Annual Report 2004 - slovenská verzia (pdf - 7,5MB) - TUKE

ea.rtu.tuke.sk

Annual Report 2004 - slovenská verzia (pdf - 7,5MB) - TUKE

Vedenie univerzity

Aký bol vlaòajší rok z poh¾adu Technickej univerzity v

Košiciach? Otázka jednoduchá, odpoveï zïaleka nie.

Predovšetkým bol naplnený mimoriadne významnou prácou a

èinmi. Len nedávno sa mi dostali do rúk èísla o tom, ako sme ho

ukonèili po stránke úètovnej. Môžem s pocitom uspokojenia

pripomenú, že sme ho ukonèili s výnosom vyše 100 miliónov

korún. Dostali sme sa na jedno z popredných miest na

Slovensku. Toto konštatovanie je o to cennejšie, že vlani v

podobnom èase sme sa zamýš¾ali nad príèinou vyše 30

miliónovej straty. Jednoducho vytiahli sme univerzitu z

"èervených èísel" do plusových hodnôt. Toto je však iba suché,

strohé konštatovanie faktu, že sme poèas uplynulého roka

nepochybne pracovali ve¾mi svedomito a aj úspešne. Za týmto

konštatovaním sa však ako vždy skrýva každodenná práca

èlenov vedenia univerzity, našich fakúlt, odborných pracovísk,

laboratórií, pedagógov i administratívno technických

zamestnancov. Z úrovne vedenia sme pravidelne a systémovo

vyhodnocovali naše kroky v novom legislatívnom prostredí,

ktoré kládlo na život nielen našej, ale všetkých slovenských

univerzít ve¾mi vysoké nároky. Uèili sme sa riadi školu s takmer

1 800 zamestnancami a bezmála 13 tisíc študentmi v úplne

nových podmienkach. Uèili sme sa, prehodnocovali rozhodnutia,

h¾adali nové prístupy. Nebudem taji, neraz sme mali ažké sny,

lebo nie všetko išlo pod¾a našich predstáv. Najmä nie

financovanie. A pribudla aj nová, významná staros parlament

rozhodol o zlúèení dnes už bývalej Vojenskej leteckej akadémie

M.R. Štefánika s Technickou univerzitou v Košiciach. Na našich

pleciach bolo zvládnu celý proces tak, aby neutrpelo

vzdelávanie ani na jednej zo škôl. Myslím, že aj túto úlohu sme

zvládli tak, aby hlavné poslanie nebolo narušené. Iba tí, ktorí

celú reaz krokov riadili na oboch stranách vedia, že to nebolo

jednoduché a bezproblémové. Ale tešíme sa spoloène, že do

zväzku našich donedávna ôsmich fakúlt pribudla nedávno aj

nová Letecká fakulta ako pokraèovate¾ka mnohoroèných

tradícií prípravy leteckých špecialistov v Košiciach.

To boli dva rozhodujúce momenty, ktoré ovplyvòovali život na

našej univerzite v roku 2004. V minulom roku sme však s ve¾kým

záujmom oèakávali aj významný krok Slovenska vstup do

Európskej únie. Niet pochýb, že to bola historická udalos, ktorá

významným spôsobom ovplyvní v ïalších rokoch náš život,

spôsoby uvažovania a rozhodovania. Otvorili sa nám dvere do

spoloèenstva, ktoré má ambície stá sa najdynamickejším vo

svete. To je výzva, pred akou sme azda ešte nestáli. Všetky

dôsledky dobré i tie horšie - sme ešte nepocítili na svojej koži v

plnej sile. Ale vieme, že chceme aj tento proces zvládnu èo

najlepšie, s najlepším výsledkom pre všetkých našich študentov

a zamestnancov. Prvý máj deò nášho vstupu do EÚ sme si

pripomenuli spolu so študentmi tradièným majálesom plným

súaží a zábavy.

Život však býva, pochopite¾ne, ove¾a pestrejší a

mnohostrannejší, osobitne ak je reè o študentskom živote.

Každý z 365 dní prinášal do nášho areálu množstvo aktivít,

výpoèet ktorých by nepochybne zabral ve¾a èasu a priestoru.

Nemožno však nespomenú povedzme fakt, že sme boli

organizátorom zimnej èasti Univerziády 2004 vo februári, že

sme pokraèovali v nadväzovaní kontaktov a zaèleòovaní našich

pracovísk do medzinárodných výskumných sietí a výmen

študentov i výskumno pedagogických pracovníkov.

Pripomeniem tiež podpísanie dohody s Kyjevskou národnou

obchodnou a ekonomickou univerzitou, návštevu Sankt

Peterburgu v Rusku, èi návštevu Univerzity v Xian v Èíne, alebo

udelenie nieko¾kých èestných doktorátov významným domácim

a zahranièným predstavite¾om vedy a priemyslu, najmä zo

sektoru automobilovej výroby. Ocenili sme aj vyše dvadsaroèné

partnerstvo s Bergskou univerzitou vo Wuppertale. Naša

univerzita sa stala cie¾om mnohých významných návštev

reprezentantov domácich i zahranièných ustanovizní,

ministrov, ve¾vyslancov, partnerov z praxe. Naše pracoviská

pripravili v uplynulom roku bohatý odborný vedecký program v

podobe desiatok konferencií, workshopov, výmenných pobytov

pedagógov i študentov. Z množstva podujatí mimoriadneho

odborného významu spomeniem snáï iba tradiènú a aj tentoraz

ve¾mi úspešnú medzinárodnú konferenciu ICETA 2004 spojenú

s prehliadkou najlepších prác v oblasti e-learningu a súažou o

Cenu rektora TU v Košiciach.

Pribudli nové laboratória, medzi ktorými osobitné miesto

zaujíma Laboratórium autoelektroniky vybudované s podporou

Volkswagen Slovakia a.s. a spoloèné výskumné pracovisko firmy

BSH a SjF Technickej univerzity v Košiciach. Podobne sa nám

podarilo vybudova v spolupráci s VSE a.s. Košice laboratória

jazykovej prípravy a pribudli aj ïalšie poèítaèové uèebne a

odborné pracoviská. Nesmierne teší poznanie, že sa naši

kolegovia ve¾mi aktívne uchádzajú o medzinárodnú spoluprácu,

o medzinárodné granty, že práve na našej univerzite vzniklo

pracovisko zaèlenené do medzinárodnej siete projektu ERA

MORE, ktoré má u¾ahèi mobilitu odborníkov v Európskom

vzdelávacom priestore a Európskom výskumnom priestore.

Že sa máme èím pochváli ukázal aj vlaòajší Deò otvorených

dverí, ktorý sme organizovali najmä pre študentov stredných

škôl spolu s hutníckym gigantom U.S. Steel Košice, s.r.o. Prišiel

ho podpori osobne aj prezident U.S. Steel Košice, s.r.o.

Christopher Navetta. Spoluprácu s regionálnymi partnermi

považujeme za jednu z rozhodujúcich pre našu spoloènú

budúcnos.

Aj tento struèný, iste nie vyèerpávajúci náèrt toho, èomu sme sa

venovali v roku 2004 ukazuje, že sme žili aktívne, tvorivo,

mnohostranne, že sme mali nároèné ciele a dosiahli sme dobré

výsledky. Vieme aj o nedostatkoch, vieme aj o našich úzkych

miestach. No o ich prekonaní, dúfam, budeme môc spoloène

informova o rok. Zatia¾ mi dovo¾te úprimne poïakova

všetkým, ktorí ne¾utovali èas a úsilie na podporu našich

spoloèných zámerov a teši sa prinajmenšom na rovnako dobré

výsledky, z akých sa spoloène tešíme po hodnotení roku

uplynulého.

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

rektor

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Èižmár, CSc.

prorektor pre informatiku, 1. zástupca rektora

doc. RNDr. Vladimír Penjak, CSc.

prorektor pre vzdelávaciu èinnos

prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.

prorektor pre rozvoj

Dr.h.c. prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.

prorektor pre vedecké èinnosti a zahranièné styky

Ing. Gabriel Fischer, PhD.

kvestor

doc. Ing. Libérios Vokorokos, PhD.

predseda Akademického senátu TU v Košiciach

Kancelária rektora TU, Letná 9/A, 042 00 Košice

tel.: 055/602 2002, 602 2003, fax: 63 327 48

e-mail: kancelar@tuke.sk; http://www.tuke.sk Annual Report 2004

2


Štruktúra univerzity

TECHNICKÁ

UNIVERZITA

V KOŠICIACH

Akademický senát

Rektor

Správna rada

univerzity

Vedecká rada

univerzity

Prorektor

pre informatiku

Prorektor

pre vedecké èinnosti

a zahranièné styky

Prorektor

pre vzdelávaciu

èinnos

Prorektor

pre rozvoj

Ústav výpoètovej techniky

Inštitút celoživotného

vzdelávania

Kvestor

Univerzitná knižnica

Študentské domovy

Dekan Fakulty baníctva, ekológie,

riadenia a geotechnológií

Dekan Stavebnej fakulty

Dekan Hutníckej fakulty

Dekan Ekonomickej fakulty

Dekan Strojníckej fakulty

Dekan Fakulty výrobných

technológií

Dekan Fakulty elektrotechniky

a informatiky

Dekan Fakulty umení

Dekan Leteckej fakulty

3

Rektorát TU, Letná 9, 042 00 Košice,

tel.: 055/602 2002, 2003, fax: 055/63 327 48

e-mail: kancelar@tuke.sk; http://www.tuke.sk


Akademický senát univerzity

Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach (ïalej "senát") má za

sebou druhý rok svojej èinnosti vo funkènom období 2002 až 2005. V senáte sú

zastúpené všetky fakulty univerzity a samostatné pracoviská univerzity. V senáte z

26 èlenov je 9 profesorov, 5 docentov, 3 vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci a 9

študentov. Senát v uplynulom roku zasadal 5 krát a prijal 64 uznesení. Na svojom

prvom zasadnutí bol za predsedu senátu zvolený doc. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

a za podpredsedu prof. Ing. Daniela Marasová, PhD.

Senát sa na svojich zasadnutiach zaoberal všetkými úlohami, ktoré stanovuje §

8 zákona o vysokých školách a § 16 Štatútu univerzity. K nim patria najmä:

schva¾ovanie vnútorných predpisov univerzity, schva¾ovanie návrhu rektora na

zriadenie fakulty, schva¾ovanie rozpoètu, vyslovenie súhlasu so štatútom správnej

rady, schva¾ovanie èlenov správnej rady, schva¾ovanie dlhodobého zámeru,

schva¾ovanie výroènej správy o èinnosti a výroènej správy o hospodárení,

schva¾ovanie podmienok prijatia na štúdium.

Ve¾kú pozornos venoval senát zriadeniu Leteckej fakulty v štruktúre

Technickej univerzity v Košiciach na základe návrhu rektora univerzity po

predchádzajúcom vyjadrení Akreditaènej komisie. Už od zaèiatku roka 2004 senát

prerokoval a vyslovil súhlas so stanoviskom, vypracovaným rektorom TU a

predsedom senátu k vládnemu návrhu zákona o zlúèení Vojenskej leteckej akadémie

generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach (VLA) s Technickou univerzitou v

Košiciach. Kroky k splynutiu boli nasledovné: pracovníci bývalej VLA sa zaradili do

novovytvoreného Ústavu aeronautiky, senát schválil zriadenie Leteckú fakultu,

schválil jej štatút, a schválil aj výberové komisie pre všetky pracovné miesta

vysokoškolských uèite¾ov na funkcie profesorov, docentov a odborných asistentov

novozriadenej Leteckej fakulty. Senát univerzity prerokoval návrh rektora TU na

zrušenie Ústavu aeronautiky univerzity a jeho zamestnanci boli po úspešnom

absolvovaní výberových konaní zaradení do Leteckej fakulty.

Dôležitou úlohou senátu v priebehu hodnoteného obdobia bolo prejednávanie a

schva¾ovanie rozpoètu univerzity, jeho úprav a rozdelenie finanèných prostriedkov

na fakulty a iné zložky univerzity. Rozdelenie finanèných prostriedkov bolo

realizované v súlade so schválenými kritériami, ktoré vychádzali z kritérií Rady

vysokých škôl. Kontrolu využitia finanèných a iných prostriedkov pridelených

pracoviskám a fakultám univerzity vykonával senát v rámci správ o výsledkoch

rozboru èinnosti, ktoré predstavujú komplexný preh¾ad nielen o finanènom

hospodárení, ale i o ïalších èinnostiach v rámci fakúlt i celej univerzity. Rozbory boli

predkladané rektorom a kvestorom univerzity, senát ich prejednával po vyjadrení

Hospodárskej komisie senátu, ktorá bola delegovaná zo zástupcov fakúlt i zástupcu

senátu.

K najzávažnejším uzneseniam senátu za rok 2004 patrilo schva¾ovanie nových

smerníc pre zlepšenie èinnosti univerzity, napr. smernice o financovaní a

hospodárení, o obehu úètovných dokladov, o daòovom režime, o nakladaní s

majetkom a o verejnom obstarávaní univerzity. Akademický senát ïalej schválil:

novú organizaènú štruktúru rektorátu vrátane organizaèného poriadku Ústavu

výpoètovej techniky, zmluvy o nájme, ktoré plánuje univerzita uzavrie s danými

subjektami, návrh rektora na ïalšie nakladanie s vybranými nehnute¾nosami vo

vlastníctve univerzity, podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium pre univerzitné

študijné programy Hospodárska informatika a Kvalita produkcie. AS schválil

poplatky spojené so štúdiom na univerzite pre nasledujúci akademický rok.

Akademický senát ïalej schválil správy o èinnosti, správy o hospodárení a

správy o stave majetku univerzity za predchádzajúci rok, rovnako ako aj

vnútorné predpisy univerzity a jej jednotlivých súèastí.

Stanoviská senátu, názory vedenia univerzity k uvedeným okruhom

problémov a k podstatným návrhom a opatreniam, ktoré sa týkajú vysokých

škôl, ako sú napr. návrh na zloženie akreditaènej komisie, návrh na rozdelenie

prostriedkov vysokým školám, boli tlmoèené aj Rade vysokých škôl

prostredníctvom svojho zástupcu prof. Ing. Jána Borošku, CSc. Senát bol ním

pravidelne informovaný o zasadnutiach a podstatných okruhoch jednania Rady

vysokých škôl a jej predsedníctva.

Pracovisko

Docenti

Profesori

DrSc. CSc. - PhD. Spolu

F-BERG 16 - 13 13

FEI 46 3 15 18

HF 28 3 8 11

SjF 41 3 15 18

SvF 30 1 4 5

FVT 12 2 2 4

EkF 5 - 2 2

FU 5 - 3 3

Fakulty spolu 189 12 62 74

Celouniv.prac. 5 - - -

TU celkom 194 12 62 74

Akademický senát TU, Letná 9/A, 042 00 Košice,

tel.: 055/602 4005, 2004, fax: 055/602 2249,

e-mail: Liberios.Vokorokos@tuke.sk; http://www.astu.tuke.sk 4


Vedecké a umelecké èinnosti

VEDECKÉ A UMELECKÉ AKTIVITY

Èinnos TU v Košiciach v oblasti vedeckých a umeleckých èinností bola aj v

roku 2004 koncentrovaná prevažne na jednotlivé fakulty. Oddelenie pre

vedecké èinnosti a zahranièné styky je orientované na realizáciu projektov

celouniverzitného charakteru ako aj mobilitných projektov a na poradenskú a

konzultaènú èinnos v rámci prípravy projektov európskeho rozmeru.

Vedeckú a umeleckú èinnos vykonávajú na TU v Košiciach uèitelia,

neuèite¾skí pracovníci a vedecko-výskumní pracovníci ( celkom 98, z toho 6 s

VKS IIa, 12 s VKS IIb, 44 s VŠ ). Je nutné konštatova, že na väèšine fakúlt

naïalej nie je skladba pracovníkov vedy a techniky (VaT) vyhovujúca, prevažujú

pracovníci bez vedeckej hodnosti, od ktorých je ažké oèakáva samostatnú

vedeckú èinnos a získavanie vedeckých projektov pod¾a pravidiel

definovaných zákonom o vede a technike a Agentúrou na podporu vedy a

techniky (Zákon è. 203/2001 Z.z.

Na TU sa v roku 2004 riešilo celkom: 3 projekty štátneho programu VaV, 3

projekty APVT, 183 projektov VEGA, 3 projekty VTP a 31 projektov KEGA.

TU v Košiciach s v znaènej miere zapája aj do medzinárodnej vedeckovýskumnej

spolupráce v rámci jednotného európskeho výskumného priestoru,

toho dôkazom je celkom 102 medzinárodných projektov najrozmanitejšieho

charakteru (5.RP,6.RP, Socrates, Leonardo da Vinci, Ceepus, MVTS, atï.)

riešených v roku 2004 na jednotlivých pracoviskách TU.

