rock-satanismos

hikikomori.gr

rock-satanismos

"\E1\ENH1: H1\. M/1H/~1:T' E~O1:11:Xplo"(lavlKi~'Opa5£~ e£ooai\oviKn~«Oi OKUPVOI»1991 /""


npOi\orO1:*To .Bl.BMo aura ypacJ>mKe vorepa ana rou


4{3on80Vj1E Kaf 6Ma na181a orriv avazriman rfi(;" al\ri8E1a(;",8irOUj1E ai KuKl\opopfa ro {31{3l\fo aura j1i rriv Euxri vatmruxE1 orov tm81WKOj1EVO aKono."Gaol j1Q(;" {3ori8naav orriv EK80on aurov roD {31{3l\fourou(;" Euxap1oroVj1E Kaf EUXOj1aorE 6 8EO(;" va Eul\oYEl rou(;"Konou(;" rou(;".XplOTIaV1K~


MOY1:IKH POK'H Gnll£plvn KOlovoi\oonKn KOIVOOV!O nou llovn nu~!oo m~f.X£1 IO oull


6rivvnonrjj~ povolKii~nOI£ VIa npcbm opa a avepcunoc;- apXlO£ va xpnOl-1I0nol£i aUla 10 ooopo IOU E>EOY nou /\EY£IOI 1I0uOIKn;Mac;- n/\npoop£i n no/\ola t1108nKn n anoIa £IvOl 10apxOIOI£pO f31f3/\fo IOU KOOllOU, on a npOOIOC;- nou aaxo/\£i-101 lIE IiI 1I0uOIKn, IiIv IExvn IOOV nxcuv, £IvOl a ,(oojJon.'0 'lcuf3n/\ £Ivol EVOC;- ano IOUC;- anoyovouc;- IOU Kai"v, nout£UpfOK£1 ouo opyovo. To 1p0/\IiIp10 (Eva £Iooc;- apnoc;-)Kof Inv Kl8apo.'Eftl1lfn'H pOUOlKn Olya-Olya e~£i\loo£rol. n£plepX£IOI II


7'0 L1avfB uJIvei rov BEO JIg ro !panmploopcu


8I'Inc; Kof ono nOI'lI'lOUC; oi\i\OUC;. 'H 110uOIKn oum nofpVEI TOOVO11O f3uzoVTIvn £nElbn KoI'II'IlEpyn8nKE ma XpOVIO TOUBUZOVTfou. METa Tnv Ql'looon Tnc; KoovmoVTIVOUnOI'lEOOC; £p-XETOI n nopoK11n mc; VIa va ovof3lffiOEI Kof nal'll mn blKn11°C; £noxn.'Ev TOO 11EToSU OTOV 01 "El'll'lnVEC; b£V Elxov TfC; bUVOTOmTEC;va ooxol'ln80uv 11£ Tn 110uOIKn, £l1ovfzETol amvEupffinn Eva v£o ElboC; 110uOIKnc; ono Kanolouc; 110UOIKouC;-blavoIEC; Kof nofpvEI TO OVO11 OOC; Kl'IooOlKn 110uOIKn. 'Avo-£pou11E 11EPIKOUC; ono OUTOUC; Tnc; Kl'IooOlKnc; 110uOIKnc;.Mnax, XOIVTEI'I, MOZOPT, MnETof3Ev, LOU11ov, B£pVTI,LTpaouc; Kof noi\i\of Oi\i\OI.L1£v E'ino11E TfnOTO VIa Tn 110uOIKn TOOV Oi\i\oov 1'I0oov.8a nou11E 110VO on 01'10101 1'I00f Tnc; ync; E'iTE npooToyoVOIEiTE nOl'lmO11£VOI, xpnOl11onolouv Tn 110uOIKn bEfxvOVTOC;£TOI m ma811n Kof TO nolov TOU nOl'lmo11OU TOUC;. nol'lunEpll'lnnnKa 111I'lnOO11E Yla Tn y£wnon Koi Tnv £S£l'Ilsn mC;110uOIKnc;. LKonoc; TOU an11EPlvou OUVEbpfou Ol1OOC; b£V EIvalva £SETaoou11E Tnv Kl'IooOlKn 110uOIKn oGrE KOV£VOono Ta f1\i\nVlKa Eibn onooc; L1n11onKn, BuzoVTIvn, 1\olKn fIPE11n£nKn. 8a £SETaoou11 EVa Elboc; 110uOIKnc; n anoiaovEmUI'IOKTo 11nopEI va xopoKTnplmEI noYKoo11IO, £' 0-oov OKOUYETOI ono TO EVa OKpO roc; TO 01'11'10 OKpO mC; ync;.'H 110uOIKn oum Elvol n nEplf3onm Kof noI'lUOUZnm11£vnPOK.


nOIOI dIAdIdOYNTH POK8a apXfOOUI,1E I,1E I,1la loropfo nou 'IOffi


10'I£pouooflnlIKoi lIE apxnyo TO OIKO TOU


10V tmvono£ 0 ~11Ai\oVI pnVI 0 onoio


12'0 'En.Bl~ np[oJ'Jeiionl:1loupy£i£~£y~pO£Ip£vfno£


~13MEla IOV vEI\j3I


14~ou


2) 'H o


16'Eo& mO),1010U),1£ VlO i\IVo vo nopou),1£ ovonvon. ME-XPI OIIV),1f1C; bEV £lnO),1£ nnO1£. Kovo),1£ ani\o EVO OX£010-Vp°),1),10 mc; ),10UOIKflC; POK-EVI-POi\. ' Ano 0& Kol nEpo 80apxlaOU),1£ vo £P£UVOU),1£ 10 ),1UOIIKO KOI nc; i\£mO),1Ep£lEC;mc;.'H VEKpoKEcj>allri nov aKOVEI lIt ra aKOVOllKa lIOVOIKri Elval i:mvonanrc;>v JiSIWV rc;>v poKa8wv VIa va anooEffovv on oj 8fOKOI lIt rri pOKOKorcOvovv.


nAPAK1\AL\IA TH1: POKME Tnv ~~oVlon Tflc;- POK-£VT-POfl 6 K08E pOKOC;- aVTI-YPOEI ana TOUC;- nponyou~EvOUC;- TOU Konolo orolxElo f30-ZOVIac;- Kai TO npOOffinlKO TOU orUfI. "OflOI TOUC;- 8EflOUV va~EXffipizouv ana TOUC;- aMOUC;-, va ~vrunffimozouv Kai TOovo~O TOUC;- va f3pioKETal OUVEXOOC;- ornv ~nlKOlpomTa. "ETmon~loupyn8nKav noMa napaKi'loolo Tflc;- pOK. 'AvaEpou-~E TO KUplffiTEpa.1. 'H vrlOXO (f3yflKE ana Tnv 'EMnvIKn flE~n OiOKOoIOK08nKn).Eival EVO mvo KoTaoKEuao~a, anflo OIOOKEoaOIlKo~EOO Kai npoKi'lnon Ylo xopo.2. 'H VlOU youinfJ nou EivOI Evo aVaKOTE~O ana TOaMa napaKi'loola Tflc;- pOK.3. 'H naVK nou OEV EivOI napa ~IO nxnnKn oof3oupa.4. 'H piWE. Eival a~EpIKOVIKO Eiooc;- Koi 8u~izEIYEffiPYO nou XTuno OOEIOUC;- VTEVEKEOEC;- VIa va uyOUV TOnOUfllO ana TO onopTO TOU.5. 'H pan. noflu OTEXVO, apIKaVlKO Eiooc;- nou OE~ETaEpEI orn xffipa TOOV ZOUflOU Koi Tflc;- zouyKi'lac;-.6. 'H xifJu pi~aA. ~n~aivEI f3opu ~ET:oMo. L\.EV EivalanflO TO «Ku~f3aflov aflaflOzOV» TOU ' Anoor. nouflou aMo£XEI EioxffipnoEI f3a8Elo orn ~oYEia Kai oro oaToVlo~o.BaoizETal orouc;- TpO~EpOUC;- ~VIOXUTEC;- Kai ora ~Eyofla VTEm~nEfI.7. 'H qJuxE8inElo. Kai aUTO Eival Evo a~EpIKOVlKOEiooc;-. t\EYETal £Tm VlOll f3yaivEI ~EOO ana Tnv lpuxn TOOV


18IPOYOUOlor&V ),1£IO ana ),110 y£pn Soon L.S.D.nou £IvolVOPKWIIKO nopoloenOloyovo.8. T£/'Ioc;- avo


19£uluxfo Kof Ii Iti\EIO £mKOIVffiVfo pt IO n£plj3aMov ptapPffimofvouv noMt. Movaxo EIOII1nop& va £pnvEum& In pouOlKn pou. ~Av otv EXEI avn-8tOEI


20'0 napavoiKo~ '1wu non Jl£ ro aaraVlKO c5axruMc5J 0l0 c5axrullo.nap' 0110 nov «


