NÁVOD K OBSLUZE - Domacitechnika.cz

proma.group.com

NÁVOD K OBSLUZE - Domacitechnika.cz

NÁVOD K OBSLUZE

PROMA CZ s.r.o.

MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA

CZECH REPUBLIC

F 00

SNÌŽNÁ FRÉZA

PSF-500/6,5


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

1

str

ana


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

OBSAH

1) Obsah balení

2) Úvod

3) Technická data

4) Úèel použití

5) Hodnoty hluku zaøízení

6) Bezpeènostní štítky

7) Konstrukce stroje

8) Popis stroje

9) Doprava a montáž

10) Manipulace a instalace stroje

11) Mazání stroje

12) Elektroinstalace

13) Systém digitálního odmìøování DRO

14) Údržba univerzální frézky

15) Rozkreslení stroje

16) Seznam souèástí

17) Pøíslušenství a doplòky

18) Rozebrání a likvidace

19) Všeobec. bezpeènostní pøedpisy

20) Záruèní podmínky

21) Záruèní list

1 Obsah balení

Univerzální frézka je dodávána èásteènì demontovaná v papírovém obalu, zpevnìném

døevìnými pøepážkami. Souèástí balení je ovládací madlo, plastová odhazovací roura, páka øazení

pøevodových stupòù. Tyto díly je nutno pøed samotným uvedením do provozu smontovat v jeden

celek viz. kapitola montáž.

2 Úvod

Vážený zákazníku, dìkujeme Vám za zakoupení snìhové frézky FHV-50PD od firmy

PROMA CZ s.r.o. Tento stroj je vybaven bezpeènostním zaøízením na ochranu obsluhy a stroje pøi

jeho bìžném technologickém využití. Tato opatøení však nemohou pokrýt všechny bezpeènostní

aspekty, a proto je tøeba, aby obsluhující døíve, než zaène stroj používat, pozornì proèetl tento

návod a porozumìl mu. Vylouèí se tím chyby jak pøi instalaci stroje, tak i pøi vlastním provozu.

Nepokoušejte se proto uvést stroj do provozu døíve, než jste si pøeèetli všechny instrukce a dokud

jste neporozumìli každé funkci a postupu.

3 Technická data

Šíøka zábìru:

Výška zábìru:

Odhoz snìhu:

Rychlost vpøed:

Poèet rychlostí vpøed:

Rychlost vzad:

Poèet rychlostí vzad:

Natoèení odhazovací roury:

Pracovní kapacita:

Motor:

Start:

Objem motoru:

Otáèky:

Toèivý moment:

Kapacita nádrže:

Olejová nádrž:

Spotøeba:

Rozmìry:

Hmotnost:

530 mm

500 mm

>6m

1,5 - 5 km/ hod.

5 rychlostí

1,0 - 2,0 km/hod.

2 rychlosti

0 - 180°

3

500 m /hod.

6,5 HP, jednoválec, ètyøtakt

manuální

196 cm3

3600/ min.

11 Nm

3,6 l

0,6 l

< 395 g/kWh

1350 x 750 x 1150 mm

73 kg

2

st rana


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

4 Úèel použití

Snìžná fréza je urèena pro odklízení napadaného nebo nafoukaného snìhu z pøístupových

cest, chodníkù nebo jiných ploch s relativnì rovným a zpevnìným povrchem. S velkou úèinností lze

využít pøi odklízení udusaného snìhu. Samoèinný pojezd frézy umožòuje snadnou obsluhu na

dlouhých úsecích a naklonìných rovinách (stoupání, klesání - do 10°). Fréza je dále vybavena

svìtlometem pro práci za snížené viditelnosti. Frézu nesmí obsluhovat nepovolaná osoba nebo

osoba mladší 18-ti let.

5 Hodnoty hluku zaøízení

Hodnoty vzorku: a

hvd

=7,5 m.s

Deklarovaná souhrnná hodnota zrychlení vibrací pøenášených na ruku-paži obsluhy a

(podle ÈSN EN ISO 20643).