Dôležitým výstupom z vedecko-výskumnej èinnosti sú domáce a

medzinárodné konferencie, sympóziá, semináre a pod. Ich organizovanie a

aktívna úèas na nich je dôležitou informáciou o aktivitách fakúlt TU. Priamo

organizované konferencie, ktorých organizátorom bola TU, fakulta, alebo

katedra, sú uvedené v tabu¾ke:

Fakulta Publikácie 2004 Ohlasy 2004

EkF

FBERG

FEI

FU

FVT

HF

SjF

SvF

Spolu

40

66

213

2

66

41

89

12

529

2

15

90

0

21

4

20

0

152

HABILITAÈNÉ A INAUGURAÈNÉ POKRAÈOVANIA

Habilitaèné a inauguraèné pokraèovania sa konali v súlade so zákonom o VŠ do

31.12.2004 pod¾a doterajších predpisov (Vyhláška MŠ SR è. 330/97). Habilitaèné

pokraèovania konèili schválením vo VR fakulty, inauguraèné pokraèovania

schválením návrhu vo VR TU. Vedecká rada TU v Košiciach odsúhlasila pre tieto

pokraèovania kritériá, ktoré je potrebné chápa ako minimálne nutné požiadavky pre

zapoèatie príslušného pokraèovania. Kritéria pre habilitaèné a inauguraèné

pokraèovania boli uznesením VR TU è. okt.1/2004 upresnené, vrátane vysvetlenia

a aplikácie niektorých pojmov a definícií. Upresnila sa aj akceptácia citácií a ohlasov

z vlastného pracoviska (fakulty, VŠ). Uvedené upresnenia vstúpili do platnosti dòom

1.11.2004. Fakulty TU majú právo nad rámec týchto kritérií doplni svoje

požiadavky. Plnenie kritérií posudzovala habilitaèná, resp. inauguraèná komisia,

vecnú správnos predkladaných materiálov prorektor pre VÈaZS na základe

rozhodnutia rektora TU.

V roku 2004 sa uskutoènili nasledovné habilitaèné a inauguraèné pokraèovania

Poèet

konf., sem. a pod.

úèastníci spolu

zahranièní

FBERG

5

247

73

HF

12

619

478

FEI

10

620

570

Fakulta

SjF SvF

8 18

160 1123

58 160

EkF

1

100

43

FVT

4

183

63

FU

5

274

41

Zákon o VŠ ukladá tvorivým pracovníkom v oblasti VaV zverejòova

výsledky svojej práce vo vedeckých a odborných èasopisoch a na vedeckých

podujatiach. Obrazom tejto èinnosti je potom súhrn publikaènej èinnosti,

uvedený v tabu¾ke.

Fakulta/

pracovisko

F-BERG

FEI

HF

SjF

SvF

FVT

EkF

FU

TU celkom

Habilitaèné pokraèovania

na TU mimo TU Spolu

5 - 5

4 - 4

5 - 5

3 - 3

1 - 1

3 - 3

0 - 0

0 - 0

21 - 21

Inauguraèné pokraèovania

na TU mimo TU Spolu Vymenovaní

4 - 4 4

2 1 3 3

2 - 2 2

2 - 2 2

- - - -

- - - -

- 1 1 1

- 1 1 1

10 3 13 13

5

Prorektor pre vedecké èinnosti a zahranièné styky TU, Letná 9/A, 042 00 Košice

tel.: 055/602 2125, fax: 055/602 2108

e-mail: Karol.Florian@tuke.sk; http://www.tuke.sk


Vedecké a umelecké èinnosti

Kultúrne a športové aktivity

VEDECKÁ VÝCHOVA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Doktorandské štúdium sa ako tretí stupeò vysokoškolského vzdelávania uskutoèòuje na

fakultách TU v súlade so zákonom o VŠ zatia¾ pod¾a doterajších akreditovaných vedných

odboroch, ktoré sú uvedené v prílohe Štatútu TU v Košiciach, resp. na www stránke MŠ

SR.V súlade so zákonom VŠ pôsobia na jednotlivých fakultách TU naïalej Spoloèné

odborové komisie (SOK) spolu v 40 vedných odboroch. Na HF TU v Košiciach boli v

akademickom roku 2004/2005 prijatí na štúdium 3. stupòa študenti už na

novoakreditované študijné programy 3. stupòa, Vedecká rada Hutníckej fakulty TU v

Košiciach na svojom zasadaní dòa 25.11.2004, rozhodnutím è. 35/2004 odsúhlasila

zloženie odborových komisií a spoloènej odborovej komisie pre obhajoby

doktorandských dizertaèných prác v akreditovaných študijných programoch

MŠ SR pridelilo na akademický rok 2004/2005 finanèné prostriedky celkom pre 109

ZHODNOTENIE PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 3.STUPÒA ŠTÚDIA (DOKTORANDSKÉHO)

V AKADEMICKOM ROKU 04/05

Fakulta

Poèet

prihlásených

Poèet

odborov

Poèet

prítomných

na prijímacích

pohovoroch

Poèet

prijatých

F-BERG 26 6 23 17 65,38

HF 27 8 21 21 77,78

SjF 43 14 40 22 51,16

FEI 29 10 26 25 86,21

SvF 16 4 16 11+1zahr. 68,75

FVT 8 1 7 6 75,00

EkF 7 1 6 5 71,43

F-BERG TU spolu 156 13 + 2 (rezerva) 44 139 17 96 + 61,54 2

Na TU v Košiciach sa k 30.9. každého roku uskutoèòuje výroèné hodnotenie

doktorandov (internej aj externej formy).Výsledky výroèného hodnotenia doktorandov

k 30.9.2004 (dizertaèné skúšky, ukonèenie štúdia, predåženie štúdia) sú podrobne

uvedené v správe o èinnosti za rok 2004.

MEDZINÁRODNÉ MOBILITY ŠTUDENTOV

Dôležitou súèasou medzinárodných stykov sú mobility, zabezpeèované v rámci

podprogramu Socrates/Erasmus.

Študenti fakúlt TU v roku 2004 vycestovali na nasledujúce študijné pobyty:

% prijatých

z prihlásených

Fakulta Poèet študentov Krajina

F-BERG 5 Ve¾ká Británia, Fínsko

FEI 6 Nemecko, Fínsko, Taliansko, Francúzsko

SjF 6 Belgicko, Nemecko, Írsko, Rakúsko

HF 2 Fínsko, Belgicko

FVT 2 Nemecko

EkF 19

Nemecko, Španielsko, Ve¾ká Británia,

Francúzsko, Fínsko, Taliansko

Na TU v Košiciach majú zamestnanci aj študenti ve¾a možností využíva kultúrne

podujatia, ktoré sú realizované v meste Košice. Okrem toho je viacero možností pre

rozvoj svojich osobných kultúrnych potrieb, ktoré sa dajú realizova v rámci

kultúrnych telies pôsobiacich na našej univerzite.

Je to najmä miešaný spevácky zbor Collegium Technicum (CT), ktorý v roku 2003

oslávil 20. výroèie svojho vzniku. V priebehu celej jeho histórie pôsobia v tomto

telese študenti, zamestnanci a v posledných rokoch aj absolventi TU. Za uplynulých

21 rokov dosiahol ve¾mi ve¾a výrazných umeleckých úspechov. Mnohokrát sa CT

umiestnil na prvých, resp. popredných miestach na medzinárodných súažiach

zborového spevu nielen doma, ale aj v Európe a Amerike. V roku 2004 bol CT na

umeleckom zájazde v Maïarsku v Budapešti, na týždennom koncertnom turné vo

Francúzku, kde boli hosami na Université de Rouen. CT vystupoval na viacerých

kultúrnych podujatiach v Košiciach, prièom treba spomenú najmä koncerty:

Festival sakrálneho umenia a ve¾mi ob¾úbený tradièný vianoèný koncert. Pri

príležitosti 20. výroèia CT bolo toto umelecké teleso v roku 2003 ocenené Cenou

mesta Košice za vynikajúcu reprezentáciu mesta doma a vo svete.

V podmienkach TU pôsobí folklórny súbor Jahodná, ktorý pozostáva z troch zložiek:

¾udová hudba, spevácka a taneèná skupina. Tento súbor oslávil na zaèiatku roka

2004 svoje 20. výroèie, keï zostavil osobitný, ve¾mi úspešný premiérový program.

Súbor Jahodná sa každoroène zúèastòuje akademických kultúrnych osláv ¾udového

umenia v Nitre a vo Zvolene.

K rozvoju kultúrnej a umeleckej èinnosti na TU v roku 2004 významnou mierou

prispela Fakulta umení so svojimi výstavnými aktivitami v prostredí Galérie FU TU, v

galériách a ostatných kultúrnych inštitúciách v Košiciach i na celom území

Slovenska a v zahranièí. K najvýznamnejším podujatiam patrili výstavy

bakalárskych a diplomových prác študentov Fakulty umení a výstavy partnerských

škôl Akadémie výtvarných umení Praha a Akadémie krásnych umení Krakow.

Pozornos vzbudil 3. roèník tvorivej dielne "Metal Inspirations”, ktorú organizovala

FU TU v spolupráci s U.S.Steel Košice v auguste 2004.

V športových aktivitách našej školy dominujú klasické kolektívne univerzitné športy

zastrešené pod SLÁVIA TU Košice. Funkciu prezidenta tohto športového

obèianskeho združenia vykonáva rektor univerzity prof. Sinay. Športovci sú v drvivej

väèšine našimi poslucháèmi.

Volejbalové extraligové družstvo žien skonèilo v súažnom roèníku 2003/2004 na 8.

mieste a extraligové družstvo basketbalistov na 7. mieste. Oba kluby komplexne

zabezpeèujú pyramídu výchovy od žiackych družstiev až po juniorov.

Technická univerzita prijala na Erasmus študijný pobyt a zabezpeèila vzdelávanie v

anglickom resp. nemeckom jazyku na EkF, FU a FEI 8 študentov z Fínska, Španielska,

Talianska a Nemecka.

Prorektor pre vedecké èinnosti a zahranièné styk TU, Letná 9/A, 042 00 Košice

tel.: 055/602 2114, fax: 055/602 2108

e-mail: Erna.Beres@tuke.sk 6


Medzinárodné vzahy

Univerzitná knižnica

Program SOCRATES je koordinovaný na úrovni Rektorátu TU. V roku 2004 sa v

rámci programu Erasmus zrealizovalo vyslanie 47 študentov a prijali sa 8 študenti.

Taktiež sa administratívne zabezpeèili uèite¾ské výmeny, konkrétne vyslanie 14 a

prijatie 14 uèite¾ov. V rámci programu má univerzita podpísané bilaterálne dohody s 46

európskymi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami lokalizovaných v 12

krajinách EÚ. V roku 2004 sa realizovalo ïalších 9 projektov v rámci programu

Socrates a to v rámci podprogramov Minerva, Gruntvig a v rámci Intenzívnych

programov; v roku 2004 sa riešilo aj 11 projektov v rámci programu LEONARDO DA

VINCI.

Univerzita taktiež koordinuje druhé NÁRODNÉ MOBILITNÉ CENTRUM na

Slovensku. Je to akcia podporovaná EÚ v rámci 6. Rámcového programu,

zabezpeèujúca administratívnu podporu výskumníkov v rámci Európskych krajín.

Mobilitné centrum je súèas európskej siete mobilitných centier ERA-MORE s cie¾om

poskytova pomoc zahranièným a slovenským vedeckým pracovníkom a vytvori v

mobilitných centrách systém, ktorý umožní prístup k aktuálnym informáciám a osobnú

asistenciu vedeckým pracovníkom a ich rodinám. Súèasou tohto projektu je

vytvorenie národného mobilitného portálu, ktorý prispeje k priaznivejším podmienkam

pre mobility zahranièných a slovenských vedeckých pracovníkov a stane sa ïalším

zdrojom informácií v rámci existujúceho Európskeho mobilitného portálu pre

vedeckých pracovníkov.

Univerzita aktívne spolupracovala s partnerskými inštitúciami v rámci 12 CEEPUS

mobilitných sietí a riešili sa 3 projekty v rámci Medzinárodného Višehradského Fondu.

Univerzita uzatvorila dohody akademických výmen s vysokoškolskými

inštitúciami v rámci sveta, ako na úrovni medziuniverzitnej (52 dohôd) tak aj

medzifakultnej (62 dohôd) výmeny študentov, výskumníkov a riešenia spoloèných

výskumných projektov. Medzi univerzitné dohody patria krajiny: Belgicko,

Bielorusko, Brazília, Èína, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Juhoslávia, Kanada,

Maïarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Tajwan, Taliansko,

Turecko, Ukrajina, USA, Ve¾ká Británia.

Univerzita sa aktívne zúèastòovala a podie¾ala na iniciatívach súvisiacich s jej

èlenstvom v asociáciách ako sú Asociácia Európskych Univerzít (EUA), Asociácia

Univerzít Karpatského Regiónu (ACRU), Dunajská Rektorská Konferencia (DRC) a

siete Prime Networking.

Univerzitná knižnica (UK) je centrálnym knižnièno-informaèným a

vzdelávacím pracoviskom, ktorého hlavným poslaním je informaèné

zabezpeèenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TU Košice.

Svojimi informaènými fondami, knihovníckou, bibliografickou, dokumentaènou,

rešeršnou, vzdelávacou a informaènou èinnosou poskytuje UK služby

pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom TU, študentom TU. UK

poskytuje služby aj používate¾om z iných akademických pracovísk a knižníc

prostredníctvom vzdelávacích akcií a medziknižniènej výpožiènej služby.

Ponuka služieb UK:

- akvizícia a spracovávanie literatúry,

- výpožièné služby a konzultaèné služby v študovniach s verejne prístupnými

PC s pripojením na internet,

- budovanie online katalógov kníh, periodík a technických noriem,

- zabezpeèovanie licencií na prístup do vedeckých databáz, elektronických online

kníh a príruèiek, elektronických èasopisov v rámci zdrojov digitálnej

knižnice na WWW,

- rešeršné a informaèné služby,

- centrálna elektronická evidencia publikaènej èinnosti TU a tvorba databázy

publikaènej èinnosti TU s retrospektívou od roku 1960,

- tvorba digitálneho archívu úplných textov publikácií TU od roku 2002,

- medziknižnièné výpožièné služby, expresné elektronické objednávanie a

dodávanie èlánkov z èasopisov vo fonde iných knižníc,

Okrem tradièných knižnièno-informaèných služieb sa sústreïuje UK na

poskytovanie služieb digitálnej knižnice. Web portál digitálnej knižnice UK v roku

2004 umožnil 10.400 vyh¾adávaní pre klientov univerzitnej siete TU v

najvýznamnejších vedeckých databázach renomovaných svetových

vydavate¾stiev (ACM, IEEE, Engineering Village 2, Safari Tech Books onlie,

Springer LINK, EBSCO, ISI Web of Science, Current Contents, ISI Journal Citation

Report) a prístup k produkcii významných svetových odborníkov v oblasti

technických a spoloèenských vied.

UK v spolupráci s manažmentom a fakultami TU pracuje na vývoji

informaèného systému digitálnej knižnice z publikácií autorov TU a závereèných

prác študentov TU. Cie¾om je vybudova otvorený systém digitálnej knižnice

založený na štandardoch interoperability a podpori výuèbu a výskum prioritne na

TU s perspektívou propagácie akademickej produkcie TU aj v národných a

medzinárodných informaèných systémoch a digitálnych archívoch. Digitalizaèné

pracovisko UK bolo zriadené z grantových prostriedkov Ministerstva školstva SR,

ktoré UK získala na projekty podávané v rokoch 2001-4 v celkovej výške 1 208

870 Sk, z toho 902 000 Sk v rámci grantov IT Ministerstva školstva SR a 306 870

Sk spolufinancovaním TU. Digitálny archív UK obsahoval k decembru 2004 cca 7

000 titulov digitálnych publikácií autorov z TU.

V roku 2004 knižnica získala granty a štátne dotácie na 4 rozvojové projekty,

z toho 1 centrálny projekt na obnovu prístupu do databáz ACM a IEEE pre

Konzorcium slovenských univerzít. UK sa v roku 2004 zapojila do projektu

Budovanie digitálnych akademických knižníc SR, kde participuje spolu 16

akademických knižníc 12-tich slovenských univerzít.

7

Prorektor pre vedecké èinnosti a zahr. styky TU, Letná 9/A, 042 00 Košice

tel.: 055/602 2135, fax: 055/602 2108, www.tuke.sk/oep

e-mail: Karol.Florian@tuke.sk; Katarina.Kladekova@tuke.sk

UK TU, Letná 9/A, 042 00 Košice

tel.: 055/602 2601, 602 2889, fax: 055/623 0438

e-mail: Valeria.Krokavcova@tuke.sk; http://www.lib.tuke.sk


Informatika

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKTIVITY V UPLYNULOM

OBDOBÍ

1. AS TUKE na svojom zasadnutí dòa 22.6.2004 schválil novú organizaènú

štruktúru ÚVT s úèinnosou od 1.7.2004 upravenú Organizaèným poriadkom ÚVT

TU. Táto organizaèná zmena spoèíva v znížení poètu pracovných miest z 50 na 40,5.

Z pôvodných troch útvarov a jedného oddelenia, vzniklo jedno oddelenie:

Hospodársko-správne oddelenie a dva útvary: Útvar informaèných systémov a

Útvar sieových a prevádzkových služieb.

2. V poslednom období sa uviedli do reálnej prevádzky štyri pomerne rozsiahle

informaèné systémy. Medzi základné èinnosti, charakterizujúce prevádzku

spomínaných informaèných systémov patrí:

- IS Študent/ka

- EIS Profix ekonomický informaèný systém, základom ktorého je úètovníctvo

- IS Human personalistika a mzdy

- IS Elanor Expert prevádzkovanie a profylaktika databázového servra,

systémové práce s diskovými priestormi, zálohovanie, archivácia dát

- Kredit stravovací systém

- TF zoznam

3. Zväèšila sa prenosová kapacita existujúcej komunikaènej infraštruktúry, jej

rozširovanie ku všetkým objektom univerzity, zvýšenie prípojnej kapacity a

prenosových rýchlosti medzi študentskými domovmi a TUKE. Súèasný stav

dobudovania komunikaènej infraštruktúry TUNET je predovšetkým urèovaný

realizáciou projektu IT MŠ SR: "Budovanie infraštruktúry poèítaèových sietí na

vysokých školách."

