Views
4 years ago

njoftimi për dhënie të kontratës punë - Dogana e Kosovës

njoftimi për dhënie të kontratës punë - Dogana e Kosovës

njoftimi për dhënie të kontratës punë - Dogana e

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Financave Ministarstvo za Finansije – Ministry of Finance ______________________________________________________ NJOFTIMI PËR DHËNIE TË KONTRATËS PUNË Në bazë nenit 41 Ligjit Nr. 04/L-042, shpallur me Dekretin Nr. DL-032-2011, Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës Data: 02.11.2011 Nr. i prokurimit 201 133 1 1 0 4 1 5 2 1 Ky njoftim ësh përgatitur në GJUHËT: Shqip X Serbisht X Anglisht (Verzioni në gjuhën Angleze, aty ku përgatitet, do mbizoroj) PJESA I: AUTORITETI KONTRAKTUES I.1 EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK) Emri zyrtar: Dogana e Kosovës Adresa e AK: Rr. Bulevardi Bill Klinton p/a Qyteti: Prishtine, Republika e Kosovës Kodi postar: 10000 URL (nëse aplikohet): Dogana e Kosovës – Carina Kosova – Kosovo Customs www.dogana-ks.org Personi kontaktues: Enver Durmishi E-maili: prokurimi@dogana-ks.org Telefoni: 038 540 797 Faksi: 038 540 797 Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër autoriteteve tjera kontraktuese X jo po

Raporti 2010 shqip_final - Dogana e Kosovës
Raport vjetor 2011 FINAL SHQIP - Dogana e Kosovës
njoftimi për dhënie të kontratës sherbime - Dogana e Kosovës
Disa Këshilla të rëndësishme për përdorimin e sigurt të mediave ...
Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
procedura standarde operative për trajtimin e personave viktima të ...
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF
Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave - WWRO
Prishtinë, 21 dhjetor 2010 QEVERIA E KOSOVËS MINISTRIA
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Dogana e Kosovës
njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Dogana e Kosovës
Furnizim me material elektrik për lidhjen e gjeneratorëve - Dogana e ...
NJOFTIM PËR KONTRATË - Dogana e Kosovës - Fillimi
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës 3 - Dogana e Kosovës
FTESË PËR ANKAND PUBLIK - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM Ri-tender
Republika e Kosovés 1 - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës