SAMSUNG HDTV DSB-H370G C - tv sat magazyn

tvsat.pl

SAMSUNG HDTV DSB-H370G C - tv sat magazyn

SAMSUNG HDTV DSB-H370G C

W zwi¹zku z planowanym uruchomieniem programów w wysokiej rozdzielczoœci

Cyfrowy Polsat udostêpni³ abonentom dekoder HDTV firmy

Samsung, oznaczony symbolem DSB-H370G. Jest to dekoder utrzymany w

charakterystycznej ostatnio dla tej platformy linii odbiorników o niewielkich

rozmiarach.

Menu Instalacja pozwala na konfiguracjê zestawu antenowego sk³adaj¹cego

siê z czterech konwerterów prze³¹czanych komendami DiSEqC (Ustawienia

LNB). Skanowanie Sieci to najprostszy sposób na zaprogramowanie

platformy Cyfrowego Polsatu, kana³y zostan¹ wówczas u³o¿one zgodnie

z ustawieniami nadawcy.

Panel przedni wyposa¿ono w przyciski Standby, kana³ góra, kana³ dó³,

TV/radio, czujnik podczerwieni, diodê sygnalizuj¹c¹ w³¹czenie odbiornika i

szczelinê dla karty abonamentowej (po wsuniêciu karta wystaje z odbiornika

oko³o 1 cm). Nie ma wyœwietlacza.

Mimo niewielkich rozmiarów na panelu tylnym znajduj¹ siê wszystkie niezbêdne

gniazda: wejœcie sygna³u z konwertera, komponentowe wyjœcie video,

analogowe wyjœcie fonii stereo, wyjœcie HDMI, dwa gniazda EuroScart

i cyfrowe, optyczne wyjœcie audio. Kabel sieciowy 220 V zainstalowany jest

na sta³e.

Skanowanie transponderów pozwala na wybór transponderów do przeskanowania.

Trzecia opcja zwi¹zana ze skanowaniem to Skanowanie Selektywne,

w której mo¿na wybraæ, jakie kana³y z poszczególnych satelitów

bêd¹ dopisywane do listy (wszystkie, niekodowane i satelita wy³¹czony).

Powrót do ustawieñ fabrycznych usuwa wszelkie zmiany dokonane

przez u¿ytkownika.

Ustawienia transponderów bazowych wskazuj¹ odbiornikowi, który

transponder ma traktowaæ jako podstawowy przy skanowaniu platformy.

Jest to opcja konfigurowana przez nadawcê i w czasie normalnego u¿ytkowania

nie trzeba nic zmieniaæ, choæ bardziej zaawansowani u¿ytkownicy

mog¹ sobie tutaj poeksperymentowaæ. Warto jednak zapisaæ, jakie parametry

by³y ustawione przez nadawcê, aby móc powróciæ do normalnego odbioru

platformy Cyfrowego Polsatu (11,158 GHz/V, 27500, FEC 3/4 lub automatycznie).

Wejœcie do menu nie powoduje wyciszenia odbiornika, widaæ tak¿e czêœæ

obrazu aktualnie odbieranego programu.

Ustawienia Systemowe to podstawowe parametry interfejsu u¿ytkownika,

takie jak Wybór Jêzyka (pierwsza œcie¿ka audio, druga œcie¿ka audio,

pierwszy jêzyk EPG, drugi jêzyk EPG), Ustawienia OSD (poziom przejrzystoœci,

czas wyœwietlania bannera, schemat kolorów – oprócz czterech predefiniowanych,

jest tak¿e schemat niestandardowy, który u¿ytkownik mo¿e

komponowaæ samodzielnie).

Ustawienia TV (proporcje ekranu, konwersja proporcji ekranu, czyli Letterbox,

Pe³ny itp., typ sygna³u video Scart CVBS, Scart S-Video, Scart RGB,

Scart YUV, HDTV Component i HDTV HDMI/DVI i automatyczny wybór Dolby

Digital), Ustawienia Zegara (rêczne i automatyczne) oraz Informacje

Systemowe.