21«I Love You» /'IE£I a ~IYKu, «I Love You» KI a KOaJ.lO~op810~ X£lpOKpOIO£I,~6an IOU J.lIKpoffivou! TnvOEPV£IOI, KU/'IIEIOI mo aovfolIn~ OKnvn~... '0 XOpo~ auv£xfZ£Ial.BYOz£1 IO /'IOU/'IOUOI anaOUP/'lIOz£I, rovOz£I... ~£ano£1 mnEKa£voovfz£1 J.lOKpUO. M£IOIO nOVI£l\oV1 IOU Kaf IOoaYKffiv£1 EmO£IKIlKO! J.lEV£1 YUJ.lVO~ ana In J.lEan Kaf novro).IE 6PYE~ ai\i\o f3fOl£~ Klvna£I~... Kaf EmIE/'IOU~ n£Iuxofv£1aUla nou fi8£/'I£! No anoa£1 onl\oon In f3oan IOU J.lIKpO-cbvou aE SUO KOJ.lJ.lOna nou IO Eva nEI£1 mov KoaJ.lOKaf IO oi\i\o napa /'If yo va xlunna£1 IOV KI8apfma moKeMI!!... Ipayouooua£ J.lIO o/'loKi\npn K£pKfoa Ko8ffi~ aIggy KU/'llOIaV mn aKnvn Kaf IovoVIa~ mnv oKpn m~aaOOJ.lOZOXlanKo Ef3ya/'l£ In Y/'lffiaaa a£~OUa/'lIKO, Kopo.ioeunKOKI ElJ£lIa aKuf3oVIa~ £Y/'lUlp£ (!!!) IO aovfol nounpfv naIoua£! 'H Kalvoupyta f3oan IOU J.lIKpoffivou £Ix£n1V Iuxn m~ npffim~! 'EKa£voovfmnK£ aE Konola OKpnInc; OKnvn~... To auYKpOmJ.la auv£xfz£1 va nafz£1 KI EK£lvac;n£IffiVIo~ KOlro IO J.lIKPOroVO Ipayouoo£1Mn. K/'ln. ».xropf~ aUla...MniO] Mn61(; '1Q1O1Q)


22noMa Kof OIOOPO ou),lf3ofvouvpOKEp TPOYOUOlOI£


23MUOOIOEI;, Kap


240),1001Kn ooonVOpKffinKoG.~TO ~IVOlVOn TOOV HnA TO 1979 ae ),110 auvoui\fo 11veol KoTonoTn8nKov ),1expl 80VOTOU ano 18.000 8EoTec;,nou aUVeTpllpOV TO KlVKi\iOOO),10TO VIO VO ),1noGv mo Eonf36i\.To auVKpOm),10 TOOV «6e Xou» aPXlaE Tn auvoui\foaov vo ),1n auvef3olvE TfnoTE Kof 01 ai\i\opovEC; 8EoTec;,KoTei\of3ov Tn aKnvn mo Tei\oc; TOC; nopomoanc;, npaV),10nou npo~evnaEveouc; 80VOTOUC; ano nVlV),1o.~Tnv nEploOEfo TOOV «Mni\oK~0),1n08» mo Milwankee160 aTO),10 auvEi\n8naov, ),1ETO ano auVKpouaEIC; ),1e Tnvamuvo),1fo. Kof n oi\n oaopfo ~EKfvnaE ano EVa ),1nou-KOi\1 nou EKaEvoovfmnKE Kof xTunnaE TOV Kl80pfmo TOGVKpoun, 8 amuvo),1IKof TPOU),1oTfmnKov, onffiC; Kof apKETofonooof TOC; pOK. rlo VO n80aaEuaouv TO aVn),1Epo ni\o80c;,xpEIomnKE oi\oKi'lnpn n amUVO),1IKn OUVO),1n niC; noi\nc;.Kof EVa TpO),1EpO, KOTO Tn OIOPKEIO auvoui\loov EVOC;~0f3f30TOKUPIOKOU mo !\OC; uAVTZEi\EC;. 650 veol f3POKOV TO80VOTO. ~TO lpuVEio TOG !\OC; uAVTZEi\EC;, oe xffipoGaov TOKO


26YEIWV Kaf tau VEUPO-),lUIKOU aUVtOVla),lOu.'YnVnKn KatOmaan, nou ),lEta~oi\i\EI to OtO),lO atEva EI60~ po),lnot.Kata8i\mnKn KatOmaan, nou tOVEI ),ltXpl tn VEUPanKai tnv tpuxan, Kupf~ Olav yfVEtal auv6uaO),lo~ ),lou-OIKn~ pOK Kaf VapKnKou.T oaEI~ aUtoKtovfa~, ov8pnoKtovia~, nou au~ovoVtalan),lavnKo ),It tnv Ka8n),lEplVn Kaf VlO ),laKpU XPOVIKO 610-mn),la aKpOaan tn~ pOK.AUtO-aKpmplaO),lO~, auto-aayfaan Kaf auto-n),lpia,Kupf~ at ),lEYOi\E~ auYKEVtpcbaEI~., AKatavfKmE~ w8naEI~ Katampon~, ~av6ai\la),louKaf £~tYEpan~ ),lEtO ana auvaui\iE~ Kaf Eon~Oi\ pOK., AKO),la, ),liao~, 8u),l0, zni\la, £K6fKnan, Kaf aE~ouai\l-KOmta.AEflnOYlOAivo vo 6voq,ep80Gl,le Koi oro i\e~li\oVlo, nou xpnOl-1,l0noloGv KOi\i\l1EXVec; Koi 6noooi:'Enelon,«£K toG neplOOeul,lOtOC; tfiC; KopoioC; to orOI,lOi\oi\ei», OEV nopouOIOZOUV napa f3PCiJI,lIO, nezoopOl,llO KoiOI,lOptCiJi\o unovooul,levo.80 unoVPol,ll,liooul,le 1,l0VO l,leplKEC; £Kq,pooelC;, VlO VO6noq,euvetol n xpnon tOUC;.Tnvf3piOKCiJ, tI'IV \VOXVCiJ, toG tnv nEq,tCiJ, I,lE tPEXOUV,q,oon, vouoroPciJ, KOUq,O, XOI,lOC;, to OKonoui\opCiJ, 1,l0G tnvoivel, 1,l0G 6vof3elC; to i\Ol,lnOKlO, tnv \VWVIOO, f:neoo VOKClOUt Koi to £novoi\ol,lf3ovol,levoXCiJpiC; i\ovoKOtO EKOtOVtooec;q,OpEC; tnv nl,lEpO «£Vto~el». 'Ynopxouv Koi oMonoMa, 6Mo OEV 80 ooeloooul,le


28'OvopaoiE~ rov~Toonv &po npoon0800~£ va offioou~£ ~IOV £lKovotou


2923) TpunE~24) 'Aval1noul1noui\a25) ZIK-zaK26) rtpe~27) rEVIO tau xoou~28) , Avcbq,Ei\n f.mf3fwon29) Maupa ioavlKo30) 'Anof3i\ntol31) MnOtE OKUi\OI 6i\emE32) 'Aoq,u~fa33) Mni\o l1ni\o34) i\&pOI36) '.QpfWVE~Kaf 1110 ~EVlKn ovol1aofa. "Oi\a to xef3u l1Etai\ ouv-KpOtnl1ata, i\evoVta «to tepata tfi~ POK».Kaf tpfa f.nE~nvnl1atIKO ovol1ata:01 «ABBA». MEtaq,paOl1evo Elval Ii tf3pai"Kn i\e~n, Af3f3o~, nou Onl1afvEI natepa. Elval Eva 6no to ovol1atatau BEOY. To oUVaVt°l1E mnv f.Kq,paon, «'Af3f3o a natnp».To OuVKpOtnl1a t&v ABBA Ol1W~ noi\i\e~ q,ope~ toouo B to VPOq,EI 6no tnv 6vonoon a VIO vo l1nvf.WOOUV tOV BEO natepa, 6i\i\0 tov unox80vlo natepa,tOV 610f30i\0.OJ AC7 DC. Aumpai\lavo VKpoun to anoia npfvf3vEi 6no to opla tau KPOtOU~ tau Onl1alVE «ulpni\n toon»."Orav Ol1W~ nfiVE mnv 'Avvi\fa Ii «ulpni\n toon» f.VIVEAnti-Crist Death to Crhist, nou onl1afvEI «'AVtf-xplmo~80vat~ mo XPlrTO-!!OJ K.I.S.S. To Kiss mo 6VVi\IKO Onl1afVEI q,fi\nl1a.6.ev Elval Ol1w~ q,fi\nl1a 6i\i\0 6PXIKO t&v i\e~Ewv Kings inSatan's Service, nou 80 nEi BaO1i\looE~ mnv unnpEofatoG ratavo. Kings mnv vi\cbooa tfi~ l1aVEfa~, oev Elvalf3aO1i\looE~, 6i\i\0 OlatEtaVl1evOI jEpEi~ mn i\atpEfa tau ratavo.