Vypoètená garantovaná hladina akustického výkonu A L

-2

=(15,0+6,0)m.s

Garantovaná hladina akustického výkonu A =105 (podle NV è.9/2002 Sb a ÈSN ISO 3744).

L WA,G

Vypoètená garantovaná hladina akustického výkonu A L

wa,g

hvd

=105 dB/1pW

=105 dB/1pW

Deklarovaná emisní hladina akustického tlaku A na pracovním místì obsluhy L = (89+4) dB (podle ÈSN EN ISO 11201).

PAD

Vypoètená deklarovaná hladina akustického tlaku L

PAD

wa,g

= 93 dB

-2

6 Bezpeènostní štítky

Tento stroj je opatøen bezpeènostním zaøízením, které chrání obsluhu i stroj. Dbejte instrukcí

uvedených na štítcích stroje. Œtítky neniète a neodstraòujte

CO

SMOG!

1 2 3

4 5

3

strana

6

7 8 9


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

1 - Benzín je hoølavina I.tøídy a jeho výpary mohou explodovat. Palivo doplòujte pøi dodržování

pøíslušných pravidel. Nekuøte, nemanipulujte v okolí s otevøeným ohnìm. Pøesvìdète se že v

okolí nejsou tepelné zdroje nebo zdroje jiskøení. Palivo skladujte pouze v nádobách k tomuto

úèelu urèených. Pøed doplòováním paliva vypnìte chod frézy.

2 - Stroj používejte pouze ve venkovních prostorách nebo v dobøe vìtraných místnostech. Pøi

chodu frézy je uvolòují životu nebezpeèné splodiny. Nepoužívejte stroj v uzavøených prostorech.

3 - Pøed použitím stroje ètìte pozornì návod k obsluze. Nepoužívejte stroj nebo zamezte jeho

používání osobám, které nebyly øádnì seznámeny s obsluhou.

4 - POZOR! Pøed použitím stroje zkontrolujte hladinu motorového oleje! Doplòte olej, pøed

spuštìním stroje. Nedodržení této podmínky mùže zpùsobit nevratné poškození stroje.

5 - POZOR! Nebezpeèí vtažení do prostoru otoèného šneku. Dodržujte bezpeènou vzdálenost od

rotujících èástí stroje. Nevkládejte ruce do prostoru šroubovice. Pokud chcete odstranit nános

snìhu nebo nìjakou neèistotu, vypnìte nejprve stroj a poèkejte, až se dotoèí.

6 - Pravidelnì èistìte vzduchový filtr. Zanesený filtr mùže zpùsobit špatný chod motoru a jeho

poškození. Pravidelnì udržujte tøecí místa namazaná (viz kapitola mazání).

7 - POZOR! Používejte ochranné pomùcky zraku. Nebezpeèí poranìní zraku odraženými nebo

odlétajícími predmìty.

8 - POZOR! Používejte ochranné pomùcky sluchu. Nebezpeèí poranìní sluchu pøi delší práci v

nadmìrném hluku.

8 - Štítek oznaèuje smìr pøidávání / ubírání plynu. Zajíc - rychlý chod, Želva - pomalý chod.

7 Konstrukce stroje

Snìžná fréza je tvoøena z kovové kostrukce na níž je upevnìn ètyøtaktní benzínový agregát,

ovládací madla, manipulaèní nafukovací kola a plechový buben s uloženou dvoustupòovou šroubovicí.

Stroj doplòuje plastová odhazovací roura, øadící a ovládací páky a výškovì nastavitelné dorazy.

Obslužná místa

U snìžné frézy je pouze jedno obslužné

místo, ze kterého lze plnì ovládat stroj. Je to ze

zadní èásti stroje, odkud lze bez problému

dosáhnout na všechny obslužné prvky. Jejich popis

naleznete v tomto návodu k obsluze.

