktohet nga shumë arsye<br />

objektive, shpesh edhe historike dhe më duhet <strong>të</strong> them se nuk ndodh kështu<br />

50


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

ve<strong>të</strong>m në Shqipëri. Ka shumë studime sociologjike e antropologjike që<br />

rreken ta shpjegojnë. Unë nuk do ndalem tek to për hir <strong>të</strong> kohës dhe nevojës<br />

për t’i qëndruar li<strong>një</strong>s <strong>së</strong> prezantimit tim. Do <strong>të</strong> veçoja, <strong>si</strong>doqof<strong>të</strong>, ve<strong>të</strong>m<br />

<strong>një</strong>rën syresh që mendoj se ësh<strong>të</strong> di<strong>si</strong> e veçan<strong>të</strong>. E kam fjalën për faktin se<br />

në historinë tonë moderne, nën totalitarizëm, as<strong>një</strong> institucion publik (e aq<br />

më pak gjyqësori) nuk kishte imazh publik (përveç parti<strong>së</strong> komuniste) sepse<br />

institucionet nuk ishin produkt i proce<strong>si</strong>t demokratik.<br />

Por, a ësh<strong>të</strong> vërte<strong>të</strong> problem kaq i madh mungesa e be<strong>si</strong>mit <strong>të</strong> publikut<br />

te gjyqësori? Dhe në qof<strong>të</strong> se po, problem i kujt ësh<strong>të</strong>?<br />

Jemi <strong>të</strong> gjithë dakord besoj se ajo që rrezikohet <strong>si</strong> rezultat i munge<strong>së</strong>s<br />

<strong>së</strong> be<strong>si</strong>mit tek gjyqësori ësh<strong>të</strong> pavarë<strong>si</strong>a reale e këtij <strong>të</strong> fundit, kuintesenca e<br />

<strong>si</strong>stemit gjyqësor dhe <strong>një</strong> <strong>ndër</strong> shtyllat e <strong>si</strong>stemit tonë <strong>të</strong> qeverisjes. Një cinik<br />

mund <strong>të</strong> thoshte se pavarë<strong>si</strong>a e gjyqësorit në Shqipëri (sepse besueshmëria<br />

nuk ësh<strong>të</strong> qëllim më vete natyrisht, ajo i shërben garantimit <strong>të</strong> pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong>),<br />

më shumë sesa nga be<strong>si</strong>mi i publikut, garantohet nga Brukseli. Kjo ësh<strong>të</strong><br />

pje<strong>së</strong>risht e vërte<strong>të</strong>, por shumë mjerane, sepse çdo <strong>si</strong>stem politik funk<strong>si</strong>onal,<br />

që <strong>të</strong> quhet i tillë, duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i ve<strong>të</strong>mjaftueshëm <strong>së</strong> brendshmi.<br />

Më lejoni t’i kthehem dhe <strong>një</strong> herë pyetjes se problem i kujt ësh<strong>të</strong><br />

mungesa e be<strong>si</strong>mit? Unë mendoj se gjyqtarët janë <strong>të</strong> parët në radhën e<br />

atyre që vuajnë pasojat e munge<strong>së</strong>s <strong>së</strong> be<strong>si</strong>mit në <strong>si</strong>stemin ku ata aderojnë.<br />

Politikat populiste në adre<strong>së</strong> <strong>të</strong> gjyqësorit janë manifestimi më i qar<strong>të</strong> i kësaj.<br />

Dhe n.q.s. mendoni se duhet <strong>të</strong> jap më shumë detaje në lidhje me kë<strong>të</strong>, po<br />

ju them <strong>një</strong> gjë që e dini, por që, ësh<strong>të</strong> relevante në kë<strong>të</strong> kontekst, se ju,<br />

gjyqtarët e Shqipëri<strong>së</strong>, jeni gjyqtarët më <strong>të</strong> keqpaguar në kontinent (dhe<br />

nuk po futem fare tek elemen<strong>të</strong>t e tjerë <strong>të</strong> statu<strong>si</strong>t që janë, gjithashtu, për<br />

<strong>të</strong> qarë hallin). A nuk ësh<strong>të</strong> kjo gjendje rezultat i frymës populiste, në mos<br />

<strong>të</strong> ushqyer nga politikanët (<strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n <strong>të</strong> pranuar në heshtje prej tyre) dhe i<br />

mendimit që ekziston në publik se gjyqtarët ia dalin ve<strong>të</strong> dhe nuk ësh<strong>të</strong> e<br />

nevojshme që shoqëria <strong>të</strong> bëjë <strong>një</strong> sakrificë duke kontribuar <strong>një</strong> pje<strong>së</strong> më <strong>të</strong><br />

madhe <strong>të</strong> burimeve <strong>të</strong> saj për <strong>të</strong> paguar gjyqtarët? Të gjithë në kë<strong>të</strong> sallë e<br />

kuptojnë semplizmin kriminal <strong>të</strong> kësaj teze dhe dri<strong>të</strong>shkur<strong>të</strong><strong>si</strong>në e saj. Në<br />

fakt, shoqëria fiton 1 milion herë më shumë nëse i mirëpaguan gjyqtarët e saj.<br />

Por, ajo që mund <strong>të</strong> je<strong>të</strong> evidente për ne, nuk ësh<strong>të</strong> domosdoshmërisht e tillë<br />

për publikun e gjerë dhe kla<strong>së</strong>n politike.<br />

51


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Së dyti për nga radha, në prezantimin tim, dhe <strong>së</strong> pari, për nga rëndë<strong>si</strong>a,<br />

mungesa e be<strong>si</strong>mit tek gjyqësori afekton çdo anëtar individual <strong>të</strong> shoqëri<strong>së</strong> në<br />

formën e munge<strong>së</strong>s <strong>së</strong> <strong>si</strong>guri<strong>së</strong> juridike, e cila i shpie drejt ve<strong>të</strong>gjyqë<strong>si</strong><strong>së</strong> me <strong>të</strong><br />

gjitha pasojat rrënuese <strong>të</strong> këtij fenomeni. Së treti, do <strong>të</strong> rreshtoja ekonominë<br />

kombëtare që vuan munge<strong>së</strong>n e <strong>një</strong> arbitri <strong>të</strong> besueshëm. Kjo mund <strong>të</strong> ishte<br />

fare mirë tema e <strong>një</strong> prezantimi tje<strong>të</strong>r, por, për ta ilustruar mendimin tim do<br />

<strong>të</strong> kujtoj se, në prognozat ekonomike për <strong>të</strong> ardhmen e ekonomi<strong>së</strong> kineze, <strong>të</strong><br />

cilat janë në përgjithë<strong>si</strong> optimiste, mungesa e <strong>një</strong> gjyqësori <strong>të</strong> besueshëm dhe<br />

profe<strong>si</strong>onal ësh<strong>të</strong> <strong>ndër</strong> <strong>të</strong> paktat pika <strong>të</strong> errëta që llogaritet se ka potencialin<br />

ta dëmtojë rritjen ekonomike <strong>të</strong> atij vendi.<br />

Së fundi, do <strong>të</strong> thosha se mungesa e be<strong>si</strong>mit tek gjyqësori ësh<strong>të</strong> edhe<br />

problem i shtetit në marrëdhëniet <strong>ndër</strong>kombëtare. Kushtetuta e rrëzuar e BE<strong>së</strong><br />

kërkonte njohjen reciproke <strong>të</strong> vendimeve <strong>gjyqësore</strong>. Esh<strong>të</strong> e vërte<strong>të</strong> se<br />

eventualisht kjo klauzolë nuk u rimor nga Traktati i Lisbonës (që ësh<strong>të</strong> akti<br />

pasardhës i projektit <strong>të</strong> Kushtetu<strong>të</strong>s), por, <strong>si</strong>doqof<strong>të</strong>, kjo çështje nuk ka vdekur<br />

sepse po bëhen traktate dypalëshe mes shteteve anëtare me <strong>të</strong> <strong>një</strong>jtin efekt.<br />

Natyrisht që, Shqiperia nuk ka as<strong>një</strong> shans <strong>të</strong> fitojë kredibilitet në arenën<br />

<strong>ndër</strong>kombëtare pa rregulluar gjyqësorin.<br />

Po <strong>si</strong> fitohet beteja për be<strong>si</strong>min e publikut? Duke e përcaktuar<br />

besueshmërinë <strong>si</strong> shkallën e pranimit dhe miratimit <strong>të</strong> gjyqësorit nga publiku,<br />

do <strong>të</strong> veçoja ka<strong>të</strong>r instrumente kryesore: transparencën e veprimtari<strong>së</strong><br />

<strong>gjyqësore</strong>, etikën <strong>gjyqësore</strong>, akse<strong>si</strong>n në drej<strong>të</strong><strong>si</strong> dhe profe<strong>si</strong>onalizmin e kla<strong>së</strong>s<br />

<strong>së</strong> gjyqtarëve.<br />

Transparenca ësh<strong>të</strong>, në thelb, informim. Publiciteti i veprimtari<strong>së</strong><br />

<strong>gjyqësore</strong>, hapja e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ndaj shoqëri<strong>së</strong> përmes komunikimit me<br />

publikun ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> mjet i <strong>një</strong> rëndë<strong>si</strong>e esenciale për krijimin e besueshmëri<strong>së</strong><br />

tek gjyqësori. Në kë<strong>të</strong> kuadër, <strong>një</strong> lloj aktivizmi në marrdhëniet me<br />

publikun ësh<strong>të</strong> i domosdoshëm për gjykatat sepse, për nga ve<strong>të</strong> natyra e<br />

tyre, mediat janë <strong>të</strong> prirura <strong>të</strong> raportojnë ve<strong>të</strong>m episodet negative dhe me<br />

kalimin e viteve projektohet <strong>një</strong> imazh negativ për drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në. Kjo shpie në<br />

munge<strong>së</strong> besueshmërie me <strong>të</strong> gjitha pasojat negative afatgjata për shoqërinë<br />

(destabilizim shoqëror, frenim i rritjes ekonomike, etj.).<br />

Një tje<strong>të</strong>r faktor i rëndë<strong>si</strong>shëm, në kë<strong>të</strong> drejtim, ësh<strong>të</strong> e deontologjia<br />

apo etika. Deontologjia përbëhet nga regjimi i papajtueshmërive (<strong>si</strong>stem<br />

dedikimi absolut tek puna <strong>si</strong> gjyqtarë, perveç më<strong>si</strong>mdhënies, në disa raste,<br />

52


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

me autorizim <strong>të</strong> KLD) dhe kodet e etikës. Etika ësh<strong>të</strong>, në <strong>një</strong> farë mënyre, <strong>një</strong><br />

qasje di<strong>si</strong> edukuese që plo<strong>të</strong>son qasjen di<strong>si</strong>plinore <strong>të</strong> ligjeve di<strong>si</strong>plinore. Por,<br />

<strong>si</strong>doqof<strong>të</strong>, ësh<strong>të</strong> e domosdoshme sepse ligji nuk ia del <strong>të</strong> rregullojë shumë<br />

çështje <strong>të</strong> imëta, <strong>të</strong> cilat gjithëse<strong>si</strong> janë <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme për <strong>të</strong> garantuar<br />

be<strong>si</strong>min tek gjyqësori.<br />

Një tje<strong>të</strong>r faktor, po kaq i rëndë<strong>si</strong>shëm, ësh<strong>të</strong> garantimi i akse<strong>si</strong>t <strong>të</strong><br />

papenguar në drej<strong>të</strong><strong>si</strong>. Kjo përbëhet nga parimi që gjykata s’mund <strong>të</strong> heqë<br />

dorë nga gjykimi (e thënë ndryshe, kjo ësh<strong>të</strong> mundë<strong>si</strong>a e qytetarit për <strong>të</strong><br />

gjetur mbrojtje në gjyka<strong>të</strong> për çdo çështje). Mungesa e vazhdueshme e kësaj<br />

mundë<strong>si</strong>e mund <strong>të</strong> ke<strong>të</strong> pasoja për shtetin e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, shërbimi avokator<br />

falas dhe kostoja e proce<strong>si</strong>t gjyqësor. Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a nuk duhet <strong>të</strong> kushtojë. Kush<br />

do <strong>të</strong> marrë <strong>një</strong> avokat <strong>të</strong> shtrenj<strong>të</strong> ësh<strong>të</strong> i lirë ta bëjë kë<strong>të</strong>, por, shteti ve<strong>të</strong><br />

nuk mund <strong>të</strong> kërkojë tak<strong>së</strong> <strong>të</strong> posaçme për proce<strong>si</strong>n gjyqësor sepse gjyqësori<br />

mbahet me taksa.<br />

Dhe <strong>së</strong> fundi, profe<strong>si</strong>onalizmi i kla<strong>së</strong>s <strong>së</strong> gjyqtarëve ku vlerë<strong>si</strong>mi<br />

adekuat i af<strong>të</strong><strong>si</strong>ve <strong>të</strong> tyre ësh<strong>të</strong> pa dyshim <strong>një</strong> gur themeli.<br />

Në fund <strong>të</strong> kësaj për<strong>si</strong>atjeje mes kolegësh, i <strong>ndër</strong>gjegjshëm se nuk kam<br />

mundur <strong>të</strong> thellohem në as<strong>një</strong> nga çështjet që unë ve<strong>të</strong> ngrita, shpresoj që, <strong>të</strong><br />

pak<strong>të</strong>n, <strong>të</strong> kem provokuar mendimet dhe diskutimet tuaja.<br />

53


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

“VENDI DHE ROLI I KËSHILLIT TË LARTË TË<br />

DREJTËSISË QË NGA KUSHTETUTA E VITIT 1998, SA<br />

I TAKON PËRGJEGJËSISË PËR TË NDËRTUAR NJË<br />

GJYQËSOR TË PËRGJEGJSHËM E TË PAVARUR”<br />

Dr. Ilir Panda<br />

Ish-Minis<strong>të</strong>r i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe ish-zëvëndëskryetar i KLD-<strong>së</strong><br />

Të Nderuar Pje<strong>së</strong>marrës,<br />

Të Nderuar Gjyqtarë,<br />

Duke ju falenderuar për fte<strong>së</strong>n, shpreh edhe <strong>një</strong> herë përgëzimet e mia<br />

për organizatorët dhe veçanërisht për gjyqtarët që, me vullnet <strong>të</strong> mirë dhe<br />

përkushtim, mbërri<strong>të</strong>n tek <strong>një</strong> aktivitet i tillë, i këtyre përmasave. Dikush,<br />

ndoshta, mund <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> se nuk ësh<strong>të</strong> ndo<strong>një</strong> gjë e madhe apo e vështirë,<br />

mirëpo unë mendoj se e veçanta e këtij organizimi (e kam fjalën për Unionin<br />

e Gjyqtarëve) ësh<strong>të</strong>, jo ve<strong>të</strong>m se ai vepron jash<strong>të</strong> çdo strukture shte<strong>të</strong>rore, në<br />

kuptimin institucional, por, edhe jash<strong>të</strong> çdo skeme <strong>të</strong> kornizuar në <strong>një</strong> kuadër<br />

konkretisht <strong>të</strong> përcaktuar ligjor apo “qua<strong>si</strong>-ligjor”, duke u paraqitur <strong>si</strong> <strong>një</strong><br />

bashkim vullnetar profe<strong>si</strong>onis<strong>të</strong>sh <strong>të</strong> ligjit dhe drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

E bëra kë<strong>të</strong> hyrje, jo pa qëllim, pa<strong>si</strong> desha <strong>të</strong> mbërrija tek titulli i<br />

këtij referimi i cili, kur m’u dërgua nga organizatorët, ishte pak më i gja<strong>të</strong><br />

dhe përfshinte edhe pozi<strong>të</strong>n e Ministrit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe ekzistencën e dy<br />

inspektorateve. Mbase, pje<strong>së</strong>t e tij mund <strong>të</strong> shërbenin edhe <strong>si</strong> nëntema për<br />

referimin, pse jo, edhe <strong>si</strong> tema më vete për Konferencën. Madje, pa<strong>si</strong> m’u<br />

dërgua tema nga organizatorët, fillimisht, mendova <strong>të</strong> propozoja shkurtimin e<br />

trajte<strong>së</strong>s, por, pastaj, pa<strong>si</strong> e pashë me vëmendje, konstatova se kjo problematikë<br />

përmbante pikërisht disa prej çështjeve që i kanë shqe<strong>të</strong>suar dhe i shqe<strong>të</strong>sojnë<br />

vazhdimisht gjyqtarët dhe referimi duhej <strong>të</strong> përbënte <strong>një</strong> përgjigje apo <strong>një</strong><br />

jehonë <strong>të</strong> këtyre shqe<strong>të</strong><strong>si</strong>meve. Dhe në vijim, duke mbështetur prezantimet<br />

në fillim <strong>të</strong> Konferencës, mund <strong>të</strong> them se, përkrah qëllimin e shpallur <strong>të</strong> këtij<br />

forumi për përpunimin e tezave profe<strong>si</strong>onale e shkencore <strong>të</strong> përmirë<strong>si</strong>mit <strong>të</strong><br />

gjyqësorit, duke qëndruar larg retorikave <strong>të</strong> padobishme e aspak konkrete.<br />

55


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Por, le <strong>të</strong> vijmë tek tema konkrete. E kon<strong>si</strong>derojmë <strong>të</strong> tepërt që në<br />

kë<strong>të</strong> forum <strong>të</strong> shpjegojmë rëndë<strong>si</strong>në që ka bashkëpunimi reciprok <strong>ndër</strong>mjet<br />

pje<strong>së</strong>ve, organeve dhe institucioneve <strong>të</strong> pushteteve, që ekzistojnë dhe<br />

funk<strong>si</strong>onojnë në <strong>një</strong> shtet demokratik me qëllim që <strong>të</strong> realizohet funk<strong>si</strong>onimi<br />

normal i tij, <strong>si</strong> <strong>një</strong> shtet i <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s. Por, e përmenda pikërisht bashkëpunimin<br />

për faktin se ai, pra, <strong>një</strong> bashkëpunim i tillë, në Shqipëri ësh<strong>të</strong> shpesh herë<br />

i munguar. Dhe në munge<strong>së</strong> <strong>të</strong> bashkëpunimit, le t’i trajtojmë marrëdhëniet<br />

<strong>ndër</strong>mjet tyre <strong>si</strong> <strong>një</strong> raport edhe për faktin se <strong>si</strong> <strong>të</strong> tilla janë. Pra, <strong>një</strong> raport<br />

<strong>ndër</strong>mjet institucioneve përka<strong>të</strong>se <strong>si</strong> pje<strong>së</strong> <strong>të</strong> pushteteve <strong>të</strong> ndryshme.<br />

Kushtetuta e Republikës <strong>së</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, e miratuar në vitin 1998,<br />

ishte <strong>një</strong> pikë kthese për disa institucione <strong>të</strong> shtetit shqiptar. Me hyrjen në<br />

fuqi <strong>të</strong> saj, Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> vijoi funk<strong>si</strong>onimin <strong>si</strong> <strong>një</strong> institucion<br />

kushtetues që merrej tashmë ve<strong>të</strong>m me gjyqtarët (dhe jo më me prokurorët,<br />

<strong>si</strong> deri në a<strong>të</strong> kohë) dhe konkretisht me propozimin për emërim 1 ; propozimin<br />

për kalimin në gjyka<strong>të</strong>n e apelit; me transferimet 2 ; procedimet di<strong>si</strong>plinore 3 ,<br />

përfshirë edhe shkarkimet 4 ; por, <strong>ndër</strong>kohë, ishte edhe “gardian” i mbrojtjes<br />

<strong>së</strong> imunitetit <strong>të</strong> gjyqtarëve 5 dhe ësh<strong>të</strong> akoma, ... se deri kur ... kë<strong>të</strong> nuk e dimë,<br />

pa<strong>si</strong>, gjithmonë e më tepër, po flitet për heqjen e imunitetit <strong>të</strong> gjyqtarëve.<br />

Kushtetuta përcaktonte ve<strong>të</strong>m këto linja kryesore <strong>të</strong> veprimtari<strong>së</strong> dhe<br />

organizimin në vija <strong>të</strong> përgjithshme <strong>të</strong> Këshillit. Megjitha<strong>të</strong>, ve<strong>të</strong>m dispozitat<br />

kushtetuese nuk mjaftonin. Duhej <strong>një</strong> ligj organik për kë<strong>të</strong> institucion, i cili,<br />

për t’u miratuar, <strong>si</strong>pas Kushtetu<strong>të</strong>s, kërkonte <strong>një</strong> shumicë <strong>të</strong> cilësuar <strong>të</strong> votave<br />

pro <strong>të</strong> depute<strong>të</strong>ve. Ligji u përgatit, madje edhe u miratua, por u kthye nga<br />

Pre<strong>si</strong>denti i Republikës dhe pa<strong>si</strong> qëndroi <strong>një</strong> farë kohe në <strong>si</strong>rtarët e Kuvendit,<br />

kaloi dhe hyri në fuqi po me <strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n përmbajtje. Pra, u desh <strong>të</strong> vinte viti<br />

2001, që Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>të</strong> kishte ligjin e vet organik, <strong>si</strong>pas <strong>të</strong><br />

cilit, <strong>të</strong> cilësohej <strong>si</strong> autoriteti shte<strong>të</strong>ror përgjegjës për mbrojtjen, emërimin,<br />

transferimin, shkarkimin, edukimin, vlerë<strong>si</strong>min moral e profe<strong>si</strong>onal, karrierën<br />

dhe për kontrollin e veprimtari<strong>së</strong> <strong>së</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong> gjykatave <strong>të</strong> shkallës <strong>së</strong> parë<br />

dhe <strong>të</strong> gjykatave <strong>të</strong> apelit. 6 E pra, normalisht, organizimi dhe funk<strong>si</strong>onimi i<br />

këtij institucioni duhej që <strong>të</strong> kon<strong>si</strong>derohej <strong>një</strong> “punë e mbaruar”. Por, jo. Nuk<br />

paskësh qenë kështu. Madje nuk paskësh qenë hiç kështu, sepse gja<strong>të</strong> gjithë<br />

1. Neni 136, paragrafi 4, i Kushtetu<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Republikës <strong>së</strong> Shqipëri<strong>së</strong><br />

2. Neni 147, paragrafi 4, i Kushtetu<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Republikës <strong>së</strong> Shqipëri<strong>së</strong><br />

3. Po aty<br />

4. Neni 147, paragrafi 6, i Kushtetu<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Republikës <strong>së</strong> Shqipëri<strong>së</strong><br />

5. Neni 137, paragrafët 3 dhe 4, <strong>të</strong> Kushtetu<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Republikës <strong>së</strong> Shqipëri<strong>së</strong><br />

6. Neni 1 i ligjit nr. 8811, da<strong>të</strong> 17.05.2001, “Për organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>”<br />

56


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

kësaj periudhe, nuk kanë rreshtur “surprizat” në trajtimin ligjor dhe kushtetues<br />

<strong>të</strong> tij, <strong>të</strong> cilat janë shoqëruar me debate <strong>të</strong> ashpra që lidhen me funk<strong>si</strong>onimin,<br />

por edhe me përbërjen e këtij institucioni. Gja<strong>të</strong> rrugëtimit <strong>të</strong> tij <strong>të</strong> shkur<strong>të</strong>r në<br />

kohë, ky institucion ka kaluar nëpër temperatura dhe ten<strong>si</strong>one institucionale,<br />

politike, që herë duket se e kanë temperuar dhe forcuar dhe herë duket <strong>si</strong>kur<br />

e kanë dobësuar. Madje, aktualisht, ne jemi dëshmitarë <strong>të</strong> diskutimeve shumë<br />

<strong>të</strong> ashpra për mënyrën se <strong>si</strong> duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i organizuar dhe <strong>si</strong> dhe nga kush ky<br />

institucion duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i drejtuar. A nuk u ndodh edhe përpara disa di<strong>të</strong>ve ky<br />

institucion përpara <strong>një</strong> “surprize”? Pra, <strong>të</strong> zgjidhjes <strong>së</strong> çështjes se cilit prej<br />

pushteteve duhet t’i përka<strong>së</strong> zëvendëskryetari i tij, gjyqësorit apo legjislativit?<br />

Mirëpo, që ta trajtojmë sot, në kë<strong>të</strong> Konferencë, kë<strong>të</strong> çështje, për shkak <strong>të</strong><br />

kohës <strong>së</strong> shkur<strong>të</strong>r, jo ve<strong>të</strong>m që nuk zgjidhim gjë, por duam apo nuk duam,<br />

rrezikojmë që <strong>të</strong> kalojmë jo ve<strong>të</strong>m në diskutime <strong>të</strong> anësuara politike, por edhe<br />

<strong>të</strong> personalizuara në emra konkre<strong>të</strong>. Duke iu kthyer edhe <strong>një</strong> herë munge<strong>së</strong>s<br />

<strong>së</strong> bashkëpunimit, <strong>një</strong> <strong>si</strong>tua<strong>të</strong> e tillë nuk rezulton <strong>të</strong> je<strong>të</strong> tje<strong>të</strong>r veçse <strong>një</strong> raport<br />

jo i përshtatshëm <strong>ndër</strong>mjet institucioneve përka<strong>të</strong>se, <strong>si</strong> pje<strong>së</strong> <strong>të</strong> pushteteve <strong>të</strong><br />

ndryshme.<br />

Përku<strong>ndër</strong> mendimit <strong>të</strong> disa studiuesve, që e shohin rolin e këtij organi<br />

<strong>si</strong> <strong>të</strong> kufizuar në kompetencat di<strong>si</strong>plinore dhe karrierës, Këshilli i Lar<strong>të</strong><br />

i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ushtron <strong>një</strong> pushtet pothuajse rregullator i cili, shfaqet, veç <strong>të</strong><br />

tjerave, edhe në këto drejtime:<br />

Në përcaktimin e kompetencave territoriale <strong>të</strong> gjykatave <strong>të</strong> shkallës <strong>së</strong><br />

parë dhe <strong>të</strong> gjykatave <strong>të</strong> apelit. 7<br />

Në caktimin e numrit <strong>të</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong> cilët shërbejnë në nivele <strong>të</strong><br />

ndryshme <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. 8<br />

Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> luan <strong>një</strong> rol <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shëm në fushën e<br />

trajnimit pa<strong>si</strong> ai programon dhe organizon trajnimin fillestar dhe vazhdues<br />

për gjyqtarët, në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës.<br />

Lidhur me dy pikat e më<strong>si</strong>përme, Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> vendos<br />

edhe për kuotat/numrin e gjyqtarëve që do <strong>të</strong> hyjnë në vitin e parë <strong>të</strong> Shkollës<br />

<strong>së</strong> Magjistraturës, pra, për numrin e gjyqtarëve që do <strong>të</strong> futen në <strong>si</strong>stem pas<br />

tre vitesh. 9<br />

7. Në nenin 6, <strong>të</strong> ligjit nr.9877, 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e<br />

Shqipëri<strong>së</strong>”, përcaktohet se kompetenca tokësore e gjykatave caktohet me dekret <strong>të</strong> Pre<strong>si</strong>dentit <strong>të</strong><br />

Republikës, i cili vendos mbi propozimin e ministrit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ve<strong>të</strong>m pa<strong>si</strong> merr mendimin e Këshillit<br />

<strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

8. Edhe në kë<strong>të</strong> rast merret parasysh mendimi i Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

9. Këtu mbahet parasysh se, pas kryerjes <strong>së</strong> stazhit profe<strong>si</strong>onal (në vitin e tre<strong>të</strong> <strong>të</strong> shkollës), magjistra<strong>të</strong>t,<br />

marrin emërimin përfundimtar nga Pre<strong>si</strong>denti i Republikës.<br />

57


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Kompetencat e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> shtrihen në çështjet që<br />

lidhen me veprimtarinë dhe karrierën e gjyqtarëve. Pra, ai nuk ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> organ<br />

gjyqësor. Politikën e tij <strong>të</strong> kuadrit gjyqësor e <strong>ndër</strong>ton mbi bazën e nevojave <strong>të</strong><br />

organizimit dhe riorganizimit <strong>të</strong> ve<strong>të</strong> <strong>si</strong>stemit gjyqësor. 10<br />

Pra, <strong>si</strong>ç shihet, Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> nuk ësh<strong>të</strong> thjesht <strong>një</strong><br />

departament i burimeve njerëzore për gjyqësorin. Ve<strong>të</strong> përbërja e Këshillit <strong>të</strong><br />

Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> luan <strong>një</strong> rol <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shëm në <strong>si</strong>gurimin e pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong><br />

gjyqësorit. Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> përbëhet nga 15 anëtarë, 3 nga <strong>të</strong> cilët<br />

zgjidhen nga Kuvendi, 9 zgjidhen nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare, <strong>si</strong><br />

dhe 3 anëtarë, <strong>të</strong> cilët janë <strong>të</strong> tillë ex-officio (për shkak <strong>të</strong> detyrës), përka<strong>të</strong><strong>si</strong>sht<br />

Pre<strong>si</strong>denti i Republikës, Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe Kryetari i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>.<br />

Megjitha<strong>të</strong>, përbërja e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ësh<strong>të</strong> bërë objekt<br />

i diskutimeve <strong>të</strong> shumta në qarqet e juris<strong>të</strong>ve. Diskutimi ësh<strong>të</strong> përqendruar<br />

mbi gjyqtarët <strong>si</strong> anëtarë <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Ata ushtrojnë <strong>një</strong><br />

funk<strong>si</strong>on permanent që ësh<strong>të</strong> detyra e gjyqtarit dhe <strong>një</strong> jo permanent <strong>si</strong> anëtarë<br />

<strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Ndërkohë që Kushtetuta ësh<strong>të</strong> shprehur se<br />

detyra e gjyqtarit ësh<strong>të</strong> e papajtueshme me çdo veprimtari tje<strong>të</strong>r shte<strong>të</strong>rore,<br />

politike dhe private. Madje, në praktikë, ka ndodhur që, gja<strong>të</strong> kohës që kanë<br />

qenë anëtarë <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, këta gjyqtarë janë ngritur në<br />

detyrë.<br />

Pyetja që lind në kë<strong>të</strong> rast ësh<strong>të</strong>: Sa gjyqtarë duhet <strong>të</strong> ke<strong>të</strong> në përbërjen<br />

e tij dhe sa anëtarë duhet <strong>të</strong> përfaqësohen nga figura <strong>të</strong> tjera?<br />

Kushtetuta ësh<strong>të</strong> e qar<strong>të</strong> ve<strong>të</strong>m kur thekson se Këshilli i Lar<strong>të</strong> i<br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> përbëhet nga nën<strong>të</strong> gjyqtarë <strong>të</strong> <strong>të</strong> gjitha niveleve, <strong>të</strong> cilët zgjidhen<br />

nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare. Gjykata Kushtetuese, me vendimin<br />

nr.14, da<strong>të</strong> 22.05.2006, e ka konfirmuar <strong>një</strong> gjë <strong>të</strong> tillë duke u shprehur se<br />

“... 9 anëtarët e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>të</strong> zgjedhur nga Konferenca<br />

Gjyqësore Kombëtare janë jo ve<strong>të</strong>m formalisht, por edhe realisht gjyqtarë në<br />

detyrë ...”.<br />

Lidhur me detyrën e anëtarëve <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>,<br />

Gjykata Kushtetuese shprehet se nuk ka as<strong>një</strong> papajtueshmëri apo konflikt<br />

intere<strong>si</strong> me a<strong>të</strong> <strong>të</strong> gjyqtarit në detyrë. Kështu ajo shprehet: “... Kushtetuta ka<br />

10. Shih Luan Omari, Aurela Anasta<strong>si</strong>, “E drejta kushtetuese”, Tiranë 2010, faqe 398<br />

58


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

bërë përjashtim për sa i përket veprimtari<strong>së</strong> jo permanente <strong>të</strong> tyre në Këshillin<br />

e Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, në <strong>të</strong> cilin ata përfaqësojnë trupën e gjyqtarëve që i ka<br />

zgjedhur në kë<strong>të</strong> organ kushtetues ...”.<br />

E diskutueshme ka qenë <strong>si</strong>tuata edhe për termin “3 anëtarë <strong>të</strong> zgjedhur<br />

nga Kuvendi”. Në Shqipëri u krijua <strong>një</strong> praktikë duke u zgjedhur nga Kuvendi<br />

<strong>si</strong> anëtarë <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> persona <strong>të</strong> cilët ishin gjyqtarë.<br />

Diskutimi dhe ku<strong>ndër</strong>shtimi, në kë<strong>të</strong> çështje, ishte se në kë<strong>të</strong> mënyrë humbiste<br />

përfaqë<strong>si</strong>mi nga radhët e pedagogëve <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, <strong>si</strong> dhe <strong>të</strong> profe<strong>si</strong>oneve <strong>të</strong><br />

lira dhe ndihmëse <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Gjykata Kushtetuese ka kon<strong>si</strong>deruar plo<strong>të</strong><strong>si</strong>sht<br />

në përputhje me Kushtetu<strong>të</strong>n nenin 1 <strong>të</strong> ligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa<br />

në ligjin nr.8811, da<strong>të</strong> 17.05.2001, “Për organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e<br />

Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>”, i cili përcaktonte se anëtarët e zgjedhur nga<br />

Kuvendi nuk do <strong>të</strong> jenë gjyqtarë. Në kë<strong>të</strong> frymë Gjykata Kushtetuese thekson<br />

se “... në pajtim nga <strong>një</strong>ra anë, me parimin e balancimit <strong>të</strong> pushteteve dhe me<br />

formulën e nenit 147 <strong>të</strong> Kushtetu<strong>të</strong>s nga ana tje<strong>të</strong>r, <strong>si</strong>pas <strong>të</strong> cilit në Këshillin<br />

e Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> do <strong>të</strong> përfaqësohet jo ve<strong>të</strong>m gjyqësori me 10 anëtarë,<br />

por edhe pushteti legjislativ me 3 anëtarë. Këta <strong>të</strong> fundit çojnë në Këshillin<br />

e Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> frymën e organit ligjvënës dhe <strong>si</strong> <strong>të</strong> tillë nuk mund <strong>të</strong><br />

zëvendësohen me gjyqtarë ...”. 11<br />

Përbërja prej 10 gjyqtarësh, <strong>12</strong> nga 15 anëtarë <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, ka bërë që <strong>të</strong> shfaqet mendimi se gjyqtarët janë <strong>të</strong> prirur për <strong>të</strong><br />

mbrojtur <strong>një</strong>ri-tjetrin nga procedimet di<strong>si</strong>plinore. Mendimi i më<strong>si</strong>përm ësh<strong>të</strong><br />

rezultat i komentimit <strong>të</strong> disa vendimeve <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, ku<br />

janë rrëzuar kërkesat e Ministrit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> për marrje masash di<strong>si</strong>plinore<br />

ndaj gjyqtarëve <strong>të</strong> ndryshëm.<br />

Për t’u përmendur ësh<strong>të</strong> fakti se kur u shpall vendimi i më<strong>si</strong>përm i<br />

Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese, në Maj 2006, <strong>një</strong>rës forcë politike i pëlqeu, <strong>ndër</strong>sa<br />

tjetrës jo. Mirëpo <strong>ndër</strong>rimi i vendeve në Parlament, jo rrallë, sjell edhe<br />

ndryshimin e këndvështrimit <strong>të</strong> rezultatit <strong>të</strong> efekteve <strong>të</strong> <strong>një</strong> vendimi gjyqësor<br />

kushtetues dhe faktet tregojnë se, në politikë, nuk kon<strong>si</strong>derohet turp që efekti<br />

i papëlqyer dikur, sot, <strong>të</strong> përdoret <strong>si</strong> i përshtatshëm. Në kë<strong>të</strong> lloj <strong>si</strong>tuate,<br />

mendoj se janë gjyqtarët ata që duhet <strong>të</strong> nxjerrin më<strong>si</strong>m. Dhe më<strong>si</strong>mi ësh<strong>të</strong><br />

se dhënia e <strong>një</strong> vendimi duke u konformuar, qof<strong>të</strong> edhe nëpërmjet nuhatjes,<br />

11. Shih vendimin nr.14, da<strong>të</strong> 22.05.2006 <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese. Marrë nga www.gjk.gov.al<br />

<strong>12</strong>. Numri 10 mban parasysh, përveç 9 gjyqtarëve <strong>të</strong> zgjedhur nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare,<br />

edhe Kryetarin e Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>, i cili ësh<strong>të</strong> anëtar ex officio i Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

59


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

me pëlqimin prej politikës, gjithse<strong>si</strong>, ësh<strong>të</strong> e gabuar. Edhe nëse duket <strong>si</strong>kur<br />

“ndreq” ndo<strong>një</strong> gjë sot, ne<strong>së</strong>r, me <strong>ndër</strong>rimin e kaheve politike, ajo gjë do <strong>të</strong><br />

rezultojë e prishur.<br />

Kur përmenda raportet dhe marrëdhëniet <strong>ndër</strong>mjet institucioneve<br />

kisha parasysh edhe faktin se ndarja dhe balancimi i pushteteve, përafrojnë<br />

gjithmonë e më shumë <strong>si</strong> <strong>një</strong> <strong>si</strong>mbiozë e dyfish<strong>të</strong> me pavarë<strong>si</strong>në dhe<br />

përgjegjshmërinë e gjyqësorit.<br />

Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ësh<strong>të</strong> autoriteti, veprimtaria e <strong>të</strong> cilit ësh<strong>të</strong> e<br />

lidhur ngush<strong>të</strong> më <strong>si</strong>stemin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Madje, funk<strong>si</strong>oni kryesor i këtij organi<br />

ësh<strong>të</strong> pikërisht administrimi i asaj pjese <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> që i ngarkon Kushtetuta<br />

dhe ligji. Një pasqyrë e qar<strong>të</strong> e kësaj lidhjeje <strong>të</strong> ngush<strong>të</strong> ësh<strong>të</strong> edhe neni 1 i<br />

ligjit “Për organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>”,<br />

në <strong>të</strong> cilin, theksohet se “Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ësh<strong>të</strong> autoriteti shte<strong>të</strong>ror<br />

përgjegjës për mbrojtjen, emërimin, transferimin, shkarkimin, edukimin,<br />

vlerë<strong>si</strong>min moral e profe<strong>si</strong>onal, karrierën dhe për kontrollin e veprimtari<strong>së</strong><br />

<strong>së</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong> gjykatave <strong>të</strong> shkallës <strong>së</strong> parë dhe <strong>të</strong> gjykatave <strong>të</strong> apelit.” Të<br />

gjitha detyrat dhe kompetencat 13 që ligji parashikon për Këshillin e Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, kanë lidhje me <strong>si</strong>stemin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, pavarë<strong>si</strong>sht se ky nuk ësh<strong>të</strong><br />

<strong>një</strong> organ gjyqësor.<br />

Drejtimet e përgjithshme <strong>të</strong> kësaj veprimtarie paraqiten në linjat e<br />

mëposhtme:<br />

Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ka <strong>si</strong> detyrë kryesore mbrojtjen, edukimin,<br />

vlerë<strong>si</strong>min moral e profe<strong>si</strong>onal <strong>të</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong> shkallës <strong>së</strong> parë dhe <strong>të</strong><br />

apelit. Në lidhje me edukimin, Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> miraton lis<strong>të</strong>n<br />

e gjyqtarëve, <strong>të</strong> cilët do t’i nënshtrohen formimit plo<strong>të</strong>sues në Shkollën e<br />

Magjistraturës. 14 Kurse, në lidhje me vlerë<strong>si</strong>min moral dhe profe<strong>si</strong>onal<br />

13. Në nenin 2 <strong>të</strong> ligjit nr.8811, da<strong>të</strong> 17.05.2001, “Për organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong><br />

<strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>” janë përcaktuar detyrat kryesore <strong>të</strong> tij <strong>të</strong> cilat janë: I propozon Pre<strong>si</strong>dentit <strong>të</strong> Republikës<br />

emërimin e gjyqtarëve <strong>të</strong> gjykatave <strong>të</strong> shkallës <strong>së</strong> parë dhe <strong>të</strong> gjykatave <strong>të</strong> apelit; vendos për shkarkimin<br />

e gjyqtarëve <strong>të</strong> gjykatave <strong>të</strong> shkallës <strong>së</strong> parë dhe <strong>të</strong> gjykatave <strong>të</strong> apelit; vendos për transferimin e<br />

gjyqtarëve; vendos për marrjen e masave di<strong>si</strong>plinore ndaj gjyqtarëve; kujdeset për kualifikimin e<br />

gjyqtarëve; vendos kriteret për vlerë<strong>si</strong>min e gjyqtarëve; kontrollon dhe garanton proce<strong>si</strong>n e vlerë<strong>si</strong>mit<br />

dhe shqyrton ankimet e gjyqtarëve për vlerë<strong>si</strong>min e tyre; emëron dhe shkarkon, kryetarët e gjykatave <strong>të</strong><br />

shkallës <strong>së</strong> parë dhe <strong>të</strong> gjykatave <strong>të</strong> apelit; emëron dhe shkarkon inspektorët e Inspektoratit <strong>të</strong> Këshillit<br />

<strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>; kryen detyra <strong>të</strong> tjera <strong>të</strong> përcaktuara në ligj.<br />

14. Shih nenin 24 <strong>të</strong> ligjit nr.8136, da<strong>të</strong> 31.7.1996, “Për Shkollën e Magjistraturës <strong>së</strong> Republikës <strong>së</strong><br />

Shqipëri<strong>së</strong>”<br />

60


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

<strong>të</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong>s <strong>të</strong> shkallës <strong>së</strong> parë dhe <strong>të</strong> apelit, grumbullon<br />

dhe përpunon, në përputhje me kriteret e caktuara <strong>si</strong>pas ligjit, <strong>të</strong> dhënat e<br />

nevojshme për vlerë<strong>si</strong>min profe<strong>si</strong>onal <strong>të</strong> gjyqtarëve, përgatit vlerë<strong>si</strong>min për<br />

af<strong>të</strong><strong>si</strong>në profe<strong>si</strong>onale <strong>të</strong> gjyqtarit. Përpara shqyrtimit <strong>të</strong> tij nga Këshilli i Lar<strong>të</strong><br />

i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, dokumentacioni i vlerë<strong>si</strong>mit profe<strong>si</strong>onal <strong>të</strong> gjyqtarit i njoftohet<br />

paraprakisht gjyqtarit, i cili ka <strong>të</strong> drej<strong>të</strong> <strong>të</strong> paraqe<strong>së</strong> me shkrim opinionin e tij<br />

<strong>së</strong> bashku me argumentet përka<strong>të</strong>se.<br />

Më <strong>si</strong>për, thamë se, Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> nuk ësh<strong>të</strong> thjesht <strong>një</strong><br />

departament i burimeve njerëzore për gjyqësorin. Dhe kjo ësh<strong>të</strong> e vërte<strong>të</strong>.<br />