TEXNIKA MEI.A rIA THN npOneHI.HTHI. POK-ENT -PO"Kai V£WI£Tal n anopia, 'E4>' ooov n POK-EVl-POi\ £IvalTOOO oaTaVlKn Kai f>p~pIKn pouOIKn, Viall EX£I KaTa-MUO£I oi\n Tnv u4>ni\lo;KaT apxnv f>on80uv oi OloKovpa4>IK£~ £Talp£i£~, oi6noi£~ ooui\£uouv VlO TO p£voi\o OKono TOU }::lroViOPOU.'H pOK-Evr-pOi\ £Ival n pouOlKn nou npof>oM£Tal Kainou aKoUV£Tal ana navrou. Tnv aKou~£ oro paolo4>rovo,ornv mi\£opaon, oro opopo, oro oxoi\£io, ora KaTaornpa-Ta Kai 4>UOlKO ori~ vriOKO, ora Ki\opn~, ori~ Ka4>£T£pl£~,ora 4>oor-4>ouvr. 'H ola4>npnon m~ DUTil, npoKai\£i TOavopOOllKO KOIVO. ' AKopa TO f>ivr£o-Ki\in~, TO anoia EXOUVKOV£I 8pouon VIa TO i\ovo on £Ival oX! povo aKouOllKo,6i\i\0 Koi onnKO p£oo. To f>ivr£o-Ki\in~ £Ival Eva KIvnpaTOvpa4>IKo4>ii\p nou olapK£i 000 Koi EVO Tpavouol. Bi\tn£l~TOV 'Tpavouolorn va Tpavouoo£1 Kal £voo." ouv£xlz£TOI TOTpaVOUOI f>i\tn£l~ TOV 1010 oro i\ovolvo p£ plO Kon£i\a KalQP£oro~ p£TO orn TzopoiKa n ornv Aivumo. AuTn n £wai\avnTOOV £iKOVroV nou ox£Tlz£Tal Gp£oa p£ TOU~ orlxou~TOU TpavouoloU, £Ival n rno T£i\£IO ola4>npnon, To KOKOo£v orapoTo £000, VlOTI o£v £rni\£V£I~ TOU~ oloKou~ nou 80oou Gpezav, aMo OUTOU~ nou oou npoo4>£pouv p£ Tnola4>npnon,To VKpoun n oi Tpavouolor£~ olavrovlzovral, "OTavn.x. nop£1 TO voup£o 1 n Mavrova, TOT£ KOI £ou 80 avo-


32paOEI~ aUla nou [3yfiKE npOOIO, aou unoIl8EroiIO KOi\UIEpO.on Elvolt!.tv Elvol O),100~ ),10VO 1'1 olon),1non nou OU),1[36i\i\EImnv IpO),1Epn Olaooon lfi~ pOK. 'Ynapxouv Kol KanOIOtmmn),10VlKaKOI 00i\10 ),1too mo XOOPO lfi~ IEXVlKfi~, nouOoui\EUOUV unox80vlo Kol KOromPOIKa. "Eva ano aUlaElvOl IO oumn),1o BinpaoE~.Llnv tmmn),1n nrov avtK08EV yvoomo, on aplo),1tvolnxol Elxov oE~ouoi\IKn tnlopoon ma £VIOpO KOI ma ZOOO.ClOt EVO~ ' A),1EpIKaVO~ tmmn),1ovo~, KOroOKEuooE Eva IEpaonoolKIuo.),1EyaOOVO OKEnOOJ.1tvo ),1t Eva i\EmorolOTo ),1EyaoovO t~tnE),1nE IOV [30),1[30 tvo~),1Eroi\i\IKO8ni\uKouKouvoumou, IOV anoio ElxE KOroypalpEI ot EiolKn rolvloKOI aVO),1Ero6iooVIov IWPO ano IO ),1EyaOOVO ot),1Eyai\nanomoon. To apOEVIKa Kouvoumo aKouyoVIO~ IOV nxo,£onEuoov np6~ ouvavmon lfi~ "vu),1n~» KOI UOtKa npo-OtKPOUOV mo ni\EKIpIO),1tvo olKIUO IOU ),1EYOWVOU. TotnO),1EVO npool a tmmnpovo~ ouvti\E~E ouo OaKKOU~ VE-Kpa Kouvoumo. To nElpo),1o ElxE nEluxEI. Tnv ouln ),1t80-00 xpnOt),1onolouv Kof ot ai\i\o nEola, onoo~ mnv 6i\1ElOVIa va npooEi\KUOOUV Ia lpaplO Kala KOnaOIO.AUlnv In ),1t8000 tap),1ooov Kof mn ),10UOtKn, VIava Ipo[3n~ouv IOU~ vtou~. 'Avotpoo Eva nOpaOElY),10, ),1tIa anole:i\tOJ.1oro IOU OUmn),10IO~ BfnPOOE~.01 "MnnIi\~», Eva' Ayyi\IKO POK ouYKpOm),10, orovt),1OVIZOroV mo KOIVO, npoKai\ouoov aVOmalOOon KOI u-ZOVIO~ aUlaIO OIVO),1EVO lfi~ MnnIi\o),1ovIO~, Kolti\n~EmEplKt~ tKoni\woEI~ mou~ vtou~. '0 UYEIOVO),1IKO~ tm8Eoopmn~lOOV 'Ayyi\IKOOV oxoi\Eloov, POi\OVI LptYKEP, t~Ela-mo ou),1ntpoo),1o: ,,'H ),10UOtKn lOOV "MnnIi\~», OUpnEpli\a),1-[30VE nxou~ - VOIE~ 01 anoiol tmopouoov OE~OUOi\IKOO~,EiolKa mou~ vtou~. KOI VIa va El),1omE ootmEpoI, anooElx8nKEon 01 nxol OUIOI npoKoi\ouoov ),110 £Kmoon KaT


33apxnv KOI OE fllVO apEOCJ)';' p£ta O£~OUOflIK OPVOopo. 'HpOUOlKn trov «Mnnm,;,» a5nvouo£ mnv anOOfl£IO tn,;, flOVI-Kn,;, KOI mnv EflfI£lll'n i'l8IKn,;, Kplon,;, ». Auto pO';' flE£1 aPoflOVt LpEVK£p. To 1510 KOI X£lpOt£pO pnopoup£ va50up£ KI £p£i,;, ml';' OUVOUfll£';' nou VIVOVtOI mn 51Kn pO';'£noxn.Mia aMn pE8050 nou xpnOlponolouv Via tnv npooo-8non tn,;, pOK (oOtOVlKn ££up£on trov LICJ)VImrov KI outn),elvol n civQ(J'[pocl»n KMutpn ~(j)v 5ioKOOV. ' AvamponK6i\Ull'n £Ivol n t£XVIKn KOta tnv anoia KanOIO pnvupotOnou 5EV aVtEXOUv va aKoumouv an' £U8£10';', aKoUVOVtOImo avampoo VUplopO tau 510KOU. ria va 00';' 5000CJ) vaKOtOfla~£te, unapxouv mKan nou VUPIZOUV tau,;, 5lmou,;,KOVOVIKa npo,;, to aplm£pa, KOI PE KanOIO Koupnl avnmpE£tOlto VUplopO tau 510KOU npo,;, to 5£~la. "Otov aSlmo,;, VUPIZ£I KOVOVIKa tOtE to unoouv£15nto trov aKpootrovouMop~av£1 to pnvupo nou ~pIOK£tOl ano nloCJ) KOI£t0l VIV£tOl n nfluon £VK£aflOU.To oumnpo auto £Ivol Evo ano to mo OOtOViKa VIatnv £io~ofln pnVUpatCJ)v, 51on av to aKouvop£ an' £u8£10,;,KOI £~nvnpEvo, 80 to anopplmop£.No noo,;, fI£ltouPv£i a pnxovlopo,;, auto,;,.ria tnv £vvpon KanOIOU 510KOU 5EV xpnOlponolouvEVO KOVafll, aMa noMa, (pEXpl KOI 23). rpaouv ~£XCJ)plmato tPOvOU51, ~£xCJ)plma tl';' KI8ap£,;" ~£xCJ)plma toVtpap,;" to ouv8£oalz£p, tl';' KpOUVE';', to OUpflIOXta, tau,;,KpOtOU';' K/\n. S£xCJ)Plma Vpaouv KOI to pnvupo nou 8E-AOUV va 50000uv. Kotomv to vpaouv CAO pall OE 5uoKOVafllO to tpOVOU51, tn pouOlKn, to KPOUma KOI to pnvupo,~OzOVto,;, to cpCJ)';' va aKoUV£tOl ano tnv aVtlmponnA£Upa.Autn n £vvpon oVOPOz£tOl «P£pl~»., AKOUVOVtO';' £p£i,;, EVO 510KO nou n£plflOp~aV£1 pnvu-