Bola spracovaná Interná technická správa: Popis a riešenie krízových udalostí pri

prevádzke poèítaèovej siete TUKE TUNET. Zámerom je výsledky premietnu do

aktivít TUNETu v tomto roku.

4. Dokonèil sa projekt Preukaz študenta a zamestnanca:

- vytvorenie aplikácie stravovacieho systému študentských a zamestnaneckých

preukazov

- príprava multifunkèného použitia pre dopravné systémy

- prístupové systémy do prevádzky sa dali rampové systémy

5. Zaviedli sa identifikaèné karty do výpožièného systému UK TU .

6. Významnou aktivitou boli projekty Štátneho programu výskumu a vývoja v

sekcii BIS Budovanie informaènej spoloènosti. Technická univerzita

participuje na troch projektoch:

- IRKR Integrované reèové komunikaèné rozhranie (koordinátor FEI TUKE

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií )

- Využitie IKT technológií a sieových platforiem novej generácie vo vzdelávaní

(FEI TUKE èlen konzorcia)

- Konvergencia ICT sietí a služieb v komunikaènej infraštruktúre SR (FEI TUKE

èlen konzorcia)

7. V novembri 2004 úspešne prebehol deò otvorených dverí, ktorý bol

pripravovaný v spolupráci s firmou U.S.Steel, s.r.o. Košice.

8. V roku 2004 na výzvu MŠ SR pre oblas IT bolo podaných za TUKE 35

Rozvojových projektov. MŠ SR bolo akceptovaných 18 projektov vo výške

14.251.000,- Sk a jeden centrálny projekt, kde TUKE získala èiastku 960.908,- Sk

(TUKE je èlenom Konzorcia 6 slovenských univerzít TUKE, UPJŠ, STU, UK, ŽU,

UMB).

Hlavné oblasti, ktoré tieto projekty mapovali sú následovné:

- elektronické vzdelávanie

- dostavba gigabitovej magistrály

- rozvoj IT laboratórií

9. Dòa 13.5.2004 bola akreditaènou komisiou schválená žiados TUKE o

vytvorenie ECDL centra. ECDL European Computer Driving Licence je aktivita

mimovládnej organizácie v ÍRSKU, ktorá získala práva na testovanie ECDL

schopností uchádzaèov v oblasti informatizácie.

10. Administratívne sa založilo združenie CassoGridu (úèas TU, UPJŠ a SAV

Košice). Jedná sa o náväznos na rozvojový projekt z roku 2003, v ktorom sa

vytvára technické zázemie pre realizáciu distribuovaných rozsiahlych výpoètov.

11. Podporili sa podnikate¾ské aktivity študentov vybudovala sa Internetová

kaviareò na Jedlíkovej.

12. Zriadila sa univerzitná uèebòa pre produkt ARIS v miestnosti i-Centra.

Aj v nasledujúcom období bude oblas informatizácie jednou z priorít vedenia

Technickej univerzity. Okrem už zapoèatých aktivít a aktivít zabezpeèujúcich

chod univerzity bude hlavná pozornos sústredená na tieto oblasti:

- skvalitnenie a ïalšie rozširovanie IS ŠTUDENT

- nasadzovanie WiFi (bezdrôtovej) technológie

Zvolen

(južná vetva)

ÚVT

48x100/10 + 2G

Servery TU

1 Gb

n x Gb

Sanet

1 Gb ( Košice ) 1 Gb

ÚVT

1 Gb

1 Gb

12xGb

L2-Ethernet switch

1 Gb

Firewall TU

n x Gb

Prešov

(severná vetva)

1 Gb

Vysokošk.4 Letná 9 B.Nìmcovej 32

12xGb

L3-Ethernet switch

48x100/10 + 2G

Klientske PC

Vysvetlivky :

12xGb

L3-Ethernet switch

48x100/10 + 2G

Klientske PC

komponenty distribuènej vrstvy

komponenty prístupovej vrstvy

8xGb

L3-Ethernet switch

n x Gb

48x100/10 + 2G

Klientske PC

Poèítaèová sie TU

a jej zaèlenenie

do Sanetu

Prorektor pre informatiku TU, Letna 9, 042 00 Košice,

tel.: 055/602 2010, fax: 055/63 327 48,

e-mail: Anton.Cizmar@tuke.sk; http://www.tuke.sk/

UVT TU, B.Nìmcovej 3, 042 00 Košice,

tel.: 055/602 2028, 63 327 26, fax: 055/62 535 82

e-mail: Jan.Sarnovsky@tuke.sk; http://www.tuke.sk

8


Vzdelávacie èinnosti

Vzdelávacia èinnos je v rámci TU koordinovaná v referátoch prorektora pre

vzdelávanie a prorektora pre rozvoj. Fakulty TU v roku 2003 a 2004 intenzívne

pripravovali nové študijné programy trojstupòového vzdelávania, ktoré postupne v

zmysle Zákona è. 131/2002 hodnotila Akreditaèná komisia, aby v akademickom roku

2005/2006 mohli by študenti prijatí na nové programy v zmysle Bolonského

procesu.

V roku 2004 sa postupne darilo zjednocova základné èinností v oblasti štúdia na

fakultách TU (spoloèný harmonogram akademického roka, urèovanie pedagogickej

zaaženosti uèite¾ov, zapoèítavanie pedagogických úväzkov uèite¾ov medzi

fakultami, spoloèné a jednotné kritéria pre ubytovanie študentov, zjednotenie

kreditného systému na všetkých fakultách TU, spoloèný postup fakúlt pri propagácii

štúdia, spracovanie a vydanie informaèného balíka o možnosti štúdia na TU a iné).

STAV ŠTUDENTOV VO VŠETKÝCH FORMÁCH ŠTÚDIA V

AKAD. ROKU 2004/05

POÈTY ABSOLVENTOV TU V KOŠICIACH ZA OSTATNÝCH 5 ROKOV

Fakulta

F-BERG

HF

SjF

FEI

SvF

FVT

EkF

FU

LF

TU

1999/2000 2000/2001 2001/2002

264 301 410 386

108 98 109 135

288 394 417 570

323 327 326 369

129 132 122 162

92 106 136 122

166 201 156 158

-

-

14

-

10

-

42

-

1 370

1 573

1 686

2002/2003 2003/2004

1 944

373

150

518

383

138

108

159

61

143

2033

V súèasnosti stav študentov na TU je 14 849 študentov vo všetkých formách a

stupòoch štúdia. Cie¾om je v najbližších rokoch priblíži celkový poèet študentov k

hodnote reálnej priepustnosti univerzity, avšak s tým, že sa budú vyrovnáva rozdiely

medzi poètami študentov v jednotlivých roèníkoch.

Fakulta

FBERG

HF

SjF

FEI

SvF

Bc.

Ing.

Bc.

Ing.

Bc.

Ing.

Bc.

Ing.

Bc.

Ing.

Bc.

Ing.

Bc.

Mgr./Ing.

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. zahr. SPOLU

197 231 169 0 0 0 3 600 811

PGŠ

interné

PGŠ

externé

SPOLU

FVT Ing. 250 140 155 127 109 0 1 782 243 10 26 1061

EkF

FU

UA

Forma

štúdia

Ing.

262 183 257 188 228 0 5 1123 378

387 0 0 0 0 0 0 387 187

0

305

136

208

114

114

Denné štúdium

75

247

Externé

91 0 1 417 114

294 0 3 1171 478

1002 337 297 0 0 0 0 1636 451

50 1 3 0 0 0 0 54 87

689 293 373 311 337 0 20 2023 201

568 156 153 0 0 0 5 882 0

0 0 0 165 136 0 1 302 0

0 0 0 0 0 0 0 0 67

187 140 128 126 120 0 5 706 54

48 41 44 39 0 0 1 173 0

0 0 0 0 43 58 1 72 0

42 165 3119

41 81 1227

57 160 3953

60 114 2539

25 55 1264

10 20 857

0 0 245

109 42 0 57 86 0 0 294 238 0 52 584

TU Košice spolu: 4054 1908 1807 1335 1444 28 46 10622 3309 245 673 14849

9

Prorektor pre vzdelávacie èinnosti TU, Letná 9/A, 042 00 Košice

tel.: 055/602 2012, 602 2120, fax: 055/63 327 48

e-mail: Vladimir.Penjak@tuke.sk; http://www.tuke.sk


Celouniverzitné pracoviská

KATEDRA JAZYKOV

KJ TU sa èlení na oddelenie jazyka anglického, oddelenie jazyka nemeckého, v

roku 2003 sa vyuèoval aj jazyk francúzsky, ruský a slovenský pre zahranièných

študentov. Pod¾a tradièného zamerania katedra zabezpeèuje výuèbu jazykov v

rámci denného bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na 7 fakultách, v štúdiu popri

zamestnaní a v doktorandskom štúdiu.

Jazyk sa vyuèuje v stupni ,, mierne pokroèilý " ( 4 semestre ) a ,, pokroèilý ” ( 2

semestre ). Okrem tohto modelu výuèby sú požiadavky jednotlivých fakúlt na

výuèbu rôzne : na fakultách FEI, EkF, HF a SjF katedra zabezpeèuje výuèbu jazyka

popri zamestnaní, na EkF a fakulte BERG odbor cestovný ruch sa uèia dva jazyky v

rozsahu 5 semestrov, prièom z hlavného jazyka študenti na EkF sa podrobujú

jazykovej odbornej skúške.

Pracovníci katedry sú zapojení do práce na týchto, už schválených

medzinárodných projektoch európskeho charakteru:

v rámci programu Leonardo da Vinci bol dokonèený projekt AGROLANG s

partnermi z Ve¾kej Británie, Nemecka, Po¾ska, Belgicka, Španielska a Talianska

vypracovaním uèebníc anglického a nemeckého jazyka pre oblas agroturistiky

v rámci programu Leonardo da Vinci katedra získala ako koordinátor projekt

EDORCO, urèený pre rozvoj komunikaèných kompetencií odborníkov z oblasti

energetiky.

v rámci projektu UNICERT sa testuje jazykové portfólio.

V máji 2004 zorganizovala katedra spolu s KJ UPJŠ Košice medzinárodnú

konferenciu uèite¾ov cudzích jazykov pod názvom "Cudzie jazyky komunikatívne

efektívne -kvalifikovane" na pôde TU, na ktorej sa zúèastnilo cca 100 úèastníkov

zo SR a zahranièia.

Na katedre pôsobili v roku 2004 zahranièní lektori: 1 lektor/ka zo SRN, 1 z

Rakúska a 1 z Francúzska. Katedra jazykov má licenciu na vykonávanie

certifikovaných skúšok z anglického jazyka TOEFL. Poèas roka vyuèovali uèitelia v

jazykových kurzoch pre záujemcov, organizovaných v spolupráci s ICV.

KATEDRA SPOLOÈENSKÝCH VIED

zabezpeèovala výuèbu spoloèensko-vedných predmetov: filozofie, sociológie,

psychológie, politológie, etiky a estetiky na všetkých fakultách denného

bakalárskeho a inžinierskeho štúdia a v dia¾kovom štúdiu na fakulte BERG, SjF, FEI a

EkF rovnako bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.

V I. etape katedra ponúka fakultám všetky spoloèensko- vedné predmety vo

forme povinno-volite¾ných okrem fakulty BERG , ktorá ich zaradila medzi predmety

povinné.V II. etape ponúkame aplikované predmety, ktoré obsahovo nadväzujú na

poznatky z prvej etapy okrem FU / kde si študenti nezávisle môžu vybera z

ponúkaných predmetov/. Cie¾om výuèby aplikovaných predmetov je nauèi

študentov tvorivo využíva získané poznatky, nauèi ich reflektova našu, ale aj

svoju vlastnú pozíciu, kreova ich pod¾a spoloèenských a trhových potrieb.

V LS ak. r. 2003/2004 naša katedra oduèila 1806 študentov v 51.seminárnych

a 2 prednáškových skupinách. V ZS ak.r. 2004/2005 poèet študentov vzrástol na

3022 a poèet skupín na 71 seminárnych a 3 prednáškové.

Vedecko-výskumná èinnos je realizovaná formou riešenia vedeckých

projektov pokrývajúcich široké spektrum spoloèensko-vedných odborov :

Právna kultúra a európsky integraèný proces /VEGA/

Fenomén slovanstva a jeho filozofické, teologické, politologické a literárnohistorické

reflexie na Slovensku v dejinách a v súèasnosti /VEGA/

Sociálno-psychologická analýza rizikového správania sa vysokoškolákov

/VEGA/

Efektívne metódy vzdelávania /IDEP/

Kariérne poradenstvo na TU v Košiciach

Súèasná slovenská rodina na prelome tisícroèí v medzinárodnom porovnaní

/VEGA/

Všetci uèitelia katedry boli zapojení do riešenia inštitucionálneho výskumu

"Inovácia obsahu uèebných osnov spoloèensko-vedných disciplín v kontexte

európskej

dimenzie vysokoškolského vzdelávania". V rámci riešenia tohto projektu bol

rozpracovaný nový model výuèby spoloèensko-vedných disciplín pre I. a II.

stupeò vysokoškolského vzdelávania, návrh ich postupnej integrácie do

študijných programov jednotlivých fakúlt a prispôsobovanie koncepcie výuèby k

presadzovaným požiadavkám v európskom vzdelávacom procese.

KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY

Ciele KTV v Košiciach pri zabezpeèovaní telesnej výchovy a športu pre

študentov a zamestnancov TU boli nasledovné:

aktívne pôsobi na zlepšenie fyzickej zdatnosti a výkonnosti študentov

špecializáciou vo výuèbe TV posilni vzah k urèitému druhu športu, rozšíri

teoretické poznatky o òom a zdokona¾ova sa v òom

zabezpeèi prípravu a reprezentáciu školy najvyspelejšími športovcami na

vysokoškolských podujatiach (ŠMVŠ, AMS, Univerziáda)

organizova jednorázové akcie (jachtársky, vodácky, plavecký, lyžiarsky,

potápaèský kurz, a pod.) a súaže pod¾a kalendára športových èinností viï

príloha

ponúka športovú èinnos v kluboch ATU, BK TU a SKI UNI Košice

KTV TU v Košiciach organizuje medzinárodné podujatia v akademických

športoch s Miskolcom. Vo februári 2004 KTV TU Košice zorganizovala zimnú

èas Slovenskej univerziády 2004, ktorá je akýmsi vyvrcholením súaží

vysokoškolských športovcov. Reprezentovali sa tu športovci stolného tenisu,

šachu, bedmintonu, futsalu, squashu, florbalu, karate a juda.

Naša vedecko-výskumná èinnos spoèíva v:

odborných prednáškach na letných a zimných telovýchovných kurzoch

zapojenia sa do grantových úloh

doktorandskom štúdiu našich zamestnancov

úèasti na medzinárodných a domácich konferenciách

KATEDRA INŽINIERSKEJ PEDAGOGIKY

Katedra inžinierskej pedagogiky zabezpeèuje výuèbu v doplòujúcom

pedagogickom štúdiu (ïalej DPŠ) v troch základných podobách.

A. Súbežná forma DPŠ pre študentov tretích a štvrtých roèníkov všetkých

fakúlt TU. Ide o trojsemestrálny 300 hodinový kurz ukonèený závereènou prácou

a závereènými skúškami. V roku 2004:

38 študentov úspešne ukonèilo DPŠ

81 študentov je zapísaných v 1. roèníku

84 študentov je zapísaných v 2. roèníku

B. Kurz vysokoškolskej pedagogiky pod¾a medzinárodných štandardov IGIP

pre uèite¾ov TU. Ide o 204 hodinový kurz organizovaný v blokoch. Celkový poèet

poslucháèov je 40.

C. Dia¾ková forma DPŠ pre uèite¾ov SŠ, absolventov technických a ekonomických

univerzít v rámci mimorozpoètových aktivít. Ide o trojsemestrálny 300

hodinový kurz ukonèený závereènou prácou a závereènými skúškami. V roku

2004:

170 študentov úspešne ukonèilo DPŠ

141 študentov je zapísaných v 1. roèníku

176 študentov je zapísaných v 2. Roèníku.

KJ TU, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

tel.: 055/602 4217, 63 231 01, fax: 055/63 231 01

e-mail: Jana.Pavlovova@tuke.sk; http://www.tuke.sk

KSV TU, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

tel.: 055/602 4301, fax: 055/63 321 01

e-mail: Eva.Kacmarikova@tuke.sk; http://www.tuke.sk 10


Rozvoj univerzity

BUDOVANIE VEDECKOTECHNICKÉHO PARKU -

VÝCHOD

- Budovanie VTP Východ sa sústredilo na prípravu výstavby budovy VTP a

projektu podania do štrukturálnych fondov.

- Podpísala sa "Zmluva o partnerskej spolupráci a združení finanèných

prostriedkov" medzi TU Košice a KSK Košice.

- Rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach bolo založené dòa 20. 7. 2004

Združenie "Technicom" za úèelom prevádzkovania vedeckého parku.

- Prenajali sme na 15 rokov KSK pozemok v areáli TU na výstavbu budovy.

- Spracovala sa projektová dokumentácia fiesebility study na založenie VTP s

KSK (projekt bol úspešný).

- Získali sa prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie na výstavbu parku

(4 mil. Sk).

- Uskutoènil sa výber dodávate¾a projektovej dokumentácie na výstavbu parku.

- Spracovala sa projektová dokumentácia na územné rozhodnutie na výstavbu

budovy Technicomu.

- Fakulty spracovali 13 projektov VVC, ktoré sú nosnou èasou vedeckého parku

- Súèasne paralelne prebieha spracovanie podania projektu do štrukturálnych

fondov.