Mirëpo, nga <strong>një</strong> këndvështrim teknik, ky Këshill ka disa elemente <strong>të</strong><br />

ngjashme me a<strong>të</strong> <strong>të</strong> <strong>një</strong> institucioni që menaxhon burimet njerëzore. Këshilli<br />

i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ka ekskluzivitet në lidhje me emërimin, transferimin<br />

dhe shkarkimin e gjyqtarëve <strong>të</strong> shkallës <strong>së</strong> parë dhe <strong>të</strong> apelit. Ligji “Për<br />

organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>” ka përcaktuar<br />

<strong>një</strong> procedurë <strong>të</strong> hollë<strong>si</strong>shme në lidhje me këto institute shumë <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme<br />

<strong>të</strong> <strong>si</strong>stemit gjyqësor. 15 Fillimisht Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, me propozim <strong>të</strong><br />

Ministrit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, shpall publikisht vendet vakant për gjyqtarë, jo më<br />

vonë se <strong>një</strong> muaj para mbledhjes. Shpallja bëhet në <strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n dy gazeta me<br />

shpërndarje kombëtare dhe me tirazh <strong>të</strong> mjaftueshëm, <strong>si</strong> dhe me anë <strong>të</strong> radios<br />

dhe <strong>të</strong> televizionit publik. Shpallja duhet <strong>të</strong> publikohet jo më pak se tre herë,<br />

deri në di<strong>të</strong>n e mbylljes <strong>së</strong> pranimit <strong>të</strong> kërkesave. Depozitimi i kërkesave <strong>të</strong><br />

shoqëruara me dokumentet e kërkuara për pranimin në konkurrim duhet <strong>të</strong><br />

bëhet nga konkurrue<strong>si</strong>t, jo më vonë se dy javë nga dita e fundit e shpalljes<br />

publike <strong>të</strong> vendit vakant. Shqyrtimi i kandidaturave bëhet nga <strong>një</strong> komi<strong>si</strong>on<br />

i posaçëm i cili kryesohet nga Zëvendëskryetari i Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Komi<strong>si</strong>oni i shqyrtimit <strong>të</strong> kandidaturave, në bazë <strong>të</strong> <strong>të</strong> dhënave <strong>të</strong><br />

depozituara nga kandidati konkurrues për emërim ose transferim, por edhe<br />

<strong>të</strong> <strong>të</strong> dhënave <strong>të</strong> Këshillit, bën verifikimin e përmbushjes <strong>së</strong> kritereve ligjore<br />

për t’u emëruar gjyqtar. Pas verifikimit <strong>të</strong> përmbushjes <strong>së</strong> kritereve ligjore<br />

për konkurrim, komi<strong>si</strong>oni zhvillon testimin profe<strong>si</strong>onal <strong>të</strong> kandida<strong>të</strong>ve.<br />

Përbërja, rregullat e funk<strong>si</strong>onimit <strong>të</strong> komi<strong>si</strong>onit <strong>të</strong> shqyrtimit <strong>të</strong> kandida<strong>të</strong>ve<br />

dhe procedurat e verifikimit dhe <strong>të</strong> testimit <strong>të</strong> tyre caktohen nga Këshilli i<br />

Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> nëpërmjet <strong>një</strong> rregulloreje përka<strong>të</strong>se.<br />

Kontrolli i veprimtari<strong>së</strong> <strong>së</strong> gjyqtarëve. Ligji për Këshillin e Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe ligji për Ministrinë e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> parashikojnë dy inspektorate<br />

15. Shih nenet 28, 29 <strong>të</strong> ligjit nr.8811, da<strong>të</strong> 17.05.2001, “Për organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e Këshillit<br />

<strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>”<br />

61


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

<strong>të</strong> cilët bëjnë inspektimet, <strong>një</strong>ri pranë Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe tjetri<br />

pranë Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

Inspektorët e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> gëzojnë statu<strong>si</strong>n e gjyqtarit.<br />

Inspektorati pranë Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> përbëhet nga Kryeinspektori<br />

dhe inspektorët. Organizimi, funk<strong>si</strong>onimi dhe numri i inspektorëve përcaktohen<br />

nga Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Kryeinspektori dhe inspektorët emërohen dhe<br />

shkarkohen nga Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, me propozimin e Zëvendëskryetarit.<br />

Kandidaturat e inspektorëve përzgjidhen, pas shpalljes publike, <strong>ndër</strong>mjet<br />

gjyqtarëve që përmbushin kushtet për t’u emëruar gjyqtarë në Gjykatat e Apelit<br />

dhe në munge<strong>së</strong> <strong>të</strong> tyre, <strong>ndër</strong>mjet juris<strong>të</strong>ve që kanë shërbyer <strong>si</strong> gjyqtarë jo më<br />

pak se 5 vjet.<br />

Nga ana tje<strong>të</strong>r, inspektorët e Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> janë nëpunës civilë,<br />

<strong>ndër</strong>kohë që, kompetencat e inspektorëve <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> janë<br />

më se <strong>të</strong> qarta (në qof<strong>të</strong> se do <strong>të</strong> veçojmë për <strong>një</strong> moment aspektin procedural<br />

<strong>të</strong> aktivitetit <strong>të</strong> tyre që nuk ësh<strong>të</strong> i qar<strong>të</strong>). Qëllimi dhe detyra që u atribuohen<br />

inspektorëve <strong>të</strong> Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> kanë qenë për <strong>një</strong> kohë <strong>të</strong> gja<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

paqarta.<br />

Neni 16 hedh pak dri<strong>të</strong> mbi paqar<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>të</strong> që ekzistojnë <strong>ndër</strong>mjet dy<br />

zyrave. Ky nen përcakton se inspektorët e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

kanë në juridik<strong>si</strong>onin e tyre inspektimin në gjykatat e shkallës <strong>së</strong> parë dhe<br />

<strong>të</strong> apelit, në mënyrë që <strong>të</strong> kontrollojnë vërte<strong>të</strong><strong>si</strong>në e ankimeve që vijnë nga<br />

individë ose nga subjekte <strong>të</strong> tjera në lidhje me shpërndarjen e shërbimeve<br />

<strong>gjyqësore</strong>, performancën e gjyqtarëve, nivelin e punës <strong>së</strong> tyre <strong>si</strong> dhe <strong>si</strong>tua<strong>të</strong>n<br />

e përgjithshme <strong>të</strong> sektorit gjyqësor. Me ankesat që paraqiten pranë Këshillit<br />

<strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, inspektoriati mund <strong>të</strong> ndjekë dy rrugë. Njëra ësh<strong>të</strong><br />

verifikimi ve<strong>të</strong>, kurse tjetra ësh<strong>të</strong> t’ia dërgojë Ministrit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> për<br />

trajtim. 16 Inspektorati verifikon ve<strong>të</strong>m ato ankesa që nuk mund <strong>të</strong> zgjidhen<br />

nëpërmjet apelimit gjyqësor ose për përjashtimin e anëtarëve <strong>të</strong> trupit gjykues.<br />

Pyetja që lind ësh<strong>të</strong>: Si do <strong>të</strong> interpretohet nenin 16/a/3 i ligjit “Për organizimin<br />

dhe funk<strong>si</strong>onimin e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>” që thekson se: “Verifikon<br />

ankesat e shtetasve dhe <strong>të</strong> subjekteve <strong>të</strong> tjera drejtuar Ministrit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>,<br />

<strong>të</strong> cilat gjykohen prej tij për t’u ndjekur nga Inspektorati i Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong><br />

<strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>”? Nga interpretimi literal, mendojmë se, <strong>si</strong>pas këtij paragrafi,<br />

Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, kur e gjykon <strong>të</strong> nevojshme, mund <strong>të</strong> vendo<strong>së</strong> që ankesat<br />

16. Shih nenin 16 <strong>të</strong> ligjit nr.8811, da<strong>të</strong> 17.05.2001, “Për organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e Këshillit <strong>të</strong><br />

Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>”<br />

62


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

drejtuar atij <strong>të</strong> verifikohen nga inspektorati pranë Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

Inspektorati verifikon nëse ankesat përmbajnë fakte dhe rrethana që mund <strong>të</strong><br />

përbëjnë shkak ligjor për procedimin di<strong>si</strong>plinor, <strong>si</strong> dhe për vlerë<strong>si</strong>min moral e<br />

profe<strong>si</strong>onal <strong>të</strong> gjyqtarëve. Në rastin kur vërehen shkaqe ligjore për procedimin<br />

di<strong>si</strong>plinor, relacioni shpjegues dhe dokumentacioni përka<strong>të</strong>s, nëpërmjet<br />

Zëvendëskryetarit <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, i dërgohen me<strong>një</strong>herë<br />

Ministrit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> për <strong>të</strong> gjykuar për procedimin di<strong>si</strong>plinor. 17 Ministri i<br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> kryen inspektimin e gjykatave <strong>të</strong> shkallës <strong>së</strong> parë dhe <strong>të</strong> gjykatave<br />

<strong>të</strong> apelit për organizimin dhe punën e shërbimeve <strong>gjyqësore</strong>, administrimin<br />

gjyqësor, <strong>si</strong> dhe, realizon e vendos për procedimin di<strong>si</strong>plinor <strong>të</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong><br />

tyre. Ai kryen inspektime <strong>si</strong>pas programeve <strong>të</strong> posaçme tematike ose territoriale,<br />

<strong>të</strong> hartuara krye<strong>si</strong>sht ose në zbatim <strong>të</strong> detyrave <strong>të</strong> caktuara nga Këshilli i Lar<strong>të</strong><br />

i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, në vijim <strong>të</strong> proce<strong>si</strong>t <strong>të</strong> verifikimit <strong>të</strong> ankesave <strong>të</strong> shtetasve dhe<br />

<strong>të</strong> subjekteve juridike, <strong>si</strong> dhe, <strong>si</strong>pas <strong>të</strong> dhënave, për <strong>të</strong> cilat vihet në dijeni<br />

krye<strong>si</strong>sht ose nëpërmjet Inspektoratit <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Në<br />

përfundim <strong>të</strong> inspektimit dhe në bazë <strong>të</strong> rezultateve <strong>të</strong> këtij inspektimi, Ministri<br />

i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> propozon procedimin di<strong>si</strong>plinor <strong>të</strong> gjyqtarëve para Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong><br />

<strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe depoziton dokumentacionin përka<strong>të</strong>s pranë Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong><br />

<strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Inspektorati i Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, kur ngarkohet me<br />

detyra verifikuese, ësh<strong>të</strong> i detyruar që, brenda 15 di<strong>të</strong>ve, <strong>të</strong> kryejë procedurat<br />

e verifikimit dhe <strong>të</strong> depozitojë raportin përka<strong>të</strong>s. Inspektimi i gjyqtarit bëhet<br />

ve<strong>të</strong>m pa<strong>si</strong> ky i fundit <strong>të</strong> je<strong>të</strong> vënë paraprakisht në dijeni. Ai ka <strong>të</strong> drej<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

njihet me dokumentacionin e procedimit. Marrja dijeni vërtetohet nëpërmjet<br />

nënshkrimit <strong>të</strong> deklarimit përka<strong>të</strong>s nga gjyqtari i proceduar dhe nga inspektori.<br />

Në rast se gjyqtari nuk pranon <strong>të</strong> nënshkruajë ose nuk gjendet, materialet i<br />

bëhen <strong>të</strong> ditura kryetarit <strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong>s, kundrejt nënshkrimit <strong>të</strong> këtij <strong>të</strong> fundit. 18<br />

Veprimtaria e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> paraqitet në <strong>një</strong> <strong>si</strong>tua<strong>të</strong><br />

konkrete specifike në raport me vendimet e Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese.<br />

Kushtetuta e Shqipëri<strong>së</strong> parashikon se Gjykata Kushtetuese garanton<br />

respektimin e Kushtetu<strong>të</strong>s dhe bën interpretimin përfundimtar <strong>të</strong> saj. Po kështu,<br />

në bazë <strong>të</strong> nenit 131, shkronja “f”, <strong>të</strong> Kushtetu<strong>të</strong>s, ajo bën gjykimin përfundimtar<br />

<strong>të</strong> ankesave <strong>të</strong> individëve për shkeljen e <strong>të</strong> drejtave <strong>të</strong> tyre kushtetuese për<br />

<strong>një</strong> proces <strong>të</strong> rregullt ligjor, pa<strong>si</strong> <strong>të</strong> jenë shterruar <strong>të</strong> gjitha mjetet juridike për<br />

17. Shih nenin 16/1/c <strong>të</strong> ligjit nr.8811, da<strong>të</strong> 17.05.2001, “Për organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e Këshillit<br />

<strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>”<br />

18. Shih nenin 32 <strong>të</strong> ligjit nr.8811, da<strong>të</strong> 17.05.2001, “Për organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e Këshillit <strong>të</strong><br />

Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>”<br />

63


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

mbrojtjen e këtyre <strong>të</strong> drejtave. Gjithashtu, Kushtetuta, në bazë <strong>të</strong> nenit 147,<br />

pikat 4 dhe 6, parashikon Këshillin e Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>si</strong> organin që vendos<br />

për përgjegjë<strong>si</strong>në di<strong>si</strong>plinore <strong>të</strong> gjyqtarëve.<br />

Gja<strong>të</strong> ushtrimit <strong>të</strong> veprimtari<strong>së</strong> <strong>së</strong> saj, Gjykata Kushtetuese, në raport<br />

me veprimtarinë e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, ka marrë <strong>një</strong> <strong>së</strong>rë vendimesh<br />

që nga viti 1994 e në vitet që pasojnë. Këto vendime, <strong>të</strong> cilat kanë karakter<br />

përfundimtar dhe fuqi detyruese <strong>të</strong> përgjithshme, përfshijnë problematika <strong>të</strong><br />

rëndë<strong>si</strong>shme dhe persona apo grupe personash <strong>të</strong> caktuar.<br />

Për leh<strong>të</strong><strong>si</strong> trajtimi, këto vendime <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese mund t’i<br />

ndajmë në dy grupe: në grupin e vendimeve që i përka<strong>si</strong>n (1) problemeve<br />

<strong>të</strong> përgjithshme dhe parimore; dhe në grupin e vendimeve që i përka<strong>si</strong>n (2)<br />

gjyqtarëve <strong>të</strong> veçan<strong>të</strong>.<br />

1. Vendimet që i përka<strong>si</strong>n problemeve <strong>të</strong> përgjithshme dhe parimore,<br />

duke përfshirë këtu edhe ato vendime <strong>të</strong> dhëna mbi bazën e ankimit <strong>të</strong> ndo<strong>një</strong><br />

gjyqtari konkret, në përgjithë<strong>si</strong>, janë zbatuar nga ana e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe nga Kolegjet e Bashkuara <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>. Vendime <strong>të</strong> tilla<br />

janë për shembull:<br />

a. Vendimet Nr. 43, da<strong>të</strong> 04.06.1999 dhe Nr. 48, da<strong>të</strong> 30.7.1999, që kanë <strong>të</strong><br />

bëjnë me mospje<strong>së</strong>marrjen në gjykimin që zhvillohet në Kolegjet e Bashkuara<br />

<strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> anëtarëve <strong>të</strong> kësaj gjykate, <strong>të</strong> cilët janë edhe anëtarë <strong>të</strong><br />

Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, kur shqyrtohet ankesa e gjyqtarit ndaj ma<strong>së</strong>s<br />

di<strong>si</strong>plinore <strong>të</strong> marrë nga Këshilli. Në bazë <strong>të</strong> Kushtetu<strong>të</strong>s, Kryetari i Gjyka<strong>të</strong>s<br />

<strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong>kohë<strong>si</strong>sht edhe anëtar i Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Po<br />

kështu, praktikisht, pavarë<strong>si</strong>sht nga numri, anëtarë <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> kanë<br />

qenë dhe janë anëtarë <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

b. Vendimi Nr. 59, da<strong>të</strong> 05.11.1999, që deklaron se vlerë<strong>si</strong>mi ve<strong>të</strong>m<br />

i rezultatit <strong>të</strong> provimit, pa marrë parasysh rezultatet në punë <strong>të</strong> gjyqtarit<br />

dhe kontributin e tij teorik e praktik në fushën juridike, ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> qëndrim<br />

antikushtetues. Gjykata Kushtetuese arriti në përfundimin se, mosmarrja<br />

e provimit nga ana e <strong>një</strong> gjyqtari duhet vlerësuar, krahas treguesve <strong>të</strong> tjerë<br />

<strong>të</strong> ligjit “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipëri<strong>së</strong>”.<br />

Pamjaftueshmëria profe<strong>si</strong>onale ësh<strong>të</strong> koncept më i gjerë se mosmarrja e <strong>një</strong><br />

provimi dhe se ky i fundit nuk mund <strong>të</strong> je<strong>të</strong> tregues i ve<strong>të</strong>m <strong>si</strong>ntetik i vlerë<strong>si</strong>mit<br />

<strong>të</strong> af<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> profe<strong>si</strong>onale <strong>të</strong> gjyqtarit.<br />

64


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

c. Vendimi Nr. 11, da<strong>të</strong> 27.05.2004, lidhur me <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n e Ministrit<br />

<strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> për <strong>të</strong> kryer inspektime dhe në përfundim <strong>të</strong> ni<strong>së</strong> procedimin<br />

di<strong>si</strong>plinor, kur vërteton shkelje që passjellin përgjegjë<strong>si</strong> di<strong>si</strong>plinore. Në<br />

kë<strong>të</strong> vendim, Gjykata Kushtetuese arriti në përfundimin se kjo kompetencë<br />

nuk përbën ndo<strong>një</strong> zgjidhje me karakter antikushtetues, sepse nuk vjen në<br />

ku<strong>ndër</strong>shtim me nenet 7 e 145 <strong>të</strong> Kushtetu<strong>të</strong>s.<br />

d. Me interes paraqitet edhe Vendimi i Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese Nr.14, da<strong>të</strong><br />

22.05.2006, që ka deklaruar antikushtetues dhe ka shfuqizuar gati <strong>të</strong> gjithë<br />

ligjin nr.9448, da<strong>të</strong> 05.<strong>12</strong>.2005, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin<br />

Nr.8811, da<strong>të</strong> 17.05.2001, “Për organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e Këshillit <strong>të</strong><br />

Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>””.<br />

Ligji i më<strong>si</strong>përm e ndryshonte ligjin aktual për Këshillin e Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, duke i kthyer anëtarët e këtij Këshilli në puno<strong>një</strong>s me kohë <strong>të</strong><br />

plo<strong>të</strong>. Kjo vlente <strong>si</strong> për gjyqtarët, ashtu edhe për anëtarët e zgjedhur nga<br />

Kuvendi. Të gjithë anëtarët e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> u shkëpu<strong>të</strong>n nga<br />

detyra e tyre <strong>si</strong> gjyqtarë dhe filluan punën në kë<strong>të</strong> Këshill me kohë <strong>të</strong> plo<strong>të</strong>.<br />

Pas hyrjes në fuqi <strong>të</strong> vendimit <strong>të</strong> më<strong>si</strong>përm <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese,<br />

anëtarët që ishin gjyqtarë, pas marrjes <strong>së</strong> <strong>një</strong> vendimi nga ana e Këshillit <strong>të</strong><br />

Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, <strong>si</strong> organ kolegjial, u kthyen për<strong>së</strong>ri në gjykatat ku kishin<br />

qenë para se <strong>të</strong> fillonin punën me kohë <strong>të</strong> plo<strong>të</strong> në Këshill apo në gjykata<br />

<strong>të</strong> tjera <strong>të</strong> <strong>të</strong> <strong>një</strong>jtit nivel. Ata u kthyen ve<strong>të</strong>m <strong>si</strong> gjyqtarë, por jo edhe në<br />

funk<strong>si</strong>onet drejtuese që kishin pasur më parë nëpër këto gjykata (kryetarë apo<br />

zëvendëskryetarë).<br />

Ndërkohë, <strong>një</strong> anëtar i Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> që ishte<br />

<strong>një</strong>kohë<strong>si</strong>sht anëtar i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>, deklaroi dorëheqjen nga detyra e<br />

anëtarit <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe qëndroi gjyqtar në Gjyka<strong>të</strong>n e<br />

Lar<strong>të</strong> dhe në bazë <strong>të</strong> procedurave ligjore, ai u zëvendësua me <strong>një</strong> anëtar tje<strong>të</strong>r.<br />

Ndërsa dy anëtarë, <strong>të</strong> cilët ishin gjyqtarë, por ishin zgjedhur <strong>si</strong> anëtarë<br />

<strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> nga Kuvendi, deklaruan se do <strong>të</strong> qëndronin<br />

<strong>si</strong> anëtarë <strong>të</strong> Këshillit dhe <strong>si</strong> <strong>të</strong> tillë qëndruan duke mos u kthyer në gjykatat<br />

ku kishin punuar përpara hyrjes në fuqi <strong>të</strong> ndryshimeve <strong>të</strong> ligjit. Një gjë e tillë<br />

ndodhi pa<strong>si</strong> Gjykata Kushtetuese nuk e quajti antikushtetues a<strong>të</strong> nen <strong>të</strong> ligjit<br />

që përcaktonte se anëtarët e Këshillit që zgjidhen nga Kuvendi duhet <strong>të</strong> jenë<br />

juris<strong>të</strong>, jo gjyqtarë.<br />

65


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

2. Vendimet që i përka<strong>si</strong>n gjyqtarëve <strong>të</strong> veçan<strong>të</strong>, po ashtu, mund <strong>të</strong><br />

ndahen në dy grupe: në vendime për grupe gjyqtarësh; dhe në vendime për<br />

gjyqtarë <strong>të</strong> veçan<strong>të</strong> dhe që në përgjithë<strong>si</strong> lidhen me zbatimin e proce<strong>si</strong>t <strong>të</strong><br />

rregullt ligjor.<br />

Raporti <strong>ndër</strong>mjet Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong><br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ka <strong>të</strong>rhequr vazhdimisht vëmendjen e <strong>të</strong> gjithë aktorëve që operojnë<br />

në <strong>si</strong>stemin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe veçanërisht në pushtetin gjyqësor. Por ajo çka<br />

vlen <strong>të</strong> përmendet ësh<strong>të</strong> se ky raport ka qenë dhe ësh<strong>të</strong> nën <strong>një</strong> vëzhgim <strong>të</strong><br />

rrep<strong>të</strong>, <strong>të</strong> qar<strong>të</strong> dhe derimëtani <strong>të</strong> pakompromis <strong>të</strong> aktorëve politikë, për rolin<br />

që ata kanë në organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e këtyre dy institucioneve.<br />

Për mendimin tim, edhe Ministria e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> presupozohet dhe<br />

duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> <strong>një</strong> institucion i depolitizuar, <strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n deri në strukturat që<br />

përfshin statu<strong>si</strong> i nëpunë<strong>si</strong>t civil. Ësh<strong>të</strong> normale që Ministri, i ndihmuar nga<br />

kabineti i tij dhe zëvendësministrat, <strong>të</strong> bëjnë dhe <strong>të</strong> përçojnë programin e<br />

forcës politikisht qeveri<strong>së</strong>se. Megjithëse, disa herë, nga forcat politike ësh<strong>të</strong><br />

përdorur vendosja në krye <strong>të</strong> Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> e personave <strong>të</strong> cilët nuk<br />

kanë qenë anëtarë apo edhe <strong>të</strong> angazhuar me ndo<strong>një</strong> parti politike.<br />

Ndërkohë, Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> duhet që, domosdoshmërisht,<br />

<strong>të</strong> je<strong>të</strong> <strong>një</strong> institucion, jo ve<strong>të</strong>m i depolitizuar, por, brenda tij, nuk duhet as<br />

<strong>të</strong> ndihen ndikimet politike. A ndodh kjo realisht? Ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> gjë shumë e<br />

vështirë, por, edhe në kë<strong>të</strong> drejtim, ka patur përpjekje <strong>të</strong> dukshme, madje<br />

edhe arritje <strong>të</strong> ndjeshme. Kanë qenë pikërisht këto përpjekje, në periudha <strong>të</strong><br />

ndryshme <strong>të</strong> je<strong>të</strong>s institucionale <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, që i kanë<br />

ashpërsuar marrëdhëniet <strong>ndër</strong>mjet gjyqësorit dhe politikës. Ashpër<strong>si</strong>mi i<br />

këtyre marrëdhënieve ësh<strong>të</strong> konkretizuar <strong>si</strong>domos në raportet Këshilli i Lar<strong>të</strong><br />

i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> me Ministrinë e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, me qeverinë apo edhe me Kuvendin<br />

ose pje<strong>së</strong> <strong>të</strong> tij (grupe <strong>të</strong> ndryshme kuvendore apo edhe krye<strong>si</strong>a). Ndërsa me<br />

gjykatat konkrete komunikimi i drejtpërdrej<strong>të</strong> i institucioneve politike, qof<strong>të</strong><br />

edhe në distancë (<strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n publikisht) ka qenë i rrallë.<br />

Ligjërisht dhe institucionalisht marrëdhëniet e Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> me Ministrinë e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> konkretizohen që në Kushtetu<strong>të</strong>n e<br />

Shqipëri<strong>së</strong>, ku në nenin 147, paragrafi 1 <strong>të</strong> saj, parashikohet se Ministri i<br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ësh<strong>të</strong> anëtar për shkak <strong>të</strong> detyrës (ex officio) i këtij Këshilli.<br />

66


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Ligji nr.8811, da<strong>të</strong> 17.05.2001, “Për organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e<br />

Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>”, në nenin 16, përcakton <strong>një</strong> raport reciprok<br />

<strong>të</strong> dërgimit dhe shkëmbimit <strong>të</strong> dokumentacionit për verifikimin e ankesave<br />

për veprime <strong>të</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong> vlerësuara në ku<strong>ndër</strong>shtim me përmbushjen e<br />

rregullt <strong>të</strong> detyrës.<br />

Në bazë <strong>të</strong> nenit 19, paragrafi 2, Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ka <strong>të</strong> drej<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

kërkojë thirrjen e mbledhjes <strong>së</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Ndërsa në<br />

bazë <strong>të</strong> nenit 22, paragrafi 3, çështjet e rendit <strong>të</strong> di<strong>të</strong>s <strong>të</strong> kërkuara nga Ministri<br />

i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> shqyrtohen në mbledhjen më <strong>të</strong> afërt <strong>të</strong> Këshillit.<br />

Legjislacioni shqiptar parashikon se Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ësh<strong>të</strong> aktori<br />

pa <strong>të</strong> cilin procedimi di<strong>si</strong>plinor i gjyqtarëve nuk mund <strong>të</strong> realizohet. Ësh<strong>të</strong><br />

Ligji nr. 9877, da<strong>të</strong> 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në<br />

Republikën e Shqipëri<strong>së</strong>”, që në nenin 34 <strong>të</strong> tij, parashikon se “Të drej<strong>të</strong>n për<br />

nisjen e procedimit di<strong>si</strong>plinor ndaj gjyqtarit në Këshillin e Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

e ka Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>”.<br />

Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> kryen inspektime në Gjykatat e Shkallës <strong>së</strong><br />

Parë dhe <strong>të</strong> Apelit, bën verifikime <strong>të</strong> ankesave dhe, në varë<strong>si</strong> <strong>të</strong> rezultatit<br />

përka<strong>të</strong>s, propozon procedimin di<strong>si</strong>plinor <strong>të</strong> gjyqtarëve. Në rast se nuk do<br />

ta fillojë procedimin di<strong>si</strong>plinor, Ministri vë në dijeni Këshillin për motivet e<br />

mosfillimit. Neni 25, paragrafi 3, parashikon se Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> nuk merr<br />

pje<strong>së</strong> në votim në rastet e procedimeve di<strong>si</strong>plinore <strong>të</strong> nisura prej tij.<br />

Shumë e rëndë<strong>si</strong>shme ësh<strong>të</strong> që raportet kushtetuese dhe ligjore <strong>ndër</strong>mjet<br />

Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>të</strong> kuptohen drejt<br />

dhe në frymën e parimeve demokratike <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, duke iu shmangur<br />

interesave dhe ndikimeve politike. Në kë<strong>të</strong> kuptim, Ministria e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

duhet kon<strong>si</strong>deruar <strong>si</strong> <strong>një</strong> institucion kryesor përgjegjës për zbatimin e politikës<br />

<strong>së</strong> përgjithshme qeveritare në fushën e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe a<strong>të</strong> legjislative, duke<br />

patur dhe ushtruar edhe detyrën e mbikëqyrjes themelore <strong>të</strong> <strong>si</strong>stemit ligjor,<br />

duke i kushtuar vëmendje respektimit <strong>të</strong> parimit <strong>të</strong> ndarjes <strong>së</strong> pushteteve.<br />

Ndër funk<strong>si</strong>onet që ligji i ka atribuar Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, në<br />

marrëdhëniet me gjykatat, ësh<strong>të</strong> inspektimi (kontrolli), <strong>si</strong> forma në <strong>të</strong> cilën<br />

raporti Ministri e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> - Gjyka<strong>të</strong> shfaqet më i diskutueshëm. Kjo<br />

ndodh për shkak se, ligji “Për organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong><br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>” përfshin në kuadrin e veprimtari<strong>së</strong> <strong>së</strong> kësaj ministrie kryerjen e<br />

67


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

inspektimeve dhe nisjen e procedimit di<strong>si</strong>plinor <strong>të</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong> Gjykatave<br />

<strong>të</strong> Shkallës <strong>së</strong> Parë dhe <strong>të</strong> Apelit <strong>si</strong>pas ligjit. Debati në lidhje më kë<strong>të</strong> çështje<br />

ka mbërritur deri atje sa u kërkua në Gjyka<strong>të</strong>n Kushtetuese, nga Kolegjet e<br />

Bashkuara <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>, shfuqizimi <strong>si</strong> antikushtetues i neneve 6/9 dhe<br />

11/3 <strong>të</strong> ligjit nr. 8678, da<strong>të</strong> 14.05.2001 “Për organizimin dhe funk<strong>si</strong>onimin e<br />

Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>”.<br />

Gjykata Kushtetuese, me vendimin nr.11, da<strong>të</strong> 27.05.2004, ka rrëzuar<br />

kërke<strong>së</strong>n e Kolegjeve <strong>të</strong> Bashkuara <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> duke arsyetuar:<br />

“... Duke ballafaquar dispozitat e kontestuara më konceptet e<br />

Kushtetu<strong>të</strong>s, Gjykata Kushtetuese konstaton se në këto dispozita nuk bëhet<br />

fjalë për kontroll mbi vendimmarrje (mbi mënyrën e zgjidhjes <strong>së</strong> çështjes,<br />

administrimit e vlerë<strong>si</strong>mit <strong>të</strong> provave), por për inspektime në lidhje me<br />

administrimin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> e me shërbimet <strong>gjyqësore</strong>.<br />

Gjyqtarët kanë detyrim <strong>të</strong> japin vendime në përputhje me Kushtetu<strong>të</strong>n<br />

dhe ligjet, prandaj janë vendosur mekanizma apo rregulla që <strong>si</strong>gurojnë<br />

shmangien nga pre<strong>si</strong>onet që mund <strong>të</strong> vijnë edhe nga funk<strong>si</strong>onarë apo struktura<br />

<strong>të</strong> tjera ...”.<br />

Në përfundim <strong>të</strong> inspektimeve, Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ka <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n<br />

për <strong>të</strong> nisur <strong>një</strong> procedim di<strong>si</strong>plinor ndaj gjyqtarit. 19 As ky rast nuk përbën<br />

cënim <strong>të</strong> parimit <strong>të</strong> ndarjes <strong>së</strong> pushteteve. Kë<strong>të</strong> qëndrim mban edhe Gjykata<br />

Kushtetuese në vendimin nr. 11, da<strong>të</strong> 27.05.2004, duke deklaruar:<br />

“... Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ësh<strong>të</strong> anëtar i Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>,<br />

por që thjesh<strong>të</strong> parashtron çështjen dhe nuk ka <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n e vo<strong>të</strong>s. Këshilli i<br />

Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> vepron <strong>si</strong> organ që dëgjon palët dhe administron provat e<br />

nevojshme rreth pretendimeve <strong>të</strong> parashtruara. Fakti që Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

ka <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n për <strong>të</strong> filluar proçedimin di<strong>si</strong>plinor, por që nuk ka <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n e<br />

vo<strong>të</strong>s në Këshillin e Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, kurse <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n e vendimmarrjes e<br />

ka ky i fundit, e cila e ndan funk<strong>si</strong>onin e “akuzës” dhe krijon mundë<strong>si</strong> më <strong>të</strong><br />

mëdha që Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>të</strong> ruajë paanshmërinë në vendimmarrje,<br />

parim ky i rëndë<strong>si</strong>shëm për <strong>një</strong> proces <strong>të</strong> rregullt ligjor...”.<br />

Kryetari i gjyka<strong>të</strong>s merr kontakt me ekipet e kontrollit <strong>të</strong> Ministri<strong>së</strong><br />

<strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> apo <strong>të</strong> inspektoratit <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, duke u<br />

19. Shih nenin 34/1 <strong>të</strong> ligjit nr.9877, da<strong>të</strong> 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në<br />

Republikën e Shqipëri<strong>së</strong>”<br />

68


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

njohur me qëllimin dhe objektin e kontrollit dhe u krijon atyre mundë<strong>si</strong>në e<br />

ushtrimit <strong>të</strong> detyrës. 20<br />

Ministria e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> kujdeset dhe kontrollon veprimtarinë e<br />

administra<strong>të</strong>s <strong>gjyqësore</strong>. Për çdo gjyka<strong>të</strong>, Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> krijon sektorët<br />

dhe organikat në kuadrin e administrimit gjyqësor. Ai emëron dhe shkarkon<br />

kancelarin dhe përgjegjë<strong>si</strong>n e sektorit <strong>të</strong> buxhetit. Gjithashtu, në bazë <strong>të</strong><br />

strukturës <strong>së</strong> miratuar nga Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, me propozim <strong>të</strong> kancelarit,<br />

kryetari i gjyka<strong>të</strong>s përcakton numrin e personelit për çdo <strong>një</strong><strong>si</strong> <strong>të</strong> strukturës<br />

administrative <strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong>s nën kompetencën e tij. Zyra e financës e gjyka<strong>të</strong>s<br />

përgatit, nën mbikëqyrjen e kancelarit, raportin vjetor financiar <strong>të</strong> llogarive<br />

dhe i paraqet rezultatet në Drejtorinë Ekonomike <strong>të</strong> Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

Mirëpo, megjithëse e ka rrëzuar kërke<strong>së</strong>n e Kolegjeve <strong>të</strong> Bashkuara<br />

<strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>, ve<strong>të</strong> Gjykata Kushtetuese, në vendimin nr. 11, da<strong>të</strong><br />

27.05.2004, ësh<strong>të</strong> shprehur se: “Veç sa më lart, kjo Gjyka<strong>të</strong> çmon se për <strong>të</strong> dy<br />

ligjet <strong>si</strong> dhe për ligjin “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën<br />

e Shqipëri<strong>së</strong>”, ekziston nevoja për <strong>një</strong> përmirë<strong>si</strong>m <strong>të</strong> tyre. Ekzistenca e dy<br />

inspektorateve që duket se dublojnë <strong>një</strong>ri-tjetrin, përkufizimi dhe përcaktimi<br />

i qar<strong>të</strong> i nocioneve inspektim, kontroll, verifikim, evitimi i <strong>ndër</strong>thurjes <strong>së</strong><br />

kompetencave midis dy inspektorateve dhe dy institucioneve (Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong><br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe KLD), lidhur me administrimin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> e <strong>të</strong> shërbimeve <strong>si</strong><br />

dhe <strong>të</strong> vendosjes <strong>së</strong> kufijve <strong>të</strong> qar<strong>të</strong> mbi kontrollin në gjykatat dhe gjyqtarët<br />

janë disa nga çështjet që në kuadrin e përgjithshëm <strong>të</strong> përmirë<strong>si</strong>mit <strong>të</strong><br />

legjislacionit kanë nevojë për studim dhe rishikim nga organet përka<strong>të</strong>se.” 21<br />

Mendoj se ve<strong>të</strong> ky arsyetim ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> tregues i mëdyshjes në dhënien e<br />

vendimit në fjalë.<br />

Përgja<strong>të</strong> veprimtari<strong>së</strong> <strong>së</strong> tyre, <strong>të</strong> shtyrë edhe nga organizma<br />

<strong>ndër</strong>kombëtare që veprojnë në Shqipëri edhe në ndihme<strong>së</strong> <strong>të</strong> gjyqësorit dhe<br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> shqiptare, Ministria e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe Këshilli i Lar<strong>të</strong> i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

kanë <strong>ndër</strong>marrë hapa bashkëpunimi, pikërisht, në drejtim <strong>të</strong> përcaktimit dhe<br />

<strong>të</strong> ndarjes sa më <strong>të</strong> qar<strong>të</strong> <strong>të</strong> nocioneve, detyrave dhe rrjedhimisht veprimeve<br />

<strong>të</strong> secilit institucion. Mirëpo kaq nuk mjafton, pa<strong>si</strong> për proce<strong>si</strong>n e di<strong>si</strong>plinimit<br />

<strong>të</strong> gjyqtarëve, ekskluziviteti i Ministrit ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> element përcaktues. Dhe<br />

problemi nuk qëndron tek ekskluziviteti, por, tek mosmbajtja e as<strong>një</strong><br />

20. Shih nenin 18/dh <strong>të</strong> ligjit nr.9877, da<strong>të</strong> 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në<br />

Republikën e Shqipëri<strong>së</strong>”<br />

21. Vendime <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese <strong>të</strong> Republikës <strong>së</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, f.83-84, botim i vitit 2005<br />

69


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

përgjegjë<strong>si</strong>e në rast <strong>të</strong> mosushtrimit <strong>të</strong> procedimit. Ose, më sak<strong>të</strong>, mbajtja<br />

ve<strong>të</strong>m e <strong>një</strong> përgjegjë<strong>si</strong>e, asaj politike. E pra, ja ku del për<strong>së</strong>ri politika. A ka<br />

mundë<strong>si</strong> që <strong>një</strong> gjë e tillë <strong>të</strong> përmirësohet? Pra, nuk po them që t’i hiqet fare<br />

e drejta ministrit, por t’i hiqet ve<strong>të</strong>m ekskluziviteti i procedimit di<strong>si</strong>plinor <strong>të</strong><br />

gjyqtarëve, duke iu dhënë mundë<strong>si</strong>a edhe <strong>një</strong> entiteti tje<strong>të</strong>r (brenda apo jash<strong>të</strong><br />

Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, kjo mund <strong>të</strong> diskutohet) për <strong>të</strong> kërkuar kë<strong>të</strong><br />

procedim. Duke iu kthyer edhe <strong>një</strong> herë raporteve <strong>ndër</strong>mjet institucioneve,<br />

<strong>si</strong>gurisht që ësh<strong>të</strong> e papranueshme përdorimi nga ana e Ministrit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

i <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>s për procedimin di<strong>si</strong>plinor <strong>të</strong> gjyqtarëve, <strong>si</strong> mjet pre<strong>si</strong>oni ndaj<br />

tyre, qofshin këta edhe anëtarë <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Por, po aq<br />

e papranueshme ësh<strong>të</strong> edhe vendosja e gjyqtarëve, anëtarë <strong>të</strong> Këshillit, në<br />

pozi<strong>të</strong> <strong>të</strong> vështirë nga ana e drejtuesve <strong>të</strong> këtij Këshilli, nëpërmjet joshjes për<br />

transferime në vende apo pozicione më <strong>të</strong> mira, nëpër nivele <strong>të</strong> ndryshme <strong>të</strong><br />

gjyqësorit.<br />

Edhe <strong>një</strong> problem <strong>të</strong> fundit. Pas Samitit <strong>të</strong> Selanikut, në vitin 2003, kur<br />

kanë trajtuar problemet e Ballkanit Jug-Perëndimor, organizmat e Bashkimit<br />

Europian, <strong>ndër</strong> <strong>të</strong> tjera, i kanë lënë detyrë shtetit shqiptar që <strong>të</strong> zgjidhë çështjen<br />

e ekzistencës <strong>së</strong> dy inspektorateve, <strong>të</strong> atij <strong>të</strong> Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe <strong>të</strong><br />

Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në favor <strong>të</strong> këtij <strong>të</strong> fundit. Monitorue<strong>si</strong>t që vijnë<br />

dhe bëjnë raporte, herë e kanë ngritur kë<strong>të</strong> problem dhe herë jo. Kur nuk e kanë<br />

ngritur, autoritetet shqiptare kanë menduar se “ia hodhëm” edhe kësaj radhe.<br />

Por, a ësh<strong>të</strong> kjo zgjidhja? Ka dy mundë<strong>si</strong>: Që zyrtarët e Brukselit ta harrojnë<br />

ose <strong>të</strong> bëjnë <strong>si</strong>kur e harrojnë kë<strong>të</strong> çështje, gjë që ka pak gjasa <strong>të</strong> ndodhë. Ose<br />

që, dikur, ata <strong>të</strong> kujtohen dhe <strong>të</strong> thonë se nuk e paskeni realizuar kë<strong>të</strong> detyrë që<br />

ju kemi vënë prej disa vitesh. Gjithse<strong>si</strong>, le <strong>të</strong> ndodhë më e mira ...<br />

70


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

“MISIONI I SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS<br />

NË TRAJNIMIN VAZHDUES TË GJYQTARËVE.<br />

REALITETE DHE SFIDA; KONTRIBUTI QË SHKOLLA<br />

MUND TË JAPË SA I TAKON KONSOLIDIMIT<br />

TË SISTEMIT TË DREJTËSISË”<br />

71<br />

Prof. Dr. Mariana Semini-Tutulani<br />

Drejtore e Shkollës <strong>së</strong> Magjistraturës<br />

Objektivi i Shkollës <strong>së</strong> Magjistraturës ësh<strong>të</strong> në <strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n kohë edhe<br />

objektivi i ve<strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në Shqipëri e kudo: <strong>të</strong> edukojmë brezat e gjyqtarëve<br />

dhe prokurorëve që do <strong>të</strong> japin <strong>një</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong> <strong>të</strong> paanshme dhe <strong>të</strong> barabar<strong>të</strong> për <strong>të</strong><br />

gjithë, sepse <strong>të</strong> gjithë shteta<strong>si</strong>t duhet <strong>të</strong> jenë <strong>të</strong> barabar<strong>të</strong> përpara ligjit. 200 vjet<br />

më parë, 1 Thomas Jefferson shkruan se: “Esh<strong>të</strong> patje<strong>të</strong>r në <strong>të</strong> mirën e gjithë<br />

kombit që <strong>të</strong> a<strong>si</strong>milojë sa <strong>të</strong> mundet e më shumë <strong>të</strong> gjithë përbërë<strong>si</strong>t e tij, <strong>të</strong><br />

forcojë analogji<strong>të</strong> e tyre, <strong>të</strong> zhdukë edhe detajet më <strong>të</strong> vogla <strong>të</strong> ndryshimeve<br />

dhe <strong>të</strong> zbatojë ligjin dhe drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në tek <strong>të</strong> gjithë në <strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n mënyrë dhe me<br />