4

st rana


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

8 Popis stroje

1) Odhazovací roura

2) Drátìný rošt

3) Plechový buben

4) Dvoustupòová šnekovice

5) Výškovì nastavitelné dorazy

1

2

3

6 7 8 9

6) Páka øazení rychlostních stupòù

7) Páka spínání pojezdu

8) Držadlo ovládacího madla

9) Páka spínání rotace zábìru

10

11

10)

Ovládací páka natoèení

odhazovací roury

11) Benzínový agregát (motor)

12) Pojezdové nafukovací kolo

4

5

12

frézovací ústrojí

Dvoustupòové frézovací ústrojí se skládá z

dvoustranné šroubovice, která dopravuje nafrézovaný

sníh ke støedu a dále z rotaèních lopatek, které zajišují

odhoz snìhu pøes rouru. Síla motoru je úèinnì

pøenášena pøes systém pøevodù.

pohonná jednotka

Pohon snìžné frézy je zajištìn ètyøtaktním

jednoválcovým spalovacím motorem konstrukce OHV s

ruèním startem.

5

sr tan a


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

9 Doprava a montáž

Snìžná fréza je pøepravována v papírové krabici, proložené polystyrenem, který zabraòuje

poškození pøi transportu. Po vybalení pøekontrolujte kompletnost dodávky. Pøed uvedením do provozu stroj

zkompletujte. Na urèené místo namontujte ovládací madlo s rukojetí, dále nainstalujte odhazovací rouru a

páku øazení pøevodových stupòù. V zájmu dlohodobého udržení výkonu motoru a z dùvodù bezpeènostních

doporuèujeme provést pøed prvním použitím zkušební provoz bez zátìže. Zkompletovaný stroj

pøekontrolujte, nastartujte a nechte tzv. "bìžet na prázdno" alespoò po dobu 120 min. Po-té mùžete

pøistoupit k bìžnému použití stroje.

Montáž

Pomocí šestihranných šroubù

pøipevnìte ovládací madlo s rukojetí k podvozku

frézy (2 šrouby na každé stranì). Pøi nasazování

dbejte na správné umístìní lanovodù do

pøíslušných kladek. Napnutí (povolení) lanka

provedete seøizovacím dílem (viz obr.).

Dotahováním na šroubovici lanko napnete,

povolováním pak uvolníte. Seøízení ovládacích

lan je nezbytnì nutné pro bezproblémový

chod frézy. Dalšími ètyømi šrouby pøipevnìte

kulisu øazení tak, aby byla viditelná èísla

rychlostních stupòù z pozice obsluhy

Sestavte a

pøipevnìte odhazovací

rouru k snìžné fréze.

Pevnì dotáhnìte

upevòovací šrouby.

Souèástí odhazovací roury

je kovový rošt pro

bezpeèné odhazování

snìhu (reguluje sílu a smìr

odhazování a rozdìluje

velké kusy snìhu.

Pomocí kovových úchytek a

šestihranných šroubù pøipevnìte mechanizmus

natáèení odhazovací roury. Nasaïte ovládací

kliku do držákù a pøipevnìte šrouby k rukojeti a

motorové èásti snìžné frézy. Pro správnou funkci

je nezbytné, aby šroubovice na konci ovládací

tyèe zapadávala do záøezù v pøírubì odhazovací

roury.

Provléknìte øadící páku

pøevodových stupòù skrz kulisu

øazení, nasaïte ji na vývod z

pøevodové skøínì a zajistìte

šroubem (viz obrázek).