- Pracuje sa na príprave projektovej dokumentácie na stavebné povolenie.

- Dve firmy požiadali o vstup do vedeckého parku.

SPOLUPRÁCA S PRIEMYSLOM V OBLASTI

APLIKOVANÉHO VÝSKUMU

1. Bola spracovaná, schválená a uvedená do života nová smernica o podnikate¾skej

èinnosti.

2. V rámci medzinárodnej spolupráce bol úspešne obhájený projekt "Bilaterálny

inovaèný klaster"

Na úrovni TU je snaha štartova spolupráce s významnými firmami SR.

3. a) Bola podpísaná zmluva o spolupráci s Tatravagónkou a.s. Poprad a na základe

tejto zmluvy sa realizuje:

1. Bakalárske štúdium "Priemyselná logistika" (ICV a FBERG)

2. Analýzou ponuky a dopytu bolo vybratých 8 úloh, na ktoré sa pripravili zmluvy

cez fakulty (SjF, FBERG, HF).

b) Bola realizovaná blesková analýza procesov v SLOVALCO a.s. Žiar nad

Hronom, na základe ktorej bolo vybraných 12 úloh na riešenie v roku 2005.

INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Aktivity, ktoré ICV vykazoval v roku 2004 je potrebné rozdeli do nasledovných

oblastí :

- Štandardné vzdelávacie programy a kurzy

Programy a kurzy, ktoré tvoria stálu ponuku pracoviska. Základné informácie o

ich ponuke záujemca má k dispozícii na www-stránke Tieto programy sú

akreditované Min. školstva. V roku 2004 ich ponuka bola rozšírená o program

ABC úètovníctva a program výpoètovej techniky.

- Zákaznícke vzdelávacie programy a kurzy

Obsah, rozsah a forma prezentácie (t.j. edukaèné technológie) zákazníckych

vzdelávacích programov a kurzov je vykonávaná pod¾a potrieb zákazníka.

- Projekty európskej únie a národné projekty

ICV sa orientuje na poskytované finanèné zdroje ESF (Európskeho sociálneho

fondu) urèené pre rozvoj ¾udských zdrojov.

- Poskytovanie didaktickej techniky a uèební iným vzdelávacím subjektom.

ICV na komerèné využívanie svojej didaktickej techniky a uèebných priestorov

ich ponúka a dáva k dispozícii aj ostatným záujemcom.

Štandardné vzdelávacie programy

Projektový manažment a rozvojové projekty II.

Odberate¾: Univerzita veterinárnych lekárov, Košice

Jazykové kurzy

Odberate¾: zamestnanci Technickej univerzity v Košiciach, VRK Real Plus

(realitná kancelária) a individuálni záujemcovia

Závažné priemyselné havárie

Odberate¾: individuálni úèastníci - samoplatcovia zo súkromných firiem,

štátnej správy, okresných a krajských úradov.

Pracujeme s poèítaèom I.

Odberate¾: Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Stropkove

Havarijný technik

Odberate¾: Úrad prace soc. vecí a rodiny v Košiciach

Zákaznícke vzdelávacie programy

Logistika pre príslušníkov Armády SR

Odberate¾: individuálni záujemcovia príslušníci Armády SR

Priemyselná logistika pre Matador, a.s.

Odborná príprava pre pracovníkov Slovenskej správy ciest

Odberate¾: Slovenská správa ciest, stredisko Beharovce

11

Prorektor pre rozvoj TU, Letná 9/A, 042 00 Košice

tel.: 055/602 2011, 2130. fax: 055/63 327 48

e-mail: Dusan.Malindzak@tuke.sk; prorektor.rozvoj@tuke.sk

ICV TU, B.Nìmcovej 32, 042 00 Košice,

tel.: 055/602 2107, 602 2011, fax: 055/663 327 48,

e-mail: dusan.vitko@tuke.sk; http://www.tuke.sk/ICV/


Rozvoj univerzity

PROJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE A NÁRODNÉ PROJEKTY

Q STAR MARKET (Quality Systems in Servis and Training Area for Labour Market

Requirements), Mobilitný projekt v rámci programu Leonardo da Vinci

EDUtour (Inovatívny model odborných školení ïalšieho vzdelávania pracovníkov

cestovného ruchu)

EVAPRO (Hodnotenie vzdelávacích programov a kurzov)

Projekt bol realizovaný za podpory Nadácie otvorenej spoloènosti Open Society

Foundation


Obdobie realizácie: 01/2003 06/2004

VAT (Virtuálny autorský tím)

Príjmy ICV zo vzdelávacej èinnosti boli cca 1,7 mil. Sk.

- Spracovala sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu budov Park

Komenského 3, 5, 6.

- Výber dodávate¾a na rekonštrukciu štadióna.

- Na základe príkazu rektora è. 8/2003 ukonèili alebo sú v realizácií 12

laboratórií. Pripravili sa projekty 13 vedecko-výskumných centier.

KRÁTKODOBÉ NÁJMY A UBYTOVANIE

ZAMESTNANCOV TU

V roku 2004 bolo vydaných 103 súhlasov na krátkodobý nájom priestorov

univerzity.

V rámci ubytovania zamestnancov v ubytovniach TU sa poskytlo v roku 2004

ÈINNOS KONZULTAÈNÉHO STREDISKA ÚSTAVU

SÚDNEHO INŽINIER-STVA ŽU PRI TU

- Štúdium súdneho inžinierstva v rámci ïalšieho vzdelávania sa realizovala v troch

odboroch s poètom poslucháèov cca 100.

- Znalecká èinnos - bolo pripravených, resp. rozpracovaných 16 znaleckých

posudkov.

- Odborné podujatia semináre.

V spolupráci s ÚSI ŽU a Krajským súdom v Košiciach KS realizovalo:

- odborný seminár pre znalcov z odboru stavebníctvo,

- odborný seminár pre znalcov z odboru strojárstvo z Košického kraja,

- podie¾alo na organizaènom zabezpeèení odborného seminára pre všetkých

znalcov a tlmoèníkov zapísaných v zozname znalcov na Krajskom súde v Prešove a v

Košiciach.

PRÍPRAVA VÝSTAVBY, INVESTÍCIE, PRIESTORY

V roku 2004 ažisko prípravy investícií bolo v príprave projektovej dokumentácie na

výstavbu "Centra knižnièných služieb a VTI". Pripravila sa projektová dokumentácia

na:

- Územné rozhodnutie

- Dokumentácia pre stavebné povolenie a inžinierska èinnos pre jeho získanie.

- Príprava vykonávacieho projektu.

- Výber dodávate¾a výstavby sa nepodarilo zrealizova ani v dvoch pokusoch.

- Spracovala sa projektová dokumentácia na výstavbu II. etapy rekonštrukcie

3D vizualizácia "Centra knižnièných služieb a VTI".

KS ÚSI ŽU pri TU, Mojzesova 34, 042 00 Košice

tel.: 055/622 0415, fax: 055/63 327 48

e-mail: Dusan.Moskal@tuke.sk; http://www.tuke.sk

IRKR TU, B.Nìmcovej 32, 042 00 Košice

tel.: 055/602 3219, fax: 055/602 3219

e-mail: oto.hudec@tuke.sk; http://www.tuke.sk/IRKR 12


Financovanie a majetok univerzity

FINANCOVANIE UNIVERZITY

Univerzita prechádzala aj v r.2004 významnými systémovými zmenami vyvolanými

novým vysokoškolským zákonom, ktorý zmenil v r.2002 štátnu vysokú školu na

verejnú vysokú školu. Pre univerzitu to znamenalo prechod na financovanie z

viacerých zdrojov, rozširovanie podnikate¾ských aktivít a zvyšovanie podielu

vlastných zdrojov na prevádzku školy.

Transformácia univerzity si postupne vyžiadala aj komplexné prepracovanie

vnútroškolských predpisov a noriem, ktoré odrážajú vstup univerzity do nového

právneho prostredia a do nových podmienok hospodárenia..

Rozhodujúcim zdrojom krytia výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej,

výskumnej a umeleckej èinnosti, ako aj sociálnej podpory študentov bola aj naïalej

štátna dotácia, ktorá bola pridelená pod¾a nasledovnej tabu¾ky:

Ukazovate¾

Bežné výdavky

v tom mzdy

poistné

tovary

transfery

Kapitálové výdavky

v tom stavby

zariadenia

Druhým najvýznamnejším zdrojom krytia výdavkov univerzity bola podnikate¾ská

èinnos, v ktorej sme dosiahli nasledovné výsledky:

Súèas

FBERG

HF

SjF

FEI

SvF

EkF

FVT

FU

ŠDaJ

Rektorát

Spolu

Štátna dotácia

756 041 000

386 453 000

144 893 000

169 419 000

55 276 000

94 493 000

69 394 000

25 099 000

Výnosy

3 590 187,54

6 218 046,24

4 592 515,93

4 578 037,66

4 653 646,19

1 305 862,16

2 263 201,96

400 661,19

22 072 133,82

13 267 678,38

62 941 971,06

MAJETOK UNIVERZITY

Majetok Technickej univerzity v Košiciach, ktorého je univerzita

vlastníkom, sa v priebehu roka 2004 "rozrástol" v súvislosti s prijatím

zákona è. 455/2004 Z.z. o zriadení Akadémie Ozbrojených síl generála

M.R.Štefánika, o zlúèení Vojenskej leteckej akadémie generála

M.R.Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení

Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, ktorý nadobudol úèinnos 1. septembra 2004. V

súlade s ust. §-u 5, ods. 14 cit. zákona, majetok štátu, ktorý bol ku dòu

nadobudnutia úèinnosti tohoto zákona v správe vojenskej leteckej

akadémie, sa dòom nadobudnutia úèinnosti tohoto zákona previedol do

vlastníctva TU.

K 31.12.2004 nehnute¾ný majetok TU tvorí 90 budov, 2 stavby a 183

pozemkov nachádzajúcich sa v Košiciach v tzv. areáli TU vytýèeného

štvorcom ulíc Letná, Nìmcovej, Watsonova, Urbánkova a Komenského,

samostatne na ul. Grešákova 6, Moyzesova 34 a 36, Mäsiarska 74,

Popradská 58, komplex študentských domovov na ul. Jedlíkova,

zamestnaneckej ubytovne na ul. Rastislavova 8 a nehnute¾nosti v areáli

Rampová 7 v Košiciach.

Okrem nehnute¾ností v Košiciach je TU vlastníkom komplexu budov v

Her¾anoch, rekreaèných a športových zariadení na Zemplínskej Šírave,

Ružíne, Bukovci, Kokošovciach, v Zlatej Idke, ako aj v Prešove (ul.

Budovate¾ská a Štúrova),

hodnota budov a stavieb

v obstarávacích cenách predstavuje … .....................1 039 962 517,15 Sk,

hodnota pozemkov je vo výške ................................. 192 123 337,70 Sk

TU pri nakladaní s nehnute¾ným majetkom sa riadi "Stratégiou ïalšieho

nakladania s vybranými nehnute¾nosami vo vlastníctve TU v Košiciach",

na základe ktorej došlo v roku 2004 k predaju budovy s príslušným

pozemkom na ul. Kováèska 17 v Košiciach a k predaju budov na ul. Mlieèna

v Košiciach Košická Nová Ves.

Doèasne nevyužite¾ný majetok je predmetom nájmu 239 dlhodobých

zmlúv o nájme, v r. 2004 bolo udelených 103 súhlasov na krátkodobý

nájom uèební, laboratórií, športovísk.

Ïalšie vybrané ukazovatele oh¾adom hodnoty hnute¾ného majetku:

· drobný dlhodobý hmotný majetok vo výške 29 501 211,15 Sk (sumy sú

uvedené v obstarávacích cenách)

· dlhodobý hmotný majetok vo výške 554 340 992,11 Sk

· drobný dlhodobý nehmotný majetok vo výške 1 256 778,74 Sk

· dlhodobý nehmotný majetok vo výške 20 768 606,29 Sk

· prebytoèný a neupotrebite¾ný hnute¾ný majetok v r. 2004 bol

zlikvidovaný v celkovej výške 34 904 065,67 Sk.

Sekretariát kvestora TU, Letná 9/A, 042 00 Košice

tel.: 055/602 2004, 63 224 87, fax: 055/63 327 48

e-mail: kvestor@tuke.sk; http://www.tuke.sk


Fakulta baníctva, ekológie,

riadenia a geotechnológií

V roku 2001 uplynulo 60 rokov od vzniku Baníckej

fakulty v lone Slovenskej vysokej školy (SVŠT) v

Bratislave. V školskom roku 1941/42 v rámci Odboru

špeciálnych náuk existovali dve oddelenia: oddelenie

baníckeho inžinierstva a oddelenie zememeraèského

inžinierstva. V roku 1950 došlo k zmene názvu z Odboru

na Fakultu. Vládnym uznesením zo dòa 2.10.1951 pod è.

80/1951 Zb. sa Fakulta špeciálnych náuk SVŠT v

Bratislave pretvorila na Banícku fakultu.

V roku 2002 sme si pripomenuli 50. výroèie pôsobenia

Baníckej fakulty, dnešnej F BERG na VŠT, resp. TU v

Košiciach. Banícka fakulta bola v roku 1952

premiestnená do Košíc, aby spolu s vtedy vzniknutými

Hutníckou fakultou a fakultou ažkého strojárenstva

vytvorila VŠT v Košiciach, ktorá mala za úlohu vzdeláva

technickú inteligenciu na východnom Slovensku.

Banícka fakulta bola v predchádzajúcom politickom a

ekonomickom systéme malou fakultou s kolísajúcim

poètom študentov, ktorý kopíroval sínusový priebeh

nárastu a poklesu stavu baníctva v Èesko Slovensku.

Zmena politického a ekonomického systému,

štátoprávneho usporiadania v roku 1989 a následného

plánovaného útlmu baníctva dávala èelným

predstavite¾om fakulty na výber - osta technologicky

orientovanou fakultou s nebezpeèenstvom, že po jej

zrušení zabezpeèí výchovu potrebných desiatok

odborníkov roène zahranièie, ako tomu bolo v rokoch

1919 až 1941, alebo okrem pôvodných študijných

odborov, ako sú: dobývanie ložísk, podzemné

stavite¾stvo a geotechnika, geologický prieskum, úprava

nerastných surovín, banské meraèstvo a pod., rozvinú

prierezové oblasti, ako sú napr.: riadenie procesov,

informatizácia procesov, priemyselná logistika,

environmentálne technológie, alternatívne zdroje

energie, marketing nerastných surovín, ropné

inžinierstvo, všetko na báze získavania a spracovania

surovín. Súèasný široký záber fakulty dokumentujú aj

študijné odbory Cestovný ruch krajinná geopropagácia a

Meraèstvo, Geodézia a kartografia. Neustálymi zmenami

sa postupne podarilo z pôvodne technologicky

orientovanej fakulty vybudova súèasnú prierezovo

orientovanú fakultu, na ktorej v súèasnosti študuje

približne 2 800 študentov vo všetkých formách štúdia,

èím sa F BERG stala druhou najväèšou fakultou na

Technickej univerzite v Košiciach. K zmene názvu z

Baníckej fakulty na Fakultu BERG došlo v roku 1994.

V roku 2004 úspešne ukonèilo štúdium 373

absolventov.

V rámci doktorandského štúdia študuje na fakulte 207

študentov, z toho 8 zahranièných. V roku 2004 úspešne

obhájilo dizertaèné práce 17 doktorandov.

prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

dekan

VEDECKOVÝSKUMNÁ ÈINNOS

Vedeckovýskumná èinnos na Fakulte BERG TU v

Košiciach je urèená prioritami úloh definovanými tak

poslaním fakulty, ktorá je v nieko¾kých oblastiach

jedineèná v rámci SR, ako aj orientáciou jednotlivých

ústavov fakulty. Vedecko-výskumná èinnos fakulty

bola realizovaná formou riešenia vedecko-technických

projektov, rozvojových a výskumných projektov.

Vedecko-technické projekty boli zamerané na:

výskum a vývoj integrovaných tepelných agregátov

pre ekonomicky a ekologicky efektívne spracovanie

surovín

finalizáciu produktov Ag, Cu, Pt, Au koncentrátu po

hydrometalurgickom spracovaní tetraedritov

výskum a vývoj defektoskopických prístrojov pre

nedeštruktívne skúšanie oce¾ových potrubí v

plynárenstve, vnútorná inšpekcia.

V roku 2004 bolo na fakulte riešených 21 projektov

VEGA, ktoré boli zamerané hlavne na tieto základné

oblasti:

modelové riešenie marketingového riadenia ažobnej

organizácie

vývoj metód pre tvorbu informaèných systémov

dopravy surovín v stavebnom a banskom priemysle

logistiku prepravy a uskladòovania uh¾ovodíkov, ako

súèas strategickej logistiky materiálových tokov

Európy a SR

monitorovanie a modelovanie geotektonických

recentných pohybov v košickej kotline v GIS z

h¾adiska ochrany životného prostredia

aplikáciu geologických a geofyzikálnych metód pre

optimalizáciu prieskumných a ažobných nákladov

uh¾ovodíkových ložísk vo východoslovenskom flyši

návrh efektívneho logistického systému pre

priemyselné a komunálne odpadové hospodárstvo

optimalizáciu technických a ekonomických

parametrov konštrukèných prvkov dopravných

strojov a zariadení pri získavaní a spracovaní

nerastných surovín

metódy, algoritmy a prostriedky pre modelovanie,

analýzu a syntézu riadiacich systémov technologických

objektov a procesov

biotechnológie v úprave nerudných nerastných

surovín a odpadových vôd s obsahom kovov

výskum systémov nepriameho merania relevantných

velièín v technológiách získavania a spracovania

surovín

možnosti uskladòovania rádioaktívneho odpadu v

so¾ných kavernách.

V rámci grantovej agentúry KEGA sme riešili projekt

"VEB technológie ako prostriedok pre využitie

experimentálneho vrtného standu vo výuèbe

poslucháèov odboru PSaG".

V roku 2004 sa riešili na fakulte tri rozvojové projekty -

projekt "Virtuálne laboratórium pre podporu

navrhovania/projektovania informaèných a komunikaèných

aplikácií", projekt "Dobudovanie

laboratória priemyselných riadiacich systémov" a

projekt "IT v pedagogickom procese na FBERG". V

rámci Agentúry na podporu vedy a techniky sme riešili

2 projekty s Ústavom geotechniky SAV v Košiciach.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Fakulta spolupracuje s vyše 30 zahraniènými

partnermi, jednak z úrovne univerzít ako aj výskumnovývojových

pracovísk. Spolupráca bola zameraná

hlavne na výmenné pracovné a študijné pobyty,

riešenie výskumných projektov, organizovanie

spoloèných konferencií, seminárov a workshopov,

spoloèné organizovanie ŠVOS, výmenných exkurzií

pre študentov a doktorandov, èlenstvo vo vedeckých

radách fakúlt, habilitaèných a inauguraèných

komisiách. Fakulta bola v roku 2004 organizátorkou

5 medzinárodných konferencií. V roku 2004 bolo

riešených na fakulte 5 medzinárodných projektov a

bolo vykonaných 157 mobilít pracovníkov,

doktorandov a študentov, a to do Austrálie, Ve¾kej

Británie, USA, Èíny, Holandska, Fínska, Francúzska,

Talianska, SRN, Srbska a Èiernej Hory, Rakúska,

Maïarska, Po¾ska, ÈR. Ve¾mi dobre sa rozvíjala

spolupráca v rámci projektov Rakúsko Slovensko a

spolupráca v rámci projektu bilaterálnej vedeckotechnickej

spolupráce SR Èína a Slovensko a Srbsko a

Èierna Hora. Fakultu navštívilo za dané obdobie 29

zahranièných hostí, a to z Fínska, Maïarska, Po¾ska,

ÈR, Rakúska, Nemecka, Rumunska, Chorvátska,

Srbska a Èiernej Hory. V súèasnosti sa v Európe

realizuje spoloèný výuèbový program pre študentov

baníctva a geotechnológie, koordinovaný holandskou

univerzitou TU Delft. Jednou z vetiev tohto projektu je

program EGEC, ktorý sa realizuje na univerzitách v

Berlíne, Freibergu, Wroclawi, Košiciach a Miškolci.

Tohto projektu sa zúèastòujú tak študenti, ako aj

pedagogickí zamestnanci FBERG TU v Košiciach.

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

Odborná spolupráca sa po dlhé roky úspešne realizuje

s podnikmi ažobného a spracovate¾ského priemyslu.

Fakulta v rámci odbornej spolupráce v roku 2003

aktívne spolupracovala s týmito podnikmi a

inštitúciami: Hornonitrianske bane,a.s. Prievidza,

NAFTA,a.s. Gbely, NAFTA,a.s. Michalovce, SMZ,a.s.

Jelšava, SLOVMAG,a.s. Lubeník, MATADOR,a.s.

Púchov, GEOMETRA,a.s. Košice, U.S.STEEL,s.r.o.

Košice, Ústav geotechniky SAV Košice, Štátny

geologický ústav DŠ Bratislava, SIDERIT,s.r.o. Nižná

Slaná, HIROCEM,a.s, Rohožník, Geologický ústav SAV

Bratislava. Spolupráca bola orientovaná najmä na

vzdelávanie, výskum a vývoj nových technológií.

Dekanát FBERG TU, Letná 9A, 042 00 Košice

tel.: 055/63 300 18, fax: 63 366 18

e-mail: sekrd.fberg@tuke.sk, http://www.tuke.sk/fberg/

Annual Report 2004

14


Hutnícka fakulta

VEDECKOVÝSKUMNÁ ÈINNOS

Domáce vedecké grantové projekty:

33 projektov VEGA (Vedecká grantová agentúra SR) +

1 projekt v rámci Agentúry na podporu vedy a techniky

SR.

Projekty riešené v rámci medzinárodnej vedeckotechnickej

spolupráce:

5.RP: GTC1-2002-73003 - Improving the infrastructure

for metrology in chemistry in the candidate

New Member States (prof. Ing. E. Krakovská, CSc.;

2003- 2006)

6.RP: INCO-CT-2004-51047 Micro and nanotechnologies

going to Eastern Europe through

networking(doc. Ing. S. Longauer, CSc.; 2004-2006)

LEONARDO DA VINCI: PL/02/BF/LA-140050 Agroland

(doc. Ing. ¼. Komorová, CSc.; 2002-2004)

SOCRATES-ERASMUS: 12 projektov (Maïarsko - 1,

Nemecko - 4, Fínsko - 1, Belgicko - 1, Taliansko 3,

Èesko - 2)

CEEPUS: CZ-013 New projects evaluation and

preparation in teaching of metallurgical, materials and

mechanical engineering at selected technical

universities with a support of the credit system

introduction (doc. Ing. L. Pešek, CSc.; 2000-2004)

CEEPUS: PL 0013 (prof. Ing. J. Zrník, CSc.; 2004-

2006) DETEPROC Development, testing and processing

of contemporary functional constructional

tools materials.

COST 532 Triboscience and tribotechnology: superior

fiction and wear control in engines (Ing. J. Trpèevská,

CSc.; 2004-2005)

COST 538 Microstructure analysis and creep

deformation characterisation of metallic material for

steam power plant; prof. Ing. J. Zrník, CSc.; 2004-

2007)

COST 536 High temperature structural stability

investigation and effect of prior thermal processing on

creep deformation behaviour of metallic materials

designed for high efficient steam power plant (Dr. Ing.

P. Horòak; 2004- 2007)

EUREKA E!2927 Tripform (prof. Ing. T. Kvaèkaj, CSc.;

2003- 2005)

EUREKA 2991 ENVIRONMENT HOGLIF - Horúci filter na

èistenie plynu vyrobeného splyòovaním tuhých

alternatívnych palív od vysokomolekulárnych

pyrolýznych produktov, zlúèenín síry, chlóru a fluóru

(prof. Ing. D. Holoubek, CSc.; 2003- 2005)

EUREKA E!3195 Ensteel (prof. Ing. Tibor Kvaèkaj,

CSc.; 2004-2008)

Nem/Slov/BMBF/Flo - Evaluation, validation and

application of DC-ARC-OES using CCD spectrometer

(prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.; 2002-2004 )

114CZE Aplikácia inštrumentovanej tvrdosti pre

komplexné hodnotenie lokálnych mechanických

vlastností materiálov v zmysle medzinárodných

štandardov (doc. Ing. Ladislav Pešek, CSc.; 2004-

2005)

Tal/Slov: Kompozièná závislos javu tvarovej pamäti v

zliatinách Cu (doc. Ing. Svätoboj Longauer, CSc.; 2004-

2006)

CZE Štúdium sorbcie uš¾achtilých kovov z odpadových

vôd (Prof. Ing. Miroslav Štofko, CSc.; 2003-2004)

Chorv/Slov: FEM Analysis in plastic deformation (prof.

Ing. Tibor Kvaèkaj, CSc.; 2004-2005)

EU sociálny fond: Rozvoj e-learningového vzdelávania

na HF Technickej univerzity v Košiciach (doc. Ing.

Ladislav Fröhlich, CSc.; 2004-2005)

Grantová schéma rozvoja ¾udských zdrojov v rámci

programu externej pomoci EU SR 0107.02:

Rekvalifikácia dlhodobo nezamestnaných pre potreby

spoloènosti FOURTRADE, s.r.o. (doc. Ing. Mária

Fröhlichová, CSc.; 2004)

V spolupráci s priemyselnými partnermi Hutnícka

fakulta realizovala výstavbu Spoloèného výskumného

laboratória a vodný model plynulého odlievania ocele

(U. S. Steel Košice) a ïalšie 2 spoloèné laboratóriá sú v

štádiu projektovej prípravy: Centrum hliníka

(Aluminium Hydro, Nórsko a Slovalco, a. s. Žiar n.

Hronom) a Laboratórium pre oblas priemyselnej

keramiky (MŠ SR, SMZ, a. s, Jelšava, Slovmag, a. s.

Lubeník, Lovinit, a. s. Lovinobaòa a INTOCAST, a. s.

Košice).

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Dlhodobé zahranièné pobyty (bilaterálne dohody,

štipendiá a spoloèné projekty): 3 pracovníci, 7 študenti

a 4 doktorandi z Hutníckej fakulty; 1 pracovník a 1

študent (Chorvátsko); 11 študentov, èlenov IFMMS, z 5

krajín na Hutníckej fakulte.

Fakulta organizovala 11 konferencií s medzinárodnou

úèasou.

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

Fakulta riešila pre priemyselných partnerov 91 nových

projektov (z toho 21 v objeme nad 100 tis. Sk).

Najdôležitejšími priemyselnými partnermi fakulty sú U.

S. Steel Košice, s. r. o., Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom,

Taylor Wharton Harsco, s. r. o. Košice, Outokumpu

Research OY (Fínsko), Slovenské elektrárne, a.s.

závod Elektrárne Vojany, Slovenský plynárenský

priemysel, a.s., Škoda Kovárny Plzeò, s. r. o. (ÈR),

slovenský magnezitový priemysel, Alcan Dìèín

Extrusions, s. r. o. (ÈR), ZSNP, a. s. Žiar nad Hronom.

V roku 2004 zavàšila Hutnícka fakulta 52.

rok svojej existencie. Vzdelávacie a výskumné

aktivity realizuje 8 katedier, na ktorých pôsobí

spolu s ostatnými pracovníkmi 13 riadnych a 5

emeritných profesorov, 29 docentov a 21

odborných asistentov s titulom PhD. Vo svojom

smerovaní a tradíciách zostáva fakulta verná

duchovnému odkazu Banskej akadémie

založenej v Banskej Štiavnici v roku 1762. V roku

2004 študovalo na Hutníckej fakulte spolu 1 081

študentov inžinierskeho štúdia a 103

doktorandov (z toho 300, resp. 75 v externej

forme). Štúdium úspešne ukonèilo 110 nových

inžinierov, bolo udelených 13 titulov PhD.

Fakulta prešla v akademickom roku

2004/05 na 3-stupòový model vzdelávania: v 6

študijných odboroch (Hutníctvo, Materiály,

Energetika, Chemické technológie, Kvalita

produkcie a Environmentálne inžinierstvo) je

akreditovaných pod¾a platnej legislatívy 6

bakalárskych, 12 inžinierskych a 9

doktorandských študijných programov. Na

Hutníckej fakulte sa v roku 2004 riešilo 33

domácich vedeckých grantových projektov.

Rozvíjala sa aj medzinárodná spolupráca -

pracovníci fakulty sa podie¾ali na riešení 30

medzinárodných výskumných a vzdelávacích

projektov, 3 pracovníci a 11 študenti absolvovali

pobyty v zahranièí. Hutnícka fakulta tradiène

spolupracuje s priemyslom. Je stabilným èlenom

7 priemyselných združení. Pre priemysel sa

riešilo vyše 90 nových projektov na zmluvnom

základe v celkovom objeme 6,2 mil. Sk.

prof. Ing. Karel Tomášek, CSc.

dekan

15

Annual Report 2004

Dekanát HF TU, Letná 9A, 042 00 Košice

tel.: 055/602 2023, fax: 63 370 48

e-mail: dekanat.hf@tuke.sk, http://www.tuke.sk/hf


Strojnícka fakulta

Rok 2004 pre Strojnícku fakultu Technickej

univerzity v Košiciach (SjF) bol rokom 52. výroèia

vzniku fakulty (Fakulta ažkého strojárstva) , fakulta

bola jednou z troch prvých fakúlt Vysokej školy

technickej Dr. M. R. Štefánika na základe ktorej dnes

stojí Technická univerzita v Košiciach, ale aj ïalším

medzníkom jej rozvoja, ktorým SjF naplòuje stratégiu

vstupu do európskeho vzdelávacieho a výskumného

priestoru.

Medzníkom ïalšieho rozvoja SjF bolo uzatvorenie

akreditácie študijných odborov v zmysle zákona è.

131/2002 Z.z o vysokých školách a výrazne

posilnenie fakulty v štruktúre vedecko výskumnej

základne slovenského priemyslu, najmä v súlade s

potrebami inovaèného rozvoja slovenského

strojárenstva. SjF ïalej rozvíja svoju vzdelávaciu

èinnos , v zmysle Bolonskej deklarácie, vo všetkých

troch stupòoch vysokoškolského štúdia ako v dennej,

tak aj v externej forme. SjF ponúka štúdium v

zakreditovaných študijných odboroch pre bakalársky

(celkom 8 odborov), inžiniersky (celkom 22 odborov)

a doktorandsky (celkom 11 odborov) stupeò

vysokoškolského štúdia. V akademickom roku

2004 / 2005 nastúpilo do 1. roèníka na štúdium

celkom 1 378 študentov (prekonaný 12 roèný rekord

SjF). Na SjF študuje celkom 3361 študentov (2133

inžinierske, 1012 bakalárske, 216 doktorandske

štúdium).

Vedeckovýskumná èinnos SjF sa sústredila na

plnenie dlhodobého zámeru, ktorého cie¾om je

zaradenie SjF do zostavy vedeckovýskumných fakúlt

a excelentných pracovísk a posilnenie orientácie SjF

na smery rozvoja automobilovej výroby a výroby

sofistikovaných strojových systémov na Slovensku a

v regióne východného Slovenska. Vedeckovýskumná

èinnos bola realizovaná cez aktivity vedeckých ,

vedeckotechnických, výskumných a edukaèných

projektov, ako aj projektov aplikovaného výskumu a

technických projektov pre prax. Zvýšila sa aktivita v

riešení medzinárodných projektov podporovaných

programami Európskej únie. Súèasou týchto aktivít

sú aj technické projekty riešené priamo pre potreby

praxe. Významným momentom rozvoja bola

dynamizacia budovania spoloèných laboratórnych a

výskumných pracovísk s poprednými zahraniènými a

domácimi firmami. Aktivity vo vedeckovýskumných

èinnostiach oproti roku 2003 narástli celkom indexom

2,18 vo finanènom vyjadrení.

Rok 2004 bol pre SjF rokom rastu a rozvoja, rokom

plnenia strategického zámeru vstupu do európskeho

vzdelávacieho a výskumného priestoru.

prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.

dekan

VEDECKOVÝSKUMNÁ ÈINNOS

Vedeckovýskumná èinnos SjF je orientovaná na

oblas ultra¾ahkých konštrukcii, aplikovanej mechaniky

a mechatroniky v zložitých mechanizmoch, biomedicínskeho

inžinierstva, alternatívnych energetických

zdrojov, ekológie výroby energie a spracovania odpadov,

metód a nástrojov umelej inteligencie pre strojné

systémy, automobilovej výroby, marketingových

stratégii a reinžinieringových projektov, priemyselného

inžinierstva, logistiky systémov a procesov, výrobnej a

robotickej techniky, environ-mentalistiky a techniky

ochrany životného prostredia, rizík a bezpeènosti strojov

a systémov, integrovaných systémov riadenia kvality. V

roku 2004 v uvedených oblastiach sa riešilo
38 vedeckých projektov podporovaných agentúrou

VEGA MŠ SR (16 ukonèených)

8 vedeckých edukaèných projektov podporovaných

agenturou KEGA MŠ SR (3 ukonèené)

3 vedeckotechnické projekty podporované

agentúrou PVaT MŠ SR (1 ukonèený)

celkový objem finanèných zdrojov na riešenie týchto

projektov bol 11 013 tis. Sk. V kategórii zahranièných

projektov sa riešili
1 vedecký projekt 5.rámcového programu EU

2 vedeckovýskumné projekty programu COST

2 vedeckovýskumné projekty programu TCNMS,

GRUNDING, IRL

V kategórii technických projektov na báze

podnikate¾ských aktivít sa riešilo celkom 52 projektov v

objeme 5 939 tis. Sk.

Program rozvoja laboratórií sa zameral na reinštalizáciu

a dobudovávanie laboratórií s cie¾om naplòova

podmienky pre ich zaradenie do siete Excelentných

akreditovaných laboratórií. Realizovali salaboratórium skúšania prvkov a mechatronických

sústav

laboratórium spracovania plastov (spolupráca so

spoloènosou Molex a Battenfeld)

laboratórium automobilovej výroby (spolupráca so

spoloènosou VW Slovakia, Auto Škoda)

laboratórium pre akustiku a vibrácie (spolupráca so

spoloènosou BSH Siemens)

laboratórium robotiky a výrobných systémov

(spolupráca so spoloènosou VW Slovakia)

laboratórium bezpeènosti a technických rizík

Vedeckovýskumná èinnos SjF, ocenená Cenou

ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2003 za

dlhodobo dosahované výsledky, v roku 2004 bola

prezentovaná a ocenená:


prototyp multiprofesného produkèného robotického

centra MPRC "Inteligentný montážny

Systém" bol ocenený Cenou Wernera von Siemens

Excellence Award v kategórii doktorandské dizertaèné

práce.