34j.l0 ornv ovoorpon TOG OfaKOU, oro anj.l£io OKplf3&


35KQTai\oyo n8lK&v VO!lC1)V, nou !laC; unoO£IKVU£1 n&c; nptn£1va ou!ln£pI


37Kn anGlIn, nou nEplEixE ornv avoorpon ml;, j.lnvuj.lotonou anEtpEnov tnv Kl\ElpIO. Movo a' OUtOV tOV tOj.lEO KOlEYPOlpOV80% EmtUXIEI;.01 EmtUXIEI; orov tOj.lEO tfil; pOK j.loUOIKfil; OEV Elvol80% 6Mo m8ovov KOI nEplaaOtEpEI; ano 100% alan anoillO EpEUVO, to nololo aKouvE pOK ano 3-5 ooPEI; tnv nj.lEpoKOI j.lEtO tnv Ej.lovlan tOOV YOUOKj.lOV, 01 oronanKEI;IIEVE on aKOUVE 7-8 ooP£1; tnv nj.lEpO j.lOUOIKn pOK. ElvolEuvomo, on oX! j.lOVOV to unoauvElomo al\i\o KOI to EVauvElomo,KO! to unEpEYro, UlorOVtOI 01o80po avunollo-YIorn, j.lEtO ano tnv nolluoopn aKpOoan tfil; pOK.'EnElon to unoauvElomo j.lnvuj.loto nolzouv anj.lovn-KOtOtO polio a' OliO to oaj.lo tfil; pOK j.lOUOIKfil;, VI' autoBpfiKOV tpOnoul; KOI j.lEaO VIa tnv KollutEpn KOtOVOnanOUtOOV tOOV j.lnvuj.lotoov."Eva ano auto to j.lEaO £Ivol n KOtoYPon un£pnxnnKOUonpQ~o~. To anj.loto auto OEV YIVOVtOI aVtlllnmoano to OUtl j.lOI; aov OKOUOj.lO, YIOtl Elvol YPOj.lj.lEVO j.lEunEpnxnnKn auxvomto. ria va aol; oroaoo va KOtOllof3EtE,n yfi onool; KOI 0110101 nllovfitEI; KIVOUVtOI illlVYlOOOOOI;ilEao oro oloornj.lo onj.llouPyroVtOI; tpOj.lEpO 8opuf30. Au-10Ul; tOUI; 80puf3oul; n unEpnxoul; onool; IIEYOVtOI, to av-8promvo OUtl OEV tOUI; aul\i\Oj.lf3ovEI. ME nopoj.lolO un£pnxnnKnauxvomto KOtOypOouv j.lE EiolKO ilnxOvnj.loto, tE-1010 anj.lOto. "Orov 6 EYKEOIlOI; OIEY£IPEtOI nOpOtEtOj.lEV~ano EVa tEtOIO unEpnxnnKo afij.lo, tOtE nopoYEI j.lIO aVtI-Spoan f310j.lnXOVIKn, nou Elvol aov va KOVEII; j.l10 EvEaniloplvnl;. AutO nou nopoYEI 6 EYKEOIlOI; IIEYEtOI EVOOp-lvn (onlloonuOIKn j.loplvn).'H aVtlopoan outn EpVEI Suo anot£IIEOj.lOto:1) Mia nopo~Evn EUOpIO KOI Euxoplornan.2) tllEYEpan tfil; olovonnKfil; IIEItOuPYIOI;."EtOi onj.llouPyroVtOI; EUOP!O, aKoul; to tPOYOUOI E-


38novEli\n),ltvo aou ot Euxoplm:El Kof ),It tnv unEpoltYEpontfi


40V£C; i\ti'z£pKOI ai\i\o.KO KOI TpIO~OV1KO n£plmp£op£vo CI)nOTlKO otopnc;, aKU-npoot~T£ nooo KOKKIVO &C; onCl)C; KOI (310i\t, npoOlVoKOI pni\t KUPIOpXOOV. To i\£UKO xp&po otv TOUC; t~unnp£-T£I. XpnOlponoloov mo noi\u TO KOKKIVO &C;, VlOTI £fvol8£ppo xp&po KOI (3on80 mnv un£p8tppovon TOO ooopo-TOC;. "OnCl)C; KOI TO OKOOpO Y£V1KO XPOOPOTO, VlOTI OIVOUVTnv tVTunCl)on on ntTouv (30p10 tnovCI) oou.~ Ai\i\o onnKO ptoo £fvOl (3£(30ICl)C; KOI TO fJiV1:EO Min.VUPOTCI)V olon TO pnvupo pnop£1 va (3pIOK£TOI OXI pOVOptoo mov nxo ai\i\o KOI on1V £iKOVO.To pan paC;, onCl)C; £fvol YVCl)mo, £X£I ouvoTomToi\nlpnc; 60 n£plnouEfvol iOXUPOTOTO VIa Tn p£Toooon T&V unOOUV£IOnTCI)V pn-oui\-£iKOVCI)V TO O£UT£poi\£mo. "OTov OIVOV-Tal n£pIOOOT£p£C; ana 60 £iKOV£C; TOT£ TO pan 80 OUYKPO-TnO£1 pOVO TIC; 60 KOI oj unoi\oln£c; 80 n£pooouv mounoouv£lonTo pt TO 1010 aKpl(3&C; anoT£i\topoTO nou npoovotpop£mo aKouOTlKo unoouv£lonTo pnvupoTO. ~tpVCI)KOI noi\1 EVa nopoo£IYPo. Konoloc; , AP£pIKOVOC; nTov pti\0C;at pia £TOlP£IO KOI i\oyCI) TOO on oj ouvoi\i\oytc;nTOV noVTO pt ulpni\oTOUnpOOCl)no, nTOV noVTO VTUptVOC; noi\uKOi\O. LTnv YKOpVTopopno TOU ptoo otv £fx£ CUTE EVaUIV noVT£i\ovI,aoo KUKi'lOOpooo£ noVTo pt Koumoupl.'0 av8pCl)noc; OUTOC; K08no£ EVa (3poou va O£I mi\£opoon,npoypo nou otv TO noi\uouvn8Iz£. 'EK£I trOt Va olonplzouvpooxo, at uoopo pni\ouulv. '0 1010C; t~opoi\OY£I-Tal, on oi080v8nK£ aKoTovIKnm tm8uplo Va ayopoo£1pni\ouulv, onCl)C; KOI £KOV£ Tnv £nop£vn ptpo. To TZIVnoVT£i\oV1 nou ayopoo£8Iz£. M£TO anaotv TO op£o£ VlOTI otv TO ouvn-Tp£lC; pfiv£c; n £TOlp£IO nou olonplz£ TOpni\ouulv KOTOOIKomnK£ VIa a8tplm olonplon. 'AnoO£Ix8nK£on mn olonplon ouTn £fx£ £iKOV£C; n£ploooT£p£c;ana OUTtc; nou pnop£1 va oUi\i\O(3£1 TO pan KOI n£pI£IXOV


41sex. "EtOt onJ.1loupyoGoav mov mi\E8Eatn J.1fa EuopfaKaf Euxapfmnon, noli tOV 0080GOE va ayopOOEI tZfv."Eva aKOJ.1a £nOntiKO J.1£00 Elval Kaf oj anEIKovfoEI~mo t.~oocl»urJIo ~ci>v 5ioKOOV ~ou~. Mn oa~ napa~EvEliEIauto. t1fvouv tpOJ.1Epn f3aplimta mo £~ooui\i\a t&v of-OKOOV. Kaf £0& EXOUJ.1E napaf3faon tfl~ ouvEfonon~, O£manKn ni\£ov EiKova. Kaf £0& to unoouvEfomo OOtoypa-fZEI EiKOVE~ noli to J.1on aouvatEi va oui\i\of3EI. napooE1YJ.1a:'Eov to J.1on oEi J.110 VEKpoKEai\n mo ni\ol navanoooyupIOJ.1£vn n aKOJ.1a K°J.1J.1ana°J.1£vn Kaf olaOKopnlOJ.1£vn,to unoouvEfomo J.1nopEi va tnv ouvapJ.1oi\oynoEImo npaYJ.1anKO m~ olivoi\o. ' AJ.1£ooo~ J.1EtO to unoouvEfonto80 mEfi\EI mn J.1vnJ.1n Eva 8i\If3EPO J.1nvuJ.1a. To J.1nvuJ.1atoG 8avotou.r' Eva ai\J.1nOUJ.1 t&v «POi\IYK rtOOuv~» mo £~ooui\i\oanEIKovfzEI Eva naVt£i\ovl tZfv, J.1£ npaYJ.1anKO EpJ.10UOp.To J.1nvuJ.1a noli m£i\vEI Elval to KatOOtEpa EVOllKta."Eva ai\i\o £~ooui\i\o noli npaYJ.1anKO J.1a~ £VtunooOto-ZEI Elval t&v


42T6 l:{wcJ>uMo roa o{QKOUHysteria (uOTep{a)r(;)v NrecJ> /lendpvr.'Eva /3i'J6aljJn)io tf;ri>ljJvMo 6'iOKov. '0'EOTavpw)iEVO~ OKEi'JEr6~ )iE rpia KEljJ6JuaKai rpia KEpara.'E{WvMo BiOKOV ano TO OVYKpOmpODemon (/Joipwv). Me noon 116000{eoxizovv TO ETOVPO OX! o6v a(JivxoavuKeipevo aM6 cOt; ZWVTOVO.


44pIKa. To )ll1vu)la Tnc; TpE/'I/'Iac; O)lC1>C;, onC1>C; ul\l\a t&v oloKCJ>v nOVta EXOUV Kon VO nouv,OOX£ta OV £rval 1l10 OUVK£KplllEvn CJ>tovpala n Eva 0-npnllEvo oxnlla.npOOE~t£ nol\u autiI tnv naVloa nou I\EV£tal £~ooul\-I\a oloKCJ>v, Vlatf llnopouv Ov£ta Kal llovo llE to £~ooul\-1\0, vo m£ll\ouv to unoouv£lonto 01\1\0 Kal to £vouv£lontollnvullo tOUC;.Mo 80 llou n£lt£, Vlatf toooc; ovoovac; VlO tnv ll£toooant&v unoouv£lontCJ>v llnvullotCJ>v;60 noll£ Kal nol\l mnv opxn. LKonoc; tau LICJ>VIOl1oU£rval Ii KataOuvom£uan ol\CJ>v t&v I\a&v KOI Ii onoooxntau VEOU M£oola, tau 'AVtlxplmou. '0 oKonoc; tOUC; OllCJ>C;f3PloK£1 ioxupn oVtlmaon KuplCJ>C; ana tOUC; XpIOt\avouc;.r 10 to I\ovo auto I\avoopouv to llnvullato tOUC; mnv ovompont&v olOKCJ>v Kal t&v KaO£t&v.No OOUll£ toopa to n£pI£xoll£vo touc;, VIO vo f3vol\oull£mo OUVK£KplllEva oulln£pOOl1ata.1) LE oloKo tau OuVKpOtnllatoc; «i\EVt ZEn£l\lv» amvoVtlmpon oKpoaan OKoUV£tal: «npEn£1 vo znoCJ> VlO toLatavo».2) LE tpavouol t&v «Mnnt/\c;» OKoUV£tal mnv OVtlmponoKpoaan «6IEV£IPE ll£ O£~OUai\IKO V£KPE ovopa».'0 V£KpOC; ovopac; (OC; llE ouvxCJ>pnon 6 6EOL) £rval 6IHLOYL XPILTOL.