Ustawienia obrazu umo¿liwiaj¹ rozci¹gniêcie nadawanego w formacie 4:3

Letterbox programów na ca³y ekran. Pamiêtajmy jednak, ¿e taki sposób


YFROWEGO POLSATU czêœæ I

nadawania powoduje widoczne pogorszenie jakoœci obrazu, a opcja rozci¹gniêcia

poprawia jedynie komfort ogl¹dania zwi¹zany z prezentacj¹ treœci

obrazu na ca³ym ekranie telewizora panoramicznego.

Kolejn¹ pozycj¹ g³ównego menu jest Blokada Rodzicielska, pozwalaj¹ca

na zmianê domyœlnego PIN-u oraz blokadê wybranych programów.

Banner informacyjny pokazuje numer i nazwê kana³u, datê, aktualny

czas, godziny rozpoczêcia i zakoñczenia bie¿¹cego i nastêpnego programu,

iloœæ œcie¿ek audio, symbole kodowania i poziom sygna³u. Kolejne naciœniêcie

klawisza Info wywo³uje opis programu oraz szczegó³owe parametry

odbieranego kana³u (satelita, czêstotliwoœæ, Symbol Rate, Fec, Polaryzacja,

PIDy i operator).

Przy instalacji zestawu antenowego trzeba zwróciæ uwagê na ustawienie

anteny. Wa¿ne, aby si³a i jakoœæ sygna³u by³y odpowiednie, bo przy zbyt niskim

poziomie sygna³u bêdzie pojawia³ siê komunikat systemowy Szukam

sygna³u. Posiadacze anten wyposa¿onych w dwa lub wiêcej konwerterów

mog¹ cieszyæ siê mo¿liwoœci¹ odbioru z kilku satelitów. Fanów HDTV ucieszy,

¿e skanowanie pojedynczych transponderów, pozwala na dopisanie kana³ów

z ró¿nych satelitów (w tym tak¿e H.264 DVB-S2, 8PSK). Zatem wystarczy

zwyk³y zez, aby do odbieranych kana³ów do³¹czyæ pakiet HD z

12,722 GHz/V z Astry (Anixe HD, Pro7 HD, Sat 1 HD i promo Astry), a antena

ustawiona na 9 East do³¹czy z kolei Venice HD, MelodyZen HD oraz LU-

XE TV HD (Luxe TV HD by³a retransmitowana przez Hot Birda, ale kilka miesiêcy

temu opuœci³a tê pozycjê). Mimo odpowiedniej mocy sygna³u nie uda-

³o siê nam zaprogramowaæ BBC HD z Astry 28 East.

Prêdkoœæ prze³¹czania kana³ów nie jest imponuj¹ca, ale akceptowalna.

Nie ma problemów ze wspó³prac¹ z typowymi prze³¹cznikami DiSEqC, wiêc

warto rozbudowaæ instalacjê antenow¹ o nowe konwertery, choæby tylko po

to, aby zwiêkszyæ iloœæ odbieranych kana³ów HD oraz iloœæ polskojêzycznych

kana³ów o programy z Astry 19 East.

Zazwyczaj odbiorniki dedykowane do odbioru platform cyfrowych charakteryzuj¹

siê mniejszym lub wiêkszym ograniczeniem funkcjonalnoœci.

Czasem bywa to podyktowane wzglêdami oszczêdnoœciowymi (np. brak

niektórych z³¹czy czy brak wyœwietlacza), ale czêsto s¹ to celowo zubo¿one

DSB-H370G radzi sobie z odbiorem kana³ów wysokiej rozdzielczoœci z innych

satelitów, czego przyk³adem s¹ zrzuty ekranowe z Luxe TV i Melody-

Zen HD (9 East).

funkcje systemowe, takie jak na przyk³ad ograniczone opcje skanowania, a

nawet ich brak, niemo¿liwoœæ ingerencji w listê programów (kasowanie,

zmiana kolejnoœci). Pod tym wzglêdem odbiornik DSB-H370G Cyfrowego

Polsatu jest chlubnym wyj¹tkiem, poniewa¿ u¿ytkownicy otrzymali du¿¹

swobodê przy obs³udze takich funkcji.

Do wspomnianych wczeœniej zaawansowanych funkcji skanowania, nale-

¿y do³¹czyæ mo¿liwoœæ tworzenia i edycji list kana³ów ulubionych.

Opracowa³ Z. Marchewka

Ilustracje Samsung, autor

More magazines by this user
Similar magazines