<strong>të</strong> <strong>një</strong>jtat mjete”.<br />

Shkolla e Magjistraturës ka dy objektiva strategjikë që lidhen me<br />

formimin fillestar <strong>të</strong> gjyqtarëve e prokurorëve <strong>të</strong> rinj dhe me formimin<br />

vazhdues <strong>të</strong> gjyqtarëve e prokurorëve në detyrë, duke synuar në rritjen e<br />

profe<strong>si</strong>onalizmit <strong>të</strong> tyre, faktor ky, që ndikon në mënyrë <strong>të</strong> drejtpërdrej<strong>të</strong> në<br />

rritjen e akse<strong>si</strong>t tek drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a, <strong>si</strong> dhe në pavarë<strong>si</strong>në e paanë<strong>si</strong>në e <strong>si</strong>stemit <strong>të</strong><br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

Në programin e Trajnimit Fillestar, pas gati pe<strong>së</strong>mbëdhje<strong>të</strong> viteve,<br />

rezulton që janë diplomuar <strong>12</strong> breza dhe, deri më sot, janë diplomuar <strong>si</strong><br />

magjistra<strong>të</strong> 232 gjyqtarë e prokurorë <strong>të</strong> rinj. Kjo shifër, e krahasuar me<br />

numrin e përgjithshëm <strong>të</strong> gjyqtarëve dhe prokurorëve (që ësh<strong>të</strong> gati 664<br />

persona), zë gati 35% <strong>të</strong> tyre dhe flet për <strong>një</strong> rritje <strong>të</strong> numrit <strong>të</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong><br />

rekrutuar dhe <strong>të</strong> trajnuar me programe bashkëkohore <strong>të</strong> aplikuara në Shkollën<br />

1. Shihni për hollë<strong>si</strong>ra, Thomas Jefferson, Batture at New Orleans, 18<strong>12</strong>. ME 18:80.


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

e Magj<strong>si</strong>traturës, pas <strong>një</strong> shkollimi tre vjeçar, pas pe<strong>së</strong> viteve <strong>të</strong> përgatitjes në<br />

nivelin univer<strong>si</strong>tar <strong>si</strong> jurist.<br />

Mbështetur në ligjin për organizimin e pushtetit gjyqësor, ve<strong>të</strong>m 10% e<br />

emërimeve <strong>si</strong> gjyqtarë e prokurorë <strong>të</strong> rinj mund <strong>të</strong> bëhet nga burime e kanale<br />

jash<strong>të</strong> Shkollës <strong>së</strong> Magjistraturës.<br />

Në grafikun e mëposh<strong>të</strong>m mund <strong>të</strong> shohim numrin e magjistra<strong>të</strong>ve <strong>të</strong><br />

diplomuar në vite.<br />

Nga ana tje<strong>të</strong>r, programi i trajnimit vazhdues me <strong>të</strong> gjithë indikatorët<br />

e cilë<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe <strong>të</strong> larmishmëri<strong>së</strong> nga këndvështrimi tematik, ësh<strong>të</strong> bërë edhe<br />

më operativ përmes kalendarit <strong>të</strong> aktiviteteve trajnuese <strong>të</strong> detajuara në kë<strong>të</strong><br />

dokument. Programi dhe kalendari i Trajnimit Vazhdues për vitin akademik<br />

2010 – 2011 ka synuar <strong>të</strong> trajtojë <strong>një</strong> tematikë:<br />

• <strong>të</strong> <strong>një</strong> natyre gjithëpërfshirëse, ashtu <strong>si</strong>ç ësh<strong>të</strong> gama e çështjeve që<br />

paraqiten përpara <strong>si</strong>stemit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>;<br />

• <strong>të</strong> <strong>një</strong> natyre më <strong>të</strong> specializuar, në fusha <strong>të</strong> veçanta, ashtu <strong>si</strong>ç kërkohet<br />

<strong>ndër</strong>hyrja e <strong>si</strong>stemit në <strong>një</strong> rast konkret, duke respektuar parimet e<br />

unitetit dhe <strong>të</strong> diver<strong>si</strong>tetit.<br />

Harmonizimi i programit me proce<strong>si</strong>n e reformës ligjore, <strong>si</strong> dhe në<br />

<strong>si</strong>stemin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, zbatimi i standardeve <strong>ndër</strong>kombëtare dhe proceset e<br />

përqasjes me instrumentet e BE, në kuadrin e zbatimit <strong>të</strong> MSA ka qenë <strong>një</strong> nga<br />

72


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

drejtimet e trajnimit vazhdues. Po ashtu, ofrimi i <strong>një</strong> trajnimi që synon drejt<br />

praktikave më përparimtare <strong>të</strong> azhornuara edhe me standardet e evidentuara<br />

nga Gjykata Europiane e <strong>të</strong> Drejtave <strong>të</strong> Njeriut edhe nga praktika e vendeve<br />

<strong>të</strong> tjera apo e Gjyka<strong>të</strong>s Europiane <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, ka qenë në fokus <strong>të</strong> programit<br />

<strong>të</strong> trajnimit vazhdues.<br />

Shkolla e Magjistraturës, gja<strong>të</strong> periudhës akademike 2009-20<strong>12</strong>,<br />

realizoi programin tre-vjeçar dhe përka<strong>të</strong><strong>si</strong>sht vitin e <strong>një</strong>mbëdhje<strong>të</strong> <strong>të</strong> zbatimit<br />

<strong>të</strong> trajnimit vazhdues <strong>të</strong> gjyqtarëve dhe prokurorëve bazuar në <strong>një</strong> program<br />

dhe kalendar <strong>të</strong> mirëdefinuar paraprakisht nga pikëpamja e tematikës dhe<br />

aktiviteteve trajnuese. Programi, në përmbajtjen e vet, ka përfshirë <strong>një</strong><br />

tematikë shumë <strong>të</strong> gjerë dhe <strong>të</strong> larmishme në pothuaj pje<strong>së</strong>n më <strong>të</strong> madhe<br />

<strong>të</strong> fushave <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s dhe <strong>të</strong> problematikës praktike, por edhe <strong>të</strong> proceseve<br />

<strong>të</strong> reformës në <strong>si</strong>stemin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe <strong>të</strong> proceseve <strong>të</strong> harmonizimit<br />

dhe <strong>të</strong> përqasjes, <strong>të</strong> cilat kërkojnë <strong>një</strong> reagim në kohë prej gjyqtarëve dhe<br />

prokurorëve me standardet e BE.<br />

Në Shkollën e Magjistraturës, kryhen 80-90 seminare dy-ditore në vit.<br />

Kjo, për faktin se çdo gjyqtar e prokuror në detyrë duhet <strong>të</strong> marrë pje<strong>së</strong> në <strong>12</strong>-<br />

20 di<strong>të</strong> trajnim në vit dhe jo më shumë se 60 di<strong>të</strong> në pe<strong>së</strong> vjet. Duke llogaritur<br />

që numri i tyre i përgjithshëm ësh<strong>të</strong> 664, a<strong>të</strong>herë kuptojmë fluk<strong>si</strong>n e madh <strong>të</strong><br />

aktiviteteve që kryhen.<br />

Në grafikun e mëposh<strong>të</strong>m mund <strong>të</strong> shohim fluk<strong>si</strong>n e trajnimeve në ka<strong>të</strong>r<br />

vitet e fundit.<br />

73


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Në gjithë shtrirjen e tij, për <strong>të</strong> patur <strong>një</strong> trajnim vazhdues <strong>të</strong> suksesshëm,<br />

duhet patur parasysh se, çdo aktivitet kërkon <strong>një</strong> bashkëpunim <strong>të</strong> ngush<strong>të</strong> me<br />

çdo gjyka<strong>të</strong> dhe prokurori, përmes drejtuesve <strong>të</strong> tyre. Ndërkohë, ve<strong>të</strong> Shkolla<br />

ësh<strong>të</strong> në gjendje <strong>të</strong> vlerësojë nevojat e <strong>si</strong>stemit në <strong>të</strong>rë<strong>si</strong>, <strong>si</strong>pas veçorive <strong>të</strong><br />

fluk<strong>si</strong>t <strong>të</strong> çështjeve në çdo gjyka<strong>të</strong> dhe prokurori, nisur nga specifikat edhe<br />

rajonale. Në bazë <strong>të</strong> ligjit për Shkollën e Magjistraturës, kryetarët e gjykatave<br />

dhe drejtue<strong>si</strong>t e prokurorive, kanë detyrimin ligjor për <strong>të</strong> shprehur mendimin<br />

e tyre në lidhje me programin e trajnimit vazhdues. Dhënia e <strong>një</strong> mendimi<br />

<strong>të</strong> tillë do <strong>të</strong> ndikonte pozitivisht në <strong>të</strong>rë proçe<strong>si</strong>n e organizimit <strong>të</strong> se<strong>si</strong>oneve<br />

trajnuese, duke shmangur zvarritjet, shpenzimet dhe duke rritur efektivitetin<br />

e këtyre trajnimeve. Kryetarët e gjykatave dhe drejtue<strong>si</strong>t e prokurorive,<br />

duke qenë në kontakt <strong>të</strong> vazhdueshëm me problematikat e përditshme <strong>të</strong><br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> (gjyqësor/prokurori), do <strong>të</strong> krijonin <strong>një</strong> “urë lidhëse” me Shkollën<br />

e Magjistraturës, në funk<strong>si</strong>on <strong>të</strong> rritjes <strong>së</strong> efektivitetit <strong>të</strong> formimit vazhdues <strong>të</strong><br />

gjyqtarëve dhe <strong>të</strong> prokurorëve. Në kë<strong>të</strong> vështrim, Shkolla do <strong>të</strong> je<strong>të</strong> në gjendje<br />

<strong>të</strong> vlerësojë drejt nevojat për trajnim <strong>të</strong> <strong>si</strong>stemit në <strong>të</strong>rë<strong>si</strong>, duke u fokusuar në<br />

ato çështje që paraqe<strong>si</strong>n problematikat më komplekse në praktikën <strong>gjyqësore</strong>.<br />

Mund <strong>të</strong> themi që, ky bashkëpunim ka ende shumë nevojë që <strong>të</strong> përmirësohet.<br />

Ësh<strong>të</strong> shumë e rëndë<strong>si</strong>shme që <strong>të</strong> gjithë ta ndiejnë trajnimin <strong>si</strong> <strong>një</strong> <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>,<br />

por edhe detyrim, ku secili duhet <strong>të</strong> japë kontributin e vet.<br />

Programi kon<strong>si</strong>ston në ballafaqimin dhe shpërndarjen e eksperiencave<br />

<strong>si</strong>pas niveleve dhe perceptimeve lokale dhe rajonale <strong>të</strong> ndryshme. Shkolla<br />

ka bërë kujdes <strong>të</strong> veçan<strong>të</strong> në përfshirjen në listat e <strong>të</strong> ftuarve <strong>të</strong> <strong>një</strong> lloj<br />

shpërndarjeje edhe gjeografike <strong>të</strong> pje<strong>së</strong>marrësve. Herë pas here, organizimi<br />

i se<strong>si</strong>oneve me pje<strong>së</strong>marrës mbi bazë apelesh ësh<strong>të</strong> bërë i mundshëm.<br />

Ndërkohë, ka se<strong>si</strong>one, <strong>të</strong> cilat kanë qenë <strong>të</strong> kombinuara në pje<strong>së</strong>marrje, <strong>si</strong><br />

edhe se<strong>si</strong>one <strong>të</strong> modeluara ve<strong>të</strong>m për gjyqtarë ose ve<strong>të</strong>m për prokurorë.<br />

Shkolla e Magjistraturës ka bërë kujdes që <strong>të</strong> pasurojë auditorin e<br />

trajnimeve me aktorë <strong>të</strong> tjerë <strong>të</strong> <strong>si</strong>stemit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>si</strong>: inspektorë <strong>të</strong> Ministri<strong>së</strong><br />

<strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe KLD-<strong>së</strong>, puno<strong>një</strong>s sociale dhe p<strong>si</strong>kologë, oficerë <strong>të</strong> polici<strong>së</strong><br />

<strong>gjyqësore</strong>, inspektorë <strong>të</strong> Inspektoratit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Deklarimit dhe Kontrollit <strong>të</strong><br />

Pasurive, avoka<strong>të</strong> <strong>të</strong> Shoqa<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Avoka<strong>të</strong>ve Penalis<strong>të</strong> <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, juris<strong>të</strong><br />

nga Bashkimi i Dhomave <strong>të</strong> Tregti<strong>së</strong> dhe Industri<strong>së</strong>, juris<strong>të</strong> <strong>të</strong> Zyrës <strong>së</strong><br />

Përmbarimit, etj., por, duke pasur në qe<strong>ndër</strong> <strong>të</strong> vëmendjes, grupin për <strong>të</strong> cilin<br />

ka detyrë <strong>të</strong> hartojë programe trajnuese. Në grafikun e mëposh<strong>të</strong>m mund <strong>të</strong><br />

vërejmë disa nga aktivitetet e vitit akademik <strong>të</strong> fundit.<br />

74


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Një nga ak<strong>si</strong>omat që udhëheq proce<strong>si</strong>n e edukimit <strong>të</strong> gjyqtarëve e<br />

prokurorëve lidhur me integritetin e tyre moral e shoqëror dhe me etikën e<br />

komunikimin me palët dhe publikun ësh<strong>të</strong> ak<strong>si</strong>oma: “Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a: Virtyt dhe<br />

Detyrë!” Kjo ak<strong>si</strong>omë ka tri elemen<strong>të</strong> shumë <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shëm: Ndershmërinë,<br />

pavarë<strong>si</strong>në dhe paanshmërinë. Nuk duhet harruar se gjithmonë ka <strong>një</strong> duel që<br />

prezantohet me dy “palë <strong>ndër</strong>gjyqëse”, <strong>si</strong>: Virtyti versus Ve<strong>si</strong>.<br />

Lind Pyetja: Edukimi me virtyte e integritet i kapërcen fuqi<strong>të</strong> dhe<br />

kufij<strong>të</strong> e programeve trajnuese?<br />

Dilemat që na shfaqen e kryqëzohen para syve lidhen me çështje <strong>të</strong><br />

tilla <strong>të</strong> diskutueshme <strong>si</strong>: Paanshmëria në dhënien e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, a ekziston?<br />

Pavarë<strong>si</strong>a e gjyqësorit, a mbizo<strong>të</strong>ron në dhënien e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>? Po integriteti<br />

moral, a ësh<strong>të</strong> në nivelet e duhur?<br />

Aristoteli që mbahet <strong>si</strong> babai i etikës ka thënë se: “Dhënia e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> detyrë intelektuale e njerëzore që duhet <strong>të</strong> karakterizohet nga<br />

virtytet”. Virtyti profe<strong>si</strong>onal/intelektual, <strong>si</strong>pas tij përbëhet nga 4 virtyte<br />

kardinale: (1) Kurajo, (2) Durimi, (3) Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a dhe (4) Kujde<strong>si</strong> ose Pjekuria/<br />

maturia.<br />

Kurajo lidhet me guximin për <strong>të</strong> përballuar pre<strong>si</strong>onin, nga politika,<br />

pushtete e tjera, pre<strong>si</strong>onin nga rruga, nga krimi. Ajo lidhet me guximin për <strong>të</strong><br />

përballuar frikën nga çdo rrezik apo sakrificë që drejtohet ndaj puno<strong>një</strong>sve <strong>të</strong><br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> apo familjarëve <strong>të</strong> tyre. Lidhet edhe me guximin për <strong>të</strong> përballuar<br />

75


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

joshjen e tundimet ndaj para<strong>së</strong> e pasuri<strong>së</strong> <strong>së</strong> paligjshme e <strong>të</strong> padrej<strong>të</strong> që vjen<br />

nga korrup<strong>si</strong>oni e veprat kriminale.<br />

Durimi lidhet me analizmin me kujdes e pa nxitim <strong>të</strong> çdo prove e<br />

fakti që del në proce<strong>si</strong>n gjyqësor, durimi për <strong>të</strong> dëgjuar e analizuar dosje e<br />

materiale <strong>të</strong> shumta, për <strong>të</strong> dëgjuar palët, dëshmitarët, avoka<strong>të</strong>t, prokurorët,<br />

eksper<strong>të</strong>t etj., <strong>si</strong> dhe selek<strong>si</strong>onimi i elemen<strong>të</strong>ve determinan<strong>të</strong> e vlerë<strong>si</strong>mi i<br />

drej<strong>të</strong> e i paanshëm i tyre.<br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a lidhet me shpirtin që gjendet në brendë<strong>si</strong> <strong>të</strong> çdo gjyqtari e<br />

prokurori dhe që ndan <strong>të</strong> mirën nga e keqja, <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n nga e padrejta, ligjoren<br />

nga paligjshmëria.<br />

Kujde<strong>si</strong> dhe pjekuria lidhen me vlerë<strong>si</strong>min e aspektit njerëzor e social<br />

në çdo çështje <strong>gjyqësore</strong>, në dhimsurinë për <strong>të</strong> trajtuar <strong>si</strong> duhet edhe viktimat<br />

edhe ata që kanë shkaktuar vepra e kanë sjellë pasoja <strong>të</strong> rënda me veprimet<br />

e tyre. Të gjithë janë njerëz e shoqëria duhet <strong>të</strong> kujdeset t’i korrigjojë e t’i<br />

edukojë.<br />

Në programet e trajnimit fillestar e vazhdues, ka kurse e seminare me<br />

shtrirje gja<strong>të</strong> gjithë vitit, që synojnë <strong>të</strong> përmirësojnë edukimin me rregullat e<br />

etikës dhe për <strong>të</strong> rritur kapacitetet në fushën e komunikimit qytetar e social.<br />

Megjitha<strong>të</strong>, në kë<strong>të</strong> drejtim, ka shumë për <strong>të</strong> bërë. Integriteti personal e moral<br />

ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> cilë<strong>si</strong> që nuk mësohet thjesht në shkollë, por, ësh<strong>të</strong> pje<strong>së</strong> e rritjes <strong>së</strong><br />

çdo individi në <strong>një</strong> shoqëri, në familje, e më gjerë që fillon nga fëmijëria e<br />

hershme dhe përsoset, plo<strong>të</strong>sohet apo dëmtohet në vite.<br />

Pje<strong>së</strong>marrja në trajnimin vazhdues ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> pje<strong>së</strong> e rëndë<strong>si</strong>shme<br />

e vlerë<strong>si</strong>mit <strong>të</strong> gjyqtarëve, përpos faktit që trajnimet ndikojnë në rritjen e<br />

performancës <strong>së</strong> tyre në ushtrimin e funk<strong>si</strong>onit. Në kë<strong>të</strong> vështrim, shprehim<br />

bindjen se do <strong>të</strong> kemi edhe mbështetjen e KLD-<strong>së</strong>, në realizimin sa më efektiv<br />

<strong>të</strong> programit <strong>të</strong> formimit vazhdues, pa<strong>si</strong> kjo ësh<strong>të</strong> në intere<strong>si</strong>n e ve<strong>të</strong> <strong>si</strong>stemit<br />

<strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

Në lidhje me përzgjedhjen e eksper<strong>të</strong>ve <strong>të</strong> trajnimit vazhdues, vlen<br />

<strong>të</strong> theksohet se, Shkolla ka miratuar rregullat “Për kriteret e pëzgjedhjes<br />

<strong>së</strong> pedagogëve/lektorëve <strong>të</strong> Shkollës <strong>së</strong> Magjistraturës” ku ka përcaktuar<br />

kriteret ligjore që duhet <strong>të</strong> përmbushin aplikue<strong>si</strong>t <strong>si</strong> eksper<strong>të</strong> <strong>të</strong> trajnimit<br />

vazhdues. Shkolla ka synuar <strong>të</strong> përzgjedhë me cilë<strong>si</strong>në e eksper<strong>të</strong>ve, gjyqtarë<br />

76


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

e prokurorë me eksperiencë <strong>të</strong> gja<strong>të</strong> në ushtrimin e funk<strong>si</strong>onit te tyre, për <strong>të</strong><br />

qenë më afër problematikave <strong>të</strong> praktikës <strong>gjyqësore</strong>.<br />

Synimi i Shkollës ësh<strong>të</strong> që <strong>të</strong> arrihet <strong>një</strong> gërshetim i ekspertizës në nivel<br />

teorik me a<strong>të</strong> praktik. Nga ana e shkollës u janë bërë ftesa <strong>të</strong> vazhdueshme<br />

gjyqtarëve dhe prokurorëve për <strong>të</strong> aplikuar <strong>si</strong> eksper<strong>të</strong> <strong>të</strong> trajnimit vazhdues,<br />

por, gjith<strong>një</strong> duke pasur në kon<strong>si</strong>dera<strong>të</strong> kriteret ligjore në përzgjedhjen e tyre.<br />

Në kë<strong>të</strong> drejtim, ka vend për përmirë<strong>si</strong>me <strong>të</strong> mëtejshme, por, Shkolla nuk<br />

mund <strong>të</strong> arrijë rezultate <strong>të</strong> kënaqshme pa mbështetjen edhe <strong>të</strong> aktorëve <strong>të</strong><br />

rëndë<strong>si</strong>shëm <strong>të</strong> <strong>si</strong>stemit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Ajo çfarë duhet nënvizuar këtu ësh<strong>të</strong><br />

se, çdo gjyqtar e prokuror duhet <strong>të</strong> <strong>ndër</strong>gjegjësohet për domosdoshmërinë e<br />

ngritjes <strong>së</strong> tij profe<strong>si</strong>onale, për t’ju përgjigjur kërkesave <strong>të</strong> kohës. Shkolla<br />

e Magjistraturës ësh<strong>të</strong> e hapur për çdo bashkëpunim që synon rritjen e<br />

nivelit <strong>të</strong> trajnimit vazhdues, ndaj, i mirëpret <strong>të</strong> gjitha sugjerimet që vijnë<br />

për përzgjedhjen e eksper<strong>të</strong>ve më <strong>të</strong> mirë shqiptarë. Synimi i Shkollës <strong>së</strong><br />

Magjistraturës ësh<strong>të</strong> që, zhvillimi i aktiviteteve në kuadrin e trajnimit<br />

vazhdues, <strong>të</strong> krijojë <strong>një</strong> mundë<strong>si</strong> <strong>të</strong> mirë për <strong>të</strong> gjithë pje<strong>së</strong>marrë<strong>si</strong>t, duke<br />

përfshirë edhe ve<strong>të</strong> eksper<strong>të</strong>t shqiptarë, në shkëmbimin e eksperiencave <strong>të</strong><br />

tyre profe<strong>si</strong>onale, në funk<strong>si</strong>on <strong>të</strong> përmirë<strong>si</strong>mit <strong>të</strong> performancës <strong>së</strong> tyre në<br />

dhënien e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

Eksper<strong>të</strong> shqiptarë kontribojnë de<strong>një</strong><strong>si</strong>sht në mbarëvajtjen e programit.<br />

Shkolla e Magjistraturës ka bërë <strong>të</strong> gjitha përpjekjet që në lis<strong>të</strong>n e eksper<strong>të</strong>ve<br />

<strong>të</strong> saj <strong>të</strong> jenë emra <strong>të</strong> spikatur në zbatimin e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s dhe njohës <strong>të</strong> mirë <strong>të</strong><br />

saj, <strong>si</strong> nga ana teorike, ashtu edhe nga ajo aplikative. Për më tepër, Shkolla u<br />

ka bërë fte<strong>së</strong>, gjith<strong>një</strong> <strong>si</strong> trajnues, edhe gjyqtarëve e prokurorëve <strong>të</strong> rretheve<br />

<strong>të</strong> ndryshme, <strong>të</strong> cilëve u ka krijuar <strong>të</strong> gjitha mundë<strong>si</strong><strong>të</strong> që <strong>të</strong> sugjerojnë kolegë<br />

apo veten lidhur me ekspertiza <strong>të</strong> veçanta, në fusha <strong>të</strong> veçanta.<br />

Partneritetet e Shkollës <strong>së</strong> Magjistraturës përfshijnë institucione<br />

kombëtare e <strong>ndër</strong>kombëtare. Ky bashkëpunim ësh<strong>të</strong> shprehur në forma <strong>të</strong><br />

ndryshme. Si <strong>të</strong> tilla, mund <strong>të</strong> përmendim bashkëpunimin me Këshillin e<br />

Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, Gjyka<strong>të</strong>n e Lar<strong>të</strong>, Prokurorinë e Përgjithshme, Ministrinë<br />

e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, Dhomën Kombëtare <strong>të</strong> Avokati<strong>së</strong>, Zyrën e Përmbarimit, OJF<strong>të</strong><br />

shqiptare <strong>si</strong> Fondacioni Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve me Pajtim, etj. Ky<br />

bashkëpunim ësh<strong>të</strong> realizuar në formën e se<strong>si</strong>oneve studimore, seminareve,<br />

kolokiumeve dhe veprimtarive <strong>të</strong> tjera, me qëllim që <strong>të</strong> <strong>si</strong>gurojë informacion<br />

bashkëkohor për perfek<strong>si</strong>onimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve.<br />

77


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Shkolla, për realizimin e se<strong>si</strong>oneve trajnuese, ësh<strong>të</strong> mbështetur edhe<br />

në bashkëpunimin me partnerët <strong>ndër</strong>kombëtarë, <strong>të</strong> cilët kanë dhënë <strong>një</strong><br />

kontribut <strong>të</strong> kon<strong>si</strong>derueshëm në zhvillimin e veprimtarive për perfek<strong>si</strong>onimin<br />

e mëtejshëm profe<strong>si</strong>onal <strong>të</strong> magjistra<strong>të</strong>ve shqiptarë. Ndër bashkëpunëtorët<br />

<strong>ndër</strong>kombëtarë mund <strong>të</strong> përmendim: Këshilli i Europës, OSBE/ODHIR,<br />

Fondacionet Gjermane IRZ dhe Hanns Seidel, UNIFEM, UNICEF, IOM,<br />

USAID, OPDAT, Projekti i Këshillit <strong>të</strong> Europës PACA, Ambasada e<br />

Republikës <strong>së</strong> Francës, FZK, Millenium Challenge Corporation, Fondacioni<br />

i Hapur për Shqipërinë, REC-AECID.<br />

Sfida për <strong>të</strong> ardhmen në fushën organizative me qëllim mbarëvajtjen e<br />

programit dhe <strong>të</strong> kalendarit <strong>të</strong> trajnimit:<br />

Shkolla e Magjistraturës vazhdon <strong>të</strong> punojë në drejtim <strong>të</strong> përmirë<strong>si</strong>mit<br />

dhe forcimit <strong>të</strong> kritereve që zbatohen për përzgjedhjen e lektorëve <strong>të</strong> ndryshëm<br />

në se<strong>si</strong>onet trajnuese. Në rolin e trajnue<strong>si</strong>t janë angazhuar më shumë gjyqtarë<br />

dhe prokurorë, <strong>si</strong> dhe puno<strong>një</strong>s <strong>të</strong> tjerë <strong>të</strong> <strong>si</strong>stemit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Disa nga temat<br />

më <strong>të</strong> debatueshme <strong>të</strong> veprimtari<strong>së</strong> praktike janë përgatitur nga trajnues <strong>të</strong><br />

cilët kanë kontakt <strong>të</strong> drejtpërdrej<strong>të</strong> me këto çështje.<br />

Shkolla do t’i vërë gjith<strong>një</strong> e më shumë thek<strong>si</strong>n etikës <strong>gjyqësore</strong> <strong>të</strong><br />

gjyqtarëve. Mund <strong>të</strong> <strong>ndër</strong>tohet <strong>një</strong> projekt efektiv, i cili me anë <strong>të</strong> seminareve<br />

trajnuese, <strong>të</strong> përqendruar apo lokalë, te prekë temat kryesore <strong>të</strong> etikës<br />

<strong>gjyqësore</strong>.<br />

Ësh<strong>të</strong> e nevojshme që çdo gjyka<strong>të</strong> <strong>të</strong> mbajë <strong>një</strong> dosje <strong>të</strong> veçan<strong>të</strong> në<br />

lidhje me trajnimet <strong>gjyqësore</strong>, ku <strong>të</strong> evidentohen <strong>të</strong> gjitha materialet e<br />

trajtuara gja<strong>të</strong> se<strong>si</strong>oneve dhe pje<strong>së</strong>marrë<strong>si</strong>t përka<strong>të</strong>s. Kryetarët e gjykatave<br />

mund t’u kërkojnë pje<strong>së</strong>marrësve nëpër se<strong>si</strong>onet trajnuese përgatitjen e <strong>një</strong><br />

informacioni në lidhje me seminarin dhe problematikën që u diskutua gja<strong>të</strong><br />

se<strong>si</strong>oneve trajnuese.<br />

E rëndë<strong>si</strong>shme ësh<strong>të</strong> dhe nxitja gjithmonë e më shumë e lektorëve për<br />

dorëzimin e materialeve trajnuese përpara zhvillimit <strong>të</strong> se<strong>si</strong>oneve trajnuese,<br />

me qëllim shpërndarjen e tyre, paraprakisht, gjyqtarëve, në mënyrë që t’i japi<br />

mundë<strong>si</strong>në këtyre <strong>të</strong> fundit për t’u angazhuar më shumë gja<strong>të</strong> zhvillimit <strong>të</strong><br />

se<strong>si</strong>oneve trajnuese dhe për t’i dhënë je<strong>të</strong> debateve profe<strong>si</strong>onale.<br />

78


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Reduktimin e pikave <strong>të</strong> kontaktit në përputhje me numrin e Gjykatave<br />

<strong>të</strong> Apelit, <strong>si</strong> dhe krijimin e <strong>një</strong> pike kontakti pranë inspektoratit <strong>të</strong> KLD-<strong>së</strong><br />

dhe pranë Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, <strong>të</strong> cilët do <strong>të</strong> bëjnë <strong>të</strong> mundur mbledhjen<br />

e informacioneve <strong>të</strong> vlefshme për çështjet më problematike që hasen sot në<br />

praktikën <strong>gjyqësore</strong> shqiptare.<br />

Angazhimi i pje<strong>së</strong>marrësve për <strong>të</strong> sjellë raste nga praktika e tyre, që<br />

lidhen me temën e trajnimit, <strong>si</strong> dhe paraqitjes <strong>së</strong> vendimeve që ata kanë<br />

dhënë në lidhje me kë<strong>të</strong> çështje. Kjo do t’i shërbejë krijimit <strong>të</strong> <strong>një</strong> arkivi<br />

jurisprudencial pranë Shkollës, e mundshme për t’u konsultuar dhe nga<br />

studen<strong>të</strong>t që ndjekin programin e formimit fillestar, por edhe për publikime<br />

eventuale, ose, <strong>së</strong> paku, për krijimin e <strong>një</strong> sek<strong>si</strong>oni <strong>të</strong> posaçëm pranë<br />

bibliotekës <strong>së</strong> Shkollës, për punimet e temave <strong>të</strong> seminareve.<br />

Të nderuar pje<strong>së</strong>marrës,<br />

Më lejoni që ta mbyll prezantimin me <strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n shprehje që e fillova<br />

diskutimin. Të përpiqemi <strong>të</strong> rri<strong>si</strong>m af<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>të</strong> e gjyqtarëve e prokurorëve, përmes<br />

trajnimeve, për <strong>të</strong> synuar zbatimin e parimit se shteti ligjor respektohet<br />

ve<strong>të</strong>m nëse <strong>të</strong> gjthë shteta<strong>si</strong>t do <strong>të</strong> jenë <strong>të</strong> barabar<strong>të</strong> përpara ligjit, pavarë<strong>si</strong>sht<br />

nëse janë <strong>të</strong> varfër apo <strong>të</strong> pasur, pavarë<strong>si</strong>sht nëse janë <strong>të</strong> pushtetshëm apo<br />

<strong>të</strong> zakonshëm, pavarë<strong>si</strong>sht nëse janë <strong>të</strong> fuqishëm apo <strong>të</strong> dobët, pavarë<strong>si</strong>sht<br />

nëse janë <strong>të</strong> mirë e korrek<strong>të</strong> apo <strong>të</strong> këqinj e dhunues. Ve<strong>të</strong>m kur <strong>të</strong> ndjehemi<br />

<strong>të</strong> barabar<strong>të</strong> e t’i trajtojmë <strong>të</strong> tjerët <strong>si</strong> <strong>të</strong> barabar<strong>të</strong>, do <strong>të</strong> mund <strong>të</strong> fla<strong>si</strong>m për<br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong>.<br />

79


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

DREJTËSIA NË KOHË TË ARSYESHME<br />

81<br />

Kristaq Traja<br />

Rektor i Univer<strong>si</strong>tetit ”Luara<strong>si</strong>”<br />

Sot duhet <strong>të</strong> flas për proce<strong>si</strong>n gjyqësor, i cili duhet bërë brenda <strong>një</strong><br />

kohe <strong>të</strong> arsyeshme. Bota fla<strong>si</strong>n shpesh për <strong>një</strong> gjyq <strong>të</strong> shpej<strong>të</strong>. Për <strong>të</strong> gjitha<br />

gjërat e rëndë<strong>si</strong>shme <strong>të</strong> kësaj bote, njerëzit, para<strong>së</strong>gjithash, duan <strong>një</strong> gjë : ta<br />

mbyllin ose ta zgjidhin problemin sa më shpejt. A e keni vënë re <strong>një</strong> gjë ? Në<br />

fillim njerëzit joshen nga rëndë<strong>si</strong>a e problemit, nga vlera e interesave që janë<br />

në lojë, nga sa më shumë fitojnë dhe nga sa më pak humba<strong>si</strong>n ? Kjo ësh<strong>të</strong><br />

shpresa. Pastaj, kur njerëzit u vihen punëve realisht ata shohin se gjërat janë<br />

<strong>të</strong> vështira, <strong>të</strong> komplikuara, se ajo që kishin menduar nuk u realizohet, se<br />

rrugës ka <strong>një</strong> mijë e <strong>një</strong> gjëra që do <strong>të</strong> donin <strong>një</strong> paramendim, <strong>një</strong> analizë, <strong>një</strong><br />

anticipim <strong>të</strong> atij rezultati për hir <strong>të</strong> <strong>të</strong> cilit ata kishin <strong>ndër</strong>marrë përpjekjet e<br />

tyre t’a arrinin. Disa janë fatlumë dhe e arrijnë qëllimin. Më <strong>të</strong> shum<strong>të</strong>t, nuk<br />

e arrijnë ose e arrijnë përgjysmë. Ndryshe nga jeta sociale, ku njerëzit kanë<br />

mundë<strong>si</strong>në <strong>të</strong> dalin shpeshherë fitues <strong>së</strong> bashku, psh. në <strong>një</strong> debat ku duhen<br />

ndarë vlera dhe ku pje<strong>së</strong>marrë<strong>si</strong>t lëshojnë pe dhe arrijnë në fund <strong>një</strong> rezultat,<br />

i cili i kënaq <strong>të</strong> gjithë, në gjyq ka ve<strong>të</strong>m <strong>një</strong> alternativë: <strong>një</strong>ra palë fiton dhe<br />

tjetra humbet. Gjyqi, pra, ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> alternativë bardhezi.<br />

Në kë<strong>të</strong> alternativë janë në pyetje argumente themelore. Kush ka e<br />

kush nuk ka <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>. Por interesat e njerëzve në gjyq janë interesa aktuale,<br />

<strong>të</strong> sotme, <strong>të</strong> tanishme, konkrete dhe kalimtare. Me kalimin e moshës njerëzit<br />

ftohen nga dëshirat aktuale dhe kur kthejnë kokën pas, gjërat e djeshme u<br />

duken <strong>të</strong> parëndë<strong>si</strong>shme. Në gjyq ka pa<strong>si</strong>one, ka interesa, qëllime, projektime<br />

<strong>të</strong> <strong>së</strong> ardhmes, përmbushje amanetesh <strong>të</strong> djeshme, larje hesapesh, nxjerrje<br />

inatesh, dëshirë bamirë<strong>si</strong>e, vrapim pas ëndrrave e gjëra <strong>të</strong> tilla që, në pamje<br />

<strong>të</strong> parë, ligji duket <strong>si</strong>kur i injoron. Provizorë jemi në kë<strong>të</strong> bo<strong>të</strong>. Nëse nuk<br />

ësh<strong>të</strong> e thënë nga fati <strong>të</strong> rrojmë në harmoni, a<strong>të</strong>herë <strong>një</strong> di<strong>të</strong> mund <strong>të</strong> dalim<br />

para gjyqtarit. Ky njeri, që deri dje ishte <strong>si</strong> ne, palët, dikur na përcakton fatin<br />

në <strong>një</strong> pje<strong>së</strong> <strong>të</strong> tij. Mund <strong>të</strong> vra<strong>si</strong>m mendjen gjithë je<strong>të</strong>n <strong>të</strong> gjejmë se ku i<br />

merr kriteret ky gjyqtar që na gjykon gjërat tona. S’kemi për ta gjetur kurrë,<br />

nëse nuk vemë konvencione <strong>si</strong> shoqëri dhe <strong>si</strong> shtet. Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a, pra, ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong>


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

ndje<strong>një</strong> <strong>të</strong> cilën njerëzimi e ka ushqyer dhe rritur që njeriu <strong>të</strong> arrijë ta zgjidhë<br />

problemin për aq kohë sa ky problem nuk i merr vite <strong>të</strong> gjata jete. Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a<br />

nuk ësh<strong>të</strong> ligji. Ligji duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i drej<strong>të</strong> që t’i shërbejë asaj. Por drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a<br />

që jepet në emër <strong>të</strong> shtetit, <strong>të</strong> popullit, <strong>të</strong> mbretit, <strong>të</strong> republikës a në emër<br />

<strong>të</strong> kujtdo ju <strong>të</strong> thoni, ësh<strong>të</strong> rimëkëmbja e njeriut konkret i cili, për shkak <strong>të</strong><br />

fuqi<strong>së</strong> hyjnore a natyrore, ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> ekzistencë fundore. Njeriu nuk ka kohë <strong>të</strong><br />

merret me drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në. Ai përpiqet ta evitojë, sepse ajo ësh<strong>të</strong> e dhimbshme, ka<br />

kosto xhepi dhe kosto shpirti. Njeriu i drej<strong>të</strong> në vetvete jeton edhe pa drej<strong>të</strong><strong>si</strong>.<br />

Por njerëzit, jo <strong>të</strong> gjithë janë <strong>të</strong> mirë dhe mirë<strong>si</strong>a ësh<strong>të</strong> më shpesh diçka e<br />

paqar<strong>të</strong>, e pamatshme, lëvizëse, ndryshimtare <strong>si</strong> natyra e njeriut.<br />

A<strong>të</strong>herë, pra, <strong>një</strong> di<strong>të</strong> ne mund <strong>të</strong> dalim para gjyqit njerëzor, para se <strong>të</strong><br />

paraqitemi në Gjyqin e Fundit. Për Gjyqin e Fundit kemi <strong>të</strong> gjithë përje<strong>të</strong><strong>si</strong>në,<br />

pra, s’ka pse <strong>të</strong> na bëhet vonë se mund <strong>të</strong> vonohemi. Por këtu, në tokë, në<br />

bo<strong>të</strong>n e këtushme, duhet t’i lajmë hesapet këtu dhe sot. Kjo, do <strong>të</strong> thoni ju,<br />

ësh<strong>të</strong> fe apo filozofi. Si <strong>të</strong> doni, por <strong>një</strong> gjë, <strong>si</strong>pas meje, nuk duhet <strong>të</strong> na ikë<br />

nga mendja : kur dalim në gjyq, dalim për gjëra që janë <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme për<br />

je<strong>të</strong>n tonë. Dhe, meqë ekzistencën e kemi <strong>të</strong> shkur<strong>të</strong>r, gjith<strong>një</strong> më <strong>të</strong> kursyer<br />

nga sa do <strong>të</strong> donim, e mira ësh<strong>të</strong> që mosmarrëveshjet apo llogari<strong>të</strong> që duhet<br />

<strong>të</strong> lajmë para <strong>një</strong>ri tjetrit apo para publikut për gjëra që e kanë cenuar a<strong>të</strong>, t’i<br />

mbyllim sa më shpejt që <strong>të</strong> mund ta jetojmë pje<strong>së</strong>n tje<strong>të</strong>r <strong>të</strong> je<strong>të</strong>s qe<strong>të</strong><strong>si</strong>sht.<br />

Ka ligje, ka rregulla <strong>gjyqësore</strong>, ka precepte morale, ka llogari praktike<br />

e çfarë nuk ka, ve<strong>të</strong>m e ve<strong>të</strong>m që <strong>të</strong> kursejmë <strong>një</strong>çikë kohë brenda kohës<br />

sonë <strong>të</strong> shkur<strong>të</strong>r në kë<strong>të</strong> bo<strong>të</strong>. Por, do <strong>të</strong> thoni ju, ç’ka <strong>të</strong> bëjë e gjitha kjo me<br />

kohëzgjatjen e <strong>një</strong> proce<strong>si</strong> gjyqësor ? Se, në fund <strong>të</strong> fundit, jo <strong>të</strong> gjithë do <strong>të</strong><br />

shkojmë para gjyqit ! Vërtet, ndoshta ne që jemi këtu mund <strong>të</strong> mos shkojmë,<br />

por dikush nga tanët, që janë vëllezër, motra, kushërinj, shokë, bashkëpuntorë<br />

e ku di unë, do <strong>të</strong> shkojnë. Pastaj, kushdo që <strong>të</strong> shkojë, do <strong>të</strong> ke<strong>të</strong> <strong>një</strong> proces<br />

që konsumon jo ve<strong>të</strong>m para<strong>të</strong> e taksapaguesve, por konsumon edhe nervat<br />

sociale <strong>të</strong> komunitetit, i mëson gjyqtarët ta marrin kë<strong>të</strong> bo<strong>të</strong> <strong>si</strong>kur ata dhe<br />

ne <strong>të</strong> ishim <strong>të</strong> përjetshëm. Njeriu nuk ka kohë për asgjë, prandaj përpiqet <strong>të</strong><br />

bëjë gjithçka me vrap. Me llogari <strong>të</strong> përafërt, njerëzit, kushdoqofshin, do <strong>të</strong><br />

shkojnë ve<strong>të</strong> ose do t’i çojnë në gjyq duke konsumuar <strong>një</strong> përqindje <strong>të</strong> kohës<br />

<strong>së</strong> tyre, e cila mund <strong>të</strong> duket e vogël, por pasojat do <strong>të</strong> peshojnë për vite në<br />

mos për <strong>të</strong> gjithë je<strong>të</strong>n.<br />

Deri tani, fola për diçka që duket <strong>si</strong>kur s’ka <strong>të</strong> bëjë fare me nevojat e<br />