453) }::E bioKO T&V «Kouiv» mnv ovrimpon oKpooonaKouYETOI: «wAPXIOE VO KonvizEI


46'H Mavrovaotv npoatpEl JlOVO «08(;)0» sex Kai rlOOVIOJlO. "OnCiJ~aivETal ExE:I E:ioxCiJpnoE:I Kai ora eVOorE:pa rou I"araVIOjlOU oovnioCiJ ana ra rpayouola rn~ Jlt ro ouamJla rn~ ovaorpon~ K6i\Vlpn~OKOVJlE: «~AKOVOt JlE: I"arava» Kai 6i\i\ov «~/af3ollo~... 016f301l0~... olaf301l0~...»omo pnvupo: «/j.IO~Oi'lO


47,


48Eva


49To napanovw KEil.1EVO avatpEwI mn l.1aupn i\EIIOUPvia.To vapKwIlKo VIa IO anoia i\tEI I.1toa otv naptxoVIal110VO mo I.1IKpO ayopI nou npOKElIal va 8U01000UV ai\i\oKai mouc; OUI.1I.1EltxoVIac; mn OaWVlKn i\alpEla. ' ApXlKOIOUC; I.1E8aVE Kai KaIomv IOUC; oivouv KOKKaivn, VIa vaElval xwpic; Kal.110 aVIimaon mnv 0108Eon IV 1.10ywv.To "XOIM Kai\Iopvla» Elval Eva Ipayouol apKElonpEl.10, I.1Ei\ayxoi\IKo f3tf3ala, ai\i\o I.1t anai\ouc; nxouc;. Tooul.1ntpaO\.la Elval OIl OUIE Kai mo anai\o Kai npEl.1a IpayouolaI.1nV EXEIE noli El.1mmOOuvn, VlaIi otv ~tpEIE Iil1nopEi va Kpuf3EIal mow ana aUla.


EN~YNEIL\HT A MHNYMA T A~ A~ acpnOOUl1E al1U>~ mv oEi\foa T&V unOOUVElonTU>Vl1nVU110TU>V, nou TOU~ KaTaolKOzEI 6i\oTMaKaf a~ OOOl1ETO nEpIEXOl1EVO T&V Tpayouol&V, nou aKOUYETal ano mvKaVOVIKn ni\Eupo.POK Koi sex. "Oi\a TO OUYKpOTnl1aTa Kaf ai\ol oj Tpayouolmt~,oo~ KUplO nEpIEXOl1EVO TOU~ £XOUV TO sex. 'E~ai\i\ou Kaf n iSla n i\t~n pOK Onl1afVEI nopvEfa.'0 Richard Oldhan i\tEI on: ,,'H pOK Elval sex KafnptnEI vo xTunnOOUl1E TOU~ vtou~ mo 1100Tpa 11' auTnv».'AKOl1n 6 Frank Zappa anOKai\UffiEI. OJ nxol Tfi~POK-£VT-POi\ ElvOl OUl1{3oroKof. To XTUnnl1aTa avnnpoou>nEUOUVTnv avn81Kn npo~n.'H MaVTova Elval TO OUl1{3oi\o TOO sex. Tpayouoo l1tTO KOPl1f m~. To iSla KOVOUV Kaf ai\ol oj 0i\i\01 mop Tfi~pOK. To 90% T&V EnlTUXnl1tvu>v pOKEP~ Kai\i\ITEXV&V 0-cpEfi\ETal OTnv npOKf'lnnKn TOU~ El1CPOVIOO Kaf mo sex nE-PIEXOl1EVO T&V TpayouoI&v. rVu>pfzoVTa~ i\omov oj Kai\i\1-TtXVE~ aUTO TO l1UmlKO Tfi~ EnlTUxfa~ TU>V ot olmOzouvEl1cpaVlmoOv, aKOl1a Kaf l1t 110va TO EOU>TEpIKO TOU~ EVOUl1aTan Kaf xu>pf~ auTo!!t:J.t 80 cptpu> CUTE Eva napooElYl1a TpayouoloG l1t sexnEpIExOl1EVO Clan "aioxpov Emf Kaf i\tYEIV». Movo EvaYEVIKO oul1ntpaOj,la:To sex Kaf 6 Epu>nO110~ T&V Tpayou-OI&V 1fI~ POK-£VT-POi\ unEp{3afvEI TO CPUOIOi\OYIKO apla. t:J.tvElval 6 £pU>Ta~ anu>~ mo On110nKO l1a~ Tpayouola nouVO


51To .8paZ1i\!aVlKo ovVKp6mpa rwv .KAOMA» (Kar(i) Ij>(i)roypalj>ia) ava-YV(i)piomKe naYK6op/a ano Eva apKera avomo rpayovB/, ro ."apnaVla».OJ .KAOMA» eo ovvtXlZav va .8piOKoVla/ ornv alj>ave/a, I:avra novnpa .8ntppara rwv O/(i)VlorWV Btv E.8nenav p' I:vB/alj>tpov roxop6 rou ."apnaVla» (I:nav(i) Ij>(i)roypalj>ia). I'Kono~ rou ."apnaVla»e[va/ va {unvrioe/ oro na/Bi rwv 10 Kai 12 trwv, ro ot{ Kai rovI:pou roxopeoouv na/BaKIa 2 trwv ptxP/ Kai oj 8apwve~ Kana/au .1:{ei\1yptvou»K.A.n YTo ."apnaVla» Bt ovP.8omzEI annci>!; ro ot~ aMa e[va/ fI oe{ouai\!Knnpa{n uno rvnov xopou. r/' auro ro povo nov Btv pnopei va ooul:vyun£Jei e[va/ fI iI£JIKn oou aKepa/omra. .000/ mOlal Kai I:x£Jpoi rwvGpapr(i)nwv orPO.8lJ!Japwv rii~ I"aI1c.>pn~ paKp/a ano ro ."apnaVla».'H I"aI1c.>pn EVlve fI ahia va anoKelj>ai\1orei 0 'I(i)awn~ 0 np6Bpopo~.'Eov pt ro ."apnaVla» eo yive/~ fI ahia VIa rriv Karaorpolj>n nonnwvIpuxwv.


52KaTa/'lnY£1 OE YO).lO Kai nou n ayonn TWV OUO VEroV EX£Imoxo TnV OiKOYEV£la. K08£ ai\i\o. 'E~u).lvouv Evav EpromaYPlo, f3PW).lIKO Kai Oal).loVlKo. rTOU~ mixou~ nap£/'Iauvouvo£~OUa/'lIKO oPYla Kai OXEO£I~ olampocPfi~. '0 Kai\i\l-TExvn~ nou 80 TO/'l).lnO£1 va £1val naVTp£).lEvO~ Emro Kaf ).lEnO/'lmKO YO).lO Kaf ).In/'l£Y).lEvO~ mf~ OiKoy£v£laKE~ uno-XP£WO£I~, £1val mo ).lolla TWV ai\i\rov Y£/'Ioio~ Kai omoeo-OpO).lIKO~. noi\i\oi ana auTou~ £1val OI£mpa).l).lEvoI Kaf OEyvropfzouv KaV OUT£ OE mo cpU/'IO avnKouv. '0 YAi\I~ Koun£pon/'lroo£: "nlm£uro 011 oj av8pronol £1val apo£vIKoiKai 8n/'luKof ).lazi». To /'IE£I roro~ VIa va OIKalO/'loyno£1 TOyuvalK£io TOU OVO).la. Y Ai\1~ 80 n£i 'Ai\fKn.'0 Boy George Ef3ya/'l£ OiOKO nou unomnpiz£1 TnvO).locPu/'locPu/'lfa. 'Ai\i\o £1val yvromo 011 Kaf 0 rolo~ £1valO).lOcPU/'lOcPI/'IO~. '0 Nick Lowe E~O).lo/'loy£iml 011 TOU apE-O£I va TPlYUPVO mou~ OPO).lou~ oov aon).ln VOIKOKUpO!Kaf 0 George Michael /'IoYO).laXWVTa~ KonoT£ ).lE TOU~On).lOOloyPOcPOu~ TOU ~EcPUY£: «... I\olnov, val, £1).lal Eva~... f3pro).llopn~...».rx£oov 0/'101 npoocPEpOUV, £1T£ ).lE TO TpayouOla TOU~,£1T£ ).lE Tnv napouoiaor'l TOU~, Eva Kmvwon sex, 00).l0 Kaff3falo. Kai oj onaooi nafpvouv£ ana auTou~ 0, 11 TOU~ mlpIOz£I,0, 11 TOU~ no£1 n£ploooT£pO. 6EV £1val Ka80/'lou ou-OKO/'IO va TO olammWOOU).l£. nO).l£ OE ).lfa VTfOKO n Kaf OEEva an/'lo nopTu. 'EK£i oiv£tal npaY).lallKO n £UKalpia, vaVOIWOOUV Tnv E).ln£lpia ).lIO~ Ka8apfi~ «nproToyovn~ ouYKivnon~»,OE a1).loocPalpa o/'loKi'lnprollKfi~ avoxfi~. '0 Ka8Eva~KOTro ana TOU~ TOOO npoKi'lnllKOU~ nxou~ Tfi~ POK-EVTpO/'l,).lnop£i va EKOn/'lWO£1 xropf~ lp£UlIKn VTponn, Tnv a).lcPfpponno£~OUa/'lIKOmTO TOU. 'O).lOcPU/'IOcPI/'IOI, ET£POcPU/'IOIKaf a).lcPlcPU/'IOcPl/'IOI, acPnvoVTal Ep).lala mo pu8).l0 Tfi~ f3pro-).lIO~ Kai TOU sex.