6

strana


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

10 Obsluha frézy

Pøed zapoèetím práce s frézou znovu pøekontrolujte zda jsou

všechny èásti dobøe dotaženy a v pracovním prostoru se nepohybuje

další osoba. Zkontrolujte také zda obsah olejové náplnì odpovídá

požadavkùm stroje (kapitola mazání). Nízká hladina oleje mùže

zpùsobit poškození stroje. Dále se pøesvìdète že jsou obì kola

dostateènì nahuštìna (cca130 kPa) a je doplnìno provozní palivo

(bezolovnatý benzín s oktanovým èíslem nejménì 88). Palivovou

nádrž nenaplòujte až po okraj. Vždy doplòujte pouze tolik paliva, aby

hladina zùstala maximálnì 2 cm pod hrdlem nádrže. Nepoužívejte

benzín starší než 30 dní. Pøi manipulaci s palivem dodržujte pravidla

práce s hoølavinami prvního stupnì.

Nastartujte motor frézy (viz provoz motoru) a nechte motor

bìžet bez zátìže po dobu nejménì 3 minut. Po zahøátí motoru mùžete

zaèít s prací.

Pákou è.5 sepnìte chod rotaèní šroubovice. Jejím

povolením zastavíte rotaci šneku.

Pojezd frézy se spouští stlaèením páky è. 2. Nejprve zaøaïte

požadovanou rychlost pojezdu pákou 3 (è.1 - vzad / è.4 -vpøed).

Následným stlaèením páky (è.2) uvedete frézku do pohybu. Vždy pøed

spuštìním pojezdu se ujistìte jaký pøevodový stupeò máte zaøazený,

zda vpøed nebo vzad.

1

2

3

4

5

6

Výška zábìru lze regulovat umístìním dorazù (patek). Vždy

pøizpùsobte nastavení povaze terénu. Pokud používáte frézu na

nerovném trénu vysuòte dorazy na vysoký zábìr a naopak na rovné

vyasfaltované ploše mùžete dorazy spustit dolù, èímž zajistíte nízký

zábìr a dokonalejší úklid snìhu.

Pracovní reflektor zajišuje dostatek osvìtlení pøi práci v šeru a za

tmy. Ovládání svìtlometu se anchází na rukojeti ovládacího madla 0-

vypnuto / 1-zapnuto. Je napájen dobíjecím akumulátorem. Souèástí dodávky

je dobíjecí transforátor 230V / 12V.

Akumulátor napojte dobíjecí transformátor pouze tehdy, není-li stroj v chodu.

Natoèení odhazovací roury lze regulovat pomocí

otoèné klièky (6). Smìr proudu lze také regulovat smìrovým

reflektorem a to po povolení plastových aretaèních šroubù.

7

st rana


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

11 Motorová èást

rozpis èástí

1

2

6

7

8

3

4

5

ovládací prvky

1 - výfuková èást

2 - palivová nádrž

3 - nalévací hrdlo motor. oleje

4 - blok motoru

5 - zátka pro vypouštìní oleje

9

6 - uzávìr nádrže

7 - vzduchový filtr

8 - startovací rukoje

9 - ovládací prvky motoru

- uzávìr paliva

ON - otevøení pøívodu paliva

OFF - uzavøení pøívodu paliva

Pøi doplòování paliva musí být

páèka v poloze OFF.

Pøi chodu musí být páka

v poloze ON.

- akcelerace

pøidávání - doleva

ubírání - doprava

Páèku nastavte do požadované

polohy v závislosti na režimu

chodu frézy

RYCHLE

POMALU

8

st rana


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

- spínací skøíòka

ON - sepnutí obvodu spalovacího motoru

OFF - vypnutí obvodu spalovacího motoru

Pøed startováním motoru sepnìte obvod

spalovacího motoru

OFF

Otoète spínaèem do polohy OFF, chcete-li

aby zhasl motor. Pøi odstavení motoru mìjte

vždy pøepínaè v poloze OFF.

- nastavení sytièe

zapnuto - doleva

vypnuto - doprava

Páèku nastavte do požadované polohy

v závislosti na provozním režimu chodu

frézy. Pøi startu pøesuòte páèku do polohy

otevøeno. Po zahøátí motoru sytiè uzavøete.