Dekanát SjF TU, Letná 9/B, 042 00 Košice

tel.: 055/602 2015, 602 2016, fax: 63 347 38

e-mail: Miroslav.Badida@tuke.sk, http://www.sjf.tuke.sk Annual Report 2004

16


prototyp inšpekèného servisného robota SNAIL sa

umiestnil na medzinárodnej súaži

mobilných robotov ISTROROBOT 2004 v Bratislave v

svoje kategórii na 5. mieste


funkèný model školského robota TIBI sa umiestnil

na celoslovenskej súaži ŠVOÈ 2004 v

Bratislave na 1. mieste, na medzinárodnej súaži ŠTVOÈ

2004 v Prahe sa umiestnil na 2. mieste


model vozidla B&S na 20. roèníku Shell Eco

Marathon 2004, okruh Paul Armagnac v Nogor,

obsadili 58 miesto zo 151 úèastníkov

V rámci doktorandského štúdia ukonèilo štúdium

celkom 18 doktorandov (PhD.). V rámci habilitaèného

konania sa habilitovali 2 docenti, v rámci

vymenúvacieho konania inauguroval 1 profesor.

SjF vydala v rámci 7. roèníka vedeckoodborného

èasopisu Acta Mechanica Slovaca 4 èísla. V rámci

edície vedeckej a odbornej literatúry SjF vyšlo celkom 8

titulov (monografie, odborné knihy, vysokoškolské

uèebnice).

ZAHRANIÈNÁ SPOLUPRÁCA

Úèas SjF na medzinárodnej spolupráci je garantovaná

bilaterárnými dohodami a zmluvami, úèasou v

programoch medzinárodnej vedeckovýskumnej

spolupráce (COST, ...) , v programoch medzinárodnej

mobility (CEEPUS, PHARE, ...) ako aj èlenstvom v

medzinárodných odborných organizáciách (New York

Academy of Siences, IFToMM, IMEKO, DAAD). Medzi

stabilných partnerov SjF v programoch medzinárodnej

spolupráce patria Coventry University, Coventry (UK),

University di Brescia (ITA), Technische Universität Wien

(AUS), BU Wuppertal (GER), TH Darmstadt (GER),

Universita miskolc (HUN), Rzesowska Politechnika

Rzsesow (POL), ÈVUT FS Praha (CZE), VUT FSI Brno

(CZE), VŠB-TU FS Ostrava (CZE), VW Volksburg (GER),

Auto Škoda Ml. Boleslav (CZE), ...

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

Spolupráca s odbornou, technickou a výrobnou praxou

má v aktivitách SjF trvalo významne postavenie.

Spolupráca je zameraná najmä na riešenie technických

projektov, spoloèné vedeckovýskumné projekty,

budovanie spoloèných pracovísk a laboratórií. Medzi

stabilných partnerov SjF v týchto aktivitách patria

najmä : Volkswagen Slovakia Bratislava, PSA Peugeot

Citroen Trnava, Siemens Bratislava, Embraco Slovakia

Sp. Nová Ves, U. S. Steel Košice, BSH Michalovce, SPP

Bratislava, Whirlpool Poprad, Tatravagonka Poprad,

OSRAM Nové Zámky, ...

Ako súèas spolupráce s širokou odbornou komunitou

bolo aj organizovanie už tradièných medzinárodných a

národných vedeckých konferencii a odborných

seminárov programovo orientovaných do vedeckovýskumného

profilu SjF (napr. ANTICOR, ROBTEP, ....)


Fakulta elektrotechniky a informatiky

17

VEDECKOVÝSKUMNÁ ÈINNOS

Obsah vedeckovýskumnej èinnosti na FEI TU v

Košiciach vychádza z Koncepcie rozvoja FEI a z

Dlhodobého zámeru rozvoja FEI TU. Z

organizaèného h¾adiska je vedeckovýskumná

èinnos na FEI TU v Košiciach realizovaná formou

riešenia vedeckých a vedecko-technických

projektov pokrývajúcich široké spektrum vedných

odborov, ktoré pod¾a skupín príbuzných odborov

profilujú fakultu v týchto základných smeroch

výskumu:

1. informaèné a komunikaèné technológie s

aplikáciami na rozvoj informaènej spoloènosti,

2. riadenie, diagnostika a rozhodovanie v

zložitých systémoch s využitím metód umelej

inteligencie, s aplikáciami v riadení

elektrizaèných sústav, v riadení výroby v

elektrotechnickom priemysle a v riadení

zložitých mechatronických systémov,

3. sofistikované metódy merania založené na

aplikácii unikátnych metód spracovania

signálov, sofistikovaných techník merania a

mikro-elektronických systémov na báze

hrubovrstvých technológií.

V roku 2004 bolo na FEI TU riešených 59

vedeckých projektov podporovaných inštitúciami

zo Slovenska, ako aj 20 medzinárodných

vedeckých projektov.

V oblasti budovania laboratórií možno ako

najvýznamnejšie aktivity fakulty uvies dobudovanie

a otvorenie Laboratória auto-elektroniky

v spolupráci so spoloènosou Volkswagen Slovakia

a.s., ktoré je základom pre prípravu nových

študijných programov z oblasti autoelektroniky.

Ïalší rozvoj laboratórií infor-maèných technológií

bol výsledokom realizácie rozvojového projektu

Ministerstva školstva SR: Rozvoj uèební a

laboratórií poèítaèového inžinierstva a informatiky

(RULPII 2004). Na základe spolupráce s firmou

Microsoft v programe MSDN (Microsoft Development

Network) sú naïalej študentom, uèite¾om

a laboratóriám pracovísk fakulty sprístupnené pre

výuèbu všetky softvérové nástroje a systémy z

programu MSDN Academic Alliance.

ZAHRANIÈNÁ SPOLUPRÁCA

Medzinárodná spolupráca predstavuje jednu z

najdôležitejších aktivít FEI TU. Pôsobenie fakulty v

tejto oblasti je orientované na spoluprácu v oblasti

výskumu a vzdelávania s univerzitami a

výskumnými centrami v Európe a USA na báze

medzinárodných vedeckých projektov, projektov

na podporu vzdelávania, ako aj na báze projektov

bilaterálnej spolupráce. V rámci medzinárodnej

spolupráce spolupracuje FEI TU v súèasnosti s viac

ako 112 zahraniènými inštitúciami. V roku 2004

bolo na fakulte riešených 34 projektov

medzinárodnej spolupráce z takých programov

ako 5. Rámcový program (3 projekty), COST (8

projektov), Slovensko-Rakúsky program (1

projekt), Juhoslovansko-Slovenský program (1

projekt), Slovensko-Èeský program (4 projekty),

Slovensko-Nemecký program (1 projekt), Socrates

(4 projekty), CEEPUS (3 projekty), TEMPUS (1

projekt), Leonardo da Vinci (4 projekty), atï.

Významnou zložkou medzinárodnej spolupráce FEI

TU je podpora zahranièných mobilít pracovníkov a

študentov fakulty. V rámci medzinárodnej

spolupráce v roku 2004 sa zamestnanci FEI TU v

Košiciach zúèastnili na 296 zahranièných

mobilitách, doktorandi FEI TU v Košiciach na 45

zahranièných mobilitách a študenti na 37

zahranièných mobilitách. Reciproène sa pobytu na

FEI TU v danom období zúèastnilo 65 pracovníkov

zahranièných univerzít a 19 zahranièných

študentov.

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

Ako príklady podnikate¾ských subjektov

spolupracujúcich s FEI TU možno uvies:

Východoslovenská energetika, a.s.; Telegrafia,

s.r.o. Košice; Slovenské telekomunikácie, a.s.

Bratislava; Siemens, s.r.o. Bratislava; Slovenské

elektrárne, a.s. Bratislava; Atómové elektrárne

Bohunice, o.z.; Vojenský opravárenský podnik š.p.

Moldava nad Bodvou; ABB Switzerland Ltd.; Orange

Slovensko; Škoda Auto Mladá Boleslav; SEZ

Krompachy, a.s.; Embraco Slovakia, a.s. Spišská

Nová Ves; U.S. Steel Košice; Magna Steyr, Graz

(Rakúsko); MEDAV, Utteureuth (Nemecko),

KOGER, Paramus (USA).

Nezanedbate¾nú súèas spolupráce s praxou

predstavuje aj spolupráca s Cisco Networking

Academy. V rámci tejto spolupráce vzniklo

regionálne centrum (RCNA), ktoré svojou èinnosou

dosiahlo významné európske uznanie.

Annual Report 2004

Dnešná Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technickej univerzity v Košiciach (FEI TU v Košiciach)

vznikla vládnym nariadením è. 79/1969 Zb. zo dòa 21.

júla 1969 ako fakulta s pôvodným názvom

Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v

Košiciach. Už od založenia fakulty sa na nej okrem

elektrotechniky významnou mierou postupne

etablovali vedné a študijné odbory, ktoré dnes

predstavujú skupiny odborov z oblasti informatiky. S

úèinnosou od 15. apríla roku 1994 nesie

Elektrotechnická fakulta svoje nové meno, Fakulta

elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v

Košiciach.

Hlavným poslaním FEI TU v Košiciach je

poskytova vysokoškolské vzdelávanie na báze

tvorivého vedeckého bádania najmä v takých

oblastiach ako elektrotechnika a informatika. O

naplnenie tohoto poslania sa v súèasnosti na fakulte

snaží 168 vysokoškolských uèite¾ov, z toho 26

profesorov, 45 docentov a 97 odborných asistentov.

V oblasti výskumu pôsobí na fakulte aj 21

výskumných pracovníkov. Na fakulte študuje 2193

študentov inžinierskeho štúdia (z toho 15

zahranièných), 124 študentov bakalárskeho štúdia a

199 študentov doktorandského štúdia (z toho 5

zahranièných).

Cie¾om fakulty je to, aby v odbornej verejnosti, na

úrovni orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj v

laickej verejnosti rezonovalo meno našej fakulty ako

meno:

- významnej a kvalitnej vedeckej inštitúcie,

- inštitúcie schopnej rieši projekty výskumu a

vývoja pre prax,

- významnej a kvalitnej vzdelávacej inštitúcie, a to v

oblasti poskytovania vysokoškolského a

ïalšieho vzdelávania,

- inštitúcie, ktorá významnou mierou prispieva k

rozvoju SR s dôrazom na východoslovenský a

stredoslovenský región,

- inštitúcie, ktorá prispieva k uznávaniu

vše¾udských hodnôt,

- inštitúcie, ktorá je vždy serióznym a spo¾ahlivým

partnerom.

FEI TU v Košiciach patrí k stabilným fakultám TU v

Košiciach a zaujíma popredné miesto medzi fakultami

slovenských vysokých škôl pôsobiacich v oblasti

vedy a techniky.

prof. Ing. Dušan Kocur, CSc.

Dekan

Dekanát FEI TU, Letná 9/A, 042 00 Košice,

tel.: 055/602 2221, fax: 055/633 01 15,

e-mail: Dusan.Kocur@tuke.sk, http://www.tuke.sk/fei


Stavebná fakulta

Stavebná fakulta VŠT Košice bola zriadená v

roku 1976 s pôsobnosou od 20. februára 1977. V

roku 2004 teda oslávila viac ako 27 roènú tradíciu

v pestovaní klasických i v rozvíjaní nových

aktuálnych stavebných odborov a zameraní, èo je

dobrým predpokladom a zárukou ïalšej výchovy

vysokokvalifikovaných stavebných odborníkov,

ktorí nájdu uplatnenie doma i v zahranièí. Poèas

svojej existencie vychovala už viac ako 4600

inžinierov z toho 84 zo zahranièia. Mnohí

absolventi sa stali vedúcimi osobnosami a

môžeme ich stretnú pri tvorbe, navrhovaní a

realizácii nároèných stavebných diel, vo výskume,

školstve ako i na významných postoch

spoloèenského života.

V súèasnosti má fakulta 10 špecializovaných

odborných katedier a dve samostatné úèelové

pracoviská. Na fakulte je zriadené Laboratórne

centrum, ktoré je akreditovanou štátnou

skúšobòou. V roku 2004 na fakulte študovalo v

štyroch študijných odboroch viac ako 1000

študentov denného štúdia a 67 študentov

postgraduálneho doktorandského štúdia. V roku

2004 ukonèilo štúdium 138 absolventov z toho 1

zo zahranièia. Široké spektrum vedeckovýskumnej,

odbornej a pedagogickej èinnosti je

profilované v troch základných smeroch t.j. v

oblasti pozemného, inžinierskeho stavite¾stva a

environmentálnej tvorby stavebných konštrukcií a

vnútorného prostredia budov.

V roku 2004 boli fakulte priznané práva

vykonáva vzdelávanie vo všetkých troch

stupòoch štúdia pod¾a nových študijných

programov. Okrem toho fakulta pripravila na

akreditáciu medziodborový študijný program

prierezového charakteru Nosné konštrukcie a

prostredie budov (Structural and Indoor

Engineering), súvisiaci so študijnými odbormi

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a

Pozemné stavby. Tento program sa pripravil pre

štúdium v anglickom jazyku vo všetkých troch

stupòoch pre zahranièných študentov.

Prof. Ing. Stanislav Kme, Csc.

Dean

VEDECKOVÝSKUMNÁ ÈINNOS

V roku 2004 bolo na fakulte riešených 26 VEGA

projektov, 2 inštitucionálne úlohy a 5 zahranièných

vedeckých ale aj edukaèných projektov. Za posledné

obdobie sa výrazne zvýšili publikaèné výstupy na 1

tvorivého pracovníka. Zamestnanci stavebnej

fakulty v roku 2004 vydali 10 uèebníc a skrípt a viac

ako 350 vedecko-odborných publikácií v èasopisoch

a zborníkoch doma a v zahranièí.

Zamestnanci fakulty aktívne spolupracovali pri

príprave rady STN, aktívne sa zúèastòujú aj na

transformácii nových európskych noriem do sústavy

národných noriem.

O dobrom ohlase tvorivých zamestnancov

fakulty a o ich vedeckej a odbornej akceptácii svedèí

celý rad pozvaní na kongresy a konferencie i

prednáškové pobyty v zahranièí. Vedeckí a

pedagogickí pracovníci fakulty participovali a

participujú na významných medzinárodných

výskumných projektoch.

Do vedecko-odbornej práce sa darí zapája aj

študentov fakulty, svedèia o tom ich viaceré dobré

umiestnenia na súažiach v rámci èeskoslovenských

študentských vedeckých konferencií

stavebných fakúlt.

V roku 2004 študovalo v dennej aj externej

forme doktorandského štúdia 74 študentov, z toho

jeden zo zahranièia v anglickom jazyku. Vedeckú

výchovu v roku 2003 ukonèilo a svoje doktorandské

práce obhájilo 8 doktorandov.

ZAHRANIÈNÁ SPOLUPRÁCA

Fakulta má ve¾mi dobrú akceptáciu v zahranièí.

Má uzatvorených 14 dvojstranných medzinárodných

zmlúv o pedagogickej a vedeckovýskumnej

spolupráci s fakultami a vedeckovýskumnými

inštitúciami Bohatá je tiež nezmluvná spolupráca na

báze osobných kontaktov. Medzi významné možno

radi kontakty so stavebnými fakultami vo

Wuppertali, Krakowe, Rzseszowe, Viedni, Miskolci,

¼vove a inými.

Fakulta je súèasou medzinárodnej tematickej

siete stavebných fakúlt z EU Socrates EUCEET a

spoloènosti IACEF. Fakulta a jej zamestnanci evidujú

kolektívne ale aj individuálne èlenstvo v rôznych

profesijných medzinárodných organizáciách èo

prispieva výmene skúseností na poli vedeckom,

odbornom, ale aj v oblasti pedagogickej èinnosti.

roku 2004 možno radi: Projekt 5. RP "Trvalo

udržate¾né budovy", projekt NATO: "Odozva

interakcie zdrojov zneèistenia vnútorného vzduchu v

budovách na jeho predpokladanú kvalitu", projekt

Leonardo da Vinci: "Doško¾ovacie kurzy pre užívanie

a plánovanú údržbu pri prevádzke budov", projekt

Socrates Euceet: "Vzdelávanie a praktická výuèba

na európskych stavebných fakultách"

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

Zamestnanci fakulty sa v rámci expertíznej a

projekènej èinnosti podie¾ajú na riešení nároèných a

významných úloh spoloèenskej praxe. Na ich

riešenie sú využívané najnovšie výsledky vedeckovýskumnej

èinnosti fakulty. Ku kvalite riešených

úloh prispieva aj akreditovaná skúšobòa

Laboratórneho centra fakulty, v ktorom sa môže

vykonáva 15 akreditovaných skúšok.

Fakulta má podpísané dohody o vzájomnej

spolupráci s týmito právnymi subjektami a

organizáciami: Inžinierske stavby, a. s., Košice,

Cestné stavby a. s., Košice, PSJ Chemkostav, a.s.

Michalovce, Izola, spol. s r.o. Košice, Velux,

Slovensko, spol. s r.o. Bratislava, Betox, spol. s r.o.

Košice, ZIPP Geèa spol. s r.o., Geèa, ISPO, spol. s

r.o. Prešov, VVÚPS NOVA, Bratislava,

Východoslovenské kameòolomy, a.s., Košice a pod.

V roku 2004 sa zamestnanci fakulty podie¾ali na

zorganizovaní viacerých vedecko-odborných

podujatí. Medzi najvýznamnejšie patrili konferencie:

"Statickokonštrukèné a stavebnofyzikálne

problémy stavebných konštrukcií", "Poruchy a

rekonštrukcie obvodových plášov a striech- 5.",

"Cassoviatherm 2004", "Klimatherm 2004",

"Navrhovanie oce¾ových konštrukcií pod¾a EN",

"Výroba betónu 2004", "Kvalita v stavebníctve",

"CONSTRUMAT", "Pozemné komunikácie a dráhy

konštrukcia podvalového podložia" ako aj seminár

"Novodobé trendy vo vybraných oblastiach

stavebníctva" v rámci festivalu ARCHFILM 2004.