POK Kai Q~apaia.53OJ mixol In


54'0 "EnI1nva~ pOKepnanaK(J)voravr1vovdn08e8elVJltvo~ Qeeo~.XplOllaVO[ 4>vnaxrejre.O£ youoropoo vo 0008&».KOtEom).1£VO Elvol 6 BEOE, KOtEom).1£VO Elvol Kof tooxoi\Eio. np£nEI vo ruooEI OOV 6~fo onoo~ £nEoov Kof oi\oto aMo. Eo~ ).1EtOq,£pOO tOU~ orfxou~ £vo~ tPOYOUOIOG,t&V «nfVYK i\60uVt».«L)£ XPEIOZO).10orE ).10Pq,ooonO£ XpEIOZO).10orE £i\EYXO OK£lpEOO~OOtE OKOtEIVO 00pKO0).10 ).1£00 ornv to~nL)OOKOi\OI 6q,fiorE nouxo to nololo.£, OOOKOi\E aOE ).10~ nouxou~»., Ano to iolo OuYKpOtn).10 noi\1 6KOG).1E vo i\£VE:«'AyopaoE~).1l0 KI86pa VlO vo lI).1oopnOEl~ m ).10WO oouKof to oxoi\Eio O£v 0' apEOE Kof ~£PEI~noo~ o£v Elool KOVEVO~ to KOPOIOO».L)ni\oon Oi\E~ £oEi~ nou nOtE oro oxoi\Eio KOtO mvyvoo).1n OUtoG ElorE KOpOIOO.'0 £novooronKo~ ruq,oovo~ m~ ).1ouOlKfi~ POK-£Vt-pai\,OOPOOVEI to noVto oro n£poO).1o tau. L)£V 6q,nvEI tfnOtEop810. 8£8010 £KEi nou npoKai\Ei m ).1Eyoi\UtEpn zn).1lo


55£lvol mi


~56HORSE. 'Eva Kalvoupy/O


8oVOTO


58'0 George Lunch ana ro ovYKp6rn}la Lynch Mob (oxnoKparla).Movo nou 8tv }lolcizEI vd avnnpoo())nEUEl Kai r600 rnv oxno-Kparia.ed roil raipIQZE nEploa6rEpo ro VEKpO-Kparia.


«SLAYER59'Eo& Exouj.le va Kavouj.le j.lt. tnv xe1-plaIn t&v tj.lne1p1&v Kal ot.v tyyuoj.lame Vla mv nveuj.lauKnn lpUXlKn oa


I1ev Aeinouv Kai oj yuvajKe~ ano rov xwpo roD oKiInpou Xe.8u Miran.Ern cJ>wroypacJ>ia oj Iezebelle. 1ow~ ErOl va Ewooiiv ro cJ>eJlIVlOJlOrou~ aVZ1ypacJ>ovra~


61POK Kai VapK6>YIKO. 01 mixol lfiC; POK )l1i\OUV VIaTi oi\i\o; ria VapKOOnKa. Ka! o£v KaVOUV ani\a KanOIEC;avaq,op£c; ma VapKOOnKa, ai\i\a )l£ napaOEIY)la IOUC; )laC;OIOaOKOUV va OOKl)laOOU)lE Kai t)lEic;. "Hon )l£Xpl On)lEpaEXOUV OroOEI In zoon IOUC; naVOO ana 3D!!! Kai\i\lI£xvEC; lfic;POK-EVI-POi\. n£8avav KalOO ana Inv zai\n IOU L.S.D. Kailfic; npooivnc;, unOypaq,OVIaC; EIOI )l£ IO 8aVaIO IOUC;, OU)lf3oi\aloKarompoq,fic; )l£ IOUC; v£OUC;, nou aKouvE pOK.'0 Boy George O£ OUv£VIEu~n IOU oni\rovEI: ,,'H KO-Kaivn (Eva ana Ia rno oKJ\npa VapKOOnKa) Elval IO I£i\EUroioOU)lf3oi\o VIa va trnKuprooEI Kai va avaoEi~EI Evavmap Ific; pOK!». ~ni\aon KanOIOC; nou KaVEI xpnon EJ\aq,pOI£pOOVvapKoonKoov o£v Elval 090C; va 6VO)lamEi map.Elval Eva trnxEipn)la VIa va f3yai\OU)lE IO ou)ln£pao)la onOi\OI 01 Ipayouolm£c; lfiC; pOK Elval xpfimEC; ti\aq,poov noKi\npoov vapKoonKoov OUOIOOV.'0 'Oi\i\avooc; Herman Brood q,IaVEI mo on)lEio a-oimaKIa va IpunnOEI Tic; q,i\£f3EC; IOU Yla va napEI In ooon,)lnPOma mic; Ka)lEpEC; IfiC; mi\Eopaonc;, OOKapOVIaC; IOUC;naVIEC;. 'AKO)la 0 Jerry Garcia O)loi\oYEi on "n pOK Elval)lOUOIKn nou aKouYEIal Kai\uIEpa orov napEIC; )lla YEpnooon vapKoonKou». Bi\£nOU)lE O)lOOC; Kai va olopyavrovouvouvaui\iEC; Yla mv Karonoi\£)lnon lOOV vapKoonKOOv. Ti ou)lf3aivEI;'0 Doc Mc Chee EKavE )lla ouvaui\ia tvaVIiov lOOVvapKoonKoov, VIa va yi\UlroOEI In q,ui\aKn. ElXE mnv KaIoxnIOU )lla )lEyai\n nooomro MaplxouavaC; Kai IO OIKamnplOIOV a8rooooE, )l£ mv npouno8Eon va olop8roOEI IO i\a80c;,)l£ In ouvaui\ia auln.B£f3ala o£v oU)lf3aivEI EIOI O£ Oi\EC; Tic; nEplmrooEIC;.No noo )lava Yla oac; nou o£v KaVEIE xpnon vapKoonKoovOUOIOOV on 01 "~Koprnovc;» O£ )lla ouvaui\ia IOUC; mn MooxaElnav: "To Kai\uIEpo vapKoonKo Elval n )lOUOIKn POK-


62EVI-POl'l». Kol oupnl'lnpoovoup£ Ep£l~. Oi vopKopov£l~ OKOlOOVOUVIO OoopO, EVOO OUIOI nou OKOUV£ pOK OKOlOOVOUVInV lpUxn. Elvol ol'ln8£lo on noMa nololo OlaV otv EXOUVxpnpolo va oyopOOOUV In Soan IOU~, pnolvouv ptoo atEVO OUIOKIvmo KOI OKOUV£ pOK GIn P£yol'lUI£pn EVIoon.To nolOlo aUla apol'loynoav on voloo80uv mv 1010 £uopiaonffi~ OlaV 80 Enolpvov In Soan IOU~. "Elm Yl'lliOOVOUVono In "LKUl'IO» KOI ntIouv GIn "Xopuf3on».POK Kai 9poOK£ia. Elvol ov£po on n pOK EpX£IOIat OVI18£on pt IOV XplonOVIOj.lO. Kol OUIO OUpf30Iv£1 VlOIIEVOO a XplonOVlOpO~ KOIOOIKOZ£I Inv apOpIIO, n pOK OVII-8£IO Inv onootx£IOI, mv EYKffiPIOz£I, Z£l p' oumv KOI VI'oulnv. ria IO on n pOK £Ivol Ex8po~ IOU XplonOVIOpOUoa~ pll'lOUV oi 10101 oi "MnnIi\~» at EVO IOU~ IPOYOUOI.,,'0 XplonOVlOPO~ 80 E~OOVlor£180 p£lffi8£1, 80 KOIOp£UO£I.t1.tv XP£IOZ£IOI va IO ouzmoo."Exffi OIKOIO KOI 80 0lKOlffi8ooon EXffi OIKOIO n ioroplo 80 pt OIKOlOOO£I.E'ipoor£ mo onpoll'I£l~ ono IOV IHLOY XPILTOlOOpO.t1.tv ~tpffi nolo~ 80 uY£1 npoolo~To POK-EVI-P°l'l n a XplonOVIOpO~;»(No KOVffi pia O£uKplvnon. t1.tv EvOIOtpOVIOI £iOIKOVIa mv KOlopp£uon lfi~ 'Op8000~n~ n lfi~ K080l'l1Kfi~ 'EK-Kl'Inolo~. uOl'lO~ a XplonOVIOpO~ Y£VIKO £Ivol Ex8po~ IOU~).'0 Deve Mustain IOU OUYKpOlnpOIO~ «Megadeth»EX£I m OIKn IOU 8pnOK£10. ' Avotp£1 at pia ouvtVI£u~n.«... 'Aoxol'loupOI pt nv£uponKo 8tpOIO oMo OXI pt In8pnOK£10. t1.tv nnyolvffi ornv EKKl'InOIO oMo pll'lOO pt mv, AvooI£pn t1.uvopn n anoia pnop£l va £IvOl EVO pnOUKOl'llv£po: ,,' Ayonmo pOU v£po f3on8not p£ va P£IVffi ZffiVIOVO~onp£po».