<strong>një</strong> proce<strong>si</strong> gjyqësor në afat <strong>të</strong> arsyeshëm. Mua më preokupon gjith<strong>një</strong> më<br />

82


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

shumë arsyeja e gjërave sesa gjërat e arsyes. Më thjesht, pse, ç’arsye ka <strong>të</strong><br />

ngutemi për <strong>një</strong> gjyq ? Pse s’e marrim me nge ? Një gjyq a nuk kërkon <strong>të</strong><br />

vërte<strong>të</strong>n ? Se pa <strong>të</strong> vërte<strong>të</strong>n njerëzit që grinden nuk gjejnë dot paqe. Por<br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a nuk ka <strong>të</strong> bëjë ve<strong>të</strong>m me <strong>të</strong> vërte<strong>të</strong>n, por edhe me diçka që i bën<br />

njerëzit <strong>të</strong> gjejnë paqe. Ka ca <strong>të</strong> vërteta, që ia prishin gjumin njeriut, por ka<br />

dhe ca <strong>të</strong> vërteta, ku njeriu gjen gjumin e qe<strong>të</strong>. Në gjyq njerëzit nuk janë <strong>si</strong><br />

kavjet në <strong>një</strong> laborator. Çdo sekondë, çdo minu<strong>të</strong> e orë janë sekonda, minuta<br />

e orë jete, jo thjesht kalim kronometrik apo kronologjik. Unë nuk e di se për<br />

çfarë ligjë<strong>si</strong>e kozmike njerëzit shpikën gjyqet dhe gjykatat, por ndiej se pa to<br />

nuk mund <strong>të</strong> bëhet. Po flas këto fjalë, sepse teknika e optimizimit <strong>të</strong> proceseve<br />

<strong>gjyqësore</strong>, ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> lëndë ku <strong>të</strong> tjerët dinë <strong>të</strong> shpjegojnë më mirë se unë. A<strong>të</strong><br />

që përpiqem <strong>të</strong> them ësh<strong>të</strong> se, sado <strong>të</strong> merremi me teknikat e përshpejtimit <strong>të</strong><br />

proceseve <strong>gjyqësore</strong>, ku njerëzit harxhojnë ndoshta <strong>një</strong> segment <strong>të</strong> shkur<strong>të</strong>r<br />

<strong>të</strong> je<strong>të</strong>s <strong>së</strong> tyre, nëse nuk e shohim çështjen <strong>si</strong> kur<strong>si</strong>m jete, pikërisht jete, ne<br />

nuk do <strong>të</strong> arrijmë asgjë, ose a<strong>të</strong> që do <strong>të</strong> arrijmë do <strong>të</strong> je<strong>të</strong> <strong>një</strong> kur<strong>si</strong>m i <strong>një</strong> jete<br />

robotike. S’ishte e as ësh<strong>të</strong> ky qëllimi.<br />

Ky kur<strong>si</strong>m orësh je<strong>të</strong>sore, ësh<strong>të</strong> kriteri i parë për gjykatat kur <strong>të</strong> na<br />

gjykojnë me procedurën e tyre. E di, sepse kam shërbyer përmbi 9 vjet në<br />

Gjyka<strong>të</strong>n e Strasburgut, se cilat janë kriteret për <strong>të</strong> matur kohën e <strong>një</strong> proce<strong>si</strong><br />

gjyqësor në funk<strong>si</strong>on <strong>të</strong> <strong>një</strong> çështjeje <strong>të</strong> paraqitur. Tani, <strong>si</strong> e sheh <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong><br />

kë<strong>të</strong> kohë procedurale ? Ka dy mënyra për ta parë : e para ësh<strong>të</strong> ta shohësh<br />

kohën në funk<strong>si</strong>on <strong>të</strong> aktorëve formalë, me cilë<strong>si</strong> juridike, pra, <strong>të</strong> palëve, <strong>të</strong><br />

kërkuesve, <strong>të</strong> shtetit, <strong>të</strong> gjyqtarëve, <strong>të</strong> avoka<strong>të</strong>ve, <strong>të</strong> eksper<strong>të</strong>ve e <strong>të</strong> kujtdo<br />

tjetri që gjykata e do ta dëgjojë ; e dyta ësh<strong>të</strong> ta dëgjosh njeriun e gjallë pas<br />

maskave juridike. Të dyja duhen, por cila ësh<strong>të</strong> e para ? Teknikisht, Strasburgu<br />

ka përpunuar tre kritere, me <strong>të</strong> cilat kontrollon kohëzgjatjen e <strong>një</strong> proce<strong>si</strong><br />

gjyqësor që zhvillohet në juridik<strong>si</strong>onet vendase : a) sjellja e autoriteteve<br />

kompetente për trajtimin e çështjes ; b) sjellja e ve<strong>të</strong> kërkue<strong>si</strong>t dhe c)<br />

komplek<strong>si</strong>teti i çështjes në gjykim. Ka edhe nënkritere, psh. ato që lidhen me<br />

marrëdhëniet e punës, ku vepron <strong>një</strong> parim preçedence apo përshpejtimi, <strong>si</strong><br />

dhe kriteri që vështron rëndë<strong>si</strong>në e intere<strong>si</strong>t që vihet në balancën e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

Këto janë kritere formalo-juridike ; janë <strong>të</strong> domosdoshme, derisa drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a<br />

me ligj në thelb ësh<strong>të</strong> abstrak<strong>si</strong>on nga rasti dhe nga rrethanat specifike për<br />

<strong>të</strong> mundësuar realizimin e parimit <strong>të</strong> barazi<strong>së</strong>, i cili s’ësh<strong>të</strong> gjë tje<strong>të</strong>r, veçse<br />

barazi para ligjit, pra barazi formale.<br />

Ndërkohë në gjyq kemi <strong>të</strong> bëjmë me njerëz <strong>të</strong> gjallë, me bo<strong>të</strong> individuale<br />

<strong>të</strong> mbushura me interesa, dëshira, pa<strong>si</strong>one, vullnete, shpresa, parashikime,<br />

83


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

llogari etj. etj. Si mund ta ma<strong>si</strong>m ecjen e kohës për secilin ? Nuk matet dot.<br />

Testi gjyqësor, gjith<strong>një</strong> <strong>si</strong>pas udhëzimeve <strong>të</strong> Strasburgut, ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> standard i<br />

cili edhe pse bazohet në <strong>një</strong> balancë, <strong>të</strong> themi, përkufizimore, për<strong>së</strong>ri tenton <strong>të</strong><br />

zbatohet <strong>si</strong> testim rrethanor. Kjo do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> se kriteret e vërteta <strong>të</strong> kohëmatjes<br />

<strong>së</strong> <strong>një</strong> proce<strong>si</strong> gjyqësor duhet <strong>të</strong> jenë në rradhë <strong>të</strong> parë vendase. Parimi i<br />

sub<strong>si</strong>diaritetit, mbi <strong>të</strong> cilin ësh<strong>të</strong> ngritur dhe funk<strong>si</strong>onon i <strong>të</strong>rë mekanizmi i<br />

kontrollit gjyqësor evropian, lejon dhe, madje, imponon, që shtetet anëtare <strong>të</strong><br />

ngrihen mbi li<strong>një</strong>n minimaliste <strong>të</strong> mbrojtjes evropiane.<br />

Ç’do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> kjo ? Sipas meje kjo do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> : a) respektimi i kritereve<br />

evropiane <strong>të</strong> kronometrimit <strong>të</strong> proceseve <strong>gjyqësore</strong> <strong>si</strong> fillim dhe b) kërkimi<br />

<strong>një</strong>kohë<strong>si</strong>sht i niveleve <strong>të</strong> reja vendase për <strong>të</strong> përshpejtuar kronologjinë e<br />

proce<strong>si</strong>t gjyqësor. Për tu bërë kjo, duhet qar<strong>të</strong><strong>si</strong> konceptimi. Vërtet koha<br />

kronometrike ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong><strong>si</strong>a ma<strong>të</strong>se e kohëzgjatjes <strong>së</strong> proce<strong>si</strong>t, por koha njerëzore<br />

rrjedh jo në mënyrë <strong>të</strong> <strong>një</strong>traj<strong>të</strong>shme. Ju e dini se na<strong>të</strong>n koha juridike nuk<br />

lëviz: psh. kontrolle banesash na<strong>të</strong>n nuk bëhen ; ju e dini se në fundjavë koha<br />

juridike ngrin; ju e dini se, pavarë<strong>si</strong>sht momentit <strong>të</strong> përpilimit <strong>të</strong> dokumenteve<br />

juridike <strong>të</strong> postuara, koha ecën jo <strong>si</strong>pas minutazhit kronometrik, por <strong>si</strong>pas<br />

kohës postare etj, etj. Të gjitha këto momente kohore kanë efekte juridike.<br />

Koha ësh<strong>të</strong> ajo gjëja që nuk ndalet, e meqë nuk kemi pushtet që ta ndalojmë,<br />

përpiqemi t’a shfry<strong>të</strong>zojmë, t’a administrojmë, <strong>të</strong> bëjmë <strong>si</strong>kur jemi në kohën<br />

“tonë”. Ligji ekziston në kohë, ai vepron e shfuqizohet, por dhe koha ekziston<br />

në ligj dhe koha në ligj ësh<strong>të</strong> problem më delikat. Me gjuhë <strong>të</strong> tha<strong>të</strong> juridike<br />

koha në ligj quhet afat. Afati ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> segment kohe ku për njerëzit luhet<br />

<strong>një</strong> lojë e madhe interesash jetikë. Nëse vonohet procedura e zgjidhjes <strong>së</strong><br />

mosmarrëveshjes, intere<strong>si</strong> zbehet, dobësohet, tretet derisa zhduket. Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a<br />

e vonuar, thonë, ësh<strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong> e mohuar. Thelbi, <strong>si</strong>pas meje ësh<strong>të</strong> në a<strong>të</strong> se,<br />

koha, duke zhdukur intere<strong>si</strong>n, zhduk objektin e gjykimit. Jo ve<strong>të</strong>m gjyqi<br />

dhe gjykata e ka kohën në dorë, por më shumë koha ka në dorë gjyqin dhe<br />

gjyka<strong>të</strong>n. Përse bie autoriteti i gjyka<strong>të</strong>s? Përveç shumë faktorëve <strong>të</strong> tjerë, ajo<br />

që e rrënon në mënyrë <strong>të</strong> pamëshirshme drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në, ësh<strong>të</strong> kafshimi i kohës.<br />

Përse ligji cakton afate parashkrimi? Sepse as<strong>një</strong> ligj, <strong>si</strong> çdo gjë tje<strong>të</strong>r në kë<strong>të</strong><br />

bo<strong>të</strong>, nuk mund t’i qendrojë kohës.<br />

Kjo hyrje që bëra në <strong>një</strong> çështje që duket prozaike, them se shërben për<br />

ta parë kohën <strong>gjyqësore</strong> <strong>si</strong> kohë njerëzore. Kjo kohë ka <strong>një</strong> mbiemër : quhet<br />

kohë e arsyeshme. Natyrisht, e arsyeshme duhet <strong>të</strong> quhet. Nuk matet me<br />

trokitjen e orës, me ritmin kronometrik ; ajo ësh<strong>të</strong> koha e shkrirë me njerëzit<br />

që përballen me <strong>një</strong> proces, koha që matet me ritmin e je<strong>të</strong>s njerëzore, me<br />

84


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

lirinë, që nuk ngopet kurrë me kohën, me pronën që sa jemi gjallë na bën <strong>të</strong><br />

jetojmë, me emrin e mirë që e kemi aset jete e me <strong>një</strong> mijë gjëra <strong>të</strong> tjera që na<br />

bëjnë <strong>të</strong> jemi ata që jemi. Kjo filozofi e kohës na bën <strong>të</strong> mendohemi shumë,<br />

se <strong>si</strong> ta përdorim a<strong>të</strong>. Pushteti dhe dobë<strong>si</strong>a e gjykatave qendron në a<strong>të</strong> se,<br />

ato na kanë në dorë <strong>një</strong> porcion <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shëm <strong>të</strong> kohës sonë. Sado kritere<br />

kontrolluese <strong>të</strong> vëmë, jash<strong>të</strong> ndje<strong>si</strong><strong>së</strong> njerëzore për kohën, ne nuk do <strong>të</strong> jemi<br />

kurrë në gjendje t’u kursejmë njerëzve që dalin në gjyq a<strong>të</strong> që ësh<strong>të</strong> jeta e tyre<br />

gjyqë<strong>si</strong>sht e kontrolluar.<br />

E drejta, ligji rron në kohë. Ju e dini fare mirë se ligji ka <strong>një</strong> da<strong>të</strong>lindje<br />

dhe <strong>një</strong> da<strong>të</strong>zhdukje. Se ligji vepron në kohë, se ai edhe mund <strong>të</strong> prapaveprojë.<br />

Deri këtu kemi <strong>të</strong> bëjmë me ligjin në kohë. Por ka edhe kohë në ligj. S’ësh<strong>të</strong> e<br />

<strong>një</strong>jta gjë. Ashtu <strong>si</strong> vendi edhe koha ka <strong>një</strong> hipostazë, <strong>një</strong> dimen<strong>si</strong>on ekzistence<br />

në ligj. E di se juris<strong>të</strong>t e kanë shumë <strong>të</strong> thjesh<strong>të</strong> ta konceptojnë ligjin në<br />

kohë, por nuk jam i bindur se mund ta konceptojnë po kaq thjesht kohën në<br />

ligj. Nuk e kam fjalën për <strong>të</strong> tilla fenomene kohe <strong>si</strong> parashkrimi, afatet dhe<br />

miratim-shfuqizimet, sepse këto janë momente përpikmërisht <strong>të</strong> fiksuara. Jo,<br />

e kam fjalën për kohën që rrjedh në proceset kur njeriu i zakonshëm futet në<br />

ingranazhet e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Si lëviz koha në hapë<strong>si</strong>rën juridike? Kronologjikisht<br />

? Kronometrikisht ? As <strong>një</strong>ra, as tjetra. Vërtet koha matet me orë, di<strong>të</strong>, javë,<br />

muaj, vite, por këto në vetvete janë indiferente për fatet njerëzore. Këto janë<br />

veti fizike për <strong>një</strong> bo<strong>të</strong> pa interesa, për <strong>një</strong> bo<strong>të</strong> pa shpirt, ku koha nuk i pyet<br />

njerëzit, ku ajo ve<strong>të</strong>m rrjedh, ikën, shkon dhe s’kthehet më, pa ditur se kë<br />

solli në je<strong>të</strong> e kë çoi në a<strong>të</strong> bo<strong>të</strong>. Por, do thoni ju për<strong>së</strong>ri: pse kjo filozofi ?<br />

Përgjigjen e dimë <strong>të</strong> gjithë, por duke qenë kaq e thjesh<strong>të</strong>, kjo përgjigje nuk na<br />

kënaq. Nuk na kënaq sepse ne, njerëzit, ve<strong>të</strong> duhet ta bëjmë kohën. Ju e dini<br />

se bota ësh<strong>të</strong> e ndarë në breza orarë, se kur në Tiranë ora troket ora <strong>12</strong>, në<br />

Lo<strong>ndër</strong> ajo ësh<strong>të</strong> 11. S’kemi ç’i bëjmë, madam Bler, por londinezët janë <strong>një</strong><br />

orë pas nesh ! Por ndoshta pikërisht për kë<strong>të</strong> ju ecni më shpejt se ne, sepse ne<br />

ngrysemi më shpejt se ju! Edhe gjykata shkon pas diellit; kur ne në Shqipëri<br />

na mbaron afati, më në perëndim kanë kohë. Ndoshta, prandaj ne shkojmë<br />

gjith<strong>një</strong> pas perëndimit! Kjo figurë më lejon <strong>të</strong> them se duhet <strong>të</strong> mësojmë<br />

shumë se<strong>si</strong> bota drejt <strong>së</strong> cilës po shkojmë, e kursen kohën më mirë për <strong>të</strong> dalë<br />

nga labirintet e gjyqit.<br />

Thonë se drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a ësh<strong>të</strong> zbatimi i ligjeve <strong>të</strong> drejta, se ajo ësh<strong>të</strong> e drejta<br />

që i jep hakun çdo njeriu. Tingëllon bukur, por deri këtu jemi në hiç. Për<br />

mua drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a ësh<strong>të</strong> çështje kohe dhe shumë më tepër nga sa e mendojmë.<br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a ësh<strong>të</strong> <strong>si</strong> mosha : në rini duam gjërat e rini<strong>së</strong>, më vonë duam gjith<strong>një</strong><br />

85


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

gjëra, por veçse <strong>të</strong> tjera. E drejta vlen në kohën kur njeriu mendon se me <strong>të</strong><br />

mund ta bëjë ekzistencën e ve<strong>të</strong>. Jash<strong>të</strong> kohës <strong>së</strong> tij, atij e drejta nuk i duhet.<br />

Tani, koha mund <strong>të</strong> matet për <strong>të</strong> gjithë njerëzit, pra, për as<strong>një</strong>rin veç e veç.<br />

Kë<strong>të</strong> e bën ligji, <strong>si</strong> ma<strong>së</strong> e përgjithshme për sjelljet njerëzore. Ligji nuk synon<br />

as<strong>një</strong> emër personal. E ku<strong>ndër</strong>ta ndodh në gjyka<strong>të</strong>: këtu njeriu ka emër dhe<br />

ësh<strong>të</strong> individ konkret. Koha në ligj kalon në mënyrë abstrakte: merrni psh.<br />

afatet procedurale <strong>të</strong> caktuara në ligj; ato janë llogaritur për raste tipike <strong>si</strong>pas<br />

<strong>një</strong> llogarie <strong>të</strong> bërë mbi eksperiencën historike. Aty njerëzit janë subjekte,<br />

pra, frymorë <strong>të</strong> ngrirë në ligj. Në gjyka<strong>të</strong> kemi njerëz <strong>të</strong> gjallë, me interesa<br />

që, po s’u realizuan në kohën e duhur, nuk i vlejnë askujt. Nëse <strong>një</strong> ligj mund<br />

<strong>të</strong> jetojë për vete dhe në vetvete, vendimi gjyqësor ka <strong>një</strong> emër dhe ve<strong>të</strong>m për<br />

a<strong>të</strong> ka dalë. Koha ligjore kontrollohet nga gjykata. Parlamenti <strong>ndër</strong>ton orën,<br />

por akrepat e saj i lëviz gjykata.<br />

Kjo do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> se ligji duhet, por më shumë duhet gjykata që e<br />

zbaton. Si janë punët tek ne, në Shqipëri? Nuk ka ligj për di<strong>si</strong>plinimin e<br />

kohës <strong>gjyqësore</strong>. Nuk ka ligj në kuptimin se nuk ka akt <strong>të</strong> Kuvendit, sepse<br />

ligj, në <strong>të</strong> vërte<strong>të</strong> ka. Ai ësh<strong>të</strong> praktika e Strasburgut, që te ne, ësh<strong>të</strong> burim<br />

i <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, konstitucionalisht i konfirmuar. Por, gjykatat, përfshi edhe a<strong>të</strong><br />

Kushtetuese, nuk e zbatojnë. Arsye ka disa, por kryesorja ësh<strong>të</strong> teoria, ose<br />

më mire filozofia <strong>gjyqësore</strong> mbi <strong>të</strong> cilën mbështetet juridik<strong>si</strong>oni. Kjo filozofi<br />

tho<strong>të</strong> se pa ligj gjykata nuk vepron. Nëse kjo mund <strong>të</strong> ke<strong>të</strong> justifikim për<br />

gjyqësorin e zakonshëm, që në fakt nuk e ka, për Gjyka<strong>të</strong>n Kushtetuese<br />

nuk ka as<strong>një</strong>. A<strong>të</strong>herë, praktikisht <strong>si</strong> duhet <strong>të</strong> veprohet kur qytetari vjen<br />

para kësaj Gjykate dhe ankohet për zvarritje <strong>të</strong> procedurave nga gjykatat<br />

e zakonshme? Sot veprohet kështu: Gjykata Kushtetuese ve<strong>të</strong>m konstaton<br />

zvarritjen, por vendimi i saj ësh<strong>të</strong> de facto i pazbatueshëm, jo efektiv, sepse<br />

duke mos detyruar asgjë nuk ndreq asgjë. Por fajin e paska Kuvendi që nuk<br />

ka bërë ligj, <strong>si</strong>ç kanë bërë shumë parlamente <strong>të</strong> vendeve <strong>të</strong> tjera që janë në<br />

<strong>si</strong>stemin e Konven<strong>të</strong>s! Unë, uroj <strong>të</strong> dalë <strong>një</strong> ligj specifik, që <strong>të</strong> administrojë<br />

procedurën <strong>gjyqësore</strong> kundrejt <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s individuale për <strong>një</strong> proces brenda<br />

<strong>një</strong> kohe <strong>të</strong> arsyeshme, madje, në kë<strong>të</strong> konference, dua t’ju bëj me dije se,<br />

Univer<strong>si</strong>teti “Luara<strong>si</strong>” bashkë me Unionin e Gjyqtarëve do <strong>të</strong> propozojnë<br />

<strong>një</strong> projektligj për kë<strong>të</strong>. Ndërkohë ajo që më bën më shumë <strong>të</strong> mendoj ësh<strong>të</strong><br />

fakti se jo gjithçka zgjidhet me ligj. Gjykatat tona, e kanë ligjin në Strasburg,<br />

kështu ësh<strong>të</strong> <strong>ndër</strong>tuar <strong>si</strong>stemi ynë normativ me Kushtetu<strong>të</strong> dhe ky ligj ësh<strong>të</strong><br />

jurisprudenca evropiane, ku ne duhet <strong>të</strong> mbështetemi <strong>si</strong> mbi ligjin tonë.<br />

86


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Dy janë kriteret themelore me ndihmën e <strong>të</strong> cilave arrihet efika<strong>si</strong>teti i<br />

mjetit juridik, i cili kontrollon shpej<strong>të</strong><strong>si</strong>në e gjykimit: <strong>së</strong> pari, gjykatat duhet <strong>të</strong><br />

kenë kompetencën <strong>të</strong> caktojnë, mbi bazën e <strong>një</strong> analize konkrete <strong>të</strong> gjendjes <strong>së</strong><br />

proce<strong>si</strong>t, <strong>një</strong> afat normal <strong>të</strong> përfundimit <strong>të</strong> procedurave dhe, <strong>së</strong> dyti, ato duhet<br />

<strong>të</strong> kenë pushtetin <strong>të</strong> caktojnë dhe ma<strong>së</strong>n e dëmshpërblimit ndaj <strong>të</strong> dëmtuarit,<br />

palë në gjykim, për zvarritjen e proce<strong>si</strong>t. Nëse kjo duhet bërë me ligj, kjo<br />

do <strong>të</strong> bëhet. Megjitha<strong>të</strong> kjo nuk ësh<strong>të</strong> formula magjike e zgjidhjes <strong>së</strong> këtij<br />

problemi që ka vite që ësh<strong>të</strong> serioz. Natyra e proce<strong>si</strong>t gjyqësor, administrimi<br />

i brendshëm i burimeve njerëzore dhe teknike <strong>të</strong> gjykatave, roli i rishikimit<br />

kushtetues, suporti i KLD-<strong>së</strong> e i Ministri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> etj, përmbajnë<br />

kapacitete që mund ta përshpejtojnë procedurën. Në këto, po kaloj tani më<br />

hollë<strong>si</strong>sht.<br />

Në Shqipëri, gjykatat janë <strong>të</strong> njohura me praktikën e Strasburgut.<br />

Shumë a pak, por janë <strong>të</strong> njohura. Duke lënë mënjanë faktorin ekonomik,<br />

i cili shprehet në pamjaftueshmërinë strukturore, pra, në munge<strong>së</strong>n e<br />

gjyqtarëve, <strong>të</strong> stafit, <strong>të</strong> sallave, <strong>të</strong> pajisjeve etj, fenomen ky i cili ka arsye<br />

objektive, ndonëse në sy<strong>të</strong> e Gjyka<strong>të</strong>s Evropiane nuk ka rëndë<strong>si</strong>, rezerva<br />

më e madhe për ta bërë proce<strong>si</strong>n gjyqësor <strong>të</strong> arsyeshëm në kohë, ësh<strong>të</strong> në<br />

aspektin funk<strong>si</strong>onal. Gjykatat, me disa përpjekje, mund ta shkurtojnë kohën<br />

e procedurave <strong>gjyqësore</strong> deri në gjysmë. Cilat mund <strong>të</strong> ishin disa nga rrugët<br />

për optimizimin e kohëzgjatjes <strong>së</strong> proceseve <strong>gjyqësore</strong> ?<br />

Së pari, shfry<strong>të</strong>zimi i resurseve procedurale në bashkimin e çështjeve<br />

në <strong>një</strong> dosje për gjykim. Strasburgu mëse <strong>një</strong> herë, ka vënë në dukje për<br />

Shqipërinë se, <strong>një</strong> nga shkaqet kryesore <strong>të</strong> zvarritjeve në procedurat, <strong>si</strong>domos<br />

civile, ka qenë zhvillimi i procedurave paralele me <strong>të</strong> <strong>një</strong>jtin objekt gjykimi<br />

në thelb, ndonëse në aparencë me objekt <strong>të</strong> ndryshëm. Palët e interesuara<br />

tentojnë <strong>të</strong> hapin paralelisht gjykime për aspekte <strong>të</strong> veçanta <strong>të</strong> <strong>një</strong> çështjeje <strong>të</strong><br />

vetme me qëllim zvarritjen e gjykimit për <strong>të</strong> gjetur kohën e volitshme që ta<br />

çorientojnë gjyka<strong>të</strong>n.<br />

Së dyti, natyra e çështjeve civile, ësh<strong>të</strong> e tillë që ajo varet krej<strong>të</strong><strong>si</strong>sht<br />

nga vullneti i palëve në kuptimin që ato janë <strong>të</strong> interesuara <strong>të</strong> paraqe<strong>si</strong>n<br />

provat. Gjykatat në Shqipëri ende vuajnë nga <strong>si</strong>ndroma e aktivizmit, që do<br />

<strong>të</strong> tho<strong>të</strong> se gjyqtari civil, madje dhe ai penal, jo ve<strong>të</strong>m drejton proce<strong>si</strong>n, por<br />

edhe merr pje<strong>së</strong> aktivisht në <strong>të</strong>, duke <strong>ndër</strong>hyrë në disponibilitetin e palëve.<br />

Me fjalë më <strong>të</strong> thjeshta, gjyqtari kërkon me in<strong>si</strong>stim që palët <strong>të</strong> sjellin çdo<br />

provë e argument përpara tij, qof<strong>të</strong> dhe me çmimin e zvarritjeve <strong>të</strong> pafund <strong>të</strong><br />

87


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

proce<strong>si</strong>t. Por nëse <strong>një</strong> palë nuk do, për interes <strong>të</strong> saj, <strong>të</strong> paraqe<strong>së</strong> dokumente<br />

provuese, a<strong>të</strong>herë gjyqtari civil duhet ta zgjidhë çështjen në a<strong>të</strong> gjëndje në<br />

<strong>të</strong> cilat ndodhet dosja. Gjyqi civil, ndryshe nga gjyqi penal, ësh<strong>të</strong> më shumë<br />

zgjidhja pragmatike e mosmarrëveshjes, sesa zbulimi i <strong>së</strong> vërte<strong>të</strong>s. Ky koncept<br />

laboratorik i kërkimit <strong>të</strong> <strong>së</strong> vërte<strong>të</strong>s ngjall frikën në gjyqtarët e shkallës <strong>së</strong><br />

parë, se zgjidhja e çështjes civile me shpej<strong>të</strong><strong>si</strong> dhe në a<strong>të</strong> gjendje <strong>të</strong> akteve që<br />

ka dosja, do <strong>të</strong> sjellë përgjegjë<strong>si</strong>në <strong>së</strong> tyre di<strong>si</strong>plinore dhe, për pasojë, uljen e<br />

pikaverazhit vlerësues <strong>të</strong> karrierës <strong>së</strong> tyre. Kjo frikë nuk ësh<strong>të</strong> pa bazë, sepse<br />

ve<strong>të</strong> vlerësue<strong>si</strong>t profe<strong>si</strong>onalë <strong>të</strong> gjyqtarëve, pra KLD-ja nuk e kanë parasysh<br />

sa duhet natyrën e proce<strong>si</strong>t civil. Nga ana tje<strong>të</strong>r, ve<strong>të</strong> gjykatat civile kanë<br />

praktikën që i kthejnë shpesh padi<strong>të</strong> për plo<strong>të</strong><strong>si</strong>m kushtesh. Deri këtu kjo<br />

ësh<strong>të</strong> normale dhe <strong>si</strong>pas përcaktimeve ligjore, por shumë raste kthimi padish<br />

kanë <strong>të</strong> bëjnë edhe me detyrimin ndaj padi<strong>të</strong><strong>si</strong>t <strong>të</strong> përcaktojë bazën ligjore<br />

ku ai e mbështet padinë. Kjo më duket del përtej arsyes <strong>gjyqësore</strong>, sepse<br />

baza ligjore e padi<strong>së</strong> nuk ësh<strong>të</strong> punë e kërkuesve, por e gjyka<strong>të</strong>s, sepse ajo<br />

ësh<strong>të</strong> zonja e cilë<strong>si</strong>mit juridik <strong>të</strong> çështjes, <strong>si</strong>pas parimit iura novit curia, pra,<br />

gjykata e di ligjin. Një praktikë e tillë konsumon kohën.<br />

Së treti, dhe për mua <strong>një</strong> nga drejtimet kryesore <strong>të</strong> përshpejtimit <strong>të</strong><br />

proceseve <strong>gjyqësore</strong>, ësh<strong>të</strong> principi themelor i metodës <strong>së</strong> shqyrtimit<br />

gjyqësor. Ju <strong>të</strong> gjithë e dini se unë jam partizan i hershëm i vendosjes dhe<br />

respektimit rigoroz <strong>të</strong> precedentit <strong>të</strong> detyrueshëm. Kë<strong>të</strong> e them, jo nga dëshira<br />

për <strong>të</strong> bërë përshtypje <strong>të</strong> çuditshme dhe as për snobizëm. Kë<strong>të</strong> dobë<strong>si</strong> tani<br />

ma di gjithkush. Në fakt, <strong>si</strong>pas Kushtetu<strong>të</strong>s dhe Kodeve procedurale ne e<br />

kemi precedentin <strong>si</strong> fakt ligjor, por edukimi ynë juridik, <strong>si</strong> pasues <strong>të</strong> shkollës<br />

kontinentale, nuk na lejon ta pranojmë realitetin që na del në sy. Zakon struci.<br />

Bindja e brendshme e gjyqtarëve, e cila vlen në çmimin e fakteve, ësh<strong>të</strong><br />

(ose duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong>) në <strong>të</strong> vërte<strong>të</strong> e kontrolluar nga interpretimi i përqendruar i<br />

Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>. Funk<strong>si</strong>oni kasacional që ajo ushtron, në ku<strong>ndër</strong>shtim me<br />

përcaktimin kushtetues <strong>si</strong> Gjyka<strong>të</strong> e Lar<strong>të</strong>, e bën <strong>të</strong> pamundur respektimin<br />

e afatit <strong>të</strong> arsyeshëm <strong>të</strong> gjykimit. E para e punës ësh<strong>të</strong> se rishikimi i çdo<br />

çështjeje që vjen nga eshelonet më <strong>të</strong> ulëta ësh<strong>të</strong> i pamundur nga ana<br />

sa<strong>si</strong>ore. E dyta, bindja e brendshme <strong>gjyqësore</strong>, e zbatuar voluntarisht çon në<br />

vendime <strong>të</strong> ndryshme për çështje analoge. Nëse në Shqipëri ka me mijëra<br />

çështje, ato u përka<strong>si</strong>n <strong>një</strong> numri <strong>të</strong> kufizuar kategorish, për <strong>të</strong> cilat vlejnë<br />

preceden<strong>të</strong>t përka<strong>të</strong>s. Këta preceden<strong>të</strong>, veç meritave <strong>të</strong> tjera, bëjnë <strong>të</strong> mundur<br />

përshpejtimin e procedurave <strong>gjyqësore</strong>, sepse sjellin <strong>një</strong> farë automatizimi <strong>të</strong><br />

proce<strong>si</strong>t.<br />

88


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Së ka<strong>të</strong>rti, në lidhje <strong>të</strong> ngush<strong>të</strong> me kë<strong>të</strong>, unë mendoj se në kushtet kur<br />

në Shqipëri ka ma<strong>si</strong>ve çështjesh me natyrë dhe shkak <strong>të</strong> ngjashëm strukturor,<br />

<strong>si</strong>ç janë çështjet e kthimit <strong>të</strong> pronave ose <strong>të</strong> shpronë<strong>si</strong>meve, në ma<strong>së</strong>n që ende<br />

mungon kuadri procedural, mund <strong>të</strong> përdorej në shkallën e duhur praktika<br />

e vendimeve pilot. Një vendim pilot ësh<strong>të</strong> ai i cili shtjellon gjerë<strong>si</strong>sht dhe<br />

përfundimisht faktet dhe arsyet mbi <strong>të</strong> cilat bazohet <strong>një</strong> vendim parimor.<br />

Çështjet e tjera <strong>të</strong> kësaj klase do <strong>të</strong> shkruhen thjesht, duke dhënë pje<strong>së</strong>n<br />

rezolutive dhe duke iu referuar në arsyetim vendimit pilot. Një studim në<br />

kë<strong>të</strong> aspekt ia vlen fort. Strasburgu e përdor kë<strong>të</strong> metodë, sepse ka gjetur<br />

terren pikërisht në vendet anëtare, psh. në rastin e Poloni<strong>së</strong> me çështjen<br />

Broniowski.<br />

Së pesti, vonesa <strong>të</strong> mëdha vërehen në Gjyka<strong>të</strong>n e Lar<strong>të</strong>. Kë <strong>të</strong> bësh me<br />

faj? Ligjin apo gjyqtarët? Ndoshta <strong>të</strong> dy. Ësh<strong>të</strong> e pritshme me a<strong>të</strong> procedurë<br />

me <strong>të</strong> cilën ajo punon. Një nga rezervat që ka kjo Gjyka<strong>të</strong>, përveç organizimit<br />

<strong>të</strong> brendshëm <strong>të</strong> punës, ësh<strong>të</strong> mënjanimi i audiencave <strong>të</strong> tepërta, kur palët në<br />

proce<strong>si</strong>n civil ose penal kanë patur mundë<strong>si</strong>në <strong>të</strong> dëgjohen <strong>si</strong> në instancë <strong>të</strong><br />

parë ashtu dhe në apel. Gjykimi në Gjyka<strong>të</strong>n e Lar<strong>të</strong> mbi bazë <strong>të</strong> dokumenteve<br />

<strong>të</strong> dosjeve mundëson <strong>një</strong> rritje <strong>të</strong> kon<strong>si</strong>derueshme <strong>të</strong> vendimeve. Me <strong>një</strong><br />

organizim <strong>të</strong> mirë llogaritet që, në vend <strong>të</strong> <strong>një</strong> audience <strong>të</strong> tepërt mund <strong>të</strong><br />

adoptohen <strong>një</strong> numër vendimesh me procedurë <strong>të</strong> shkruar.<br />

Së gjashti, Gjykata Kushtetuese, e cila me kurajë e përfshiu në rrethin<br />

e kompetencës <strong>së</strong> saj, shqyrtimin e çështjeve me objekt kohëzgjatjen e<br />

proceseve <strong>gjyqësore</strong> në instancat e zakonshme, po me a<strong>të</strong> kurajë duhet <strong>të</strong><br />

vendo<strong>së</strong>, nëse ligji vonon, kriteret evropiane <strong>si</strong> standard <strong>të</strong> brendshëm për <strong>të</strong><br />

detyruar gjykatate zakonshme <strong>të</strong> përfundojnë proceset në <strong>një</strong> afat <strong>të</strong> caktuar<br />

dhe madje <strong>të</strong> vendo<strong>si</strong>n dëmshpërblime <strong>të</strong> drejta, duke u orientuar fillimisht në<br />

tabelat e përpunuara nga Strasburgu për vendet e veçanta. Gjykata Evropiane<br />

në <strong>një</strong> nga vendimet e saj ësh<strong>të</strong> shprehur se kur parlamenti vonon shumë,<br />

gjykata duhet <strong>të</strong> <strong>ndër</strong>hyjë <strong>si</strong> legjislator.<br />

Nëse dalja e <strong>një</strong> ligji që <strong>të</strong> administrojë kohën procedurale në gjykim<br />

ësh<strong>të</strong> e përshtatshme, mekanizmi i veprimit <strong>të</strong> këtij ligji dhe, <strong>si</strong>domos,<br />

instanca ku duhet <strong>të</strong> drejtohen ankesat e individëve ku<strong>ndër</strong> zvarritjes <strong>së</strong><br />

proceseve, duhet <strong>të</strong> përcaktohet mirë, që gjykimi i zvarritjeve <strong>të</strong> mos bëhet<br />

shte<strong>së</strong> e panevojshme e zvarritjeve <strong>të</strong> mëparëshme. Ndoshta instanca më<br />

e përshtatshme mund <strong>të</strong> ishte apeli dhe gjykata <strong>të</strong> vendoste me <strong>një</strong> gjyqtar<br />

unik, por këtu çështja mbetet e hapur për diskutim. Një vendim Unifikues i<br />

89


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Kolegjeve <strong>të</strong> Bashkuara <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> për çështjet e kohëzgjatjes <strong>së</strong><br />

gjykimeve do t’ia vlente po aq sa dhe ligji që mund <strong>të</strong> dalë, madje edhe pas<br />

daljes <strong>së</strong> ligjit eventual.<br />

Nga <strong>një</strong> kalkulim i përafërt del se, me aq para sa harxhon shteti për<br />

<strong>të</strong> kompensuar dëmin moral e material <strong>të</strong> individëve që fitojnë gjyqin në<br />

Strasburg, për shkak vonesash në gjykim, do <strong>të</strong> bëhej e mundur deri në <strong>një</strong>farë<br />

mase krijimi i kushteve <strong>të</strong> përshtatshme për <strong>të</strong> dhënë jo ve<strong>të</strong>m drej<strong>të</strong><strong>si</strong> <strong>të</strong> sak<strong>të</strong>,<br />

por edhe në kohën e duhur. Nuk po përmend këtu edhe kohën e arsyeshme<br />

brenda <strong>së</strong> cilës duhet <strong>të</strong> ekzekutohen vendimet <strong>gjyqësore</strong> <strong>të</strong> formës <strong>së</strong> prerë,<br />

e cila ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> telash më vete.<br />

Një rrugë tradicionale në drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në shqiptare ka qenë, përcaktimi<br />

i afateve <strong>të</strong> sakta <strong>të</strong> procedurave penale dhe civile. Aktualisht Kodet<br />

përcaktojnë afate për momente procedurale <strong>si</strong>ç janë, afatet për masat e<br />

paraburgimit, për padi<strong>të</strong> etj. Megjitha<strong>të</strong>, normimi kohor i proceseve në themel<br />

nuk ësh<strong>të</strong> i përcaktuar me idenë se ato nuk mund <strong>të</strong> përcaktohen për shkak<br />

<strong>të</strong> ndryshimeve <strong>të</strong> mëdha <strong>të</strong> çështjeve nga natyra e tyre. Ndoshta ia vlen t’i<br />

kthehemi deri diku praktikës <strong>së</strong> vje<strong>të</strong>r, pra, jo në kuptimin e caqeve <strong>të</strong> prera<br />

kohore, por <strong>së</strong> paku <strong>si</strong> orientim me efekte juridike, duke e lidhur tejkalimin<br />

e afateve me përfitimin e disa <strong>të</strong> drejtave për <strong>të</strong> akuzuarit, <strong>të</strong> dënuarit dhe<br />

pse jo edhe për palën e dëmtuar në proce<strong>si</strong>n civil. Këtu nuk e kam fjalën për<br />

dëmshpërblimin monetar, por, psh. në <strong>një</strong> zbritje proporcionale <strong>të</strong> dënimit <strong>të</strong><br />

<strong>një</strong> <strong>të</strong> personi që ësh<strong>të</strong> proceduar e gjykuar në <strong>një</strong> afat paarsyeshmërisht <strong>të</strong><br />

gja<strong>të</strong>; apo në ngarkimin e palës civile që ka shkaktuar zvarritjen e <strong>një</strong> shume<br />

në favor <strong>të</strong> palës <strong>së</strong> dëmtuar etj. Kjo ma<strong>së</strong> e fundit pajtohet mirë me natyrën<br />

e proce<strong>si</strong>t civil, kur gjykata ve<strong>të</strong> nuk ësh<strong>të</strong> përgjegjëse për zvarritjen. Kështu,<br />

vonesat, duke iu ngarkuar materialisht palës zvarri<strong>të</strong>se, do ta di<strong>si</strong>plinonin<br />

kë<strong>të</strong> <strong>të</strong> fundit dhe bashkë me <strong>të</strong> edhe ve<strong>të</strong> proce<strong>si</strong>n.<br />

Tani, për <strong>të</strong> mos iu ngrënë kohën, sepse për kohën po fla<strong>si</strong>m këtu, dua<br />

ta përfundoj. Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a ka moshë më <strong>të</strong> madhe se çdo njeri. Bota plaket dhe<br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a e vonë s’i hyn më në punë. Për ta ilustruar kë<strong>të</strong> dhe për kënaqë<strong>si</strong>në<br />

që kam sot <strong>të</strong> flas para zo<strong>një</strong>s Bler (kolegët e mi <strong>të</strong> më falin se i dua shumë, por<br />

para <strong>një</strong> zonje <strong>të</strong> tillë ne duhet <strong>të</strong> jemi xhen<strong>të</strong>lmenë), pra, për kë<strong>të</strong> kënaqë<strong>si</strong><br />

po e mbyll me <strong>një</strong> shprehje <strong>të</strong> shkur<strong>të</strong>r <strong>të</strong> Shekspirit <strong>të</strong> marrë nga drama<br />

“Timoni nga Athina”. Ai tho<strong>të</strong> me gojën e poetit: “How goes the world ?”,<br />

kurse piktori i përgjigjet: “It wears, <strong>si</strong>r, as it grows”. Në shqip do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong>:<br />

“Si shkon kjo bo<strong>të</strong>?” dhe përgjigjja: “Sa rritet aq dhe konsumohet.” Bota<br />

konsumohet dhe nuk ka kohë <strong>të</strong> pre<strong>së</strong> <strong>një</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong> që vonohet.<br />

90


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

RËNDËSIA QË PARAQET PROCESI I PËRZGJEDHJES<br />

SË GJYQTARËVE TË GJYKATËS SË LARTË DHE<br />

ASAJ KUSHTETUESE, SI BUSULL ORIENTUESE<br />

PËR PRAKTIKËN GJYQËSORE<br />

DHE DREJTËSINË KUSHTETUESE.<br />

A PARAQITET I PLOTË KUADRI LIGJOR<br />

NË KËTË DREJTIM? SFIDA DHE REALITETE.<br />

91<br />

Dr. Sokol Sadushi<br />

Ish-Gjyqtar i Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese<br />

Për <strong>të</strong> argumentuar domosdoshmërinë e pasjes <strong>së</strong> <strong>një</strong> demokracie<br />

kushtetuese përkundrejt demokraci<strong>së</strong> procedurale, John Rawls në librin e tij<br />

“Drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a <strong>si</strong> paanshmëri” vë thek<strong>si</strong>n se “në qof<strong>të</strong> se <strong>një</strong> shoqëri ka vërte<strong>të</strong> <strong>një</strong><br />

shpirt demokratik, a<strong>të</strong>herë kushtetuta me deklara<strong>të</strong>n e <strong>të</strong> drejtave nuk ësh<strong>të</strong> e<br />

domosdoshme, por në qof<strong>të</strong> se <strong>një</strong> shoqëri nuk ësh<strong>të</strong> demokratike, nuk mund<br />

ta bëjë <strong>të</strong> tillë kushtetuta.”<br />

Shoqëria demokratike që bazohet mbi parimet që, jo ve<strong>të</strong>m e shpallin<br />

barazinë para ligjit, por edhe i krijojnë mundë<strong>si</strong>në qytetarëve ta realizojnë a<strong>të</strong><br />

në institucionet e saj kryesore, e ka <strong>të</strong> domosdoshme konceptin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong><br />

<strong>si</strong> paanshmëri.<br />

Dhënia e <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>s nuk i kënaq <strong>të</strong> gjithë palët që përfshihen në <strong>një</strong><br />

proces, por <strong>një</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong> që nuk bind as <strong>të</strong> dëmtuarin dhe as <strong>të</strong> fituarit, ësh<strong>të</strong><br />

e trishtueshme. Të humburit e vërte<strong>të</strong> janë <strong>si</strong> shteti i <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, ashtu dhe<br />

qytetarët, <strong>të</strong> cilët nuk arrijnë <strong>të</strong> marrin drej<strong>të</strong><strong>si</strong>, por vijojnë <strong>të</strong> dyshojnë në<br />

legjitimitetin e atyre që e japin drej<strong>të</strong><strong>si</strong>në.<br />

Ësh<strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a e paanshme, që synon <strong>të</strong> artikulojë <strong>një</strong> grup vlerash<br />

morale tepër <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme, <strong>të</strong> cilat duhet <strong>të</strong> gjejnë zbatim në institucionet<br />

politike kushtetuese dhe në mënyrën se <strong>si</strong> ato bashkërendohen me <strong>një</strong>ri tjetrin<br />

për zgjedhjen e gjyqtarëve. Kjo nxjerr në pah, veçanërisht për shoqëri<strong>të</strong> në<br />

zhvillim, <strong>si</strong>ç ësh<strong>të</strong> dhe shoqëria shqiptare, nevojën për gjykata dhe për gjyqtar<br />

me legjitimitet <strong>të</strong> pacënuar.