ZAPNUTA

VYPNUTO

Startování

POZOR! Pøed nastartováním se pøesvìdète, že jsou doplnìny všechny provozní kapaliny, zejména motorový

olej a pøekontrolujte stav stroje. Je-li jakýmkoliv závažným zpùsobem stroj poškozen, nepokoušejte se ho

uvést do provozu a vyhledejte pomoc odborného servisu. Nepoužívejte frézu v uzavøeném nevìtraném

prostoru. Výfukové plyny jsou pro lidský organizmus nebezpeèné.

1. Otevøete uzávìr paliva. Pøesuòte

páèku do polohy ON.

2. Nastavte páèku sytièe

a) jde li o studený start, pøesuòte páèku

do polohy zapnuto

b) pøi opakovaném startu zahøátého

motoru nechte páèku v poloze vypnuto.

ZAPNUTO

VYPNUTO

3. Nastavte páku akcelerace.

Pøesuòte páèku pøibližnì do 1/3 od

polohy POMALU.

4. Sepnìte okruh spalovacího motoru.

Pøepnìte spínaè do polohy ON

OFF

RYCHLE

POMALU

9

sra t na


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

5. Nastartujte motor. Zatáhnìte za

startovací madlo(2 - 3x pomalu a pak

trhavým pohybem). Pøi dodržení správného

postupu dojde ke spuštìní motoru.

6. Vypnìte sytiè. Po zahøátí motoru

pøesuòte páèku sytièe do polohy vypnuto.

VYPNUTO

7. Nastavte páku akcelerace.

Pøesuòte páèku pøi provozu do

požadované polohy dle potøeby.

RYCHLE

POMALU

Zastavení motoru

1. Nastavte páku akcelerace.

Pøesuòte páèku do polohy POMALU.

3. Zavøete uzávìr paliva. Pøesuòte

páèku do polohy OFF.

RYCHLE

POMALU

2. Rozpojte okruh spalovacího motoru.

Pøepnìte spínaè do polohy OFF

OFF

10

st rana


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

12 Mazání

POZOR: Motor mùže být dodáván bez oleje v závislosti na zpùsobu distribuce.

Pøed prvním nastartováním je proto nezbytnì nutné pøekontrolovat hladinu,

popøípadì doplnit vhodným olejem pro nízké teploty. Doporuèený typ oleje od výrobce je

SHELL HELIX SUPER SAE15W-40.

Kontrolujte hladinu oleje po každých 5 motohodinách stroje nebo pøed každým použitím.

První olejovou náplò vymìòte po 3 motohodinách, další výmìny oleje provádìjte pravidelnì po 30

provozních hodinách nebo jednou za pùl roku, podle toho, co nastane døíve.

1. Postavte stroj na rovnou plochu, oèistìte okolí

plnící zátky, jejíž souèástí je olejová mìrka, a

vyšroubujte ji.

2. Prostor motoru naplòte kvalitním motorovým

olejem (SHELL HELIX SUPER SAE15W-40),

pøípadnì olejem jednooblastním a to v závislosti na

teplotních podmínkách:

teploty nad 0°C SAE 30

teploty -18°C až 0°C SAE 5W-30 nebo SAE 10W.

extrémnì nízké teploty (pod -18°C)SAE 0W-30.

3. Olej dolévejte zvolna, motor nepøeplòujte.

Olejová náplò je pøibližnì 0,6 litru. Nechte hladinu

oleje ustálit, otøete mìrku suchým hadøíkem, zátku

našroubujte, opìt vyšroubujte a zkontrolujte

množství oleje. Hladina oleje se musí pohybovat

mezi ryskami oznaèujícími minimum a maximum.

Olej pøípadnì doplòte.

max. hladina oleje

min. hladina oleje

POZOR: Nízká hladina oleje mùže být pøíèinou

poškození motoru vlivem nedostateèného mazání,

vysoká hladina oleje zatìžuje motor a tím snižuje jeho

životnost.