63'0 Dave MustaineroO avYKporriJ1ar~ Megadeth.'H MaVTova plflO naVTa PE nEplpovnon VIa Ifc; Ka-80fl1KEC; KaflOYPIEC;. Kaf n Taylor Dayne apvEltal va nEIto npaypanKo roc; avopa, 51on anwc; flEEI Kaf n i51a ElvalKanOlO xplonaViKo avopa (to Taylor Dayne Elval to KaflflltEXVlKOmc;). 'EKtOC; apwc; ana tOUC; POKEpC; nou If8EVTai£x8pIKa n nEplpovnnKa OtO XplonaVlO}.lO Elval Kaf npEpf5a autrov nou aoxoflouVTal PE Ifc; aVatOfliKEC; 8pn-OKEIEC; onwc; 'Iv50u'iopo, BpaxpaViopo Ki"ln. To YKpountrov «Maxa~lovou» Ota £~ffiufla trov 5foKWV tOUC; EXOUVofloKi"lnpa KatE~ata PE Knpuypata unEp tau 'Iv50ui'0}.l0u.ctOl £~unnpEtouv OplOta PE tOV tpono auto to oxE510 tfic;nav8pnOKEfac; trov ElwVlOtrov. '0 Carlos Santana OE piatau OUvEVTEu~n paYElpEuEI OflEC; tiC; 8pnoKEIEC; OtO KazaVitnc; «nav8pnoKEfac;» flEyoVTac;: «... '0 Bou510}.loC; , 0 XPIonaViopoc;,0 'Iv50ui'O}.loC;, OflEC; 01 8pnoKEIEC; EXOUV opEonoxton PE to XpIOtO...». Etnv pnflouza tau 0 Santana EXEIto Nupfo XPIETO PE 5uo plKpa 5Ia~oflaKla. 1owC; Kaf


64to 810f30i'lOKlO, OnffiC;- Koi 6 'Iv80uYoj.l0c;- Koi 6 Bou810j.l0C;-,va EXOUV Konolo oxEon j.lE to XPI}::TO. Elvol oi'lo m8ovoVIa tOV Santana nou ~EpEI va OVOKOtEUEI Oi'lEC;- tic;- 8pn-OKEiEC;-. 'H TivoTOPVE KOVEI j.l10 f3oi'ltO OOC;- tic;- 'Iv8iEC;- Koij.luEitOI Otic;- aVOtoi'llKEC;- 80~ooiEC;-. ~EV Elvol OJ.lffiC;- n j.lovo-81Kn. noMoi POKEp nnyoivouv Otic;- 'Iv8iEC;- ana nEplEpYEIOKoi aMol j.lE oof3opn np08Eon VIa va j.lun80uv OtOV 'Ano-KpU


~65Bi\EnEI KOVEI


66ntvre cJ>p6V1pa nalBla oj «IRON MAIDEN». Ta xtpla oraup(J)ptva,.Bntppa eKoranKo Kaf ema KepaKla!... aav va npoaevxovral... aav va.BpfaKovral ptaa at vao./lire va npoaevxovral oro Earava; ... Kaeonou anfeavo.l:1Ev £Ivol Ol1roc;- l1avov oj mixol nou KOVOUV avoopEC;-mn 110upn Koi m i\£UKn 110y£io. EiolKO IO £~ffiui\oIOOV OiOKroV IOUC;-, £Ivol KOIoKlluol1EVO ana 110YIKOUC;- OUl1-[3oi\IO110UC;-.M£pIKO ana aura £IvoI:1) To K£


672)V To avanocSoyuplOPEVO iOOOKEi\E~ TPIYCl>VOnou EfvOl pI6 oKompn napapopCI>on TOUOUpf>Oi\IOPOU TfI~ 'AYla~ TpI6cSa~.3) ~ To neVTOKT\VO oarEpl J1E tic;- ouo yooviec;-N'npoc;- to KOtOO, not> OUJ1t3oi\izel to ~10t30i\OJ1E OVTOIXtO to noola Kai to xEpla.4) (x To £~oKnvo OOtEpl J1E to ouo ec!>ontoJ1£voiaoaK£i\fi tpfYffiVO, aUVneffi~ to EVO J1oGpoKof to aMo aanpo, nou auJ1f3oi\fz£1 tn i\£u-Kn Kof tn J1oupn J1oy£fo.5) 0 To OK1QKtlVO OOIf-pl nou auJ.1f3oi\fz£1 Tnv KO-ToOIpoO/lO tnc; toCUt£pIKnc;tPlacSOC;. '0 oepoc;, n vn, n cuna oeOUVcSUOOJ,1o tPI&V KUK/ICUV. (»Apov£,£IVOI an/ln ouJ,lmcuon to on EVa OPI-KaVIKO VKpoun 6VOJ,lclz£tOI «vn, oepaC;,cuna»;).7) '0 paVIKOC; KUMOC; Via va maoouv topaVIa Ka! 01 xpnopo!ano tOuc; pavouc;.'Ynapxouv Ka! aMOI OUpf>Oi\IOPO!nou anooe.IKvUOUV m~ OXEon tfic; pOKPE tn pave.!a Ka! to LataVIO],lo.


68To au),1~oi\o O),1cu


EIVOI 01 mo ),lEYOi\OI nopoyU)yofTo OuYKpOTn),lOTO mnv),lE),lOVU)),l£VOI TPoyouolm£


70'0 Ozu Ozl1noupv, 6 NTOKtOP Tzcbv, 6 Mu 1\00, 6MIK TZOKEP, 6 ~Ai\I~ KoonEp Itaf ai"JIol. AuTof Elval oj moolaOEOOl1tvOI.80 avatpOUl1E l1EplKO aKOl1n napaoEfYl1ma.To ouYKpOml1a TOOV «KISS» (= BaOll\IOOE~ mnv unnpEofaTOU Lmav5) Tpayouo5:«' AvmponKa ano Eva oafl1ovanpOETOll1aOl1tvo~ vo Kuf3EpvnoU) 00 110VaOIKo~.EIl1O1 6 KOpIO~ Tfi~ tpnl1ouEva~ OIOEptVIO~ avepU)no~ TOU 110VTtpVOU KOIpOU.LUYKEVTPcbvU) TO oKom VIO Tnv Euxapfmnon 110uKaf ot olmozU) vo yovatfoEI~To ouYKpompa rwv K.I.S.S. npoatt;re nw~ EXOVV YpdlJlel arf! lIt~nK.I.S.S. ra 800 S. Molazovv pt 800 aarpant~ napa pt S. Auro Exelanpaafa. '0 Kepavvo~ 7 erval ro auP.8ollo rou Beou Bwp, Beourou pOK-EVT-p6l1, nou 8tv erval aMo~ anD ro I;arava. Tov Kepavvo('7 ) rov .8pfaKovpe Kvpf(J)~ at 4 avYKporripara: AC" DC, K.I. L,. 1,.,ELECTRIC LIGHT ORCHE'7 TRA, BLACK" ABBA TH


\.lnpoc;- oro 8£0 TOU K£pouvouorov 8£0 TOU pOK-Evr-pOl\».To auYKpOm\.lO TWV «AC7 DC»('Avrf-xPlorOC;-8aVOTOC;- oro XPI~TO) £~U\.lv£i' KO\.lnaV£C;- Tfic;- Kol\ab£CI>C;-71OJ ACL, DC PE rriv KQpn6vQ rii~ K6I1Qon~ on(J)~ IIE£I Kf 6 rfrllo~ rourOQvovolOu «HELL"~ REI 1"


72«K1V& tOv KepOUVO JlOUpfxvoVto~ KOtOppOKtOOOn f3poxnEpXOJlOI oov aVeJlOmpof31110~01 ampont~ JlOU,


«l\£YO),l£vn KOl\Oan».,,'0 6Ia~0l\0~».,,'H KOpn taU 6Io~ol\ou».'0 6Ia~0l\0~ mnv KopOla m~».,,6Ia~ol\o~ n "Ayy£l\o~».,,'0 6Ia~0l\0~


74NOZV NOz.unovpvTo aaravIKoraro yKpovn rwv MnA6K Ea.una8 (MarJpo E6{3{3aro).