Univerzite sa podarilo získa finanèné

prostriedky na potrebnú estetizáciu a obnovu

podkrovných priestorov fakultou užívaného objektu,

v roku 2004 v týchto zrekonštruovaných priestoroch

už prebiehala výuèba.

Ku skvalitneniu všetkých èinností fakulty úèinne

prispievajú priebežne zdokona¾ované informaèné a

komunikaèné technológie.

Dekanát SvF TU, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Medzi najvýznamnejšie zahranièné projekty v

tel.: 055/ 63 353 11, 602 4003, fax:62 332 19

e-mail: Stanislav.Kmet@tuke.sk, http://www.svf.tuke.sk Annual Report 2004

18


Ekonomická fakulta

19

VEDECKOVÝSKUMNÁ ÈINNOS

Ekonomická fakulta sa aktívne zapája do

národných a medzinárodných vedeckovýskumných

projektov v spolupráci s univerzitami,

výskumnými ústavmi, firmami, finanènými

inštitúciami, verejnou správou, regionálnou a

miestnou samosprávou, neziskovými

organizáciami ako aj ostatnými inštitúciami

podporujúcimi regionálny rozvoj doma aj v

zahranièí.

Medzi najvýznamnejšie medzinárodné vedeckovýskumné

projekty riešené na fakulte v roku

2004 patrili projekty 5. rámcového programu EÚ:

· HPSE-CT-2001-00065 Productivity Gap -

Integrácia do EÚ a perspektívy redukcie

zaostávania v oblasti produktivity práce v

krajinách východnej a strednej Európy;

· IST-1999-29088 PRISMA - Inovatívne modely

poskytovania služieb a ich hodnotenie;

· IST-2000-26224 BEEP - Vzorové praktiky e-

Europe,

· HPSE/CT2002/00109 WomEng - Vytváranie

kultúry pre ženy - inžinierky;

Realizovaný bol aj projekt podporený

Medzinárodným Vyšehradským fondom (Politika v

oblasti inovácií a transferu technológií v krajinách

vyšehradskej štvorky). Poèas roku 2004 fakulta

vynaložila úsilie na získanie projektov 6.

rámcového programu EÚ, ktoré bolo úspešné.

Zaèiatkom roku 2005 zaène projekt 6RP NORRIS

zameraný na vypracovanie regionálnej inovaènej

stratégie a projekt I2Health v rámci programu

eTEN.

V roku 2005 fakulta riešila sedem projektov

VEGA, dva projekty KEGA a projekt štátneho

programu výskumu a vývoja (Analýza

podnikate¾ského prostredia a bariér absorpènej

schopnosti regiónov) ako aj nieko¾ko projektov

podporovaných napr. PHARE. Vo

vedeckovýskumnej èinnosti fakulta úzko

spolupracuje s Inštitútom regionálneho a

komunálneho rozvoja TU v Košiciach.

ZAHRANIÈNÁ SPOLUPRÁCA

Fakulta má rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu,

ktorá logicky viedla k príprave a realizácii

viacerých medzinárodných vzdelávacích projektov.

V priebehu roku 2004 boli na fakulte

riešené vzdelávacie projekty s medzinárodnou

úèasou typu Socrates a Leonardo da Vinci

(Európska tematická sie v oblasti celoživotného

vzdelávania; Európska tematická sie na podporu

kariérneho rastu žien; Podpora otvoreného a

dištanèného vzdelávania; Zlepšenie kvality,

efektívnosti a úèinnosti zdravotníckych služieb

pomocou ïalšieho vzdelávania; Doprava v e-

Európe).

V rámci programu Socrates-Erasmus mala

fakulta v roku 2004 podpísané bilaterálne dohody

o výmene študentov a pedagógov s univerzitami v

Teesside vo Ve¾kej Británii, vo Wuppertale v

Nemecku, v Nice vo Francúzsku, v Miláne, Calabrii

a Benevente v Taliansku, v Castilla La Mancha v

Španielsku a Vaasa vo Fínsku. V priebehu roku sa

realizovali výmenné E/S pobyty pre 22 študentov

fakulty. Realizovali sa aj mobility opaèným

smerom, štúdium na fakulte absolvovalo šes E/S

študentov zo Španielska, Talianska a Fínska a

Francúzska. Na základe bilaterálnych zmlúv

absolvovali v priebehu roku 2004 prednáškové

pobyty na EkF odborníci z partnerských univerzít

(Teesside University, BU Wuppertal, University of

Castilla la Mancha). S Univerzitou Nice Sophie

Antipolis sa realizuje program dvojitých diplomov,

prièom prvý stupeò DEUG ukonèilo prvých desa

študentov fakulty a program sa v súèasnosti ešte

rozširuje. Fakulta má ve¾mi dobré kontakty s

univerzitou v Regensburgu v SRN, s univerzitou v

Miskolci v Maïarsku, s univerzitami v

Katowiciach, Rzeszówe a Czêstochowej v Po¾sku,

a s partnerskými fakultami v Èeskej republike,

napríklad v Prahe, Ostrave, Liberci, Pardubiciach,

Karvinej a v Plzni.

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

Zároveò s medzinárodnou spoluprácou fakulta

rozvíja spoluprácu s bankovými a finanènými

inštitúciami v regióne, ako potencionálnymi

odberate¾mi našich absolventov. Ich zástupcovia

sú èlenmi Vedeckej rady EkF TU, èlenmi

skúšobných komisií na štátnych skúškach a

podie¾ajú sa aj na vzdelávacom procese a

zúèastòujú sa na aktivitách fakulty. Ekonomická

fakulta sa stáva dôveryhodným partnerom

ïalšieho vzdelávania a ïalších služieb pre

finanèný a podnikate¾ský sektor, verejnú správu a

samosprávu. V priebehu roku 2004 fakulta

spolupracovala na riešení odborných úloh s

partnermi v SR (SPP a.s., SEKO Slovakia a.s.,

NOVITEX Partner), ale aj v zahranièí (empirica v

SRN, Danish Technological Institute v Dánsku).

Annual Report 2004

Súèasou prechodu hospodárstva Slovenskej

republiky na trhovú ekonomiku bol aj celkový nárast

finanèného sektoru a dopyt po nových typoch

finanèných služieb, èo viedlo k zakladaniu nových

bánk a iných finanèných inštitúcií. Tento proces si

vyžadoval nových odborníkov v oblasti investovania,

mikro-/makro-ekonómie, bankovníctva, ale aj v oblastí

marketingu, manažmentu a tiež aplikácií moderných

informaèných technológií vo finanènom sektore.

Ekonomická fakulta vznikla v roku 1992 ako odpoveï

na túto požiadavku finanèného sektoru v rámci zámeru

vedenia Technickej univerzity transformova sa na

univerzitu so širším záberom, aj v oblasti

netechnických disciplín.

Dôležitým poslaním fakulty je rozvíja poznanie a

poskytova vysoko kvalitné a profesionálne

vzdelávanie v oblasti ekonomických vied. Prispieva k

rozvoju spoloènosti a formovaniu regionálnej

ekonomiky prostredníctvom poskytovania

výskumných a konzultaèných èinností, ïalšieho

vzdelávania a služieb pre miestnu a regionálnu

komunitu. Fakulta sa snaží o neustále zdokona¾ovanie

vzdelávacích programov, kvality výskumu a služieb na

regionálnej aj národnej úrovni ako aj o celkové

rozvíjanie osobnosti svojich absolventov. Na

naplnenie tohoto poslania fakulta vytvára také

podmienky, aby bolo vzdelávanie realizované v duchu

demokracie, tolerancie a humanizmu, vedie svojich

študentov ku kritickému a tvorivému mysleniu.

Základnými, spoloène zdie¾anými hodnotami, ktoré

tvoria súèas poslania fakulty, sú kvalita,

transparentnos, otvorenos, inovatívnos, ako aj

sloboda myslenia a prejavu.

Fakulta poskytuje regiónu a krajine kvalifikovaných

ekonómov špecializujúcich sa na oblas

financií, bankovníctva a investovania, prièom

profesijná charakteristika absolventov fakulty plne

zodpovedá požiadavkám finanèných inštitúcií, akými

sú banky, poisovne, audítorské spoloènosti,

investièné spoloènosti a umožòuje im uchádza sa o

riadiace pozície vo verejnom aj v súkromnom sektore.

V akademickom roku 2003/2004 na fakulte

študovalo 779 študentov v dennej a externej forme

štúdia a 23 študentov doktorandského štúdia, prièom

v danom akademickom roku štúdium úspešne

ukonèilo 157 študentov. V roku 2005 sa ponuka

vzdelávania rozšíri o študijné odbory Hospodárska

informatika (v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a

informatiky TU) a Regionálny rozvoj a verejné financie.

Postupne sa rozširuje aj portfólio ïalších služieb a

aktivít realizovaných fakultou.

doc. Ing. Tomáš Sabol, CSc.

dekan

Dekanát EkF TU, Nìmcovej 32, 042 00 Košice

tel.: 055/63 30983, fax: 055/63 30983

e-mail: dekanat.ekf@tuke.sk; http://www.tuke.sk/ekf/


Fakulta výrobných technológií

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v

Košiciach so sídlom v Prešove po svojom vzniku v roku

1992 sa postupne vypracovala medzi štandardné

technologicky a výrobkovo orientované fakulty v

Slovenskej republike. Je jedinou fakultou Technickej

univerzity v Košiciach sídliacou mimo sídla univerzity.

Záujemcom o vysokoškolské technické vzdelanie

ponúka možnos študova v akreditovaných študijných

programoch študijného odboru Výrobné technológie vo

všetkých troch stupòoch (bakalárske, inžinierske,

doktorandské) v oboch formách (denné, externé)

štúdia. Fakulta má priznané práva realizova habilitaèné

konania pre potreby udelenia titulu docent a konania pre

vymenúvanie za vysokoškolských profesorov.

Fakulte výrobných technológií TU na zaèiatku roka

2004 po úspešnej akreditácii boli Ministrom školstva

SR pridelené práva realizova štátne skúšky a ude¾ova

príslušné akademické tituly v 6-tich bakalárskych, 2-

och inžinierskych a 2-och doktorandských študijných

programoch. Uvedené študijné programy sú zamerané

na oblas výrobných technológií, poèítaèovú podporu

výrobných technológií, manažment výroby, integrované

manažérske systémy vo výrobe, výrobné technológie

spotrebného priemyslu a konfekèné výrobné

technológie.

Medzi najvýznamnejšie medzinárodné projekty riešené

na fakulte patrí projekt "Development of an East border

Corridor 4th party Logistics Service Approach along the

Axis Brandenburg-Saxonia-Austria with Neighbouring

Accession Countries" riešený v rámci programu

INTERREG.

Najvýznamnejším národným výskumným projektom,

ktorého riešenie zaèalo v r. 2004 bol projekt

aplikovaného výskumu podporovaný Ministerstvom

školstva SR s názvom "Výskum a vývoj nových

progresívnych man-machine interface systémov na

báze technológií rozšírenej reality" s finanèným

grantom v objeme 1 000 000,- Sk.

Na fakultu bolo v akademickom roku 2004/2005

zapísaných 782 študentov v dennom štúdiu, 1

zahranièný študent - samoplatca, 2 zahranièné

štipendistky a 243 študentov v externom štúdiu. V

dennej forme doktorandského štúdia boli na fakulte

zapísaní 6 doktorandi a 23 doktorandov vykonáva toto

štúdium externou formou. V roku 2004 bolo

promovaných celkom 110 absolventov študujúcich v

dennej forme, z toho 3 zahranièní a 24 absolventov v

externej forme štúdia. Úspešne obhájili dizertaènú

prácu a titul PhD. získali 4 interní a 1 externý doktorand.

prof. Ing. Jozef Novák-Marcinèin, PhD.

Dekan

VEDECKOVÝSKUMNÁ ÈINNOS

Pracovníci Fakulty výrobných technológií sa vedecky

orientujú na výskum progresívnych výrobných

technológií a súvisiacich problémov. V roku 2004 bolo

na fakulte riešených 15 projektov VEGA, 4 projekty

KEGA, 1 projekt aplikovaného výskumu a 5

medzinárodných projektov. Najvýznamnejšie projekty

VEGA sú orientované na:

- vývoj operatívnych metód a prostriedkov na

identifikáciu obrábate¾nosti materiálov,

- optimalizáciu riadenia procesov s využitím

prostriedkov informatiky,

- výskum a vývoj nových konštrukèných princípov

závitovkových reduktorov,

- poèítaèová podpora technologickej prípravy výroby v

oblasti demontážnych procesov,

- antagonistický bioservosystém na báze pneumatických

umelých svalov urèený pre mechatronické

systémy v robotike a protetike,

- poèítaèová podpora navrhovania technologických

konštrukcií v oblasti progresívnych výrobných

nástrojov a prípravkov,

- tvorba, zavádzanie a prevádzka integrovaných

manažérskych systémov v malých a stredných

priemyselných podnikoch.

V rámci kultúrnej a edukaènej grantovej agentúry

KEGA boli na fakulte riešené projekty:

- zavedenie nového študijného odboru Výrobné

inžinierstvo - Manufacturing Engineering,

- potravinárska technika medzinárodná vysoko-škol

ská uèebnica,

- príprava a realizácia výuèbových a študijných

materiálov z odboru výrobných technológií využitím

prostriedkov a technológií virtuálnej reality,

- inovácia vzdelávacieho procesu prostriedkami

podporujúcim virtuálne konštruovanie a modelovanie

inžinierskych èinností v automobilovom a všeobecnom

priemysle.

Na fakulte je zriadených a prevádzkovaných viacero

laboratórií, z ktorých najvýznamnejšie sú

laboratórium výrobných technológií, materiálov,

tribológie, aplikácií technológií virtuálnej reality, CIM

systémov, laboratórium metrológie a merania strojov,

spotrebných výrobných technológií, energetických

zdrojov a rozvodov tepla, ergonómie a environmentalistiky,

elektrotechniky, fyziky, výpoètovej

techniky, multimediálna jazyková uèebòa.

ZAHRANIÈNÁ SPOLUPRÁCA

V oblasti zahraniènej spolupráce pracovníci Fakulty

výrobných technológií okrem rozvíjania medzinárodných

aktivít na základe zmluvných vzahov

(TFH Wildau - Nemecko, Strojnícka fakulta

Politechniky Krakov - Po¾sko, Technologická fakulta

Univerzity Tomáše Bau v Zlíne - ÈR, Strojnícka

fakulta Univerzity v Miškolci - Maïarsko, Strojnícka

fakulta TU vo Viedni - Rakúsko, Inžinierska fakulta

Univerzity v Baia Mare - Rumunsko) aktívne

spolupracovali v oblasti riešenia medzinárodných

projektov aj s ïalšími fakultami univerzít v okolitých

krajinách (Politechnika Kielce, Politechnika Poznaò,

ATH Bielsko-Biala, Univerzita Rijeka, Univerzita

Debrecen, College of Nyiregyháza, ÈVUT Praha atï.).

Fakulta výrobných technológií je zapojená v 2

projektoch programu CEEPUS (spoloène s

univerzitami v Po¾sku, Maïarsku, Èeskej republike,

Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Rumunsku), v

programe Socrates-Erasmus pre podporu výmeny

študentov so zahraniènými univerzitami a v

dvojroèných intervaloch organizuje dve medzinárodné

konferencie orientované na nové trendy v

prevádzke výrobnej techniky, resp. nové smery vo

výrobných technológiách. V roku 2004 pracovníci

fakulty zorganizovali medzinárodnú konferenciu

"Nové smery vo výrobných techno-lógiách", ktorá sa

uskutoènila v dòoch 17. - 18. 06. 2004 a celoštátnu

konferenciu s medzinárodnou úèasou "Manažment

výrobných systémov" v dòoch 18. - 19. 11. 2004.

Na základe zmluvnej spolupráce medzi fakultou a

Politechnikou Krakov sa na Fakulte výrobných

technológií v rámci predmetu Technická príprava

výroby uskutoènila prednáška Prof. dr. hab. inž.

Andrzeja Sameka na tému "Aplikácie bioniky a

bionických princípov pri navrhovaní technických

zariadení". V mesiaci máj 2004 poèas pobytu na

Politechnike Krakov v rámci projektu CEEPUS SK-108

odprednášal cyklus prednášok z oblasti aplikácií

technológií virtuálnej reality prof. Ing. Jozef Novák-

Marcinèin, PhD.

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

Fakulta výrobných technológií v rámci spolupráce s

praxou a ústavmi SAV má uzatvorených 24 zmlúv o

vzájomnej spolupráci. Mimo ústavov SAV v Košiciach

(Ústav geotechniky a Ústav materiálového výskumu)

sú to najmä nasledovné priemyselné firmy v Prešove:

SPINEA, s.r.o., WATTING, s.r.o., ZVL AUTO, s.r.o.,

TOMARK, s.r.o., CAD-Up International s.r.o., H. M.

Transtech s.r.o., resp. Potravinárske strojárne

Svidník, a.s., EKOTHERM, s.r.o. Bratislava, Závody

ažkého strojárstva Sabinov, a.s., KOMEKO, s.r.o.,

Stará ¼ubovòa atï. Tieto organizácie sa priamo

podie¾ajú na materiálnom vybavení laboratórií fakulty

a odborníci so spolupracujúcich firiem sú èlenmi

komisií pre štátne skúšky, zabezpeèujú vedenie

diplomových prác a konzultujú riešenie dizertaèných

prác.