Vypouštìní použitého oleje.

Pod vypouštìcí otvor nasuòte odpadovou nádobu na použitý olej s minimálním obsahem 1l. Odšroubujte

uzávìr (vypouštìcí šroub a nechte olej vytéct do kovové nádoby). Povolte nebo odšroubujte nalévací otvor,

aby nedocházelo k podtlaku. Olej vypouštìjte po zahøátí motoru aby mohl lépe vytékat.

vypouštìcí

otvor

vypouštìcí šroub

11

st rana


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

13 Údržba snìžné frézy

všeobecná údržba

1) Pøed uvedením frézy do provozu zkontrolujte hladinu oleje, promažte všechny kluzné a rotující plochy a díly .

2) Po skonèení práce vyèistìte všechny díly stroje a naolejujte všechny kluzné plochy.

3) Periodicky èistìte stroj a vymìòujte olej.

4) Pokud zjistíte poškození stroje, okamžitì stroj zastavte a poraïte se s odborným servisem, jak vzniklý

problém odstranit.

pøedprovozní údržba

1) Kontrola technického stavu, dotažení šroubových spojù, atd.

2) Kontrola hladiny motorového oleje

pozábìhová údržba

po prvních 5 hodinách provozu

1) Výmìna motorového oleje

2) Kontrola a seøízení lanovodu ovládání pojezdu a ovládání šnekovice

pravidelná údržba

1) Výmìna motorového oleje

2) Kontrola a seøízení lanovodu ovládání pojezdu a ovládání šnekovice

3) Kontrola a seøízení stroje

4) Kontrola zapalovací svíèky

5) Èištìní vzduchového a palivového filtru

6) Kontrola a pøípadnì doplnìní maziva v pøevodovce šneku

7) Kontrola a nastavení tlaku v pneumatikách

8) Pøíprava stroje a motoru k sezónní práci a k odstávce.

1) Pøed uvedením frézy do provozu zkontrolujte hladinu oleje, promažte všechny kluzné a rotující plochy a díly .

2) Po skonèení práce vyèistìte všechny díly stroje a naolejujte všechny kluzné plochy.

3) Periodicky èistìte stroj a vymìòujte olej.

4) Pokud zjistíte poškození stroje, okamžitì stroj zastavte a poraïte se s odborným servisem, jak vzniklý

problém odstranit.

palivový filtr

vzduchový filtr

V pøípadì potøeby

nebo jednou

roènì oèistìte

usazeniny z

krytky v palivové

èásti stroje.

Odmontujte

krytku a do sucha

ji vyèistìte.

Pravidelnì po 20

h o d i n á c h

provozu oèistìte

vzduchový filtr.

Odmontujte

plastový kryt a

tlakem vzduchu

vyèistìte tìleso

filtru.

zapalovací svíèka

Pravidelnì nejménì jednou roènì zkontrolujte zapalovací

svíèku. Doporuèený typ zapalovací svíèky je BRISK LR15YC.

Seøizujte vzdálenost elektrod svíèky na 0,7 - 0,8 mm.

19

strana


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

14 Rozkreslení stroje

15 Seznam souèástí

Seznam souèástí naleznete v této dokumentaci, ve které je stroj rozkreslen na jednotlivé èásti a souèásti, jež lze

objednat .

Pøi reklamaci nebo objednávce vždy uvádìjte v zájmu rychlého a pøesného vyøízení objednávky tyto údaje:

A) typovou znaèku pøístroje PSF-500 / 6,5

B) zakázkové èíslo stroje - èíslo stroje

C) rok výroby a datum odeslání stroje

D) èíslo dílce a stránky na které se konkrétní èást nachází.

16 Pøíslušenství a doplòky

23

strana

Základní pøíslušenství - jsou veškeré souèásti a dílce, které jsou dodávány pøímo na stroji nebo se strojem

(je uvedeno v kapitole 1, Obsah balení).