75gles». To YKpoun IOOV «Eagles» nnp£ IO ovoj.1a ano IOnovnpo nv£Gj.1a not; eop£u£1 mouc; 'IvolovouC; «Cosmos».Elval ai\n8£la on oj «Black Sabbath» (MaGpo rof3-f3aIo) npfv ano Ko8£ onj.1oma £llq,ovlon IOUC; EKavav j.110j.1aupn i\£IIoupyfa, nou npooq,Epovrav novw mo oooj.1aj.110C; yuvafKac;, nou Inv £Ixav pavnOj.1Evn j.1E alj.1a anoKoIonoui\a.'0 Ozu Ozj.1noupv KUplO j.1Ei\OC; IOOV «Black Sabbath»oni\cbv£l: « To aKpoaInplo j.1ac; f3pfOK£Ial KOIW ano mvKuplapxfa j.110C; oaIavlKnc; ouvaj.1nc;, aura £~ny£i Inv £rnIuxfaj.1ac;»., AKOj.1a 6 1010C; j.10C; i\E£1 on f3ploKoIav OE KaIomaonIpOj.10U, Ko8£ q,opo nou EKav£ Konola ouv8£on Ipayou-ClOG, n napoumaZOIav mn OKnvn. To ouYKpOmj.1a nouxapaKmpfz£Ial roc; IO rno npomuxo, oOi\Oq,OVIKO Kaf oaIa-VIKO £Ival IOOV Aumpai\tzwv ACt, DC nou onj.1afv£1 Anti-Crist Death to Crhsti = Avrfxplmoc; 8ovaIoc; mov XPIrTO.AvatpoullE !OU~ !f!l\OU~ anallEplKO !paYOUOlaIOlJ~:«t\£oopoVTfzoo Yla TO ~laf3oi\o». «NUXTOma ).10Kpoui\a ).1oxofplo». «'H KOi\Oon OEV £Ivol aoxn).1o~Tono~ Yla va z£i~». «KOToofKn POK-£VT-pai\».LE ).1la ouvoui\fo TroV AC~DC TO f3paou Tfi~ 18n~Q>£f3pouopfou 1980 mo t\ovofvo 6 Kopu


76'0 rpQy1KO~ Mnov LKOrroD avVKpomJlQrO~ ACt, DC.i\10: «Koi\& to t110f30i\0 va zmnaEI tnv lpuxn 1l0U Vlml nKoi\oan Elvol n rfl tfl~ 'EnoYYEi\lo~. 80 aVtoi\i\o~ffi toEiOltnplo OIOpKEIO~ VIa EVO EiOltnplo llla~ KmEueuvan~llOVO VIa tnv Koi\oan»!!! '0 oumuxo~ Bon Scott, nEeOVEto 1010 f3poou aE ni\IKlo 33 E::t&v, llEtO ano KmoxpnanvopKffinK&v nou ElxE KPUllllEVO llEao mnv KleOpO IOU.80 ntOV nopoi\Ellpn QV OEV avoEpoullE KOI tOV ~ Ai\1~KounEp. To npoYllonKo IOU OVOl,10 Elvol Vincent Fournier.'0 1010~ 1,10ptupEi aE 1,110 aUVEVtEU~n: «'Eo& KOIapKEtO XpOV10 nflyo aE 1,110 auYKEVtpffian nvEUI,10nal,1ouonou 6 Norman Backley iKEtEUaE to «nVEUI,10» va aKOUmEi.To «nvEul,1o» oni\ffiaE tnv nopoualo IOU KOI 1,10U 1,11-i\naE. Mou unoaxEenKE KOI a' EI,1EVO KOI mo auYKpOtnl,10


77llOU, In OO~O, Inv nOYKoOlllO KUPIOpxfo orn llOUOIKn pOKKof ni\n8cbpo ni\ouIOU. To lloVO npallO nou llOU znmoeoov aVIoi\i\OYllO nlov vo IOU anoU) IO O&llO llOU VlO vollE Kupleuoei OUIO IO «nveullo». LE aVI6i\i\OYllO lfiC; Kmoxfic;IOU KOPlllOU llOU EVIVO oloonlloc;, 0' oi\o IOV KOOllO.rlo vo yfvel OUIO, nfipo IO OVOllO llE IO anoia «OUIO»(IOnveullo) oni\U)oe Inv IOUIomlo IOU 0IfI OUYKEVIpU)on. ' A-voyvU)pf08nKo i\omov noYKOO),lIO. 61epu)Ia08e VI' aUla IOOVOllO: Alice Cooper. Alice Cooper eIvOl IO OVOllO lllaC;llOVlOOOC; nou nE8ove to& KI EVOV oicbvo. 'H eiolKomIOIOU Alice eIvOl vo ullveI oi\ec; riC; llOPEC; oe~ouoi\IKfiC;oloorpofiC; ana IOV OUVOVlO),lO roc; Inv veKpoli\fo Kofana IOV Ipof3eorlollo llEXPI In oon tmoel~lollovfo. T Ei\OC;Exel tmoo8eI oro omoVlKo pOK llE IO Qi\llnoull «v Ai\1C;llEOO ornv Koi\oon» Kof llE ai\i\o EVO ai\llnoull «' Ano v Ai\1C;llE novnplo».Eioolle IOUC; omovlKouC; oKonouc; I&V pOK OUYKpomllOIU)V.Eioolle IOUC; poKepc; llE i\uooo vo xuvouv In i\of3o'0 {jQl.uOVlO.uivo~~AJ.IC KounEo


79ro


80KaV' TOU


81'0 MaiM TzaKoov. "Eva~ ana rou~ roo 6'nJloMEi~ Jlaupou~ rpayou-6'lorE~. 'OXI nJ!Eov np6aa>no £WIa ro npooa>nEio rou JlEra ana JllaOElpd f.yXElpriOEI~ noli roD oroixloav 20.000.000 opx.4'aivEral OJla>o Kalla JlnaOJ.lEV~ arri .POK». rlari rEllEuraia np6oBEOEoro OvoJla rou l:.arav MaiM TzaKoov.'0 Boy George.To roo OlearpappEVOopo4>vllo4>llIo naloim~ pOK.


82nnptvn IOUC; Ipoyouofmplo! Eivol ai\n8£10 on tau otvntI£IC; mo p£yai\o apapmpo Inc; £ioooi\Oi\OIp£foc; vanpOOKUVac; (!!) yovonmoc; mn OKnvn IOV ai\i\opovo IpOyouolaIf1nou xoponnoa pnpoma OOU.'Ynapx£1 opooc; EVOC; av£~nymoC; plpnnopoc; ano ptpOUC;oou ooov aopa Inv t~ooI£pIKn IOUC; tpavlon.rIa EVO olamnpo OOU o£Pf3fpov£ IO ~£8ooplooptvopni\ouIZfv. Kof ou aOfmOKIO IO op£o£c; ot noVI£i\ovI, otoumo, ot nOUKaploo, ot pnouav. 'H ~£8ooplooptvnoou tpavlon nIOv IOOO aXopn Kof ampti\nm. AUIO opOOC;otv ot npof3i\npanz£, aOU ItIOIO IZfv opouo£ Kof 0Mnovo, n 0 npfvc;.Moi\lc; apxloov oj pOKao£c; va opouv poupo, aptoooc;KI tooo POUpIO£ 0 Ionoc;. Kof Koi\a oUlof EXOUV IOUC;i\oyOUC; IOUC; Kof opav£ poupo.IOUC;, 0 6Iaf30i\0c;T OUC; oloIaZ£1 IO a£VllKOVIa va POlazOUV mo xpoopo. 'Eou VlonIO opac;; 'EKIOC; KI av 8ti\y£001 ano IO poupo xpoopo IOULOIOVa."Onooc; f3i\tn£I£ ano Inv apxn npfv npoi\af3oup£ KaVva oi\oKi'lnpooup£ IOV OplOpO mc;, n pOK KolooIKaamK£.6tv £lnop£ KOVtVO KOi\O mc;. 'Ai\i\a nolo £ivol IO KOi\Onou npootp£l; 6100Ktooon; LOOOC; OXI. "0001aKOUV£pOK aKOUV£ VIa va «pomoupvoVIOI» Kof OXI Yla va 010-OK£OazOUV. 8a pOU n£iI£ Kavouv ouvoui\f£c; tvoVIfov IOU"Ei"IZ. Mai\lmo. Koi\a nou pac; £ionyoyov IO "Ei"IZ VIa vaIO OI~OUV IpO pt Ifc; tpoonKt~ ouvoui\f£c; IOUC;.Nof Kavouv Kof ouvoui\f£


83OJ POISON (onJlmnplo).Tou


84Mo aKOIJO Kl av ioxuplZEatE OIl unopxouv KonOIOKOi\o nou TOUooovo.80 £XEI~ noMou~ Koi noIKii\ou~ nElpOO110U~.XPEIOzEtOI va KOVEI~ npOV110nKO oKi\np£~110XE~. "Ei\nIZE


85OJ,lWC; 010 BEa Kol n vlKn 80 elvol alKn aou.Tei\elwvoVIoC; aoO eUXOj,lOI ano mv KOpala j,lou KOi\OVay&vo KOI noVIo O1eoVWj,l£VO j,l£ vlKec;.a BEar j,lOZI aou.#'...~


nEPIEXOMENAnpol\oVo


BIB1\IOrPAIA1. napa~ia

Similar magazines