Dekanát FVT TU, Bayerova 1, 080 01 Prešov

tel.: 051/77 23012, ústr. 7721360, fax: 77 334 53

e-mail: marcincin.jozef@fvt.sk; http://www.tuke.sk/fvtpo Annual Report 2004

20


Fakulta umení

21

VÝSKUMNÁ A UMELECKÁ

ÆINNOS

• rozvoj tvorivých metód pre architektúru a dizajn, s

využitím informaèných technológií,

• výskum a aplikácia virtuálnych a reálnych 3D modelov

v dizajnérskej, architektonickej a výtvarnej tvorbe, s

využitím systémov CAD/CAM na báze programu CATIA

a CNC techniky,

• výskum a tvorba grafických prezentácií a rozhraní pre

oblas elektronického publikovania a komu- nikácie na

webe a pre potreby e-learningu,

• výskumná a teoreticko-analytická èinnos v oblasti

pamiatkovej starostlivosti a obnovy historických

pamiatok,

• výskum nových výtvarných materiálov a technológií,

ako aj nových prístupov pri formovaní umeleckého

jazyka,

• výskum a dokumentácia vývoja architektúry, dizajnu a

výtvarného umenia v regióne východného Slovenska

pre potreby vzdelávania a prezentácie kultúrnej úrovne

Slovenska vo svete,

• prezentácia architektonickej, dizajnérskej a výtvarnej

tvorby študentov a pedagógov FU v rámci vlastnej

galérie FUGA, v galériách na Slovensku a v zahranièí,

ako aj na webe FU: www.fu.tuke.sk.

Výskumné projekty KEGA

• Výukový materiál pre tvorbu kvalitnej prezentácie s

využitím komunikaèných rozhraní medzi analógovými a

digitálnymi, grafickými, zvukovými a priestorovými

dátami.

• Virtuálne laboratórium komunikaèného dizajnu na

podporu dizajnérskeho vzdelávania a spolupráce so

spoloèenskou praxou.

Projekt Nadácie otvorenej spoloènosti

• Obsahová a metodická inovácia predmetov filozofia a

estetika v rámci študijného programu FU TU.

Odborná spolupráca domáca:

• Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

• Fakulta architektúry STU Bratislava

• Krajský úrad v Košiciach

• Slovenské technické múzeum Košice

• Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

• Východoslovenská galéria Košice

• Východoslovenské múzeum Košice

• U. S. Steel Košice

• IBM Slovensko Bratislava

ZAHRANIÈNÁ SPOLUPRÁCA

• Bergische Universität, Wuppertal, Nemecko

• Akademie výtvarných umìní, Praha

• Polytechnika Radomská, Radom, Po¾sko

• Vysoké uèení technické v Brne, Èeská republika

• Fundazione Romualdo del Bianco, Florencia

• Polytechnika Budapeš, Maïarsko

• Magyar Képzõmuvészti Egyetem, Budapeš,

• Miskolci Galéria Városi Müvészeti Múzeum

Socrates Erasmus

Annual Report 2004

• Bergische Universität, Wuppertal, Nemecko

• Hochschule Wismar, Nemecko

• Technische Universität Graz, Rakúsko

• École Supérieure des Arts Appliqués, Paris,

Francúzsko

• Accademia Belle Arti L´Aquila, Taliansko

• Akademia Sztuk Pieknych w Krakowe, Po¾sko

• Vysoké uèení technické v Brne, Èeská republika

VÝSTAVNÉ AKTIVITY

Najvýznamnejším odborným podujatím v roku 2004,

ktoré organizovala FU TU v spolupráci s producentským

štúdiom ATARAX s.r.o. Košice a Spolkom architektov

Košíc, bol druhý roèníka medzinárodného festivalu

ARCHFILM 2004. ažisko práce fakulty bolo na

zabezpeèovaní propagácie a na organizovaní

doprovodných architektonických výstav a konferencie

Architektúra a slušnos. Poslucháèi odboru Architektúra

FU TU v spolupráci s FA STU Bratislava a SPU Nitra

zorganizovali celoslovenskú výstavu študentských

prác, ktorá bola odprezentovaná v Bratislave, v Nitre a v

Košiciach.

Ve¾ký úspech zaznamenali mladí umelci z Katedry

výtvarných umení a intermédií v rámci prestížnej ceny

Oskara Èepana, ude¾ovanej každoroène najlepšiemu

mladému výtvarníkovi Slovenska, keï vo finále v roku

2004 boli traja zástupcovia Fakulty umení. V roku 2004

pokraèovali výtvarné výstavy študentov FU TU v Múzeu

Na Fakulte umení TU od jej vzniku v roku 1998

pôsobia tri katedry, a to Katedra architektúry, Katedra

dizajnu a Katedra výtvarných umení a intermédií. V

pedagogickom kolektíve fakulty v roku 2004 pôsobili 3

riadni a 1 mimoriadny profesor, 5 docenti a 24 odborní

asistenti. Spolu s odborným a administratívnym

personálom fakulta v súèasnosti zamestnáva 45

pracovníkov. Ateliéry fakulty sa nachádzajú na

Watsonovej ul. è. 4.

V akad. roku 2003/04 na fakulte študovalo spolu 227

študentov v bakalárskych, magisterských, resp.

inžinierskych študijných odboroch Architektúra, Dizajn a

Výtvarne umenie. V júli 2004 na fakulte promovali 50

absolventi bakalárskeho štúdia a 9 magistri umenia v

študijnom odbore Dizajn.

V tomto akad. roku 2004/05 na fakulte študuje spolu

246 študentov, z toho 173 v bakalárskom štúdiu, 50

študentov v magisterskom štúdiu (Dizajn a Výtvarné

umenie) a 23 študentov v inžinierskom študijnom odbore

Architektúra.

Od akad. roku 2005/06 Fakulta umení bude poskytova

vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch

Architektúra a urbanizmus, Dizajn a Vo¾né výtvarné

umenie, v magisterských študijných programoch Dizajn a

Vo¾né výtvarné umenie a v inžinierskom študijnom

programe Architektúra, pre ktoré získala akreditáciu v

roku 2004. Záujem o štúdium na fakulte je trvalý a

pohybuje sa v priemere 7 uchádzaèov na jedného

prijatého študenta.

Pedagógovia a študenti fakulty aj v uplynulom roku 2004

úspešne prezentovali svoju tvorbu na individuálnych a

kolektívnych výstavách doma i v zahranièí. Medzi

najvýznamnejšie poèiny patri organizovanie

medzinárodného festivalu ARCHFILM 2004, trojnásobná

úèas vo finále ceny Mareka Èepana, aktívna úèas na

Biennale Internationale Design 2004 v Saint-Etienne a

víazstvo študenta Michala Hanulu v celoslovenskej

súaži Kruhy na vode.

Pracovníci fakulty sa v roku 2004 podie¾ali na odbornej

architektonickej a dizajnérskej tvorbe v praxi v rámci

uzavretých dohôd na univerzitnej a fakultnej úrovni. V

súvislosti s vývojom financovania vysokých škôl na

Slovensku oèakávame výrazne zvýšenie výkonnosti

pracovníkov fakulty pri príprave a realizácií domácich a

medzinárodných výskumných a umeleckých grantových

projektov.

Fakulta umení TU plnila aj v roku 2004 svoje

humanizaèné poslanie v rámci Technickej univerzity v

Košiciach. Svojou umeleckou a odbornou èinnosou sa

výrazne podie¾ala na rozvoji slovenskej kultúry,

reprezentácií Slovenska v zahranièí a na spolupráci s

praxou.

doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

dekan

Dekanát FU TU, Letná 9, 042 00 Košice,

tel.: 055/602 2177, 602 2170, fax: 602 2177,

e-mail: dekan.fu@tuke.sk; http://www.fu.tuke.sk


Ubytovanie študentov

Študentské aktivity

ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach sú druhým domovom

pre takmer 5000 študentov študujúcich na ôsmich fakultách univerzity. Pre ubytovanie

slúži 8 internátov, z ktorých 6 je v Košiciach a 2 sú v Prešove. Ubytovanie v novších

internátoch je bunkového typu s dvomi dvojlôžkovými izbami a kompletným sociálnym

zariadením v bunke. Staršie internáty majú na tak isto dvojlôžkových izbách umývadlá s

teplou a studenou vodou, ale sociálne zariadenia sú spoloèné .

Ubytovanie v internátoch je možné získa po splnení kritérií, ktoré stanovuje

ubytovacia komisia. Medzi najdôležitejšie patria sociálne pomery v rodine, vzdialenos

bydliska od fakulty, prospech...

Na každom internáte je zvolená Študentská rada, ktorá ako samosprávny orgán

zastupuje záujmy ubytovaných a je partnerom pre vedenie internátu.

Ubytovanie študentov je riešené tak, aby študenti z tej istej fakulty bývali spolu na tom

istom internáte.

V internátoch na ul. Nìmcovej a Urbánkova sú ubytovaní študenti Strojníckej fakulty a

Fakulty umení. V oboch internátoch sú moderné jedálne so samoobslužným systémom a

rozšíreným sortimentom jedál a ich ¾ubovo¾nou kombináciou. Pre športové vyžitie slúžia

telocviène. Chvíle oddychu je možné trávi v T klube a v klube Boženka. Na izbách, ktoré

sú väèšinou dvojlôžkové je možnos pripojenia na internet.

Tri najväèšie internáty Študentských domovov sú na Jedlíkovej ulici v Košiciach. Na

Jedlíkovej 5 sú ubytovaní študenti Stavebnej fakulty, Hutníckej fakulty a Fakulty BERG. Na

Jedlíkovej 9 sú študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky a Ekonomickej fakulty. Na

Jedlíkovej 13 bývajú doktorandi, zahranièní študenti a študenti manželia zo všetkých

fakúlt.

Komplex internátov je prepojený na Kultúrnospoloèenské centrum s dvoma

ve¾kokapacitnými jedálòami, divadelnou sálou, V klubom a 4 telocvièòami so squashom,

stolným tenisom a posilòovòami. Ubytovanie je v dvojlôžkových izbách bunkového typu s

možnosou napojenia na internet. Komplex má vlastné televízne štúdio, poèítaèové

centrum, masážny salón, kopírovacie služby, kaderníctvo, bufet. V každom internáte je

študentská kaviareò. Pre ubytovanie študentov Ústavu aeronautiky /Leteckej fakulty/ je k

dispozícii internát na Rampovej ul. priamo pri sídle ústavu.

Študenti Fakulty výrobných technológií, so sídlom v Prešove, sú ubytovaní v dvoch

internátoch na Budovate¾kej ul. è. 13 a 31. Ubytovanie je v 2 - 3 lôžkových izbách

bunkového typu so sociálnym zariadením. K internátom patrí študentská jedáleò a

študentský klub.

Všetky internáty poskytujú aj ubytovanie hotelového typu pre hostí školy, resp. pre

návštevníikov Košíc v nadštandartne zariadených hosovských izbách a stravovanie v

jedálòach.

poèet študentov TU v akademickom roku 2004/2005 14 849

poèet podaných žiadostí o ubytovanie 5 378

poèet riadne ubytovaných študentov 4 864

poèet ubytovaných na prístelkoch 514

poèet podaných hlavných jedál študentom v r. 2004 462 201

poèet podaných hlavných jedál zamestnancom 315 399

Na akademickej pôde TU v Košiciach pracujú viaceré študentské spolky a organizácie,

ktoré sa starajú nielen o štúdium, ale aj o pohodlie, zábavu, kultúrne a športové vyžitie

študentov na univerzite. Hlavnou organizáciou je študentská komora Akademického

senátu (ŠKAS) so sídlom na Letnej 9 (hlavná budova univerzity). Tá má na starosti

hlavne študijné záležitosti, ale popri tom koordinuje a riadi všetku èinnos študentov

na TU, nielen poèas štúdia, ale aj vo vo¾nom èase. Rieši rôzne študijné problémy

študentov, organizuje a riadi kultúrne podujatia. Jej èlenovia a aktívne zúèastòujú aj na

riadení, kontrole, ale hlavne na rozvoji univerzity. Napomáha tiež vedeniu univerzity a

všetkým organizaèným stupòom na univerzite vo všetkých smeroch v rámci svojich

možností, schopností a kompetencií.

Na každom Študentskom domove si študenti volia “Študentskú radu“, ktorá

napomáha vedeniu ŠD pri zabezpeèovaní a dodržiavaní domového poriadku.

Študentská rada(ŠR) pozostáva zo študentov jednotlivých fakúlt univerzity.

Študentská rada:

podporuje štúdium

mimoškolské aktivity súvisiace s rozvojom osobnosti jednotlivca, èi už po fyzickej

alebo kultúrnej stránke rozvoja osobnosti

pomáha študentom vyplni ich vo¾ný èas rôznymi aktivitami v priestoroch, kde trávia

väèšinu svojho študentského života.

Pri Študentských radách pracujú zaujímavé kluby:

KLUNEŠ klub netradièných športov a spoloèenských hier,

foto-klub, PC klub, internátne rádio

klub Študentskej televízie

rôzne športové a iné záujmové kluby, ktoré spravujú Študentské rady.

Do kompetencie ŠR spadá aj študentská polícia.

Študenti na internátoch majú k dispozícii telocviène, v ktorých je možnos rozvíja

širokú škálu rôznych druhov športu(futbal, basketbal, volejbal, bedmin-ton a pod).

Všetky tieto druhy športu sa tešia ve¾kému záujmu a popularite u študentov. Na svoje

si prídu aj priaznivci squashu, aerobiku, fitnesu èi dokonca pingpongu. Všetky tieto

druhy športu sú k dispozícii študentom, ktorí trávia svoje vo¾né chvíle na internátoch.

Zo všetkých športov sa pravidelne uskutoè-òujú rôzne súaže, turnaje a zápolenia

nielen v rámci univerzity, ale aj s medzinárodnou úèasou.

Študenti Technickej univerzity v Košiciach sa aktívne podie¾ajú na rozvíjaní

študentských tradícií a podujatí ako sú:

Barbora na fakulte BERG,

Šachák na Hutníckej fakulte,

Strojárske imatrikulácie a cechovácie,

Beánie na Stavebnej fakulte a podobne.

Študenti TU, okrem ve¾kého poètu príležitostí kultúrnych podujatí posky-tovaných

mestom Košice, majú možnos rozvíja svoje kultúrne potreby v rámci kultúrnych

telies pôsobiacich na našej univerzite a to predovšetkým spevácky zbor Collegium

Technicum a folklórny súbor Jahodná.

ŠDaJ TU, B.Nìmcovej 1, 042 00 Košice,

tel.: 055/62 278 05, ustr. 796 1135

e-mail: Kamil.Podolan@tuke.sk; http://www.tuke.sk

Študentská komora AS TU, Letná 9/A, 042 00 Košice,

tel.: 055/602 2003, fax: 055/63 327 48

e-mail: behun@tuke.sk; http://www.tuke.sk

22


Areál univerzity

Watsonova ulica

P

BN1

BN3

ul. B.Nemc ov ej

BN32

PK17

Letná ulica

P

V

Vysokoškolská ulica

L9B

PK15

BN5

PK19

P

PK9

HLAVNÝ

VCHOD

PK13

PK

W

PK11

PK7

PK5

P

P

P

P

Hlavná budova TU

L9A

PK8

PK3

PK14

AULA MAXIMA

V4

PK12

PK10

P

P

Vysokoškolská ulica

PK6

P

P

PK4

FU2a

FU2

W4

SPŠE

PK2

Krajský

úrad

P

P

Letná

Letná ulica

Komenského ulica

Kód

L9A

L9A

L9B

PK2

PK3

PK4

PK5

PK6

PK7

PK8

PK9

PK10

PK11

PK12

PK13

PK14

PK15

PK17

PK19

PK

BN1

BN3

BN5

BN32

V

V4

W

W4

FU2a

FU2

Názov objektu

Hlavná budova TU, A blok

Aula Maxima TU

Hlavná budova TU, B blok

Katedra fyziky FEI

Ústav metalurgie HF

Aula fyziky TU

Katedra EaRP SjF

Poèítaèové centrum FEI

Laboratórium keramiky HF

Lab.automobil.techniky SjF

Katedra inovácií SjF

Hutnícke dielne

Katedra náuky o mat. HF

Hutnícke dielne

Katedra EaMT FEI

Vývojové dielne SjF

Katedra GaM FBERG

Výstavný pavilón FBERG

Banícky pavilón

Sklady Rektorátu TU

Študentský domov TU

Ústav výpoètovej techniky

Združené posluchárne

Ekonomická fakulta

Unimo bunky

Stavebná fakulta

Štadión TJ Akademik

Ateliéry Fakulty umení

F.Urbánka 2a, Garáže TU

Študentský domov TU

23 Annual Report 2004

TU v Košiciach, Letná 9A, 042 00 Košice

Tel.ústr.: 055/ 602 1111, fax: 63 327 48

e-mail: kancelar@tuke.sk, http://www.tuke.sk


TECHNICKÁ

UNIVERZITA

V KOŠICIACH

VÝZVA PRE TVOJU BUDÚCNOS

FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ * HUTNÍCKA FAKULTA*

STROJNÍCKA FAKULTA * FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY * STAVEBNÁ FAKULTA*

EKONOMICKÁ FAKULTA * FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ * FAKULTA UMENÍ *

LETECKÁ FAKULTA

www.tuke.sk

Zostavili: prof. Ing. Anton Èižmár, CSc., doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc. / Design: Ing. Róbert Klik

Foto: Ing. Róbert Klik, Ing. Martin Vysoký, Ing. Stanislav Benèo, doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., archív TU/ Tlaè: VST Košice

Náklad: 1000 kusov / apríl 2005 / ISBN 80-7099-989-6

More magazines by this user
Similar magazines