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Në sukse<strong>si</strong>n e vërte<strong>të</strong> <strong>të</strong> <strong>një</strong> Gjykate <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> ndikojnë sa dijet ligjore <strong>të</strong><br />

gjyqtarëve, po aq dhe af<strong>të</strong><strong>si</strong>a e gjyka<strong>të</strong>s për <strong>të</strong> ushtruar që në fillim di<strong>si</strong>plinë<br />

doktrinare. Megjitha<strong>të</strong>, performanca e <strong>një</strong> gjykate varet nga ata që ushtrojnë<br />

funk<strong>si</strong>onin e gjyqtarit, <strong>të</strong> cilët duhet <strong>të</strong> jenë mbroj<strong>të</strong><strong>si</strong>t e vendosur <strong>të</strong> parimeve<br />

dhe <strong>të</strong> vlerave kushtetuese. Janë cilë<strong>si</strong><strong>të</strong> e gjyqtarëve që kontribuojnë në<br />

pavarë<strong>si</strong>në e gjyka<strong>të</strong>s për ta bërë a<strong>të</strong> <strong>të</strong> pathyeshme ndaj çdo lloj sulmi.<br />

Ësh<strong>të</strong> shumë e rëndë<strong>si</strong>shme për <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong> <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> bëhet e besueshme<br />

për publikun e gjerë, por më e rëndë<strong>si</strong>shme ësh<strong>të</strong> që ajo <strong>të</strong> demonstrojë<br />

neutralitet. Pikërisht, paanë<strong>si</strong>a përbën elementin tje<strong>të</strong>r <strong>të</strong> sukse<strong>si</strong>t. Gjykata<br />

përpiqet t’i shmanget kritikave <strong>të</strong> shkaktuara më tepër nga institucionet<br />

politike e legjislative, falë af<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> saj për <strong>të</strong> qenë e paanshme. Megjitha<strong>të</strong>,<br />

për shkak <strong>të</strong> plotfuqishmëri<strong>së</strong> që ka <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong> e lar<strong>të</strong> dhe <strong>si</strong>domos <strong>një</strong><br />

gjyka<strong>të</strong> kushtetuese, por edhe <strong>të</strong> mi<strong>si</strong>onit që ato kryejnë, nxitja e ku<strong>ndër</strong>shtive<br />

ose pakënaqë<strong>si</strong><strong>së</strong>, <strong>si</strong> dhe ndikimi, veçanërisht nga radhët e politikës, ësh<strong>të</strong> i<br />

pashmangshëm.<br />

Studjues <strong>të</strong> fushës, por edhe përfaqësues <strong>të</strong> qarqeve politike, <strong>të</strong> medias<br />

e <strong>të</strong> shoqëri<strong>së</strong> civile kanë vënë thek<strong>si</strong>n se në rritjen e autoritetit <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong><br />

Lar<strong>të</strong> dhe <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese ndikon, veçanërisht, mënyra e zgjedhjes <strong>së</strong><br />

gjyqtarëve. Mekanizmi kushtetues i përfshirjes <strong>së</strong> Pre<strong>si</strong>dentit <strong>të</strong> Republikës<br />

dhe Kuvendit ësh<strong>të</strong> menduar fillimisht nga hartue<strong>si</strong>t e Kushtetu<strong>të</strong>s, <strong>si</strong> zgjidhja<br />

më e mirë në raport me formulimin e mëparshëm. Përvoja 14-vjeçare e<br />

zbatimit <strong>të</strong> kësaj procedure kushtetuese dëshmon për <strong>një</strong> qasje <strong>të</strong> natyrës<br />

politike që merr dhënia e pëlqimit nga Kuvendi për gjyqtarin e lar<strong>të</strong> dhe<br />

kushtetues. Defektin e kësaj formule përzgjedhjeje <strong>një</strong> pje<strong>së</strong> e studjuesve e<br />

kanë gjetur tek disa faktorë <strong>si</strong>:<br />

• roli që luan Pre<strong>si</strong>denti i Republikës për përzgjedhjen e kandidaturave;<br />

• natyra politike që i jepet procedurës <strong>së</strong> emërimit <strong>të</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong> lar<strong>të</strong><br />

në Kuvend,<br />

• quourumi i <strong>një</strong> shumice <strong>të</strong> thjesh<strong>të</strong>, me <strong>të</strong> cilën jepet pëlqimi;<br />

• ndryshimet e panevojshme kushtetuese, që prekin formulën konsensuale<br />

<strong>të</strong> zgjedhjes <strong>së</strong> Pre<strong>si</strong>dentit <strong>të</strong> Republikës etj.<br />

Natyra politike e emërimit,veçanërisht për gjyqtarët kushtetues, nuk<br />

ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> formulë shqiptare. Përgjithë<strong>si</strong>sht ësh<strong>të</strong> i njohur për shumicën e<br />

kushtetutave zgjedhja e gjyqtarëve kushtetues nëpërmjet filtrit <strong>të</strong> politikës. 1 Ka<br />

1. Në disa kushtetuta, <strong>si</strong> në a<strong>të</strong> <strong>të</strong> Hungari<strong>së</strong>, <strong>të</strong> Poloni<strong>së</strong>, <strong>të</strong> Sllovaki<strong>së</strong>, <strong>të</strong> Gjermani<strong>së</strong>, <strong>të</strong> Letoni<strong>së</strong> etj.<br />

roli parësor në zgjedhjen e gjyqtarëve kushtetues i përket parlamentit.<br />

92


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

<strong>si</strong>steme <strong>të</strong> përziera, 2 në <strong>të</strong> cilat kërkohet <strong>një</strong> lloj bashkëveprimi <strong>ndër</strong>mjet<br />

organeve përfaqësuese dhe organeve ekzekutive për caktimin e gjyqtarëve.<br />

Ndërkohë që në <strong>një</strong> numër <strong>të</strong> kon<strong>si</strong>derueshëm shtetesh, 3 gjyqtarët emërohen<br />

me pje<strong>së</strong>marrjen e disa institucioneve kushtetuese <strong>së</strong> bashku, ku secili prej<br />

tyre <strong>si</strong>, Pre<strong>si</strong>denti, Parlamenti dhe autoritetet <strong>gjyqësore</strong> zgjedhin <strong>një</strong> numër<br />

<strong>të</strong> caktuar gjyqtarësh.<br />

Për shkak <strong>të</strong> implikimit <strong>të</strong> politikës në emërimin e gjyqtarëve <strong>të</strong> lar<strong>të</strong>,<br />

shpesh vihet dyshimi se qëndrimet e gjyqtarëve kanë tendencën për <strong>të</strong> qenë <strong>të</strong><br />

<strong>një</strong>jta me ata që i zgjedhin. Njëkohë<strong>si</strong>sht, mandati i kufizuar kohor i gjyqtarëve<br />

ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> tje<strong>të</strong>r arsye që ata <strong>të</strong> jenë <strong>të</strong> trysnuar për <strong>të</strong> ardhmen e tyre, pa<strong>si</strong><br />

përfundojnë mandatin. Pra, <strong>një</strong> lloj preference e politikës ndaj kandidaturës<br />

<strong>së</strong> gjyqtarit <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> e kushtetues <strong>si</strong>gurisht që nuk shmanget, por në emër <strong>të</strong> <strong>një</strong><br />

parimi që në gjuhën doktrinare njihet <strong>si</strong> “parimi i mosmirënjohjes” ndaj atij<br />

që <strong>të</strong> zgjedh, gjyqtari nuk duhet t’i nënshtrohet zgjedhë<strong>si</strong>t.<br />

Performanca e gjyqtarëve <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> e kushtetues nuk duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> e varur<br />

nga fakti se shumica qeveri<strong>së</strong>se zgjedh gjyqtarët, por nga ve<strong>të</strong> integriteti që<br />

ata kanë. Të gjithë fla<strong>si</strong>m për integritetin që duhet <strong>të</strong> ke<strong>të</strong> <strong>një</strong> gjyqtar, <strong>një</strong><br />

politikan, <strong>një</strong> funk<strong>si</strong>onar i lar<strong>të</strong> i shtetit, por pak përpiqemi <strong>të</strong> identifikojmë<br />

ose <strong>të</strong> japim <strong>një</strong> përkufizim për <strong>të</strong>. Ne konstatojmë se jo pak prej atyre me<br />

<strong>të</strong> cilët kemi <strong>të</strong> bëjmë në veprimtarinë e përditshme (ku përfshihen edhe<br />

gjyqtarët) as e besojnë a<strong>të</strong> që thonë, por as arrijnë <strong>të</strong> thonë a<strong>të</strong> që ata besojnë.<br />

Fakti se gjyqtari betohet mbi Kushtetu<strong>të</strong> nuk krijon ndo<strong>një</strong> prezumim se ai<br />

do <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i besueshëm. Betimi ësh<strong>të</strong> veçse <strong>një</strong> moment procedural që duhet<br />

përmbushur, me qëllim kryerjen e detyrës, por nuk garanton ndershmërinë,<br />

përgjegjshmërinë dhe për më tepër integritetin e gjyqtarit.<br />

Duke folur për integritetin që duhet <strong>të</strong> ke<strong>të</strong> gjyqtari, politikani apo çdo<br />

funk<strong>si</strong>onar i lar<strong>të</strong> i shtetit, pye<strong>si</strong>m veten nëse do <strong>të</strong> donim që në <strong>të</strong> vërte<strong>të</strong><br />

<strong>të</strong> drejtohemi, <strong>të</strong> ndihmohemi apo <strong>të</strong> gjykohemi nga njerëz që u mungon<br />

integriteti ? Sigurisht që Jo. Ne nuk do <strong>të</strong> donim, pikë<strong>së</strong>pari gjyqtar pa<br />

integritet.<br />

2. Në Austri, Armeni, Francë, Benin, Kirgizstan, Rumani etj. Në Austri gjyqtarët e Gjyka<strong>të</strong>s<br />

Kushtetuese <strong>të</strong> Austri<strong>së</strong> emërohen nga Pre<strong>si</strong>denti Federal pas propozimit nga Qeveria Federale <strong>të</strong><br />

Kryetarit, Nënkryetarit dhe gjash<strong>të</strong> gjyqtarëve, <strong>si</strong> dhe pas propozimit <strong>të</strong> 6 gjyqtarëve <strong>të</strong> tjerë nga<br />

parlamenti, <strong>ndër</strong>sa në Greqi, gradimi i Kryetarit <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Kasacionit bëhet me dekret pre<strong>si</strong>dencial<br />

mbi propozimin e Keshillit te Ministrave.<br />

3. Në Bullgari, Itali, Spa<strong>një</strong>, Lituani, Moldavi, Ukrainë, Mongoli, Turqi e deri në Korenë e Jugut. Në<br />

Kosovë, gjyqtarët kushtetues emërohen nga Pre<strong>si</strong>denti i Republikës, pas propozimit <strong>të</strong> Kuvendit.<br />

93


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Në mënyrë <strong>të</strong> vazhdueshme ngrihet zëri nga opinioni publik dhe nga<br />

gjithsecili prej nesh, qof<strong>të</strong> edhe në kë<strong>të</strong> konferencë, se na nevojiten gjyqtar<br />

me integritet. Të gjithë jemi në <strong>një</strong> mendje për kë<strong>të</strong>. Po, a<strong>të</strong>herë përse nuk<br />

arrijmë t’i identifikojmë njerëzit me integritet, për <strong>të</strong> cilët kemi kaq shumë<br />

nevojë dhe që <strong>të</strong> tillë ka në gjyqësor?<br />

Çështja e identifikimit <strong>të</strong> kandidaturave, me integritet profe<strong>si</strong>onal e<br />

moral, që mund <strong>të</strong> caktohen për <strong>të</strong> kryer funk<strong>si</strong>onet e gjyqtarëve <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s<br />

<strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> apo Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese ësh<strong>të</strong>, pikë<strong>së</strong>pari, çështje e institucioneve<br />

<strong>të</strong> cilat Kushtetuta i ka ngarkuar me përmbushjen e këtij mi<strong>si</strong>oni thelbësor<br />

për <strong>një</strong> shtet <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s. Opinioni publik dhe në veçanti shoqëria civile,<br />

mjedi<strong>si</strong> i profe<strong>si</strong>onis<strong>të</strong>ve <strong>të</strong> ligjit, apo media kanë padyshim përgjegjë<strong>si</strong>në që,<br />

nëpërmjet ushtrimit <strong>të</strong> pre<strong>si</strong>onit, <strong>të</strong> mos lejojnë nëpërkëmbjen e kërkesave<br />

për integritet tek ata që përzgjidhen për t’u emëruar <strong>si</strong> gjyqtar <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong><br />

Lar<strong>të</strong> apo Kushtetuese.<br />

Më pëlqen <strong>të</strong> perifrazojë në kë<strong>të</strong> fjalë timen studiue<strong>si</strong>n e njohur<br />

amerikan Stephen Carter qënë librin e tij “Integriteti”, përcakton tre hapat<br />

kryesor që duhen ndjekur për <strong>të</strong> përkufizuar integritetin. Hapi i parë ësh<strong>të</strong><br />

dallimi që duhet <strong>të</strong> bëjë kushdo <strong>ndër</strong>mjet asaj që ësh<strong>të</strong> e duhur dhe asaj që<br />

ësh<strong>të</strong> e gabuar. Dallimi ësh<strong>të</strong> punë e vështirë që kërkon kohë dhe energji<br />

emocionale. Mbi <strong>të</strong> gjitha, bërja e këtij dallimi kërkon <strong>një</strong> reflektim moral<br />

për <strong>të</strong> ditur se çfarë ju besoni vërte<strong>të</strong> e thellë<strong>si</strong>sht se ësh<strong>të</strong> e drej<strong>të</strong> dhe e mirë.<br />

Nëse duket e leh<strong>të</strong> <strong>të</strong> bësh dallimin midis <strong>të</strong> mirës dhe <strong>të</strong> gabuarës, hapi i<br />

dy<strong>të</strong> ësh<strong>të</strong> <strong>të</strong> veprosh mbi a<strong>të</strong> që ti ke dalluar, që do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> se sa i vendosur<br />

je dhe jo <strong>të</strong> thuash <strong>një</strong> gjë e <strong>të</strong> bësh diçka tje<strong>të</strong>r. Në përfundim, <strong>si</strong> hap i tre<strong>të</strong>,<br />

kërkohet që <strong>të</strong> thuash haptazi, se je duke vepruar me vendosmëri <strong>si</strong>pas asaj<br />

që ke kuptuar dhe dalluar se je duke bërë a<strong>të</strong>, që ti mendon se ësh<strong>të</strong> e drej<strong>të</strong><br />

dhe kur <strong>të</strong> tjerët nuk janë dakort me ty. Detyrë e gjithsecilit prej nesh, por<br />

në veçanti e atyre që kanë përgjegjë<strong>si</strong>në e vendimmarrjeve <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme,<br />

ësh<strong>të</strong> <strong>të</strong> orientohen edhe nga këto tre momente që përkufizojnë integritetin.<br />

Për rrjedhojë, <strong>një</strong> politikan me integritet, <strong>një</strong> funk<strong>si</strong>onar i lar<strong>të</strong> i shtetit<br />

me integritet dhe veçanërisht <strong>një</strong> gjyqtar me integritet, ësh<strong>të</strong> ai person që ne<br />

mendojmë se mund t’i besojmë, se do <strong>të</strong> di <strong>të</strong> bëjë gjënë e duhur, se do <strong>të</strong> di<br />

<strong>të</strong> luajë <strong>si</strong>pas rregullave <strong>të</strong> lojës dhe se do <strong>të</strong> mbajë zotimet.<br />

Çështjet e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> nuk lidhen thjesh<strong>të</strong> dhe ve<strong>të</strong>m me pasjen nga trupa<br />

e gjyqtarëve <strong>të</strong> disa koncepteve për Kushtetu<strong>të</strong>n dhe ligjin, por me vizionin që<br />

94


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

ata duhet <strong>të</strong> krijojnë dhe me synimin që duhet <strong>të</strong> kenë për t’i dhënë legjitimitet<br />

institucionit <strong>të</strong> tyre. Prandaj <strong>një</strong> gjyqtari, nuk duhet t’i mungojë integriteti<br />

thelbësor që ësh<strong>të</strong> kurajo dhe gatishmeria e tij për <strong>të</strong> vepruar në emër <strong>të</strong><br />

<strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s. Janë cilë<strong>si</strong><strong>të</strong> e gjyqtarëve <strong>si</strong> profe<strong>si</strong>onalizmi, qëndrueshmëria e<br />

parimeve morale, karakteri me virtyte <strong>të</strong> pakorruptuara, veçanërisht në<br />

lidhje me <strong>të</strong> vërte<strong>të</strong>n dhe korrek<strong>të</strong><strong>si</strong>në, drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a dhe ndershmëria, që duke i<br />

bërë ata <strong>të</strong> pathyeshëm ndaj çfardo lloj sulmi që kontribuojnë në cilë<strong>si</strong>në e<br />

vendimmarrjes dhe në pavarë<strong>si</strong>në e ve<strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong>s. Për kë<strong>të</strong> arsye, përzgjedhja<br />

e gjyqtarëve <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> dhe <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese merr rëndë<strong>si</strong><br />

vendimtare. Vlerat që duhet <strong>të</strong> kenë personat që zgjidhen për gjyqtarë <strong>të</strong><br />

lar<strong>të</strong> e kushtetues përbëjnë <strong>një</strong>rën anë <strong>të</strong> problemit, <strong>ndër</strong>kohë që formula<br />

procedurale kushtetuese e zgjedhjes <strong>së</strong> tyre mbetet po aq përcaktuese.<br />

Caktimi i gjyqtarëve <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> dhe kushtetues, në Shqipërinë e pasviteve<br />

90-<strong>të</strong>, ka kaluar nëpërmjet <strong>si</strong>stemit <strong>të</strong> emërimit,por edhe <strong>të</strong> zgjedhjes. Për<br />

Gjyqtarët e Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Kasacionit fillimisht u aplikua <strong>si</strong>stemi i zgjedhjes nga<br />

parlamenti, <strong>ndër</strong>sa për zgjedhjen e Kryetarit dhe <strong>të</strong> zv.kryetarëve kërkohej<br />

propozimi më parë nga Pre<strong>si</strong>denti i Republikës që Kuvendi <strong>të</strong> vendoste.<br />

Për gjyqtarët kushtetues u zbatua fillimisht <strong>si</strong>stemi i emërimit nga organi<br />

kompetent, pa qenë i <strong>ndër</strong>varur nga ndo<strong>një</strong> organ tje<strong>të</strong>r, ku 4 gjyqtarë<br />

zgjidheshin nga Pre<strong>si</strong>denti i Republikës dhe 5 <strong>të</strong> tjerë nga Kuvendi. Aktualisht<br />

përdoret <strong>si</strong>stemi i përzierë. Nën<strong>të</strong> gjyqtarët kushtetues, <strong>si</strong> edhe kryetari<br />

kon<strong>si</strong>derohen <strong>të</strong> zgjedhur, kur akti i emërimit <strong>të</strong> Pre<strong>si</strong>dentit <strong>të</strong> Republikës<br />

merr pëlqimin në Kuvend.<br />

Kjo procedurë ka krijuar disa paqar<strong>të</strong><strong>si</strong> në vitet e para, për shkak<br />

<strong>të</strong> qëndrimeve <strong>të</strong> ndryshme që mbaheshin në praktikën parlamentare. Me<br />

vendimin nr. 2, da<strong>të</strong> 19.1.2005, Gjykata Kushtetuese interpretoi nenin <strong>12</strong>5<br />

<strong>të</strong> Kushtetu<strong>të</strong>s, duke përcaktuar kompetencën e Kuvendit për <strong>të</strong> shqyrtuar“jo<br />

ve<strong>të</strong>m përmbushjen e kritereve formale, por <strong>të</strong> shqyrtojë edhe meri<strong>të</strong>n e<br />

emërimit <strong>të</strong> tyre.” 4 Ky interpretim pavarë<strong>si</strong>sht se nuk shkaktoi për disa vite<br />

ndo<strong>një</strong> mosmarrëveshje, në <strong>të</strong> vërte<strong>të</strong> duket se e la <strong>të</strong> hapur konfliktin. Formulimi<br />

se ky <strong>si</strong>stem emërimi që “ka në esencë kooperimin institucional <strong>të</strong> Pre<strong>si</strong>dentit<br />

<strong>të</strong> Republikës dhe <strong>të</strong> Kuvendit <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>” dhe që i vendos këto subjekte<br />

“para kërke<strong>së</strong>s <strong>së</strong> respektimit <strong>të</strong> parimit <strong>të</strong> luajalitetit kushtetues,” 5 vijon <strong>të</strong><br />

keqpërdoret nga politika pothuajse në <strong>të</strong> gjitha qëndrimet që ka mbajtur ndaj<br />

dekreteve <strong>të</strong> Pre<strong>si</strong>dentit <strong>të</strong> Republikës.Luajaliteti kushtetues dhe kooperimi<br />

4. Vendimi nr. 2, da<strong>të</strong> 19.1.2005 i Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese <strong>të</strong> RSh-<strong>së</strong>.<br />

5. Po aty.<br />

95


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

institucional, <strong>si</strong>pas interpretimit <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese, nuk do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong><br />

se Pre<strong>si</strong>denti i Republikës duhet <strong>të</strong> marrë mendimin e mazhorancës politike<br />

për <strong>të</strong> përzgjedhur kandidaturën për gjyqtar <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> e kushtetues, por kërkon<br />

që <strong>ndër</strong>mjet tyre <strong>të</strong> bashkëpunohet “për përcaktimin e kritereve ligjore në<br />

përputhje me kërke<strong>së</strong>n kushtetuese për kualifikim <strong>të</strong> lar<strong>të</strong>, për <strong>të</strong> <strong>si</strong>guruar<br />

<strong>një</strong> përbërje cilësore dhe <strong>të</strong> përshtatshme <strong>të</strong> Gjykatave. 6<br />

Sistemi aktual kushtetues i zgjedhjes <strong>së</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> e kushtetues,<br />

megjithëse bazohet në <strong>si</strong>stemin e përzier, me shumicën e thjesh<strong>të</strong>, <strong>një</strong><br />

minimum prej 36 votash që kërkon për <strong>të</strong> miratuar kandidaturat, duket se<br />

e përjashton <strong>një</strong> lloj konsensu<strong>si</strong> <strong>ndër</strong>mjet palëve. Nga ana tje<strong>të</strong>r, ndryshimi<br />

i procedurës <strong>së</strong> zgjedhjes <strong>së</strong> Pre<strong>si</strong>dentit <strong>të</strong> Republikës nga <strong>një</strong> formulë<br />

konsensuale drejt <strong>një</strong> emërimi <strong>të</strong> pas<strong>të</strong>r politik, duket se e ka sjellë në rend<br />

<strong>të</strong> di<strong>të</strong>s edhe rishikimin kushtetues për quourumin e domosdoshëm që<br />

nevojitet për zgjedhjen e gjyqtarëve <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> e kushtetues, drejt <strong>një</strong> shumice<br />

<strong>të</strong> cilësuar.<br />

Procedura vlerësuese që kryen Kuvendi, e cila kon<strong>si</strong>ston në zhvillimin<br />

e seancave dëgjimore publike me kandida<strong>të</strong>t dhe që në fakt ofron <strong>një</strong> lloj<br />

transparence, nuk duket se e ka përligjur kë<strong>të</strong> ndryshim, përderisa seancat<br />

janë kthyer në <strong>një</strong> kompeticion oratorie dhe retorikash denigruese për<br />

kandidatin që nuk gëzon mbështetjen e forcës politike, duke humbur në<br />

kë<strong>të</strong> mënyrë dhe ve<strong>të</strong> qëllimin e saj. Edhe në lidhje me mënyrën e votimit,<br />

Rregullorja e Kuvendit në vitin 2010 ka ndryshuar, për rastin e dhënies <strong>së</strong><br />

pëlqimit <strong>të</strong> Kuvendit për dekretet e Pre<strong>si</strong>dentit <strong>të</strong> Republikës për emërim<br />

në Gjyka<strong>të</strong>n Kushtetuese ose në Gjyka<strong>të</strong>n e Lar<strong>të</strong>, duke e kthyer në<br />

votim nominal. Ajo që po ndodh aktualisht me <strong>një</strong> pje<strong>së</strong> <strong>të</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong><br />

Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese, që vijojnë <strong>të</strong> qëndrojnë në detyrë pas kalimit prej<br />

dy vje<strong>të</strong>sh <strong>të</strong> mandatit dhe që po krijon kushtet për <strong>të</strong> konsumuar <strong>një</strong> pje<strong>së</strong><br />

substanciale <strong>të</strong> <strong>një</strong> mandati <strong>të</strong> ri 9 vjeçar, por edhe mosplo<strong>të</strong><strong>si</strong>mi për disa<br />

vite i vendeve vakant në Gjyka<strong>të</strong>n e Lar<strong>të</strong>, ësh<strong>të</strong> rrjedhojë e keqkuptimeve<br />

apo keqinterpretimeve që i bëhen Kushtetu<strong>të</strong>s, por në veçanti e prezencës<br />

<strong>së</strong> <strong>një</strong> krize institucionale, e cila ndikon dukshëm në legjitimitetin dhe<br />

pavarë<strong>si</strong>në e tyre.<br />

Çështja e proce<strong>si</strong>t <strong>të</strong> përzgjedhjes <strong>së</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Lar<strong>të</strong><br />

dhe <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese tashmë nuk rezulton <strong>të</strong> je<strong>të</strong> ve<strong>të</strong>m shqe<strong>të</strong><strong>si</strong>mi<br />

6. Vendimi nr. 24, da<strong>të</strong> 09.06.2011 i Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese <strong>të</strong> RSh-<strong>së</strong>.<br />

96


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

ynë. Në kuadrin e <strong>12</strong> prioriteteve që Bashkimi Europian ka përcaktuar për<br />

Shqipërinë, ësh<strong>të</strong> in<strong>si</strong>stuar në planin e veprimit që <strong>të</strong> analizohen problemet<br />

që dalin në lidhje me pavare<strong>si</strong>në e Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese dhe Gjyka<strong>të</strong>s<br />

<strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>, duke filluar nga proce<strong>si</strong> i emërimit <strong>të</strong> Gjyqtarëve, e duke vijuar<br />

me parashikimin e procedurës që <strong>si</strong>guron <strong>një</strong> proces dëgjimor, <strong>si</strong> dhe <strong>një</strong><br />

votim <strong>të</strong> rregullt e <strong>të</strong> depolitizuar. Për emërimet e gjyqtarëve kërkohet<br />

“bashkëpunim me institucionin e Pre<strong>si</strong>dentit për vendosjen e kritereve<br />

ligjore që garantojnë <strong>një</strong> përbërje cilësore <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese” <strong>si</strong><br />

dhe transformimin e Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> “në <strong>një</strong> Gjyka<strong>të</strong> karriere, përmes<br />

vendosjes <strong>së</strong> kritereve transparente për emërimin e Gjyka<strong>të</strong>sve me<br />

eksperiencë” gjë e cila do <strong>si</strong>llte emërimin e depolitizuar <strong>të</strong> tyre.<br />

Për kë<strong>të</strong> nevojitet <strong>një</strong> strukturim i <strong>si</strong>stemit <strong>të</strong> emërimit <strong>të</strong> gjyqtarëve<br />

<strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> dhe <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese në mënyrë që kriteret<br />

ligjore që duhet <strong>të</strong> përmbushin kandida<strong>të</strong>t <strong>të</strong> dëshmojnë për objektivitet<br />

dhe paanshmëri <strong>të</strong> vendimmarrësve. Krahas integritetit moral, ësh<strong>të</strong><br />

vlerë<strong>si</strong>mi profe<strong>si</strong>onal që,i fokusuar në disa parametra <strong>si</strong>: pasuria e përvojës<br />

profe<strong>si</strong>onale në fushën ligjore, vijueshmëria e <strong>një</strong> vendimi <strong>të</strong> dhënë në<br />

shkallët e tjera <strong>të</strong> gjykimit, sa<strong>si</strong>a dhe cilë<strong>si</strong>a e punës <strong>së</strong> kryer, respektimi<br />

i afateve për shpalljen e vendimit, pje<strong>së</strong>marrja aktive dhe a<strong>si</strong>stenca e<br />

ofruar nga gjyqtari për mbarëvajtjen e zyrës/gjyka<strong>të</strong>s në <strong>të</strong> cilën vepron,<br />

disponibiliteti, frekuenca e kurseve trajnuese, kontributi në zgjidhjen e<br />

problemeve organizative, meritat e veçanta në fushën e më<strong>si</strong>mdhënies etj,<br />

pra janë <strong>të</strong> gjitha këto që evidentojnë kriteret për përzgjedhjen e gjyqtarëve<br />

që mund <strong>të</strong> shërbejnë në Gjyka<strong>të</strong>n e Lar<strong>të</strong>, e cila ësh<strong>të</strong> gjykata që njehëson<br />

praktikën <strong>gjyqësore</strong>, në funk<strong>si</strong>on <strong>të</strong> uniformitetit, qëndrueshmëri<strong>së</strong> dhe <strong>të</strong><br />

parashikueshmëri<strong>së</strong> në zbatimin e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s.<br />

Ekzistenca e <strong>një</strong> gjykate kushtetuese <strong>të</strong> forte dhe profe<strong>si</strong>onale, e<br />

autorizuar për <strong>të</strong> shfuqizuar ligjet që nuk kanë përputhje me formulimet<br />

kushtetuese, ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> çështje ku evidentohet <strong>një</strong> mosmarrëveshje e pas<strong>të</strong>r<br />

<strong>ndër</strong>mjet dy autoriteteve <strong>të</strong> larta – shumicës <strong>së</strong> legjislaturës,nga njera<br />

anë,dhe shumicës <strong>së</strong> gjyka<strong>të</strong>s kushtetuese, nga ana tje<strong>të</strong>r. Nuk pranohet<br />

leh<strong>të</strong><strong>si</strong>sht që shumica e gjyka<strong>të</strong>s kushtetuese – minimum <strong>të</strong> cilës ësh<strong>të</strong> me<br />

pe<strong>së</strong> gjyqtarë – <strong>të</strong> je<strong>të</strong> ajo që e di ose e kupton më sak<strong>të</strong> kushtetu<strong>të</strong>n nga<br />

shumica e parlamentit. Megjitha<strong>të</strong>, në <strong>të</strong> vërte<strong>të</strong>, kështu ndodh. Pikërisht,<br />

ky pozicion i rëndë<strong>si</strong>shëm imponon nevojën për vendosjen e kritereve<br />

shumë <strong>të</strong> forta edhe në përzgjedhjen e gjyqtarëve kushtetues.<br />

97


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Prandaj,<br />

- nëse procedura për përzgjedhjen e gjyqtarëve bëhet transparente, ku<br />

<strong>si</strong> rrjedhojë e <strong>një</strong> selek<strong>si</strong>onimi korrekt e <strong>të</strong> paanshëm, që bazohet në<br />

kritere <strong>të</strong> rrepta shkencore, arrihet <strong>të</strong> evidentohen nga Pre<strong>si</strong>denti i<br />

Republikës njerëzit parimor, <strong>të</strong> emancipuar, <strong>të</strong> spikatur profe<strong>si</strong>onalisht<br />

dhe me integritet <strong>të</strong> lar<strong>të</strong>,<br />

- duke ndjekur Komi<strong>si</strong>oni i ligjeve <strong>një</strong> procedure dëgjimore transparente,<br />

nëpërmjet <strong>të</strong> cilës arrihet t’i evidentohet opinionit publik përshtatshmëria<br />

dhe cilë<strong>si</strong>a e kandidaturave <strong>të</strong> përzgjedhura <strong>si</strong> gjyqtarët më <strong>të</strong> lar<strong>të</strong>,<br />

- duke u prirur nga përmbushja e urdhërimeve <strong>të</strong> Rregullores <strong>së</strong> Kuvendit<br />

për <strong>të</strong> aplikuar procedure e votimit <strong>të</strong> fsheh<strong>të</strong>, për rastet e votimit për<br />

persona konkret,<br />

- <strong>si</strong> dhe duke synuar që vendimmarrja kushtetuese për dhënien e pëlqimit<br />

ndaj dekretit <strong>të</strong> Pre<strong>si</strong>dentit do <strong>të</strong> ndryshonte në favor <strong>të</strong> <strong>një</strong> shumice <strong>të</strong><br />

cilësuar,<br />

padyshim që edhe vendimmarrja refuzuese nga Kuvendi për<br />

kandidaturat për gjyqtar <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> e për gjyqtar <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s<br />

Kushtetuese nuk do <strong>të</strong> kryhej aq leh<strong>të</strong><strong>si</strong>sht sa ndodh praktikisht.<br />

Ve<strong>të</strong>m pa<strong>si</strong> kandida<strong>të</strong>t për gjyqtar <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> dhe kushtetues arrijnë<br />

<strong>të</strong> përzgjidhen nëpërmjet procedurave korrekte, mbetet detyrë e tyre <strong>të</strong><br />

bindin shoqërinë se vendimet që marrin bazohen në standardet dhe vlerat<br />

kushtetuese dhe qëndrojnë larg kon<strong>si</strong>deratave politike a interesave private.<br />

Një vendimmarrje <strong>gjyqësore</strong> e tillë, padyshim që fiton respektin e shoqëri<strong>së</strong>,<br />

por edhe rrit autoritetin e institucionit që ata përfaqësojnë.<br />

98


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

GJYKATË E PAVARUR DHE E PAANSHME<br />

99<br />

Josep Casadevall Medrano<br />

Zv.Kryetari i GJEDNJ<br />

Çdo vendim gjyqësor duhet <strong>të</strong> merret nga <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong> e pavarur dhe e<br />

paanshme e përcaktuar me ligj. Por duhet sak<strong>të</strong>suar se nocioni i gjyka<strong>të</strong>s që<br />

figuron në Konven<strong>të</strong> zbatohet <strong>si</strong> për gjyka<strong>të</strong>n me trup gjykues ashtu edhe për<br />

gjyka<strong>të</strong>n me <strong>një</strong> gjyqtar.<br />

Në jurisprudencen e Gjyka<strong>të</strong>s Europiane për <strong>të</strong> Drejtat e Njeriut, <strong>një</strong><br />

gjyka<strong>të</strong> ose <strong>një</strong> gjyqtar, nga pikëpamja materiale, përkufizohet nga funk<strong>si</strong>oni<br />

i vet jurdik<strong>si</strong>onal për <strong>të</strong> vendosur, pa<strong>si</strong> ka ndjekur <strong>një</strong> procedurë <strong>të</strong> përcaktuar<br />

në mënyrë <strong>të</strong> qar<strong>të</strong> dhe në përputhje me normat e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, lidhur me çdo<br />

çështje që i nënshtrohet kompetencës <strong>së</strong> saj? (Belilos ku<strong>ndër</strong> Zvicrës).<br />

Pavarë<strong>si</strong>a dhe paanë<strong>si</strong>a e <strong>një</strong> gjykate janë nocione plo<strong>të</strong>suese, ndonse<br />

nuk janë analoge. Nga<strong>një</strong>herë ësh<strong>të</strong> e vështirë <strong>të</strong> përcaktohet <strong>një</strong> kufi i sak<strong>të</strong>.<br />

Për kë<strong>të</strong> arsye Gjykata vlerëson se pavarë<strong>si</strong>a dhe paanë<strong>si</strong>a objektive janë<br />

ngush<strong>të</strong><strong>si</strong>sht <strong>të</strong> lidhura, çka e ka shtyrë a<strong>të</strong> disa herë t›i shqyrtojë <strong>së</strong> bashku<br />

(Brudnicka ku<strong>ndër</strong> Poloni<strong>së</strong>).<br />

a/ Gjykata e pavarur<br />

Nocioni i gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> pavarur niset nga parimi i liri<strong>së</strong> absolute <strong>të</strong><br />

gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t dhe i munge<strong>së</strong>s <strong>së</strong> varë<strong>si</strong><strong>së</strong> nga çdo lloj autoriteti. Që këtu rrjedh<br />

edhe ndalimi që i bëhet çdo <strong>ndër</strong>hyrjeje nga ana e organeve ekzekutive dhe<br />

legjislative gja<strong>të</strong> procedurave zgjedhore <strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong>sve dhe magjistra<strong>të</strong>ve, në<br />

mandatin e tyre, në <strong>si</strong>gurinë për <strong>të</strong> mos i lëvizur, në formimin e juridik<strong>si</strong>oneve<br />

dhe në parashikimin dhe zbatimin e garancive përballë pre<strong>si</strong>oneve <strong>të</strong> jashtme.<br />

Në vështrim <strong>të</strong> parë, kërkesat e rregullit <strong>të</strong> pavar<strong>si</strong><strong>së</strong> nuk bien ndesh<br />

me kërkesat paragjykimore ose me delegimin administrativ, në kuptimin<br />

që ato kanë për detyrë <strong>të</strong> leh<strong>të</strong>sojnë interpretimin e disa <strong>si</strong>tuatave faktuale<br />

që përcaktojnë zbatimin e marrëveshjeve <strong>ndër</strong>kombëtare. E rëndë<strong>si</strong>shme


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

vërtet ësh<strong>të</strong> shtrirja legale e përgjigjes që vjen nga Administrata (informuese,<br />

detyruese, përfundimtare) dhe liria absolute e vendimit që i rezervohet organit<br />

juridik<strong>si</strong>onal (Chevrol kunder Francës).<br />

Në çështjet e shumta ku<strong>ndër</strong> Turqi<strong>së</strong> që kanë <strong>të</strong> bëjnë me gjykatat e<br />

<strong>si</strong>guri<strong>së</strong> <strong>së</strong> shtetit (dhoma e <strong>të</strong> cilave përbëhet nga dy magjistra<strong>të</strong> civilë dhe <strong>një</strong><br />

ushtarak që ka <strong>një</strong> formim juridik), Gjykata Europiane e te Drejtave <strong>të</strong> Njeriut<br />

ka përcaktuar se statu<strong>si</strong> i gjyka<strong>të</strong>sve ushtarakë do <strong>të</strong> mund <strong>të</strong> ofronte, a priori,<br />

disa garanci pavarë<strong>si</strong>e, por se, në realitet, disa veçori <strong>të</strong> mirëfillta për kushtet e<br />

shërbimit <strong>të</strong> tyre, e bënin <strong>të</strong> k<strong>ndër</strong>shtueshme pavarë<strong>si</strong>në e tyre reale ( gjendja<br />

e tyre ushtarake dhe përka<strong>të</strong><strong>si</strong>a e tyre ndaj pushtetit ekzekutiv, nënshtrimi<br />

ndaj di<strong>si</strong>plinës ushtarake; vlerë<strong>si</strong>mi profe<strong>si</strong>onal nga hierarkia ushtarake<br />

dhe pje<strong>së</strong>marrja e Administra<strong>të</strong>s në emërimin e tyre dhe në përcaktimin e<br />

kohëzgjatjes <strong>së</strong> mandatit <strong>të</strong> tyre). Nuk ësh<strong>të</strong> fjala që <strong>të</strong> analizojmë në mënyrë<br />

abstrakte mundë<strong>si</strong>në për <strong>të</strong> përcaktuar kë<strong>të</strong> lloj juridik<strong>si</strong>oni, as për t›i refuzuar<br />

në parim, por për <strong>të</strong> verifikuar nëse funk<strong>si</strong>onimi i tyre respekton mjaftueshëm<br />

<strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n për <strong>një</strong> proces <strong>të</strong> ndershëm dhe, <strong>si</strong>domos, nëse personi që del para<br />

gjyqit, aq më shumë kur ky ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> civil, mund <strong>të</strong> ke<strong>të</strong> dyshime legjitime<br />

për pavar<strong>si</strong>në dhe paanshmërinë e gjyka<strong>të</strong>s që e gjykon (Incal ku<strong>ndër</strong> Turqi<strong>së</strong><br />

dhe Altay kunder. Turqi<strong>së</strong>, mes <strong>të</strong> tjerash).<br />

Gjykata ësh<strong>të</strong> shprehur gjithashtu lidhur me Gjykatat luftarake<br />

britanike, anëtarët e <strong>të</strong> cilave janë gjyka<strong>të</strong>s ushtarakë. Drejtoria e shërbimeve<br />

<strong>të</strong> ushtri<strong>së</strong> ësh<strong>të</strong> e ngarkuar <strong>të</strong> merret me akuzën, <strong>një</strong> ushtarak ( që nuk ka<br />

domosdoshmërisht formim juridik) caktohet për t›u marrë me mbrojtjen dhe<br />

akti i arrestimit, kur i akuzuari dënohet, i nënshtrohet gjithmonë <strong>një</strong> rishikimi<br />

nga ana e <strong>një</strong> autoriteti <strong>të</strong> kontrollit që varet nga Këshilli i mbrojtjes që ose<br />

mund <strong>të</strong> anullojë, ose ta modifikojë (jo in peius). Edhe nëse ekziston <strong>një</strong> e<br />

drej<strong>të</strong> peticioni për <strong>të</strong> paraqitur <strong>një</strong> ankimim para Gjyka<strong>të</strong>s luftarake <strong>të</strong> apelit,<br />

ai do <strong>të</strong> respektojë kushtet që, në fakt, kufizojnë në mënyrë <strong>të</strong> kon<strong>si</strong>derueshme<br />

ushtrimin e tij (Morris ku<strong>ndër</strong> Mbre<strong>të</strong>ri<strong>së</strong> <strong>së</strong> Bashkuar).<br />

Jurisprudenca e Gjyka<strong>të</strong>s përcakton se, në praktikë, <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong><br />

ushtarake mund <strong>të</strong> je<strong>të</strong> <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong> e pavarur dhe e paanshme <strong>si</strong>ç kuptohet në<br />

nenin 6 paragrafi 1 i Konven<strong>të</strong>s, <strong>si</strong> për shembull, në çështjen Engel, ku bëhej<br />

fjalë për <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong> <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> ushtarake hollandeze, e përbërë ngë dy gjyka<strong>të</strong>s<br />

ushtarakë dhe ka<strong>të</strong>r oficerë <strong>të</strong> ushtri<strong>së</strong>. Megjitha<strong>të</strong>, duhet që <strong>si</strong>stemi, në <strong>të</strong>rë<strong>si</strong>,<br />

<strong>të</strong> ofrojë masa mbroj<strong>të</strong>se <strong>të</strong> mjaftueshme ku<strong>ndër</strong> pre<strong>si</strong>oneve <strong>të</strong> jashtme, me<br />

qëllim që i akuzuari <strong>të</strong> mund <strong>të</strong> shmangë çdo lloj dyshimi objektiv dhe që atij<br />

t›i garantohen dy elemente thelbësore: pavar<strong>si</strong>a dhe paanë<strong>si</strong>a.<br />

100


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t e San Marinos emërohen nga Dhoma parlamentare, fakt<br />

që, në vështrim <strong>të</strong> parë, nuk do <strong>të</strong> duhej <strong>të</strong> përbënte as<strong>një</strong> problem, në<br />

kuptimin që statu<strong>si</strong> që rregllon funk<strong>si</strong>onin e tyre tho<strong>të</strong> në mënyrë shumë <strong>të</strong><br />

qar<strong>të</strong> se, pa<strong>si</strong> emërohen, gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t ushtrojnë funk<strong>si</strong>onin e tyre në pavarë<strong>si</strong><br />

<strong>të</strong> plo<strong>të</strong> dhe nuk mund <strong>të</strong> marrin udhëzime ose <strong>të</strong> pësojnë pre<strong>si</strong>one as nga<br />

ana e Parlamentit as nga ana e Qeveri<strong>së</strong>. Kë<strong>si</strong>soj, çështja Filippini ku<strong>ndër</strong><br />

San Marinos u hodh posh<strong>të</strong> në fazën e pranueshmëri<strong>së</strong> në zbatim <strong>të</strong> nenit<br />

35 paragrafi 4 <strong>të</strong> Konven<strong>të</strong>s. Në vijim <strong>të</strong> konstatimeve <strong>të</strong> shkeljeve, shumë<br />

shtete anëtare kanë kryer <strong>reforma</strong> legjislative, që kanë <strong>të</strong> bëjnë me themelin<br />

dhe me procedurën, me qëllim që <strong>të</strong> <strong>si</strong>gurojnë, në përputhje me kërkesat e<br />

nenit 6 paragrafi 1, për <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n për akses në gjyka<strong>të</strong>.<br />

b/ Gjyka<strong>të</strong> e paanshme<br />

Nocioni i gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> paanshme, në kuptimin e munge<strong>së</strong>s <strong>së</strong> paragjykimit<br />

ose <strong>të</strong> pozicionimit, nënkupton <strong>së</strong> pari <strong>një</strong> analizë subjektive për <strong>të</strong> përcaktuar<br />

bindjen dhe sjelljen e gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t në <strong>një</strong> çështje dhe pastaj <strong>një</strong> analizë objektive<br />

që mundëson krijimin e garancive <strong>të</strong> mjaftueshme me qëllim që personi që<br />

ësh<strong>të</strong> subjekt i proce<strong>si</strong>t <strong>të</strong> mund <strong>të</strong> shmangë çdo lloj dyshimi legjitim.<br />

Në <strong>një</strong> analizë <strong>të</strong> parë (subjektive), paanë<strong>si</strong>a personale e gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t nuk<br />

kontestohet, me përjashtim <strong>të</strong> rasteve kur provohet e ku<strong>ndër</strong>ta. Megjitha<strong>të</strong>,<br />

mund <strong>të</strong> bëhet pyetja nëse ekziston realisht <strong>një</strong> person (<strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong>s)<br />

krej<strong>të</strong><strong>si</strong>sht i paanshëm, i ftoh<strong>të</strong> dhe i zhveshur nga çdo pa<strong>si</strong>on. Sigurisht që<br />

ësh<strong>të</strong> e vështirë, për <strong>të</strong> mos thënë e pamundur, që <strong>të</strong> kon<strong>si</strong>derosh <strong>një</strong> individ<br />

pa mbajtur parasysh historinë e tij personale, bindjet e tij ose ide<strong>të</strong> filozofike,<br />

etike, fetare, ose politike. Megjitha<strong>të</strong> ajo që ka rëndë<strong>si</strong> ësh<strong>të</strong> se gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong> <strong>të</strong><br />

je<strong>të</strong> i af<strong>të</strong> <strong>të</strong> ruajë distancën e nevojshme për t›i rezistuar çdo ndikimi me<br />

karakter subjektiv.<br />

Gjykata e ka kon<strong>si</strong>deruar se diskrecioni, i detyrueshëm për personat<br />

funk<strong>si</strong>oni dhe përgjegjë<strong>si</strong>a e <strong>të</strong> cilëve kërkojnë që <strong>të</strong> gjykojë, ësh<strong>të</strong> po ashtu<br />

i detyrueshëm për marrëdhëniet që ata <strong>ndër</strong>tojnë me shtypin, edhe kur ësh<strong>të</strong><br />

fjala për t›iu përgjigjur provokimeve, sepse kështu e kërkojnë detyrimet<br />

parësore <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe lar<strong>të</strong><strong>si</strong>a e funk<strong>si</strong>onit <strong>të</strong> tyre.<br />

Në fakt,<br />

“Përdorimi në publik (nga ana e kryetarit ose e <strong>një</strong> anëtari <strong>të</strong> <strong>një</strong><br />

gjykate që duhet <strong>të</strong> zgjidhë <strong>një</strong> mosmarrveshje) i shprehjeve që do bënin <strong>të</strong><br />

mendohej se ka <strong>një</strong> vlerëim negativ <strong>të</strong> çështjes për <strong>një</strong>rën prej palëve ësh<strong>të</strong><br />

101


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

i papajtueshëm me kërkesat e paanshmëri<strong>së</strong> <strong>të</strong> çdo gjykate, në përputhje me<br />

nenin 6 paragrafi 1 <strong>të</strong> Konven<strong>të</strong>s” (Lavents ku<strong>ndër</strong> Letoni<strong>së</strong>).<br />

Analiza e dy<strong>të</strong> objektive bën <strong>të</strong> mundur verifikimin për <strong>të</strong> parë nëse<br />

ekzistojnë ose jo rrethana objektive <strong>të</strong> verifikueshme që do <strong>të</strong> mund <strong>të</strong> vinin<br />

në diskutim paanë<strong>si</strong>në e gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t, pavarë<strong>si</strong>sht qëndrimit <strong>të</strong> tij personal.<br />

Pikëpamja e <strong>të</strong> interesuarit duhet <strong>të</strong> merret parasysh pa qenë aryseja<br />

kryesore. Megjitha<strong>të</strong>, elementi kyç koniston në a<strong>të</strong> që duhet përcaktuar nëse<br />

pakënaqë<strong>si</strong>a e personit që ësh<strong>të</strong> subjekt i proce<strong>si</strong>t provohet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> objektivisht<br />

e justifikuar ose jo.<br />

Kur bëhet fjalë për paanë<strong>si</strong>, dukjet mund <strong>të</strong> përftojnë gjthashtu <strong>një</strong> lloj<br />

rëndë<strong>si</strong>e dhe për pasojë, «duhet <strong>të</strong> mos pranojë a<strong>të</strong> përgjegjë<strong>si</strong> çdo gjyka<strong>të</strong>s<br />

për <strong>të</strong> cilin druhet <strong>një</strong> munge<strong>së</strong> paanë<strong>si</strong>e». Gjithashtu kur personi që ësh<strong>të</strong><br />

subjekt i proce<strong>si</strong>t, druan se ka anë<strong>si</strong> nga ana e gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t dhe kur ai e di - ose<br />

duhet ta dijë - paraprakisht se ky i fundit ka qenë pje<strong>së</strong>marrës në çështje, ai<br />

duhet <strong>të</strong> mos e pranojë a<strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong>s në përputhje me procedurën e përcaktuar.<br />

Përndryshe, me përjashtim <strong>të</strong> rastit kur ai e provon që ku<strong>ndër</strong>shtimi i<br />

ësh<strong>të</strong> penguar, ankimimi i tij në <strong>një</strong> shkallë më <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> nuk do <strong>të</strong> je<strong>të</strong> me vend<br />

(Castillo Algar ku<strong>ndër</strong> Spagnës).<br />

Në çështjen Saraiva de Carvalho ku<strong>ndër</strong> Portugali<strong>së</strong>, magjistrati që<br />

udhëhiqte dhomën penale, e cila kishte dënuar aplikantin me pe<strong>së</strong>mbëdhje<strong>të</strong><br />

vjet burg, më parë kishte caktuar <strong>një</strong> vendim procedurial ( verifikim <strong>të</strong><br />

munge<strong>së</strong>s <strong>së</strong> parregull<strong>si</strong>ve dhe <strong>të</strong> qëndrueshmëri<strong>së</strong> <strong>së</strong> akuzës). Aplikanti<br />

ankohej për faktin se gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong> kishte shprehur <strong>një</strong> vendim paraprak dhe<br />

që kishte drejtuar dhomën që e kishte dënuar a<strong>të</strong> mund <strong>të</strong> kishte krijuar<br />

tashmë <strong>një</strong> ide <strong>të</strong> parakohshme për fajë<strong>si</strong>në e tij, çka binte ndesh me parimin<br />

e paanë<strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

Gjykata <strong>të</strong>rheq vëmendjen se:<br />

“(...) për <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong>s, fakti i thjesh<strong>të</strong> që ka marrë tashmë vendime<br />

para proce<strong>si</strong>t nuk mund <strong>të</strong> konisderohet <strong>si</strong> i mjaftueshëm për <strong>të</strong> justifikuar<br />

shqe<strong>të</strong><strong>si</strong>met që mund <strong>të</strong> dalin lidhur me paanë<strong>si</strong>në e tij. Ajo që ka rëndë<strong>si</strong><br />

ësh<strong>të</strong> shtrirja dhe natyra e masave <strong>të</strong> adoptuara nga gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong> para proce<strong>si</strong>t”.<br />

Pa<strong>si</strong> shqyrtimit <strong>të</strong> aktit procedurial, <strong>të</strong> objektit dhe <strong>të</strong> qëllimit <strong>të</strong> tij, Gjykata<br />

arriti në përfundimin se nuk ishte shkelur neni 6 paragrafi 1, pa<strong>si</strong> magjistrati, kur<br />

vendo<strong>si</strong>, kishte vepruar në kuadrin e funk<strong>si</strong>oneve <strong>të</strong> tij <strong>si</strong> gjyka<strong>të</strong>s penal dhe nuk<br />

kishte marrë as<strong>një</strong> ma<strong>së</strong> hetimore dhe as<strong>një</strong> akt akuzimi. Duhet shënuar se në<br />

102


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

fushën penale nocioni i paanë<strong>si</strong><strong>së</strong> duhet <strong>të</strong> interpretohet në mënyrë më strikte se<br />

sa në fushën civile.<br />

Gjykata ka shqyrtuar çështje <strong>të</strong> shumta lidhur me paanë<strong>si</strong>në e <strong>një</strong> gjyqi apo<br />

<strong>të</strong> <strong>një</strong> gjykate. Ja disa shembuj:<br />

- aplikanti gjykohet nga <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong> ushtarake kryetari i <strong>së</strong> cilës dhe raportue<strong>si</strong><br />

kishin marrë pje<strong>së</strong> më parë në shumë masa hetimore dhe kishin hedhur posh<strong>të</strong><br />

ankimimin e aplikantit ku<strong>ndër</strong> aktit <strong>të</strong> fajë<strong>si</strong>mit (Perote Pellón ku<strong>ndër</strong> Spa<strong>një</strong>s) ;<br />

- <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong>s (commissario della Legge në San Marino), kishte grumbulluar<br />

funk<strong>si</strong>onet e hetue<strong>si</strong>t dhe <strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t <strong>të</strong> themelit në shkallë <strong>të</strong> parë dhe ishte më<br />

pas gjyka<strong>të</strong>s hetues në procedurën e apelit (Tierce e <strong>të</strong> tjerët ku<strong>ndër</strong>. San Marinos) ;<br />

- <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong>s që kishte marrë pje<strong>së</strong> në proces në shkallën e parë<br />

dhe që më pas ishte bërë anëtar i dhomës që kishte marrë në shqyrtim<br />

ankimimin në apel ku<strong>ndër</strong> vendimit <strong>të</strong> parë (Oberschlik ku<strong>ndër</strong>. Austri<strong>së</strong>) ;<br />

- <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong>s që ishte njohur me çështjen e aplikan<strong>të</strong>ve gja<strong>të</strong><br />

<strong>një</strong> proce<strong>si</strong> paraprak <strong>të</strong> <strong>një</strong> <strong>të</strong> bashkë-akuzuari dhe që në arrestimin<br />

e parë ishte shprehur në lidhje me pje<strong>së</strong>marrjen e aplikan<strong>të</strong>ve në<br />

faktet e veprës penale (Ferranteli dhe Santangelo c ku<strong>ndër</strong> Itali<strong>së</strong>) ;<br />

- <strong>një</strong> avokat i palës ku<strong>ndër</strong>shtare që ishte gjykuar me kohë <strong>të</strong> pjesshme në<br />

procedura bashkërrethanore ku ishte palë edhe aplikanti (Wettstein ku<strong>ndër</strong>. Zvicrës) ;<br />

- <strong>një</strong> magjistrat që vendos për <strong>një</strong> çështje kujdestarie <strong>të</strong> <strong>një</strong><br />

<strong>të</strong> mituri dhe që në <strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n kohë përfshihet në <strong>një</strong> polemikë në<br />

shtyp me aplikantin, babai i <strong>të</strong> miturit (Buscemi ku<strong>ndër</strong> Itali<strong>së</strong>) ;<br />

- <strong>një</strong> aplikant, që ishte pushuar nga posti i drejtorit administrativ <strong>të</strong> <strong>një</strong><br />

univer<strong>si</strong>teti, zbulon, gja<strong>të</strong> proçedurës <strong>së</strong> mosmarrëveshjes, se gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong> ishte profesor<br />

me kohë <strong>të</strong> pjesshme në <strong>të</strong> <strong>një</strong>jtin univer<strong>si</strong>tet i cili i paguante çdo muaj shpërblimin<br />

për punën e bërë, sado modest që <strong>të</strong> ishte (Pescador Valero ku<strong>ndër</strong> Spa<strong>një</strong>s) ;<br />

- kryetari i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> apelit kishte lidhje farefisnie (xhaxha-nip) me<br />

avokatin e palës ku<strong>ndër</strong>shtare me aplikantin. Në momentin kur ndodhën<br />

faktet, ky motiv për ku<strong>ndër</strong>shtim <strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t nuk ishte parashikuar nga e<br />

drejta e brendshme (Micallef ku<strong>ndër</strong> Mal<strong>të</strong>s).<br />

103


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Në <strong>të</strong> gjitha në këto çështje, Gjykata konstatoi <strong>një</strong> shkelje <strong>të</strong> nenit 6<br />

paragrafi 1 i Konven<strong>të</strong>s, për munge<strong>së</strong> paanë<strong>si</strong>e objektive nga ana e gjykëta<strong>si</strong>t<br />

apo e gjyka<strong>të</strong>s.<br />

Nga ana tje<strong>të</strong>r, gja<strong>të</strong> <strong>një</strong> procedure për administrim gjyqësor, ndjekur<br />

më tej nga <strong>një</strong> likuidim, gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong> komi<strong>si</strong>oner që <strong>ndër</strong>hyri në fazën e<br />

administrimit gjyqësor, mori shumë masa, më vonë ishte pje<strong>së</strong> e dhomës që<br />

vendo<strong>si</strong> se administrimi gjyqësor nuk ishte i mundur dhe urdhëroi likuidim<br />

gjyqësor. Aplikanti u ankua për anë<strong>si</strong> nga ana e gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t, por Gjykata<br />

vlerësoi se nuk kishte arsye objektive për <strong>të</strong> besuar se natyra dhe shtrirja e<br />

funk<strong>si</strong>oneve <strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t komi<strong>si</strong>oner gja<strong>të</strong> fazës <strong>së</strong> vëzhgimit mund <strong>të</strong> kishin<br />

pasur <strong>një</strong> ndikim negativ, as mbi vlerë<strong>si</strong>min e je<strong>të</strong>gja<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> propozimit<br />

për administrim gjyqësor, as mbi vendimin e shpalljes <strong>së</strong> falimentimit. Pra<br />

Gjykata vlerësoi se nuk kishte pasur shkelje <strong>të</strong> nenit 6 paragrafi 1 (Morel<br />

ku<strong>ndër</strong> Francës).<br />

Gjykata arriti në <strong>të</strong> <strong>një</strong>jtin përfundim në <strong>një</strong> tje<strong>të</strong>r çështje, Puolitaval<br />

dhe Prittiaho ku<strong>ndër</strong> Finlandës, në <strong>të</strong> cilën gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>, <strong>një</strong> anëtar i Gjyka<strong>të</strong>s<br />

<strong>së</strong> apelit, <strong>të</strong> përbërë nga tre magjistra<strong>të</strong>, që ishte shprehur gja<strong>të</strong> <strong>një</strong><br />

mosmarrëveshje midis aplikantit dhe <strong>një</strong> institucioni bankar, më parë kishte<br />

qenë avokat ku<strong>ndër</strong> aplikantit në <strong>një</strong> tje<strong>të</strong>r proces. Për disa muaj, <strong>të</strong> dyja<br />

procedurat kishin mbetur në pritje para gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> apelit. Duhet vënë në<br />

dukje se <strong>si</strong>stemi gjyqësor finlandez autorizon ushtrimin e <strong>një</strong>kohshëm ose<br />

<strong>të</strong> <strong>një</strong>pas<strong>një</strong>shëm <strong>të</strong> funk<strong>si</strong>oneve <strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t dhe <strong>të</strong> avokatit. Duke qenë se<br />

aplikanti nuk kishte pasur dijeni për përbërjen e dhomës, nuk kishte mundur<br />

ta ku<strong>ndër</strong>shtonte praninë e gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t në trupin gjykues.<br />

Gjykata vlerësoi megjitha<strong>të</strong> se dyshimet e aplikantit lidhur me paanë<strong>si</strong>në<br />

e gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t nuk ishin objektivisht <strong>të</strong> justifikuara, duke pasur parasysh ndarjen<br />

në kohë <strong>të</strong> <strong>të</strong> dy proceseve dhe e ushtrimin e funk<strong>si</strong>oneve <strong>të</strong> avokatit dhe <strong>të</strong><br />

gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t, <strong>si</strong> dhe objektin e ndryshëm midis dy çështjeve.<br />

Deri tani, kur Gjykata ka arritur në përfundimin e shkeljes <strong>së</strong> Konven<strong>të</strong>s<br />

për çështje <strong>të</strong> munge<strong>së</strong>s <strong>së</strong> paanë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong> apo gjykate, ajo ësh<strong>të</strong><br />

bazuar, thuajse gjithmonë, mbi paanë<strong>si</strong>në objektive. Në fakt, përjashto rastet<br />

kur gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong> shprehet ose vepron në mënyrë evidente mbi çështjen që i<br />

nënshtrohet për gjykim, ësh<strong>të</strong> shumë e vështirë - gati e pamundur- <strong>të</strong> provohet<br />

se ai ka a priori <strong>një</strong> opinion që do <strong>të</strong> mund <strong>të</strong> pengonte paanë<strong>si</strong>në e tij.<br />

Çështja Kypriamou ku<strong>ndër</strong> Qipros ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> shembull për kë<strong>të</strong> lloj<br />

vështirë<strong>si</strong>e. Për kë<strong>të</strong> arsye Gjykata ka përcaktuar se në shumicën e rasteve<br />

104


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

që kanë <strong>të</strong> bëjnë me çështje lidhur me paanë<strong>si</strong>në, ajo ka përdorur testin<br />

objektiv, ndonëse kufij<strong>të</strong> midis dy nocioneve (objektive dhe subjektive) nuk<br />

janë gjithmonë <strong>të</strong> përkufizuara, meqenëse nga pikëpamja e <strong>një</strong> vëzhgue<strong>si</strong> <strong>të</strong><br />

jash<strong>të</strong>m, qëndrimi i <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong> mund <strong>të</strong> ngrejë <strong>një</strong>kohë<strong>si</strong>sht dyshime lidhur<br />

me paanë<strong>si</strong>në e tij dhe gjithashtu edhe me bindjet e tij personale. Vendimi i<br />

Gjyka<strong>të</strong>s në kë<strong>të</strong> çështje shqyrton dhe shënon dallimin midis dy <strong>si</strong>tuatave që<br />

mund <strong>të</strong> zbulojnë <strong>një</strong> munge<strong>së</strong> anë<strong>si</strong>e <strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t.<br />

Analiza e parë (objektive) ka <strong>një</strong> karakter formal dhe përfshin <strong>si</strong>tuata në<br />

<strong>të</strong> cilat qëndrimi personal i gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t, pa u ku<strong>ndër</strong>shtuar, mund <strong>të</strong> shkaktonte<br />

dyshime <strong>të</strong> justifikuara lidhur me paanë<strong>si</strong>në e organit juridik<strong>si</strong>onal (për<br />

shembull, kur i <strong>një</strong>jti person ushtron funk<strong>si</strong>one <strong>të</strong> ndryshme gja<strong>të</strong> proce<strong>si</strong>t<br />

ose kur ekziston <strong>një</strong> lidhje varë<strong>si</strong>e ose e <strong>një</strong> natyre tje<strong>të</strong>r me <strong>një</strong>rën nga palët)<br />

Situata e dy<strong>të</strong> (ajo subjektive) ka <strong>një</strong> karakter personal dhe i referohet<br />

drejtpër<strong>së</strong>drejti qëndrimit <strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong>t në çdo <strong>si</strong>tua<strong>të</strong>.<br />

Kështu pra, për <strong>të</strong> vendosur se cili test / cila qasje duhet përdorur:<br />

objektivi (funk<strong>si</strong>onal), subjektivi (personal), apo <strong>të</strong> dy në <strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n kohë, do<br />

<strong>të</strong> duhet <strong>të</strong> mbahen parasysh rrethanat e veçanta në <strong>të</strong> cilat gjyka<strong>të</strong><strong>si</strong> vepron<br />

në çdo rast.<br />

Gjykata ka shqyrtuar gjithashtu problemet që vijnë nga paanë<strong>si</strong>a<br />

e quajtur strukturore, pasojë e kompetencës <strong>së</strong> dyfish<strong>të</strong> që në fushën<br />

administrative, në disa vende i ësh<strong>të</strong> lënë Këshillit <strong>të</strong> Shtetit, që në <strong>të</strong> <strong>një</strong>j<strong>të</strong>n<br />

kohë ësh<strong>të</strong> organ këshillues (para Parlamentit) dhe vendimarrës (në periudha<br />

momarrëveshjesh) (Kleyn ku<strong>ndër</strong> Hollancdës).<br />

Ju faleminderit për vëmendjen!<br />

105


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

RËNDËSIA E ORGANIZIMIT TË GJYQTARËVE<br />

NË DREJTIM TË KONSOLIDIMIT TË PAVARËSISË<br />

SË PUSHTETIT GJYQËSOR, TRANSPARENCËS,<br />

EFEKTIVITETIT DHE PAANËSISË<br />

Abstrakt<br />

Ervin Metalla LLM<br />

Kryetar i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Rrethit Gjyqësor Durrës<br />

Kryetar i Bordit Drejtues <strong>të</strong> Unionit <strong>të</strong> Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong><br />

E drejta e organizimit në <strong>një</strong> shoqa<strong>të</strong> e gjyqtarëve ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> e drej<strong>të</strong><br />

themelore e parashikuar nga neni 11/1 i Konven<strong>të</strong>s Europiane <strong>të</strong> <strong>të</strong> Drejtave<br />

<strong>të</strong> Njeriut dhe neni 46 i Kushtetu<strong>të</strong>s. Kjo e drej<strong>të</strong> gjithashtu ësh<strong>të</strong> parashikuar<br />

edhe në nenin 24/4 i ligjit me nr. 9877, da<strong>të</strong> 18.2.2008, “Për organizimin e<br />

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipëri<strong>së</strong>”. Mi<strong>si</strong>oni i krijimit <strong>të</strong> <strong>një</strong> shoqate<br />

gjyqtarësh ësh<strong>të</strong> mbrojtja e interesave <strong>të</strong> gjyqtarëve, nëpërmjet përpjekjeve për<br />

<strong>të</strong> konsoliduar pavarë<strong>si</strong>në e gjyqësorit dhe kontributit për <strong>ndër</strong>timin e shtetit<br />

<strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s. Në kë<strong>të</strong> pikëpamje, roli i organizimit <strong>të</strong> gjyqtarëve paraqitet unik<br />

për nga rëndë<strong>si</strong>a.<br />

Tashmë ësh<strong>të</strong> i njohur gjerë<strong>si</strong>sht parimi se gjyqtari flet me urdhra e me<br />

vendime. Por a ësh<strong>të</strong> e mjaftueshme kjo në <strong>një</strong> shoqëri demokratike që aspiron<br />

<strong>të</strong> <strong>ndër</strong>tojë shtetin e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s?! Organizimi i gjyqtarëve në <strong>një</strong> shoqa<strong>të</strong>, pra, në<br />

<strong>një</strong> organiza<strong>të</strong> jofitimprurëse, e bën kë<strong>të</strong> organizim pje<strong>së</strong> <strong>të</strong> asaj që quhet shoqëri<br />

civile, madje zë tek ajo vendin specifik <strong>të</strong> mbulimit <strong>të</strong> <strong>një</strong> fushe <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme<br />

<strong>si</strong>ç ësh<strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a. Shoqata e gjyqtarëve ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> bashkim vullnetar i gjyqtarëve<br />

në mbrojtje <strong>të</strong> pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe <strong>të</strong> interesave <strong>të</strong> tyre profe<strong>si</strong>onale, materiale e<br />

morale, entitet i dallueshëm qar<strong>të</strong> nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare, që<br />

ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> institucion kushtetues, veprimtaria e <strong>të</strong> cilit rregullohet me ligj, pra,<br />

nga e drejta publike, në ndryshim nga ajo e <strong>një</strong> shoqate gjyqtarësh, veprimtaria<br />

e <strong>së</strong> cilës rregullohet nga e drejta private.<br />

Në kë<strong>të</strong> kuptim roli i shoqa<strong>të</strong>s <strong>së</strong> gjyqtarëve në shoqëri ësh<strong>të</strong> i<br />

pazëvendësueshëm dhe tenton <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i <strong>një</strong>j<strong>të</strong> me rolin që luajnë shoqata <strong>të</strong><br />

ngjashme <strong>të</strong> gjyqtarëve në vendet e zhvilluara, me demokraci <strong>të</strong> konsoliduar,<br />

107


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

ku pavarë<strong>si</strong>a e gjyqësorit dhe standardet e paanë<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe efektivitetit janë baza<br />

e zhvillimit ekonomik dhe paqes sociale. Rëndë<strong>si</strong> në kë<strong>të</strong> drejtim paraqet edhe<br />

anëtarë<strong>si</strong>mi i shoqa<strong>të</strong>s <strong>së</strong> gjyqtarëve në entitete <strong>ndër</strong>kombëtare <strong>të</strong> kësaj natyre,<br />

<strong>si</strong>ç ësh<strong>të</strong>, p.sh., Shoqata Ndërkombëtare e Gjyqtarëve që ka status këshillimor<br />

në Kombet e Bashkuara dhe Këshillin e Europës. Kjo bën që zëri i gjyqtarëve<br />

<strong>të</strong> organizuar në <strong>një</strong> shoqa<strong>të</strong> <strong>të</strong> dëgjohet edhe nëpërmjet <strong>një</strong> mbështetjeje<br />

<strong>ndër</strong>kombëtare, që rrit besueshmërinë e organizimit <strong>të</strong> gjyqtarëve në kë<strong>të</strong><br />

formë edhe në ambientin e institucioneve vendase.<br />

Sfida e vërte<strong>të</strong> e gjyqtarëve <strong>të</strong> organizuar në <strong>një</strong> shoqa<strong>të</strong> ësh<strong>të</strong> pje<strong>së</strong>marrja<br />

e tyre në proce<strong>si</strong>n vendimmarrës në fushën e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Kjo realizohet në<br />

shumë mënyra, <strong>si</strong>ç mund <strong>të</strong> jenë, p.sh., shprehja e mendimeve mbi projektligje<br />

<strong>të</strong> ndryshme që kanë <strong>të</strong> bëjnë me punën e <strong>si</strong>stemit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, ku<strong>ndër</strong>shtimi i<br />

dispozitave antikushtetuese në Gjyka<strong>të</strong>n Kushtetuese, pje<strong>së</strong>marrja në proce<strong>si</strong>n<br />

e mirëadministrimit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, duke promovuar, <strong>ndër</strong> <strong>të</strong> tjera, rritjen e<br />

transparencës, aryetimin e vendimeve <strong>gjyqësore</strong>, zgjidhjen alternative <strong>të</strong><br />

mosmarrëveshjeve, respektimin e Kodit <strong>të</strong> Etikës etj.<br />

Për <strong>të</strong> realizuar kë<strong>të</strong> mi<strong>si</strong>on, shoqa<strong>të</strong>s <strong>së</strong> gjyqtarëve i shtrohen disa sfida<br />

organizative, <strong>si</strong>ç mund <strong>të</strong> je<strong>të</strong> menaxhimi i anëtarë<strong>si</strong><strong>së</strong>, financimi dhe zhvillimi<br />

i projekteve. Po kështu rëndë<strong>si</strong> merr edhe <strong>ndër</strong>timi i marrëdhënieve me <strong>të</strong><br />

tre<strong>të</strong>t, komunikimi me institucionet e tjera, shkëmbimi i përvojave dhe raporti<br />

i qëndrueshëm e transparent me median.<br />

Hyrje<br />

Aktualisht, në stadin e zhvillimit politik e social-ekonomik <strong>të</strong> vendit, ku<br />

Shqipëria aspiron <strong>të</strong> marr statu<strong>si</strong>n e vendit kandidat në BE, <strong>si</strong> hap i rëndë<strong>si</strong>shëm<br />

drejt anëtarë<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe <strong>integrimit</strong> <strong>të</strong> plo<strong>të</strong>, rëndë<strong>si</strong>a e edukimit ligjor dhe mbi <strong>të</strong><br />

gjitha e gjyqësorit, ësh<strong>të</strong> e pazëvëndësueshme. Kur flitet për rolin e gjyqësorit<br />

sa i takon <strong>integrimit</strong> Evropian <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, kjo çështje duhet <strong>të</strong> vendoset ne<br />

kontekstin historik, për hir <strong>të</strong> zhvillimeve politike, <strong>si</strong>ç ësh<strong>të</strong> edhe ve<strong>të</strong> proce<strong>si</strong> i<br />

<strong>integrimit</strong>. Para viteve ’90 nuk mund <strong>të</strong> flitej për proces integrimi Evropian, pa<strong>si</strong><br />

Shqipëria ishte <strong>një</strong> vend i izoluar, <strong>një</strong> regjim komunist diktatorial. Aspiratat<br />

e Shqipëri<strong>së</strong> për t’u integruar në Evropë u shfaqën në filim <strong>të</strong> viteve ’90, me<br />

përmbysjen e regjimit dhe vendosjen e demokraci<strong>së</strong>. Me vendosjen e këtij<br />

regjimi politik, u hartua edhe ligji themeltar i shtetit që ishte edhe Kushtetuta<br />

e asaj kohe 1 , që sank<strong>si</strong>onoi formën e qeverisjes, duke përcaktuar se Shqipëria<br />

1. Ligji me nr.7491, da<strong>të</strong> 29/04/1991, «Për dispozitat kryesore kushtetuese».<br />

108


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

ësh<strong>të</strong> republikë parlamentare, <strong>një</strong> <strong>si</strong>stem qeverisje i bazuar në ndarjen dhe<br />

balancimin e pushteteve, <strong>si</strong> dhe respektimin e <strong>të</strong> drejtave themelore <strong>të</strong> njeriut.<br />

Ky ligj ka qenë në fuqi deri në miratimin e Kushtetu<strong>të</strong>s <strong>së</strong> vitit 1998.<br />

Kjo e fundit përmban edhe parashikime <strong>të</strong> tjera <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme për <strong>një</strong><br />

shoqëri demokratike, <strong>si</strong> edhe standarde <strong>të</strong> larta kushtetuese për pavarë<strong>si</strong>në<br />

e gjyqtarëve dhe gjyqësorit, <strong>si</strong>kurse <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n themelore për <strong>një</strong> proces <strong>të</strong><br />

rregullt 2 . Tek kjo e drej<strong>të</strong> gjendet edhe kërkesa për <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong> <strong>të</strong> pavarur e <strong>të</strong><br />

paanshme, <strong>si</strong> garanci për çdo person, që çështja e tij <strong>të</strong> gjykohet drej<strong>të</strong><strong>si</strong>sht dhe<br />

jo <strong>si</strong> privilegj për gjyqtarët. Megjitha<strong>të</strong> ësh<strong>të</strong> shumë e rëndë<strong>si</strong>shme se <strong>si</strong> ky<br />

parashikim i nivelit kushtetues realizohet në praktikë, cilët janë ata elemen<strong>të</strong> që<br />

e je<strong>të</strong>sojnë kë<strong>të</strong> parim, që mos <strong>të</strong> mbetet thjesht në le<strong>të</strong>r. Një rol <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shëm<br />

në kë<strong>të</strong> drejtim kanë ve<strong>të</strong> gjyqtarët dhe organizimi i tyre në forume <strong>të</strong> tilla <strong>si</strong>ç<br />

janë shoqatat.<br />

Në kë<strong>të</strong> pikë, ësh<strong>të</strong> me rëndë<strong>si</strong> <strong>të</strong> nënvizohet se në Evropën kontinentale<br />

po ravijëzohet gjithmonë e më tepër figura e gjyqtarit kushtetues. Kjo përbën<br />

<strong>një</strong> ndikim <strong>të</strong> <strong>si</strong>stemeve <strong>të</strong> tradi<strong>të</strong>s <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s anglo-saksone ose Common Law.<br />

Në fakt bëhet fjalë për <strong>një</strong> fenomen <strong>të</strong> quajtur “emerging”, ku ndikimet <strong>ndër</strong>mjet<br />

përvojave <strong>të</strong> vendeve <strong>të</strong> tradi<strong>të</strong>s Civil Law dhe Common Law janë reciproke.<br />

Në këto <strong>të</strong> fundit rritet tendencat e kodifikimit, <strong>ndër</strong>sa tek <strong>të</strong> parat rritet roli i<br />

precedentit gjyqësor. Kjo ësh<strong>të</strong> e pranishme jo ve<strong>të</strong>m në gjykatat mbikombëtare<br />

Evropiane, <strong>si</strong>ç janë Gjykata Evropiane e <strong>të</strong> Drejtave <strong>të</strong> Njeriut në Strasburg dhe<br />

Gjykata e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në Luksenburg, por edhe në gjykatat kombëtare, <strong>si</strong>ç ësh<strong>të</strong><br />

rasti i vendimeve unifikuese <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong> në Shqipëri. Këto kanë për<br />

mi<strong>si</strong>on unifikimin e praktikës <strong>gjyqësore</strong>, nëpërmjet interpretimit uniform <strong>të</strong><br />

ligjit, për çështje <strong>të</strong> ngjashme. Këto vendime unifikuese janë <strong>të</strong> detyrueshme<br />

për t’u zbatuar nga <strong>të</strong> gjitha gjykatat më <strong>të</strong> ulta, duke patur, në kë<strong>të</strong> mënyrë,<br />

forcën e ligjit. Pra, ato janë burim i <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, në formën e precedentit gjyqësor.<br />

Gjyqtari dhe roli i tij nëpërmjet shoqa<strong>të</strong>s ku bën pje<strong>së</strong><br />

Gjyqtari kushtetues ësh<strong>të</strong> gjyqtari që ligjin edhe kur ai nuk ësh<strong>të</strong> i qar<strong>të</strong><br />

plo<strong>të</strong><strong>si</strong>sht apo mund <strong>të</strong> interpretohet në disa mënyra, e interpreton në pajtim me<br />

frymën e Kushtetu<strong>të</strong>s dhe <strong>të</strong> proce<strong>si</strong>t <strong>të</strong> rregullt <strong>të</strong> parashikuar në <strong>të</strong>, në respekt<br />

<strong>të</strong> <strong>të</strong> drejtave dhe lirive themelore. John Henry Marryman, që ka studiuar <strong>të</strong><br />

dyja traditat ligjore, shprehet se në vendet e tradi<strong>të</strong>s Common Law gjyqtari<br />

ësh<strong>të</strong> hero i kulturës, ai <strong>të</strong> sjell në vëmendje diçka nga figura e babait, <strong>ndër</strong>sa<br />

2. Neni 42 i Kushtetu<strong>të</strong>s dhe neni 6 i Konven<strong>të</strong>s Europiane <strong>të</strong> <strong>të</strong> Drejtave <strong>të</strong> Njeriut.<br />

109


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

në Evropën kontinentale ai ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> nëpunës civil, por mbetet nëpunë<strong>si</strong> më i<br />

lar<strong>të</strong> civil 3 . Natyrisht që ky këndvështrim, <strong>si</strong>ç u përmend më lart, po ndryshon<br />

gjith<strong>një</strong> e më tepër. Kjo ka sjellë që edhe gjyqtari kontinental <strong>të</strong> vihet gjith<strong>një</strong><br />

e më tepër në që<strong>ndër</strong> <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, <strong>si</strong>kurse ndodh në vendet e Common Law.<br />

Kjo mbetet e vërte<strong>të</strong> edhe në kontekstin që ligji i mirë ësh<strong>të</strong> ai që lë sa më<br />

pak në duart e gjyqtarit dhe gjyqtari i mirë ësh<strong>të</strong> ai që lë sa më pak në duart e<br />

tij 4 . Po kështu logjika induktive e kalimit nga rasti tek parimi, e precedentit<br />

gjyqësor, <strong>të</strong> je<strong>të</strong> e pranishme përkrah logjikës deduktive <strong>të</strong> kalimit nga rregulli<br />

tek rasti, e vokacionit <strong>të</strong> gjyqësorit në kontinent 5 .<br />

Në kë<strong>të</strong> kuptim, gjyqtari supozohet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> <strong>një</strong> individ i shquar në shoqëri 6<br />

dhe për <strong>të</strong> qenë i tillë i duhet <strong>të</strong> ndihmojë që, me punën e tij, <strong>të</strong> <strong>ndër</strong>tohet be<strong>si</strong>mi<br />

i publikut tek drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a 7 . Pa kë<strong>të</strong> <strong>të</strong> fundit <strong>ndër</strong>timi i shtetit <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s ësh<strong>të</strong><br />

<strong>një</strong> iluzion. Pikërisht për <strong>të</strong> promovuar kë<strong>të</strong> vlerë merr rëndë<strong>si</strong> organizimi i<br />

gjyqtarëve në <strong>një</strong> bashkim profe<strong>si</strong>onal, <strong>një</strong> entitet i njohur prej <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s. E<br />

drejta e organizimit në <strong>një</strong> shoqa<strong>të</strong> e gjyqtarëve ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> e drej<strong>të</strong> themelore<br />

e parashikuar nga Kushtetuta dhe Konventa Ndërkombëtare e <strong>të</strong> Drejtave <strong>të</strong><br />

Njeriut në Strasburg 8 . Kjo e drej<strong>të</strong> githashtu ësh<strong>të</strong> parashikuar edhe në ligjin<br />

për pushtetin gjyqësor 9 . Pikërisht mbi kë<strong>të</strong> bazë ligjore, me da<strong>të</strong> 26 Janar 2008<br />

u themelua Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong> 10 . Mi<strong>si</strong>oni i krijimit <strong>të</strong> UGJSH-<strong>së</strong><br />

ishte dhe mbetet mbrojtja e interesave <strong>të</strong> gjyqtarëve, nëpërmjet përpjekjeve për<br />

<strong>të</strong> konsoliduar pavarë<strong>si</strong>në e gjyqësorit dhe kontributit për <strong>ndër</strong>timin e shtetit<br />

<strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s. Në kë<strong>të</strong> pikëpamje, roli i kësaj shoqate paraqitet unik për nga<br />

rëndë<strong>si</strong>a dhe do <strong>të</strong> je<strong>të</strong> në kë<strong>të</strong> punim ilustrimi i rolit <strong>të</strong> <strong>një</strong> shoqate gjyqtarësh<br />

në praktikë.<br />

Tashmë ësh<strong>të</strong> i njohur gjerë<strong>si</strong>sht parimi se gjyqtari flet me urdhra e me<br />

vendime. Por a ësh<strong>të</strong> e mjaftueshme kjo në <strong>një</strong> shoqëri demokratike që aspiron<br />

<strong>të</strong> <strong>ndër</strong>tojë shtetin e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s?! Unioni i Gjyqtarëve, duke qenë <strong>një</strong> shoqa<strong>të</strong>,<br />

pra, <strong>një</strong> organiza<strong>të</strong> jofitimprurëse, ësh<strong>të</strong> pje<strong>së</strong> e asaj që quhet shoqëri civile,<br />

madje zë tek ajo vendin specifik <strong>të</strong> mbulimit <strong>të</strong> <strong>një</strong> fushe <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme <strong>si</strong>ç<br />

3. “Tradita e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s civile”, John Henry Marryman.<br />

4. “Tradita e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s civile”, John Henry Marryman.<br />

5. E Drejta Ndërkombëtare e Krahasuar.<br />

6. Në veprën e tij filozofike, autori gjerman Niçe shprehet se shoqëria nuk mund <strong>të</strong> bëjë pa individët<br />

e saj <strong>të</strong> shquar.<br />

7. Magna Carta of Judges, dokument i Këshillit Konsultativ <strong>të</strong> Gjyqtarëve Europianë, “Standards on<br />

Judicial Independence”.<br />

8. Neni 11/1 i KEDNJ-<strong>së</strong> dhe neni 46 i Kushtetu<strong>të</strong>s.<br />

9. Neni 24/4 i ligjit me nr. 9877, da<strong>të</strong> 18.2.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën<br />

e Shqipëri<strong>së</strong>”.<br />

10. U regjistrua <strong>si</strong> shoqa<strong>të</strong> në Gjyka<strong>të</strong>n e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendim <strong>të</strong> da<strong>të</strong>s 4 Shkurt 2008.<br />

110


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

ësh<strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a. UGJSH-ja ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> bashkim vullnetar i gjyqtarëve në mbrojtje<br />

<strong>të</strong> pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe <strong>të</strong> interesave <strong>të</strong> tyre profe<strong>si</strong>onale, materiale e morale, entitet<br />

i dallueshëm qar<strong>të</strong> nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare, që ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong><br />

institucion kushtetues, veprimtaria e <strong>të</strong> cilit rregullohet me ligj, pra, nga e<br />

drejta publike, në ndryshim nga UGJSH-ja veprimtaria e <strong>së</strong> cilës rregullohet<br />

nga e drejta private.<br />

Në kë<strong>të</strong> kuptim roli që luan Unioni i Gjyqtarëve në shoqëri ësh<strong>të</strong> i<br />

pazëvendësueshëm dhe tenton <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i <strong>një</strong>j<strong>të</strong> me rolin që luajnë shoqata <strong>të</strong><br />

ngjashme <strong>të</strong> gjyqtarëve në vendet e zhvilluara, me demokraci <strong>të</strong> konsoliduar,<br />

ku pavarë<strong>si</strong>a e gjyqësorit dhe standardet e paanë<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe efektivitetit janë baza<br />

e zhvillimit ekonomik dhe paqes sociale. Kë<strong>të</strong> e dëshmon dhe fakti se Unioni<br />

i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, që në muajin Shtator <strong>të</strong> viti 2011, ësh<strong>të</strong> pranuar <strong>si</strong><br />

anëtar në Shoqa<strong>të</strong>n Ndërkombëtare <strong>të</strong> Gjyqtarëve, e cila ka status këshillimor<br />

në Këshillin e Evropës dhe Organiza<strong>të</strong>n e Kombeve <strong>të</strong> Bashkuara.<br />

3. Pje<strong>së</strong>marrja e shoqa<strong>të</strong>s <strong>së</strong> gjyqtarëve në proce<strong>si</strong>n vendimmarrës në<br />

fushën e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>-praktikat më <strong>të</strong> mira.<br />

Shoqata e gjyqtarëve jeton në <strong>një</strong> larmi rrugësh e mënyrash për<br />

realizimin e mi<strong>si</strong>onit <strong>të</strong> saj. Ajo mund t’i paraprijë proce<strong>si</strong>t vendimmarrës<br />

në fushën e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ose <strong>të</strong> ku<strong>ndër</strong>shtojë këto vendime, nëse janë <strong>të</strong><br />

papajtueshme me Kushtetu<strong>të</strong>n, ligjin apo praktikat e mira, qof<strong>të</strong> kur nuk i ësh<strong>të</strong><br />

marrë mendim, qof<strong>të</strong> në kushtet kur ka dështuar që <strong>të</strong> dëgjohet mendimi saj<br />

paraprakisht. Do <strong>të</strong> preferohej që mendimi i shoqa<strong>të</strong>s <strong>së</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong> <strong>të</strong>rhiqej<br />

paraprakisht, nëpërmjet prezantimit <strong>të</strong> opinioneve dhe interesave <strong>të</strong> gjyqtarëve,<br />

komunikimeve <strong>të</strong> brendshme dhe <strong>të</strong> jashtme, marrëdhënieve me ekzekutivin<br />

dhe institucionet e tjera.<br />

Kështu kur bëhet fjalë për hartimin e ligjeve që kanë ndikim <strong>të</strong><br />

drejtpërdrej<strong>të</strong> në veprimtarinë <strong>gjyqësore</strong>, <strong>si</strong>ç mund <strong>të</strong> jenë, p.sh., kodet e<br />

procedurave, ligjet organike <strong>të</strong> gjykatave, ligji për Konferencën Gjyqësore<br />

Kombëtare, ai për administra<strong>të</strong>n <strong>gjyqësore</strong> etj, Ministria e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe, më<br />

pas, Komi<strong>si</strong>oni i Ligjeve në Parlament duhet <strong>të</strong> ftojnë dhe dëgjojnë mendimin<br />

e profilizuar <strong>të</strong> gjyqtarëve nëpërmjet shoqa<strong>të</strong>s <strong>së</strong> tyre. Edhe në kushtet kur nuk<br />

po diskutohet as<strong>një</strong> projektligj konkret, por shtrohet nevoja për nxitjen e <strong>një</strong><br />

proce<strong>si</strong> <strong>të</strong> tillë për <strong>një</strong> fushë <strong>të</strong> caktuar, shoqata e gjyqtarëve mund <strong>të</strong> veprojë<br />

krye<strong>si</strong>sht duke kërkuar <strong>një</strong> gjë <strong>të</strong> tillë nga institucionet përka<strong>të</strong>se. Këtu mund<br />

<strong>të</strong> përmendim nevojën për rritje apo indek<strong>si</strong>m <strong>të</strong> pagave <strong>të</strong> gjyqtarëve, nevojën<br />

111


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

në rritje për <strong>si</strong>gurinë fizike <strong>të</strong> tyre, çështje që lidhen me edukimin ligjor apo<br />

karrierën e gjyqtarëve etj.<br />

Në kë<strong>të</strong> kuptim, në vitin 2010 Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, me fte<strong>së</strong><br />

<strong>të</strong> Institutit për Studime Publike dhe Ligjore a<strong>si</strong>stoi Ministrinë e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> për<br />

hartimin e Rregullores për Marrëdhënien e Gjyka<strong>të</strong>s me Publikun dhe Median,<br />

e cila u miratua me Urdhër <strong>të</strong> Ministrit <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Po kështu kjo shoqa<strong>të</strong><br />

ka dhënë mendimet e saj për projektligje <strong>të</strong> ndryshme në fushën e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>,<br />

duke marrë pje<strong>së</strong> <strong>një</strong>kohë<strong>si</strong>sht në disa grupe pune <strong>të</strong> ngritura nga Ministria e<br />

Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> në kë<strong>të</strong> drejtim. Qëndrimet e shoqa<strong>të</strong>s duhet <strong>të</strong> kenë vëmendjen e<br />

duhur edhe <strong>të</strong> Këshillit <strong>të</strong> Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, qof<strong>të</strong> ne proceset e hartimit <strong>të</strong><br />

akteve nënligjore, qof<strong>të</strong> ato me karakter individual. Këtu ësh<strong>të</strong> me vend <strong>të</strong><br />

përmendet roli i shoqa<strong>të</strong>s <strong>së</strong> gjyqtarëve në drejtim <strong>të</strong> rritjes <strong>së</strong> transparencës në<br />

gjyqësor.<br />

Referuar edhe rekomandimeve <strong>të</strong> Transparency International 11 , shoqata<br />

e gjyqtarëve duhet <strong>të</strong> konsultohet sa i takon meritave <strong>të</strong> kandida<strong>të</strong>ve, në <strong>një</strong><br />

<strong>si</strong>stem emërimesh dhe karriere <strong>të</strong> bazuar mbi meritat e gjyqtarëve. Jo ve<strong>të</strong>m<br />

kaq, por <strong>si</strong>pas këtyre rekomandimeve, <strong>një</strong> shoqa<strong>të</strong> e pavarur gjyqtarësh duhet<br />

<strong>të</strong> përfaqësojë anëtarët e saj në <strong>të</strong> gjitha marrëdhëniet me agjenci<strong>të</strong> shte<strong>të</strong>rore.<br />

Gjithashtu shoqata duhet <strong>të</strong> promovoi respektimin e Kodit <strong>të</strong> Etikës nga<br />

gjyqtarët, <strong>si</strong> dhe t’i mbrojë këto <strong>të</strong> fundit nga <strong>ndër</strong>hyrjet e ndryshme.<br />

Shoqata profe<strong>si</strong>onale e gjyqtarëve mund <strong>të</strong> luajë <strong>një</strong> rol domethënës edhe<br />

sa i takon trajnimit vazhdues <strong>të</strong> gjyqtarëve, krahas Shkollës <strong>së</strong> Magjistraturës.<br />

P.sh. Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, në vitin 2009 nënshkroi <strong>një</strong> marrëveshje<br />

bashkëpunimi me Këshillin e Europës, <strong>si</strong> dhe implementoi në kë<strong>të</strong> kuadër <strong>një</strong><br />

workshop dy ditor mbi metodologjinë trajnuese për trajnues gjyqtarësh. Shoqata<br />

mund <strong>të</strong> bashkëpunojë në kë<strong>të</strong> drejtim edhe me Shkollën e Magjistraturës për<br />

shkëmbim përvoje dhe nxitje <strong>të</strong> pje<strong>së</strong>marrjes <strong>së</strong> gjyqtarëve në programin e<br />

trajnimit vazhdues që zhvillon kjo shkollë.<br />

Kjo bëhet veçanërisht kuptimplo<strong>të</strong> nëse shtohet çështja se a mjafton<br />

<strong>të</strong> jesh i pavarur e i përgjegjshëm?! Në <strong>të</strong> vërte<strong>të</strong> ësh<strong>të</strong> e pamundur që <strong>të</strong><br />

jepet drej<strong>të</strong><strong>si</strong> nëse, krahas pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe përgjegjshmëri<strong>së</strong>, nuk ekziston edhe<br />

af<strong>të</strong><strong>si</strong>a profe<strong>si</strong>onale që nuk mund <strong>të</strong> arrihet pa edukimin ligjor <strong>të</strong> shëndosh<br />

dhe trajnimin e vazhdueshëm <strong>të</strong> gjyqtarëve, gjë e cila përbën <strong>një</strong> <strong>të</strong> drej<strong>të</strong> dhe<br />

11. Global Corruption Report 2007, që pasqyrohet në “Corruption and anti-corruption in the justice<br />

<strong>si</strong>stem”, Cristi Danilet.<br />

1<strong>12</strong>


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

detyrim <strong>një</strong>kohë<strong>si</strong>sht për gjyqtarin <strong>12</strong> . Nga ana tje<strong>të</strong>r ësh<strong>të</strong> e pamundur <strong>të</strong> jesh i<br />

pavarur pa qenë profe<strong>si</strong>onalisht i af<strong>të</strong> 13 . Kjo do <strong>të</strong> tho<strong>të</strong> <strong>së</strong> shoqata e gjyqtarëve<br />

duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> gardiane e <strong>një</strong> <strong>si</strong>stemi karriere <strong>të</strong> gjyqtarëve <strong>të</strong> bazuar ve<strong>të</strong>m mbi<br />

meritat.<br />

Gjithë sa u tha më lart gjen mbështetje edhe në “Principet e Bangalores<br />

mbi Kodin e Sjelljes Gjyqësore”, ku <strong>një</strong> <strong>ndër</strong> gjash<strong>të</strong> vlerat kryesore që<br />

përshkojnë kë<strong>të</strong> kod, <strong>të</strong> cilat u përmirësuan në vitin 2002, në Hagë, Hollandë,<br />

ësh<strong>të</strong> kujde<strong>si</strong> dhe kompetenca. Në rrethanat që shoqata e gjyqtarëve ka<br />

ushtruar përgjegjë<strong>si</strong><strong>të</strong> që burojnë <strong>së</strong> brendshmi, <strong>të</strong> tilla <strong>si</strong>ç u përmendën më lart,<br />

pra, rritjen e transparencës, promovimin e respektimit dhe zbatimit <strong>të</strong> Kodit<br />

<strong>të</strong> Etikës, af<strong>të</strong><strong>si</strong>mit profe<strong>si</strong>onal, arsyetimit <strong>të</strong> plo<strong>të</strong> e <strong>të</strong> qar<strong>të</strong> <strong>të</strong> vendimeve<br />

<strong>gjyqësore</strong> prej gjyqtarëve anëtarë <strong>të</strong> saj etj, ka autoritetin e nevojshëm moral e<br />

profe<strong>si</strong>onal për t’u konsultuar në proce<strong>si</strong>n vendimmarrës që lidhet me çështjet<br />

e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, <strong>si</strong> dhe <strong>të</strong> mbrojë në çdo rast integritetin e gjyqtarëve dhe <strong>si</strong>stemin<br />

në <strong>të</strong>rë<strong>si</strong> nga kritikat e pabazuara dhe përpjekjet për ndikime <strong>të</strong> papërshtatshme.<br />

Siç u tha edhe më lart, kë<strong>të</strong> rol shoqata e gjyqtarëve mund ta “imponojë”<br />

edhe nëpërmjet ku<strong>ndër</strong>shtimit <strong>të</strong> vendimeve <strong>të</strong> marra tashmë në ku<strong>ndër</strong>shtim<br />

me Kushtetu<strong>të</strong>n, ligjet apo praktikat e mira. Aspekti me domethënës në kë<strong>të</strong><br />

drejtim ësh<strong>të</strong> dërgimi para Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese i ligjeve që cënojnë pavarë<strong>si</strong>në<br />

e gjyqësorit, duke kërkuar shfuqizimin e tyre <strong>si</strong> antikushtetues. P.sh. Unioni<br />

i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong> ka dërguar para Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese ligjin për<br />

pushtetin gjyqësor 14 në ka<strong>të</strong>r raste: shfuqizimi <strong>si</strong> antikushtetues i dy fjalive <strong>të</strong><br />

para <strong>të</strong> paragrafit <strong>të</strong> dy<strong>të</strong> <strong>të</strong> nenit 24 15 ; shfuqizimi i dy fjalive <strong>të</strong> nenit 26/2 që<br />

lidhen me pagat e gjyqtarëve <strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong>s për krime <strong>të</strong> rënda 16 ; shfuqizimi <strong>si</strong><br />

antikushtetues te pikës 1 dhe 2 <strong>të</strong> nenit 2, nenit 3, 4 dhe 6 <strong>të</strong> ligjit nr. 10160,<br />

da<strong>të</strong> 15.10.2009 “Për Rregullimin e Shërbimit <strong>të</strong> Transportit për Funk<strong>si</strong>onarët<br />

Publikë dhe Nëpunë<strong>si</strong>t Civilë”, përsa përfshijnë në fushën e zbatimit <strong>të</strong> tyre<br />

funk<strong>si</strong>onarët publikë vijues: gjyqtarët e Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese, gjyqtarët<br />

e Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Lar<strong>të</strong>, Kryetari i Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Shkallës <strong>së</strong> Parë dhe Kryetari i<br />

Gjyka<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Apelit 17 ; shfuqizimi <strong>si</strong> <strong>të</strong> papajtueshëm me Kushtetu<strong>të</strong>n <strong>të</strong> fjali<strong>së</strong>:<br />

“Në kë<strong>të</strong> rast gjyqtari mund <strong>të</strong> transferohet edhe në institucionet e parashikuara<br />

<strong>12</strong>. Karta Europiane “Mbi statu<strong>si</strong>n e Gjyqtarëve”.<br />

13. Magna Carta of Judges, <strong>si</strong>pas <strong>së</strong> cilës, pavarë<strong>si</strong>a garantohet, mes <strong>të</strong> tjerash, nëpërmjet trajnimit.<br />

14. Ligji nr. 9877, da<strong>të</strong> 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipëri<strong>së</strong>”.<br />

15. Vendimi nr. 31, da<strong>të</strong> 02.<strong>12</strong>.2009 i Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese.<br />

16. Vendimi nr. 26, da<strong>të</strong> 24.07.2009 i Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese.<br />

17. Vendimi nr. 11, da<strong>të</strong> 06.04.2010 i Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese.<br />

113


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

në nenin 28/1 <strong>të</strong> këtij ligji, duke përfituar pagën e gjyqtarit”, <strong>të</strong> nenit 42/1, <strong>si</strong><br />

dhe <strong>të</strong> shprehjes “ose më <strong>të</strong> ulët” <strong>të</strong> nenit 42/1 18 .<br />

Veç dërgimit <strong>të</strong> këtyre çështjeve në Gjyka<strong>të</strong>n Kushtetuese, shoqata e<br />

gjyqtarëve mund <strong>të</strong> monitoroj me përkushtim edhe përformancën e institucioneve<br />

<strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme që pje<strong>së</strong> <strong>të</strong> veprimtari<strong>së</strong> <strong>së</strong> tyre kanë miradministrimin e<br />

drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Këtu mund <strong>të</strong> përmendim punën e bërë nga Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, <strong>të</strong><br />

cilit mund t’i atribuohet përgjegjë<strong>si</strong>a që ka lidhje me pavarë<strong>si</strong>në e jashtme <strong>të</strong><br />

gjyqësorit dhe Këshillin e Lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> që mund <strong>të</strong> implikojë shkeljen e<br />

pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> brendshme. Në kë<strong>të</strong> aspekt marrin rëndë<strong>si</strong> kërkesat institucionale<br />

drejtuar këtyre autoriteteve, <strong>si</strong> dhe qëndrimet publike <strong>të</strong> mbajtura nga shoqata.<br />

4. Sfidat organizative <strong>të</strong> shoqa<strong>të</strong>s: menaxhimi i anëtarë<strong>si</strong><strong>së</strong>, financimi<br />

dhe zhvillimi i projekteve.<br />

Natyrisht që për <strong>të</strong> përmbushur mi<strong>si</strong>onin e saj shoqa<strong>të</strong>s i duhet angazhim<br />

dhe kohezion i brendshëm. Vështirë<strong>si</strong>a qëndron se, në vende veçanërisht <strong>të</strong><br />

vogla <strong>si</strong> Shqipëria, që vijnë prej traditave jodemokratike, kërkohet inkurajim<br />

i rritjes <strong>së</strong> be<strong>si</strong>mit tek proce<strong>si</strong> i konsolidimit <strong>të</strong> rolit <strong>të</strong> shoqa<strong>të</strong>s. Aktualisht<br />

Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong> numëron rreth 115 anëtarë-gjyqtarë, nga<br />

<strong>të</strong> gjitha nivelet e gjyqësorit, që janë pak më pak se <strong>një</strong> e treta e numrit <strong>të</strong><br />

përgjithshëm <strong>të</strong> gjyqtarëve në vend. Ve<strong>të</strong>m rreth 35% e tyre paguajnë<br />

kuotizacionet e anëtarë<strong>si</strong><strong>së</strong>, <strong>ndër</strong>sa pjesa tje<strong>të</strong>r e buxhetit pritet <strong>të</strong> krijohet<br />

nga realizimi i projekteve <strong>të</strong> ndryshme. Rëndë<strong>si</strong> në kë<strong>të</strong> drejtim merr edhe<br />

mbështetja që japin projektet e ndryshme, <strong>si</strong>ç ësh<strong>të</strong> në Shqipëri projekti për<br />

forcimin e sektorit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, JuST i USAID, për forcimin e kapaciteteve<br />

<strong>të</strong> brendshme organizative <strong>të</strong> shoqa<strong>të</strong>s. Gjithse<strong>si</strong> pjesa financiare e shoqa<strong>të</strong>s<br />

mbetet sfidë.<br />

Lidhur me rritjen e anëtarë<strong>si</strong><strong>së</strong>, kjo kërkon <strong>një</strong> lidership aktiv, elokuent<br />

e karizmatik për shoqa<strong>të</strong>n. Gjithashtu ky lidership duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i besueshëm<br />

e larg konfliktit <strong>të</strong> interesave apo papajtueshmërive. Gjithashtu shoqata<br />

duhet <strong>të</strong> tregojë se ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> forum i dobishëm për gjyqtarët, ku ata shprehin<br />

opinionet e tyre dhe shkëmbejnë përvojat e <strong>ndër</strong>sjella. Në kë<strong>të</strong> drejtim mund <strong>të</strong><br />

ndihmojë pasja prej shoqa<strong>të</strong>s e <strong>një</strong> faqeje interneti me <strong>të</strong> gjitha informacionet<br />

e nevojshme, <strong>si</strong> dhe <strong>të</strong> <strong>një</strong> rubrike për shprehjen e mendimeve. Po kështu edhe<br />

botimi i <strong>një</strong> buletini informativ periodik apo edhe i <strong>një</strong> reviste shkencore do <strong>të</strong><br />

18. Vendimi nr. 5 da<strong>të</strong> 16.02.20<strong>12</strong> i Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese.<br />

114


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

ishte me shumë vlerë dhe do <strong>të</strong> <strong>të</strong>rhiqte intere<strong>si</strong>n e kolegëve për t’u përfshirë sa<br />

më tepër në aktivitetet e shoqa<strong>të</strong>s.<br />

5. Mbështetja dhe bashkëpunimi <strong>ndër</strong>kufitar <strong>ndër</strong>mjet shoqatave <strong>të</strong><br />

gjyqtarëve.<br />

Në realitetin e so<strong>të</strong>m gjeopolitik gjyqtari kombëtar gjith<strong>një</strong> e më tepër<br />

nevojitet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> gjyqtar evropian, përveçse gjyqtar kushtetues. Kushtetuta<br />

e Shqipëri<strong>së</strong> parashikon se marrëveshjet <strong>ndër</strong>kombëtare <strong>të</strong> ratifikuara me<br />

ligj janë pje<strong>së</strong> e rendit <strong>të</strong> brendshëm juridik dhe renditen me<strong>një</strong>herë pas<br />

Kushtetu<strong>të</strong>s në hierarkinë e normave. Kë<strong>të</strong> status ka edhe jurisprudenca e<br />

Strasburgut dhe, <strong>së</strong> shpejti, edhe ajo e Luksenburgut. Po kështu, në rrethanat<br />

e zhvillimit <strong>të</strong> vrullshëm <strong>të</strong> marrëdhënieve <strong>ndër</strong>kombëtare, merr rëndë<strong>si</strong> edhe<br />

e drejta <strong>ndër</strong>kombëtare private që kërkon nga gjyqtari kombëtar zbatimin e <strong>së</strong><br />

drej<strong>të</strong>s <strong>së</strong> huaj. Të gjitha këto e bëjnë <strong>të</strong> pazëvëndësueshmëm bashkëpunimin<br />

gjyqësor <strong>ndër</strong>kombëtar, shprehje e <strong>të</strong> cilit ësh<strong>të</strong> edhe komunikimi <strong>ndër</strong>mjet<br />

shoqatave <strong>të</strong> gjyqtarëve apo gjyqtarëve <strong>të</strong> këtyre shoqatave.<br />

Qëndrimi i shoqa<strong>të</strong>s <strong>së</strong> gjyqtarëve, e cila ësh<strong>të</strong> anëtare e Shoqa<strong>të</strong>s<br />

Evropiane <strong>të</strong> Gjyqtarëve apo e Shoqa<strong>të</strong>s Ndërkombëtare, mund <strong>të</strong> përforcohet<br />

nga këto <strong>të</strong> fundit nëpërmjet parashtrimit, diskutimit apo mi<strong>si</strong>oneve faktmbledhëse<br />

përka<strong>të</strong>se. Shoqata Ndërkombëtare e Gjyqtarëve, që ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong><br />

organizëm ombrellë e shoqatave <strong>të</strong> gjyqtarëve në <strong>të</strong> gjithë bo<strong>të</strong>n, ka status<br />

këshillimor në Organiza<strong>të</strong>n e Kombeve <strong>të</strong> Bashkuara dhe Këshillin e Evropës<br />

dhe mund t’i <strong>ndër</strong>kombëtarizojë çështjet që shqe<strong>të</strong>sojnë <strong>një</strong> shoqa<strong>të</strong> kombëtare,<br />

duke krijuar <strong>një</strong> trysni pozitive tek shtetet përka<strong>të</strong>se. Nga ana tje<strong>të</strong>r, edhe<br />

shoqatat e gjyqtarëve <strong>të</strong> vendeve <strong>të</strong> rajonit, duke qenë se përjetojnë realitete <strong>të</strong><br />

përafërta social-kulturore, mund <strong>të</strong> bashkëpunojnë në mënyrë efektive, qof<strong>të</strong><br />

me shkëmbim përvojash, qof<strong>të</strong> edhe me shkëmbim ekspertize për çështje<br />

<strong>të</strong> përbashkëta. Së fundi, kjo veprimtari ësh<strong>të</strong> tejet e rëndë<strong>si</strong>shme edhe sa<br />

i takon përhapjes <strong>së</strong> informacionit që përdi<strong>të</strong>son kulturën juridike dhe a<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

përgjithshme <strong>të</strong> gjyqtarëve që janë anëtarë <strong>të</strong> shoqatave respektive.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

Librat<br />

“Civil Law Tradition”, John Henry Marryman;<br />

“Comparative International Law”, Boris N. Mamlyuk and Hugo Mattei, 2011;<br />

115


“Corruption and anti-corruption in the justice <strong>si</strong>stem”, Cristi Danilet;<br />

“Standards on Judicial Independence”;<br />

Dokumenta Ndërkombëtare<br />

Konventa Ndërkombëtare e <strong>të</strong> Drejtave <strong>të</strong> Njeriut, 1950;<br />

“Magna Carta of Judges”, e Këshillit Konsultativ <strong>të</strong> Gjyqtarëve Evropiane,<br />

pranë Këshillit <strong>të</strong> Europës;<br />

Karta Europiane “Mbi statu<strong>si</strong>n e Gjyqtarëve”;<br />

Rekomandimet e Konferencës <strong>së</strong> OSBE-<strong>së</strong> në Kiev, Qershor 2010;<br />

Dokumenta Kombëtare<br />

Kushtetuta e Republikës <strong>së</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, 1998;<br />

Ligji nr. 9877, da<strong>të</strong> 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në<br />

Republikën e Shqipëri<strong>së</strong>”;<br />

Përmbledhje e vendimeve <strong>të</strong> Gjyka<strong>të</strong>s Kushtetuese;


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

KORRUPSIONI NË SISTEMIN E DREJTËSISË DHE<br />

STRATEGJITË ANTIKORRUPSION<br />

Hyrje<br />

Dr. Arta Vorp<strong>si</strong> 1<br />

Këshilltare ligjore në Gjyka<strong>të</strong>n Kushtetuese<br />

Pedagoge në Fakultetin e Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, SHLUP “Luara<strong>si</strong>”.<br />

Ky artikull përqëndrohet tek trajtimi teorik i dukuri<strong>së</strong> <strong>së</strong> korrup<strong>si</strong>onit<br />

në përgjithë<strong>si</strong> dhe në veçanti i sjelljeve korruptive në gjyqe. Pyetje <strong>të</strong> tilla<br />

<strong>si</strong>: Ç’ësh<strong>të</strong> korrup<strong>si</strong>oni? Pse ësh<strong>të</strong> i dëmshëm? Pse duhet luftuar? Cilat janë<br />

shkaqet dhe indikatorët e korrup<strong>si</strong>onit në drej<strong>të</strong><strong>si</strong> dhe cilat janë mënyrat për<br />

ta luftuar me efika<strong>si</strong>tet korrup<strong>si</strong>onin në drej<strong>të</strong><strong>si</strong>, vazhdojnë <strong>të</strong> shqe<strong>të</strong>sojnë<br />

sot mjaft vende edhe ato me demokraci <strong>të</strong> konsoliduar. Shqipëria, nisur nga<br />

vëzhgimet edhe sondazhet e organizuara nga organizata joqeveritare vendase<br />

dhe <strong>të</strong> huaja vazhdon <strong>të</strong> ke<strong>të</strong> <strong>një</strong> përqindje <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> <strong>të</strong> korrup<strong>si</strong>onit <strong>si</strong>domos<br />

në drej<strong>të</strong><strong>si</strong>. Duke pranuar që <strong>një</strong> ulje e korrup<strong>si</strong>onit sjell rritje <strong>të</strong> efika<strong>si</strong>tetit<br />

dhe cilë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> dhënies <strong>së</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, mendoj se ësh<strong>të</strong> me vend <strong>të</strong> trajtohet<br />

koncepti i korrup<strong>si</strong>onit, jo ve<strong>të</strong>m <strong>si</strong> veprim i paligjshëm juridik por edhe <strong>si</strong><br />

fenomen social. Gjithse<strong>si</strong>, artikulli nuk ka për qëllim <strong>të</strong> japë receta <strong>të</strong> gatshme<br />

<strong>të</strong> luf<strong>të</strong>s ku<strong>ndër</strong> korrup<strong>si</strong>onit, por ve<strong>të</strong>m disa elemen<strong>të</strong> <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shëm që<br />

duhen mbajtur parasysh në përgatitjen e çdo strategjie <strong>të</strong> luf<strong>të</strong>s ku<strong>ndër</strong> tij.<br />

1. Ç’ësh<strong>të</strong> korrup<strong>si</strong>oni?<br />

Korrup<strong>si</strong>oni në kuptimin më <strong>të</strong> zakonshëm nënkupton sjellje <strong>të</strong><br />

pandershme, zakonisht përfshin marrjen e rryshfetit nga persona te cilet<br />

kanë autoritet për <strong>të</strong> vendosur për <strong>një</strong> çështje <strong>të</strong> caktuar ose janë në pozita <strong>të</strong><br />

tilla që mund <strong>të</strong> influencojnë vendimmarrjen e personave <strong>të</strong> tjerë përgjegjës.<br />

Korrup<strong>si</strong>oni mund <strong>të</strong> përkufizohet <strong>si</strong> <strong>një</strong> përdorim i funk<strong>si</strong>onit publik me<br />

qëllim përfitimin personal. 1<br />

Duke e lidhur në mënyrë specifike me <strong>si</strong>stemin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>, korrup<strong>si</strong>oni<br />

mund <strong>të</strong> përkufizohet <strong>si</strong> shpërdorim i pushtetit <strong>të</strong> dhënë që kon<strong>si</strong>ston në<br />

1. Framework for Commonwealth Priciples on Promoting Good Governance and Combating Corruption<br />

approved by CHOGM in Durban, 1999.<br />

117


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

përdorimin e autoritetit publik për përfitim privat (material ose jo material)<br />

nga ana e nënpunësve <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> dhe <strong>si</strong> rezultat në dhënien e <strong>një</strong> vendimi<br />

gjyqësor <strong>të</strong> padrej<strong>të</strong>. Akte <strong>të</strong> tilla, veprimi dhe mosveprimi, përfshijnë:<br />

rryshfetin, frikë<strong>si</strong>min, shantazhin, ndikimin në mënyra <strong>të</strong> ndryshme dhe<br />

abuzimin me procedurat <strong>gjyqësore</strong> për përfitim personal.<br />

Korrup<strong>si</strong>oni në drej<strong>të</strong><strong>si</strong> përfshin <strong>ndër</strong>hyrjen e padrej<strong>të</strong> në proce<strong>si</strong>n<br />

gjyqësor nga çdo aktor brenda <strong>si</strong>stemit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>. Dukuria e korrup<strong>si</strong>onit<br />

mund <strong>të</strong> shfaqet në dy forma: e para kur jepet rryshfet me qëllim marrjen<br />

e <strong>një</strong> vendimi <strong>të</strong> padrej<strong>të</strong>; e dyta kur rryshfeti jepet për <strong>të</strong> përshpejtuar<br />

gjykimin dhe rezultati pozitiv i marrë ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> e drej<strong>të</strong> që i takon me ligj<br />

palës. Megjithëse, në rastin e dy<strong>të</strong> as<strong>një</strong> palë nuk diskriminohet, sjellja ësh<strong>të</strong><br />

për<strong>së</strong>ri e dënueshme sepse viktima ësh<strong>të</strong> ai që paguan për <strong>një</strong> shërbim dhe <strong>të</strong><br />

drej<strong>të</strong> që i takon.<br />

1.Pse ësh<strong>të</strong> i dëmshëm?<br />

Korrup<strong>si</strong>oni kon<strong>si</strong>derohet <strong>si</strong> <strong>një</strong> nga pengesat kryesore për paqe,<br />

stabilitet, zhvillim <strong>të</strong> qendrueshëm, demokraci dhe respektimin e <strong>të</strong> drejtave<br />

<strong>të</strong> njeriut. Një nga mënyrat për <strong>të</strong> ulur varfërinë dhe për <strong>të</strong> rritur standardin<br />

e jete<strong>së</strong>s ësh<strong>të</strong> qeverisja e mirë. Kjo e fundit kërkon që <strong>të</strong> ekzistojë be<strong>si</strong>mi<br />

i popullit tek shteti, integriteti, transparenca, shteti i <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, ndarja dhe<br />

balancimi i pushteteve, koordinimi midis agjen<strong>si</strong>ve dhe përfshirja e <strong>të</strong> gjithë<br />

faktorëve kyç <strong>të</strong> shoqëri<strong>së</strong> në kë<strong>të</strong> proces.<br />

2.1. Mbrojtja e <strong>të</strong> drejtave themelore<br />

Akte <strong>ndër</strong>kombëtare dhe rajonale njohin dhe pranojnë <strong>si</strong> <strong>një</strong> <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><br />

themelore <strong>të</strong> pacënueshme <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n për <strong>një</strong> proces <strong>të</strong> rregullt ligjor, duke<br />

përfshirë zhvillimin e <strong>një</strong> proce<strong>si</strong> publik dhe <strong>të</strong> ndershëm nga <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong><br />

kompetente, e pavarur dhe e paanshme, <strong>të</strong> krijuar me ligj. Rëndë<strong>si</strong>a e kësaj <strong>të</strong><br />

drejte në garantimin e <strong>të</strong> drejtave dhe lirive themelore <strong>të</strong> njeriut qëndron në<br />

faktin se zbatimi i <strong>të</strong> gjithë <strong>të</strong> drejtave <strong>të</strong> tjera varet nga mënyra dhe cilë<strong>si</strong>a e<br />

administrimit <strong>të</strong> drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

Elementi kryesor i proce<strong>si</strong>t <strong>të</strong> rregullt ësh<strong>të</strong> gjykata e pavarur dhe<br />

e paanshme. Ky element nuk mund <strong>të</strong> kuptohet pa barazinë e armëve në<br />

proces, pra <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n e palëve për tú përballur me <strong>të</strong> <strong>një</strong>jtat kushte gja<strong>të</strong><br />

proce<strong>si</strong>t gjyqësor. Nëse pushteti gjyqësor ësh<strong>të</strong> i korruptuar, elemen<strong>të</strong> <strong>të</strong> tillë<br />

<strong>të</strong> proce<strong>si</strong>t <strong>të</strong> rregullt nuk mund <strong>të</strong> respektohen. Kjo për arsye se vendimet<br />

118


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

<strong>gjyqësore</strong> do <strong>të</strong> jenë <strong>të</strong> padrejta dhe <strong>të</strong> paparashikueshme dhe <strong>si</strong> rrjedhojë nuk<br />

kemi respektim <strong>të</strong> shtetit <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s.<br />

Kështu p.sh nëse <strong>një</strong>ra nga palët në proces i ka dhënë rryshfet gjyqtarit<br />

dhe arrin <strong>të</strong> ke<strong>të</strong> akses në dokumentet shkresore, <strong>ndër</strong>sa pala tje<strong>të</strong>r nuk ka<br />

akses ose i zhduken dokumentet e paraqitura gja<strong>të</strong> proce<strong>si</strong>t, a<strong>të</strong>herë nuk mund<br />

<strong>të</strong> flitet për barazi armësh. Gjyqtari i korruptuar nuk mund <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i paanshëm,<br />

i pavarur dhe aq më pak i drej<strong>të</strong> përballë palëve, pa<strong>si</strong> ai duhet <strong>të</strong> <strong>si</strong>llet në<br />

përputhje me rryshfetin e marrë në këmbim <strong>të</strong> <strong>një</strong> favori ndaj palës që ka<br />

dhënë rryshfet. Ai që jep rryshfet kërkon në këmbim <strong>të</strong> trajtohet në mënyrë<br />

preferenciale ndaj palës tje<strong>të</strong>r. Trajtimi preferencial çon në diskriminim dhe<br />

kështu humbet neutraliteti dhe objektiviteti i proce<strong>si</strong>t dhe i vendimit gjyqësor<br />

që do <strong>të</strong> jepet në fund <strong>të</strong> gjykimit. Këtu përfundon dhe përpjekja për <strong>të</strong> patur<br />

<strong>një</strong> proces <strong>të</strong> rregullt ligjor. 2<br />

1.2. Zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm<br />

Zhvillimi i ekonomi<strong>së</strong> <strong>së</strong> tregut varet nga ekzistenca e <strong>një</strong> shteti <strong>të</strong><br />

for<strong>të</strong> që <strong>si</strong>guron <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n e pronës private dhe tje<strong>të</strong>r<strong>si</strong>min e saj vullnetar<br />

nga ve<strong>të</strong> pronari. Por në disa raste ekzistenca e <strong>një</strong> shteti <strong>të</strong> for<strong>të</strong> mund <strong>të</strong><br />

je<strong>të</strong> dobë<strong>si</strong>a e tij më e madhe, nëse ësh<strong>të</strong> mjaft i for<strong>të</strong> <strong>të</strong> garantojë pronën<br />

private, mund <strong>të</strong> je<strong>të</strong> po aq i for<strong>të</strong> për <strong>të</strong> shte<strong>të</strong>zuar pronën private ose<br />

shpronësuar pronarët legjitimë. Një gjë e tillë krijon lëkundjen e be<strong>si</strong>mit tek<br />

qytetarët. Pikërisht në kë<strong>të</strong> kuadër, funk<strong>si</strong>onimi efikas i gjyqësorit merr <strong>një</strong><br />

rol <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shëm, sepse shërben <strong>si</strong> mekanizëm për <strong>të</strong> detyruar ekzekutivin<br />

<strong>të</strong> respektojë realisht dhe pa mëdyshje <strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n e pronës private. Kjo sjell<br />

padyshim <strong>një</strong> garantim <strong>të</strong> investitorëve vendas dhe <strong>të</strong> huaj për <strong>të</strong> qëndruar dhe<br />

punuar gja<strong>të</strong> në ekonominë e <strong>një</strong> vendi. Në rast <strong>të</strong> ku<strong>ndër</strong>t, ve<strong>të</strong> investitorët<br />

do <strong>të</strong> duhet <strong>të</strong> ndryshojnë sjelljen e tyre duke u përpjekur <strong>të</strong> korruptojnë<br />

instancat e ekzekutivit dhe gjyqësorit deri në <strong>një</strong> mbyllje <strong>të</strong> mundshme<br />

<strong>të</strong> aktivitetit <strong>të</strong> tyre. Një gjë e tillë sjell deformime edhe në tregun e lirë. 3<br />

1.1. Shteti i <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s dhe demokracia<br />

Korrup<strong>si</strong>oni ësh<strong>të</strong> ose mund <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i pranishëm në <strong>të</strong> gjitha degët e<br />

pushtetit. Megjitha<strong>të</strong> çështja e korrup<strong>si</strong>onit në <strong>si</strong>stemin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ësh<strong>të</strong><br />

2. Buscaglia/Dakolias, Legal and Judicial Reform Unit, Legal Department, The World Bank, An<br />

analy<strong>si</strong>s of the Causes of Corruption in the Judiciary, 1999.<br />

3. Daniel Kaufmann and Paul Siegelbaum, “Privatization and Corruption in Tran<strong>si</strong>tion Economics” in<br />

Journal of International Affairs (Vol. 50, No. 2, 1996).<br />

119


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

më e ndjeshme dhe me pasoja më <strong>të</strong> rënda. Nëse pushteti gjyqësor ësh<strong>të</strong> i<br />

korruptuar, <strong>ndër</strong>likohet ose bëhet e pamundur lufta ku<strong>ndër</strong> korrup<strong>si</strong>onit në <strong>të</strong><br />

gjitha hallkat e ekzekutivit, pa<strong>si</strong> instrumentat juridikë dhe institucional për <strong>të</strong><br />

luftuar korrup<strong>si</strong>onin në degët e tjera <strong>të</strong> pushtetit janë jo funk<strong>si</strong>onale. Kjo për<br />

arsye se pushteti gjyqësor ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> organ publik i ngarkuar me detyrën për<br />

<strong>të</strong> garantuar në thelb ndarjen dhe balancimin e pushteteve dhe për <strong>të</strong> zgjidhur<br />

konfliktet midis shtetit dhe individit. Prandaj <strong>një</strong> gjyqësor efektiv ësh<strong>të</strong> çelë<strong>si</strong><br />

i iniciativave për <strong>të</strong> luftuar korrup<strong>si</strong>onin.<br />

Përveç kësaj, korrup<strong>si</strong>oni në drej<strong>të</strong><strong>si</strong> afekton edhe zyrtarët e tjerë<br />

publikë ose grupet e intere<strong>si</strong>t <strong>të</strong> korruptuara duke i qe<strong>të</strong>suar ata se sjellja<br />

e tyre antiligjore nuk do <strong>të</strong> gjejë ndëshkimin e duhur nga drej<strong>të</strong><strong>si</strong>a .<br />