Zvláštní pøíslušenství - je doplòující pøíslušenství, které lze dokoupit na pøíslušný stroj: podstavec, podélný

posuv, frekvenèní mìniè a další položky, které jsou uvedeny v aktualizovaném nabídkovém katalogu. Tento katalog

dostanete zdarma. Pøípadná konzultace o použití zvláštního pøíslušenství je také možná s naším servisním

technikem.


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

17 Rozebrání a likvidace

Likvidace stroje po skonèení jeho životnosti:

- odpojit stroj z elektrické sítì

- vypustit olej z pøevodové skøínì a palivo z nádrže do pøíslušných odchytových nádob

- demontovat všechny dílce stroje

- všechny dílce roztøídit dle tøíd. odpadu (ocel, litina, barevné kovy, pryž, kabely, elektrické prvky) a odevzdat k

odborné likvidaci.

18 Všeobecné bezpeènostní pøedpisy

POZOR!

Pøed nastartováním stroje odstraòte pøekážky v plánované dráze stroje, aby nedošlo k jejich zachycení a

poškození stroje.

Pøed nastartováním motoru se pøesvìdète že není sepnutý pojezd ani rotace šneku (ovládací páky nejsou v

zábìru).

Vhodnì se oblékejte. Vždy noste uzavøenou pevnou obuv s kvalitní podrážkou do snìhu.

Doporuèujeme použití rukavic a ochranných pomùcek sluchu i zraku. Nenoste volný odìv nebo pøívìsky, mohou

být zachyceny rotujícími èástmi stroje.

Pøi používání strojù s hnanými rotujícími èástmi mohou odletovat pøedmìty. Vždy používejte ochranné pomùcky

zraku.

Benzín je hoølavina I. tøídy a jeho výpary mohou explodovat. Pøed doplòováním paliva vždy vypnìte motor a

nechte ho vychladnout, pøesvìdèete se, že v okolí stroje nejsou tepelné zdroje, otevøený plamen nebo zdroje

jiskøení. Pøi doplòování paliva nekuøte. Palivo doplòujte na otevøené ploše nebo v dobøe vìtraném prostoru. Po

doplnìní paliva peèlivì uzavøete plnící hrdlo nádrže. Palivo skladujte pouze v nádobách k tomuto úèelu urèených.

Pokud stroj používáte na štìrkových nebo kamenitých cestách, tak zdvihnìte skøíò šneku pomocí

nastavitelných dorazù co nejvíce nad èištìnou plochu.

Nikdy nezasahujte do konstrukce stroje za chodu motoru.

Pøed nastartováním zkontrolujte stroj, zda je v dobrém technickém stavu. Stroj nepoužívejte, pokud nìkterá èást

chybí, je uvolnìna nebo poškozena. Pravidelnì kontrolujte dotažení všech šroubù.

UPOZORNÌNÍ!

Rotující šnek mùže zpùsobit vážné zranìní. Proto vždy pøi práci ovládejte frézu z místa k tomu urèenému.

Výfukovou rouru nastavte tak, aby neohrožovala obsluhu nebo osoby v okolí. Nevkládejte ruce, nohy, oblièej nebo

jiné èásti tìla a odìv do blízkosti rotujících èástí a výfukové roury.

Pokud se stroj zaène chovat nestandartním zpùsobem, okamžitì jej vypnìte a pokuste se objevit pøíèinu.

Stroj neprovozujte v uzavøených nevìtraných prostorách. Výfukové plyny obsahují jedovatý kyslièník uhelnatý,

který je bez zápachu.

Se strojem nepracujte smìrem ze svahu. Pøi práci na svahu buïte obzvláštì opatrní pøi zmìnì smìru jízdy. Pøi

práci na svazích používejte nižší pojezdovou rychlost.