1.1. Morali<br />

Një dimen<strong>si</strong>on tje<strong>të</strong>r i korrup<strong>si</strong>onit ësh<strong>të</strong> ai moral. Në fund <strong>të</strong> fundit,<br />

prezumohet se morali ësh<strong>të</strong> baza e <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s. Mënyra se <strong>si</strong> qeverisemi ësh<strong>të</strong><br />

reflektim i shoqëri<strong>së</strong> në <strong>një</strong> vend <strong>të</strong> caktuar. Edhe <strong>si</strong>kur <strong>të</strong> zbatojmë masat<br />

më <strong>të</strong> forta ligjore apo mekanizmat parandalues më efikas, për<strong>së</strong>ri do <strong>të</strong> ke<strong>të</strong><br />

nga ata që do <strong>të</strong> tentojnë <strong>të</strong> korruptojnë apo nga ata që nuk do t’i bëjnë<br />

dot ballë tundimit për t’u korruptuar. Si përfundim, korrup<strong>si</strong>oni nuk ësh<strong>të</strong><br />

ve<strong>të</strong>m i paligjshëm por edhe i dëmshëm pa<strong>si</strong> krijon disavantazhe ekonomike.<br />

Aq më pak nuk ësh<strong>të</strong> thjesht <strong>një</strong> problem politik, më e rëndë<strong>si</strong>shmja<br />

ësh<strong>të</strong> se korrup<strong>si</strong>oni ësh<strong>të</strong> i dëmshëm dhe nga pikëpamja morale.<br />

1. Shkaqet dhe tregue<strong>si</strong>t e korrup<strong>si</strong>onit në drej<strong>të</strong><strong>si</strong><br />

3.1 Shkaqet e korrup<strong>si</strong>onit<br />

Shkaqet e korrup<strong>si</strong>onit duhen identifikuar dhe diagnostikuar me mjaft<br />

kujdes në mënyrë që <strong>të</strong> gjenden mjetet efikase për ta luftuar a<strong>të</strong>. Megjitha<strong>të</strong><br />

nga studime <strong>të</strong> ndryshme nga institucione <strong>ndër</strong>kombëtare prestigjoze janë<br />

identifikuar <strong>si</strong> shkaqe kryesore për korrup<strong>si</strong>onin në drej<strong>të</strong><strong>si</strong> krye<strong>si</strong>sht:<br />

3.1.1 Ndikimi/<strong>ndër</strong>hyrja e degëve <strong>të</strong> tjera <strong>të</strong> pushtetit (ekzekutiv dhe<br />

ligjvënës)<br />

Megjithë garanci<strong>të</strong> kushtetuese <strong>të</strong> ndarjes dhe balancimit <strong>të</strong> pushteteve,<br />

pushteti ekzekutiv dhe ligjvënës ka <strong>një</strong> kontroll <strong>si</strong>njifikant mbi gjyqësorin<br />

në mjaft vende. Në vendet ku shteti i <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s ka qenë historikisht i dobët,<br />

<strong>12</strong>0


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

gjyqësori ësh<strong>të</strong> parë më <strong>së</strong> shumti <strong>si</strong> <strong>një</strong> degë plo<strong>të</strong>suese e ekzekutivit,<br />

<strong>si</strong>domos në ato vende ku Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong> ka <strong>një</strong> rol thelbësor në<br />

emërimin dhe shkarkimin e gjyqtarëve. Në kë<strong>të</strong> mënyrë, gjyqtarët e emëruar<br />

në vend që <strong>të</strong> ruajnë paanë<strong>si</strong>në gja<strong>të</strong> gjykimit, vendo<strong>si</strong>n interesat e shtetit<br />

mbi <strong>të</strong> drejtat individuale, me qëllim që shteti, pra ekzekutivi dhe ligjvënë<strong>si</strong>,<br />

<strong>të</strong> kenë reputacion më <strong>të</strong> mirë në shoqëri ose <strong>të</strong> jenë më <strong>të</strong> for<strong>të</strong> në dukje. 4<br />

1.1.2. Pagat e ulta<br />

Sa më <strong>të</strong> ulta <strong>të</strong> jenë pagat, aq më i madh ësh<strong>të</strong> tundimi për tú korruptuar.<br />

Në fakt, në mjaft vende, përfshi edhe ato <strong>të</strong> zhvilluarat, pagat e gjyqtarëve janë<br />

më pak atraktive se ato <strong>të</strong> juris<strong>të</strong>ve që punojnë në sektor privat. Megjitha<strong>të</strong>, <strong>të</strong><br />

gjitha studimet e kryera bien dakort për <strong>një</strong> pikë: Të pak<strong>të</strong>n gjyqtarët duhet <strong>të</strong><br />

marrin pagat më <strong>të</strong> larta në sektorin publik (në Uzbekistan p.sh <strong>një</strong> polic ka<br />

pagë më <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> se <strong>një</strong> gjyqtar!). Ësh<strong>të</strong> e qar<strong>të</strong> se ve<strong>të</strong>m rritja e pagave nuk<br />

ësh<strong>të</strong> mjet i mjaftueshëm për zhdukjen e korrup<strong>si</strong>onit, por duke rritur pagat<br />

e gjyqtarëve apo duke i barazuar ato me pagat më <strong>të</strong> larta në degët e tjera <strong>të</strong><br />

pushtetit, <strong>të</strong> pak<strong>të</strong>n mund <strong>të</strong> arrihet tek perceptimi se gjyqësori ësh<strong>të</strong> i barabar<strong>të</strong><br />

me pushtetet e tjera dhe jo më pak i rëndë<strong>si</strong>shëm ose aq më keq <strong>si</strong> pje<strong>së</strong><br />

zgjatuese e ekzekutivit. Një gjë e tillë do <strong>të</strong> rriste respektin ndaj gjyqësorit.<br />

1.1.1.Përgatitja e pamjaftueshme profe<strong>si</strong>onale<br />

Gjyqtarët kur marrin vendime bazohen në faktet dhe ligjin që duhet<br />

<strong>të</strong> zbatojnë në rastin konkret, megjitha<strong>të</strong> në mjaft raste gjyqtarët nuk<br />

janë <strong>të</strong> qar<strong>të</strong> në mënyrën se <strong>si</strong> duhen vlerësuar provat apo se cili ligj ose<br />

dispozi<strong>të</strong> e tij duhet zbatuar. Kjo mund <strong>të</strong> ndodhë edhe pa patur as<strong>një</strong><br />

tregues ose fakt për marrje ose dhënie rryshfeti. Ka <strong>të</strong> bëjë thjesht me<br />

përgatitjen e ulët profe<strong>si</strong>onale dhe munge<strong>së</strong>n e trajnimeve <strong>të</strong> vazhdueshme <strong>të</strong><br />

gjyqtarëve ose nëpunësve <strong>të</strong> tjerë <strong>të</strong> përfshirë në administrimin e drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

3.1.4 Mosndëshkimi i rasteve te korrup<strong>si</strong>onit mes gjyqtarëve<br />

Kur rastet e korrup<strong>si</strong>onit nuk dënohen në ma<strong>së</strong>n e duhur nga institucionet<br />

përgjegjëse, krijohen kushte mjaft optimale për përhapjen e tyre .<br />

Natyrisht ndëshkimi nuk duhet <strong>të</strong> kthehet në qëllim në vetvete, por rastet e<br />

zbuluara apo <strong>të</strong> denoncuara <strong>të</strong> korrup<strong>si</strong>onit duhet <strong>të</strong> hetohen seriozisht dhe <strong>të</strong><br />

merren masa konkrete ndaj shkelësve.<br />

4. Yas<strong>si</strong>n El-Ayouty, Corruption as Anti-Development in:Perspectives on 9/11, edited by et al. (Greenwood<br />

Publishing Group: Westport, CT., (2003)<br />

<strong>12</strong>1


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

3.1.5 Toleranca shoqërore ndaj korrup<strong>si</strong>onit<br />

Në mjaft vende mënyra se <strong>si</strong> reagon shoqëria ndaj elemen<strong>të</strong>ve<br />

korruptivë ka <strong>të</strong> bëjë edhe me perceptimin e publikut për korrup<strong>si</strong>onin. P.sh<br />

në disa vende <strong>të</strong> kon<strong>si</strong>derosh <strong>një</strong> gjyqtar <strong>si</strong> <strong>të</strong> korruptuar sepse ai ka marrë <strong>një</strong><br />

vendim në favor <strong>të</strong> <strong>të</strong> afërmve ose familjarëve <strong>të</strong> tij ësh<strong>të</strong> më e pandershme<br />

për <strong>një</strong> gjyqtar sesa <strong>të</strong> injorojë dëshirën e anëtarëve <strong>të</strong> familjes <strong>së</strong> tij, <strong>si</strong>ç<br />

parashikon ligji thjesht për tú treguar i paanshëm. 5<br />

Në këto vende parimi i shtetit <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s nuk ësh<strong>të</strong> aq i rëndë<strong>si</strong>shëm<br />

sa marrëdhëniet personale. Në disa vende <strong>të</strong> tjera dhënia e rryshfetit gjyqtarit<br />

kon<strong>si</strong>derohet <strong>si</strong> <strong>një</strong> parakusht për <strong>të</strong> përfituar nga shërbimi gjyqësor. Në<br />

Kenia p.sh ekziston <strong>një</strong> shprehje: “Pse <strong>të</strong> marrësh <strong>një</strong> avokat, kur mund <strong>të</strong><br />

blesh <strong>një</strong> gjyqtar?” 6<br />

1.1.1.Frikë nga hakmarrja<br />

Një nga shkaqet që gjyqtarët japin vendime bazuar mbi faktorë <strong>të</strong><br />

ndryshëm nga faktet dhe ligji ësh<strong>të</strong> edhe frika nga hakmarrja prej politikës<br />

ose njerëzve afër tyre (transferimi i gjyqtarëve nga ministri), gjyqtarëve më<br />

<strong>të</strong> lar<strong>të</strong> në hierarki, individë <strong>të</strong> fuqishëm (ekonomikisht), publiku dhe media<br />

(rasti i ma<strong>së</strong>s <strong>së</strong> arrestit me burg për rrahje pa pasoja <strong>të</strong> rënda për shëndetin).<br />

1.1.1. Procedura administrative <strong>të</strong> papërshtatshme<br />

Aty ku procedurat <strong>gjyqësore</strong> janë <strong>të</strong> paqarta, konfuze ose mjaft<br />

komplekse, <strong>si</strong>ç ndodh rëndom<strong>të</strong> në vendet në tranzicion, gjyqtarët dhe stafi<br />

i gjykatave mund <strong>të</strong> shfry<strong>të</strong>zojnë kë<strong>të</strong> <strong>si</strong>tua<strong>të</strong>. Mungesa e informatizimit <strong>të</strong><br />

procedimit me çështjet (shorti, publikimi i datave, seancat e hapura, shpallja<br />

dhe zbardhja e vendimit gjyqësor etj) krijon <strong>një</strong> mundë<strong>si</strong> <strong>të</strong> mirë për <strong>të</strong><br />

shmangur publikun nga informimi dhe kështu <strong>një</strong> qytetar i paditur e ka <strong>të</strong><br />

vështirë <strong>të</strong> orientohet në kë<strong>të</strong> kaos dhe gjen rrugën më <strong>të</strong> leh<strong>të</strong> për <strong>të</strong> marrë<br />

shërbimin që i takon me ligj.<br />

1. Tregue<strong>si</strong>t e korrup<strong>si</strong>onit në gjyqësor<br />

Tregue<strong>si</strong>t më <strong>të</strong> qar<strong>të</strong> se kur <strong>një</strong> <strong>si</strong>stem gjyqësor ësh<strong>të</strong> apo jo i korruptuar<br />

janë krye<strong>si</strong>sht:<br />

5. Robert Klitgaard,Controlling Corruption (Berkeley CA: Univer<strong>si</strong>ty of California Press, 1998)<br />

6. Susan Rose-Ackerman,Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (Cambridge,<br />

UK: Cambridge Univer<strong>si</strong>ty Press, 1999).<br />

<strong>12</strong>2


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

- Dhënia e vendimeve <strong>të</strong> paarsyetuara;<br />

- Mosgarantimi i pje<strong>së</strong>marrjes në gjykim <strong>të</strong> <strong>të</strong> pandehurve;<br />

- Mungesa e akse<strong>si</strong>t <strong>të</strong> publikut në seanca <strong>të</strong> hapura;<br />

- Zhdukja e dosjeve ose provave;<br />

- Përqindje e lar<strong>të</strong> e vendimeve <strong>të</strong> pafaj<strong>si</strong><strong>së</strong>;<br />

- Konflikti i intere<strong>si</strong>t;<br />

- Paragjykimi i dëshmitarit, avokatit, palës;<br />

- Zvarritja e shërbimeve <strong>të</strong> administra<strong>të</strong>s <strong>gjyqësore</strong>;<br />

- Përqindja e lar<strong>të</strong> e vendimeve <strong>gjyqësore</strong> pro organeve shte<strong>të</strong>rore;<br />

- Trajtim preferencial nga pushtetet e tjera;<br />

- Shoqërimi i vazhdueshëm i gjyqtarëve me avoka<strong>të</strong> <strong>të</strong> caktuar ose jurist<br />

<strong>të</strong> ekzekutivit;<br />

- Riemërimi në detyrë pas dorëheqjeve ose shkarkimit apo promovimi<br />

pas masave di<strong>si</strong>plinore, etj.<br />

- Vonesa <strong>të</strong> paarsyeshme në ekzekutimin e vendimeve <strong>gjyqësore</strong> <strong>të</strong><br />

formës <strong>së</strong> prerë.<br />

1. Mjetet për <strong>të</strong> luftuar korrup<strong>si</strong>onin<br />

Lufta ku<strong>ndër</strong> korrup<strong>si</strong>onit ësh<strong>të</strong> e mundur, por që <strong>të</strong> arrihet kjo duhet<br />

që strategji<strong>të</strong> <strong>të</strong> përgatiten në përputhje me realitetet e secilit vend. Secili<br />

hap duhet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> i kordinuar me <strong>një</strong> plan <strong>të</strong> <strong>të</strong>rë veprimi. P.sh ve<strong>të</strong>m rritja e<br />

pagave <strong>të</strong> gjyqtarëve ose nëpunësve <strong>të</strong> tjerë <strong>të</strong> gjykatave, pa marrë masa <strong>të</strong><br />

tjera, nuk do <strong>të</strong> arrijë kurrë <strong>të</strong> zhdukë korrup<strong>si</strong>onin në drej<strong>të</strong><strong>si</strong>. Duke qenë se<br />

gjyqtarët kanë <strong>një</strong> rol <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shëm sepse janë organe vendimmarrëse në<br />

<strong>një</strong> proces gjyqësor, ata për<strong>së</strong>ri janë pje<strong>së</strong> e <strong>një</strong> zinxhiri <strong>të</strong> gja<strong>të</strong> njerëzish me<br />

influencë në <strong>një</strong> proces, dmth strategji<strong>të</strong> e korrup<strong>si</strong>onit duhet <strong>të</strong> përfshijnë jo<br />

ve<strong>të</strong>m gjyqësorin (gjyqtarët) por edhe avokatinë, policinë, prokurorinë <strong>si</strong> dhe<br />

agjen<strong>si</strong><strong>të</strong> e ngarkuara me zbatimin e vendimeve <strong>gjyqësore</strong>. Ka mjaft strategji<br />

që janë aplikuar dhe mund <strong>të</strong> aplikohen për luf<strong>të</strong>n ku<strong>ndër</strong> korrup<strong>si</strong>onit. Unë<br />

do përpiqem <strong>të</strong> përmbledh disa nga hapat kryesor që mund ose duhet <strong>të</strong><br />

<strong>ndër</strong>merren në plan <strong>të</strong> gjerë ose <strong>të</strong> ngush<strong>të</strong> për kë<strong>të</strong> qëllim.<br />

<strong>12</strong>3


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

1.1 Garantimi i pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> gjyqësorit<br />

Një nga mjetet kryesore <strong>të</strong> luf<strong>të</strong>s ku<strong>ndër</strong> korrup<strong>si</strong>onit ësh<strong>të</strong> përmirë<strong>si</strong>mi<br />

i strukturave qeveri<strong>së</strong>se <strong>të</strong> gjyqësorit. Pra, marrja e vendimeve nga ve<strong>të</strong><br />

gjyqësori për çështjet që e shqe<strong>të</strong>sojnë a<strong>të</strong>, kon<strong>si</strong>derohet <strong>si</strong> mënyra më e mirë<br />

për <strong>të</strong> garantuar mos<strong>ndër</strong>hyrjen nga pushtetet e tjera. Duke qenë se emërimi<br />

dhe shkarkimi i gjyqtarëve ësh<strong>të</strong> më i besueshëm nëse bëhet nga ve<strong>të</strong><br />

kolegët dhe jo nga përfaqësues <strong>të</strong> pushteteve <strong>të</strong> tjera (Ministri i Drej<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>së</strong>),<br />

a<strong>të</strong>herë funk<strong>si</strong>onimi efikas i këshillave <strong>gjyqësore</strong> (KLD) ësh<strong>të</strong> mjaft i gjetur.<br />

Gjithashtu edhe kompetenca për <strong>të</strong> vendosur lidhur me çështjet e buxhetit<br />

(planifikimi, menaxhimi) ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> aspekt i rëndë<strong>si</strong>shëm i pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong>.<br />

Një mënyrë tje<strong>të</strong>r për garantimin e pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> ësh<strong>të</strong> edhe parashikimi<br />

i procedurave <strong>të</strong> sakta dhe <strong>të</strong> qarta di<strong>si</strong>plinore që aplikohen ndaj gjyqtarëve.<br />

Gjyqtarët nuk duhet <strong>të</strong> lëvizen apo transferohen nga detyra ve<strong>të</strong>m nëse<br />

kryejnë vepra penale ose janë <strong>të</strong> paaf<strong>të</strong> profe<strong>si</strong>onalisht.<br />

Që <strong>të</strong> kemi gjyqtarë <strong>të</strong> pavarur ësh<strong>të</strong> e nevojshme dhe tí motivojmë<br />

ata. Kështu <strong>një</strong> nga garanci<strong>të</strong> ësh<strong>të</strong> edhe krijimi i mundë<strong>si</strong>ve reale për <strong>të</strong> bërë<br />

karrierë apo për tú promovuar, <strong>si</strong>pas <strong>një</strong> vlerë<strong>si</strong>mi transparent dhe <strong>të</strong> drej<strong>të</strong> <strong>të</strong><br />

zbatuar nga ve<strong>të</strong> strukturat organizative <strong>të</strong> gjyqësorit.<br />

5.2 Transparenca<br />

I rëndë<strong>si</strong>shëm ësh<strong>të</strong> edhe <strong>si</strong>stemi i caktimit <strong>të</strong> çështjeve <strong>gjyqësore</strong> <strong>të</strong><br />

secilit gjyqtar. Ësh<strong>të</strong> e qar<strong>të</strong> se aty ku ka gjyqësor <strong>të</strong> korruptuar caktimi i <strong>një</strong><br />

çështjeje bëhet nga kryetari i gjyka<strong>të</strong>s, i cili duke njohur af<strong>të</strong><strong>si</strong><strong>të</strong> profe<strong>si</strong>onale<br />

dhe integritetin moral <strong>të</strong> secilit gjyqtar, mund <strong>të</strong> zgjedhë a<strong>të</strong> që i duket më<br />

i përshtatshëm për çështjen. E ku<strong>ndër</strong>ta duhet <strong>të</strong> gjejë zbatim: çështja i<br />

ngarkohet atij gjyqtari që ka më pak ngarke<strong>së</strong> dhe ekspertizë më <strong>të</strong> madhe<br />

referuar kompek<strong>si</strong>tetit <strong>të</strong> çështjes. Zhvillimi i seancave <strong>të</strong> hapura për publikun<br />

ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> tje<strong>të</strong>r element që rrit përgjegjshmërinë nëpërmjet transparencës.<br />

Publikimi i vendimeve ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> mënyrë për t’i bërë <strong>të</strong> përgjegjshëm gjyqtarët<br />

për vendimmarrjen e tyre dhe argumentet ku e mbështe<strong>si</strong>n a<strong>të</strong>. Këtu duhet<br />

përfshirë edhe rasti kur gjyqtari ësh<strong>të</strong> ku<strong>ndër</strong> vendimit <strong>të</strong> shumicës <strong>së</strong> trupit<br />

gjykues. Akse<strong>si</strong> i publikut tek vendimet ndikon në perceptimin nëse gjyqtari<br />

ësh<strong>të</strong> treguar apo jo i <strong>një</strong>anshëm.<br />

<strong>12</strong>4


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

5.3 Përgjegjshmëria e gjyqtarëve<br />

Parashikimi i mekanizmave për <strong>të</strong> rritur përgjegjshmërinë e gjyqtarëve<br />

ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> nga mjetet efikase për luf<strong>të</strong>n ku<strong>ndër</strong> korrup<strong>si</strong>onit. Përgjegjshmëria<br />

fillon që tek marrja për<strong>si</strong>për e detyrës <strong>së</strong> gjyqtarit dhe detyrimit për <strong>të</strong> qenë<br />

i pavarur, i paanshëm dhe me integritet <strong>të</strong> pacënueshëm. Kështu sa i takon<br />

disa elemen<strong>të</strong>ve që lidhen me përgjegjshmërinë mund <strong>të</strong> përmendim: mënyra<br />

e hartimit <strong>të</strong> vendimeve <strong>gjyqësore</strong>; vlerë<strong>si</strong>mi i performancës <strong>së</strong> tyre etike<br />

dhe profe<strong>si</strong>onale nga organet kompetente dhe bërja publike e tyre; rasti<br />

kur gjyqtari bën <strong>një</strong> mënyrë jetese jopropocionale me <strong>të</strong> ardhurat e tij <strong>të</strong><br />

deklaruara. Natyrisht për kë<strong>të</strong> qëllim kërkohen struktura përka<strong>të</strong>se që merren<br />

me verifikimin e deklaratave <strong>të</strong> bëra. Miratimi i <strong>një</strong> kodi sjelljeje, i cili<br />

përcakton se cila sjellje i lejohet ose jo gjyqtarit brenda dhe jash<strong>të</strong> mjediseve<br />

<strong>të</strong> punës. 7<br />

5.4 Rritja e statu<strong>si</strong>t <strong>të</strong> gjyqtarëve dhe respektit ndaj gjyqësorit<br />

Trajtimi i tyre në përputhje me shkallën e vështirë<strong>si</strong><strong>së</strong> dhe përgjegjë<strong>si</strong><strong>së</strong><br />

që duhet <strong>të</strong> kenë gja<strong>të</strong> detyrës. Ofrimi i mbrojtjes <strong>së</strong> përshtatshme për gjyqtarët<br />

<strong>si</strong>domos kur gjykojnë vepra penale me rrezikshmëri <strong>të</strong> lar<strong>të</strong> ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> nga<br />

mënyrat për <strong>të</strong> mos e vënë gjyqtarin nën pre<strong>si</strong>on nga interesa <strong>të</strong> ngushta ose<br />

për <strong>të</strong> mos e intimiduar. Krijimi i <strong>një</strong> ambjenti <strong>të</strong> <strong>si</strong>gur<strong>të</strong> <strong>të</strong> punës (forcimi i<br />

i polici<strong>së</strong> <strong>së</strong> gjykatave) ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> nga kushtet për <strong>të</strong> mos u ndjerë <strong>të</strong> frustruar<br />

nga sjelljet e palëve gja<strong>të</strong> gjykimit. Trajnimi i vazhdueshëm i gjyqtarëve<br />

ndikon drejtpërdrejt në rritjen e cilë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> punës, dhënia e mundë<strong>si</strong><strong>së</strong> për<br />

shkëmbime eksperiencash me kolegë brenda dhe jash<strong>të</strong> vendit ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong><br />

mënyrë për <strong>të</strong> mos mbetur brenda rrethit <strong>të</strong> mbyllur <strong>të</strong> gjyka<strong>të</strong>s ku ushtron<br />

detyrën dhe veçimit apo shkëputjes nga zhvillimet më <strong>të</strong> fundit profe<strong>si</strong>onale.<br />

5. Përfundime<br />

Korrup<strong>si</strong>oni në drej<strong>të</strong><strong>si</strong> ësh<strong>të</strong> ende <strong>një</strong> sfidë sot në Shqipëri, por jo<br />

ve<strong>të</strong>m. Lufta ku<strong>ndër</strong> tij nuk i takon ve<strong>të</strong>m gjyqësorit por <strong>të</strong> gjithë aktorëve<br />

politikë dhe socialë. Për kë<strong>të</strong> nevojiten strategji efektive dhe <strong>të</strong> zbatueshme<br />

nga organe <strong>të</strong> besueshme dhe <strong>të</strong> afta profe<strong>si</strong>onalisht. Në përgjithë<strong>si</strong> <strong>një</strong> numër<br />

i madh strategjish kon<strong>si</strong>derohen <strong>si</strong> jo efektive për shkak se:<br />

- mënyrat dhe mjetet me <strong>të</strong> cilat duhet zbatuar ësh<strong>të</strong> e paqar<strong>të</strong>;<br />

7 . Judges’ Council of Great Britain, Guide to Judicial Conduct (2008).<br />

<strong>12</strong>5


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

- ve<strong>të</strong> objektiva e synuar ësh<strong>të</strong> jorealiste ose jokonkrete (e<br />

paidentifikueshme);<br />

- nuk del qar<strong>të</strong> roli dhe veprimet që duhet <strong>të</strong> kryejnë aktorët e përfshirë<br />

në <strong>të</strong>;<br />

- nuk parashikohen përgjegjë<strong>si</strong><strong>të</strong> konkrete ose masat në rast <strong>të</strong><br />

moszbatimit <strong>të</strong> strategji<strong>së</strong>;<br />

- nuk ka pritshmëri ose pre<strong>si</strong>on nga publiku kundrejt aktorëve kryesorë<br />

për <strong>të</strong> zbatuar strategjinë.<br />

Duke mbajtur parasysh sa u tha më <strong>si</strong>për, lidhur me shkaqet dhe<br />

indikatorët e korrup<strong>si</strong>onit në drej<strong>të</strong><strong>si</strong>, mund <strong>të</strong> arrihet përgatitja e <strong>një</strong> strategjie<br />

efikase me qëllim luftimin e këtij fenomeni negativ.<br />

<strong>12</strong>6


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

EMËRIMI DHE NGRITJA NË KARRIERË E<br />

GJYQTARËVE, SI NJË ELEMENT I RËNDËSISHËM<br />

PËR GARANTIMIN E NJË GJYQËSORI TË PAVARUR. 1<br />

Hyrje<br />

Luan Hasneziri<br />

Gjyqtar në Gjyka<strong>të</strong>n e Shkallës <strong>së</strong> Parë për Krime <strong>të</strong> Rënda<br />

Pavarë<strong>si</strong>a e pushtetit gjyqësor përbën <strong>një</strong> nga kushtet bazë për ekzistencën<br />

e shtetit <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, <strong>si</strong> dhe ësh<strong>të</strong> mjeti i ve<strong>të</strong>m që garanton mbrojtjen e <strong>të</strong><br />

drejtave dhe lirive themelore <strong>të</strong> njeriut dhe zhvillimin e personalitetit <strong>të</strong> plo<strong>të</strong><br />

<strong>të</strong> tij. Për kë<strong>të</strong> arsye, pavarë<strong>si</strong>a e gjyqësorit, nuk duhet shikuar <strong>si</strong> <strong>një</strong> privilegj<br />

apo <strong>si</strong> <strong>një</strong> e drej<strong>të</strong> që u jepet gjyqtarëve gja<strong>të</strong> ushtrimit <strong>të</strong> funk<strong>si</strong>oneve <strong>të</strong> tyre,<br />

por duhet shikuar <strong>si</strong> <strong>një</strong> detyrim kushtetues dhe <strong>si</strong> <strong>një</strong> e drej<strong>të</strong> që kanë qytetarët<br />

përballë shtetit. Përcaktimin që pika 1 e nenit 6 <strong>të</strong> Konven<strong>të</strong>s Evropiane për<br />

Mbrojtjen e <strong>të</strong> Drejtave <strong>të</strong> njeriut, <strong>si</strong>pas <strong>të</strong> cilit çdo person ka <strong>të</strong> drej<strong>të</strong> që <strong>të</strong><br />

gjykohet nga <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong> e pavarur dhe e paanshme, tregon në mënyrë <strong>të</strong> qar<strong>të</strong><br />

se ekzistenca e <strong>një</strong> gjyqësori <strong>të</strong> pavarur ësh<strong>të</strong> <strong>një</strong> privilegj dhe atribut që shteti<br />

duhet t’ia japë qytetarëve <strong>të</strong> tij, sepse në <strong>të</strong> ku<strong>ndër</strong>t, nuk kemi <strong>të</strong> bëjmë me<br />

shtet <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s dhe as me zbatim <strong>të</strong> parimit <strong>të</strong> ligjshmëri<strong>së</strong> në <strong>një</strong> shoqëri<br />

<strong>të</strong> caktuar. 1<br />

Ek<strong>si</strong>ztencën e <strong>një</strong> gjyqësori <strong>të</strong> pavarur, <strong>si</strong> <strong>një</strong> e drej<strong>të</strong> e qytetarëve dhe<br />

jo <strong>si</strong> <strong>një</strong> privilegj <strong>të</strong> gjyqtarëve, e koncepton edhe Kushtetuta e Republikës<br />

<strong>së</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, në <strong>të</strong> cilën përcaktohet e drejta e çdo personi për mbrojtjen e<br />

interesave <strong>të</strong> ligjshme <strong>të</strong> tij, <strong>si</strong> dhe për akuzat penale që mund <strong>të</strong> ngrihen ndaj<br />

tij, <strong>të</strong> gjykohet nga <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong> e pavarur dhe e paanshme dhe në përputhje me<br />

rregullat e përcaktuara në ligj. 2 Nga sa u tha më lart, mund <strong>të</strong> konkludojmë se<br />

1. Fjalia e parë e pikës 1 <strong>të</strong> nenit 6 <strong>të</strong> Konven<strong>të</strong>s Evropiane për Mbrojtjen e <strong>të</strong> Drejtave <strong>të</strong> Njeriut<br />

parashikon: “1. Çdo person ka <strong>të</strong> drej<strong>të</strong> që çështja e tij <strong>të</strong> dëgjohet drej<strong>të</strong><strong>si</strong>sht, publikisht dhe brenda<br />

<strong>një</strong> afati <strong>të</strong> arsyeshëm nga <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong> e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj, e cila vendos <strong>si</strong><br />

për mosmarrëveshjet në lidhje me <strong>të</strong> drejtat dhe detyrimet e tij <strong>të</strong> natyrës civile, ashtu edhe për bazueshmërinë<br />

e çdo akuze penale që i ësh<strong>të</strong> drejtuar”.<br />

2. Pika 2 e nenit 42 <strong>të</strong> Kushtetu<strong>të</strong>s <strong>së</strong> Shqipëri<strong>së</strong> parashikon: “Kushdo, për mbrojtjen e <strong>të</strong> drejtave, te<br />

lirive dhe <strong>të</strong> interesave <strong>të</strong> tij kushtetuese dhe ligjorë, ose në rastin e akuzave <strong>të</strong> ngritura ku<strong>ndër</strong> tij, ka<br />

<strong>të</strong> drej<strong>të</strong>n e <strong>një</strong> gjykimi <strong>të</strong> drej<strong>të</strong> dhe publik brenda <strong>një</strong> afati <strong>të</strong> arsyeshëm nga <strong>një</strong> gjyka<strong>të</strong> e pavarur<br />

dhe e paanshme e caktuar me ligj”.<br />

<strong>12</strong>7


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

në rendin tonë kushtetues dhe ligjor, pavarë<strong>si</strong>a e gjyqësorit ësh<strong>të</strong> konceptuar<br />

<strong>si</strong> <strong>një</strong> nga shtyllat themelore ku mbështetet funk<strong>si</strong>onimi i shtetit dhe shoqëri<strong>së</strong><br />

në <strong>të</strong>rë<strong>si</strong>.<br />

Një nga aspektet më <strong>të</strong> rëndë<strong>si</strong>shme që ka <strong>të</strong> bëj në mënyrë direkte me<br />

pavarë<strong>si</strong>në e gjyqësorit, ësh<strong>të</strong> çështja e emërimit dhe karrierës <strong>së</strong> gjyqtarëve,<br />

sepse kjo ësh<strong>të</strong> e lidhur me a<strong>të</strong> që njihet <strong>si</strong> pavarë<strong>si</strong>a e brendshme gjyqësorit,<br />

elementi më i rëndë<strong>si</strong>shëm i <strong>së</strong> cilës ësh<strong>të</strong> profe<strong>si</strong>onalizmi dhe integriteti<br />

moral i gjyqtarëve. Por, në mënyrë që <strong>të</strong> kemi <strong>një</strong> gjyqësor profe<strong>si</strong>onal dhe me<br />

integritet, ësh<strong>të</strong> e domosdoshme që nga ana e organeve kushtetuese dhe ligjore<br />

që janë <strong>të</strong> ngarkuara me emërimin dhe ngritjen në karrierë <strong>të</strong> gjyqtarëve, <strong>të</strong><br />

përcaktohen që në fillim rregulla <strong>të</strong> qarta dhe <strong>të</strong> drejta, <strong>si</strong> dhe <strong>të</strong> bëhet zbatimi<br />

i tyre me transparencë dhe korrek<strong>të</strong><strong>si</strong>.<br />

Qëllimi i këtij punimi ësh<strong>të</strong> <strong>të</strong> jap disa ide dhe mendime për mënyrën<br />

se <strong>si</strong> funk<strong>si</strong>onon aktualisht emërimi dhe ngritja në karrierë e gjyqtarëve në<br />

Shqipëri, pa u ndalur në trajtimin e hollë<strong>si</strong>shëm <strong>të</strong> rregullave kushtetuese dhe<br />

ligjore që e trajtojnë kë<strong>të</strong> çështje, por duke e vështruar problemin me <strong>një</strong> sy<br />

kritik dhe me qëllim përmirë<strong>si</strong>min e gjendjes në <strong>të</strong> ardhmen. Punimi do <strong>të</strong><br />

përbëhet nga dy çështje; në çështjen e parë do <strong>të</strong> jepet <strong>një</strong> vështrim i shkur<strong>të</strong>r<br />

historik në lidhje me pavarë<strong>si</strong>në e pushtetit gjyqësor në Shqipëri, <strong>ndër</strong>sa në<br />

çështjen e dy<strong>të</strong> do <strong>të</strong> trajtohet problematika e emërimit dhe ngritjes në karrierë<br />

<strong>të</strong> gjyqtarëve në Shqipëri. Ashtu <strong>si</strong> çdo punim tje<strong>të</strong>r shkencor, në fund <strong>të</strong> tij do<br />

<strong>të</strong> jepen disa konkluzione, <strong>si</strong> dhe do <strong>të</strong> pasqyrohet edhe bibliografia ku ësh<strong>të</strong><br />

bazuar punimi.<br />

1. Aspekte historike në lidhje me pavarë<strong>si</strong>në e pushtetit gjyqësor në<br />

Shqipëri.<br />

Shteti i <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s organizohet dhe funk<strong>si</strong>onon mbi bazën e disa<br />

parimeve <strong>të</strong> cilat qëndrojnë në themel <strong>të</strong> tij, <strong>si</strong>ç janë parimi i ligjshmëri<strong>së</strong>,<br />

parimi i garantimit dhe mbrojtjes <strong>së</strong> <strong>të</strong> drejtave dhe lirive themelore <strong>të</strong> njeriut,<br />

parimi i ndarjes dhe balancimit <strong>ndër</strong>mjet pushteteve, parimi i llogaridhënies<br />

<strong>së</strong> pushtetarëve ndaj qytetarëve, parimi i pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> pushtetit gjyqësor<br />

etj. Secili prej këtyre parimeve ka rëndë<strong>si</strong>në e tij dhe përbën strukturën mbi<br />

bazën e <strong>së</strong> cilës <strong>ndër</strong>tohet ngrehina e shtetit <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, duke garantuar edhe<br />

ekzistencën e tij, por unë mendoj se <strong>ndër</strong> këto parime <strong>një</strong> vlerë <strong>të</strong> veçan<strong>të</strong><br />

paraqet pavarë<strong>si</strong>a e pushtetit gjyqësor.<br />

<strong>12</strong>8


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

Rëndë<strong>si</strong>a që ka pavarë<strong>si</strong>a e pushtetit gjyqësor në <strong>një</strong> shtet <strong>të</strong> se drej<strong>të</strong>s,<br />

rezulton jo ve<strong>të</strong>m nga funk<strong>si</strong>oni që realizon ai, por, edhe nga fakti se <strong>të</strong> gjitha<br />

parimet e tjera janë <strong>të</strong> lidhura në mënyrë <strong>të</strong> pazgjidhshme me zbatimin efektiv<br />

<strong>të</strong> këtij parimi. Kështu duke filluar që nga parimi i ligjshmëri<strong>së</strong>, që përbën<br />

themelin e <strong>një</strong> shteti <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, ky parim nuk mund <strong>të</strong> zbatohet dhe <strong>të</strong> ke<strong>të</strong><br />

vlerë konkrete, në qof<strong>të</strong> se nuk ekziston <strong>një</strong> pushtet gjyqësor i pavarur, sepse<br />

ësh<strong>të</strong> pikërisht pushteti gjyqësor, ai organ që do <strong>të</strong> zgjidhë konfliktet dhe<br />

mosmarrëveshjet në lidhje me zbatimin e këtij parimi.<br />

Të <strong>një</strong><strong>të</strong>n gjë mund <strong>të</strong> themi edhe për parimin e garantimit <strong>të</strong> <strong>të</strong> drejtave<br />

dhe lirive themelore <strong>të</strong> njeriut, <strong>si</strong> dhe për shumicën e parimeve që qëndrojnë<br />

në themel <strong>të</strong> shtetit <strong>të</strong> <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, <strong>të</strong> cilat nuk do <strong>të</strong> kishin as<strong>një</strong> vlerë praktike,<br />

sepse dihet që i vetmi vend ku qytetarët realizojnë mbrojten e <strong>të</strong> drejtave <strong>të</strong><br />

tyre, ësh<strong>të</strong> pushteti gjyqësor. Si konkluzion mund <strong>të</strong> themi se, <strong>të</strong> gjitha parimet<br />

mbi bazën e <strong>të</strong> cilave funk<strong>si</strong>on shteti i <strong>së</strong> drej<strong>të</strong>s, nuk do <strong>të</strong> kishin vlerë reale<br />

dhe konkrete, por do <strong>të</strong> ishin thjesht formale, në qof<strong>të</strong> se nuk do <strong>të</strong> ekzistonte<br />

<strong>një</strong> pushtet gjyqësor i pavarur, <strong>si</strong> dhe në qof<strong>të</strong> se organet dhe institucionet që<br />

e kanë për detyrë që ta garantojnë kë<strong>të</strong> pavarë<strong>si</strong>, nuk marrin masat dhe mjetet<br />

e duhura për ta garantuar efektivisht a<strong>të</strong>.<br />

Një gjë e tillë bëhet edhe me imediate për vendin tonë, i cili për shkak<br />

<strong>të</strong> kushteve specifike <strong>të</strong> zhvillimit <strong>të</strong> tij historik, ka shumë pak tradi<strong>të</strong> në lidhje<br />

me shpalljen dhe për <strong>të</strong> mos vazhduar me tej, në lidhje me garantimin efektiv<br />

<strong>të</strong> <strong>një</strong> pushteti gjyqësor <strong>të</strong> pavarur. Kështu, duke iu referuar histori<strong>së</strong> <strong>së</strong> re dhe<br />

moderne <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>, vendi ynë fatkeq<strong>si</strong>sht deri më 28 nëntor 19<strong>12</strong> ka qenë<br />

pje<strong>së</strong> e Perandori<strong>së</strong> Osmane, <strong>si</strong> <strong>një</strong> vend i pushtuar dhe pa pavarë<strong>si</strong> dhe në<br />

këto kushte duke mos pasur shtetin e vet <strong>të</strong> pavarur, Shqipëria, as që mund <strong>të</strong><br />

bëhej fjalë <strong>të</strong> mund <strong>të</strong> kishte pushtet gjyqësor <strong>të</strong> vetin dhe jo më që ky pushtet<br />

<strong>të</strong> ishte i pavarur.<br />

Qenia e Shqipëri<strong>së</strong> për rreth pe<strong>së</strong> shekuj nën sundimin osman, përveç<br />

dëmeve <strong>të</strong> pallogaritshme në lidhje me zhvillimin politik, ekonomik dhe<br />

shoqëror <strong>të</strong> saj, solli pasoja <strong>të</strong> mëdha negative edhe në lidhje me <strong>si</strong>stemin<br />

e qeverisjes, pa<strong>si</strong> për shtetin osman, parimet e ndarjes <strong>së</strong> pushteteve dhe <strong>të</strong><br />

pavarë<strong>si</strong><strong>së</strong> <strong>së</strong> pushtetit gjyqësor, ishin krejt <strong>të</strong> huaja dhe <strong>të</strong> papranueshme,<br />

në kushtet kur i gjithë pushteti shte<strong>të</strong>ror, ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor,<br />

i takonte sulltanit, i cili kon<strong>si</strong>derohej <strong>si</strong> zëdhënës i Zotit mbi tokë. Mungesa<br />

e tradi<strong>të</strong>s shtetformuese për shkak <strong>të</strong> qëndrimit <strong>të</strong> vendit tonë për pe<strong>së</strong><br />

shekuj me radhë nën sundimin e huaj dhe për më <strong>të</strong>për pushteti absolut dhe i<br />

<strong>12</strong>9


Unioni i Gjyqtarëve <strong>të</strong> Shqipëri<strong>së</strong>: Kumtesa dhe konkluzione <strong>të</strong> Konferencës, 4 maj 20<strong>12</strong><br />

pakufizuar që Perandoria Osmane vendo<strong>si</strong> në <strong>të</strong> gjitha territoret që ishin nën<br />

zo<strong>të</strong>rimin e saj, bëri që në Shqipëri për gja<strong>të</strong> gjithë kësaj periudhe <strong>të</strong> mungonte<br />

tradita ligjore dhe kultura juridike në lidhje me garantimin dhe zbatimin e<br />

<strong>një</strong> pushteti gjyqësor <strong>të</strong> pavarur. Për sa më <strong>si</strong>për, nuk ësh<strong>të</strong> e tepërt <strong>të</strong> themi<br />

se, <strong>një</strong> nga dëmet më <strong>të</strong> pallogaritshme që pushtimi osman, disa shekullor,<br />

solli në Shqipëri, ësh<strong>të</strong> pikërisht rrënjosja e <strong>një</strong> mentaliteti dhe tradite që ka<