Kdykoliv opouštíte pozici obsluhy vypnìte motor a zajistìte stroj.

Pøed seøizováním, èištìním, opravou nebo kontrolou stroje vypnìte motor a vyèkejte, až se zastaví všechny

rotující èásti.

Nikdy neobracejte výfukovou rouru smìrem k osobám nebo zvíøatùm, k zaskleným plochám,

automobilùm, otevøeným oknùm apod.

Stroj nepøetìžujte pøíliš velkým zábìrem (množstvím snìhu).

Na kluzkých plochách pracujte se strojem opatrnì.

Nepospíchejte. Pracujte vždy v bezpeèné pozici. Pøi práci držte stroj pevnì obìma rukama a choïte, nikdy

nebìhejte.

Se strojem nepracujte, pokud jste unaveni nebo pokud jste pod vlivem látek, které

snižují pozornost.

Pøi práci buïte ostražití, dávejte pozor na možné prohlubnì a jiná nebezpeèná místa.

Pøi pøesunu stroje mezi èištìnými plochami vypnìte pohon šneku.

Stroj nepoužívejte na støeše.

Nedotýkejte se motoru bìhem provozu, nebo bezprostøednì (a po nìjakou dobu) po vypnutí motoru. Hrozí

nebezpeèí popálení.

24

st rana


PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC

19

Záruèní podmínky

1. Na náøadí a stroje PROMA CZ je poskytována 24 mìsíèní záruka od data prodeje (prokázat

øádnì vyplnìným záruèním listem, úètenkou).

2. Záruka se nevztahuje na závady zavinìné neodborným zacházením, pøetížením, použitím

nesprávného pøíslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojù, zásahem nepovolané osoby,

pøirozeným opotøebením nebo poškozením bìhem transportu.

3. Pøi uplatòování nárokù na záruèní opravu je nutno pøedložit záruèní list, který je platný pouze tehdy,

je-li opatøen datumem prodeje, výrobním èíslem (èíslem série), razítkem pøíslušné prodejny a

podpisem prodávajícího, který tím potvrzuje øádné pøedvedení a vysvìtlení funkcí výrobku.

4. Reklamaci uplatòujte u prodejce, kde jste náøadí nebo stroj zakoupili, popø. zašlete v

nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruèní list (datum prodeje, výr.

èíslo, pøíp. èíslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být zaznamenány

ihned pøi prodeji.

5. Záruèní doba se prodlužuje o dobu, po kterou je náøadí nebo stroj v záruèní opravì. Nebude-li pøi

opravì shledána závada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního

technika vlastník stroje nebo náøadí.

Stroj nebo náøadí zasílejte do opravy s vloženým záruèním listem, nejlépe v originální krabici,

kterou doporuèujeme pro tyto úèely dobøe uschovat.

Záruka zaniká v tìchto pøípadech:

- výrobek nebyl dodán oèištìný v originál balení s øádnì vyplnìným záruèním listem

- údaje v záruèním listì nesouhlasí s údaji na štítku stroje

- výrobek je používán v rozporu s návodem k obsluze

- závada vznikla neodborným zásahem do výrobku

- výrobek byl mechanicky poškozen vinou uživatele (napø. zneèištìním, nedodržením mazacího plánu,...)

- jedná-li se o pøirozené opotøebení výrobku

- jedná-li se o bìžnou údržbu výrobku (napø. vyèištìní, promazání, seøízení,...)

SERVIS - PROMA CZ s.r.o

centrální servis - Mìlèany 38, 518 01 DOBRUŠKA 494 629 015

20

Záruèní list

Výrobek: SNÌŽNÁ FRÉZA

Typ: PSF-500 6,5

Datum:

Výr. èíslo:

(série)

Op. è.:

Datum:

Op. è.:

Datum:

Razítko a podpis

Bez øádnì vyplnìného zár. listu nebude na pøípadné reklamace brán zøetel!

More magazines by this user
Similar magazines